C o d a l ej z wę g l e m ?

Nie gaśnie zainteresowanie złożami węgla brunatnego zalegającymi między Legnicą, Lubinem i Ścinawą. Interesuje się nimi tzw. Komitet Sterujący, który udowadnia potrzebę wydobycia węgla na powierzchnię i zamianę jego w energię elektryczną. Mieszkańcy tych terenów z niepokojem śledzą bieg wypadków, ale też nie czekają bezczynnie. Stowarzyszenie Wiejskie Dialog Rozwój Ekologia pierwsze dostrzegło zagrożenie i wystosowało pismo do premiera Donalda Tuska z protestem przeciwko pomysłowi uruchomienia kopalni odkrywkowej. Wsie gminy Lubin zaczęły odwiedzać ekipy telewizyjne TVP 3, TVN i TVN 24, Polskiego Radia oraz dziennikarze lokalnych mediów. Cała Polska dowiedziała się jakim zagrożeniem dla mieszkańców gminy byłaby realizacja tego pomysłu. Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska zainicjowała spotkanie wójtów, burmistrzów i starostów z terenów zagrożonych odkrywką.

Mapa uwzględniająca planowane wyrobisko, zwałowisko zewnętrzne oraz oddziaływanie leja depresyjnego

Spotkaniu towarzyszyła prelekcja Jerzego Kucharskiego z Polskiego Towarzystwa Geograficznego nt. „Węgiel brunatny na tle budowy geologicznej przedgórza Sudetów” oraz prelekcja Andrzeja Ruszlewicza prezesa Fundacji Partnerstwo Doliny Środkowej Odry o„Walorach przyrodniczych Gminy Lubin i jej otoczenia w zasięgu oddziaływania projektowanej kopalni węgla brunatnego”. Prelekcje unaoczniły, że ewentual-

ne uruchomienie kopalni odkrywkowej to nie tylko wysiedlenia w obrębie samej kopalni ale i również negatywne oddziaływanie na otoczenie i życie na powierzchni poprzez pylenie oraz powstanie leja depresyjnego zabierającego wodę, nawet w obrębie aglomeracji miejskich Legnicy i Lubina. Samorządowcy podczas konferencji w Karczowiskach podjęli wspólne stanowisko, które publikujemy na stronie 4.

Uczestnicy spotkania w Karczowiskach

Spotkanie w Karczowiskach

Polskie Radio w Miłoradzicach
strona 2

Marek Brojanowski udziela wywiadu

Telewizja Lubin realizuje reportaż o węglu. "Co po nas zostanie..." - www.tvlubin.pl

Zebr a n i e Wi ejski e w Mi łor a d zi c a c h
Mieszkańcy Miłoradzic podczas zwołanego przez Wójta Gminy Lubin zebrania wiejskiego (na wniosek 1/5 mieszkańców) głosowali w sprawie odwołania sołtysa Stanisława Rzempowskiego. Sołtys podczas swojej rocznej działalności zyskał duże poparcie, gdyż przeciw jego odwołaniu głosowało aż 117 osób, 59 osób było za jego odwołaniem. Zebranie wiejskie jednak sporu w Miłoradzicach nie zakończyło. Jeden z mieszkańców wystosował protest do Rady Gminy w sprawie wyborów na sołtysa przeprowadzonych w lutym 2007 r. Jego zdaniem udział w głosowa-

niu brały osoby do tego nie uprawnione. Większość radnych zgodziła się z tymi zarzutami i Rada Gminy podjęła podczas sesji 4 marca br. uchwałę o stwierdzewsi Miłoradzice, które odbyły się niu nieważności wyborów sołtysa 19 lutego 2007 r. Prezentowana forma teatralna może być dowolna (np. pantomima, przedstawienie lalkowe lub teatralne, kabaret). Każdą placówkę może reprezentować maksymalnie 3 aktorów. Czas trwania występu do 10 minut. Szczegóły oraz karta zgłoszenia na stronie www.ug.lubin.pl

B l i żej Tea tr u w Ra szówc e
Gminny Ośrodek Kultury w Raszówce ogłasza Otwarty Przegląd Jednego Aktora pn. „Bliżej Teatru”. Przegląd odbędzie się w dniach 27-28 marca w siedzibie Ośrodka, a zgłoszenia przyjmowane są do 20 marca br. Przewiduje się dwie kategorie wiekowe: do 12 lat i od 13 do19 lat.

40. O g ól n opol ski Młod zi eżowy Tu r n i ej PTTK

Ma r s z d o wo j a m a r s z . . .
28 marca br. to termin, do którego Powiatowa Komisja Lekarska w Lubinie w budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Szpakowej 1 w godz. od 12:00 do 17:00, będzie przyjmo-

Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska uczestniczyła w odprawie rocznej w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie. Wśród zaproszonych gości był Wojewoda Dolnośląski Rafał Jurkowlaniec, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Jarosław Soliński oraz przedstawiciele samorządów. W trakcie odprawy podsumowano Kr a jozn a wc zo- Tu r ystyc zn y wyniki pracy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie osiągnięte w roku Oddział PTTK „Zagłębie Miedzio- szkół podstawowych, gimnazjal- 2007 oraz określono zadania na we” w Lubinie organizuje w nych i ponadgimnazjalnych. rok bieżący dniach 4-5 kwietnia br. turniej, Wśród konkurencji będzie konpodczas którego zostanie wyłonio- kurs krajoznawczy i topograficzny, nynajlepszymłodzieżowyzespół tu- marsz na orientację, samarytanka rystyczno-krajoznawczy. Część (test z zakresu bezpieczeństwa, hiteoretyczna odbędzie się w Lubi- giena wycieczkowania i ogólne zanie, natomiast część praktyczna na sady udzielania pierwszej boisku w Krzeczynie Wielkim. W pomocy), turystyczne ABC oraz turnieju uczestniczy młodzież ze kolarski tor przeszkód. wać poborowych. Poborowi podlegą mężczyźni z rocznika 1989 jako rocznik podstawowy. Do stawienia przed komisją wezwano 751 poborowych z tzw. rocznika podstawowego oraz 158 osób rocznika tzw. starszego. W sumie 909 osób. Pobór z pewnością nie pominie młodych rekrutów z naszej gminy. Za mundurem panny sznurem!
strona 3

O d p r a wa r o c zn a w p o l i c j i

N a z a ko ń c z e n i e ko n f e r e n c j i Wójt Gm i n y Lu bi n I r en a s i ę d o z a p r o s z o n yc h g o ś c i a pel em .

Konferencja Wójtów, Starostów, Burmistrzów, Prezydentów regionu Lubin - Legnica - Ścinawa zakończyła się ustaleniem wspólnego stanowiska wobec zamierzeń budowy elektrowni i kopalni węgla brunatnego, metodą odkrywkową, między Legnicą, Lubinem i Ścinawą. Nasze wspólne stanowisko daje nam podstawę do podjęcia ogólnonarodowej dyskusji dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Sądzę, że dzisiejsza konferencja będzie również początkiem spotkań ze społecznością lokalną w poszczególnych samorządach, aby przedstawić mieszkańcom źródła pozyskiwania energii ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych. Zgodnie z uregulowaniami unijnymi w 2020 roku, 20% energii wykorzystywanej w Polsce pochodzić powinno ze źródeł odnawialnych. W ostatnich latach obserwujemy szybki rozwój technik poboru energii ze źródeł odnawialnych (wiatr, biomasa, geotermia). Ważniejsze od zmian technologicznych są zmiany w świadomości konsumentów energii i coraz silniejszy nacisk, przede wszystkim na redukcję emisji CO2. Urzą60% wsi Gminy Lubin, co spowodowało intensywny rozwój budownictwa jednorodzinnego. Gmina Lubin sukcesywnie realizuje inwestycje drogowe, oświetleniowe, remontuje i buduje obiekty użyteczności publicznej oraz rewitalizuje obiekty zabytkowe. Przygotowanie terenów pod budowę kopalni odkrywkowej węgla brunatnego związane byłoby z wysiedleniem wielu tysięcy mieszkańców, którzy już raz przeżyli dramat wysiedlania, to likwidacja gospodarstw rolnych, małej, średniej i dużej przedsiębiorczości oraz warsztatów pracy. Śledząc informacje prasowe dotyczące zamierzeń budowy kopalni węgla brunatnego metodą odkrywkową w rejonie Lubin - Legnica Ścinawa, należy przypuszczać, że

Wystąpienie Wójt Gminy Lubin ża obowiązywał zakaz obrotu nieru- gazociąg, do którego podłączono
Po wielu latach względnego spokoju znów pojawił się temat budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i budowy elektrowni w regionie Lubin - Legnica - Ścinawa, w tym na terenie Gminy Lubin. Zostały odkurzone projekty z lat siedemdziesiątych, forsujące metodę odkrywkową wydobywania węgla brunatnego, bez uwzględnienia nowych technologii, metodę najbardziej dewastacyjną dla środowiska naturalnego. Nie przedstawiono alternatywnych rozwiązań dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, rozwiązań, do których jesteśmy zobowiązani przez Unię Europejską (odnawialne źródła energii z wykorzystaniem, między innymi energii słońca, wiatru, wody). W latach 1976-1985 na obszarze złostrona 4

chomościami oraz wykonywania remontów i wznoszenia nowych budynków w związku z planem uruchomienia budowy kopalni i elektrowni opartej na wydobywanym węglu brunatnym w regionie Lubin - Legnica - Ścinawa. Stan ten powodował postępującą dewastację obiektów budowlanych. Uchylenie zakazu pozwoliło właścicielom nieruchomości na dokonanie niezbędnych remontów obiektów mieszkalnych i gospodarczych. Po zmianie ustrojowej kraju, na terenie Gminy Lubin nastąpił intensywny rozwój infrastruktury technicznej. Zmodernizowano trasę A-3 na odcinku Lubin Legnica. Wybudowano wodociągi, kanalizację, oczyszczalnie, połączenia telefoniczne we wszystkich miejscowościach oraz wybudowano

w K a r c z o w i s ka c h Rog owska zwr óc i ła o r a z d z i e n n i ka r z y z

B i b l i o t e ka w pa ła c u

dzenia do pozyskiwania energii odnawialnej są coraz bardziej wydajne i tańsze, przez co mogą trafiać do większej liczby potencjalnych odbiorców. Sprzyja to rozwojowi odnawialnych źródeł energii. W sektorze tym będą powstawać nowe miejsca pracy. Np. w Niemczech w „wiatrakowym biznesie” pracuje ponad 100 tys. osób. Z danych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej wynika, że budowa każdej farmy wiatrowej dała 5-6 stałych miejsc pracy. Rozwój odnawialnych źródeł energii jest nieunikniony i podjęcie rzeczowej dyskusji na ten temat wydaje się w tym momencie jak najbardziej zasadne. Mocno wierzę w to, że ten świat zdominują odnawialne źródła energii, energii W dniu 11.01.08 r. w Senacie, odbyło się posiedzenie Kapituły Narodoczystej i przyjaznej środowisku. wego Konkursu Ekologicznego. Laureatem w kategorii ,,Promotor Irena Rogowska Ekologii‘’ zostało Stowarzyszenie Wójt Gminy Lubin na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice. Uroczystość wręczenia Certyfikatu, Dyplomu, Statuetki i nagrody 10.000 zł. odbyła się w dn. 25.01.08 r. w hotelu ,,SOFITEL WIKTORIA‘’. Zostaliśmy zmoprzez wójt decydenci nie mają pojęcia o tra- tywowani i wysłaliśmy swoje Irenę Rogowską zgłogediach ludzkich jakie mogą nastą- szenie. pić po podjęciu decyzji o tej - Muszę się przyznać, że nie spobudowie. Dotyczyć to będzie ok. 5 dziewaliśmy się takiego sukcesu. 000 mieszkańców na terenie sa- Już to, że nasze małe stowarzyszenie znalazło się wśród nominowamej Gminy Lubin. nagrody, bardzo nas Wielu mieszkańców Lubina, Le- nych do W końcu to Narodowy ucieszyło. gnicy, Ścinawy, Kunic, Miłkowic i okolic zaciągając wieloletnie kredyty i sprzedając swoje mieszkania podjęło życiowe decyzje dla W Oborze na początku marca odbysiebie, dzieci oraz przyszłych poko- ło się Zebranie Wiejskie. Przedstaleń i wybudowało domy w miejsco- wicielami gminy obecnymi na wościach położonych na zebraniu byli: Andrzej Marzec – obszarach będących w zaintereso- kierownik inwestycji oraz Mariusz kierownik Referatu waniu lobby energetycznego. To Kretkowski i – Ekologii. Poruszono Rolnictwa przede wszystkim mieszkańcy na nim problemy związane z trwająoczekują odpowiedzi na pytanie - cym remontem drogi powiatowej czy mogą być spokojni o swoje biegnącej przez miejscowość, planomiejsce, które wybrali we wła- waną wymianą sieci wodociągowej oraz sprawy przedstawione przez snym kraju? mieszkańców. Dużo emocji wzbuIrena Rogowska dziła sprawa budynku po byłej szkoWójt Gminy Lubin le podstawowej, który do tej pory

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Księginicach ma nową siedzibę. Placówka znalazła swoje miejsce w jednym z pomieszczeń pałacu w KsięgiKierownik Filii Biblioteki w Księginicach Zena nicach. Wcześniej filia biblioteki Dubiec oraz dyrektor Gminnej Biblioteki znajdowała się w budynku Publicznej Wioletta Olech przeglądają pierwszą po byłej poczcie. Księgę Inwentarzową Biblioteki - Obecna lokalizacja biblioną i Internet. teki jest bardzo dobrym rozwiąza- Wszystko to w celu usprawnienia niem, gdyż znajduje się w miejscu pracy bibliotekarza, ułatwienia użyteczności publicznej w sąsiedz- kontaktu między bibliotekami, a twie Gminnego Ośrodka Kultury, przede wszystkim stworzenia noco pozwoli nam na nawiązanie wego wizerunku biblioteki nowowspółpracy w kierunku rozwoju czesnej, wychodzącej naprzeciw działalności kulturalnej oraz czytel- oczekiwaniom swoich czytelników. nictwa mieszkańców Księginic i Wprowadzanie nowych technolookolic - powiedziała podczas otwar- gii do bibliotek zdecydowanie cia filii dyrektor Gminnej Bibliote- wpływa na zainteresowanie biblioki Wioletta Olech. instytucją, a pośrednio - Otrzymaliśmy z Urzędu Gminy do- teką jakoteż na czytelnictwo klawpływa tację na zakup nowego wyposaże- sycznych zasobów biblioteki tania biblioteki, zakupiono również kich jak książki i prasa. komputer, urządzenie wielofunkcyjne oraz podłączono linię telefonicz-

Gog ołowi c e n a g r od zon e

na zdjęciu: Przedstawiciele Stowarzyszenia podczas wręczenia nagród – źródło www.senat.gov.pl

Zebr a n i e Wi ejski e

Konkurs!!! A tu wiadomość, że zostaliśmy laureatem! – powiedziała nam prezes stowarzyszenia Wanda Dobrzyńska. Gratulujemy sukcesu ! nie znalazł swojego przeznaczenia. Niestety nie jest to chlubna wizytówka Obory, stwarzająca w tym stanie realne zagrożenie. Przedstawiciele gminy, sołtys i Rada Sołecka wyrazili chęć podjęcia wspólnej decyzji w tej sprawie. Poruszono również sprawę stanu dróg gminnych na terenie Obory, oświetlenia wsi oraz planowanej budowy obiektu sportowego.
strona 5

L i d e r s ku t e c z n e g o s z ko l e n i a ki e r o w c ó w
Urząd Marszałkowski był organizatorem konkursu na najlepsze ośrodki szkolenia kierowców w regionach naszego województwa. Ogromny sukces w kategorii ośrodków mniejszych odniósł założony w 1991 roku i prowadzony przez JanaGątkowskiego PrywatnyOśrodek Szkolenia Kierowców z Lubina. Ośrodek pana Gątkowskiego uzyskał największy stopień zdawalności "za pierwszym razem" i wyniósł 42,4 %. Pan Jan jest miesz-

bardzo się cieszę mówi pan Jan Gątkowski. kańcem Chróstnika, byłym nauczycielem zawodu w szkole rolniczej i Serdecznie gratulujemy panie Jaobecnym radnym w gminie Lubin. nie i życzymy dalszych sukcesów ! W prowadzeniu ośrodka pomagają mu dwaj jego synowie i jak podkreśla ten sukces osiągnął także dzięki nim. Samym sukcesem jest bardzo zaskoczony, gdyż jak podkreśla nie spodziewał się go w najmniejszym stopniu. - Chciałem tylko sprawdzić, jak wyglądam w świetle innych osrodJan Gątkowski ków - a tu taki sukces, oczywiście my przede wszystkim ze szkołami. Uczniowie biorą udział w różnych konkursach plastycznych i fotograficznych. Zimą przeprowadziliśmy ankiety, które dotyczyły problemu śmieci. Jest to nie tylko utrapienie Niemstowa, ale i innych miejscowości w naszej gminie. Kilkanaście lat temu wybudowano u nas śmietnik, który nie spełniał jednak podstawowych norm i został zlikwidowany. Bardzo to nas ucieszyło, ale problem z odpadami pozostał. Chociaż są postawione pojemniki do segregacji odpadów, ale to jeszcze nie rozwiązuje wszystkiego. Wiele osób uważa, że wystarczy nieczystości wywieźć poza swoją posesję i to załatwia cały kłopot, a dzikie wysypiska śmieci ciągle się pojawiają. Jednocześnie chcielibyśmy mieć czyste, zadbane otoczenie. Zależy mi na tym, żeby ludzie zrozumieli, że to od nas zależy w jakim środowisku będziemy żyli. Musimy zacząć od siebie, nie czekać na innych. Jest to problem, z którym musimy się zmierzyć i go rozwiązać.

Rozm owa z Wa n d ą Wójtowi c z m i e s z ka n ką N i e m s t o w a
- Mieszkam tutaj od urodzenia. W naszej miejscowości są ludzie, którzy przyjechali z różnych stron Polski, z dawnego województwa tarnopolskiego ale i z gór. Przywieźli ze sobą różne tradycje, obyczaje, z czasem to się zrastało, bo wszyscy tutaj zaczynali od nowa. Nie tylko trzeba było zagospodarować, to co zastaliśmy, ale każdy musiał nauczyć się żyć ze wszystkimi sąsiadami.

konkursy na najpiękniejszą i największą palmę, konkursy pisanek. Była taka tradycja, że palmy stanowiły dekorację kościoła w Niedzielę Palmową, a liczyły po 5, a nawet 7 metrów wysokości.

- Jakie Pani dostrzega zmiany, które dokonały się na przestrzeni ostatnich lat?

- Wjaki sposób pierwsi mieszkańcy Niemstowa radzili sobie na nowym terenie?

- W większości ludzie przyjechali tutaj ze wschodu, zauważalne były różnice językowe, ale na co dzień była to atmosfera współpracy, chociaż wiele momentów z tamtych czasów zostało nam w pamięci. Tradycje obchodzono i kultywowano, ale w różnym czasie, nieraz później o tydzień, o dwa lub miesiąc, ale to były takie same tradycje. Nasza miejscowość jest dość duża, teraz mamy na naszym terenie nie tylko gospodarzy, ale i coraz więcej lubinian zaczyna mieszkać w Niemstowie. W tutejszej szkole pracowałam prawie 30 lat. Z dziećmi robiliśmy bardzo wiele. Również w okresie przed Wielkanocą, były to
strona 6

Po ukończeniu w 1968 roku liceum pedagogicznego rozpoczęłam pracę pedagogiczną. Potem ukończyłam studia wyższe. Tu w Niemstowie przez 25 lat byłam dyrektorem szkoły. Cieszę się, że w tej chwili szkoła jest perełką naszej miejscowości, jest zadbana, wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt, ma piękną salę gimnastyczną, sanitariaty, na które czekaliśmy wiele lat. Jeszcze są prowadzone dalsze inwestycje na terenie boiska i na placu przed szkołą. Od kilku lat do Niemstowa dojeżdżają dzieci ze zlikwidowanej szkoły w Miłoradzicach. Na emeryturze jestem od 2002 r. Działam w Polskim Klubie Ekologicznym w okręgu dolnośląskim. Klub ma swoją siedzibę w Lubinie. Jestem także członkiem Stowarzyszenia Wiejskiego Dialog Rozwój Ekologia. Na tym terenie współpracuje-

- Czy jeszcze jest coś co, należałoby poprawić lub udoskonalić aby mieszkańcom żyło się lepiej?

- Zależy mi na tym, żeby nasza wieś była czysta i bezpieczna, ale przede wszystkim, żeby tętniła życiem kulturalnym. Nawiążemy współpracę z Gminnym Ośrod-

O s c h r o n i s ku d l a z w i e r z ą t
W Starostwie Powiatowym w Lubinie przedstawiciele 15 gmin regionu legnickiego rozmawiali o koncepcji budowy schroniska dla zwierząt. Największy problem dla wszystkich to brak na naszym terenie schroniska, w którym mo na by umieszczać bezpańskie psy. W najbli szych schroniskach w Dzier oniowie, we Wrocławiu, Zielonej Górze, Jeleniej Górze czy Kościanie brakuje miejsc. Przez pierwsze dwa miesiące tego roku w Gminie Lubin odłowiono 2 bezWanda Wójtowicz

domne psy. Koszt to 2100 zł za odłów i 1464 zł opłata za schronisko. Ponadto uśpiono 2 psy potrącone przez pojazdy. Uśpienie kosztowało 320 zł, a odbiór padliny 408 zł. Leczenie psa potrąconego przez samochód kosztowało 600 zł. Ogółem gminę wiejską tylko od początku tego roku bezpańskie psy kosztowały prawie pięć tysięcy złotych. Podczas spotkania w starostwie przedstawiono szkice planowanego schroniska, zlokalizowanego na terenach nale ących do niedawna
dzo dużo ludzi starszych, którzy nie mogą dojechać do Lubina. Podrożały bilety autobusowe i wydatek 10 zł z renty rolniczej stanowi duży problem, a opieka lekarska jest coraz częściej im potrzebna. Myślę, że jest to sprawa do rozwiązania i mam taką nadzieję że tak się stanie. Jako członek stowarzyszenia wiejskiego organizowałam trzy razy wyjazdy dla mieszkańców. Były to wycieczki i pielgrzymki do Grodowca, Wambierzyc i znajdującego się tam w pobliżu malowniczego gospodarstwa agroturystycznego. Wycieczki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników, a najwięcej osób było z Niemstowa. Ludzie są u nas bardzo chętni i myślę, że uda mi się zaktywizować mieszkańców. W grupie można wiele spraw ruszyć do przodu. Żeby nasza wieś był piękna, bezpieczna i czysta.

do kopalni „Polkowice-Sieroszowice” w Szklarach Górnych. Koszty budowy szacowane są na ok. 2 mln zł. Otwarta sprawą jest równie forma prawna schroniska. Spośród zainteresowanych wyłoniony zostanie zespół, który zajmie się wdra aniem projektu w ycie.

Budynek na terenie byłej kopalni, w którym planowane jest schronisko dla zwierząt

„ Ko bi et a w S zt u c e ” w Ksi ęg i n i c a c h

kiem Kultury, może nawet powołamy zespół pieśni i tańca. Największą naszą bolączką jest jednak to, że brakuje nam ośrodka zdrowia, który został zlikwidowany kilka lat temu. Chcielibyśmy aby powrócił do nas. Gdy go likwidowano, prawie 500 mieszkańców zadeklarowa- - Dziękuję za rozmowę. ło chęć przynależności do ośrodka. Był sprzęt medyczny, budynek, a w nim sale, gabinet zabiegowy, stomatologia, lekarz ogólny. Brakowało nam wtedy jeszcze kilkunastu mieszkańców, a był wymóg, że musi być co najmniej 500 osób, aby ośrodek mógł funkcjonować. Teraz wydaje mi się, że to był najmniejszy problem, trzeba było jeszcze rozmawiać z ludźmi, żeby oni wiedzieli jakie to jest ważne. Jest bar-

W galerii „Korytarz” w Gminnym Ośrodku Kultury w Księginicach otwarto wystawę prac Henryka i Danieli Klaudel oraz Pawła Szydło. Daniela Klaudel zaprezentowała haft artystyczny oraz rzeźby i płaskorzeźby nieżyjącego męża Henryka. Ekspozycja prac Pawła Szydło to przede wszystkim grafiki oraz prace wykonane techniką własną.

strona 7

8 Marca - Dzień Kobiet
czyli goździka i tulipana
Niektórzy mówią, że dzień mężczyzn jest przez cały rok, z wyjątkiem ósmego marca. Tak przynajmniej mówiło się w czasach, gdy przy okazji tego święta wręczano Paniom goździki lub tulipany, rajstopy oraz nieosiągalną paczkę kawy. Dzisiaj mamy wrażenie, że i może panowie chcieli by zapomnieć o tym święcie, ale z pewnością nie pozwolą na to same panie. Jest to przecież okazja do spotkania się dla płci pięknej, a poza tym nigdy męskiej adoracji nie za dużo - przynajmniej w tym dniu. Z tej też okazji w miejscowościach naszej gminy, co bardziej szarmanccy sołtysi i rady sołeckie przygotowują swoim paniom różne uroczystości i poczęstunki. DROGIE PANIE - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO ZOKAZJI WASZEGO ŚWIĘTA! BEZ WAS TEN

Dla Was są ró e - nasze uznanie, to wszystko dla Was Kochane Panie!

NASZ MĘSKI ŚWIAT BYŁBY SZARY, CHOCIAŻ MÓWIMY WAM ODWROTNIE - ABY WYGLĄDAŁO, ŻE MY TYM WSZYSTKIM RZĄDZIMY!

Na zdjęciach poniżej prezentujemy uroczystości z okazji Dnia Kobiet z miejscowości, które nas zaprosiły!

Miłoradzice

Szklary Górne

Krzeczyn Wielki

Chróstnik

D zi e ń Ko b i e t w LS TK
Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury tradycyjnie obchodziło Dzień Kobiet spotkaniem w gronie zaproszonych gości oraz
strona 8

sympatyków stowarzyszenia. Oprócz kwiatów i przemówień przygotowano niespodziankę - prezentację wierszy o miłości.

prezes LSTK Janina Komarnicka

Wiiadkanecne elanio śn
PA SCHA na Wielkanoc
Przygotowanie: ok.30 min. Oczekiwanie: ok.3 godz. Składniki na 8 porcji • 75 dag twarogu • 3 ółtka • 25 dag cukru pudru • 1 5 dag bakalii • 1 galaretka wiśniowa • konfitury z truskawek lub wiśni Etapy przygotowania 1 . ółtka utrzeć z cukrem na parze. Twaróg zemleć i prztrzeć przez sito , dodać do kremu z ółtek i razem utrzeć na puszystą masę . 2. Bakalie opłukać i rozdrobić, połączyć z twarogową masą. Galaretkę rozpuścić w 1 szkl. wody, ostudzić. 3. Rozetrzeć z 2 ły kami sera, połączyć z całą masą serową, wymieszać. Masę wlać do opłukanego zimną wodą naczynia, wyrównać powierzchnię. Udekorować owocami z konfitury, mo na uło yć na wierzchu biszkopty, wło yć do lodówki. Przygotowanie: 30 min Gotowanie: 4 min

Z ima szyb ko się schowała , ona też j est ciągle w b iegu. I tym razem zapomniała, sypnąć dzieciom trochę śniegu. C o r a z w y ż e j sł o ń ce św i e ci , b arwiąc trawę j uż w zieleni. B o ci a n w gó r z e so b i e l e ci , co odfrunął na j esieni. I w i o se n n y cz a s j u ż p ł y n i e , b y rozkwitnąć pełnią w maj u. W naszych wioskach, w naszej gminie, w c a ł y m n a d w i ś l a ń s ki m kr a j u .

WIELKA NOCNE PTA SIE GNIA ZDKA

Składniki na 6 porcji • 1 8 jajeczek przepiórczych • 1 mała makrela wędzona • 2 ły ki majonezu, 1 ły eczka musztardy • 1 ły eczka papryki słodkiej w proszku • 1 bagietka • kiełki lucerny, listki sałaty

Szyb ko mij a - to co miłe, - b o gdzieś w mediach to , , wyciekło''-, Ż e ktoś nam tu chce na siłę, Etapy przygotowania 1 . Jajka przepiórcze obmyć i ugotować stworzyć wnet B RUNATNE PIE KŁ O!
na twardo (ok 4 min) i obrać ze skorupek. Jan Chełpa 2. Makrelę obrać po czym zmielić i wymieszać z majonezem, musztardą i papryką. Bagietkę pokroić prostopadle na kromeczki grubości ok 2 cm. Smarować ka dą kromkę masą, na środku układać jajeczka (2-3 w zale ności od wielkości przekroju bagietki) a dookoła kiełki , które ładnie lepią się do pasty. Zamiast pasty mozna u yć np. majonezu z chrzanem. Gniazdka ułozyć na listkach sałaty. Przepisy pochodzą z książki kucharskiej ""PYSZNIE,
ZDROWO - KOLOROWO!""

M ę ka P a ń s ka w S z kl a r a c h G ó r n y c h
Już po raz drugi w parafii rzym.kat. w Szklarach Górnych przedstawiono inscenizację Męki Pańskiej. W ubiegłym roku przedstawienie odbyło się w kościele filialnym w Oborze.Tym razem ks. Marian Gorący - proboszcz oraz ks. Ryszard Sroka - wikariusz parafii postanowili, iż inscenizacja odbędzie się w kościele parafialnym w Szklarach Górnych. - Mieliśmy pewne obawy co do inscenizacji w kościele w Szklarach Górnych,gdyż jest on jednym z dwóch kościołów w Europie ,które to mają filary po środku obiektu. Chodziło oczywiście o widoczność inscenizacji dla widzów ,ale jak się okazało nie było wcale tak żle - podkreśla ks.Ryszard Sro-

ka. Zainteresowanie występem w wały łzy, których nawet młodzi lutym roku w Męce Pańskiej po ze- dzie nie ukrywali oraz aplauz po szłorocznym sukcesie przerosło skończonym występie. Jest to tym oczekiwania wszystkich. Zgłosiło większy sukces, iż w naszej okolicy się ponad 70 - ciu chętnych w wie- inscenizacja Męki Pańskiej w taku od 6 do ponad 50 lat. Ze wzglę- kiej formie jest czymś niespotykadu na to ks. wikariusz zmienił nym, a na występ przyjechali scenariusz, aby umożliwić grę w in- goście z bardzo odleglych miejscoscenizacji szerszej grupie aktorów. wości. Stroje do Męki Pańskiej częściowo zostały przez reżysera wypożyczone z Jasnej Góry. I tym razem inscenizacja była niezwykłym przeżyciem artystycznym i duchowym dla zgromadzonych. Bardzo realistyczne sceny z Aktorzy biorący udział w Męce Męki Pańskiej wywoły- Pańskiej w poprzednim roku
strona 9

C i e ka w i l u d z i e w g m i n i e
Mariola Samoticha z Miłoradzic
Ma 23 lata, wykształcenie wyższe, ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy na kierunku politologia. Zawsze ciągnęło ją jednak w stronę mediów. Dyplom licencjata z oceną bardzo dobrą był dla niej przepustką na studia dziennikarskie na Uniwersytecie Wrocławskim. Ma już za sobą pierwszy semestr dwuletnich uzupełniających studiów magisterskich. ze wiele muszę się jeszcze nauczyć. Motywacją są dla mnie pozytywne opinie, które coraz częściej słyszę na temat swojej pracy. Dzięki temu wiem, że warto się uczyć. Zawsze marzyłam o pracy dziennikarki i teraz moje marzenia zaczynają się spełniać.

A pani hobby ...

Wiemy, że praca dziennikarska to również wielka odpowiedzialność ...
Oczywiście nie zawsze jest tak różo-

Pani Moriolu jest pani miesz- wo. Moją pracę komentują różni lu- No i marzenia ? kanką Miłoradzic pracującą dzie i czasem przychodzą chwile Moje marzenia? Chcę dobrze wykonywać swoją pracę i być szczęw mediach ... zwątpienia. Wiem Przypadek sprawił, że dwa lata te- jednak, ze jeżeli robi się coś z pa- śliwa. Tylko, a może aż tyle. mu trafiłam na praktykę do Wiado- sją, to można po- Dziekujęmy za rozmowę
mości Lubińskich. Przez pięć tygodni próbowałam w tym zawodzie swoich sił i muszę przyznać, że zauroczyła mnie praca dziennikarki: byłam blisko lokalnych wydarzeń, mogłam poznać opinie ludzi na przeróżne tematy. Z tego względu zaraz po ukończeniu studiów rozpoczęłam w tej samej redakcji 4 - miesięczny staż. Potem zaczęłam pracę. Stykam się z tym zawodem zaledwie od pół roku i wiem, Na zakończenie Ferii 2008 w przypałacowym parku, GOK w Księginicach gościł dzieci, młodzież i dorosłych na ognisku. Było to spotkanie, na którym było smacznie i konać wszystkie przeciwności. Jedyne, czego człowiek potrzebuje żeby czerpać energię do wytrwałej pracy, to wsparcie rodziny i bliskich. A ja kocham i jestem kochana.

Praca i studia pochłaniają większość mojego czasu, jednak jak każdy młody człowiek, potrzebuję też rozrywki. Uwielbiam tańczyć, a dla relaksu sięgam po kobiecą literaturę. Ostatnio postanowiłam też spróbować swoich sił w wyborach Miss Polski. Może się uda, mam już na swoim koncie kilka mniejszych sukcesów w tej dziedzinie. A jeśli nie, to nic nie szkodzi. Zawsze warto próbować i wzbogacać swoje życiowe doświadczenia.

Mariola Samoticha z sołtysem Miłoradzic Stanisławem Rzempowskim i jego małżonką podczas otwarcia świetlicy w Miloradzicach

O g n i s ko n a z a ko ń c z e n i e f e r i i

wesoło. Była zabawa oraz wręczano dyplomy i nagrody zdobyte w turniejach i zawodach organizowanych w trakcie ferii. W trakcie tego
strona 10

okresu GOK zapewnił dzieciom, młodzieży oraz dorosłym, korzystanie z krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 2 w Lubinie. Wspaniała zabawa i przyjazna atmosfera pozwalała na doskonałą zabawę oraz ,,zrzucanie'' zbędnych kilogramów - zapewnia nas dyrektor GOK-u Paweł Haliniak. Szkoda, że ferie skończyły się tak szybko! Niektórzy z uczestników wspominali dni spędzone poza miejscem zamieszkania czy też czas spędzony w

GOK-u. Byli tacy, co żałowali, że spali za długo! Kolejną przerwę w nauce trzeba wykorzystać intensywniej, aby nie żałować upływającego czasu- deklarują na przyszłość uczestnicy zajęć.
Wspólna zabawa podczas ogniska w Księginicach

Z s e s j i Ra d y G m i n y
Sesja Rady Gminy została zdominowana rozpatrywaniem wniosku mieszkańca Miłoradzic Jacka Barana, który zaprotestował przeciwko wyborowi na sołtysa Miłoradzic Stanisława Rzempowskiego, podczas zebrania wiejskiego w dniu 19 lutego 2007 r. Zdaniem wnioskodawcy w głosowaniu wzięły udział osoby nieuprawnione. Mimo sprzeciwu 6 radnych: Ryszarda Bubnowskiego, Janiny Doroszkiewicz, Jana Gątkowskiego, Krystyny Żabickiej, Andrzeja Marciniaka i Zbigniewa Skowrońskiego którzy proponowali, aby wnikliwie rozpatrzyć ten wniosek, Przewodniczący Rady Gminy Lubin Roman Komarnicki wprowadził ten projekt pod głosowanie. Głosami 8 radnych: Romana Komarnickiego, Pawła Szudrowicza, Zbigniewa Szymańskiego, Ryszarda Stasiuka, Karola Mazura, Tadeusza Jaszczyszyna, Roberta Piekuta i Marii Pluta protest wyborczy mieszkańca Miłoradzic został uwzględniony i tym samym stwierdzono nieważność wyboru sołtysa wsi Miłoradzice dokonanego 19 lutego 2007r. Kolejne uchwały podjęte podczas sesji to: - Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/149/98 Rady Gminy Lubin z dnia 5 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubin. (Zgodnie z tą zmianą, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, gdy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, można zawierać kolejne umowy dopiero po udzieleniu zgody przez Radę Gminy, lub uregulowaniu tej kwestii w uchwale Rady Gminy. Zmieniono również wysokość bonifikaty udzielanej przy sprzedaży lokali mieszkalnych wcho-

dzących w skład Zasobu Gminy Lubin z 70% na 90%, jak również zmieniono wysokość bonifikaty z 10% na 5% do ceny nieruchomości ustalonej po zastosowaniu bonifikaty w przypadku jednorazowej zapłaty za nieruchomość. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.) - Uchwała w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubin oraz ustalenia wysokości opłat za posiłki. (Ustalono m.in., że ze stołówek szkolnych mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, ustalono wysokość opłat za posiłki oraz zwolnienia z wnoszenia opłat przez okres 3 miesięcy w przypadkach losowych.) - Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Lubin. (Na wniosek Przewodniczącego Klubu Radnych „Porozumienie” Ryszarda Stasiuka wprowadzono zapis, że klub liczy co najmniej 5 radnych i radny może należeć tylko do jednego klubu, jednocześnie kluby podlegają rozwiązaniu gdy liczba ich członków spadnie poniżej pięciu. Dotychczas w Radzie funkcjonują 3 kluby: liczący 8 osób klub radnych „Porozumienie” oraz 2 kluby liczące po 3 osoby: klub „Razem” oraz klub „Wspólnota”. Zdaniem wnioskodawcy istnienie 3 osobowych klubów doprowadza do dezorganizacji pracy.) - Podczas sesji Kierownik Referatu Inwestycji Andrzej Marzec przedstawił sprawozdanie ze stopnia zaawansowania prowadzonych prac inwestycyjnych na terenie gminy Lubin.

- W porządku obrad był również punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Lubin Pawła Szudrowicza w okręgu wyborczym nr 3 w Raszówce wskutek utraty prawa wybieralności. Wg załączonej opinii prawnej postępowanie karne przeciwko Pawłowi Szudrowiczowi za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości zostało warunkowo umorzone na okres 2 lat próby prawomocnym wyrokiem z dnia 24.09.2007 r. Powyższy wyrok Sądu Rejonowego w Lubinie został utrzymany w mocy prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z dn. 4.12.2007 r. Tym samym radny Paweł Szudrowicz utracił prawo wybieralności i jest to przesłanką do wygaśnięcia mandatu radnego. Stwierdza to Rada Gminy w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Podczas głosowania 8 radnych: Roman Komarnicki, Paweł Szudrowicz, Zbigniew Szymański, Ryszard Stasiuk, Karol Mazur, Tadeusz Jaszczyszyn, Robert Piekut i Maria Pluta głosowało przeciw tej uchwale; 4 radnych było za: Krystyna Żabicka, Andrzej Marciniak, Ryszard Bubnowski i Zbigniew Skowroński, a 2 radnych Jan Gątkowski i Janina Doroszkiewicz wstrzymało się od głosu. Nadzór nad działalnością samorządu sprawuje wojewoda. W przypadku podjęcia przez Radę Gminy uchwał niezgodnych z obowiązującym prawem wojewoda może uchylić podjęte uchwały i zastosować rozstrzygnięcia nadzorcze, które będą prawomocne.

Z n o t a t n i ka P o l i c j i
Osiek razy trzy ...
Dnia 28.01 w Osieku doszło do zderzenia czterech pojazdów. W kolizji uczestniczyło dwie ciężarówki i dwa samochody osobowe. Dwie osoby przewieziono do szpitala w Lubine. Ruch na tym odcinku drogi został przywrócony po kilku godzinach. 5 lutego również w okolicach Osieka do przydrożnego rowu zjechał TIR. Zdarzenie miało miejsce około godziny 3 nad ranem. Jest więc możliwe, iż bezpośrednią przyczyną zdarzenia mogło być zaśnięcie kierowcy. Na szczęscie w wypadku nikt nie odniósł

większych obrażeń. Także 19 lutego miało miejsce niebezpieczne zdarzenie na krajowej Trójce w Osieku. Jadący z nadmierną prędkością samochód ciężarowy zahaczył o jadącego w przeciwnym kierunku busa. Jedna osoba trafiła do szpitala. Ruch przez lubińską ,,drogówkę '' po zorganizowaniu objazdów został przywrócony po kilku godzinach.

oraz trasa Krzeczy Wielki - Górzyca

Po kilkunastu godzinach udało się zatrzymać mężczyznę, który prawdopodobnie pod wpływem alkoholu

potrącił dziecko na trasie Krzeczyn Wielki-Górzyca i zbiegł z miejsca wypadku. Zatrzymanie było możliwe dzięki pomocy i wskazówkom okolicznych mieszkańców. Czerwonego fiata cinquecento, którym to potrącono dziecko, zastali policjanci na terenie jednej z podlubińskich posesji. Poszkodowane dziecko z podejrzeniem złamania nogi trafiło do szpitala. Sprawca odpowie przed sądem za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu (gdyż po kilkunastu godzinach od zdarzenia stwierdzono u niego niewielkie ilości alkoholu) oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia.
strona 11

Z e b r a n i e s t r a ż a c ki e w G o r z y c y
W świetlicy wiejskiej w Gorzycy odbyło się zebranie sprawozdawcze podsumowujące rok 2007 .Jednostka OSP w Gorzycy jest jedną z prę niejszych w gminie oraz powiecie. Sprawozdanie z działalności zło ył prezes Marian Hawrysz. Stra acy z jednostki w Gorzycy aktywni byli podczas organizacji imprez na terenie Gorzycy. Wspólnie z oddziałem PTTK w Lubinie zorganizowali ognisko papieskie

WARS ZTATY TE ATRALN E W świetlicach wiejskich w Siedlcach,

w II rocznicę śmierci Jana Pawła II. W Dniu Stra aka stra acy zorganizowali pokaz gotowości bojowej jednostki. Porządkowali teren przy świetlicy i pomniku przed obchodami 650-lecia Gorzycy. Aktywni byli podczas samej imprezy zajmując się jej zabezpieczeniem. Na koniec zebrania jego uczestnicy zostali ugoszczeni poczęstunkiem przygotowanym przez Tomasza Hawrysza.

Gorzycy, Składowicach oraz w ośrodku w Księginicach, Gminny Ośrodek Kultury w Księginicach zorganizował warsztaty teatralne. Interaktywny teatrzyk poprowadzony został panią Krystynę Dmochowską. Sztuka, w zimowym jak na ferie przystało scenariuszu, oparta została na baśni Andersena pt. „Królowa Śniegu”. Od ponad 10 lat jeździ po szkołach i przedszkolach Dolnego Śląska ze swoim teatrem „Klasyka”. Nasze dzieci korzystają ze strojów i rekwizytów pani Krystyny i wczuwają się w swoje role całym sercem. Czy urośnie nam drugi Boguś Linda albo druga pani Krystyna – zobaczymy!

N i e z a t r u wa j ! ! !
Wychodząc z domu najczęściej wieczorem w sezonie grzewczym, możemy czuć w gardle duszący dym, któremu towarzyszy nieprzyjemny zapach. To z pewnoscią jeden z naszych sąsiadów pali w piecu plastiki lub podobne ,,wynalazki''. I to do jego właśnie sumienia, jest informacja poniżej. Jeśli z oszczędności palisz swoje śmieci i odpady plastikowe w swoim ogródku lub piecu CO... to czy wiesz, że spalenie nawet zupełnie małej ilości "plastików" zatruwa wszystko wokół (glebę, mury, drewno) i to na wiele lat truciznami znacznie groźniejszymi niż cyjanek potasu? Trucizny te działają powoli, ale wywołują nieuleczalne choroby - najczęściej nowotworowe. A pierwsze zaczynają chorować dzieci i osoby starsze! Jeśli więc chcesz zacho-

wać zdrowie Twoje i Twojej rodziny

• Nigdy nie pal odpadów plastikowych - ani w ogródku, ani w piecu CO. • Nigdy nie pozwól robić tego sąsiadom, bo od nich również zależy Twoje zdrowie. • Pamiętaj, że za palenie "plastików" grożą surowe grzywny!

NIE POZWALAJMY, ABY KTOŚ W IMIĘ WŁASNEGO INTERESU ODBIERAŁ NAM I NASZYM DZIECIOM ZDROWIE!

Od redakcji

W okresie przedświątecznym dużo się mówi i czyni w kierunku porządków. Oczywiście mamy najczęściej na uwadze porządkowanie w rozumieniu kobiecym, czyli np. mycie okien i sprzątanie w ogólnym zakresie. Są i również tacy, którzy obok czynności materialnych, swoje "porządki" czynią w sferze duchowej. Wszystko to jest człowiekowi, jak najbardziej potrzebne. Ja jednak chciałbym troszeczkę "zmącić" ten przedświąteczny nastrój, w który Państwa wprowadziłem i przybliżyć temat bardziej przyziemny. Jest to temat dotyczący właśnie porządków. Okazuje się, że bardzo lubimy, jak nasz dom i nasza posesja ładnie wygląda. To jest normalne. Powstaje jednak pytanie, czy niektórzy z Nas nie czynią tego kosztem innych? Mam na myśli te zaśmiecone przydrożne rowy i lasy. Czy nie stać Nas na wrzucenie śmieci do kosza? Czy tak naprawdę jest to kwestia finansowa, czy też "pokomunistyczna" pozostałość w psychice niektórych ludzi? Niewinna z pozoru reklamówka wyrzucona do rowu, będzie tam się rozkładać ponad 100 lat, jeśli nikt jej nie podniesie. Myślę, że nie o takie pamiątki po Nas chodzi przyszłym pokoleniom! Warto więc się nad tym zastanowić, zanim z samochodu wyrzucimy jakiś plastik do przydrożnego rowu oraz w czasie wiosennych porządków! Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w imieniu swoim i Redakcji życzę Państwu zdrowia, pogody ducha, miłości, wiary i nadziei oraz niech Zmartwychwstały Zbawiciel otoczy troską Was i Wasze Rodziny!

Redaktor Naczelny

U śm iec h n ij się

Zajączek i niedźwiedź jechali pociągem na komisje wojskowa. Zajączek wypadł z pociągu i wybił sobie wszystkie zęby. Pobiegł jednak na skróty i dotarł na miejsce szybciej niż miś. Kiedy miś wchodził do budynku, zając już wychodził z komisji. - No i co?- spytał miś. - F pofrzątku!- odpowiedział zając. Sfolniony. Bfrak ufzębienia! Mis pomyślał chwile, odszedł na bok,
strona 12

wziął kamień i też wybił sobie zęby. Wychodzącego z komisji misia, oczekiwał już zając. - No i cfo? - pyta zając. - F pofrządku! - odpowiada miś - Sfolniony! Płaskostopie! Wchodzi blondynka do sklepu i pyta się: - Co to jest, takie duże i czerwone? - Jabłka, proszę pani - odpowiada uprzejmie sprzedawca. - To poproszę kilogram i każde oddziel-

nie zapakować. Sprzedawca pakuje jabłka. - A co to jest, takie kudłate i brązowe? - pyta blondynka. - To jest kiwi. - Aha, to poproszę kilo i każde oddzielnie zapakować. Sprzedawca jest trochę sfrustrowany, ale pakuje... - Proszę pana, a co to takie małe i czarne? - Mak - ale on nie jest do sprzedania !

G m i n n y K o n ku r s P l a s t y c z n y - J a n P a w e ł I I
Gminny Ośrodek Kultury w Raszówce zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym wszystkich mieszkańców gminy bez względu na wiek. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o dostarczenie prac do GOK w Raszówce do 15 kwietnia br. Prace mogą być wykonane w technice dowolnej, jednak nie powinny przekraczać formatu A3. Oceniane będą w kategoriach wiekowych 4-6 lat, 7-10 lat, 11-15 lat i powy ej 16 lat. W ka dej kategorii przewidziana jest nagroda główna oraz wyró nienia.

Otwarcie wystawy pokonkursowej i ogłoszenie wyników odbędzie się 24 kwietnia 2008 r. w siedzibie organizatora. Regulamin konkursu w zakładce GOK Raszówka na stronie www.ug.lubin.pl

L a s t o m i e j s c e d l a g r z yb ó w - n i e d l a ś m i e c i !
Wprowadzenie podwyżki przez fir- miało spowodować, iż opłacało my zajmujące się wywozem śmieci nam się będzie segregowanie ich i wrzucanie do specjalnie przygotoDzikie wysypisko przy wjeździe do wanych pojemników. Co tym czaGorzelina sem? Pomysłodawca nie wziął jednak pod uwagę, że ma do czynienia z niezmienną mentalnością niektórych ludzi. Otóż bardziej niektórym opłaca się pojechać do lasu, czy też terenów przyległych i wyrzucić je, niż posegregować i wrzucić do specjalnych pojemników nic nie płacąc za ich wywóz. Co za zgroza, a jak wielka - przekonamy się o tym, na przykład wybierając latem czy jesienią na grzyby! - Jest to straszna plaga w tej chwiDzikie wysypisko li, policja otrzymuje sygnały o kolejprzy wjeździe do nych tzw. dzikich wysypiskach Księginic mówi nam Jan Pociecha oficer prasowy lubińskiej policji.- Mamy oczywiście swoje sposoby, aby dotrzeć do tych, którzy zaśmiecają, ale nie zawsze jest to możliwe - podkreśla Jan Pociecha.

Oficer policji prosi, abyśmy zwracali uwagę na ludzi, którzy wyrzucają śmieci np. do lasu, zapisywali numery rejestracyjne pojazdów i przekazywali te dane policji. Z pewnością takie sygnały nie pozostaną bez echa. Wywożenie śmieci w miejsca do tego nie wyznaczone jest zagrożone mandatem do 500 zł lub skierowaniem sprawy do sądu grodzkiego! Są w polskich szkołach takie akcje, jak "Sprzątanie świata" i spójrzmy prawdzie w oczy - jak się wtedy powinni czuć ci co zaśmiecają, gdy dziecko podnosi śmieci, które dorośli wyrzucają do lasu i rowów. Może niejednokrotnie rodzice. Wstyd! Resztę pozostawiamy bez komentarza!

Zd obywa m wi ed zę zm i en i a m życ i e cie poprzez zwiększenie dostępu do
Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach uroczyście otwarto w Gminnym Ośrodku Kultury w Raszówce

W ramach projektu Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach utworzono w całym kraju 379 centrów (CKNONW) zlokalizowanych na terenach wiejskich, w tym 29 na Dolnym Śląsku. Projekt realizowany jest przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zielonej Górze, 4system Polska Sp. z o.o., Ecorys Polska Sp. z o.o., Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Centrum powstało dzięki staraniom Wójta Gminy Lubin Ireny Rogowskiej. Wyposażone

jest w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Prowadzi bezpłatne szkolenia e- learningowe. Aktualnie dostępne kursy: historia, chemia, geografia, biologia, fizyka, zarządzanie kadrami, ocena pracowników, planowanie potrzeb, system motywacyjny, rekrutacja, ścieżki kariery, język angielski, podstawytechnikkomputerowych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, opiekunka dziecięca domowa, promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych. Centrum promuje ideę kształcenia przez całe ży-

wiedzy na wszystkich poziomach kształcenia - od edukacji ponadgimnazjalnej do kształcenia ustawicznego osób dorosłych i przyczynia się do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy wsią a miastem. Centrum dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do końca czerwca zostaną uruchomione kolejne, bardzo ciekawe kursy.
Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach w Raszówce otwarte jest od poniedziałku do piątku przez cztery godziny dziennie. W poniedziałki i piątki od godz. 14.00 do 18.00, we wtorki od 15.00 do 19.00, a w środy i czwartki od godz. 10.00 do 14.00, tel. 076 844 81 70, e-mail: centrumrasz@wp.pl
strona 13

Z a w o d y n a kr ę g i e l n i
Sołectwa gminy Lubin zostały zaproszone przez Radę Gminną LZS-u na zawody kręglarskie w ośrodku OSiRu w Lubinie. Liczyły się wyniki sportowe lecz najwa niejsza była integracja sołectw i taki cel przyświecał organiza-

Zawody gminne w 2007r

r. w Hali Ośrodka Sportu w Lubinie S za c h y i wa r c a by Dnia 24.02.2008i Rekreacji Sportowej Za wod y h a l owe zorganizowano Gminne zawody halo-

torom. Rozdano nagrody w kategoriach dru ynowych oraz indywidualnych. Zawody cieszyły się ogromnym zainteresowaniem sołectw i będą w przyszłości z pewnością kontynuowane. Zwycięzcom gratulujemy!

W pierwszym tygodniu Ferii 2008 odbyły się zawody – eliminacje do międzyświetlicowych zawodów w szachach i warcabach stupolowych. W świetlicach w Czerńcu, Kłopotowie, Oborze i Składowicach do boju o udział w finale przystąpiły dzieci i młodzie do 16 lat. Finały odbyły się w GOK w Księginicach. Zwycięzcami turnieju warcabowego zostali: 1 miejsce – Natalia Rogacka z Chróstnika 2 miejsce – Kamil Rogacki z Chróstnika 3 miejsce – Radosław Kurowski z Księginic W turnieju szachowym zwycię yli: 1 miejsce – Rogacki Kamil z Chróstnika 2 miejsce – Rogacka Natalia z Chróstnika 3 miejsce – Jagoda Dąbrowska z Lubina Zwycięzcy otrzymali nagrody oraz dyplomy.
W dniu 10.03.2008 odbyło się spotkanie PRPH z tematyką: 1.Omówienie planu i realizacji zamierzeń Harcerskiej Akcji Zimowej i Letniej 2008 roku. 2.Przygotowania do Zlotu Chorągwi Dolnośląskiej w Lubinie (czerwiec 2008 r.) Komendant Hufca dh. Łukasz Nowicki przedstawił informację z zakończonej akcji zimowej i plany na lato 2008. W ofercie ciągle pozostają aktualne obozy harcerskie i wypoczynkowe w bazie Wygnańczyce lipiec/sierpień 2008 r. Omówiono przygotowania i plany na przyjęcie i Zlot w Lubinie ok.1500 zuchów, harcerzy i instruktorów Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Lubinie - 06.06 08.06.2008 r. (3 dniowy Zlot) : wstępna lokalizacja uzgadniana z Aeroklubem na terenie lotniska w Lubinie, miasteczko Zlotowe pod namiotami dla 1500 osób z 3dniowym pobytem, płonące na cały czas Zlotu Ognisko Harcerskie.

W p o wi e c i e o h a r c e r s t wi e

Powiatowa Rada Przyjaciół Harcerstwa apeluje do wszystkich sojuszników i sympatyków harcerzy lubińskich z prośbą o zgłaszanie swego zainteresowania pomocą i wsparciem, aby Lubin i Powiat lubiński godnie przyjął uczestników Zlotu Chorągwi Dolnośląskiej. Zgłoszenia kierować: Krzysztof Szczepaniak- tel. kom.691559666 lub wprost do Komendy Hufca ZHP w Lubinie tel.076-846-77-11.
strona 14

wej piłki nożnej juniorów dla drużyn Gminy Lubin. Wyniki grupy „ A ‘’ : 1.Raszówka – Szklary Górne 2 : 3 2.Czerniec – Miłosna 2: 0 3.Niemstów – Miłoradzice 2 : 0 4.Raszówka – Miłosna 11 : 0 5.Czerniec – Miłoradzice 1 : 3 6.Niemstów – Szklary Górne 2 : 1 7.Raszówka – Miłoradzice 4 : 1 8.Czerniec – Szklary Górne 0 : 4 9.Niemstów – Miłosna 5 : 0 10.Miłoradzice – Szklary Górne 0 : 2 11.Raszówka – Niemstów 0 : 0 12.Szklary Górne – Miłosna 6 : 0 13.Raszówka – Czerniec 2 : 0 14.Miłoradzice – Miłosna 6 : 3 15.Niemstów – Czerniec 0 : 0 Tabela grupy „ A ‘’ : I miejsce – „ OSP ‘’ Szklary Górne - 12 punktów bramki 16 : 4 II miejsce – LKS „ Victoria ‘’ Niemstów - 11 punktów bramki 9 : 1 III miejsce – LKS „ Huzar ‘’ Raszówka - 10 punktów bramki 19 : 4 IV miejsce – LKS „ Unia ‘’ Miłoradzice - 6 punktów bramki 10 : 12 V miejsce –LZS „ Energetyk ‘’ Czerniec - 4 punkty bramki 3 : 9 VI miejsce – LZS Miłosna - 0 punktów bramki 3 : 30 Wyniki grupy „ B ‘’ : 1.Siedlce – Zimna Woda 4 : 1 2.Krzeczyn Wielki – Księginice 1 : 0 3.Składowice – Siedlce 0 : 2 4.Zimna Woda – Krzeczyn Wielki 0 : 1 5.Księginice – Składowice 1 : 1 6.Krzeczyn Wielki – Siedlce 1 : 1 7.Zimna Woda – Księginice 0 : 7 8.Składowice – Krzeczyn Wielki 0 : 2 9.Siedlce – Księginice 0 : 1 10.Składowice – Zimna Woda 3 : 0 Tabela grupy „ B ‘’ : I miejsce – LKS „ Polonia ‘’ Krzeczyn Wielki - 10 punktów bramki 5 : 1 II miejsce –LKS „ Iskra ‘’ Księginice -

7 punktów bramki 9 : 2 III miejsce –LKS „ Platan ‘’ Siedlce 7 punktów bramki 7 : 3 IV miejsce – LZS Składowice ‘’ - 4 punkty bramki 4 : 5 V miejsce – LZS Zimna Woda - 0 punktów bramki 1 : 15 Półfinał I „ OSP ‘’ Szklary Górne – LKS „ Iskra ‘’ Księginice 1 : 2 Półfinał II LKS „ Polonia ‘’ Krzeczyn Wielki – LKS „Victoria‘’ Niemstów 1 : 0 Mecz o III miejsce LKS „ Victoria ‘’ Niemstów - „OSP‘’ Szklary Górne 3 : 2 Finał LKS „ Iskra‘’ Księginice – LKS „Polonia‘’ Krzeczyn Wielki 3 : 1 Najlepszym strzelcem turnieju został zawodnik LKS „ Iskra ‘’ Księginice Łukasz Komornicki który zdobył 9 bramek. Najlepszym bramkarzem turnieju uznano Michała Martyńczuka z drużyny LKS „ Victoria ‘’ Niemstów. Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Kamil Solnikowski z LKS „ Platan ‘’ Siedlce. Wyróżnieni zawodnicy i drużyny otrzymali, statuetki, puchary i dyplomy które wręczali przedstawiciele Rady Gminnej LZS w Lubinie. W zawodach udział wzięło 120 zawodników, 7 organizatorów i około 90 widzów. Organizator turnieju Rada Gminna LZS w Lubinie składa podziękowanie dla OSiR w Lubinie za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu turnieju. Zawody sędziowali: 1. Frączek Piotr 2. Kuras Bogdan 3. Maracewicz Jakub 4. Lodziński Mieczysław 5. Jaszowski Kazimierz

członkowie PRPH (od lewej) Krzysztof Szczepaniak, Łukasz Nowicki, Edward Rippel, Zdzisław Chaczko

zawody halowe

F o t o p r e ze n t a c j e

D z i e wc z yn y z n a s z e j g m i n y

Stanisława Hawrylak - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Nieruchomościami i Zag ospodarowania Przestrzenneg o

Aneta Mamona z Księg inic
Mariusz Kretkowski - Kierownik Referatu Rolnictwa i ochrony Środowiska

Chcesz aby Twoje zdjęcie ukazało się w tym miejscu - wyślij e-mail na adres ig.lubin@vp.pl ze swoimi danymi i zdjęciem lub zadzwoń 603-551-237 - musisz być mieszkanką Gminy Lubin

Q u i z d l a m i e s z ka ń c ó w n a s z e j zne ne g m i n y wrodi i ogmi i
Nagrodę z poprzedniego numeru wylosowała pani Renata Niemiec z Bukownej. SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Rozwiązanie z poprzedniego numeru : 1 .Ogólna liczba mieszkańców gminy Lubin na dzień 31 .1 2.2007 r.to: b - 11 941 2.W gminie Lubin urodziło się w 2007 r. d - 1 09 dzieci 3.Nowe Koło Gospodyń powstało w styczniu w: e - Składowicach 4.Rada Gminna LZS ,Stowarzyszenie Wiejskie ,,Dialog,Rozwój,Ekologia'' oraz Stowarzyszenie ,,PRO HUMANITATIS'' to nagrodzeni z naszej gminy presti owymi nagrodami IKAR KREATYWNOŚCI .Nagrody te ufundowane zostały przez: b powiat 5 ,,.Dziewczyna z Naszej Gminy '' roku 2007 pochodzi z: d Obory 6.Pierwsza mieszkanka gminy Lubin urodzona w roku 2008 jest zameldowana w: e - Chróstniku 7.Zdjęcie poni ej przedstawia świetlicę oddaną do u ytku po remoncie w roku 2007 w: e - Wiercieniu Du o trudności sprawiło Państwu rozwiązanie quizu z poprzedniego numeru, a zwłaszcza pytanie 7, w ktorym to chodzilo o świetlicę w Wiercieniu.

1 . W miesiącu styczniu 2008 w gminie Lubin otwarto po remoncie świetlicę wiejską w : a-Szklarach Górnych, b-Liścu, c-Niemstowie, d-Miłoradzicach, e-Kłopotowie 2. "ISKRA" to nazwa klubu sportowego w gminie Lubin z: a-Krzeczyna Wielkiego, b-Zimnej Wody, c-Księginic, d-Siedlec, e-Raszówki 3. NEURODE to przedwojenna nazwa dzisiejszej miejscowości: a-Karczowiska, b-Dąbrowa, c-Ustronie, d-Składowice, e-Osiek 4. 26 lutego odbyła się konferencja w sprawie zajęcia wspólnego stanowiska przez wójtów, starostów i samorządowców naszego regionu odnośnie planowanej budowy kopalni węgla brunatnego - pomysłodawcą tego spotkania był: a-minister gospodarki RP, b-wojewoda dolnośląski, c-starosta lubiński, dwójt gminy Legnica, e-wójt gminy Lubin 5. W tej miejscowości gminy Lubin stoją dwie świątynie - jedna rzym-kat., druga prawosławna, chodzi o: a-Lisiec, b-Zimną Wodę, c-Wiercień, dPieszków, e-Gorzycę 6. Zdjęcie przedstawia świetlicę wiejską w: a-Oborze, b-Liścu, c-Czerńcu, d-Niemstowie, e-Krzeczynie Małym
Na odpowiedzi czekamy do 15 kwietnia 2008 r. SMS na nr 603-551-237 o treści "IG1/2008 - quiz: rozwiązanie, oraz swoje dane", bądź na e-mail: ig.lubin@vp.pl ze swoimi danymi lub pocztą na adres redakcji 59-300 Lubin, skr. pocztowa 133. nagrodą w
konkursie jest kolacja dla 2 osób w restauracji "Rozdro e" z Szklarach Górnych.

strona 15

Nakład: 3000 szt.

Wydawca: , g.n@vp.pl Redaktor naczelny: Jan Chełpa, janche@wp.pl Zespół redakcyjny: Janusz Łucki, Jan Chełpa Zdjęcia: Zespół redakcyjny Opracowanie graficzne i skład: Grzegorz Nalepa