Fail 01 - 2.

1 Senarai 33 Kemahiran
Kementerian Pendidikan Malaysia, 1999. Buku Panduan Pelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan Khas (Masalah Penguasaan 3M. Kuala Lumpur: Jabatan Pendidikan Khas.

PEMULIHAN BAHASA MELAYU 2.1 SET KEMAHIRAN

Set kemahiran ini dibina berasaskan masalah penguasaan kemahiran asas yang lazim dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) tahap satu, iaitu tahun 1 hingga tahun 3. Kemahiran ini tersenarai secara tuturan, iaitu daripada mudah kepada yang lebih sukar berasaskan bidang pengetahuan, pemahaman dan penggunaan. Kemahiran Bahasa Melayu ini dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu senarai kemahiran, aktiviti pembelajaran dan sumber contoh. Guru boleh mempelbagaikan sumber dengan memanfaatkan sumber seperti Projek InSpire, Projek BAKA, Projek BUDI dan sumber komersial. Guru perlu mengenal pasti bahan yang sesuai digunakan untuk sesuatu aktiviti atau kemahiran. Set kemahiran bagi aktiviti pemulihan Bahasa Melayu ini mengandungi 33 kemahiran asas seperti yang di bawah. Huruf 1. Nama huruf kecil 2. Nama huruf besar 3. Fonik konsonan 4. Vokal Suku Kata 5. KV 6. KVK 7. KV melibatkan diftong dan digraf 8. KVK meliatkan digraf Perkataan 9. V + KV 10. KV + KV 11. KV + KV dengan digraf 12. KV + KV dengan diftong 13. KVK 14. V + KVK 15. V + KVKK 16. KV + KVK; KVK + KV 17. KV + KVKK 18. KV + KVK; KVK + KV dengan diftong dan digraf 19. KVK + KVK 20. KVK _ KVK dengan digraf 21. Vokal berganding 22. KV + KV + KV 23. KV + KV + KKV

24. KV + KV + KVKK 25. KV + KVK + KVKK 26. KVK + KV + KVK 27. KV + KV + KVKK 28. KVK + KVK + KVKK 29. KVK + KV + KVKK 30. KVKK + KV + KVK 31. KV + KVKK + KVK Ayat/Perenggan 32. Ayat 33. Bacaan dan Pemahaman Penggunaan Murid yang mengikuti program pemulihan khas tidak semestinya perlu mengikuti kemahiran yang tersenarai dari kemahiran 1 hingga kemahiran 33. Kemahiran yang perlu dipelajari hendaklah berdasarkan analisis ujian diagnostik. Pengajaran secara kumpulan boleh dilakukan sekiranya didapati sekumpulan murid mengalami kesukaran menguasai kemahiran yang sama. Setelah murid mengikuti aktiviti pembelajaran pada sesuatu peringkat kemahiran yang tersenarai, pencapaian mereka boleh diuji dengan menggunakan item ujian pencapaian yang sesuai.
Fail ini ialah fail pertama bagi bab 2.1 “Set Kemahiran” seperti yang terdapat dalam Buku Panduan Pelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan Khas (Masalah Penguasaan 3M (1999). Fail ini ialah edisi digital suntingan Mohd Isa Abd Razak. Bahan ini digunakan untuk tujuan latihan di Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Keningau pada tahun 2007 dan 2008. Bahan ini dapat dimanfaatkan oleh guru yang melaksanakan program celik huruf.

Nota pada 17 Januari 2010 Literasi dan Numerasi 2010 (LINUS) Konstruk 1 Keupayaan membunyikan dan menulis huruf vokal dan konsonan Konstruk 2 Keupayaan membunyikan dan menulis suku kata terbuka Konstruk 3 Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka Konstruk 4 Keupayaan membunyikan dan menulis suka kata tertutup Konstruk 5 Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata Konstruk 6 tertutup ng Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata Konstruk 7 vokal tunggal Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong dan Konstruk 8 vokal berganding Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan Konstruk 9 konsonan berganding Konstruk 10Keupayaan membaca dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran Konstruk11 Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah Keupayaan membaca dan memahami bahan rangsangan secara lisan atau Konstruk 12 penulisan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.