Monitor Werkgelegenheid Bedrijfslocaties 2004

Project: 4179 In opdracht van: Stuurgroep Bedrijfslocaties Amsterdam drs. Peter van Hinte

Weesperstraat 79 1018 VN Amsterdam Telefoon 020 527 9541 p.hinte@os.amsterdam.nl

Postbus 658 1000 AR Amsterdam Fax 020 527 9595 www.os.amsterdam.nl

Amsterdam, oktober 2004

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

2

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Inhoud
1 Samenvatting 2 Inleiding 3 Bedrijven en werkgelegenheid op bedrijfslocaties 2004 3.1 Algemeen 3.2 Activiteiten op bedrijfslocaties 3.3 De grootte van de vestigingen 3.4 Ruimtegebruik 3.5 Forenzen 3.6 Werkende vrouwen 3.7 Kleine banen 4 De werkgelegenheid op bedrijfslocaties 1998-2004 5 De werkgelegenheidsontwikkeling per stadsdeel 5.1 Algemeen 5.2 Stadsdeel Amsterdam Centrum 5.3 Westpoort 5.4 Stadsdeel Westerpark 5.5 Stadsdeel Oud-West 5.6 Stadsdeel Zeeburg 5.7 Stadsdeel Bos en Lommer 5.8 Stadsdeel de Baarsjes 5.9 Stadsdeel Amsterdam-Noord 5.10 Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer 5.11 Stadsdeel Osdorp 5.12 Stadsdeel Slotervaart/Overtoomse veld 5.13 Stadsdeel Zuidoost 5.14 Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer 5.15 Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid 5.16 Stadsdeel Zuideramstel 6 Ontwikkelingen 1998-2004 6.1 De ontwikkeling van de werkgelegenheid 6.2 Dynamiek 6.3 De ontwikkeling van het aantal vestigingen 6.4 Kenmerken van bedrijfslocaties 7 Ontwikkelingen per bedrijfslocatie 7.1 Bedrijfslocaties met een sterke groei van de werkgelegenheid 7.2 Bedrijfslocaties met een grote relatieve groei van de werkgelegenheid 5 7 9 9 11 13 15 16 17 18 19 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 41 46 51 59 59 65

3

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

7.3 Bedrijfslocaties met bijzondere ontwikkelingen Bijlage 1 Kaarten met de ligging van de bedrijfslocaties Bijlage 2 Gegevens over de bedrijfslocaties per 1 januari 2004 Bijlage 3 Ontwikkeling van het aantal vestigingen en werkzame personen 1998-2004 Bijlage 4 Gegevens werkgelegenheid in de stadsdelen Bijlage 5 Tabellen dynamiek

69 73 81 89 91 95

4

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

1 Samenvatting
Bedrijfslocaties 2004 Op 1 januari 2004 zijn er in Amsterdam 57.651 vestigingen waar 414.003 mensen werken1. Er zijn in Amsterdam 115 formele bedrijfslocaties te onderscheiden. Op deze bedrijfslocaties staan 8.022 vestigingen (14 % van het totaal aantal vestigingen) met 187.163 werkzame personen ingeschreven, ruim 45 % van de totale werkgelegenheid in Amsterdam. Op de droge en natte bedrijventerreinen werken 84.394 mensen, ruim 20 % van de totale werkgelegenheid. Op de kantoorlocaties zijn er 102.769 arbeidsplaatsen, bijna 25 % van de totale werkgelegenheid in Amsterdam Op de bedrijfslocaties zijn vooral grotere bedrijven gevestigd (gemiddeld 23 arbeidsplaatsen), met name op kantoorlocaties. Buiten de bedrijfslocaties zijn vooral kleinere bedrijven gevestigd (gemiddeld 4 arbeidsplaatsen). Op de bedrijfslocaties werken naar verhouding minder vrouwen en er zijn minder kleine banen (van 12 uur en minder per week), op de bedrijfslocaties werken juist meer forenzen. Op de bedrijventerreinen werken de meeste mensen in de sectoren industrie, groothandel en transport en logistiek. Op de kantoorlocaties werken veel mensen bij financiële instellingen en in de zakelijke dienstverlening. Per stadsdeel verschilt het grondoppervlak dat uit bedrijfslocaties bestaat. Afgezien van Westpoort bevindt zich het grootste areaal aan bedrijfslocaties in de stadsdelen Amsterdam-Noord en Zuidoost. In de stadsdelen Westpoort en Zuidoost bevindt zich de meeste werkgelegenheid op bedrijfslocaties (beide ruim 42.000 arbeidsplaatsen). Ontwikkelingen 1998-2004
Grafiek 1.1 De ontwikkeling van de werkgelegenheid naar soort locatie in Amsterdam 1998-2003 (index 1998 = 100)
130

120 haventerreinen bedrijventerreinen 110 kantoorlocaties elders in Amsterdam geheel Amsterdam

100

90 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

1

banen van 12 uur en meer per week.

5

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Tussen 1998 en 2004 is de werkgelegenheid in Amsterdam met ruim 50.000 arbeidsplaatsen gegroeid (17% groei). Tot 2001 nam de groei van de werkgelegenheid toe, daarna daalde de groei. Op de bedrijfslocaties daalde de groei minder dan in geheel Amsterdam. Op de bedrijfslocaties steeg de werkgelegenheid sterker dan in geheel Amsterdam. Het aantal banen op bedrijfslocaties steeg met 33.000 arbeidsplaatsen, 21% groei. De werkgelegenheid steeg het meest op kantoorlocaties en op bedrijfslocaties waar veel grond is uitgegeven. Voorbeelden hiervan zijn de Boldootstrook, Cornelis Lelylaan en Amstel III deel B. De werkgelegenheid steeg vooral in de sectoren zakelijke dienstverlening, financiële instellingen en de gezondheidszorg. De groei van de werkgelegenheid op bedrijfslocaties wordt vooral beïnvloed door opheffingen en de vestiging van nieuwe bedrijven. Verhuizingen hebben minder invloed. Vergeleken met 1998 neemt op de bedrijfslocaties in 2004 het aandeel vrouwen (39 ->41%), forenzen (40 -> 44%) en mensen met kleine banen2 (6 -> 7%) toe. Het ruimtegebruik op de bedrijfslocaties is geïntensiveerd, vooral vanwege gronduitgifte. De meeste bedrijven starten vanuit de woning van de ondernemer en deze bevindt zich over het algemeen niet op een bedrijfslocatie. Het aantal starters dat op een bedrijfslocatie is gevestigd bedraagt dan ook niet meer dan 8 % van het totaal aantal starters.

Ontwikkelingen in het jaar 2003 In het jaar 2003 daalde in geheel Amsterdam het aantal arbeidsplaatsen met 1%, de werkgelegenheid daalde vooral in de zakelijke dienstverlening en in het onderwijs. Op de bedrijfslocaties steeg in 2003 de werkgelegenheid met bijna 4.000 banen, een groei van 2,2%. Het aantal arbeidsplaatsen steeg het meest op de kantoorlocaties ( 3,3 % groei). Anders dan in geheel Amsterdam steeg op de bedrijfslocaties het aantal werknemers in de sector zakelijke dienstverlening. Ook in de sector financiële instellingen en gezondheidszorg steeg het aantal banen, in de industrie daalde de werkgelegenheid. Een deel van de stijging van de werkgelegenheid is administratief: Bij een aantal bedrijven werd personeel, dat in de regio werkt nu bij een Amsterdamse vestiging ingeschreven.

2

banen van minder dan 12 uur per week.

6

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

2 Inleiding

Als aanvulling op de jaarlijkse publicatie Bedrijfslocaties in Amsterdam, die door de stuurgroep bedrijfslocaties wordt uitgegeven maakt O+S in opdracht van dezelfde stuurgroep deze Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004. De monitor geeft inzicht in de grootte en de structuur van de werkgelegenheid op bedrijfslocaties en in de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Deze monitor is de vijfde in een reeks en rapporteert over de werkgelegenheid op de bedrijfslocaties op 1 januari 2004 en over de ontwikkelingen vanaf 1998. In deze monitor wordt behalve over de bedrijfslocaties uit de publicatie Bedrijfslocaties in Amsterdam ook gerapporteerd over andere bedrijventerreinen en kantoorlocaties, die niet in deze publicatie zijn opgenomen3. Het betreft 26 bedrijventerreinen en 9 kantoorlocaties. Daarnaast zijn in de monitor gegevens opgenomen over één bedrijventerrein in de gemeente Diemen, één kantoorlocatie in de gemeente Diemen en één kantoorlocatie in de gemeente Ouder-Amstel. In 2003 is de indeling in bedrijfslocaties aangepast aan de actuele ontwikkelingen. Deze aanpassingen worden op de volgende bladzijde beschreven. De monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004 besteedt eerst aandacht aan de stand van zaken op 1 januari 2004, waarbij tevens een aantal kenmerken van de werkgelegenheid op bedrijfslocaties wordt beschreven. Daarna zetten wij de gegevens van de afgelopen zes jaar naast elkaar, waarmee in het kort de ontwikkeling in de afgelopen zes jaar kan worden geschetst. Op verzoek van de stuurgroep bedrijfslocaties is een apart hoofdstuk opgenomen dat per stadsdeel de ontwikkeling van de werkgelegenheid op bedrijfslocaties vergelijkt met de totale ontwikkeling per stadsdeel. Het laatste hoofdstuk beschrijft de dynamiek op bedrijfslocaties, waarbij aandacht wordt besteed aan oprichtingen, verhuizingen, opheffingen en de groei bij de niet verhuisde vestigingen. Aan het einde van dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen op een aantal bijzondere bedrijfslocaties apart behandeld Bijlage 1 bevat kaarten met de ligging van bedrijfslocaties. Bijlage 2,3 en 4 bevatten detailtabellen over de werkgelegenheid op bedrijfslocaties en de dynamiek. Alle gegevens in deze monitor zijn afkomstig op het Activiteitenregister Regio Amsterdam (ARRA).

3

In de publicatie “bedrijfslocaties in Amsterdam” zijn alleen bedrijfslocaties opgenomen waar nu of in de toekomst grond kan worden uitgegeven. Op de andere bedrijfslocaties is geen grond voor uitgifte beschikbaar.

7

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Figuur 2.1 De ligging van de bedrijfslocaties, 2004

Afrikahaven Atlaspark West Atlaspark Oost Atlaspark Zuidoost Bos en Lommerplein e.o. Sportparkstad Mercatorpark Delflandpleinbuurt

RID-gebied

Bedrijfslocaties 2003 haventerreinen bedrijventerreinen kantoorlocaties overige bedrijventerreinen overige kantoorlocaties

In 2003 is de indeling in bedrijfslocaties aangepast aan de actuele ontwikkelingen. De gegevens over de bedrijfslocaties Bos en Lommerplein en omgeving, Mercatorpark, Sportparkstad en Delflandpleinbuurt zijn nieuw in de monitor opgenomen. Daarnaast is het gebied van de Afrikahaven nu onderverdeeld in de locaties Afrikahaven, Atlaspark West, Atlaspark Zuidoost en Atlaspark Oost. Alleen op de locatie Afrikahaven staan vestigingen met werkzame personen ingeschreven. Daarnaast is het RID-gebied (sportpark Riekerhaven, IBM-terrein en Sporendriehoek) als kantoorlocatie opgenomen. In de vorige monitoren was alleen het IBM-terrein als kantoorlocatie opgenomen. In figuur 2.1. is de ligging van deze nieuwe locaties te zien. Vanwege de wijziging in de gebiedsindeling zijn alle gegevens, ook voor vorige jaren herberekend. De herberekende gegevens per bedrijfslocatie staan in bijlage 2.

8

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

3 Bedrijven en werkgelegenheid op bedrijfslocaties 2004

3.1 Algemeen
Op 1 januari 2004 waren er 414.003 mensen werkzaam in Amsterdam4. Bijna de helft van hen werkte op een bedrijfslocatie, 20% op een bedrijventerrein en 25% op een kantoorlocatie. In totaal waren er op 1 januari 2004 187.163 arbeidsplaatsen op bedrijfslocaties. In het algemeen zijn op de bedrijfslocaties grotere ondernemingen gevestigd. Op bedrijventerreinen is de gemiddelde bedrijfsgrootte twee keer zo groot als in geheel Amsterdam, op de kantoorlocaties is dit zelfs vijf maal zo groot. Buiten de bedrijfslocaties zijn naar verhouding veel meer kleine ondernemingen gevestigd, in belangrijke mate eenpersoonsbedrijven, die veelal vanuit de woning van de ondernemer opereren.
Tabel 3.1 Kerncijfers vestigingen en werkzame personen naar soort bedrijfslocatie, 1 januari 2004 vestigingen werkzame soort bedrijfslocatie haventerrein
1)

gemiddelde bedrijfsgrootte 15,9 14,5 18,4 21,4 18,1 33,7 61,2 53,6 15,9 37,6 4,6

aandeel w.p. * 3,0% 12,4% 1,7% 5,0% 1,2% 19,1% 5,7% 2,3% 20,4% 24,8% 54,8%

personen 773 3.558
2)

12.297 51.512 6.910 20.585 4.778 78.976 23.793 9.322 84.394 102.769 226.840 414.003

bedrijventerrein nota bedrijfslocaties in Amsterdam bedrijventerrein nota bedrijfslocaties buiten Amsterdam. overig bedrijventerrein in Amsterdam. overig bedrijventerrein buiten Amsterdam. overige kantoorlocatie in Amsterdam. overige kantoorlocatie buiten Amsterdam.
4) 3)

375 961 264 2.341 389 174 5.292 2.730 49.629 57.651

kantoorlocaties nota bedrijfslocaties in Amsterdam.

totaal bedrijven/haventerreinen Amsterdam. totaal kantoorlocaties Amsterdam. buiten bedrijfslocaties totaal Amsterdam.

7,2 100,0%

1) Het Gemeentelijk Havenbedrijf publiceert gegevens over het aantal werkzame personen in het gebied dat het GHB beheert, dit gebied bevat ook enkele bedrijventerreinen. Op 1/1/2003 werkten er in dit gebied 18.581 personen; gegevens over 2004 zijn nog niet beschikbaar. 2) In de publicatie bedrijfslocaties in Amsterdam worden haventerreinen, bedrijventerreinen en kantoorlocaties onderscheiden. Een deel van het bedrijventerrein Weespertrekvaart Zuid, een deel van het bedrijventerrein Amstel I en het bedrijventerrein Amstel II liggen niet in de gemeente Amsterdam. 3) Verrijn Stuart in de gemeente Diemen. 4) Diemen Zuid in de gemeente Diemen en Entrada in de gemeente Ouderamstel. * w.p. = werkzame personen

4

Banen van meer dan 12 uur per week.

9

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Tabel 3.2 geeft een overzicht van de belangrijkste Amsterdamse werkgebieden die uit bedrijfslocaties bestaan. Buiten de bedrijfslocaties is stadsdeel Amsterdam Centrum een belangrijk werkgebied, met 87.189 arbeidsplaatsen op 1 januari 2004. Ook het gebied ten zuiden van het Vondelpark is een belangrijk werkgebied met 14.543 arbeidsplaatsen op 1 januari 2004.
Tabel 3.2 Kerncijfers belangrijkste werkgebieden in Amsterdam, 1 januari 2004 vestigingen werkgebied Westpoort Amstel III (incl. AMC) Zuidas (incl. Zuiderhof) Amstel Business Park Ringweg West 1.859 1.069 601 695 846 werkzame personen 42.241 32.580 22.073 14.481 14.426

In dit hoofdstuk worden een aantal aspecten van de werkgelegenheid op bedrijfslocaties besproken, de belangrijkste gegevens staan in tabel 3.3.
Tabel 3.3 Kerngegevens bedrijfslocaties 1 januari 2004 gemiddelde vestigingen bedrijventerreinen kantoorlocaties alle bedrijfslocaties buiten bedrijfslocaties geheel Amsterdam 5.292 2.730 8.022 49.629 57.651 w.p. 84.394 102.769 187.163 226.840 414.003 15,9 37,6 23,3 4,6 7,2 ruimtegebruik 23,8 139,1 44,0 30,3 35,2 aandeel vrouwen 30,4 40,8 36,1 44,7 40,8 forenzen 51,4 59,8 56,0 34,1 44,0 kleine banen 6,8 6,6 6,7 13,1 10,3

bedrijfsgrootte w.p./ ha. terrein

10

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

3.2 Activiteiten op bedrijfslocaties
Op bedrijventerreinen is er veel werkgelegenheid in de sectoren industrie, groothandel en transport en logistiek. Daarnaast zijn ook veel ondernemingen in de sector zakelijke dienstverlening gevestigd op bedrijventerreinen. Er is een aantal bedrijventerreinen gedefinieerd, waar een ziekenhuizen of gezondheidsinstelling is gevestigd, daarom zijn er op de bedrijventerreinen ook veel arbeidsplaatsen in de sector gezondheidszorg en welzijn. Op de kantoorlocaties is veel werkgelegenheid in de sector financiële diensten, zakelijke diensten en openbaar bestuur.

Figuur 3.4 Het aantal werkzame personen naar soort bedrijfslocatie, 1/1/2004

60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
en st en jn di lzi e ,we ig er e i d ov d h n zo ur ge wijs stu r e n de r b on aa ste n n b e en die ing op jke tell li ins ke za iele e c ti k an ica fin un stie m logi m , co o r t ie p at ns ar t ra ep ca el,r re d ho an ilh l ta de d e an id en th he rijv d oo er gr nijv sbe t uw ,nu ij bo trie ser s ,vis du in ouw b nd la

bedrijventerreinen Amsterdam. kantoorlocaties Amsterdam. buiten bedrijfslocaties Amsterdam

In een aantal sectoren is een groot deel van de werkgelegenheid gevestigd op een bedrijventerrein. Dit geldt met name voor de sectoren industrie, groothandel, transport en logistiek. Op de kantoorlocaties is veel werkgelegenheid in de sector financiële instellingen geconcentreerd. De meeste werkgelegenheid in de sectoren detailhandel, horeca, gezondheidszorg en welzijn en overige diensten bevindt zich buiten de bedrijfslocaties.

11

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Figuur 3.5. laat per terrein zien in welke sector de meeste mensen werken. Op de bedrijvenen haventerreinen bevindt de meeste werkgelegenheid zich in de industrie en in de sector transport en logistiek. Daarnaast zijn er een aantal bedrijventerreinen waar de meeste werkgelegenheid zich in de groothandel bevindt. Op de kantoorlocaties bevindt de meeste werkgelegenheid zich in de sector zakelijke dienstverlening en financiële diensten. Daarnaast zijn er een aantal kantoorlocaties waar de meeste werkgelegenheid zich bij de (semi-) overheid bevindt.
Figuur 3.5 De bedrijfslocaties naar de sector met de meeste werkgelegenheid, 1/1/2004

Legenda
landbouw, visserij industrie, bouwnijverheid groothandel detailhandel, horeca transport, logistiek communicatie financiële en zakelijke diensten (semi-) overheid overige dienstverlening geen werkgelegenheid

12

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

3.3 De grootte van de vestigingen
Op bedrijventerreinen en kantoorlocaties bevinden zich vooral grotere vestigingen, dit geldt met name voor kantoorlocaties.Opvallend is dat er naar verhouding veel vestigingen met 1049 werkzame personen op bedrijventerreinen staan ingeschreven. Figuur 3.8 op de volgende bladzijde laat de gemiddelde bedrijfsgrootte per bedrijfslocatie zien.
Figuur 3.6 De verdeling van de Amsterdamse vestigingen naar grootteklasse en locatie op 1/1/2004

Totaal > 100 wp 50-99 wp 10-49 wp 5-9 wp 2-4 wp 1 wp % 0 20 40 60 80 100 bedrijventerreinen amsterdam kantoorlocaties amsterdam elders in amsterdam

Figuur 3.7 De verdeling van de Amsterdamse werkgelegenheid naar grootteklasse en locatie op 1/1/2004

Totaal > 100 wp 50-99 wp 10-49 wp 5-9 wp 2-4 wp 1 wp 0 20 40 60 80 100

%

bedrijventerreinen amsterdam

kantoorlocaties amsterdam

elders in amsterdam

13

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

De bedrijfslocaties, waar grote instellingen zoals een ziekenhuis, universiteit, rechtbank of uitgeverij gevestigd hebben een grote gemiddelde bedrijfsgrootte. Over het algemeen is deze groter op kantoorlocaties.

Figuur 3.8 De gemiddelde bedrijfsgrootte per bedrijfslocatie, 1/1/2004

Legenda
meer dan 100 werkzame personen 50 tot 100 werkzame personen 25 tot 50 werkzame personen 10 tot 25 werkzame personen 1 tot 10 werkzame personen geen werkgelegenheid

In bijlage 2 staan tabellen met kengetallen per bedrijfslocatie. In de eerste serie tabellen staan algemene kengetallen per bedrijfslocatie. In deze tabellen is de bruto-oppervlakte van de bedrijfslocaties opgenomen. Dit is het oppervlak exclusief water maar inclusief wegen, groen etc. In de tweede serie tabellen staat het aantal vestigingen en werkzame personen per bedrijfslocatie naar soort activiteit.

14

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

3.4 Ruimtegebruik
Op bedrijfslocaties is het ruimtegebruik intensiever dan in geheel Amsterdam, op de bedrijfslocaties werken gemiddeld 44 mensen per hectare5, in geheel Amsterdam is dit aantal 35 . De meeste bedrijventerreinen worden extensiever gebruikt (gemiddeld 24 w.p. per hectare), de kantoorlocaties worden met 139 arbeidsplaatsen per hectare terrein veel intensiever gebruikt. Er zijn grote verschillen in ruimtegebruik. De intensiefst gebruikte bedrijfslocaties zijn Telegraaf, SFB, Boldootstrook, Jan Tooropstraat, Overschiestraat, VU, Zuidplein, Amstelstation, de Eenhoorn en tramremise Lekstraat. Op de laatste twee locaties staan veel werkzame personen ingeschreven, die elders of ambulant werken en (een groot schoonmaakbedrijf en het rijdend personeel van het GVB). Op de andere bedrijfslocaties staat veel hoogbouw.De haventerreinen worden over het algemeen minder intensief gebruikt, een deel van de grond hier moet nog worden uitgegeven.
Figuur 3.8 De gemiddelde bedrijfsgrootte per bedrijfslocatie, 1/1/2004

Legenda meer dan 250 w.p. per hectare 118 tot 250 w.p. per hectare 75 tot 118 w.p. per hectare 32 tot 75 w.p. per hectare 5 tot 32 w.p. per hectare tot 5 w.p. per hectare geen werkgelegenheid

5

Het ruimtegebruik is berekend op basis van de bruto-terreinoppervlakte van de bedrijfslocaties. Hierbij zijn grote wateroppervlaktes en havenbekkens niet meegenomen, wegen en groenstroken wel. Een betere maat zou de netto-oppervlakte (zonder wagen en groenstroken) zijn maar deze is bij veel bedrijfslocaties niet bekend.

15

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

3.5 Forenzen
Veel mensen die in Amsterdam werken, wonen elders, 44% van Amsterdamse arbeidsplaatsen wordt ingenomen door forenzen; ruim 182.000 arbeidsplaatsen. Daartegenover staat dat ruim een kwart van de Amsterdamse beroepsbevolking buiten Amsterdam werkt. Het aandeel forenzen verschilt per sector. In de horeca is hun aandeel met iets meer dan 23% het geringst. In de sector financiële instellingen is dit aandeel het grootst (77% ). Ook in de sectoren overheid en industrie is het aandeel forenzen groot. Op de Amsterdamse bedrijfslocaties is het aandeel forenzen gemiddeld genomen groter dan buiten bedrijfslocaties. Op bedrijfslocaties forenst 56 % van de werknemers, op kantoorlocaties is dit aandeel iets groter dan op de bedrijventerreinen. Met name op haventerreinen en op meer perifeer gelegen bedrijfslocaties als de bedrijventerreinen Amstel I,II en III komt een groot deel (meer dan 60%) van de werknemers van buiten Amsterdam. Ook op het SFB-terrein en het Cornelis Douwesterrein 0 is het aandeel forenzen erg groot. Op de kantoorlocatie Bergwijkpark Diemen is het aandeel forenzen met 85% het grootst. Op de meer centraal gelegen bedrijfslocaties, die in of bij woonwijken zijn gelegen is het aandeel forenzen over het algemeen geringer.
Figuur 3.9 Het percentage forenzen per bedrijfslocatie, 1/1/2004

Legenda
meer dan 70 % 55 tot 70 % 40 tot 55 % 25 tot 40 % tor 25 % geen werkgelegenheid

16

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

3.6 Werkende vrouwen
Bijna 41% van de banen in Amsterdam wordt ingenomen door vrouwen. In de gezondheidszorg werken naar verhouding de meeste vrouwen (ruim 71%). Ook in het onderwijs werken veel vrouwen (54%). In de bouwnijverheid werken naar verhouding heel weinig vrouwen (7%). Op de Amsterdamse bedrijfslocaties werken naar verhouding minder vrouwen, 36% van de arbeidsplaatsen wordt hier ingenomen door vrouwen. Op de kantoorlocaties is dit aandeel groter (41%), op de bedrijventerreinen is dit aandeel met 30% veel geringer. De havens zijn een echt mannenbolwerk, hier wordt 17% van de arbeidsplaatsen ingenomen door vrouwen. Ook op de bedrijventerreinen rond de IJ-oevers is het aandeel banen dat door vrouwen wordt ingenomen laag. Daarentegen is op bedrijfslocaties waar een ziekenhuis ligt het aandeel werkende vrouwen erg hoog. Veel van deze vrouwen werken part-time.
Figuur 3.10 Het aandeel vrouwen dat op een bedrijfslocatie werkt op 1/1/2004

Legenda

meer dan 65 % 50 tot 65 % 35 tot 50 % 20 tot 35 % tot 20 % geen werkgelegenheid

17

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

3.7 Kleine banen
Naast de 414.003 banen van 12 uur en meer zijn er in Amsterdam nog eens 47.783 ‘kleine banen’6. Dit is ruim 10% van het totaal aantal banen (banen van minder dan 12 uur en meer dan 12 uur tezamen). In de horeca is het aandeel kleine banen met 25% veel hoger dan gemiddeld. Andere sectoren met veel kleine banen zijn de detailhandel, overige dienstverlening en het onderwijs. Sectoren met naar verhouding weinig kleine banen zijn de nutsbedrijven en de sector financiële instellingen. Op Amsterdamse bedrijfslocaties is het aandeel mensen dat minder dan 12 uur per week werkt geringer, 7% van alle banen is hier minder dan 12 uur per week. Op de haventerreinen is het aandeel kleine banen het geringst, op de bedrijventerreinen en kantoorlocaties verschilt de situatie per locatie. Op de bedrijfslocatie Molukkenstraat heeft 30% van werkzame personen een kleine baan. Ook op de bedrijfslocaties Schinkel en RAI werken veel mensen minder dan 12 uur per week. Over het algemeen is het aandeel kleine banen op de meer centraal gelegen bedrijfslocaties groter dan op de meer perifeer gelegen locaties.
Figuur 3.11 Het aandeel kleine banen per bedrijfslocatie, 1/1/2003

Legenda
meer dan 11 % 7 tot 11 % 3 tot 7 % tot 3 % geen kleine banen geen werkgelegenheid

6

Dit zijn banen, waar de werknemer minder dan 12 uur per week werkt.

18

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

4 De werkgelegenheid op bedrijfslocaties 1998-2004

Van 1998 tot 2001 is in Amsterdam de werkgelegenheid sterk toegenomen, daarna stagneerde de groei en in 2003 daalde de werkgelegenheid licht. Op de bedrijfslocaties is de werkgelegenheid sterker gegroeid dan in geheel Amsterdam, met name op de kantoorlocaties en haventerreinen. De grootste groei deed zich hier voor in de sectoren zakelijke dienstverlening, financiële dienstverlening en gezondheidszorg. In 2003 groeide de werkgelegenheid op bedrijfslocaties met 2,2%, in geheel Amsterdam daalde deze juist met 1%. Vooral op kantoorlocaties nam het aantal arbeidsplaatsen toe.
Grafiek 4.1 De ontwikkeling van de werkgelegenheid naar soort locatie in Amsterdam 1998-2003 (index 1998 = 100)

130

120 haventerreinen bedrijventerreinen 110 kantoorlocaties elders in Amsterdam geheel Amsterdam

100

90 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Per soort bedrijfslocatie is er een duidelijk verschil in ontwikkeling. Op de haventerreinen en op de bedrijventerreinen die in de nota “bedrijfslocaties in Amsterdam” zijn opgenomen en ook op de bedrijventerreinen buiten het grondgebied van de gemeente Amsterdam werd in de afgelopen jaren veel grond uitgegeven. Hier zijn veel nieuwe bedrijfsgebouwen verrezen, die door bedrijven werden betrokken. Hierdoor kon de werkgelegenheid op deze bedrijfslocaties groeien. Het zelfde geldt voor de meeste kantoorlocaties die in de nota “bedrijfslocaties in Amsterdam” staan. Hier was de groei van het aantal vestigingen en werkzame personen zelfs groter dan op de haven- en bedrijventerreinen.

19

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Op de overige bedrijfslocaties (die niet in de nota zijn vermeld) is nauwelijks grond beschikbaar en hier is de werkgelegenheid in veel mindere mate gegroeid. In 2003 daalde in geheel Amsterdam de werkgelegenheid met 1%. Een belangrijk deel van deze daling is het gevolg van opheffingen en inkrimpingen in de zakelijke dienstverlening (met name de ICT-sector) en de verhuizing van onderwijsinstellingen naar buiten Amsterdam. Op de Amsterdamse bedrijfslocaties tezamen groeide de werkgelegenheid met 2,2%. Op de bedrijventerreinen en de haventerreinen groeide de werkgelegenheid met 0,8%, vooral op de bedrijventerreinen Vervoerscentrum en Weespertrekvaart Noord. De werkgelegenheid groeide met name in de sectoren zakelijke dienstverlening en openbaar bestuur; in de industrie daalde de werkgelegenheid sterk. Op de Amsterdamse kantoorlocaties steeg de werkgelegenheid met 3,3%, met name op de kantoorlocaties Hoofdcentrum Zuidoost en de Eenhoorn. De werkgelegenheid steeg vooral in de sectoren financiële instellingen, communicatie en gezondheidszorg; in de zakelijke dienstverlening gingen veel arbeidsplaatsen verloren. In hoofdstuk 6 zal dieper worden ingegaan op de dynamiek van de werkgelegenheid. In Bijlage 3 staan algemene tabellen over het aantal vestigingen en werkzame personen naar soort locatie en activiteit in de jaren 1998-2004.

20

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Tabel 4.2 Het aantal vestigingen naar soort bedrijfslocatie 1998-2004 soort bedrijfslocatie 1998 haventerrein
1)

groei 1999 597 3.302 275 896 231 2.135 331 219 4.795 2.466 44.885 52.146 2000 655 3.385 318 922 246 2.243 343 215 4.962 2.586 46.933 54.481 2001 688 3.601 349 975 259 2.295 373 214 5.264 2.668 50.124 58.056 2002 707 3.607 377 999 252 2.432 397 197 5.313 2.829 51.048 59.190 2003 766 3.609 370 1.019 243 2.514 396 182 5.394 2.910 50.717 59.021 2004 1998-2004 2003-2004 773 3.558 375 961 264 2.341 389 174 5.292 2.730 49.629 57.651 43% 14% 52% 7% 16% 15% 17% -20% 16% 15% 15% 15% 0,9% -1,4% 1,4% -5,7% 8,6% -6,9% -1,8% -4,4% -1,9% -6,2% -2,1% -2,3% 542 3.131
2)

bedrijventerrein nota bedrijfslocaties in Amsterdam bedrijventerrein nota bedrijfslocaties buiten Amsterdam. overig bedrijventerrein in Amsterdam. overig bedrijventerrein buiten Amsterdam. overige kantoorlocatie in Amsterdam. overige kantoorlocatie buiten Amsterdam.
4) 3)

246 897 227 2.044 333 217 4.570 2.377 43.136 50.083

kantoorlocaties nota bedrijfslocaties in Amsterdam.

totaal bedrijven/haventerreinen Amsterdam. totaal kantoorlocaties Amsterdam. buiten bedrijfslocaties totaal amsterdam

Tabel 4.3 De werkgelegenheid naar soort bedrijfslocatie 1998-2004 soort bedrijfslocatie 1998 haventerrein
1)

groei 1999 10.651 47.262 5.226 17.897 5.109 65.943 18.536 9.403 75.810 84.479 2000 11.506 49.125 5.639 18.647 5.629 68.600 19.878 11.116 79.278 88.478 2001 12.038 51.214 6.046 19.241 5.628 75.384 20.922 10.131 82.493 96.306 2002 12.023 50.573 6.573 20.250 4.708 79.149 20.684 11.324 82.846 99.833 2003 12.225 51.880 6.604 19.618 4.875 78.116 21.377 9.623 83.723 2004 1998-2004 2003-2004 12.297 51.512 6.910 20.585 4.778 78.976 23.793 9.322 84.394 26,0% 15,6% 46,2% 15,2% 26,1% 23,4% 33,2% 6,4% 16,9% 25,6% 13,7% 17% 0,6% -0,7% 4,6% 4,9% -2,0% 1,1% 11,3% -3,1% 0,8% 3,3% -3,4% -1,0% 9.757 44.542
2)

bedrijventerrein nota bedrijfslocaties in Amsterdam bedrijventerrein nota bedrijfslocaties buiten Amsterdam. overig bedrijventerrein in Amsterdam. overig bedrijventerrein buiten Amsterdam. overige kantoorlocatie in Amsterdam. overige kantoorlocatie buiten Amsterdam.
4) 3)

4.725 17.867 3.788 63.977 17.858 8.758 72.166 81.835

kantoorlocaties nota bedrijfslocaties in Amsterdam.

totaal bedrijven/haventerreinen Amsterdam. totaal kantoorlocaties Amsterdam. buiten bedrijfslocaties totaal amsterdam

99.493 102.769

199.457 213.091 222.036 234.598 235.032 234.825 226.840 353.458 373.380 389.792 413.397 417.711 418.041 414.003

1) Het Gemeentelijk Havenbedrijf publiceert gegevens over het aantal werkzame personen in het gebied dat het GHB beheert, dit gebied bevat ook enkele bedrijventerreinen. Op 1/1/2003 werkten er in dit gebied 18.581 personen., gegevens over 2004 zijn nog niet beschikbaar. 2) In de publicatie bedrijfslocaties in Amsterdam worden haventerreinen, bedrijventerreinen en kantoorlocaties onderscheiden. Een deel van het bedrijventerrein Weespertrekvaart Zuid, een deel van het bedrijventerrein Amstel I en het bedrijventerrein Amstel II liggen niet in de gemeente Amsterdam. 3) Verrijn Stuart in de gemeente Diemen. 4) Diemen Zuid in de gemeente Diemen en Entrada in de gemeente Ouderamstel.

21

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

22

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

5 De werkgelegenheidsontwikkeling per stadsdeel

5.1 Algemeen
De werkgelegenheid heeft zich tussen 1998 en 2004 gunstiger ontwikkeld op de bedrijfslocaties dan daarbuiten. Ook in 2003 groeide de werkgelegenheid op bedrijfslocaties terwijl die in Amsterdam juist afnam. In 1998 bevindt zich 43,6% van de Amsterdamse werkgelegenheid op een bedrijfslocatie. In 2004 is dit aandeel gestegen tot 45,2%. Het aandeel vestigingen, dat op een bedrijfslocatie is gevestigd is veel minder gestegen (van 13,9% naar 14,1%). Per stadsdeel verschilt uiteraard de situatie. In Westpoort bevindt zich vrijwel alle werkgelegenheid op bedrijfslocaties, in stadsdeel Amsterdam Centrum is dit minder dan één procent. In tabel 5.1 laat zien dat in vrijwel alle stadsdelen tussen 1998 en 2004 de werkgelegenheid is gegroeid maar dat de ontwikkeling per stadsdeel verschilde.
Tabel 5.1 De ontwikkeling van het aantal werkzame personen op bedrijfslocaties per stadsdeel op bedrijfslocaties 1998 amsterdam centrum westpoort westerpark oud-west zeeburg bos en Lommer de baarsjes amsterdam noord geuzenveld-slotermeer osdorp slotervaart/overtoomse veld zuidoost oost/watergraafsmeer amsterdam oud zuid zuideramstel totaal 472 34.535 2.994 2.044 5.576 263 12.044 950 18.034 38.785 15.285 5.108 17.911 2003 623 42.082 2.768 3.247 7.105 233 13.965 1.043 20.933 42.194 21.182 5.065 22.776 690 42.241 2.765 3.581 8.248 239 14.125 1.041 21.031 42.100 23.519 5.883 21.700 aandeel aandeel 2004 w.p. 0,8 100,0 28,7 0,0 39,4 72,1 4,7 55,6 0,0 14,0 67,3 81,8 61,3 14,6 56,6 45,2 oppervlak
7

totaal stadsdeel 1998 78.649 34.536 8.041 9.113 5.498 8.913 5.197 20.949 5.044 6.199 27.809 45.899 28.838 35.130 33.643 2003 87.189 42.090 9.673 11.106 9.024 10.480 4.990 25.501 6.065 7.210 31.092 50.972 36.237 40.887 40.436 1,8 87,8 26,2 0,0 26,6 11,7 5,6 22,7 22,2 12,3 20,3 23,1 20,8 6,7 18,9 87.189 42.249 9.633 10.792 9.098 11.438 5.053 25.389 6.014 7.425 31.262 51.462 38.396 40.285 38.318

groei 98-04 46,2 22,3 -7,6 75,2 47,9 -9,1 17,3 9,6 16,6 8,5 53,9 15,2 21,2 21,5 10,9 22,3 19,8 18,4 65,5 28,3 -2,8 21,2 19,2 19,8 12,4 12,1 33,1 14,7 13,9 17,1

groei 03-04 10,8 0,4 -0,1 10,3 16,1 2,6 1,1 -0,2 0,5 -0,2 11,0 16,2 -4,7 2,2 -5,5 0,4 -0,4 -2,8 0,8 9,1 1,3 -0,4 -0,8 3,0 0,5 1,0 6,0 -1,5 -5,2 -1,0

2004 op b.l. totaal op b.l. totaal

154.001 183.216 187.163

31,9 353.458 418.041 414.003

In bijlage 4 staan detailtabellen over de ontwikkeling van de werkgelegenheid op en buiten bedrijfslocaties per stadsdeel.

7

Het terreinoppervlak van de bedrijfslocaties ten opzichte van het bebouwde oppervlak van het stadsdeel.

23

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

5.2 Stadsdeel Amsterdam Centrum
Stadsdeel Amsterdam Centrum heeft slechts 2 bedrijfslocaties, het bedrijventerrein Conradstraat (het voormalige STORK/Werkspoorterrein) en een deel van het bedrijventerrein Zeeburgerpad (het andere deel van het bedrijventerrein Zeeburgerpad ligt in stadsdeel Zeeburg). In totaal is er in stadsdeel Amsterdam Centrum 11,1 ha bedrijventerrein, 1,8% van het bebouwde oppervlak van het stadsdeel. Op deze bedrijventerreinen staan op 1 januari 2004 42 vestigingen met 690 werkzame personen ingeschreven, 0,8% van de totale werkgelegenheid. In stadsdeel Amsterdam Centrum werken de meeste mensen niet op een bedrijfslocatie (86.499 arbeidsplaatsen). In buurtcombinatie 01, Burgwallen Noordzijde (rond de Nieuwendijk en Kalverstraat) werken veel mensen (15.899 arbeidsplaatsen). Ook in de buurtcombinaties 07, Weteringschans (11.080 arbeidsplaatsen) en 08, Weesperbuurt/Plantage (10.335 arbeidsplaatsen) is veel werkgelegenheid.
Figuur 5.2 De werkgelegenheid op en buiten bedrijfslocaties in stadsdeel Amsterdam Centrum in 2004

05

06 02

01 00

Werkgelegenheid op bedrijfslocaties
04 09

meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p. 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

03

08

werkgelegenheid per buurtcombinatie buiten bedrijfslocaties
31

07

meer dan 10.000 w.p. 5.000 tot 10.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p. 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

32

Van 1998 tot 2004 is het aantal werkzame personen in stadsdeel Amsterdam Centrum met 11% gegroeid, op de bedrijventerreinen was de groei groter (46%). In 2003 is de werkgelegenheid in stadsdeel Amsterdam Centrum met 6% gedaald, op de bedrijventerreinen in het stadsdeel daalde de werkgelegenheid met 11%.

24

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

5.3 Westpoort
Westpoort bestaat voornamelijk uit bedrijfslocaties, alleen het gebied rond de Heining en de omgeving van de Amsterdamse golfclub ten zuiden van de Afrikahaven zijn geen bedrijfslocatie. In Westpoort zijn 24 bedrijventerreinen en 5 kantoorlocaties. Bijna 90% van het bebouwd oppervlak van Westpoort wordt ingenomen door bedrijfslocaties, 2.243 ha. Op 1 januari 2004 staan er in Westpoort 1.856 vestigingen met 42.241 werkzame personen ingeschreven, één kleine vestiging is niet op een bedrijfslocatie ingeschreven. In Westpoort bevindt de meeste werkgelegenheid zich op de kantoorlocatie Teleport.
Figuur 5.3 De werkgelegenheid op en buiten bedrijfslocaties in stadsdeel Westpoort in 2004
werkgelegenheid op bedrijfslocaties
meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p. 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

werkgelegenheid per buurtcombinatie
buiten bedrijfslocaties meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

In Westpoort heeft de werkgelegenheid zich met een stijging van 22% in de afgelopen zes jaar gunstiger ontwikkeld dan in geheel Amsterdam (17% stijging). Op de bedrijventerreinen is de werkgelegenheid in deze periode sterker gestegen dan op de kantoorlocaties. Deze werkgelegenheidsontwikkeling is het resultaat van de uitgifte van bijna 198 ha grond in de afgelopen zes jaar. In 2003 is de werkgelegenheid in Westpoort met 0,4% toegenomen. De werkgelegenheid is gestegen op de bedrijventerreinen, op de kantoorlocaties is de werkgelegenheid gedaald.

25

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

5.4 Stadsdeel Westerpark
Stadsdeel Westerpark bevat 4 bedrijventerreinen, waar grond beschikbaar is, op de vijfde bedrijfslocatie, Buyskade, is geen grond beschikbaar. In totaal is in stadsdeel Westerpark 55 ha bedrijfslocatie, 26% van de oppervlakte het bebouwde oppervlak van het stadsdeel. Op de bedrijventerreinen in stadsdeel Westerpark staan op 1 januari 2004 407 vestigingen met 2.765 werkzame personen ingeschreven, 29% van de totale werkgelegenheid in stadsdeel Westerpark. Vooral op de bedrijfslocatie Food Centre Amsterdam is veel werkgelegenheid. Op 1 januari 2004 werken in stadsdeel Westerpark 6.868 mensen niet op een bedrijfslocatie, waarvan ruim de helft in buurtcombinatie 13, de Spaarndammer/Zeeheldenbuurt (2.786 arbeidsplaatsen).
Figuur 5.4 De werkgelegenheid op en buiten bedrijfslocaties in stadsdeel Westerpark in 2004

13

14

werkgelegenheid op bedrijfslocaties
meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p. 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

werkgelegenheid per buurtcombinatie
buiten bedrijfslocaties meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid
15 16

Van 1998 tot 2004 is de werkgelegenheid in stadsdeel Westerpark met 20% gestegen, op de bedrijventerreinen is deze juist met 8% gedaald. In 2003 is de werkgelegenheid in stadsdeel Westerpark met 0,4% gestegen, op de bedrijventerreinen is deze met 0,1% gedaald. Deze daling is het gevolg van de uitplaatsing van bedrijven uit de Oostelijke Houthavens. De bebouwing moet hier plaatsmaken voor een woonwijk met bedrijfsruimte in de plinten.

26

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

5.5 Stadsdeel Oud-West
In stadsdeel Oud West liggen geen bedrijfslocaties, de werkgelegenheid is hier tussen 1998 en 2004 van 9.009 naar 10.792 arbeidsplaatsen gestegen, een stijging van 18%. In 2003 is het aantal werkenden met 3% gedaald, het aantal vestigingen nam in dezelfde mate af. In stadsdeel Oud West bevindt de meeste werkgelegenheid zich in de buurtcombinaties 20, Helmersbuurt (2.775 arbeidsplaatsen) en 22, Vondelbuurt(2.560 arbeidsplaatsen).
Figuur 5.5 De werkgelegenheid op en buiten bedrijfslocaties in stadsdeel Oud West in 2004

17

18

19

20

werkgelegenheid op bedrijfslocaties
meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p. 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid
21

22

werkgelegenheid per buurtcombinatie
buiten bedrijfslocaties meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

27

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

5.6 Stadsdeel Zeeburg
In stadsdeel Zeeburg liggen 5 bedrijfslocaties, op 2 bedrijventerreinen (Zeeburgereiland en Cruquiusweg) is grond beschikbaar. In totaal is er in stadsdeel Zeeburg 166 ha bedrijfslocatie, 27% van het bebouwde oppervlak van het stadsdeel. Op de vijf bedrijfslocaties in stadsdeel Zeeburg staan op 1 januari in 2004 399 vestigingen met 3.581 werkzame personen ingeschreven, meer dan een derde van de totale werkgelegenheid in stadsdeel Zeeburg. De kantoorlocatie Rietlandpark telt de meeste (950) arbeidsplaatsen, op de andere bedrijfslocaties tellen 500 á 600 werkzame personen. In stadsdeel Zeeburg werken 5.517 mensen buiten de bedrijfslocaties, waarvan de meeste in buurtcombinatie 33, Oostelijk Havengebied (2.583 arbeidsplaatsen).
Figuur 5.6 De werkgelegenheid op en buiten bedrijfslocaties in stadsdeel Zeeburg in 2004

33

31

32

34

werkgelegenheid op bedrijfslocaties
meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p. 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

werkgelegenheid per buurtcombinatie
buiten bedrijfslocaties meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

Van 1998 tot 2004 is de werkgelegenheid in stadsdeel Zeeburg met ruim 65% gestegen, op de bedrijfslocaties is deze zelfs met ruim 75% gestegen. Deze grote stijging van de werkgelegenheid is in belangrijke mate het gevolg van de vestiging van nieuwe bedrijven op de kantoorlocaties Oostelijke Handelskade en Rietlandpark (Quintet Offices) in 2002 en 2003. Op de bedrijventerreinen in Zeeburg steeg de werkgelegenheid tussen 1998 en 2004 met 6%. In stadsdeel Zeeburg is met de verplaatsing van de havenactiviteiten uit het Oostelijk Havengebied de werkgelegenheid gedaald van ruim 10.000 arbeidsplaatsen aan het eind van de jaren ’70 naar rond de 4.500 aan het begin van de jaren ’90. Sindsdien is de werkgelegenheid weer gestegen vanwege de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen en woningen. In 2003 is het aantal arbeidsplaatsen in stadsdeel Zeeburg met 0,8% gestegen. Op de bedrijventerreinen is de werkgelegenheid met 10% gestegen, voornamelijk vanwege de vestiging van een postkantoor van TPG-post op het Veemarkt-terrein.

28

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

5.7 Stadsdeel Bos en Lommer
In stadsdeel Bos en Lommer liggen 4 bedrijfslocaties, de kantoorlocatie Boldootstrook, het bedrijventerrein Landlust, het Bos en Lommerplein en omgeving en de nog te ontwikkelen bedrijfslocatie Sportparkstad. In totaal is in stadsdeel Bos en Lommer 30 ha bedrijfslocatie, 12% van het totale oppervlak van het stadsdeel. Op de bedrijfslocaties in stadsdeel Bos en Lommer staan op 1 januari 2004 173 vestigingen met 8.284 werkzame personen ingeschreven, ruim tweederde van de werkgelegenheid in het stadsdeel. Dit aandeel is groter dan in andere stadsdelen. Een groot deel van de werkgelegenheid in het stadsdeel is geconcentreerd op de kantoorlocaties Boldootstrook en Bos en Lommerplein. Op 1 januari 2004 werken in stadsdeel Bos en Lommer 3.190 mensen buiten de bedrijfslocaties, waarvan de meeste in buurtcombinatie 37, Landlust (2.141 arbeidsplaatsen).
Figuur 5.7 De werkgelegenheid op en buiten bedrijfslocaties in stadsdeel Bos en Lommer in 2004

36

37

werkgelegenheid op bedrijfslocaties
meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p. 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

39

werkgelegenheid per buurtcombinatie
buiten bedrijfslocaties meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

38

Van 1998 tot 2004 is de werkgelegenheid in stadsdeel Bos en Lommer met 28% gestegen, op de bedrijfslocaties is deze met bijna 48% gestegen. Deze grote stijging is in belangrijke mate het gevolg van het betrekken van de 17.000 m² in 2000 opgeleverde kantoorruimte op de kantoorlocatie Boldootstrook. In 2003 is de werkgelegenheid in stadsdeel Bos en Lommer met 9% gestegen, op de bedrijfslocaties is het aantal arbeidsplaatsen met ruim 16% gestegen. Zowel op de Boldootstrook als op het Bos en Lommerplein is het aantal werkzame personen gestegen door personeelsuitbreiding bij bestaande vestigingen in de sectoren financiële instellingen en overheid.

29

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

5.8 Stadsdeel de Baarsjes
In stadsdeel de Baarsjes ligt de bedrijfslocatie Mercatorpark. Deze bedrijfslocatie is 9 ha groot, 6% van de oppervlakte van het stadsdeel. Op de bedrijfslocatie Mercatorpark, waar naast de stadsdeelwerken de Baarsjes en het Jan van Galenbad ook het Jan van Breemeninstituut is gevestigd staan op 1 januari 2004 3 vestigingen met 239 werkzame personen ingeschreven, 4,7% van de werkgelegenheid in het stadsdeel. Op 1 januari 2004 werken in het stadsdeel 4.814 mensen niet op de bedrijfslocatie, waarvan ruim een derde in buurtcombinatie 43, de Westindische buurt (1.705 arbeidsplaatsen).
Figuur 5.8 De werkgelegenheid op en buiten bedrijfslocaties in stadsdeel de Baarsjes in 2004

41

40

42

werkgelegenheid op bedrijfslocaties
meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p. 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

43

werkgelegenheid per buurtcombinatie
buiten bedrijfslocaties meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

In stadsdeel de Baarsjes is de werkgelegenheid van 5.197 werkzame personen in 1998 naar 5.053 werkzame personen in 2004 gedaald, een daling van 3%. Op de bedrijfslocatie Mercatorpark is in deze periode het aantal arbeidsplaatsen met 9% gedaald. In 2003 is het aantal werkzame personen in stadsdeel de Baarsjes met ruim 1% gestegen, op de bedrijfslocatie Mercatorpark is deze met 3% gestegen.

30

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

5.9 Stadsdeel Amsterdam-Noord
In stadsdeel Amsterdam-Noord liggen 22 bedrijfslocaties, 20 bedrijventerreinen en 2 kantoorterreinen, De meeste liggen langs de IJ-oevers. Op 14 bedrijfslocaties is grond beschikbaar. Het bedrijventerrein Zijkanaal I wordt ontruimd om plaats te maken voor woningbouw. Veel bedrijven, die op dit terrein waren gehuisvest zijn verhuisd naar nieuwe bedrijfspanden op het Cornelis Douwesterrein. In stadsdeel Amsterdam Noord is op 1 januari 2004 479 ha bedrijfslocatie, 23% van het totale bebouwde oppervlak van stadsdeel Noord binnen de ringweg. Op de bedrijfslocaties in Amsterdam Noord staan op 1 januari 2004 1.331 vestigingen met 14.125 werkzame personen ingeschreven, ruim 55% van de werkgelegenheid in Amsterdam Noord. Op het bedrijventerrein Buiksloterham en op de kantoorlocatie Buikslotermeerplein is veel werkgelegenheid. In 2004 werken in stadsdeel Amsterdam Noord 11.264 mensen niet op een bedrijfslocatie, waarvan bijna een vijfde in buurtcombinatie 70, Banne Buiksloot (2.320 arbeidsplaatsen).
Figuur 5.9 De werkgelegenheid op en buiten bedrijfslocaties in stadsdeel Amsterdam Noord in 2004

66

67

65 70

73

69

werkgelegenheid op bedrijfslocaties
meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p. 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

68 62 61 64

werkgelegenheid per buurtcombinatie
buiten bedrijfslocaties meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

60

Tussen 1998 en 2004 is de werkgelegenheid in Amsterdam Noord met 21% gestegen, op de bedrijfslocaties was de stijging met 17% geringer dan in het gehele stadsdeel. Het aantal arbeidsplaatsen is het meest gestegen op de kantoorlocaties. In 2003 is de werkgelegenheid in Amsterdam Noord met 0,4% gedaald. Op de bedrijfslocaties is het aantal arbeidsplaatsen met 1,1% gestegen. Deze stijging kan voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan de vestiging van een groot taxibedrijf op het bedrijventerrein Cornelis Douwesterrein 1.

31

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

5.10 Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
In stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer zijn twee bedrijfslocaties, die nog ontwikkeld moeten worden, de locaties Geuzenveld Noord en Osdorper Binnenpolder. Deze bedrijfslocaties hebben tezamen een oppervlak van 155 ha, 22% van het bebouwde oppervlak van het stadsdeel. Op deze bedrijfslocaties stonden in de periode 1998-2004 geen vestigingen met werkzame personen ingeschreven. In de stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer werken op 1 januari 2004 6.014 mensen. De meeste werkgelegenheid bevindt zich in buurtcombinatie 77, Slotermeer Zuidwest met veel werkgelegenheid op Plein 40/45 en omgeving.
Figuur 5.10 De werkgelegenheid op en buiten bedrijfslocaties in stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer in 2004

75

76 79 78

77

werkgelegenheid op bedrijfslocaties
meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p. 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

werkgelegenheid per buurtcombinatie
buiten bedrijfslocaties meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

In het gehele stadsdeel is de werkgelegenheid tussen 1998 en 2004 met 19% gestegen, in 2003 is de werkgelegenheid met 0,8% gedaald.

32

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

5.11 Stadsdeel Osdorp
In stadsdeel Osdorp liggen 3 bedrijventerreinen. Het in de nota bedrijfslocaties opgenomen bedrijventerrein Lutkemeerpolder moet nog worden ontwikkeld, hier zijn nu voornamelijk tuinders en hoveniersbedrijven gevestigd. In het gebied van het Bedrijvencentrum Osdorp is ruimte voor 7.300 m² kantoorruimte. Op het bedrijventerrein Sloten Slimmeweg is geen grond beschikbaar. De bedrijfslocaties hebben tezamen een oppervlak van 87 ha, 12% van het bebouwde oppervlak van het stadsdeel. Op de drie bedrijfslocaties in stadsdeel Osdorp staan op 1 januari 2004 155 vestigingen met 1.041 werkzame personen ingeschreven, 14,5% van de werkgelegenheid in het stadsdeel. Op het terrein van het bedrijvencentrum Osdorp werken 665 mensen, op de andere bedrijfslocaties is veel minder werkgelegenheid. Op 1 januari 2004 werken in stadsdeel Osdorp 6.384 mensen buiten een bedrijfslocatie, waarvan ruim de helft in buurtcombinatie 81, Osdorp-oost, voornamelijk op het Osdorpplein en omgeving (3.582 arbeidsplaatsen).
Figuur 5.11 De werkgelegenheid op en buiten bedrijfslocaties in stadsdeel Osdorp in 2004

80

83

82

81

werkgelegenheid op bedrijfslocaties
meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p. 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

84

werkgelegenheid per buurtcombinatie
buiten bedrijfslocaties meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

Tussen 1998 en 2004 is de werkgelegenheid op de Osdorpse bedrijfslocaties met bijna 20% gestegen, meer dan in het gehele stadsdeel (10% groei). In 2003 is de werkgelegenheid in stadsdeel Osdorp met 3% gegroeid, op de bedrijfslocaties is deze met 0,2% gedaald.

33

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

5.12 Stadsdeel Slotervaart/Overtoomse veld
Stadsdeel Slotervaart/Overtoomse veld heeft 12 bedrijfslocaties, 5 bedrijventerreinen en 7 kantoorlocaties. De bedrijfslocatie Haagseweg moet nog worden ontwikkeld. De kantoorlocatie Riekerpolder is pas recent ontwikkeld, begin 2004 stond hier veel kantoorruimte te huur (ruim 90.000 m²). Op 9 bedrijfslocaties is grond beschikbaar, waarvan op 4 op korte termijn. In totaal is er in stadsdeel Slotervaart/Overtoomse veld 185 ha bedrijfslocatie, 20% van de bebouwde oppervlakte van het stadsdeel. Op de bedrijfslocaties in dit stadsdeel staan op 1 januari 2004 718 vestigingen met 21.031 werkzame personen ingeschreven, ruim twee derde van de werkgelegenheid in het stadsdeel. In het World Fashion Centre, op de kantoorlocaties en in en bij het SlotervaartZiekenhuis bevinden zich de meeste arbeidsplaatsen. Op 1 januari 2004 werkten 10.231 mensen buiten de bedrijfslocaties, waarvan bijna de helft in buurtcombinatie 85, Slotervaart (4.587 arbeidsplaatsen).
Figuur 5.12 De werkgelegenheid op en buiten bedrijfslocaties in stadsdeel Slotervaart/Overtoomse veld in 2004

86

85

87 88

werkgelegenheid op bedrijfslocaties
meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p. 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

werkgelegenheid per buurtcombinatie
buiten bedrijfslocaties meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

Tussen 1998 en 2004 is de werkgelegenheid op de 12 bedrijfslocaties in stadsdeel Slotervaart/Overtoomse veld met 17 % sterker gestegen dan in het gehele stadsdeel (12% stijging). In deze periode is de werkgelegenheid vooral op de kantoorlocaties gestegen. In 2003 is de werkgelegenheid in stadsdeel Slotervaart/Overtoomse veld met 0,5% gestegen. Op de bedrijfslocaties steeg het aantal arbeidsplaatsen in dezelfde mate.

34

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

5.13 Stadsdeel Zuidoost
In stadsdeel Zuidoost bevindt zich ruim vier vijfde van de werkgelegenheid op bedrijfslocaties. In het stadsdeel zijn 9 bedrijfslocaties, 5 bedrijventerreinen en 4 kantoorlocaties. Op bijna alle bedrijfslocaties is grond beschikbaar. De bedrijfslocaties hebben tezamen een oppervlak van 431 ha, 23% van het bebouwde oppervlak van het stadsdeel. Op de bedrijfslocaties in stadsdeel Zuidoost staan op 1 januari 2004 1.347 vestigingen met 42.100 werkzame personen ingeschreven, 83% van de werkgelegenheid in het stadsdeel. In vergelijking met andere stadsdelen bevindt een groot deel van de arbeidsplaatsen zich op bedrijfslocaties. De meeste werkgelegenheid in het stadsdeel bevindt zich op de kantoorlocatie Amstel III deel A met 10.471 werkzame personen. Ook op de kantoorlocaties Centrumgebied Zuidoost en Hoofdcentrum Zuidoost zijn veel arbeidsplaatsen, evenals op de bedrijventerrein AMC. Op 1 januari 2004 werken in het stadsdeel 9.362 mensen buiten de bedrijfslocaties, waarvan bijna een derde in buurtcombinatie 94, Bijlmer Oost (2.999 arbeidsplaatsen).
Figuur 5.13 De werkgelegenheid op en buiten bedrijfslocaties in stadsdeel Zuidoost in 2004

93

94

98

95

werkgelegenheid op bedrijfslocaties
96 97

meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p. 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

werkgelegenheid per buurtcombinatie
buiten bedrijfslocaties
92

meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

In het gehele stadsdeel Zuidoost is de werkgelegenheid tussen 1998 en 2004 met 12% gegroeid. Op de bedrijfslocaties is het aantal arbeidsplaatsen in deze periode met 9% gestegen, vooral op de kantoorlocaties. In 2003 is de werkgelegenheid in het gehele stadsdeel met 1% gedaald, op de bedrijfslocaties daalde deze met 0,2%.

35

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

5.14 Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer
In stadsdeel Oost/Watergraafsmeer liggen 9 bedrijfslocaties, 7 bedrijventerreinen en 2 kantoorlocaties. Op 4 bedrijventerreinen en 1 kantoorlocatie is grond beschikbaar. In totaal is er in stadsdeel Oost/Watergraafsmeer 194 ha bedrijfslocaties, 21% van de oppervlakte van het stadsdeel Op de bedrijfslocaties in het stadsdeel staan op 1 januari 2004 708 vestigingen met 23.519 werkzame personen ingeschreven, 61% van de werkgelegenheid in dit stadsdeel. In stadsdeel Oost/Watergraafsmeer bevindt zich in vergelijking met andere stadsdelen veel werkgelegenheid op bedrijfslocaties. Op de kantoorlocaties De Eenhoorn en Amstelstation en op bedrijventerrein Amstel I is veel werkgelegenheid. Op 1 januari 2004 werken in dit stadsdeel 14.877 mensen buiten de bedrijfslocaties, waarvan ruim een derde in buurtcombinatie 28, Oosterparkbuurt (5.068 arbeidsplaatsen). De grootste werkgever is hier het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis.
Figuur 5.14 De werkgelegenheid op en buiten bedrijfslocaties in stadsdeel Oost/Watergraafsmeer in 2004

29

28

27

30

56

55

57

werkgelegenheid op bedrijfslocaties
meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p. 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

58

werkgelegenheid per buurtcombinatie
buiten bedrijfslocaties meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

Van 1998 tot 2004 is de werkgelegenheid in stadsdeel Oost/Watergraafsmeer met 33% gestegen, op de bedrijfslocaties met 54%. De werkgelegenheid is vooral op de kantoorlocaties gestegen. Een belangrijke motor hiervoor was de oplevering van drie kantoortorens achter het Amstelstation met tienduizenden vierkante meters kantoorruimte. In 2003 is de werkgelegenheid in stadsdeel Oost/Watergraafsmeer met 6% gestegen, op de bedrijfslocaties steeg deze met 11%. Deze stijging is in belangrijke mate veroorzaakt door de verplaatsing van arbeidsplaatsen. De bedrijven waar het om gaat waren reeds in het stadsdeel gevestigd (Price Waterhouse Coopers en ISS Services).

36

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

5.15 Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
In stadsdeel Amsterdam Oud Zuid zijn drie bedrijfslocaties, 2 bedrijventerreinen en één kantoorlocatie. Op het bedrijventerrein Schinkel en de kantoorlocatie Burgerweeshuis, die deel uitmaakt van de Zuidas is grond beschikbaar, op bedrijventerrein Karperweg is voorlopig geen grond beschikbaar. De bedrijfslocaties hebben tezamen een oppervlak van 44 ha, 7% van het oppervlak van het stadsdeel. Op de bedrijfslocaties in stadsdeel Amsterdam Oud Zuid staan op 1 januari 2004 270 vestigingen met 5.883 werkzame personen ingeschreven, 15% van de werkgelegenheid in het stadsdeel. Het bedrijventerrein Schinkel telt de meeste arbeidsplaatsen (2.551). Er bevindt zich in dit stadsdeel veel werkgelegenheid buiten de bedrijfslocaties, 34.402 arbeidsplaatsen, bijna een derde hiervan bevindt zich in de buurtcombinatie 47, Museumkwartier (ruim 10.000 arbeidsplaatsen).
Figuur 5.15 De werkgelegenheid op en buiten bedrijfslocaties in stadsdeel Amsterdam Oud Zuid in 2004

47 24 46 50 44 45 25 26

49

48

werkgelegenheid op bedrijfslocaties
meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p. 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

werkgelegenheid per buurtcombinatie
buiten bedrijfslocaties meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

Tussen 1998 en 2004 is de werkgelegenheid in stadsdeel Amsterdam Oud Zuid met 15% gestegen, op de bedrijfslocaties steeg deze iets meer. In 2003 is in het stadsdeel de werkgelegenheid met 1,5% gedaald, op de bedrijfslocaties is daarentegen de werkgelegenheid met ruim 16% gestegen. Wijzigingen in de inschrijving van GVB-personeel naar de remise Havenstraat en de vestiging van een instelling voor geestelijke gezondheidszorg op het Burgerweeshuisterrein zijn voor een belangrijk deel debet aan deze stijging.

37

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

5.16 Stadsdeel Zuideramstel
In stadsdeel Zuideramstel zijn 10 bedrijfslocaties, waarvan 7 kantoorlocaties. Op de kantoorlocaties is in de afgelopen jaren grond uitgegeven. Op de drie bedrijventerreinen in stadsdeel Zuideramstel is geen grond beschikbaar, wel is het bedrijventerrein Jollenpad recent herontwikkeld, waarbij een deel van de bedrijvigheid tijdelijk elders was gehuisvest. De bedrijfslocaties in stadsdeel Zuideramstel hebben tezamen een oppervlak van 167 ha, 19% van het bebouwde oppervlak van het stadsdeel. Op de bedrijfslocaties in dit stadsdeel staan op 1 januari 2004 613 vestigingen met 22.700 werkzame personen ingeschreven, 57% van de werkgelegenheid in stadsdeel Zuideramstel. Het grootste deel van de werkgelegenheid bevindt zich op de kantoorlocaties, met name Zuidplein en VU. Op 1 januari 2004 werken er in het stadsdeel 16.618 mensen buiten de bedrijfslocaties, waarvan meer dan een derde in buurtcombinatie 90, Buitenveldert West (6.038 arbeidsplaatsen).
Figuur 5.16 De werkgelegenheid op en buiten bedrijfslocaties in stadsdeel Zuideramstel in 2004
53

52 59 54

90

91

werkgelegenheid op bedrijfslocaties
meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p. 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

werkgelegenheid per buurtcombinatie
buiten bedrijfslocaties meer dan 5.000 w.p. 2.000 tot 5.000 w.p. 1.000 tot 2.000 w.p 500 tot 1.000 w.p. tot 500 w.p. geen werkgelegenheid

Tussen 1998 en 2004 is de werkgelegenheid op de bedrijfslocaties in stadsdeel Zuideramstel met 21% gestegen. In het gehele stadsdeel is in deze periode het aantal arbeidsplaatsen werkgelegenheid met 14% gestegen. Een deel van deze stijging houdt verband met de bovengenoemde herontwikkeling van het bedrijventerrein Jollenpad. In 2003 is de werkgelegenheid in stadsdeel Zuideramstel met 5,2% gedaald. Op de bedrijfslocaties was de daling iets minder groot (- 4,7%). Het aantal arbeidsplaatsen is vooral op de kantoorlocaties langs de Zuidas gedaald (sectoren financiële diensten en zakelijke dienstverlening).

38

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

6 Ontwikkelingen 1998-2004

6.1 De ontwikkeling van de werkgelegenheid
In de periode 1998 - 2004 nam de werkgelegenheid in geheel Amsterdam toe met 60.545 arbeidsplaatsen. Tot 2001 steeg de groei van de Amsterdamse werkgelegenheid, daarna vertraagde de groei. In 2003 daalde in Amsterdam het aantal arbeidsplaatsen met 1%. Op de Amsterdams bedrijfslocaties is het beeld anders. Hier is aantal werkzame personen met 33.162 arbeidsplaatsen toegenomen. Met uitzondering van het jaar 1998 is de groei op de Amsterdamse bedrijfslocaties steeds groter dan in geheel Amsterdam. De rechterzijde van tabel 6.1 laat zien dat op de meeste bedrijfslocaties de werkgelegenheid is gegroeid. Op 11 bedrijfslocaties bleef deze gelijk, op 9 hiervan was noch in 1998 noch in 2004 werkgelegenheid. Op 23 bedrijfslocaties daalde tussen 1998 en 2004 het aantal arbeidsplaatsen, op 57 bedrijfslocaties steeg dit aantal.
Tabel 6.1 Ontwikkelingen bedrijfslocaties in Amsterdam 1998-2004 1998-2004 Percentage groei aantal werkzame personen (per jaar) 1998 haventerreinen bedrijventerreinen kantoorlocaties alle bedrijfslocaties buiten bedrijfslocaties geheel Amsterdam 9,2 4,4 3,2 4,1 6,8 5,6 1999 8,0 4,0 4,7 4,7 4,2 4,4 2000 4,6 4,0 8,8 6,6 5,7 6,1 2001 -0,1 0,5 3,7 2,2 0,2 1,0 2002 1,7 1,0 -0,3 0,3 -0,1 0,1 Percentage groei w.p. 2003 1998-2004 0,6 0,8 3,3 2,2 -3,4 -1,0 26,0 15,5 25,6 21,5 13,7 17,1 3 23 8 34 3 7 1 11 8 38 25 71 daling wp aantal bedrijfslocaties wp gelijk gebleven groei wp.

Over het algemeen is de werkgelegenheid minder gegroeid op de al langer bestaande locaties. Het aantal arbeidsplaatsen is vooral toegenomen op bedrijfslocaties waar in de afgelopen jaren bedrijfs- en kantoorgebouwen zijn neergezet en in gebruik zijn genomen. Inspelend op de economische groei eind jaren ’90 van de vorige eeuw is er op veel kantoorlocaties flink gebouwd. Een groot deel van deze kantoren is ook in gebruik genomen. Op de bedrijventerreinen was de groei van de werkgelegenheid minder groot.

39

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

In de loop der jaren verminderde het aantal bedrijfslocaties waar de werkgelegenheid groeide. In 1998 groeide op 56 bedrijfslocaties de werkgelegenheid, daarna daalde dit aantal. In 2003 steeg op 40 bedrijfslocaties de werkgelegenheid. Het aantal bedrijfslocaties waar de werkgelegenheid daalde nam toe in de periode 19982004. Het aantal bedrijfslocaties waar de werkgelegenheid gelijk bleef was in de periode 1998-2003 vrijwel constant.
Figuur 6.2 Het aantal bedrijfslocaties naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid 1998-2003

80 70 60 50 40 30 20 10 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 daling wp gelijk groei

40

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

6.2 Dynamiek
De dynamiek van het aantal vestigingen en de werkgelegenheid bestaat uit verschillende ontwikkelingen die kunnen samengaan. 1. Groei vanwege nieuwe inschrijvingen (waaronder starters). 2. Groei omdat elders gevestigde bedrijven naar een bedrijfslocatie verhuizen. 3. Daling vanwege de opheffing van bestaande bedrijven. 4. Daling vanwege de verhuizingen van bestaande bedrijven naar elders. 5 De ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen bij bedrijven die zowel aan het begin en het einde van de onderzochte periode op dezelfde bedrijfslocatie waren gevestigd. Dit kan zowel groei als daling inhouden. Bij de beschrijving van de werkgelegenheid op bedrijfslocaties worden de eerste vier ontwikkelingen tezamen aangeduid met ‘dynamiek’, de vijfde ontwikkeling wordt aangeduid met ‘autonome groei’. De ontwikkeling van de werkgelegenheid op bedrijfslocaties is meestal het resultaat van zowel de autonome groei als de dynamiek. Over het algemeen is de dynamiek op kantoorlocaties groter dan op bedrijventerreinen en haventerreinen. Op 12 bedrijfslocaties was in het geheel geen dynamiek: op 2 locaties was wel werkgelegenheid maar deze bleef gelijk, op 8 bedrijfslocaties was in het geheel geen werkgelegenheid, op 2 bedrijfslocaties groeide de werkgelegenheid alleen vanwege de autonome groei. Tabel 6.3. laat het aandeel van de dynamiek per soort bedrijfslocatie zien. Over het algemeen is dit aandeel groter op bedrijventerreinen en kantoorlocaties waar de afgelopen 6 jaar grond is uitgegeven. Op de bedrijventerreinen en kantoorlocaties waar weinig of geen grond is uitgegeven (de overige bedrijventerreinen en kantoorlocaties) is het aandeel van de dynamiek geringer. Op de haventerreinen was 34% van de vestigingen met 46% van de werkgelegenheid zowel in 1998 en 2004 aanwezig. Ruim 60% van de vestigingen (met meer dan de helft van de werkgelegenheid), die in 2004 op haventerreinen zijn gevestigd, zijn nieuw, d.w.z. ze waren in 1998 nog niet aanwezig.
Tabel 6.3 Het aandeel van de dynamiek en de autonome groei van vestigingen en werkzame personen in 1998-2004 ten opzichte van de stand in 2004. dynamiek vestigingen werkzame personen haventerreinen bedrijventerreinen Amsterdam overige bedrijventerreinen Amsterdam 66 66 66 54 47 52 autonome groei vestigingen werkzame personen 34 34 34 46 53 48

kantoorlocaties Amsterdam overige kantoorlocaties Amsterdam

70 73

54 52

30 27

46 48

buiten bedrijfslocaties Amsterdam geheel Amsterdam

66 66

54 53

34 34

46 47

41

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

De dynamiek op de meeste bedrijfslocaties werd in de periode 1998-2003 vooral beïnvloed door de oprichting en de opheffing van vestigingen. Op de meeste bedrijfslocaties hadden verhuizingen veel minder invloed op de dynamiek. Voor zover verhuizingen invloed hadden op veranderingen in de werkgelegenheid was de invloed van verhuizingen van en naar andere bedrijfslocaties het grootst. Verhuizingen naar elders hadden minder invloed op de ontwikkeling van de werkgelegenheid. In tabel 6.4 is te zien dat de nieuwe werkgelegenheid bij nieuwe inschrijvingen in de afgelopen jaren fluctueerde. Hetzelfde geldt voor het de verdwenen werkgelegenheid bij opgeheven vestigingen en de werkgelegenheid bij verhuisde bedrijven. Als we naar het saldo van de werkgelegenheid bij nieuwe inschrijvingen en opgeheven bedrijven kijken valt op dat dit na 2001 negatief is. Op 2001 na was het saldo van de verhuisde werkgelegenheid steeds positief. De autonome groei van de werkgelegenheid na 1998 is gedaald. Het jaar 2003 is een uitzondering, die het gevolg van de concentratie van bedrijven met meerdere vestigingen op Amsterdam. De grootste bijdrage aan deze groei werd gedaan door een schoonmaakbedrijf dat personeel dat voorheen in de regio stond ingeschreven nu bij de Amsterdamse vestiging inschreef . De meeste schoonmakers zullen op dezelfde plek blijven werken en deze groei is dus alleen administratief.
Tabel 6.4 De dynamiek van de werkgelegenheid op bedrijfslocaties naar soort in de jaren 1998-2003 1998 nieuw ingeschreven verhuisd naar bedrijfslocatie. opgeheven wegverhuisd van bedrijfslocatie. saldo nieuw ingeschreven/opgeheven saldo verhuizingen saldo dynamiek autonome groei 11946 5798 12455 3620 -509 2178 1669 7086 1999 8405 11401 8078 8022 327 3379 3706 6699 2000 22256 11767 18822 11217 3434 550 3984 6188 2001 14887 11331 14614 11615 273 -284 -11 4691 2002 17233 8434 20212 7280 -2979 1154 -1825 2362 2003 14719 8996 16976 6708 -2257 2288 31 3854

42

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Kaart 6.5. geeft per bedrijfslocatie de grootte van de dynamiek weer. In Westpoort was op veel bedrijfslocaties de dynamiek groter dan gemiddeld, evenals op een aantal bedrijfslocaties langs de Zuidas. Op Amstel III was de dynamiek op de meeste bedrijfslocaties juist minder dan gemiddeld. Op 9 bedrijfslocaties was in de periode 19982004 geen werkgelegenheid. Op 2 bedrijfslocaties bleef het aantal arbeidsplaatsen gelijk.
Kaart 6.5 De dynamiek van de werkgelegenheid tussen 1988 en 2004 per bedrijfslocatie

Legenda geen ontwikkeling veel minder dan gemiddeld minder dan gemiddeld meer dan gemiddeleld veel meer dan gemiddeld geen werkgelegenheid

43

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

In kaart 6.6 is per bedrijfslocatie weergegeven wat de meeste invloed had op de ontwikkeling van de werkgelegenheid tussen 1998 en 2004. Op vrijwel alle bedrijfslocaties is de ontwikkeling van de werkgelegenheid zowel het gevolg van de dynamiek als van de autonome groei. Op 7 bedrijfslocaties ontwikkelde de werkgelegenheid zich alleen vanwege de dynamiek, op 4 locaties was in 1998 geen werkgelegenheid en in 2004 wel, op één bedrijfslocatie was in 1998 wel werkgelegenheid en in 2004 niet. Op 2 bedrijfslocaties bleef de werkgelegenheid gelijk; op 9 bedrijfslocaties was noch in 1998 noch in 2004 werkgelegenheid (deze locaties moeten nog ontwikkeld worden). Op de meeste bedrijfslocaties heeft de dynamiek de grootste invloed gehad op de ontwikkeling van de werkgelegenheid.
Kaart 6.6 De ontwikkeling van de werkgelegenheid op bedrijfslocaties tussen 1998 en 2004 naar voornaamste reden

Legenda stijging vooral vanwege autonome groei stijging vooral vanwege dynamiek daling vooral vanwege dynamiek daling vooral vanwege autonome daling geen ontwikkeling geen werkgelegenheid

44

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Tabel 6.7 geeft de redenen van de werkgelegenheidsgroei op alle bedrijfslocaties tezamen weer. De meeste dynamiek werd veroorzaakt door nieuwe inschrijvingen en opheffingen; verhuizingen hadden minder invloed. Vanaf 2001 is het groeitempo afgenomen. De autonome groei was geringer en met name in 2002 en 2003 is veel werkgelegenheid verdwenen vanwege opgeheven bedrijven. Opvallend is dat in deze jaren het aantal bedrijven dat niet verhuisde groter was dan in eerdere jaren. In 2002 was de werkgelegenheidsgroei bij deze bedrijven (de autonome groei) geringer dan in voorgaande jaren. De grote autonome groei in 2003 is vooral het gevolg van de concentratie van bedrijven met meerdere vestigingen op Amsterdam. Personeel dat voorheen in de regio stond ingeschreven, stond in 2004 bij de Amsterdamse vestiging ingeschreven. Alleen de getallen die onder ‘verhuisd van een andere locatie’ en ‘verhuisd naar een andere locatie’ betreffen dezelfde bedrijven.In deze verhuisde bedrijven is in de afgelopen 6 jaar de werkgelegenheid met gemiddeld 118 arbeidsplaatsen per jaar gestegen.

Tabel 6.7 De dynamiek op alle bedrijfslocaties tussen 1998 en 2004
Vestigers nieuw ingeschr. vest. w .p. 1.061 11.946 959 8.405 1.185 22.256 1.039 14.887 872 18.342 873 14.719 5.989 90.555 998 15.093 verhuisd van andere loc.* binnen A'dam van elders vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. 131 1.718 223 1.632 324 2.448 193 5.611 254 2.236 289 3.554 187 4.449 354 3.085 362 4.233 218 4.781 459 3.658 370 2.892 210 3.399 389 3.335 407 2.323 218 4.640 287 2.252 237 2.104 1.157 24.598 193 4.100 1.966 328 16.198 2.700 Vertrekkers opgeheven vest. w .p. 979 12.455 712 8.078 966 18.822 1.037 14.614 1.028 21.043 1.372 16.976 saldo niet verhuisd verhuisd (autonome groei) naar andere loc* binnen A'dam naar elders groei vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. 131 1.629 170 1.123 110 868 6.247 7.086 349 8.755 193 5.268 155 767 294 1.987 6.632 6.699 341 10.405 187 4.233 155 593 353 6.391 6.666 6.188 427 10.172 218 4.583 208 2.038 409 4.994 6.882 4.691 214 4.680 210 3.536 152 634 357 3.865 7.221 713 131 -966 218 4.640 220 1.536 67 532 7.222 3.854 -262 3.885 23.889 1.060 3.982 177 6.691 1.115 1.590 18.637 40.870 265 3.106 6.812 29.231 4.872 1.200 36.931 200 6.155

1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998-2003 gemiddeld/jr

1.989 17.554 6.094 332 2.926 1.016

91.988 1.157 15.331 193

* loc. = bedrijfslocatie

45

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

6.3 De ontwikkeling van het aantal vestigingen
6.3.1 Algemeen De ontwikkeling van het aantal vestigingen houdt voor een belangrijk deel verband met de beschikbaarheid van bouwgrond. Op bedrijfslocaties waar ruimte beschikbaar is kan worden gebouwd en kan het aantal vestigingen groeien. Op bedrijfslocaties waar geen of vrijwel geen grond beschikbaar is zijn de mogelijkheden beperkt en zal het aantal vestigingen minder groeien. Op de volgende bladzijde is op kaart 6.8 de beschikbaarheid van grond in 1998, aan het begin van de onderzochte periode, per bedrijfslocatie te zien. Tevens is hierin weergegeven waar in de afgelopen zes jaar grond is uitgegeven. De daaronder gelegen kaart 6.9 laat de ontwikkeling van het aantal vestigingen zien. Een vergelijking van kaart 6.8 en 6.9 leert dat op bijna alle bedrijfslocaties waar grond beschikbaar is ook het aantal vestigingen is gegroeid.

46

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Kaart 6.8 De beschikbaarheid van grond op bedrijfslocaties in 1998 en de gronduitgifte 1998-2003

Legenda bestaand terrein, vrijwel vol op langere termijn grond beschikbaar op korte termijn grond beschikbaar nog te ontwikkelen

Op de met een dikke blauwe lijn aangegeven bedrijfslocaties is in de jaren 1998-2003 grond uitgegeven.
Kaart 6.9 De ontwikkeling van het aantal vestigingen op bedrijfslocaties 1998-2003

Legenda groei sterker dan gemiddeld groei sterk dan gemiddeld geringe daling sterke daling geen werkgelegenheid/geen ontwikkeling

47

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

6.3.2 Starters Een speciaal onderdeel van de ontwikkeling van het aantal vestigingen zijn de startende bedrijven. Tussen 1998 en 2004 zijn in Amsterdam jaarlijks gemiddeld 4.600 startende ondernemingen te onderscheiden8. De meeste bedrijven starten vanuit de woning van de ondernemer en deze bevindt zich over het algemeen niet op een bedrijfslocatie. Het aantal starters dat op een bedrijfslocatie is gevestigd bedraagt dan ook niet meer dan 8 % van het totaal aantal starters. In de periode 1998-2003 vestigden zich gemiddeld 367 starters op een bedrijfslocatie, dit is 4,7 % van het totaal aantal vestigingen op bedrijfslocaties. Starters, die hun onderneming op een bedrijfslocatie vestigen kiezen vooral een bedrijventerrein. Op haventerreinen vestigden zich het geringste aantal starters.
Tabel 6.10 Het aantat starters 1998-2004 en hun aandeel ten opzichte van de totale bedrijvigheid 1998 haventerreinen amsterdam bedrijventerreinen amsterdam kantoorlocaties amsterdam alle bedrijfslocaties amsterdam buiten bedrijfslocaties amsterdam geheel amsterdam bedrijfslocaties diemen geheel diemen bedrijfslocaties ouderamstel geheel ouderamstel 19 210 152 381 3775 4156 14 80 9 50 1999 22 218 137 377 4267 4644 20 137 23 86 2000 24 235 148 407 4835 5242 13 125 24 99 2001 16 227 152 395 5067 5462 9 141 77 140 2002 19 175 100 294 3900 4194 10 109 6 62 2003aandeel * 24 195 127 346 3597 3943 8 85 13 63 3,1 4,8 5,1 4,7 8,8 8,3 2,9 7,4 7,1 6,9

* het gemiddeld aantal starters 1998-2004 tov het gemiddeld aantal vestigingen 1998-2004

Het aantal starters is tot 2001 toegenomen, daarna daalde het aantal starters, vooral in 2002. Opmerkelijk is dat in 2003 in Amsterdam het aantal starters daalde maar dat het aantal starters op bedrijfslocaties juist toename (figuur 6.7)

8

O+S heeft een systematiek om startende ondernemingen te onderscheiden, waarbij wordt gelet op bedrijfsgrootte, reden van inschrijving, dat het geen filiaalbedrijf is en dat het geen verhuizing betreft.

48

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Figuur 6.11 De ontwikkeling van het aantal starters naar soort locatie 1998-2003
160 140 120 100 80 60 40 geheel Amsterdam 20 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003

haventerreinen Amsterdam bedrijventerreinen Amsterdam kantoorlocaties Amsterdam buiten bedrijfslocaties Amsterdam

Kaart 6.12 Het gemiddeld aantal starters 1998 - 2003 t.o.v. het aantal vestigingen

Legenda veel meer dan gemiddeld meer dan gemiddeld minder dan gemiddeld veel minder dan gemiddeld geen starters geen werkgelegenheid

De meeste starters vestigen zich buiten bedrijfslocaties, toch zijn er een aantal bedrijfslocaties te onderscheiden waar zich in de afgelopen zes jaar naar verhouding veel meer starters vestigden. Het betreft de bedrijfslocaties Sloterzoom, Boldootstrook, Oostelijke Handelskade en Sloterdijk III Oost.

49

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

6.3.3 Faillissementen Een ander onderdeel van de ontwikkeling van het aantal vestigingen zijn faillissementen. De gegevens over faillissementen zijn pas vanaf 2000 betrouwbaar, voor 1998 zijn in het geheel geen gegevens beschikbaar, voor 1999 zijn de aantallen onbetrouwbaar. Op bedrijfslocaties gaan verhoudingsgewijs veel meer bedrijven failliet dan daarbuiten. In de periode 2000-2003 ging op bedrijfslocaties jaarlijks gemiddeld 1 % van de bedrijven failliet, buiten de bedrijfslocaties was dit percentage ruim driemaal zo klein. Opvallend is dat in verhouding tot het gemiddelde aantal aanwezige bedrijven er op bedrijventerreinen veel meer bedrijven failliet gaan dan op andere bedrijfslocaties. Op de bedrijventerreinen is het de afgelopen jaren een aantal keer voorgekomen dat een bedrijf tegelijk met een aantal dochterondernemingen failliet ging, tot wel 6 bedrijven tegelijk.
Tabel 6.13 Het aantal faillissementen 1998-2003 en hun aandeel faillissement 1998 haventerreinen amsterdam bedrijventerreinen amsterdam kantoorlocaties amsterdam alle bedrijfslocaties amsterdam buiten bedrijfslocaties amsterdam geheel amsterdam bedrijfslocaties diemen geheel diemen bedrijfslocaties ouderamstel geheel ouderamstel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1999 2 18 8 28 48 76 2 2 2 2 2000 5 45 6 56 105 161 2 5 2 2 2001 1 62 23 86 118 204 4 9 1 1 2002 8 46 29 83 117 200 6 10 2 2 10 58 24 92 169 261 5 9 1 3 aandeel * 2003 2000-2003 0,9 1,2 0,8 1,0 0,3 0,4 1,0 0,5 0,4 0,2

* het gemiddeld aantal faillissementen 2000-2003 tov het gemiddeld aantal vestigingen 2000-2004

Tussen 2000 en 2004 steeg op en buiten bedrijfslocaties steeg het aantal faillissementen in ongeveer gelijke mate. Op kantoorlocaties steeg het aantal faillissementen veel sterker.

50

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

6.4 Kenmerken van bedrijfslocaties
In paragraaf 2.2 tot en met paragraaf 2.7 is aandacht besteed aan een aantal kenmerken van de werkgelegenheid op de Amsterdamse bedrijfslocaties. In dit onderdeel wordt op deze kenmerken de situatie van 2004 vergeleken met die van 1998. In grafiek 6.8 is de ontwikkeling van het aandeel forenzen, vrouwen en kleine banen in procentpunten weergegeven. Op de Amsterdamse bedrijfslocaties zijn deze aspecten sterker toegenomen dan in geheel Amsterdam: er werken meer vrouwen en forenzen en het aantal kleine banen is meer toegenomen. Buiten de bedrijfslocaties het aandeel forenzen is afgenomen, het aandeel kleine banen is hier gelijk gebleven.
Figuur 6.8 De ontwikkeling (in procentpunten) van een aantal kenmerken van de werkgelegenheid op de Amsterdamse bedrijfslocaties tussen 1998 en 2004

14 12 10 8 6 4 2 0 -2
ha er nt ve in re en be e ijv dr er nt in re en ka r oo nt ca lo tie s ge le al dr be ijf oc sl ie at s ite bu n dr be sl ijf oc ie at s e he m lA st d er am

forenzen vrouwen kleine banen

Deze aspecten worden later in dit hoofdstuk in detail behandeld.

51

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Op de bedrijfslocaties is de gemiddelde bedrijfsgrootte toegenomen en het ruimtegebruik geïntensiveerd. In grafiek 6.9 en 6.10 is dit weergeven als de verandering in absolute zin van het gemiddeld aantal werkenden per bedrijf (bedrijfsgrootte) en de verandering van het aantal werknemers per hectare (ruimtegebruik). Op de bedrijfslocaties steeg de gemiddelde grootte van de bedrijven, vooral op kantoorlocaties. Buiten de bedrijfslocaties veranderde de gemiddelde bedrijfsgrootte nauwelijks.
Figuur 6.9 De ontwikkeling van de gemiddelde bedrijfsgrootte op de Amsterdamse bedrijfslocaties tussen 1998 en 2004
4

2

0

-2

-4
ha ve e nt rre en in ka d be e nt ve rij rre en in le al he ge bu nt rlo oo s tie ca ite

De ruimte op de bedrijfslocaties wordt ook intensiever gebruikt dan in 1998, vooral op kantoorlocaties. De intensivering van het ruimtegebruik is hier het gevolg van gronduitgifte en kantoorbouw waardoor in 1998 ongebruikt terrein nu wel gebruikt wordt. Omdat op de meeste kantoorlocaties hoogbouw wordt neergezet is hier het ruimtegebruik ook het meest toegenomen.
Figuur 6.10 De ontwikkeling van het ruimtegebruik op de Amsterdamse bedrijfslocaties tussen 1998 en 2004

d be

el

n be s ijf dr ca lo tie

st Am

s tie ca lo fs rij

da er m s

30 25 20 15 10 5 0
en in re er nt ve ha s tie ca rlo oo nt ka en in rre te en ijv dr be m da er st Am el he s ge ie at oc sl ijf dr be n ite bu s ie at oc sl ijf dr be le al

52

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Een vergelijking van het aantal arbeidsplaatsen op en buiten bedrijfslocaties in 1998 en 2004 laat zien dat in de zakelijke dienstverlening en in de financiële dienstverlening het aantal arbeidsplaatsen sterk is toegenomen en dat deze toename op de bedrijfslocaties groter was dan daarbuiten. In de industrie is het aantal arbeidsplaatsen op bedrijfslocaties sterker afgenomen dan daarbuiten. In de sector communicatie groeide de werkgelegenheid op bedrijfslocaties. Buiten de bedrijfslocaties nam de werkgelegenheid af. Op de bedrijfslocaties is het aantal arbeidsplaatsen met ruim 33.000 toegenomen, daarbuiten met ruim 27.000.
Figuur 6.11 De ontwikkeling van de werkgelegenheid per sector op de Amsterdamse bedrijfslocaties tussen 1998 en 2004
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
en st en di lzijn e e ig ,w er eid ov h nd zo r g e i j s tu u s rw de r be n on a te n ba ns en die inge op ke ll lij nste i ke za iele c ie at an fin unic tiek s m gi m lo co rt, po ie at ns ar tra ep ca el,r re d ho an ilh el ta de and d n th ei ve oo erh drij gr jv be ni ts uw ,nu ij bo er rie st viss , du in la
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
en st en di lzijn e e ig ,w er id ov he nd zo r ge ijs tuu rw es b de en on aar st b en en en d i ling op ke el lij st in ke za iele c ie at an fin u n i c t ie k s m gi m lo co r t, po tie ns ra tra pa ca el,re re d ho an ilh el ta de and d n th ei ve oo erh drij gr e sb ij bo la nd in du ,v is uw uw

1998 2004

Figuur 6.12 De ontwikkeling van de werkgelegenheid per sector buiten bedrijfslocaties in Amsterdam tussen 1998 en 2004

b nd

w ou
bo

1998 2004

st

jv ni

rie

,n

ut

r se

53

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

6.4.1 Ruimtegebruik Op bedrijfslocaties is het ruimtegebruik intensiever dan in geheel Amsterdam, zowel in 1998 als in 2004. Vanwege de uitgifte van terrein is het ruimtegebruik op de bedrijfslocaties toegenomen. In 1998 werkten er gemiddeld 36 mensen per hectare9 bedrijfslocatie, in 2004 waren dat er 44. In figuur 6.13 en tabel 6.14 is de ontwikkeling van het ruimtegebruik aangegeven. Vooral de kantoorlocaties werden intensiever gebruikt. Op de bedrijfslocaties met een blauwe rand is in de afgelopen jaren terrein uitgegeven. De intensivering van het ruimtegebruik op deze bedrijfslocaties is hier vooral het gevolg van deze terreinuitgifte. Op een aantal bedrijfslocaties daalde het ruimtegebruik, in de meeste gevallen heeft dit een speciale reden zoals het vertrek van Nissan uit de Riekerpolder.
Kaart 6.13 De ontwikkeling van het ruimtegebruik per bedrijfslocatie 1998-2004

Legenda sterke toename toename ongeveer gelijk gebleven afname sterke afname geen werkgelegenheid

Tabel 6.14 Het aantal werknemers per hectare terrein per soort gebied in Amsterdam in 1998 en 2004 1998 haventerreinen bedrijventerreinen kantoorlocaties amsterdam totaal bedrijfslocaties amsterdam buiten bedrijfslocaties amsterdam geheel amsterdam 7 33 111 36 27 30 2004 7 39 139 44 30 35 toename 0 7 28 8 4 5

9

Het ruimtegebruik is berekend op basis van de bruto-terreinoppervlakte van de bedrijfslocaties. Hierbij zijn grote wateroppervlaktes en havenbekkens niet meegenomen, wegen en groenstroken wel. Een betere maat zou de netto-oppervlakte (zonder wagen en groenstroken) zijn maar deze is bij veel bedrijfslocaties niet bekend.

54

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

6.4.2 Forenzen

Het aandeel forenzen is in Amsterdam tussen 1998 en 2004 gestegen van 41% naar 44%. Op de Amsterdamse bedrijfslocaties is dit aandeel meer toegenomen, het aandeel forenzen is het sterkst gestegen de kantoorlocaties. Opvallend is dat op de meer perifeer gelegen bedrijfslocaties het aandeel forenzen sterker is toegenomen dan op de dichter bij het stedelijk gebied gelegen bedrijfslocaties. Dit is het mooist te zien in Westpoort waar in de Amerikahaven het aandeel forenzen sterker toenam dan in de Westhaven en de Petroleumhaven. In de dichter bij de stad gelegen bedrijfslocaties nam het aandeel forenzen zelfs af.
Kaart 6.15 De ontwikkeling van het aandeel forenzen per bedrijfslocatie 1998-2004

Legenda sterke toename toename ongeveer gelijk gebleven afname sterke afname geen forenzen

Tabel 6.16 Het aandeel forenzen per soort gebied in Amsterdam in 1998 en 2004 1998 haventerreinen bedrijventerreinen kantoorlocaties amsterdam totaal bedrijfslocaties amsterdam buiten bedrijfslocaties amsterdam geheel amsterdam 57 49 48 49 35 41 2004 59 50 60 56 34 44 toename 2 1 12 7 -1 3

55

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

6.4.3 Werkende vrouwen In 1998 werd 39% van de banen in Amsterdam ingenomen door vrouwen, in 2004 is dit aandeel gestegen tot 41%. Op de Amsterdamse bedrijfslocaties werken naar verhouding minder vrouwen maar hun aandeel is sterker toegenomen dan in geheel Amsterdam, vooral op de bedrijventerreinen. Op de haventerreinen nam het aandeel werkende vrouwen iets af. Op kaart 6.17 is de ontwikkeling per terrein weergegeven.
Kaart 6.17 De ontwikkeling van het aandeel werkende vrouwen per bedrijfslocatie 1998-2004

Legenda toename ongeveer gelijk gebleven afname sterke afname geen werkende vrouwen

Tabel 6.18 Het aandeel werkende vrouwen per soort gebied in Amsterdam in 1998 en 2004 1998 haventerreinen bedrijventerreinen kantoorlocaties amsterdam totaal bedrijfslocaties amsterdam buiten bedrijfslocaties amsterdam geheel amsterdam 17 29 38 33 43 39 2004 15 33 41 36 45 41 toename -1 4 3 3 2 2

56

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

6.4.4 Kleine banen Op 1 januari 2004 waren er in Amsterdam naast de 414.003 banen van 12 uur nog eens 47.783 ‘kleine banen’10. Dit is ruim 10% van het totaal aantal banen (banen van minder dan 12 uur en meer dan 12 uur tezamen). Dit aandeel is tussen 1998 en 2004 nauwelijks veranderd. Op de bedrijfslocaties werken veel minder mensen met kleine banen maar het aandeel kleine banen is hier sterker gestegen dan buiten de bedrijfslocaties. Op de kantoorlocaties steeg het aandeel kleine banen het meest; op de haventerreinen nam dit aandeel af. Op kaart 6.19 is de ontwikkeling van het aandeel kleine banen per bedrijfslocatie weergegeven.
Kaart 6.19 De ontwikkeling van het aandeel kleine banen per bedrijfslocatie 1998-2004

Leganda toename ongeveer gelijk gebleven afname sterke afname geen kleine banen
Tabel 6.20 Het aandeel werkenden met kleine banen per soort gebied in Amsterdam in 1998 en 2004 1998 haventerreinen bedrijventerreinen kantoorlocaties amsterdam totaal bedrijfslocaties amsterdam buiten bedrijfslocaties amsterdam geheel amsterdam 3,5 6,4 5,3 5,6 13,2 10 2004 3,2 7,4 6,6 6,7 13,1 10 toename -0,3 1,0 1,3 1,1 0,0 0

10

Dit zijn banen, waar de werknemer minder dan 12 uur per week werkt.

57

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

58

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

7 Ontwikkelingen per bedrijfslocatie

In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen besproken op bedrijfslocaties waar zich de werkgelegenheid zich tussen 1998 en 2004 in bijzondere mate ontwikkelde. In de eerste plaats zijn dit de bedrijfslocaties waar de werkgelegenheid zeer sterk groeide. In de tweede plaats zijn dit de bedrijfslocaties waar het aantal arbeidsplaatsen zeer sterk groeide in vergelijking met de werkgelegenheid aan het begin van de beschreven periode (1998). In de derde plaats wordt de ontwikkeling beschreven op bedrijfslocaties waar zich anderszins bijzondere ontwikkelingen voordeden.

7.1 Bedrijfslocaties met een sterke groei van de werkgelegenheid
In deze paragraaf worden de tien bedrijfslocaties met een sterke groei van de werkgelegenheid nader besproken. De bedrijfslocaties worden in volgorde van de groei van de werkgelegenheid behandeld. Het gaat om terreinen waar het aantal arbeidsplaatsen nam hier met meer dan 1.500 banen toe. Op de meeste bedrijfslocaties met een grote groei van de werkgelegenheid is in de afgelopen jaren veel grond uitgegeven of is er veel nieuwe kantoor- en bedrijfsruimte in gebruik genomen. De werkgelegenheid is vooral toegenomen op kantoorlocaties. Op de tien bedrijfslocaties met de grootste absoute groei van het aantal werkzame personen is de werkgelegenheid tezamen met ruim 22.000 arbeidsplaatsen gestegen, wat 47% is van de totale groei van de werkgelegenheid op de bedrijfslocaties, waar de werkgelegenheid groeide.
Tabel 7.1 De tien bedrijfslocaties met het grootste groei van het aantal arbeidsplaatsen tussen 1998 en 2004 bruto- vestigingen werkzame personen bedrijfslocatie Amstelstation Boldootstrook Cornelis Lelylaan Amstel III deel B Mahlerlaan VU De Eenhoorn Sloterdijk III Noord Centrumgebied Zuidoost Weespertrekvaart-Zuid Ouder-Amstel soort K k K K K K k B K B oppervlak 1998 2004 25,6 4,7 5,3 27,2 7,4 17,1 55,0 19,0 93,4 78,6 55 7 22 148 15 34 64 5 12 5 93 13 54 180 20 47 86 16 100 83 1998 4447 2362 1392 3063 78 7265 2694 271 334 163 2004 8689 4897 3645 5310 2277 9319 4530 2070 2034 1726 wp/ha 339 1051 683 195 308 545 82 109 22 22 groei 1998-2004 % groei 1998-2004 vest 38 6 32 32 5 13 22 11 88 78 w.p. 4242 2535 2253 2247 2199 2054 1836 1799 1700 1563 vest 69,1 85,7 145,5 21,6 33,3 38,2 34,4 220,0 733,3 1560,0 w.p. 95,4 107,3 161,9 73,4 2819,2 28,3 68,2 663,8 509,0 958,9

De in deze paragraaf beschreven bedrijsflocaties zijn in kaart 7.2 met de donkerblauwe kleur aangegeven.

59

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

In figuur 7.2 is de groei van de werkgelegenheid per bedrijfslocatie weergegeven, tevens is hier met de donkerblauwe lijn rond de bedrijfslocaties aangegeven of hier in de afgelopen zes jaar grond is uitgegeven.
Kaart 7.2 De groei van de werkgelegenheid per bedrijfslocaties tussen 1998 en 2004

Legenda groei meer dan 1.500 w.p. groei 100 -1.500 w.p. groei tot 100 w.p. daling tot 100 w.p. daling meer dan 100 w.p. geen werkgelegenheid

Op de kantoorlocatie Amstelstation werkten op 1 januari 2004 8.689 mensen. Hier is tussen 1998 en 2004 de werkgelegenheid het sterkst gegroeid. In deze periode steeg het aantal arbeidsplaatsen met 4.242 (+ 95%). De werkgelegenheid is hier sterk gestegen vanwege de ingebruikname van kantoorruimte in de recent opgeleverde kantoortorens aan het Amstelplein (met tienduizenden vierkante meters kantoorruimte). In 1998 groeide de werkgelegenheid op deze locatie vooral door de verhuizing van de hoofddirectie van Philips naar de Rembrandttoren. In 2001 is Philips naar de naastgelegen Breitnertoren verhuisd. Tussen 2001 en 2003 groeide de werkgelegenheid vooral door nieuwe vestigingen en verhuizingen, vooral naar de Rembrandttoren en de Mondriaantoren. De autonome groei van de werkgelegenheid, die tussen 1998 en 2001 ruim 2.000 arbeidsplaatsen bedroeg, was tussen 2001 en 2004 met 570 arbeidsplaatsen veel geringer. De meeste werkgelegenheid bevindt zich hier in de sector financiële instellingen en in de sector zakelijke dienstverlening. In deze sectoren groeide het aantal arbeidsplaatsen ook het meest in de afgelopen zes jaar. Omdat zich op deze kantoorlocatie veel nieuwe bedrijven hebben gevestigd was de dynamiek hier groter dan op andere kantoorlocaties.
Tabel 7.3 Mutaties 1998-2004 Am stelstation saldo Vertrekkers niet verhuisd verhuisd verhuisd (autonome groei) nieuw ingeschr. van andere loc. binnen A'dam van elders opgeheven naar andere loc. binnen A'dam naar elders groei vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. 1998-2001 56 2.104 5 21 3 49 9 77 21 1.532 9 128 8 141 5 148 32 2.004 30 2.306 2001-2004 42 1.674 13 793 21 185 10 303 41 1.034 10 320 16 103 11 132 218 570 8 1.936 1998-2004 98 3.778 18 814 24 234 19 380 62 2.566 19 448 24 244 16 280 373 2.574 38 4.242 Vestigers

60

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Ook op de kantoorlocatie Boldootstrook is de werkgelegenheid sterk gestegen door de ingebruikname van een groot kantoorgebouw. In 2000 werd hier een kantoorgebouw met bijna 17.000 m² vloeroppervlak aan de Molenwerf opgeleverd. In 2000 en in 2001 namen een verzekeringsmaatschappij en diverse pensioenfondsen kantoorruimte in dit gebouw in gebruik. Door de ingebruikname van deze kantoorruimte groeide de werkgelegenheid hier met 2.535 arbeidsplaatsen. Vanwege de ingebruikname van bovengenoemde kantoorruimte had de dynamiek de grootste bijdrage aan de groei van de werkgelegenheid. In 2002 daalde de werkgelegenheid vanwege inkrimpingen bij diverse op deze locatie gevestigde bedrijven. In 2003 werden hier een aantal nieuwe dochterondernemingen van al hier gevestigde bedrijven ingeschreven waardoor de werkgelegenheid hier verder toenam. Op 1 januari 2004 werkten hier 4.897 mensen. De meeste werkgelegenheid bevindt zich in de sector financiële instellingen.
Tabel 7.4 Mutaties 1998-2004 Boldootstrook Vertrekkers niet verhuisd saldo verhuisd verhuisd (autonome groei) nieuw ingeschr. van andere loc. binnen A'dam van elders opgeheven naar andere loc. binnen A'dam naar elders groei vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. 1998-2001 19 335 2 835 1 118 10 40 4 386 12 2001-2004 11 2.676 16 2.812 1 1 42 1.038 -6 1998-2004 30 3.011 2 835 1 118 26 2.852 1 1 64 1.424 6 Vestigers

w .p. 1.634 901 2.535

Op de kantoorlocatie Cornelis Lelylaan groeide de werkgelegenheid in de afgelopen zes jaar met 2.419 werkzame personen, een groei van meer dan 150 %. Op deze kantoorlocatie zijn in 1999 en 2000 een aantal nieuwe kantoorgebouwen opgeleverd, waar zich voornamelijk financiële instellingen en instellingen van het openbaar bestuur vestigden. De groei van de werkgelegenheid was in deze jaren grotendeels het gevolg van de dynamiek. In 2001 was de autonome groei negatief, voornamelijk vanwege personeelsinkrimpingen bij automatiseringsbedrijven. In 2002 was de autonome groei positief. de werkgelegenheid groeide vooral in de sector openbaar bestuur (UWV). In 2003 daalde de werkgelegenheid hier vanwege opheffingen en verhuizingen. Op 1 januari 2004 werkten op deze kantoorlocatie 3.645 personen. De meeste werkgelegenheid bevindt zich in de sectoren openbaar bestuur, zakelijke dienstverlening en in de gezondheidszorg.
Tabel 7.5 Mutaties 1998-2004 Cornelis Lelylaan saldo Vertrekkers niet verhuisd verhuisd verhuisd (autonome groei) nieuw ingeschr. van andere loc. binnen A'dam van elders opgeheven naar andere loc. binnen A'dam naar elders groei vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. 1998-2001 21 1.274 9 1.118 17 552 14 581 17 1.333 4 34 3 28 1 8 11 104 36 2.226 2001-2004 20 1.237 5 51 22 152 12 22 35 1.455 13 35 9 72 6 23 145 150 -4 27 1998-2004 41 2.511 14 1.169 39 704 26 603 52 2.788 17 69 12 100 7 31 217 254 32 2.253 Vestigers

61

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

De kantoorlocatie Amstel III deel B, groeide de werkgelegenheid tussen 1998 en 2004 met 2.247 personen, een groei van 73%. Deze locatie ligt op de strook tussen de Hondsrugweg en de Muntbergweg in stadsdeel Zuidoost en is bestemd voor kantoorachtige bedrijven. In 2002 en 2003 is hier veel nieuwe kantoorruimte opgeleverd en in gebruik genomen. De groei van de werkgelegenheid is daarom vooral het gevolg van de dynamiek, met name omdat al bestaande bedrijven met veel werkzame personen naar deze bedrijfslocatie verhuisden. De dynamiek is daarom op deze kantoorlocatie groter dan op andere kantoorlocaties: 75 % van de vestigingen die hier op 1 januari 2004 aanwezig waren (62% van de werkgelegenheid) heeft zich hier de afgelopen zes jaar gevestigd. Op 1 januari 2004 werkten hier 5.310 mensen. Het grootste deel van de werkgelegenheid bevindt zich in de sector zakelijke dienstverlening, daarnaast is er veel werkgelegenheid in de groothandel. De meeste mutaties vonden plaats in de sector zakelijke dienstverlening.
Tabel 7.6 Mutaties 1998-2004 Am stel III deel B saldo Vertrekkers niet verhuisd verhuisd verhuisd (autonome groei) nieuw ingeschr. van andere loc. binnen A'dam van elders opgeheven naar andere loc. binnen A'dam naar elders groei vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. 1998-2001 54 698 20 1.004 8 161 14 411 51 716 17 628 8 21 18 136 83 437 2 1.210 2001-2004 47 679 40 1.025 24 212 38 98 74 906 16 168 5 28 30 585 418 5.155 30 1.037 1998-2004 101 1.377 60 2.029 32 373 52 509 125 1.622 33 796 13 49 48 721 769 5.592 32 2.247 Vestigers

Op de kantoorlocatie Mahlerlaan werd in 1999 het nieuwe hoofdkantoor van de ABN/AMRO bank opgeleverd waardoor de werkgelegenheid hier sterk groeide (2.199 banen). Voorheen waren er hier alleen een tankstation en sportaccommodaties gevestigd. In 2000 verminderde het aantal personeelsleden bij het hoofdkantoor van de ABN/AMRO bank. In 2001 en 2002 verhuisden een aantal ondernemingen in de sector financiële diensten naar deze kantoorlocatie. In 2003 daalde de werkgelegenheid weer vanwege de opheffing van dochterondernemingen van de bank. Op 1 januari 2004 werkten hier 2.277 mensen. Het grootste deel van de werkgelegenheid bevindt zich in de sector financiële instellingen.
Tabel 7.7 Mutaties 1998-2004 Mahlerlaan saldo Vertrekkers niet verhuisd verhuisd verhuisd (autonome groei) nieuw ingeschr. van andere loc. binnen A'dam van elders opgeheven naar andere loc. binnen A'dam naar elders groei vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. 1998-2001 5 18 2 2.486 4 12 1 5 1 4 10 -293 1 2.190 2001-2004 9 47 1 151 2 412 2 9 9 578 1 37 50 5 4 9 1998-2004 14 65 3 2.637 2 412 2 9 13 590 1 37 1 5 1 4 92 -288 5 2.199 Vestigers

62

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Op de kantoorlocatie Vrije Universiteit werken veel mensen, tussen 1998 en 2004 is dit aantal met 2.054 gestegen, een groei van 28 %. De werkgelegenheid groeide vooral bij het VU medisch centrum, de belangrijkste werkgever op deze locatie. Bij de Vrije Universiteit groeide de werkgelegenheid in veel mindere mate. Op 1 januari 2004 werkten er 9.319 mensen op deze kantoorlocatie.
Tabel 7.8 Mutaties 1998-2004 VU saldo Vertrekkers niet verhuisd verhuisd verhuisd (autonome groei) nieuw ingeschr. van andere loc. binnen A'dam van elders opgeheven naar andere loc. binnen A'dam naar elders groei vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. 1998-2001 22 135 1 1 5 8 1 4 30 172 17 296 2001-2004 14 204 1 1 1 3 1 2 14 29 1 13 3 54 3 21 130 1.665 -4 1.758 1998-2004 36 339 1 1 2 4 1 2 19 37 1 13 3 54 4 25 236 1.837 13 2.054 Vestigers

Op de kantoorlocatie de Eenhoorn is tot 2003 de werkgelegenheid in geringe mate toegenomen.Tot 2001 steeg hier de werkgelegenheid, daarna daalde deze. De werkgelegenheid ontwikkelde zich hier zowel vanwege de dynamiek en de autonome groei. In 2003 concentreerden een schoonmaakbedrijf en een accountantskantoor hun activiteiten op deze kantoorlocaties waardoor de werkgelegenheid hier sterk steeg. Op 1 januari 2004 werkten hier 4.530 mensen, 1.836 meer dan in 1998. Bijna de helft van de banen bevindt zich in de sector zakelijke dienstverlening, bijna een kwart in de sector Openbaar bestuur.
Tabel 7.9 Mutaties 1998-2004 De Eenhoorn Vestigers verhuisd nieuw ingeschr. van andere loc. binnen A'dam vest. 1998-2001 2001-2004 1998-2004 28 38 66 w .p. 548 453 1.001 vest. 4 3 7 w .p. 31 33 64 vest. 10 14 24 w .p. 276 45 321 van elders vest. 2 13 15 w .p. 6 54 60 opgeheven vest. 19 36 55 w .p. 751 513 1.264 Vertrekkers verhuisd naar andere loc. binnen A'dam naar elders vest. 5 7 12 w .p. 71 254 325 vest. 2 13 15 w .p. 4 251 255 vest. 4 4 8 w .p. 128 10 138 vest. 47 160 330 niet verhuisd (autonome groei) groei w .p. 909 1.463 2.372 vest. 14 8 22 w .p. 816 1.020 1.836 saldo

Op bedrijventerrein Sloterdijk III Noord groeide de werkgelegenheid in de afgelopen zes jaar met 1.799 arbeidsplaatsen. Op deze bedrijfslocatie is veel grond beschikbaar en uitgegeven. De dynamiek had de grootste invloed op de groei van het aantal banen. De grootste bijdrage aan de groei leverde de verplaatsing van het postsorteercentrum van de TPG Post van het Oosterdok naar de Australiehavenweg. Door de Kamer van Koophandel is dit als een nieuwe vestiging geregistreerd terwijl het feitelijk een verhuizing betreft. Op1 januari 2004 werkten op dit bedrijventerrein 2.070 mensen, voornamelijk in de sector transport en logistiek.
Tabel 7.10 Mutaties 1998-2004 Sloterdijk III Noord saldo Vertrekkers niet verhuisd verhuisd verhuisd (autonome groei) nieuw ingeschr. van andere loc. binnen A'dam van elders opgeheven naar andere loc. binnen A'dam naar elders groei vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. 1998-2001 2 19 2 63 2 14 2 18 1 3 3 131 3 206 2001-2004 5 1.622 4 169 1 1 1 1 3 56 33 -144 8 1.593 1998-2004 7 1.641 6 232 1 1 3 15 5 74 1 3 48 -13 11 1.799 Vestigers

63

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Op de kantoorlocatie Centrumgebied Zuidoost (de omgeving van de Amsterdam Arena) is de werkgelegenheid in de afgelopen zes jaar sterk gegroeid. De werkgelegenheid groeide met 1.700 arbeidsplaatsen zodat hier op 1 januari 2004 2.034 mensen werkten. Dit gebied is in ontwikkeling. Het gebied is aangewezen als GDV-lokatie11, daarnaast is er plaats voor kantoren en gebouwen voor cultuur en ontspanning. De meeste werkgelegenheid bevindt zich in de sector financiële instellingen en in de sector zakelijke dienstverlening. Ook is er veel werkgelegenheid in de detailhandel en in de sector overige dienstverlening. De werkgelegenheid groeide het meest in de sector zakelijke dienstverlening en in de sector financiële instellingen. De grootste groei van de werkgelegenheid vond plaats in 2001 en 2002. De werkgelegenheid groeide vooral vanwege verhuizingen en de vestiging van nieuwe ondernemingen in de sector zakelijke dienstverlening en de detailhandel. In 2003 daalde hier de werkgelegenheid vanwege een aantal bedrijfsbeëindigingen en de verhuizing van een groot accountantsbedrijf.
Tabel 7.11 Mutaties 1998-2004 Centrum gebied Zuidoost saldo Vertrekkers niet verhuisd verhuisd verhuisd (autonome groei) nieuw ingeschr. van andere loc. binnen A'dam van elders opgeheven naar andere loc. binnen A'dam naar elders groei vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. 1998-2001 17 423 4 69 2 195 6 17 8 244 1 2 5 8 20 466 2001-2004 78 1.221 20 316 12 919 17 129 40 771 11 676 6 34 2 3 182 133 68 1.234 1998-2004 95 1.644 24 385 14 1.114 23 146 48 1.015 11 676 6 34 3 5 210 141 88 1.700 Vestigers

Op de bedrijfslocatie Weespertrekvaart Zuid zijn de afgelopen zes jaar diverse kantoor- en bedrijfsgebouwen opgeleverd, vooral in het deel dat in de gemeente Ouderamstel ligt. Op het bedrijventerrein Weespertrekvaart Zuid Ouderamstel groeide de werkgelegenheid vanwege de ingebruikname van deze gebouwen tussen 1998 en 2004 met 1.563 arbeidsplaatsen. De grootste groei van de werkgelegenheid deed zich voor in 2001, toen het aantal arbeidsplaatsen hier per saldo met 632 steeg. De werkgelegenheid steeg in belangrijke mate doordat bedrijven van elders (van buiten de gemeenten Amsterdam, Diemen en Ouderamstel) naar dit bedrijventerrein verhuisden, ook vestigden zich hier veel nieuwe bedrijven. Op 1 januari 2004 werkten op dit bedrijventerrein 1.726 mensen, voornamelijk in de sector zakelijke dienstverlening en in de bouwnijverheid
Tabel 7.12 Mutaties 1998-2003 Weespertrekvaart-Zuid Ouder-Am stel saldo Vertrekkers niet verhuisd verhuisd verhuisd (autonome groei) nieuw ingeschr. van andere loc. binnen A'dam van elders opgeheven naar andere loc. binnen A'dam naar elders groei vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. 1998-2001 9 210 10 282 2 13 14 67 3 70 4 68 4 139 28 573 2001-2004 42 765 21 257 31 609 32 681 1 5 11 33 118 78 50 990 1998-2004 51 975 31 539 2 13 45 676 35 751 5 73 11 33 158 217 78 1.563 Vestigers

11

GDV = grootschalige detailhandelsvestingen

64

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

7.2 Bedrijfslocaties met een grote relatieve groei van de werkgelegenheid
Op een aantal bedrijfslocaties is tussen 1998 en 2004 de werkgelegenheid naar verhouding12 sterk gestegen. Voor een deel zijn dit bedrijfslocaties waar ook in absolute zin de werkgelegenheid sterk is gestegen. Voor een ander deel betreft dit bedrijfslocaties, waar in 1998 weinig werkgelegenheid was en die ontwikkeld of geherstructureerd werden (Jollenpad, Cornelis Douwesterrein 6, Oostelijke Handelskade). Het zijn ook bedrijfslocaties, waar de vestiging van ėėn of enkele ondernemingen veel invloed had op de ontwikkeling van de werkgelegenheid (Mahlerlaan, Sloterzoom, Sloterdijk III Noord). De ontwikkelingen op de 11 bedrijfslocaties met de grootste relatieve groei van de werkgelegenheid worden in deze paragraaf besproken. Op kaart 7.14 zijn deze bedrijfslocaties met de donkerblauwe kleur weergegeven. Op alle in deze paragraaf beschreven bedrijfslocaties groeide de werkgelegenheid vooral vanwege de dynamiek, de bijdrage van de autonome groei was steeds bescheiden.
Tabel 7.13 De tien bedrijfslocaties met het grootste relatieve groei van het aantal arbeidsplaatsen tussen 1998 en 2004 brutobedrijfslocatie Mahlerlaan Sloterzoom Weespertrekvaart-Zuid Ouder-Amstel Sloterdijk III Noord Centrumgebied Zuidoost Hoge Land Aletta Jacobslaan Oostelijke Handelskade Jollenpad Amerikahaven Zuidoost Cornelis Lelylaan soort oppervlak K K B B K K b k b H K 7,4 13,4 78,6 19,0 93,4 27,7 11,8 10,1 46,1 53,1 5,3 vestigingen werkzame personen 1998 2004 15 11 5 5 12 6 4 93 21 14 22 20 11 83 16 100 4 10 88 38 70 54 1998 78 15 163 271 334 110 92 188 74 377 1392 2004 wp/ha 2277 248 1726 2070 2034 591 364 659 243 1013 3645 308 18 22 109 22 21 31 65 5 19 683 78 11 88 -2 6 -5 17 56 32 groei 1998-2004 % groei 1998-2004 vest 5 w.p. 2199 233 1563 1799 1700 481 272 471 169 636 2253 1560,0 220,0 733,3 -33,3 150,0 -5,4 81,0 400,0 145,5 vest 33,3 w.p. 2819,2 1553,3 958,9 663,8 509,0 437,3 295,7 250,5 228,4 168,7 161,9

De ontwikkelingen op de bedrijfslocaties Mahlerlaan, Weespertrekvaart Zuid Ouderamstel, Sloterdijk III Noord, Centrumgebied Zuidoost en Cornelis Lelylaan zijn reeds besproken in de voorgaande paragraaf, hier groeide de werkgelegenheid zowel in absolute als in relatieve zin sterk.

12

De groei van de werkgelegenheid is berekend ten opzichte van de werkgelegenheid op 1 januari 1998. Bedrijfslocaties waar in 1998 minder dan 10 vestigingen waren of 10 personen werkten zijn buiten beschouwing gelaten.

65

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

In figuur 7.14 is de relatieve groei van de werkgelegenheid per bedrijfslocatie weergegeven. Bedrijfslocaties waar in 1998 geen mensen werkten en de bedrijfslocaties, waar in 1998 één of enkele vestigingen met minder dan 10 werkzame personen stonden ingeschreven zijn buiten beschouwing gelaten. De donkerblauwe lijn rond de bedrijfslocaties geeft aan of hier in de afgelopen zes jaar grond is uitgegeven.
Kaart 7.14 De groei van de werkgelegenheid per bedrijfslocaties tussen 1998 en 2004

Legenda sterke groei groei geringe groei geringe daling daling geen werkgelegenheid/buiten beschouwing

Op de kantoorlocatie Sloterzoom in het woongebied Nieuw Sloten is de werkgelegenheid sinds 1998 sterk gestegen. In 1998 waren hier 11 vestigingen met 11 werkzame personen aanwezig, op 1 januari 2004 stonden hier 15 vestigingen met 248 werkzame personen ingeschreven. De werkgelegenheid groeide hier vooral in 2001 en 2002, toen bedrijven naar deze locatie verhuisden. De grootste groei deed zich voor in 2002, toen een groot bouwbedrijf naar deze kantoorlocatie verhuisde. In 2004 is dit ook de sector met de grootste werkgelegenheid.
Tabel 7.15 Mutaties 1998-2004 Sloterzoom saldo Vertrekkers niet verhuisd verhuisd verhuisd (autonome groei) nieuw ingeschr. van andere loc. binnen A'dam van elders opgeheven naar andere loc. binnen A'dam naar elders groei vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. 1998-2001 10 13 1 1 6 8 1 1 3 5 5 2 1 2 2001-2004 8 8 1 42 2 188 1 2 7 9 3 30 3 4 25 34 -1 231 1998-2004 18 21 1 42 2 188 2 3 13 17 4 31 6 9 53 36 233 Vestigers

66

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Op de kantoorlocatie Hoge Land in Amsterdam Noord is de werkgelegenheid tussen 1998 en 2004 sterk gegroeid. In 1998 waren hier 110 arbeidsplaatsen, op 1 januari 2004 was dit gestegen naar 591arbeidsplaatsen. Deze groei is vrijwel volledig het gevolg van de dynamiek. De werkgelegenheid groeide toen in 2001 een groot industrieel bedrijf naar deze kantoorlocatie verhuisde. In 2003 verhuisde een groot bedrijf in de sector zakelijke dienstverlening naar deze kantoorlocatie. Er zijn hier veel banen in de industrie en in de zakelijke dienstverlening.
Tabel 7.16 Mutaties 1998-2004 Hoge Land Vestigers verhuisd nieuw ingeschr. van andere loc. binnen A'dam vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. 1998-2001 1 444 1 10 2001-2004 2 132 2 23 1998-2004 3 576 3 33 saldo niet verhuisd verhuisd (autonome groei) van elders opgeheven naar andere loc. binnen A'dam naar elders groei vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. 1 28 1 29 2 2 2 11 -2 406 3 155 1 10 8 85 75 4 183 1 29 3 12 17 96 -2 481 Vertrekkers

Op het bedrijventerrein Aletta Jacobslaan stonden in 1998 4 vestigingen met 92 werkzame personen ingeschreven, op 1 januari 2004 werkten hier 364 mensen. De werkgelegenheid is hier tot 2003 nauwelijks veranderd. In 2003 is RTV Noordholland naar deze bedrijfslocatie verhuisd waardoor de werkgelegenheid hier verdubbelde. Op deze bedrijfslocatie werken de meeste mensen in de sector overige diensten en in de groothandel.
Tabel 7.17 Mutaties 1998-2004 Aletta Jacobslaan Vestigers verhuisd nieuw ingeschr. van andere loc. binnen A'dam vest. 1998-2001 2001-2004 1998-2004 4 4 8 w .p. 81 5 86 vest. 2 1 3 w .p. 126 1 127 vest. 3 1 4 w .p. 17 185 202 van elders vest. 4 2 6 w .p. 18 4 22 opgeheven vest. 2 6 8 w .p. 5 86 91 2 2 8 8 1 1 9 9 4 111 Vertrekkers verhuisd naar andere loc. binnen A'dam naar elders vest. w .p. vest. w .p. vest. 4 w .p. 111 25 44 vest. niet verhuisd (autonome groei) groei w .p. 25 29 54 vest. 7 -1 6 w .p. 151 121 272 saldo

Op de kantoorlocatie Oostelijke Handelskade is tussen 1998 en 2004 de werkgelegenheid per saldo sterk gestegen. In verband met de herinrichting van dit gebied, waarbij bedrijfsgebouwen werden ontruimd voor sloop of renovatie, daalde in 1998 en 1999 de werkgelegenheid. Nadien steeg de werkgelegenheid weer vanwege de vestiging van nieuwe bedrijven in de nieuwe en gerenoveerde gebouwen. Het betrof zowel nieuwe inschrijvingen als verhuizingen. In 1998 en 1999 verdween vooral werkgelegenheid in de sector groothandel en in de sector zakelijke dienstverlening. De werkgelegenheid bij de nieuw gevestigde bedrijven bevond zich vooral in de sector financiële instellingen en in de sector transport en logistiek. Op 1 januari 2004 werkten hier 659 mensen, waarvan meer dan de helft in de sector financiële instellingen.
Tabel 7.18 Mutaties 1998-2004 Oostelijke Handelskade saldo Vertrekkers niet verhuisd verhuisd verhuisd (autonome groei) nieuw ingeschr. van andere loc. binnen A'dam van elders opgeheven naar andere loc. binnen A'dam naar elders groei vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. 1998-2001 40 96 3 8 7 13 4 4 30 50 19 82 26 52 3 4 31 6 -24 -61 2001-2004 19 388 1 2 15 116 3 33 13 17 1 1 10 25 6 9 112 1 8 488 1998-2004 59 484 4 10 22 129 7 37 43 67 20 83 36 77 9 13 272 7 -16 427 Vestigers

67

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Op het bedrijventerrein Jollenpad is in de tweede helft van de jaren ’90 de meeste bebouwing gesloopt en de hierin gevestigde bedrijven zijn verplaatst (deels naar een tijdelijk gebouw aan de De Cuserstraat). Aan het eind van de jaren ’90 zijn hier nieuwe bedrijfsgebouwen verrezen, die in de jaren 2000-2002 in gebruik zijn genomen, deels door tijdelijk elders gehuisveste bedrijven. Hierdoor is de werkgelegenheid in sterke mate gestegen. Op 1 januari 2004 werkten op deze bedrijfslocatie 243 mensen, voornamelijk in de sector zakelijke dienstverlening.
Tabel 7.19 Mutaties 1998-2004 Jollenpad saldo Vertrekkers niet verhuisd verhuisd verhuisd (autonome groei) nieuw ingeschr. van andere loc. binnen A'dam van elders opgeheven naar andere loc. binnen A'dam naar elders groei vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. 1998-2001 2 2 5 11 5 10 3 8 12 50 4 12 3 3 -17 -64 2001-2004 12 27 22 167 5 6 1 14 1 1 1 2 22 87 36 270 1998-2004 14 29 27 178 5 6 6 24 4 9 12 50 5 14 46 90 19 206 Vestigers

Op het haventerrein Amerikahaven Zuidoost is de werkgelegenheid tussen 1998 en 2004 per saldo sterk gestegen. In 1998 werkten hier 377 personen. Op 1 januari 2004 was dit gestegen tot 1.013 werkzame personen. De werkgelegenheid is hier sterk gestegen na het gereedkomen van bedrijfsruimte aan de Nieuw Zeelandweg, waarheen veel bedrijven verhuisden. De dynamiek leverde hier de grootste bijdrage aan de stijging van de werkgelegenheid. De meeste werkgelegenheid op dit haventerrein bevindt zich in de sectoren overige dienstverlening (vnl. afvalverwerking), industrie en transport en logistiek.
Tabel 7.20 Mutaties 1998-2004 Am erikahaven Zuidoost saldo Vertrekkers niet verhuisd verhuisd verhuisd (autonome groei) nieuw ingeschr. van andere loc. binnen A'dam van elders opgeheven naar andere loc. binnen A'dam naar elders groei vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. 1998-2001 12 148 6 68 6 14 4 48 5 66 1 14 3 12 11 92 19 278 2001-2004 14 205 11 53 19 106 12 29 18 133 1 1 144 99 37 358 1998-2004 26 353 17 121 25 120 16 77 23 199 1 14 1 1 3 12 195 191 56 636 Vestigers

68

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

7.3 Bedrijfslocaties met bijzondere ontwikkelingen
Er zijn een aantal bedrijfslocaties waar in 1998 geen of nauwelijks werkgelegenheid was en waar in 2004 veel mensen werkten. Dit zijn de bedrijventerreinen Cornelis Douwesterrein 0, Cornelis Douwesterrein 3 en de kantoorlocaties Hoge Land, Rietlandpark en Zuiderhof. Op de kantoorlocaties Hoofdcentrum Zuidoost en Drentestraat daalde tussen 1988 en 2004 de werkgelegenheid in sterke mate. Het Cornelis Douwesterrein (het terrein van de vroegere NDSM-werf) wordt ontwikkeld tot bedrijfslocatie. In het verleden is deelgebied 5 ontwikkeld, in 1998 vestigden zich de eerste bedrijven in deelgebied 3 en in 2002 kwamen in deelgebied 1 bedrijfspanden gereed waar diverse bedrijven zich vestigden. Het bedrijventerrein Cornelis Douwesterrein 3 telt op 1 januari 2004 78 vestigingen met 1.176 werkzame personen. De werkgelegenheid is hier vanaf 1998 gegroeid, vooral in de jaren 2000-2002. De werkgelegenheid is hier vooral gegroeid door de verhuizing van bedrijven vanuit andere bedrijfslocaties en van elders uit Amsterdam. Net als in deelgebied 1 vestigden zich hier veel bedrijven die moesten verhuizen uit het bedrijventerrein Zijlkanaal I. Dit terrein wordt ontruimd om plaats te maken voor woningbouw. De meeste werkgelegenheid bevindt zich hier in de sectoren industrie, bouwnijverheid en gezondheids- en welzijnszorg.
Tabel 7.22 Mutaties 1998-2004 C Douw esterrein 3 Vestigers verhuisd nieuw ingeschr. van andere loc. binnen A'dam vest. 1998-2001 2001-2003 1998-2003 7 14 21 w .p. 80 214 294 vest. 27 18 45 w .p. 353 287 640 vest. 7 13 20 w .p. 64 216 280 van elders vest. 11 6 17 w .p. 176 10 186 opgeheven vest. 2 11 13 w .p. 14 262 276 Vertrekkers verhuisd naar andere loc. binnen A'dam naar elders vest. 2 2 4 w .p. 6 4 10 vest. w .p. vest. 3 5 8 w .p. 18 25 43 163 198 vest. niet verhuisd (autonome groei) groei w .p. 5 100 105 vest. 45 33 78 w .p. 640 536 1.176 saldo

Het bedrijventerrein Cornelis Douwesterrein 1 is later ontwikkeld dan het deelgebied 3. Pas in 2002 vestigen zich hier de eerste bedrijven. Anders dan in deelgebied 3 is de werkgelegenheid hier vooral gestegen door nieuwe inschrijvingen, verhuizingen hadden een bescheidener bijdrage aan de groei. Op 1 januari 2004 stonden hier 27 vestigingen met 490 werkzame personen ingeschreven, de meeste van hen werkten in de sector transport en logistiek
Tabel 7.23 Mutaties 1998-2004 C Douw esterrein 1 Vestigers verhuisd nieuw ingeschr. van andere loc. binnen A'dam vest. 1998-2001 2001-2004 1998-2004 0 4 4 w .p. 0 295 295 vest. 0 20 20 w .p. 0 161 161 vest. 0 0 0 w .p. 0 0 0 van elders vest. 0 4 4 w .p. 0 22 22 opgeheven vest. 0 1 1 w .p. 0 2 2 Vertrekkers verhuisd naar andere loc. binnen A'dam naar elders vest. 0 0 0 w .p. 0 0 0 vest. 0 0 0 w .p. 0 0 0 vest. 0 0 0 w .p. 0 0 0 vest. 0 14 14 niet verhuisd (autonome groei) groei w .p. 0 14 14 vest. 0 27 27 w .p. 0 490 490 saldo

69

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Op de kantoorlocatie Rietlandpark was in 1998 nog geen werkgelegenheid. Het eerst is hier de bedrijfsruimte in de plint onder de bebouwing aan de Panamalaan in gebruik genomen, hier vestigden zich in 2000 de eerste bedrijven. In 2001 zijn de op deze locatie gebouwde kanotoortorens met de naam Quintet Office in gebruik genomen. De werkgelegenheid is op deze kantoorlocatie vooral gegroeid omdat bedrijven van elders in Amsterdam hierheen verhuisden. Op 1 januari 2004 werkten hier 950 mensen, vooral in de zakelijke dienstverlening en de telecommunicatiesector.
Tabel 7.24 Mutaties 1998-2004 Rietlandpark Vestigers verhuisd nieuw ingeschr. van andere loc. binnen A'dam vest. 1998-2001 2001-2004 1998-2004 1 19 20 w .p. 1 221 222 vest. 1 2 3 w .p. 30 183 213 vest. 9 38 47 w .p. 34 613 647 van elders vest. 2 9 11 w .p. 8 58 66 opgeheven vest. 0 10 10 w .p. 0 225 225 Vertrekkers verhuisd naar andere loc. binnen A'dam naar elders vest. 0 0 0 w .p. 0 0 0 vest. 0 6 6 w .p. 0 39 39 vest. 0 2 2 w .p. 0 10 10 vest. 0 101 101 niet verhuisd (autonome groei) groei w .p. 0 76 76 vest. 13 50 63 w .p. 73 877 950 saldo

De kantoorlocatie Zuiderhof is recent ontwikkeld. Op deze locatie stond in 1998 één bedrijf ingeschreven. In 2004 stonden hier 26 vestigingen met 277 werkzame personen ingeschreven. Na 1998 zijn hier diverse kantoorgebouwen opgeleverd en in gebruik genomen. Bij een groothandelsbedrijf, dat zich in 1999 hier vestigde steeg in 2001 de werkgelegenheid in sterke mate, dit verklaart de grote autonome groei op deze kantoorlocatie. Dezelfde groothandel is in 2003 naar een andere bedrijfslocatie verhuisd. De meeste werkgelegenheid bevindt zich hier nu in de sector zakelijke dienstverlening.
Tabel 7.25 Mutaties 1998-2004 Zuiderhof Vestigers verhuisd nieuw ingeschr. van andere loc. binnen A'dam vest. 1998-2001 2001-2004 1998-2004 0 6 6 w .p. 0 184 184 vest. 3 0 3 w .p. 43 0 43 vest. 3 13 16 w .p. 89 21 110 van elders vest. 2 2 4 w .p. 66 2 68 opgeheven vest. 2 3 5 w .p. 41 32 73 Vertrekkers verhuisd naar andere loc. binnen A'dam naar elders vest. 3 1 4 w .p. 68 142 210 vest. 0 3 3 w .p. 0 29 29 vest. 0 0 0 w .p. 0 0 0 vest. 1 16 20 niet verhuisd (autonome groei) groei w .p. 1 157 158 vest. 3 14 17 w .p. 90 161 251 saldo

70

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Op de kantoorlocatie Hoofdcentrum Zuidoost, de omgeving van het winkelcentrum Bijlmerplein, is de werkgelegenheid tussen 1998 en 2004 met 1.826 arbeidsplaatsen gedaald. Het aantal banen daalde vooral vanwege de verhuizing van een deel van de werknemers van de ABN/AMRO bank naar het in 1999 nieuw geopende hoofdkantoor aan de Mahlerlaan aan de Zuidas. In de jaren 1999-2001 daalde hier de werkgelegenheid, 2002 liet een bescheiden stijging zien maar in 2003 groeide hier de werkgelegenheid in sterke mate. In 2002 groeide de werkgelegenheid vooral in de zakelijke dienstverlening, in 2003 droegen de sectoren financiële diensten en openbaar het meest bij aan de groei. Op 1 januari 2004 werkten hier 9.520 mensen. De meeste banen bevinden zich in de sectoren financiële diensten en zakelijke diensten. Er is ook veel werkgelegenheid in de sectoren openbaar bestuur en detailhandel.
Tabel 7.26 Mutaties 1998-2004 Hoofdcentrum Zuidoost Vertrekkers niet verhuisd saldo verhuisd verhuisd (autonome groei) nieuw ingeschr. van andere loc. binnen A'dam van elders opgeheven naar andere loc. binnen A'dam naar elders groei vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. 1998-2001 99 678 4 39 8 44 36 172 122 517 9 2.569 16 28 14 675 175 230 -14 -2.626 2001-2004 89 3.499 3 363 13 190 35 92 115 3.027 7 213 8 182 14 27 728 105 -4 800 1998-2004 188 4.177 7 402 21 234 71 264 237 3.544 16 2.782 24 210 28 702 1.460 335 -18 -1.826 Vestigers

Op de kantoorlocatie Drentestraat en omgeving daalde de werkgelegenheid in de afgelopen zes jaar met 1.361 arbeidsplaatsen. Deze daling was vooral het gevolg van de opheffing en verhuizing van vestigingen. In 1998 verdween hier veel werkgelegenheid met de verhuizing van het TNO, in 1999 en 2000 verdween veel werkgelegenheid vanwege bedrijfsbeëindigingen. In 2002 en 2003 sloot de WRA-groep (die onder andere de sociale werkplaatsen beheert) hier haar vestigingen en verhuisde naar Diemen. Volgens het vestigingenregister werkten er op 1 januari 2004 op deze kantoorlocatie 1.190 mensen. De meeste werkgelegenheid bevindt zich in de sector zakelijke dienstverlening.
Tabel 7.27 Mutaties 1998-2004 Drentestraat eo Vertrekkers niet verhuisd saldo verhuisd verhuisd (autonome groei) nieuw ingeschr. van andere loc. binnen A'dam van elders opgeheven naar andere loc. binnen A'dam naar elders groei vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. 1998-2001 40 203 15 450 7 140 26 223 45 1.207 4 72 1 1 19 226 23 1 19 -489 2001-2004 38 1.076 6 1.097 14 17 15 28 49 1.614 25 340 5 48 13 1.049 134 -39 -19 -872 1998-2003 78 1.279 21 1.547 21 157 41 251 94 2.821 29 412 6 49 32 1.275 302 -38 0 -1.361 Vestigers

71

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

72

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Bijlage 1 Kaarten met de ligging van de bedrijfslocaties

73

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Amerikahaven Noordwest

Amerikahaven Noordoost

Afrikahaven

Petroleumhaven eo.

Atlaspark West Amerikahaven Zuidwest Atlaspark Oost

Amerikahaven Zuidoost

Westhaven West

Westhaven Oost

Atlaspark Zuidoost

Vervoerscentrum

Heining Sloterdijk III Noord Sloterdijk II Noord SFB

Telegraaf Sloterdijk III Zuid Sloterdijk III Oost Sloterdijk II Zuid

Geuzenveld Noord

Amsterdam Teleport Sloterdijk III Oost-oost

Petroleumhaven eo.

Westhaven West

Westhaven Oost

Coenhaven

Vervoerscentrum

Mercuriushaven

Sloterdijk II Noord Sloterdijk I bedrijven Noord Telegraaf SFB

Sloterdijk III Oost-oost

Sloterdijk II Zuid

Sloterdijk I Bedrijven Zuid

Amsterdam Teleport

Sloterdijk I Kantoren

74

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Noorder IJplas

C Douwesterrein 0

C Douwesterrein 1

C Douwesterrein 2 N

Zijkanaal I C Douwesterrein 3 C Douwesterrein 2Z C Douwestterrein 5

Hoge Land

C Douwesterrein 4B

Centrale Zone Noord Metaalbewerkerweg

C Douwesterrein 4A Papaverweg C Douwesterrein 6

't Schouw

Zijkanaal I

Hoge Land

Metaalbewerkerweg

Centrale Zone Noord

Papaverweg

Buiksloterham Pereboomsloot

Nieuwendammerdijk Zamenhofstraat Hamerstraat Gembo-terrein

75

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Osdorper Binnenplder

Bos en Lommerplein e.o.

Sportparkstad

Jan Tooropstraat

Mercatorpark

Bedrijvencentrum Osdorp

Cornelis Lelylaan

Lutkemeerpolder

Confectiecentrum

Delflandpleinbuurt

Aletta Jacobslaan

Overschiestraat Sloterzoom Sloten Slimmeweg Karperweg

RID gebied

Bedrijvencentrum Osdorp

Cornelis Lelylaan

Lutkemeerpolder

Confectiecentrum

Delflandpleinbuurt Medisch Centrum Slotervaart Aletta Jacobslaan Karperweg Overschiestraat Sloterzoom Sloten Slimmeweg

RID-gebied Riekerpolder

Schinkel Burgerweeshuis

Oude Haagseweg Oost

Zuiderhof Pompstation Waterleidingen Buitenveld

Oude Haagseweg West Jollenpad

76

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Mercuriushaven

Papaverweg

Sloterdijk I bedrijven Noord Sloterdijk I Kantoren

Houthavens Oost Buiksloterham Houthavens West Pereboomsloot

Sloterdijk I Bedrijven Zuid

Boldootstrook

Zamenhofstraat Hamerstraat Bedrijvencentrum Westerpark Landlust

Food Center Amsterdam Buyskade Oostelijke Handelskade

Conradstraat

Rietlandpark

Veemarkt

Zeeburgerpad

Polderweg

Molukkenstraat

Karperweg

Tram

Fred Roeskestraat

Burgerweeshuis

Zuidplein eo

RAI

Zuiderhof

Mahlerlaan Drentestraat eo

Pompstation Waterleidingen Buitenveldert VU

Jollenpad

77

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Oostelijke Handelskade

Conradstraat

Rietlandpark

Zeeburgereiland

Cruquiusweg Veemarkt

Zeeburgerpad

Polderweg

Molukkenstraat

Kenniscentrum Amsterdam

De Eenhoorn

Amstelstation

De Eenhoorn

Amstelstation

Tramremise Lekstraat

Weespertrekvaart Noord

Drieburg

Amstel I Amsterdam Weespertrekvaart Zuid Amsterdam

Weespertrekvaart-Zuid Ouder-Amstel Verrijn Stuart/De Sniep Amstel I Ouder-Amstel Entrada

Bergwijkpark Diemen Amstel II

78

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Centrumgebied Zuidoost

Hoofdcentrum Zuidoost

Amstel III deel C

Amstel II deel A

Amstel III deel D1

Amstel III deel B Pompstation Waterleidingen Zuidoost

AMC

Amstel III deel D2

79

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

80

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Bijlage 2 Gegevens bedrijfslocaties op 1 januari 2004
Tabel B2.1. Kerncijfers haventerreinen en bedrijventerreinen soort brutoterrein B1a B1b B1c B1d B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9a B9b B10 B11 B12b B12c B12d B12e B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20a B20b B20c B20d B21a B21b B22 B23a B23b B23c B23d B23e B23f B23g B23h B23i B24a B24b B25 B26 B27 B28 B30 B31 B32a B32b B33a B33b B34 B35a B35b B35c B36 naam Afrikahaven Atlaspark Zuidoost Atlaspark West Atlaspark Oost Amerikahaven Noordwest Amerikahaven Zuidwest Amerikahaven Noordoost Amerikahaven Zuidoost Westhaven West Westhaven Oost Petroleumhaven eo. Coenhaven Mercuriushaven Vervoerscentrum Alfa-driehoek Bedrijven Sloterdijk III Oost Sloterdijk III Noord Sloterdijk III Zuid Sloterdijk III Oost-oost Geuzenveld Noord Osdorper Binnenplder Bedrijvencentrum Osdorp Lutkemeerpolder Oude Haagseweg West Confectiecentrum Schinkel Bedrijvencentrum Westerpark Food Center Amsterdam Buyskade Landlust Houthavens West Houthavens Oost Noorder IJplas C Douwesterrein 0 C Douwesterrein 1 C Douwesterrein 2 N C Douwesterrein 2Z C Douwesterrein 3 C Douwesterrein 4A C Douwesterrein 4B C Douwestterrein 5 C Douwesterrein 6 Buiksloterham Papaverweg Hamerstraat Zeeburgereiland Zeeburgerpad Cruquiusweg Kenniscentrum Amsterdam Weespertrekvaart Noord Weespertrekvaart Zuid Amsterdam Weespertrekvaart-Zuid Ouder-Amstel Amstel I Amsterdam Amstel I Ouder-Amstel Amstel II Amstel III deel C Amstel III deel D1 Amstel III deel D2 AMC H B H H H H H H H H H H H B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B * oppervlak** 20052 8295 1942 3788 17697 10533 23317 16204 18173 20723 18447 8018 4816 4478 1281 5051 12474 6282 1503 10243 5306 974 7536 2138 1179 2692 837 2378 510 869 613 1716 11405 1865 1286 1610 1709 850 1085 715 894 954 6368 3728 3456 11262 587 1613 5580 2077 2081 1060 5147 3149 5816 6612 5450 1208 7996 163710 171919 335628,7 181 12 203 214 206 50 80 56 132 118 124 131 156 71 312 246 300 1 65 1124 5000 6124 143 10 171 169 167 44 65 40 100 105 98 83 117 57 235 196 221 1 44 773 3933 4706 821 42 2451 1434 1765 226 404 609 1544 1858 1357 1726 4356 1461 3723 3173 3727 109 7756 12297 58422 70719 93 12 74 76 96 59 18 23 178 39 35 13 154 21 175 131 168 3 999 400 4265 4665 437 8 1643 700 942 89 206 376 838 1167 719 1039 2433 983 2471 1975 1945 56 4403 7274 31712 38986 5,7 4,2 14,3 8,5 10,6 5,1 6,2 15,2 15,4 17,7 13,8 20,8 37,2 25,6 15,8 16,2 16,9 109,0 176,3 15,9 14,9 15,0 53 19 67 49 53 39 51 62 54 63 53 60 56 67 66 62 52 51 57 59 54 55 22 21 17 16 19 12 13 12 23 25 28 20 25 37 27 23 22 29 61 15 30 27 10 22 3 5 5 21 4 4 10 2 3 1 3 1 4 4 4 3 11 3 7 6 K O K K K F K G1 K K K K K K I1 G1 K L K K D K K G1 F F F K L K K K J G1 G1 K L N 60 102 33 48 78 28 399 1176 117 12 40 5 219 555 43 8,3 15,1 4,2 55 47 37 22 25 12 3 3 4 K K D K D F 155 15 6 436 233 133 139 145 182 3 54 11 4 34 126 12 4 362 178 113 114 130 143 3 47 10 3 27 665 213 4 2290 2551 858 1411 405 1127 10 81 11 68 490 2 1 1 15 16 1 56 163 160 828 121 137 49 41 1092 1217 317 671 123 632 86 1 273 97 5,3 17,8 1,0 6,3 14,3 7,6 12,4 3,1 7,9 3,3 1,7 1,1 22,7 18,1 20 9 82 33 48 48 37 48 30 56 53 25 30 18 32 16 10 30 18 4 19 2 8 1 3 41 46 36 13 7 25 12 9 11 4 11 0 K A O G1 K K G1 K K = I1 F = J G1 A O G1 K K G1 K G1 G2 I1 F F I1 38 13 21 86 61 428 77 81 313 177 51 16 27 326 30 11 17 70 48 229 56 56 251 129 38 11 16 247 626 800 153 1013 1393 3284 1058 1220 2672 2632 1060 130 2070 2112 40 7 137 9 7 191 61 5 22 224 87 3 6 459 548 86 621 938 2215 705 682 979 1128 478 49 1038 1114 20,9 72,7 9,0 14,5 29,0 14,3 18,9 21,8 10,6 20,4 27,9 11,8 129,4 8,6 73 69 56 61 67 67 67 56 37 43 45 38 50 53 18 14 16 11 12 19 10 13 18 22 20 31 42 18 4 1 4 1 1 7 2 0 14 10 4 0 1 I1 I1 D G1 I1 I1 G1 I1 K K K G2 = G1 I1 D D O I1 I1 D G1 D G1 K G2 I2 K vestigingen totaal 6 met w.p. 5 1-1-2004 werkzame personen fulltime 78 part-time forens 41 gemiddeld aantal w.p. 15,6 percentage forens 53 vrouw 28 part-time voornaamste activiteit *** vestigingen = w.p. D

Totaal Haventerreinen Totaal Bedrijventerreinen (incl buiten Amsterdam) Totaal Haven- en bedrijventerreinen (incl buiten A'dam)

81

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Tabel B2.2. Kerncijfers kantoorlocaties terrein K1 K3 K6 K8 K9 K10 K13 K15a K15b K15c K15d K15e K15f K15g K16 K17 K27 K31 K32a K32b K33 K40a K40b K40c K40d naam Amsterdam Teleport Alfa-driehoek Kantoren Cornelis Lelylaan Sloterzoom Riekerpolder Oude Haagseweg Oost Zuiderhof Burgerweeshuis Fred Roeskestraat Zuidplein eo RAI Drentestraat eo Mahlerlaan VU Centrale Zone Noord Hoge Land Amstelstation Centrumgebied Zuidoost Amstel III deel A Amstel III deel B Hoofdcentrum Zuidoost Bos en Lommerplein eo Sportparkstad Mercatorpark Delflandpleinbuurt K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K *

1-1-2004 soort brutooppervlak ** 61,74 13,84 30,35 4,05 21,29 6,88 5,55 7,56 6,17 18,94 37,60 29,49 34,40 24,23 46,92 5,22 18,30 27,10 53,22 67,01 46,96 9,28 11,75 8,70 19,71 616,2 vestigingen totaal 611 81 76 17 0 2 41 81 285 648 25 174 31 66 239 5 145 123 372 494 375 15 3 6 214 4129 met w.p. 244 55 54 11 0 2 18 46 82 309 15 64 20 47 211 4 93 100 180 327 278 14 3 3 161 2341 werkzame personen fulltime 8352 1515 3645 248 0 81 277 1612 1246 5160 992 1190 2277 9319 2626 591 8689 2034 5310 10471 9520 2219 5 239 1358 78976 part-time 117 15 180 7 0 15 0 232 252 115 219 33 92 1364 474 2 172 307 263 133 551 81 0 21 345 4990 forens 4885 1095 1740 170 0 45 117 505 609 3036 580 671 1714 5947 1255 140 4934 1503 3523 6162 5945 1557 3 108 398 46642 40,5 15,4 35,0 15,2 16,7 66,1 18,6 113,9 198,3 12,4 147,8 93,4 20,3 29,5 32,0 34,2 158,5 1,7 79,7 8,4 33,7 56 42 31 49 59 58 56 75 64 48 24 57 74 66 59 62 70 60 45 29 59 51 44 66 42 49 51 40 32 54 51 24 38 32 31 33 41 38 20 41 51 41 8 20 6 16 13 17 2 18 3 4 13 15 0 2 13 5 1 5 4 gemiddeld aantal w.p. 34,2 27,5 67,5 22,5 percentage forens 58 72 48 69 vrouw 39 18 51 25 part-time 1 1 5 3 voornaamste activiteit *** vestigingen K 0 = K K K K = K = M G2 D J K G2 K K G2 L K K G2 G2 G2 w.p. F 0 H K N K K H K J N G2 D J J J K J J L K I2 O D I1

Totaal kantoorlocaties * soort K ** Kantoorlocatie bruto-oppervlak (incl wegen) in hectares

*** voornaamste aktiviteit (op basis van vestigingen of aantal werkzame personen) : A D F G1 G2 H I1 I2 J K L M N O X = (blanco) landbouw,visserij,delfstoffenwinning industrie,nutsbedrijven bouwnijverheid groothandel detailhandel horeca logistiek,transport communicatie financiele instellingen zakelijke diensten openbaar bestuur onderwijs gezondheid, welzijn overige diensten overig/onbekend meerdere aktiviteiten geen activiteiten

82

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Tabel B2.3. Kerncijfers overige bedrijventerreinen in Amsterdam soort brutoterrein bb1 bb2a bb2b bb3 bb4 bb5 bb6 bb7 bb8 bb9 bb10 bb11 bb12 bb13 bb14 bb15 bb16 bb17 bb18 bb19 bb20 bb21 bb22 bb23 bb24 bb25 naam Sloterdijk II Noord Sloterdijk I Bedrijven Zuid Sloterdijk I bedrijven Noord Heining Zijkanaal I Metaalbewerkerweg Zamenhofstraat Pereboomsloot Gembo-terrein Nieuwendammerdijk 't Schouw Conradstraat Veemarkt Molukkenstraat Polderweg Tramremise Lekstraat Drieburg Pompstation Waterleidingen ZO Pompstation Waterleidingen Buitenveldert Jollenpad Karperweg Aletta Jacobslaan Jan Tooropstraat Sloten Slimmeweg Sloterdijk II Zuid Medisch Centrum Slotervaart b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b * oppervlak ** 9,7 20,7 25,2 26,8 12,0 14,8 26,5 6,1 2,4 5,3 4,6 10,0 4,3 1,5 13,8 3,3 2,0 24,7 4,9 2,8 9,4 7,2 11,8 1,9 14,9 23,3 289,7 vestigingen totaal 19 121 90 27 12 67 94 68 64 22 2 41 132 31 92 24 1 0 1 57 57 17 17 26 109 30 1221

1-1-2004 werkzame personen met w.p. 12 95 74 22 8 57 83 47 54 11 2 27 114 26 82 19 1 0 1 38 46 10 11 17 85 19 961 fulltime 608 2405 1301 116 31 1032 641 114 157 55 104 560 863 86 1023 945 76 0 51 243 1720 364 3041 163 780 4106 20585 part-time 22 211 43 4 0 139 19 2 4 2 3 24 131 37 60 2 0 0 0 4 111 0 308 9 33 571 1739 forens 220 562 564 66 10 516 410 22 55 23 75 364 343 30 369 340 40 0 25 106 596 172 1368 80 462 2107 8925 51,0 6,4 37,4 36,4 276,5 9,6 9,2 216,1 21,4 49 44 35 47 45 49 59 51 43 2 58 30 43 56 21 20 68 40 9 5 4 12 8 2 6 gemiddeld aantal w.p. 50,7 25,3 17,6 5,3 3,9 18,1 7,7 2,4 2,9 5,0 52,0 20,7 7,6 3,3 12,5 49,7 76,0 percentage forens 36 23 43 57 32 50 64 19 35 42 72 65 40 35 36 36 53 vrouw 26 35 21 10 13 14 15 32 27 16 44 16 25 42 39 32 5 12 3 2 2 4 3 4 13 30 6 0 part-time 3 8 3 3 voornaamste activiteit *** vestigingen G2 G2 = K K = G1 K K K O = L 0 D K G2 K = = K N D K J J w.p. D I1 D K K D G1 K I2 G2 O I1 L 0 D K I1 O = F D N D K L J

Totaal overige bedrijventerreinen

Tabel B2.4. Kerncijfers overige kantoorlocaties in Amsterdam soort brutoterrein kk1 kk2 kk3 kk4 kk5 kk7 kk8 kk9 kk16 naam Telegraaf Sloterdijk I Kantoren SFB Boldootstrook De Eenhoorn Overschiestraat Oostelijke Handelskade Rietlandpark RID-gebied k k k k k k k k k * oppervlak ** 5,5 9,7 6,5 6,2 9,6 13,2 17,9 10,0 44,3 122,8 vestigingen totaal 19 101 14 29 108 107 118 80 19 595

1-1-2004 werkzame personen met w.p. 8 40 7 13 86 77 88 63 7 389 fulltime 2102 2282 2479 4897 4530 3481 659 950 2413 23793 part-time 0 17 5 21 1966 124 112 53 0 2298 forens 1574 1174 2012 3235 2672 1857 111 422 1716 14773 gemiddeld aantal w.p. 262,8 57,1 354,1 376,7 52,7 45,2 7,5 15,1 344,7 61,2 percentage forens 75 51 81 66 59 53 17 44 71 62 vrouw 31 34 40 44 42 47 36 50 23 40 9 part-time 1 0 0 30 3 15 5 voornaamste activiteit *** vestigingen K K K K = G1 K K 0 w.p. K L J K G1 D K K 0

Totaal overige kantoorterreinen

Tabel B2.5. Kerncijfers overige bedrijfslocaties buiten Amsterdam soort brutoterrein bb26 kk10 kk11 naam Verrijn Stuart/ de Sniep Bergwijkpark Diemen Entrada b k k * oppervlak ** 93,5 64,0 4,7 93,5 64,0 vestigingen totaal 336 250 48 336 298

1-1-2004 werkzame personen met w.p. 264 147 27 264 174 fulltime 4778 8342 980 4778 9322 part-time 335 751 10 335 761 forens 3732 7113 722 3732 7835 gemiddeld aantal w.p. 18,1 56,7 36,3 18,1 53,6 percentage forens 78 85 74 78 84 vrouw 24 47 47 24 47 part-time 7 8 1 7 8 voornaamste activiteit *** vestigingen G1 K K w.p. D K K

Totaal overige bedrijventerreinen buiten Amsterdam Totaal overige kantoorlocaties buiten Amsterdam

83

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Tabel B.6 Vestigingen naar activiteit per bedrijventerrein

1-1-2004

soort A,B,C D,E F G1 G2 H I1 I2 J K L M N O overige overig/ Totaal terrein landbouwindustrie bouwnijvegroothan detailhanhoreca transport commun financielezakelijke openbaaronderwijsgezondhe delfstoffe nutsbedrijven reparatie instelling diensten bestuur welzijn diensten onbekend terrein naam * B1a Afrikahaven H 2 2 1 5 B1b Atlaspark Zuidoost B B1c Atlaspark West H B1d Atlaspark Oost H B2 Amerikahaven Noordwest H 1 3 4 14 1 1 5 1 30 B3 Amerikahaven Zuidwest H 2 2 4 2 1 11 B4 Amerikahaven Noordoost H 7 2 1 1 2 4 17 B5 Amerikahaven Zuidoost H 1 14 13 16 6 6 2 6 6 70 B6 Westhaven West H 1 2 5 28 5 6 1 48 B7 Westhaven Oost H 18 13 44 6 2 81 6 23 29 1 1 1 4 229 B8 Petroleumhaven eo. H 10 1 13 5 10 1 8 1 1 6 56 B9a Coenhaven H 1 5 5 10 3 1 18 2 3 8 56 B9b Mercuriushaven H 33 26 53 12 2 24 2 26 58 1 14 251 B10 Vervoerscentrum B 20 4 24 4 1 12 4 18 39 1 2 129 B11 Alfa-driehoek Bedrijven B 3 2 8 2 1 1 19 1 1 38 B12b Sloterdijk III Oost B 1 2 5 1 2 11 B12c Sloterdijk III Noord B 4 1 1 4 2 2 2 16 B12d Sloterdijk III Zuid B 21 31 67 29 2 15 5 17 45 1 5 9 247 B12e Sloterdijk III Oost-oost B B13 Geuzenveld Noord B B14 Osdorper Binnenplder B B15 Bedrijvencentrum Osdorp B 16 5 23 15 4 3 2 12 35 2 3 6 126 B16 Lutkemeerpolder B 5 2 1 3 1 12 B17 Oude Haagseweg West B 1 3 4 B18 Confectiecentrum B 6 270 11 4 4 2 21 32 2 3 7 362 B19 Schinkel B 15 13 23 19 3 2 19 70 1 1 12 178 B20a Bedrijvencentrum Westerpark B 9 7 21 20 1 1 10 39 1 4 113 B20b Food Center Amsterdam B 1 5 77 1 3 5 11 6 2 3 114 B20c Buyskade B 9 3 11 8 6 2 8 72 2 1 8 130 B20d Landlust B 19 12 20 14 7 2 6 43 1 1 1 17 143 B21a Houthavens West B 1 1 1 3 B21b Houthavens Oost B 4 3 4 19 15 1 1 47 B22 Noorder IJplas B 1 4 2 2 1 10 B23a C Douwesterrein 0 B 1 1 1 3 B23b C Douwesterrein 1 B 3 4 2 4 4 7 3 27 B23c C Douwesterrein 2 N B B23d C Douwesterrein 2Z B 6 4 11 2 2 5 17 1 48 B23e C Douwesterrein 3 B 9 14 9 6 8 10 16 1 3 2 78 B23f C Douwesterrein 4A B 8 7 6 4 2 1 28 B23g C Douwesterrein 4B B B23h C Douwestterrein 5 B 9 16 14 18 1 23 18 37 1 1 5 143 B23i C Douwesterrein 6 B 2 1 1 2 4 10 B24a Buiksloterham B 23 12 24 12 5 4 1 10 66 2 2 10 171 B24b Papaverweg B 14 21 25 27 7 5 16 41 1 1 2 9 169 B25 Hamerstraat B 1 11 18 23 30 3 3 1 6 54 1 16 167 B26 Zeeburgereiland B 8 9 3 5 3 2 2 5 7 44 B27 Zeeburgerpad B 8 11 10 4 4 7 14 2 5 65 B28 Cruquiusweg B 9 3 11 1 3 2 8 1 2 40 B30 Kenniscentrum Amsterdam B 4 1 3 1 3 9 69 10 100 B31 Weespertrekvaart Noord B 9 12 12 15 1 2 2 16 23 1 3 9 105 B32a Weespertrekvaart Zuid Amsterdam B 6 4 8 4 2 18 3 11 28 1 13 98 4 7 11 4 1 2 4 45 1 4 83 B32b Weespertrekvaart-Zuid Ouder-AmsteB B33a Amstel I Amsterdam B 8 4 21 14 6 1 1 13 37 1 4 3 4 117 B33b Amstel I Ouder-Amstel B 4 8 13 1 3 7 18 3 57 B34 Amstel II B 11 5 38 23 2 91 4 12 40 1 2 1 5 235 B35a Amstel III deel C B 12 8 59 24 5 11 1 23 50 1 1 1 196 B35b Amstel III deel D1 B 16 7 31 29 6 1 30 96 1 1 3 221 B35c Amstel III deel D2 B 1 1 B36 AMC B 1 1 1 1 5 2 1 1 13 6 8 4 44 Totaal bedrijventerreinen (incl Amstel II) Totaal haventerreinen nota bedrijfslocaties Totaal bedrijventerreinen Amsterdam Totaal bedrijven/haventerreinen nota, alleen Amsterda bedrijventerreinen buiten Amsterdam * H = haventerrein, B = bedrijfsterrein 11 3 8 8 405 95 310 291 19 311 58 253 241 12 1036 146 890 833 57 415 38 377 337 40 64 6 58 55 3 454 185 269 177 92 56 11 45 36 9 398 63 335 312 23 1231 125 1106 1003 103 18 4 14 13 1 48 3 45 42 3 43 1 42 37 5 216 35 181 173 8 4706 773 3933 3558 375

vestigingen

84

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Tabel B2.7 Werkzame personen naar activiteit per bedrijventerrein

1-1-2004
en ijv en in g ijn el z te n en s di

ed r

ns te n

tu ur

er ij

ut sb

se tll

ar be s

ei d, w

ss

rh ei

at ie

op en ba

on de rw

bo uw ni

la nd bo

ns p

in du st

de ta i

fin an

za ke

ho re

ge zo

gr oo

terrein B1a B1b B1c B1d B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9a B9b B10 B11 B12b B12c B12d B12e B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20a B20b B20c B20d B21a B21b B22 B23a B23b B23c B23d B23e B23f B23g B23h B23i B24a B24b B25 B26 B27 B28 B30 B31 B32a B32b B33a B33b B34 B35a B35b B35c B36

werkzame personen terrein naam * A,B,C D,E F Afrikahaven H 40 Atlaspark Zuidoost B Atlaspark West H Atlaspark Oost H Amerikahaven Noordwest H 20 161 Amerikahaven Zuidwest H 512 Amerikahaven Noordoost H 89 Amerikahaven Zuidoost H 9 174 Westhaven West H 71 Westhaven Oost H 467 Petroleumhaven eo. H 381 Coenhaven H 27 203 Mercuriushaven H 1106 Vervoerscentrum B 375 Alfa-driehoek Bedrijven B 73 Sloterdijk III Oost B Sloterdijk III Noord B Sloterdijk III Zuid B 257 Sloterdijk III Oost-oost B Geuzenveld Noord B Osdorper Binnenplder B Bedrijvencentrum Osdorp B 97 Lutkemeerpolder B 200 Oude Haagseweg West B 1 Confectiecentrum B 64 Schinkel B 324 Bedrijvencentrum Westerpark B 45 Food Center Amsterdam B 1 56 Buyskade B 29 Landlust B 32 Houthavens West B Houthavens Oost B 11 Noorder IJplas B 1 C Douwesterrein 0 B C Douwesterrein 1 B 59 C Douwesterrein 2 N B C Douwesterrein 2Z B 77 C Douwesterrein 3 B 297 C Douwesterrein 4A B 29 C Douwesterrein 4B B C Douwestterrein 5 B 72 C Douwesterrein 6 B 19 Buiksloterham B 381 Papaverweg B 267 Hamerstraat B 8 427 Zeeburgereiland B 47 Zeeburgerpad B 66 Cruquiusweg B 143 Kenniscentrum Amsterdam B Weespertrekvaart Noord B 45 Weespertrekvaart Zuid Amsterdam B 126 Weespertrekvaart-Zuid Ouder-Amste B 35 Amstel I Amsterdam B 184 Amstel I Ouder-Amstel B 75 Amstel II B 315 Amstel III deel C B 247 Amstel III deel D1 B 250 Amstel III deel D2 B AMC B 2 29
267 56 211 211 7759 3204 4555 4130 425

G1

G2

H

I1

I2

J

K 34

L

M

N

O 4 78

93 159 42 85 378 62 18 7 272

19 84 31 103 23 779 120 542 412 1105 171 2 122 444

399 178 1 53 458 48 12 4 56 28 17 103 4 162 2 162 648 1419 78 286 141 280

17

1 2 2 13 37 1 11 51 28 2 2 23

3 1 6 9

25 8 2 405 6 1475 28

30

278 308

8 24 22 53 81 246 57 53 342 289 635 12 97 476

1 8 364 99 67 7 3 2 2 3 122 16 6 92 36 5 26 358 176 48

ov er

ov er

tra

46

30

16

148 4 896 104 106 1115 40 426 3 7 1 20 91 57 27 81 1 90 135 491 17 76 83 5 76 56 73 213 210 1167 1125 318 9 11228 2113 9115 7665 1450

103

13

48

77

17 1 184 51 19 15 9 13

102 6 888 1126 304 145 233 210 22 2 1 17 138 133

8

15

455 38 4 228 4 5 66 64 38 267 48 200 240 273 120 88 149 245 407 30 594 60 346 203 166 21 5491 757 4734 3794 940

22 223 97 4 22 40 6 2 14 3 23 6 78 37 98 148 5 28 10 8 71 7 26 165 102 353 422 785 15 3869 632 3237 2756 481

17 7 11

29 14 20 43 22 48 1 31

67 124 3 4

63 62 90 17 79 8 1

33 18

2 3 5

21 2 3 27 167 15 4 33 43 1 1

307 41 115 4 5 11 18 19 19 104 1 49 14 111 3 12 17 1 36 24 1 42 179 567 174 2 6237 3311 2926 2705 221 2979 52 2927 2707 220

9 10 23

1 38 210 13 3 15 16 35 36 100 21 10 10 30 158 502 158 32 1 143 19 2737 936 1801 1611 190

36 17 3 17 30 13 4 30 14 35 20 30 35 161 683 230 127 80 1 2070 118 1952 1004 948

61 3 9 20 132 5 107

64 26 342 12 28 13 195 20 18

221 5 1558 277 322 22 27 18 1021 178 559 870 2436 178 866 348 1762 816 17240 920 16320 14406 1914

5 6 2

4 10 15 3

269

6 69 349 956 21 62 3 5 28 284 2283 174 2109 2101 8 892 7 885 861 24 10 16 40 168 24 1 3 6517 7118 5 7113 7049 64

244 8

109 41 549 12 537 512 25

Totaal bedrijventerreinen (incl Amstel II) Totaal haventerreinen nota bedrijfslocaties Totaal bedrijventerreinen Amsterdam Totaal bedrijventerreinen nota, alleen Amsterdam bedrijventerreinen buiten Amsterdam

To ta al

co m

m

ig /o nb ek

nd el

,n

th an d

un ic

uw

jv e

e

di e

,v i

in

el

or t

e

ijs

ci el

lijk

nd h

rie

lh a

ig e

ca

en d

d

626 800 153 1013 1393 3284 1058 1220 2672 2632 1060 130 2070 2112

665 213 4 2290 2551 858 1411 405 1127 10 81 11 68 490 399 1176 117 821 42 2451 1434 1765 226 404 609 1544 1858 1357 1726 4356 1461 3723 3173 3727 109 7756 70719 12297 58422 51512 6910

85

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Tabel B2.8 Vestigingen naar activiteit per kantoorlocatie

1-1-2004
ed rij ve n ge n

w el zi jn

en

in

tu ur

er ij

en

tll

di en st

un ic at

he id ,

nd e

,n

di en st

in se

er he

,v i

el

be s

ha nd

uw

an ci el e

po rt

ke lijk e

ta ilh a

w ijs

rie

aa r

er ig e

zo nd

ni

a

er ig / ov

db o

on b

jv

m m

en b

us t

oo t

re c

uw

tr a ns

de r

werkzame personen
terrein K1 K3 K6 K8 K9 K10 K13 K15a K15b K15c K15d K15e K15f K15g K16 K17 K27 K31 K32a K32b K33 K40a K40b K40c K40d naam Amsterdam Teleport Alfa-driehoek Kantoren Cornelis Lelylaan Sloterzoom Riekerpolder Oude Haagseweg Oost Zuiderhof Burgerweeshuis Fred Roeskestraat Zuidplein eo RAI Drentestraat eo Mahlerlaan VU Centrale Zone Noord Hoge Land Amstelstation Centrumgebied Zuidoost Amstel III deel A Amstel III deel B Hoofdcentrum Zuidoost Bos en Lommerplein eo Sportparkstad Mercatorpark Delflandpleinbuurt

terrein * A,B,C D,E F K 9 K 5 K 2 K K K K K K K 1 2 K 1 K 1 K 1 K 1 K 3 K 3 K K K 23 K 9 K 8 K K K K 5
la n in d

bo

de

ho

op

on

ge

fin

co

G1 3 3 1 26 14 5

G2 7 2 1 1

H 6 1 2

I1 5 1 1 2

I2 7 2

J 44 4 8

K 107 22 21 4

za

gr

L 10 3

M 5 1 5

N 5 1 2 1

O 10 1 3 2 244 55 54 11 2 18 46 82 309 15 64 20 47 211 4 93 100 327 180 278 14 3 3 161 2341

1 2 1 2 12 97 14 3 15 32 4 60 27 25 16 33 55 156 2 27 1 11 32 1 25 14 152 80 33 1 1 2 1 1 1 6 1 3 1 14 4 1 3 1 5 3 1 7 1 9 1 1 4 5 2 1 8 3 7 1 1 5 65

1 3

2 19 1 3

5 1 1 6 1

4 4 7 54 33 8

3 4 1 3 5 6 101 8 53 6 5 147 3

1 2 3 6 4 3 15 6 12 2 3 21 2 1 6 97

7 1 1 1 8 4 3 1 9 1

1 5 1

ov

1 1 5 7 3 1

1 3 1 3 5 8 18 5 8 8 3 11 1 2 1 12 106 1

4 4 1

3 28

39 219

27 383

4 51

1 35

10 358

45 838 31

4 55

Totaal kantoorterlocaties

2

72

1

Tabel B2.9 Werkzame personen naar activiteit per kantoorlocatie

1-1-2004

en

ijv

tll in ge

n

ed r

te n

tu ur

zi

jn

er ij

en

el

ut sb

di en s

ar be s

di en st

rh e

in se

ei d,

de l

,v i

el

at

m un ic

ni jv e

an d

w

ai lh an

or t

ijs

la nd bo u

on dh

tri e

ci el

e

ot h

ec a

rig /o ov e
1 1

nb a

lijk

er w

rig e

nb e To t
8352 1515 3645 248 81 277 1612 1246 5160 992 1190 2277 9319 2626 591 8689 2034 10471 5310 9520 2219 5 239 1358 78976

,n

e

du s

ns p

fin an

werkzame personen
terrein K1 K3 K6 K8 K9 K10 K13 K15a K15b K15c K15d K15e K15f K15g K16 K17 K27 K31 K32a K32b K33 K40a K40b K40c K40d naam Amsterdam Teleport Alfa-driehoek Kantoren Cornelis Lelylaan Sloterzoom Riekerpolder Oude Haagseweg Oost Zuiderhof Burgerweeshuis Fred Roeskestraat Zuidplein eo RAI Drentestraat eo Mahlerlaan VU Centrale Zone Noord Hoge Land Amstelstation Centrumgebied Zuidoost Amstel III deel A Amstel III deel B Hoofdcentrum Zuidoost Bos en Lommerplein eo Sportparkstad Mercatorpark Delflandpleinbuurt

za ke

co m

op e

bo u

on d

ge z

terrein * A,B,C K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

D,E 541 142 50

F 137 320 157

G1 304 798 19

G2 46 12 2 5

H 62 3 18

I1 503 1 6 2

I2 824 54

J 729 14 463

K 2578 169 544 7

L 2014 1461

M 16 11 367

N 205 2 700 77

O 393 1 5 3

76 14 3 59 158 1301 171 2192 95 4812 842 3448 154 5605 268 510 498 1754 56 515 1 145 253 131 3508 261 3312 2048 1631 1 70 1289 12 6 51 262 88 427 1 2640 791 76 68 60 23 80 1 908 2 254 1 1 5675 109 15 20 40 25 38 5 156 161 8394

17 9

20 81 6 20 20 460

147 3

143 87 3 34

229 1

8 32 17 1121 1100 30

3 11 2 10 16 61 922 48 402 37 325 722 59

1 28 457 124 34 24 66 46 111 3 116 98 16 1 22 1306

71 9 5 3 27 64 28 6 29 1

113 62 80

24 2 1750 728 191 15

385 247 331

48 459 1

779 2120 77

6 26 2309

4 1506

69 3765

79 2762

5 774

393 4236

27 20073

479 18669 8689

36 4137

Totaal kantoorterlocaties * K = kantoorlocatie

86

ov e

gr o

ho r

de t

tra

in

66 31 16 165 25 754 82 16 321 276 22 64 2 4 6 77 2329

aa l

w

ke n

id

ss

ie

w

d

To ta

al

ek en

ut sb

ss

id

l

ie

d

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Tabel B.10. Vestigingen naar activiteit op overige bedrijventerreinen

1-1-2004

ed rij ve n

ge n

in se tll in

w el zi jn

n

tu ur

er ij

en /o nb
nb e

ut sb

id

di en st

di en s

is s

er he

be s

rie ,n

th an

po rt

ke lij k e

ta ilh a

w ijs

un i

ie

dh ei d,

de l

nd e

uw

ca

,v

le

aa r

jv

ni

db o

a

e

ek e
To t

t ie

l

en b

m m

an c

tr a ns

er ig

er ig

re c

uw

de r

zo n

us t

terrein bb1 bb2a bb2b bb3 bb4 bb5 bb6 bb7 bb8 bb9 bb10 bb11 bb12 bb13 bb14 bb15 bb16 bb17 bb18 bb19 bb20 bb21 bb22 bb23 bb24 bb25

terrein werkzame personen naam * A,B,C D,E F Sloterdijk II Noord b 5 Sloterdijk I Bedrijven Zuid b 13 Sloterdijk I bedrijven Noord b 10 Heining b 2 Zijkanaal I b 1 Metaalbewerkerweg b 10 Zamenhofstraat b 20 Pereboomsloot b 1 Gembo-terrein b 5 Nieuwendammerdijk b 2 't Schouw b Conradstraat b 3 Veemarkt b 10 Molukkenstraat b 1 Polderweg b 1 5 Tramremise Lekstraat b 2 Drieburg b Pompstation Waterleidingen ZO b 1 Pompstation Waterleidingen Buitenvb Jollenpad b Karperweg b 1 Aletta Jacobslaan b 3 Jan Tooropstraat b 2 Sloten Slimmeweg b 3 Sloterdijk II Zuid b 17 Medisch Centrum Slotervaart b 1

in d

la n

gr oo

bo

de

ho

on

op

ge

G1 8 4 3 2 6 4 2 1 16 14 4 4 17 2 8 1 2 16 1 4 1

G2 1 12 9 7 3 18 7 4 3

H 1 1

I1 1 2 5 1 1 3 1 6 1 1 7 3 2

I2

J 1 8 3 1 5 1 2 10 3 5 5 1 5 1

K 2 26 17 2 1 7 20 23 14 1 8 28 13 19 3

za

co

fin

L 1

M 5

N 1

O 1 2 9 3 1 2 10 6 5 3 5 18 3 20 4 12 95 74 22 8 57 83 47 54 11 2 27 114 26 82 19 1 1 38 46 10 11 17 85 19 961

2

2 1

1 1 3

2 1

1

1

3 17 3 2 4

1

9 3 13

2

1

2 1

2

1 1 1 6 2

3

4 8

3 1 1 4 5

3 15

2 1

5 1 4

1

9 2

4 8 1 120

1 1 21

3

1 13

24 10 5 2 1 21 2 249 5

1

1 3 4

1 1

1 3 15

1 10 33

3 1 98

Totaal overige bedrijventerreinen

1

118

73

105

35

12

76

Tabel B2.11 Werkzame personen naar activiteit op overige bedrijventerreinen
ijv en

1-1-2004
tll in ge n

ed r

te n

tu ur

zi

jn

er ij

en

el

ut sb

di en s

ar be s

,n

m un ic

ni jv e

an d

w

ai lh an

or t

ijs

e

la nd bo u

on dh

tri e

ci el

e

ot h

ec a

rig /o ov e

nb a

lijk

er w

rig e

di en st

rh e

in se

ei d,

de l

,v i

el

at

du s

ns p

fin an

terrein bb1 bb2a bb2b bb3 bb4 bb5 bb6 bb7 bb8 bb9 bb10 bb11 bb12 bb13 bb14 bb15 bb16 bb17 bb18 bb19 bb20 bb21 bb22 bb23 bb24 bb25

terrein werkzame personen naam * A,B,C D,E F Sloterdijk II Noord b 157 Sloterdijk I Bedrijven Zuid b 269 Sloterdijk I bedrijven Noord b 133 Heining b 4 Zijkanaal I b 13 Metaalbewerkerweg b 71 Zamenhofstraat b 525 Pereboomsloot b 1 Gembo-terrein b 24 Nieuwendammerdijk b 35 't Schouw b Conradstraat b 125 Veemarkt b 34 Molukkenstraat b 1 Polderweg b 3 14 Tramremise Lekstraat b 26 Drieburg b Pompstation Waterleidingen ZO b Pompstation Waterleidingen Buitenvb 51 Jollenpad b Karperweg b 2 Aletta Jacobslaan b 46 Jan Tooropstraat b 377 Sloten Slimmeweg b 34 Sloterdijk II Zuid b 251 Medisch Centrum Slotervaart b 1
in

za ke

co m

op e

bo u

on d

ge z

gr o

de t

G1 90 136 8 9 9 27 5 284 159 197 8 12 34 11 28 3 104 60 5 6 2

G2 122 63 154 11 7 162 14 5 4

H 3 29

I1 1 198 32 3 2 487 3 21 2 6 27 6 880

tra

I2

J 5 13 4 2 22 3 3 13 6 13 10 1 19 1

K 37 1095 287 2 6 116 39 43 49 2 207 160 25 102 6

L 274

M 89

N 30

O 2 122 14 80 1 5 12 8 12 7 11 75 4 239 6 608 2405 1301 116 31 1032 641 114 157 55 104 560 863 86 1023 945 76 51 243 1720 364 3041 163 780 4106 20585

315

9 2

133 2 12

3 2

3

1

133 81 3 15 17

62

23 46 107

5

387

183 76

221

3 1 1 108 7

14

63 151

14 125 1 39 46

6 37

21 9

1211 599 23

1

16 4

19 155 1 936

10 1 123

13

3 31

217 208 8 32 5 49 9 2704 595

1

3 206 2023

1 502 819

7 3590 5983

ov e

ho r

2 185

43 2 830

Totaal overige bedrijventerreinen * b = overig bedrijventerrein

3

2194

761

1138

3467

863

169

aa l

w

ke n

id

ss

ie

w

d

To ta

ov

ov

87

al

nd

te

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Tabel B2.12 Vestigingen naar activiteit op overige kantoorlocaties

1-1-2004
ve n ge n

tu ur

el zi jn

ed r ij

en

in

er ij

n st e er ig / ov

di en st

in se

aa rb es

er he

he id ,

nd el

di en

nu

,v i

el

at

ha nd

un ic

an ci el e

us tr i e,

po rt

db ou

ta ilh a

lijk

w

er ig e

zo nd

ni

a

on be er ig / on b /o nb /o n be ke To t ek e er ig n er ig

w

jv

ijs

e

m m

en b

oo t

re c

uw

tr a ns

ke

de r

werkzame personen
terrein kk1 kk2 kk3 kk4 kk5 kk7 kk8 kk9 kk16 naam Telegraaf Sloterdijk I Kantoren SFB Boldootstrook De Eenhoorn Overschiestraat Oostelijke Handelskade Rietlandpark RID-gebied

terrein * A,B,C k k k k k k k k k
la n

in d

D,E 4 1 1 2 5 8

F 1

G1 3 2 6 7 3 1 1 23

G2

H

I1 1 3

I2 3

J 1 6 4 8 12 10 8 7 1 57

K 2 20 2 33 38 40 34 2 171

L 1 1 2 2 1

M

N 1

O 1 8 40 7 13 86 77 88 63 7 389

2 2 2

2 2 4 3

2 2 4

6 2 6 1

4 1 1 2

4 3 2

4 4 3

1 8 9 12

7 2 12 8 2 32

Totaal overige kantoorlocaties

21

7

11

8

19

11

Tabel B2.13 Werkzame personen naar activiteit op overige kantoorlocaties
ve n

1-1-2004
ge n

w el zi jn

ed r ij

en

in

tu ur

er ij

en

tll

di en st

un ic

uw

an ci el e

po rt

ha n

rie

ta ilh a

ke l ijk

aa r

jv

w

ijs

he id ,

nd e

,n

e

er ig e

zo nd

ni

db o

a

di en st

in se

er he

de l

,v i

be s

at

m m

en b

us t

oo t

re c

uw

tr a ns

de r

werkzame personen
terrein kk1 kk2 kk3 kk4 kk5 kk7 kk8 kk9 kk16 naam Telegraaf Sloterdijk I Kantoren SFB Boldootstrook De Eenhoorn Overschiestraat Oostelijke Handelskade Rietlandpark RID-gebied

terrein * A,B,C k k k k k k k k k
la n

D,E F 2032 2 526 259 284 9

G1 86 275 275 17 173 5 4 1760 2509

G2

H

I1 54 101

I2 454

J 3 40 758 3149 536 48 349 11 1 4895

K 13 1200 100 2192 1009 125 520 268 5427

L 118 1621 947 1037 1638

M

N 3

O 3 2102 2282 2479 4897 4530 3481 659 950 2413 23793

4 2 2

3 2 4 3

63 3 7

88 13 113 1

129 1 1 229

75 30 5

96 109 5

325 5686 110 213

31 171 44 170 59 478

Totaal overige kantoorlocaties

3112

94

12

73

370

814

Tabel B2.14 Vestigingen naar activiteit op overige bedrijfslocaties buiten Amsterdam
ve n

1-1-2004
ge n

ed r ij

tu ur

in

zi

n

jn

er ij

en

ut sb

id

rie ,n

th an

po rt

ke lij k e

ta ilh a

ie

w

dh ei d,

un ic at

uw

nd e

aa r

jv

ijs

le

ni

db o

a

e

di en st

di en s

in se

is s

ie

er he

de l

,v

be s

l

w

en b

zo n

co m m

an c

tr a ns

er ig

us t

re c

uw

de r

werkzame personen
terrein bb26 kk10 kk11 naam Verrijn Stuart/ de Sniep Bergwijkpark Diemen Entrada

terrein * A,B,C D,E F b 2 32 k 7 k
in d la n

gr oo

de

on

bo

ge

op

ho

ov

G1 27 52 4 3 59

G2 23 3

H 4 3

I1 16 5 1 22

I2 2 1 1 4

J 31 27 6 64

K 51 66 13 130

L 2

M 3 8 2 13

N 2 7 1 10

O 19 14 264 147 27 438

totaal overige terreinen buiten Amsterdam

2

39

27

26

7

2

33

Tabel B2.15 Werkzame personen naar activiteit op overige bedrijfslocaties buiten Amsterdam
ijv e n

1-1-2004
et llin ge n

be dr

te n

rij

st uu

zi

r

jn

ov

za

fin

se

ei d

di en s

ut s

w

ni jv er h

e, n

an d

th an

nd he

ou w

ie le

ba ar

un i

po r

ijs

t

e

ijk

ilh

ca

rw

tri

e

di en s

is

tie

in s

be

de l

ca

,v

id ,

el

te

m m

la nd b

du s

bo uw

an c

ke l

op en

on de

werkzame personen
terrein bb26 kk10 kk11 naam Verrijn Stuart/ de Sniep Bergwijkpark Diemen Entrada

b k k

terrein * A,B,C D,E F 23 1577 453
in

ge zo

ho re

gr oo

de ta

tra

ov

er ig

ns

G1 397 980 50 11 1041

G2 120 14

H 136 27

I1 140 194 69 403

I2 8 257 6 271

J 116 762 192 1070

K 955 4414 457 5826

za

L 543

M 208 859 38 1105

N 4 321 207 532

O 114 448 4778 8342 980 14100

totaal overige terreinen buiten Amsterdam

23

2030

397

134

163

543

562

* b = overig bedrijventerrein, k = overige kantoorlocatie totaal vestigingen kantoorlocaties buiten A'dam totaal w.p. kantoorlocaties buiten Amsterdam 7 453 7 61 3 14 3 27 6 263 2 263 33 954 79 4871 2 543 10 897 8 528 14 448 174 9322

88

ov

fin

co

aa l

nd

el

To ta

al

nd

te

tll

el

To ta

in d

de

on

bo

ge

op

ho

fin

ov

co

ov

za

gr

al

ek en

ut sb

ss

id

l

ie

d

To ta

de

bo

on

ge

op

ho

fin

ov

co

za

gr

al

ke nd

ts b

id

tll

ss

ie

w

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Bijlage 3 Ontwikkeling van het aantal vestigingen en werkzame personen 1998-2004

Tabel B3.1 Het aantal vestigingen per soort bedrijfslocatie naar activiteit 1998-2004
rie ,n ut sb bo ed uw rij ni ve jv er n he gr id oo th an de l de ta ilh an de l ho re ca un ic at ie fin an ci el e in se za tll ke in ge lijk n e di en op st en en ba ar be st on uu de r rw ijs ge zo nd he id ,w ov el er zi ig jn e di en st ov en er ig /o nb ek en To d ta al

la nd bo uw

,v is se rij

tra ns p

or t

in du st

soort bedrijfslocatie haven/bedrijfsterreinen Amsterdam 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 kantoorlocaties Amsterdam 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 buiten bedrijfslocaties Amsterdam 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Totaal Amsterdam 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

A,B,C 8 11 12 13 13 15 12 4 5 5 4 2 6 2 89 92 99 113 104 100 104 101 108 116 130 119 121 118

D,E 517 562 578 571 553 531 504 104 109 105 96 108 111 93 2239 2217 2164 2112 2036 1953 1945 2860 2888 2847 2779 2697 2595 2542

F 349 352 352 362 380 387 372 21 18 26 37 35 35 35 1829 1956 2134 2317 2471 2482 2354 2199 2326 2512 2716 2886 2904 2761

G1 1117 1138 1114 1108 1110 1113 1084 263 266 261 241 281 278 242 3483 3482 3398 3266 3105 3054 2880 4863 4886 4773 4615 4496 4445 4206

G2 458 477 477 489 494 485 495 332 342 336 337 379 388 394 7992 7976 7950 7904 7818 7775 7585 8782 8795 8763 8730 8691 8648 8474

H 78 77 75 86 82 83 82 92 82 83 82 88 101 105 3741 3810 3805 3813 3836 3797 3736 3911 3969 3963 3981 4006 3981 3923

I1 431 426 506 517 476 426 397 75 71 70 66 79 74 70 1493 1617 1828 2485 3087 2819 2429 1999 2114 2404 3068 3642 3319 2896

I2 52 67 63 73 75 62 59 36 42 47 52 53 51 46 392 452 428 602 590 522 499 480 561 538 727 718 635 604

co m

m

J 388 381 395 431 429 464 451 433 455 501 487 470 467 415 2852 3224 3507 3884 3973 3963 3837 3673 4060 4403 4802 4872 4894 4703

K 857 970 1030 1198 1255 1369 1377 775 835 905 981 1018 1095 1009 10604 11351 12641 13937 14182 14353 14159 12236 13156 14576 16116 16455 16817 16545

L 19 20 20 20 21 23 22 33 35 35 45 43 43 39 121 118 115 118 111 114 115 173 173 170 183 175 180 176

M 40 49 46 65 60 60 60 42 42 46 48 58 68 64 979 1002 1055 1183 1219 1186 1270 1061 1093 1147 1296 1337 1314 1394

N 37 38 42 57 62 65 71 49 54 54 67 77 63 77 2142 2225 2230 2379 2407 2440 2482 2228 2317 2326 2503 2546 2568 2630

O 218 225 252 274 303 311 306 115 109 111 124 137 130 138 5145 5314 5558 5990 6089 6140 6216 5478 5648 5921 6388 6529 6581 6660 4 52 1 1 1 1 1 2 4570 4795 4962 5264 5313 5394 5292 2377 2466 2586 2668 2829 2910 2730 43136 44885 46933 50124 51048 50717 49629 50083 52146 54481 58056 59190 59021 57651

3 1 1 1 1 1

89

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Tabel B.2 Het aantal werkzame personen per soort bedrijfslocatie naar activiteit 1998-2004
rie ,n ut sb bo ed uw rij ni ve jv er n he gr id oo th an de l de ta ilh an de l ho re ca un ic at ie fin an ci el e in se za tll ke in ge lijk n e di en op st en en ba ar be st on uu de r rw ijs ge zo nd he id ,w ov el er zi ig jn e di en st ov en er ig /o nb ek en To d ta al

la nd bo uw

,v is se rij

tra ns p

or t

in du st

soort bedrijfslocatie haven/bedrijfsterreinen Amsterdam 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 kantoorlocaties Amsterdam 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 buiten bedrijfslocaties Amsterdam 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Totaal Amsterdam 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

A,B,C 147 157 202 226 258 299 270 16 23 21 15 8 47 26 241 287 295 285 289 288 516 404 467 518 526 555 634 812

D,E 14408 14304 12923 13030 10866 10307 9528 6038 5766 5267 5061 6234 5143 5421 9774 8592 8183 8524 7730 7389 6986 30220 28662 26373 26615 24830 22839 21935

F 4961 5340 5768 5760 5801 5791 5312 607 598 1333 1958 1824 1829 1600 5129 5283 5323 5241 4840 4662 4493 10697 11221 12424 12959 12465 12282 11405

G1 10242 10897 10098 10375 10752 10627 10916 4946 4675 4226 4386 4561 5667 6274 7691 7838 7644 7404 7286 7110 6657 22879 23410 21968 22165 22599 23404 23847

G2 3943 4045 4385 4467 4462 4396 4324 3002 3162 3197 3054 3248 3053 2774 23370 24914 24771 25449 25321 25264 24677 30315 32121 32353 32970 33031 32713 31775

H 410 487 608 637 626 626 647 932 871 906 1187 1216 1191 1379 16669 18458 19545 20914 21488 20933 20622 18011 19816 21059 22738 23330 22750 22648

I1 7768 7990 9093 9084 9454 9196 9483 898 1121 1091 1195 1145 1327 1144 7424 7851 8090 8717 9104 8348 7821 16090 16962 18274 18995 19703 18871 18448

I2 645 1311 1377 1488 3398 2826 3622 3066 4563 4975 7019 7016 3659 5050 3566 2947 3554 3719 3638 3040 1712 7277 8821 9906 12227 14052 9525 10384

co m

m

J 1889 1674 1840 2355 2074 1784 1291 20049 21008 22327 23394 23003 23212 24968 17185 18969 20627 20430 19320 19674 19234 39123 41651 44794 46179 44397 44670 45493

K 11817 12581 14503 16402 15970 17501 18030 17050 18533 20135 22438 22573 25779 24096 35842 40721 45729 49300 50406 50069 48069 64709 71835 80367 88140 88949 93349 90195

L 2163 2253 2534 2545 2541 2434 2870 13464 12280 12043 13761 14453 13858 14375 13370 14564 13068 12967 12711 14143 14342 28997 29097 27645 29273 29705 30435 31587

M 1489 2134 1615 1869 1807 1868 1687 3458 3563 4089 4063 4033 4147 4247 16790 17296 17474 18711 18476 18884 17903 21737 22993 23178 24643 24316 24899 23837

N 10589 10864 12077 12086 12450 12818 13037 6396 6450 6830 6564 8196 7674 8607 26406 28377 29427 31882 32334 32604 31843 43391 45691 48334 50532 52980 53096 53487

O 1694 1771 2255 2169 2387 3250 3377 1836 1864 2036 2209 2321 2907 2807 15810 16761 18086 20876 21904 22245 21812 19340 20396 22377 25254 26612 28402 27996 1 2 0 0 0 0 0 72166 75810 79278 82493 82846 83723 84394

77 81835 2 84479 2 88478 2 96306 2 99833 0 99493 1 102769 190 233 220 179 185 172 153 268 222 222 181 187 172 154 199457 213091 222036 234598 235032 234825 226840 353458 373365 389792 413397 417711 418041 414003

90

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Bijlage 4 Ontwikkelingen in de stadsdelen 1998-2004

Tabel B4.1 Kerngegevens vestigingen en w erkzam e personen naar soort bedrijfslocatie per stadsdeel, 1/1/2004. bedrijventerrein nota ander bedrijventerrein kantoorlocatie nota andere kantoorlokatie totaal bedrijfslocaties buiten bedrijfslocaties Totaal vestigingen totaal w p vestigingen totaal w p vestigingen totaal w p vestigingen totaal w p vestigingen totaal w p vestigingen totaal w p vestigingen totaal w p 15 130 27 560 42 690 13982 86499 14024 87189 1214 20301 288 5210 299 9867 55 6863 1856 42241 1 8 1857 42249 407 2765 407 2765 2047 6868 2454 9633 3175 10792 3175 10792 134 1109 114 863 151 1609 399 3581 1994 5517 2393 9098 143 1127 17 2224 13 4897 173 8248 994 3190 1167 11438 3 239 3 239 1756 4814 1759 5053 854 8774 262 2134 215 3217 1331 14125 3045 11264 4376 25389 1367 6014 1367 6014 138 878 17 163 155 1041 1679 6384 1834 7425 366 2294 40 7511 228 5332 84 5894 718 21031 1603 10231 2321 31262 462 14765 885 27335 1347 42100 2431 9362 3778 51462 420 9115 109 1185 93 8689 86 4530 708 23519 3131 14877 3839 38396 178 2551 46 1720 46 1612 270 5883 9045 34402 9315 40285 58 1239 555 20461 613 21700 3379 16618 3992 38318 4331 63809 961 20585 2341 78976 389 23793 8022 187163 49629 226840 57651 414003

Amsterdam Centrum Westpoort Westerpark Oud-West Zeeburg Bos & Lommer De Baarsjes Noord Geuzenveld Osdorp Slotervaart Zuid Oost Oost/Wgrmeer Oud-Zuid Zuideramstel Totaal

91

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Tabel 4.2. Kerngegevens w erkgelegenheid op en buiten bedrijfslocaties per stadsdeel, 1/1/2004 buiten bedrijfslocaties vestigingen totaal w p parttime forens 13.982 86.499 14.534 32.582 1 8 0 7 2.047 6.868 1.306 1.828 3.175 10.792 1.499 2.664 1.994 5.517 684 1.346 994 3.190 270 1.007 1.756 4.814 503 1.142 3.045 11.264 2.442 3.573 1.367 6.014 682 1.800 1.679 6.384 897 1.636 1.603 10.231 1.003 4.130 2.431 9.362 1.369 2.763 3.131 14.877 2.073 5.178 9.045 34.402 5.150 10.572 3.379 16.618 1.888 7.167 49.629 226.840 op bedrijfslocaties vrouw vestigingen totaal w p 36.109 42 690 3 1.856 42.241 3.111 407 2.765 5.010 0 0 2.340 399 3.581 1.319 173 8.248 2.065 3 239 5.968 1.331 14.125 2.863 0 0 3.062 155 1.041 4.741 718 21.031 4.718 1.347 42.100 7.305 708 23.519 15.368 270 5.883 7.394 613 21.700 8.022 187.163 parttime 27 1.266 309 0 393 143 21 1.070 0 96 1.710 2.555 2.641 1.171 2.081 13.483 forens 430 23.695 1.127 0 1.481 5.427 108 7.273 0 450 10.665 25.512 13.202 2.318 13.145 104.833 totaal vrouw vestigingen 105 14.024 11.400 1.857 674 2.454 0 3.175 1.070 2.393 3.190 1.167 99 1.759 3.545 4.376 0 1.367 303 1.834 10.741 2.321 15.944 3.778 7.903 3.839 2.230 9.315 10.384 3.992 67.588 wp 87.189 42.249 9.633 10.792 9.098 11.438 5.053 25.389 6.014 7.425 31.262 51.462 38.396 40.285 38.318

Amsterdam Centrum Westpoort Westerpark Oud-West Zeeburg Bos & Lommer De Baarsjes Noord Geuzenveld Osdorp Slotervaart Zuid Oost Oost/Wgrmeer Oud-Zuid Zuideramstel Totaal

34.300 77.395 101.376

57.651 414.003

aandeel buiten bedrijfslocaties vestigingen totaal w p parttime forens 100 99 17 38 0 0 0 88 83 71 19 27 100 100 14 25 83 61 12 24 85 28 8 32 100 95 10 24 70 44 22 32 100 100 11 30 92 86 14 26 69 33 10 40 64 18 15 30 82 39 14 35 97 85 15 31 85 43 11 43 86 55 15 34

aandeel op bedrijfslocaties vrouw vestigingen totaal w p 42 0 1 38 100 100 45 17 29 46 0 0 42 17 39 41 15 72 43 0 5 53 30 56 48 0 0 48 8 14 46 31 67 50 36 82 49 18 61 45 3 15 44 15 57 45 14 45 parttime 4 3 11 11 2 9 8 9 8 6 11 20 10 7 forens 62 56 41 41 66 45 51 43 51 61 56 39 61 56 vrouw 15 27 24 30 39 41 25 29 51 38 34 38 48 36

Amsterdam Centrum Westpoort Westerpark Oud-West Zeeburg Bos & Lommer De Baarsjes Noord Geuzenveld Osdorp Slotervaart Zuid Oost Oost/Wgrmeer Oud-Zuid Zuideramstel Totaal

92

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Tabel 4.3 De ontw ikkeling w erkgelegenheid op bedrijfslocaties naar soort locatie per stadsdeel 1998-2004 totaal bedrijventerreinen Amsterdam Centrum Westpoort Westerpark Oud-West Zeeburg Bos & Lommer De Baarsjes Noord Geuzenveld Osdorp Slotervaart Zuid Oost Oost/Wgrmeer Oud-Zuid Zuideramstel Totaal vestigingen groei w erkzam e personen 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1998-2004 2003-2004 1998 1999 2000 31 30 43 55 48 46 42 1115 1165 1250 1352 1425 1495 1502 457 470 441 427 392 417 407 240 58 868 114 476 454 421 293 43 257 83 228 112 251 143 264 155 265 158 248 143 35% 35% -11% 3% 147% 29% 36% -15% 2% 26% -24% 35% 16% -9% 0% -2% -6% -9% -1% 3% -1% -6% -5% -1% -3% -2% 472 19.211 2.994 1.856 769 10.108 950 8.796 13.958 8.144 4.149 759 72.166 474 20.514 2.958 1.923 877 10.235 1.059 9.312 14.968 8.648 4.088 754 75.810 532 22.434 2.929 1.629 957 10.525 1.095 9.493 15.649 9.031 4.309 695 79.278 2001 609 24.538 2.927 1.630 1.039 10.969 951 9.628 15.680 9.777 4.030 715 82.493 2002 598 25.238 2.662 1.658 1.048 11.164 993 9.475 15.629 9.310 3.859 1.212 82.846 2003 623 24.703 2.768 1.708 1.128 10.955 1.043 9.199 16.009 10.350 3.977 1.260 83.723 groei 2004 1998-2004 2003-2004 690 25.511 2.765 1.972 1.127 10.908 1.041 9.805 14.765 10.300 4.271 1.239 84.394 46% 33% -8% 6% 47% 8% 10% 11% 6% 26% 3% 63% 17% 11% 3% 0% 15% 0% 0% 0% 7% -8% 0% 7% -2% 1%

940 1064 1099 1109 1122 1116 139 471 481 435 283 41 136 464 495 438 268 23 141 460 501 560 250 25 141 433 495 587 222 42 150 411 489 555 226 60 155 406 462 529 224 58

4570 4795 4962 5264 5313 5394 5292

totaal kantoorlocaties Amsterdam Centrum Westpoort Westerpark Oud-West Zeeburg Bos & Lommer De Baarsjes Noord Geuzenveld Osdorp Slotervaart Zuid Oost Oost/Wgrmeer Oud-Zuid Zuideramstel Totaal

vestigingen groei w erkzam e personen 1998 1999 2000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1998-2003 2002-2004 203 216 233 266 301 343 354 74% 3% 15.324 16.224 16.942

2001 16.902

2002 17.205

2003 17.379

groei 2004 1998-2004 2002-2004 16.730 9% -4%

93 26 4 193

79 29 4 197

66 36 4 209

82 39 6 213

120 41 4 224

136 40 4 220

151 30 3 215

62% 15% -25% 11%

11% -25% -25% -2%

188 4.807 263 1.936

136 4.156 262 2.009

112 4.807 264 2.250

200 6.124 260 2.884

521 6.013 240 3.252

1.539 5.977 233 3.010

1.609 7.121 239 3.217

756% 48% -9% 66%

5% 19% 3% 7%

252 795 119 88 604

250 809 135 104 643

273 837 144 91 693

297 853 163 102 647

380 915 169 87 588

388 944 184 57 594

312 885 179 46 555

24% 11% 50% -48% -8% 15%

-20% -6% -3% -19% -7% -6%

9.238 24.827 7.141 959 17.152 81.835

9.185 25.563 8.324 1.470 17.150 84.479

10.538 23.684 9.161 1.319 19.401 88.478

10.881 27.944 10.263 1.399 19.449 96.306

11.188 27.634 10.187 1.355 22.238 99.833

11.734 26.185 10.832 1.088 21.516

11.226 27.335 13.219 1.612 20.461

22% 10% 85% 68% 19% 26%

-4% 4% 22% 48% -5% 3%

2377 2466 2586 2668 2829 2910 2730

99.493 102.769

93

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Tabel 4.4. Ontw ikkeling w erkgelegenheid op en buiten bedrijfslocaties per stadsdeel 1998-2004 totaal bedrijfslocaties Amsterdam Centrum Westpoort Westerpark Oud-West Zeeburg Bos & Lommer De Baarsjes Noord Geuzenveld Osdorp Slotervaart Zuid Oost Oost/Wgrmeer Oud-Zuid Zuideramstel Totaal vestigingen groei w erkzam e personen 1998 1999 2000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1998-2004 2003-2004 31 30 43 55 48 46 42 1318 1381 1483 1618 1726 1838 1856 457 470 441 427 392 417 407 333 336 294 333 384 401 399 84 112 148 182 196 198 173 4 4 4 6 4 4 3 1061 1137 1273 1312 1333 1342 1331 114 139 136 141 141 150 155 728 721 737 757 813 799 718 1249 1290 1332 1354 1410 1433 1347 540 570 582 723 756 739 708 381 387 359 352 309 283 270 647 684 716 672 630 654 613 6947 7261 7548 7932 8142 8304 8022 35% 41% -11% 20% 106% -25% 25% 36% -1% 8% 31% -29% -5% 15% -9% 1% -2% 0% -13% -25% -1% 3% -10% -6% -4% -5% -6% -3% 472 34.535 2.994 2.044 5.576 263 12.044 950 18.034 38.785 15.285 5.108 17.911 154.001 474 36.738 2.958 2.059 5.033 262 12.244 1.059 18.497 40.531 16.972 5.558 17.904 160.289 532 39.376 2.929 1.741 5.764 264 12.775 1.095 20.031 39.333 18.192 5.628 20.096 167.756 2001 609 41.440 2.927 1.830 7.163 260 13.853 951 20.509 43.624 20.040 5.429 20.164 178.799 2002 598 42.443 2.662 2.179 7.061 240 14.416 993 20.663 43.263 19.497 5.214 23.450 182.679 2003 623 42.082 2.768 3.247 7.105 233 13.965 1.043 20.933 42.194 21.182 5.065 22.776 183.216 groei 2004 1998-2004 2003-2004 690 42.241 2.765 3.581 8.248 239 14.125 1.041 21.031 42.100 23.519 5.883 21.700 187.163 46% 22% -8% 75% 48% -9% 17% 10% 17% 9% 54% 15% 21% 22% 11% 0% 0% 10% 16% 3% 1% 0% 0% 0% 11% 16% -5% 2%

buiten bedrijfslocaties Amsterdam Centrum Westpoort Westerpark Oud-West Zeeburg Bos & Lommer De Baarsjes Noord Geuzenveld Osdorp Slotervaart Zuid Oost Oost/Wgrmeer Oud-Zuid Zuideramstel Totaal

vestigingen groei w erkzam e personen 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2003 1998-2004 2003-2004 1998 1999 2000 12878 1 1607 2932 1147 877 1494 2427 1126 1178 1430 2090 2688 8137 3124 13354 2 1698 3001 1327 887 1529 2541 1144 1347 1541 2120 2731 8375 3288 13765 3 1824 3060 1539 912 1636 2692 1203 1496 1613 2190 2821 8704 3475 14321 5 1988 3282 1828 1012 1734 2966 1405 1654 1693 2428 3058 9165 3585 14346 3 1999 3344 1967 1055 1804 3120 1474 1770 1644 2583 3220 9159 3560 14110 2 2039 3296 2028 1093 1783 3156 1444 1704 1621 2571 3236 9133 3501 13982 1 2047 3175 1994 994 1756 3045 1367 1679 1603 2431 3131 9045 3379 9% 27% 8% 74% 13% 18% 25% 21% 43% 12% 16% 16% 11% 8% 15% -1% -50% 0% -4% -2% -9% -2% -4% -5% -1% -1% -5% -3% -1% -3% -2% 78.177 1 5.047 9.113 3.454 3.337 4.934 8.905 5.044 5.249 9.775 7.114 13.553 30.022 15732 199.457 84.033 4 5.582 9.627 3.898 3.089 5.524 9.466 5.487 5.429 10.662 7.218 13.241 32.516 17315 213.091 87.157 10 5.647 9.831 4.435 3.211 5.501 9.899 5.625 5.814 10.147 7.695 13.402 34.349 19313 222.036

2001 92.637 14 6.380 10.722 5.079 3.431 5.655 10.713 6.473 6.162 10.054 8.096 14.542 36.122 18518 234.598

2002 91.423 9 6.848 11.193 5.405 3.372 4.811 11.385 6.185 6.527 10.734 8.378 15.366 35.784 17612 235.032

2003 91.655 8 6.905 11.106 5.777 3.375 4.757 11.536 6.065 6.167 10.159 8.778 15.055 35.822 17660 234.825

groei 2004 1998-2003 2003-2004 86.499 8 6.868 10.792 5.517 3.190 4.814 11.264 6.014 6.384 10.231 9.362 14.877 34.402 16618 226.840 11% 700% 36% 18% 60% -4% -2% 26% 19% 22% 5% 32% 10% 15% 6% 14% -6% -1% -3% -5% -5% 1% -2% -1% 4% 1% 7% -1% -4% -6% -3%

43136 44885 46933 50124 51048 50717 49629

Tabel B4.5 De ontw ikkeling w erkgelegenheid in de Am sterdam se stadsdelen (op en buiten bedrijfslocaties) 1998-2004 vestigingen 1998 1999 Geheel Am sterdam Amsterdam Centrum Westpoort Westerpark Oud-West Zeeburg Bos & Lommer De Baarsjes Noord Geuzenveld Osdorp Slotervaart Zuid Oost Oost/Wgrmeer Oud-Zuid Zuideramstel Totaal 12909 1319 2064 2932 1480 961 1498 3488 1126 1292 2158 3339 3228 8518 3771 50083 13384 1383 2168 3001 1663 999 1533 3678 1144 1486 2262 3410 3301 8762 3972 52146 2000 13808 1486 2265 3060 1833 1060 1640 3965 1203 1632 2350 3522 3403 9063 4191 54481 2001 14376 1623 2415 3282 2161 1194 1740 4278 1405 1795 2450 3782 3781 9517 4257 58056 2002 14394 1729 2391 3344 2351 1251 1808 4453 1474 1911 2457 3993 3976 9468 4190 59190 2003 14156 1840 2456 3296 2429 1291 1787 4498 1444 1854 2420 4004 3975 9416 4155 59021 groei w erkzam e personen 2004 1998-2004 2003-2004 1998 1999 2000 14024 1857 2454 3175 2393 1167 1759 4376 1367 1834 2321 3778 3839 9315 3992 57651 9% 41% 19% 8% 62% 21% 17% 25% 21% 42% 8% 13% 19% 9% 6% 15% -1% 1% 0% -4% -1% -10% -2% -3% -5% -1% -4% -6% -3% -1% -4% 78649 34536 8041 9113 5498 8913 5197 20949 5044 6199 27809 45899 28838 35130 33643 84507 36742 8540 9627 5957 8122 5786 21710 5487 6488 29159 47749 30213 38074 35219 87689 39386 8576 9831 6176 8975 5765 22674 5625 6909 30178 47028 31594 39977 39409 2001 93246 41454 9307 10722 6909 10594 5915 24566 6473 7113 30563 51720 34582 41551 38682 2002 92021 42452 9510 11193 7584 10433 5051 25801 6185 7520 31397 51641 34863 40998 41062 2003 92278 42090 9673 11106 9024 10480 4990 25501 6065 7210 31092 50972 36237 40887 40436 groei 2004 1998-2004 2003-2004 87189 42249 9633 10792 9098 11438 5053 25389 6014 7425 31262 51462 38396 40285 38318 11% 22% 20% 18% 65% 28% -3% 21% 19% 20% 12% 12% 33% 15% 14% 17% -6% 0% 0% -3% 1% 9% 1% 0% -1% 3% 1% 1% 6% -1% -5% -1%

-2% 353458 373380 389792 413397 417711 418041 414003

94

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Bijlage 5

Tabellen dynamiek

Tabel B5.1

Mutaties op haven- en bedrijfsterreinen 1998-2004 aanw ezig aanw ezig groei 1998-2004 autonom e groei Vestigers * 1998 2004 niet-verhuisde vestigingen nieuw ingeschreven starters vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. aantal vest. groei w .p. vest. w .p. vest. 1 2 5 78 4 76 2 36 1 Vertrekkers * verhuisd opgeheven faillissementen verhuisd w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. 50 3 59 5

bedrijfslocatie

Afrikahaven Atlaspark West Atlaspark Zuidoost Atlaspark Oost Amerikahaven Noordw est Amerikahaven Zuidw est Amerikahaven Noordoost Amerikahaven Zuidoost Westhaven West Westhaven Oost Petroleumhaven eo. Coenhaven Mercuriushaven Vervoerscentrum Alfa-driehoek Bedrijven Sloterdijk III Oost Sloterdijk III Noord Sloterdijk III Zuid Sloterdijk III Oost-oost Geuzenveld Noord Osdorper Binnenplder Bedrijvencentrum Osdorp Lutkemeerpolder Oude Haagsew eg West Confectiecentrum Schinkel Bedrijvencentrum Westerp Food Center Amsterdam Buyskade Landlust Houthavens West Houthavens Oost Noorder IJplas C Douw esterrein 0 C Douw esterrein 1 C Douw esterrein 2 N C Douw esterrein 2Z C Douw esterrein 3 C Douw esterrein 4A C Douw esterrein 4B C Douw estterrein 5 C Douw esterrein 6 Buiksloterham Papaverw eg Hamerstraat Zeeburgereiland Zeeburgerpad Cruquiusw eg Kenniscentrum Amsterdam Weespertrekvaart Noord Weespertrekvaart Zuid Am Weespertrekvaart-Zuid Amstel I Amsterdam Am stel I Ouder-Am stel Am stel II Amstel III deel C Amstel III deel D1 Amstel III deel D2 AMC Totaal haventerreinen Totaal bedrijventerreinen

13 3 9 14 42 117 49 63 231 118 24 1 5 152

360 513 157 377 1473 2107 1425 1144 2199 2349 632 5 271 1642

30 11 17 70 48 229 56 56 251 129 38 11 16 248

626 800 153 1013 1393 3284 1058 1220 2672 2632 1060 130 2070 2133

17 8 8 56 6 112 7 -7 20 11 14 10 11 96

266 287 -4 636 -80 1177 -367 76 473 283 428 125 1799 491

11 3 3 8 23 68 22 24 97 52 11 2 64

258 471 26 385 706 1457 708 1013 668 976 404 304 890

12 4 7 22 26 76 21 23 91 62 17 6 5 87

280 220 59 346 670 971 402 151 1372 934 1500 227 1637 639

2 5 4 4 25 7 4 46 9 1 2 2 47

7 114 -120 32 172 37 101 -56 -126 549 264 74 162 -29

16 5 11 58 19 131 22 24 128 64 23 8 10 152

283 227 54 282 511 856 93 85 524 1270 608 119 313 602

9 8 21 28 72 34 37 133 59 19 5 5 113

155 114 191 832 503 693 273 1342 693 602 144 74 884

2

12

7 11 12 26 66 30 34 103 50 15 4 4 86

2 2 3 1 4 8 1

8 12 7 1 19 51 6

7

69

17 3 205 27 307 612 74 204 599 1346 871 1 3 361

81 8 3 436 258 81 128 160 59 1 86 9 1

638 129 4 1608 3148 632 1348 587 770 2 424 25 1

126 12 4 362 179 113 114 130 143 3 47 10 3 27 48 78 28 143 10 171 169 167 44 65 40 100 105 98 83 117 57 235 196 221 1 44 776 3932

665 213 4 2290 2560 858 1411 405 1127 10 81 11 68 490 399 1176 117 821 42 2451 1434 1765 226 404 609 1544 1858 1357 1726 4356 1461 3723 3173 3727 109 7756 12307 58442

45 4 1 -74 -79 32 -14 -30 84 2 -39 1 2 27 6 78 3 23 3 31 -6 72 7 -5 42 32 38 78 -7 26 25 40 -43 -1 12 233 556

27 84 682 -588 226 63 -182 357 8 -343 -14 67 490 17 1176 -29 -259 31 -897 128 438 -43 -101 -154 371 491 769 1563 252 139 483 -581 486 -1 903 2548 9177

34 6 1 156 66 31 69 34 19 14 3

259 197 1 563 1676 266 935 109 504 30 4

54 5 1 161 51 41 52 60 52 2 18 5 3 3 25 16 7 67 2 62 72 62 17 21 9 53 22 32 42 69 28 104 75 126 29 286 1623

315 9 1 1094 398 161 427 241 284 9 25 5 3 293 137 286 27 469 34 730 476 634 132 112 283 655 65 457 959 3167 159 1845 1057 1054 329 4516 21260

22 2 1 85 39 21 7 49 47 1 13 5 1 11 5 2 45 20 83 34 15 17 8 33 10 29 9 21 10 112 28 35 4 99 884

43 5 1 364 -38 33 50 67 62 5 -36 3 -6 342 -25 33 -49 -98 2 8 26 30 -48 12 -1 -149 348 83 257 -218 45 174 -943 -346 -1 139 216 1189

81 1 2 130 123 75 18 92 116 1 31 2 1 24 17 82 21 77 8 95 93 111 12 27 14 62 76 93 78 52 39 87 105 100 3

278 6 1 741 677 568 174 210 265 4 2 80 417 -10 1054 37 358 17 354 245 542 -35 39 122 62 483 848 1356 390 390 555 669 397 -1 -159

73 3 1 274 178 48 63 133 83 1 40 6 2 1 34 11 12 115 4 85 154 98 22 33 17 65 37 61 34 89 30 196 93 159 1 19

379 5 2 786 1152 170 387 377 273 2 94 8 2 2 202 250 34 961 5 1268 429 597 139 127 349 694 205 428 748 4302 200 1952 1401 1291 1 362

3

43

16 8 6 6 7 5

79 80 54 26 44 47

65 2 2 236 150 34 48 128 68 1 37 3 2

238 5 2 1067 916 435 193 455 140 1 343 19

42 25 120 7 140 175 95 37 65 45 58 73 60 5 124 31 210 156 264 2 32 543 3376

382 146 1080 11 3348 1306 1327 269 505 763 1173 1367 588 163 4104 1322 3240 3754 3241 110 6853 9759 49265

20 11 52 1 59 62 51 17 30 21 20 39 26 2 44 15 62 68 103 1 18 259 1284

190 45 411 4 1821 839 842 78 277 227 855 1474 312 6 961 1085 1434 1823 2227 109 7500 5692 29638

2 2

58 26

24 9 13 96 3 85 135 81 16 36 13 56 32 54 23 76 29 167 79 139 17

43 53 113 597 4 569 428 178 125 131 66 258 133 182 106 2231 237 986 869 1109 16

9 4 9 9 1 2 3 4 1 4 1 6 2 1 13 14

47 21 26 46 21 8 14 42 2 73 3 82 18 7 202 116

418 2978 2205 14044

343 4105 2475 21979

14 154

59 1311

290 2054 2117 14829

vetdrukte locaties liggen buiten de gemeente Amsterdam * cumulatief voor alle tussenliggende jaren

95

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Tabel B5.2

Mutaties op kantoorlocaties 1998-2004 aanw ezig 1998 vest. w .p. 106 7869 29 1125 22 1392 11 15 7 281 1 63 1 26 88 959 32 478 438 5951 20 803 64 2551 15 78 34 7265 187 1826 6 110 55 4447 12 334 339 10084 148 3063 296 11346 16 2440 3 5 4 263 110 1203 2044 63977 aanw ezig groei 1998-2004 autonom e groei Vestigers * niet-verhuisde vestigingen nieuw ingeschreven starters 2004 vest. w .p. vest. w .p. aantal vest. groei w .p. vest. w .p. vest. 244 8352 138 483 40 2605 117 4529 43 55 1515 26 390 11 812 24 209 16 54 3645 32 2253 7 337 34 2499 7 11 248 233 2 5 6 9 12 -7 -281 3 10 2 81 1 18 1 76 18 277 17 251 5 183 1 46 1612 -42 653 8 424 36 1130 16 82 1246 50 768 9 309 39 886 15 309 5160 -129 -791 125 3103 191 2835 170 15 992 -5 189 9 481 10 442 64 1190 -1361 13 587 54 1246 24 20 2277 5 2199 7 34 13 62 1 47 9319 13 2054 20 9022 30 327 6 211 2626 24 800 94 1688 124 1122 36 4 591 -2 481 2 164 2 575 1 93 8689 38 4242 21 3969 70 3740 28 100 2034 88 1700 5 91 73 1609 22 327 10471 -12 387 101 5519 209 7982 73 180 5310 32 2247 45 2039 92 2441 15 278 9520 -18 -1826 128 4857 154 4131 34 14 2219 -2 -221 5 59 6 1595 3 5 3 5 3 239 -1 -24 2 83 3 153 161 1358 51 155 38 293 65 498 46 2341 78976 297 14999 696 36562 1360 38213 566 verhuisd vest. 170 27 79 5 5 1 23 34 76 170 5 83 7 4 44 3 61 61 205 144 99 7 Vertrekkers * opgeheven faillissementen verhuisd vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. 123 3839 6 97 82 1569 32 404 3 44 25 285 47 2453 5 335 47 200 13 17 12 40 4 237 11 65 5 73 45 730 56 379 372 2126 16 539 94 2821 13 590 18 35 140 906 4 183 61 2565 42 933 296 11682 119 1602 237 3544 10 1876 3 108 156 565 7 44 49 328 13 82 11 13 121 4 59 40 262 91 185 5 2 101 239 539 653 2223 126 1736 46 92 89 41 972 715 3867 1566 3694 707 26 1046

bedrijfslocatie Amsterdam Teleport Alfa-driehoek Kantoren Cornelis Lelylaan Sloterzoom Riekerpolder Oude Haagsew eg Oost Zuiderhof Burgerw eeshuis Fred Roeskestraat Zuidplein eo RAI Drentestraat eo Mahlerlaan VU Centrale Zone Noord Hoge Land Amstelstation Centrumgebied Zuidoost Amstel III deel A Amstel III deel B Hoofdcentrum Zuidoost Bos en Lommerplein Sportparkstad Mercatorpark Delflandpleinbuurt totaal kantoorlocaties

w .p. 187 -116 -154 7 -25 -12 547 160 -47 -146 -514 -405 187 112 140 240 -1126 359 866 1236 314 -1 6 -248 1567

w .p. 2074 645 2291 232 -7 6 192 998 638 738 18 1299 2646 40 195 164 491 496 3134 3692 1239 232 -4 553

4

14

1 5 1 6 4 6

2 20 1 82 57 20

135

2 43

3 675

1448 22002

1858 38255

1594 20536

96

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties 2004

Tabel B5.3 Mutaties overige bedrijfsterreinen 1998-2004 bedrijfslocatie Sloterdijk II Noord Sloterdijk I Bedrijven Zuid Sloterdijk I bedrijven Noord Heining Zijkanaal I Metaalbew erkerw eg Zamenhofstraat Pereboomsloot Gembo-terrein Nieuw endammerdijk 't Schouw Conradstraat Veemarkt Molukkenstraat Polderw eg Tramremise Lekstraat Drieburg Pompstation Waterleidingen ZO Pompstation Waterleidingen Buitenveldert Jollenpad Karperw eg Aletta Jacobslaan Jan Tooropstraat Sloten Slimmew eg Sloterdijk II Zuid Medisch Centrum Slotervaart Verrijn Stuart / de Sniep totaal overige bedrijfslocaties aanw ezig 1998 vest. 26 75 69 25 46 76 67 15 35 14 1 10 114 35 71 21 aanw ezig 2004 vest. 12 95 74 22 8 57 83 47 54 11 2 27 114 26 82 19 1 1 38 46 10 11 17 85 19 264 1225 groei 1998-2004 autonom e groei Vestigers * niet-verhuisde vestigingen nieuw ingeschrestarters vest. w .p. aantal vest. groei w .p. vest. w .p. vest. -14 -415 7 194 8 574 2 20 1320 29 699 37 929 20 5 -15 29 777 25 804 5 -3 -86 8 21 10 106 7 -38 -410 2 8 12 44 6 -19 -31 35 910 15 128 6 16 -33 17 29 31 588 31 32 65 7 26 7 16 8 19 52 15 39 18 50 9 -3 -7 4 40 2 14 6 1 16 1 102 1 17 261 9 294 17 61 2 371 47 259 35 142 18 -9 -8 8 51 14 33 9 11 205 28 513 41 274 16 -2 296 14 937 5 7 4 1 76 1 80 15 169 719 272 -534 -20 -149 589 990 3708 1 3 23 4 13 22 5 96 427 51 6 1531 958 140 346 2039 2852 12822 Vertrekkers * verhuisd opgeheven faillissementen verhuisd w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. -412 9 10 18 641 20 711 168 48 1373 44 339 7 99 37 231 261 45 572 34 769 3 13 32 275 -2 8 77 23 257 18 27 -20 7 -14 27 131 31 260 -12 20 66 32 202 3 29 29 148 31 64 91 57 622 2 14 51 133 31 37 66 10 15 10 28 -3 44 87 26 66 2 8 26 79 20 5 15 14 34 1 5 14 13 -1 2 64 32 315 9 34 14 183 378 59 496 60 170 2 2 55 306 -3 27 44 38 91 32 45 59 42 9 57 276 50 155 19 2 5 6 10 5 22

w .p. 1023 1085 1316 202 441 1063 674 49 105 62 88 299 492 94 818 649

w .p. 608 2405 1301 116 31 1032 641 114 157 55 104 560 863 86 1023 945 76 51 243 1720 364 3041 163 780 4106 4778

1 21 35 4 17 25 78 16 227 1124

36 74 1001 92 3575 183 929 3517 3788 21655

17 11 6 -6 -8 7 3 37 101

12 12 5 3 8 55 16 95

25 29 83 2002 57 503 2536 2400

9 3 3 2 14 4 49 234

4 -27 414 140 23 -9 -135 225 -25 1188

36 18 13 11 1 30 1 133 692

185 165 273 82 -10 52 2 1041 5004

8 17 8 16 11 49 15 149

26 52 91 2959 54 437 2492 2437

2

8

2 8 32

54 71 303

17 13 4 14 9 43 15 126 665

84 137 128 34 32 386 4 1323 4744

25363

484 11485

728 12205

Tabel B5.4 Mutaties overige bedrijfsterreinen 1998-2004 bedrijfslocatie Telegraaf Sloterdijk I Kantoren SFB Boldootstrook De Eenhoorn Overschiestraat Oostelijke Handelskade Rietlandpark R.I.D.gebied Bergw ijkpark Diem en Entrada totaal overige kantoorlocaties aanw ezig 1998 vest. 8 50 10 7 64 94 93 7 198 19 550 aanw ezig 2004 vest. 8 40 7 13 86 77 88 63 2853 7 8272 147 486 27 563 groei 1998-2004 autonom e groei Vestigers * niet-verhuisde vestigingen nieuw ingeschrestarters vest. w .p. aantal vest. groei w .p. vest. w .p. vest. -135 3 1967 3 69 -10 582 14 600 43 1728 19 -3 86 6 858 5 1657 3 6 2535 3 683 22 3001 8 22 1836 22 2171 50 973 16 -17 50 33 2896 35 511 14 -5 471 19 26 39 462 32 63 950 13 213 7 -440 4 2144 2 268 1 -51 70 60 4601 103 2263 15 8 494 7 218 23 953 13 6499 171 16164 338 12098 115 Vertrekkers * verhuisd opgeheven faillissementen verhuisd w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. vest. w .p. -134 2 -71 2 159 3 144 -492 32 381 61 1276 53 1891 5 1 28 6 1759 5 101 841 3 725 26 2852 17 1 2200 46 357 55 1264 52 718 -86 43 311 58 1218 3 17 55 493 78 46 219 53 120 47 181 32 61 869 10 225 4 49 103 3 8 4 274 4 7 -257 86 2187 144 3134 4 36 123 3313 -21 26 343 21 762 19 156 2269 349 5357 440 13043 7 53 382 7054

w .p. 2237 1700 2393 2362 2694 3431 188

w .p. 2102 2282 2479 4897 4530 3481 659 950 2413 8342 980

26616

33115

vetdrukte locaties liggen buiten de gemeente Amsterdam * cumulatief voor alle tussenliggende jaren

97