PROVINCIE

NOORD-HOLLAND

Actieplan bereikbaar Media Park
juni 2004

Actieplan bereikbaar Media Park
juni 2004

Eindrapport, juni 2003

■ ■ ■ ■ ■

Inhoudsopgave

5 6 7 8 1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 12 14 15 4 5

Inleiding Multimedia, economische pijler van het Gooi Gezamenlijke inzet voor een betere bereikbaarheid Aanpak langs vier lijnen Parkeeroplossingen Mobiliteitsmanagement Openbaar Vervoerpakket Auto-infrastructuur Keuze voor optimalisatie Financiële onderbouwing Tot slot Literatuurlijst

A C T I E P L A N

B E R E I K B A A R

M E D I A

P A R K

3

■ ■ ■ ■ ■

Inleiding

Hilversum is het centrum van multimedia-activiteiten

Op het Media Park zijn veel

omroepen gevestigd. Op dit bedrijventerrein kunnen omroepen gebruikmaken van verschillende faciliteiten, zoals een uitzendstraat. Dat is een straat waar alle techniek aanwezig is om snel en vakkundig uitzendingen te kunnen maken. De aanwezige faciliteiten op het park zijn een aantrekkelijke vestigingsfactor voor bedrijven. Maar om nieuwe bedrijven te kunnen ontvangen, moet het bestaande kantooroppervlak worden uitgebreid, en dat kan pas als eerst de bereikbaarheid van het Media Park verbetert.

Dat kan op vele manieren. De uitdaging is het zoeken naar een manier die niet alleen het probleem van een onbereikbaar bedrijventerrein oplost, maar ook natuur en landschap zo veel mogelijk ontziet, en uitvoerbaar en betaalbaar is. Wat die oplossing is volgens de provincie Noord-Holland, en waarom daarvoor is gekozen, maakt deze brochure inzichtelijk.

Actieplan om bereikbaarheid Media Park Hilversum te verbeteren
Om uitbreiding van de werkgelegenheid in de multimediasector mogelijk te maken, heeft de provincie Noord-Holland een actieplan opgesteld dat op korte termijn leidt tot een betere bereikbaarheid van het Media Park in Hilversum. Het plan omvat maatregelen op het punt van openbaar vervoer, parkeren, mobiliteitsmanagement en infrastructuur. De kosten bedragen 33 miljoen euro. Dit plan garandeert een goede bereikbaarheid tot 2015.

A C T I E P L A N

B E R E I K B A A R

M E D I A

P A R K

5

1

■ ■ ■ ■

Multimedia, economische pijler van het Gooi

Pijler van werkgelegenheid en economische groei
De multimediasector in Hilversum is goed voor 17.000 arbeidsplaatsen. Op iedere tien arbeidsplaatsen komt daar nog één arbeidsplaats bij die van de multimediasector is afgeleid. Per jaar levert het cluster drie miljard euro aan regionale omzet. Het Media Park is het onbetwiste middelpunt van het cluster multimedia in de regio. Het is belangrijk dat die werkgelegenheid in Hilversum blijft en er zelfs kan groeien. Die groei moet plaatsvinden op het bedrijventerrein Media Park door het bijbouwen van kantoren. De Provincie Noord-Holland heeft zich uitgesproken voor groei van het Park, en heeft dit standpunt vertaald in het streekplan Noord-Holland Zuid en in een intentieovereenkomst met de gemeente Hilversum en de grootste vastgoedeigenaar van het bedrijventerrein. Voorwaarde voor die groei van de werkgelegenheid op Media Park is dat de bereikbaarheid van Media Park verbetert.

6

P R O V I N C I E

N O O R D- H O L L A N D

2

■ ■ ■ ■

Gezamenlijke inzet voor een betere bereikbaarheid

In 2003 heeft de provincie Noord-Holland samen met de overheden in het Gooi aan oud-Tweede Kamerlid Hans Hillen gevraagd om tussen partijen te bemiddelen en aan te geven wat naar zijn idee nodig is om de bereikbaarheid van het Media Park te verbeteren. Hillen heeft in november 2003 zijn bevindingen gepresenteerd.

Het rapport van Hillen doet vier aanbevelingen, waaronder een 20-punten voorstel ten aanzien van de verkeersmaatregelen: 1 2 3 4 installeer een superwethouder; huur een regiostedenbouwkundige; een verkeersvoorstel van 20 punten; een procedurevoorstel voor het vervolg.

van en onder de Erfgooiersstraat aan te leggen, waarbij tevens een koppeling is gelegd met een ingrijpende stedelijke vernieuwing in Hilversum-Noord. De gemeente Hilversum heeft de bureaus NV WST en Must opdracht gegeven deze variant uit te werken. De provincie heeft op basis van de vraag van

Daarnaast is het rapport-Hillen de grondslag waarop de Minister van Verkeer en Waterstaat zich bereid heeft verklaard maximaal € 50 miljoen vrij te maken om te investeren in de bereikbaarheid van Media Park. Tijdens de behandeling van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) 2004-2008 heeft de Tweede Kamer de minister van Verkeer en Waterstaat verzocht om voor 1 juli 2004 een plan te presenteren dat kan rekenen op draagvlak in de regio. De minister heeft vervolgens aan de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van de provincie Noord-Holland gevraagd om vóór 15 juni 2004 met een onderbouwd en haalbaar plan, in termen van geld en draagvlak, te komen. Alleen dan blijft € 50 miljoen voor de regio (lees Noordvleugel) gereserveerd. Van belang is dat de gemeenten Hilversum en Laren hebben besloten het idee van Hillen voor een weg over de hei niet te steunen. De gemeente Hilversum heeft als alternatief voorgesteld een weg ter hoogte

minister Peijs het initiatief genomen om het verkeersvoorstel van mediator Hillen nader te onderzoeken op verkeerskundige effecten en kosten en, overeenkomstig de voorwaarden van de minister, onderzoek te doen naar mogelijke alternatieve oplossingen. De provincie Noord-Holland heeft bureau Goudappel Coffeng gevraagd een analyse te maken van drie varianten. Dat zijn de variant Bussum-Zuid, de Hillen-variant en een Optimalisatievariant. De Erfgooiersvariant heeft dezelfde verkeerskundige effecten als de Hillen-variant.

A C T I E P L A N

B E R E I K B A A R

M E D I A

P A R K

7

3

■ ■ ■ ■

Aanpak langs vier lijnen

De provincie Noord-Holland komt op basis van het rapport van Hans Hillen, de analyse van Goudappel Coffeng en het rapport van Hilversum tot een actieplan langs vier lijnen om de bereikbaarheid op korte termijn aan te pakken, nl: 1 2 3 4 parkeeroplossingen; mobiliteitsmanagement; openbaar vervoer; auto-infrastructuur.

(of juist)verbeteringen in de openbaar vervoer-ontsluiting, beïnvloeden de reiziger. Het actieplan neemt de voorstellen van Hillen over. De voorstellen worden nader uitgewerkt en zonodig aangepast met als doel een maximaal effect op het autogebruik.

3.3 Openbaar Vervoerpakket
Diverse op een beter openbaar vervoer gerichte maatregelen zijn beoordeeld op de aspecten kwaliteit, vervoerwaarde, exploitatiekosten, en investeringskosten. De conclusie is dat het benutten van station Hilversum CS als knooppunt, een pendelbus, parkeerbeleid, en mobiliteitsmanagement een bijdrage leveren aan de verbetering van de bereikbaarheid van het Media Park en leiden tot een afname van het autogebruik. Daarom bestaat het openbaar vervoerpakket uit: a het zo mogelijk laten stoppen van de sneltrein Amersfoort–Amsterdam–Alkmaar op HilversumNoord en tegelijkertijd een IC-stop maken op Hilversum CS (daarmee ontstaan de gewenste vier stops per uur op Hilversum-Noord); b c aanleg van een voetgangersbrug tussen station Hilversum Noord en Media Park; een pendelbus van station Hilversum CS naar Media Park en vice versa; d een busbaan in één richting aan de westzijde van de spoorlijn van Hilversum CS naar Media Park met inbegrip van voorrangsmaatregelen voor de bus op de bestaande infrastructuur in de andere richting: Hilversum CS. De bus-infrastructuur kan ook gebruikt worden door regulier regionaal openbaar busvervoer in het Gooi. Of en hoe de infrastructuur gebruikt wordt, is onderdeel van de discussie over het programma van eisen

3.1 Parkeeroplossingen
Het actieplan neemt de voorgestelde oplossingen voor parkeren uit het 20-puntenplan van Hillen over. Een stringent parkeerbeleid, in combinatie met een goede bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer, en met mobiliteitsmanagement kan een bijdrage leveren aan het verminderen van de intensiteit op het wegennet in en rond Hilversum. In dat geval draagt het stringente parkeerbeleid bij aan een maatschappelijk verantwoorde investering in openbaar vervoermaatregelen en biedt het de werknemers op Media Park ruimere keuzemogelijkheden op het gebied van vervoer.

3.2 Mobiliteitsmanagement
Met de punten 5 t/m 9 uit het verkeersvoorstel van Hillen wordt door middel van maatregelen op gebied van mobiliteitsmanagement getracht de werknemers op het Media Park anders dan met de auto naar het werk te laten komen. Door naast het parkeerbeleid maatregelen in de sfeer van mobiliteitsmanagement te treffen, kan het voor de reiziger interessant worden te kiezen voor een andere vervoerwijze dan de auto. Maatregelen als het afsluiten van groepsabonnementen, het treffen van fietsmaatregelen, het verstrekken van reiskostenvergoedingen gericht op openbaarvervoer-gebruik, en

8

P R O V I N C I E

N O O R D- H O L L A N D

in het kader van de aanbesteding van het openbaar vervoer in Gooi en Vechtstreek. De kosten van het OV-pakket bedragen:
exploitatie- en investeringskosten aanpassing dienstregeling NS aanleg van een loopbrug inzet van een pendelbus inzet van een pendelbus aanleg van een busbaan € € € 450.000,– 500.000,– 370.000,– exploitatie investering exploitatie investering investering soort kosten

Optimalisatievariant. De Hillen-variant zorgt daarnaast voor een verbetering van de doorstroming op de A27.

€ 300.000,– a 1.000.000,– € 10.000.000,–

In overleg met de gemeente Hilversum moet duidelijk worden welk draagvlak er bij de gemeente is om de doorstroming van het openbaar vervoer te garanderen. De maatregelen kunnen alleen concreet worden gemaakt als Hilversum daar zelf gedragen voorstellen voor doet.

4.4 Auto-infrastructuur
De ‘Hillen’-variant, Bussum-Zuid-variant, en de Optimalisatievariant zijn beoordeeld op de aspecten bereikbaarheid, natuur, verkeersveiligheid, kosten en barrièrewerking en leefbaarheid. De Hillen-variant in het rapport van BGC is een versoberde uitvoering van de oorspronkelijke Hillen-variant. De Erfgooiersvariant is verkeerskundig gezien te beschouwen als een variant van de oorspronkelijke Hillen-variant. Er bestaat geen enkele variant die het bereikbaarheidsprobleem volledig oplost. Wel leveren de varianten in meer of mindere mate een bijdrage aan de oplossing van het probleem. In de Optimalisatievariant verbetert de bereikbaarheid van het Media Park vanaf de A1 vergelijkbaar met de Hillen-variant. Op het omliggende wegennet is weinig verbetering zichtbaar. Ook in de Bussum-Zuid-variant verbetert de bereikbaarheid van het Media Park, maar dit geldt voornamelijk vanuit noordelijke richting. Op het overige wegennet van Hilversum heeft deze weg nauwelijks invloed. In alle varianten wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de doorstroming op de A1. De grootste bijdrage leveren de Hillen-variant en de

A C T I E P L A N

B E R E I K B A A R

M E D I A

P A R K

9

De drie varianten voor het autoverkeer.

10

P R O V I N C I E

N O O R D- H O L L A N D

Verkeerssituatie in 2015, 08.30 uur, zonder bereikbaarheidsmaatregelen.

A C T I E P L A N

B E R E I K B A A R

M E D I A

P A R K

11

4

■ ■ ■ ■

Keuze voor Optimalisatie-variant

Het actieplan kiest voor de Optimalisatie-variant, inclusief de maatregelen gericht op de openbaar vervoer ontsluiting van het Media Park en de mobiliteitsgeleidende maatregelen, omdat: 1 deze variant voor de bereikbaarheid van Media Park vanaf de A1 vergelijkbaar (reistijd in minuten) is met de Erfgooiersvariant; 2 3 deze variant verkeerskundig tot voorbij 2015 rendeert; de Johan Gerardtsweg weliswaar zwaarder wordt belast dan in de Erfgooiersstraatvariant, maar dat de negatieve gevolgen van de Optimalisatievariant (barrièrewerking, veiligheid, geluid) deels via maatregelen kunnen worden ondervangen; 4 5 de kosten kunnen worden gedekt; deze variant op korte termijn uitvoerbaar is.

doen naar versobering van de Erfgooiersvariant in combinatie met wijziging in de stedebouwkundige opzet van de bebouwing langs de Erfgooiersstraat, en wel zo dat geringere kosten in de toekomst kunnen leiden tot een realistisch dekkingsplan.

De Hillen-variant en de Bussum-Zuid-variant vallen af vanwege de aantasting van het natuurmonument Westerheide. De Erfgooiersvariant heeft, ondanks interessante aspecten, niet de voorkeur vanwege: 1 2 de grote onzekerheden qua dekking van de realisatiekosten van de Erfgooiersvariant; de constatering dat verwezenlijking van de Erfgooiersvariant minimaal tien jaar zal vergen (referentie is de N205); 3 het feit dat voor die te overbruggen periode toch ook iets aan de bereikbaarheid van Media Park moet worden gedaan; 4 het besef dat veel maatregelen die onderdeel uitmaken van de Optimalisatievariant ook nodig zijn bij een Erfgooiersvariant. Voor de lange termijn gaat de provincie NoordHolland aan Hilversum vragen om onderzoek te

12

P R O V I N C I E

N O O R D- H O L L A N D

Vertragingen op het hoofdwegennet in de optimalisatievariant, 08.30 uur.

A C T I E P L A N

B E R E I K B A A R

M E D I A

P A R K

13

5

■ ■ ■ ■

Financiële onderbouwing

De kosten van de varianten (deel Larenseweg-Lage Naarderweg inclusief BTW) verschillen aanzienlijk.

de volgende kostenverdeling. De € 13 miljoen betreffen de openbaar vervoer-maatregelen plus een fietstunnel onder de Larense weg. Voor de aangegeven verdeling zijn varianten mogelijk, maar altijd tegen de achtergrond van de gemaximaliseerde bijdragen van rijk en provincie.

De oorspronkelijke Hillen-variant kost minimaal € 120 miljoen; de versoberde Hillen-variant kost ongeveer € 88 miljoen; de Bussum-Zuid-variant kost € 65 miljoen; de Erfgooiersstraat-variant € 213 miljoen; de Optimalisatievariant bijna € 20 miljoen; de totale kosten van de openbaar vervoermaatregelen bedragen € 11,5 miljoen; de kosten van een fietstunnel onder de Larenseweg bedragen € 1,5 miljoen; bij de Optimalisatievariant is een ecoduct facultatief. De kosten hiervan bedragen € 31 miljoen, inclusief BTW.

■ ■ ■ ■

Dekking van de kosten
Uitgangspunt van de provincie Noord-Holland is een kostenverdeling in de verhouding rijk 50%, provincie 25%, de regio 25%. Rijk en Provincie NoordHolland hebben een maximumgrens aangegeven voor hun bijdrage van respectievelijk € 50 miljoen en € 25 miljoen. Voor de diverse pakketten van maatregelen (mobiliteitsmaatregelen, openbaar vervoer, auto) geldt dan
(alle bedragen incl. BTW) Totale kosten Rijk Provincie Lokaal c.s.

Hillenvariant BGC Erfgooiersvariant Bussum-zuid variant BGC Optimalisatievariant

88 + 13 = 101 213 + 13 = 226 65 + 13 = 78 20 + 13 = 33

50 50 39 16,5

25 25 19,5 8,25

26 151 19,5 8,25

14

P R O V I N C I E

N O O R D- H O L L A N D

■ ■ ■ ■ ■

Tot slot

Uiteraard zijn er vele details in de onderzoeken meegenomen die hier ongenoemd zijn gebleven. Wie meer wil weten, kan ook hieronder genoemde onderzoeksrapporten raadplegen.

Literatuurlijst
Goudappel Coffeng: ‘Ontsluiting Mediapark in breder perspectief’, mei 2004 in opdracht van Provincie Noord-Holland. NV WST en buro Must: ‘Tussen Westerheide en DudokNoord’, april 2004 in opdracht van gemeente Hilversum.

A C T I E P L A N

B E R E I K B A A R

M E D I A

P A R K

15

Colofon
Uitgave Provincie Noord-Holland Provinciehuis, Dreef 3 2012 HR Haarlem Eindredactie Provincie Noord-Holland Afdeling Communicatie Fotografie Provincie Noord-Holland, beeldnet Afbeelding voorpagina Aerophoto Schiphol Kaartmateriaal Goudappel Coffeng, verkeer en vervoer, ruimtelijke economie Grafische verzorging Provincie Noord-Holland MediaProductie Papier Hello matt, houtvrij MC Oplage 100 exemplaren

Haarlem, juni 2004

16

P R O V I N C I E

N O O R D- H O L L A N D