TONGGAK DUA BELAS

(THE TWELVE PILLARS)

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN) MALAYSIA 1992

@)Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) 1992 Cetakan Pertama 1992 Cetakan Kedua 1993 Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang manamana bahagian artikel, ilustrasi daD isi kandungan buku ini dalamapa juga bentuk daDdengan apa cara pun sarna ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat jzinbertulis daripada Institut Tadbira"nAwamNegara (INTAN). Perpustakaan Negara Malaysia
.

Data

Mengl.<atalog-dalam-

"

Penerbita n

Tonggak Dua Belas : (The Twelve PiJJars) ISBN 967-9933-15-6 1. Civil servic~ethics--Malaysia. 2. Civil service--Malaysia. 1. Judul : The Twelve Pilla rs. 172.209595

Diterbitkan

daD dicetak oIeh:

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Bukit Kiara, Jalan Damansara Peti Sural 1154, Pantai Barn 59700 Kuala Lumpur

,;"..

KANDUNGAN

Perutusan Khas Ketua Setiausaha Negara ..
Prakata Ketua Pengarah Perkhidmatan
Pendahuluan

VII

A warn

IX Xl

Tonggak Dua Belas

Rajah Tonggak Dua Belas
1. Menghargai Masa - ..

2 3

(The Value of Time)

2.

Ketekunan Membawa Kejayaan.. (The Success of Perseverance)

8

3.

Keseronokan Bekerja

--

..

..

..'

..

13

(The Pleasure of Working) 4. Keniuliaan Kesederhanaan (The Dignity of Simplicity) .. Ketinggian Peribadi (The Worth of Character) Kekuatan Sifat Baik Hati .. -(The Power of Kindness) .. .. ..
'

18
23

5.

..

..

..

6.

..

.,

..

30

v

7.

Pengaruh Teladan .. (The Influence of Examples) Kewajipan Menjalankan Tugas.. (The Obligation of Duty) Kebijaksanaan Berhemat .. (The Wisdom of Economy) Keutamaan Kesabaran (The Virtue of Patience) Peningkatan J3akat..' (The Improvement ofTGleni) Nikmat Mencipta .. (The Joy of Originating)

34

8.

39

9.

43

10.

48

11.

52.

12.

56

Sumber Petikan Sidang Editor Pakar-pakar Rujuk Seminar Nilai dan Etika Pakar-pakar Rujuk Buku Tonggak Dua Belas

60 62 63 63

VI

PERUTUSAN KHAS KETUA SETIAUSAHA NEGARA

Ii
Saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada Institut Tadbiran Awarn Negara (lNT AN) kerana telah mengembangkan idEa saya semasa perasmian Seminar Nilai dan Etika pacta 2 Mac 1992 di dalam buku Tonggak Dua Belas. Tonggak Dua Belas dianggap sepagai pengiring kepada buku Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan A warn yang telah saya lancarkan pacta 16 Ogos 1991. . . Nilai-nilai d~n cont~li.-contoh ya~glertera didaianl Tonggak Dua Belas perlu diha.yati dan diamalkan oleh setiap anggota perkhidmatan awam di setiap peringkat, demi urituk mewujudkan perkhidmatan awam . . yang berkualiti dan beretika mulia.

.

Sekian, terima kasih.

~:.
Julai, 1992

...

.

TAN SRI DATO' SERI AHMAD SARJI BIN ABDUL HAMID Ketua Setiausaha Negara

.. Vll

PRAKATA KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM

a:D

Tonggak Dua Be/as rnerupakan naskhah pengiring kepada Nilai dan . Etika Dalarn Perkhidmatan A warn. yang. telah diterbitkan oleh Institut Tadbiran Awarn Negara (INT AN). Ia rnengandungi panduanpanduai1 serta contoh~contoh nilai dan. etika y~ng baik ya?g perlu

.

diarnalkanoleh setiappenjawatawarnba.girnewujudkansebuahperkhidrnatan awa!ll yang cekap dan berkualiti.. . 0 o. . .

..

0

Buku ini diharap akan rnenjadi bahan bacaan yang utarna untuk .sernua .penjawat awarn serta teksbagi kursus-kursus induksi, kursuskursus kenaikan pangkat serta kursus-kursus lain sarna acta dianjurkan oleh INT AN atau jabatan-jabatan dan institusi latihan yang lain. Saya rnengucapkan setinggi-tinggi tahniah serta terirna kasih kepada Institut Tadbiran Awarn .Negara (INT AN), khasnya kepada Dr. Mohd. Rais bin Abdul Karim, Pengarah INT AN, Biro Penerbitan dan

.

IX

Konsultansi serta pegawai-pegawai INT AN yang telah berusaha dengan penuh dedikasi menghasilkan buku yang sangat berguna untuk perkhidmatan awarn. Sekian, terima kasih.
~. , ',.~

--TAN SRI DA TO' ~AHMUD BIN
Ketua .Pengarah Perkhidmatan

,

-.....
.

t AIB

A warn Malaysia:

Jun,1992

x

PENDAHULUAN

Tongguk Duu Be/us ini bcrdasarkan kcpaJa ucapan perasmian Seminar Nilai dan Etika pada 2 Mac 1992 oleh Y. Bhg. Tan Sri Dato' Seri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, Ketua Setiausaha Negara. Y. Bhg. Ketua Setiausaha Negara telah menghuraikan dengan panjang lebar tentang konsep nilai, norma dan etika. Antaranya: "Saya suka mengambil kesempatan ini untuk memberi penjelasan serba ringkas mengenai konsep nilai, norma, dan etika dCtlamkehidupan manusia. Nilai-nilai budaya sesuatu masyarakat merangkumi teras sistem simbolnya. Yang meninggalkan kesan yang berterusan kepadanya adalah sistem-sistem nildi ekonomi; politik, seni, sains dan banyak lagi lain-lain cabang sistem budaya sesuatu masyarakat. Nilai~nilai keagamaan tidak hanya memberi kesan terhadap nilai-nilai budaya tetapi menjadi akar umbi kepada nilai-nilai budaya itu seizdiri. Normapada asasnya adalah bersifat sosial. Norma berfungsi untuk rnengawal proses-proses sosialdan pe.rhubungan kemasyarakatan . tetizpi tidak melampaui prinsip-prinsip berkaitan dengan
.

organisasi. so.sial. atau, lembaga.k~masY{;lrakata;t Oleh !<eranaitu nilai secara relatifnya merupakan satu rangka keutamaan'dalam membuat pilihim '-yang kekalyang membentuk dan mempengaruhi perilaku semulajadi individu. Nilai seseorang akan memperlihatkan kecenderungannya dala11J. melakukan sesuatu, sementara norma inemperlihatkan ketentucln-ketentuan dan tanggungjawabtanggungjawab sosial. Nilai dibentuk pada asasnya oleh' tradisi keagamaan, sedangkan norma pula dibentuk pada

Xl

asasnya oleh keperluan-keperluan dalam kegiatan hidup berkelompok. The Oxford English Dictionary mentakrifkan etika sebagai ilmu akhlak atau prinsip-prinsip(dasar-dasar akhlak. Perkataan akhlak (moral) itu sendiri ditakrifkan sebagai perilaku yang balk dun tidak balk, atau yang membezakan di antara yang balk dun buruk. Dalam kebudayaan Malay-

sta, . ketiga~tigaperkara in.i iaitu nilai, norma dim. etikil
adalah disatukan dari dipanggil adab. Adab atau dalam
.

bahasa se.hari-haridisebut budi-:bahasaadalah. cermin
peribad~ dun .pendidikan :ses~ora.ng. "Adab adalah. ke.sempumaan tatakelakuan seseorang, yang lahir daripadd sistem nilai yang diamalkan. Adab.. niembawa ri£akna" pendidikan dan ilmu y{mg diperolehi bagi tujuan penghidupan sebenar. Adab f!lentakrifkan bagdimana sese orang

.

itu harus dididik, berperibadi dun berkelakuanuntuk
menyempurnakan kehidupannya. Seperti yang pernah diucapkan oleh Aristotle: "Kita di.

kenali duff apa yang kiia lakukan berulangkali. Kebaikan°.

. bukan sekadar perbuatan, tapi satu tabiat." Tabiat yang balk kekal sepanjang hayat. Pada fikiran saya, intipati daripada masalah nilai dun etika dalam perkhidmatan awam ialah bagaimana penjawat awam menanam labial dun amalan yang balk di dalam semua aspek kehidupan organisasi seGura,fizikal, kognitif dan kerohanian. Saya ingin lIlenggariskan dua be/as peringalan yang IIlUllgkin dapal lIlelllbanlu mewujudkan ni/ai-nilai lIlumi yang kilO kehendaki flu:
(i) Menghargai /v/asa.

xii.

( ii)

(iii) (il') (v)
( \' i) (vii) (viii) ( LX) (x) (xi) (xii)

Ketekllnon MelllboH'a Kejayaon. Keseronokan Bekelja. Kemllliaan Kesederhanaoll. Ketinggian Peribadi. Kekllatan Sifat Baik Hali. Pengaruh Teladan, Kewajipan Menjalankan Tllgas. Kebijaksanaan Berhelllat. Keutamaan Kesabaran, Peningkatan Bakat, dan Nikmat Mencipta."

Dalam Seminar Nilai dan Etika pada 2 Mac 1992 itu para peserta telah membincangkan nilai-nilai berikut:

(1)

Nilai-nilai utama untuk pentadbiran menurut pandangan Y.A.B Perdana Menteri ialah: (i) (ii) (iii)
. .

Amanah, Kejujuran, Bertanggungjawab,

(iv) (v) (vi)

Rajin,,":
Ikhlas,"
"

. .. .'

Tertib,
Disiplin,. ". "

(vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii)

. Mengutainakan

masyarakat

lebih

daripada diri sendiri, Sanggup berkorban, Tidak tamak, Berpandangan jauh, Bermoral, dan Berkelakuan baik.
.

XU1

(2)
1

Nilai-nilai utama pentadbiran awam daTInilai-nilai Islam ialah: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (v~ii)
. (ix)..

L/

Amanah, Tanggungjawab, Ikhlas, Dedikasi, Sederhana, Tekun, Bersih, Berdisiplin, Bekerjasama,
.

(x) (xi) (3)

Berbudimpli,a,

daTI

Bersyukur.

..

Dua bel as peringatan Y. Bhg. Ketua Setiausaha Negara

yang disebutkan di dalam ucapan beHau.

.

Nilai-nilai utama yang perlu diamalkan oleh semua kakitangan kerajaan telah dikenal pasti daTIditerima sebagai resolusi seminar:(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix)
(x) (xi)

Iman daTI takwa, Amanah daTImaruah, Ilmu, Ikhlas, Daya kreatif daTIinovasi, Kerajinan daTIketekunan, Berdisiplin. Adil, Hormat -menghormati. Kasih sayang.

Syukur,

XIV

(xii) (xii i) (xiv) (x v) (xvi) (xvii) (xviii) (xix) (xx) (xxi) (xxii) (xxiii) (xxiv)

Tcgas dan berani. Kesabaran, Kesederhanaan, Bersih. Bcljimat cennat. Bertanggungjawab, Oedikasi, Bekerjasama, Bertimbang rasa, Tertib, Berbakti, Berterima kasih, dan Taat setia,

,

Perbincangan di antara Pengerusi Bengkel, Pakar Rujuk, Jurulapor serta urusetia seminar pactahari kedua, 3 Mac 1992telah mengemaskir:likanresolusi-resolusi seminar tentang nilai-nilai yang dikenal pasti

kepada dua kategori sepertiberikut:
1.

.

NILAI, NORMA DAN ETIKA ASAS
'(i) .. (ii) . (iii) (iv)

Iman dantakwa, . Amanah dan'maruM, IkhhlS~daD
'.

Berilmu.

2.

NILAI, NORMA DAN ETIKA PENGEMBANGAN (i) (ii) Cinta danpen.guasaan ilmu,
Kasih sayang, '. .

xv

.

(iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) . (~iii) (xiy} . (xv) (xvi) (xvii) (xviii) (xix) (xx) (xxi) (xxii)

Syukur, Kesabaran, Kesederhanaan, Saran santun, Dayakreatif daTIinovasi,

Kerajinan daTI ketekunan, .
Berdisiplin, Adil, ~ertimbang rasa, Rormat -menghormati, Tmlt setia,
.

..

.

Berterima kasih,
..

Tegas, Berani,

. .
.

Bersih;

Berjimat cermat,

Bertanggungjawab, .
Berdedikasi, Bekerjasama, Tertib, Berbakti, Cergas, daTI Cekap.

.

{xxiii) (xxiv)
(xxv)

.

TONGGAK DUA BELAS
Kesemua nilai ini telah disusun semula dengan menggunakan tajuk-tajuk mengikut susunan yang dikemukakan oleh Y. Bhg. Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Dato' Seri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid di dalam ucapan perasmian Seminar Nilai daTI Etika pacta 2 Mac 1992. di Hotel Pan Pacific. Kuala Lumpur. Hasilnya tcrhitlah buku Tol/ggak Dlia Be/as ini. Istilah "tonggak" yang digunakan bermaksud asas, dasar,

XVI

panduan dan pokok kcpcrcayaan yang Illcnjadi asas scsuatu tindakan. Buku ini mengandungi dua belas tonggak yang perlu diamalkan oleh semlla peringkat kakitangan awam di semua peringkat organisasi. Ia I11cngcIllllkakan pandllan-pandllan. l'ontoh-conloh nilai daB ctika -sella amalan,-amalan baik yang perlu dial11alkan dan amalan-amalan negatif yang perlu dihentikan. Tlll11pllan utama setiap tonggak adalah individu- Contoh-contoh yang diberikan ini tidak I11cnyeluruh tetapi untuk mel11beri panduan semata-mata. Contoh-contoh lain bolehlah ditambah dari semasa ke semasa oleh pengguna buku ini.

Seperti yang dapat dilihat, kesemua tonggak daB contoh-contoh amalan yang dikemukakan menekankan ~~p~k-aspek peribadi ~~seorang. Ini didasarkan kepada kepercayaan bahawa n~i-ni_I~5y~!1g renting akan membentuk peribadi tertentu dan peribadi ini pula akan mempengaruhi pembentukan sesebuah organisasi. . Akhir kala, INT AN ingin merakamkan setinggi-tinggipenghargaan kepada Y. Bhg. Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Dato' Seri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, kerana memberi ilham dao membenar- kan INTAN mengolah kembali buah fikiran beliau untuk dijadikan buku
-

I I

I I , , I
.

ini. INTANjuga Lelah menggunakan drat Panduan dan Etika Kerj~ JabatanBasil Dalam -Negeri sebagai perbandingan dan-telah:mengambil empat contah ~a~padanya. Oleh- itu INT AN ingin merakamkan - p-eng~arga~m-kepada_Y. Bhg~Tan Sri Dato' Abu Bakar-bin Mohd~Noor, --- etua PengarahJabatan Hasil DalamNegeri. INT ANj~ga merakamkan K ucapan terima kasih kepada MAMPU dan Ketua Pengarahnya Dr. - Abdullah bin Abdul Rahman kerana telah terlibat dalam penyediaao buku ini sejak mula. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para penceramah, pakar-pakar rujuk serra pegawai-pegawai yang Lelah mengambil bahagian dan memberi fikiran mereka yang bemas dalam Seminar Nilai clanEtika. . INTAN juga ingin merakamkan penghargaan kepada pakar.-pakar dalam bidang psikologi dari universiti-tmiversiti

I

XVII"

serta sektor swasta yang turut rnenyurnbang dalarn rnenghasilkan buku
Inl.

Moga-rnoga buku i~i.akan .rnernberi rnanfaat yang besar kepada.

kita sernua, para penjawat awarn.
Sekian, terirna kasih.

.

DR. MOHD~ RAIS.BIN ABDUL KARIM .
Pengarah
.
.

...

Institut Tadbiran Awarn Negara (INT AN) Malaysia Jun,1992

XV111

TONGGAK DUA BELAS (THE TWELVE PILLARS)

.

TONGGAK DUA BELAS

TONGGAK DUA BELAS
(THE TWELVE P[LIARS)

(Rajah ini diubahsuai daripada Ucapuldma Y. Bhg. Tan Sri Data' Seri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, Ketua Setiausaba Negara di upaC3raperasmian Seminar Nilai dan Etika,2 Mac 1992)

2

~---""

........-

MENGHARGAI

MASA

1.

MENGHARGAI MASA
(The Value of Time) Orang yang menghargai masa menganggap "masa itu elllas." Bcr/a/unya masa tanpa sebarang pcr!)[{atan atau sumbangan yang berfaedah bererti suatu kerugian, kerana masa yang telah berlalu tidak akan kembali. Pada hart ini, dengan adanya teknologi canggih maka perhubungan
.

menjadi semakin rapat dan banyak keputusanperfil dilaksanakan dalam masa yang singkat. Tidak bertindak segera atau melengahkan keputusan akan menyebabkan hilangnya peluang keemasan. Setiap orang diberi masa yang sarna banyak. Terpulanglah kepada setiap individu bagaimana dia merancangkan masanya. "Those who make the worst

use of their time most 'complain of its shortness"

-

La

Bruyere. Oleh itu gunakanlah masa itu dengan bijakuntuk setiap perilaku kita, sarna ada rasmi, tidak rasmi atau persendirian.
flDemi Masa! Sesungguhnya
.

manusia

itu dalam kerugian;

Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pu!a . berpesan-pesan.dengan .kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. "
. .

(Al-Quran, 163' : 1-3) .

"An inch of time cannot be bought by an inch of gold. " (Chinese Proverb)

3

TONGGAK DUA REUS

AMALAN POSITIF

. . . . . . .
Contoh:

Menepati mas a Menyegerakan togas Mempunyai perancangan waktu Bijak menguruskan tempoh mas a yang diberi Menumpukan masa pada kerja-kerja yang produktif daD kreatif Menempkan target date untuk menyiapkan kerja Menyelesaik~n togas dalam masa yang ditetapkan

.

.

.

1..

Penggunaan lhasa secara maksimum memerlukan disiplin diri yang ketat. Caranya ialah. denganmenggunakan catalan penggunaan masa (time log) setiap hari. Ini adalah sarli labial yang mesti dimula clan dikekalkan. "Tepat pacta masa" adalah sarli labial yang mesti dibiasakan. Tabiat ini wujud hasil daripada ketinggian maruah diri clanadanya rasa hormat kepada orang lain. Contohnya,jikalau lewat tiba pacta sesuatu majlis, mesyuarat atau temujanji, bermakna kita tidak acta maruah clan tidak menghormatinya. Seseorang pegawai atasan perlulah mengetahui secara menyeluruh matlamat kerja, bidang kerja clanjangka masa yang diambil untuk menjalankan tugas-tugas apabila beliau memberi arahan kepada pegawai bawahannya. Beliau perlulah meminta supaya kerja-kerja tersebllt disiapkan dalam waktll yang munasabah clan mampu diselesaikan oleh pegawai yang diarahkan itll.

2.

3.

4

MENGHARGAI

MASA

4.

Sescorang pegawai yang menggunakan kemudahan kenderaan pejabat untuk Ufllsan rasmi perlu memberitahu pemandu jangka masa urusan tersebut supaya dapat diputuskan sama acta pegawai tersebut perlu ditunggu atau tidak. Sekiranya tidak, pemandu tcrscbut hcndaklah pulang kc pcjabat untuk mcmbuat tugas lain dan kembali semula pacta masa yang ditetapkan. Tindakan yang sedemikian dapat menjimatkan masa pemandu tersebut.

s.

Setiap pegawai periu mengetahui cara menggunakan Word Processor sekiranya kemudahan ini terdapat di pejabat. lni akan menjimatkan masa clan menambahkan produktiviti dalam menjalankan togas-togas mereka clanmembolehkan mereka menjalankan togas harian yang renting semasa ketiadaan juflltaip. Menggalakkan penggunaan time planner, cangan masa kerja. iaitu jadual peran-

6.

7.

.Para pegawai clan kakitangan pejabat digalakkan merancang halhal peribadi mereka. Sekiranya mereka ingin keluar untuk urusan peribadi yang renting serta t~dakmenggunakan masa yang terlalu lama, kebenaran hendaklah dipinta terlebih dahulu.
. .

. 8.

~eseorang pegawai hendaklah.tidak melengahkan kerja yang di-:' arahkan. Sekiranya kerja-kerja t~rsebut dapat' disiapkan dalani
.

ptasa .sejam, belia\l tidak s~harusnya mengambil masa sehingga
. .

dua ban.
. 9.'

Produktiviti clan kualiti boleh dikawal dengan penggunaan nl.asa yang terencana~ Sesuatu yang boleh diselesaikan dalam masa dua hari tidak akan menjadi produktif jika mengambil masa seminggu. Bagaimana ini dapat dikenal pasti bergantung kepada kemahiran clan pengetahuan kerja. Orang. yang mahir sudah lentil dapat
nienjimatkan masa. .. . .

5

TONGGAK DUA RELAS
" "

10.

Seseorang pe"gawai hendaklah sentiasa peka kepada kehendak mas a dan oleh kerana itu ia hendaklah menyiapkan kerja selaras dengan keperluan semasa.

AMALAN NEGATIF DAN DILARANG

. . . . . . . . . . . .
Contoh:
1.

Berbual-bual
Tidak

kosong
togas" ".

menyegerakan

Tidak ada sense of urgency Tidak me~a~cangpekerj~an
. ""Tidak ada prioriti "
"

Melayan tetainu..yang tidakberkenaan Tinggalkan pej~bat untuk urusan peribadi Membuat kerja peribadi di pejabat Berniaga di waktu pejabat Membuat kerja yang tidak mustahak Ke kantin dalam waktu bertugas Tidak peka kepada pembaziran masa

Pengerusi mesyuarat yang tidak merancang masanya dengan cermat dan tepat akan memanjangkan mesyuarat sehingga meleret-leret. Sesuatu mesyuarat yang sepatutnya selesai dalam masa duajam tetapi terpaksa mengambil masa cmpat hingga lima . jam dan ini membuang masa. Jika prioriti tidak dikcnal pasti semua perkara akan dianggap sama pentingnya. Ini mcrugikan masa. teBaga, wang danlain-Iain. Oleh

2.

6

MENGHARGAI

MASA

itu pcrkara-perkara yang renting mesti didahulukan. Kriteria prioriti mestilah ditentukan berdasarkan objektif organisasi daB bukannya berdasarkan keperluan atau kemahuan individu.
,
.)

.

Pcl11lnziran masa boleh berlaku dalam pclbagai bcntuk. Misalnya, pembaziran masa kerana leka berbual daB membuat kerja yang sama berulang-ulang kali. Tabiat berbual-bual terlalu lama sewaktu melayan tetamu adalah membuang masa. Tetamu juga hendaklah sedar bahawa perbuatan mereka akan membuang masa orang lain. Demikian juga perbuatan berbual-bual panjang di telefon tentang hal-hal peribadi dan mengambil kesempatan semasa percakapan telefon secara rasmi untuk membincangkan hal-hal peribadi atau perkara yang tidak rasmi. Salah sarli. schab kesesakan di kaunter ialah kerana petugas di . kaunter tersebut diberi tugas yang melibatkan kerj a-kerj a menulis yang' banyak dan pengisian serra penelitian borang tertentu. Ini membazirkan masa para pelanggan. Tidak menjawab surat d~ripada pelanggan dengan serra merta akan membanyakkan bilangan surat .yang .akan .dijawab kelak

4.

s.

6.

yang tentunya akah mengambil masa. . Hal yang demikian juga membuangmasapelanggankeranadiiltentunyamenunggujawapari.
daripada pihak p.egawai.. . .

.

7.

Ahli-ahli mesyuarat terpaksamembuang masa untukmenunggu mesyuarat bermula disebabkan kelewatan ahli-ahli penting hadir pacta mesyuarat itu.

7

~-

TONGGAK DUA BELAS

2.

KETEKUNAN MEMBAWAKEJAYAAN
(The Success of Perseverance)

Ketekunan bererti memberi tumpuan kepada sesuatu kerja hingga selesai dengan sempurnanya don membawG kejayaan serlo kecemerlangan kepada agensi don individu. Bila kilo schut ketekunan yang tergambar dalam ingatan kilo latah semut. Serangga yang kedl ini tidak k(!nal penal lelah apabila melakukan sesuatu seperti membina sarang ataupun membawa makanan untuk kumpulannya. Biasa.. ..

nya sang semut akan memikul benda-,bendayang berpulu~

.hili lebih berat daripada dirinya. Namun begitu kegigihan, kesab.aran,. kekuat~n haiinya tidak akan padam .sehingga selesai kerja atoll matlamatnya tercapai. Peribahasa "sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit" memang. ditujukan kepada daya usaha sang semut. Daripada Forbes Epigrams kilo dapati~' "Diamondsare chunks of coal that stuck to their jobs. " Kedua-dua benda ini (intan don orang batu) terdiri daripada unsuryang sarnaiaitu karbon. Arang batu yang melalui proses perubahari selama berjuta-juta tahun akhirnya berjaya menjadi bahan yang paling keras don berharga. " Victory belongs to th.emost persevering," kala Napoleon Bonaparte.

8

KETEKUNAN

MEMBAWA

KEJAYAAN

AMALAN POSITIF

,I
I .

. . .

Gigih dalam melaksanakan Rajin dan sentiasa berusaha Tekun dalam menjalankan
"

tugas yang mencabar tugas

. . . . . . . . .
Contoh: 1.

"

Sabar dalam menghadapi cabaran pekerjaan Berdisiplin dalam setiap pekerjaan Berpandanganjauh Bersemangat dalam melaksanakan tugas yang diarah Dedikasi dalam mencapai matlamat organisasi Sanggup berkorban Cekal menghadapi kesulihln semasa bertugas Tidak patah semangat Bercita-cita tinggi

Keazaman dan" kegigihan akan menjadikan J,cerjayang sukar berjaya dila~sanakan dan ini mendatangk~m kepuasan.
" " "

2.

Ketekurian hanya: akan lahirjika terdapat disiplin diri yang tinggi. Antara cara yang baik untuk mendisiplin diri ialah dengan"selalu membaiki kelemahan dirt dan meningkatkan lagi kecekapan. Hidup akan penult dengan cabaran dan ini akan membmlt seseorang lebih bersemangat. Tabah serta sanggup menghadapi segala rintangan dan cabaran adalah strategi untuk mencapai kecemerlangan yang tinggi. Ketua pejabat yang mempunyai harapan yang tinggi untuk

13. I

4.

9

TONGGAK DUA BELAS

organisasinya tidak mudah patah semangat apabila melihat kekurangan sumber, contohnya seperti kekurangan kakitangan.

Setiap cabaran dihadapi dengan tabah dengan melatih kakitangan .
clanterns berusaha mendapatkan sumber-sumber itu.Belian tidak mudah hilang pertimbangan clan tidak ragu-ragu tentang kejayaannya.. .

5.

Seseorang pegawai barn yang diberi tanggungjawab hendaklah sentiasa bersedia untuk bertugas dalam apa jua keadaan pun. Seseorang pegawai perIn melihat segala kerj,:!yanya dari sudut
.

6.

yang positiL "Sekiranyaadakelemahan dalainmemikul tanggtmg~. .
jawab,. perIulah iameningkatkanpengetahuan,. ketabal1andan. berpandanganjauh supayadapat menghasilkan sumbangan yang. berkesan. untuk kerjayanya.

7.

Seseorangpegawai perlulah sentiasa berusaha untuk melengkapkan diri dengan pengetahuan clan berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang yang profesional dalam bidangnya. Seseorang pegawai perJulah bersedia menerima apa-apa arahan yang di luar bidang tugasnya. lni termasuklah urusan-urusan rasmi di luar pejabat. Beliau perlu sanggup berkorban untuk organisasi dannegara. Apabila seseorang ketua terlibat dalam usaha-usaha untuk mewujudkan sesuatu perubahan, selalunya ia mendapat tentangan daripada pegawainya. Kita perlu mempunyai semangat untuk mengatasi segal a halangan yang dihadapi.

8.

9.

10

J

KETEKUNAN

MEMBAWA

KEJAYAAN

AMALAN NEGATIF DAN DILARANG

.
. .

l\1udahtersinggung
Kurang berdisiplin IVIlldah putus asa Tidak tekun Mudah mengalah Tidak bercita-cita tinggi Tidak bersemangat Tidak tahan kena marah Tidak acta inisiatif Tidak kreatif Stika bertangguh Disuruh boat, barD bmit
.

.
.

.

. . .

.
. .

.
Contoh: 1.

Seseorang yang mudah tersinggung clan bersikap negatif akan sukar ~emba,iki k.elemahandirinya. lni akan membuatnya malas, lem,bab,takot menghactapi ca~aran dan tidak .te~fin dalam kerja- .
...nya. Dia akan .ketinggahin d~lalil semua bidang.
..

2.

Membuat kerja:sebararigan atau "asal acta"adalah cont6h pegawai . clankakitangan yang kurang berdisiplin.
. ..

.

3.

Tabiat "disuruh buat, barn buat" boleh dihapuskan dengan menentukan standard yang mesti dicapai oleh setiap pekerja. Ketua organisasi hendaklah niemastikan perkara ini dilaksanakan.

11

TONGGAK DUA BELAS

4.

Tabiat stika bertangguh boleh diatasi dengan penyeliaan yang lebih rapi clan kerap. Ketiadaan inisiatif di kalanga~ kakitangan teIjadi apabila ketua tidak menghargai idea clancadangan barn serta curiga akan kualiti Idea clan cadangan tersebut. Pegawai clan kakitangan yang terlalu "sensitif, apabila di"~arOO alan ditegur kerana membuat kesilapan tidak dapat melaksanaka~tugas dengan sempurna kerana gailgguan mental." "

5.

6.

.

"

"

""

"

"

7.

.

Pegawai daDo.kakitangan yang tidak kreatif. akanmelaku'k~ " keIja rutin sOOaj:~~ demi hari clantOOunde~ tOOun. Ini bukan h

sahaja menjadikan dla basaD dengan keIj~ya sendiri, bahk~m orang lain pun akan menjadi basaDdengan sikapnya.
8. Pegawai clankakitangan yang mudOO betputus asa akan merugikan bukan sahaja dirinya sendiri bahkan organisasinyajuga akan rugi keranakurangnya daya usaha, inisiatif, daya kreatif serta inovatif. Sikap "disuruh buat, barn buM" tidak akan "menghasilkan kece-" kapan serta basil kerja yang bermutu clan kreatif. Sebaliknya keadaan begini akan membazirkan masa pengurus kerana dia terpaksa mengawasi setiap langkah yang dibuat oleh pekerjanya.

9.

12

~

KESERONOKAN

BEKERJA

3.

KESERONOKAN BEKERJA
(The Pleasure of 'Working)

SL:iak ::.aJ/lWI erz.alllUll ke/:ia in/all saW behall yallg perfIl h
diLakukan untuk hidup sa11laadDmembanting tuLang ataupun memeras otak. Koja bllkanlalz sesuatll yang ringan, ma/alz bagi keballyakan manusia beke/ja itu merupakan perlakuan yang tiada hujwzgnya. Namun begitu jika kita mengambil pendirian yang optimistik kita boleh menjadikan kerja itu sesuatu yang mendatangkan keseronokan. Perlama, bekerja hendaklah dijadikan suatu ibadah kerana ibadah itu membawa ganjaran. Kedua, kerja itu hendaklah dijadikan cabaran yang memerlukan bukan saiD daya usaha malah pemikiran dan kreativiti GIlda. fa merupakan sumbang(ln yang hendaklah dikaitkan dengan kebajikan untuk masyarakat dan negara. Dengan sendirinya kita Qkan merasa pUGS kerana sum bang an kecil itu telah ber-

jaya membangunkan negara. Ketiga, jika kerja itu - kita
anggap domain kita atau pengkhususan kita maka dengan sendirinya kita menjadi pakar yang diiktiraf

"Work done spontaneously_.and joyfully is never' oppressive," tegas Mahatma' Gan(1hi.
-

LV

TONGGAK DUA BELAS

AMALAN POSITIF

. . . . .
Contoh:

Menganggap kerja sebagai ibadat
Mempunyai "inisiatif sendiri "

Menghasilkan

sesuatu yang: berfaedah

Mempunyai komitmen terhadap kerja Sedia memberi kerjasama

t"""

""

1.
2.

Korisep kelja sebagaiibadat ak~ menimbuUcandedikasi, ketekun- ."
an, amanah, bertanggungja\yab:d.an ikhlas. " "

Keseronokan bekerja lahir daripada sikap positif terhadap togas clan sesuatu tugas.itu dihasilkan daripada inisiatif sendiri. Kerja akan menyeronokkan jika seseorang berasa bangga dengaIi basil kerjanya clan bersikap positif terhadap cabaran barn. Untuk menjadikan seseorang pekerja itu seronok beliau he"ndaklab diberitahu bahawa kerjanya itu renting clan membantu organisasi itu; bahawa kerja yang bermutu akan diberi pengiktirafan clan bahawa sebarang kekurangan dari segi kemahiran akan dibaiki dengan latihan dari semasa. ke semasa. Kerja tidak akan membosankan jikalau pekerja itu mendapatkan ganjaran yang setimpal dcngan kcrjanya. Kerja akan ll1enjadi menyeronokan sekiranya basil kcrja diberi pengiktirafan, sam a acta dalam bentuk sural pojiao. hadiah atau pemberian coli khas.
Daya kreatif dan adanya keinginan mencuba idea atau cara bani

3.

4.

5.

6.

14

KESERONOKAN

BEKERJA

akan menimbulkan keseronokan bekerja. Untuk memupuk daya kreatif seseorang itu perlulah sentiasa didedah dengan perkembangan baru dalam bidang kerjanya.

AMALAN NEGATIFDAN

DILARANG

. .
...

l\lenganggap kerja sebagai beban Tidak komited Sentiasa mengharap dorongan oleh ketua Tidak diberi masa yang mencukupi Kerja tidak diiktiraf Hanya menunggu araban Tidak berdisiplin Tidak suka.menolong . Tidak diberi tanggungjawab yang mencabar Tiada peluang untuk meningkat Tidak dipercayai daD selalu dlcurigai

. . . .

'.
.
.

. Contoh:.

.,'

.

,...

..

L.

Seseorang yang menganggap kerja sebagai beban tidal(" ~kan . bersemangat untuk melaksanakan kerja-kerjanya. lni akan me-

i.
~.

nimbulkail rasa jemu dan bosan.

.

Ada beberapa perkara yang menyebabkan bekerja itu tidak mendatangkan keseronokan. Persekitaran yang tidak kemas, rakan sejawatan yang tidak bekerjasama dan ketua yang tidak menghargaikerja adalahdi antara beberapa keadaan yang tidak mendorong seseorang itu bekerja dengan baik.

15

TONGGAK DUA BELAS

3.

Tabiat "hanya menunggu araban IIadalah contoh kurang disiplin daD tidak bertanggungjawab. lnisiatif daD daya kreatif boleh membuat seseorang merasai keseronokan semasa bekerja. Ketua yang selalu mencurigai kepemimpinan daD kebolehan

4.

peketjanya . akan menimbulkan rasa terasing. di kalangan
pekerja. Ketua seumpama ini tidak cekap daD tidak acta daya kepemimpinan yang baik.
, , .

5.

Hal-hal

yang mengganggu
. '., ' ,.'

kerja, daD mengakibatkan
.

pekerja

menjadi ~osan, marah daD tidak berminat ialah:
.

.

(i).

Gangguan terhadap ketja,yangsedang

betjalandihentikan
, ' . ,

kerana mengutamakan k~ija~k,etja b~rupa ad hoc,
(ii)

Ketua yang selalu mengubah-ubah keputusan atau membuat perubahan-perubahan dengan mendadak, daD Pihak atasan yang mahukan basil kerja dengan segera yang menyebabkan kerja itu menjadi tidak sempuma.
, i

(iii)

6.

Rasa terasing yang dirasai oleh pekerja itu perlu dikikis kerana ia tidak mendatangkan seman gat kerjasama. Rasa terasing akan menimbulkan sifat rendah diri yang tidak sihat dari segi pemupukan semangat berpasukan daD mati vasi untuk meningkatkan produktiviti. Pegawai daDkakitangan yang tidak stika membantu biasanya akan diasingkan oleh rakan-rakannya. Selain itu dia sendiri tidak akan dibantu dalam tugas-tugasnya walaupun dalam hal peribadinya. f
;

7.

8.

Pegawai daD kakitangan yang sclalll merasai jemll tcrhadap kerja daD lesu semasa membllat kerjanya adalah akibat sikap negatif

16

-- -

KESERONOKAN

BEKERJA

tcrhadap ke~ja. Kerja dianggap tidak renting,

diiktiraf

dan men-

datangkan sebarang keuntungan. Kelesuan wujud akibat kurangnya kreativiti dalam kerja kerana ke~ja dibuat secara rutin. ..

17

TONGGAK DUA BELAS

4.

KEMULIAAN KESED ERHAN AAN
(The Dignity of Simplicity)

Kesederhanaan adalah sikap yang menolak keterlaluan, soma ado keterlaluan dala'm menetapkan sesuatu peraturan, perbelanjaan don sebagainya. Kesederhanaan menimbulkan keadaan yang bersih, kemas, selesa don harmoni. Sesuatu yang keter/allian, umpamanyo. hiasan Yflng ber'ebihan tidak menyenangkan mala memandang.
,

Begitu juga, orang yang suka menggunakan perkaiaan-

, perkataa1Jyang, bombastictidakbegitli disenangi.,Dala~ . . 't"gas )eh(Jri~har~ sikap sederhi:ma ,dalam percakapan, , mengeluarkan arahan,'bergaul, berpakaian yang saRan don (ain~lain adalah 'sangat penting bagi meningkatkan kecek4pan sesuatu organis{lsi., Perbuatan ~ep~rti me lambatkan kerja, ponteng kerja dim melanggar disiplin tidak boleh dibiarkan kerana ini bukan dianggap sederhana lagi.
':,

.

"Only those who have the patience to do simple things perfectly ever acquire the skill to do difficult things easily," ie/as Johann C. Schiller.

18 i

=-

KEMULIAAN KESEDERHANAAN

AMALAN POSITIF

. .

Jelas clan jitu dalam pemikiran, penulisan clan percakapan Tidak tamakkan pangkat clan kedudukan Tidak membazir dalam perbelanjaan Bersifat pemaaf dalam pergaulan Boleh menerima teguran Berlaku adil dalam semua tindakan Menepati janji Sedia menerima cadangan clan nasihat Jujur clan ikhlas Merendah diri Bijaksana dalam membuat pertimbangan Bermaruah clan berhemah tinggi Berjimat cermat Cermat dalam'kata-kata Tidak memperagakan .
. '.'"

. . . . . . . . . . .

pejabat

. . .
.

kemewahan .
. .

.
.

Mesra dalam pe~gaulan Senangdidampingi oleh semua pihak

Contob:'

1.

Sesuatu kertas kerja yang dibuat hendaklah mudah difaham, tidak berbelit-belit, tidak terlalu tebal d~m tidak mengandungi terlalu banyak rajah atau jadual yang tidak bersesuaian. Cadangan dalam kertas itu hendaklah mudah dilaksanakan. .

19

\ V

~"......

TONGGAK DUA BELAS

2.

Dari segi peribadi, orang yang sederhana tidak meninggi diri, boleh ditegur, sedia menerima kritikan, sedia menerima cadangall yang membina, merendah diri, jujtir clan bijaksana. Seseorang yang bersikap sederhana sentiasa memil~hjalan pertengahan apabila berhadapan dengan dua keadaan extreme. Misalnya membeli alar pejabat, dia boleh berbelanja lebih untuk mendapatkan alat terbaik atau kurang berbelanja tetapi mungkin
"

3.

mendapatkanalat yangtidak bergunalangsung."Kebijaksanaan
" "
"

"" berbelanja juga sifat seorang yang sederhana.
44

.
"

Amal~" se~ia"rnenC?rima cadang~ Walaupun daTisesi~pa, cimpa mengira.pangkat. Kadangkala' cadan"gandaripadaorang bawahan y~ng terllbat'dengan mC;lsalah. lebih baik daripada pegawaiitu pegawai yang hanya tabu mengtirus.
" ." . "

"

5.

Sifat jujur adalah perilaku yang terpuji clanhendaklah acta pacta setiap pegawai mahupun kakitangan. Pihak pegawai secarajujur hendaklah inemberitahu kakitangannya secara berseorangan ten~ tang apa yang diharapkan daTikerjanya, menegur kelemahannya clan memberi 'cadangan untuk membaiklnya. Seseorang yang bersifat sederhana tidak tamak menggunakan kemudahan kerajaan untuk kepentingan diri clan kedudukan. Misalnya, kalau dia tidak layak menikmati sesuatu kemudahan, dia tidak akan menipu alan mencari jalan untuk mendapatkannya. Andainya dia layak sekalipun dia tidak menagihnya dengan tamak. Komunikasi secara ligan ataupun tulisan hendaklah senang difahami, tidak menggunakan perkataan yang pelik daD tidak biasa diglinakan. Bahasanya mestilah mudah difahami.

"

6.

7.

20

KEMULlAAN

KESEDERHANAAN

AMALAN NEGA TIF DAN DILARANG

.
. . . .

Menonjol-nonjolkan

diri perkataan bombastic

Bercakap dengan menggunakan Berkelakuan mengada-ngada Sombong clan meninggi diri Menyukarkan

.

persoalan yang mudah perkara keeil

. . . . .
..

Memperbesar-besarkan organisasi Berlebih-lebihan Memperagakan

Kedekut atau berlebihan dalam memenuhi keperluan mengampu ketua kemewahan clan kedudukan harta kerajaan dalam semua hal.

Membazir clan merosakkan

Kerap menghias diri di pejabat Bersifat melampau daD keterlaluan

Contoh:

1.
,

Kesederhanaan tidaIcb~rerti sanibillewa dalam penghasilan ke~ja. Kalau ,ini dilakukan" maka sikap demikjan timbul kerana ke~ malasan'dan tanpa disiplin serta tiada' rasa tanggungj~wab terhadap kualiti pekerjaan. Menggunakan alat tulis seperti pen atau pensil'untuk mendail telefon akan merosakkan harta kerajaan. Sikap ini tidak bertanggungjawab.

2.

3.

, Berpura-puradan berkelakuan berlebih-lebihan adalah amalan yang tidak sederhana. Misalnya, seorang pegawai yang menonjol-

21

TONGGAK DUA RELAS

nonjolkan diri jika ada majlis khas yang dihadiri pembesarpembesar negara clan ia cuba bercampur-gaul dengan merekapadahal, hal yang demikian bukanlah kebiasaan kelakuannya sehari-hari.
-

4.

Ketua yang senang diampu -adalah contoh peribadi yang -rendah
clan kurang disiplin dalam kepemimpinan. Ketua yang tegas clan adil dapat mengurang~an sitar suka mengampu ini.
- -

_5.

Mempersukarkan persoaian yang mudah dengan me~juk kepada semua peraturan rasmi, walaupun ti~ak bersesuaian deng~ tujuan untuk meleng-ahkankeputusan. -Perbuatan melengahkan-keputusan .

ini terjadf kerana tidal<, cekap atau.tidak bertanggungjawab.
6.
-

-,

Merosakkan harta bendakerajaan atau mendedahkannya sehiilgga mengakibatkan kerosakan ialah amalan yang - tidak baik bahkan merugikan. Merugikan harta kerajaan bererti secara tidak langsung merugikan orang yang membayar cukai pendapatan. Memperbesar-besarkan perkara kecil ialah penipuan clan men unjukkan .sitar yang tidak jujur, lebih-Iebih lagi jika kesalahan kecil diperbesarkan supaya orang yang bersalah itu akan dikenakan denda atau hukuman yang lebih berat. Setiap anggota perkhidmatan awam hendaklah mengelakkan diri daripada berpakaian tidak senonoh atau tidak sopan di pejabat atau semasa menghadiri majlis rasmi, misalnya memakai jeans, slacks, seluar pendek, selipar clan pakaian yang menjolok illata.

7.

8.

22

KETlNGG/AN

PER/BAD/

KETINGGIAN PERIBADI
(The Worth o.f Character)

Pcri/J{/diS('.\('Onlllgiu!u!Z "the total personality" - H/ataknya, sikapnya, peri!akllnya don gaya diG membaH'a dirf da!ampergau!an sesama manllsia, balk di rumahnya sendiri, df da!am organisasinya dan di dalam masyarakat umum. Pengalaman hidllp biasanya membina watak. Namun watak sahaja tidak CUkllPuntuk membentuk satil peribadi yang balk. Sikap yang positif dan terbuka membantu seseorang meningkatkan peribadinya ke tahap yang lebih tinggi. Perilaku atall pekerti yang penuh adab clan saran san tun turut mewarnakan peribadi. Selain itu gaya yang segak, kemas clan bersih menambahkan lagi hiasan luaran peribadi. Dari sifat dalaman pula seseordng itu perlu tenang, bersikap belas kasihan tetapi regas, beramah mesra, kuat disiplin diri dan pemaaf terhadap kesalahan orang lain. Ketinggian peribadinya akan dilihat sebagai contoh seseorang yang berjiwa besar dan berakhlak tinggi. . "'Buruk ~~u .itu menambah' buruknya ama~il, sebagai-. . ..mfI:nacuka mer.osakkan madu," ujar lma.ni Abu "Hamid. . .Muhammad al.:..Ghazali" '.

.

I

23

TONGGAK DUA BELAS

AMALAN POSITIF

.
.

. .

Teguh beriman daD bertakwa dalam setiap tindakan Menyempurnakan togas dengan amanah Bersifat ikhlas dalam menjalankan tanggungjawab Berilmu daD berpengetahuan luas Mengutamakan keadilan dalam setiap perbuatan

.
.o. .

Sedia berkorbaIi
. .

.

.

..

.. .

BeoduIhba-himba
00 Kemasdalamo .
o' . o. 0 ..

membuat

kebajikan
. .

.

.

pakaian,

peinikiran

daD tindakan

..Bersifat

penyayang

. . .. . . . .

. Bersifat sabar .dan teguh menghadapi Bertimbang
°

cabaran

rasa tetapi tegas

.

Bersopan san tun serta sederhana dalam kelakuan Taat setia daD patuh kepada araban Bersyukur daD menghargai Bersihdaripada Bertanggungjawab sifat dengki teguh daD sedia berbakti Berani daD berpendirian kebaikan

. . . . . .

Jimat cermat dalam segala aspek Tertib daD baik budi bicara Cergas daD cekap dalam menjalankan Cekalmenghadapicabaran Bekerjasama daD saling hormat-menghormati togas

5,

5

24

KETINGGIAN

PERIBADI

Contoh:
1.

Seseorang yang beriman clan bertakwa dapat dilihat daripada airmukanya yang jernih, bersih, manis clan menyenangkan. Dia ccnclcrong ke arab kchaikan clan menggalakkannya serra peka kepada kejahatan clan mencegahnya. Seseorang yang ikhlas tidak akan merasai terjejas dengan teguran, kritik, bangkangan clan pertentangan pendapat. Dia juga tidak merasai megah dengan pujian. clan sanjungan. Teguran adalah peringatan kearah kesempumaan peribadinya clan pojiao adalah

')

amaransupaya diLl engawasi keikhlasannya. m
3.

.

Seseorang yang mencintai ilmu clan selalu menyebarkan kebaikan, sentiasa bijaksana dalam percakapan, tidak berlebih-lebihan, tidak memuji diri clan selalu memberi nasihat yang balk dengan ikhlas. Orang yang berilmu selalu menjaga lidahnya untuk menuturkan perkara yang bellar, balk, mengajakkepadakebaikan, tidak mencerca, berbohong clan sebagainya. Ketua yang adil selalu mengiktiraf kebaikan clankelebihan orang lain dengan memberi peluang untuk meningkatkan kerjaya.

4.

nya. Seseorang yang adil, selalu bersedia mengakui kesilapan-'
nya clan b~rsedia memaafka,n ke~ilapan orang Jain.. '
. . '

.

5.

.

Seseorang. yang tegas clan berani, tidak teragak-agak memper-. tahan.kan kebenaran, 'kebaikan clan keadilan wal~upun terpaksa, menghadapi fisiko yang tinggi,' Namun begitu dia melakukannya

secara sopan clanbijaksana.

.

Seseorang yang sentiasa menjagamaruah dirinya clan orang lain yang ia berurusan akan sensitif terhadap orang lain, Bila memuji diaikhlas dengan pujiannya clan apabila menegur atau memarahi tidak di deraIl kakitangan yang lain.

25

TONGGAK

DUA BELAS

7.

Seseorang pegawai yang bertimbang rasa clan sentiasa sensitif

terhadap kebajikan orang di bawah jagaannya akan melakukan
sesuatu tanpa disuruh, asal sahaja beliau sedar bahawa sesuatu itu perlu diambil tindakan.

,

8.

Seseorang yang bersopan santun clan memahami adab hila berhadapan dengan orang yang lebih tua atau berpangkat lebih tinggi daripadanya, dia akan faham peranan clankedudukannya clande.ngan itu tidak segall silu untuk menunjnkkan perasaim hormat

melalui tingkah laku yang sesuai.
. .

.
. ,

9'.

Oning.yangberilmu

sent~asaberusatta

untuk melengkapkan

diri'

:

dengan ~engetahuan . untuk pembangunan diri'(self-development) clan juga. bersedia mempelajari teknik-teknik barn dalam pekerja~mnya.
.'

.

AMALAN NEGA TIF DAN DILARANG

.
. .

Selalu berpura-pura

dalam tinda~an

.

Bersikap sombong daD suka menunjuk-nunjuk Sukar untuk membuat kebajikan Suka mengumpat daD memfitnah rakan sejawat Tamak dalam mengejar pangkat daD kedudukan Gopoh dalam bertii1dak Mengampuuntuk l\1ungkir janji Suka menghina dan merendahkan Pcmarah daB tidak sabar Khianat dalam melaksanakan Berdendam serta hasad dengki usaha orang lain
.

. .

. . . .

mendapat pujian daD sanjungan

. . .

togas

26

KETINGG/AN PER/BAD/

.

Bersungguh-sungguh keburukan diri

mempertahankan

kelemahan

clan

.

StIka membangkang memperbaikinya

tanpa cadangan untuk

. . . . . . . . . . . .
Contoh:

Mementingkan diri sendiri Lembab clan malas berusaha Pengotor clan selekeh dalam pembawaan Tidak boleh dipercayai clan tidak amanah . Tidak bertimbang rasa clan mementingkan StIka membuat janji palsu Bersikap birokratik clan autokratik keputusan Percaya pada tahayul Memfitnah orang lain StIka mengintip salah snap orang Tidak ada pendirian tetap Tidak berdisiplin dalam membuat diri

.

.

..

.

1.

Pegawai yang perengus atau pemarah melemparkan fail.kerana kerja-~erja yang diarah tidak memuaskan hatinya.Dia s.epatutnya . inenyatakanperkara-perkara yang tidak memuaskan itu untuk' diperbaiki. Menggunakan kedudukan, kuasa clankemudahan untuk memuaskan keperluan peribadi, misalnya membaiki atau membesar bilik pejabat mengikut sclera peribadi.

2.

27

TONGGAK DUA BELAS

3. 4.

Menerima rasuah. Mengumpat daD menghina orang lain di khalayak Tarnai. Kekejaman daD kezaliman boleh berlaku hila seseorang terlalu fanatik kepada sikap birokratik daD autokratik. Misalnya, setiap keputusan mesti mengikut peraturan rasmi walaupun tidak bersesuaian atau semua keputus~n mesti dibuat oleh seseorang tertentu walaupun hanya perkara rutIn.'
,

s.

I
f I
,

'

6.

Percaya kepada perkara yang tahayul akan merugikan bahkan ia membawa kepada 'syirik..,' Kita akan kerugian mas a kerana sentiasa' , ,bergantung' kepada untung na~ib, TU:gi arta benda kerana,ber- , i h
'

.

r
! I

belanja benda-benda yang tidak,perIu. Ini akan menyebabkan
kerugian dari segi keteguhan peribadi kerana sentiasa dalam keadaan takut daD risau.

'

7.

Mengintip kesilapan orang lain adalah merupakan satu amalan

yang buruk. Ini bererti klta selalu was-was daD ianya adaJah
dilarang dalarn agarna. Ia rnernburukkan perhubungan sesarna rnanusia.
' , " " ,

:

8.

Seseorang yang berdegil daDtidak rnahu rnengubah cara rnernbuat sesuatu tidak akan rnaju kerana dia sentiasa berada pacta lahar yang sarna. Meluaskan pandangan daD mencuba sesuatu yang barn rnenunjukkan sikap ingin rnaju. Sentiasa tuduh rnenuduh tanpa rnencari punca sebenar. Menjalankan urusan peribadi sernasa waktu pejabat seperti ke
.

9. 10.

bank, menghantar aDakke sekolah, bayar bil utiliti daDsebagainya.

II.

Antara arnalan negatif yang rnenunjukkan sikap tidak berdisiplin

28

KETINGGlAN PERlBADl

ialah' mengambil keputusan pacta masa yang tidak sesuai untuk kepentingan diri sendiri. Oleh itu setiap pekerja tidak boleh membincangkan hal-hat peribadi pacta waktu bermain di padang, rnajlis-majIis rasmi atau tidak rasmi. di

29

~TONGGAK DUA BELAS

6.

KEKUATAN SIFATBAlK HATI
(The Power of Kindness)

Kita merasa senang dan selesa dengan orang yang balk hall. Kita tidak merasa gentar, takut atau resah apabila bersama-sama dengan diG. Segala sifat yang disukai manusia dihayati oleh orang yang balk hall, seperti sopan
santun, pemaaf, pemurah, bertimbang rasa, bera11l4hmesra,
.
.

kasih sayang, bersimpati dan suka menolong. Mengapa kita sukakan. sifat-sifat sedemikian dan tidak yang se-.
bali/{nya? Tentulah .sifat-sifat .balk itu sifat semulaja.di h

manusia, iaiiu sifaifitrah.. Oleh kerana manusia telah menurut hawa nafsu. dim bisikansyaitan maka sifat-sifat yang buruk tdah menepikan sifat:-sifat yang semulajadi dan perangai manusia menjadi bercampur-aduk dengan sifat-sifat balk danburuk. Pengawalan hawa nafsu amat penting dalam proses pembersihan diri daripada sifat-sifat buruk dan pengawalan ini hendaklah dilakukan melalui pemikiran yang waras dan wajar.. Rasulullah (s.a. w.) . bersabda, bermaksud: "Tidak dihit,:,ng ~aya orang yang banyak haria, tetapt kaya sebenar ialah kaya jiwa. ".
.

.

I.

30

- -'

KEKUATAN SlFAT BAlK HAT!

AMALAN POSITIF

. . . . . .

Bersopan santun setiap masa Pemaaf daB berhemah tinggi Simpati kepada kesusahan daB masalah orang lain Ikhlas daB bertimbang rasa Pemurah dalam usaha kebaikan Mudah mesra daB bekerjasama Merendah diri Berbudi IDUna Boleh menerima teguran Berlaku adil dalam semua tindakan Sedia menerima cadangan

. . . . .
i Contob:
1.
.

Seseorang itu sentiasa senang hati. hila acta peluang membuat sumbangan. Dia menghulurkan bantuan dan memberi kerjasama

walaupuntidakdiminta.
. .. . . .

2.

D~miuntuk rp.eriingkatkan perkembangan did pekerja, seseor~g pegawai hendaklah sentiasa bersedia memaafkan kesilapan kakitarigannyakerana dia percaya bahawakakitangannya mesti diberi. . peluang mencuba sesuatu yang baD!walaupun terdapat kesilapan. Seseorang yang berbudi mulia berterima kasih apabila menerima teguran dan dia sentiasa berwaspada dalam tind.ak tanduknya. supaya orang yang berurusan dengannya akan sentiasa bertimbang rasaakibat dart keikhlasan daD kebaikannya. .

3.

31 . ...

TONGGAK DUA RELAS

4.

Seseorang yang ikhlaslebih rnernentingkan penyelesaian rnasalah daripada rnencari siapa yang rnelakukan kesalahan.
.

5.

Sifat berhernah tinggi tidak rnenunjukkan sifatpilih kasih. Sernua orang harns dilayan 'sarna rata tidak kira pangkat daD kedtidukan. Beliau tidak bertindak bersungguh-sungguh rnernbantu seseorang yang berkedudukan tinggi, tetapi bertindak sernata-rnata kerana rnenjalankan tugas.

AMALAN NEGATIF DAN DILARANG

. . . . . . . . . . . . .
Contoh:
1.

.Kas.ardaD kurang sopan

Berd'endamhila tidak dapatsesuatu kemahuan .
Bersikap tidak peduli terhadap teguran daD nasihat Tidak bertimbang rasa Mementingkan diri sendiri Sornbong, bongkak daD mernbesar-besar diri
.

Bermuka-muka
Cepat menghukum tanpa siasatan Cepat menuduh tanpa siasatan
.

Suka mencaci Suka menghina orang Tidak boleh menerima kritikan Cepat membuat kritikan

Sifat bermuka-muka melahirkan perilaku suka mengampu, terlalu

32

KEKUATAN SIFAT BAlK HAT!

menghormati orang herpangkat, tetapi tidak hormat kepada orangorang bawahan at all yang tidak mempunyai kedudukan.

,

Suka mcngkritik basil kerja pegawai dan kakitangan bawahan tanpa mcmbcri cadangan lIntllk mempcrbaiki dan memberi tunjuk ajar.

3.

Sifat tidak bertimbang rasa dan cepat menghukum melahirkan perilaku cepat mengambil keputusan sebelum memahami masalah dalam perspektif sebenarnya. Misalnya, seorang juruwang tidak dapat balance kira-kiranya kerana kekurangan sepuluh sell diambil tindakan disiplin di atas kelalaiannya, pactahaljuruwang itu memang amanah dan cekap bekerja tetapi kerana schab-schab tertentu kesilapan itu berlaku di loaf pengetahuan atau kuasanya. Seseorang yang ditegur dengan baik kerana kesilapannya, menyimpan perasaan dendam terhadap si penegur tadi. Sitar stika mencaci perilaku orang lain dan menuduh yang bukanbukan di derail khalayak.

4.

5.

33

,-

-

~

TONGGAK DUA BELAS

7.

PEN GAR UH TELAD AN (The Influence of Examples)

Manusia hidup bermasyarakat dart masyarakat itu dip impin oleh seorang pemimpin atau sekumpulan pemimpin, maka sf!!galagerak lakupemimpin menjadi ikutan masyarakat flu. Sejarah telah membuktikan bahawa banyak tamadun yang . membangun. disebabkan pemimpin-pemimpin .yang. kuat, berani dart bijaksana.. Sebaliknya' keruntuhan tamadun d!sebabkan.~elemahan, kebodohan dart kelalaian pem~m~ p"in-peinimpin.Peniaruh teladdn yang .positif- boleh mendatangkan basil atq.u keuntungan yang balk dart ban-. yak, begitu juga yang negqtif boleh memba~a padah yang' buruk. Rasulullah (s.a. w.) bersabda yang bennaksud: "Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling berfaedah kepada oril1iglain." Di sini nyatalah bahawa orang yang paling balk itu akan mempengaruhi orang lain sarna ada daTi segi kepemimpinan, tunjuk-ajar, akhlak, tutur kala atau tingkahlakunya yang mendatangkan kebaikankepada orang lain. Seterusnya baginda bersabda: "Siilpa yang membericontoh kebaikan, maka ia mendapat pahala dan pahala orang-orang yang meniru perbuatannya hingga harZ kiamat; dan siapa yang memberi contoh kejahatan maka ia mendapat dosa dan dosa orang-orang yang meniru perbuatannya hingga harZ kiamat. "
.

34

PENGARUH TELADAN

AMALAN POSITIF

.
. . . .

Sentiasa bel'kelakuan baik Tidak tamak kepada harta clan kedudukan Bermoral daB berakhlak tinggi Tertib clan beradab sepanjang mas a Rajin daB kuat bekerja Amanah daB bertanggungjawab Jujur clan ikhlas dalam setiap usaha Mengutamakan masyarakat lebih daripada diri sendiri Berpandanganjauh Berdisiplin dalam semua tindakan Sanggup berkorban Bekerjasama setiap ketika untuk kebaikan

.

. . . .
.
.

. . . . .

Sederhana dalam tindakan daD tutur kata Berani mempertahankan kebaikan clan kebenaran Berbudi mulia serta merendah diri
.

.
'.

Gemar daD cintakan ilmuyang bermanfaat . Bersih hati daD fikiran
.

I

I
I

Contoh:

1.

Pemimpin yang berbudi 'mulia sangat mudah ditaati, dihormati, disegani clanbukan ditakuti. Dari cara ia berkomunikasi, seorang dapat membuat tanggapan tentang peribadinya. Pemimpin yang boleh dicontohi ialah pemimpin. yang luas pembacaannya. Pembacaan yang sempit clan sikap malas membaca

2.

35

p-

~

TONGGAK DUA BELAS

walaupun kertas-kertas kerja yang perlu dibentangkan dalam satu-satu majlis adalah perbuatan yang memalukan.

3.

Perangai tamak seseorang itu tidak semestinya berkaitan dengan harta benda sahaja tetapi digambarkan secara keseluruhannya daTI segi perilakunya. Misalnya, seseorang yang berilmu. tidak akan tamak dengan ilmunya. Ilmu adalah untuk dimanfaatkan

bersama, bukannya disembunyikan. 4.

.

Ketua yang tegas tetapi adil iebih senang meningkatkan produk tiviti dan.kualiti organisasi serta lebih mudah dicontohi.
.

. I

j

5.

.

. Sifat me~endah dirimemerluk~

.1~ekuataneribadidan kebijak~ p

sanaan. Ketua yang memptinyai .sifat.ini dihormati pekeIja dan. lebih mudah mengawal organisasi.

6.

Seseorarig yang mengutamakan masyarakat, tidak mengharapkan apa.,apa ganjaran kerana padanya sumbangan yang baik daripadanya sudah cukup sebagai ganjaran. Mementingkan diri sendiri sebenamya rnenyempitkan peluang clan rezeki. ken~na peluang clan rezeki yang luas datangnya daripada pergauJan kita dengan masyarakat. Tertib clan beradab mencerminkan seseorang yang penuh disiplin dalam urusan hidupnya, tabu berinteraksi sesama manusia, tabu

7.

membawa diri dalam semua situasi clanpersekitaran serta tabu
peraturan-peraturan clan etiket sosiobudaya bangsanya.

.

36

1
I

PENGARUH TELADAN
,

I

A!\lALAN NEGA TIF DAN DILARANG

.

. . . . .

Buruk perangai clan tingkahlaku Jahil clan tidak stIka membaca Hasad dengki dan buruk sangka Mempersendakan agama Kedekut daB bakhil Stika mencari helah untuk mengelak tanggungjawab Stika mengumpat daD mengadudomba Terlalu sensitif dan cepat marah Tidak kenai budaya sendiri Hipokrit serta berpura-pura Tidak berpandangan jauh

. . . . .
Contoh: 1.

Sifat tidak bermora~ seperti ketawa berdekah-dekah hila mendengar jenaka lucah atau menceritakan jenaka lucah dalam mesyuara~,majlis rasmi clan sebagainya: Inijuga'menimbulkan perilaku stika menc'arut: . . . . Orang ya~g berInuka-muka atau hipokrit kelihatan 'bers~ngguhsungguh untuk membaiki tingkah laku orang lain yang dianggap tidak betul tanpa menyedari dia sendiri membuatnya. Misalnya, dia menyuruh orang berjimat cermat sedangkan dia sendiri boros, atau menyuruh orang lain bekerjasama clan hormat-menghormati pactahal dia sendiri stika menghina orang lain. Orang yang jahil .gemar memberi komen atau 'pandangan terhadap sesuatu perkara yang dia tidak mengetahui tentangnya.

2.

3.

37

TONGGAK DUA BELAS

4.

Sifat mempersendakan agama menimbulkan perilaku yang memandang rendah akan hukum-hukum dan peraturan agama. ,Misalora, endah tidak endah hila diberi salam dan apabila bersalaman genggamannya longgar dan tidak bertentangan illata. Sifat tidak mengenali budaya sendiri,.misalnya meletakkan kaki di atas meja, bercakap takbur dan bermegah di atas pencapaian diri sendiri . Sifat buruk sangka, has ad'den~ki dan tamak adalah I!lerbahaya dalam orgariisasi. Perangai ini akan menimbulkan banyak k~nflik
danm~wujudkan suasana curiga-mencurigai.'
" "

s.

6.

,

7. .

'Ketidakupayaan seseorangketua berkonj~.mikasi secara berkesan menyebabkan pegawainya" salah faham tentang tugas-tugas yang' . perIn dilaksanakan atau maklumat-maklumat yang hendak disebarkan.
" "

8,

Tingkah-Iaku yang buruk ialah seperti berebut-rebut untuk me-' ngambil makanan, mengisi pinggan sepenuh-penuhnya, bercakap semasa niakan, "mencungkil gigi di hadapan orang lain dan rnembuang hingus atau kahak,

38

KEWAJIPAN MENJALANKAN

TUGAS

8.

KE\VAJIPAN MENJALANKAN TUGAS
(The Obligation of Duty)

T/lO(/Siatah tw/ou/II/o,")."(/\\'{lh j ,-' ,-',-,

0 .r{lll ,')

ditcta j Jkall

houi scscoroll ,')

(I 0

yang hidup bermasyarakaf. Tugas"flap seseorang ifLtakan terkumpuLmenjadi hasil yang besar kepada sesuatu masyarakat yang akan menentukan untllng-rugi produktiviti mereka. Tugas mesti diLaksanakan dengan cekap, cepat, berkesan don sempurna. Sebarang proses yang tidak menepati empat kriteria tadi maka hasiLnya akan menjadi cela, rosak, Lambat,tidak berguna, nzembazirdanseterusnya mendatangkan kerugian dart segi wang, tenaga manusia, masa don peraLatan. Oleh yang demikian, sesuatu tugas itu memerLukanpengurusan yang balk supaya tugas dapat di~endalikan secara berkesan" agar mencapai matLamat. Peribahasa Cina telah menegaskan: "Thinking well is wise, planning well is wiser, doing well is the wisest and best of all. " .

39

TONGGAK DUA RELAS

AMALAN POSITIF

. . . . . . . . . .
Contoh:
, .

,

,

Sentiasa bertanggungjawab terhadap togas yang diberikan Tekun daD sabar menjalankan togas Selalu mempunyai inisiatif sendiri Boleh diharap untuk menyempurnakan togas Mementingkan kualiti
"

,

<;ergas daD panbis.bekerja
'

Cermat
, ,

daD b,erdisiplin
.

dala:m segala,petkara
,;
.

.

Accountable,
Bersikap profesional

.

Sentiasa . belaja'r dati kesal~han ,
daD cekap

1.

Sifat bistari'akan membolehkan -seorang itu berfikir semasa men-' jalankan tugasnya clandapat membuat unjuran mengenai masalahmasalah yang akan timbul serta sentiasa bersedia untuk menyelesaikannya dengan baik di samping mengambillangkah-Iangkah pencegahan~ Untuk menjalankan sesuatu tugas dengan berkesan, kita perlu
memahami visi clan misi organisasi dengan jelas.
'

.2.

..., _1,

Apabila

seseorang

mengambil alih sesuatu

tugas bartl, jangan
'

tergesa-gesa memperkenalkan perubahan tanpa mengetahui latar
bclakang organisasi yang dipimpin sccara tcrpcrinci.
4,

Mendengar dcngan aktif akan membolchkan

seseorang individu

40

!f4;

-

KEWAJIPAN MENJALANKAN

TUGAS

Illcnjalankan tugasnya dengan teliti, oleh kerana tiap-tiap langkah yang tcrlibat telah diberi perhatian dengan terperinci.
5.

Jika basil kerja yang Illemuaskan diberi pengiktirafan, yang dijalankan akan Illenimbulkan kegembiraan.

maka tugas

:

AMALAN NEGA TIF DAN DILARANG

.
. .

Mudah menyeleweng daripada tanggungjawab Tidak boleh diharap Suka membangkang diberi togas atau berdalihapabila

. . .

Tidak taat kepada araban Tidak bersungguh-sungguh Suka bertangguh Mengelak daripada tanggungjawab Tidak peka kepada kualiti Menggunakan sendiri harta kerajaan seperti harta

. . . .. . . . .

Bekerja sambil{ewa
.

.

Tidak cermat derigan harta .kerajaan Sentiasa membuat kesilapan kerja
.

Tidak ikut perattlran

.

.

Mengabaik~m nasihat daD tunjuk ajar Tidak suka membantu rakan sejawat Berniaga di waktu pejabat

.

41

..........---

TONGGAK DUA BELAS

Contoh: 1. Tidak peka kepada kualiti akan menimbulkan sikap "asal ada" alan "asal menjalankantugas" seperti tidak menelit.i sesuatu tugas

dengan mendalam sebelum dilaksanakan.
2. Sifat "tidak boleh diharap" melahirkan perilaku yang tidak mempunyai sense of urgency dalam melaksanakan tugas. Misal. nya, apabila diberi tempoh selama sepuluh hariuntuk menyiapkan sesuatu tllgas tetapi selepas dua minggu masih b~lum disiapkan, jikalau disiapkan pun' basil kerja kurang memuaskan.'

.

3.

Sifat 'nienyeleweIlg melahitkan. keteg~gan peribad~. semasa. menjalankan tug as daD kadang kala terbawa..ba.wa dalam mem-. buat 'keputusan: Misalnya, seorimg ketua unit meminta sesuatu, t~tapi oleh kerana dia tidak disukai olehpihak atasan, maka segala keperluan unitnya tidak diberikan. Apabila sesuatu tugas menghasilkan kejayaan, kejayaan itu dianggap basil dari usahanya sendiri tetapi sekiranya timbul sesuatu masalah, ia akan cuba menyalahkan orang lain. Sifat irii mencerminkan sitar yang tidak accountable. Ketaatan perlu dilihat dalam konteks yang lebih meluas. Mencurigai ketaatan seseorang itu terhadap seorang ketua akan menyebabkan hilangnya dorongan untuk bekerja.

4.

5.

42

KEB/JAKSANMN

BERHEMAT

9.

KEBljAKSANAAN BERHEMAT
(The Wisdom of Economy)

A!clllirL/r /Jeriha!wsa

Cilia:

"He who will not economise, Willizave to agonise. "

Seseorang yang tidak mahu berhemat, terpaksalahhidup melarat. Berhemat ialah satusifat yang elok dipupuk sepanjang masa, bukan sahaja berhemat daTi segi wang bahkan perkara-perkara lain seperti masa, bahan, katakala don penggunaan apa sahaja. Orang yang berhemat sebenarnya menghargai perkara .atau benda-benda yang dicermatkan itu. Ini kerana labial tidak berhemat lambatfaun akan mendatangkan kerugicll1 semata-mata. Sikap .berhati-hati dalam membelanjakan sesuatu, menunjukkan bahawa seseorang itu bertanggungjawab terhadap bahanbahan yang digunakannya. fa juga seharusnya tahu menggunakan bahan dengan cermat, ieliti don tahu menJaga bahan-bahan atau peralatan agar tahan lama. Sekiranya bahan don alaidap~t digunakandalainjangka waktu yang lama, maka kuranglah perbelanjaan dan wang lebihan itu 'dapat diperuntukkan bagi keperluan lain... . .

43

TONGGAK DUA BELAS

AMALAN POSITIF

.

.

Berhati-hati hila berbelanja Accountable Tidak membazir barta kerajaan Tabu membezakan antara keperluan dengan kemewahan
.

. . . . . .
Contoh: 1.

Menyelenggara barta benda kerajaan dengan ~k
. ... .

.

Bertanggungjawab diatas perbelanj~an yang
dilakukan . .
.

Mengadakan sistem kewangan. yang berkesan . Menyedari babawa basil kerajaan datangnya daripada rakyat
.

Keperluan organisasiadalah untuk faedah. seluruh anggota i organisasi bagi mencapai matlamatnya. Tetapi kemewahan ber- i sifat individu, biasanya menurut kemahuan ketua. Dua perkara ini mesti dibezakan dalam pengurusan. Sifat berhati-hati hila berbelanja diperlihatkan dengan mengutamakan perbelanjaan untuk keperluan organisasi daripada perbelanjaan untuk tujuan bermewah-mewah. Contohnya, pembelian kerusi clan meja banI untuk kakitangan lebih diutamakan daripada menukar kerusi clan meja ketua.
Keadaan pcjabat yang kotor dan tidak tcrurus mcnccrminkan tiadanya daya usaha menyelenggarakan harta kerajaan dengan baik.

2.

'"\ -) .

44

.

KEBIJAKSANAAN

BERHEMAT

4.

Sifat acco/lfZlahle dapat dilihat misalnya dalam perilakll organisasi yang mencntllkan jumlah perbclanjaan yang tepat. Contoh sifat tidak acco/llzfahle ialah seperti mengemllkakan permohonan pcrbclanjaan yang berkbihan dari yang diperlllkan. dengan harapan jumlah yang schenaI' akan dipcrokhi. Kesedaran kepada prinsip "hasil" kerajaan datang daripada rakyat mcmbllat sesebllah organisasi menglltamakan kepentingan rakyat. Misalnya, Pejabat Oaerah akan berusaha bersllngguh-sllngguh untuk memudahkan rakyat membayar cukai clan mendapatkan

5.

perkhidmatan yang segera.
6.

.

Orang yang cermat clan berhemat dengan harta sendiri atau harta kerajaan mempunyai sitar yang terpuji. Sitar ini akan menjamin harta benda itu tahan lama clan dipelihara dengan baik supaya tidak rosak. Kerosakan bererti mengakibatkan pembaziran wang. Seseorang yang bersifat accountable mempunyai jiwa yang luhur clan berdisiplin kerana conscience sentiasa memberi panduan agar jujur kepada dirinya, kepada ketuanya, kepada negara clan akhir sekali kepada Tuhan yang Maha Melihat clan Maha Mengetahui. Teladan yang baik ialah. pemimpin yang tabu membezakan antara kepef1uan organisasi clan kemewa~an.

7.

8.

9.

Penjawat awam perlu berhati-hati dalam perbelanjaan. . Sitar
berhati-hati ini perlu diamalkan di semua pedngkat daripada perancangan hinggalah ke peringkat pelaksanaan clan seterusnya dalam penjagaan, penyelenggaraan, baik pulih clanpenjualannya.

10.

Seseorang penjawat awam yang mengendalikan kewangan kerajaan perlu mengadakan sistem kewangan yang berkesan clan dari semasa ke semasa mengikuti kursus-kursus yang dapat

45

--TONGGAK DUA REUS

meningkatkan pengetahuan daD kecekapan'dalam pengendalian kewangan. Wang kerajaan adalah wang rakyat yang perlu diurus dengan amanah daD cekap.

6

AMALAN NEGA TIF DAN DILARANG
8 8
.8

Boros daD suka membazir

7
.

Memperaga kehebatan daD kemewaban
.Suka bermewah dengan harta kerajaan.

8 8 8

Tidak cennat dengan har~ kerajaall
.Suka berbe.anja
". ". . . '. .

'.

besar tidak kena pada tempatnya
.

Krirang peka .dan bakhil kepada' keperhian awam

8

Contoh:
1.

9
.

Tidak memadam lampu, menutup pendingin udara daD menutup 1 paip air apabila telah digunakan. Sifat boros bolehdilihat misalnya apabila menyediakan makanan yang terlalu banyak di dalam majlis-majlis rasmi, membazirkan masa dalam perbualan telefon daD menggunakan telefon di pejabat untuk kegunaan persendirian. Pembelian alat -alat kelengkapan yang canggih daD mahal tetapi tidak digunakan sepenuhnya. Tidak menyediakan alat kelengkapan daD keperluan kepada mereka yang benar-benar memerlukan.

2.

3.

4.

46

KEBIJAKSANAAN BERHEMAT

bcrlcbihan untuk mcnghiasi bilik-bilik pejabat. 6.

Mcmbiarkan pcmandu mcnggunakan kcnderaan di bawahjagaannya untuk kegunaanpersendirianserta mcmbiarkan harta kerajaan tanpa jagaan yang rapi. Sifat bakhil terhadap keperluan organisasi menimbulkan sikap tidak peduli kepada masalah yang perlu diselesaikan, tetapi mengutamakan hal-hallain yang tidak renting. Misalnya, membeli peti TV untuk kegunaan peribadi ketua sedangkan seorang kerani memerlukan kerllii bam kerana yang acta sudah rosak dan perlu

7.

I
I .

diganti.

.

i 8.
.

Menggunakan telefon di pejabat untuk kepentingan peribadi. Mencetak borang atau dokumen-dokumen melebihi ~eperluan, akan mengakibatkan pembaziran wang kerajaan. Mencari jalan mudah untuk kaya dengan mengamalkan rasuah,
.

9.

I

! 10.

pilih kasih dan sebagainya.

.

47

r
TONGGAK DUABELAS

10. KEUTAMAAN KESABARAN
(The Virtue of Patience)

Kesabaran ialah sifat yang dipuji oleh sem.uaagarrzadan diakui kebaikannya oleh para ilmuan, raja dan pentadbir. Orang yang sabaT menerima segala cabaran dengan tenang, memikirkannya dengan teratur dan jika timbul --masalah ia tidakberputus asa.- Semangat ketabahan yimg
- ada

paM seorang yang sabaT itu menunjukkan kewibawaan-

- nya datammenjalankan tllgas, keberaniannya menghadapi -dugaan dan kep~rcayaannya terhadap matlamat yang harus qicapai. Ia sebenarnya mempimyai wawasan yang jelasdan hanya mengatur langkah-Iangkah yang""sesuai untuk mencapai wawasan flU.Kelakuan gopoh- gapah tidak membawaapa-apa keuntungan, malah akan mengusutkan keadaan hingga segala keadami menjadi kucar-kadr dan rumit. Rasulullah (s.a.w.) bersabda bermaksud: "SabaT itu saklh satu daripada cabang iman seperti kepakl sebahagian daripada tubuh badan." Begitu pe.nting dan utamanya kesabaran itu jelas digambarkan sebagai kepala sesllatu badan.

48

II.

KEUTAMAAN

KESABARAN

AMALAN POSITIF

. . . . .

Tenang menghadapi masalah rumit Mempunyai perhitungan jauh Tahan menerima cabaran Tidak. putus asa Pemaaf clan berhemah tinggi Cermat dalam tutur kata

.

Sitartenang, berani clan mempunyai perhitungan jauh melahirkanketelitian clancermat dalam membuat keputusan yang bijaksana. Kalau sitar-sitar irii tidak actaatau kurang diperhatikan, akan timbul.perilakuyang gopoh-gapah, lekas panik,penakut dan waswas. .

2.

Bertimbangrasa dapat menghalang sitar gopoh. Misalnya, jika sesuatu kerja terlalu hendak dipercepat,semata-mata untuk memuaskan kemahuan sendiri akan menimbulkan ketegangan clanmenyebabkan kerjatidak sempuma. Ini akan membawa salah fahamclanperinusuhan.
. . . .

3.'

Seseorangpegawai . yang ~e~punyai 'sifat lcesabaran,ketabahan clankerajimin di dalam kerjayanya akan diberi pengiktirafan sepertiAnugerah Khidma~Cemerlang. Pegawai mithali seperti ini

.

bolehdicontohiserra dinaikkan pangkat.
4.

.

Kesilapan clan kesalahan dalam membuat pertimbangan boleh dielakkans~kiranya setiap masalah disiasat, dianalisis serta diberi pertimbanganyang wajar sebelum sesuatu ketetapan atau keputusan dibuat.

49

TONGGAK DUA RELAS

5.

Keutamaansesebuahorganisasiditentukanoleh ketuanya. Walaupun begitu seseorang pekerja yang sabaT tidak bersungut hila keutarnaan organisasI berubah, rnalah terus berusaharnelaksanakannya. Salah satu siCat terpuji ialah rnendengar dengan sabaTsesuatu ucapan hila berada dalarnsebarangIDalis daDtidak rneninggalkan j rnajlis sebelurn tarnal.

6.

AMALAN NEGATIF DAN DILARANG

. . .

S~lalu me~gubah peti~irian d~n keputusan
--l'idak sa~ggup -berkorban -- -

.. . .. .
Contoh:

- Takutkan

cabaran sempit kesusahan

Lekas .mengalah Berpandangan Tidak tahan menghadapi Tidak bertanggungjawab

1.
-

Sifat pemarah melahirkan pcrilaku cepat mencari kesalahan dan rnernaki hamun orang lain, walaupunperkara yang dimarahkan itu

kecil sahaja.
Mencarijalan keluar untuk mengatasi masalah seperti mengambil dadah, minum arak daTIberjudi akan menda tangkan kemudaratan. Tanpa sifat sabaT,seseorang akan rasa sukar daTIlcmah scmangat hila menerima cabaran besar dalam menjalankan tugas. Sifat lekas

2.

3.

50

KE UTAMAAN KESABARAN

mcngalah menghalang peningkatan produktiviti dan kualiti.
4. 5.

Mcmotong bar is ketika beratur di kantin atau dewan makan. Stika mcnonjol diri di khalayak ramai. Misalnya, tcrlalu banyak bercakap dalam mesyuarat. Cepat membuat kesimpulan tanpa usul periksa apabila sesuatu ekspektasi tidak tercapai. Bekerja bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pujian dan anugerah adalah contoh perbuatan yang tidak ikhlas.

6.

7.

51

...........--

TONGGAK DUA BELAS

11. PENIN G KATAN BAKA T
(The Improvementof Talent)
Semuamanusia mempunyai bakat. Cuma lebih atau sedikitnya berbeza di antara satu sarna lain. Walau bagaimanapun, bakat dalam apa bidang sekalipun perlu ditingkatkan. Mengapa bakat perlu ditingkatkan? Bakat iala~ sifat yang meTidorong ke arah pendptaan, inovasi dan penyelesaian masalal:zyang. rumit..Hal yang demikian penting bagl kita

keranapersekitaranya1Jgada senti~a berubah.Perubahan

.'

nieinbawa .kepadq.peningkatan hidujJ yang lebih selesa.~' . .()~eh it~ sebarang bakat balk daTi.s~gi pentadblran, sains' . dan teknologi, keseni{ln dan yang lamnya memang mem.

beri man/Qatkepadakehidupanmanusia.Pemupukan bakat
bukanlah secara paksaan tetapi dengan gaya yang tersendirt mengikut masa dan keadaan. Rabindranath Tagore pemah menegaskan: "Not hammer strokes, but dance of the water sings the pebbles into perfection. "

52

PENINGKATAN

BAKAT

AMALAN POSITIF

. . .

l\1el11bcridorongan terhadap krcativiti l\1embcri pengiktirafan original l\1cmberi galakan kepada pemikiran barn Berani mencuba idea-idea baru Mengenal bakat-bakat Memupuk bakat-bakat Menggalakkan Menggalakkan Menyediakan yang acta yang acta dalam aktiviti kreatif fikiran daD suasana yang kepada usaha-usaha

. .

. . . .

penyertaan percambahan persekitaran

dapat melahirkan

idea-idea kreatif

Contoh: 1.
Apabila wujud pengiktirafan kepada usaha-usaha o"riginal, maka seseorang yang niengemukakan idea-idea ituakan merasa bangga jika ia dilaksanakan; tetapi tidak diremehkan jika tidak sesuaL Apabila. s.eseorarig kakitangan yang mempunyai idea-idea b,aru memberitahu atau menyampaikan kepada ketuany.a, maka idea" itu tidak dibiarkan begitu sahaja, tetapi "dibincang clan diambil perhatian.
"

"2.

"

.

"

"

3.

Semua kakitangan dianggap berbakat clan digalakkan untuk mengetengahkan bakat masing-masing dalam sebarang bidang. Menggalakkan penubuhan. kelab-kelab yang bersifat kreatif, misalnya kelab seni clanbudaya, kelab fotografi clankelab lukisan.

4.

53

TONGGAK DUA BELAS

5.

Memberi hadiah kepada kakitangan yang telah melahirkan ideaidea kreatif yang dilaksanakan oleh organisasi. Memberi penghargaan di majlisperhimpunankepada kakitangan yang telah menunjukkan bakat serta prestlsi yang bait di dalam sesuatu bidang. Memberi peluang kepada anggota organisasimenikmati kesenian yang berkualiti seperti persembahan simfQni daD gamelan. Di samping itu, jabatan hendaklah mengadakan. pertunjukan pen,. tasnya sendiri.
. .

6.

7.

AMAiAN NEGATIF DANDII4RAN~"

. .

Menyekat pemikiran barn Tidak menggalakkan Tidak menghargai Memperkecilkan Mengekalkan menggalakkan Berpuashati percubaan Ta~ut mencuba sesuatu yang barn bakat yang .ada usaha-usaba kreativiti dengan tahap bakat y.ang ada original

.
. . . .
Contoh:
1.

suasana yang tidak

Scsuatu idea yang baik akan terbiar begitu sahaja apabiJa terdapat sikap takut ~ntuk mencuba. AnggoLa organisasi dill1inta olcl1 pcngurusan untuk memberi idea, cadangan atau fikiran tctapi kcscmua usaha itu tidak dibcri

I

54

j

PENINGKA TAN SAKA T

perhatian. Amalan begini boleh menyekatkan daya kreatif anggota organisasi dan hilang kepercayaan kepada pengurusan. 3. Takutkan perubahan dalam organisasi. akan menghalang lahirnya idea-idea baru

4.

Perasaan dengki akan menghalang kreativiti dan pemikiran baru. Anggota organisasi yang berbakat akan hilang minat dan day a usahanya jika bakat mereka tidak dihargai.

5.

55

TONGGAK DUA BELAS

12. NIKMA T MEN CIPTA
(The Joy of Originating)
,

Kepuasan ialah tujuan dan puncak segala usaha manusia. Kepuasan yang amat ketara dan mendalam ialah nikmat yang terhasil daripada mencipta sesuatu, lebih-Iebih lagi jika perkara atau bahan yang dicipta itu mendatangkan faedah kepada masyarakat dan negara. Penciptaan aliranaliran seni. membawa kepuasan sarna ada dari: segi keharmonian bentuk, wama dan bunyi yang memuaskari
.

pancaindera.' Kepuasan mencipta peralatan' baru atau teknik baru akan menerbitkan kepuasan yang mendalam
yakni rasa pencapaian, rasa penaklukan dan rasa bangga kermia ia memanfaatkan orang ramal. Apatah lagi jikalau bahan ciptaan itu dihasilkan secara balk dan indah, bukan sahaja elok dipakai bahkan indahdipandang. lnilah manusia
.

.
.

yang sebenamya seorang seniman. Sir Wilfred Grenfell ada mengatakan: "Real joy comes not from ease or riches or from the praise of men, but from doing something worthwhile. " .'

r"

56

NIKMAT MENCIPTA

AMALAN POSITIF

. . . .

Merasa puas kerana sesuatu idea atau cadangan dapat dilaksanakan clan dimanfaatkan Sentiasa berada dalam cabaran intelektual Sentiasa mencari idea clan kaedah barn dalam menyelesaikan masalah Over-zealous dengan pekerjaan Gembira melihat wujudnya idea clan kaedah barn dalam pentadbiran Senang 'bermain' dengan idea clan berani mencuba

. .

Contoh: 1.
.

Idea mewujudkan pungutan basil setempat di pejabat pos pad a mulanya diragui clanditentang kerana ianya berbeza daripada cara yang biasa. Apabila dilaksanakan cara i.nididapati sangat baik, memudahkan orang ramai membuaLbayaran clan pungutan basil.
. -

2.

K;onsep lanskap pejabat pada mulanya tidak menyakinkan, tetapi setelah dilaksanakah bersungguh-sungguh clan mengikut peran~ cangan, hasilnya akan dapat menggembirakan semuaorang. Idea memainkan piped music di pejabat-pejabat raJa mulanya dianggap canggung clan mengganggu, tetapi hila dilaksanakan dengan betul boleh menghilangkan rasa jemu bekerja atau jemu menunggu clan menimbulkan suasana gembira. Alam sekitar disesuaikan untuk mewujudkan ciptaan barn misal-

3.

4.

57

TONGGAK DUA BELAS

nya, Jarnbatan Ternerloh rnenggunakan satu tiang besar sahaja untuk rnengelak daripada dirernpuh kayu-kayu balaksernasa banjir. Jarnbatanlamayangrnernpunyai banyaktiangteIah runtuh

sernasa banjir kerana sarnpah sarap terkurnpul di situ. 5.

.

Mengatasi rnasalah pentadbiran dengan formula tertentu ataupun rnengeluarkan pekeliling khusus contohnya, Pekeliling -pekeliling

Kernajuan Pentadbiran Awarn.

.

.

AMALAN NEGA 'fIF DANDILARA~G
0

.

0 .

eo.o

0

0

Berpuas bati dengan kedudukan yang
.

.

sedia ada

.

.

.

e e e e

Takut menemui kegagalan Memandang remeh usaha orang lain Pemikiran tidak dinainik Mempertahankan status quo secara
. .

inembuta tuli

.

.
Contoh:
1.

.

Tidak suka pembaharuan Tidak sabar dalam penciptaan barn

Suatu masa dahulu ada percubaan untuk menembak awan yang membawa hujan bagi mengelak banjir, tetapi usaha ini bertentangan dengan kehendak alarn clan akibatnya boleh rnenimbulkan kemarau. lni merupakan pemikiran yang tidak rasional.

58

NIKMAT MENCIPTA

hasad dengki dan rendah budi pekerti.
3.

Jika tidak sabar mencuba setiap pcrkara baru, tidak akan lahir kcjayaan daripada pcmikiran baru. Sifat takut menemui kegagalan akan mclemahkan organisasi, menghalang peningkatan produktiviti dan kualiti. Contoh pemikiran tidak dinamik ialah stika mengetepikan cadanganatau pemikiran barusebelum diteliti dengansebaik-baiknya.

4.

5.

59

r

TONGGAK DUA BELAS

SUMBER PETIKAN
1.
Menghargai Masa (The Value of Time) . La Bruyere dipetik.. da.r~pada The Reader's Digest Great Encyclopedic Dictionary. N. Y.:. The Reader's Digest Association, Inc., 1975.
.

2.

Ketekunan Membawa Kejayaan (TheSuccess ()fPerseverance) . Forbes Epi.grams dipetik daripada The Reader's. Digest. Great .Encyclopedic Dictionary. N.Y.:. The Reader's .Digest

AssQciation, nc., 1975. I

.

.

.

.

.

3.

Keseronokan Bekerj;l (The Pleasure ofW(>rkingf Mahatma Gandhi dipetik daripada Kata-kata Bestari Kepimpinan. K.L.: Arkib Negara Malaysia, 1984. Kemuliaan Kesederhanaan (The Dignity of Simplicity) Johann C. Schiller dipetik daripada The Reader's Digest Great Encyclopedic Dictionary. N.Y.: The Reader's Digest
Association, Inc., 1975.
.

4.

5.

Ketinggian Peribadi (The Worth of Character) Imam Ghazali dipetik daripada Kala-kala Beslari Kepimpinan. K.L.: Arkib Negara Malaysia, 1984. Kekuatan Sifat Baik Hati (The Power of Kindness) Hadith dipetik daripada Kala-kala Bestari Kepimpinan. Arkib Negara Malaysia, 1984. Pengaruh TeJadan (The Influence of Examples) Hadith dipetik daripada Kata-kala Bestari Kepimpinan. Arkib Negara Malaysia, 1984.

6.

K.L.:

7.

K.L.:

60

SUMnER PETIKAN

8.

Kewajipan Menjalankan Tugas (The Obligation 0/ Duty) Peribahasa Cina dipetik daripada R. G. H. Siu, The Master Manager. N.Y: New American Library, 1982. Kebijaksanaan Berhemat (The ~Visdomof Economy) Peribahasa Cina dipetik daripadaR.G.H. Siu, The Master Manager. N.Y: New American Library, 1982. Keutamaan Kesabaran (The Virtue of Patience) Hadith dipetik daripada Kata-kata Bestari Kepimpinan. Arkib Negara Malaysia, 1984.

9.

10.

K.L.:

11.

Peningkatan Bakat (The Improvement of Talent) Rabindranath Tagore dipetik daripada The International Thesaurus o/Quotations. N.Y.: Thomas Y. Crowell Co., 1973. Nikrnat Mencipta (The Joy o/Originating) Sir Wilfred Grenfell dipetik daripada The Reader's Digest . Great Encyclopedic Dictionary. N.Y.: The Reader's Digest Association, Inc., 1975.

12.

61

TONGGAK DUA BElAS

SIDANG EDITOR

Penasihat
Dr. Mohd. Rais bin Abdul Karim, Pengarah INTAN
. .

.

.

Editor
.

Syed Zulflidabin S. M. Noor
Azmi bin Che Mat

Hjh. Rubiah bt. Hj. Abd. Rahman Shabuddin bin Yaacob

I

Kompugrafik Jelani bin Pardi Latifah bt. Abdullah

62

Pakar-pakar Ruj uk Seminar Nilai dan Etika
Dato' Dr. Othman bin Yeop Abdullah Dato' Mohd. Noordin bin Hassan Dato' Hj. Zainal Abidin bin Hj. Noordin Prof. Dato' Qr. Kamarudin bin Hj. Kachar Prof. Dr. Mohd. Kamal bin Hassan Prof. Dato' Dr. Abdul Halim bin Othman Prof. Madya Dr. Mohammad bin Hj. Yusof Prof. Madya Dr. Rohaty bt. Mohd. Majzub Dr. Mat Saad bin Baki

Pakar-pakar Rujuk Buku Tonggak Dna Belas
Prof. Dr. Wan Ahmad Rafaei bin Abd. Rahman Dato' Mohd. Jarjis bin Hj. Ali Prof. Dr. Hassan Langgulung

Prof. Madya Dr. Nik Aziz bin Nik Pa Dr. Ani"inuddinbinMohd.Yusof
Dr. Noran Fauziah bt. Yaakub Dr. Mizan Adiliah bt. Ahmad Ibrahim
.

.

Prof. Madya Dr~Mohammad bin Hj. Yusof. .

63