Project

Agro Industrieel Complex Dinteloord: afwegingskader

Aanvrager: Suiker Unie Noordzeedijk 113 4671 TL Dinteloord Wbs-nummer: 03889903400002 Projecttype: Technisch haalbaarheidsproject Projectkosten: € 103.971 Subsidie: € 40.885 Jaar van uitvoering: 1999 Status: Afgerond Projectbeschrijving: Ruimte en stromen in landelijk gebied Samenvatting De ontwikkeling van een agro-industrieel complex rond de suikerfabriek in Dinteloord biedt allerlei mogelijkheden voor economische versterking van de regio en voor duurzame ontwikkeling van het complex. Op het complex kunnen zich diverse bedrijven vestigen, waartussen symbiose kan ontstaan. De Suiker Unie heeft samen met gemeentelijke overheden een groot project opgezet om het AICD van de grond te krijgen. Een deelproject is een studie die een kader ontwikkelt voor het afwegen van verschillende varianten voor het AICD. Conclusie is dat doorgaan met de ontwikkeling van het AICD op de huidige locatie ruimtelijk, logistiek en infrastructureel gerechtvaardigd is. Aanleiding en doelstelling De suikerfabriek Dinteloord, spil in het te ontwikkelen agro-industrieel complex Dinteloord (AICD) ligt in de gemeente Steenbergen en beslaat nu ruim 140 ha: 50 ha voor het productiebedrijf en de bietenontvangst en nog eens 90 ha voor grondopslag en waterzuivering. Het toekomstige AICD zou 240 ha groot moeten worden: dus 100 ha extra ruimtebeslag. De vraag is hoe het AICD ingepast kan worden in de landelijke omgeving. Verschillende scenario's worden afgewogen (zie ook projecten Projectmanagement AICD en Virtueel Complex). Suiker Unie, KvK, de gemeenten Steenbergen en Halderberge en PIT hebben samen het projectbureau AICD opgericht. Het projectbureau wil in dit deelproject een goede afweging maken tussen verschillende mogelijke ontwikkelingen die elk een ander beslag leggen op de ruimtelijke en ecologische waarden in het gebied. Ontwikkelingsvarianten zijn: de suikerfabriek, de suikerfabriek als 'stand-alone'-bedrijf, AICD-ontwikkeling op kleine schaal en AICD-ontwikkeling op brede schaal. Het projectbureau voert twee studies uit:

• Ruimtelijke onderbouwing • Afweging varianten logistiek en infrastructuur

Resultaten

• • • •

Ruimtelijke onderbouwing en rechtvaardiging voor ontwikkeling AICD op geplande locatie. Toename verkeersbewegingen legt geen beperkingen op aan verdere ontwikkeling AICD. Studies dragen beperkt bij aan duurzame ontwikkeling AICD gezien vanuit programma DBT. Ruimtestudie was sterk gericht op positie Suiker Unie/AICD in de regio; slechts beperkt gedetailleerd op efficieuml;nt en intensief ruimtegebruik. • Studie Afweging Varianten Logistiek en Infrastructuur was gericht op optimalisatie van bestaande en te verwachten verkeersstromen. Er is slechts beperkt gezocht naar innovatieve en duurzame oplossingen.

Aanpak Ruimtelijke onderbouwing:

• Uitgangspunten formuleren door het concept van AICD te beschrijven en te positioneren in relatie tot ruimtelijke beleidskaders. • Drie varianten besproken voor locatiekeuze: suikerfabriek stand-alone verder, verplaatsing suikerfabriek naar alternatieve locaties en ontwikkeling suikerfabriek conform AICD-traject. • Ruimtelijke inpassing bekijken vanuit ruimtelijke schaalniveaus: regionaal, lokaal en terreinniveau.

Afweging varianten logistiek en infrastructuur:

• • • •

Analyse bestaande logistieke en verkeerskundige situatie op het terrein. Inventarisatie van knelpunten. Inventarisatie van goederenstromen. Uitwerking oplossingsrichtingen met bedrijfseconomische, logistieke en maatschappelijke aspecten.

• Evaluatie van oplossingsrichtingen op economische, logistieke, infrastructurele en milieutechnische gevolgen. • Bepaling van de maximaalvariant: maximale afwikkeling goederenstromen. • Vaststellen haalbaarheid/wenselijkheid van de verschillende oplossingsrichtingen.

Leerpunten Belangrijke opties die bijdragen aan een leefbare logistieke oplossing zijn:

• Optimaliseren interne logistiek. • Vermindering transportbewegingen door synergie van aflever- en retourvrachten. • Aansluiting op intermodaal transportnetwerk.

Vervolg

• • • •

Principe akkoord van de betrokken partijen en de Provinciale overheid. Opstellen van een convenant voor de lange termijn ontwikkeling van het AICD. Doorlopen van de wettelijke procedures op het gebied van de ruimtelijke ordening en bouw. Symbiose met partnerbedrijven tot stand brengen op basis van kansen die de suikerfabriek en partnerbedrijven bieden.

Overige gegevens: Betrokken actoren: - bedrijven - gemeente - provincie Milieumaatregelen: - Duurzame oplossingen (landschappelijke inpassing, behoud ecologische waarde) - Efficiëntieverbeteringen (milieuzonering, segmentering, collectieve voorzieningen) Terrein(en) informatie: Gemeente: Steenbergen Naam: Beaumond Bedrijvenprofiel: Gemengd bedrijventerrein Bedrijventerrein omvang: 22 ha Totaal (toekomstig) aantal bedrijven: 14 Totaal (toekomstig) aantal personen: (nog) niet bekend

Meer informatie Agro Industrieel Complex Dinteloord: Parkmanagement AICD Agro Industrieel Complex Dinteloord: Afweging varianten Logistiek AICD Agro Industrieel Complex Dinteloord: Raamwerk Vergunningensysteem AICD Agro Industrieel Complex Dinteloord: Ruimtelijke onderbouwing AICD (c) Copyright SenterNovem 2006 Dit PDF bestand is gegenereerd op: 20 november 2006 ( originele url )