enquêteformulier: afvalinzameling

bedrijf: contactpersoon:

bedrijfsactiviteit: telefoonnummer:

Fax dit formulier samen met recent maand- of jaaroverzicht van afvalrekening naar: 035 - 624 01 33 (voor 20 december 2002)
1. Vul hieronder uw afvalgegevens in. Het spreekt vanzelf dat we deze gegevens vertrouwelijk zullen behandelen (zie achterzijde voor achtergrond informatie).
rolafvalstroom aanwezig gemengd bedrijfsafval papier / karton KCA / gevaarlijk afval bouw en sloopafval metalen P.E. folie hout textiel oliën GFT glas anders, nl ……………... Totaal container (aantal) open container (aantal) gesloten container (aantal) perscontainer (aantal) ledigingsfrequentie (maand) € € € € € € € € € € € € € geschatte kosten (maand) naam afvalinzamelaar

2. Heeft u lang lopende contracten met uw inzamelaar? Zo ja, wat is de: looptijd huidig contract: opzegtermijn contract: 3. Bent u bereid zelf kleine afvalstromen (bijvoorbeeld folie) naar een centraal gelegen verzamelpunt (milieustraat) op Soestdijk te brengen? aanvullende wensen of opmerkingen:

ja

nee

ja

nee

Hierbij geven wij aan geïnteresseerd te zijn deelname aan het project ‘Collectieve afvalinzameling Soestdijk’. Uiteraard onder de voorwaarde dat dit voor onze onderneming leidt tot een gelijkwaardig dan wel voordeliger wijze van afvalinzameling ten opzichte van de huidige situatie. Ten behoeve van het project machtig ik hierbij BMD Advies om mijn afvalgegevens bij mijn huidige afvalinzamelaar(s) op te vragen: bedrijf: contactpersoon: datum: handtekening:

Achtergrondinformatie afvalinzameling
Toelichting Enquêteformulier 1. Samenstelling & hoeveelheden afval Het eenvoudigste is om uw maand- of jaarfactuur van uw afvalinzamelaar(s) te gebruiken bij het invullen. Natuurlijk kunt u ook direct deze naar ons faxen. Bij klein chemisch afval moet u denken aan: - batterijen - spaarlampen - TL-buizen - verf, lak, beits - accu’s - olie- & bezinefilters etc.

Aanpak Om te komen tot gezamenlijke afvalinzameling wordt de volgende aanpak gehanteerd:
Stap 1 inventarisatie (huidige fase) In eerste instantie worden de afvalgegevens in kaart gebracht. De volgende gegevens zijn hierbij van belang: - soorten afval; - soorten containers & ledigingsfrequentie; - soorten inzamelaars & contracten; - interesse bedrijven. Stap 2 vaststellen uitgangspunten en planning De tweede stap is het vaststellen van de uitgangspunten voor het gezamenlijke contract en het opstellen van een planning. Stap 3 programma van eisen Door de projectgroep wordt een programma van eisen opgesteld voor de offerteaanvraag bij de afvalinzamelaars. Deze wordt getoetst bij verschillende potentiële deelnemers. Belangrijke elementen zijn: - looptijd contract; - soorten in te zamelen afval; - registratie afvalgegevens; - dienstverlening; - ledigingsfrequentie; - kosten. Stap 4 offerteaanvraag Op basis van de verkregen informatie worden offertes bij verschillende leveranciers opgevraagd. De binnengekomen aanbiedingen worden besproken met de deelnemers. Vervolgens zal de meest interessante aanbieding uitonderhandeld worden. Stap 5 opstellen raamovereenkomst Op basis van de aanbieding zal door de afvalinzamelaar een raamovereenkomst met individuele contracten worden opgesteld. Contactpersoon gezamenlijke afvalinzameling De heer Michal van Eijk Tel: 035 – 672 12 82 E-mail: m.vaneijk@gmn.bmdadvies.nl

2. Afvalinzamelaar en contracten In reeds bestaande contracten zitten soms opzegtermijnen van wel een jaar verwerkt. Daarnaast zijn soms al scherpe prijzen afgesproken. Met deze kennis kan de concurrentie geoptimaliseerd worden. 3. Milieustraat Kleine afvalstromen worden gebracht naar één verzamelpunt op het bedrijventerrein. Hierbij bent u zelf degene die het afval wegbrengt naar het verzamelpunt. Het voordeel is dat u zich sneller van kleinere hoeveelheden kan ontdoen.

Aanvullende opmerkingen Bij het opzetten van gezamenlijke projecten is afstemming met de ondernemer van essentieel belang. Dit is dan ook uw kans om uw mening, idee en/of opmerking te geven. Laat deze dan ook niet voorbij gaan.
MachtigingS Soms is het wenselijk eventueel aanvullende gegevens bij uw afvalinzamelaar op te vragen. Door ondertekening van de machtiging geeft u BMD het recht om extra gegevens bij uw afvalinzamelaar op te vragen.
wat willen we bereiken ? efficiëntere en kostenbesparende aanpak eenduidige registratie afval verbetering dienstverlening minder transportbewegingen op terrein

-

versterken concurrentiepositie Soestdijk