You are on page 1of 9

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER

NAAM STUDENT

Liselot Scheffer

STUDENTNUMME
1646661
R

KLAS

1E

STAGESCHOOL

STAGEBEGELEIDE
R
DATUM

05-11-14

STAGEGROEP

8

VAK /
ONDERWERP

muziek

VOORBEREIDING
Omcirkelen:
Dit is een leerkracht/ gedeeltelijk leerkracht-gedeeltelijk
leerling/ leerling gestuurde les.
Dit is een zelfontworpen / methode / combinatie les.
DOELEN VOOR DE LEERLINGEN
DOEL(EN)
+ Welk type doel;
Aan het einde van de les kunnen de kinderen het liedje: I
kennis en inzicht,
like the flowers uit hun hoofd zingen.
vaardigheid of
attitude gerelateerd?
+ Wat moet deze les
opleveren (product,
specifiek en
meetbaar)?
+ Welk gedrag wil ik
oproepen/ wat
moeten de ll tijdens
de les oefenen of
ervaren
(procesdoel)?
LESSPECIFIEKE BEGINSITUATIE
KENNIS /
VAARDIGHEDEN

De kinderen kennen dit liedje nog niet. Wel hebben ze al
eerder liedjes geleerd. Ik moet rekening houden met dat
alle kinderen goed meezingen. Zo zal ik kinderen die
+ Wat weten en/of
zachter zingen op een positieve manier stimuleren om wat
kunnen de leerlingen
harder mee te zingen zodat iedereen het kan verstaan.
al?
Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

+ Van welke
vakspecifieke
theorie, didactiek,
leerlijnen maak ik
gebruik?

Ik maak gebruik van het KVB model:
Klank: De klankhoogte van het liedje is voor de kinderen
goed. Het liedje staat ook in het boek eigenwijs. De
toonhoogte in het liedje verschilt niet veel en blijft over het
algemeen hetzelfde. De klanksterkte blijft ook gelijk, de
kinderen zingen gedurende het hele liedje even hard.
Vorm: Het liedje wordt een aantal keer herhaald. Er zit niet
veel contrast in het liedje, de klanken zijn even lang en
even hoog.
Betekenis: Het is een vrolijk en makkelijk liedje. Je kan er
veel mee varieren door bijvoorbeeld in canon te zingen. Dit
maakt het leuk en je kan de groep meetrekken. Het liedje
gaat over de bloemen, narcissen, bergen, groene heuvels
en vuurstenen.

OMOKVAR:
Mo: Ik doe met de leerlingen een warming up aan het
begin van de les. Zo warmen de stembanden goed op en
komen de kinderen alvast een beetje in.
K: Ik leer de kinderen het liedje aan met de
meezingmethode.
V: Ik wil dat de kinderen enthousiast worden en vrolijk het
liedje meezingen.
A: De leerlingen kunnen aan het eind van de les het liedje
zelfstandig zingen. Ik laat ze als afsluiter dit ook doen.
R: Ik heb deze les niet gegeven. Vandaar dat ik geen
feedback heb, en deze ook niet kan verwerken.
ONDERWIJSBEHOE
FTEN
+ Wat zijn de
pedagogische en
didactische
onderwijsbehoeften
van de groep?

Ik zal het lied eerst goed moeten voorzingen en de Engelse
uitspraak aan de kinderen moeten voordoen. Ik zou met de
leerlingen de tekst eerst kunnen vertalen voor we aan het
aanleren beginnen.

+Indien van
toepassing: Wat zijn
specifieke individuele
Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

onderwijsbehoeften?

BELEVING
+ Op welke
ervaringen kan ik
aansluiten?
+ Actualiteit
(leefwereld)
+ Betrokkenheid

Ik kan aansluiten op de ervaring van eerder geleerde
liedjes. Ook kan ik aansluiten op de eerder geleerde
Engelse worden die ze misschien al kennen.

MATERIALEN
+ Wat moet ik
klaarleggen, welke
Ik zal gebruik maken van de volgende materialen:
leermiddelen gebruik
ik?
- Papieren met de tekst en noten van het lied
- Eventuele karaoke versie
+ Op welke manier
laat ik de materialen
Deze materialen ondersteunen de lesinhoud omdat
de lesinhoud
bijvoorbeeld de tekst nodig is bij het zingen van het
ondersteunen.
lied.
+ Welke methoden,
bronnen gebruik ik.
(APA)?

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

LESOPBOUW
TIJ
D
-Min
INLEIDING
+ Verwachtingen /
doelen duidelijk
maken

10

ACTIVITEIT

Vorm

Wat doe ik? Wat doen de leerlingen?

ISK

We gaan vandaag een Engels liedje aan leren.
Kennen jullie al Engelse liedjes? Zoja, welke?
Daarna begin ik met de volgende oefeningen:
-

-

Ik vraag de kinderen om rechtop te gaan
staan met hun nek gestrekt en de kin een
beetje omlaag. Zet je voeten op
heupbreedte, zodat je zo stevig staat als
een huis en je goed uit volle borst kan gaan
zingen straks.
Hierna vraag ik ze langzaam hun hoofd
naar voren te laten hangen, naar de linker

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

klassikaa

-

-

kant en naar de rechterkant.
Hierna ga ik een paar ademhaling
oefeningen met ze doen. Ik vraag ze om
een keer in te ademen en dan in een keer
snel uit, dan in twee keer, dan in drie keer.
Daarna gaan we snel de stem opwarmen
door een aantal toonladders te zingen op
het woord: Amore.

Als de stemmen warm zijn, vraag ik ze nog
even alles los te schudden en dan beginnen
we echt met de les!
KERN
20
Houd rekening
met:
LESSTOF
+ Welke informatie
komt aan bod, in
welke volgorde en
aan wie?
+ Hoe maak ik de
lesstof toegankelijk
en overzichtelijk?
+ Welke vragen
stel ik en aan wie?
+ Heb ik goed voor
ogen wat ik met
deze les wil
bereiken?
+ Pendelen tussen
leerstof, leerling
en leefwereld.
WERKVORMEN
+ Welke
werkvormen kies
ik en voor wie?
+ Hoe zorg ik voor
voldoende variatie
in werkvormen?
BEGELEIDING
+ Welke positieve
kenmerken zijn er
en hoe speel ik
daar op in?

Klassikaa
Ik zing het liedje een keer voor, zodat de
kinderen weten wat ze te wachten staat. Ik vraag
aan ze wat hun opvalt aan het lied en of
sommige het lied eventueel al kennen. Daarna
deel ik de tekst uit. Hierna gaan we de Engelse
woorden die de kinderen nog moeilijk vinden
vertalen.

De leerlingen mogen nu met mij mee proberen te
zingen. Dit doen we een aantal keer tot ik denk
dat de meeste leerlingen het liedje wel een
beetje kennen. Dan zet ik het liedje in en zing ik
na de eerste 2 zinnen niet meer mee. Uiteindelijk
laat ik de kinderen het liedje helemaal zelf
zingen. Dit is de meezing methode.

Ik zing het lied eerst voor als instructie.
Daarna hebben we het over het lied en de
moeilijke woorden.
Daarna gaan we het lied zingen en is de opdracht
dat de leerlingen het in twee groepen in kanon
kunnen zingen.

+ Hoe speel ik in
op
Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

onderwijsbehoefte
n?
+ Hoe cluster ik de
kinderen in
groepen.
+ Hoe stimuleer ik
de motivatie van
leerlingen?
+ Hoe geef ik
feedback aan
leerlingen?
GROEPS
MANAGEMENT
+ Wat kan ik al
voorzien en hoe
reageer ik daarop
+ Beurtverdeling
+ Pakken en
opruimen
materialen
+ Regels,
afspraken
Ik zorg ervoor dat de uitdeeltaak alles uitdeelt.
Ik kan al voorzien dat de kinderen tijdens het
zingen te veel op hun blaadje zullen gaan kijken.
Ik zorg ervoor dat ze na een x aantal keer het
liedje zingen hun blaadje weg moeten doen en
dan het uit hun hoofd moeten zingen.

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

KLAAR / NIET
KLAAR
+ Wat kan een
leerling doen als
hij klaar / niet klaar
is?

AFSLUITING

n.v.t.

5

+ Hoe bespreek ik
de les na?
+ Hoe controleer
ik of leerlingen de
doelen hebben
bereikt?
+ Hoe evalueer ik
de les met de
leerlingen?

OVERGANG
+ Hoe zorg ik voor
een overgang naar
de volgende les?

We zingen nog een keer het liedje. Hierna vraag
ik de kinderen om weer zoals in het begin stevig
als een huis te gaan staan en hun ogen heel even
te sluiten en even diep in en uit te ademen.
Hierna mogen ze hun ogen open doen en
eventjes rustig losschudden waarna de kinderen
mogen gaan zitten.
Ik vraag aan de kinderen wat ze van de les
vonden. Of ze het leuk vinden om vaker Engelse
liedjes te zingen en wat ze van dit liedje vonden.
2

Ik zeg dat de spullen mogen worden opgeruimd
en dat iedereen weer even rustig mag worden en
op zijn plek mag gaan zitten zodat we kunnen
beginnen met de volgende les.

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014