Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Over veiligheid in winkel- en bedrijvengebieden

De Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam Een uitgave van: Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (PCA) In opdracht van: Economische Zaken Amsterdam Uitgevoerd door: Dienst Onderzoek en Statistiek

November 2005

Het Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland is een samenwerkingsverband van: Kamer van Koophandel Amsterdam MKB-Amsterdam Ondernemersvereniging Regio Amsterdam ORAM Raad Nederlandse Detailhandel, kring Amsterdam de Vereniging Amsterdam Zuidoost VAZO Vereniging van Bedrijven in Amsterdam-Noord VEBAN FNV Bondgenoten Politie Amsterdam-Amstelland Arrondissementsparket Amsterdam Gemeente Amsterdam Gemeente Aalsmeer Gemeente Amstelveen Gemeente Diemen Gemeente Ouder-Amstel Gemeente Uithoorn

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

2

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Inhoud

Belangrijkste conclusies Inleiding Scorekaart Veiligheidsproblematiek ondernemers nader beschouwd Leeswijzer 1 Scorekaart veilig ondernemen: winkelgebieden in Amsterdam 1.1 Objectieve veiligheid winkelgebieden 1.2 Subjectieve veiligheid winkelgebieden 2 Scorekaart veilig ondernemen: bedrijvengebieden in Amsterdam 2.1 Objectieve scorekaart bedrijvengebieden 2.2 Subjectieve veiligheid bedrijvengebieden 3 Veiligheid in en om winkels 3.1 Gebiedsproblematiek 3.2 Veiligheidsbeleving 3.3 Slachtofferschappen 4 Veiligheid in en om bedrijven 4.1 Gebiedsproblematiek 4.2 Veiligheidsbeleving 4.3 Slachtofferschappen 4.4 De horeca uitgelicht Bijlagen

5 7 7 9 9 11 12 18 23 23 27 31 31 33 35 39 39 41 43 46 49

3

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

4

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Belangrijkste conclusies

De scorekaart veilig ondernemen in Amsterdam meet hoe de veiligheid in winkel- en bedrijvengebieden er voor staat. De veiligheidsscores van de verschillende gebieden worden daarvoor afgezet tegen de score van de stad, maar ze kunnen ook onderling vergeleken worden. In de toekomst kan, zowel voor de gehele stad als voor de onderscheiden gebieden, de ontwikkeling van het gemeten veiligheidsniveau door de tijd in kaart worden gebracht. In de rapportage wordt gesproken van een objectieve en subjectieve score. De objectieve score is samengesteld uit politiegegevens en meldingen van winkeliers en ondernemers over slachtofferschappen van misdrijven en incidenten. De subjectieve score bestaat uit de beleving en gevoelens van winkeliers en ondernemers ten aanzien van veiligheid en problemen in hun vestigingsgebied. Voor de scorekaart veilig ondernemen in Amsterdam is de gehele stad ingedeeld in winkel- en bedrijvengebieden. Dit kunnen zowel concentratiegebieden als niet-concentratiegebieden zijn. In concentratiegebieden komen op een relatief kleine oppervlakte veel winkels of bedrijven voor. In niet-concentratiegebieden is de spreiding van winkels en bedrijven groter. Over het veiligheidsniveau in het voorjaar van 2005 kunnen over beide soorten gebieden de volgende conclusies worden getrokken: Scorekaart Winkelgebieden In de winkelgebieden in het centrum van Amsterdam worden veel meldingen en aangiften van delicten en overlast gedaan; ook vinden er relatief veel incidenten plaats en melden winkeliers vaak slachtoffer te zijn geweest van delicten; deze gebieden verdienen daarmee, objectief gezien, de kwalificatie onveilig. Dit wil niet zeggen dat deze gebieden ook als onveilig ervaren worden door winkeliers. Met name het winkelgebied ‘Utrechtsestraat/ Rembrandtplein/ Reguliersbreestraat/ Reguliersdwarsstraat/ Amstel’ valt op: objectief gezien is dit het meest onveilige gebied, terwijl winkeliers het als één van de veiligste gebieden ervaren. Uitgaande van de beleving van winkeliers blijken ‘Overig Amsterdam-Noord nieuw’ en het Buikslotermeerplein het meest onveilig en heeft het Buikslotermeerplein ook de meeste gebiedsproblematiek. Winkelgebieden in het zuidelijk deel van de stad zijn zowel objectief als subjectief gezien het veiligst. Het Gelderlandplein is het meest veilige winkelgebied. Er zijn grote verschillen tussen de onderscheiden gebieden als het gaat om feitelijke overlast. In de winkelgebieden in de binnenstad zien we hierbij extreem hoge scores. Scorekaart Bedrijvengebieden Vier bedrijvengebieden verdienen volgens de objectieve score de kwalificatie ‘onveilig’. Het betreft twee concentratiegebieden en twee niet-concentratiegebieden. Als op de subjectieve veiligheid wordt afgegaan zijn dit er respectievelijk vier en twee. Het gebied ‘geheel Geuzenveld-Slotermeer’ (niet-concentratiegebied) is voor bedrijven zowel objectief als subjectief gezien het minst veilig en heeft volgens de ondernemers het meest last van gebiedsproblematiek. Het meest veilige bedrijvengebied, zowel feitelijk als in de

5

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

beleving van de ondernemers, is het concentratiegebied Science Park Amsterdam. Voor het concentratiegebied Rai/ Zuidas/ Zuiderhof e.o. en Burgerweeshuis is er een groot verschil tussen de objectieve en de subjectieve veiligheid: objectief gezien is dit gebied een stuk onveiliger dan gemiddeld maar ondernemers ervaren het echter wel als veilig. Voor het concentratiegebied Amstel III geldt het omgekeerde: hoewel dit gebied objectief gezien veiliger is dan gemiddeld, wordt het door ondernemers als onveilig ervaren. Naast de scorekaart is een analyse gemaakt op brancheniveau, soort en omvang van bedrijven en winkels. Veiligheid in en om winkels Volgens winkeliers zijn winkeldiefstal en inbraak de meest voorkomende delicten in hun bedrijf of in de directe omgeving. Filialen hebben vaker dan hoofdvestigingen of zelfstandige ondernemingen te maken met delicten. Grotere winkels hebben meer te maken met delicten dan kleinere. Ruim een derde zegt eens of meerdere keren slachtoffer te zijn geweest van winkeldiefstal; tweederde van hen doet geen aangifte van dit delict. Eén op de vijf winkeliers is naar eigen zeggen het afgelopen jaar slachtoffer geweest van (een poging tot) inbraak. Driekwart van de slachtoffers zegt altijd aangifte te doen. Van de verschillende branches hebben warenhuizen en juweliers het meest te maken met overvallen. Volgens de winkeliers wordt 58% van de delicten gepleegd door het eigen personeel. In de sfeer van overlast is rommel voor alle bedrijven een grote bron van ergernis (46% vaak). Vier van de tien winkeliers voelen zich wel eens onveilig in hun eigen winkel, een derde heeft daar ook in de directe omgeving last van. Onafhankelijk van het soort winkel heeft een derde van de medewerkers last van onveiligheidsgevoelens. Binnen de verschillende branches leeft het onveiligheidsgevoel van zowel winkeliers als medewerkers het sterkst in warenhuizen, gevolgd door apotheken en drogisterijen en juweliers. Gelet op de locatie van de winkels is het onveiligheidsgevoel het grootst in winkelcentra. Veiligheid in en om bedrijven Bedrijven hebben het meest last van inbraak en autocriminaliteit. Eén op de vijf ondernemers is slachtoffer geweest van inbraak en evenals bij de winkeliers doet driekwart altijd aangifte. Een kwart heeft te maken gehad met diefstal in het bedrijf, maar slechts de helft doet aangifte. De delicten waarmee de onderscheiden branches te maken hebben zijn soms branchespecifiek en lopen derhalve uiteen; de horeca heeft bijvoorbeeld relatief vaak te maken met zakkenrollerij en (fietsen)diefstal, de branche autoreparatie heeft vooral last van autocriminaliteit, diefstal en inbraak. Gemiddeld is één op de zes ondernemers het afgelopen jaar bedreigd met geweld. Volgens de ondernemers vindt dit vooral in de gezondheids- en welzijnszorg, de horeca, de sector autoreparatie en het openbaar bestuur en onderwijs plaats. In de sfeer van overlast hebben alle ondernemers (net als de winkeliers) vooral klachten over rommel op straat (42% vaak). Ook, maar veel minder, zeggen bedrijven last te hebben van bekladding of groepen jongeren (respectievelijk 17% en 14% vaak). In hun bedrijf voelt 17% van de ondernemers zich wel eens onveilig (winkeliers 38%). In de omgeving van hun bedrijf voelt (net als de winkeliers) een derde van de ondernemers zich wel eens onveilig. De onveiligheidsgevoelens zijn het sterkst in grotere bedrijven; met name in de gezondheidsen welzijnszorg, het openbaar bestuur en onderwijs, branches die naar eigen zeggen relatief vaak te maken hebben met geweld, ervaart men vaak onveiligheidsgevoelens.

6

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Inleiding

Veiligheid en het verbeteren daarvan nemen sinds enige tijd een hoge positie in op veel politieke agenda’s. Het Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (PCA) heeft als opdracht het ondernemerschap in Amsterdam veiliger te maken. Om die veiligheid te verbeteren is allereerst inzicht nodig in de aard en de omvang van de veiligheidsproblematiek. Hiervoor heeft het PCA aan O+S gevraagd een scorekaart voor winkel- en bedrijvengebieden te ontwikkelen waarin elk winkelgebied en elk bedrijvengebied in Amsterdam een veiligheidsscore krijgt.

Scorekaart
Amsterdam kende op 1 januari 2003 ruim 53.000 bedrijfsvestigingen en bijna 5.800 winkelvestigingen. In samenspraak met Economische Zaken en de Kamer van Koophandel is de gehele stad voor zowel winkels als bedrijven ingedeeld in winkel- en bedrijvengebieden. Dit kunnen zowel concentratiegebieden als niet-concentratiegebieden zijn. Concentratiegebieden zijn gebieden waar zich veel winkels of bedrijven bevinden. In niet-concentratiegebieden is de spreiding van winkels en bedrijven groter dan in concentratiegebieden. De niet-concentratiegebieden zijn tekstueel te herkennen aan de voorvoegsels ‘overig’, ‘rest’ of ‘geheel’. Op deze manier is Amsterdam in te delen in 29 concentratiegebieden en 17 nietconcentratiegebieden van winkels. Op dezelfde is Amsterdam in te delen naar bedrijven: 23 concentratiegebieden en 12 niet-concentratiegebieden. Omdat alle gegevens zijn gestandaardiseerd, zijn de gebiedsscores vergelijkbaar. Interpretatie van de scores zal vervolgens helderheid moeten verschaffen over de te ondernemen acties. De scorekaarten, waarvan de resultaten in deze rapportage zijn vervat, sluiten qua indicatoren en design aan bij de Amsterdamse veiligheidsindex. Op basis van de bovenstaande beschreven gebiedsindeling van zowel winkels als bedrijven is een veiligheidsscore (een indexcijfer) berekend waarbij het stadsgemiddelde 100 is en de scores voor de winkelgebieden en de bedrijvengebieden een afwijking daarvan. Dit cijfer is tot stand gekomen op basis van gegevens van de regiopolitie Amsterdam -Amstelland en een enquête onder ruim 1.900 winkeliers en bijna 2.700 bedrijven over de veiligheid in en rondom hun bedrijf. De scorekaart kent de volgende doelstellingen: een signalerende functie met betrekking tot de veiligheidssituatie in een winkel- of bedrijvengebied vergelijking van veilige en minder veilige gebieden op een bepaald moment en het volgen van de ontwikkeling door de tijd heen. meer eenheid aanbrengen in de veelheid van cijfers die er zijn met betrekking tot veiligheid beschikken over een betrouwbaar sturingsinstrument voor beleid

7

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Opbouw scorekaart Voor zowel winkel- als bedrijvengebieden is een scorekaart ontwikkeld die uit verschillende niveaus bestaat. Op het hoogste niveau zijn er 2 cijfers: de objectieve en de subjectieve score. De objectieve score bestaat voor elk gebied bij de winkels uit 6 elementscores: inbraak diefstal winkeldiefstal geweld overlast vernieling Bij bedrijven is winkeldiefstal1 niet als apart element meegenomen, maar als onderdeel van de diefstalscore. Elk element wordt gemeten met behulp van meerdere indicatoren. Daarvoor wordt bij vier van de zes elementen gebruik gemaakt van zowel politiegegevens als enquêtegegevens. Voor vernieling en overlast zijn er alleen politiecijfers. De politiegegevens betreffen aangiften en incidenten (uit het X-polsysteem), meldingen (uit het NSA-systeem) en algemene politieverordeningen (APV’s). De enquêtegegevens gaan over diverse vormen van slachtofferschap (‘Bent u de afgelopen 12 maanden wel eens slachtoffer geworden van….?’). In totaal bestaat de objectieve score uit 46 indicatoren (zie bijlagen). De objectieve score komt tot stand door twee keer een weging toe te passen. Ten eerste op het niveau van de elementen. Binnen elke elementscore tellen de politiecijfers twee keer zo zwaar mee als de enquêtegegevens. Ten tweede hangen er bij de berekening van de totale objectieve score verschillende gewichten aan de elementscores (de objectieve score is een gewogen gemiddelde van de elementscores). Die weging is gebaseerd op de impact die criminaliteit en overlast hebben op de veiligheidssituatie van ondernemers. Geweld, inbraak en (winkel)diefstal tellen daarom zwaarder mee dan overlast, vandalisme en vernieling. De subjectieve score bestaat voor elk gebied uit 2 elementscores: gebiedsproblematiek veiligheidsbeleving Beide scores bestaan uit verschillende indicatoren, uitsluitend enquêtegegevens. De gebiedsproblematiek is uitgesplitst in dezelfde elementen als de objectieve score en bestaat uit vragen naar de mate waarin bepaalde delicten in het bedrijf of de directe omgeving daarvan voorkomen, alsmede de ervaren overlast als gevolg van bijvoorbeeld rommel op straat, graffiti of groepen jongeren. Met vragen naar de veiligheidsbeleving worden onveiligheidsgevoelens van de ondernemers en de medewerkers gemeten. De subjectieve score is het gemiddelde van de gewogen scores binnen het element
1

Hierbij gaat het niet om diefstal in bedrijven maar om diefstal in winkels die in het bedrijvengebied gevestigd zijn

8

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

gebiedsproblematiek en de gebiedsscore veiligheidsbeleving. In totaal bestaat de subjectieve score uit 21 indicatoren (zie bijlagen). Bij de presentatie van de gegevens wordt steeds gebruik gemaakt van de kleuren donkergroen, lichtgroen, oranje en rood: gebieden die een score van 100 of hoger hebben zijn oranje of rood gekleurd; gebieden met een score lager dan 100, zijn licht- of donkergroen gekleurd Het toekennen van een kleur is afhankelijk gesteld van de standaarddeviatie (een statistische maat voor de spreiding van scores rondom het gemiddelde; zie paragraaf 2.1). Is de score meer dan één standaarddeviatie hoger dan 100, dan wordt de kleur rood toegekend. Het gebied krijgt daarmee de kwalificatie onveilig. Is de score minder dan één standaarddeviatie boven de 100, krijgt het gebied de kleur oranje (relatief onveilig) Is de score minder dan één standaarddeviatie onder de 100, dan krijgt het gebied de kleur lichtgroen (relatief veilig) Is de score meer dan één standaarddeviatie onder de 100, dan wordt het gebied donkergroen (veilig).

Veiligheidsproblematiek ondernemers nader beschouwd
Naast de scorekaarten die visueel inzicht bieden in de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de onderscheiden Amsterdamse werkgebieden, biedt het onderzoeksrapport een meer beschrijvend inzicht in de veiligheidsproblematiek van winkeliers en ondernemers. Op basis van de enquêtegegevens wordt een schets gegeven van het aantal delicten in de eigen zaak of directe omgeving, de ervaren overlast, de veiligheidsbeleving en slachtofferschappen. Deze gegevens worden vervolgens uitgesplitst naar bedrijfsvorm, bedrijfsgrootte en branche. Zo wordt niet alleen inzicht geboden in de veiligheid van de gebieden maar ook specifieker ingezoomd op de problematiek per type bedrijf. Meer specifiek komen zowel voor winkels als bedrijven de volgende onderwerpen aan de orde: Hoe vaak bepaalde delicten voorkomen in het eigen bedrijf of in de directe omgeving van het bedrijf. Hoe vaak bepaalde vormen van overlast voorkomen in het eigen bedrijf of in de directe omgeving. Hoe veilig ondernemers zich voelen in het eigen bedrijf of in de directe omgeving. Hoe vaak ondernemers in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van verschillende delicten en voorvallen. Hoe vaak ondernmers aangifte hebben gedaan bij de politie van de delicten en de voorvallen.

Leeswijzer
De belangrijkste conclusies staan aan het begin van de rapportage weergegeven.

9

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

In hoofdstuk 1 ‘Scorekaart Veilig ondernemen, winkelgebieden in Amsterdam’ worden de resultaten van de scorekaart voor de winkels, objectief en subjectief beschreven. Zowel voor de totaalscores als de afzonderlijke elementen wordt steeds ingegaan op de gebieden met de hoogste en de gebieden met de laagste scores. In hoofdstuk 2, ‘Scorekaart Veilig ondernemen, bedrijvengebieden in Amsterdam’ worden de resultaten voor de scorekaart bedrijvengebieden op een soortgelijke wijze beschreven. In hoofdstuk 3, ‘Veiligheid in en om winkels’, wordt aan de hand van de onderwerpen gebiedsproblematiek, veiligheidsbeleving en slachtofferschappen nader ingegaan op de veiligheidsproblemen die winkeliers ervaren. Behalve in het algemeen worden deze problemen ook uitgesplitst naar bedrijfsvorm, bedrijfsgrootte en branche. In hoofdstuk 4, ‘Veiligheid in en om bedrijven’, worden op dezelfde wijze de problemen van ondernemers in bedrijven beschreven. Daarbij wordt apart aandacht aan de horeca besteed.

10

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

1 Scorekaart veilig ondernemen: winkelgebieden in Amsterdam

De onderstaande figuur toont de locatie van de verschillende concentraties van winkelgebieden.
Figuur 1.1 Winkelgebieden

N1 C1 A2 H1 P1 winkelgebieden A1 Noord Jordaan A10 Nieuwmarkt/Waterlooplein A11 Nieuwezijds Voorburgwal e.o Zuid A14 Zuid Jordaan A2 Haarlemmerstraat/dijk A3 W. Grachtengordel A4 Nieuwendijk/Damrak A5 Leidsestraat / Leidseplein / Koningsplein A6 Heiligeweg / Kalvestraat / Rokin / Nes A7 Utrechtsestraat/Rembrandtsplein/Reguliersbreestraat A8 Z. Grachtengordel A9 Burgwallen C1 Staatslieden / Frederik Hendrikbuurt D1 Winkelstraten Oud West G1 Javastraat / Molukkenstraat H1 Bos en Lommerplein / Bos en Lommerweg J1 Jan Evertsenstraat / Mercatorplein N1 Buikslotermeerplein P1 Burg. de Vlugtlaan / Plein 40 45 Q1 Osdorpplein /Tussenmeer R1 Joh. Huizingalaan / Sierplein T1 Centrumgebied Zuidoost / Bijlmerplein U1 Linneausstraat / C. Huygensplein U2 Dapperstraat / 1e van Swindenstraat V1 Hoofddorpplein / Zeilstraat V2 Beethovenstraat V3 PC Hoofstraat / van Baerlestraat V4 De Pijp W1 Gelderlandplein W3 Rivierenbuurt J1 Q1 R1 V3 V1 V2 W3 W3 W1 V4 U1 D1 A11 A1 A4 A4 A3 A14 A5 A5 A8 A8 A10 A6 A7 U2 G1 A9

T1

De witte gebieden zijn de niet-concentratiegebieden. In niet-concentratiegebieden bevinden zich eveneens (veel) winkels, maar is de spreiding groter dan in concentratiegebieden. In de scorekaart wordt de gehele stad verdeeld en ook voor de niet-concentratiegebieden zijn scores berekend.

11

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

1.1 Objectieve veiligheid winkelgebieden
De objectieve scorekaart van winkelgebieden bestaat uit verschillende elementen: inbraak, diefstal, winkeldiefstal, geweld, overlast en vernieling. Samen geven deze elementen aan hoe veilig of onveilig een winkelgebied in Amsterdam is.
Figuur 1.2 Objectieve scorekaart winkels, alle gebieden
2

Legenda, Amsterdam = 100 > 162 100 - 162 28 - 100 < 28
bron: O+S

Te zien is dat met name winkelgebieden in Amsterdam-Centrum en in GeuzenveldSlotermeer een score ver boven het gemiddelde hebben. Het is daar dus relatief onveilig. Delen van Amsterdam-Noord en Amsterdam Oud zuid en ZuiderAmstel zijn veiliger dan gemiddeld. Een uitsplitsing per winkelgebied geeft een gedetailleerder beeld.

2

In de bijlagen is de objectieve scorekaart te zien voor de concentratiegebieden van winkels.

12

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Tabel 1.3 Objectieve scorekaart winkelgebieden sd=62,24
3

sd=62,24 scorekaart objectief

scorekaart objectief

A7 Utrechtsestraat, Rembrandtplein, Reguliersbreestraat, Reguliers Dwarsstraat, Amstel A9 + A10 Burgwallen tot Nieuwmarkt & Zeedijk, Nieuwmarkt, Waterlooplein, Damstraat, Nieuwe Hoogstraat A5 Leidsestraat, Leidse Plein, Koningsplein

340 W2 Overig Buitenveldert

118

291 Q2 Overig Osdorp

110

262 R1+R2 Johan Huizingalaan, Sierplein & Overig Slotervaart

109

P2 Overig Geuzenveld-Slotermeer (incl. Lambertus Zijlplein) N1 Buikslotermeerplein P1 Burg. De Vlugtlaan, Plein ‘40-‘45 A6 Kalverstraat, Rokin, Heiligeweg, Nes G1 Javastraat, Molukkenstraat U2 Dapperstraat, Eerste Van Swindenstraat

204 A14 Zuidelijk deel Jordaan 201 V5 Overig De Pijp 200 A2 Haarlemmerstraat, Haarlemmerdijk 199 J2 Overig De Baarsjes 199 D2 Overig Oud-West 188 V4 Gebied omsloten door Ruysdaelkade,Ceintuurbaan, Van Woustraat en Stadhouderskade

104 104 103 97 96 94

A4 +A11 Nieuwendijk, Damrak & Nieuwezijds Voorburgwal en omgeving H1 Bos en Lommerplein, Bos en Lommerweg

187 C1 Westerpark beneden spoor: Frederik Hendrikbuurt/Staatsliedenbuurt 175 U1 Middenweg, Linnaeusstraat, Christiaan Huygensplein

90

90

J1 Mercatorplein, Jan Evertsenstraat, Vespuccistraat A13 Rest Westelijke Binnenstad Q1 Osdorpplein, Tussenmeer T2 Overig Zuidoost noord T1 Centrumgebied Zuidoost T3 Overig Zuidoost zuid D1 Vierkant 'Achter Oud-West' (Bilderdijk-, Kinker-, Eerste Constantijn Huygens-, Jan Pieter Heijestraat en Overtoom) U3 Overig Oost/Watergraafsmeer A12 Rest Oostelijke Binnenstad N3 Overig Amsterdam-Noord Nieuw C2 Westerpark boven spoor Spaarndammerbuurt H2 Overig Bos en Lommer 1) sd = standaarddeviatie

170 G3 Overig oud Zeeburg 151 A1 Noordelijk deel Jordaan 148 V1 Hoofdorpplein, Zeilstraat 148 N2 Overig Amsterdam-Noord Oud 142 A8 Zuidelijke Grachtengordel 140 V2 Beethovenstraat 139 V6 Overig Oud-Zuid

88 85 82 82 79 78 78

135 G2 Overig nieuw Zeeburg 126 A3 Westelijke Grachtengordel 125 V3 PC Hooftstraat, Van Baerlestraat 123 W3 Rivierenbuurt 119 W1 Gelderlandplein

73 67 65 60 44 bron: O+S

Vrijwel het gehele centrum van Amsterdam blijkt volgens de objectieve scorekaart onveilig te zijn. Het winkelgebied rond de Utrechtsestraat/ Rembrandtplein/ Reguliersbreestraat/ Reguliersdwarsstraat en de Amstel is objectief gezien het meest onveilig. Ook het gebied ‘Burgwallen, Nieuwmarkt, de Zeedijk, het Waterlooplein, de Damstraat en de Nieuwe
3

Een standaarddeviatie is een maat die het verschil van een score met het gemiddelde van alle scores weergeeft. In de meeste gevallen ligt 68% van de waarnemingen binnen één standaarddeviatie van het gemiddelde. Als de standaarddeviatie bijvoorbeeld 20 is bij een gemiddelde van 100 dan betekent dat normaal gesproken dat 68% van de scores tussen 80 en 120 ligt. In het geval van de scorekaart zijn de gegevens niet altijd zo mooi verdeeld. De standaarddeviatie wordt hier gebruikt om de kleuren te bepalen (zie inleiding).

13

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Hoogstraat’ scoort bijna drie keer zo hoog als het stedelijk gemiddelde. Het winkelgebied rond de Leidsestraat en het Koningsplein is ook onveiliger dan gemiddeld, evenals de Kalverstraat en omgeving. Naast de gebieden in het centrum zijn ook ‘Overig Geuzenveld-Slotermeer’, het Buikslotermeerplein, delen van Zeeburg (Javastraat en Molukkenstraat), Oost/Watergraafsmeer (Dapperstraat en Eerste van Swindenstraat), het Bos en Lommerplein en het Mercatorplein onveilig. Winkelgebieden in Amsterdam Oud Zuid en ZuiderAmstel, Oost/Watergraafsmeer, het noordelijke deel van De Jordaan en Amsterdam-Noord (behalve het Buikslotermeerplein) zijn, objectief gezien, veilige gebieden. 1.1.1 Inbraak Het element inbraak bestaat uit opgenomen aangiften van diefstal en (pogingen tot) inbraak bij bedrijven en instellingen (zie bijlagen) alsmede de in de enquête gerapporteerde slachtofferschappen van (pogingen tot) inbraak. In Amsterdam werden in 2004 in totaal 4.527 diefstallen en (pogingen tot) inbraken aangegeven. Er zijn grote verschillen tussen de gebieden. Met name in ‘Overig Geuzenveld-Slotermeer’ (inclusief het Lambertus Zijlplein) en ‘Overig Buitenveldert’ vinden veel (pogingen tot) inbraak plaats. Ook delen van de oostelijke Binnenstad, delen van Zuidoost, delen van de Spaarndammerbuurt en van Oost/Watergraafsmeer scoren meer dan twee keer zo hoog als gemiddeld. In de winkelgebieden Hoofddorpplein en Zeilstraat, het Gelderlandplein, de Haarlemmerstraat en Haarlemmerdijk, de Ruysdaelkade, Ceintuurbaan, Van Woustraat en Stadhouderskade, het Centrumgebied van Zuidoost, het gebied Kalverstraat, Rokin, Heiligeweg, het Osdorpplein en Tussenmeer en de Dapperstraat en de Eerste van Swindenstraat komen weinig inbraken voor. Opvallend zijn de gebieden Kalverstraat, Dapperstraat, Leidseplein en Mercatorplein die op de totale scorekaart zeer hoog scoren, terwijl er weinig inbraken worden aangegeven. In de bijlagen is te zien dat dit vooral tot hoge scores op de elementen winkeldiefstal, geweld, diefstal en vernieling te herleiden is. 1.1.2 Diefstal Het element diefstal is opgebouwd uit de volgende aangiftecijfers: diefstal uit/vanaf motorvoertuigen diefstal van motorvoertuigen diefstal van brom-, snor-, fietsen zakkenrollerij diefstal af/uit/vanaf motorvoertuigen overige vermogensdelicten Daarnaast zijn in dit element de slachtofferschappen van diefstal, autocriminaliteit, persoonlijke bezittingen van de ondernemer zelf en persoonlijke bezittingen van medewerkers in een gebied meegenomen.

14

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Figuur 1.4. Aangiften in Amsterdam per indicator van het element diefstal, 2004

16000
14859 14597

14000 12000 10000
8206

8000 6000 4000
2628

7720

2000 0
diefstal uit/vanaf motorvoertuigen diefstal van motorvoertuigen diefstal van brom-, snor-, fietsen zakkenrollerij

1286

diefstal van/af/uit overige overige voertuigen vermogensdelicten

bron: Politie Amsterdam-Amstelland / bewerking O+S

Veel van de gebieden die volgens de totale scorekaart als onveilig kunnen worden beschouwd scoren ook hoog op het aangiftendeel van het element diefstal (gebieden rond de Utrechtsestraat/ Rembrandtplein/ Reguliersbreestraat/ Reguliersdwarsstraat/ Rembrandtplein, de Kalverstraat, het Leidseplein, de Dapperstraat, de overige gebieden in de westelijke Binnenstad, de Burgemeester de Vlugtlaan, de Burgwallen en Nieuwmarkt en het Buikslotermeerplein). Ook wat betreft de veilige gebieden is de samenhang met de totale scorekaart groot. Zo is in de Beethovenstraat het aantal aangiften van diefstal het kleinst. 1.1.3 Winkeldiefstal In 2004 werden er in Amsterdam 4.254 aangiften van winkeldiefstal gedaan. Er is een aantal gebieden dat zeer laag scoort op dit element (Overig oud Zeeburg, Overig Buitenveldert, Overig Oud Zuid, de Zuidelijke Grachtengordel, de Beethovenstraat, de Westelijke Grachtengordel, Beneden spoor Frederik Hendrikbuurt/Staatsliedenbuurt en Noord Jordaan). Deze gebieden scoren overigens vrijwel allemaal ook beneden het gemiddelde op de gehele scorekaart, met uitzondering van Overig Buitenveldert. Twee gebieden springen eruit qua winkeldiefstal: in de Javastraat/Molukkenstraat en de Dapperstraat/ Eerste van Swindenstraat is het aantal aangegeven winkeldiefstallen respectievelijk ruim drie en ruim twee keer zo hoog als gemiddeld. Ook op de andere elementen van de scorekaart hebben deze gebieden een hoge score. 1.1.4 Geweld Het element geweld is opgebouwd uit de volgende politieaangiften: openlijk geweld bedreiging

15

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

mishandeling straatroof overval in woning, overige objecten of geldinstelling/-loper Daarnaast zijn in dit element ook de slachtofferschappen meegenomen van overval met (dreiging met) geweld, bedreiging, lichamelijk geweld en afpersing. De meest voorkomende aangiften betreffen mishandeling, bedreiging en straatroof.
Figuur 1.5 Aangiften in Amsterdam per indicator van het element geweld, 2004

3500
3109

3000
2699 2551

2500 2000 1500 1000 500 0
openlijk geweld bedreiging mishandeling straatroof overval in woning, overige objecten of geldinstelling/-loper
442

351

bron: Politie Amsterdam-Amstelland / bewerking O+S

Uitschieters op het gebied van geweld betreffen het gebied rond de Utrechtsestraat, het Buikslotermeerplein, de Burgemeester de Vlugtlaan en Plein 40-45 en het Mercatorplein, de Jan Evertsenstraat en de Vespuccistraat. In deze gebieden worden veel meer geweldsincidenten gemeld dan gemiddeld. Op het Gelderlandplein, ‘Overig Nieuw Zeeburg’, de Rivierenbuurt en de PC Hooftstraat worden de minste geweldsdelicten aangegeven. De gebieden waar veel geweld voorkomt zijn ook volgens de gehele objectieve scorekaart onveilig. 1.1.5 Overlast Het element overlast is (naast gerapporteerd slachtofferschap van vernieling en bekladding) opgebouwd uit incidenten en meldingen op het gebied van drugs, uitgaan, verkeer, milieu en burengerucht. Het gaat dan om geregistreerde incidenten en meldingen. De volgende politiecijfers zijn opgenomen: drugs-/drankoverlast (incidenten) overlast uitgaansgelegenheden/horeca (meldingen) verkeersoverlast (incidenten) burengerucht (relatieproblemen) (incidenten) milieu grijs (misdrijven en incidenten) (bijvoorbeeld vervuilde grond)

16

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

milieu overig (incidenten) (bijvoorbeeld vervoer gevaarlijke stoffen) overlast (incidenten) Op het gebied van drugsoverlast zijn ook misdrijven en Algemene Politie Verordeningen meegenomen.
Figuur 1.6 Incidenten en meldingen in Amsterdam per indicator van het element overlast, 2004

6000
5252

5000

4639

4707

4000

3000

2000
1366

1893

1000
284 115 69

0
drugs/drankoverlast overlast verkeersoverlast burengerucht uitgaansgelegenheden/horeca milieu grijs milieu groen milieu overig overlast

bron: Politie Amsterdam-Amstelland / bewerking O+S Figuur 1.7 Misdrijven drugshandel en overtredingen Algemene Politie Verordeningen binnen het element overlast, 2004

6000
5193

5000 4000 3000 2000 1000 0
el dr an kg eb ru ik hi nd er lijk ge dr ag be de le n in g dr ug sh an d sa m en sc ho l w ild pl as se n ne pd op e w ild sl ap en es ve rb od k ge br ui ve rk oo p

2609 2373 1789 1559 909 1029 268 275 469 1833

op en lijk

fie ts

hi nd er lijk

bron: Politie Amsterdam-Amstelland / bewerking O+S

op en lijk

e

m

17

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Met betrekking tot overlast is er een grote spreiding in de scores. Drie gebieden scoren extreem hoog: de Burgwallen tot Nieuwmarkt en de Zeedijk, het Waterlooplein, de Damstraat en Nieuwe Hoogstraat (1439), de Utrechtsestraat, het Rembrandtplein, de Reguliersbreestraat, de Reguliersdwarsstraat en de Amstel (991) en de Leidsestraat, het Leidseplein en Koningsplein (846). De minste overlast wordt gemeld op het Gelderlandplein, in Overig Buitenveldert en de Johan Huizingalaan, het Sierplein en Overig Slotervaart. De gebieden waar veel overlast voorkomt, zijn ook volgens de andere elementen van de objectieve scorekaart onveilig. 1.1.6 Vernieling Op het gebied van vernielingen zijn de aangiften van vernieling en zaakbeschadiging meegenomen. Op het Buikslotermeerplein, de Burgemeester de Vlugtlaan en Plein ‘40-‘45 en in ‘Overig Geuzenveld-Slotermeer’ worden de meeste aangiften van vernieling en zaakbeschadiging gedaan. In Overig Nieuw Zeeburg en de rest van de westelijke Binnenstad ligt het aantal aangiften van vernieling ver onder het gemiddelde.

1.2 Subjectieve veiligheid winkelgebieden
De subjectieve scorekaart bestaat alleen uit resultaten van de enquête onder winkeliers. In de enquête wordt naast de slachtofferschappen (gebruikt bij de objectieve scorekaart) gevraagd naar gebiedsproblematiek en onveiligheidsgevoelens. Deze laatste twee zijn ook de elementen van de subjectieve score.
Figuur 1.8 Subjectieve scorekaart winkels

N1 C1 A2 H1 P1 A11 A1 A4 A3 A4 J1 Q1 R1 V3 V1 V2 W3 V4 U1 D1 A14 A5 A5 A8 A10 A6 A7 U2 G1

A9

W1

T1

Legenda, Amsterdam = 100 > 122 100 - 122 78 - 100 < 78
bron: O+S

18

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

De spreiding in de subjectieve scores is kleiner dan in de objectieve scores. De subjectieve onveiligheid is het grootst in delen van Amsterdam-Noord, delen van West en Zuidoost.
Tabel 1.9 Subjectieve scorekaart winkelgebieden sd=22,30 subjectieve scorekaart N3 Overig Amsterdam-Noord Nieuw N1 Buikslotermeerplein 145 N2 Overig Amsterdam-Noord Oud
4

sd=22,30 subjectieve scorekaart 92 92

138 C1 Westerpark beneden spoor Frederik Hendrikbuurt/Staatsliedenbuurt

P1 Burg. De Vlugtlaan, Plein ‘40-‘45 R1+R2 Johan Huizingalaan, Sierplein & Overig Slotervaart T1 Centrumgebied Zuidoost Q1 Osdorpplein, Tussenmeer D1 Vierkant 'Achter Oud-West' U2 Dapperstraat, Eerste Van Swindenstraat H1 Bos en Lommerplein, Bos en Lommerweg T2 Overig Zuidoost noord G1 Javastraat, Molukkenstraat J1 Mercatorplein, Jan Evertsenstraat, Vespuccistraat A9 + A10 Burgwallen tot Nieuwmarkt & Zeedijk, Nieuwmarkt, Waterlooplein, Damstraat, Nieuwe Hoogstraat V4 Gebied omsloten door Ruysdaelkade,Ceintuurbaan, Van Woustraat en Stadhouderskade U1 Middenweg, Linnaeusstraat, Christiaan Huygensplein A4 +A11 Nieuwendijk, Damrak & Nieuwezijds Voorburgwal en omgeving 1) sd = standaarddeviatie

134 A6 Kalverstraat, Rokin, Heiligeweg, Nes 132 V2 Beethovenstraat

90 83

125 D2 Overig Oud-West 123 A5 Leidsestraat, Leidse Plein, Koningsplein 119 A14 Zuidelijk deel Jordaan 113 W3 Rivierenbuurt 112 A8 Zuidelijke Grachtengordel 107 A1 Noordelijk deel Jordaan 107 V3 PC Hooftstraat, Van Baerlestraat 103 A3 Westelijke Grachtengordel 101 A7 Utrechtsestraat, Rembrandtplein, Reguliersbreestraat, Reguliers Dwarsstraat, Amstel

82 81 80 79 79 78 77 77 74

100 A2 Haarlemmerstraat, Haarlemmerdijk

73

97 V1 Hoofdorpplein, Zeilstraat

65

97 W1 Gelderlandplein

63

bron: O+S

Zes winkelgebieden zijn onveilig volgens de subjectieve scorekaart. Het gaat om de volgende gebieden: ‘Overig Amsterdam-Noord Nieuw’, het Buikslotermeerplein, de Burgemeester de Vlugtlaan en Plein ‘40-‘45, de Johan Huizingalaan, het Sierplein en ‘Overig Slotervaart’, ‘Centrumgebied Zuidoost’ en ‘Osdorpplein en Tussenmeer’. Het Gelderlandplein, het Hoofddorpplein en de Zeilstraat, de Haarlemmerstraat en de Haarlemmerdijk, het gebied rond de Utrechtsestraat, het Rembrandtplein, de Reguliersbree- en de Reguliersdwarsstraat en de Amstel, ‘de Westelijke grachtengordel’ en de PC Hooftstraat en Van Baerlestraat worden door de winkeliers als de veiligste winkelgebieden ervaren. Met name de score van het gebied rond de Utrechtsestraat is
4

Het betreft hier de buurtcombinaties Volewijck, IJplein/Vogelbuurt, Tuindorp Nieuwendam, Tuindorp Buiiksloot, Nieuwendamerdijk/Buiksloterdijk, Tuindorp Oostzaan en Buiksloterham

19

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

opvallend, omdat dit objectief gezien juist het meest onveilige gebied is. Het Gelderlandplein is zowel objectief als subjectief het veiligste winkelgebied. 1.2.1 Gebiedsproblematiek Het element gebiedsproblematiek kan, evenals in de objectieve scorekaart, onderverdeeld worden in de elementen inbraak, diefstal, winkeldiefstal, geweld, overlast en vernieling.

Tabel 1.10 Gebiedsproblematiek winkels sd=20,91 gebiedsproblematiek N1 Buikslotermeerplein 131 U1 Middenweg, Linnaeusstraat, Christiaan Huygensplein P1 Burg. De Vlugtlaan, Plein ‘40-‘45 N3 Overig Amsterdam-Noord Nieuw 128 A6 Kalverstraat, Rokin, Heiligeweg, Nes 128 C1 Westerpark beneden spoor/Frederik Hendrikbuurt/Staatsliedenbuurt R1 + R2 Johan Huizingalaan, Sierplein & Overig Slotervaart T1 Centrumgebied Zuidoost D1 Vierkant 'Achter Oud-West' U2 Dapperstraat, Eerste Van Swindenstraat Q1 Osdorpplein, Tussenmeer A9 + A10 Burgwallen tot Nieuwmarkt & Zeedijk, Nieuwmarkt, Waterlooplein, Damstraat, Nieuwe Hoogstraat J1 Mercatorplein, Jan Evertsenstraat, Vespuccistraat T2 Overig Zuidoost Noord V4 Gebied omsloten door Ruysdaelkade, Ceintuurbaan, Van Woustraat en Stadhouderskade A4 + A11 Nieuwendijk, Damrak & Nieuwezijds Voorburgwal en omgeving H1 Bos en Lommerplein, Bos en Lommerweg N2 Overig Amsterdam-Noord Oud 97 V1 Hoofdorpplein, Zeilstraat 96 A7 Utrechtsestraat, Rembrandtplein, Reguliersbreestraat, Reguliers Dwarsstraat, Amstel G1 Javastraat, Molukkenstraat 1) sd = standaarddeviatie 94 W1 Gelderlandplein 50 bron: O+S 64 61 99 V3 PC Hooftstraat, Van Baerlestraat 74 102 D2 Overig Oud-West 100 A3 Westelijke Grachtengordel 76 76 103 A8 Zuidelijke Grachtengordel 76 119 A14 Zuidelijk deel Jordaan 116 A2 Haarlemmerstraat, Haarlemmerdijk 112 A1 Noordelijk deel Jordaan 110 A5 Leidsestraat, Leidse Plein, Koningsplein 103 W3 Rivierenbuurt 79 79 78 78 77 127 V2 Beethovenstraat 81 88 87 sd=20,91 gebiedsproblematiek 89

Op het Buikslotermeerplein, in ‘Overig Amsterdam-Noord Nieuw’, de Burgemeester de Vlugtlaan en Plein ‘40-‘45 en de Johan Huizingalaan, het Sierplein en ‘Overig Slotervaart’ komt de meeste gebiedsproblematiek voor. Op het Gelderlandplein, het Hoofddorpplein en de Zeilstraat is het minst sprake van gebiedsproblematiek.

20

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

1.2.2 Onveiligheidsbeleving In de enquête onder winkeliers is gevraagd naar hun onveiligheidsbeleving. Hierbij wordt onder andere gevraagd hoe vaak men zich wel eens onveilig voelt in de winkel en in de directe omgeving van de winkel. In de winkelgebieden rond het Hoofddorpplein en de Zeilstraat en de Haarlemmerstraat en Haarlemmerdijk voelen winkeliers zich het veiligst. In ‘Overig Amsterdam-Noord Oud’ worden de meeste gevoelens van onveiligheid gerapporteerd. Ook op het Bos en Lommerplein en de Bos en Lommerweg voelen veel winkeliers zich onveilig, terwijl gebiedsproblematiek daar minder dan gemiddeld voorkomt. Voor de Javastraat en de Molukkenstraat is het omgekeerde het geval: hier is relatief weinig gebiedsproblematiek (lichtgroen), terwijl de onveiligheidsbeleving relatief hoog is (oranje).

21

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

22

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

2 Scorekaart veilig ondernemen: bedrijvengebieden in Amsterdam

2.1 Objectieve scorekaart bedrijvengebieden
Onderstaande figuur toont de locatie van de verschillende concentratiegebieden van bedrijven die zijn onderscheiden.
Figuur 2.1 Bedrijvengebieden

B1 N2

N3 B2

B3

C2 H1 C1 A2 A1

N1 G3

Bedrijvengebieden A1 Conradstraat/ Zeeburgerpad A2 overige Binnenstad B1 Westpoort, havengebied B2 Westpoort, bedrijventerreinen B3 Teleport C1 Foodcentre Amsterdam C2 Bedrijvengebied Westerpark G1 Veelaan/ Zeeburgerpad G2 Cruquiusweg G3 Rietlandpark/Oostelijke Handelskade H1 Landlust N1 Oostelijke Werkgebieden Noord N2 Cornelis Douwesterrein N3 Papaverweg/Buiksloterham Q1 Bedrijvencentrum Osdorp R1 Kantoorlacties ring A10 West T1 Amstel III kantorengebied T2 Amstel III bedrijvengebied U1 Amstel Business Park U2 Amstelstation e.o. U3 Science Park Amsterdam V1 Schinkel V2 De Pijp W1 Zuidas W2 Buitenveldert

Q1 R1 V2 U2 V1 W1 U1 W2

G1

G2

U3

T2 T1

De witte gebieden zijn de niet-concentratiegebieden. In deze gebieden bevinden zich eveneens (veel) bedrijven, maar is de spreiding groter dan in concentratiegebieden. In de scorekaart wordt de gehele stad verdeeld en ook voor de niet-concentratiegebieden zijn scores berekend.

23

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

De objectieve scorekaart van bedrijvengebieden bestaat uit verschillende elementen: inbraak, diefstal, geweld,overlast en vernieling. Samen geven deze elementen aan hoe veilig of onveilig een bedrijvengebied in Amsterdam is.
Figuur 2.2 Objectieve scorekaart bedrijven, alle gebieden
5

Legenda, Amsterdam = 100 > 130 100 - 130 70- 100 < 70
bron: O+S

De gebieden die objectief onveilig zijn liggen in het Amsterdam-Centrum, de Westelijke Tuinsteden, Zuidoost, Amsterdam Oud Zuid en Zuideramstel.

5

In de bijlagen is de objectieve scorekaart te zien voor de concentratiegebieden van bedrijven.

24

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Tabel 2.3 Objectieve scorekaart bedrijven sd=30,58 scorekaart objectief P geheel Geuzenveld-Slotermeer
6

sd=30,58 scorekaart objectief 91 90

166 C3 Overig Westerpark 152 U1 Amstel Business Park

A1 + A2 Conradstraat/Zeeburgerpad & Overig Centrum T3 Overig Zuidoost Noord en Zuid W1 RAI, Zuidas, Zuiderhof e.o., Burgerweeshuis (O-Z) B3 Teleport V1 Schinkel H2 Overig Bos en Lommer (incl. Boldootstrook) U2 Amstelstation e.o. J geheel Baarsjes

141 G4 Overig Zeeburg 139 T1 Amstel III (a,b; vnl. kantoren)

89 88

126 C2 Bedrijvengebied Westerpark 123 N3 Buiksloterham 120 B1 Havengebied

84 82 73

111 C1 Foodcenter (FCA) 111 G1 + G2 Veelaan, Zeeburgerpad (tot stadsdeelgrens) & Cruquiusweg

72 68

B2 Bedrijvengebied Westpoort

107 V3 Overig Zuid (Stadionbuurt, Hoofddorppleinbuurt, Vondelparkstrook)

67

N1 + N4 Oostelijke werkgebieden Amsterdam-Noord R1 Kantoorlocaties langs ring A10 West U4 Overig Oost Watergraafsmeer incl. Polderweg en Molukkenstraat Q2 Overig Osdorp R3 Overig Slotervaart N5 Overig Amsterdam-Noord D geheel Oud-West V2 De Pijp 1) sd= standaarddeviatie

105 T2 Amstel III (c,d; vnl. bedrijven)

66

104 G3 Rietlandpark, Oostelijke Handelskade 103 W2 Rivierenbuurt, Buitenveldert en Overig Zuideramstel 103 Q1 Bedrijvencentrum Osdorp 101 N2 Cornelis Douwesterrein 100 H1 Landlust 100 U3 Science Park Amsterdam (SPA) 93 bron: O+S

65 63

61 56 42 26

De gebieden ‘geheel Geuzenveld-Slotermeer’, ‘Conradstraat/Zeeburgerpad en Overig Centrum’, ‘Overig Zuidoost Noord en Zuid’ en ‘RAI, Zuidas, Zuiderhof e.o. en Burgerweeshuis’ zijn volgens de objectieve scorekaart het meest onveilig. Het gebied rond het Science Park Amsterdam en het gebied Landlust in Amsterdam-Noord zijn objectief gezien de veiligste gebieden. 2.1.1 Inbraak Het element inbraak is gebaseerd op aangiften van inbraak in bedrijven en instellingen. In Amsterdam werden in 2004 4.527 aangiften opgenomen van een dergelijk voorval.

In Geuzenveld-Slotermeer is geen sprake van concentratiegebieden van bedrijven. Het betreft hier een score voor het gehele stadsdeel

6

25

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

In acht bedrijvengebieden komen beduidend meer inbraken voor dan gemiddeld. Met name in Teleport, ‘RAI/ Zuidas/ Burgerweeshuis/ Zuiderhof e.o.’ en Bedrijvengebied Schinkel is het aantal inbraken hoog. Opvallend is dat de meeste gebieden met een groot aantal inbraken op de andere elementen van de scorekaart veel lager scoren. In de bedrijvengebieden Science Park Amsterdam, Landlust en bij de bedrijven in de Pijp is het aantal inbraken het kleinst. 2.1.2 Diefstal Het element diefstal is op dezelfde wijze opgebouwd als bij de scorekaart voor winkelgebieden met inbegrip van de aangiften en slachtofferschappen van winkeldiefstal. In twee gebieden komt veel diefstal voor: ‘Conradstraat/Zeeburgerpad en Overig Centrum’ en ‘geheel Geuzenveld-Slotermeer’. Ook de andere vormen van criminaliteit komen in deze gebieden veel voor. Net als voor het aantal inbraken geldt dat in Science Park Amsterdam en in Landlust de minste diefstal voorkomt. 2.1.3 Geweld Ook het element geweld kent dezelfde componenten als bij de scorekaart voor winkelgebieden. In drie gebieden komen veel geweldsdelicten voor: ‘geheel GeuzenveldSlotermeer’, ‘Overig Zuidoost noord en zuid’ en het gebied ‘geheel Baarsjes’. Met name de eerste twee gebieden scoren ook op de meeste andere elementen hoog. In het Science Park Amsterdam en het Cornelis Douwesterrein worden de minste geweldsincidenten aangegeven. 2.1.4 Vernieling Eveneens drie rode gebieden zijn er voor het element vernieling: ‘geheel GeuzenveldSlotermeer’, ‘Overig Zuidoost noord en zuid’ en ‘Overig Amsterdam-Noord’. In het Havengebied en het gebied ‘Amstel III (c,d)’ komen de minste vernielingen voor. Voor ‘Overig Amsterdam-Noord’ springt de hoge score op vernieling eruit; de scores op de andere elementen van de scorekaart zijn veel lager. 2.1.5 Overlast Eén gebied springt eruit op het gebied van overlast: het bedrijvengebied ‘Conradstraat/Zeeburgerpad’ gecombineerd met ‘Overig Centrum’. Hier ligt de score ruim drie keer boven het gemiddelde (337). Ook in De Pijp en ‘Overig Zuidoost Noord en Zuid’ komt meer overlast voor dan gemiddeld in de stad. Alle andere bedrijvengebieden scoren op het element overlast onder de 100. In het Science Park Amsterdam en Landlust is de overlast het minst. Twee van de gebieden waar veel overlast voorkomt (‘Conradstraat/Zeeburgerpad en Overig Centrum’ en ‘Overig Zuidoost noord en zuid’) zijn ook volgens de gehele subjectieve scorekaart onveilig.

26

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

2.2 Subjectieve veiligheid bedrijvengebieden
De subjectieve scorekaart bestaat alleen uit resultaten van de enquête onder ondernemers met bedrijven. In de enquête wordt behalve naar slachtofferschappen (gebruikt bij de objectieve scorekaart van bedrijvengebieden) gevraagd naar gebiedsproblematiek en onveiligheidsgevoelens.
Figuur 2.4 Subjectieve scorekaart bedrijven, alleen concentratiegebieden

B1 N2

N3 B2

B3

C2 H1 C1 A2 A1

N1 G3

Q1 R1 V2 U2 V1 W1 U1 W2

G1

G2

U3

Legenda, Amsterdam = 100 > 120 100 - 120 80 - 100 < 80

T2 T1

bron: O+S

Vier concentratiegebieden zijn volgens de subjectieve score veel onveiliger dan gemiddeld: de kantoorlocaties langs de ring A10 West, het Amstelstation en omgeving, ‘bedrijvengebied Westerpark’ en ‘Amstel III (a,b)’. Daarnaast zijn twee niet-concentratiegebieden volgens de subjectieve score veel onveiliger dan gemiddeld: ‘geheel Geuzenveld-Slotermeer’ en ‘Overig Slotervaart’. Met uitzondering van ‘geheel Geuzenveld-Slotermeer’ scoren alle zes de gebieden op de objectieve scorekaart beter dan op de subjectieve scorekaart. Deze discrepantie is het grootst voor het ‘bedrijvengebied Westerpark’ en het gebied ’Amstel III (c,d)’: deze gebieden scoren groen op de objectieve scorekaart. Het Science Park Amsterdam, het Foodcenter, de Rivierenbuurt, Buitenveldert en ‘Overig Zuideramstel’ en het Rietlandpark en de Oostelijke Handelskade hebben de laagste score op de subjectieve scorekaart. Al deze gebieden zijn ook volgens de objectieve scorekaart veilig.

27

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Tabel 2.5 Subjectieve scorekaart bedrijven sd=20,93 subjectieve scorekaart P geheel Geuzenveld-Slotermeer R1 Kantoorlocaties langs ring A10 West U2 Amstelstation e.o. C2 Bedrijvengebied Westerpark T1 Amstel III (a,b; vnl. kantoren) R3 Overig Slotervaart T3 Overig Zuidoost noord en zuid J geheel Baarsjes U1 Amstel Business Park V1 Schinkel H2 Overig Bos en Lommer (incl. Boldootstrook) 141 B1 Havengebied 137 N2 Cornelis Douwesterrein 137 C3 Overig Westerpark 134 V2 De Pijp 133 H1 Landlust 130 N3 Buiksloterham 120 G4 Overig Zeeburg 118 D geheel Oud-West 117 T2 Amstel III (c,d; vnl. bedrijven) 113 B3 Teleport 111 V3 Overig Zuid (Stadionbuurt, Hoofddorppleinbuurt, Vondelparkstrook) Q1 Bedrijvencentrum Osdorp 108 G1+G2 Veelaan, Zeeburgerpad (tot stadsdeelgrens) & Cruquiusweg N5 Overig Amsterdam-Noord 107 W1 RAI, Zuidas, Zuiderhof e.o., Burgerweeshuis (O-Z) B2 Bedrijvengebied Westpoort A1 + A2 Conradstraat/Zeeburgerpad & Overig Centrum U4 Overig Oost/Watergraafsmeer incl. Polderweg en Molukkenstraat Q2 Overig Osdorp N1+N4 Oostelijke werkgebieden AmsterdamNoord sd = standaarddeviatie bron: O+S 102 U3 Science Park Amsterdam (SPA) 102 55 105 G3 Rietlandpark, Oostelijke Handelskade 104 W2 Rivierenbuurt, Buitenveldert en Overig Zuideramstel 103 C1 Foodcenter (FCA) 60 79 77 81 83 sd=20,93 subjectieve scorekaart 100 99 96 96 94 93 92 92 91 89 83

2.2.1 Gebiedsproblematiek De ondernemers is ook gevraagd naar delicten en vormen van overlast in het bedrijf of in de omgeving van het bedrijf. Hierbij worden verschillende delicten genoemd zoals fietsendiefstal, inbraak en zakkenrollerij. Bij overlast kan gedacht worden aan bijvoorbeeld drugsoverlast, agressie en bekladding van muren en gebouwen. Gevraagd is of men vindt dat het betreffende delict of vorm van overlast vaak, soms, of (bijna) nooit voorkomt. De resultaten zijn onderverdeeld in de elementen inbraak, diefstal, geweld, overlast en vernieling. In drie concentratiegebieden komt veel meer gebiedsproblematiek voor dan gemiddeld: ‘kantoorlocaties langs de ring A10 West’, ‘Amstel III (a,b)’ en het Amstelstation en omgeving. Daarnaast komt ook in drie niet-concentratiegebieden veel meer gebiedsproblematiek voor dan gemiddeld: ‘geheel Geuzenveld-Slotermeer’, ‘overig Slotervaart’ en ‘geheel Baarsjes’,

28

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Al deze gebieden zijn ook volgens de subjectieve en op de objectieve scorekaart onveilig. Alleen ‘Amstel III (a,b)’ is objectief gezien beduidend minder onveilig. Er zijn acht gebieden die getypeerd kunnen worden als veilig. In het Science Park Amsterdam komt de minste gebiedsproblematiek voor. Ook volgens de gehele subjectieve en objectieve scorekaart is dit gebied het veiligst.
Tabel 2.6 Scorekaart gebiedsproblematiek bedrijven sd=23,94 scorekaart gebiedsproblematiek P geheel Geuzenveld-Slotermeer R3 Overig Slotervaart J geheel Baarsjes 145 C3 Overig Westerpark 134 G4 Overig Zeeburg 132 N1 + N4 Oostelijke werkgebieden Amsterdam-Noord R1 Kantoorlocaties langs ring A10 West T1 Amstel III (a,b; vnl. kantoren) 131 N2 Cornelis Douwesterrein 126 V3 Overig Zuid (Stadionbuurt, Hoofddorppleinbuurt, Vondelparkstrook) U2 Amstelstation e.o. C2 Bedrijvengebied Westerpark T3 Overig Zuidoost noord en zuid A1 + A2 Conradstraat/Zeeburgerpad & Overig Centrum H2 Overig Bos en Lommer (incl. Boldootstrook) Q2 Overig Osdorp 109 W2 Rivierenbuurt, Buitenveldert en Overig Zuideramstel U4 Overig Oost Watergraafsmeer incl. Polderweg en Molukkenstraat Q1 Bedrijvencentrum Osdorp V2 De Pijp N5 Overig Amsterdam-Noord 108 W1 RAI, Zuidas, Zuiderhof e.o., Burgerweeshuis (O-Z) 105 B3 Teleport 104 C1 Foodcenter (FCA) 102 G1 + G2 Veelaan, Zeeburgerpad (tot stadsdeelgrens) & Cruquiusweg D geheel Oud-West U1 Amstel Business Park V1 Schinkel sd = standaarddeviatie 102 T2 Amstel III (c,d; vnl. bedrijven) 102 U3 Science Park Amsterdam (SPA) 101 bron: O+S 63 39 73 66 66 73 74 110 N3 Buiksloterham 76 125 G3 Rietlandpark, Oostelijke Handelskade 121 B1 Havengebied 121 H1 Landlust 114 B2 Bedrijvengebied Westpoort 83 83 80 78 88 86 scorekaart gebiedsproblematiek 101 96 95 sd=23,94

2.2.2 Onveiligheidsbeleving Ook bij ondernemers met bedrijven is de onveiligheidsbeleving nagegaan. Hierbij wordt onder andere gevraagd hoe vaak men zich wel eens onveilig voelt in het bedrijf en in de directe omgeving. Negen gebieden worden door ondernemers als veel onveiliger ervaren dan gemiddeld: ‘geheel Geuzenveld-Slotermeer’, ‘kantoorlocaties langs de ring A10 West’, Amstelstation e.o., ‘Bedrijvengebied Westerpark’, ‘Amstel III (a,b)’, Amstel

29

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Businesspark, Bedrijvengebied Westpoort, ‘Overig Slotervaart’, en Schinkel. Het Bedrijvengebied Westerpark, ‘Amstel III (a,b)’ en Amstel Businesspark zijn volgens de objectieve scorekaart wel veilig. Het bedrijvengebied Westpoort heeft voor onveiligheidsbeleving een veel hogere score dan voor gebiedsproblematiek (zie bijlagen).

30

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

3 Veiligheid in en om winkels

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de enquêtegegevens een beschrijvend inzicht gegeven in de meest opvallende veiligheidsproblemen waarmee winkeliers te maken hebben. Het gaat hierbij om een schets van het aantal delicten in de eigen zaak of in de directe omgeving, de mate van confrontatie met overlast, de veiligheidsbeleving en slachtofferschappen van een aantal delicten. Waar relevant wordt een uitsplitsing gemaakt naar bedrijfsvorm, bedrijfsgrootte of de verschillende branches. In dit hoofdstuk staat dus niet de veiligheid in de verschillende gebieden centraal, maar wordt specifiek ingezoomd op de problematiek per type winkel.

3.1 Gebiedsproblematiek
Om te beginnen is de winkeliers gevraagd naar de mate waarin bepaalde delicten voorkomen in het winkelgebied, de winkelstraat of de directe omgeving daarvan. Daarnaast is nagegaan of men overlast ervaart. 3.1.1 Voorkomen van delicten Winkeldiefstal en inbraak meest voorkomende delicten Winkeliers geven aan het meest te maken te hebben met winkeldiefstal (69%). Volgens een kwart komt winkeldiefstal zelfs vaak voor. Minder vaak komen volgens winkeiers inbraak, fietsendiefstal, zakkenrollerij, bedreiging, en autocriminaliteit voor.
Tabel 3.1 Mate waarin delicten voorkomen in het winkelgebied, de winkelstraat of de directe omgeving van de winkel (procenten, n= 1.900) (bijna) delicten (winkel)diefstal inbraak in bedrijven/winkels fietsendiefstal (van klanten, bezoekers en personeel) zakkenrollerij (van klanten, bezoekers of personeel) bedreiging autocriminaliteit (bv. diefstal van of uit auto's) overvallen intimidatie en afpersing mishandeling vaak 25 9 9 10 6 8 4 3 1 soms 44 39 30 28 31 26 23 14 13 nooit weet niet 21 38 39 43 49 37 55 57 60 10 14 22 19 14 29 18 26 26 totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 bron: O+S

31

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Filialen hebben het vaakst te maken met delicten De door winkeliers ervaren problemen blijken niet voor alle bedrijfsvormen (zelfstandige onderneming, hoofdvestiging, filiaal of franchise) even groot te zijn. Opvallende verschillen, waarbij filialen grofweg twee keer zo hoge percentages hebben als andere bedrijfsvormen, betreffen winkeldiefstal (45% ‘vaak’), bedreiging (12%), intimidatie en afpersing (29%) en zakkenrollerij (60%). Warenhuizen en juweliers hebben het vaakst problemen met overvallen In tabel 3.1 was te zien dat de meest ingrijpende delicten voor winkeliers (wat betreft omvang dan wel impact) winkeldiefstallen en overvallen zijn. In tabel 3.2 zijn deze delicten uitgesplitst naar een aantal winkelbranches.
Tabel 3.2. Winkeldiefstal en overvallen voor enkele winkelbranches (procenten) winkeldiefstal (komt vaak voor) warenhuizen supermarkten apotheken en drogisterijen overige voedings- en genotmiddelen (bijv. slagers, bakkers) juweliers gemiddelde alle branches 17 14 25 34 48 27 bron: O+S 68 59 56 overvallen (komt soms of vaak voor) 48 34 34

Ruim tweederde van de warenhuizen geeft aan dat winkeldiefstal vaak voorkomt in het bedrijf of de directe omgeving (68%). In iets mindere mate geldt dat voor supermarkten en apotheken/drogisterijen (respectievelijk 59% en 56%). Doe het zelfzaken en winkels met (brom)fiets- en autobenodigdheden hebben minder vaak met winkeldiefstal te maken (respectievelijk 13% en 3%). Overvallen komen volgens de branches zelf het vaakst voor rondom warenhuizen en bij juweliers (beide 48%). Ook één op de drie supermarkten, voedings/ genotmiddelenwinkels en apotheken/drogisterijen geeft aan min of meer regelmatig met overvallen te maken te hebben (alle drie 34%). Belwinkels hebben hier het minste last van (14%). In het algemeen geldt dat grotere winkels meer te maken hebben met delicten dan kleinere. 3.1.2 Overlast Vooral overlast van rommel op straat. Bijna de helft van de winkeliers (46%) ervaart vaak overlast als gevolg van rommel op straat. Ook graffiti of bekladding van muren/gebouwen en groepen jongeren vormen relatief vaak een bron van overlast (respectievelijk 27% en 25%). Andere vormen zijn minder vaak een probleem. (zie tabel 3.3). Winkelgrootte, vorm of branche laten geen groot onderscheid zien als het gaat om overlast, met uitzondering van overlast als gevolg van agressie of intimiderend gedrag. Het aandeel grotere winkels dat aangeeft relatief

32

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

vaak overlast hiervan te hebben is hoger dan dat onder kleine winkels (respectievelijk 26% en 10%).
Tabel 3.3 Mate waarin overlast voorkomt in het winkelgebied, de winkelstraat of de directe omgeving van de winkel (procenten, n= 1.900) (bijna) overlastvormen rommel op straat graffiti of bekladding van muren en/of gebouwen groepen jongeren drugsoverlast, overlast door junks agressief of intimiderend gedrag van klanten/bezoekers vormen van geluidsoverlast vaak 46 27 25 14 13 12 soms 37 38 33 33 41 29 nooit weet niet 14 28 36 44 42 51 3 7 6 9 4 8 totaal 100 100 100 100 100 100 bron: O+S

3.2 Veiligheidsbeleving
In deze paragraaf komt de veiligheidsbeleving van de winkeliers aan de orde. Het gaat daarbij zowel om de eigen winkel als om de directe omgeving. Ook betreft het zowel de eigen veiligheid als die van de werknemers in het bedrijf. Ten slotte passeert de mening van de winkeliers over de aandacht die de politie heeft voor de veiligheid in de directe omgeving van het bedrijf de revue. Vier van de tien winkeliers voelen zich wel eens onveilig Vier op de tien winkeliers geven aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen winkel (38%). Een derde geeft aan zich wel eens onveilig te voelen in de directe omgeving.

33

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Figuur 3.4 Mate van onveiligheidsgevoelens van winkeliers in de eigen winkel of de directe omgeving (procenten, n=1.836)

% 70 60

50 40 30 20

in winkel/vestiging omgeving winkel/vestiging

10 0 vaak soms zelden nooit
bron: O+S

Winkeliers voelen zich in de eigen winkel nagenoeg even (on)veilig als in de directe omgeving hiervan. Als men zich onveilig voelt, dan gebeurt dat soms. Slechts een klein aandeel geeft aan zich vaak onveilig te voelen in de eigen winkel of in de directe omgeving (respectievelijk 4% en 5%). Drie van de vijf winkeliers voelen zich nooit onveilig. Kwart winkeliers geeft onvoldoende voor veiligheid omgeving Aan de winkeliers is gevraagd een rapportcijfer te geven voor de veiligheid in het winkelgebied, de winkelstraat en de directe omgeving. Gemiddeld geven de winkeliers een 6,3, waarbij het meest gegeven cijfer een 7 is (29%). Ruim een kwart van de winkeliers (27%) geeft een onvoldoende. De kans dat hun bedrijf in de komende 12 maanden het slachtoffer zal worden van een overval of van een inbraak schatten de winkeliers voor beide delicten in op 22%. Bijna de helft van de respondenten is van mening dat de politie (ruim) voldoende aandacht heeft voor de veiligheid in de directe omgeving van het bedrijf. Ruim een derde (37%) is van mening dat dat (ruim) onvoldoende is, terwijl 16% het niet weet. Een derde van de medewerkers voelt zich wel eens onveilig Van de winkeliers denkt (ruim) een derde dat de medewerkers zich wel eens onveilig voelen in de eigen winkel. Die schatting ligt iets lager als het de directe omgeving betreft (respectievelijk 37% en 33%). De helft geeft aan zich wel eens zorgen te maken over de veiligheid van de medewerkers (50%).

34

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Meeste onveiligheidsgevoelens in warenhuizen Er is een samenhang tussen de branche waarin men werkt en de veiligheidsbeleving. Zowel winkeliers als medewerkers van warenhuizen voelen zich van alle branches het meest onveilig, zowel in de winkel als in de directe omgeving (gemiddeld 56%).
Tabel 3.5 Onveiligheidsgevoelens van winkeliers en medewerkers voor enkele branches (procenten) winkeliers in winkel warenhuizen apotheken en drogisterijen juweliers supermarkten gemiddelde alle branches 44 53 62 41 38 winkeliers in omgeving 52 44 43 41 33 medewerkers in winkel 60 68 45 52 37 medewerkers in omgeving 68 56 31 46 33 bron: O+S

Juweliers voelen zich het meest onveilig in de eigen winkel (62%), winkeliers van warenhuizen voelen zich het meest onveilig in de directe omgeving van de winkel (52%). Apothekers geven het vaakst aan dat hun medewerkers zich onveilig voelen in de winkel (68%) en winkeliers van warenhuizen geven aan dat hun medewerkers zich relatief het minst veilig voelen in de directe omgeving van de winkel (68%). Winkelcentra als meest onveilig ervaren Ook de locatie van de winkel is van invloed op de veiligheidsgevoelens van winkeliers en medewerkers. Zo voelt de helft van de winkeliers in een winkelcentrum (de ‘pleinen’) zich onveilig, zowel in de eigen winkel als in de directe omgeving (respectievelijk 49% en 51%).
Tabel 3.6 Onveiligheidsgevoelens van winkeliers en medewerkers naar locatie (procenten) winkeliers in winkel winkelcentrum winkelstraat overig gebied gemiddeld 49 36 35 38 winkeliers in omgeving 51 28 30 33 medewerkers in winkel 53 33 30 37 medewerkers in omgeving 56 26 26 33 bron: O+S

Winkelcentra springen er ook met betrekking tot de beleving van de medewerkers het slechtst uit, zowel in de winkel als in de directe omgeving hiervan (respectievelijk 53% en 56%)

3.3 Slachtofferschappen
Aan de winkeliers zijn dezelfde negen soorten delicten voorgelegd als in paragraaf 3.1, maar nu met de vraag of ze hier in de afgelopen 12 maanden slachtoffer van zijn geworden.

35

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Driekwart winkeliers doet altijd aangifte van inbraak Bijna twee op de tien winkeliers zijn in de afgelopen 12 maanden, gemiddeld twee keer het slachtoffer geworden van een poging tot inbraak (18%). Bij één op de 10 winkeliers is de afgelopen 12 maanden daadwerkelijk ingebroken (ongeacht of er iets gestolen is). Deze winkeliers hebben hier gemiddeld 1,5 keer mee te maken gehad. Bijna driekwart van de winkeliers doet altijd aangifte van een inbraak (72%). Bij een poging tot inbraak ligt dit percentage lager (43%). Nog eens 10% respectievelijk 8% doet in sommige gevallen aangifte. Relatief vaak winkeldiefstal in filialen en grotere winkels In totaal heeft 36% van de winkeliers in de afgelopen 12 maanden een winkeldiefstal waargenomen en/of een winkeldief aangehouden. Van deze groep hebben de meeste winkeliers 1 tot 6 keer een winkeldiefstal meegemaakt (75%), de rest vaker (25%). Filiaalhouders zijn naar eigen zeggen het vaakst slachtoffer van winkeldiefstal (55%), zelfstandige ondernemers het minst vaak (26%). Winkeldiefstal vindt ook vaker plaats in grotere winkels dan in kleinere: van de kleinste winkels (1 tot 4 medewerkers) is 27% slachtoffer geworden, van de grotere 50% (50 medewerkers of meer) en 66% (15 tot 50 medewerkers). Uitgesplitst naar winkelbranche blijken vooral warenhuizen vaak met winkeldiefstal te maken te hebben (73%) en in iets mindere mate supermarkten en apotheken (respectievelijk 69% en 64%). Tweederde doet geen aangifte van winkeldiefstal Het is bij een delict als winkeldiefstal van belang dat er zoveel mogelijk aangifte wordt gedaan bij de politie. De gegevens laten een ander beeld zien: ruim tweederde van de winkeliers die een winkeldiefstal waarnemen of een winkeldief aanhouden zegt geen aangifte te doen winkeldiefstal (69%). Veertien procent van de slachtoffers doet in alle gevallen aangifte van winkeldiefstal. De redenen van winkeliers om geen aangifte te doen van winkeldiefstal verschillen. De meest genoemde redenen zijn dat het teveel tijd en moeite kost (54%), of dat de dader toch weer zo op straat staat (45%).
Tabel 3.7 Wat is de reden om geen aangifte te doen van winkeldiefstal bij de politie? (procenten, n=398, meerdere antwoorden mogelijk) reden kost teveel tijd en moeite als ze dader al pakken staat deze toch weer zo op straat te onbelangrijk, kleinigheidje, te geringe schade te weinig personeel politie kon niets doen krijgt je spullen er niet mee terug het ontbreken van signalement of dader andere reden weet ik niet 54 45 29 20 7 6 2 6 2 bron: O+S

36

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Andere vormen van diefstal komen minder vaak voor. Eén op de zes winkeliers (17%) is de afgelopen 12 maanden het slachtoffer geworden van diefstal van bijvoorbeeld materiaal of computers. De meeste slachtoffers is dat één (41%) of twee keer (21%) overkomen, de rest vaker (38%). De helft van de winkeliers geeft aan geen aangifte te doen van deze diefstallen. Naast diefstal uit de winkel vindt er ook diefstal plaats van persoonlijke bezittingen van winkeliers en medewerkers. Eén op de zeven respondenten en één op de acht medewerkers is in de afgelopen 12 maanden het slachtoffer geworden van diefstal van persoonlijke bezittingen (respectievelijk 13% en 14%). De meeste respondenten zijn één (71%) of twee keer (19%) bestolen, de rest vaker (10%). Filialen vaker slachtoffer bedreiging en fysiek geweld Eén op de vijf respondenten is in de afgelopen 12 maanden het slachtoffer geworden van bedreiging met lichamelijk geweld (20%). Deze slachtoffers hebben hier gemiddeld 6 keer mee te maken gehad. Een derde van de winkeliers en medewerkers is één keer bedreigd (33%), 21% twee keer, 12% drie keer en nog een derde vaker dan drie keer (34%). Van lichamelijk geweld zijn minder respondenten en hun medewerkers in de afgelopen 12 maanden het slachtoffer geworden (7%). Zij hebben hier gemiddeld 1,8 keer mee te maken gehad. De meesten zijn één keer het slachtoffer geworden (65%), een kleiner aandeel twee keer (19%) of drie keer (11%) en een klein percentage vaker (5%). Bedreiging en geweld komen het vaakst voor in filialen (respectievelijk 29% en 10%) en het minst vaak in zelfstandige ondernemingen. De analyses wijzen uit dat (dreiging met) geweld vaker voorkomt naarmate de winkel groter is. In kleine winkels geeft 15% respectievelijk 5% aan slachtoffer te zijn geweest van (dreiging met) geweld, in grote winkels zijn die percentages 39% en 14%. Winkeliers en medewerkers van warenhuizen en van supermarkten zijn opvallend vaak bedreigd met lichamelijk geweld (respectievelijk 44% en 43%). Ook bijna vier op de tien apothekers zijn bedreigd (37%). Telecommunicatiewinkels hebben opvallend veel te maken gehad met lichamelijk geweld (20%). Verder zijn supermarkten relatief vaak het slachtoffer geworden van lichamelijk geweld (13%) evenals mediawinkels en apotheken (beide 12%).
Tabel 3.8 Hoe vaak bent u of een van uw medewerkers de afgelopen 12 maanden bedreigd met of slachtoffer geworden van lichamelijk geweld? Enkele branches (procenten) slachtoffer bedreiging supermarkten warenhuizen telecommunicatie (belwinkels) apotheken en drogisterijen (brom)fiets- en autobenodigdheden gemiddelde alle branches 43 44 33 37 33 20 slachtoffer geweld 13 8 20 12 7 7 bron: O+S

37

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Een derde doet geen aangifte van lichamelijk geweld Nagenoeg de helft van de respondenten zegt in alle gevallen aangifte te hebben gedaan van lichamelijk geweld (49%). Daar staat een opvallend aandeel van een derde (34%) tegenover dat dat niet heeft gedaan. Bij dreiging is dit verschil groter: 20% heeft het in alle gevallen aangegeven, 66% niet. Vernieling en bekladding relatief vaak een probleem In de afgelopen 12 maanden heeft 27% van de winkeliers te maken gehad met vernieling aan het gebouw, interieur of materiaal. De meeste slachtoffers van vernieling hebben hier één (41%) of twee keer (21%) mee te maken gehad. Vooral grotere winkels blijken relatief vaak slachtoffer te zijn (39%). Een nog groter probleem vormen bekladding en graffiti. Bijna de helft van de winkeliers (48%) is daar de afgelopen 12 maanden het slachtoffer van geworden. Van de slachtoffers heeft 41% hier één keer mee te maken gehad, 25% twee keer, 13% drie keer en de rest vaker (21%). Eigen personeel pleegt drie van de vijf delicten Ook is de winkeliers gevraagd welk percentage van alle delicten die in hun winkel plaatsvonden volgens hen wordt gepleegd door medewerkers. Winkeliers denken dat 58% van de delicten door het eigen personeel gepleegd worden. Hierbij is geen verschil waargenomen tussen de verschillende bedrijfsvormen, maar wel tussen winkeliers met meer of minder personeel. Hoe meer personeel, des te grotere percentages van de delicten door het eigen personeel gepleegd worden, variërend van 59% bij de kleinste winkels tot 86% bij de grootste winkels. Voldoende beveiliging volgens winkeliers Desgevraagd zeggen acht van de tien respondenten dat zij in de afgelopen 12 maanden (ruim) voldoende geïnvesteerd hebben in veiligheidsmaatregelen (81%). Slechts een klein deel geeft aan dat dat onvoldoende is (7%). Twee op de tien winkels namen op het moment van de afname deel aan georganiseerde beveiligingsprojecten (20%). Bekendheid Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam Ten slotte zeggen bijna drie van de tien winkeliers (29%) dat ze voor de deelname aan dit onderzoek al bekend waren met het PCA.

38

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

4 Veiligheid in en om bedrijven

Nadat in het vorige hoofdstuk aan de hand van de enquêtegegevens de veiligheidsproblematiek van de Amsterdamse winkeliers is belicht, gebeurt dit in het voorliggende hoofdstuk met betrekking tot de problemen zoals de bedrijven die ervaren. Ook nu komen delicten in de eigen zaak of in de directe omgeving, de mate van confrontatie met overlast, de veiligheidsbeleving en slachtofferschappen van een aantal delicten aan de orde. Ook wordt, wanneer daar aanleiding toe is, weer een uitsplitsing gemaakt naar bedrijfsvorm, bedrijfsgrootte en branche.

4.1 Gebiedsproblematiek
Onder het kopje gebiedsproblematiek is de ondernemers gevraagd naar de mate waarin bepaalde delicten voorkomen in hun bedrijf of de directe omgeving daarvan. Hetzelfde is gebeurd met betrekking tot een aantal vormen van overlast 4.1.1 Het voorkomen van delicten Inbraak en autocriminaliteit meest voorkomende delicten Bijna de helft van de ondernemers geeft aan soms of vaak met inbraak in het bedrijf en autocriminaliteit te maken te hebben (respectievelijk 47% en 46%). Fietsendiefstal komt bij vier op iedere tien bedrijven voor (38%), (winkel)diefstal bij drie op de tien bedrijven (30%).
Tabel 4.1 Mate waarin delicten voorkomen in bedrijf of in de directe omgeving (procenten, n=2.697) (bijna) delictsoorten inbraak in het bedrijf autocriminaliteit (bijv. diefstal van of uit auto's) fietsendiefstal (van klanten, bezoekers en personeel) (winkel)diefstal zakkenrollerij (van klanten, bezoekers of personeel) bedreiging overvallen intimidatie en afpersing mishandeling vaak 11 11 9 7 4 3 1 1 1 soms 36 35 29 23 16 21 12 10 8 nooit weet niet 41 45 51 45 62 64 68 68 71 12 9 11 25 18 13 19 21 20 totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 bron: O+S

Bedrijfssectoren verschillen wat betreft vaak voorkomende delicten Als het gaat om problemen zoals die in het bedrijf of in de directe omgeving voorkomen zijn er verschillen gevonden tussen de bedrijfssectoren:

39

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

De sector vervoer, opslag en communicatie heeft, vergeleken met andere bedrijfssectoren, vaak te maken met autocriminaliteit (18%), (winkel)diefstal (16%), overvallen (6%), inbraak (16%), bedreiging (8%) en intimidatie en afpersing (4%). De horeca komt vaak in aanraking met fietsendiefstal (16%), diefstal (11%) en zakkenrollerij (22%). De sector detailhandel/autoreparatie heeft relatief vaak te maken met (winkel)diefstal (24%) autocriminaliteit (18%) en inbraak (16%). De sector openbaar bestuur en onderwijs heeft, vergeleken met andere sectoren, vaak te maken met mishandeling (3,2%) en inbraak (15%). Inbraak komt behalve bij de genoemde sectoren eveneens vaak voor bij groothandel en industrie (respectievelijk 15% en 14%).

Tabel 4.2 Delicten die volgens respondenten vaak voorkomen in het bedrijf of in de directe omgeving naar bedrijfssector (procenten)

sector

autocriminaliteit 10,4 12,9 12,0 8,5

inbraak

fietsen- (winkel-) zakkendiefstal 9,2 10,8 12,1 6,3 diefstal 8,3 7,8 9,4 7,8 rollerij 3,1 4,0 3,5 4,1

bedreiging

overvallen

intimidatie, afpersing 1,7 1,9 0,7 2,1

mishandeling

industrie financiële en zakelijke dienstverlening overige dienstverlening openbaar bestuur en onderwijs gezondheidszorg- en welzijnszorg vervoer, opslag, communicatie horeca detailhandel , autoreparatie bouwnijverheid groothandel gemiddeld
7

14,2 11,9 8,2 14,6

1,6 2,3 1,9 4,7

0,8 1,3 1,4 3,3

0,8 1,2 0,7 3,2

5,1

9,3

12,1

10,6

2,8

5,6

0,7

1,4

0,7

17,9 10,0 17,6 13,5 11,1 11,4

16,3 10,0 16,3 11,2 15,0 11,3

7,7 15,8 6,0 3,5 5,5 9,4

16,0 11,4 24,1 2,7 7,2 7,0

7,1 22,2 2,4 0,0 2,7 4,4

7,9 5,3 4,4 2,4 2,1 3,1

5,7 1,5 1,1 0,0 0,5 1,4

3,8 1,7 2,4 0,0 0,5 1,4

1,2 1,6 0,0 1,2 1,1 1,2 bron: O+S

Evenals bij de winkels hebben grotere bedrijven in het algemeen meer te maken met de genoemde delicten dan kleinere bedrijven. 4.1.2 Overlast Ondernemers hebben vooral overlast van rommel op straat Bedrijven ervaren, evenals de winkeliers, het meest overlast van rommel op straat.

7

Het gaat hierbij niet om gevestigde detailhandel maar om bijvoorbeeld straathandel en markthandel

40

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Vier op de tien ondernemers geven aan dat er vaak rommel op straat ligt (42%). De meeste andere vormen van overlast komen soms voor, maar volgens meer dan de helft van de ondernemers (bijna) nooit.
Tabel 4.3 Mate waarin overlast voorkomt in bedrijf of in de directe omgeving (procenten, n= 2.697) (bijna) overlastvormen rommel op straat graffiti of bekladding van muren en/of gebouwen groepen jongeren vormen van geluidsoverlast drugsoverlast, overlast door junks agressief of intimiderend gedrag van klanten of bezoekers bron: O+S vaak 42 17 14 12 9 4 soms 38 36 28 31 23 22 nooit weet niet 19 44 54 53 62 65 1 3 4 4 6 9 totaal 100 100 100 100 100 100

Vooral overlast in sector openbaar bestuur en onderwijs Wanneer er wordt gekeken naar de verschillen in overlast tussen de sectoren, dan komt het volgende beeld naar voren: De sector openbaar bestuur en onderwijs geeft aan vaker dan gemiddeld overlast te hebben van rommel op straat (52%), graffiti of bekladding (28%) en groepen jongeren (26%). In de horeca heeft men opvallend vaak drugsoverlast c.q. last van junks (17%), agressief of intimiderend gedrag van klanten of bezoekers (9%) en graffiti of bekladding (28%). In de sector gezondheids- en welzijnszorg heeft men, vergeleken met andere sectoren, veel overlast van rommel op straat (54%) en groepen jongeren (25%). Bedrijfsvorm en –grootte zijn minder onderscheidend als het gaat om ervaren overlast.

4.2 Veiligheidsbeleving
In deze paragraaf staat de veiligheidsbeleving van de ondernemer en die van de medewerkers centraal. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag of ondernemers vinden dat de politie voldoende aandacht heeft voor de veiligheid in de directe omgeving van het bedrijf. Een derde voelt zich wel eens onveilig in omgeving eigen bedrijf Bijna één op de vijf ondernemers voelt zich wel eens onveilig in het eigen bedrijf (vaak, soms dan wel zelden; 17%), terwijl een derde dat in de directe omgeving van het eigen bedrijf heeft (33%).

41

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Figuur 4.4 Onveiligheidsgevoelens van ondernemers in het eigen bedrijf of in de directe omgeving (procenten, n=2.697)

% 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 vaak soms zelden nooit
bron: O+S

in bedrijf omgeving bedrijf

Wordt er gekeken naar de mate waarin dat gebeurt dan blijkt dat 2% zich vaak onveilig voelt in het eigen bedrijf, 10% soms en 5% zelden. In de directe omgeving van het eigen bedrijf is dat respectievelijk 4%, 22% en 7%. Verreweg het grootste deel voelt zich nooit onveilig (respectievelijk 83% in het bedrijf en 67% in de omgeving). Eén op de vijf vindt de omgeving onvoldoende veilig Voor de veiligheid in het bedrijfsgebied of de directe omgeving van het bedrijf geven ondernemers gemiddeld een 6,5 als rapportcijfer, waarbij het meest gegeven cijfer een 7 is (27%). Ruim twee op de tien ondernemers (22%) geven een onvoldoende. De ondernemers schatten de kans dat hun bedrijf in de komende 12 maanden slachtoffer zal worden van een inbraak gemiddeld op 22% en de kans dat het bedrijf in diezelfde periode slachtoffer wordt van een overval gemiddeld op 8%. Niet iedereen vindt dat de politie voldoende aandacht heeft voor de veiligheid in de directe omgeving van het bedrijf. Drie op de tien ondernemers (31%) vinden dat de aandacht van de politie voor de veiligheid in de omgeving van het bedrijf (ruim) onvoldoende is, 46% vindt de aandacht (ruim) voldoende en bijna een kwart heeft geen idee (23%). Uitspraken over medewerkers voorzichtiger Twee op de tien ondernemers denken dat de werknemers zich wel eens onveilig voelen in het bedrijf (22%) en een derde denkt dat werknemers zich wel eens onveilig voelen in de directe omgeving (33%). Een derde (35%) maakt zich wel eens zorgen over de veiligheid van het personeel.

42

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Ondernemers in de gezondheids- en welzijnszorg kennen de meeste onveiligheidsgevoelens Ondernemers in de gezondheids- en welzijnszorg denken het vaakst van alle sectoren dat hun werknemers zich wel eens onveilig voelen in het bedrijf (36%). Deze ondernemers scoren ook relatief hoog als het gaat om de veiligheidsbeleving van de werknemers in de directe omgeving (46%)
Tabel 4.5 Onveiligheidsgevoelens ondernemers en werknemers naar sector (procenten, n=2.697) werknemers onveilig in werknemers onveilig sector gezondheids- en welzijnszorg horeca openbaar bestuur en onderwijs detailhandel, autoreparatie vervoer, opslag, communicatie overige dienstverlening groothandel industrie financiële en zakelijke dienstverlening bouwnijverheid gemiddeld zelf onveilig in bedrijf 25 26 17 28 28 19 16 17 13 11 17 in bedrijf 36 28 33 26 26 22 20 14 15 8 20 directe omgeving van het bedrijf 46 44 48 34 34 30 33 30 29 23 33 bron: O+S

Ook ondernemers in het openbaar bestuur en onderwijs denken relatief vaak dat hun medewerkers zich onveilig voelen, zowel in het bedrijf (33%) als in de directe omgeving (48%). Ondernemers in de sector detailhandel, autoreparatie en in de sector vervoer, opslag en communicatie voelen zich vergeleken met de andere ondernemers het meest onveilig in het eigen bedrijf (beide 28%). Ondernemers van grote bedrijven voelen zich onveiliger Ondernemers met grote bedrijven voelen zich over het algemeen onveiliger dan ondernemers met kleine bedrijven. Van bedrijven met meer dan 150 medewerkers voelt bijna de helft van de ondernemers zich wel eens onveilig in de omgeving van het eigen bedrijf (47%), van bedrijven met minder dan 5 medewerkers is dit ruim een kwart (28%). Ook denken relatief veel ondernemers van bedrijven met meer dan 150 medewerkers dat hun werknemers zich wel eens onveilig voelen in het bedrijf en in de directe omgeving daarvan (40% en 72%). Ondernemers van bedrijven met minder dan 5 medewerkers denken dit het minst vaak (respectievelijk 11% en 19%).

4.3 Slachtofferschappen
In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de slachtofferschappen van de ondernemers. Aan de respondenten zijn wederom negen soorten delicten voorgelegd, maar nu met de vraag of ze hier in de afgelopen 12 maanden mee te maken hebben gehad.

43

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Eén op de vijf bedrijven slachtoffer van inbraak Een kwart van de bedrijven heeft de afgelopen 12 maanden te maken gehad met een poging tot inbraak (26%). Dit betekent dat men niet binnen is geweest en dat er niets gestolen is. Slachtoffers hebben hier gemiddeld 2,3 keer mee te maken gehad. Eén op de vijf bedrijven (20%) heeft in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met een geslaagde inbraak (ongeacht of er iets gestolen is). Bedrijven waar is ingebroken hebben dit gemiddeld 2,1 keer meegemaakt. Driekwart doet altijd aangifte bij inbraak Bijna de helft van de ondernemers heeft geen aangifte gedaan van een poging tot inbraak in het bedrijf. Bij een geslaagde inbraak in het bedrijf ligt dit percentage veel lager (15%). Bijna driekwart van de ondernemers doet altijd aangifte van inbraak (73%). Een derde in de sector openbaar bestuur en onderwijs is slachtoffer van inbraak Ook tussen de sectoren zijn verschillen te zien met betrekking tot slachtofferschap van (poging tot) inbraak. Vier op de tien respondenten in de sector openbaar bestuur en onderwijs hebben te maken gehad met een poging tot inbraak en bij een derde is daadwerkelijk ingebroken. In de sector bouwnijverheid heeft men het minst te maken met (poging tot) inbraak (respectievelijk 21% en 12%).
Tabel 4.6 Slachtofferschap (poging tot) inbraak in de afgelopen 12 maanden naar sector (procenten) sector openbaar bestuur en onderwijs horeca gezondheids- en welzijnszorg detailhandel, autoreparatie industrie groothandel vervoer, opslag, communicatie overige dienstverlening financiële en zakelijke dienstverlening bouwnijverheid gemiddeld slachtoffer poging tot inbraak 40 32 34 26 28 25 23 23 24 21 26 slachtoffer inbraak 33 31 24 30 22 20 19 18 17 12 22 bron: O+S

Grotere bedrijven hebben vaker te maken met (poging tot) inbraak Hoe meer werknemers er in een bedrijf werken, hoe vaker men in de afgelopen 12 maanden te maken heeft gehad met (poging tot) inbraak. Bij de kleinste bedrijven ( 1 tot 4 werknemers) varieert dat rondom 10% (respectievelijk bijna 10% is slachtoffer van een poging en 17% van inbraak), bij de grootste (meer dan 150 werknemers) is dat meer dan de helft (respectievelijk 53% voor pogingen en 58% voor inbraken).

44

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Helft ondernemers doet geen aangifte van diefstal Een kwart van de bedrijven heeft in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met diefstal in het bedrijf (23%). Wanneer alleen gekeken wordt naar de bedrijven die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van diefstal dan is dit 8,5 keer. Bijna vier op de tien ondernemers doen in alle gevallen aangifte van diefstal (39%), bijna de helft daarentegen doet helemaal geen aangifte (47%). Helft ondernemers doet altijd aangifte van overval Vijf procent van de ondernemers is in de afgelopen 12 maanden slachtoffer geworden van lichamelijk geweld. Bedreiging met lichamelijk geweld vond vaker plaats, hiervan is 16% slachtoffer geworden. Gemiddeld waren deze ondernemers 2,6 keer slachtoffer van lichamelijk geweld en 7,8 keer van dreiging met lichamelijk geweld. In totaal is 4% van de bedrijven in de afgelopen 12 maanden slachtoffer geworden van een overval terwijl de overvaller daarbij geweld gebruikte of in ieder geval dreigde met geweld. Afpersing is minder vaak voorgekomen (2%). De slachtoffers hebben gemiddeld 2,5 keer te maken gehad met een overval met (dreiging van) geweld en 1,9 keer met afpersing. Ruim de helft van de ondernemers doet in alle gevallen aangifte van een overval met (dreiging van) geweld (55%). Dat is relatief veel als gekeken wordt naar de aangiften van andere geweldsdelicten. Van lichamelijk geweld en afpersing doet respectievelijk 45% en 37% van de ondernemers altijd aangifte. Van bedreiging met geweld wordt het minst aangifte gedaan, tweederde van de ondernemers doet hier geen aangifte van (66%). Vooral gezondheids- en welzijnszorg en horeca te maken met geweld Niet alle sectoren hebben even vaak te maken met overvallen met (dreiging van) geweld en (bedreiging met) lichamelijk geweld.
Tabel 4.7 Slachtofferschap geweldsdelicten in de afgelopen 12 maanden naar sector (procenten) overval met (dreiging sector gezondheids- en welzijnszorg horeca openbaar bestuur en onderwijs detailhandel, autoreparatie vervoer, opslag, communicatie overige dienstverlening industrie financiële en zakelijke dienstverlening groothandel bouwnijverheid gemiddeld van) geweld 5 4 8 3 10 5 1 3 1 2 4 bedreiging lichamelijk geweld 31 31 26 28 22 19 13 10 10 9 16 slachtoffer lichamelijk geweld 11 8 7 9 5 6 4 3 3 2 5 bron: O+S

45

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Ondernemers in de sector vervoer, opslag en communicatie zijn relatief vaak het slachtoffer van overvallen met (dreiging van) lichamelijk geweld (10%). Bijna een derde van de ondernemers in de sector gezondheids- en welzijnszorg en in de horeca heeft te maken gehad met dreiging van lichamelijk geweld (beide 31%). De gezondheids- en welzijnszorg is het vaakst slachtoffer geworden van lichamelijk geweld (11%), maar ook de horeca heeft hier relatief vaak mee te maken gehad (8%). Zeven op de tien ondernemers slachtoffer van vernieling Zeven op de tien bedrijven zijn in het afgelopen jaar slachtoffer geworden van bekladding of graffiti of van vernieling aan het gebouw, interieur of materieel (beide 71%). Slachtoffers hebben gemiddeld 4,4 keer met bekladding of graffiti en 3,5 keer met vernieling te maken gehad. Vooral bedrijven in de sectoren openbaar bestuur en onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg en de horeca zijn vaak slachtoffer van vernieling van gebouwen, interieur of materieel (respectievelijk 91%, 92% en 91%). Hetzelfde geldt voor bekladding of graffiti van muren en/of gebouwen (respectievelijk 95%, 93% en 90%). Acht op de tien vinden dat ze voldoende geïnvesteerd hebben in veiligheidsmaatregelen Aan de ondernemers is gevraagd of zij naar hun eigen idee in de afgelopen 12 maanden voldoende hebben geïnvesteerd in veiligheidsmaatregelen in hun eigen bedrijf. In totaal denkt 83% (ruim) voldoende en 6% onvoldoende hierin geïnvesteerd te hebben. Ook is ondernemers gevraagd of zij momenteel deelnemen aan georganiseerde beveiligingsprojecten. Dit doet 19% van hen. Bekendheid met het Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam Twintig procent van de ondernemers was voorafgaand aan het onderzoek bekend met het Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam (PCA) en haar activiteiten.

4.4 De horeca uitgelicht
In deze laatste paragraaf worden de belangrijkste bevindingen met betrekking tot de horeca uitgelicht. Als het om omgevingsproblemen gaat, dan blijkt deze sector in vergelijking met andere sectoren vaak problemen te hebben met delicten als fietsendiefstal (57% zegt dat dat vaak dan wel soms voorkomt), diefstal (53%), bedreiging (41%), overvallen (21%) en zakkenrollerij (63%). Ook heeft de horeca relatief veel overlast van rommel op straat (volgens 47% komt dat vaak voor tegenover gemiddeld 42%), agressief of intimiderend gedrag van klanten of bezoekers (9% tegenover 4%), graffiti of bekladding (24% tegenover 17%) en drugsoverlast of overlast door junks (17% tegenover 9%). De horeca kent in verhouding tot andere sectoren relatief veel onveiligheidsgevoelens. Dit geldt zowel voor ondernemers zelf, als om hun werknemers, hun bedrijf en de omgeving daarvan.

46

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Tabel 4.8 Onveiligheids gevoelens ondernemers en werknemers naar sector (procenten, n=2.697) zelf onveilig in directe zelf onveilig in bedrijf horeca gemiddelde van alle sectoren 17 33 20 33 bron: O+S 26 omgeving van het werknemers onveilig in bedrijf 41 bedrijf 28 werknemers onveilig in directe omgeving van het bedrijf 44

In totaal maakt 59% van de horecaondernemers zich zorgen over de veiligheid van het personeel, terwijl het gemiddelde voor alle sectoren 35% is. Horecaondernemers schatten de kans dat het bedrijf de komende maanden het slachtoffer wordt van een overval hoger in dan gemiddeld. Over alle sectoren heen wordt de kans op een overval op 8% geschat, bij de horeca is dit 17%. De kans op een inbraak schatten horeca ondernemers met 23% vrijwel op het gemiddelde van 22% in. Ondernemers in de horeca hebben naar eigen zeggen echter wel vaker dan gemiddeld te maken met inbraak: 31% van de horeca-exploitanten is het afgelopen jaar slachtoffer geweest tegenover gemiddeld 22%. Ook heeft de horeca in de afgelopen 12 maanden vaker dan gemiddeld te maken gehad met diefstal.
Tabel 4.9 Slachtofferschap diefstal in de afgelopen 12 maanden naar sector (procenten) diefstal eigen bezittingen sector horeca gemiddelde van alle sectoren diefstal in bedrijf 39 23 ondernemer 81 50 diefstal persoonlijke bezittingen medewerkers 87 58 bron: O+S

Geweldsdelicten komen in de horeca eveneens relatief vaak voor. Zo heeft bijna een op de drie horecaondernemers in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met bedreiging van lichamelijk geweld (31%) tegenover gemiddeld een op de zes (16%). Ook is men vaker slachtoffer geweest van lichamelijk geweld (8% tegenover 5% gemiddeld). Negen van de tien (91%) horeca-exploitanten zijn slachtoffer geweest van vernieling van gebouwen, interieur of materieel tegenover zeven van de tien gemiddeld (71%). Dezelfde verhoudingen gelden met betrekking tot vernieling en bekladding of graffiti (ongeveer 90% tegenover ongeveer 70%). Van de horecaondernemers vindt 88% dat zij (ruim) voldoende geïnvesteerd hebben in veiligheidsmaatregelen in de afgelopen 12 maanden. Dit ligt iets boven het gemiddelde van 83%. Horecaondernemers nemen echter met 12% minder vaak dan gemiddeld (19%) deel aan georganiseerde beveiligingsprojecten

47

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

48

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Bijlagen

49

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Objectieve indicatoren per veiligheidselement
politiecijfers inbraak 2.5.1 Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen slachtofferschappen vragenlijst V23 poging tot inbraak V25 inbraak

diefstal

1.2.1 Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 1.2.2 Diefstal van motorvoertuigen 1.2.3 Diefstal van brom-,snor-, fietsen 1.2.4 Zakkenrollerij 1.2.5 Diefstal af/uit/van overige voertuigen 1.6.1 Overige vermogensdelicten/(eenvoudige) diefstal

V 29 diefstal auto of uit auto V31 diefstal persoonlijke bezittingen V32 diefstal persoonlijke bezittingen V27 diefstal van materiaal of computers

winkeldiefstal

2.5.2 Winkeldiefstal (alleen bij winkels, bij bedrijven bij diefstal algemeen)

V27 waarnemen winkeldiefstal c.q. aanhouding

geweld

1.4.3 Openlijk geweld (persoon) 1.4.4 Bedreiging 1.4.5 Mishandeling 1.4.6 Straatroof 1.4.7 Overval overige objecten en overval geldinstelling/-loper

V15 overval met geweld V19 slachtoffer lichamelijk geweld V21 afpersing V17 bedreiging lichamelijk geweld

overlast

Overlast algemeen 2.1.1 Drugs-/drankoverlast (incidenten) 2.2.2 Overlast uitgaansgelegenheden/horeca 2.3.1 Verkeersoverlast (incidenten) 2.4.1 Burengerucht (relatieproblemen) (incidenten) 2.6.1 Milieu grijs/ incidenten 2.6.3 Milieu overig incidenten 2.7.1 Overlast incidenten Drugsoverlast 3.1.1 Drugshandel (misdrijf) Alle APV'S (hinderlijk drankgebruik, hinderlijk gedrag in of bij gebouwen, nepdope, openlijk gebruik, bedelen, samenscholing, slapen, openlijke fietsverkoop, mesverbod, wildplassen)

vernieling

2.2.1 Vernieling cq. Zaakbeschadiging

V33 vernieling gebouw, interieur, V34 bekladding/ graffiti

50

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Subjectieve indicatoren
Beleving en gebiedsproblematiek vragenlijst

onveiligheidsbeleving

V4/5 Onveiligheidsgevoelens in het bedrijf V6/7 Onveiligheidsgevoelens in de directe omgeving van het bedrijf V11 Geschatte kans dat het bedrijf komende 12 maanden het slachtoffer wordt van een overval V12 Geschatte kans dat het bedrijf komende 12 maanden het slachtoffer wordt van inbraak V14 Rapportcijfer veiligheid bedrijfsgebied of directe omgeving V13 aandacht van politie voor de veiligheid

gebiedsproblematiek

winkeldiefstal

V1b. winkeldiefstal

diefstal

V1a. fietsendiefstal V1c. autocriminaliteit (diefstal uit en van auto’s) V1h. zakkenrollerij

geweld

V1d. bedreiging V1e. intimidatie en afpersing V1f. overvallen V1g. mishandeling V2b. agressief of intimiderend gedrag van klanten of bezoekers

inbraak

V1i. inbraak in bedrijf/ winkel

vandalisme

V2c. bekladding van muren en/of gebouwen

overlast

V2d. overlast van groepen jongeren V2f. vormen van geluidsoverlast V2a. rommel op straat V2e. drugsoverlast

51

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Objectieve scorekaart winkels, alleen winkelgebieden

N1 C1 A2 H1 P1 A11 A1 A4 A3 A4 J1 Q1 R1 V3 V1 V2 W3 V4 U1 D1 A14 A5 A5 A8 A10 A6 A7 U2 G1

A9

W1

T1

Legenda, Amsterdam = 100 > 162 100 - 162 28 - 100 < 28

bron: O+S

Objectieve scorekaart bedrijven, alleen bedrijfsgebieden

B1 N2

N3 B2

B3

C2 H1 C1 A2 A1

N1 G3

Q1 R1 V2 U2 V1 W1 U1 W2

G1

G2

U3

Legenda, Amsterdam = 100 > 130 100 - 130 70 - 100 < 70

T2 T1

bron: O+S

52

Objectieve scorekaart winkels
A7 Utrechtsestraat, Rembrandtplein, Reguliersbreestraat,Reguliersdwarsstraat, Amstel A9 + A10 Burgwallen tot Nieuwmarkt & Zeedijk, Nieuwmarkt, Waterlooplein, Damstraat, Nieuwe Hoogstraat A5 Leidsestraat, Leidse Plein, Koningsplein P2 Overig Geuzenveld (incl. Lambertus Zijlplein) N1 Buikslotermeerplein P1 Burg. De Vlugtlaan, Plein '40-'45 A6 Kalverstraat, Rokin, Heiligeweg, Nes G1 Javastraat, Molukkenstraat U2 Dapperstraat, 1e Van Swindenstraat A4 + A11 Nieuwendijk, Damrak & Nieuwezijds Voorburgwal en omgeving H1 Bos en Lommerplein, Bos en Lommerweg J1 Mercatorplein, Jan Evertsenstraat, Vespuccistraat A13 Rest Westelijke Binnenstad Q1 Osdorpplein, Tussenmeer T2 Overig Zuidoost noord T1 Centrumgebied Zuidoost T3 Overig Zuidoost zuid D1 Vierkant 'Achter Oud-West' U3 Overig Oost/Watergraafsmeer A12 Rest Oostelijke Binnenstad N3 Overig Amsterdam-Noord Nieuw C2 Westerpark boven spoor Spaardammerbuurt H2 Overig Bos en Lommer W2 Overig Buitenveldert Q2 Overig Osdorp R1+ R2 Johan Huizingalaan, Sierplein & Overig Slotervaart A14 Zuidelijk deel Jordaan V5 Overig De Pijp A2 Haarlemmerstraat, Haarlemmerdijk J2 Overig De Baarsjes D2 Overig Oud-West V4 Gebied omsloten door Ruysdaelkade, Ceintuurbaan, Van Woustraat en Stadhouderskade C1 Westerpark beneden spoor Fred Hendrikbuurt/Staatsliedenbuurt U1 Middenweg, Linnaeusstraat, Christ. Huygensplein G3 Overig oud Zeeburg A1 Noordelijk deel Jordaan V1 Hoofdorpplein, Zeilstraat N2 Overig Amsterdam-Noord Oud A8 Zuidelijke Grachtengordel V2 Beethovenstraat V6 Overig Oud Zuid G2 Overig nieuw Zeeburg A3 Westelijke Grachtengordel V3 PC Hooftstraat, Van Baerlestraat W3 Rivierenbuurt W1 Gelderlandplein 1) sd = standaarddeviatie sd=62,24 index objectief 340 291 262 204 201 200 199 199 188 187 175 170 151 148 148 142 140 139 135 126 125 123 119 118 110 109 104 104 103 97 96 94 90 90 88 85 82 82 79 78 78 73 67 65 60 44 sd= 80,89 inbraak 66 129 50 355 78 102 45 69 49 94 96 51 98 48 228 44 240 62 217 248 189 229 166 353 184 189 77 121 31 78 133 31 114 52 153 61 21 105 79 55 130 154 78 57 68 29 sd= 104,95 sd= 60,83 diefstal winkeldiefstal 551 48 220 110 429 158 124 188 213 119 236 108 453 164 133 333 291 218 304 133 165 172 138 117 242 85 194 113 72 141 133 194 136 73 160 87 141 103 128 72 88 99 102 72 110 68 65 23 102 77 97 91 109 84 86 99 143 67 84 81 101 60 146 66 83 37 112 79 83 5 121 37 86 43 64 40 109 31 49 33 100 31 68 54 106 34 123 61 65 54 122 51 sd=104,97 geweld 550 238 290 160 383 373 204 257 231 192 287 314 189 286 146 178 121 242 123 82 115 94 134 56 97 89 117 95 133 130 96 119 98 119 71 110 151 79 92 133 77 45 63 58 52 34 sd= 45,74 vernieling 124 145 166 211 262 236 93 129 141 108 163 157 52 127 70 77 193 142 113 115 153 110 113 60 113 106 125 109 149 111 99 100 107 106 137 104 89 129 91 118 59 43 68 76 77 55 sd= 271,79 overlast 991 1439 846 65 51 40 495 214 287 477 67 183 308 34 117 243 36 106 50 77 59 79 66 16 35 23 151 115 181 76 69 170 105 81 94 109 93 85 93 49 40 31 78 42 53 7 Bron: O+S

Subjectieve scorekaart winkels
sd=22,30 subjectief N3 Overig Amsterdam-Noord Nieuw N1 Buikslotermeerplein P1 Burg. De Vlugtlaan, Plein '40-'45 R1 + R2 Johan Huizingalaan, Sierplein & Overig Slotervaart T1 Centrumgebied Zuidoost Q1 Osdorpplein, Tussenmeer D1 Vierkant 'Achter Oud-West' U2 Dapperstraat, 1e Van Swindenstraat H1 Bos en Lommerplein, Bos en Lommerweg T2 Overig Zuidoost noord G1 Javastraat, Molukkenstraat J1 Mercatorplein, Jan Evertsenstraat, Vespuccistraat A9 + A10 Burgwallen tot Nieuwmarkt & Zeedijk, Nieuwmarkt, Waterlooplein, Damstraat, Nieuwe Hoogstraat V4 Gebied omsloten door Ruysdaelkade, Ceintuurbaan, Van Woustraat en Stadhouderskade U1 Middenweg, Linnaeusstraat, Christ. Huygensplein A4 + A11 Nieuwendijk, Damrak & Nieuwezijds Voorburgwal en omgeving N2 Overig Amsterdam-Noord Oud C1 Westerpark beneden spoor Fred Hendrikbuurt/Staatsliedenbuurt A6 Kalverstraat, Rokin, Heiligeweg, Nes V2 Beethovenstraat D2 Overig Oud-West A5 Leidsestraat, Leidse Plein, Koningsplein A14 Zuidelijk deel Jordaan W3 Rivierenbuurt A8 Zuidelijke Grachtengordel A1 Noordelijk deel Jordaan V3 PC Hooftstraat, Van Baerlestraat A3 Westelijke Grachtengordel A7 Utrechtsestraat, Rembrandtplein, Reguliersbreestraat, Reguliersdwarsstraat, Amstel A2 Haarlemmerstraat, Haarlemmerdijk V1 Hoofdorpplein, Zeilstraat W1 Gelderlandplein 1) sd = standaarddeviatie 145 138 134 132 125 123 119 113 112 107 107 103 101 100 97 97 92 92 90 83 82 81 80 79 79 78 77 77 74 73 65 63 sd= 25,00 onveiligheidsbeleving 162 144 140 136 132 137 122 113 128 112 119 103 99 101 105 94 88 96 91 85 88 84 80 81 81 78 80 77 87 67 67 75 sd=20,91 buurtproblematiek 128 131 128 127 119 110 116 112 97 102 94 103 103 100 89 99 96 87 88 81 76 78 79 77 76 78 74 76 61 79 64 50 aantal respondenten 26 62 38 46 88 67 47 58 23 28 46 37 56 66 46 113 33 21 102 34 20 48 40 106 65 35 55 116 45 113 39 38 aantal winkels totaal 85 97 71 153 190 138 327 91 47 86 89 80 266 307 89 318 177 48 216 59 103 86 131 206 238 134 141 211 94 119 61 63 bron O+S

Buurtproblematiek winkels
sd=20,91 buurtproblematiek N1 Buikslotermeerplein P1 Burg. De Vlugtlaan, Plein '40-'45 N3 Overig Amsterdam-Noord Nieuw R1 + R2 Johan Huizingalaan, Sierplein & Overig Slotervaart T1 Centrumgebied Zuidoost D1 Vierkant 'Achter Oud-West' U2 Dapperstraat, 1e Van Swindenstraat Q1 Osdorpplein, Tussenmeer A9 + A10 Burgwallen tot Nieuwmarkt & Zeedijk, Nieuwmarkt, Waterlooplein, Damstraat, Nieuwe Hoogstraat J1 Mercatorplein,Jan Evertsenstraat, Vespuccistr. T2 Overig Zuidoost noord V4 Gebied omsloten door Ruysdaelkade, Ceintuurbaan, Van Woustraat en Stadhouderskade A4 + A11 Nieuwendijk, Damrak & Nieuwezijds Voorburgwal en omgeving H1 Bos en Lommerplein, Bos en Lommerweg N2 Overig Amsterdam-Noord Oud G1 Javastraat, Molukkenstraat U1 Middenweg, Linnaeusstraat, Christ. Huygensplein A6 Kalverstraat, Rokin, Heiligeweg, Nes C1 Westerpark beneden spoor Fred Hendrikbuurt/Staatsliedenbuurt V2 Beethovenstraat A14 Zuidelijk deel Jordaan A2 Haarlemmerstraat, Haarlemmerdijk A1 Noordelijk deel Jordaan A5 Leidsestraat, Leidse Plein, Koningsplein W3 Rivierenbuurt A8 Zuidelijke Grachtengordel D2 Overig Oud-West A3 Westelijke Grachtengordel V3 PC Hooftstraat, Van Baerlestraat V1 Hoofdorpplein, Zeilstraat A7 Utrechtsestraat, Rembrandtplein, Reguliersbreestraat, Reguliersdwarsstraat, Amstel W1 Gelderlandplein 1) sd = standaarddeviatie 131 128 128 127 119 116 112 110 103 103 102 100 99 97 96 94 89 88 87 81 79 79 78 78 77 76 76 76 74 64 61 50 sd= 35,72 inbraak 160 165 161 182 73 126 132 127 78 127 81 79 71 121 137 136 98 49 116 143 96 77 114 40 97 75 87 94 89 89 54 73 sd= 33,47 116 165 121 165 153 114 145 104 151 115 138 109 88 114 84 76 111 97 90 47 82 99 96 84 66 99 73 72 88 30 83 42 sd= 23,98 137 145 110 122 132 131 93 124 127 112 125 106 109 102 68 104 113 114 86 100 58 82 82 124 70 88 80 74 104 65 59 109 sd= 38,66 geweld 169 165 165 141 162 144 125 136 118 116 166 120 107 139 97 100 97 99 102 63 80 50 70 88 66 59 90 48 68 64 70 46 sd= 29,91 vandalisme 90 58 122 76 68 128 96 73 125 97 47 141 118 57 129 71 97 95 68 116 128 133 103 141 89 141 126 104 75 95 80 29 bron: O+S sd= 22,33 overlast 105 115 152 109 137 108 132 96 126 127 120 112 105 85 125 114 91 97 120 75 99 77 72 114 71 91 87 86 82 82 85 52 diefstal winkeldiefstal

Objectieve scorekaart bedrijven
sd= 30,58 index objectief P geheel Geuzenveld A1 + A2 Conradstraat/Zeeburgerpad & overig Centrum T3 Overig Zuidoost noord, zuid W 1 RAI, Zuidas, Zuiderhof e.o., Burgerweeshuis (O-Z) B3 Teleport V1 Schinkel H2 Overig Bos en Lommer (incl. Boldootstrook) U2 Amstelstation e.o. J geheel Baarsjes B2 Bedrijvengebied N1 + N4 Oostelijke werkgebieden Amsterdam-Noord R1 Kantoorlocaties langs de ring U4 Overig Oost W atergraafsmeer incl. Polderweg en Molukkenstraat Q2 Overig Osdorp R3 Overig Slotervaart N5 Overig Amsterdam-Noord D geheel Oud-W est V2 De Pijp C3 Overig W esterpark U1 Amstel Business Park G4 Overig Zeeburg T1 Amstel III (a,b; vnl. kantoren) C2 Bedrijvencentrum N3 Buiksloterham B1 Havengebied C1 Foodcenter (FCA) G1+ G2 Veelaan, Zeeburgerpad (tot stadsdeelgrens) & Cruquiusweg V3 Overig Zuid (Stadionbuurt, Hoofddorppleinbuurt, Vondelparkstrook) T2 Amstel III (c,d; vnl. bedrijven) G3 Rietlandpark, Oostelijke Handelskade W 2 Rivierenbuurt, Buitenveldert en overig Zuideramstel Q1 Bedrijvencentrum Osdorp N2 Cornelis Douwesterrein H1 Landlust U3 Science Park Amsterdam (SPA) 166 152 141 139 126 123 120 111 111 107 105 104 103 103 101 100 100 93 91 90 89 88 84 82 73 72 68 67 66 65 63 61 56 42 26 sd= 81,10 inbraak 198 98 120 356 367 271 142 118 70 286 83 163 82 98 116 83 74 44 79 191 69 186 168 163 190 116 86 70 133 90 60 110 116 58 50 sd= 31,30 diefstal 152 164 123 82 52 111 90 120 118 67 95 102 121 108 99 85 101 113 83 85 108 63 113 69 40 82 113 83 52 80 79 55 59 35 24 sd= 45,52 geweld 172 139 171 73 44 69 129 130 150 40 131 102 113 117 107 115 129 104 106 45 98 60 26 44 35 40 46 57 50 50 55 26 19 48 12 sd= 45,10 vernieling 201 115 156 44 43 39 145 119 112 34 133 53 121 126 124 152 97 104 93 57 97 35 56 53 22 64 39 87 26 65 79 90 38 32 32 sd=59,75 overlast 64 337 129 8 8 21 70 14 81 10 78 18 68 35 27 74 77 135 93 19 69 28 14 50 6 50 23 42 12 23 47 23 34 8 2

Subjectieve scorekaart bedrijven
sd=20,93 subjectieve index P geheel Geuzenveld R1 Kantoorlocaties langs de ring U2 Amstelstation e.o. C2 Bedrijvencentrum T1 Amstel III (a,b; vnl. kantoren) R3 Overig Slotervaart T3 Overig Zuidoost noord+zuid J geheel Baarsjes U1 Amstel Business Park V1 Schinkel H2 Overig Bos en Lommer (incl. Boldootstrook) Q1 Bedrijvencentrum Osdorp N5 Overig Amsterdam Noord B2 Bedrijvengebied A1 + A2 Conradstraat/Zeeburgerpad & overig Centrum U4 Overig Oost W 'meer incl. Polderweg en Molukkenstraat Q2 Overig Osdorp N1+ N4 Oostelijke werkgebieden Amsterdam-Noord B1 Havengebied N2 Cornelis Douwesterrein C3 Overig W esterpark V2 De Pijp H1 Landlust N3 Buiksloterham G4 Overig Zeeburg D geheel Oud-W est T2 Amstel III (c,d; vnl. bedrijven) B3 Teleport V3 Overig Zuid (Stadionbuurt, Hoofddorppleinbuurt, Vondelparkstrook) G1 + G2 Veelaan, Zeeburgerpad (tot stadsdeelgrens) & Cruquiusweg W 1 RAI, Zuidas, Zuiderhof e.o., Burgerweeshuis (O-Z) G3 Rietlandpark, Oostelijke Handelskade W 2 Rivierenbuurt, buitenveldert en overig Zuideramstel C1 Foodcenter (FCA) U3 Science Park Amsterdam (SPA) 1) sd = standaarddeviatie 141 137 137 134 133 130 120 118 117 113 111 108 107 105 104 103 102 102 100 99 96 96 94 93 92 92 91 89 83 83 81 79 77 60 55 sd= 23,19 onveiligheidsbeleving 136 144 150 146 140 126 120 105 133 125 112 111 112 132 94 97 96 109 117 110 90 88 107 111 89 82 120 105 80 99 90 76 79 54 70 sd=23,94 buurtproblematiek 145 131 125 121 126 134 121 132 102 101 110 105 102 78 114 108 109 95 83 88 101 104 80 76 96 102 63 73 86 66 73 83 74 66 39 aantal respondenten 42 36 16 44 87 71 64 44 52 56 28 38 42 50 547 133 55 82 39 57 88 89 45 44 90 86 50 49 239 62 51 22 122 39 38 totaal aantal bedrijven 1251 468 137 101 646 1740 2503 1663 309 164 957 124 1510 161 13784 3178 1634 1989 649 304 2140 2828 133 360 2023 3060 405 165 6105 202 586 114 3330 116 94 Bron O+S

Buurtproblematiek bedrijven
sd=23,94 index buurtproblematiek P geheel Geuzenveld R3 Overig Slotervaart J geheel Baarsjes R1 Kantoorlocaties langs de ring T1 Amstel III (a,b; vnl. kantoren) U2 Amstelstation e.o. C2 Bedrijvengebied Westerpark T3 Overig Zuidoost noord, zuid A1 + A2 Conradstraat/Zeeburgerpad & overig Centrum H2 Overig Bos en Lommer (incl. Boldootstrook) Q2 Overig Osdorp U4 Overig Oost Watergraafsmeer incl. Polderweg en Molukkenstraat Q1 Bedrijvencentrum Osdorp V2 De Pijp D geheel Oud-West N5 Overig Amsterdam Noord U1 Amstel Business Park V1 Schinkel C3 Overig Westerpark G4 Overig Zeeburg N1 + N4 Oostelijke werkgebieden Amsterdam-Noord N2 Cornelis Douwesterrein V3 Overig Zuid (Stadionbuurt, Hoofddorppleinbuurt, Vondelparkstrook) G3 Rietlandpark, Oostelijke Handelskade B1 Havengebied H1 Landlust B2 Bedrijvengebied Westpoort N3 Buiksloterham W2 Rivierenbuurt, buitenveldert en overig Zuideramstel W1 RAI, Zuidas, Zuiderhof e.o., Burgerweeshuis (O-Z) B3 Teleport C1 Foodcenter (FCA) G1+G2 Veelaan, Zeeburgerpad (tot stadsdeelgrens) & Cruquiusweg T2 Amstel III (c,d; vnl. bedrijven) U3 Science Park Amsterdam (SPA) 145 134 132 131 126 125 121 121 114 110 109 108 105 104 102 102 102 101 101 96 95 88 86 83 83 80 78 76 74 73 73 66 66 63 39 sd= 31,63 inbraak 118 132 96 137 152 88 185 99 84 113 96 90 139 61 78 88 160 164 114 82 86 161 78 88 118 118 131 120 81 80 130 72 97 106 51 sd= 28,19 diefstal 143 105 116 145 95 117 150 99 127 95 89 128 94 108 107 82 92 112 96 104 75 65 100 85 67 66 49 54 79 75 73 61 79 50 32 sd= 42,58 geweld 193 169 170 139 161 174 78 149 117 111 138 104 101 113 107 120 82 69 87 100 120 51 72 68 74 57 83 56 62 80 41 79 34 43 42 sd= 34,53 vandalisme 98 106 139 91 62 98 84 129 148 122 93 116 63 148 124 108 68 61 105 90 78 65 112 103 55 76 20 61 79 53 43 40 43 40 19 sd= 26,48 overlast 117 118 134 100 83 110 74 126 124 115 106 121 90 127 119 120 69 63 113 108 97 83 94 90 81 90 47 81 81 52 52 51 81 67 35

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

59

Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Colofon Tekst en Research Dienst Onderzoek en Statistiek Dataverzameling en -verwerking Dienst Onderzoek en Statistiek Bureau Managementinformatie & Onderzoek (Politie Amsterdam-Amstelland) Foto’s Economische Zaken Amsterdam/Lex Draijer Fotobank Intranet Amsterdam/Edwin van Eis Oplage 1.500 exemplaren Uitgave en contact Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland
Postbus 2852 1000 CW Amsterdam Onno Peer, Veiligheidsmanager 020 531 4365 De Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam is te downloaden op www.ez.amsterdam.nl november 2005

60