You are on page 1of 5

..

Solu{ie:
. a) Facemschimbareade variabilii
= t, flx = (b - a) dt
#,

-+I t(l-0
b) Facem schimbarea de variabilii
x-2= t + dx = dt Obtinem astfel:

ax --li tr * 2)e-tdt = Jf, te-tdt + zJf, e-tat= | (2)+ f (1)= 11+ 2 r = 3


Ji xez-,
-) Facemschinibareade variabilii

, , =h , a , =i ( h ) - , , 1 o t
(* 1E

rr (#)B r/ , r-l

,-,
)oriia'=
JJff

I
o,
+(;,f' u|na,= ! Ji tL-i0 -t;I*rnl-z

=+ 1 , ' (' -1-j r ) -a3t=l o ( ! , i )i=s ( j , 3 )l 4


= =+ f r=f t .
1.5 Ter,nede control
Problema 1.5.1. Sd se calculezederiuateleparliale

a)z = f (x,y)=

#,

Rdspuns.
ut * =
#,

Ulz = f (x,y)=

,.

ffi,

-#,b)
* =
V
r
/

-,
* =

Problema l'5.2. Sdsecalculezederiuateleparlialede ofdinul doi gi trei pentrufunclia (x,y,z) = ,2y"3


f
a'I(*'!A' -'^'
- 2x*. ' a24x-41,:zi
= 6x2yz,
= 6xyz2,
'
' 4!g{=
'6xoz
Md'
2"

,'!rW =0, a'fJ?rr't


- 6*ry
W=0,
//
,'%#F =6x22
Problema 1.5.3. Seconsiderd
de tip Cobb-Douglas
funclia de producAie
f ( x t , x ) = o x i x ) ( x 1 , x 2> o ) .
Sdsedetermineratelede schimbareparlialegi elasticitdllleparlialeale lui f.

I
i:

{
t
{{

Problema 1.5.4. Pentrua recoltaporumbulde pe un tevencu suprafayade x1 ha sunt necesare


x2 orede muncd
pe zi. Dupd 4 zile de muncds-aurecoltaty kg deporunab.Intre acesteuariabileexistdrelalia:

g= f(x1,x2,x)=3*?rtr?

Sd se determine productiuitatea marginald raportatd Ia suprafala terenului, la numdrul de ore de muncd pe zi gi


respectiula numdrul de zile de muncd.

11

IInapoiIa Cuprins]

l6a

L u . =a4 , { f ),u* ) , z x f
lttt
t \
*o
6.xt6*
1
\ Lr'
\,
04

A' x"t 6rv**


J

jtti

+xrrj"

2z'+L
nlJ

4y"
^ , {pxY" 4ilr"' 4e"x,J*Y u e ' o
xlk
d
4"*'"6r'k
lt ltl

4;;' ,xL'

6^3k

P r o b l e m a 1 . 5 . 5s. d s e s c r i e d i f e r e n s i a l e l e d e o r d i n e l e d o i g i t r e i p e n t r u f u n c l i a f ( x , y ) = x 2 - x y + 2 y 3 + 3 x - 5 y + 1 0
Rdspuns.
dzf1,,r1@x,
dy) = 2dxz- 2dxdy+ tzydy/d3 f1,,y14x,
dyl = tzdy3
L/
P r o b l e m a l . 5 . 6S
. dsedeterminepuncteledeextremlocalpentrufuncliaf(r,y)=-2x2+2xy-5y2+6x+6y,
(x, i/) lK.'

Rdspuns.
f",o,= f (2,1)2
Problema 1.5.7. Se considerddatelenumerice:

x l - 2

2
8

Sdseajusteze
aceste
datenumerice
printr-odreaptdgi gdsiliapoiualoarea
lui y in punctulx = 3.
R d s p u n s9. = - 1 0 , 8 9 x+ 2 0 , 9 2 ,
= -5,69 \/
7Q)
Problema1.5.8. Sdsecalculeze
vilorilefuncliilor lui Euler:

a )r ( 8 ) ,b )| ( Z ) , e B ( 2 , 2 )i,l B ( 1 , 1 ) ,
Rdspuns:

a ) 5 0 4 0, b, ) ! + e , c ): , d ) + i
problema
Y.r.r.*,dr,nrir{i,r,lrrteriene sasecatcuteze:
d[:'lF4d,,

u ksin4xcoszxd,,d fi
dk

d)ff,xze-!a,, ,) [f,
,#0.

Rispuns:
Zn,,l5
a 1'/$ , a 1 { , c 1--fi-'t

'iL

Rezumat a2-

In acest modul s-au prezentat definitii si concepte debaza legate de functiile reale de mai multe variabile
reale cum sunt: elemente de topologie ale spatiului IR", limite de functii si continuitatea lor de la lR.,lla IR,
derivate partiale si diferentiala. Au fost prezentate notiunile de derivate partiale si derivate de ordin superior, extremele functiilor de mai multe variabile (conditii necesare si suficiente pentru existenta extremelor
locale). De asemeneas-au prezentat si notiuni legate de ajustarea prin metoda celor mai mici patrate a datelor experimentale. In final au fost introduse si studiate notiunile privind integralele Euler de speta intai
(functia beta), de speta a doua (functia gama), proprietatile acestora, precum si integrala Euler-Poisson.

Bibliografie
1. Colectiv Elemente de algebra liniara, analiza matematica si teoria probabilitatilor, Ed. Mega, ClujNapoca, 2009
2. Colectiv, Matematici aplicate in economie, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2012.

IInapoila Cuprins]

39

;t it**"

medie Ei dispersiase calculeazdca

M (x) = !,

( *=s

respectiv
D (x) - ft:o)2.Aqadar obfinemsiste-

\ -w- -D1-y= i , c u s o l u l i a a = 3 , b = 5 .
(
Rezultiicd funcfia de repartilie va
fi:
( 0 ,

r 1 x ) = {# ,
(

x 3

3< <s

1,

2.6 Temede control


tceprin 3 interseclii consecutiue,
semaforizate.La
fiecare
t cu A;, i = 13 euenimentul
,,ta intersecliai continud
euenimente:

Solulie:
a) A= AtnA2aAl
b) B=A1nA2nA3
c) C=41uA2uA3

d ) D = A u ( e r o e r n f u ) u ( en,A r n e r ) u ( A ,n e r n a r )
Problema 2.6.2. Se aruncd o monedd de doud
S o l u f i e :p = 0 . 7 5 - /

on. Care esteprobabilitatea ca marca


sd apard

Problema 2'6'3' Doi trdg-dtoritrag simultan


asupraunei

cel pulin o datd?

probabilitatea

finte.
de a nimeri linta estep, respectiu
'iii,:,;':1")
ca
primut
;,::;:;,:;atua
sdnimereascd
l":,::',:;';';:,:l;r,l'l:!;:r;:jfil:;;i;;;;;
tinia
eiat

S o l u f i e, .: f + ' V+- r y - t l /
Lz.

iiliiii,i;'r:i;ir:raruncd

,,/

2 zaruri' Care esteprobabititateaca suma


feyelorsdfie 6, stiind cd sumaacestor
fele

Solufie:Folosindformulaprobabilitd1iicondi1ionateseob1ineP=#./@

Problema
2'6'5' Iln lift ceconline
5 persoane
sepoate
opriIaoricare
din-celz ,tffotffiirre#.Yk

probabilitatea
ca 2 persoanesd nu coboareIa acela$ietai?

r(f)

S o l u { i e :0 , 1 5

/
Problema2'6'6' ocomoanieproducetn 3
schimburi.Intr-o anumitdzi, 1% din articolele
produsede I schimb
sunt defecte'2% d{n
p'oiu', in al II-Iea schimbqi 3% din aI III-lia
schimb.
Dacd
cele
trei schimburiau
"i'
aceeiasi
productiuitate'careesteprobabilitateca un prod,us.din
acea ,a 7e defect?Dacd un produsestedefect,
careesteprobabilitateaca el sd
fi fostfabricat in schimburar III-rea? "i
[Inapoila Cuprins]
87

solutie: Folosindformula probilitrilii totalegi formula lui Bayes


seobfine: 0,02
v 0,5
Tspecti
Uz
Problema2'6'7' Presupunem
cd ocupaliiletn cadruluneimaricompaniisuntgrupaternl niuele
de
performanld:
superior(u)' mijlociu (M), si inferior (L). IJfeprezintd euenimintul
ca tat"al iste in niaelul superior,iar (J2
euenimentul
cdfiul estein niuelsuperior,etc. s-a determinaturmdtorultabel
priuind mobilitateaocupalionald
undeindicelelsereferdla tatd, iar indicele2 Ia ftu.

ul

0,45 0,48 0,07


o ? q
0,05
0,01
0,49

Prima linie a tabeluluisecitegteastfel:dacdta.tdlestein niuelul ocupa{ional


tJ probabilitateacafiul sdfie in
u este0,45,probabilitatea
cafiul sd in M este0,48,respectiu
probabiliiat'ea
cafiul sdfie tn L este0,07(celelalte
Iinii ale tabeluluisecitescanalog).Presupunemcd l0% din generalia
tatdlui sunt[J,'40o/o
sunt M gt 5oo/o
tn L.
Careesteprobabilitateaca un fiu din generaliaurmdtoaresd tn i t oaca
un fiu estein niuelul ocupalionaltJ,
fie
careesteprobabilitateaca tatdl sd fi fost tn U?
solufie: Folosindformula probilitalii totareqi formula lui Bayesseobline:
0 , 0 7s r 0 , 6 4 . , /
/ t /
Problema2.6.8.Intr-un lot de 400piese,10 sunt defecte.
se alegaleator20 piese.SdsecalculezE
probabilitatea
ca intre pieselealese:
a) 4 piesesdt'iedefecte;
b) sdfie cel mult 6 piesedet'ecte;
c) sd nu fie nici o piesddefectd

R i s p u n s : a l P r o , sG
so
,t6\= #t

L+ou

b l f . & o , r nko, 2 0 - k l ; c ) p 1 s , 3 e s e , 2 0 )
k=o

Problema 2.6.9. o comisie internalionald este


formatd din 5 romdni, 7 italieni, 4 olandezi gi 6 eluelieni. Se aleg
la intdmplare 70 persoanepentru a
forma o subcomisie.Sd se calculezeprobabilitatea ca din c'ele70 persoane alese,
2 sdfie romhni, 3 italieni, 3 olandezi si 2 eluetieni.

Rispuns: Its,z,+,0(2,3,3,2)
= #88
f
Problema 2.6.10, Pe parcursul a 10 zile de uard s-a dat prognoza meteo astfelincdt
zilnic pot cddeaprecipitalii
cu probabilitatea0,2.Calculayiprobabilitateade a ploua:
a) in i zile;
b) in cel mult 4 zile;
c) in cel pufin 3 zile.

R d s p u n sa: ) & o ( 3 ) =
C i ' ( 0 z, ) 3( O , s ) 7U; t i p , , ( f t ) c; )t - t ' n r g 1 .

KTFO
KJ

Problema 2.6.11. se aruncd un zar de 20 de ori. sd se calculezeprobabilitatea ca de 8 ori


sd apard un numdr
prim, de 10 ori un numdr compusgi de 2 ori
fala cu un punct.

R d s p u n s :P 2 o , r 0 , =
2 )# t

IInapoila Cuprins]

(;)'(?)" (i)' ,/

88

Problema2.6.17. Sdsecalculeze
ualoarea
medie,dispersia
gi momentulcentratde ordinul 3 pentruurmdtoarea
uariabildaleatoare:

" ,\(;u .ll 0: . 3 0 . 2 0 4 I


Rispuns.M (Xl = t.7P tX)= 5.2!r,ttt= -6.98.
V/
Problema 2.6.18. O uariabild aleatoareX urmeazdlegeabinomiald cu ualoareamedie
egaldcu 150gi de parametru n = 200. Sd se afle dispersia uariabilei aleatoare.

R d s p u n sD
. (X) = 37,5.
\//
Problema 2'6.19' Fie X o uariabild aleatoarece reprezintdnumdrul persoanelorce au primit
credit ipotecarde
Ia BCR' considerhndcd s-au prezentat 5 clienli tn decursul unei zile. Probabilitatea
ca tm client sd primeascd
auizfauorabil in oblinereacreditului este0,6. Scrieli distribulia uariabileialeatoare
fi calculali ualoareattedie 1i
abat ereamediepdtr aticd.
R d s p u n sM
. (X)=3,q(X)

= 1,09.

v/

Problema 2.6.20. O persoand.deSine12 cdr(i de credit. Dintre acesteadoar 5 sunt debitoare de


credit. Notdm cu
X uariabila aleatoarece reprezintd numd.rul de cdrli de credit debitoare utilizate, dacd se
6tiecd persoanna folosit
3 cdrli de credit de-a lungul unei sdptdmhni. Scrieli distribuyia uariabilei aleatoareX
Si'calculiyi ualoarea medie
Si abatereamedie pdtraticd.

,/
Rdspuns.
M (Xl =y/3, o (X\ =
W.
t, * /
1,7rt'
dl f $
Rezumat modul'
In acest modul s-au introdus notiunile de eveniment, probabilitate, operatii cu evenimente.S-au
definit
variabilele aleatoare de tip discret si continuu, functia de repartitie precum si caracteristicile numerice
ale
variabilelor aleatoare.
In cazul repartitiilor clasice, s-au precizat functiile de probabilitate si densitate de probabilitate
si au
fost calculate valorile medii si dispersiile acestor variabile aleatoare.

Bibliografie modul
1. Colectiv Elemente de algebra liniara, analiza matematica si teoria probabilitatilor,Ed. Mega,ClujNapoca,2009
2' Colectiv Analiza matematica, Teoria Probabilitatilor si Algebra liniara aplicate in economie, Ed. Mediamira, Cluj-Napoca, 2008
3. Colectiv, Matematici aplicate in economie, Ed. Mega, Cluj Napoca, 2012.

IInapoila Cuprins]

90