You are on page 1of 5

Feedbackdocumenten DRAMA / Kunstvaardig 1.1.1.

Auteur: derk.d

In dit schema vind je de feedbackopdrachten die gelden voor drama/dans en de bijpassend


daarbij hanteert.
De documenten A, B & C vind je na dit schema.
De gegeven feedback zet je op je blog.

Opdracht:
De student geeft individueel
feedback op het scneplan
en het theatrale product van
n ander groepje en plaatst
de feedback op zijn weblog

Indiv.
Groepsopdracht opdracht

De student verwerkt de
gekregen feedback van de
medestudenten op het
scneplan en het theatrale
product zichtbaar in de
weblog en verwerkt dit
eventueel in de uiteindelijke
instructiefilm
De student geeft via het
weblog feedback op de

Document
A. Feedback op het scneplan en
het theatrale product van n
ander groepje.

In de week

B. Verwerking van feedback .

In de week

C. Feedback op de instructiefilm
van n ander groepje; reflectie

In toetswe

A) Feedback op het scneplan en het theatrale product van n andere subgr


Naam student:
Namen groepsleden:

Werkvorm:

Het scneplan voor deze presentatie vormt een


goede basis voor deze presentatie
Motivatie:

Onvoldoende

Voldoende

Iedere student speelt een theatrale rol in de


presentatie;
Spelers/dansers zijn goed voorbereid,
geconcentreerd en vallen niet uit hun rol;
Motivatie:

Ja/Nee
Onvoldoende

Voldoende

Er is een goede samenwerking op toneel:


spelers/dansers zijn goed op elkaar afgestemd en
ingespeeld;
Motivatie:

Onvoldoende

Voldoende

De presentatie is een afgerond geheel met een


duidelijk begin en einde;
Motivatie:

Onvoldoende

Voldoende

De speelruimte wordt optimaal gebruikt;

Onvoldoende

Voldoende

Onvoldoende

Voldoende

Motivatie:
Kleding en attributen, decor, muziek/geluid zijn
passend en versterken het spel;

B. Verwerking van feedback.


Naam student:
Namen groepsleden:

Werkvorm:

Samengevat gaat de feedback die we hebben ontvangen op ons scneplan over:

Hierin kan ik me vinden:


Motivatie:
Hierin kan ik me niet vinden:
Motivatie:
Op grond van de ontvangen feedback zou ik het scneplan een volgende keer op deze wijze aanpassen:

Samengevat gaat de feedback die we hebben ontvangen op ons theatrale product hierover:

Hierin kan ik me vinden:

C. Feedback op de instructiefilm van n andere subgroep; reflectie op de


en de samenwerking

Nb: Zie voor informatie over het opzetten van je persoonlijke reflectie op je beroepsproduct en de samenwer

De film is een goed middel om aankomende leerkrachten te ondersteunen


bij het aanbieden van een drama/dans werkvorm voor een
bovenbouwgroep van 25 30 leerlingen
Motivatie:
Duidelijk wordt hoe een aankomende leerkracht deze drama/ dans
werkvorm aan kan bieden aan een bovenbouw klas van het
basisonderwijs: Een leek zou door de getoonde stappen te volgen tot een
dergelijke uitvoering van de werkvorm moeten kunnen komen

Onvoldoende

Voldoe

Onvoldoende

Voldoe

Motivatie:
In de film is de onderstaande informatie verwerkt:
De naam van de werkvorm, met een korte toelichting van de
werkvorm
Mogelijke lesdoelen (zie dramadoelstellingen H2.2 van het
dramaboek Kijk op Spel)
Welke bron is gekozen n.a.v. het thema van de Kinderboekenweek
van dit jaar
Hoe deze bron is verwerkt in de uitvoering van de werkvorm
Welke voorbereidingen er nodig zijn om deze werkvorm met 25

Onvoldoende

Voldoe

De werkvorm-in-werking-scene
Studenten laten de werkvorm zien, zoals deze na de voorbereiding
en oefening, in de klas uitgevoerd kan worden.
De detail-scenes
In een aantal heel korte scenes, laat steeds een detail zien waar je
bij de uitvoering van de werkvorm in een bovenbouwgroep, op
moet letten. Zie het boek Kijk op Spel voor deze informatie.

Details

Motivatie:
De film heeft een prettig tempo en is boeiend, prikkelend voor de
doelgroep.

Onvoldoende

Voldoe

Motivatie:
Op de instructiefilm heeft de student middels een quadblogsessie van
medestudenten commentaar ontvangen en verwerkt. Het commentaar
wordt geschreven op basis van de bovenstaande punten.

Motivatie:
De film duurt tussen de 4 en 5 minuten.

Ja

Voor de feedback op je eigen instructiefilm geldt dat je op basis van het bovenstaande schema:

een korte reflectie (gebruik Korthagen!) schrijft waarin je de hoofdpunten verwoordt en


bovendien de samenwerking binnen je groep evalueert