3-100-906-PL(1

)

Rekorder DVD
Instrukcja obs³ugi Wskazówki i informacje dotycz¹ce produktów i us³ug Sony mo¿na znaleŸæ pod adresem www.sony-europe.com/myproduct

RDR-HX750/HX950

© 2007, Sony Corporation

OSTRZE¯ENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią. Aby uniknąć porażenia prądem, nie otwierać obudowy. Naprawy powierzać tylko wykwalifikowanym osobom. Wymiany przewodu zasilającego może dokonać tylko specjalistyczny warsztat serwisowy. Nie narażać baterii na zbyt wysoką temperaturę spowodowaną bezpośrednim oświetleniem słonecznym, działaniem ognia itp.

Zalecenia dla bezpieczeństwa
• Urządzenie musi być zasilane napięciem przemiennym 220 – 240 V, 50/60 Hz. Prosimy o sprawdzenie, czy napięcie zasilania jest identyczne z napięciem w lokalnej sieci. • Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów. • Urządzenie należy zainstalować w taki sposób, aby w razie problemów można było natychmiast wyłączyć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Zalecenia eksploatacyjne
Urządzenie zostało przebadane i uznane za spełniające wymagania sformułowane w Dyrektywie EMC, jeśli używany przewód połączeniowy jest krótszy niż 3 metry.

Bezpieczeñstwo
Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się jakiś przedmiot lub płyt, przed dalszą eksploatacją należy odłączyć rekorder od źródła zasilania i zlecić jego sprawdzenie specjaliście.

Twardy dysk
Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten został kupiony.

Urządzenie zostało zaliczone do klasy 1 urządzeń wykorzystujących laser. Etykieta wyróżniająca takie urządzenia znajduje się z tyłu obudowy.

OSTRZEŻENIE
Użycie przyrządów optycznych w parze z tym urządzeniem zwiększa zagrożenie dla wzroku. Promień lasera wykorzystywany w rekorderze DVD jest szkodliwy dla wzroku i dlatego nie należy próbować zdjąć obudowy. Naprawy powierzać tylko wykwalifikowanym osobom.

Ta etykieta znajduje się na osłonie ochronnej lasera wewnątrz obudowy.

Twardy dysk charakteryzuje się dużą gęstością zapisu, a przez to umożliwia nagrywanie przez długi czas i zapewnia szybki dostęp do nagrań. Może jednak łatwo ulec uszkodzeniu przez takie czynniki jak uderzenie, wibracja czy zapylenie; jest również wrażliwy na oddziaływanie magnesów. Aby uniknąć utraty ważnych danych, należy przestrzegać poniższych zaleceń: • Chronić rekorder przed silnym wstrząsem i uderzeniem. • Nie umieszczać urządzenia w miejscach narażonych na wibrację i na niestabilnym podłożu. • Nie umieszczać rekordera na nagrzewającym się urządzeniu, takim jak magnetowid czy wzmacniacz (amplituner). • Nie używać rekordera w miejscach narażonych na skoki temperatury (powyżej 10°C na godzinę). • Nie poruszać ani nie przemieszczać rekordera z podłączonym przewodem zasilającym. • Nie odłączać przewodu zasilającego, gdy rekorder jest włączony.

2

• Przed odłączeniem przewodu zasilającego upewnić się, że nie pracuje twardy dysk (wskazanie zegara na wyświetlaczu na płycie czołowej powinno być widoczne przez co najmniej 30 sekund, a wszystkie operacje nagrywania lub kopiowania powinny być zatrzymane). • Po odłączeniu przewodu zasilającego przez minutę nie poruszać ani nie przemieszczać rekordera. • Nie próbować samodzielnie wymieniać twardego dysku, gdyż grozi to awarią rekordera. W razie awarii dysku nie ma możliwości odzyskania z niego danych. Dysk jest w założeniu tylko tymczasowym nośnikiem danych.

Instalacja
• Aby zapobiec przegrzewaniu się rekordera, należy zapewnić wokół właściwą cyrkulację powietrza. • Nie stawiać rekordera na miękkich powierzchniach, które mogłyby zasłonić otwory wentylacyjne, takich jak kapy. • Nie umieszczać rekordera we wszelkiego rodzaju niszach, na przykład na regale. • Nie stawiać rekordera blisko źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne, nadmierne zapylenie lub wstrząsy. • Nie instalować urządzenia w przechyle. Może ono pracować tylko w pozycji poziomej. • Nie umieszczać rekordera ani płyt blisko sprzętu zawierającego silne magnesy, takiego jak kuchenka mikrofalowa czy duże kolumny głośnikowe. • Nie kłaść na rekorderze ciężkich przedmiotów.

Prawa autorskie
• Programy telewizyjne, filmy, kasety wideo, płyty i inne materiały mogą być chronione prawami autorskimi. Nagrywanie takich materiałów bez zezwolenia może naruszać przepisy dotyczące ochrony praw autorskich. W przypadku podłączania rekordera do telewizji kablowej może być wymagana zgoda operatora telewizji i / lub właściciela programu. • W urządzeniu wykorzystano technologię ochrony praw autorskich, która podlega ochronie patentowej USA i z którą wiążą się inne prawa własności intelektualnej. Wykorzystanie tej technologii musi się odbywać za zgodą firmy Macrovision i musi być ograniczone do użytku domowego lub do innych zastosowań z ograniczoną widownią, chyba że Macrovision wyrazi odmienną zgodę. Zabrania się odtwarzania kodu źródłowego i dekompilacji. • W produkcie wykorzystano czcionki FontAvenue® licencjonowane przez NEC corporation. FontAvenue jest zastrzeżonym znakiem handlowym NEC corporation.

Naprawa twardego dysku
• W przypadku naprawy lub kontroli urządzenia związanej z awarią lub wprowadzaniem zmian technik serwisu może sprawdzać zawartość twardego dysku. Sony nie będzie jednak wykonywać zapasowej kopii danych z dysku ani w inny sposób zapisywać tych danych. • Jeśli twardy dysk wymaga sformatowania albo wymiany, czynność ta zostanie wykonana według wyłącznego uznania Sony. W takim przypadku skasowana zostanie cała zawartość twardego dysku, w tym materiały naruszające prawa autorskie.

Nagrywanie
Zalecamy, aby właściwe nagrania poprzedzać próbnym nagraniem.

Brak odszkodowania za utracone nagrania
Sony nie ponosi odpowiedzialności ani nie będzie wypłacać odszkodowań za utracone nagrania i szkody pokrewne, w tym za niedokonanie nagrań wskutek awarii rekordera oraz za utratę lub uszkodzenie nagrania wskutek awarii lub naprawy rekordera. Sony nie będzie w żadnym przypadku przywracać, odzyskiwać ani powielać nagrań.

Funkcja copy guard (ochrona przed kopiowaniem)
Rekorder ma funkcję copy guard. Oznacza to, że programy odbierane za pośrednictwem zewnętrznego tunera (wyposażenie dodatkowe) mogą zawierać sygnały ochrony przed kopiowaniem (funkcja copy guard), które w pewnych przypadkach uniemożliwiają nagrywanie.

ród³a zasilania
• Rekorder pozostaje pod napięciem zawsze, gdy jest podłączony do gniazdka sieciowego, nawet po wyłączeniu. • Jeśli rekorder nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go wyłączyć z gniazdka sieciowego. W celu wyłączenia przewodu chwycić za wtyczkę; nigdy nie ciągnąć za sam przewód.

3

Informacje o instrukcji Sprawdzanie symbolu modelu
Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla dwóch modeli: RDR-HX750 i RDR-HX950. Symbol modelu można sprawdzić na płycie czołowej rekordera.
• O ile w tekście instrukcji i na ilustracjach nie zaznaczono inaczej, wewnętrzny napęd twardego dysku jest określany mianem „twardy dysk” (lub dysk), natomiast jako zbiorcze określenie twardego dysku, płyt DVD i płyt CD używane jest słowo „nośnik”. • Nośniki, których dotyczy opisywana funkcja, są wskazane za pomocą ikon umieszczonych nad opisem, na przykład DVD . • W instrukcji opisano elementy sterujące na pilocie. Można też korzystać z elementów sterujących na rekorderze, o ile mają one takie same albo podobne nazwy. • Ilustracje menu ekranowego zamieszczone w instrukcji mogą nie być wiernym odpowiednikiem menu widocznego na ekranie telewizora. • Zawarte w instrukcji opisy dotyczące płyt DVD odnoszą się do płyt DVD nagranych w tym rekorderze. Nie mają one zastosowania do płyt DVD nagranych w innych rekorderach i odtwarzanych w tym rekorderze.

WA¯NA INFORMACJA
Ostrzeżenie: rekorder może przez nieograniczony czas utrzymywać na ekranie telewizora nieruchomy obraz wideo albo obraz menu ekranowego. Wyświetlanie przez dłuższy czas takiego nieruchomego obrazu grozi nieodwracalnym uszkodzeniem ekranu telewizora. Szczególnie podatne na takie uszkodzenia są telewizory plazmowe i projekcyjne.
W przypadku pytań lub problemów związanych z rekorderem prosimy o skontaktowanie się z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.

4

Spis treœci
OSTRZEŻENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Przewodnik po rodzajach noœników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Noœniki, których można używać do nagrywania i odtwarzania. . . . . . . . . 9 Płyty, które można odtwarzać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Po³¹czenia i ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Podłączanie rekordera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Krok 1: Podłączanie przewodu antenowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Krok 2: Podłączanie przewodów wideo / przewodu HDMI . . . . . . . . . . . . . 15 Funkcje systemu SMARTLINK (dotyczy tylko połączeń SCART) . . . . . . 17 Funkcje sterowania przez interfejs HDMI wykorzystywane przez funkcję BRAVIA Theatre Sync (dotyczy tylko połączeń HDMI) . . . . 17 Krok 3: Podłączanie przewodów audio / przewodu HDMI . . . . . . . . . . . . . 18 Krok 4: Podłączanie przewodu zasilającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Krok 5: Przygotowanie pilota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Użycie pilota do sterowania telewizorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Jeœli zestaw zawiera odtwarzacz DVD Sony lub więcej niż jeden rekorder DVD Sony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Użycie pilota do zmieniania programów w rekorderze . . . . . . . . . . . . . . 22 Krok 6: Prosta konfiguracja (Easy Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Podłączanie magnetowidu lub podobnego urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Podłączanie do gniazda LINE 1/DECODER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Podłączanie do gniazd LINE 2 IN na płycie czołowej . . . . . . . . . . . . . . . 25 Podłączanie tunera satelitarnego lub cyfrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Podłączanie zewnętrznego dekodera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Podłączanie dekodera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Wybieranie ustawień kanałów w zewnętrznym dekoderze (analogowy dekoder płatnej telewizji) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Osiem podstawowych czynnoœci — poznawanie rekordera
1. Wkładanie płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2. Nagrywanie programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Sprawdzanie stanu noœnika w czasie nagrywania . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3. Oglądanie nagranego programu (lista tytułów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 4. Wyœwietlanie czasu odtwarzania i informacji o odtwarzaniu . . . . . . . . . . 34 5. Zmienianie nazwy nagranego programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 6. Nadawanie nazwy płycie i ochrona płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Nadawanie nazwy płycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Ochrona płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 7. Odtwarzanie płyty w innym urządzeniu DVD (finalizacja) . . . . . . . . . . . . . 39 Definalizacja płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 8. Ponowne formatowanie płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5

Nagrywanie z u¿yciem programatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Przed nagrywaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Tryb nagrywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Nagrywanie audycji stereofonicznych i dwujęzycznych . . . . . . . . . . . . . 43 Obraz, którego nie można nagrać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Nagrywanie z użyciem programatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Użycie programatora Quick Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Korygowanie nagrywanego obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Tworzenie rozdziałów w obrębie tytułu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Sprawdzanie, zmienianie lub kasowanie ustawień programatora (lista programatorów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Nagrywanie z podłączonego urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Nagrywanie z podłączonego urządzenia wyposażonego w programator (Synchro Rec.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Nagrywanie z podłączonego urządzenia bez programatora . . . . . . . . . 51

Odtwarzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Odtwarzanie nagranego programu / płyty DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Funkcje odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Powtarzanie wybranego fragmentu (A-B Repeat). . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Odtwarzanie wielokrotne (Repeat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Tworzenie własnego programu (Programme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Korygowanie jakoœci obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Włączanie pauzy w odbieranej audycji telewizyjnej (TV Pause / Pause Live TV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Odtwarzanie początku programu w czasie jego nagrywania (Chase Play) . 60 Odtwarzanie wczeœniejszego nagrania w czasie dokonywania kolejnego (Równoczesne nagrywanie i odtwarzanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Wyszukiwanie tytułu, rozdziału, utworu; wyszukiwanie na podstawie czasu itp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Kasowanie i edycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Przed rozpoczęciem edycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Kasowanie i edycja tytułów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Edycja kilku tytułów (Multi-Mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Kasowanie fragmentu tytułu (A-B Erase) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Dzielenie tytułu (Divide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Kasowanie i edycja rozdziałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Dzielenie rozdziału (Divide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Kasowanie rozdziału (Erase) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Łączenie rozdziałów (Combine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Tworzenie i edycja playlisty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Przenoszenie tytułu na playliœcie (Move) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Łączenie tytułów z playlisty (Combine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Dzielenie tytułu z playlisty (Divide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Przenoszenie rozdziału (Move) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

6

Kopiowanie (twardy dysk y DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Przed kopiowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Kopiowanie między twardym dyskiem a płytą DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Kopiowanie z użyciem listy kopiowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Wykonywanie zapasowej płyty (DVD Backup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Kopiowanie z kamery DV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Przed kopiowaniem z kamery DV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Przygotowania do kopiowania z kamery DV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Kopiowanie całej taœmy w formacie DV (DV One Touch Dubbing) . . . . . . . 78 Kopiowanie wybranych scen (Manual Dubbing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Odtwarzanie nagrań z kamery DV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Utwory audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Odtwarzanie utworów audio z płyty CD / DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Funkcje odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Powtarzanie wybranego fragmentu (A-B Repeat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Odtwarzanie wielokrotne (Repeat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Tworzenie własnego programu (Programme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Wyszukiwanie utworu audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Funkcja szafy grającej (Jukebox) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Przygotowania do użycia funkcji Jukebox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Podłączanie urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Kopiowanie utworów audio (PŁYTA t TWARDY DYSK) . . . . . . . . . . . . 85 Kopiowanie albumu (USB t TWARDY DYSK). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Odtwarzanie utworów audio z użyciem funkcji Jukebox / urządzenia USB 86 Funkcje odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Odtwarzanie wielokrotne (Repeat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Tworzenie własnego programu (Programme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Zarządzanie utworami audio w bibliotece Music Jukebox . . . . . . . . . . . . . 89

Pliki z obrazami JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Funkcja albumu ze zdjęciami (Photo Album) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Przygotowania do użycia funkcji „Photo Album” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Podłączanie urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Kopiowanie plików z obrazami JPEG na twardy dysk (PŁYTA / USB t TWARDY DYSK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Kopiowanie wszystkich plików z obrazami JPEG z podłączonego urządzenia USB (USB t DVD-RW / DVD-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Kopiowanie plików lub albumów z obrazami JPEG na twardym dysku (TWARDY DYSK y TWARDY DYSK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Kopiowanie albumów z obrazami JPEG na płytę (TWARDY DYSK t DVD-RW / DVD-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Kopiowanie plików z obrazami JPEG na płytę (TWARDY DYSK t DVD-RW / DVD-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Użycie listy „Photo Album” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Wyœwietlanie obrazów JPEG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Wyœwietlanie pokazu slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Zarządzanie plikami z obrazami JPEG na twardym dysku . . . . . . . . . . . . . 97 Drukowanie obrazów JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

7

Ustawienia i regulacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Ustawienia noœnika (Disc Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Ustawienia rekordera (Basic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Ustawienia odbioru przez antenę (Tuner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Auto Channel Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Manual CH Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Channel Swapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Ustawienia obrazu (Video In/Out) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Ustawienia wejœcia audio (Audio In) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Ustawienia wyjœcia audio (Audio Out) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Ustawienia języka (Language) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Ustawienia nagrywania (Recording) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Ustawienia odtwarzania (Playback) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Ustawienia HDMI (HDMI Output) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Inne ustawienia (Options) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Options 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Informacje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Zerowanie rekordera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Uwagi dotyczące rekordera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Uwagi o utworach MP3 audio, obrazach JPEG i filmach DivX . . . . . . . . . 130 Interfejs i.LINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Wykaz elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Lista kodów języków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Kody krajów / obszarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

8

Przewodnik po rodzajach noœników
Noœniki, których mo¿na u¿ywaæ do nagrywania i odtwarzania
Typ Logo noœnika Ikona w in- Formatowanie strukcji (nowe noœniki) Wybierz ustawienie „Video Mode Off” parametru „HDD Recording Format” (strona 114)
HDD

Zgodnoœæ z innymi odtwarzaczami DVD (finalizacja) Odtwarzanie nagrań z twardego dysku w innych odtwarzaczach DVD wymaga ich skopiowania na płytę DVD (w trybie VR) Odtwarzanie nagrań z twardego dysku w innych odtwarzaczach DVD wymaga ich skopiowania na płytę DVD (w trybie Video)

Twardy dysk (wewnêtrzny)

Tryb VR

Tryb Video

Wybierz ustawienie „Video Mode On” (standardowe) parametru „HDD Recording Format” (strona 114)

DVD+RW

+RW

Automatyczne formatowanie w trybie +VR (DVD+RW VIDEO)

Odtwarzanie w sprzęcie zgodnym z systemem DVD+RW (automatyczna finalizacja)

Tryb VR DVD-RW Tryb Video

-RWVR

Sformatuj płytę w trybie VR (strona 30)

Odtwarzanie tylko w sprzęcie zgodnym z trybem VR (nie ma potrzeby finalizacji)

-RWVideo

Sformatuj płytę Odtwarzanie w większości w trybie Video (strona urządzeń DVD (konieczna 30) jest finalizacja) (strona 39)

DVD+R
+R

DVD+R DL

Automatyczne formatowanie w trybie +VR (DVD+R VIDEO)

Odtwarzanie w większości urządzeń DVD (konieczna jest finalizacja) (strona 39)

DVD-R

Tryb VR

-RVR

Sformatuj płytę w trybie VR (strona 30)*1 Formatowanie wykonuje się przez wybór polecenia „Format” (strona 41). Automatyczne formatowanie w trybie Video

Odtwarzanie tylko w sprzęcie zgodnym z płytami DVD-R w trybie VR (konieczna jest finalizacja) (strona 39)

DVD-R DL

Tryb Video

-RVideo

Odtwarzanie w większości urządzeń DVD (konieczna jest finalizacja) (strona 39)

9

Obs³ugiwane przez urz¹dzenie odmiany p³yt (stan na kwiecieñ 2007)
• DVD+RW (o prędkości 8x lub mniejszej) • DVD-RW (Ver. 1.1, Ver. 1.2 z CPRM*2) (o prędkości 6x lub mniejszej) • DVD+R (o prędkości 16x lub mniejszej) • DVD-R (Ver. 2.0, Ver. 2.1 z CPRM*2) (o prędkości 16x lub mniejszej) • DVD+R DL (dwuwarstwowe) (o prędkości 8x lub mniejszej) • DVD-R DL (dwuwarstwowe) (Ver. 3.0 z CPRM*2) (o prędkości 8x lub mniejszej)
„DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD+R DL”, „DVD-R” i „DVD-R DL” są znakami handlowymi.
*1

*2

Włożenie do rekordera niesformatowanej płyty DVD-R powoduje jej automatyczne sformatowanie w trybie Video. Aby sformatować nową płytę DVD-R w trybie VR, trzeba skorzystać z polecenia „Format” (strona 41). CPRM (Content Protection for Recordable Media) jest technologią kodowania chroniącą prawa autorskie do obrazu.

P³yty, na których nie mo¿na nagrywaæ
• DVD-RAM

10

P³yty, które mo¿na odtwarzaæ
Typ Logo noœnika Ikona w instrukcji Cechy

DVD VIDEO

DVD

Płyty, które można kupić lub wypożyczyć, zawierające filmy itp. Rekorder rozpoznaje ponadto płyty DVD-RAM* jako zgodne z formatem DVD Video. Płyty VIDEO CD lub CD-R / CD-RW nagrane w formacie VIDEO CD / Super VIDEO CD Muzyczne płyty CD lub płyty CD-R / CD-RW nagrane w formacie muzycznej płyty CD Płyty DVD+RW / DVD+R zawierające utwory MP3 audio lub filmy DivX Płyty (dyski) DVD-RW / DVD-R / DVD-RAM* / DVD-ROM zawierające utwory MP3 audio, obrazy JPEG lub filmy DivX Płyty (dyski) CD-ROM / CD-R / CD-RW zawierające utwory MP3 audio, obrazy JPEG lub filmy DivX

VIDEO CD

VCD

CD

CD

DATA DVD

DATA DVD

DATA CD

DATA CD

„DVD VIDEO” i „CD” są znakami handlowymi. DivX, DivX Certified i odnośne logo są znakami handlowymi DivX Inc. i zostały wykorzystane na podstawie licencji. DivX® jest technologią kompresji plików wideo opracowaną przez DivX Inc. * Jeśli płyta DVD-RAM ma zdejmowaną kasetkę, przed odtwarzaniem należy zdjąć kasetkę.

• • • •

DVD Audio DVD-RAM trwale umieszczone w kasetce Warstwa HD płyt Super Audio CD DVD VIDEO z innym kodem regionu (strona 12). • DVD nagrane w innym rekorderze i niepoddane właściwej finalizacji.

Maksymalna liczba tytu³ów
Noœnik Twardy dysk* DVD-RW / DVD-R DVD+RW / DVD+R DVD+R DL DVD-R DL Liczba tytułów 999 99 49 49 99

P³yty, których nie mo¿na odtworzyæ
• PHOTO CD • CD-ROM / CD-R / CD-RW nagrane w formacie innym niż wymieniony w tabeli powyżej • Sekcja danych płyt CD-Extra • BD • DVD HD • Płyty nagrane kamerą wideo DVD zgodną z formatem AVCHD • DVD-ROM, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R niezawierające filmów wideo DVD, filmów DivX, obrazów JPEG ani utworów MP3 audio

* Maksymalny czas trwania jednego tytułu wynosi 12 godzin.

11

Uwaga dotycz¹ca sposobu odtwarzania p³yt DVD VIDEO i VIDEO CD
Niektóre funkcje odtwarzania płyt DVD VIDEO i VIDEO CD mogą być celowo zablokowane przez producentów nagrania. Ponieważ urządzenie odtwarza płyty DVD VIDEO i VIDEO CD zgodnie z zamysłem producentów, użycie pewnych funkcji odtwarzania może się okazać niemożliwe. Należy się także zapoznać z instrukcją dostarczoną z płytą DVD VIDEO albo VIDEO CD.

b Uwagi
• W urządzeniu nie można odtwarzać niektórych płyt DVD+RW / DVD+R, DVD-RW / DVD-R, DVD-RAM i CD-RW / CD-R. Zależy to od jakości nagrania oraz stanu płyty, parametrów urządzenia nagrywającego i oprogramowania. Nie będą też odtwarzane płyty, które nie zostały odpowiednio sfinalizowane. Dalszych informacji należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia nagrywającego. • Nie można połączyć na jednej płycie DVD-RW nagrań w trybie VR i w trybie Video. Aby zmienić format płyty, trzeba ją ponownie sformatować (strona 41). Zwracamy uwagę, że ponowne formatowanie spowoduje skasowanie zawartości płyty. • Użycie płyt o dużej prędkości zapisu nie pozwoli na skrócenie czasu nagrywania. • Zaleca się używanie płyt z napisem „For Video” na opakowaniu. • Nie można dodawać nagrań na płyty DVD+R, DVD-R i DVD-RW (tryb Video), które zawierają nagrania dokonane w innym urządzeniu DVD. • W pewnych przypadkach niemożliwe jest dodanie nagrań na płyty DVD+RW zawierające nagrania dokonane w innym urządzeniu DVD. W przypadku dodawania takich nagrań należy pamiętać, że rekorder na nowo zapisze menu DVD. • Nie można poddawać edycji nagrań na płytach DVD+RW, DVD-RW (tryb Video), DVD+R i DVD-R, jeśli nagrania te zostały dokonane w innym urządzeniu DVD. • Jeśli płyta zawiera dane komputerowe nierozpoznawane przez rekorder, dane te mogą zostać skasowane. • Nagrywanie na niektóre płyty przeznaczone do nagrywania może się okazać niemożliwe. • Nie wkładać do rekordera płyt, których nie można odtwarzać ani nagrywać przy użyciu tego rekordera. Grozi to awarią rekordera.

Kod regionu (tylko DVD VIDEO)
Z tyłu rekordera jest nadrukowany kod regionu. Urządzenie będzie odtwarzało tylko płyty DVD VIDEO oznaczone identycznym kodem regionu. System ten ma na celu ochronę praw autorskich. W rekorderze można też odtwarzać płyty DVD VIDEO z oznaczeniem ALL . Przy próbie odtworzenia dowolnej innej płyty DVD VIDEO, na ekranie telewizora pojawi się komunikat „Playback prohibited by region code.” (odtwarzanie niemożliwe ze względu na inny kod regionu). Niektóre płyty DVD VIDEO mogą nie mieć oznaczeń kodu regionu, chociaż ich odtwarzanie podlega ograniczeniu do określonego regionu.
Kod regionu

P³yty muzyczne zakodowane z u¿yciem technik ochrony przed kopiowaniem
Urządzenie jest przystosowane do odtwarzania płyt zgodnych ze standardem płyty kompaktowej (CD). W ostatnim czasie niektórzy producenci nagrań wprowadzili na rynek płyty muzyczne zakodowane z użyciem technik ochrony przed kopiowaniem. Zwracamy uwagę, że zdarzają się wśród nich płyty niezgodne ze standardem CD. Odtworzenie takich płyt w urządzeniu może się okazać niemożliwe.

Uwagi o p³ytach DualDisc
DualDisc to płyta dwustronna, której jedna strona zawiera nagranie DVD, a druga strona nagranie cyfrowego dźwięku. Zwracamy uwagę, że rekorder może nie odtwarzać „dźwiękowej” strony płyty DualDisc, ponieważ płyty te są niezgodne ze standardem CD.

12

Połączenia i ustawienia

Pod³¹czanie rekordera
Po³¹czenia i ustawienia

Aby podłączyć rekorder i wybrać w nim odpowiednie ustawienia, należy wykonać kroki 1 do 6. Przewód zasilający należy podłączyć dopiero przy wykonywaniu czynności z podrozdziału „Krok 4: Podłączanie przewodu zasilającego” na stronie 19.

b Uwagi
• • • • Lista dostarczonego wyposażenia znajduje się w podrozdziale „Dane techniczne” (strona 129). Aby zapobiec zakłóceniom, należy starannie włączać przewody. Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami obsługi podłączanych urządzeń. Urządzenia nie można podłączyć do telewizora, który nie jest wyposażony w gniazdo SCART ani w gniazdo wejścia wideo. • Przed wykonywaniem połączeń należy odłączyć od sieci wszystkie podłączane urządzenia.

13

Krok 1: Pod³¹czanie przewodu antenowego
Podłącz przewód antenowy, wykonując opisane poniżej czynności.
Œciana

do gniazda AERIAL IN

Rekorder DVD

do gniazda AERIAL OUT do wejœcia antenowego

Telewizor

Przewód antenowy (dostarczony) : Przepływ sygnału

1 2

Od³¹cz przewód antenowy od telewizora i pod³¹cz go do gniazda AERIAL IN z ty³u rekordera. U¿ywaj¹c dostarczonego przewodu antenowego, po³¹cz gniazdo AERIAL OUT rekordera z gniazdem wejœcia antenowego telewizora.

14

Krok 2: Pod³¹czanie przewodów wideo / przewodu HDMI
W zależności od konfiguracji gniazd wejściowych monitora telewizyjnego, projektora lub wzmacniacza (amplitunera) wielokanałowego, należy wybrać właściwy wariant (A do E). Umożliwi to oglądanie obrazu.
Po³¹czenia i ustawienia

B

A

Telewizor, projektor lub urządzenie audio

Przewód audio/wideo (wyposażenie dodatkowe)

Telewizor

do gniazda LINE 2 OUT (VIDEO) Przewód SCART (wyposażenie dodatkowe) (żółty) do gniazda T LINE 3 – TV

Rekorder DVD (zielony) (niebieski) (czerwony) do gniazda LINE 2 OUT (S VIDEO) do gniazda HDMI OUT

do gniazda COMPONENT VIDEO OUT

Komponentowy przewód wideo (wyposażenie dodatkowe)

Przewód S video (wyposażenie dodatkowe)

Przewód HDMI (wyposażenie dodatkowe)

(zielony)

(niebieski)

(czerwony)

D
Telewizor, projektor lub urządzenie audio

C

E
Telewizor, projektor lub urządzenie audio

Telewizor, projektor lub urządzenie audio

: Przepływ sygnału

15

A Gniazdo wejœciowe SCART
Jeśli przewiduje się zmianę ustawienia parametru „LINE 3 Out” z grupy „Video In/ Out” na „S-Video” lub „RGB” (strona 107), to należy użyć przewodu SCART właściwego dla wybranego rodzaju sygnału.

Upewnij się, że wtyk nie jest odwrócony ani przekrzywiony.

B Gniazdo wejœcia wizji
Zapewnia standardową jakość obrazu.
Odwrócony wtyk Przekrzywienie

C Gniazdo wejœcia S VIDEO
Zapewnia lepszą jakość obrazu.

2

D Gniazda wejœcia komponentowego sygna³u wideo (Y, PB/CB, PR/CR)
Zapewniają precyzyjną reprodukcję barw i wysoką jakość obrazu. Jeśli telewizor obsługuje sygnały kolejnoliniowe (525p/625p), to należy wybrać ten sposób podłączenia, a na ekranie „Easy Setup” wybrać ustawienie „Compatible” parametru „Progressive” (strona 22). Następnie w grupie „Video In/Out” należy zmienić ustawienie parametru „Component Video Out” na „Progressive”. Szczegóły – patrz punkt „Component Video Out” na stronie 107.

Włącz wtyk HDMI do gniazda HDMI, nie przekrzywiając go. Nie zginaj ani nie naciskaj mocno wtyku HDMI.

b Uwagi
• Przed przenoszeniem rekordera należy odłączyć przewód HDMI. • Kiedy do rekordera jest podłączony przewód HDMI, nie należy naciskać mocno obudowy. Grozi to uszkodzeniem gniazda HDMI lub przewodu HDMI. • Nie przekrzywiać podłączanego lub odłączanego wtyku HDMI. Grozi to uszkodzeniem gniazda HDMI i wtyku HDMI.

E Gniazdo wejœcia HDMI
Avy uzyskać wysoką jakość obrazu i dźwięku transmitowanego przez gniazdo HDMI OUT, należy użyć atestowanego przewodu HDMI (wyposażenie dodatkowe). Jeśli podłączany telewizor Sony ma funkcję sterowania przez HDMI – patrz strona 17. Aby oglądać sygnał z dekodera, który jest podłączony do rekordera tylko przewodem SCART, trzeba włączyć rekorder.

Podczas odtwarzania obrazu panoramicznego
Obraz z niektórych nośników może się nie mieścić na ekranie telewizora. Zmienianie wielkości obrazu – patrz strona 114.

Pod³¹czanie magnetowidu
Magnetowid należy podłączyć do gniazda LINE 1/DECODER rekordera (strona 24).

Pod³¹czanie do gniazda HDMI
Wykonaj poniższą procedurę. Niewłaściwe postępowanie grozi uszkodzeniem gniazda i złącza HDMI.

b Uwagi
• Do połączenia rekordera z telewizorem nie używać więcej niż jednego rodzaju przewodów wideo. • Nie należy korzystać z połączenia A w parze z połączeniem E. • Jeśli rekorder jest podłączony do telewizora przez gniazdo SCART, to w chwili rozpoczęcia odtwarzania telewizor automatycznie wybiera sygnał z wejścia, do którego jest podłączony rekorder. Chcąc oglądać telewizję, należy nacisnąć przycisk TV t, aby wybrać sygnał wejściowy z telewizora.

1

Sprawdź kształty gniazda HDMI z tyłu rekordera i wtyku HDMI i starannie je dopasuj.

16

• Jeśli rekorder ma być podłączony do telewizora z systemem SMARTLINK, to należy wybrać dla parametru „LINE 3 Out” z grupy „Video In/Out” ustawienie „Video”. • Gniazda HDMI OUT (połączenie E) nie można łączyć z gniazdami DVI, które nie są zgodne z technologią HDCP (na przykład gniazdami DVI monitorów komputerowych). • Przy korzystaniu z połączenia HDMI nie są reprodukowane komponentowe sygnały wideo ani sygnały RGB. * W rekorderze zastosowano technologię HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi HDMI Licensing LLC.

b Uwagi
• Do prawidłowego działania systemu SMARTLINK potrzebny jest przewód SCART z kompletem 21 styków. Informacji o tym połączeniu należy także szukać w instrukcji obsługi telewizora. • Nie wszystkie telewizory pozwalają na użycie opisanych tu funkcji.

Po³¹czenia i ustawienia

*1 *2 *3 *4 *5

„MEGALOGIC” jest zastrzeżonym znakiem handlowym Grundig Corporation. „EASYLINK” i „CINEMALINK” są znakami handlowymi Philips Corporation. „Q-Link” i „NexTView Link” są znakami handlowymi Panasonic Corporation. „EURO VIEW LINK” jest znakiem handlowym Toshiba Corporation. „T-V LINK” jest znakiem handlowym JVC Corporation.

Funkcje systemu SMARTLINK (dotyczy tylko po³¹czeñ SCART)
Jeśli podłączony telewizor (lub inne podłączone urządzenie, takie jak dekoder czy tuner) jest zgodny z systemem SMARTLINK, NexTView Link*3, MEGALOGIC*1, EASYLINK*2, CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW LINK*4 lub T-V LINK*5, można korzystać z następujących funkcji systemu SMARTLINK: • Nagrywanie programu oglądanego na telewizorze (strona 31) • Rozpoczynanie odtwarzania jednym przyciskiem (strona 53) • Wczytywanie zaprogramowanych stacji Można skopiować zaprogramowane stacje telewizyjne z pamięci telewizora do pamięci rekordera, a następnie wykorzystać te dane w czasie „prostej konfiguracji” (Easy Setup). • Wczytywanie danych NexTView Można z łatwością nastawić programator, wykorzystując funkcję NexTView Download telewizora.

Funkcje sterowania przez interfejs HDMI wykorzystywane przez funkcjê BRAVIA Theatre Sync (dotyczy tylko po³¹czeñ HDMI)
Jeśli podłączane urządzenia Sony mogą być sterowane przez HDMI i są podłączone przewodem HDMI (wyposażenie dodatkowe), można używać następujących funkcji ułatwiających obsługę: • Rozpoczynanie odtwarzania jednym przyciskiem (strona 53) • Wyłączanie zestawu Po wyłączeniu telewizora przyciskiem wyłączania na pilocie od telewizora automatycznie wyłączą się także urządzenia zgodne z funkcją sterowania przez HDMI .

Przed u¿yciem funkcji BRAVIA Theatre Sync
Zmień ustawienie parametru „HDMI Control” z grupy „HDMI Output” na „On” (strona 118). Informacji o ustawieniach telewizora należy szukać w jego instrukcji obsługi.

Przed u¿yciem funkcji systemu SMARTLINK
Zmień ustawienie parametru „LINE 3 Out” z grupy „Video In/Out” na „Video” (strona 107), a parametru „SMARTLINK” z grupy „Options” na „This Recorder Only” (strona 120).

b Uwagi
• Dostępność funkcji sterowania przez HDMI zależy od połączonego urządzenia. Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia. • Rekorder jest zgodny tylko z funkcją odtwarzania systemu sterowania przez HDMI. Kiedy są używane funkcje sterowania przez HDMI, na ekranie telewizora pojawia się napis „Player”.

17

Krok 3: Pod³¹czanie przewodów audio / przewodu HDMI
W zależności od konfiguracji gniazd wejściowych monitora telewizyjnego, projektora lub wzmacniacza (amplitunera) wielokanałowego, należy wybrać wariant A lub B. Umożliwi to słuchanie dźwięku.
[Kolumny głoœnikowe] Tylna (L) Przednia (L) Centralna lub Przewód HDMI (wyposażenie dodatkowe) do gniazda HDMI OUT Urządzenie audio z dekoderem [Kolumny głoœnikowe] Tylna (P) Przednia (P) Subwoofer do wejœcia cyfrowego (koncentrycznego / HDMI) Koncentryczny przewód cyfrowy (wyposażenie dodatkowe) do gniazda DIGITAL OUT (COAXIAL)

A

do gniazda LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)

Rekorder DVD

INPUT VIDEO

B

(biały)

(żółty)
L

(czerwony) Przewód audio/ wideo (wyposażenie dodatkowe)

(biały)

AUDIO R

(żółty)*

(czerwony) Telewizor, projektor lub urządzenie audio

: Przepływ sygnału

* Żółty wtyk służy do transmisji sygnałów wizji (strona 15).

A Gniazdo cyfrowego wejœcia audio
To połączenie należy wybrać, jeśli urządzenie audio jest wyposażone w dekoder Dolby*1 Digital, DTS*2 lub MPEG audio oraz w gniazdo wejścia cyfrowego. Dostępne są wówczas efekty dźwięku przestrzennego Dolby Digital (5.1 kanałów), DTS (5.1 kanałów) i MPEG audio (5.1 kanałów).

Jeśli podłączane urządzenie audio Sony może być sterowane przez interfejs HDMI, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.

18

B Gniazda wejœcia audio L/R
To połączenie umożliwia odtwarzanie dźwięku przez dwa głośniki telewizora lub urządzenia audio.
z Wskazówka Informacji o właściwym rozmieszczeniu głośników należy szukać w instrukcji obsługi podłączanego urządzenia.

Krok 4: Pod³¹czanie przewodu zasilaj¹cego
Podłącz dostarczony przewód zasilający do gniazda AC IN rekordera. Następnie włącz przewody zasilające rekordera i telewizora do sieci. Między włączeniem rekordera do sieci a jego uruchomieniem musi upłynąć pewien czas. Rekorder można uruchomić wtedy, gdy zapali się wyświetlacz na płycie czołowej, a rekorder przełączy się w tryb czuwania. Jeśli do rekordera mają być podłączone dodatkowe urządzenia (strona 24), przewód zasilający należy podłączyć po wykonaniu wszystkich innych połączeń.
Po³¹czenia i ustawienia

b Uwagi
• Nie łączyć równocześnie gniazd LINE IN (RAUDIO-L) z gniazdami wyjścia fonii telewizora. Wywoła to zakłócenia w dźwięku z głośników telewizora. • W przypadku wariantu połączeń B, nie łączyć równocześnie gniazd LINE IN (R-AUDIO-L) i LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) z gniazdami wyjścia fonii telewizora. Wywoła to zakłócenia w dźwięku z głośników telewizora. • Po wykonaniu połączeń A należy pamiętać o wybraniu odpowiednich ustawień w grupie „Audio Out” (strona 109). W przeciwnym razie z głośników nie będzie słychać dźwięku albo będą z nich dobiegać głośne zakłócenia. • Łącząc rekorder z urządzeniem audio przy użyciu przewodu HDMI, trzeba wybrać jedno z następujących rozwiązań: – połączyć urządzenie audio z telewizorem przy użyciu przewodu HDMI; – połączyć rekorder z telewizorem przy użyciu przewodu innego niż HDMI (można użyć przewodu komponentowego, S video lub audio / wideo).
*1

1

do gniazda AC IN

2
do sieci

*2

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. „Dolby” i symbol podwójnego D są znakami handlowymi Dolby Laboratories. „DTS” i „DTS Digital Out” są zastrzeżonymi znakami handlowymi DTS Inc.

19

Krok 5: Przygotowanie pilota
Do sterowania rekorderem można używać dostarczonego pilota. W tym celu należy włożyć do pilota dwie baterie R6, dopasowując bieguny 3 i # do oznaczeń wewnątrz komory na baterie. Korzystając z pilota, należy kierować go na czujnik zdalnego sterowania na rekorderze.

U¿ycie pilota do sterowania telewizorem
Po wybraniu właściwego zestawu sygnałów sterujących pilot może służyć do sterowania telewizorem.

b Uwagi
• Zależnie od podłączonego urządzenia, niektóre z opisanych dalej przycisków mogą nie sterować telewizorem. • Wprowadzenie nowego numeru kodowego powoduje skasowanie poprzedniego numeru.

Przyciski numeryczne TV/DVD

b Uwagi
• Jeśli dostarczony pilot zakłóca działanie innego rekordera lub odtwarzacza DVD Sony, to należy zmienić numer trybu sterowania (strona 21). • Aby uniknąć ryzyka wycieku elektrolitu i korozji, prawidłowo używać baterii. W razie wycieku elektrolitu, nie dotykać płynu gołymi rękami. Ponadto należy przestrzegać następujących zasad: – Nie łączyć nowej baterii ze starą ani nie łączyć baterii różnych producentów. – Nie próbować ładować baterii. – Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjąć z niego baterie. – Jeśli nastąpi wyciek z baterii, wytrzeć płyn rozlany wewnątrz komory na baterie i włożyć nowe baterie. • Nie narażać czujnika zdalnego sterowania na płycie czołowej (oznaczonego symbolem ) na bezpośrednie promieniowanie słoneczne ani na działanie aparatury oświetleniowej. Rekorder może wówczas nie reagować na sygnały z pilota. • Wymiana baterii w pilocie może spowodować przywrócenie standardowego numeru kodowego i trybu sterowania. Należy wtedy wprowadzić właściwy numer i wybrać odpowiedni tryb sterowania.
DISPLAY

x

TV 2 +/– TV PROG +/–

TV [/1 TV t

1 2

Wciœnij i przytrzymaj przycisk TV [/1 znajduj¹cy siê u do³u pilota.
Nie naciskaj przycisku [/1 u góry pilota.

Trzymaj¹c wciœniêty przycisk TV [/1, przyciskami numerycznymi wprowadŸ kod producenta telewizora.
Przykładowo, aby wprowadzić kod „09”, naciśnij przycisk „0”, a następnie „9”. Po wprowadzeniu ostatniej cyfry puść przycisk TV [/1.

20

Numery kodowe telewizorów
Jeśli jest podany więcej niż jeden numer kodowy, należy po kolei wypróbowywać numery aż do odnalezienia właściwego.
Producent Sony Hitachi JVC Panasonic Philips Samsung Sanyo Thomson Toshiba Kod 01 (standardowy) 24 33 17, 49 06, 08 71 25 43 38

Tryb DVD: należy go wybierać, gdy używany jest głównie tuner rekordera. Jeśli w czasie odtwarzania naciśnięty zostanie przycisk x (zatrzymywania), pojawi się obraz z tunera rekordera. Bieżący tryb można sprawdzić naciskając przycisk DISPLAY (strona 34).

Po³¹czenia i ustawienia

Jeœli zestaw zawiera odtwarzacz DVD Sony lub wiêcej ni¿ jeden rekorder DVD Sony
Jeśli dostarczony pilot zakłóca pracę innego rekordera lub odtwarzacza DVD Sony, to po wykonaniu procedury z podrozdziału „Krok 6: Prosta konfiguracja (Easy Setup)” należy zmienić tryb sterowania w rekorderze i dostarczonym pilocie na inny niż używany w innym rekorderze lub w odtwarzaczu DVD Sony. Standardowo rekorder i dostarczony pilot pracują w trybie sterowania DVD3. Bieżący tryb sterowania można sprawdzić na wyświetlaczu na płycie czołowej. Szczegóły – patrz strona 119. Standardowo rekorder i dostarczony pilot pracują w trybie sterowania DVD3. Jeśli w rekorderze i pilocie są wybrane różne tryby sterowania, pilot nie działa. Należy wybrać identyczne tryby sterowania.

Pilot pozwala na użycie następujących funkcji:
Przyciski TV [/1 Funkcje Włączanie i wyłączanie telewizora

TV 2 (głośność) Regulacja głośności +/– w telewizorze TV PROG +/– Wybieranie numeru programu w telewizorze Zmienianie źródła sygnału wejściowego dla telewizora

TV t

U¿ycie przycisku TV/DVD (dotyczy tylko po³¹czenia SCART)
Przycisk TV/DVD umożliwia przełączanie między trybem telewizji a trybem DVD. Przycisk TV/DVD należy naciskać, kiedy rekorder jest zatrzymany lub gdy na ekranie telewizora nie jest wyświetlane menu. Korzystając z tego przycisku, należy kierować pilot w stronę rekordera. Tryb TV: należy go wybierać, gdy używany jest głównie tuner telewizora. W chwili rozpoczęcia odtwarzania telewizor automatycznie przełączy się na sygnał wejściowy z rekordera. Jeśli w czasie odtwarzania naciśnięty zostanie przycisk x (zatrzymywania), pojawi się obraz z tunera telewizora lub urządzenia zewnętrznego.

21

U¿ycie pilota do zmieniania programów w rekorderze
Do zmieniania numerów programów w rekorderze można używać przycisków numerycznych.

Krok 6: Prosta konfiguracja (Easy Setup)
Wykonując polecenia z ekranu „Easy Setup”, można wybrać najważniejsze ustawienia. Podczas wykonywania tej procedury należy uważać, aby nie odłączyć żadnych przewodów ani nie przerwać procedury „prostej konfiguracji”.
[/1

Przyciski numeryczne

ENTER

Przykład: dla kanału 50 Naciśnij kolejno przyciski „5”, „0” i ENTER.

</M/m/ ,, ENTER O RETURN

TV [/1

1

W³¹cz rekorder i telewizor. Wybierz w telewizorze w³aœciwe wejœcie, tak aby na ekranie pojawi³ siê sygna³ z rekordera.
Pojawi się ekran „Language”. • Jeśli ekran „Language” nie pojawia się, wyświetl menu systemowe i wybierz kolejno warianty „Initial Setup”, „Basic” i „Easy Setup” (strona 102).

2

Przyciskami M/m wybierz jêzyk, w jakim maj¹ siê pojawiaæ ekrany menu, i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się komunikat dotyczący początkowych ustawień.

3

Przyciskiem M lub m wska¿ wariant „Start” i naciœnij przycisk ENTER.
Wykonując polecenia z ekranu, wybierz opisane poniżej ustawienia.

22

Auto Channel Setting Jeśli do połączenia telewizora z rekorderem nie jest używany system SMARTLINK, wybierz wariant „Auto Scan”. Następnie przyciskiem < lub , wybierz odpowiedni kraj i naciśnij przycisk ENTER. Kolejność programów będzie zależała od wybranego kraju. Jeśli telewizor jest połączony z rekorderem z użyciem systemu SMARTLINK, wybierz wariant „Download from TV”. Następnie przyciskiem < lub , wybierz odpowiedni kraj i naciśnij przycisk ENTER. Zaprogramowane w telewizorze stacje zostaną wówczas wczytane do rekordera. (Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi telewizora.) Aby pominąć to ustawienie, wybierz wariant „Do not set”. Ręczne programowanie stacji – patrz strona 103. Clock Setting Jeśli jedna z lokalnych stacji transmituje sygnał czasowy, wybierz ustawienie „Auto”. Pojawi się ekran „Auto Clock Setting”.

TV Screen Size (strona 114) Jeśli podłączony jest panoramiczny telewizor, wybierz ustawienie „Wide (16:9)”. Jeśli podłączony jest standardowy telewizor, wybierz ustawienie „Standard (4:3)”. Wybrane ustawienie określa sposób wyświetlania obrazu panoramicznego. Progressive Jeśli do gniazd COMPONENT VIDEO OUT rekordera podłączony jest telewizor zgodny z sygnałem progresywnym (kolejnoliniowym), wybierz ustawienie „Compatible”. HDD caution messages Przeczytaj komunikaty ostrzegawcze dotyczące twardego dysku i naciśnij przycisk ENTER.

Po³¹czenia i ustawienia

4

Przyciskiem M lub m wska¿ wariant „Finish Setup” i naciœnij przycisk ENTER.
Prosta konfiguracja zakończy się.

Aby cofn¹æ siê do poprzedniej czynnoœci
Naciśnij przycisk O RETURN.
z Wskazówka Aby ponownie wykonać procedurę „prostej konfiguracji”, należy wyświetlić menu systemowe i kolejno wybrać warianty „Initial Setup”, „Basic” i „Easy Setup” (strona 102).

1 2

Przyciskiem < lub , wybierz numer stacji nadającej sygnał czasu. Przyciskiem m wskaż wariant „Start” i naciśnij przycisk ENTER. Jeśli nie można odszukać sygnału czasu, naciśnij przycisk O RETURN i nastaw zegar ręcznie.

Aby ręcznie nastawić zegar, wybierz wariant „Manual”. Pojawi się ekran „Manual Clock Setting”.

1 2 3

Przyciskiem < lub , wybierz odpowiednią strefę czasową i naciśnij przycisk m. Jeśli aktualnie obowiązuje czas letni, wybierz ustawienie „On” i naciśnij przycisk ENTER. Przyciskami </M/m/, nastaw dzień, miesiąc, rok, godzinę i minuty, po czym naciśnij przycisk ENTER, aby uruchomić zegar.

23

Pod³¹czanie magnetowidu lub podobnego urz¹dzenia
Wyłącz przewód zasilający rekordera z gniazdka sieciowego, a następnie podłącz magnetowid lub podobne urządzenie nagrywające do gniazd LINE IN rekordera. Jeśli podłączane urządzenie jest wyposażone w gniazdo wyjściowe DV (gniazdo i.LINK), to należy skorzystać z gniazda DV IN na płycie czołowej (strona 76). Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi podłączanego urządzenia. Nagrywanie na rekorder – patrz podrozdział „Nagrywanie z podłączonego urządzenia” na stronie 49.

Pod³¹czanie do gniazda LINE 1/DECODER
Podłącz magnetowid lub podobne urządzenie nagrywające do gniazda LINE 1/DECODER rekordera.
Magnetowid Telewizor

Przewód SCART (wyposażenie dodatkowe) do wejœcia SCART

do gniazda i LINE 1/ DECODER

do gniazda T LINE 3 – TV

Rekorder DVD

b Uwagi
• Nie można nagrywać obrazu, który zawiera sygnał ochrony przed kopiowaniem uniemożliwiający jakiekolwiek kopiowanie. • Jeśli sygnał z rekordera będzie przechodził przez magnetowid, to obraz na ekranie telewizora może być niewyraźny.
Rekorder DVD Magnetowid Telewizor

Podłączenie magnetowidu do rekordera DVD i telewizora należy wykonać w pokazany pod spodem sposób. Aby oglądać kasety wideo, należy wybrać w telewizorze sygnał z drugiego wejścia linii.
Wejœcie linii 1 Magnetowid Rekorder DVD Telewizor Wejœcie linii 2

• Nie można korzystać z funkcji systemu SMARTLINK urządzeń, które są podłączone przez gniazdo LINE 1/DECODER. • Kiedy trwa nagrywanie na magnetowid obrazu z rekordera, nie należy naciskać przycisku TV/DVD na pilocie. • Po odłączeniu od rekordera przewodu zasilającego nie można oglądać obrazu z podłączonego magnetowidu.

24

Pod³¹czanie do gniazd LINE 2 IN na p³ycie czo³owej
Podłącz magnetowid lub podobne urządzenie nagrywające do gniazd LINE 2 IN rekordera. Jeśli urządzenie jest wyposażone w gniazdo S video, to przewód audio/wideo należy zastąpić przewodem S video.
OUTPUT S VIDEO VIDEO L AUDIO R

Magnetowid itp.

Po³¹czenia i ustawienia

Przewód S video (wyposażenie dodatkowe)

Przewód audio/wideo (wyposażenie dodatkowe)

do gniazda LINE 2 IN

Rekorder DVD : Przepływ sygnału

z Wskazówka Jeśli podłączone urządzenie odtwarza tylko dźwięk monofoniczny, to należy wykorzystać tylko gniazda L(MONO) i VIDEO z przodu rekordera. Nie należy podłączać gniazda R.

b Uwagi
• Kiedy jest używany przewód S video (wyposażenie dodatkowe), nie wykorzystywać żółtego gniazda LINE IN (VIDEO). • Jeśli gniazdo wyjściowe innego urządzenia jest połączone z wejściem rekordera, to nie należy łączyć wyjścia rekordera z wejściem urządzenia. Może wówczas wystąpić sprzężenie zwrotne (zakłócenia). • Do połączenia rekordera z telewizorem nie używać więcej niż jednego rodzaju przewodów wideo.

25

Pod³¹czanie tunera satelitarnego lub cyfrowego
Chcąc podłączyć do rekordera tuner satelitarny lub cyfrowy, należy użyć gniazda LINE 1/ DECODER. Przed podłączaniem tunera należy wyłączyć z sieci przewód zasilający rekordera. Użycie funkcji synchronizowanego nagrywania – patrz poniżej. Wykonując połączenie w ten sposób, nie należy wybierać dla parametru „LINE 1 In” z grupy „Video In/Out” ustawienia „Decoder” (strona 107).
Tuner satelitarny, CanalSat itp. Telewizor

Przewód SCART (wyposażenie dodatkowe) do wejœcia SCART

do gniazda i LINE 1/ DECODER

do gniazda T LINE 3 – TV

Rekorder DVD

Jeœli tuner satelitarny umo¿liwia reprodukowanie sygna³ów RGB
Rekorder obsługuje sygnały RGB. Jeśli tuner satelitarny umożliwia ich reprodukowanie, należy połączyć gniazdo TV SCART tunera satelitarnego z gniazdem LINE 1/ DECODER, po czym zmienić na „RGB” ustawienie parametru „LINE 1 In” z grupy „Video In/Out” (strona 107). Należy zapoznać się z instrukcją obsługi tunera lub dekodera.

b Uwagi
• Funkcja synchronizowanego nagrywania nie współpracuje z niektórymi tunerami. Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi tunera. • Po odłączeniu od rekordera przewodu zasilającego nie można oglądać obrazu z podłączonego tunera.

Aby u¿yæ funkcji synchronizowanego nagrywania
Wykonanie połączeń w opisany tu sposób jest niezbędne do użycia funkcji synchronizowanego nagrywania. Patrz punkt „Nagrywanie z podłączonego urządzenia wyposażonego w programator (Synchro Rec.)” na stronie 49 Dla parametru „LINE 1 In” z grupy „Video In/Out” (strona 107) należy wybrać ustawienie odpowiadające parametrom tunera satelitarnego. Dalszych informacji należy szukać w instrukcji obsługi tunera satelitarnego.

26

Pod³¹czanie zewnêtrznego dekodera
Kiedy do rekordera jest podłączony odpowiedni dekoder zewnętrzny (wyposażenie dodatkowe), można oglądać lub nagrywać analogowe programy płatnej telewizji (Canal+ itp.). Przed podłączaniem dekodera należy wyłączyć z sieci przewód zasilający rekordera. Zwracamy uwagę, że jeżeli przy wykonywaniu czynności 5 z procedury „Wybieranie ustawień kanałów w zewnętrznym dekoderze (analogowy dekoder płatnej telewizji)” (strona 28) dla parametru „LINE 1 In” zostanie wybrane ustawienie „Decoder”, to nie będzie można wybierać ustawienia „L1”, gdyż gniazdo Line 1 zostanie zarezerwowane dla dekodera.

Po³¹czenia i ustawienia

Pod³¹czanie dekodera
Telewizor Zewnętrzny dekoder analogowy płatnej telewizji

do gniazda AERIAL IN

Przewód antenowy (dostarczony)

do wejœcia SCART Przewód SCART (wyposażenie dodatkowe)

do gniazda T LINE 3 – TV do gniazda AERIAL OUT

Przewód SCART (wyposażenie dodatkowe)

do gniazda i LINE 1/DECODER

Rekorder DVD

27

Wybieranie ustawieñ kana³ów w zewnêtrznym dekoderze (analogowy dekoder p³atnej telewizji)
Aby można było oglądać lub nagrywać analogowe programy płatnej telewizji, trzeba w menu ekranowym rekordera wybrać ustawienia, które umożliwiają odbiór takich programów. W tym celu należy starannie wykonać wszystkie opisane tu czynności.

4

Wska¿ wariant „LINE 3 Out” i naciœnij przycisk ENTER.

5 6

Przyciskiem M lub m wska¿ wariant „Video” lub „RGB”, po czym naciœnij przycisk „ENTER”. Wska¿ wariant „LINE 1 In” i naciœnij przycisk ENTER.

Przyciski numeryczne

SYSTEM MENU </M/m/,, ENTER O RETURN . >

7 8 9

Przyciskiem M lub m wska¿ wariant „Decoder”, po czym naciœnij przycisk ENTER. Naciœnij przycisk O RETURN, aby przemieœciæ kursor do lewej kolumny. Wska¿ wariant „Tuner” i naciœnij przycisk ENTER.

1 2

Naciœnij przycisk SYSTEM MENU.
Pojawi się menu systemowe.

Wska¿ wariant „Initial Setup” i naciœnij przycisk ENTER.

3

Wska¿ wariant „Video In/Out” i naciœnij przycisk ENTER.

10 Wska¿ wariant „Manual CH Setting” 11 Wska¿ wariant „Next Screen”
i naciœnij przycisk ENTER. i naciœnij przycisk ENTER.

28

12 Wybierz odpowiedni kraj lub region
i naciœnij przycisk ENTER.
Numer programu

Po³¹czenia i ustawienia

13 Przyciskami ./> lub
„Channel”.

14 Przyciskiem M lub m wska¿ wariant 15 Przyciskiem < lub , wska¿ numer 16 Przyciskiem M lub m wska¿ wariant 17 Przyciskiem < lub , wska¿ jeden
Aby odbierać audycje we Francji, wybierz ustawienie „L”.

przyciskami numerycznymi wybierz ¿¹dany numer programu.

kana³u zewnêtrznego dekodera. „Sound System”.

z dostêpnych systemów telewizji (B/G, D/K, I lub L).

18 Przyciskiem M lub m wska¿ wariant 19 Przyciskiem < lub , wybierz
„Decoder”. ustawienie „On” i naciœnij przycisk ENTER.

Aby cofn¹æ siê do poprzedniej czynnoœci
Naciśnij przycisk O RETURN.

b Uwaga
Po odłączeniu od rekordera przewodu zasilającego nie można oglądać obrazu z podłączonego dekodera.

29

Osiem podstawowych czynnoœci
— poznawanie rekordera

2. Nagrywanie programu
HDD
-RVR +RW
-RVideo

1. Wk³adanie p³yty
+RW
-RVideo

-RWVR -RWVideo

+R

-RWVR -RWVideo

+R

-RVR

DVD

VCD

CD

DATA DVD

DATA CD

Z (otwieranie / zamykanie)

W tym podrozdziale opisano podstawową procedurę nagrywania na twardy dysk (HDD) lub na płytę (DVD) bieżącego programu z telewizji. Szczegółowe informacje o nagrywaniu z użyciem programatora – patrz strona 42.

DVD HDD DVD PROG +/– TV/DVD

1 2

Naciœnij przycisk DVD. Naciœnij przycisk Z (otwierania / zamykania) i w³ó¿ p³ytê do szuflady na p³ytê.
TV PAUSE z REC x REC STOP REC MODE TV t

DISPLAY

Nagrywaną / odtwarzaną stroną do dołu

3

Naciœnij przycisk Z (otwierania / zamykania), aby zamkn¹æ szufladê.
Zaczekaj, aż z wyświetlacza na płycie czołowej zniknie napis „LOAD”. Nieużywane płyty DVD są automatycznie formatowane. • Płyty DVD-RW Płyty DVD-RW są formatowane w trybie VR lub Video, zgodnie z ustawieniem parametru „Format DVD-RW” z grupy „Basic” na ekranie „Disc Setup” (strona 100). • Płyty DVD-R Płyty DVD-R są automatycznie formatowane w trybie Video. Aby sformatować nieużywaną płytę DVD-R w trybie VR, trzeba wybrać wariant „Format” (strona 41) przed nagrywaniem. Płyty do wielokrotnego zapisu można sformatować ręcznie, uzyskując w ten sposób czystą płytę (strona 41).

1 2

Naciœnij przycisk HDD lub DVD.
W przypadku nagrywania na płytę DVD, włóż płytę DVD do nagrywania.

Przyciskami PROG +/– wybierz program lub Ÿród³o, z którego chcesz dokonaæ nagrania.

30

3

Naciskaj¹c przycisk REC MODE, wybierz ¿¹dany tryb nagrywania.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje następujące zmiany wskazania na ekranie telewizora:

b Uwagi
• Aby wyłączyć tę funkcję, należy zmienić ustawienie parametru „SMARTLINK” z grupy „Options” na „Pass Through” (strona 120). • Naciśnięcie przycisku [/1 w czasie nagrywania spowoduje zatrzymanie nagrywania i wyłączenie rekordera. • Między naciśnięciem przycisku z REC a rozpoczęciem nagrywania może upłynąć krótki czas. • Trybu nagrywania nie można zmienić w czasie nagrywania. • Jeśli wystąpi przerwa w zasilaniu, nagrywana audycja może ulec skasowaniu. • Nie można oglądać audycji z dekodera płatnej telewizji podczas nagrywania z tego dekodera innej audycji. • Aby używać funkcji nagrywania programu oglądanego na telewizorze, trzeba nastawić zegar rekordera.

* Dostępny przy wybranym ustawieniu „On (go to setup)” parametru „Manual Rec. Mode” z grupy „Recording” (strona 111).

Osiem podstawowych czynnoœci — poznawanie rekordera

4

Szczegółowe informacje o trybach nagrywania – patrz strona 42.

Naciœnij przycisk z REC.
Rozpocznie się nagrywanie. Nagrywanie na twardy dysk automatycznie zatrzymuje się po 12 godzinach ciągłego nagrywania lub po zapełnieniu dysku. Nagrywanie na płytę DVD automatycznie zatrzymuje się po zapełnieniu płyty.

Sprawdzanie stanu noœnika w czasie nagrywania
Można sprawdzać informacje o nagrywaniu, takie jak czas nagrywania lub typ nośnika.

Zatrzymywanie nagrywania
Naciśnij przycisk x REC STOP. Zwracamy uwagę, że zatrzymanie nagrywania może nastąpić z kilkusekundowym opóźnieniem.

Podczas nagrywania naciœnij przycisk DISPLAY.
Pojawią się informacje o nagrywaniu.

Ogl¹danie w czasie nagrywania innej audycji
Jeśli telewizor jest podłączony do gniazda T LINE 3 – TV, to przyciskiem TV/DVD wybierz w telewizorze sygnał wejściowy z tunera telewizora, po czym wybierz żądany program. Jeśli telewizor jest podłączony do gniazda LINE 2 OUT lub do gniazd COMPONENT VIDEO OUT, to przyciskiem TV t wybierz w telewizorze sygnał wejściowy z tunera telewizora (strona 20).

A Tryb nagrywania B Czas nagrywania C Typ / format nośnika D Stan nagrywania
Aby przywrócić normalny obraz, naciśnij przycisk DISPLAY.

Nagrywanie programu ogl¹danego na telewizorze (dotyczy tylko po³¹czeñ SMARTLINK)
Kiedy telewizor jest włączony, a rekorder wyłączony, naciśnij przycisk TV PAUSE. Rekorder automatycznie włączy się i zacznie nagrywanie na twardy dysk programu widocznego na ekranie telewizora. Zmień ustawienie parametru „TV Pause” z grupy „Options 2” na „TV’s Tuner” (strona 120).

31

3. Ogl¹danie nagranego programu (lista tytu³ów)
HDD
-RVR +RW
-RVideo

Lista 4 tytułów (przykład: twardy dysk)

-RWVR -RWVideo

+R

Aby odtworzyć nagrany tytuł, należy wybrać go z listy tytułów.

HDD

DVD

m
Lista 8 tytułów

PLAY MODE TITLE LIST </M/m/,, ENTER DISPLAY > x

O RETURN

. H X

A Rodzaj nośnika:
Wskazuje rodzaj nośnika (HDD (twardy dysk) lub DVD).

B Liczba tytułów

1

Naciœnij przycisk HDD lub DVD.
Aby odtwarzać z płyty DVD, włóż płytę (patrz podrozdział „1. Wkładanie płyty” na stronie 30). W zależności od płyty automatycznie może się rozpocząć odtwarzanie.

C Menu niższego poziomu:
Aby wyświetlić menu niższego poziomu, naciśnij przycisk ,. Wyświetlane w nim warianty dotyczą tylko wybranego elementu. Wyświetlane warianty zależą od modelu, sytuacji i rodzaju nośnika.

2

Naciœnij przycisk TITLE LIST.
Aby wyświetlić listę 8 tytułów, wskaż przyciskiem < wariant „Title View”, naciśnij przycisk ENTER, po czym przyciskiem M lub m wskaż wariant „8 Titles” i naciśnij przycisk ENTER.

Menu niższego poziomu

D Pasek przewijania:
Pojawia się, gdy na liście nie mieszczą się wszystkie tytuły. W celu wyświetlenia ukrytych tytułów naciskaj przycisk M lub m.

32

E Informacje o tytule:
Numer tytułu, miniatura tytułu (zmienny obraz dla wybranego tytułu, nieruchome obrazy dla pozostałych tytułów), data nagrania, nazwa źródłowej stacji (lub numer programu), tryb nagrywania, nazwa tytułu i jego wielkość. „Recording”: informuje, że trwa nagrywanie tytułu. : wskazuje chroniony tytuł. „NEW”: oznacza nowo nagrany (jeszcze nieodtworzony) tytuł (tylko twardy dysk). : aby wyświetlić wskaźnik „ ”, naciśnij przycisk DISPLAY. „ ” oznacza tytuły zawierające sygnał ochrony przed kopiowaniem „Copy-Once” (tylko twardy dysk) (strona 71). : oznacza tytuł nagrany z użyciem funkcji zastępowania poprzedniego nagrania. Ikony gatunku: wskazują gatunek tytułu (tylko twardy dysk).

2 3

Przyciskiem M lub m wskaż wariant „Original” i naciśnij przycisk ENTER. Przyciskiem M lub m wskaż wariant „Original” lub „Play List” i naciśnij przycisk ENTER.

Zmienianie kolejnoœci wyœwietlania tytu³ów na twardym dysku (Sort Titles)

1 2 3

Podczas wyświetlania listy tytułów naciśnij przycisk <. Przyciskiem M lub m wskaż wariant „Sort Titles” i naciśnij przycisk ENTER. Przyciskiem M lub m wskaż żądane ustawienie i naciśnij przycisk ENTER.
Ustawienie By Date Kolejnoœć sortowania W kolejności nagrania tytułów. Listę będzie otwierał ostatnio nagrany tytuł. W kolejności nagrania tytułów. Listę będzie otwierał ostatnio nagrany, jeszcze nieodtworzony tytuł. Nie są wyświetlane tytuły z playlisty. W kolejności alfabetycznej. W kolejności numerów tytułów.

Osiem podstawowych czynnoœci — poznawanie rekordera

F Czas, przez który można jeszcze nagrywać na nośnik w bieżącym trybie nagrywania (przykład: tryb SP) G Szczegółowe informacje o wybranym tytule

Unseen Title

By Title By Number

3

Lista 8 tytułów zawiera kod czasowy miejsca wznowienia odtwarzania.

Przyciskiem M lub m wska¿ ¿¹dany tytu³ i naciœnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego tytułu.

Wyszukiwanie tytu³u na podstawie gatunku (tylko twardy dysk)

1
Zatrzymywanie odtwarzania
Naciśnij przycisk x (zatrzymywania).

Podczas wyświetlania listy tytułów naciśnij przycisk <. Przyciskiem M lub m wskaż wariant „Genre” i naciśnij przycisk ENTER. Przyciskiem M lub m wskaż żądany gatunek i naciśnij przycisk ENTER.

2 3

Przewijanie zawartoœci listy strona po stronie (tryb strony)
Kiedy jest wyświetlana lista, naciskaj przycisk ./>. Po każdym naciśnięciu przycisku ./> wyświetlana będzie następna / poprzednia strona tytułów.

Zmienianie obrazu miniatury tytu³u (Thumbnail)
Przy nagrywaniu, miniaturą tytułu automatycznie staje się pierwszy kadr nagrania (tytułu). Można wybrać obraz, który będzie się pojawiał jako miniatura tytułu na liście tytułów.

Lista tytu³ów na p³ytach DVD-RW / DVD-R (w trybie VR)
Na liście tytułów można wyświetlić tytuły oryginalne (Original) lub tytuły z playlisty (Playlist).

1

1

Podczas wyświetlania listy tytułów naciśnij przycisk <.

Naciśnij przycisk TITLE LIST. W przypadku płyty DVD-RW / DVD-R (w trybie VR) konieczne może być przełączenie rodzaju listy tytułów.

33

2 3 4

Wskaż tytuł i naciśnij przycisk ,. Pojawi się menu niższego poziomu. Przyciskiem M lub m wskaż wariant „Edit” i naciśnij przycisk ENTER. Przyciskiem M lub m wskaż wariant „Set Thumbnail” i naciśnij przycisk ENTER. Pojawi się ekran wyboru miniatury i zacznie się odtwarzanie wybranego tytułu. Oglądając odtwarzany obraz, przyciskami H, X lub c m/ M C wybierz scenę, która ma się stać miniaturą tytułu, po czym naciśnij przycisk X. Włączy się pauza w odtwarzaniu. Scenę można też wybrać przyciskiem PLAY MODE (strona 62). Przyciskiem M lub m wskaż wariant „OK” i naciśnij przycisk ENTER. Wybrany kadr stanie się obrazem miniatury tytułu. Aby powrócić do listy tytułów, naciśnij przycisk O RETURN.

4. Wyœwietlanie czasu odtwarzania i informacji o odtwarzaniu
HDD
-RVR +RW
-RVideo

-RWVR -RWVideo

+R

DVD

VCD

CD

5

DATA DVD DATA CD

Można sprawdzać czas odtwarzania i czas pozostający do końca obecnego tytułu, rozdziału, utworu lub płyty. Można ponadto sprawdzić nazwę nadaną płycie DVD/CD.

6

Zmienianie trybu podgl¹du miniatury (Set Preview) (tylko twardy dysk)
Do wyboru są dwa tryby podglądu miniatur na liście tytułów: „Quick Preview” (szybki podgląd) lub „Normal”. Wybierz odpowiednie ustawienie parametru „Set Preview” z grupy „Options” (strona 120).

DISPLAY

Naciskaj przycisk DISPLAY.
Wyświetlane informacje zależą od rodzaju nośnika i stanu odtwarzania.

Jak ukryæ listê tytu³ów
Naciśnij przycisk TITLE LIST.
z Wskazówka Można także wybrać wariant „Title List” z menu systemowego.

Przy zatrzymanym odtwarzaniu
Przykład: płyta DVD-RW w trybie VR

b Uwagi
• Jeśli płyta DVD została nagrana w innym rekorderze DVD, mogą nie pojawić się nazwy tytułów. • Wyświetlenie miniatur obrazów może następować z kilkusekundowym opóźnieniem. • Po edycji wybrany obraz miniatury tytułu może zostać zastąpiony pierwszą sceną nagrania (tytułu). • Po kopiowaniu przestaje obowiązywać obraz miniatury tytułu wybrany w źródle nagrania. • Jeśli naciśnięcie przycisku TITLE LIST nie powoduje wyświetlenia listy tytułów, płyta DVD nie zawiera takiej listy. W takim przypadku należy spróbować wyświetlić menu DVD, naciskając w tym celu przycisk TOP MENU.

34

Podczas odtwarzania
Przykład: płyta DVD-R w trybie Video

z Wskazówki • Kiedy dla parametru „On Screen Display” z grupy „Options” wybrane jest ustawienie „On” (standardowe) (strona 119), to w chwili użycia funkcji rekordera automatycznie będą się pojawiać informacje o odtwarzaniu. • Zwiększanie ilości miejsca na płycie – patrz podpunkt „Aby zwiększyć ilość miejsca na nośniku” (strona 64).

b Uwaga
W wyświetlanym czasie odtwarzania utworów MP3 audio mogą występować błędy.

Osiem podstawowych czynnoœci — poznawanie rekordera

A Stan odtwarzania B Wskaźnik dostępności funkcji Resume Play (strona 53) C Obecnie wybrany tryb nagrywania (czas nagrywania na płycie DVD / rodzaj nośnika) (strona 42) D Pozostały czas E Nazwa stacji i numer programu F Ustawienie dźwięku bieżącego programu G Ograniczenia nagrywania bieżącego programu H Tryb TV lub tryb DVD (strona 21) I Informacje o nośniku J Rodzaj tytułu (Original (oryginalny) lub Playlist (z playlisty)) – dotyczy płyt DVD-RW / DVD-R w trybie VR K Typ / format nośnika (strona 9) Sfinalizowana płyta nagrana w trybie Video pojawia się jako „DVD-Video”. L Numer tytułu – numer rozdziału (strona 62) M Czas odtwarzania N Wskaźnik wielu kątów (strona 53) O Wskaźnik ochrony przed kopiowaniem (strona 71) P Pasek i wskazanie szybkości przesyłania danych

35

5. Zmienianie nazwy nagranego programu
HDD
-RVR +RW
-RVideo

4

Wska¿ wariant „Title Name” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran wprowadzania znaków. W wierszu wprowadzania pojawi się aktualna nazwa.
Wiersz wprowadzania

-RWVR -RWVideo

+R

Wprowadzając znaki, można nadać nazwę płycie DVD, tytułowi lub programowi. Nazwa tytułu nagranego na twardym dysku lub płycie DVD-RW / DVD-R (w trybie VR) może zawierać 64 znaki, a tytułu nagranego na płycie DVD+RW, DVD-RW (w trybie Video), DVD+R lub DVD-R (w trybie Video) – 40 znaków. Faktyczna liczba znaków wyświetlanych w menu, takich jak lista tytułów, może być inna. Aby zmienić nazwę nagranego programu, wykonaj następujące czynności:

5

Przyciskami m/M przemieœæ kursor do miejsca, w które chcesz wstawiæ znak.
Aby skasować wszystkie znaki, na 2 sekundy naciśnij przycisk CLEAR.

6
Przyciski numeryczne CLEAR TITLE LIST </M/m/,, ENTER
O RETURN

Przyciskiem . lub > wska¿ rodzaj znaków: „Upper case” (wielkie litery) lub „Lower case” (ma³e litery).
Pojawią się znaki wybranego rodzaju. Rodzaj znaków zależy od wyboru dokonanego w czasie „prostej konfiguracji”.

7

. m X

> M x

Przyciskami </M/m/, wska¿ ¿¹dany znak, po czym naciœnij przycisk ENTER.
Wybrany znak pojawi się w wierszu wprowadzania. Aby wprowadzić spację, naciśnij przycisk X (lub wskaż wariant „Space” i naciśnij przycisk ENTER).

8 1 2 3
Naciœnij przycisk TITLE LIST. Wska¿ tytu³ i naciœnij przycisk ,.
Pojawi się menu niższego poziomu.

Powtarzaj¹c czynnoœci 6 i 7, wprowadŸ pozosta³e znaki.
Aby skasować znak, przemieść do niego kursor w wierszu wprowadzania znaków, po czym naciśnij przycisk CLEAR (lub wskaż wariant „Clear” i naciśnij przycisk ENTER). Aby wstawić znak, przemieść kursor na prawo od miejsca, w które chcesz wstawić znak. Następnie wskaż żądany znak i naciśnij przycisk ENTER. Aby skasować wszystkie znaki, na 2 sekundy naciśnij przycisk CLEAR.

Wska¿ wariant „Edit” i naciœnij przycisk ENTER.

36

9

Naciœnij przycisk x (lub wska¿ wariant „OK” i naciœnij przycisk ENTER).
Aby zrezygnować z wprowadzenia zmian, naciśnij przycisk O RETURN.

6. Nadawanie nazwy p³ycie i ochrona p³yty
Grupa „Disc Setup” pozwala na wykonywanie operacji dotyczących całej płyty.
Osiem podstawowych czynnoœci — poznawanie rekordera

Pos³ugiwanie siê przyciskami numerycznymi
Do wpisywania znaków można też używać przycisków numerycznych. Należy naciskać przycisk z cyfrą wyświetlaną obok wiersza znaków na ekranie telewizora.

1

Podczas wykonywania czynności 7 z poprzedniej procedury, wybierz żądany znak przyciskiem numerycznym. Przykład: Aby wprowadzić literę „D”, jeden raz naciśnij przycisk numeryczny 3. Aby wprowadzić literę „F”, trzykrotnie naciśnij przycisk numeryczny 3. Naciśnij przycisk ENTER i wybierz następny znak. Naciśnij przycisk x (lub wskaż wariant „OK” i naciśnij przycisk ENTER).

SYSTEM MENU </M/m/,, ENTER

2 3

Nadawanie nazwy p³ycie
+RW
-RVideo

-RWVR -RWVideo

+R

-RVR

1 2 3

W³ó¿ p³ytê.
Patrz podrozdział „1. Wkładanie płyty” na stronie 30.

Naciœnij przycisk SYSTEM MENU.
Pojawi się menu systemowe.

Wska¿ wariant „Disc Setup” i naciœnij przycisk ENTER.

37

4

Wska¿ wariant „Basic” i naciœnij przycisk ENTER.

4

Wska¿ wariant „Basic” i naciœnij przycisk ENTER.

5 6

Wska¿ wariant „Input Disc Name” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ wariant „Next Screen” i naciœnij przycisk ENTER.
Wprowadź nazwę płyty (strona 36).

5

Wska¿ wariant „Protect Disc” i naciœnij przycisk ENTER.

b Uwaga
Nazwa płyty DVD-RW / DVD-R (w trybie VR) może zawierać 64 znaki, a płyty DVD+RW, DVD-RW (w trybie Video), DVD+R lub DVD-R (w trybie Video) – 40 znaków. Nazwa płyty może się nie pojawiać przy jej odtwarzaniu w innym urządzeniu DVD.

6 7

Wska¿ wariant „On” i naciœnij przycisk ENTER. Na zakoñczenie naciœnij przycisk SYSTEM MENU.

Ochrona p³yty
-RWVR -RVR

Wy³¹czanie ochrony
Podczas wykonywania czynności 6 wybierz wariant „Off”.
z Wskazówka Możliwe jest obejmowanie ochroną poszczególnych tytułów (strona 64).

1 2 3

W³ó¿ p³ytê.
Patrz podrozdział „1. Wkładanie płyty” na stronie 30.

Naciœnij przycisk SYSTEM MENU.
Pojawi się menu systemowe.

Wska¿ wariant „Disc Setup” i naciœnij przycisk ENTER.

38

7. Odtwarzanie p³yty w innym urz¹dzeniu DVD (finalizacja)
+RW
-RVideo

+R
-RVideo

Finalizacja jest konieczna, jeśli płyta ma być odtwarzana w urządzeniu innym niż ten rekorder. Po finalizacji niemożliwa staje się edycja i nagrywanie.

-RWVR -RWVideo

+R

-RVR

Osiem podstawowych czynnoœci — poznawanie rekordera

Finalizacja jest niezbędna do tego, aby płyty nagrane w rekorderze można było odtwarzać w innych urządzeniach DVD. Podczas finalizacji płyty DVD+RW, DVD-RW (w trybie Video), DVD+R lub DVD-R (w trybie Video) automatycznie jest tworzone menu DVD, które można wyświetlić w innym urządzeniu DVD. Przed finalizacją sprawdź w tabeli różnice między poszczególnymi rodzajami płyt.

SYSTEM MENU </M/m/,, ENTER DISPLAY

Ró¿nice miêdzy rodzajami p³yt
+RW

Płyta jest automatycznie finalizowana w chwili wyjmowania z rekordera. Finalizacja bywa jednak konieczna, gdy płyta nie współpracuje z pewnymi urządzeniami lub zawiera krótkie nagranie. Edycja i nagrywanie będą możliwe także po finalizacji. Finalizacja nie jest konieczna, jeśli płyta ma być odtwarzana w urządzeniu zgodnym z formatem VR. Finalizacja bywa konieczna nawet przy korzystaniu z urządzenia zgodnego z formatem VR, zwłaszcza gdy płyta zawiera krótkie nagranie. Edycja i nagrywanie będą możliwe także po finalizacji. Finalizacja jest konieczna, jeśli płyta ma być odtwarzana w urządzeniu innym niż ten rekorder. Po finalizacji niemożliwa staje się edycja i nagrywanie. Chcąc dokonać ponownego nagrania na płytę, trzeba ją poddać definalizacji (strona 40) lub ponownie sformatować (strona 41). Ponowne formatowanie spowoduje skasowanie całej zawartości płyty. Finalizacja jest konieczna. Płytę będzie można odtwarzać tylko urządzeniach obsługujących płyty DVD-R nagrane w trybie VR. Po finalizacji niemożliwa staje się edycja i nagrywanie płyty w rekorderze.

1 2 3

W³ó¿ p³ytê.
Patrz podrozdział „1. Wkładanie płyty” na stronie 30.

Naciœnij przycisk SYSTEM MENU.
Pojawi się menu systemowe.

-RWVR

Wska¿ wariant „Disc Setup” i naciœnij przycisk ENTER.

-RWVideo

4

Wska¿ wariant „Finalise” i naciœnij przycisk ENTER.

-RVR

5

Wska¿ wariant „Finalise” i naciœnij przycisk ENTER.

39

6

Wska¿ wariant „Next Screen” i naciœnij przycisk ENTER.
W przypadku płyty DVD-RW / DVD-R (w trybie VR) rekorder rozpocznie finalizację płyty. Przejdź do czynności 9.

P³yty DVD-RW (w trybie VR)
Jeśli nie można nagrywać ani używać funkcji edycyjnych, gdyż płyta DVD-RW (w trybie VR) została sfinalizowana w innym urządzeniu DVD, trzeba zdefinalizować płytę.

7

(Tylko dla p³yt DVD+RW / DVD-RW (w trybie Video) / DVD+R / DVD-R (w trybie Video)) Wska¿ rodzaj menu tytu³ów i naciœnij przycisk ENTER.
Wybrane menu tytułów będzie się pojawiać po wybraniu w urządzeniu DVD menu „top menu” (lub „menu” w przypadku płyt DVD+RW / DVD+R).

b Uwaga
Rekorder nie pozwala na definalizowanie płyt DVD-RW (w trybie Video), które zostały sfinalizowane w innym rekorderze.

1 2 3

W³ó¿ p³ytê.
Patrz podrozdział „1. Wkładanie płyty” na stronie 30.

8

Naciœnij przycisk SYSTEM MENU.
Pojawi się menu systemowe.

(Tylko dla p³yt DVD+RW / DVD-RW (w trybie Video) / DVD+R /DVD-R (w trybie Video)) Wska¿ wariant „Yes” i naciœnij przycisk ENTER.
Rekorder rozpocznie finalizację płyty.

Wska¿ wariant „Disc Setup” i naciœnij przycisk ENTER.

9

Na zakoñczenie naciœnij przycisk SYSTEM MENU.

z Wskazówka Można sprawdzić, czy płyta jest już sfinalizowana. Po wykonaniu czynności 1 naciśnij przycisk DISPLAY (strona 34).

4

Wska¿ wariant „Finalise” i naciœnij przycisk ENTER.

b Uwagi
• W zależności od stanu płyty, nagrania lub sprzętu DVD odtwarzanie płyty bywa niemożliwe mimo jej finalizacji. • Rekorder może nie pozwolić na finalizację płyty nagranej w innym rekorderze. • Włożenie niesfinalizowanej płyty do innego urządzenia DVD grozi utratą nagrania. • W przypadku płyt DVD+RW, edycja i nagrywanie będą możliwe także po finalizacji. Nie będzie jednak wyświetlane menu tytułów. Aby wyświetlić menu tytułów, trzeba ponownie sfinalizować płytę.

5

Wska¿ wariant „Unfinalise” i naciœnij przycisk ENTER.

Definalizacja p³yty
-RWVR -RWVideo

P³yty DVD-RW (w trybie Video)
Aby umożliwić dokonywanie dalszych nagrań i wykonywanie operacji edycyjnych na płycie DVD-RW (w trybie Video), która została sfinalizowana w celu zabezpieczenia jej przed dalszym nagrywaniem i edycją, można zdefinalizować płytę.

6

Wska¿ wariant „Start” i naciœnij przycisk ENTER.
Rekorder rozpocznie definalizację płyty. Definalizacja może potrwać kilka minut.

40

8. Ponowne formatowanie p³yty
+RW -RWVR -RWVideo -RVR
-RVideo

4

Wska¿ wariant „Format” i naciœnij przycisk ENTER.

Po włożeniu nowa płyta zostanie automatycznie sformatowana. W razie potrzeby można powtórnie sformatować płytę DVD+RW, DVD-RW lub DVD-R, tak aby uzyskać czystą płytę. W przypadku płyty DVD-RW lub DVD-R można wybrać żądany format zapisu (VR lub Video)

Osiem podstawowych czynnoœci — poznawanie rekordera

5

Wska¿ odpowiedni wariant i naciœnij przycisk ENTER.
„VR Mode”: formatowanie płyt DVD-RW / DVD-R (w trybie VR lub czystych) w trybie VR. „Video Mode”: formatowanie płyt DVD-RW / DVD-R w trybie Video. „Format DVD+RW”: formatowanie płyt DVD+RW.

SYSTEM MENU </M/m/,, ENTER

6

Wska¿ wariant „Start” i naciœnij przycisk ENTER.
Skasowana zostanie cała zawartość płyty.

1 2 3

z Wskazówka Powtórne formatowanie umożliwia zmianę formatu zapisu płyty DVD-RW albo ponowne nagrywanie na sfinalizowanej płycie DVD-RW.

W³ó¿ p³ytê.
Patrz podrozdział „1. Wkładanie płyty” na stronie 30.

Naciœnij przycisk SYSTEM MENU.
Pojawi się menu systemowe.

Wska¿ wariant „Disc Setup” i naciœnij przycisk ENTER.

41

Nagrywanie z użyciem programatora

Przybliżony czas nagrywania (w godzinach) Tryb nagrywania Twardy dysk RDRHX750 HQ (wysoka jakość) HSP R 34 50 RDRHX950 53 79 105 130 155 210 315 425 530 1 h 1 min 1h 30 min 2 2h 30 min 3 4 6 8 10 DVD*1

Przed nagrywaniem
Przed przyst¹pieniem do nagrywania...
• Sprawdź, czy na nośniku pozostaje wystarczająca ilość miejsca na nagranie (strona 34). Aby zwolnić miejsce na twardym dysku oraz płytach DVD+RW i DVD-RW, można skasować tytuły (strona 64). • W razie potrzeby skoryguje ustawienie jakości nagrywanego obrazu (strona 46).

SP (tryb 68 standardowy) LSP ESP LP EP r r r r r 84 100 135 200 270 340

b Uwaga
Aby odtwarzać nagranie w innym urządzeniu DVD, trzeba sfinalizować płytę (strona 39).

Tryb nagrywania
Przycisk REC MODE pozwala na wybieranie różnych trybów nagrywania, podobnych do standardowych trybów nagrywania w magnetowidzie. Tryby nagrywania charakteryzujące się wyższą jakością pozwalają na dokonanie lepszych nagrań, ale duża objętość danych oznacza krótszy czas nagrywania. Wydłużanie czasu nagrywania prowadzi z kolei do zmniejszenia się ilości danych, a więc do pogorszenia się jakości obrazu.

SLP

SEP*2 (długi czas)
*1

Aby zmieniæ tryb nagrywania, naciskaj przycisk REC MODE.
Aby wybrać więcej ustawień trybu nagrywania (tryb nagrywania ręcznego), zmień ustawienie parametru „Manual Rec. Mode” z grupy „Recording” na „On (go to setup)” (strona 111). Aby jakość obrazu nagrywanego na twardym dysku była wyższa niż w trybie HQ, zmień ustawienie parametru „Manual Rec. Mode” na „On (go to setup)”, po czym wybierz ustawienie „HQ+”. Informacje o trybie nagrywania ręcznego – patrz strona 111. Przy nagrywaniu z użyciem programatora można także wybrać tryb nagrywania „AUTO”, który zapewnia optymalną jakość nagrania na nienagranej części płyty DVD lub, w przypadku nagrywania na twardy dysk, umożliwia dokonanie nagrania mieszczącego się na czystej płycie.

*2

Podane czasy nagrywania są przybliżone i dotyczą płyt DVD 12 cm. Czas nagrywania na płyty DVD+R DL (dwuwarstwowe) / DVD-R DL (dwuwarstwowe) wynosi w przybliżeniu: HQ: 1 godzina 51 minut HSP: 2 godziny 41 minut SP: 3 godziny 35 minut LSP: 4 godziny 29 minut ESP: 5 godzin 23 minuty LP: 7 godzin 11 minut EP: 10 godzin 46 minut SLP: 14 godzin 21 minut SEP: 17 godzin 57 minut Przy nagrywaniu na płytę DVD+RW lub DVD+R, trybem zapewniającym maksymalny czas nagrywania jest SLP. Po wybraniu trybu SEP tryb nagrywania automatycznie zmieni się na SLP.

z Wskazówka Aby szybko wybrać żądany tryb nagrywania ręcznego, naciskaj przycisk REC MODE, aż pojawi się wskazanie „MN”, po czym wybierz żądany tryb nagrywania ręcznego przyciskiem < lub ,.

42

b Uwagi
• Maksymalny czas ciągłego nagrywania jednego tytułu na twardym dysku wynosi 12 godzin. Tytuł trwający ponad 12 godzin zostanie podzielony. • W następujących sytuacjach mogą wystąpić nieznaczne odchylenia czasu nagrywania: – przy nagrywaniu słabo odbieranej audycji albo audycji / sygnału wideo o niskiej jakości, – przy nagrywaniu na nośniku, który był poddawany edycji, – przy nagrywaniu samych nieruchomych obrazów lub samego dźwięku. • Nagrywane programy mają następujący współczynnik kształtu: – przy nagrywaniu na twardy dysk (gdy jest wybrane ustawienie „Video Mode Off” parametru „HDD Recording Format” z grupy „Recording” (strona 114)) lub płytę DVD-RW / DVD-R (w trybie VR): taki sam jak w oryginalnym nagraniu. – przy nagrywaniu na płytę DVD+RW / DVD+R: 4:3. • Zmiana warstwy w czasie nagrywania na płytę DVD-R DL (w trybie Video) powoduje podział tytułu.

System ZWEITON (niemiecki system stereo)
Kiedy odbierana jest audycja stereofoniczna, pojawia się wskaźnik „Stereo”. Kiedy odbierana jest audycja dwujęzyczna w systemie ZWEITON, pojawia się wskaźnik „L”, „R” albo „L+R”.

System NICAM
Nagrywanie z u¿yciem programatora

Aby nagrywać audycje w systemie NICAM należy wybrać ustawienie „NICAM” (standardowe) parametru „NICAM Select” z grupy „Audio In”. Jeśli dźwięk słuchanej audycji NICAM jest niewyraźny, należy zmienić ustawienie parametru „NICAM Select” na „Standard” (strona 108).
z Wskazówka Do wybierania dźwięku (głównego lub dodatkowego) w czasie nagrywania programów dwujęzycznych można używać przycisku AUDIO. Nie wpływa to na nagrywany dźwięk.

Nagrywanie audycji stereofonicznych i dwujêzycznych
Rekorder automatycznie odbiera i nagrywa audycje stereofoniczne i dwujęzyczne transmitowane w systemach ZWEITON i NICAM. Przy nagrywaniu na twardy dysk (gdy jest wybrane ustawienie „Video Mode Off” parametru „HDD Recording Format” z grupy „Recording” (strona 114)) lub płytę DVD-RW (w trybie VR) / DVD-R (w trybie VR) możliwy jest zapis zarówno dźwięku głównego, jak i dodatkowego. Przełączanie dźwięków będzie możliwe w czasie odtwarzania nośnika. Przy nagrywaniu na twardy dysk (gdy jest wybrane ustawienie „Video Mode On” parametru „HDD Recording Format” z grupy „Recording” (strona 114)) lub płytę DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (w trybie Video) lub DVD-R (w trybie Video) można nagrać tylko jedną ścieżkę dźwiękową (główną albo dodatkową). Przed rozpoczęciem nagrywania należy wskazać żądaną ścieżkę w grupie „Audio In”. Zmień ustawienie parametru „Bilingual Recording” z grupy „Audio In” na „A/L” (standardowe) lub „B/R” (strona 108). Informacje o parametrze „HDD Recording format” – patrz strona 114.

Obraz, którego nie mo¿na nagraæ
Rekorder nie pozwala na nagrywanie obrazu zabezpieczonego przed kopiowaniem.
Sygnał ochrony przed kopiowaniem Copy-Free (swobodne kopiowanie) Copy-Once (do jednokrotnego skopiowania) Copy-Never (zakaz kopiowania) Noœniki, na które można nagrywać

HDD
-RWVideo -RVideo

+RW +R

-RWVR -RVR

HDD
-RWVR -RVR

(CPRM*) (CPRM*)

Brak

* Nagraną płytę można odtworzyć tylko w sprzęcie zgodnym z CPRM (strona 9).

43

Nagrywanie z u¿yciem programatora
HDD
-RVR +RW
-RVideo

2

Wska¿ wiersz „New Input” i naciœnij przycisk ENTER.

-RWVR -RWVideo

+R

Można nastawić programator na nagranie maksymalnie 32 programów (8 programów w przypadku użycia funkcji VPS/PDC) z maksymalnie 30-dniowym wyprzedzeniem. Datę, godzinę i numer programu należy nastawić ręcznie.

3

Przyciskami </, wybieraj opisane poni¿ej parametry, a przyciskami M/m zmieniaj ich ustawienia. Na zakoñczenie naciœnij przycisk ENTER.
Dostępne są następujące parametry: „Pr/CH”: nastawianie numeru programu. „Date”: nastawianie daty (do 30 dni w przód). Aby nagrywać programy emitowane codziennie, co tydzień itp., wybierz przyciskiem M żądany schemat dokonywania nagrań. „Start”: nastawianie godziny rozpoczęcia. „Stop”: nastawianie godziny zakończenia. „Extend”: korygowanie długości nagrania, gdy nagrywanie już się rozpoczęło. Wydłużenie nagrywania programu nagrywanego codziennie lub co tydzień spowoduje, że od tej pory program taki będzie nagrywany z uwzględnieniem nowego, wydłużonego czasu. Ustawienia „Extend” nie można wybrać przy wybranym ustawieniu „On” parametru „VPS/PDC”. • Aby wybrać szczegółowe ustawienia, wskaż wariant „Set Details” i naciśnij przycisk ENTER. Przyciskami M/m wskazuj żądane parametry, a przyciskami </, wybieraj ich ustawienia. „Record to”: wybieranie miejsca zapisu. Jeśli na płycie DVD brakuje miejsca na dokonanie nagrania, rekorder automatycznie nagrywa program na twardy dysk, nawet przy wybranym ustawieniu „DVD” (nagrywanie zastępcze). „Recording Mode”: wybieranie trybu nagrywania (strona 42).

TIMER </M/m/,, ENTER

z REC x REC STOP

1

Naciœnij przycisk TIMER.
Pojawi się ekran „Timer List”.

44

4

„VPS/PDC”: nastawianie funkcji VPS/ PDC. Patrz podpunkt „Funkcja VPS/ PDC”. „Update”: wybieranie trybu automatycznego zastępowania poprzedniego nagrania dokonanego z użyciem programatora nowym nagraniem. „Genre”: określanie gatunku. „Bilingual Recording”: wybieranie nagrywanego dźwięku (strona 108). „HDD Recording Format”: wybieranie formatu nagrywania na twardy dysk (strona 114). • Aby wprowadzić nazwę tytułu, wskaż wariant „Set Title Name” i naciśnij przycisk ENTER (strona 36). • W razie pomyłki ponownie wybierz parametr i zmień ustawienie.

U¿ycie funkcji VPS/PDC Podczas wykonywania czynności 3 zmień ustawienie parametru „VPS/PDC” na „On”. Po włączeniu tej funkcji rekorder rozpoczyna przeszukiwanie kanałów, zanim programator rozpocznie nagrywanie.

Rec. Mode Adjust
Jeśli pozostałe na nośniku miejsce nie wystarcza na dokonanie nagrania, rekorder automatycznie wybiera tryb nagrywania pozwalający na ukończenie nagrania. Zmień ustawienie parametru „Rec. Mode Adjust” z grupy „Recording” na „On” (strona 113).
Nagrywanie z u¿yciem programatora

Jeœli ustawienia programatorów zachodz¹ na siebie
Pojawi się ekran potwierdzenia. Aby zapisać ustawienia, wybierz wariant „Yes”. Aby nie zapisywać ustawienia kolidującego z innym ustawieniem, wybierz wariant „No”.

Wska¿ wariant „OK” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran listy programatorów („Timer List”) (strona 48). Na płycie czołowej zapali się wskaźnik nagrywania z użyciem programatora. Rekorder jest gotowy do nagrywania. W odróżnieniu od magnetowidu, do rozpoczęcia nagrywania przez programator nie jest wymagane wyłączenie rekordera.

Sprawdzanie, zmienianie lub kasowanie ustawieñ programatora
Patrz podrozdział „Sprawdzanie, zmienianie lub kasowanie ustawień programatora (lista programatorów)” na stronie 48.
z Wskazówki • Ekran Timer można także wyświetlić, wybierając z menu systemowego wariant „Timer Recording”. • Podczas nagrywania na twardy dysk można rozpocząć odtwarzanie nagrywanego tytułu. W tym celu należy go wybrać z listy tytułów (strona 60).

Zatrzymywanie nagrywania rozpoczêtego przez programator
Naciśnij przycisk x REC STOP. Zwracamy uwagę, że zatrzymanie nagrywania może nastąpić z kilkusekundowym opóźnieniem. Po naciśnięciu przycisku x REC STOP na ekranie mogą się pojawić instrukcje dla użytkownika. Należy wtedy postępować zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.

b Uwagi
• Jeśli na ekranie pojawia się informacja o zapełnieniu twardego dysku, zmień miejsce nagrania na „DVD” albo zwolnij miejsce na nagrania (strona 64). • Jeśli na płycie DVD brakuje miejsca na dokonanie nagrania, rekorder automatycznie nagrywa program na twardy dysk, nawet przy wybranym ustawieniu „DVD” (nagrywanie zastępcze). • Przed nastawianiem programatora należy sprawdzić ustawienie zegara. Jeśli zegar nie jest nastawiony, nagrywanie z użyciem programatora będzie niemożliwe. • Aby nagrywać audycję satelitarną, włącz tuner satelitarny i wybierz kanał, z którego chcesz nagrywać. Nie wyłączaj tunera satelitarnego dotąd, aż rekorder zakończy nagrywanie. Jeśli podłączone urządzenie ma funkcję programatora czasowego, można skorzystać z funkcji synchronizowanego nagrywania (strona 49).

Funkcja VPS/PDC
W niektórych systemach razem z programami telewizyjnymi są transmitowane sygnały VPS/PDC. Gwarantują one, że nagrywanie z użyciem programatora zostanie dokonane prawidłowo nawet w razie opóźnienia audycji, jej rozpoczęcia przed czasem czy przerwania.

45

• Programator nastawiony na codzienne lub cotygodniowe nagrywanie nie zadziała, jeśli jego ustawienie koliduje z innym, priorytetowym nagraniem. Obok zachodzących na siebie ustawień programatorów na liście programatorów pojawia się napis „Overlap”. Sprawdź priorytety ustawień (strona 48). • Nastawiony programator nie zadziała, gdy trwa nagrywanie priorytetowego programu. • Funkcja korygowania trybu nagrywania („Rec. Mode Adjust”) działa tylko przy nagrywaniu z użyciem programatora i wyłączonej funkcji VPS/PDC. Nie zadziała ona przy korzystaniu z programatora Quick Timer albo funkcji synchronizowanego nagrywania. • Kiedy jest używana funkcja VPS/PDC, rekorder może nie nagrywać początków pewnych nagrań. • Kiedy dla parametru „VPS/PDC” wybrane jest ustawienie „On”, nie można wydłużyć nagrania. • Kiedy dla parametru „VPS/PDC” wybrane jest ustawienie „On”, nie można wybrać trybu nagrywania „AUTO”.

Korygowanie nagrywanego obrazu
Można korygować jakość obrazu z podłączonego urządzenia, takiego jak telewizor czy magnetowid, wybierając w tym celu odpowiednie, fabrycznie zaprogramowane ustawienie. Można także zmieniać szczegółowe ustawienia i zaprogramować w pamięci trzy zestawy własnych ustawień.

SYSTEM MENU </M/m/,, ENTER DISPLAY

U¿ycie programatora Quick Timer
Można nastawić czas nagrywania będący wielokrotnością 30 minut.

Naciskaj¹c przycisk z REC, nastaw ¿¹dany czas.
Każde naciśnięcie przycisku zwiększa czas nagrywania o 30 minut. Maksymalny czas nagrywania wynosi 6 godzin.

1 2 3

Kiedy urz¹dzenie jest zatrzymane, naciœnij przycisk SYSTEM MENU.
Pojawi się menu systemowe.

Wska¿ wariant „Picture Adjustment” i naciœnij przycisk ENTER. Wybierz zaprogramowane ustawienie i naciœnij przycisk ENTER.
„Tuner”: audycje telewizyjne „VCR”: kasety wideo „DTV”: audycje cyfrowe „Memory1”/„Memory2”/„Memory3”: ustawienia użytkownika. Tworzenie ustawień użytkownika – patrz podpunkt „Tworzenie własnych ustawień” na stronie 47. Aby sprawdzić szczegółowe ustawienia dla wybranego zaprogramowanego ustawienia, naciśnij przycisk DISPLAY.

(normalne nagrywanie)

Wskazanie czasu zmniejsza się minuta po minucie do 0:00 i wówczas nagrywanie się zatrzymuje (wyłącza się zasilanie).

Wy³¹czanie programatora Quick Timer
Naciskaj przycisk z REC, aż na wyświetlaczu na płycie czołowej pojawi się wskazanie licznika. Rekorder powróci do normalnego trybu nagrywania. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk x REC STOP.

b Uwaga
Wyłączenie rekordera w czasie nagrywania spowoduje przerwanie nagrywania.

4

Na zakoñczenie naciœnij przycisk SYSTEM MENU.

46

Tworzenie w³asnych ustawieñ

1 2

Podczas wykonywania czynności 3 wybierz wariant „Memory1”, „Memory2” albo „Memory3”. Wskaż wariant „Detailed Settings” i naciśnij przycisk ENTER. Pojawi się ekran regulacji szczegółowych ustawień. Przyciskami M/m wskazuj żądane parametry, a przyciskami </, reguluj ich ustawienia. Informacje o znaczeniu poszczególnych parametrów będą się pojawiać na ekranie po ich wskazaniu. „Prog. Motion”: korygowanie kolejnoliniowego sygnału wideo, gdy dla parametru „Component Video Out” wybrane jest ustawienie „Progressive” (strona 107). Wybierz ustawienie „Motion”, jeśli obraz dynamicznie się zmienia. Wybierz ustawienie „Still”, jeśli obraz jest raczej statyczny. „Cinema”: dopasowywanie kolejnoliniowego sygnału wideo do rodzaju nagrania DVD, gdy dla parametru „Component Video Out” wybrane jest ustawienie „Progressive” (strona 107). Wybierz ustawienie „Auto”, aby rekorder automatycznie rozpoznawał rodzaj sygnału (filmowy lub wideo) i poddawał go odpowiedniej konwersji. Normalnie należy wybierać to ustawienie. Wybierz ustawienie „Off”, aby obraz był poddawany konwersji właściwej dla nagrań wideo. „3-D Y/C”: korygowanie jasności / separacji barw sygnałów wideo. Wybierz ustawienie „Motion”, jeśli obraz dynamicznie się zmienia. Wybierz ustawienie „Still”, jeśli obraz jest raczej statyczny. „YNR” (osłabianie zakłóceń luminancji): osłabianie zakłóceń występujących w składowej luminancji (jasności) sygnału wideo. „CNR” (osłabianie zakłóceń chrominancji): osłabianie zakłóceń występujących w składowej chrominancji sygnału wideo.

3

„Detail”: korygowanie ostrości krawędzi w obrazie. „White AGC”: włączanie automatycznej korekty poziomu bieli. „White Enhancer”: korygowanie intensywności bieli. „Black Enhancer”: korygowanie intensywności czerni. „Black Level”: wybieranie poziomu czerni (setup level) w sygnale wideo NTSC. Wybierz ustawienie „ON”, aby zwiększyć standardowy poziom czerni. Wybierz to ustawienie, gdy obraz wydaje się za ciemny. Wybierz ustawienie „OFF”, aby wybrać standardowy poziom czerni w sygnale wejściowym. Normalnie należy wybierać to ustawienie. „Hue”: korygowanie odcienia barw. „Chroma Level”: zwiększanie lub zmniejszanie nasycenia barw.

Nagrywanie z u¿yciem programatora

4

Na zakończenie naciśnij przycisk SYSTEM MENU. Wybrane ustawienia są automatycznie zapisywanie w pamięci wybranej w czynności 1.

Tworzenie rozdzia³ów w obrêbie tytu³u
Rekorder może automatycznie dzielić dokonywane nagranie (tytuł) na rozdziały, wstawiając znaczniki rozdziałów. Aby wybrać częstość wstawiania znaczników rozdziału albo wyłączyć tę funkcję, zapoznaj się z opisem parametrów „Auto Chapter (HDD/VR)”, „Auto Chapter (Video)” i „Auto Chapter (DVD+R/+RW)” z grupy „Recording” (strona 113). W przypadku nagrywania na twardy dysk lub płytę DVD-R (w trybie VR) / DVD-RW (w trybie VR) istnieje możliwość edycji znaczników rozdziałów (strona 67).

47

Sprawdzanie, zmienianie lub kasowanie ustawieñ programatora (lista programatorów)
HDD
-RVR +RW
-RVideo

2 3

Wska¿ ustawienie programatora, które chcesz sprawdziæ, zmieniæ lub skasowaæ, i naciœnij przycisk ,.
Pojawi się menu niższego poziomu.

Wska¿ odpowiedni wariant i naciœnij przycisk ENTER.
„Modify”: Zmienianie ustawienia programatora. Przyciskami </, wybieraj opisane poniżej parametry, a przyciskami M/m zmieniaj ich ustawienia. Wskaż wariant „OK” i naciśnij przycisk ENTER.

-RWVR -RWVideo

+R

Lista programatorów umożliwia sprawdzanie, zmienianie i kasowanie ustawień programatorów.

TIMER </M/m/,, ENTER . >

1

Naciœnij przycisk TIMER.
Pojawi się ekran „Timer List”.

„Erase”: Kasowanie ustawienia programatora. Wskaż wariant „Yes” i naciśnij przycisk ENTER. „Skip Once”: Jednorazowe anulowanie nagrania dokonywanego codziennie lub co tydzień. Po anulowaniu, obok ustawienia programatora na liście programatorów będzie się pojawiał napis „Skip Once”. Aby zmienić lub skasować ustawienie, powtórnie wykonaj czynności 2 i 3.

Jeœli ustawienia programatorów zachodz¹ na siebie
• Priorytet ma ta audycja, której nagrywanie rozpocznie się jako pierwsze. • Kiedy skończy się pierwsza audycja, nagrywanie drugiej rozpoczyna się z kilkudziesięciosekundowym opóźnieniem (gdy godzina końca jednego nagrania i początku drugiego nagrania są jednakowe). • Jeśli nagrania są zaprogramowane na tę samą godzinę, dokonane zostanie tylko jedno z nich. Skasuj ustawienie programatora dla audycji, której nie zamierzasz nagrać.

Zawiera on informacje o programatorach: daty nagrania, godzina, tryb nagrywania itp. Jeśli na ekranie nie mieszczą się wszystkie ustawienia, pojawia się pasek przewijania. Do wyświetlania niewidocznych ustawień programatora używaj przycisków M/m.

48

z Wskazówka Aby przejść do pierwszego / ostatniego wiersza wyświetlanej listy programatorów, można nacisnąć przycisk ./>.

b Uwagi
• Jeśli przy nastawianiu jednego lub większej liczby programatorów wybrano ustawienie „On” funkcji „VPS/PDC”, to opóźnienie lub przyspieszenie emisji audycji może spowodować zmianę godziny rozpoczęcia nagrania. • Nastawiony programator nie zadziała, gdy trwa nagrywanie priorytetowego programu. • Programator nastawiony na codzienne lub cotygodniowe nagrywanie nie zadziała, jeśli jego ustawienie koliduje z innym, priorytetowym nagraniem. Obok zachodzących na siebie ustawień programatorów na liście programatorów pojawia się napis „Overlap”. Sprawdź priorytety ustawień (strona 48).

Nagrywanie z pod³¹czonego urz¹dzenia
[/1

Nagrywanie z u¿yciem programatora

HDD

DVD

INPUT

</M/m/ ,, ENTER

z REC x REC STOP

REC MODE

Nagrywanie z pod³¹czonego urz¹dzenia wyposa¿onego w programator (Synchro Rec.)
HDD

Rekorder może automatycznie nagrywać audycje z podłączonego urządzenia wyposażonego w programator (takiego jak tuner satelitarny). Urządzenie należy podłączyć do gniazda LINE 1/DECODER rekordera (strona 26). Kiedy podłączone urządzenie włączy się, rekorder rozpocznie nagrywanie audycji przez gniazdo LINE 1/DECODER. Nagrania można dokonać tylko na twardy dysk.

1

Naciskaj¹c przycisk REC MODE, wybierz ¿¹dany tryb nagrywania.
Informacje o trybach nagrywania – patrz strona 42.

49

2

W przypadku nagrywania audycji dwujêzycznej wybierz ¿¹dany sygna³ audio.
W grupie ustawień „Audio In” zmień ustawienie parametru „External Audio” na „Bilingual”, a parametru „Bilingual Recording” na „A/L” lub „B/R” (strona 108). Informacje o nagrywaniu audycji dwujęzycznych – patrz strona 43.

b Uwagi
• Rekorder rozpoczyna nagrywanie tylko po wykryciu sygnału wideo z podłączonego urządzenia. Początek audycji może zostać ucięty niezależnie od tego, czy rekorder jest włączony. • Funkcja synchronizowanego nagrywania nie działa, gdy dla parametru „LINE 1 In” z grupy „Video In/Out” wybrane jest ustawienie „Decoder” (strona 107). • Funkcja synchronizowanego nagrywania nie współpracuje z niektórymi tunerami. Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi tunera. • Funkcja synchronizowanego nagrywania nie działa, gdy programator jest nastawiony na nagrywanie programu z gniazda LINE 1/ DECODER i włączona jest funkcja VPS/PDC. • Kiedy rekorder jest gotowy do synchronizowanego nagrywania, nie działa funkcja automatycznego nastawiania zegara (strona 101). • Aby użyć funkcji synchronizowanego nagrywania, trzeba nastawić zegar w rekorderze. • W przypadku audycji dwujęzycznej będzie można odtwarzać tylko sygnał audio wybrany w czynności 2.

3 4

Nastaw programator w pod³¹czonym urz¹dzeniu na w³aœciw¹ godzinê, po czym wy³¹cz urz¹dzenie. Na 3 sekundy naciœnij przycisk x REC STOP na rekorderze.
Na płycie czołowej zapali się wskaźnik SYNCHRO REC, a rekorder wyłączy się. Rekorder jest gotowy do synchronizowanego nagrywania. W celu przełączenia rekordera w tryb gotowości można też wyświetlić menu systemowe i zmienić na „Yes” ustawienie parametru „Synchro Rec.” z grupy „Timer Recording”.

Jeœli ustawienie programatora synchronizowanego nagrywania zachodzi na ustawienie innego programatora
Priorytet zawsze ma nagranie z użyciem programatora rekordera. Synchronizowane nagrywanie zacznie się dopiero po zakończeniu nagrywania z użyciem programatora.
Nagrywanie z użyciem programatora Synchronizowane nagrywanie tracony fragment

Wy³¹czanie funkcji Synchro Rec przed rozpoczêciem nagrania
Naciśnij przycisk [/1. Zgaśnie wskaźnik SYNCHRO REC na płycie czołowej.

Wy³¹czanie funkcji Synchro Rec w czasie nagrywania
Na 3 sekundy naciśnij przycisk z REC. Wyłączenie funkcji Synchro Rec nie powoduje zatrzymania nagrywania.

Zatrzymywanie nagrywania
Naciśnij przycisk x REC STOP. Następnie wybierz na ekranie potwierdzenia wariant „Yes” i naciśnij przycisk ENTER.

50

Nagrywanie z pod³¹czonego urz¹dzenia bez programatora
HDD
-RVR +RW
-RVideo

6 7

Naciœnij przycisk z REC.
Rozpocznie się nagrywanie.

-RWVR -RWVideo

+R

Naciœnij przycisk pauzy (lub odtwarzania) na pod³¹czonym urz¹dzeniu, aby wy³¹czyæ tryb pauzy w odtwarzaniu.
Podłączone urządzenie rozpocznie odtwarzanie, a rekorder będzie nagrywał odtwarzany obraz. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk x REC STOP na rekorderze.

Można nagrywać z podłączonego magnetowidu lub podobnego urządzenia. Podłączanie magnetowidu lub podobnego urządzenia – patrz podrozdział „Podłączanie magnetowidu lub podobnego urządzenia” na stronie 24. Jeśli podłączane urządzenie jest wyposażone w gniazdo wyjściowe DV (gniazdo i.LINK), to należy skorzystać z gniazda DV IN na płycie czołowej.

Nagrywanie z u¿yciem programatora

Jeœli do gniazda DV IN jest pod³¹czona cyfrowa kamera wideo
Informacje o nagrywaniu z gniazda DV IN – patrz podrozdział „Kopiowanie z kamery DV” na stronie 76.
z Wskazówka Można zmienić ustawienia nagrywanego obrazu przed rozpoczęciem nagrywania. Patrz punkt „Korygowanie nagrywanego obrazu” na stronie 46.

1

Naciœnij przycisk HDD lub DVD.
Aby dokonać nagrania na płytę DVD, włóż płytę umożliwiającą nagrywanie (patrz podrozdział „1. Wkładanie płyty” na stronie 30).

2

Naciskaj¹c przycisk INPUT, wska¿ wejœcie wykorzystane do pod³¹czenia urz¹dzenia.
Wskazania na wyświetlaczu na płycie czołowej zmieniają się w następującej kolejności:
numer programu

b Uwagi
• Obraz z nagrywanej gry wideo może być niewyraźny. • Kiedy dla parametru „HDD Recording Format” z grupy „Recording” wybrane jest ustawienie „Video Mode On” (strona 114) albo kiedy wybrany jest tryb nagrywania PCM, podczas wykonywania czynności 3 nie można wybrać ustawienia „Bilingual”. • Kiedy dla parametru „LINE 1 In” z grupy „Video In/Out” wybrane jest ustawienie „Decoder”, podczas wykonywania czynności 2 nie można wybrać ustawienia „L1” (strona 107).

3

Przy nagrywaniu audycji dwujêzycznej na twardym dysku lub p³ycie DVD-RW / DVD-R (w trybie VR) wybierz ¿¹dany sygna³ audio.
W grupie ustawień „Audio In” zmień ustawienie parametru „External Audio” na „Bilingual”, a parametru „Bilingual Recording” na „A/L” lub „B/R” (strona 108).

4 5

Naciskaj¹c przycisk REC MODE, wybierz ¿¹dany tryb nagrywania.
Informacje o trybach nagrywania – patrz strona 42.

W³ó¿ do pod³¹czonego urz¹dzenia nagran¹ taœmê i prze³¹cz urz¹dzenie w tryb pauzy w odtwarzaniu.

51

Przykład: twardy dysk

Odtwarzanie

Odtwarzanie nagranego programu / p³yty DVD
HDD
-RVR +RW
-RVideo

-RWVR -RWVideo

DVD

+R VCD DATA DVD *

DATA CD *
* Tylko pliki z filmem DivX

3

Przyciskiem M lub m wska¿ ¿¹dany tytu³ i naciœnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego tytułu.

HDD Przyciski numeryczne AUDIO SUBTITLE ANGLE TITLE LIST TOP MENU

DVD

U¿ycie menu p³yty DVD
CLEAR PLAY MODE MENU </M/m/,, ENTER DISPLAY

Podczas odtwarzania płyty DVD VIDEO lub sfinalizowanej płyty DVD+RW, DVD-RW (w trybie Video), DVD+R lub DVD-R (w trybie Video), można wyświetlić menu płyty, naciskając w tym celu przycisk TOP MENU lub MENU.

/

b Uwaga
Kiedy jest wyświetlane menu płyty, nie można używać przycisku H.

.

>
H/X/x

Odtwarzanie p³yt VIDEO CD / Super VIDEO CD z funkcjami PBC
Funkcja odtwarzania PBC umożliwia interaktywne odtwarzanie płyt VIDEO CD / Super VIDEO CD przy wykorzystaniu menu na ekranie telewizora. W chwili rozpoczęcia odtwarzania płyty VIDEO CD / Super VIDEO CD z funkcjami PBC pojawi się menu. Przyciskami numerycznymi wskaż numer żądanego wariantu i naciśnij przycisk ENTER. Następnie wykonuj polecenia z menu (jeśli pojawi się polecenie „Press SELECT”, naciśnij przycisk H).

1

Naciœnij przycisk HDD lub DVD.
• Aby odtwarzać z płyty DVD, włóż płytę (patrz podrozdział „1. Wkładanie płyty” na stronie 30). • Po włożeniu płyty DVD VIDEO, VIDEO CD, DATA DVD lub DATA CD naciśnij przycisk H. Rozpocznie się odtwarzanie.

2

Naciœnij przycisk TITLE LIST.
Informacje o liście tytułów – patrz podrozdział „3. Oglądanie nagranego programu (lista tytułów)” na stronie 32.

b Uwaga
Funkcje PBC nie pozwalają na użycie niektórych funkcji odtwarzania, takich jak wyszukiwanie, powtarzanie i programowanie. Aby używać tych funkcji w czasie odtwarzania, trzeba rozpocząć odtwarzanie bez użycia funkcji PBC, używając do tego listy tytułów.

52

Zmienianie k¹ta
Jeśli scena na płycie jest nagrana pod wieloma kątami, na ekranie pojawia się wskaźnik „ ”. Podczas odtwarzania naciskaj przycisk ANGLE. Aby wyłączyć wskaźnik kąta, zmień na „Off” ustawienie parametru „Angle Indicator” z grupy „Playback” (strona 116).

b Uwagi
• Funkcja ta nie działa w trybie TV Pause. • Funkcji tej nie można używać przy odtwarzaniu płyt Super VIDEO CD.

Odtwarzanie p³yt DVD z ograniczeniem odtwarzania (blokada rodzicielska)
Przy odtwarzaniu płyty DVD z ograniczeniem, na ekranie telewizora pojawia się ekran wprowadzania hasła. Przyciskami numerycznymi wprowadź czterocyfrowe hasło i naciśnij przycisk ENTER. Rekorder rozpocznie odtwarzanie. Wprowadzanie i zmienianie hasła – patrz podpunkt „Parental Lock (blokada rodzicielska) (tylko DVD VIDEO)” na stronie 115.

Zatrzymywanie odtwarzania
Naciśnij przycisk x.

Przyspieszone odtwarzanie z dŸwiêkiem (Scan Audio)
Naciśnięcie w czasie odtwarzania przycisku M włącza tryb przyspieszonego odtwarzania z dialogami lub dźwiękiem (oprócz płyt VIDEO CD / Super VIDEO CD). Zmiana szybkości wyszukiwania przez naciśnięcie przycisku M dwa lub większą liczbę razy spowoduje wyłączenie dźwięku.

Odtwarzanie

Blokowanie funkcji rekordera (ochrona przed dzieæmi)
Można zablokować wszystkie przyciski na rekorderze, aby uniemożliwić przypadkowe skasowanie ustawień. Kiedy rekorder jest wyłączony, naciśnij na nim przycisk x i trzymaj go dotąd, aż na wyświetlaczu na płycie czołowej pojawi się napis „LOCKED”. Po włączeniu funkcji ochrony przed dziećmi nie działają żadne funkcje rekordera oprócz nagrywania sterowanego przez programator. Aby odblokować rekorder, naciśnij przycisk x i trzymaj go dotąd, aż na wyświetlaczu na płycie czołowej pojawi się napis „UNLOCKED”.

Wyœwietlanie kodu rejestracyjnego rekordera
Wybierz wariant „Registration Code” z grupy „DivX” na ekranie „Options” (strona 120).

Wznawianie odtwarzania od miejsca zatrzymania noœnika (Resume Play)
Rekorder umieszcza w pamięci miejsce naciśnięcia przycisku x, a po naciśnięciu przycisku H wznawia odtwarzanie od tego miejsca. Aby odtwarzać od początku, naciśnij ponownie przycisk x, a następnie przycisk H. Odtwarzanie rozpocznie się od początku tytułu / utworu / sceny. Informacja o miejscu zatrzymania nośnika jest kasowana: – po otwarciu szuflady na płytę (nie dotyczy twardego dysku), – po odtworzeniu innego tytułu (nie dotyczy twardego dysku), – po zmianie rodzaju menu listy tytułów na Original lub Playlist (tylko płyty DVD-RW / DVD-R w trybie VR), – po edycji tytułu wykonanej przy zatrzymanym odtwarzaniu, – po zmianie ustawień rekordera, – po dokonaniu nagrania (nie dotyczy twardego dysku ani płyt DVD-RW / DVD-R w trybie VR), – po odłączeniu przewodu zasilającego.

Rozpoczynanie odtwarzania jednym przyciskiem (dotyczy tylko po³¹czeñ SCART/HDMI)
Naciśnij przycisk H. Rekorder i telewizor automatycznie się włączą, a w telewizorze zostanie wybrane wejście sygnału z rekordera. Automatycznie rozpocznie się odtwarzanie.
z Wskazówka Do rozpoczęcia odtwarzania podczas czynności 3 (strona 52) można również użyć przycisku H.

b Uwaga
W przypadku połączenia HDMI wyświetlenie obrazu na telewizorze może nastąpić z opóźnieniem, co uniemożliwi obejrzenie początku wyświetlanego obrazu.

53

Funkcje odtwarzania
Położenie opisanych tu przycisków można sprawdzić na ilustracji na stronie 52.
Przyciski AUDIO
HDD -RWVR DVD
-RVR

Funkcje Naciskanie tego przycisku w normalnym trybie odtwarzania powoduje wybieranie kolejnych ścieżek dźwiękowych nagranych na nośniku. DVD DATA DVD * DATA CD * : wybieranie języka
HDD -RWVR -RVR : wybieranie dźwięku głównego lub dodatkowego VCD : wybieranie stereofonicznej lub monofonicznej ścieżki dźwiękowej

VCD DATA DVD *

DATA CD *
* Tylko pliki z filmem DivX

SUBTITLE
DVD DATA DVD * DATA CD *
* Tylko pliki z filmem DivX

Naciskanie przycisku umożliwia wybór języka napisów.

/ (natychmiastowa powtórka / natychmiastowe przejście do przodu)

Każde naciśnięcie przycisku powoduje powtórkę fragmentu sceny trwającego: 5 sekund t 15 sekund t 30 sekund t 1 minutę t 2 minuty t 3 minuty t 5 minut t 10 minut t 20 minut t zwiększanie czasu co 10 minut t 2 godziny Każde naciśnięcie przycisku spowoduje przejście do przodu o następujący czas: 30 sekund t 1 minutę t 1 minutę 30 sekund t 2 minuty t 3 minuty t 5 minut t 10 minut t 20 minut t zwiększanie czasu co 10 minut t 2 godziny

. (poprzedni) / > (następny)

Podczas odtwarzania umożliwiają przejście do początku poprzedniego / następnego tytułu / rozdziału / sceny / utworu. Kiedy odtwarzanie jest zatrzymane, umożliwiają przejście do pierwszego tytułu / rozdziału. Podczas odtwarzania pozwalają na „przewijanie” nagrania w przód / w tył. Szybkości wyszukiwania zmieniają się następująco: wyszukiwanie w tył wyszukiwanie w przód mFR1*1T t MFF1*2 mFR2 T T t t MFF2 mFR3*3 T T T t t t MFF3*3 mFR4*3 T T T T t t t t MFF4*3 Przytrzymując wciśnięty jeden z przycisków, można wyszukiwać z wybraną prędkością aż do chwili puszczenia przycisku.
*1

(wyszukiwanie w tył / w przód)

*2

*3

Naciśnięcie w czasie odtwarzania przycisku m włącza tryb odtwarzania do tyłu (oprócz płyt VIDEO CD, Super VIDEO CD i filmów DivX). Naciśnięcie w czasie odtwarzania przycisku M włącza tryb przyspieszonego odtwarzania z dźwiękiem (oprócz płyt VIDEO CD / Super VIDEO CD). Oprócz płyt VIDEO CD / Super VIDEO CD.

Aby wznowić normalne odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk H.

54

Przyciski (odtwarzanie w zwolnionym tempie, stop-klatka)
HDD
-RWVideo -RVideo

Funkcje Naciskając jeden z tych przycisków na ponad sekundę w trybie pauzy, można włączyć odtwarzanie w zwolnionym tempie. Naciskając je na krótko w trybie pauzy, można wyświetlać kolejne klatki. Aby wznowić normalne odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk H.

+RW +R

-RWVR -RVR
*1

DVD
*1*2

VCD
*1*2

DATA CD DATA DVD Tylko w kierunku „do przodu” *2 Tylko pliki z filmem DivX
*1

Odtwarzanie

X (pauza)

Włącza pauzę w odtwarzaniu. Aby wznowić normalne odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk H.

b Uwagi
• Przy odtwarzaniu tytułów nagranych w tym rekorderze nie można zmieniać kątów ani napisów. • Pliki z obrazami JPEG przygotowane w kamerze DVD można odtwarzać tylko w formie pokazu slajdów. Jeśli plik wideo zawiera obraz JPEG i film, rekorder pozwala tylko na odtworzenie filmu.

Uwagi dotycz¹ce odtwarzania p³yt DVD ze œcie¿k¹ dŸwiêkow¹ DTS
Sygnały dźwiękowe DTS są odtwarzane tylko przez gniazdo DIGITAL OUT (COAXIAL). Jeśli ma być odtwarzana płyta DVD ze ścieżką dźwiękową DTS, to dla parametru „DTS Output” z grupy „Audio Out” należy wybrać ustawienie „On” (strona 109).

55

Powtarzanie wybranego fragmentu (A-B Repeat)

Odtwarzanie wielokrotne (Repeat)
Można powtarzać wszystkie tytuły, utwory lub pliki albo jeden tytuł, rozdział lub utwór nagrany na twardym dysku albo płycie.

1 2

Podczas odtwarzania naciœnij przycisk PLAY MODE.
Pojawi się menu „Play Mode”.

Wska¿ wariant „A-B Repeat” i naciœnij przycisk ENTER.
Wybrany zostanie wariant „Set point A”.

1 2 3

Podczas odtwarzania naciœnij przycisk PLAY MODE.
Pojawi się menu „Play Mode”.

Wska¿ wariant „Repeat” i naciœnij przycisk ENTER. Przyciskiem M lub m wska¿ powtarzany element.
„Repeat Title” (twardy dysk / DVD / DATA DVD*1 / DATA CD*1): powtarzanie bieżącego tytułu. „Repeat Chapter” (twardy dysk / DVD): powtarzanie bieżącego rozdziału. „Repeat Track” (VIDEO CD*2): powtarzanie bieżącego utworu. „Repeat Programme”: powtarzanie bieżącego programu (strona 57). „Repeat Disc” (VIDEO CD*2 / DVD-RW / DVD-R (w trybie VR)): powtarzanie wszystkich utworów z płyty.
*1 *2

3 4

Kontroluj¹c dŸwiêk, naciœnij przycisk ENTER na pocz¹tku (w punkcie A) fragmentu, który ma byæ powtarzany.
Wybrany zostanie wariant „Set point B”.

Kontynuuj odtwarzanie a¿ do punktu koñcowego (punktu B) i naciœnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się powtarzanie wybranego fragmentu.

Wy³¹czanie funkcji A-B Repeat
Naciśnij przycisk CLEAR. Można też zmienić na „Off” ustawienie parametru „A-B Repeat” z menu „Play Mode”.
z Wskazówka Wariant „A-B Repeat” można także wybrać z grupy „Play Mode” w menu systemowym.

4

Tylko pliki z filmem DivX Tylko przy odtwarzaniu bez funkcji PBC

Naciœnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się odtwarzanie wielokrotne.

Wy³¹czanie funkcji odtwarzania wielokrotnego
Naciśnij przycisk CLEAR. Można też zmienić na „Repeat Off” ustawienie parametru „Repeat” z menu „Play Mode”.
z Wskazówka Wariant „Repeat” można także wybrać z grupy „Play Mode” w menu systemowym.

b Uwaga
Przy odtwarzaniu z twardego dysku lub płyty DVD VIDEO, DVD-RW (w trybie Video) albo DVD-R (w trybie Video), punkt początkowy i końcowy muszą być zdefiniowane w obrębie jednego tytułu.

b Uwaga
Wariantu „Repeat Programme” nie można wybrać, jeśli nie jest utworzony program.

56

Tworzenie w³asnego programu (Programme)
HDD -RWVideo * -RVideo * VCD
* tylko płyty po finalizacji

Wy³¹czanie funkcji programu
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk CLEAR. Można też zmienić na „Cancel Programme Play” ustawienie parametru „Programme” z menu „Play Mode”.

Kasowanie programu
Kiedy urządzenie jest zatrzymane, naciśnij przycisk CLEAR. Można też zmienić na „Erase Programme List” ustawienie parametru „Programme” z menu „Play Mode”.
Odtwarzanie
z Wskazówki • Program pozostaje w pamięci nawet po zakończeniu jego odtwarzania. Aby ponownie odtworzyć ten sam program, zmień na „Play Mode” ustawienie parametru „Programme” z menu „Start Programme Play”. Program zostanie natomiast skasowany po wyjęciu płyty lub naciśnięciu przycisku [/1. • Istnieje możliwość wielokrotnego odtwarzania programu. Zmień ustawienie parametru „Repeat” z menu „Play Mode” na „Repeat Programme” (strona 56). • Wariant „Programme” można także wybrać z grupy „Play Mode” w menu systemowym.

Można utworzyć własny program i w ten sposób określić żądaną kolejność odtwarzania tytułów, rozdziałów, albumów lub utworów z twardego dysku lub płyty. Program może zawierać do 24 elementów.

1 2 3

Podczas odtwarzania naciœnij przycisk PLAY MODE.
Pojawi się menu „Play Mode”.

Wska¿ wariant „Programme” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ wariant „Input/Edit Programme” i naciœnij przycisk ENTER.
Zawartość ekranu „Input/Edit Programme” zależy od rodzaju nośnika. Przykład: DVD

Korygowanie jakoœci obrazu
HDD
-RVR +RW
-RVideo

-RWVR -RWVideo

+R

DVD

VCD DATA DVD *

DATA CD *
* Tylko pliki z filmem DivX

4 5

Przyciskami M/m wska¿ ¿¹dany tytu³ lub album (przyk³ad:Title 001) i naciœnij przycisk ENTER. Przyciskami M/m wska¿ ¿¹dany rozdzia³ lub utwór (przyk³ad:Chapter 01) i naciœnij przycisk ENTER.
Rozdział lub utwór zostaną zaprogramowane. W razie pomyłki wskaż numer elementu (przykładowo: 01.) przyciskami </M/m i naciśnij przycisk CLEAR.

Można korygować jakość obrazu z podłączonego urządzenia, takiego jak telewizor czy projektor, wybierając w tym celu odpowiednie, fabrycznie zaprogramowane ustawienie. Można także zmieniać szczegółowe ustawienia i zaprogramować w pamięci trzy zestawy własnych ustawień.

1 2 3

Podczas odtwarzania lub podczas pauzy w odtwarzaniu naciœnij przycisk SYSTEM MENU.
Pojawi się menu systemowe.

6 7

Aby zaprogramowaæ inne rozdzia³y lub utwory, przyciskami </M/m/, wska¿ numer elementu programu i powtórz czynnoœci 4 i 5. Naciœnij przycisk H.
Rozpocznie się odtwarzanie programu.

Wska¿ wariant „Picture Adjustment” i naciœnij przycisk ENTER. Przyciskami </, wybierz zaprogramowane ustawienie i naciœnij przycisk ENTER.
Dynamic: wytwarzanie dynamicznego obrazu przez zwiększenie kontrastu i nasycenia barw.

57

Standard: wyświetlanie standardowego obrazu. Professional: wyświetlanie obrazu identycznego ze źródłowym. Memory1/Memory2/Memory3: ustawienia użytkownika. Tworzenie ustawień użytkownika – patrz „Tworzenie własnych ustawień”. Aby sprawdzić szczegółowe ustawienia dla wybranego zaprogramowanego ustawienia, naciśnij przycisk DISPLAY.

4

Na zakoñczenie naciœnij przycisk SYSTEM MENU.

Tworzenie w³asnych ustawieñ

1 2

Podczas wykonywania czynności 3 wybierz wariant „Memory1”, „Memory2” albo „Memory3”. Wskaż wariant „Detailed Settings” i naciśnij przycisk ENTER. Pojawi się ekran regulacji szczegółowych ustawień.

3

Przyciskami M/m wskazuj żądane parametry, a przyciskami </, reguluj ich ustawienia. Informacje o znaczeniu poszczególnych parametrów będą się pojawiać na ekranie po ich wskazaniu. „Prog. Motion”: korygowanie kolejnoliniowego sygnału wideo, gdy dla parametru „Component Video Out” wybrane jest ustawienie „Progressive” (strona 107). Wybierz ustawienie „Motion”, jeśli obraz dynamicznie się zmienia. Wybierz ustawienie „Still”, jeśli obraz jest raczej statyczny. „Cinema”: dopasowywanie kolejnoliniowego sygnału wideo do rodzaju nagrania DVD, gdy dla parametru „Component Video Out” wybrane jest ustawienie „Progressive” (strona 107).

Wybierz ustawienie „Auto1”, aby rekorder automatycznie rozpoznawał rodzaj sygnału (filmowy lub wideo) i poddawał go odpowiedniej konwersji. Normalnie należy wybierać to ustawienie. Jeśli obraz wygląda nienaturalnie, wybierz ustawienie „Auto2”, „On” lub „Off”. „YNR” (osłabianie zakłóceń luminancji): osłabianie zakłóceń występujących w składowej luminancji (jasności) sygnału wideo. „BNR” (redukcja zakłóceń blokowych): redukuje „zakłócenia blokowe”, czyli mozaikowate wzory w obrazie. „MNR” (redukcja zniekształceń krawędzi): redukuje słabe zakłócenia pojawiające się na krawędziach obrazów. Efekty redukcji zakłóceń są automatycznie dostosowywane do przepływności i innych czynników. „Sharpness”: wyostrzanie krawędzi w obrazie. „Detail”: korygowanie ostrości krawędzi w obrazie. „White Enhancer”: korygowanie intensywności bieli. „Black Enhancer”: korygowanie intensywności czerni. „Black Level”: wybieranie poziomu czerni (setup level) w sygnale wideo. Wybierz ustawienie „ON”, aby zwiększyć standardowy poziom czerni. Wybierz to ustawienie, gdy obraz wydaje się za ciemny. Wybierz ustawienie „OFF”, aby wybrać standardowy poziom czerni w sygnale wejściowym. Normalnie należy wybierać to ustawienie. „Gamma Correction”: określanie wyglądu ciemnych fragmentów obrazu. „Hue”: korygowanie odcienia barw. „Chroma Level”: zwiększanie lub zmniejszanie nasycenia barw.

4

Na zakończenie naciśnij przycisk SYSTEM MENU. Wybrane ustawienia są automatycznie zapisywanie w pamięci wybranej w czynności 1.

58

b Uwagi
• Jeśli występuje rozmycie krawędzi obrazów na ekranie, to należy zmienić ustawienie parametru „BNR” i / lub „MNR” na „Off”. • Przy odtwarzaniu pewnych scen lub nośników efekt użycia funkcji BNR i MNR może być słabo zauważalny. Funkcje te mogą ponadto nie działać przy pewnych wielkościach obrazu. • Kiedy reprodukcja sygnału odbywa się przez gniazdo HDMI, nie są dostępne następujące parametry: – „Sharpness” – „White Enhancer” – „Black Enhancer” – „Black Level” – „Gamma Correction” – „Hue” – „Chroma Level”

W³¹czanie pauzy w odbieranej audycji telewizyjnej (TV Pause / Pause Live TV)
HDD

Można włączyć pauzę w bieżącej audycji telewizyjnej, a następnie powrócić do oglądania w późniejszym terminie. Funkcja ta przydaje się, gdy nieoczekiwanie zadzwoni telefon lub przyjdzie gość. Jeśli rekorder jest podłączony do telewizora przez gniazdo SCART, wykonaj następujące czynności: – zmień ustawienie parametru „SMARTLINK” z grupy „Options” na „This Recorder Only” (strona 120), – zmień ustawienie parametru „TV Pause” z grupy „Options 2” na „TV’s Tuner” (strona 120), – zaprogramuj stacje, wczytując je z telewizora przez wybór wariantu „Download from TV” z grupy „Auto Channel Setting” na ekranie „Tuner” (strona 103). Jeśli do połączenia nie jest użyte gniazdo SCART, zmień na „Recorder’s Tuner” ustawienie parametru „TV Pause” z grupy „Options 2” (strona 120).

Odtwarzanie

m
TV PAUSE x REC STOP

M
H/X/x

59

1

Podczas ogl¹dania audycji telewizyjnej naciœnij przycisk TV PAUSE.
Obraz znieruchomieje, a rekorder rozpocznie nagrywanie obrazu z aktualnej stacji telewizyjnej na twardy dysk. Rozpoczęcie nagrywania może potrwać do 10 sekund.

Odtwarzanie pocz¹tku programu w czasie jego nagrywania (Chase Play)
HDD

2

Aby wznowiæ ogl¹danie programu, naciœnij przycisk H.
Przechodzenie w przód / w tył nagrania, włączanie pauzy i zatrzymywanie odtwarzania przyciskami m/M, X i x nie będzie wpływać na nagranie.

Funkcja Chase Play umożliwia wyświetlanie nagranej na twardy dysk części programu w czasie, gdy trwa jeszcze nagrywanie tego programu. Nie trzeba czekać na zakończenie nagrywania.

3

Aby zatrzymaæ nagrywanie, naciœnij przycisk x REC STOP.

b Uwagi
• W następujących przypadkach rekorder rozpocznie nagrywanie, ale obraz nie zatrzyma się: – kiedy stacje w rekorderze i telewizorze nie są zaprogramowane identycznie, – przy oglądaniu programu z zewnętrznego urządzenia podłączonego do telewizora. • Pauza w obrazie odbieranym przez rekorder włącza się, gdy dla parametru „TV Pause” z grupy „Options 2” jest wybrane ustawienie „Recorder’s Tuner” (strona 120). • Funkcja „TV Pause” może nie współpracować z pewnymi telewizorami. Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi telewizora. • Funkcja „TV Pause” nie będzie działać właściwie przy oglądaniu telewizji za pośrednictwem podłączonego urządzenia, takiego jak magnetowid czy tuner cyfrowy. Funkcja „TV Pause” działa tylko podczas odbioru kanału wybranego w telewizorze. • Funkcji „TV Pause” nie można użyć do nagrywania sygnału z urządzenia (magnetowidu itp.) podłączonego do gniazda LINE 1/ DECODER. • Funkcja „TV Pause” nie działa, jeśli podłączony telewizor nie jest zgodny z systemem SMARTLINK. Informacji o tym, czy telewizor jest zgodny z systemem SMARTLINK, należy szukać w jego instrukcji obsługi.

H

Podczas nagrywania naciœnij przycisk H.
Odtwarzanie rozpocznie się od początku nagrywanego programu. Po przewinięciu nagrania do nagrywanego miejsca tryb Chase Play przełączy się w tryb normalnego odtwarzania.

60

Odtwarzanie wczeœniejszego nagrania w czasie dokonywania kolejnego (Równoczesne nagrywanie i odtwarzanie)
HDD
-RVR +RW
-RVideo

Przyk³ad: odtwarzanie innego tytu³u z twardego dysku podczas nagrywania na twardy dysk

1 2

Podczas nagrywania naciśnij przycisk TITLE LIST, aby wyświetlić listę tytułów z twardego dysku. Wskaż tytuł, który chcesz odtworzyć, i naciśnij przycisk ENTER. Rozpocznie się odtwarzanie wybranego tytułu.
Odtwarzanie

-RWVR -RWVideo

+R

DVD

VCD DATA DVD

DATA CD

Przyk³ad: odtwarzanie p³yty DVD podczas nagrywania na twardy dysk

Funkcja równoczesnego nagrywania i odtwarzania pozwala na wyświetlenie wcześniej nagranego programu, gdy trwa nagrywanie. Odtwarzanie nie jest przerywane nawet wówczas, gdy rozpocznie się nagrywanie sterowane przez programator. Funkcji tej należy używać w następujący sposób: • Podczas nagrywania na twardy dysk: Odtwórz z twardego dysku inny tytuł. Naciśnij przycisk DVD i odtwórz z płyty DVD wcześniej nagrany program. • Podczas nagrywania na płytę DVD: Naciśnij przycisk HDD i odtwórz z twardego dysku inny tytuł. Podczas nagrywania na twardy dysk można też odtwarzać płyty DVD VIDEO, VIDEO CD, Super VIDEO CD, DATA DVD i DATA CD.

1 2 3

Podczas nagrywania naciśnij przycisk DVD i włóż do rekordera płytę DVD. Naciśnij przycisk TITLE LIST, aby wyświetlić listę tytułów z płyty DVD. Wskaż tytuł, który chcesz odtworzyć, i naciśnij przycisk ENTER. Rozpocznie się odtwarzanie wybranego tytułu.

b Uwaga
Podczas nagrywania na twardy dysk w systemie koloru PAL/SECAM nie można odtwarzać płyty DVD, filmu DivX ani płyty VIDEO CD nagranych w systemie koloru NTSC.

HDD

DVD

TITLE LIST M/m, ENTER

61

Wyszukiwanie tytu³u, rozdzia³u, utworu; wyszukiwanie na podstawie czasu itp.
HDD
-RVR +RW
-RVideo

„Chapter Search” (twardy dysk / DVD) „Track Search” (VIDEO CD*3)
*1 *2 *3

Tylko pliki z filmem DivX Oprócz płyt Super VIDEO CD Tylko przy odtwarzaniu bez funkcji PBC

Pojawi się ekran wprowadzania cyfr. Przykład: Chapter Search

-RWVR -RWVideo

+R

DVD

VCD

DATA DVD *

DATA CD *
* Tylko pliki z filmem DivX

Można wyszukiwać na nośniku tytuły, rozdziały, utwory lub sceny. Ponieważ każdy tytuł i utwór na nośniku ma własny, jednoznaczny numer, przy wyszukiwaniu wystarczy podać ten numer. Szukając żądanej sceny, można się też posłużyć się kodem czasowym.

4

Przyciskami numerycznymi wprowadŸ numer ¿¹danego tytu³u, rozdzia³u lub utworu, kod czasowy itp.
Przykład: Time Search Aby odszukać scenę następującą po 2 godzinach, 10 minutach i 20 sekundach, wprowadź „21020”. W razie pomyłki wprowadź właściwą liczbę.

Przyciski numeryczne

5
PLAY MODE </M/m/,, ENTER

Naciœnij przycisk ENTER.
Rekorder zacznie odtwarzanie od wybranego elementu.

1 2 3

Podczas odtwarzania naciœnij przycisk PLAY MODE.
Pojawi się menu „Play Mode”.

Wska¿ wariant „Search Mode” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ ¿¹dan¹ metodê wyszukiwania i naciœnij przycisk ENTER.
„Time Search” (twardy dysk / DVD / DATA DVD*1 / DATA CD*1 / VIDEO CD*2): wyszukiwanie punktu początkowego na podstawie kodu czasowego. „Title Search” (twardy dysk / DVD / DATA DVD*1 / DATA CD*1)

62

b Uwagi Kasowanie i edycja
• Jeśli w czasie edycji zostanie wyjęta płyta albo rozpocznie się nagrywanie sterowane programatorem, to materiał poddany edycji może zostać utracony. • Rekorder nie pozwala na edycję płyt nagranych w kamerach DVD. • Jeśli pojawi się komunikat z informacją o zapełnieniu miejsca na informacje kontrolne o płycie, trzeba skasować lub poddać edycji niepotrzebne tytuły. • Wyświetlana na ekranie ilość wolnego miejsca na płycie może się różnić od faktycznie dostępnej ilości. • W przypadku edycji płyt DVD+R i DVD-R wszystkie operacje edycyjne należy wykonać przed sfinalizowaniem płyty. Sfinalizowanej płyty nie można już poddać edycji.

Przed rozpoczêciem edycji
Rekorder pozwala na użycie różnych funkcji edycyjnych, zależnych od używanego nośnika.

Kasowanie i edycja

HDD

+RW
-RWVideo

-RWVR -RVR

Funkcje edycyjne

+R
-RVideo

Oryginalny tytuł Tak Tak Tak Tak Nie Nie Tak Nie Nie Nie Nie Nie Tak Tak Tak Nie Tak

Tytuł z playlisty Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Tak Tak Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Edycja tytułu

Erase (strona 64) Title Name (strona 64) Set Thumbnail (strona 64) A-B Erase (strona 65) Divide (strona 66) Set Genre (strona 64) Protect (strona 64) Move (strona 69) Combine (strona 69) Genre Name (strona 64) Edycja kilku tytułów (Multi-Mode) (strona 65) Tworzenie playlisty (strona 68) Undo (strona 64)

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Tak Tak Nie Nie Tak Tak Nie Tak

Tak Tak Tak Nie Nie Nie Tak Nie Nie Nie Nie Nie Tak Nie Nie Nie Nie

Edycja Divide (strona 67) rozdziału Erase (strona 68) Move (strona 69) Combine (strona 68)

63

Aby zwiêkszyæ iloœæ miejsca na noœniku
Aby zwiększyć ilość miejsca na płycie DVD+RW lub DVD-RW (w trybie Video), należy skasować tytuł o najwyższym numerze na liście tytułów.
Najwyższy numer tytułu

Kasowanie i edycja tytu³ów
HDD
-RVR +RW
-RVideo

-RWVR -RWVideo

+R

Niniejszy podrozdział zawiera opis podstawowych funkcji edycyjnych. Zwracamy uwagę, że powodują one nieodwracalne zmiany. Chcąc poddać edycji zawartość płyty DVD-RW / DVD-R (w trybie VR) bez zmiany oryginałów nagrań, należy utworzyć tytuł na playliście (strona 68). Aby zwiększyć ilość miejsca na twardym dysku lub płycie DVD-RW (w trybie VR), można skasować dowolny tytuł. Patrz podrozdział „Kasowanie i edycja tytułów” na stronie 64. W przypadku płyt DVD-R i DVD+R kasowanie tytułów nie zwiększa ilości miejsca na płycie.

TITLE LIST </M/m/,, ENTER O RETURN . m X

Prze³¹czanie miêdzy playlist¹ a list¹ oryginalnych tytu³ów (tylko DVD-RW / DVD-R w trybie VR)
Na liście tytułów można wyświetlić tytuły z playlisty (Playlist) lub tytuły oryginalne (Original).

M

1 2 3

Podczas wyświetlania listy tytułów naciśnij przycisk <. Przyciskiem M lub m wskaż wariant „Original” i naciśnij przycisk ENTER. Przyciskiem M lub m wskaż wariant „Original” lub „Play List” i naciśnij przycisk ENTER.

1 2 3

Naciœnij przycisk TITLE LIST.
W przypadku edycji płyty DVD-RW / DVD-R w trybie VR, w razie potrzeby wybierz odpowiednią listę tytułów.

Dok³adnoœæ edycji
Można wybrać typ edycji tytułów nagranych na twardym dysku. „Video Mode Compatible Editing”: zalecany, jeśli tytuły mają być później kopiowanie w trybie szybkiego kopiowania na płytę DVD-RW / DVD-R (w Video) lub DVD+RW / DVD+R. Punkty edycji i znaczniki rozdziałów mogą być nieznacznie przesunięte względem wybranych. „Frame Accurate Editing”: Zalecany, gdy ważna jest dokładność edycji tytułu. Przy kopiowaniu w trybie szybkiego kopiowania punkty edycji mogą być nieznacznie przesunięte względem wybranych.

Wska¿ tytu³ i naciœnij przycisk ,.
Pojawi się menu niższego poziomu.

Wska¿ odpowiedni wariant i naciœnij przycisk ENTER.
Można wybrać następujące funkcje edycji tytułu: „Erase”: kasowanie wybranego tytułu. Kiedy pojawi się prośba o potwierdzenie zamiaru, wybierz wariant „Yes”. „Edit”: wariant umożliwiający wybór następujących operacji: • „Title Name”: wprowadzanie lub zmienianie nazwy tytułu (strona 36).

64

• „Set Thumbnail”: zmienianie obrazu miniatury tytułu pojawiającego się na liście tytułów (strona 33). • „A-B Erase”: kasowanie fragmentu tytułu (strona 65). • „Divide”: dzielenie tytułu na dwa (strona 66). • „Chapter Edit”: edycja rozdziałów w tytule (strona 67). • „Set Genre”: przypisywanie gatunku tytułowi. • „Protect”: ochrona tytułu. Obok chronionego tytułu pojawia się symbol „ ”. • „Move”: zmienianie kolejności odtwarzania tytułów (strona 69). • „Combine”: łączenie dwóch tytułów w jeden (strona 69). „Genre Name”: wprowadzanie nazwy gatunku (do 12 znaków) (strona 36). „Multi-Mode”: wybieranie i równoczesna edycja wielu tytułów (strona 65). „Create”: tworzenie playlisty (strona 68). „Undo”: cofanie skutków ostatniej operacji edycyjnej.

4 5 6 7

Wska¿ tytu³ i naciœnij przycisk ENTER.
Zaznaczone zostanie pole wyboru. Aby usunąć znak zaznaczenia, ponownie naciśnij przycisk ENTER.

Powtarzaj¹c czynnoœæ 4 wybierz wszystkie tytu³y, które chcesz poddaæ edycji. Po zakoñczeniu wybierania tytu³ów naciœnij przycisk ,.
Pojawi się menu niższego poziomu.

Wska¿ odpowiedni wariant i naciœnij przycisk ENTER.
„Erase”: kasowanie wybranych tytułów. „Protect”: ochrona tytułów. Obok chronionego tytułu pojawia się symbol „ ”. „Unprotected”: wyłączanie ochrony tytułów. „Change Genre”: zmienianie gatunku tytułów.
Kasowanie i edycja

z Wskazówka Można wprowadzać i zmieniać nazwy płyt DVD (strona 37).

z Wskazówka Aby wyłączyć tryb „Multi-Mode”, należy w czasie wybierania tytułów nacisnąć przycisk , i wybrać wariant „Single-Mode”.

Edycja kilku tytu³ów (Multi-Mode)
HDD

Kasowanie fragmentu tytu³u (A-B Erase)
HDD -RWVR
-RVR

Można wybrać do 24 tytułów i razem poddać je edycji.

Można wybrać żądaną część (scenę) tytułu i skasować ją. Zwracamy uwagę, że kasowanie scen z tytułu jest nieodwracalne.

1 2 3

Naciœnij przycisk TITLE LIST. Naciœnij przycisk ,.
Pojawi się menu niższego poziomu.

1 2

Po wykonaniu czynnoœci 2 z podrozdzia³u „Kasowanie i edycja tytu³ów” wska¿ wariant „Edit” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ wariant „A-B Erase” i naciœnij przycisk ENTER.
W przypadku twardego dysku określ rodzaj edycji i naciśnij przycisk ENTER. Szczegóły – patrz strona 64. Pojawi się ekran wybierania punktu A.

Wska¿ wariant „Multi-Mode” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran wybierania tytułów, które mają być poddane edycji.

65

Rozpocznie się odtwarzanie tytułu.

Dzielenie tytu³u (Divide)
HDD -RWVR *
-RVR

*

Aby skopiować na płytę długi tytuł bez obniżania jego jakości, należy go podzielić na dwa krótsze tytuły. Zwracamy uwagę, że podział tytułu jest nieodwracalny.
* Na płytach DVD-RW / DVD-R (w trybie VR) można dzielić tylko tytuły z playlisty.

3 4

Przyciskami m/M wybierz punkt A, po czym naciœnij przycisk X.
• Aby cofnąć się do początku tytułu, naciśnij przycisk X, a następnie ..

1 2

Po wykonaniu czynnoœci 2 z podrozdzia³u „Kasowanie i edycja tytu³ów” wska¿ wariant „Edit” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ wariant „Divide” i naciœnij przycisk ENTER.
W przypadku twardego dysku określ rodzaj edycji i naciśnij przycisk ENTER. Szczegóły – patrz strona 64. Pojawi się ekran wybierania punktu podziału. Rozpocznie się odtwarzanie tytułu.

Wska¿ wariant „From” i naciœnij przycisk ENTER.
Wyświetlone zostanie położenie punktu A i nastąpi wznowienie odtwarzania tytułu.

5 6 7

Przyciskami m/M wybierz punkt B, po czym naciœnij przycisk X. Wska¿ wariant „To” i naciœnij przycisk ENTER.
Wyświetlone zostanie położenie punktu B.

Wska¿ wariant „Yes” i naciœnij przycisk ENTER.
Scena zostanie skasowana.

Aby zrezygnowaæ z kasowania w trybie „A-B Erase”
Naciśnij przycisk O RETURN. Pojawi się lista tytułów.
z Wskazówka W miejsce po skasowanej scenie wstawiany jest znacznik rozdziału. Dzieli on tytuł na rozłączne rozdziały.

3

Przyciskami m/M wybierz punkt podzia³u, po czym naciœnij przycisk X.
• Aby cofnąć się do początku tytułu, naciśnij przycisk X, a następnie ..

4 5

Naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się prośba o potwierdzenie.

b Uwagi
• W miejscu, w którym został skasowany fragment tytułu, może występować krótka przerwa w obrazie lub dźwięku. • Nie można kasować fragmentów trwających mniej niż pięć sekund.

Wska¿ wariant „Yes” i naciœnij przycisk ENTER.
Tytuł zostanie podzielony na dwa.

66

Kasowanie i edycja rozdzia³ów
HDD -RWVR
-RVR

5

Wska¿ odpowiedni wariant i naciœnij przycisk ENTER.
Można wybrać następujące funkcje edycji rozdziału: „Divide”: dzielenie rozdziału na dwa (strona 67). „Erase/Move” • „Erase”: kasowanie wybranego rozdziału (strona 68). • „Move” (dla tytułów z playlisty na płycie DVD-RW / DVD-R w trybie VR): zmienianie kolejności odtwarzania rozdziałów (strona 69). „Combine”: łączenie dwóch rozdziałów w jeden (strona 68).

Można poddawać edycji pojedyncze rozdziały w tytule. Chcąc poddać edycji zawartość płyty DVD-RW / DVD-R (w trybie VR) bez zmiany oryginałów nagrań, należy utworzyć playlistę (strona 68).

Kasowanie i edycja

Dzielenie rozdzia³u (Divide)
TITLE LIST </M/m/,, ENTER . m X

1

Po wykonaniu czynnoœci 4 z podrozdzia³u „Kasowanie i edycja rozdzia³ów” wybierz wariant „Divide”.

M

1 2 3 4

Naciœnij przycisk TITLE LIST.
W przypadku edycji płyty DVD-RW / DVD-R w trybie VR, w razie potrzeby wybierz odpowiednią listę tytułów.

2 3

Przyciskami </, wybierz rozdzia³ i naciœnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się odtwarzanie rozdziału.

Wybierz tytu³ zawieraj¹cy rozdzia³, który chcesz poddaæ edycji, i naciœnij przycisk ,.
Pojawi się menu niższego poziomu.

Przyciskami m/M wybierz punkt podzia³u, po czym naciœnij przycisk X.
• Aby cofnąć się do początku rozdziału, naciśnij przycisk X, a następnie ..

Wska¿ wariant „Edit” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ wariant „Chapter Edit” i naciœnij przycisk ENTER.
W przypadku twardego dysku określ rodzaj edycji i naciśnij przycisk ENTER. Szczegóły – patrz strona 64.

4

Naciœnij przycisk ENTER.
Rozdział zostanie podzielony na dwa.

67

Kasowanie rozdzia³u (Erase)

1

Po wykonaniu czynnoœci 4 z podrozdzia³u „Kasowanie i edycja rozdzia³ów” wybierz wariant „Erase/ Move”.

Tworzenie i edycja playlisty
-RWVR -RVR

Playlista pozwala na wielokrotną edycję nagrań bez zmiany oryginałów nagrań. Playlista może zawierać do 99 tytułów.

b Uwaga
Nie można kopiować ani przenosić tytułów z playlisty zawierających tytuły nagrane z sygnałem ochrony przed kopiowaniem (strona 71).

2 3 4

Przyciskami </, wybierz rozdzia³ i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ wariant „Erase” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się prośba o potwierdzenie.

Wska¿ wariant „Yes” i naciœnij przycisk ENTER.
Rozdział zostanie skasowany.

TITLE LIST </M/m/,, ENTER

£¹czenie rozdzia³ów (Combine)

1

Po wykonaniu czynnoœci 4 z podrozdzia³u „Kasowanie i edycja rozdzia³ów” wybierz wariant „Combine”.

1 2 3 4

Naciœnij przycisk TITLE LIST.
Wybierz wyświetlanie playlisty (strona 64).

Naciœnij przycisk ,.
Pojawi się menu niższego poziomu.

Wska¿ wariant „Create” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się lista oryginałów tytułów.

2

Wska¿ tytu³, który chcesz umieœciæ w tytule z playlisty, i naciœnij przycisk ENTER.
Wybrany tytuł zostanie dodany do playlisty.

Przyciskami </, przemieœæ pasek ³¹czenia i naciœnij przycisk ENTER.
Połączone zostaną dwa rozdziały sąsiadujące z paskiem łączenia.

5

Powtarzaj¹c czynnoœci 3 i 4, wybierz wszystkie tytu³y, które chcesz dodaæ do playlisty.

68

Przenoszenie tytu³u na playliœcie (Move)

5 6

Wska¿ tytu³, który chcesz po³¹czyæ z drugim tytu³em. Wska¿ wariant „Yes” i naciœnij przycisk ENTER.
Tytuły zostaną połączone.

1 2 3 4

Naciœnij przycisk TITLE LIST.
Wybierz wyświetlanie playlisty (strona 64).

Wska¿ tytu³ z playlisty i naciœnij przycisk ,.
Pojawi się menu niższego poziomu.

Dzielenie tytu³u z playlisty (Divide)
Można podzielić tytuł z playlisty. Sposób postępowania – patrz strona 66.

Wska¿ wariant „Edit” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ wariant „Move” i naciœnij przycisk ENTER.

Przenoszenie rozdzia³u (Move)

Kasowanie i edycja

1 2 5 3 4 5

Naciœnij przycisk TITLE LIST.
Wybierz wyświetlanie playlisty (strona 64).

Wybierz tytu³ z playlisty zawieraj¹cy rozdzia³, który chcesz poddaæ edycji, i naciœnij przycisk ,.
Pojawi się menu niższego poziomu.

Przyciskami M/m przemieœæ tytu³ na nowe miejsce i naciœnij przycisk ENTER.
Tytuł zostanie przeniesiony. • Aby przenieść dalsze tytuły, powtarzaj czynność 2.

Wska¿ wariant „Edit” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ wariant „Chapter Edit” i naciœnij przycisk ENTER. Wybierz wariant „Erase/Move”.

£¹czenie tytu³ów z playlisty (Combine)

1 2 3 4

Naciœnij przycisk TITLE LIST.
Wybierz wyświetlanie playlisty (strona 64).

Wska¿ tytu³ z playlisty i naciœnij przycisk ,.
Pojawi się menu niższego poziomu.

6 7 8

Wska¿ wariant „Edit” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ wariant „Combine” i naciœnij przycisk ENTER.

Przyciskami </, wybierz rozdzia³ i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ wariant „Move” i naciœnij przycisk ENTER. Przyciskami </, przemieœæ rozdzia³ na nowe miejsce i naciœnij przycisk ENTER.
Rozdział zostanie przeniesiony.

69

Kopiowanie (twardy dysk y DVD)

Przed kopiowaniem
HDD
-RVR +RW
-RVideo

-RWVR -RWVideo

+R

W tym rozdziale termin „kopiowanie” oznacza „kopiowanie tytułu z wewnętrznego twardego dysku na płytę lub na odwrót”. Można skopiować odtwarzany tytuł przyciskiem HDD/DVD DUB (patrz podrozdział „Kopiowanie między twardym dyskiem a płytą DVD” na stronie 71) lub wybrać i skopiować kilka tytułów naraz (patrz podrozdział „Kopiowanie z użyciem listy kopiowania” na stronie 72). Można także skopiować całą płytę DVD, wykonując z niej kopię zapasową (patrz podrozdział „Wykonywanie zapasowej płyty (DVD Backup)” na stronie 75). W pierwszej kolejności należy się zapoznać z poniższymi zaleceniami, które są wspólne dla wszystkich metod kopiowania. Nagrywanie z cyfrowej kamery wideo podłączonej do gniazda DV IN – patrz rozdział „Kopiowanie z kamery DV” na stronie 76. Nagrywanie z urządzenia podłączonego do gniazd LINE IN – patrz podrozdział „Nagrywanie z podłączonego urządzenia” na stronie 49.

• Kopiowane są znaczniki rozdziałów umieszczone w źródłowym tytule. Położenie znaczników rozdziałów może być nieco inne niż w oryginale. Znaczniki rozdziałów umieszczone w źródłowym tytule nie zostaną skopiowane przy kopiowaniu z normalną prędkością na płytę DVD-RW / DVD-R (w trybie Video), DVD+RW lub DVD+R. Znaczniki rozdziałów są wstawianie automatycznie, zgodnie z ustawieniem parametru „Auto Chapter (Video)” lub „Auto Chapter (DVD+R/+RW)” z grupy „Recording” (strona 114). • Ustawienie parametru „Set Thumbnail” dla źródła nagrania jest kopiowanie jako znacznik miniatury obrazu (z wyjątkiem kopiowania z płyty DVD+RW / DVD-RW (w trybie Video) / DVD+R / DVD-R (w trybie Video)). Położenie znaczników miniatury obrazu może być nieco inne niż w oryginale.
z Wskazówka Kopiowany tytuł z playlisty jest nagrywany jako tytuł oryginalny.

b Uwagi
• W czasie kopiowania nie można dokonywać nagrań. • Aby odtwarzać płytę-kopię w innym urządzeniu DVD, trzeba ją sfinalizować (strona 39, 73). • Nie jest możliwe kopiowanie na twardy dysk płyt DVD VIDEO ani sfinalizowanych płyt DVD-RW / DVD-R (w trybie Video). • Do kopiowania na płyty DVD+RW / DVD+R / DVD-RW / DVD-R (w trybie Video) tytułów zawierających obraz o różnych współczynnikach kształtu nie można użyć przycisku HDD/DVD DUB. • Tytułów dłuższych niż 8 godzin nie można skopiować na jednowarstwową płytę DVD+RW / DVD+R. • Tytułów o współczynniku kształtu obrazu 16:9 nagranych w trybach niskiej rozdzielczości (SEP do LP) nie można kopiować na płyty DVD+RW / DVD+R / DVD-RW / DVD-R (w trybie Video). • Przy kopiowaniu na płyty DVD+R DL, DVD-R DL (w trybie Video) w trybie kopiowania w czasie rzeczywistym, kopiowany materiał jest dzielony na tytuły.

Przed rozpoczêciem...
• Nie jest możliwe nagranie dźwięku głównego i dodatkowego na twardy dysk (gdy dla parametru „HDD Recording Format” z grupy „Recording” wybrane jest ustawienie „Video Mode On”) ani płytę DVD+RW, DVD-RW (w trybie Video), DVD+R lub DVD-R (w trybie Video). W przypadku programu dwujęzycznego zmień ustawienie parametru „Bilingual Recording” z grupy „Audio In” na „A/L” (standardowe) lub „B/R” (strona 108). Informacje o parametrze „HDD Recording format” – patrz strona 114. • Skopiowana zostanie nazwa źródłowego tytułu. W przypadku kopiowania tytułu z twardego dysku na płytę DVD+RW / DVD-RW (w trybie Video) / DVD+R / DVD-R (w trybie Video), skopiowanych zostanie nie więcej niż 40 znaków nazwy tytułu.

70

Ograniczenia przy kopiowaniu
Nie można kopiować na twardy dysk filmów ani innych płyt DVD VIDEO. Przy kopiowaniu z płyty DVD na twardy dysk nie można nagrać scen zawierających sygnał ochrony przed kopiowaniem. Tytuły zawierające sygnał ochrony przed kopiowaniem „Copy-Once” można przenosić tylko z twardego dysku na płytę DVD-RW / DVD-R (w trybie VR)* (po przeniesieniu oryginalnego tytułu na płytę jest on kasowany z twardego dysku). Przenoszenie („Move”) wykonuje się z poziomu listy kopiowania. Tytuły zawierające sygnały ochrony przed kopiowaniem „Copy-Once” noszą oznaczenie .
Sygnał ochrony przed kopiowaniem Copy-Free (Bez sygnału ochrony przed HDD kopiowaniem) Copy-Once
HDD

Kopiowanie miêdzy twardym dyskiem a p³yt¹ DVD
HDD
-RVR +RW
-RVideo

-RWVR -RWVideo

+R

Chcąc skopiować jeden tytuł, można w czasie odtwarzania nacisnąć przycisk HDD/DVD DUB.

1 2

Zacznij odtwarzaæ tytu³.
Odtwarzanie tytułu – patrz podrozdział „Odtwarzanie nagranego programu / płyty DVD” na stronie 52.

Kopiowanie

Naciœnij przycisk HDD/DVD DUB.
Kopiowanie (twardy dysk y DVD)

+RW , -RW

-RWVR +R
-RVideo

Rekorder rozpocznie kopiowanie bieżącego tytułu od jego początku. Jeśli po zakończeniu kopiowania rekorder nie zostanie użyty przez ponad 20 minut, automatycznie się wyłączy.

, -RW

* Tylko płyty DVD-RW / DVD-R (w trybie VR) zgodne z CPRM. CPRM (Content Protection for Recordable Media) jest technologią kodowania chroniącą prawa autorskie do obrazu.

b Uwagi
• Z twardego dysku nie można przenieść tytułów objętych ochroną. • Funkcji „Move” nie można użyć przy kopiowaniu przyciskiem HDD/DVD DUB. • Ograniczenia w nagrywaniu tytułu będą obowiązywać nawet po skasowaniu sceny, która zawiera sygnał ochrony przed kopiowaniem.

,

Video

-RVR
VR

Przerywanie kopiowania
Na ponad sekundę naciśnij przycisk HDD/ DVD DUB. W przypadku przerwania operacji przenoszenia (Move), skopiowany do tej pory fragment nie zostanie przeniesiony. Mimo to, zmniejszy się ilość miejsca na płycie DVD+R / DVD-R.

-RVR

* *

Tryby kopiowania
Tytuły z twardego dysku są kopiowane na płytę z dużą szybkością (szybkie kopiowanie). Tytuły z płyty są kopiowane na twardy dysk z normalną szybkością (kopiowanie w czasie rzeczywistym).

Zmienianie trybu nagrywania (tylko przy kopiowaniu z p³yty na twardy dysk)
Po wykonaniu czynności 1 naciskaj przycisk REC MODE, aby wybrać tryb nagrywania.

b Uwaga
Przycisku HDD/DVD DUB nie można użyć w następujących przypadkach: – przy kopiowaniu na płytę DVD+RW / DVD+R tytułu nagranego w trybie MN6 lub o dłuższym czasie trwania, – przy kopiowaniu na płytę DVD tytułu nagranego w trybie HQ+. Należy wtedy skopiować tytuł przy użyciu listy kopiowania (strona 72).

71

Kopiowanie z u¿yciem listy kopiowania
HDD
-RVR +RW
-RVideo

Ekran 2: edycja tytułu (ekran „Title Edit”) Ekran 3: potwierdzenie ustawień i rozpoczęcie kopiowania (ekran „Start Dubbing”)

-RWVR -RWVideo

+R

Do wybierania tytułów, które mają być kopiowane, można użyć listy kopiowania. Przed skopiowaniem można również poddać tytuły edycji, nie zmieniając oryginalnych tytułów.

D Łączna wielkość wybranych tytułów i ilość wolnego miejsca na docelowym nośniku (w przybliżeniu)

5

E Obraz miniatury wybranego tytułu Wska¿ tytu³ i naciœnij przycisk ENTER.
Zmieni się kolor wybranego tytułu. Jeśli podczas wykonywania czynności 3 został wybrany wariant „HDD -> DVD”, można zmienić kolejność tytułów lub wyszukać tytuł na podstawie gatunku (patrz podrozdział „3. Oglądanie nagranego programu (lista tytułów)” na stronie 32).

1 2 3

Naciœnij przycisk SYSTEM MENU.
Pojawi się menu systemowe.

Wska¿ wariant „Dubbing” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ kierunek kopiowania i naciœnij przycisk ENTER.
Aby kopiować tytuły z twardego dysku na płytę, wybierz wariant „HDD -> DVD”. Aby kopiować tytuły z płyty na twardy dysk, wybierz wariant „DVD/CD -> HDD”.

6 7

Powtarzaj¹c czynnoœæ 5 wybierz wszystkie tytu³y w kolejnoœci, w jakiej maj¹ zostaæ skopiowane. Przyciskiem , wybierz wariant „Next” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran „Title Edit”. Informacje o edycji – patrz podpunkt „Edycja tytułów na liście kopiowania” na stronie 74.

4

Wska¿ wariant „Create New Dubbing List” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się lista kopiowania. • Jeśli w pamięci rekordera znajduje się już lista kopiowania i chcesz wznowić jej edycję, wybierz wariant „Use Previous Dubbing List” i przejdź do czynności 7.

8

Przyciskiem , wybierz wariant „Next” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran „Start Dubbing”.

9
A Kierunek kopiowania B Liczba kopiowanych tytułów C Numer kroku w procedurze kopiowania

Przyciskami M/m wska¿ ¿¹dany wariant i naciœnij przycisk ENTER.
Dostępne warianty zależą od kierunku kopiowania i rodzaju płyty. „Recording Mode”: zmienianie trybu kopiowania wszystkich wybranych tytułów przyciskami M/m (strona 42). „Input Disc Name”: zmienianie nazwy płyty (strona 36).

72

Ekran 1: wybór kopiowanego tytułu (ekran „Select Titles”)

10 Wska¿ wariant „Start Dubbing”
i naciœnij przycisk ENTER.

„Finalise”: wybierz wariant „Yes”, aby po kopiowaniu automatycznie finalizować płytę (DVD-RW / DVD-R (w trybie Video) lub DVD+R).

Poniżej podano minimalne czasy (w przybliżeniu): Czas szybkiego kopiowania z twardego dysku na płytę DVD (dla audycji 60-minutowej)*1
Prêdkoœæ*2 6x Tryb nagrywania 2,4x 2x DVD+RW / DVD-RW / DVD+R DVD-R DVD+R / (dwu(dwuDVD-R warstwowa) warstwowa) o du¿ej szybkoœci Około 10 min Około 25 min Około 30 min

Jeśli podczas wykonywania czynności 9 zostało wybrane ustawienie „Yes” parametru „Finalise”, wybierz wygląd menu tytułów i naciśnij przycisk ENTER. Jeśli po zakończeniu kopiowania rekorder nie zostanie użyty przez ponad 20 minut, automatycznie się wyłączy.

HQ HSP SP LSP ESP LP EP

Przerywanie kopiowania
Na ponad sekundę naciśnij przycisk HDD/ DVD DUB. W przypadku przerwania operacji przenoszenia (Move), skopiowany do tej pory fragment nie zostanie przeniesiony. Mimo to, zmniejszy się ilość miejsca na płycie DVD+R / DVD-R.

Około Około Około 6 min 40 s 16 min 40 s 20 min Około 5 min Około 4 min Około Około 12 min 30 s 15 min Około 10 min Około 12 min

Kopiowanie (twardy dysk y DVD)

Około Około Około 3 min 20 s 8 min 20 s 10 min Około Około Około 2 min 30 s 6 min 15 s 7 min 30 s Około 1 min 40 s*3 Około 1 min 15 s*3 Około 1 min*3 Około 60 min*3 Około 60 min*3 Około 60 min*3 Około 5 min Około 3 min 45 s Około 3 min*3

Tryby kopiowania
Tytuły, które mogą być kopiowane z dużą szybkością (szybkie kopiowanie) są na ekranie „Title Edit” wyróżniane symbolem „ ”. Następujące tytuły są kopiowane z normalną szybkością (kopiowanie w czasie rzeczywistym): – zawierające zarówno główną, jak i dodatkową ścieżkę dźwiękową (oprócz płyt DVD-RW / DVD-R (w trybie VR)), – zawierające obraz o różnych współczynnikach kształtu (4:3, 16:9 itp.) (oprócz płyt DVD-RW / DVD-R (w trybie VR)), – nagrane na płycie DVD+RW / DVD-RW (w trybie Video) / DVD+R / DVD-R (w trybie Video), – nagrane w formacie 16:9 na płycie DVD+RW / DVD+R.

SLP

SEP
*1

*2

*3

Podane w tabeli wartości należy uważać za orientacyjne. Faktyczny czas kopiowania wydłuża się o czas potrzebny na utworzenie danych kontrolnych płyty i innych danych. Maksymalna szybkość nagrywania przez rekorder. Szybkość nagrywania nie może przekroczyć wartości podanej w powyższej tabeli, nawet jeśli płyta obsługuje większe prędkości zapisu. W zależności od stanu płyty rekorder może nie pozwalać na nagrywanie z maksymalną szybkością podaną w tabeli. Nie jest możliwe szybkie kopiowanie tytułów nagranych w trybie SEP, SLP lub EP na płyty DVD+RW lub DVD+R.

73

Edycja tytu³ów na liœcie kopiowania

b Uwagi
• Utworzona lista kopiowania pozostaje w pamięci po zakończeniu kopiowania. Aby ją zmienić, podczas wykonywania czynności 4 wybierz wariant „Use Previous Dubbing List”. Lista kopiowania jest kasowana: – po zmianie ustawienia parametru „Input Line System” na ekranie „Basic” (strona 102), – po wyzerowaniu rekordera (strona 128), – po otwarciu szuflady na płytę (oprócz kopiowania z twardego dysku), – po edycji tytułów na płycie (oprócz kopiowania z twardego dysku), – po zmianie rodzaju listy tytułów (Original / Playlist) (tylko przy kopiowaniu płyty DVD-RW / DVD-R w trybie VR), – po finalizacji płyty. • W przypadku kopiowania na płytę DVD+RW / DVD-RW (w trybie Video) / DVD+R / DVD-R (w trybie Video), w punktach edycji mogą występować pauzy w obrazie. • Finalizacja wyłącza się w momencie rozpoczęcia nagrywania sterowanego przez programator, nawet jeśli podczas wykonywania czynności 9 ustawienie parametru „Finalise” zostało zmienione na „Yes”.

1

Wykonaj czynności 1 do 7 z podrozdziału „Kopiowanie z użyciem listy kopiowania” na stronie 72. Pojawi się ekran „Title Edit”.

2 3

Wskaż tytuł, który chcesz poddać edycji, i naciśnij przycisk ENTER. Pojawi się menu niższego poziomu. Wskaż odpowiedni wariant i naciśnij przycisk ENTER. Dostępne warianty zależą od kierunku kopiowania i rodzaju płyty. „Erase”: kasowanie wybranego tytułu. „Title Name”: nadawanie nazwy tytułowi lub zmienianie nazwy tytułu (strona 36). „A-B Erase”: kasowanie fragmentu tytułu (strona 65). „Move”: zmienianie kolejności tytułów (strona 69). „Preview”: sprawdzanie zawartości tytułu. „Divide”: dzielenie tytułu na dwa (strona 66). „Combine”: łączenie dwóch tytułów (strona 69). „Chapter Edit”: edycja rozdziałów (strona 67). „Set Thumbnail”: zmienianie obrazu miniatury tytułu pojawiającego się na liście tytułów (strona 33). „Recording Mode”: wybieranie jakości kopiowanego obrazu. „Bilingual”: określanie sposobu kopiowania audycji dwujęzycznej. „Cancel”: wyjście z menu niższego poziomu. Powtarzaj czynności 2 i 3, aby poddać edycji wszystkie tytuły. Aby skopiować poddane edycji tytuły, przejdź do czynności 8 z podrozdziału „Kopiowanie z użyciem listy kopiowania” na stronie 72.

4 5

74

Wykonywanie zapasowej p³yty (DVD Backup)
+RW
-RWVideo

8

Wska¿ wariant „Start” i naciœnij przycisk ENTER.
Rekorder rozpocznie szybkie kopiowanie materiału nagranego na twardy dysk w czynności 6.

+R

-RVideo

9

Twardy dysk można wykorzystać do skopiowania całej zawartości sfinalizowanej płyty DVD+RW / DVD+R lub sfinalizowanej płyty DVD-RW / DVD-R (w trybie Video) na płytę DVD+RW / DVD-RW lub nieużywaną płytę DVD+R / DVD-R. Funkcja ta pozwala na wykonanie zapasowej kopii płyty.

Wska¿ wariant „Cancel” i naciœnij przycisk ENTER.
Płyta zostanie automatycznie sfinalizowana. • Aby wykonać kopię innej płyty, wskaż wariant „Start” i naciśnij przycisk ENTER.

10 Wybierz wariant „Yes” lub „No”
i naciœnij przycisk ENTER.

b Uwaga
Nie można wykonywać kopii niesfinalizowanych płyt.

1 2 3 4

Naciœnij przycisk SYSTEM MENU.
Pojawi się menu systemowe.

Wska¿ wariant „Dubbing” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ wariant „DVD Backup” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ wariant „Start new DVD Backup” i naciœnij przycisk ENTER.
• Jeśli dane potrzebne do wykonania kopii zapasowej zostały już wcześniej zapisane na twardym dysku, wybierz wariant „Resume writing data” i przejdź do czynności 7.

Aby skasować z twardego dysku dane potrzebne do wykonania kopii, wybierz wariant „Yes”. Aby móc później wykonać kolejną kopię płyty, wybierz wariant „No”. Jeśli po zakończeniu kopiowania rekorder nie zostanie użyty przez ponad 20 minut, automatycznie się wyłączy.

Kopiowanie (twardy dysk y DVD)

Wyœwietlanie informacji o kopiowaniu
Podczas kopiowania naciśnij przycisk DISPLAY.

Przerywanie wykonywania kopii p³yty DVD w czasie kopiowania
Na ponad sekundę naciśnij przycisk HDD/ DVD DUB.

5 6 7

W³ó¿ p³ytê DVD, któr¹ chcesz skopiowaæ. Wska¿ wariant „Start” i naciœnij przycisk ENTER.
Rekorder rozpocznie kopiowanie całej zawartości płyty DVD na twardy dysk.

Kasowanie z twardego dysku danych potrzebnych do wykonania kopii

1

Podczas wykonywania czynności 4 wskaż wariant „Erase back-up data” i naciśnij przycisk ENTER. Pojawi się prośba o potwierdzenie. Wskaż wariant „Yes” i naciśnij przycisk ENTER.

Naciœnij przycisk Z (otwierania / zamykania) i wymieñ p³ytê DVD na p³ytê DVD+RW / DVD-RW do nagrywania lub nieu¿ywan¹ p³ytê DVD+R / DVD-R.
Aby wykonać kopię płyty DVD+RW / DVD+R, włóż płytę DVD+RW do nagrywania lub nieużywaną płytę DVD+R. Aby wykonać kopię płyty DVD-RW / DVD-R, włóż płytę DVD-RW do nagrywania lub nieużywaną płytę DVD-R.

2

b Uwagi
• Przerwanie kopiowania na płytę DVD+R / DVD-R w czasie wykonywania czynności 8 uniemożliwi odtwarzanie i nagrywanie płyty. • Nie można wykonywać kopii płyt DVD+R DL / DVD-R DL. • Użycie funkcji „DVD Backup” bywa niemożliwe ze względu na jakość nagrania, stan płyty oraz właściwości urządzenia nagrywającego i oprogramowania.

75

Kopiowanie z kamery DV

Przed wykonywaniem połączeń należy się również zapoznać z instrukcją obsługi cyfrowej kamery wideo.
z Wskazówka Jeśli przewiduje się dalszą edycję nagrań na nośniku, na który będzie wykonywane kopiowanie, to należy wykorzystać gniazdo DV IN i nagrywać na płytę DVD-RW / DVD-R (w trybie VR) lub twardy dysk.

Przed kopiowaniem z kamery DV
W tym rozdziale opisano kopiowanie z użyciem cyfrowej kamery DV i odtwarzanie materiału z kamery DV przez gniazdo DV IN na płycie czołowej. Kopiowanie z użyciem gniazd LINE IN – patrz podrozdział „Nagrywanie z podłączonego urządzenia” na stronie 49. Gniazdo DV IN rekordera jest zgodne ze standardem i.LINK. Wykonaj czynności opisane w punkcie „Przygotowania do kopiowania z kamery DV”, po czym przejdź do podrozdziału poświęconego kopiowaniu. Więcej informacji o interfejsie i.LINK – patrz podrozdział „Interfejs i.LINK” na stronie 132.

b Uwagi
• W czasie kopiowania DV nie można dokonywać nagrań. • Gniazdo DV IN może pełnić tylko rolę wejścia sygnału. Nie można go używać do reprodukcji sygnałów. • Użycie gniazda DV IN nie jest możliwe, jeżeli: – kamera nie pozwala na prawidłowe doprowadzenie sygnału do gniazda DV IN na płycie czołowej lub na właściwą pracę rekordera (patrz podrozdział „Interfejs i.LINK” na stronie 132). Należy wówczas podłączyć kamerę do gniazd LINE IN i postępować zgodnie z opisem z podrozdziału „Nagrywanie z podłączonego urządzenia” na stronie 49. – sygnał wejściowy nie jest zgodny ze standardem DVC-SD. Nie można podłączyć cyfrowej kamery wideo pracującej w systemie MICRO MV, nawet jeśli kamera jest wyposażona w gniazdo i.LINK. – obraz na taśmie zawiera sygnał ochrony przed kopiowaniem, który ogranicza nagrywanie. • Aby odtwarzać płytę skopiowaną z kamery DV w innym urządzeniu DVD, trzeba ją sfinalizować (strona 39). • W rekorderze i kamerze DV musi być wybrany ten sam system koloru (strona 102).

W jaki sposób tworzone s¹ rozdzia³y
Materiał skopiowany na twardy dysk lub płytę DVD staje się tytułem. Tytuł ten jest dzielony na rozdziały. Przy kopiowaniu na twardy dysk lub płytę DVD-RW / DVD-R (w trybie VR), gdy dla parametru „Auto Chapter (HDD/VR)” z grupy „Recording” wybrane jest ustawienie „On” (strona 113), każde ujęcie nagrane na taśmie będzie oddzielnym rozdziałem na nośniku. W przypadku pozostałych płyt rekorder umieszcza znaczniki rozdziałów zgodnie z ustawieniem parametru „Auto Chapter (Video)” lub „Auto Chapter (DVD+R/ +RW)” z grupy „Recording” (strona 114).

Przygotowania do kopiowania z kamery DV
Chcąc dokonać nagrania lub montażu nagrania z taśmy w formacie DV / Digital8, można podłączyć cyfrową kamerę wideo do gniazda DV IN rekordera. Nagrywanie i montaż przebiega sprawnie, gdyż rekorder automatycznie przewija taśmę w kamerze – nie trzeba tego robić ręcznie. Aby zacząć korzystać z funkcji kopiowania ręcznego, należy wykonać czynności opisane w tym punkcie.

76

Pod³¹czanie
Rekorder DVD

5

Wybierz odpowiednie ustawienie parametru „DV Input” z grupy „Audio In” (strona 108).
Teraz można rozpocząć kopiowanie. Wybierz jedną z metod kopiowania opisanych na kolejnych stronach.

do gniazda DV IN

Odtwarzanie taœmy w formacie DV / Digital8
Przed kopiowaniem można sprawdzić zawartość taśmy w formacie DV / Digital8. Szczegóły – patrz podrozdział „Odtwarzanie nagrań z kamery DV” na stronie 79.
z Wskazówka Kopiowanie zostanie wykonane nawet po wyłączeniu rekordera.

Przewód i.LINK (wyposażenie dodatkowe)

Wyjœcie DV

b Uwagi
Kamera DV

: Przepływ sygnału

1

Naciœnij przycisk HDD lub DVD, aby wybraæ noœnik, na który ma byæ dokonane nagranie.
Aby odtwarzać z płyty DVD, włóż płytę (patrz podrozdział „1. Wkładanie płyty” na stronie 30).

2

W³ó¿ do cyfrowej kamery wideo Ÿród³ow¹ kasetê nagran¹ w formacie DV / Digital8.
Aby możliwe było nagrywanie lub edycja z użyciem rekordera, cyfrowa kamera wideo musi pracować w trybie odtwarzania filmu.

3

Naciskaj¹c przycisk REC MODE na pilocie, wybierz tryb nagrywania.
Tryby nagrywania zmieniają się następująco:

4

Informacje o trybach nagrywania – patrz strona 42. Zwracamy uwagę na brak możliwości wyboru trybu nagrywania ręcznego.

Wybierz odpowiednie ustawienie parametru „External Audio” z grupy „Audio In” (strona 108).

• Do rekordera nie można podłączyć więcej niż jednego cyfrowego urządzenia wideo. • Do sterowania rekorderem nie można użyć innego urządzenia ani drugiego takiego samego rekordera. • Na nośnik nie można nagrać daty, godziny ani zawartości pamięci kasetowej. • Jeśli nagrywanie odbywa się z taśmy w formacie DV / Digital8 zawierającej ścieżkę dźwiękową o różnych częstotliwościach próbkowania (48 kHz, 44,1 kHz lub 32 kHz), to w miejscu zmiany częstotliwości próbkowania nie będzie odtwarzany dźwięk albo dźwięk będzie brzmiał nienaturalnie. • Funkcja automatycznego dzielenia na rozdziały (strona 76) będzie działała właściwie tylko wówczas, gdy w momencie filmowania był właściwie nastawiony zegar kamery. • Jeśli na źródłowej taśmie DV / Digital 8 występuje jedno z poniższych zjawisk, to w nagrywanym obrazie mogą występować chwilowe zakłócenia albo faktyczne punkty początkowe i końcowe sceny mogą być przesuwane względem wybranych punktów. Należy wówczas zapoznać się z podrozdziałem „Nagrywanie z podłączonego urządzenia” (strona 49). – Nieciągłość nagrania na taśmie, – Nieciągłość kodu czasowego na taśmie, – Zmiany formatu lub trybu nagrywania w kopiowanym obrazie. • Jeśli system koloru wybrany w rekorderze różni się od systemu koloru nagrania na taśmie DV, nagrany zostanie pusty albo czarny obraz. Używając parametru „Input Line System” z grupy „Basic” wybierz system koloru identyczny z systemem nagrania na taśmie DV (strona 102).

77

Kopiowanie z kamery DV

Kopiowanie ca³ej taœmy w formacie DV (DV One Touch Dubbing)
HDD
-RVR +RW
-RVideo

Kopiowanie wybranych scen (Manual Dubbing)
HDD
-RVR +RW
-RVideo

-RWVR -RWVideo

+R

-RWVR -RWVideo

+R

Naciskając jeden raz przycisk ONE-TOUCH DUB na rekorderze, można nagrać na nośnik całą zawartość taśmy DV / Digital8. Rekorder przez cały czas steruje cyfrową kamerą wideo i dokonuje nagrania.

Podczas odtwarzania taśmy DV / Digital8 można wybrać i skopiować żądane sceny.

1 2 3 4 5 6 7

Wykonaj czynnoœci 1 do 5 z punktu „Przygotowania do kopiowania z kamery DV” na stronie 76. Naciœnij przycisk SYSTEM MENU.
Pojawi się menu systemowe.

Wykonaj czynnoœci 1 do 5 z punktu „Przygotowania do kopiowania z kamery DV” na stronie 76, po czym naciœnij przycisk ONE-TOUCH DUB na rekorderze.
Rekorder przewinie taśmę do początku i zacznie nagrywanie jej zawartości. Po zakończeniu nagrywania rekorder cofa taśmę w cyfrowej kamerze wideo i automatycznie finalizuje nagraną płytę (oprócz DVD-RW / DVD-R (w trybie VR)).

Wska¿ wariant „DV” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ wariant „Manual Dubbing” i naciœnij przycisk ENTER. Wybierz noœnik, na który ma byæ dokonane nagranie („Record to Hard Disk Drive” lub „Record to DVD”) i naciœnij przycisk ENTER. Naciœnij przycisk H.
Rozpocznie się odtwarzanie sceny.

Zatrzymywanie nagrywania
Na 3 sekundy naciśnij przycisk x REC STOP. Zwracamy uwagę, że zatrzymanie nagrywania może nastąpić z kilkusekundowym opóźnieniem.
z Wskazówka Kopiowanie całej taśmy można też rozpocząć, wybierając z grupy „DV” w menu systemowym wariant „One-Touch Dubbing”.

8 9

Przyciskami m/M lub c/C odszukaj na taœmie w formacie DV / Digital8 miejsce, od którego chcesz rozpocz¹æ kopiowanie, i naciœnij przycisk X. Wska¿ wariant „Start Rec.” i naciœnij przycisk ENTER.
Rekorder rozpocznie kopiowanie.

b Uwagi
• Jeśli na taśmie wystąpi przerwa w nagraniu trwająca ponad dwie minuty, to funkcja DV One Touch Dubbing automatycznie się wyłączy. • Po wystąpieniu przerwy w nagraniu na taśmie lub obrazu zawierającego sygnał ochrony przed kopiowaniem rekorder przełącza się w tryb pauzy w nagrywaniu. Po odebraniu sygnału, który można nagrać, rekorder automatycznie wznowi nagrywanie. • Finalizacja wyłącza się w momencie rozpoczęcia nagrywania sterowanego przez programator (oprócz płyt DVD-RW / DVD-R (w trybie VR)). • Funkcja DV One Touch Dubbing automatycznie wyłącza się, jeśli na początku taśmy znajduje się sygnał ochrony przed kopiowaniem.

Wska¿ wariant „Pause Rec” i naciœnij przycisk ENTER.
Rekorder wstrzyma kopiowanie.

10 Aby skopiowaæ wiêcej scen, powtarzaj 11 Wska¿ wariant „Stop Rec” i naciœnij
przycisk ENTER.
Wybrane sceny zostaną skopiowane jako jeden tytuł.

czynnoœci 6 do 9.

78

Aby zrezygnowaæ z rêcznego kopiowania
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
z Wskazówka Chcąc w czasie kopiowania ukryć menu kopiowania, można nacisnąć przycisk DISPLAY. Ponowne naciśnięcie przycisku DISPLAY spowoduje wyświetlenie menu kopiowania.

Odtwarzanie nagrañ z kamery DV 1 2 3 4 5
Pod³¹cz kamerê DV do gniazda DV IN na p³ycie czo³owej. Naciœnij przycisk SYSTEM MENU.
Pojawi się menu systemowe.

b Uwaga
Scena nie może trwać mniej niż 1 sekunda.

Wska¿ wariant „DV” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ wariant „Playback” i naciœnij przycisk ENTER. W³¹cz odtwarzanie w kamerze DV.
Na ekranie telewizora pojawi się obraz z kamery.
Kopiowanie z kamery DV

Przerywanie odtwarzania
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
z Wskazówka Można kopiować zawartość odtwarzanej taśmy. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk HDD lub DVD, aby wybrać miejsce zapisu kopii, po czym naciśnij przycisk z REC. Aby zatrzymać kopiowanie, naciśnij przycisk x REC STOP.

79

Utwory audio

Blokowanie funkcji rekordera (ochrona przed dzieæmi)
Można zablokować wszystkie przyciski na rekorderze, aby uniemożliwić przypadkowe skasowanie ustawień. Kiedy rekorder jest wyłączony, naciśnij na nim przycisk x i trzymaj go dotąd, aż na wyświetlaczu na płycie czołowej pojawi się napis „LOCKED”. Po włączeniu funkcji ochrony przed dziećmi nie działają żadne funkcje rekordera oprócz nagrywania sterowanego przez programator. Aby odblokować rekorder, naciśnij przycisk x i trzymaj go dotąd, aż na wyświetlaczu na płycie czołowej pojawi się napis „UNLOCKED”.

Odtwarzanie utworów audio z p³yty CD / DVD
CD DATA DVD DATA CD

Można odtwarzać utwory audio z płyt CD, DATA DVD (DVD-ROM / DVD+RW / DVD+R / DVD-RW / DVD-R / DVD-RAM) i DATA CD (CD-ROM / CD-R / CD-RW).
[/1

AUDIO

Funkcje odtwarzania
CLEAR PLAY MODE </M/m/ ,, ENTER

CD

DATA DVD DATA CD

Przyciski AUDIO

Funkcje Naciskanie tego przycisku w normalnym trybie odtwarzania powoduje wybieranie stereofonicznej lub monofonicznej ścieżki dźwiękowej nagranej na płycie. Naciskając te przyciski w czasie odtwarzania, można przejść do poprzedniego lub następnego utworu. W przypadku płyt MP3, umożliwiają one wybieranie poprzedniego lub następnego albumu. Podczas odtwarzania pozwalają na „przewijanie” nagrania w przód / w tył. Szybkości wyszukiwania zmieniają się następująco: w tył w przód mFR1 T t MFF1 mFR2 T T t t MFF2 Przytrzymując wciśnięty jeden z przycisków, można wyszukiwać z wybraną prędkością aż do chwili puszczenia przycisku. Aby wznowić normalne odtwarzanie, naciśnij przycisk H. Włącza pauzę w odtwarzaniu. Aby wznowić normalne odtwarzanie, naciśnij przycisk H.

. m H X

> M x

./> (poprzedni / następny)

1 2

W³ó¿ p³ytê.
Patrz podrozdział „1. Wkładanie płyty” na stronie 30.
m/M (wyszukiwanie w tył / w przód)

Naciœnij przycisk H.
Rozpocznie się odtwarzanie.

Zatrzymywanie odtwarzania
Naciśnij przycisk x (zatrzymywania).
z Wskazówka Odtwarzanie utworu audio można także rozpocząć z listy tytułów. Naciśnij przycisk TITLE LIST. Następnie wybierz utwór i naciśnij przycisk ENTER.

b Uwaga
Jeśli płyta DATA DVD zawiera jakiekolwiek tytuły wideo, nie można z niej odtwarzać utworów MP3 audio.

X (pauza)

80

Uwagi dotycz¹ce odtwarzania z p³yty CD œcie¿ki dŸwiêkowej DTS
• Podczas odtwarzania płyt CD ze ścieżką dźwiękową DTS, przez gniazda LINE 3-TV / LINE 1/DECODER / LINE 2 OUT (R-AUDIOL) będą reprodukowane silne zakłócenia. Jeśli gniazda LINE 3-TV / LINE 1/DECODER / LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) rekordera są podłączone do zestawu wzmacniającego, to w celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia zestawu audio należy zachować odpowiednie środki ostrożności. Chcąc słuchać dźwięku DTS Digital Surround™, trzeba do gniazda DIGITAL OUT rekordera podłączyć zewnętrzny dekoder DTS. • Jeśli z płyty CD ma być odtwarzana ścieżka dźwiękowa DTS, to przyciskiem AUDIO należy wybrać dźwięk „Stereo” (strona 80).

z Wskazówka Wariant „A-B Repeat” można także wybrać z grupy „Play Mode” w menu systemowym.

b Uwaga
Funkcji „A-B Repeat” nie można używać przy odtwarzaniu utworu MP3 audio.

Odtwarzanie wielokrotne (Repeat)
CD DATA DVD DATA CD

Można powtarzać wszystkie utwory lub jeden utwór w albumie lub na płycie.

1 2 3

Powtarzanie wybranego fragmentu (A-B Repeat)
CD

Podczas odtwarzania naciœnij przycisk PLAY MODE.
Pojawi się menu „Play Mode”.

1 2

Wska¿ wariant „Repeat” i naciœnij przycisk ENTER. Przyciskiem M lub m wska¿ powtarzany element.
„Repeat Disc”: powtarzanie wszystkich utworów z płyty. „Repeat Album” (oprócz płyt CD): powtarzanie bieżącego albumu. „Repeat Track”: powtarzanie bieżącego utworu. „Repeat Programme”: powtarzanie bieżącego programu (strona 82).
Utwory audio

Podczas odtwarzania naciœnij przycisk PLAY MODE.
Pojawi się menu „Play Mode”.

Wska¿ wariant „A-B Repeat” i naciœnij przycisk ENTER.
Wybrany zostanie wariant „Set point A”.

4 3 4

Naciœnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się odtwarzanie wielokrotne.

Kontroluj¹c dŸwiêk, naciœnij przycisk ENTER na pocz¹tku (w punkcie A) fragmentu, który ma byæ powtarzany.
Wybrany zostanie wariant „Set point B”.

Wy³¹czanie funkcji odtwarzania wielokrotnego
Naciśnij przycisk CLEAR. Można też zmienić na „Repeat Off” ustawienie parametru „Repeat” z menu „Play Mode”.
z Wskazówka Wariant „Repeat” można także wybrać z grupy „Play Mode” w menu systemowym.

Kontynuuj odtwarzanie a¿ do punktu koñcowego (punktu B) i naciœnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się powtarzanie wybranego fragmentu.

b Uwaga
Wariant „Repeat Programme” można wybrać tylko w trybie odtwarzania programu.

Wy³¹czanie funkcji A-B Repeat
Naciśnij przycisk CLEAR. Można też zmienić na „Off” ustawienie parametru „A-B Repeat” z menu „Play Mode”.

81

Tworzenie w³asnego programu (Programme)
CD DATA DVD DATA CD

Wy³¹czanie funkcji programu
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk CLEAR. Można też zmienić na „Cancel Programme Play” ustawienie parametru „Programme” z menu „Play Mode”.

Można utworzyć własny program i w ten sposób określić żądaną kolejność odtwarzania albumów lub utworów na płycie. Program może zawierać do 24 elementów.

Kasowanie programu
Kiedy urządzenie jest zatrzymane, naciśnij przycisk CLEAR. Można też zmienić na „Erase Programme List” ustawienie parametru „Programme” z menu „Play Mode”.
z Wskazówki • Program pozostaje w pamięci nawet po zakończeniu jego odtwarzania. Aby ponownie odtworzyć ten sam program, zmień na „Start Programme Play” ustawienie parametru „Programme” z menu „Play Mode”. Program zostanie natomiast skasowany po wyjęciu płyty lub naciśnięciu przycisku ?/1. • Istnieje możliwość wielokrotnego odtwarzania programu. Zmień ustawienie parametru „Repeat” z menu „Play Mode” na „Repeat Programme” (strona 81). • Wariant „Programme” można także wybrać z grupy „Play Mode” w menu systemowym.

1 2 3

Podczas odtwarzania naciœnij przycisk PLAY MODE.
Pojawi się menu „Play Mode”.

Wska¿ wariant „Programme” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ wariant „Input/Edit Programme” i naciœnij przycisk ENTER.
Zawartość ekranu „Input/Edit Programme” zależy od rodzaju nośnika. Przykład: DATA DVD

4 5

Przyciskami M/m wska¿ ¿¹dany album (przyk³ad:01.BRAHMS) i naciœnij przycisk ,. Przyciskami M/m wska¿ ¿¹dany utwór (przyk³ad: 001.SYMPHONY01) i naciœnij przycisk ENTER.
Utwór zostanie zaprogramowany. W razie pomyłki wskaż numer elementu (przykładowo: 01-001) przyciskami </ M/m i naciśnij przycisk CLEAR.

6 7
82

Aby zaprogramowaæ inne utwory, przyciskami </M/m/, wska¿ numer elementu programu i powtórz czynnoœci 4 i 5. Naciœnij przycisk H.
Rozpocznie się odtwarzanie programu.

Wyszukiwanie utworu audio
CD DATA DVD DATA CD

4 5

Przyciskami numerycznymi wprowadŸ numer ¿¹danego albumu lub utworu.
W razie pomyłki wprowadź właściwą liczbę.

Naciœnij przycisk ENTER.
Rekorder zacznie odtwarzanie od wybranego elementu.

Można wyszukiwać na płycie albumy lub utwory. Ponieważ każdy album i utwór na nośniku ma własny, jednoznaczny numer, przy wyszukiwaniu wystarczy podać ten numer.

z Wskazówka Wykonując czynność 4, żądany album lub utwór można wskazać przyciskami M/m.

Przyciski numeryczne

PLAY MODE

</M/m/ ,, ENTER

Utwory audio

1 2 3

Podczas odtwarzania naciœnij przycisk PLAY MODE.
Pojawi się menu „Play Mode”.

Wska¿ wariant „Search Mode” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ ¿¹dan¹ metodê wyszukiwania i naciœnij przycisk ENTER.
„Album Search” (oprócz płyt CD) „Track Search” Pojawi się ekran wprowadzania cyfr. Przykład: Album Search

83

Funkcja szafy graj¹cej (Jukebox)
Z funkcji Jukebox można korzystać na dwa sposoby: podłączając urządzenie USB lub kopiując utwory audio na twardy dysk. Funkcja Jukebox daje następujące możliwości: • przechowywanie utworów audio na twardym dysku, • odtwarzanie utworów audio w różnych trybach, • nadawanie nazw utworom lub albumom, • przypisywanie albumom gatunku, • zmienianie kolejności utworów. Uwagi o kopiowaniu
• Nie można kopiować utworów audio z twardego dysku na płyty lub do urządzeń USB. • W zależności od wielkości pliku, niektóre utwory audio mogą nie być kopiowane. • Utworów audio nie można kopiować, gdy twardy dysk jest prawie pełny lub zupełnie pełny. • Kopiowane są także nazwa albumu i nazwa utworu MP3 audio. Pewnych nazw nie można jednak skopiować. • Jeśli kopiowanie zostanie przerwane, utwory, które zostały do tej pory skopiowane w całości, pozostaną na twardym dysku jako album. Informacje o tym, które albumy zostały skopiowane, można znaleźć na liście albumów (strona 86). • Przy kopiowaniu utworów audio z płyty CD, album automatycznie otrzymuje nazwę „F_***”, a utwory – nazwy „T_***”. • Podczas kopiowania nie można wykonywać innych operacji. • Podczas kopiowania nie działa programator nagrywania. Jeśli w czasie kopiowania nadejdzie pora nagrania, programator rozpocznie nagrywanie po zakończeniu kopiowania. • Na twardy dysk nie można kopiować płyt CD chronionych przed kopiowaniem.

Przygotowania do u¿ycia funkcji Jukebox
Podłącz urządzenie USB do gniazda USB rekordera lub skopiuj na twardy dysk utwory audio z płyt CD / DATA CD / DATA DVD lub podłączonego urządzenia USB.

SYSTEM MENU </M/m/ ,, ENTER

H HDD/DVD DUB

Pod³¹czanie urz¹dzenia USB
Można podłączyć urządzenie USB do gniazda USB rekordera i słuchać utworów MP3 audio lub skopiować je na twardy dysk. Przed podłączaniem urządzenia USB należy się zapoznać z jego instrukcją obsługi.
Rekorder DVD

do gniazda USB

Urządzenie USB

84

Kopiowanie utworów audio (P£YTA t TWARDY DYSK)

7 8

Wska¿ wariant „Copy Album” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się prośba o potwierdzenie.

1 2 3

W³ó¿ p³ytê, któr¹ chcesz skopiowaæ na twardy dysk. Naciœnij przycisk H, aby rozpocz¹æ odtwarzanie. Naciœnij przycisk HDD/DVD DUB.
W przypadku płyty CD, na twardy dysk zostaną skopiowane wszystkie utwory z płyty. W przypadku płyty DATA CD / DATA DVD, na twardy dysk zostanie skopiowany bieżący album.

Przyciskiem < lub , wybierz ustawienie „Yes” i naciœnij przycisk ENTER.
Wybrany album zostanie skopiowany na twardy dysk. • Aby skopiować więcej albumów, przejdź do czynności 5.

Jak przerwaæ kopiowanie
Naciśnij przycisk ENTER.

Jak przerwaæ kopiowanie
Naciśnij przycisk ENTER.
z Wskazówka Aby skopiować całą zawartość płyty, można wybrać wariant „DVD/CD -> HDD” z grupy „Dubbing” w menu systemowym.

Utwory audio

Kopiowanie albumu (USB t TWARDY DYSK)
Można skopiować z urządzenia USB na twardy dysk do 99 albumów lub 999 utworów.

1 2 3 4 5 6

Pod³¹cz urz¹dzenie USB do gniazda USB rekordera (strona 84). Naciœnij przycisk SYSTEM MENU.
Pojawi się menu systemowe.

Wska¿ wariant „Music Jukebox” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ wariant „Listen to Music from USB Device” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się lista albumów.

Wska¿ album i naciœnij przycisk ,. Przyciskiem M lub m wska¿ wariant „Edit” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się menu niższego poziomu.

85

Odtwarzanie utworów audio z u¿yciem funkcji Jukebox / urz¹dzenia USB

4

Wybierz album lub utwór i naciœnij przycisk ENTER.
Odtwarzanie rozpocznie się od wybranego albumu lub utworu.

Zatrzymywanie odtwarzania
Naciśnij przycisk x (zatrzymywania).

Przewijanie zawartoœci listy strona po stronie (tryb strony)
Kiedy jest wyświetlana lista albumów, naciskaj przycisk SUBTITLE (poprzedni) / ANGLE (następny). Po każdym naciśnięciu przycisku SUBTITLE (poprzedni) / ANGLE (następny) pojawia się poprzednia / następna strona listy albumów.

SUBTITLE ANGLE SYSTEM MENU

CLEAR

</M/m/ ,, ENTER . m H X > M x

Zmienianie kolejnoœci albumów (Sort Titles) (tylko twardy dysk)

1 2 3

Podczas wyświetlania listy albumów naciśnij przycisk <. Przyciskiem M lub m wskaż wariant „Sort Titles” i naciśnij przycisk ENTER. Przyciskiem M lub m wskaż żądane ustawienie i naciśnij przycisk ENTER.
Wariant Kolejnoœć sortowania W kolejności numerów albumów. W kolejności liczby odtworzeń. Listę będzie otwierał najczęściej odtwarzany album. W kolejności alfabetycznej. By number By favourite

1 2 3

Naciœnij przycisk SYSTEM MENU.
Pojawi się menu systemowe.

Wska¿ wariant „Music Jukebox” i naciœnij przycisk ENTER. Wybierz wariant „Listen to Music / Edit” lub „Listen to Music from USB Device” i naciœnij przycisk ENTER.
Aby słuchać utworów audio z twardego dysku, wybierz wariant „Listen to Music / Edit”. Aby słuchać utworów MP3 z podłączonego urządzenia USB, wybierz wariant „Listen to Music from USB Device”. Pojawi się lista albumów.

By album

Wyszukiwanie tytu³u na podstawie gatunku (Genre) (tylko twardy dysk)

1 2 3

Podczas wyświetlania listy albumów naciśnij przycisk <. Przyciskiem M lub m wskaż wariant „Genre” i naciśnij przycisk ENTER. Przyciskiem M lub m wskaż żądany gatunek i naciśnij przycisk ENTER. Pojawią się albumy należące do wybranego gatunku. Aby wyświetlić wszystkie albumy, wybierz wariant „All Genres”.

86

Pomijanie utworu (Set Skip)
Można wybrać pomijanie niechcianych utworów.

1 2 3 4

Odtwarzanie wielokrotne (Repeat)
Można powtarzać wszystkie utwory lub jeden utwór w albumie.

Wybierz utwór, który ma być pomijany. Podczas wyświetlania listy albumów naciśnij przycisk ,. Przyciskiem M lub m wskaż wariant „Edit” i naciśnij przycisk ENTER. Przyciskiem M lub m wskaż wariant „Set Skip” i naciśnij przycisk ENTER. Obok wybranego utworu pojawi się symbol „ ”. Aby zrezygnować z pomijania, ponownie wskaż wariant „Set Skip” i naciśnij przycisk ENTER.

1 2 3 4

Podczas odtwarzania naciœnij przycisk ,. Przyciskiem M lub m wska¿ wariant „Play Mode” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się menu „Play Mode”.

Wska¿ wariant „Repeat” i naciœnij przycisk ENTER. Przyciskiem M lub m wska¿ powtarzany element.
„Repeat Album”: powtarzanie bieżącego albumu. „Repeat Track”: powtarzanie bieżącego utworu. „Repeat Programme”: powtarzanie bieżącego programu (strona 88).

Funkcje odtwarzania
Przyciski ./> (poprzedni / następny) m/M (wyszukiwanie w tył / w przód) Funkcje Naciskając te przyciski w czasie odtwarzania, można przejść do poprzedniego lub następnego utworu. Podczas odtwarzania pozwalają na „przewijanie” nagrania w przód / w tył. Szybkości wyszukiwania zmieniają się następująco: w tył w przód mT tM m TT ttM Przytrzymując wciśnięty jeden z przycisków, można wyszukiwać z wybraną prędkością aż do chwili puszczenia przycisku. Aby wznowić normalne odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk H. Włącza pauzę w odtwarzaniu. Aby wznowić normalne odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk H.

Utwory audio

5

Naciœnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się odtwarzanie wielokrotne.

Wy³¹czanie funkcji odtwarzania wielokrotnego
Zmień ustawienie parametru „Repeat” z menu „Play Mode” na „Repeat Off”.

b Uwagi
• Wariant „Repeat Programme” można wybrać tylko w trybie odtwarzania programu. • Kiedy jest używana funkcja „Music Jukebox”, nie można wybrać wariantu „A-B Repeat”.

X (pauza)

87

Tworzenie w³asnego programu (Programme)
Można utworzyć własny program i w ten sposób określić żądaną kolejność odtwarzania utworów z twardego dysku lub podłączonego urządzenia USB. Program może zawierać do 24 elementów.

Wy³¹czanie funkcji programu
Podczas odtwarzania zmień ustawienie parametru „Programme” z menu „Play Mode” na „Cancel Programme Play”.

Kasowanie programu
Zmień ustawienie parametru „Programme” z menu „Play Mode” na „Erase Programme List”.
z Wskazówki • Można wybrać i odtworzyć utwór, który jest pomijany przez funkcję „Set Skip”. • Program pozostaje w pamięci nawet po zakończeniu jego odtwarzania. Aby ponownie odtworzyć ten sam program, zmień na „Start Programme Play” ustawienie parametru „Programme” z menu „Play Mode”. Program zostanie natomiast skasowany po wyjęciu płyty lub naciśnięciu przycisku ?/1. • Istnieje możliwość wielokrotnego odtwarzania programu. Zmień ustawienie parametru „Repeat” z menu „Play Mode” na „Repeat Programme” (strona 87).

1 2 3 4

Podczas wyœwietlania listy albumów naciœnij przycisk ,. Przyciskiem M lub m wska¿ wariant „Play Mode” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się menu „Play Mode”.

Wska¿ wariant „Programme” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ wariant „Input/Edit Programme” i naciœnij przycisk ENTER.

5 6

Przyciskami M/m wska¿ ¿¹dany album (przyk³ad:Album 001) i naciœnij przycisk ,. Przyciskami M/m wska¿ ¿¹dany utwór (przyk³ad: Track 001) i naciœnij przycisk ENTER.
Utwór zostanie zaprogramowany. W razie pomyłki wskaż numer elementu (przykładowo: 01.) przyciskami </M/m i naciśnij przycisk CLEAR.

7 8

Aby zaprogramowaæ inne utwory, przyciskami </M/m/, wska¿ numer elementu programu i powtórz czynnoœci 5 i 6. Naciœnij przycisk H.
Rozpocznie się odtwarzanie programu.

88

Zarz¹dzanie utworami audio w bibliotece Music Jukebox
Można kasować albumy / utwory z twardego dysku oraz nadawać im nazwy. Można także przypisać albumowi gatunek.

5

Wska¿ odpowiedni wariant i naciœnij przycisk ENTER.
„Erase”: kasowanie wybranego albumu / utworu. Kiedy pojawi się prośba o potwierdzenie zamiaru, wybierz wariant „Yes”. „Edit”: wariant umożliwiający wybór następujących operacji: • „Album Name”: wprowadzanie lub zmienianie nazwy albumu (strona 36). • „Track Name”: wprowadzanie lub zmienianie nazwy utworu (strona 36). • “Set Genre”: przypisywanie gatunku albumowi. • „Set Skip”: wybieranie pomijania utworu (strona 87). „Play Mode”: wybieranie trybu odtwarzania (strona 87). „Genre Name”: wprowadzanie nazwy gatunku (do 12 znaków) (strona 36).

SYSTEM MENU </M/m/,, ENTER

b Uwaga
Nie można poddawać edycji utworów audio w podłączonym urządzeniu USB.

Utwory audio

1 2 3

Naciœnij przycisk SYSTEM MENU.
Pojawi się menu systemowe.

Wska¿ wariant „Music Jukebox” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ wariant „Listen to Music / Edit” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się lista albumów.

4

Wybierz album lub utwór i naciœnij przycisk ,.

89

Pod³¹czanie urz¹dzenia USB
Pliki z obrazami JPEG

Funkcja albumu ze zdjêciami (Photo Album)
Funkcja „Photo Album” umożliwia: • zapisywanie plików z obrazami JPEG na twardym dysku, • wyświetlanie obrazów JPEG z twardego dysku, płyt DATA DVD (DVD-RW / DVD-R) / DATA CD lub podłączonego urządzenia USB, • edycję obrazów JPEG, • drukowanie obrazów JPEG, • kopiowanie plików z obrazami JPEG i pokazu slajdów na płyty DVD-RW / DVD-R.

Można podłączyć urządzenie USB (aparat cyfrowy, czytnik kart pamięci lub pamięć USB) do gniazda USB rekordera i wyświetlać obrazy JPEG lub skopiować je na twardy dysk. Przed podłączaniem urządzenia USB należy się zapoznać z jego instrukcją obsługi.
Rekorder DVD

do gniazda USB

Przewód USB (wyposażenie dodatkowe) Wyjœcie USB

Przygotowania do u¿ycia funkcji „Photo Album”
Podłącz urządzenie USB do gniazda USB rekordera lub skopiuj na twardy dysk pliki z obrazami JPEG z płyt DATA CD / DATA DVD lub podłączonego urządzenia USB.

Cyfrowy aparat fotograficzny

: Przepływ sygnału

Kopiowanie plików z obrazami JPEG na twardy dysk (P£YTA / USB t TWARDY DYSK)

1
SYSTEM MENU </M/m/,, ENTER

2 3

W³ó¿ p³ytê, z której chcesz kopiowaæ na twardy dysk, lub pod³¹cz urz¹dzenie USB do gniazda USB rekordera. Naciœnij przycisk SYSTEM MENU.
Pojawi się menu systemowe.

Wska¿ wariant „Photo Album” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się menu „Photo Album”.

90

4

Wska¿ odpowiedni wariant i naciœnij przycisk ENTER.
Aby kopiować z płyty DATA CD / DATA DVD (DVD-RW / DVD-R), wybierz wariant „View Photos on a CD/ DVD”. Aby kopiować z podłączonego urządzenia USB, wybierz wariant „View Photos on a USB Device”. Pojawi się lista „Photo Album”. Przykład: CD/DVD

9

Naciœnij przycisk ,.
Pojawi się menu niższego poziomu.

10 Wska¿ wariant „Copy to HDD”
i naciœnij przycisk ENTER. przycisk ENTER.

11 Wska¿ wariant „Yes” i naciœnij

Pojawi się prośba o potwierdzenie.

• Aby zrezygnować, wybierz wariant „No”.

Kopiowanie wszystkich plików z obrazami JPEG z pod³¹czonego urz¹dzenia USB (USB t DVD-RW / DVD-R)

1 5 6
Przyciskami M/m wska¿ album lub plik z obrazem JPEG i naciœnij przycisk ,.
Pojawi się menu niższego poziomu.

2 3 4 5 6

Pod³¹cz urz¹dzenie USB do gniazda USB rekordera. W³ó¿ czyst¹ p³ytê DVD-RW / DVD-R (w trybie Video). Naciœnij przycisk SYSTEM MENU.
Pojawi się menu systemowe.
Pliki z obrazami JPEG

Wska¿ odpowiedni wariant i naciœnij przycisk ENTER.
Aby skopiować dwa lub większą liczbę albumów lub plików z obrazami JPEG, wybierz wariant „Multi-Mode”. Aby skopiować wszystkie albumy i pliki z obrazami JPEG, wybierz wariant „Copy all to HDD” i przejdź do czynności 11. Aby skopiować tylko album lub plik wybrany w czynności 5, wybierz wariant „Copy to HDD” i przejdź do czynności 11.

Wska¿ wariant „Photo Album” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się menu „Photo Album”.

Wska¿ wariant „Copy Photos from a Digital Camera” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się prośba o potwierdzenie.

Wska¿ wariant „Yes” i naciœnij przycisk ENTER.
• Aby zrezygnować, wybierz wariant „No”.

7

Wybierz album lub plik z obrazem JPEG i naciœnij przycisk ENTER.
Zaznaczone zostanie odpowiednie pole wyboru. • Aby usunąć znak zaznaczenia, ponownie naciśnij przycisk ENTER. • Aby usunąć wszystkie znaki zaznaczenia, naciśnij przycisk , i wybierz z menu niższego poziomu wariant „Single-Mode”.

z Wskazówka Formatowanie płyty DVD-RW / DVD-R w trybie Video – patrz podrozdział „8. Ponowne formatowanie płyty” (strona 41).

b Uwagi
• Podczas kopiowania nie można wykonywać innych operacji. • Podczas kopiowania plików z obrazami JPEG nie działa programator nagrywania. Jeśli w czasie kopiowania nadejdzie pora nagrania, programator rozpocznie nagrywanie po zakończeniu kopiowania.

8

Powtarzaj¹c czynnoœæ 7, wybierz wszystkie albumy i pliki z obrazami JPEG, które chcesz skopiowaæ.

91

Kopiowanie plików lub albumów z obrazami JPEG na twardym dysku (TWARDY DYSK y TWARDY DYSK)

10 Naciœnij przycisk ,. 11 Wska¿ wariant „Copy” i naciœnij
przycisk ENTER.
Pojawi się menu niższego poziomu.

12 Przyciskami m/M wybierz docelowy
album, po czym naciœnij przycisk ENTER.
• Aby zrezygnować, wybierz wariant „No”.

1 2 3 4

Naciœnij przycisk SYSTEM MENU.
Pojawi się menu systemowe.

Wska¿ wariant „Photo Album” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się menu „Photo Album”.

b Uwaga
Albumy i pliki z obrazami JPEG nie będą kopiowane na twardy dysk w następujących przypadkach: – kiedy na twardym dysku brakuje miejsca na wykonanie kopii, – kiedy twardy dysk zawiera już maksymalną liczbę plików i / lub albumów.

Wska¿ wariant „View/Edit Photos on the HDD” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się lista „Photo Album”.

Przyciskami M/m wybierz ¿¹dany album.
Aby skopiować wybrany album, przejdź do czynności 6. Aby skopiować plik z obrazem JPEG, przejdź do czynności 5.

5 6 7

Naciœnij przycisk ENTER i przyciskami M/m wybierz plik z obrazem JPEG. Naciœnij przycisk ,.
Pojawi się menu niższego poziomu.

Kopiowanie albumów z obrazami JPEG na p³ytê (TWARDY DYSK t DVD-RW / DVD-R)
Poddane edycji albumy z obrazami JPEG można kopiować na płyty DVD-RW / DVD-R (w trybie Video). Na płycie jest również nagrywany plik wideo z pokazem slajdów. Taki pokaz slajdów można odtworzyć w innym urządzeniu, które może nie pozwalać na wyświetlanie plików z obrazami JPEG.

Wska¿ odpowiedni wariant i naciœnij przycisk ENTER.
Aby skopiować dwa lub większą liczbę albumów lub plików, wybierz wariant „Multi-Mode”. Aby skopiować wybrany album, wybierz wariant „Copy Album Contents” z grupy „Album Options” i przejdź do czynności 12. Aby skopiować wybrane pliki, wybierz wariant „Copy” z grupy „File Options” i przejdź do czynności 12.

1 2 3 4 5 6

W³ó¿ p³ytê DVD-RW / DVD-R (w trybie Video). Naciœnij przycisk SYSTEM MENU.
Pojawi się menu systemowe.

8

Wska¿ wariant „Photo Album” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się menu „Photo Album”.

Wybierz album lub plik z obrazem JPEG i naciœnij przycisk ENTER.
Zaznaczone zostanie odpowiednie pole wyboru. • Aby usunąć znak zaznaczenia, ponownie naciśnij przycisk ENTER. • Aby usunąć wszystkie znaki zaznaczenia, wybierz wariant „Single-Mode”.

Wska¿ wariant „View/Edit Photos on the HDD” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się lista „Photo Album”.

Przyciskami M/m wska¿ ¿¹dany album i naciœnij przycisk ,.
Pojawi się menu niższego poziomu.

9
92

Powtarzaj¹c czynnoœæ 8, wybierz wszystkie albumy i pliki z obrazami JPEG, które chcesz skopiowaæ.

Wska¿ wariant „Multi-Mode” i naciœnij przycisk ENTER.
Aby skopiować tylko album wybrany w czynności 5, przejdź do czynności 10.

7

Wska¿ album i naciœnij przycisk ENTER.
Zaznaczone zostanie odpowiednie pole wyboru. • Aby usunąć znak zaznaczenia, ponownie naciśnij przycisk ENTER. • Aby usunąć wszystkie znaki zaznaczenia, wybierz wariant „Single-Mode”.

Kopiowanie plików z obrazami JPEG na p³ytê (TWARDY DYSK t DVD-RW / DVD-R)
Poddane edycji pliki z obrazami JPEG można kopiować na płyty DVD-RW / DVD-R (w trybie Video). Na płycie jest również nagrywany plik wideo z pokazem slajdów. Taki pokaz slajdów można odtworzyć w innym urządzeniu, które może nie pozwalać na wyświetlanie plików z obrazami JPEG.

8 9

Powtarzaj¹c czynnoœæ 7, wybierz wszystkie albumy, które chcesz skopiowaæ. Naciœnij przycisk ,.
Pojawi się menu niższego poziomu.

10 Wska¿ wariant „Copy to DVD”
i naciœnij przycisk ENTER. przycisk ENTER.

1 2 3 4 5 6 7

W³ó¿ p³ytê DVD-RW / DVD-R (w trybie Video). Naciœnij przycisk SYSTEM MENU.
Pojawi się menu systemowe.

11 Wska¿ wariant „Yes” i naciœnij

Pojawi się prośba o potwierdzenie.

Wybrane albumy z obrazami JPEG są kopiowane do folderu „PICTURE” na płycie. Albumy z obrazami JPEG automatycznie otrzymują nazwy „***ALBUM”. Aby odtwarzać płytę w innym urządzeniu DVD, trzeba ją sfinalizować (strona 39). • Aby zrezygnować, wybierz wariant „No”.

Wska¿ wariant „Photo Album” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się menu „Photo Album”.

Wska¿ wariant „View/Edit Photos on the HDD” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się lista „Photo Album”.
Pliki z obrazami JPEG

Przyciskami M/m wska¿ ¿¹dany album i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się lista fotografii.

z Wskazówki • Formatowanie płyty DVD-RW / DVD-R w trybie Video – patrz podrozdział „8. Ponowne formatowanie płyty” (strona 41). • Informacje o tym, które albumy zostały skopiowane, można znaleźć na liście „Photo Album” (strona 94).

Przyciskami M/m wska¿ plik z obrazem JPEG i naciœnij przycisk ,.
Pojawi się menu niższego poziomu.

Wska¿ wariant „Multi-Mode” i naciœnij przycisk ENTER.
Aby skopiować tylko plik z obrazem JPEG wybrany w czynności 6, przejdź do czynności 11.

b Uwagi
• Niektóre urządzenia DVD mogą nie pozwalać na wyświetlenie pokazu slajdów. • Plików z obrazami JPEG nie można kopiować na płyty DVD do nagrywania, które wcześniej były nagrywane w innych urządzeniach. • Płyty DATA DVD sfinalizowane w tym rekorderze mogą nie być odtwarzane przez inne urządzenia (strona 39). • Na płycie można nagrać maksymalnie 99 pokazów slajdów. • Podczas kopiowania na płytę albumu zawierającego ponad 99 plików z obrazami JPEG, pokaz slajdów będzie tworzony i nagrywany na płytę co 99 plików z obrazami JPEG. • W przypadku płyt DVD-R kasowanie pokazów slajdów nie zwiększa ilości miejsca na płycie.

8

Wybierz plik z obrazem JPEG i naciœnij przycisk ENTER.
Zaznaczone zostanie odpowiednie pole wyboru. • Aby usunąć znak zaznaczenia, ponownie naciśnij przycisk ENTER. • Aby usunąć wszystkie znaki zaznaczenia, wybierz wariant „Single-Mode”.

9

10 Naciœnij przycisk ,.

Powtarzaj¹c czynnoœæ 8, wybierz wszystkie pliki z obrazami JPEG, które chcesz skopiowaæ.
Pojawi się menu niższego poziomu.

93

11 Wska¿ wariant „Copy to DVD”
i naciœnij przycisk ENTER.

12 Wska¿ wariant „Yes” i naciœnij
przycisk ENTER.

Pojawi się prośba o potwierdzenie.

U¿ycie listy „Photo Album”
Lista „Photo Album” umożliwia wyświetlanie plików z obrazami JPEG z twardego dysku, płyty DATA DVD / DATA CD lub podłączonego urządzenia USB.

Wybrane pliki z obrazami JPEG są kopiowane do folderu „PICTURE” na płycie. Pliki z obrazami JPEG automatycznie otrzymują nazwy „PHOT****”. Aby odtwarzać płytę w innym urządzeniu DVD, trzeba ją sfinalizować (strona 39). • Aby zrezygnować, wybierz wariant „No”.

Wybieranie pliku z obrazem JPEG z innego albumu

ANGLE SYSTEM MENU

ZOOM

1

Podczas wykonywania czynności 8 wyświetl listę albumów. Sposób postępowania – patrz podpunkt „Przełączanie między listą albumów a listą plików z obrazami JPEG” na stronie 95. Przyciskami M/m wskaż żądany album i naciśnij przycisk <. Wyświetl listę plików z obrazami JPEG. Sposób postępowania – patrz podpunkt „Przełączanie między listą albumów a listą plików z obrazami JPEG” na stronie 95. Przyciskami M/m wskaż plik z obrazem JPEG i naciśnij przycisk ENTER.

</M/m/,, ENTER O RETURN

.
H X

>
x

2 3

1 2 3

Naciœnij przycisk SYSTEM MENU.
Pojawi się menu systemowe.

4

Wska¿ wariant „Photo Album” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się menu „Photo Album”.

z Wskazówki • Formatowanie płyty DVD-RW / DVD-R w trybie Video – patrz podrozdział „8. Ponowne formatowanie płyty” (strona 41). • Informacje o tym, które albumy zostały skopiowane, można znaleźć na liście „Photo Album” (strona 94).

Wska¿ odpowiedni wariant i naciœnij przycisk ENTER.
Aby wyświetlać obrazy JPEG z twardego dysku, wybierz wariant „View/Edit Photos on the HDD”. Aby wyświetlać obrazy JPEG z płyty DATA CD / DATA DVD, wybierz wariant „View Photos on a CD/DVD”. Aby wyświetlać obrazy JPEG z podłączonego urządzenia USB, wybierz wariant „View Photos on a USB Device”. Pojawi się lista „Photo Album”.

b Uwagi
• Niektóre urządzenia DVD mogą nie pozwalać na wyświetlenie pokazu slajdów. • Plików z obrazami JPEG nie można kopiować na płyty DVD do nagrywania, które wcześniej były nagrywane w innych urządzeniach. • Płyty DATA DVD sfinalizowane w tym rekorderze mogą nie być odtwarzane przez inne urządzenia (strona 39). • Na płycie można nagrać maksymalnie 99 pokazów slajdów. • W przypadku płyt DVD-R kasowanie pokazów slajdów nie zwiększa ilości miejsca na płycie.

4

Przyciskami M/m wska¿ ¿¹dany album i naciœnij przycisk ENTER.
Aby wyświetlić listę 4 fotografii lub 1 fotografię, przyciskiem < wskaż wariant „Title View” i naciśnij przycisk

94

ENTER. Następnie przyciskami M/m wskaż wariant „4 Photos” lub „1 Photo” i naciśnij przycisk ENTER. Lista 12 fotografii (przykład: twardy dysk)

C Menu niższego poziomu:
Aby wyświetlić menu niższego poziomu, naciśnij przycisk ,. Wyświetlane w nim warianty dotyczą tylko wybranego elementu. Wyświetlane warianty zależą od modelu, sytuacji i rodzaju nośnika.

Menu niższego poziomu

Lista 4 fotografii

m

D Pasek przewijania:
Pojawia się, gdy nie wszystkie pliki z obrazami JPEG mieszczą się na liście. W celu wyświetlenia ukrytych plików z obrazami JPEG naciskaj przycisk M lub m.

E Informacja o albumie i pliku z obrazem JPEG:
Zawiera obraz, numer, datę i godzinę zapisu pliku z obrazem JPEG, nazwę pliku z obrazem JPEG oraz wielkość pliku z obrazem JPEG.

Pliki z obrazami JPEG

F Rodzaj nośnika i ilość wolnego miejsca na obecnym nośniku
1 fotografia

m
Przewijanie zawartoœci listy strona po stronie (tryb strony)
Kiedy jest wyświetlana lista Photo Album, naciskaj przycisk ./>. Po każdym naciśnięciu przycisku ./> wyświetlana będzie poprzednia / następna strona albumów / plików z obrazami JPEG.

Prze³¹czanie miêdzy list¹ albumów a list¹ plików z obrazami JPEG

1
A Nazwa albumu B Wielkość albumu

Kiedy jest wyświetlana lista Photo Album, naciśnij przycisk <. Przyciskiem M lub m wskaż wariant „Display Mode” i naciśnij przycisk ENTER. Przyciskiem M lub m wskaż wariant „File” lub „Album” i naciśnij przycisk ENTER.

2 3

95

Ukrywanie listy „Photo Album”
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.

2

Ponowne wczytywanie plików lub folderów
Kiedy płyta lub podłączone urządzenie USB zawiera 1 000 lub więcej plików i / lub 100 lub więcej folderów, w celu wyświetlenia plików lub folderów, które nie zostały wczytane, wybierz z listy „Photo Album” wariant „Read next” i naciśnij przycisk ENTER. Wczytywanie plików i folderów może potrwać kilka minut.

Przyciskami M/m wska¿ album lub plik z obrazem JPEG i naciœnij przycisk H.
Rozpocznie się pokaz slajdów. Naciśnięcie przycisku H w czasie wybierania plików z obrazami JPEG spowoduje rozpoczęcie pokazu slajdów od wybranego obrazu.

Wyœwietlanie udŸwiêkowionego pokazu slajdów (tylko twardy dysk)
Można wyświetlać pokaz slajdów, słuchając dźwięku nagranego na twardym dysku.

b Uwaga
Obrazy, których rekorder nie może wyświetlić, mają miniatury „ ”.

1

Wyœwietlanie obrazów JPEG

1

Wykonaj czynnoœci 1 do 4 z podrozdzia³u „U¿ycie listy „Photo Album””.
Pojawi się lista „Photo Album”. W razie potrzeby wyświetl listę albumów.

Podczas wykonywania czynności 3 z podrozdziału „Użycie listy „Photo Album”” na stronie 94 wybierz wariant „View/Edit Photos on the HDD”. Pojawi się lista „Photo Album”. W razie potrzeby wyświetl listę albumów lub listę plików z obrazami JPEG. Przyciskami M/m wskaż album lub plik z obrazem JPEG i naciśnij przycisk ,. Wskaż wariant „Start Audio Slideshow” i naciśnij przycisk ENTER. Przyciskami </, wybierz żądany gatunek. Informacje o przypisywaniu gatunku – patrz podrozdział „Zarządzanie utworami audio w bibliotece Music Jukebox” na stronie 89. Wskaż wariant „Start” i naciśnij przycisk ENTER. Rozpocznie się pokaz slajdów i odtwarzanie pierwszego utworu z wybranego gatunku.

2 3 4

2

Przyciskami M/m wska¿ plik z obrazem JPEG i naciœnij przycisk ENTER.
Wybrany obraz JPEG zostanie wyświetlony na całym ekranie.

Wyœwietlanie szczegó³owych informacji

5

1 2

Wybierz plik z obrazem JPEG i naciśnij przycisk ,. Wskaż wariant „Detailed Information” i naciśnij przycisk ENTER. Pojawią się szczegółowe informacje o pliku z obrazem JPEG.

b Uwagi
• W zależności od współczynnika kształtu obrazu, pewne obrazy mogą być wyświetlane z czarnymi pasami u góry i u dołu lub po bokach. • Duże pliki z obrazami mogą się pojawiać z kilkusekundowym opóźnieniem. Nie świadczy to o uszkodzeniu. • Podczas pokazu slajdów odtwarzane będą wszystkie albumy i utwory z wybranego gatunku, nawet jeśli wybrano pomijanie pewnych albumów lub utworów.

Wyœwietlanie pokazu slajdów

1

Wykonaj czynnoœci 1 do 4 z podrozdzia³u „U¿ycie listy „Photo Album””.
Pojawi się lista „Photo Album”. W razie potrzeby wyświetl listę albumów lub listę plików z obrazami JPEG.

Zatrzymywanie pokazu slajdów
Naciśnij przycisk x (zatrzymywania) lub O RETURN.

96

W³¹czanie pauzy w pokazie
Naciśnij przycisk X (pauzy). Zwracamy uwagę, że pauza dotyczy tylko wyświetlania – nadal jest odtwarzany dźwięk.

Zarz¹dzanie plikami z obrazami JPEG na twardym dysku

Wyœwietlane poprzedniego / nastêpnego obrazu w czasie pokazu slajdów
Naciśnij przycisk ./>.

Powiêkszanie obrazu
Podczas pokazu slajdów naciskaj przycisk ZOOM. Każde naciśnięcie przycisku ZOOM powoduje następujące zmiany powiększenia obrazu: 2× t 4× t normalne powiększenie Przemieszczanie powiększonego fragmentu umożliwiają przyciski </M/m/,.

SYSTEM MENU </M/m/,, ENTER

Obracanie obrazu
Podczas pokazu slajdów naciskaj przycisk ANGLE. Każde naciśnięcie przycisku ANGLE powoduje obrót obrazu o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
z Wskazówka Pokaz slajdów można rozpocząć, wybierając z menu niższego poziomu wariant „Start Slideshow”.

1 2 3 4 5

Naciœnij przycisk SYSTEM MENU.
Pojawi się menu systemowe.
Pliki z obrazami JPEG

Wska¿ wariant „Photo Album” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się menu „Photo Album”.

Wska¿ wariant „View/Edit Photos on the HDD” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się lista „Photo Album”.

Wybierz album lub plik z obrazem JPEG i naciœnij przycisk ,.
Pojawi się menu niższego poziomu.

Wska¿ odpowiedni wariant i naciœnij przycisk ENTER.
Można wybrać następujące funkcje edycji albumu / pliku z obrazem JPEG. „Start Slideshow”: rozpoczynanie pokazu slajdów (strona 96). „Start Audio Slideshow” (tylko twardy dysk): rozpoczynanie pokazu slajdów z dźwiękiem (strona 96). „New Album”: tworzenie nowego albumu. „Album Options” • „Erase Album”: kasowanie wybranego albumu.

97

• „Copy Album Contents”: kopiowanie na twardy dysk wszystkich plików z obrazami JPEG z wybranego albumu (strona 92). • „Rename Album”: zmienianie nazwy wybranego albumu (strona 36). • „Protect Album Contents”: ochrona wszystkich plików z obrazami JPEG w wybranym albumie. • „Cancel Protection”: wyłączanie ochrony wszystkich plików z obrazami JPEG w wybranym albumie. „Copy to DVD”: kopiowanie na płytę DVD wybranego albumu lub pliku z obrazem JPEG (strona 92). „Multi-Mode”: wybieranie do edycji wielu albumów lub plików z obrazami JPEG. „Copy all to HDD”: kopiowanie na twardy dysk wszystkich albumów i plików z obrazami JPEG (strona 90). „Copy to HDD”: kopiowanie na twardy dysk wybranego albumu lub pliku z obrazem JPEG (strona 90). „File Options” • „Erase”: kasowanie wybranego pliku z obrazem JPEG. • „Copy”: kopiowanie wybranego pliku z obrazem JPEG (strona 92). • „Rename File”: zmienianie nazwy wybranego pliku z obrazem JPEG (strona 36). • „Protect”: ochrona wybranego pliku z obrazem JPEG. Aby wyłączyć ochronę, ponownie wybierz ten wariant. „Print”: drukowanie wybranego obrazu JPEG (strona 98). „Detailed Information”: wyświetlanie szczegółowych informacji o wybranym pliku z obrazem JPEG (strona 96). „Single-Mode”: wyłączanie trybu „Multi-Mode”.

Drukowanie obrazów JPEG
Po podłączeniu do gniazda USB rekordera drukarki zgodnej z PictBridge, można drukować obrazy JPEG z twardego dysku lub podłączonego urządzenia USB. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi drukarki.

SYSTEM MENU </M/m/,, ENTER

1

Pod³¹cz drukarkê zgodn¹ z PictBridge do gniazda USB rekordera.

Rekorder DVD

do gniazda USB

Drukarka zgodna z PictBridge

98

2

Pod³¹cz urz¹dzenie USB do gniazda USB rekordera.
Czynność tę należy pominąć przy drukowaniu obrazów JPEG z twardego dysku.

10 Powtarzaj¹c czynnoœæ 9, wybierz 11 Naciœnij przycisk ,.
przycisk ENTER. wszystkie pliki, które chcesz wydrukowaæ.

3 4 5

Naciœnij przycisk SYSTEM MENU.
Pojawi się menu systemowe.

12 Wska¿ wariant „Print” i naciœnij 13 Wska¿ wariant „Start” i naciœnij
przycisk ENTER.

Pojawi się menu niższego poziomu.

Wska¿ wariant „Photo Album” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się menu „Photo Album”.

Pojawi się prośba o potwierdzenie.

Wska¿ odpowiedni wariant i naciœnij przycisk ENTER.
Aby drukować obrazy JPEG z twardego dysku, wybierz wariant „View/Edit Photos on the HDD”. Aby drukować obrazy JPEG z podłączonego urządzenia USB, wybierz wariant „View Photos on a USB Device”. Pojawi się lista „Photo Album”.

Można wybrać format papieru i układ wydruku. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi drukarki.

Aby zrezygnowaæ z drukowania
Naciśnij przycisk ENTER.

Aby wyœwietliæ pod³¹czon¹ drukarkê
Wybierz wariant „Confirm Printer” z grupy „USB” na ekranie „Options 2” (strona 120).

6

Wska¿ album i naciœnij przycisk ENTER.

Aby wykonaæ inicjalizacjê pod³¹czonego urz¹dzenia USB
Wybierz wariant „Restart USB Device” z grupy „USB” na ekranie „Options 2” (strona 120).
z Wskazówka Funkcje drukowania, takie jak format papieru czy układ wydruku, zależą od drukarki. Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi drukarki.

Pliki z obrazami JPEG

7 8

Przyciskami M/m wska¿ plik i naciœnij przycisk ,.
Pojawi się menu niższego poziomu.

Wska¿ odpowiedni wariant i naciœnij przycisk ENTER.
Aby wydrukować dwa lub większą liczbę plików, wybierz wariant „Multi-Mode”. Aby skopiować tylko plik wybrany w czynności 7, przejdź do czynności 12.

9

Wska¿ plik i naciœnij przycisk ENTER.
Zaznaczone zostanie odpowiednie pole wyboru. • Aby usunąć znak zaznaczenia, ponownie naciśnij przycisk ENTER. • Aby usunąć wszystkie znaki zaznaczenia, wybierz wariant „Single-Mode”.

99

Format Ustawienia i regulacje
Można powtórnie sformatować płytę DVD+RW, DVD-RW lub DVD-R, tak aby uzyskać czystą płytę. Szczegóły – patrz strona 41.

Ustawienia noœnika (Disc Setup)
Grupa ustawień „Disc Setup” umożliwia zmianę ustawień dotyczących płyt DVD.

Finalise
Finalizacja płyty w celu jej odtworzenia w innym urządzeniu DVD. Szczegóły – patrz strona 39.

1 2

Kiedy rekorder jest zatrzymany, naciœnij przycisk SYSTEM MENU. Wska¿ wariant „Disc Setup” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawią się warianty z grupy „Disc Setup”. Ustawienia standardowe wyróżniono podkreśleniem.

Optimise HDD
Wielokrotne nagrywanie, kasowanie i edycja nagrań prowadzi stopniowo do fragmentacji plików na twardym dysku. Aby uporządkować wszystkie pofragmentowane pliki, należy okresowo optymalizować twardy dysk. Kiedy twardy dysk będzie wymagał optymalizacji, automatycznie pojawi się odpowiedni komunikat.

1 2

Wybierz z grupy „Disc Setup” wariant „Optimise HDD” i naciśnij przycisk ENTER. Wskaż wariant „Start” i naciśnij przycisk ENTER. Pojawi się pasek postępu i rozpocznie się optymalizacja. Optymalizację można przerwać przyciskiem ENTER. Twardy dysk będzie częściowo zoptymalizowany.

Basic
Input Disc Name Można nadać nazwę płycie. Szczegóły – patrz strona 37. Protect Disc Można objąć płytę ochroną przed skasowaniem. Szczegóły – patrz strona 38. Format DVD-RW (tylko DVD-RW) Po włożeniu nowej, niesformatowanej płyty DVD-RW, rekorder automatycznie rozpoczyna formatowanie w trybie VR lub Video, zależnie od ustawienia tego parametru.
VR Mode Video Mode Automatyczne formatowanie płyty w trybie VR. Automatyczne formatowanie płyty w trybie Video.

b Uwagi
• Optymalizacja twardego dysku trwa około ośmiu godzin. Podczas optymalizacji nie można wykonywać innych operacji, takich jak nagrywanie czy odtwarzanie. • Optymalizacji twardego dysku nie można wykonać, gdy brakuje na nim wystarczającej ilości miejsca. Aby zwiększyć ilość miejsca na dysku, należy skasować tytuły (strona 64).

Format HDD.
Można sformatować twardy dysk i rozwiązać problem spowodowany przez błąd twardego dysku. Wariant „Format HDD.” można wybrać tylko wówczas, gdy twardy dysk wymaga sformatowania. Zwracamy uwagę, że z twardego dysku zostaną skasowane wszystkie nagrania.

1 2 100

Wybierz z grupy „Disc Setup” wariant „Format HDD.” i naciśnij przycisk ENTER. Wskaż wariant „Start” i naciśnij przycisk ENTER.

Ustawienia rekordera (Basic)
Grupa ustawień „Basic” pozwala na nastawienie zegara i wybór innych ustawień dotyczących rekordera.

4

1 2 3

Kiedy rekorder jest zatrzymany, naciœnij przycisk SYSTEM MENU. Wska¿ wariant „Initial Setup” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ wariant „Basic” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawią się warianty z grupy „Basic”. Ustawienia standardowe wyróżniono podkreśleniem. Aby ukryć menu, naciskaj przycisk SYSTEM MENU.

Przyciskiem m wskaż wariant „Start” i naciśnij przycisk ENTER. • Jeśli rekorder nie odbiera sygnału czasowego z żadnej stacji, naciśnij przycisk O RETURN i nastaw zegar ręcznie. • Jeśli mimo użycia funkcji automatycznego nastawiania zegara zegar nie jest nastawiony na lokalny czas, spróbuj wybrać inną stację transmitującą sygnał czasowy lub nastaw zegar ręcznie.

b Uwaga
Funkcja automatycznego nastawiania zegara nie działa, kiedy rekorder jest gotowy do synchronizowanego nagrywania.

Manual (rêczne nastawianie zegara) Umożliwia ręczne nastawienie zegara.

1 2

Wybierz z grupy „Basic” wariant „Clock Setting” i naciśnij przycisk ENTER. Wskaż wariant „Manual” i naciśnij przycisk ENTER.

Ustawienia i regulacje

Clock Setting
Auto (automatyczne nastawianie zegara) Umożliwia włączenie funkcji automatycznego nastawiania zegara, o ile jedna z lokalnych stacji transmituje sygnał czasowy.

3 4

Przyciskiem < lub , wybierz odpowiednią strefę czasową i naciśnij przycisk m. Jeśli aktualnie obowiązuje czas letni, wybierz ustawienie „On” i naciśnij przycisk ENTER.

1 2

Wybierz z grupy „Basic” wariant „Clock Setting” i naciśnij przycisk ENTER. Wskaż wariant „Auto” i naciśnij przycisk ENTER.

3

Naciskaj przycisk < lub ,, aż pojawi się numer stacji nadającej sygnał czasu.

101

5

Przyciskiem M lub m nastaw dzień i naciśnij przycisk ,. Kolejno nastaw miesiąc, rok, godzinę i minuty. Wybieraj regulowane parametry przyciskami </,, a przyciskami M/m nastawiaj ich wartości. Dzień tygodnia zostanie nastawiony automatycznie. Aby zmienić wartość liczbową, przyciskiem < wskaż żądany parametr, po czym naciskaj przyciski M/m.

b Uwaga
Tryb oszczędzania energii nie działa w następujących przypadkach, nawet gdy dla parametru „Power Save” jest wybrane ustawienie „Mode 1” lub „Mode 2”: – włączona jest funkcja synchronizowanego nagrywania, – lista programatorów zawiera wpis, w którym dla parametru „VPS/PDC” wybrane jest ustawienie „On”. – funkcje SMARTLINK nie działają, gdy dla parametru „Power Save” wybrane jest ustawienie „Mode 1” lub „Mode 2”.

6

Naciśnij przycisk ENTER, aby zegar rozpoczął pracę.

HELP Setting
On Wyświetlanie pomocy dotyczącej ekranów menu graficznego. Pomoc nie pojawia się.

Input Line System
Wybieranie systemu koloru przy nagrywaniu z podłączonego urządzenia.
NTSC PAL/ SECAM Nagrywanie w systemie NTSC lub PAL-60. Nagrywanie w systemie PAL lub SECAM.

Off

Easy Setup (prosta konfiguracja)
Wybierz ten wariant, aby rozpocząć procedurę „prostej konfiguracji” (Easy Setup).

b Uwagi
• Jeśli zmiana ustawienia parametru „Input Line System” powoduje powstawanie zakłóceń w obrazie, należy zmienić ustawienie parametru „Input Colour System” (strona 106). Jeśli nadal będą występowały zakłócenia w obrazie, należy przytrzymać wciśnięty przycisk x (zatrzymywania) na rekorderze i nacisnąć na nim przycisk INPUT. • Zmiana ustawienia parametru „Input Line System” powoduje skasowanie listy kopiowania.

1 2 3

Wybierz z grupy „Basic” wariant „Easy Setup” i naciśnij przycisk ENTER. Wskaż wariant „Start” i naciśnij przycisk ENTER. Przejdź do czynności 2 procedury prostej konfiguracji (strona 22).

Power Save
Określa, czy po wyłączeniu (w trybie czuwania) rekorder będzie się przełączał w tryb oszczędzania energii.
Mode 1 Kiedy rekorder pozostaje w trybie czuwania, do podłączonego telewizora dociera tylko sygnał z wejścia antenowego. Kiedy rekorder pozostaje w trybie czuwania, nie są reprodukowane żadne sygnały wejściowe. Tryb oszczędzania energii jest wyłączony. Normalnie wybieraj to ustawienie.

Mode 2

Off

102

Ustawienia odbioru przez antenê (Tuner)
Grupa ustawień „Tuner” pozwala na wybieranie ustawień tunera i programowanie stacji.

Download from TV
Jeśli telewizor jest połączony z rekorderem z użyciem systemu SMARTLINK, można zaprogramować stacje, wczytując je z telewizora. Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi telewizora.

1 2 3

Kiedy rekorder jest zatrzymany, naciœnij przycisk SYSTEM MENU. Wska¿ wariant „Initial Setup” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ wariant „Tuner” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawią się warianty z grupy „Tuner”. Ustawienia standardowe wyróżniono podkreśleniem. Aby ukryć menu, naciskaj przycisk SYSTEM MENU.

1 2

Wybierz z grupy „Tuner” wariant „Download from TV” i naciśnij przycisk ENTER. Przyciskiem < lub , wybierz odpowiedni kraj i naciśnij przycisk ENTER. Zaprogramowane w telewizorze stacje zostaną wówczas wczytane do rekordera. Jeśli niektóre numery programów nie są używane albo zawierają niepotrzebne kanały, można je zablokować (strona 104).

Manual CH Setting
Umożliwia ręczne programowanie kanałów. Jeśli użycie funkcji „prostej konfiguracji” nie powoduje zaprogramowania niektórych stacji, trzeba zaprogramować je ręcznie. Brak dźwięku lub zniekształcenia w obrazie mogą oznaczać, że podczas prostej konfiguracji został wybrany niewłaściwy system sygnału. W celu ręcznego wybrania właściwego systemu sygnału należy wykonać następujące czynności:

Ustawienia i regulacje

Auto Channel Setting
Auto Scan
Jeśli do połączenia telewizora z rekorderem nie jest używany system SMARTLINK, można automatycznie zaprogramować stacje przy użyciu funkcji „Auto Scan”.

1 2 3

Wybierz z grupy „Tuner” wariant „Manual CH Setting” i naciśnij przycisk ENTER. Wskaż wariant „Next Screen” i naciśnij przycisk ENTER. Przyciskiem < lub , wybierz odpowiedni kraj i naciśnij przycisk ENTER.
Numer programu

1 2 3

Wybierz z grupy „Tuner” wariant „Auto Channel Setting” i naciśnij przycisk ENTER. Wskaż wariant „Auto Scan” i naciśnij przycisk ENTER. Przyciskiem < lub , wybierz odpowiedni kraj i naciśnij przycisk ENTER. Kolejność programów będzie zależała od wybranego kraju. Jeśli niektóre numery programów nie są używane albo zawierają niepotrzebne kanały, można je zablokować (strona 104).

103

4 5

Przyciskami ./> wskaż żądany program. Przyciskami M/m wskaż parametr, którego ustawienie chcesz zmienić, a przyciskami </, wybierz żądane ustawienie. Naciśnij przycisk ENTER. • Aby zmienić ustawienia dla innego programu, cofnij się do czynności 4.

Sound System
Wybierz dostępny system telewizji (strona 104).
B/G Kraje Europy Zachodniej, oprócz wymienionych w podpunkcie „Odbierane kanały” na stronie 104. Kraje Europy Wschodniej. Wielka Brytania / Irlandia. Francja.

Skip
On Wybierz to ustawienie, gdy wybrany numer programu jest nieużywany lub zawiera niepotrzebny kanał. Numer ten będzie pomijany przy naciskaniu przycisków PROG +/–. Wybrany numer programu nie będzie pomijany.

D/K I L

Name
Można wprowadzić lub zmienić nazwę stacji, używając maksymalnie 5 znaków. Aby nazwy stacji mogły pojawiać się automatycznie, rekorder musi odbierać informacje o kanałach (na przykład informacje SMARTLINK. Naciśnij przycisk ,, po czym przyciskami </, wskaż żądany znak. Aby zmieniać znaki, przemieszczaj kursor przyciskami M/m i naciskaj przyciski </ ,.

Off

CH System
Wybierz odpowiedni region, aby uzyskać najlepszy odbiór. FR Western Euro UK & IE Eastern Euro Francja. Kraje Europy Zachodniej. Wielka Brytania / Irlandia. Kraje Europy Wschodniej.

Decoder
Służy do wybierania ustawień kanałów w zewnętrznym dekoderze (analogowym dekoderze płatnej telewizji). Szczegóły – patrz strona 28.

Channel
Naciskaj przycisk < lub ,, aż pojawi się żądany program. • Aby wybrać program telewizji kablowej lub satelitarny, naciskaj przycisk < lub , dotąd, aż wyświetlony zostanie żądany program. Odbierane kana³y
System telewizji BG (kraje Europy Zachodniej, oprócz wymienionych poniżej) Pokrycie kanałów E2 – E12 VHF Italia A – H VHF E21 – E69 UHF S1 – S20 CATV S21 – S41 HYPER S01 – S05 CATV

AFT
On Funkcja automatycznego dostrajania (ARC) jest włączona. Normalnie wybieraj to ustawienie. Można ręcznie korygować obraz.

Off

• Jeśli funkcja automatycznego precyzyjnego dostrajania działa nieskutecznie, wskaż wariant „Off”, po czym naciśnij przycisk m. Naciskaj przycisk < lub , dotąd, aż obraz stanie się czystszy. Wówczas naciśnij przycisk ENTER.

104

System telewizji DK (kraje Europy Wschodniej)

Pokrycie kanałów R1 – R12 VHF R21 – R69 UHF S1 – S20 CATV S21 – S41 HYPER S01 – S05 CATV

Kanał

Numer w polu Channel CC9 CC10 CC11 CC12 CC13 CC14 CC15 CC16 CC17 CC18 CC19 CC20 CC21 CC22 CC23 CC24 CC25 CC26 CC27 CC28 CC29 CC30 CC31 CC32 CC33 CC34 CC35 CC36 CC37 CC38 CC39 CC40 CC41 CC42 CC43 CC44

Zakres odbieranych częstotliwoœci (MHz) 180,75 – 188,75 188,75 – 196,75 196,75 – 204,75 204,75 – 212,75 212,75 – 220,75 220,75 – 228,75 228,75 – 236,75 236,75 – 244,75 244,75 – 252,75 252,75 – 260,75 260,75 – 268,75 268,75 – 276,75 276,75 – 284,75 284,75 – 292,75 292,75 – 300,75 299,25 – 307,25 307,25 – 315,25 315,25 – 323,25 323,25 – 331,25 331,25 – 339,25 339,25 – 347,25 347,25 – 355,25 355,25 – 363,25 363,25 – 371,25 371,25 – 379,25 379,25 – 387,25 387,25 – 395,25 395,25 – 403,25 403,25 – 411,25 411,25 – 419,25 419,25 – 427,25 427,25 – 435,25 435,25 – 443,25 443,25 – 451,25 451,25 – 459,25 459,25 – 467,25 Ustawienia i regulacje

H H I J J K L L M N N O P P Q S21

I (Wielka Brytania / Irlandia)

Ireland A – J VHF South Africa 4 – 11, 13 VHF B21 – B69 UHF S1 – S20 CATV S21 – S41 HYPER S01 – S05 CATV

L* (Francja)

F2 – F10 VHF F21 – F69 UHF B – Q CATV S21 – S41 HYPER

* Aby odbierać audycje we Francji, wybierz ustawienie „L”.

Nastawianie francuskich kana³ów CATV Rekorder może odbierać sygnały transmitowane w kanałach CATV B do Q i w kanałach HYPER S21 do S41. W polu Channel kanały są oznaczane za pomocą kodów od CC1 do CC44. Przykładowo, kanał B ma w polu Channel kod CC1, a kanał Q – kod CC23 (patrz tabela). Jeśli do opisu kanału CATV użyta jest częstotliwość (na przykład 152,75 MHz), to odpowiedni kod kanału należy odszukać w tabeli.
Kanał Numer w polu Channel CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 CC7 CC8 Zakres odbieranych częstotliwoœci (MHz) 116,75 – 124,75 124,75 – 132,75 132,75 – 140,75 140,75 – 148,75 148,75 – 156,75 156,75 – 164,75 164,75 – 172,75 172,75 – 180,75

S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41

B C D D E F F G

105

Channel Swapping
Po zaprogramowaniu kanałów można zmieniać ich kolejność na liście.

Ustawienia obrazu (Video In/Out)
Grupa ustawień „Video In/Out” służy do regulacji parametrów związanych z obrazem, takich jak wielkość i kolor. Ustawienia należy dobrać do rodzaju telewizora, tunera lub dekodera, które są podłączone do rekordera.

1 2

Wybierz z grupy „Tuner” wariant „Channel Swapping” i naciśnij przycisk ENTER. Wskaż wariant „Next Screen” i naciśnij przycisk ENTER.

1 2 3
3
Przyciskami M/m wskaż numer programu, który chcesz zamienić z innym programem, i naciśnij przycisk ,. • W celu wyświetlenia kolejnych stron naciskaj przycisk ./>. Przyciskami M/m wskaż numer programu, który chcesz zamienić z programem wybranym w czynności 3, i naciśnij przycisk ENTER. Programy zostaną zamienione. • Aby zamienić kolejne programy, cofnij się do czynności 3.

Kiedy rekorder jest zatrzymany, naciœnij przycisk SYSTEM MENU. Wska¿ wariant „Initial Setup” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ wariant „Video In/Out” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawią się warianty z grupy „Video In/ Out”. Ustawienia standardowe wyróżniono podkreśleniem.

4

Input Colour System
Umożliwia wybór systemu kolory, jeśli zmiana ustawienia parametru „Input Line System” spowodowała zakłócenia w obrazie (strona 102).
Auto Rekorder automatycznie określa system koloru w sygnale i wybiera odpowiedni system. Wybieranie systemu koloru PAL przy wybranym ustawieniu „PAL/SECAM” parametru „Input Line System”. Wybieranie systemu koloru SECAM przy wybranym ustawieniu „PAL/SECAM” parametru „Input Line System”.

PAL

SECAM

106

z Wskazówka Kiedy dla parametru „Input Line System” wybrane jest ustawienie „NTSC”, można wybrać ustawienie „Auto”, „3.58NTSC” lub „PAL-60”.

• System SMARTLINK działa tylko przy wybranym ustawieniu „Video”. • Przy korzystaniu z połączenia HDMI nie są reprodukowane sygnały RGB.

Component Video Out
Określa format wyjściowego sygnału wideo reprodukowanego przez gniazda COMPONENT VIDEO OUT rekordera: z przeplotem lub kolejnoliniowy.
Normal (Interlace) Progressive Reprodukcja sygnału z przeplotem. Reprodukcja sygnału kolejnoliniowego. Wybierz to ustawienie, aby wyświetlać sygnał kolejnoliniowy.

LINE 1 In
Określa sposób przesyłania wejściowych sygnałów wideo przez gniazdo LINE 1/ DECODER. Niedopasowanie ustawienia tego parametru do rodzaju sygnału objawia się niewyraźnym obrazem.
Video S-Video RGB Decoder Przesyłanie sygnałów wideo. Przesyłanie sygnałów S video. Przesyłanie sygnałów RGB. Wybierz to ustawienie, jeśli podłączony jest analogowy dekoder płatnej telewizji. Nie wybieraj tego ustawienia w przypadku podłączania tunera kablowego / odbiornika satelitarnego takiego jak CanalSat.

b Uwagi
• Ustawienia parametru „Component Video Out” nie można zmieniać, gdy dla parametru „LINE 3 Out” wybrane jest ustawienie „RGB”. • Jeśli rekorder jest podłączony do monitora albo projektora tylko przez gniazda COMPONENT VIDEO OUT, to nie należy zmieniać ustawienia parametru „LINE 3 Out” na „RGB”. Po zmianie ustawienia parametru „LINE 3 Out” na „RGB” może się nie pojawić obraz. • Jeśli przełączenie rekordera na sygnał progresywny spowoduje zakłócenia w obrazie, przytrzymaj wciśnięty przycisk x (zatrzymywania) na rekorderze i naciśnij na nim przycisk Z (otwierania / zamykania). • Przy korzystaniu z połączenia HDMI nie są reprodukowane żadne sygnały wideo.

NTSC on PAL TV
Ustawienia i regulacje

LINE 3 Out
Określa sposób przesyłania wyjściowych sygnałów wideo przez gniazdo LINE 3 – TV.
Video S-Video RGB Reprodukcja sygnałów wideo. Reprodukcja sygnałów S video. Reprodukcja sygnałów RGB.

Określa, czy rekorder ma przekształcać sygnał w systemie koloru NTSC na system PAL, tak aby umożliwić odtwarzanie płyt NTSC na telewizorze zgodnym tylko z systemem PAL. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi telewizora.
On Odtwarzanie płyt NTSC na telewizorze zgodnym tylko z systemem PAL. Wybierz to ustawienie, jeśli podłączony jest telewizor wielosystemowy (zgodny z systemem NTSC).

Off

b Uwagi
• Jeśli telewizor nie obsługuje sygnałów S video ani RGB, to pomimo wybrania ustawienia „SVideo” lub „RGB” na ekranie telewizora nie pojawi się obraz. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi telewizora.

107

Ustawienia wejœcia audio (Audio In)
Grupa ustawień „Audio In” umożliwia dostosowanie dźwięku do warunków odtwarzania i połączeń.

External Audio
Stereo Wybierz to ustawienie przy odbieraniu z podłączonego urządzenia audycji stereo. Wybierz to ustawienie przy odbieraniu audycji dwujęzycznej.

Bilingual

1 2 3

Kiedy rekorder jest zatrzymany, naciœnij przycisk SYSTEM MENU. Wska¿ wariant „Initial Setup” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ wariant „Audio In” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawią się warianty z grupy „Audio In”. Ustawienia standardowe wyróżniono podkreśleniem.

b Uwaga
Kiedy sygnał wejściowy audio jest doprowadzony do gniazda wejścia DV, rekorder automatycznie wybiera ustawienie „Stereo” lub „Bilingual”, niezależnie od ustawienia parametru „External Audio”.

Bilingual Recording
Określa rodzaj nagrywanego dźwięku.
A/L Nagrywana jest główna ścieżka dźwiękowa audycji dwujęzycznej. Nagrywana jest dodatkowa ścieżka dźwiękowa audycji dwujęzycznej.

B/R

b Uwaga
Przy nagrywaniu dźwięku dwujęzycznego na twardy dysk (gdy dla parametru „HDD Recording Format” wybrane jest ustawienie „Video Mode Off” (oprócz trybu PCM)) lub na płytę DVD-RW / DVD-R w trybie VR (oprócz trybu PCM) nagrywane są oba kanały dźwięku. Żądany dźwięk można wybrać w czasie odtwarzania.

NICAM Select (strona 43)
NICAM Standard Normalnie wybieraj to ustawienie. Wybierz to ustawienie w przypadku niewyraźnego dźwięku z audycji NICAM.

DV Input
Określa ustawienie dźwięku wejściowego przy kopiowaniu z kamery DV. Ustawienia „Mix (Stereo 1: 75 %)” / „Mix (Stereo 1: 50 %)” / „Mix (Stereo 1: 25 %)” lub „Stereo 2” należy wybierać tylko wówczas, gdy do nagrania dokonanego kamerą została dodana druga ścieżka dźwiękowa.
Stereo 1 Nagrywanie tylko oryginalnej ścieżki. Normalnie, przy kopiowaniu z taśmy w formacie DV wybieraj to ustawienie. Nagrywanie tylko dodatkowego dźwięku.

Tuner Level
W przypadku zniekształceń w odtwarzanym dźwięku, zmień ustawienie tego parametru na „Compression”. Rekorder będzie zmniejszał poziom wyjściowego dźwięku. Ta funkcja wpływa na sygnał w następujących gniazdach: – LINE 2 OUT R-AUDIO-L, – LINE 3 – TV, – LINE 1/DECODER.
Normal Compression Normalnie wybieraj to ustawienie. Wybierz to ustawienie w przypadku zniekształceń dźwięku z głośników.

Stereo 2 Mix (Stereo 1: 75 %) Mix (Stereo 1: 50 %) Mix (Stereo 1: 25 %)

Nagrywanie ścieżek stereo 1 i 2.

108

Ustawienia wyjœcia audio (Audio Out)
Grupa ustawień „Audio Out” umożliwia zmianę sposobu reprodukcji sygnału dźwiękowego, gdy jest podłączony wzmacniacz (amplituner) z gniazdem wejścia cyfrowego itp. W przypadku podłączenia urządzenia, które nie jest zgodne z wybranym sygnałem dźwiękowym, z głośników będzie słychać głośny dźwięk (lub nie będzie słychać dźwięku), co może spowodować uszkodzenie słuchu lub zniszczenie głośników.

b Uwaga
Jeśli do gniazda HDMI OUT podłączone jest urządzenie, które nie obsługuje sygnałów Dolby Digital, to pomimo wybrania ustawienia „Dolby Digital” automatycznie będą reprodukowane sygnały PCM.

DTS Output (tylko DVD VIDEO)
Określa, czy mają być reprodukowane sygnały DTS.
On Wybierz to ustawienie, jeśli rekorder jest podłączony do komponentu audio wyposażonego w dekoder DTS. Wybierz to ustawienie, jeśli rekorder jest podłączony do komponentu audio bez dekodera DTS.

Off

1 2 3

Kiedy rekorder jest zatrzymany, naciœnij przycisk SYSTEM MENU. Wska¿ wariant „Initial Setup” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ wariant „Audio Out” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawią się warianty z grupy „Audio Out”. Ustawienia standardowe wyróżniono podkreśleniem.

b Uwaga
Jeśli sygnał HDMI jest kierowany do urządzenia, które nie obsługuje sygnałów DTS, to bez względu na ustawienie parametru „DTS Output” sygnały nie będą reprodukowane.

96 kHz PCM Output (tylko DVD VIDEO)
Określa częstotliwość próbkowania sygnałów dźwiękowych.
96 kHz -> 48 kHz Sygnały audio z płyt DVD VIDEO są przekształcane do postaci 48 kHz i reprodukowane. Wszystkie rodzaje sygnałów, w tym sygnały 96 kHz są reprodukowane w niezmienionej postaci. Sygnały chronione przed kopiowaniem będą zamieniane do postaci 48 kHz. Ustawienia i regulacje

96 kHz

Dolby Digital Output (tylko twardy dysk / DVD)
Określa typ sygnału Dolby Digital.
Dolby Digital Wybierz to ustawienie, jeśli rekorder jest podłączony do komponentu audio wyposażonego w dekoder Dolby Digital. Wybierz to ustawienie, jeśli rekorder jest podłączony do komponentu audio bez dekodera Dolby Digital.

b Uwagi
• Ustawienie parametru „96 kHz PCM Output” nie wpływa na sygnały audio reprodukowane przez gniazda LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) i LINE 3 – TV/LINE 1/DECODER. Sygnał, którego częstotliwość próbkowania wynosi 96 kHz, jest zamieniany na sygnał analogowy i reprodukowany. • Jeśli do gniazda HDMI OUT podłączone jest urządzenie, które nie obsługuje sygnałów 96 kHz, to pomimo wybrania ustawienia „96 kHz” automatycznie będą reprodukowane sygnały PCM 48 kHz.

Dolby Digital -> PCM

109

MPEG Output (tylko DVD VIDEO)
Określa typ sygnału MPEG audio.
MPEG Wybierz to ustawienie, jeśli rekorder jest podłączony do komponentu audio wyposażonego w dekoder MPEG. Wybierz to ustawienie, jeśli rekorder jest podłączony do komponentu audio bez dekodera MPEG. W czasie odtwarzania ścieżki dźwiękowej MPEG audio rekorder będzie reprodukować przez gniazdo DIGITAL OUT (COAXIAL) sygnał stereo.

Ustawienia jêzyka (Language)
Grupa ustawień „Language” umożliwia zmianę ustawień języka.

MPEG -> PCM

1 2 3

Kiedy rekorder jest zatrzymany, naciœnij przycisk SYSTEM MENU. Wska¿ wariant „Initial Setup” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ wariant „Language” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawią się warianty z grupy „Language”. Ustawienia standardowe wyróżniono podkreśleniem.

b Uwaga
Jeśli do gniazda HDMI OUT podłączone jest urządzenie, które nie obsługuje sygnałów MPEG audio, to pomimo wybrania ustawienia „MPEG” automatycznie będą reprodukowane sygnały PCM.

Audio DRC (regulacja zakresu dynamicznego) (tylko DVD)
Określa zakres dynamiczny (różnicę między głośnymi a cichymi dźwiękami) przy odtwarzaniu płyty DVD z funkcją „Audio DRC”. Wpływa to na sygnał w następujących gniazdach: – LINE 2 OUT R-AUDIO-L, – LINE 3 – TV, – LINE 1/DECODER, – DIGITAL OUT (COAXIAL) / HDMI OUT (tylko gdy dla parametru „Dolby Digital Output” wybrane jest ustawienie „Dolby Digital -> PCM” (strona 109)).
On Sprawia, że ciche dźwięki są wyraźne nawet przy małej głośności. Normalnie wybieraj to ustawienie.

OSD Language
Zmienia język, w jakim pojawiają się ekrany.

Audio Language (tylko DVD VIDEO)
Zmienia język ścieżki dźwiękowej.

Subtitle Language (tylko DVD VIDEO)
Zmienia język wyświetlania napisów nagranych na płycie.

Off

110

Auto Language
Z funkcji „Auto Language” można skorzystać, gdy języki wybrane za pomocą parametrów „Audio Language” i „Subtitle Language” są identyczne, a parametr „Subtitle Display” jest ustawiony na „On”.
On W przypadku płyt DVD VIDEO, których główna ścieżka dźwiękowa jest nagrana w języku wybranym za pomocą parametrów „Audio Language” i „Subtitle Language”, napisy będą wyłączone. W przypadku płyt DVD VIDEO, których główna ścieżka dźwiękowa jest nagrana w języku innym niż wybrany za pomocą parametrów „Audio Language” i „Subtitle Language”, napisy będą wyświetlane w wybranym języku i odtwarzana będzie główna ścieżka dźwiękowa. Funkcja wyłączona.

Ustawienia nagrywania (Recording)
Grupa ustawień „Recording” umożliwia zmianę ustawień nagrywania.

1 2 3

Kiedy rekorder jest zatrzymany, naciœnij przycisk SYSTEM MENU. Wska¿ wariant „Initial Setup” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ wariant „Recording” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawią się warianty z grupy „Recording”. Ustawienia standardowe wyróżniono podkreśleniem.

Off

DVD Menu Language (tylko DVD VIDEO)
Zmienia język menu DVD. Ustawienie „w/Subtitle Language” pozwala wybrać język identyczny z wybranym za pomocą parametru „Subtitle Language”.
Ustawienia i regulacje

Manual Rec. Mode
On (go to setup) Umożliwia wybór wszystkich trybów nagrywania. Wybierz to ustawienie i naciśnij przycisk ENTER. Następnie przyciskami </ , wybierz żądany tryb nagrywania i naciśnij przycisk ENTER. Można wybierać tylko standardowe tryby nagrywania.

Subtitle Display
On Off Assist Subtitle Wyświetlanie napisów. Napisy nie są wyświetlane. Wyświetlanie specjalnych napisów pomocniczych, jeśli są dostępne.

Off

z Wskazówka Po zmianie ustawienia parametru „Audio Language”, „Subtitle Language” lub „DVD Menu Language” na „Others” naciśnij przycisk m i wprowadź kod języka. Patrz podrozdział „Lista kodów języków” na stronie 136.

b Uwaga
Jeśli za pomocą parametru „DVD Menu Language”, „Subtitle Language” lub „Audio Language” zostanie wybrany język, który nie jest nagrany na płycie DVD VIDEO, to nastąpi automatyczny wybór jednego z nagranych języków.

111

Tryb nagrywania rêcznego W tabelach przedstawiono przybliżone czasy nagrywania na twardy dysk i różne rodzaje płyt DVD w każdym z trybów nagrywania ręcznego, jak również odniesienia do standardowych trybów nagrywania. Czas nagrywania na twardym dysku
Tryb nagrywania HQ+*1 PCM*2 MN32 (HQ) MN31 MN30 MN29 MN28 MN27 MN26 (HSP) MN25 MN24 MN23 MN22 MN21 (SP) MN20 MN19 MN18 (LSP) MN17 MN16 MN15 (ESP) MN14 MN13 MN12 MN11 MN10 MN9 (LP) MN8 MN7 MN6 (EP) MN5 Przybliżony czas nagrywania (godzin) RDRHX750 23 34 34 36 39 42 45 48 50 53 56 59 62 68 73 79 84 90 96 100 105 110 115 120 125 135 150 165 200 235 RDRHX950 36 53 53 57 61 66 70 75 79 84 88 92 97 105 115 120 130 140 150 155 165 175 185 190 200 210 235 265 315 370

Tryb nagrywania MN4 (SLP) MN3 (SEP) MN2 MN1

Przybliżony czas nagrywania (godzin) RDRHX750 270 340 405 455 RDRHX950 425 530 635 710

Czas nagrywania na p³ytach DVD
Przybliżony czas nagrywania (godzin) Tryb nagrywania DVD+RW / DVD-RW / DVD+R DL / DVD+R / DVD-R DL DVD-R 1 h 1 min 1 h 1 min 1 h 5 min 1 h 10 min 1 h 15 min 1 h 20 min 1 h 25 min 1 h 30 min 1 h 35 min 1 h 40 min 1 h 45 min 1 h 50 min 2 2 h 10 min 2 h 20 min 2 h 30 min 2 h 40 min 2 h 50 min 3 3 h 10 min 3 h 20 min 3 h 30 min 3 h 40 min 3 h 50 min 4 1 h 51 min 1 h 51 min 1 h 57 min 2 h 6 min 2 h 15 min 2 h 24 min 2 h 33 min 2 h 41 min 2 h 50 min 2 h 59 min 3 h 8 min 3 h 17 min 3 h 35 min 3 h 53 min 4 h 11 min 4 h 29 min 4 h 47 min 5 h 5 min 5 h 23 min 5 h 41 min 5 h 59 min 6 h 17 min 6 h 35 min 6 h 53 min 7 h 11 min

PCM*2 MN32 (HQ) MN31 MN30 MN29 MN28 MN27 MN26 (HSP) MN25 MN24 MN23 MN22 MN21 (SP) MN20 MN19 MN18 (LSP) MN17 MN16 MN15 (ESP) MN14 MN13 MN12 MN11 MN10 MN9 (LP)

112

Przybliżony czas nagrywania (godzin) Tryb nagrywania DVD+RW / DVD-RW / DVD+R DL / DVD+R / DVD-R DL DVD-R 4 h 30 min 5 6 7 8
*4

MN6 do MN1: 352 × 240 / 352 × 288 Dla twardego dysku (przy ustawieniu „Video Mode On” parametru „HDD Recording Format”) / p³yty DVD+RW/DVD-RW (w trybie Video) / DVD+R/DVD-R (w trybie Video) HQ+, PCM, MN32 do MN9: 720 × 480 / 720 × 576 MN8 i MN7: 352 × 480 / 352 × 576 MN6 do MN1: 352 × 240 / 352 × 288

MN8 MN7 MN6*3 (EP) MN5*3 MN4*3 (SLP) MN3
*3*4 *3*4

8 h 4 min 8 h 58 min 10 h 46 min 12 h 34 min 14 h 21 min 17 h 57 min 21 h 32 min 24

Rec. Mode Adjust
On Automatyczne wybieranie trybu nagrywania pozwalającego na nagranie całego programu (strona 45). Funkcja wyłączona.

(SEP ) 10 12 13 h 22 min

MN2

MN1*3*4
*1

Off

*2

*3

*4

Nagrywanie w trybie o wyższej jakości (15 Mb/s). Tryb HQ+ nie jest dostępny przy nagrywaniu na płytach DVD. Przy nagrywaniu na płyty DVD tryb nagrywania automatycznie zmienia się na HQ, nawet jeśli wybrany jest tryb HQ+. Sygnał audio jest nagrywany w formacie PCM 48 kHz, a sygnał wideo w trybie HQ. Przy nagrywaniu audycji dwujęzycznej należy wybrać nagrywany dźwięk (strona 108). Nie jest możliwe szybkie kopiowanie na płyty DVD+RW lub DVD+R tytułów nagranych w trybie MN6 lub trybie zapewniającym dłuższy czas nagrania. Tryby SEP, MN1, MN2 i MN3 nie są dostępne przy nagrywaniu na płyty DVD+RW, DVD+R i DVD+R DL. Przy nagrywaniu na płytę DVD+RW / DVD+R, tryb nagrywania automatycznie zmienia się na SLP, nawet jeśli wybrany jest tryb SEP, MN1, MN2 lub MN3.

Set Thumbnail
Wybieranie obrazu wyświetlanego jako miniatura tytułu na liście tytułów.
0 seconds 30 seconds Miniaturą obrazu jest pierwsza klatka tytułu. Miniaturą obrazu jest klatka następująca 30 sekund po pierwszej klatce. Ustawienia i regulacje Miniaturą obrazu jest klatka następująca 3 minuty po pierwszej klatce.

3 minutes

Auto Chapter (HDD/VR) (tylko twardy dysk / DVD-RW / DVD-R w trybie VR)
On Rekorder wykrywa zmiany w obrazie i dźwięku i automatycznie wstawia znaczniki rozdziałów (do 99 rozdziałów w jednym tytule nagrywanym na twardym dysku). Znaczniki rozdziałów nie są wstawiane.

z Wskazówka Sygnały audio są nagrywane w formacie Dolby Digital (2 kanały) (oprócz trybu PCM).

Rozdzielczoœæ Pierwsza wartość dotyczy ustawienia „NTSC” parametru „Input Line System” z grupy „Basic”, a druga – ustawienia „PAL/ SECAM” (strona 102). Dla twardego dysku (przy ustawieniu „Video Mode Off” parametru „HDD Recording Format”) / p³yty DVD-RW (w trybie VR) / DVD-R (w trybie VR) HQ+, PCM, MN32 do MN16: 720 × 480 / 720 × 576 MN15 do MN12: 544 × 480 / 544 × 576 MN11 do MN9: 480 × 480 / 544 × 576 MN8 i MN7: 352 × 480 / 352 × 576

Off

b Uwagi
• Częstość wstawiania znaczników rozdziałów może się zmieniać w zależności od ilości informacji w nagrywanym filmie. • Przy kopiowaniu DV na twardy dysk lub płytę DVD-RW / DVD-R (w trybie VR), gdy dla parametru „Auto Chapter (HDD/VR)” wybrane jest ustawienie „On”, znaczniki rozdziałów są automatycznie wstawiane w miejscu zmiany informacji o dacie i godzinie.

113

Auto Chapter (Video) (tylko DVD-RW / DVD-R w trybie Video)
No Separation 10 minutes Znaczniki rozdziałów nie są wstawiane. Znaczniki rozdziałów są wstawiane co mniej więcej 10 minut. Znaczniki rozdziałów są wstawiane co mniej więcej 15 minut.

Ustawienia odtwarzania (Playback)
Grupa ustawień „Playback” umożliwia zmianę ustawień odtwarzania.

15 minutes

1 2 3

Kiedy rekorder jest zatrzymany, naciœnij przycisk SYSTEM MENU. Wska¿ wariant „Initial Setup” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ wariant „Playback” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawią się warianty z grupy „Playback”. Ustawienia standardowe wyróżniono podkreśleniem.

Auto Chapter (DVD+R/+RW) (tylko DVD+RW / DVD+R)
No Separation 10 minutes Znaczniki rozdziałów nie są wstawiane. Znaczniki rozdziałów są wstawiane co mniej więcej 10 minut. Znaczniki rozdziałów są wstawiane co mniej więcej 15 minut.

15 minutes

HDD Recording Format
Określanie formatu nagrań dokonywanych dla twardy dysk.
Video Mode Off Nagrywanie na twardym dysku w trybie VR. Przy nagrywaniu audycji stereofonicznych i dwujęzycznych można nagrać zarówno dźwięk główny, jak i dodatkowy. Nagrywanie na twardym dysku w trybie Video. Przy nagrywaniu audycji stereofonicznych i dwujęzycznych można nagrać tylko jedną ścieżkę dźwiękową (główną lub dodatkową). Zmień ustawienie parametru „Bilingual Recording” z grupy „Audio In” na „A/L” (standardowe) lub „B/R” (strona 108).

TV Type
Pozwana na dopasowanie wyświetlanego obrazu do rodzaju podłączonego telewizora (telewizor panoramiczny / z trybem panoramicznym lub standardowy telewizor 4:3).
4:3 Letter Box Wybierz to ustawienie w przypadku podłączania telewizora z ekranem 4:3. Obraz panoramiczny będzie wyświetlany z czarnymi pasami u góry i u dołu ekranu. 4:3 Pan Scan Wybierz to ustawienie w przypadku podłączania telewizora z ekranem 4:3. Obraz panoramiczny automatycznie wypełnia cały ekran, a niemieszczące się fragmenty są obcinane. Wybierz to ustawienie w przypadku podłączania telewizora panoramicznego lub telewizora z trybem panoramicznym.

Video Mode On

16:9

z Wskazówka Materiał nagrany na twardy dysk w trybie VIDEO można kopiować na płyty z dużą szybkością (strona 70).

114

4:3 Letter Box

Parental Lock (blokada rodzicielska) (tylko DVD VIDEO)
Odtwarzanie pewnych płyt DVD VIDEO można ograniczyć na podstawie pierwotnie zdefiniowanych kryteriów, takich jak wiek widza. Pewne sceny mogą być blokowane lub zastępowane innymi scenami.

4:3 Pan Scan

1
16:9

Wybierz z grupy „Playback” wariant „Parental Lock” i naciśnij przycisk ENTER. Jeśli hasło zostało już wprowadzone, przejdź do czynności 3. Wskaż wariant „Set Password” i naciśnij przycisk ENTER. Pojawi się ekran wprowadzania nowego hasła.

2
b Uwaga
Niektóre nośniki mogą wymuszać zamianę ustawienia „4:3 Letter Box” na „4:3 Pan Scan” i odwrotnie.

Pause Mode
Określanie jakości obrazu w trybie pauzy.
Field Frame Wyświetlanie maksymalnie stabilnego obrazu. Wyświetlanie ostrego, ale potencjalnie niestabilnego obrazu. Wyświetlanie generalnie mniej ostrego, ale bardziej stabilnego obrazu

3

Auto

Przyciskami numerycznymi wprowadź czterocyfrowe hasło i naciśnij przycisk ENTER.
Ustawienia i regulacje

Seamless Playback (tylko twardy dysk / DVD-RW / DVD-R w trybie VR)
On Odtwarzanie jest płynne za cenę dokładności punktów edycji. W punktach edycji tytułów z playlisty w trybie VR mogą występować zatrzymania obrazu.

4

Off

Wskaż wariant „Standard” i naciśnij przycisk ENTER. Pojawi się ekran „Parental Control : Standard”.

5

Przyciskami numerycznymi wprowadź czterocyfrowe hasło i naciśnij przycisk ENTER.

115

6

Wskaż wariant „Code” (region geograficzny, którego prawo stanowi podstawę ograniczenia odtwarzania) i naciśnij przycisk ENTER. Wybrany region zostanie umieszczony w pamięci. • W przypadku wybrania wariantu „Number”, przyciskami numerycznymi wprowadź kod żądanego regionu (patrz tabela na stronie 137) i naciśnij przycisk ENTER. Wskaż wariant „Change Level” i naciśnij przycisk ENTER. Pojawi się ekran „Parental Control : Change Level”.

4

W wierszu „New Password” wprowadź przyciskami numerycznymi nowe hasło i naciśnij przycisk ENTER.

b Uwagi
• W razie zapomnienia hasła trzeba wyzerować rekorder (strona 128). • Za pomocą funkcji blokady rodzicielskiej nie można ograniczyć odtwarzania płyt, które nie współpracują z tą funkcją. • Niektóre płyty mogą wymagać zmiany poziomu blokady rodzicielskiej w czasie odtwarzania. W takim przypadku należy wprowadzić hasło, po czym zmienić poziom.

7

Angle Indicator (tylko DVD VIDEO)
On Wyświetlanie na telewizorze wskaźnika „ ”, gdy płyta zawiera scenę nagraną w różnych ujęciach (pod różnymi kątami). Na telewizorze nie pojawia się wskaźnik „ ”.

Off

8 9

Przyciskami numerycznymi wprowadź czterocyfrowe hasło i naciśnij przycisk ENTER. Wybierz żądany poziom. Im mniejsza wartość, tym ostrzejsze ograniczenie. Ograniczenie będzie dotyczyło płyt sklasyfikowanych powyżej wybranego poziomu. Wybieranie ustawień dla funkcji blokady rodzicielskiej jest zakończone. Aby wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej dla płyty, podczas wykonywania czynności 9 wybierz ustawienie „Off”. Change Password (zmienianie has³a)

10 Naciśnij przycisk ENTER.

1 2 3

Wybierz z grupy „Playback” wariant „Parental Lock” i naciśnij przycisk ENTER. Wskaż wariant „Change Password” i naciśnij przycisk ENTER. W wierszu „Current Password” wprowadź przyciskami numerycznymi czterocyfrowe hasło i naciśnij przycisk ENTER.

116

Ustawienia HDMI (HDMI Output)
Grupa ustawień „HDMI Output” umożliwia zmianę ustawień dotyczących połączenia HDMI. Wariant „HDMI Output” można wybrać tylko wówczas, gdy do gniazda HDMI OUT jest podłączone urządzenie.

720 x 576p*1 720 x 480p*2 720 x 576i*1 720 x 480i*2
*1

Reprodukcja sygnału wideo 720×576p. Reprodukcja sygnału wideo 720×480p. Reprodukcja sygnału wideo 720×576i. Reprodukcja sygnału wideo 720×480i.

1 2 3

Kiedy rekorder jest zatrzymany, naciœnij przycisk SYSTEM MENU. Wska¿ wariant „Initial Setup” i naciœnij przycisk ENTER. Wska¿ wariant „HDMI Output” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawią się warianty z grupy „HDMI Output”. Ustawienia standardowe wyróżniono podkreśleniem. Po podłączeniu urządzenia do gniazda HDMI OUT automatycznie wybierane są odpowiednie ustawienia parametrów „Screen Resolution”, „4:3 Video Output” i „Colour”.

*2

Wariant dostępny tylko przy wybranym ustawieniu „PAL/SECAM” parametru „Input Line System” z grupy „Basic” (strona 102). Wariant dostępny tylko przy wybranym ustawieniu „NTSC” parametru „Input Line System” z grupy „Basic” (strona 102).

b Uwagi
• Jeśli zmiana ustawienia parametru „Screen Resolution” spowoduje zakłócenia w obrazie, przytrzymaj wciśnięty przycisk x (zatrzymywania) na rekorderze i naciśnij na nim przycisk Z (otwierania / zamykania). • Kiedy dla parametru „Colour” z grupy „HDMI Output” wybrane jest ustawienie „YCbCr 4:2:2”, nie można wybrać ustawienia „720 x 576i” (albo „720 x 480i”).

4:3 Video Output
Ustawienie tego parametru jest istotne tylko przy wybranym ustawieniu „16:9” parametru „TV Type” z grupy „Playback”. Umożliwia ono oglądanie sygnałów kolejnoliniowych (progresywnych) o współczynniku kształtu 4:3. Jeśli zmiana współczynnika kształtu jest możliwa w telewizorze, należy jej dokonać w telewizorze, a nie w rekorderze. Wybrane ustawienie dotyczy tylko połączenia HDMI.
Full Wybierz to ustawienie, jeśli współczynnik kształtu można zmienić w telewizorze. Wybierz to ustawienie, jeśli telewizor nie pozwala na zmianę kształtu. Obraz 4:3 będzie reprodukowany w niezmienionym kształcie. Ustawienia i regulacje

Screen Resolution
Określa typ sygnału wideo reprodukowanego przez gniazdo HDMI OUT. Jeśli obraz jest niewyraźny, nienaturalny lub niesatysfakcjonujący, wypróbuj inne ustawienie dopasowane do płyty i telewizora lub projektora. Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi telewizora lub projektora.
1920 x 1080p Reprodukcja sygnału wideo 1920×1080p. 1920 x 1080i 1280 x 720p Reprodukcja sygnału wideo 1920×1080i. Reprodukcja sygnału wideo 1280×720p.

Normal

Telewizor

117

Colour
Określa sposób przesyłania wyjściowych sygnałów wideo przez gniazdo HDMI.
RGB (0-255) Reprodukcja sygnałów RGB (0-255). Wybierz to ustawienie, jeśli podłączone jest urządzenie RGB (0-255). Reprodukcja sygnałów RGB (16-235). Wybierz to ustawienie, jeśli kolory są zbyt żywe, a czerń zbyt głęboka. Reprodukcja 10-bitowego sygnału komponentowego YCbCr 4:2:2. Reprodukcja 8-bitowego sygnału komponentowego YCbCr 4:4:4.

b Uwagi
• Sygnały PCM mogą nie być reprodukowane nawet po zmianie ustawienia parametru „Audio Out” na „Auto”. Zależy to od wybranych ustawień, liczby kanałów dźwięku i podłączonego urządzenia HDMI. • Funkcji „Audio Output” nie można użyć, gdy jest podłączone urządzenie DVI.

HDMI Control
On Możliwość użycia funkcji sterowania przez HDMI (strona 17). Funkcja wyłączona.

RGB (16-235)

Off

YCbCr 4:2:2

YCbCr 4:4:4

b Uwagi
• Dostępność poszczególnych ustawień zależy od podłączonego urządzenia. • Kiedy jest podłączone urządzenie DVI, nie można wybrać ustawienia „YCbCr 4:2:2” ani „YCbCr 4:4:4”. • Kiedy dla parametru „Screen Resolution” z grupy „HDMI Output” wybrane jest ustawienie „720 x 576i” (albo „720 x 480i”), nie można wybrać ustawienia „YCbCr 4:2:2”.

Audio Output
Określa typ sygnału audio reprodukowanego przez gniazdo HDMI OUT.
Auto Reprodukcja sygnałów audio Dolby Digital, MPEG i DTS w postaci strumienia danych (bitstream). Normalnie wybieraj to ustawienie. Zamiana wszystkich sygnałów audio (oprócz DTS) na sygnał PCM. Wybierz to ustawienie, jeśli podłączone urządzenie obsługuje strumienie danych audio.

PCM

Bitstream Priority

118

Inne ustawienia (Options)
Ustawienia z grup „Options” i „Options 2” umożliwiają zmienianie innych ustawień roboczych.

Command Mode
Zmienia tryb sterowania rekorderem w celu uniknięcia zakłóceń w pracy innego rekordera DVD lub odtwarzacza DVD Sony.

1 2

Wybierz z grupy „Options” wariant „Command Mode” i naciśnij przycisk ENTER. Wskaż żądany tryb sterowania (DVD1, DVD2 lub DVD3) i naciśnij przycisk ENTER.

1 2 3

Kiedy rekorder jest zatrzymany, naciœnij przycisk SYSTEM MENU. Wska¿ wariant „Initial Setup” i naciœnij przycisk ENTER. Wybierz wariant „Options” lub „Options 2” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawią się warianty z grupy „Options” lub „Options 2”. Ustawienia standardowe wyróżniono podkreśleniem. Przykład: grupa „Options”

b Uwaga
Standardowo rekorder i dostarczony pilot pracują w trybie sterowania DVD3. Jeśli w rekorderze i pilocie są wybrane różne tryby sterowania, pilot nie działa. Należy wybrać identyczne tryby sterowania.

3

Wybierz w pilocie tryb sterowania identyczny z trybem wybranym w rekorderze. W tym celu wykonaj następujące czynności: 1 Przytrzymaj wciśnięty przycisk ENTER. 2 Trzymając wciśnięty przycisk ENTER, naciśnij przycisk numeryczny odpowiadający żądanemu trybowi sterowania.
Ustawienia i regulacje Tryb sterowania Przycisk DVD1 Przycisk z cyfrą 1 Przycisk z cyfrą 2 Przycisk z cyfrą 3

Options
On Screen Display
On Automatyczne wyświetlanie informacji na ekranie po włączeniu rekordera itp. Wyświetlanie informacji tylko po naciśnięciu przycisku DISPLAY.

DVD2 DVD3

3 Trzymaj przycisk numeryczny i przycisk ENTER przez co najmniej trzy sekundy.
z Wskazówka Bieżący tryb sterowania rekorderem można sprawdzić na wyświetlaczu na płycie czołowej.

Off

Front Panel Display
Regulacja jasności wyświetlacza na płycie czołowej.
On Off Duża jasność. Wyłączanie podświetlenia po wyłączeniu zasilania.

Tryb sterowania DVD1 DVD2 DVD3

Wskazanie na płycie czołowej Widać wskazanie „1”. Widać wskazanie „2”. Brak wskazania „1” i „2”.

119

SMARTLINK
This Recorder Możliwość użycia funkcji SMARTLINK z rekordera Only pozostającego w trybie czuwania. Pass Through Możliwość użycia funkcji SMARTLINK z podłączonego urządzenia, gdy rekorder pozostaje w trybie czuwania.

Confirm Printer Wyświetla producenta i nazwę modelu drukarki podłączonej do rekordera. Zwracamy uwagę, że działanie tej funkcji zależy od drukarki.

TV Pause
Wybieranie tunera wykorzystywanego przez funkcję TV Pause (strona 59).
TV’s Tuner Wybierz to ustawienie, jeśli rekorder jest podłączony do telewizora przez gniazdo SCART. Wybierz to ustawienie, jeśli rekorder nie jest podłączony do telewizora przez gniazdo SCART.

b Uwaga
Aby zmienić ustawienie parametru „SMARTLINK” na „Pass Through”, trzeba wybrać ustawienie „Off” parametru „Power Save” z grupy „Basic” (strona 102).

Recorder’s Tuner

DivX
Registration Code Wyświetlanie przydzielonego rekorderowi kodu rejestracyjnego plików z filmami DivX. Więcej informacji można znaleźć w Internecie pod adresem http://www.divx.com/vod.

Set Preview (tylko twardy dysk)
Określa typ miniatur wyświetlanych na liście tytułów.
Quick Preview Normal Odtwarzanie krótkich fragmentów z różnych części wybranego tytułu. Odtwarzanie wybranego tytułu od początku.

Options 2
USB
Restart USB Device Inicjalizacja podłączonego urządzenia USB, które nie reaguje na sygnały z rekordera. Jeśli podłączone urządzenie USB nadal działa niewłaściwie, spróbuj wykonać następujące czynności: – wyłącz i włącz urządzenie USB, – odłącz i z powrotem podłącz przewód USB.

120

Zak³ócenia w obrazie. Informacje dodatkowe

Rozwi¹zywanie problemów
Jeśli w czasie eksploatacji rekordera wystąpi jeden z opisanych tu problemów, to przed dostarczeniem rekordera do serwisu należy spróbować samodzielnie rozwiązać problem, korzystając z podanych tu wskazówek. Jeśli problem nie daje się rozwiązać, prosimy o kontakt z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.

Zasilanie
Zasilanie nie w³¹cza siê.
, Sprawdź, czy przewód zasilający jest starannie podłączony.

Obraz
Brak obrazu.
, Jeszcze raz starannie podłącz przewody połączeniowe. , Przewody połączeniowe są uszkodzone. , Sprawdź sposób podłączenia telewizora (strona 14). , Wybierz w telewizorze wejście sygnału (np. „VCR” lub „AV 1”), które pozwala na wyświetlanie obrazu z rekordera. , Sprawdź, czy ustawienia wybrane w grupie „Video In/Out” odpowiadają konfiguracji zestawu (strona 106). , Jeśli rekorder jest podłączony do telewizora tylko za pomocą gniazd COMPONENT VIDEO OUT, to dla parametru „Component Video Out” z grupy „Video In/Out” musi być wybrane ustawienie „Progressive” (strona 107). , W momencie przełączenia warstw podczas odtwarzania dwuwarstwowej płyty DVD może wystąpić krótka przerwa w obrazie i dźwięku.

, Jeśli obraz z rekordera dociera do telewizora przez magnetowid lub jeśli rekorder jest podłączony do zestawu telewizor/magnetowid, to na jakość obrazu może wpływać sygnał ochrony przed kopiowaniem stosowany w niektórych nagraniach DVD. Jeśli problem występuje nawet wtedy, gdy rekorder jest podłączony bezpośrednio do telewizora, należy spróbować go podłączyć do wejścia S VIDEO telewizora. , Rekorder został przełączony w tryb kolejnoliniowy, mimo że telewizor nie obsługuje sygnału kolejnoliniowego. W takim przypadku przytrzymaj wciśnięty przycisk x (zatrzymywania) na rekorderze i naciśnij na nim przycisk Z (otwierania / zamykania). , Nawet jeśli telewizor obsługuje sygnały w formacie kolejnoliniowym (525p/625p), to wybranie trybu kolejnoliniowego może powodować zakłócenia w obrazie. W takim przypadku przytrzymaj wciśnięty przycisk x (zatrzymywania) na rekorderze i naciśnij na nim przycisk Z (otwierania / zamykania). Rekorder przełączy się na normalny sygnał (z przeplotem). , Odtwarzany jest tytuł, którego system kolorów różni się od systemu koloru telewizora. , W obrazie nagrywanym na twardym dysku mogą występować zakłócenia. Wynika to z właściwości twardego dysku i nie świadczy o uszkodzeniu. , W momencie przełączenia warstw podczas odtwarzania dwuwarstwowej płyty DVD może wystąpić krótka przerwa w obrazie i dźwięku.

Informacje dodatkowe

Brak obrazu lub zak³ócenia w obrazie przy korzystaniu z gniazda DV IN.
, Wykonaj następujące czynności: 1Wyłącz rekorder i włącz go na nowo. 2Wyłącz podłączone urządzenie i włącz je na nowo. 3Odłącz i ponownie podłącz przewód i.LINK.

Brak obrazu lub zak³ócenia w obrazie przy korzystaniu z gniazda HDMI OUT.
, Wykonaj następujące czynności: 1Wyłącz rekorder i włącz go na nowo. 2Wyłącz podłączone urządzenie i włącz je na nowo. 3Odłącz i ponownie podłącz przewód HDMI.

121

, Jeśli reprodukcja sygnału wideo odbywa się przez gniazdo HDMI OUT, to w rozwiązaniu problemu może pomóc zmiana ustawienia parametru „Screen Resolution” z grupy „HDMI Output” (strona 117). Połącz telewizor z rekorderem za pomocą gniazda innego niż HDMI OUT i wybierz w telewizorze wejście, które pozwala na wyświetlenie obrazu z rekordera. Zmień ustawienie parametru „Screen Resolution” z grupy „HDMI Output” i z powrotem wybierz w telewizorze wejście HDMI. Jeśli obraz nadal nie będzie się pojawiać, powtarzaj te czynności, aby wypróbować inne ustawienia. , Rekorder jest podłączony do urządzenia wejściowego niezgodnego z HDCP (strona 15). , Jeśli zmiana ustawienia parametru „Screen Resolution” spowoduje zakłócenia w obrazie, przytrzymaj wciśnięty przycisk x (zatrzymywania) na rekorderze i naciśnij na nim przycisk Z (otwierania / zamykania).

Nie mo¿na zmieniaæ kana³ów telewizyjnych.
, Wybierany kanał został wyłączony (strona 104). , Rozpoczęło się nagrywanie z użyciem programatora, co spowodowało zmianę kanałów.

Obraz z urz¹dzenia pod³¹czonego do wejœcia rekordera nie pojawia siê na ekranie.
, Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazda LINE 1/DECODER, przyciskiem INPUT wyświetl na płycie czołowej wskazanie „L1”. Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazd LINE 2 IN, przyciskiem INPUT wyświetl na płycie czołowej wskazanie „L2”.

Zniekszta³cenia w obrazie telewizyjnym lub obrazie z innego urz¹dzenia, gdy sygna³ przechodzi przez rekorder.
, Jeśli obraz z odtwarzacza DVD, magnetowidu lub tunera dociera do telewizora przez rekorder, to na jakość obrazu może wpływać sygnał ochrony przed kopiowaniem stosowany w niektórych programach. Odłącz odpowiednie urządzenie od rekordera i podłącz je bezpośrednio do telewizora.

Obraz odbieranej audycji telewizyjnej nie wype³nia ekranu.
, Ręcznie wybierz ustawienia kanału za pomocą parametru „Manual CH Setting” z grupy „Tuner” (strona 103). , Przyciskiem INPUT wybierz właściwe źródło lub przyciskami PROG +/– wybierz numer dowolnego programu telewizyjnego.

Obraz nie wype³nia ekranu.
, Dopasuj ustawienie parametru „TV Type” z grupy „Playback” do współczynnika kształtu ekranu telewizora (strona 114).

Zniekszta³cenia w obrazie audycji telewizyjnej.
, Zmień ustawienie anteny. , Skoryguj obraz. (Patrz instrukcja obsługi telewizora.) , Ustaw rekorder w większej odległości od telewizora. , Umieść wiązkę przewodów antenowych możliwie daleko od telewizora. , Przewód antenowy jest podłączony do gniazda AERIAL OUT rekordera. Podłącz go do gniazda AERIAL IN. , Systemy koloru rekordera i telewizora różnią się. Aby zmienić system koloru rekordera, przytrzymaj wciśnięty przycisk x (zatrzymywania) na rekorderze i naciśnij na nim przycisk INPUT.

Obraz nie wype³nia ekranu pomimo nastawienia wspó³czynnika kszta³tu obrazu za pomoc¹ parametru „TV Type” z grupy „Playback”.
, Współczynnik kształtu obrazu jest wymuszony przez tytuł.

Obraz jest czarno-bia³y.
, Sprawdź, czy ustawienie parametru „LINE 3 Out” z grupy „Video In/Out” odpowiada konfiguracji zestawu (strona 107). , Jeśli jest używany przewód SCART, musi on zawierać pełen zestaw żył (21 styków).

122

DŸwiêk
Brak dŸwiêku.
, Jeszcze raz starannie wykonaj połączenia. , Przewód połączeniowy jest uszkodzony. , W urządzeniu audio jest wybrane niewłaściwe wejście albo urządzenie audio jest niewłaściwie podłączone. , Rekorder pracuje w trybie szybkiego odtwarzania w przód, odtwarza do tyłu lub w zwolnionym tempie albo pozostaje w trybie pauzy. , Jeśli nie można odtwarzać sygnału dźwiękowego przez gniazdo DIGITAL OUT (COAXIAL) / HDMI OUT, sprawdź ustawienia z grupy „Audio Out” (strona 109). , Przy odtwarzaniu filmów DivX rekorder obsługuje tylko dźwięk MP3, Dolby Digital i MPEG audio. Naciskając przycisk AUDIO, wybierz dźwięk MP3 lub MPEG audio.

DŸwiêk jest za cichy.
, Dźwięk nagrany na niektóre płyty DVD jest bardzo cichy. Głośność może się poprawić po wybraniu ustawienia „On” parametru „Audio DRC” z grupy „Audio Out” (strona 110). , Zmień ustawienie parametru „Tuner Level” z grupy „Audio In” na „Normal” (strona 108).

Nie mo¿na nagraæ lub odtworzyæ alternatywnej œcie¿ki dŸwiêkowej.
, W przypadku nagrywania z zewnętrznego urządzenia, zmień na „Bilingual” ustawienie parametru „External Audio” z grupy „Audio In” (strona 108). , Wielojęzycznych ścieżek dźwiękowych (głównej i dodatkowej) nie można nagrywać na twardym dysku (przy włączonym trybie Video) i płytach DVD+RW, DVD-RW (w trybie Video), DVD+R i DVD-R (w trybie Video). Aby wybrać żądany język, przed nagrywaniem zmień ustawienie parametru „Bilingual Recording” z grupy „Audio In” na „A/L” lub „B/R” (strona 108). Chcąc nagrać na płytę obie ścieżki dźwiękowe, użyj płyty DVD-RW / DVD-R (w trybie VR). Aby dokonać takiego nagrania na twardy dysk, zmień ustawienie parametru „HDD Recording Format” z grupy „Recording” na „Video Mode Off” (strona 114). , Jeśli do gniazda DIGITAL OUT (COAXIAL) jest podłączone urządzenie audio i w czasie odtwarzania zamierzasz przełączać ścieżkę dźwiękową odtwarzaną z twardego dysku (przy wybranym ustawieniu „Video Mode Off” parametru „HDD Recording Format” z grupy „Recording” (strona 114)) lub płyty DVD-RW / DVD-R (w trybie VR), to zmień na „Dolby Digital -> PCM” ustawienie parametru „Dolby Digital Output” z grupy „Audio Out” (strona 109).

Przez gniazdo HDMI OUT nie jest reprodukowany dŸwiêk.
, Wykonaj następujące czynności: 1Wyłącz rekorder i włącz go na nowo. 2Wyłącz podłączone urządzenie i włącz je na nowo. 3Odłącz i ponownie podłącz przewód HDMI. , Gniazdo HDMI OUT jest podłączone do urządzenia DVI (gniazda DVI nie obsługują sygnału fonii). , Urządzenie podłączone do gniazda HDMI OUT nie obsługuje wybranego formatu sygnału fonii. W takim przypadku zmień ustawienie parametru „Audio Output” z grupy „HDMI Output” na „PCM” (strona 118).

Informacje dodatkowe

Wystêpuj¹ zniekszta³cenia dŸwiêku.
, Zmień ustawienie parametru „Tuner Level” z grupy „Audio In” na „Compression” (strona 108).

Wystêpuj¹ zak³ócenia w dŸwiêku.
, Podczas odtwarzania płyty CD ze ścieżką dźwiękową DTS, w gniazdach LINE 2 OUT R-AUDIO-L, LINE 3 – TV oraz LINE 1/DECODER występują zakłócenia (strona 81).

123

Odtwarzanie
Rekorder nie odtwarza z ¿adnego rodzaju noœnika (oprócz twardego dysku).
, Płyta została włożona spodem do góry. Włóż płytę tak, aby strona z opisem znajdowała się u góry. , Płyta jest niewłaściwie włożona. , W rekorderze skropliła się para wodna. Jeśli rekorder jest włączony, nie wyłączaj go (w przeciwnym razie nie włączaj rekordera). Zaczekaj mniej więcej godzinę na odparowanie wilgoci. , Jeśli płyta była nagrywana w innym rekorderze i nie została sfinalizowana (strona 39), to nie będzie jej można odtworzyć.

, Płyta DVD VIDEO uniemożliwia zmianę języka ścieżki dźwiękowej. , Spróbuj zmienić język w menu płyty DVD VIDEO.

Nie mo¿na zmieniæ jêzyka napisów albo wy³¹czyæ napisów.
, Odtwarzana płyta DVD VIDEO nie zawiera napisów w wielu językach. , Płyta DVD VIDEO uniemożliwia zmianę napisów. , Spróbuj zmienić napisy w menu płyty DVD VIDEO. , Nie można zmieniać napisów w tytułach nagranych za pomocą rekordera.

Nie mo¿na zmieniaæ k¹tów.
, Odtwarzana płyta DVD VIDEO nie zawiera scen zarejestrowanych pod wieloma kątami. , Kąt można zmienić tylko wówczas, gdy na ekranie telewizora widać wskaźnik „ ” (strona 53). Aby w momencie odtwarzania sceny nagranej pod wieloma kątami pojawiał się wskaźnik „ ”, zmień na „On” ustawienie parametru „Angle Indicator” z grupy „Playback” (strona 116). , Płyta DVD VIDEO uniemożliwia zmianę kątów. , Spróbuj zmienić kąt w menu płyty DVD VIDEO. , Nie można zmieniać kątów w tytułach nagranych za pomocą rekordera. , Nie można zmieniać kątów w czasie odtwarzania w zwolnionym tempie i podczas pauzy w odtwarzaniu.

Odtwarzanie nie zaczyna siê od pocz¹tku.
, Włączona jest funkcja Resume play (strona 53). , Włożona jest płyta DVD, która zawiera samoczynnie pojawiające się menu tytułów lub menu DVD. Do rozpoczęcia odtwarzania użyj menu.

Rekorder automatycznie rozpoczyna odtwarzanie.
, Płyta DVD VIDEO ma funkcję automatycznego odtwarzania.

Odtwarzanie automatycznie siê zatrzymuje.
, Przy odtwarzaniu płyty DVD z sygnałami automatycznej pauzy rekorder zatrzymuje się po napotkaniu sygnału automatycznej pauzy.

Nie mo¿na odtworzyæ pliku z filmem DivX.
, Plik nie ma formatu DivX. , Plik ma rozszerzenie inne niż „.avi” lub „.divx”. , Płyta DATA CD (film DivX) / DATA DVD (film DivX) nie jest nagrana w formacie DivX zgodnym z ISO9660 (poziom 1 / poziom 2), Romeo, Joliet lub UDF (Universal Disk Format) 1.02, 1.50, 2.00 lub 2.01. , Film DivX w pliku ma wymiary większe niż 720 (szerokość) x 576 (wysokość).

Nie mo¿na u¿yæ pewnych funkcji, takich jak zatrzymywanie, wyszukiwanie czy odtwarzanie w zwolnionym tempie.
, Niektóre płyty DVD mogą nie pozwalać na użycie części z wymienionych tu funkcji. Zapoznaj się z opisem dostarczonym z płytą.

Nie mo¿na zmieniæ jêzyka œcie¿ki dŸwiêkowej.
, Odtwarzana płyta DVD nie zawiera ścieżki dźwiękowej nagranej w wielu językach.

124

Nie mo¿na odtwarzaæ utworów MP3 audio.
, Utwory MP3 audio są nagrane w formacie nieobsługiwanym przez rekorder (strona 130).

Nie mo¿na wyœwietlaæ obrazów JPEG.
, Pliki z obrazami JPEG są nagrane w formacie nieobsługiwanym przez rekorder (strona 130). , Nie można wyświetlać progresywnych obrazów JPEG.

, Ustawienie programatora pokrywało się z ustawieniem innego programatora (strona 48). , W rekorderze nie ma płyty DVD. , Na nośniku zabrakło miejsca. , Rekorder pracował w trybie kopiowania.

Nagrywanie nie zatrzymuje siê natychmiast po naciœniêciu przycisku x REC STOP.
, Kilkusekundowe opóźnienie w zatrzymaniu nagrywania wynika z konieczności zapisu danych na nośnik. Po naciśnięciu przycisku x REC STOP na ekranie mogą się pojawić instrukcje dla użytkownika. Należy wtedy postępować zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.

Nie dzia³a funkcja TV Pause.
, Trwa nagrywanie na twardy dysk albo dysk jest pełny.

Nagrywanie / Nagrywanie z u¿yciem programatora / Edycja
Nie mo¿na wybraæ kana³u innego ni¿ ten, z którego odbywa siê nagrywanie.
, Wybierz w telewizorze sygnał z wejścia „TV”.

Nagrywanie nie zatrzymuje siê mimo naciœniêcia przycisku x.
, Naciśnij przycisk x REC STOP.

Nagranie z u¿yciem programatora nie jest pe³ne albo nie zaczyna siê od pocz¹tku.
, Podczas nagrywania wystąpiła przerwa w zasilaniu. Jeśli zasilanie zostanie przywrócone w czasie planowanego nagrania, rekorder wznowi nagrywanie. Jeśli przerwa w zasilaniu trwa ponad godzinę, ponownie nastaw zegar (strona 101). , Ustawienie programatora pokrywało się z ustawieniem innego programatora (strona 48). , Na nośniku zabrakło miejsca. , Działa funkcja VPS/PDC.

Nagrywanie nie zaczyna siê natychmiast po naciœniêciu przycisku z REC.
, Przed użyciem rekordera zaczekaj, aż z wyświetlacza na płycie czołowej zniknie napis „LOAD”, „FORMAT” lub „INFO WRITE”.

Informacje dodatkowe

Pomimo w³aœciwego nastawienia programatora nie zosta³o dokonane nagranie.
, Podczas nagrywania wystąpiła przerwa w zasilaniu. , Wewnętrzny zegar rekordera przestał pracować ze względu na przerwę w zasilaniu, która trwała ponad godzinę. Nastaw zegar (strona 101). , Po nastawieniu programatora został zablokowany kanał. Patrz punkt „Manual CH Setting” na stronie 103 , Wyłącz przewód zasilający z gniazdka sieciowego i włącz go na nowo. , Program zawiera sygnały ochrony przed kopiowaniem, które uniemożliwiają nagrywanie.

Skasowaniu uleg³y poprzednio nagrane dane.
, Po włożeniu płyty DVD z danymi nagranymi w komputerze, których nie można odtworzyć w rekorderze, dane te zostaną skasowane.

Nie dzia³a funkcja VPS/PDC.
, Sprawdź, czy zegar i data są nastawione właściwie. , Sprawdź, czy nastawiona jest właściwa godzina VPS/PDC (może być błąd w programie telewizyjnym). Jeśli nadawca programu nie transmituje właściwych informacji VPS/PDC, rekorder nie rozpocznie nagrywania.

125

, W przypadku słabego odbioru sygnał VPS/ PDC może ulec przekłamaniu i rekorder nie rozpocznie nagrywania.

Kopiowanie
Skopiowany tytu³ znikn¹³ z listy tytu³ów na twardym dysku.
, Tytuł zawierał sygnał ochrony przed kopiowaniem i dlatego został przeniesiony (strona 71).

Nagrywanie z pod³¹czonego urz¹dzenia wyposa¿onego w programator
Pomimo w³aœciwego nastawienia funkcji synchronizowanego nagrywania nie zosta³o dokonane nagranie.
, Zapomniano o wyłączeniu podłączonego urządzenia. Wyłącz podłączone urządzenie i przełącz rekorder w tryb gotowości do synchronizowanego nagrywania (strona 49). , Rekorder nie został przełączony w tryb gotowości do synchronizowanego nagrywania. Przełącz rekorder w tryb gotowości do synchronizowanego nagrywania. Sprawdź, czy pali się wskaźnik SYNCHRO REC na płycie czołowej (strona 49). , Urządzenie nie jest podłączone do gniazda LINE 1/DECODER rekordera. , Rekorder jest podłączony do gniazda wyjścia telewizyjnego podłączonego urządzenia. , Ustawienie programatora synchronizowanego nagrywania pokrywa się z ustawieniem innego programatora (strona 50).

Nie jest mo¿liwe szybkie kopiowanie.
, Tytuł nie może być kopiowany z dużą szybkością (strona 72). Tytuł, który pierwotnie zawierał obraz w różnych formatach, nie może być kopiowany z dużą szybkością, nawet jeśli za pomocą funkcji kasowania A-B został zmieniony tak, że zawiera obraz tylko w jednym formacie.

Nie jest mo¿liwe kopiowanie miêdzy twardym dyskiem a p³yt¹ DVD.
, Wybranego tytułu nie można skopiować (strona 71).

Wyœwietlacz
Przesta³ chodziæ zegar.
, Ponownie nastaw zegar (strona 101). , Zegar przestał pracować ze względu na przerwę w zasilaniu, która trwała ponad godzinę. Nastaw zegar (strona 101).

Miga wskaŸnik programatora.
, Na nośniku nie ma dostatecznej ilości miejsca. , Włóż do rekordera płytę przeznaczoną do nagrywania. , Włożona płyta DVD jest objęta ochroną (strona 38).

Nagrywanie z u¿yciem funkcji synchronizowanego nagrywania jest niepe³ne.
, Ustawienie programatora w podłączonym urządzeniu pokrywało się z ustawieniem programatora w rekorderze (strona 50). , Podczas nagrywania wystąpiła przerwa w zasilaniu. , Przycisk [/1 został naciśnięty zanim rozpoczęło się synchronizowane nagrywanie.

Na wyœwietlaczu na p³ycie czo³owej nie widaæ wskazania zegara.
, Dla parametru „Front Panel Display” z grupy „Options” wybrane jest ustawienie „Off” (strona 119).

Rekorder automatycznie rozpoczyna nagrywanie w chwili w³¹czenia tunera satelitarnego.
, Włączona jest funkcja synchronizowanego nagrywania. Wyłącz tuner satelitarny, a następnie funkcję synchronizowanego nagrywania (strona 49).

126

Pilot
Nie dzia³a pilot.
, Dla rekordera i pilota są wybrane różne tryby zdalnego sterowania. Wybierz identyczne tryby (strona 119). Standardowo rekorder i dostarczony pilot pracują w trybie sterowania DVD3. Bieżący tryb sterowania można sprawdzić na wyświetlaczu na płycie czołowej (strona 119). , Wyczerpane baterie. , Zbyt duża odległość między pilotem a rekorderem. , Po wymianie baterii przywrócone zostało domyślne ustawienie kodu producenta w pilocie. Ponownie wprowadź właściwy kod (strona 20). , Pilot nie jest skierowany w stronę czujnika zdalnego sterowania na rekorderze.

Po naciœniêciu przycisku Z (otwierania / zamykania) nie otwiera siê szuflada na p³ytê.
, Po nagrywaniu lub edycji płyty DVD otwarcie szuflady może nastąpić z kilkusekundowym opóźnieniem. Wynika to z konieczności zapisu danych na płytę.

Nie dzia³aj¹ ¿adne przyciski, a na wyœwietlaczu na p³ycie czo³owej widaæ komunikat „LOCKED”.
, Rekorder został zablokowany. Wyłącz funkcję ochrony przed dziećmi (strona 53, 80).

Szuflada na p³ytê nie otwiera siê, a na wyœwietlaczu na p³ycie czo³owej widaæ komunikat „TRAYLOCKED”.
, Skontaktuj się z lokalną autoryzowaną stacją serwisową Sony.

Inne
Rekorder nie rozpoznaje pod³¹czonego urz¹dzenia USB.
, Upewnij się, że urządzenie USB jest starannie podłączone do rekordera (strona 98). , Sprawdź, czy urządzenie USB lub przewód nie są uszkodzone. , Sprawdź, czy urządzenie USB jest włączone.

Na wyœwietlaczu na p³ycie czo³owej widaæ napis „REPAIR”.
, Kiedy rekorder włączy się po przerwaniu nagrywania wskutek braku zasilania albo po wystąpieniu jakiegoś błędu, uruchamia się funkcja naprawiania twardego dysku albo płyty. Nie wyłączaj rekordera aż do zniknięcia komunikatu „REPAIR”. Informacje dodatkowe

Automatycznie zmienia siê jêzyk napisów na ekranie.
, Kiedy dla parametru „HDMI Control” z grupy „HDMI Output” wybrane jest ustawienie „On” (strona 118), język wyświetlania zmienia się automatycznie w przypadku zmiany ustawień języka w podłączonym telewizorze itp.

Na wyœwietlaczu na p³ycie czo³owej widaæ napis „E01”.
, Wystąpił problem z twardym dyskiem. Prosimy o skontaktowanie się z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony. Zwracamy uwagę, że podczas prac serwisowych skasowana może zostać zawartość twardego dysku.

Rekorder dzia³a niew³aœciwie.
, Naciśnij przycisk [/1 na rekorderze na co najmniej 5 sekund, aby wyłączyć rekorder. Następnie ponownie włącz rekorder przyciskiem [/1. , Kiedy ładunki statyczne itp. spowodują niewłaściwą pracę rekordera, wyłącz rekorder i zaczekaj, aż na wyświetlaczu na płycie czołowej pojawi się wskazanie zegara. Następnie wyłącz rekorder z sieci, a po chwili podłącz go na nowo.

Na wyœwietlaczu na p³ycie czo³owej widaæ napis „E02”.
, Wystąpił błąd twardego dysku uniemożliwiający dokonywanie na nim nowych nagrań. Naciśnij przycisk [/1 na rekorderze na co najmniej 5 sekund, aby wyłączyć rekorder, po czym włącz go na nowo. Jeśli nadal pojawia się komunikat „E02”, należy sformatować twardy dysk zgodnie z opisem z podpunktu „Format HDD.” (strona 100). Zwracamy uwagę, że z twardego dysku zostaną skasowane

127

wszystkie nagrania. Jeśli nie rozwiąże to problemu, skontaktuj się z lokalną autoryzowaną stacją serwisową Sony.

Zerowanie rekordera
Można przywrócić fabryczne wartości wszystkich ustawień rekordera.

Na wyœwietlaczu na p³ycie czo³owej widaæ napis „HDCP_ERR”.
, Rekorder jest podłączony do urządzenia wejściowego niezgodnego z HDCP. Podłącz urządzenie zgodne z HDCP (strona 15). Jeśli wyjściowy obraz jest wyświetlany prawidłowo, zignoruj ten komunikat.

1 2

SprawdŸ, czy rekorder jest w³¹czony, i wyjmij p³ytê. Przytrzymaj wciœniêty przycisk x (zatrzymywania) na rekorderze i naciœnij na nim przycisk [/1.
Wszystkie ustawienia zmienią się na standardowe, a rekorder wyłączy się.

Kiedy rekorder jest wy³¹czony, z jego wnêtrza dobiegaj¹ odg³osy mechaniczne.
, Kiedy działa funkcja automatycznego nastawiania zegara, to nawet przy wyłączonym zasilaniu mogą być słyszalne odgłosy pracy. Nie świadczy to o uszkodzeniu.

Uwagi dotycz¹ce rekordera
Eksploatacja
• Jeśli rekorder zostanie bezpośrednio przeniesiony z zimnego do ciepłego miejsca albo umieszczony w bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na soczewkach w jego wnętrzu może się skroplić para wodna. W takim przypadku rekorder może nie działać właściwie. Jeśli rekorder jest włączony, nie wyłączaj go (w przeciwnym razie nie włączaj rekordera). Zaczekaj mniej więcej godzinę na odparowanie wilgoci. • Przed transportowaniem rekordera należy z niego wyjąć płytę. W przeciwnym razie płyta lub twardy dysk mogą ulec uszkodzeniu (strona 2).

Regulacja g³oœnoœci
Nie zwiększać głośności w czasie słuchania bardzo cichego fragmentu albo fragmentu bez dźwięku. W przeciwnym razie odtworzenie sygnału o maksymalnej głośności może spowodować uszkodzenie głośników.

Czyszczenie
Obudowę, panel i regulatory należy czyścić miękką ściereczką zwilżoną roztworem łagodnego środka myjącego. Nie używać wszelkiego rodzaju ściereczek ani proszków do szorowania, a także rozpuszczalników, takich jak spirytus czy benzyna.

128

P³yty czyszcz¹ce; œrodki do czyszczenia p³yt / soczewek
Nie używać dostępnych w handlu płyt czyszczących ani środków do czyszczenia płyt / soczewek (w płynie lub w aerozolu). Grożą one uszkodzeniem rekordera.

Dane techniczne
System Laser: Laser półprzewodnikowy Pokrycie kanałów: PAL/SECAM (B/G, D/K, I, L) VHF: E2 do E12, R1 do R12, F2 do F10, włoskie A do H, irlandzkie A do J, południowoafrykańskie 4 do 11, 13 UHF: E21 do E69, R21 do R69, B21 do B69, F21 do F69 CATV: S01 do S05, S1 do S20, francuskie B do Q
HYPER: S21 do S41

Uwagi o p³ytach
• Aby utrzymać płytę w czystości, chwytać ją za brzeg. Nie dotykać jej powierzchni. Kurz, odciski palców i rysy na płycie mogą być przyczyną niewłaściwego działania.

• Nie wystawiać płyt na bezpośrednie promieniowanie słoneczne ani na działanie ciepła, na przykład z dmuchawy. Nie zostawiać płyt w samochodzie zaparkowanym w słońcu, ponieważ temperatura w samochodzie może znacznie wzrosnąć. • Po odtworzeniu włożyć płytę do pudełka. • Czyścić płytę ściereczką czyszczącą. Wycierać płytę od środka na zewnątrz.

Powyższe pokrycie kanałów z grubsza zapewnia odbiór kanałów w powyższych zakresach. Nie gwarantuje możliwości odbioru sygnałów we wszystkich warunkach. Szczegóły – patrz punkt „Odbierane kanały” (strona 104).

• Nie używać rozpuszczalników, takich jak benzyna czy rozcieńczalnik, dostępnych w handlu środków czyszczących ani antystatycznego aerozolu przeznaczonego do winylowych płyt długogrających. • Nie używać następujących płyt: – o niestandardowych kształtach (serca, gwiazdy itp.), – na których znajdują się naklejki lub etykiety, – z przyklejoną taśmą celofanową lub nalepką.

Odbiór sygnału wideo: system syntezy częstotliwości Odbiór sygnału audio: system rozszczepienia nośnej Wyjœcie antenowe: 75-omowe, niesymetryczne gniazdo antenowe Programator: Zegar stabilizowany kwarcem / Wskazanie zegara: system 24-godzinny (cyfrowy) / Czas podtrzymywania zasilania: 1 godzina System zapisu obrazu: MPEG-2, MPEG-1 Format nagrywania dŸwięku / Przepływnoœć: Dolby Digital 2 kanały, 256 kb/s / 128 kb/s (w trybie EP, SLP i SEP), PCM Wejœcia i wyjœcia LINE 2 OUT (AUDIO): Cinch / 2 V wart. skut. / 10 kiloomów (VIDEO): Cinch / 1,0 Vp-p (S VIDEO): 4-stykowe minigniazdo DIN/ Y: 1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL) LINE 2 IN (AUDIO): Cinch / 2 V wart. skut. / Powyżej 22 kiloomów

Informacje dodatkowe

Wymiana czêœci
W przypadku naprawy urządzenia, naprawiane części mogą być gromadzone w celu ponownego wykorzystania lub recyklingu.

129

(VIDEO): Cinch / 1,0 Vp-p (S VIDEO): 4-stykowe minigniazdo DIN/ Y: 1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL) LINE 3 – TV: 21-stykowe Wyjście CVBS Wyjście S video / RGB (upstream) LINE 1/DECODER: 21-stykowe Wejście / wyjście CVBS Wejście S video / RGB Dekoder DV IN: 4-stykowe / i.LINK S100 DIGITAL OUT (COAXIAL): Cinch / 0,5 Vp-p / 75 omów COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR): Cinch / Y: 1,0 Vp-p, PB/CB: 0,7 Vp-p, PR/CR: 0,7 Vp-p HDMI OUT: Standardowe złącze HDMI (19-stykowe) USB: Gniazdo USB typu A (do podłączenia cyfrowego aparatu fotograficznego, czytnika kart pamięci i pamięci USB) Gniazdo USB typu B (do podłączenia drukarki zgodnej z PictBridge) Dane ogólne Zasilanie: Napięcie przemienne 220 do 240 V, 50/60 Hz Pobór mocy: 44 W Wymiary (w przybliżeniu): 430 × 66,5 × 286 mm (szer. × wys. × gł.) razem z wystającymi elementami Pojemnoœć twardego dysku: RDR-HX750: 160 GB RDR-HX950: 250 GB Waga (w przybliżeniu): 4,4 kg Zakres temperatur przy pracy: 5 do 35 °C Zakres wilgotnoœci przy pracy: 25 do 80% Dostarczane wyposażenie: Przewód zasilający (1 szt.) Przewód antenowy (1 szt.) Pilot (1 szt.) Baterie R6 (2 szt.)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.

Uwagi o utworach MP3 audio, obrazach JPEG i filmach DivX
Informacja o utworach MP3 audio, obrazach JPEG i filmach DivX
MP3 to nazwa technologii kompresji dźwięku zgodnej z pewnymi przepisami ISO/ MPEG. JPEG to nazwa technologii kompresji obrazu. Można odtwarzać utwory dźwiękowe w formacie MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) i obrazy JPEG nagrane na twardym dysku i płytach DATA CD (CD-ROM / CD-R / CD-RW) oraz obrazy JPEG nagrane na płytach DATA DVD (DVD-ROM / DVD+RW / DVD+R / DVD-RW / DVD-R). DivX® to technologia kompresji plików wideo opracowaną przez DivX Inc. Ten produkt posiada oficjalny certyfikat DivX® Certified. Można odtwarzać płyty DATA CD (CD-ROM / CD-R / CD-RW) i DATA DVD (DVD-ROM / DVD+RW / DVD+R / DVD-RW / DVD-R) zawierające pliki z filmem DivX. Aby można było odtwarzać utwory MP3, obrazy JPEG lub filmy DivX, płyta DATA DVD musi być nagrana zgodnie z normą ISO9660 (poziom 1 / poziom 2) albo w formacie Romeo, Joliet lub UDF (Universal Disk Format) 1.02, 1.50, 2.00 lub 2.01. Aby można było odtwarzać utwory MP3, obrazy JPEG lub filmy DivX, płyta DATA CD musi być nagrana zgodnie z normą ISO9660 (poziom 1 / poziom 2) albo w formacie Romeo lub Joliet. Można ponadto odtwarzać płyty nagrane w trybie MultiSession / Border. Szczegółów dotyczących formatu nagrania należy szukać w dokumentacji napędu lub oprogramowania nagrywającego (wyposażenie dodatkowe).
* Oprócz utworów MP3 audio.

130

Uwaga o p³ytach nagranych w trybie MultiSession / Border
Jeśli pierwsza sesja / pierwszy segment zawiera utwory audio lub obrazy nagrane w formacie muzycznej płyty CD lub Video CD, odtwarzana będzie tylko pierwsza sesja / pierwszy segment.

Obs³ugiwane utwory MP3 audio, obrazy JPEG i filmy DivX
Rekorder pozwala na odtwarzanie następujących utworów i plików: – utworów MP3 audio z rozszerzeniem „.mp3”, – plików z obrazem JPEG z rozszerzeniem „.jpeg” lub „.jpg”, – plików z obrazem Baseline JPEG zgodnych z formatem pliku Exif 2.2*, z kodowaniem Y:CB:CR 4:4:4, 4:2:2 lub 4:2:0, – plików z filmem DivX z rozszerzeniem „.avi” lub „.divx”.
* „Exchangeable Image File Format”: format plików wykorzystywany w cyfrowych aparatach fotograficznych. z Wskazówka Ponieważ rozpoczęcie odtwarzania płyty zawierającej wiele drzew następuje z opóźnieniem, zalecamy umieszczenie utworów (lub plików) w nie więcej niż dwóch drzewach.

• W przypadku plików z obrazem JPEG, rekorder może jednorazowo wczytać z płyty DATA CD / DATA DVD lub podłączonego urządzenia USB do 99 albumów i / lub do 999 plików. Aby wyświetlić niewczytane albumy, trzeba je wczytać na nowo. • Przejście do następnego lub innego albumu może następować z pewnym opóźnieniem. • Wielkość wyświetlanego obrazu musi mieścić się w określonych granicach. Można wyświetlać obrazy o następujących wymiarach: 160 – 5 120 pikseli szerokości × 120 – 3 840 pikseli wysokości. • Rekorder obsługuje pliki MP3 audio o częstotliwości próbkowania 32 kHz, 44,1 kHz i 48 kHz. • Nie można odtworzyć utworu MP3 audio większego niż 1 GB. • Rekorder nie pozwala na odtwarzanie utworów audio w formacie mp3PRO. • Rekorder nie odtworzy filmów DivX większych niż 720 (poziomo) x 576 (pionowo) / 4 GB. • Rekorder może nie pozwolić na odtworzenie filmu DivX powstałego z połączenia dwóch lub większej liczby filmów DivX.

Uwagi o kopiowaniu plików z obrazami JPEG / utworów MP3 audio
• Kopiowanie plików z obrazami JPEG / utworów MP3 audio na twardy dysk nie jest możliwe w następujących przypadkach: – liczba albumów z obrazami JPEG na twardym dysku przekracza 999, – sumaryczna liczba plików z obrazami JPEG / utworami MP3 audio w albumie przekracza 999, – utwory MP3 audio mają 1 GB lub więcej. • Zwracamy uwagę, że wymiary kopiowanych na twardy dysk plików z obrazami JPEG mogą być automatycznie powiększane w celu dopasowania obrazu do ekranu telewizora. • Nie jest możliwe kopiowanie plików z obrazami JPEG na płyty DATA DVD sfinalizowane w innych urządzeniach. • Kiedy pojawia się komunikat ostrzegający o zapełnieniu twardego dysku, trzeba skasować kilka albumów lub plików w celu zwolnienia miejsca. Informacje o kasowaniu plików podano na stronie 89 lub 97.

Informacje dodatkowe

b Uwagi
• Rekorder będzie odtwarzał dowolne dane z rozszerzeniem „.mp3”, „.jpeg”, „.jpg”, „.avi” lub „.divx”, nawet jeśli nie mają one formatu MP3, JPEG lub DivX. Odtworzenie takich danych może spowodować wytwarzanie głośnego dźwięku, który grozi uszkodzeniem głośników. • Normalne odtwarzanie niektórych płyt może się okazać niemożliwe. Przykładowo, obraz może być niewyraźny, odtwarzanie może przebiegać niepłynnie, z przerwami w dźwięku itp. • W zależności od płyty, odtwarzanie niektórych plików może się rozpocząć z opóźnieniem. • Nie można odtworzyć niektórych plików. • W przypadku utworów MP3 audio i plików DivX, z płyty DATA CD lub DATA DVD można odtworzyć maksymalnie 99 albumów. Z jednego albumu nie można odtworzyć więcej niż 99 utworów i plików.

131

Interfejs i.LINK
Gniazdo DV IN rekordera jest zgodne ze standardem i.LINK dla cyfrowych kamer wideo. Poniżej opisano standard i.LINK i jego cechy.

Prêdkoœæ transmisji przez interfejs i.LINK
Maksymalna prędkość transmisji przez interfejs i.LINK zależy od urządzenia. Zdefiniowane są trzy maksymalne prędkości transmisji: S100 (około 100 Mb/s*) S200 (około 200 Mb/s) S400 (około 400 Mb/s) Prędkość transmisji jest podawana w części „Dane techniczne” w instrukcji obsługi urządzenia. Bywa też zaznaczana w pobliżu gniazda i.LINK urządzenia. Jeśli maksymalna prędkość transmisji danych nie jest podana, oznacza to, że urządzenie, na przykład ten rekorder, obsługuje prędkość „S100”. Jeśli łączone są urządzenia o różnych maksymalnych prędkościach transmisji, prędkości czasem różnią się od podanych.
* Co to jest Mb/s? MB/s oznacza megabity na sekundę, czyli ilość danych, które można wysłać lub odebrać w ciągu sekundy. Dla przykładu, prędkość transmisji 100 Mb/s oznacza możliwość wysłania w ciągu sekundy 100 megabitów danych.

Co to jest i.LINK?
i.LINK jest cyfrowym interfejsem szeregowym umożliwiającym dwukierunkową transmisję cyfrowych danych o obrazie, cyfrowych danych o dźwięku i innych danych między urządzeniami z gniazdami i.LINK. i.LINK pozwala ponadto na sterowanie innymi urządzeniami. Do połączenia urządzeń zgodnych ze standardem i.LINK wystarcza jeden przewód. Możliwe zastosowania obejmują także współpracę i wymianę danych między różnymi cyfrowymi urządzeniami audiowizualnymi. Jeśli połączy się wiele urządzeń i.LINK, rekorder może współpracować i wymieniać dane nie tylko z urządzeniem podłączonym bezpośrednio, lecz także z innymi urządzeniami w łańcuchu. Zwracamy jednak uwagę, że sposób działania zależy czasami od właściwości i parametrów łączonych urządzeń i że niektóre urządzenia nie współpracują ze sobą ani nie wymieniają między sobą danych.

Funkcje i.LINK w rekorderze
Szczegółowe informacje o kopiowaniu nagrań do innego urządzenia wideo wyposażonego w gniazda DV – patrz strona 76. Gniazdo DV rekordera obsługuje tylko sygnał wejściowy w formacie DVC-SD. Nie pozwala ono na reprodukcję sygnału. Nie można do niego doprowadzić sygnału MICRO MV z cyfrowej kamery wideo wykorzystującej system MICRO MV, nawet jeśli kamera jest wyposażona w gniazdo i.LINK. Dodatkowe informacje podano w uwagach na stronie 76. Szczegółowych zaleceń dotyczących podłączania rekordera należy również szukać w instrukcji obsługi podłączanego urządzenia.

b Uwaga
Normalnie do rekordera można przewodem i.LINK (przewodem połączeniowym DV) podłączyć tylko jedno urządzenie. Podłączając rekorder do urządzenia z dwoma lub większą liczbą gniazd i.LINK (gniazd DV), należy zapoznać się z instrukcją obsługi podłączanego urządzenia.

Nazwa „i.LINK”
i.LINK jest łatwą do zapamiętania, zaproponowaną przez firmę Sony nazwą magistrali transmisji danych IEEE 1394 oraz znakiem handlowym honorowanym przez wiele firm. IEEE 1394 jest międzynarodową normą opracowaną przez Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE).

Potrzebny przewód i.LINK
Należy użyć przewodu i.LINK Sony (4 styki – 4 styki). i.LINK i są znakami handlowymi.

132

Wykaz elementów
Więcej informacji można znaleźć na stronach, których numery podano w nawiasach.

Pilot
qa Przycisk SUBTITLE (54) qs Przycisk PLAY MODE (56, 62, 81, 83)
1 4 7 2 5 8 0 3 6 9

qd Przycisk ZOOM (97) qf Przycisk SYSTEM MENU (46, 57, 72, 78, 84, 90, 100) Przycisk TITLE LIST (32, 52, 64) Przycisk TIMER (44) qg Przycisk MENU (52) qh Przycisk TOP MENU (52) qj Przyciski </M/m/,/ENTER (22) qk Przycisk O RETURN (22) ql Przycisk DISPLAY (34) w; Przyciski / (natychmiastowa powtórka / natychmiastowe przejście do przodu) (54) wa Przyciski ./> (poprzedni / następny) (54, 80, 87) ws Przyciski mc / CM (przeszukiwania / odtwarzania w zwolnionym tempie / stop-klatki) (54, 80, 87)
Informacje dodatkowe

A Przycisk HDD (30) Przycisk DVD (30) B Przycisk [/1 (włączania / czuwania) (22) C Przycisk Z (otwierania / zamykania) (30) D Przyciski PROG +/– (30)
Na przycisku + znajduje się wypukłość*.

wd Przycisk H (odtwarzania) (52, 80, 96) Przycisk X (pauzy) (54, 80, 87, 96) Przycisk x (zatrzymywania) (52, 80, 86, 96)
Na przycisku H znajduje się wypukłość*.

wf Przycisk TV PAUSE (59) wg Przycisk z REC (30) Przycisk x REC STOP (30) Przycisk HDD/DVD DUB (71) Przycisk REC MODE (30) wh Przyciski TV 2 +/– (20) wj Przycisk TV [/1 (włączania / czuwania) (20) wk Przyciski TV PROG +/– (20)
Na przycisku + znajduje się wypukłość*.

5 Przyciski numeryczne (36, 62)
Na przycisku 5 znajduje się wypukłość*.

6 Przycisk INPUT (49) 7 Przycisk AUDIO (54, 80)
Na przycisku AUDIO znajduje się wypukłość*.

8 Przycisk CLEAR (36, 56, 81, 88) 9 Przycisk ANGLE (53, 97) 0 Przycisk TV/DVD (20)

wl Przycisk TV t (20)
* Ułatwia to obsługę rekordera bez użycia wzroku.

133

P³yta czo³owa

A Przycisk [/1 (włączania / czuwania) (22) B (czujnik zdalnego sterowania) (20) C Szuflada na płytę (30) D Wyświetlacz na płycie czołowej (135) E Przycisk Z (otwierania / zamykania) (30) F Przycisk N (odtwarzania) (52, 80, 96) Na przycisku N znajduje się wypukłość*. G Przycisk x (zatrzymywania) (52, 80, 86, 96) H Przycisk z REC (30) I Przycisk x REC STOP (30) J Przycisk / wskaźnik HDD (30) Przycisk / wskaźnik DVD (30)

K Przyciski PROGRAM +/– (30)
Na przycisku + znajduje się wypukłość*.

L Przycisk INPUT (49) M Gniazda LINE 2 IN (S VIDEO/ VIDEO/L(MONO) AUDIO R) (25) N Przycisk ONE-TOUCH DUB (78) O Gniazdo P DV IN (76) Gniazdo USB (typu A) (84, 90)

Q Gniazdo PictBridge USB (typu B) (98)
* Występy ułatwiają obsługę rekordera bez użycia wzroku.

134

Wyœwietlacz na p³ycie czo³owej

A Wskaźnik SYNCHRO REC (49) B Informacje:
• Czas odtwarzania • Numer bieżącego tytułu / rozdziału / utworu / indeksu • Czas nagrywania / Tryb nagrywania • Zegar • Numer programu • Wskazanie nagrywania programu oglądanego na telewizorze (30): z prawej strony widać napis „TV”.

5 Wskaźnik programatora (44) 6 Typ płyty
Pali się, kiedy jest włożona płyta DVD-R lub DVD-RW umożliwiająca nagrywanie.

7 Wskaźnik trybu sterowania (119)
Wskazuje tryb sterowania rekorderem. Kiedy w rekorderze wybrany jest tryb sterowania DVD3 (standardowy), nie pali się wskaźnik „1” ani „2”.

C Wskaźnik NTSC (102, 107) D Wskaźnik VPS/PDC (45)

8 Stan nagrywania 9 Wskaźnik kierunku kopiowania 0 Stan odtwarzania

Ty³ obudowy
Informacje dodatkowe

A Gniazda AERIAL IN/OUT (14) B Gniazda LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/ VIDEO) (15, 18) C Gniazdo LINE 1/DECODER (24) D Gniazdo HDMI OUT (high-definition multimedia interface out) (15, 18)

E Gniazdo DIGITAL OUT (COAXIAL) (18) F Złącze AC IN (19) G Gniazdo LINE 3 – TV (15) H Gniazdo LINE 2 OUT (S VIDEO) (15) I Gniazda COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR) (15)

135

Lista kodów jêzyków
Szczegóły – patrz strona 110.
Numer Kod języka Numer Kod języka Numer Kod języka

136

Kody krajów / obszarów
Szczegóły – patrz strona 115.
Numer 0118 0121 0120 0205 0218 0312 0314 0411 1608 0609 0618 0519 1412 0811 0914 0904 1016 0301 Kod kraju Argentyna (ar) Australia (au) Austria (at) Belgia (be) Brazylia (br) Chile (cl) Chiny (cn) Dania (dk) Filipiny (ph) Finlandia (fi) Francja (fr) Hiszpania (es) Holandia (nl) Hongkong (hk) Indie (in) Indonezja (id) Japonia (jp) Kanada (ca) Numer 1118 1325 1324 0405 1415 1426 1611 1620 1821 1907 2119 0308 1905 2023 2008 0702 0920 Kod kraju Korea (kr) Malezja (my) Meksyk (mx) Niemcy (de) Norwegia (no) Nowa Zelandia (nz) Pakistan (pk) Portugalia (pt) Rosja (ru) Singapur (sg) Stany Zjednoczone (us) Szwajcaria (ch) Szwecja (se) Tajwan (tw) Tajlandia (th) Wielka Brytania (gb) Włochy (it)

137

Informacje dodatkowe

Skorowidz
Terminy w cudzysłowach pojawiają się na ekranach.

C
Canal+ 27 CD 11 „CH System” 104 „Change Genre” 65 „Channel” 104 „Channel Swapping” 106 „Chapter Search” 62 Chase Play 60 „Clock Setting” 23, 101 „Combine” 68, 69 „Command Mode” 21, 119 COMPONENT VIDEO OUT 16 „Component Video Out” 107 „Confirm Printer” 120 „Copy” 92 „Copy Album” 85 „Copy Album Contents” 92 „Copy to DVD” 92 Copy-Free 43 Copy-Never 43 Copy-Once 43 CPRM 10 Czas nagrywania 31, 42

Liczby
„16:9” 114 „4:3 Letter Box” 114 „4:3 Pan Scan” 114 „96 kHz PCM Output” 109

„DVD Backup” 75 „DVD Menu Language” 111 DVD VIDEO 11 DVD+R 9, 63 DVD+RW 9, 63 DVD-R 9, 63 DVD-RAM 11 DVD-RW 9, 63

E
„Edit” 64, 89 Edycja 63, 68 playlista 68 rozdziały 67 tytuły 64 Elementy 133 „Erase” 48, 64, 65, 89, 98 „Erase Album” 97 „External Audio” 108

A
„A-B Erase” 65 „A-B Repeat” 56, 81 „AFT” 104 „Album Name” 89 „Album Search” 83 ANGLE 53, 97 „Angle Indicator” 53, 116 Antena 14 AUDIO 54, 80 „Audio DRC” 110 „Audio In” 108 „Audio Language” 110 „Audio Out” 109 „Auto” 101 „Auto Channel Setting” 23, 103 „Auto Chapter (DVD+R/ +RW)” 114 „Auto Chapter (HDD/ VR)” 113 „Auto Chapter (Video)” 114 „Auto Language” 111 „Auto Scan” 23, 103 Automatyczne nastawianie zegara 23, 101

F
Filmy DivX 52 „Finalise” 39 Finalizacja 39 „Format” 41 „Format DVD-RW” 100 „Format HDD.” 100 Formatowanie 41 „Frame Accurate Editing” 64 „Front Panel Display” 119

D
DATA CD 11 DATA DVD 11 „Decoder” 28, 104 Definalizacja 40 DIGITAL OUT (COAXIAL) 18 „Disc Setup” 37, 39, 41, 100 „Divide” 66, 67, 69 Dodatkowa ścieżka dźwiękowa 43, 108 Dolby Digital 18, 109 „Download from TV” 23, 103 Drukowanie obrazów JPEG 98 DTS 18, 109 DV IN 77 „DV Input” 77, 108

G
„Genre Name” 65, 89 Główna ścieżka dźwiękowa 43, 108

B
„Basic” 100, 101 Baterie 20 „Bilingual Recording” 108 Blokada rodzicielska 53, 115 BRAVIA Theatre Sync 17

138

H
„HDD Recording Format” 114 HDMI „4:3 Video Output” 117 „Audio Output” 118 „Colour” 118 „HDMI Control” 118 „Screen Resolution” 117 HDMI OUT 16, 18 „HDMI Output” 117 „HELP Setting” 102

L
„Language” 110 „LINE 1 In” 107 LINE 1/DECODER 24 LINE 2 IN 25 „LINE 3 Out” 107 Lista albumów 86 „Genre” 86 „Set Skip” 87 „Sort Titles” 86 Lista „Photo Album” 94 Lista programatorów 48 Lista tytułów 32 „Genre” 33 miniatura 33 „Sort Titles” 33

N
Nadawanie nazwy 37 Nagrywanie 42 czas nagrywania 31, 42 format nagrywania 9 korygowanie obrazu 46 tryb nagrywania 31, 42 w czasie oglądania innej audycji 31 Nagrywanie audycji dwujęzycznych 43 Nagrywanie z użyciem programatora „Rec. Mode Adjust” 45 sprawdzanie, zmienianie, kasowanie 48 synchronizowane nagrywanie 49 Nagrywanie zastępcze 44 „Name” 104 „New Album” 97 NICAM 43, 108 „NICAM Select” 108 Nośniki, których można używać 9, 11 Nośniki, na które można nagrywać 9 „NTSC on PAL TV” 107 Numer rozdziału 35 Numer tytułu 35

I
i.LINK 132 INPUT 51 „Input Colour System” 106 „Input Line System” 102

M
„Manual” 101 „Manual CH Setting” 103 „Manual Dubbing” 78 „Manual Rec. Mode” 111 MENU 52 Menu menu DVD 52 top menu 52 Miejsce na nośniku 64 „Mix (Stereo 1: 25 %)” 108 „Mix (Stereo 1: 50 %)” 108 „Mix (Stereo 1: 75 %)” 108 „Modify” 48 „Move” 69 MPEG 18, 110 „Multi-Mode” 65 „Music Jukebox” 84

J
Jakość obrazu 46, 57 Jukebox 84

K
Kamera DV 76 Kod kraju / obszaru 137 Kod regionu 12 Kopiowanie HDD/DVD DUB 71 lista kopiowania 72 pliki z obrazem JPEG 90, 92 utwory audio 84 Kopiowanie całej taśmy 78 Kopiowanie z kamery DV 76 „Manual Dubbing” 78 „One-Touch Dubbing” 78 „Playback” 79

139

O
Obchodzenie się z płytami 129 Obracanie obrazu 97 Obraz miniatury 33 tryb podglądu 34, 120 Ochrona album 98 plik z obrazem JPEG 98 płyta 38 tytuł 65 Ochrona przed dziećmi 53, 80 Odtwarzanie 9, 52, 80, 86, 94 „A-B Repeat” 56, 81 filmy DivX 52 Jukebox 86 kamera DV 79 natychmiastowa powtórka 54 natychmiastowe przejście do przodu 54 obracanie obrazu 97 odtwarzanie w zwolnionym tempie 55 pliki z obrazem JPEG 94 powiększanie obrazu 97 „Programme” 57, 82, 88 przyspieszone odtwarzanie z dźwiękiem 53 „Repeat” 56, 81, 87 stop-klatka 55 szafa grająca 86 utwory MP3 audio 80 wyszukiwanie w przód 54, 80, 87 wyszukiwanie w tył 54, 80, 87 wznawianie

odtwarzania od miejsca zatrzymania 53 Odtwarzanie początku programu w czasie jego nagrywania 60 Odtwarzanie w zwolnionym tempie 55 „On Screen Display” 119 ONE-TOUCH DUB 78 One-Touch Dubbing 78 „Optimise HDD” 100 „Options” 119 Oryginał 33, 63 „OSD Language” 110

P
Pause Live TV 59 „Pause Mode” 115 Pauza w odbieranej audycji telewizyjnej 59 PBC 52 PDC 45 „Photo Album” 90 „Picture Adjustment” 46, 57 Pilot 20, 133 PLAY MODE 56, 57, 81, 82, 87, 88 „Play Mode” 89 „Playback” 79, 114 Playlista 33, 63 Pliki z obrazem JPEG 90 Płyta czołowa 134 Płyty, które można odtwarzać 9, 11 Podłączanie drukarka 98 przewody audio 18 przewody wideo 15 przewód antenowy 14 przewód HDMI 15, 18 urządzenie USB 84, 90 Pokaz slajdów 96 „Power Save” 102 Powiększanie obrazu 97 Pozostały czas 35

Programator Quick Timer 46 „Programme” 57, 82, 88 „Progressive” 23 Prosta konfiguracja (Easy Setup) 22, 102 „Protect” 65, 98 „Protect Album Contents” 98 „Protect Disc” 38 Przewodnik po rodzajach nośników 9 Przewód audio 18 Przewód HDMI 15, 18 Przewód wideo 15 Przewód zasilający 19 Przycisk numeryczne 37 Przyspieszone odtwarzanie z dźwiękiem 53

Q
Quick Timer 46

R
REC 30 REC MODE 42 REC STOP 30, 78, 79 „Rec. Mode Adjust” 45, 113 „Recording” 111 „Registration Code” 120 Regulacje nagrywany obraz 46 odtwarzany obraz 57 „Rename Album” 98 „Rename File” 98 „Repeat” 56, 81, 87 „Repeat Album” 81, 87 „Repeat Chapter” 56 „Repeat Disc” 56, 81 „Repeat Programme” 56, 81, 87 „Repeat Title” 56 „Repeat Track” 56, 81, 87 „Restart USB Device” 120 Resume Play 53 Ręczne nastawianie zegara 23, 101 „RGB” 107

140

Rodzaje nośników 9, 63 Rozdział 35, 47 Rozpoczynanie odtwarzania jednym przyciskiem 17, 53 Rozwiązywanie problemów 121 Równoczesne nagrywanie i odtwarzanie 61

S
S VIDEO 16 Scan Audio 53 „Seamless Playback” 115 „Set Genre” 65, 89 „Set Preview” 120 „Set Skip” 87, 89 „Set Thumbnail” 65, 113 „Skip” 104 „Skip Once” 48 SMARTLINK 17, 120 „Sort Titles” 33, 86 „Sound System” 104 Sprawdzanie, zmienianie lub kasowanie ustawień programatora (lista programatorów) 48 „Standard (4:3)” 23 „Stereo 1” 108 „Stereo 2” 108 Stop-klatka 55 SUBTITLE 54 „Subtitle Display” 111 „Subtitle Language” 110 Super VIDEO CD 11 „S-Video” 107 Sygnał ochrony przed kopiowaniem 43 Synchro Rec 49 Synchronizowane nagrywanie 49 System telewizji 104 Szafa grająca 84

TOP MENU 52 „Track Name” 89 „Track Search” 62, 83 Tryb nagrywania 31, 42 Tryb nagrywania ręcznego 112 Tryb odtwarzania „A-B Repeat” 56, 81 „Programme” 57, 82, 88 „Repeat” 56, 81, 87 Tryb strony 33, 86, 95 Tryb Video 9 Tryb VR 9 „Tuner” 103 „Tuner Level” 108 Tuner satelitarny 26 „TV Direct Rec.” 17, 31 „TV Pause” 120 TV Pause 59 „TV Screen Size” 23 TV t 20, 31 „TV Type” 114 TV/DVD 21, 31 Tworzenie playlisty 68 Tył obudowy 135 Tytuł 35

W
Wejście audio 19 Wejście wideo 16 „Wide (16:9)” 23 Włączanie pauzy w odbieranej audycji telewizyjnej 59 Wprowadzanie znaków 36 Wykonywanie zapasowej płyty 75 Wyszukiwanie na podstawie gatunku 33, 86 plik z obrazem JPEG 97 przyspieszone odtwarzanie z dźwiękiem 53 utwór audio 80, 87 wyszukiwanie początku tytułu / rozdziału / utworu 54, 80, 87 wyszukiwanie w tył / w przód 54, 80, 87 Wyświetlacz na płycie czołowej 135 Wyświetlanie obrazów JPEG 94 Wznawianie odtwarzania od miejsca zatrzymania 53

U
„Undo” 65 „Unfinalise” 40 „Unprotected” 65 Ustawienia nośnika 37, 39, 41, 100 Utwory MP3 audio 80 Użycie pilota do sterowania telewizorem 20

Z
Zarządzanie pliki z obrazem JPEG 97 utwory audio w bibliotece Music Jukebox 89 Zerowanie rekordera 102, 128 ZWEITON 43

V
„Video” 107 VIDEO CD 11 „Video In/Out” 106 „Video Mode Compatible Editing” 64 VPS 45

T
„Time Search” 62 TIMER 44 „Title Name” 64 „Title Search” 62

141

142

Sony Corporation