You are on page 1of 326

Question 1

Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

M.I.F.C

Answer 1

PCR

Answer 2

Dermatoloka dijagnostika

Answer 3

Metoda flotacije

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: M.I.F.C Giardia duodenalis, PCR Trichinella spp., Dermatoloka
dijagnostika Ixodes ricinus, Metoda flotacije Strongylus spp.
Question 2
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od parazita ima buhu kao prelaznog domaina:
Select one:
a. Leishmania infantum
b. Taenia pisiformis
c. Dipylidium caninum
d. Babesia canis
Feedback
The correct answer is: Dipylidium caninum
Question 3
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita s brojem nimfalnih stadija:

Ixodes ricinus

Answer 1

Haemaphysalis punctata

Answer 2

Argas persicus

Answer 3

Psoroptes ovis

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Ixodes ricinus 1, Haemaphysalis punctata 1, Argas persicus 2, Psoroptes
ovis 2
Question 4
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Larve stjenice Cimex lectularis presvlae se 3 puta bez stadija kukuljice?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 5
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text

Za eliminaciju ektoparazita kod riba koristi se rastvor formalina?


Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 6
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita s tipom razvoja:

Hyalomma m. marginatum

Answer 1

Dermacentor reticulatus

Answer 2

Ixodes ricinus

Answer 3

Ixodes hexagonus

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Hyalomma m. marginatum dvogostni, Dermacentor reticulatus trogostni,
Ixodes ricinus trogostni, Ixodes hexagonus trogostni
Question 7
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih preparata se koristi za eliminaciju buha kod pasa:
Select one:
a. fipronil
b. levamizol
c. flubendazol

d. mebendazol
Feedback
The correct answer is: fipronil
Question 8
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

PCR

Answer 1

Ovatector metoda

Answer 2

Uroloka dijagnostika

Answer 3

Dermatoloka dijagnostika

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: PCR Trypanosoma spp., Ovatector metoda Trichuris spp., Uroloka
dijagnostika Capillaria plica, Dermatoloka dijagnostika Pediculus humanis
Question 9
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
enke Gasterophilidae polau jaja u vodu, podvodne predmete i na vodeno rastinje?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 10
Not answered

Marked out of 1.00

Flag question
Question text
enke Hypoderma bovis napadaju goveda tokom itave godine?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 11
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Rhipicephalus sanguineus preneen je sa svojim domainom karnivorom, i sada ima iroku
geografsku rasprostranjenost. Razlog za ovog tipinog tropskog afrikog krpelja lei u injenici da
larve, nimfe i adulti:
Select one:
a. hrane se samo na ljudima
b. ne hrane se, izuzev adulta
c. hrane se na psima
d. mogu prezimiti u veoma hladnim krajevima
Feedback
The correct answer is: hrane se na psima
Question 12
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text

Uveite odgovarajueg parazita s tipom razvoja:

Pulex irritans

Answer 1

Otodectes cynotis

Answer 2

Phlebotomus papatasii

Answer 3

Ornithodorus lachorensis

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Pulex irritans potpuna metamorfoza, Otodectes cynotis nepotpuna
metamorfoza, Phlebotomus papatasii potpuna metamorfoza, Ornithodorus lachorensis nepotpuna
metamorfoza
Question 13
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Stigmalni otvori za disanje kod iksodidnih krpelja lee iza etvrtog para koksi?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 14
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
enke Culicidae polau jaja u vodu, podvodne predmete i na vodeno rastinje?
Select one:
True
False

Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 15
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita s tipom razvoja:

Boophilus calcaratus

Answer 1

Dermacentor marginatus

Answer 2

Hyalomma m. marginatum

Answer 3

Ixodes ricinus

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Boophilus calcaratus jednogostni, Dermacentor marginatus trogostni,
Hyalomma m. marginatum dvogostni, Ixodes ricinus trogostni
Question 16
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Usni aparat Anoplura (Siphunculata) graen je za grienje i vakanje?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 17
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Aphaniptera (Siphonaptera) su insekti bez krila?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 18
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Fipronil se koristi za lijeenje uljivosti kod pasa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 19
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Simulidae se razmnoavaju po tipu nepotpune metamorfoze?
Select one:
True
False

Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 20
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita s tipom razvoja:

Culicoides obsoletus

Answer 1

Gasterophilus intestinalis

Answer 2

Rhipicephalus bursa

Answer 3

Menopon gallinae

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Culicoides obsoletus potpuna metamorfoza, Gasterophilus intestinalis
potpuna metamorfoza, Rhipicephalus bursa nepotpuna metamorfoza, Menopon gallinae
nepotpuna metamorfoza
Question 21
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite enku parazita sa razvojnim ciklusom:

Ixodes ricinus

Answer 1

Melophagus ovinus

Answer 2

Trichinella spiralis

Answer 3

Dermacentor marginatus

Answer 4

Feedback

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

The correct answer is: Ixodes ricinus oviparna, Melophagus ovinus viviparna, Trichinella spiralis
viviparna, Dermacentor marginatus oviparna
Question 22
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Krpelji iz familije Ixodidae su krpelji pokrivenih biotopa (nastambe, zatvoreni prostori)?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 23
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Maka ima jako zadebljale ui i dermatitis koji se proirio na vrat i lice. Za uzronika ovih lezija
pronaen je ugarac iz familije Sarcoptidae, Notoedres cati. Ovi ugarci mogu se razlikovati od
Sarcoptes scabiei po slijedeem:
Select one:
a. duinama pretarzusa
b. dugim nesegmentiranim drkama na pretarzusima
c. poloaju analnog otvora
d. broju nogu
Feedback
The correct answer is: poloaju analnog otvora
Question 24
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa prelaznim domainima:

Leishmania infantum

Answer 1

Babesia divergens

Answer 2

Thaeileria parva

Answer 3

Trypanosoma crusi

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Leishmania infantum papatai, Babesia divergens krpelji, Thaeileria parva
krpelji, Trypanosoma crusi stjenice
Question 25
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kopulacija kod iksodidnih krpelja odvija se na tijelu domaina?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 26
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text

Uveite odgovarajueg parazita s tipom razvoja:

Haemaphysalis punctata

Answer 1

Rhipicephalus sanguineus

Answer 2

Boophilus calcaratus

Answer 3

Rhipicephalus bursa

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Haemaphysalis punctata trogostni, Rhipicephalus sanguineus trogostni,
Boophilus calcaratus jednogostni, Rhipicephalus bursa dvogostni
Question 27
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Krpelji iz familije Argasidae su krpelji otvorenih biotopa (ikare, ume, livade)?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 28
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Grudi Anoplura (Siphunculata) sastoje se iz tri lanka, a na drugom lanku nalazi se par krila?
Select one:
True
False
Feedback

The correct answer is 'False'.


Question 29
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Mebendazol se ne koristi za eliminaciju buha kod pasa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 30
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Linguatula serrata parazitra u nosnoj upljini kod ptica?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 31
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Larva Hypoderma bovis parazitiraju u kimenom kanalu goveda?

Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 32
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Ekstremiteti (noge) i krila kod inskekata nalaze se na abdomenu?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 33
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Za eliminaciju larvi Gasterophilus kod konja koristi se ivermektin?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 34
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Psychodidae se razmnoavaju po tipu nepotpune metamorfoze?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 35
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
enke Anophelidae ne polau jaja u vodu, podvodne predmete i na vodeno rastinje?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 36
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. Culicoides obsoletus
b. Anopheles spp.
c. Chorioptes ovis
d. Argas persicus
Feedback
The correct answer is: Culicoides obsoletus
Question 37
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Glava Anoplura (Siphunculata) je ua od toraksa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 38
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih preparata se koristi za lijeenje uge kod pasa:
Select one:
a. albendazol
b. levamizol
c. prazikvantel
d. selamektin
Feedback
The correct answer is: selamektin
Question 39
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Za eliminaciju Varroa destructor kod pela koristi se oksalna kiselina?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 40
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Vrste iz roda Demodex parazitiraju u dlanim folikulima i u lojnim lijezdama sisara?
Select one:

True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 41
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Liinke kod insekata iz podreda Nematocra ili dugoticalca imaju reduciranu glavu?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 42
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita s brojem nimfalnih stadija:

Dermacentor marginatus

Answer 1

Ornithodorus lachorensis

Answer 2

Dermanyssus gallinae

Answer 3

Haemaphysalis punctata

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Dermacentor marginatus 1, Ornithodorus lachorensis 3, Dermanyssus
gallinae 2, Haemaphysalis punctata 1

Question 43
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajui lijek sa parazitarnim oboljenjem:

amprolij

Answer 1

ivermektin

Answer 2

mebendazol

Answer 3

prazikvantel

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: amprolij kokcidioza, ivermektin estroza, mebendazol uncinarioza,
prazikvantel tenioza
Question 44
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Anophelidae se razmnoavaju po tipu nepotpune metamorfoze?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 45
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. Musca domestica
b. Pulex iritans
c. Simulium spp.
d. Ixodes ricinus
Feedback
The correct answer is: Simulium spp.
Question 46
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Larve Hypoderma lineatum parazitiraju u kimenom kanalu goveda?
Select one:
True

False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 47
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvoj Mallophaga odvija se po tipu potpune metamorfoze?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 48
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
enka Oestrus ovis polae jaja koja su prilijepe za vunu prednjih ekstremiteta ovaca?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 49
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Adulti krpelja iz familije Argasidae nemaju dorzalne i ventralne titove?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 50
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Larva kojeg od navedenih parazita je prikazana na slici:

Select one:
a. Tabanus levinus
b. Oestrus ovis
c. Melophagus ovinus
d. Phlebotomus papatasii
Feedback
The correct answer is: Oestrus ovis
Question 51
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Larve Anopheles komaraca tipino se razvijaju u:
Select one:
a. izmetu
b. vodi
c. otpacima lia
d. tlu
Feedback
The correct answer is: vodi
Question 52
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Diptera imaju jedan par krila?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 53
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa prelaznim domainima:

Thaeileria parva

Answer 1

Plasmodium falciparum

Answer 2

Babesia canis

Answer 3

Trypanosoma brucei

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Thaeileria parva krpelji, Plasmodium falciparum komarci, Babesia canis
krpelji, Trypanosoma brucei muhe
Question 54
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Gnatostoma kod krpelja iz familije Argasidae nalazi se na dorzalnoj strani idiosome?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 55
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kukuljice krpue, Melophagus ovinus, pronaene su:
Select one:
a. na vegetaciji oko rupa/jazbina glodara i zeeva
b. na panjacima
c. prikaeni za vunu domaina
d. u frontalnom sinusu ovaca

Feedback
The correct answer is: prikaeni za vunu domaina
Question 56
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih preparata se koristi za lijeenje uge kod preivara:
Select one:
a. albendazol
b. levamizol
c. ivermektin
d. mebendazol
Feedback
The correct answer is: ivermektin
Question 57
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Glava Mallophaga je ira od grudi, a tijelo je dorzo-ventralno spljoteno?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 58
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Tijelo Pentastomida je pokriveno hitinskom kutikulom i podjeljeno na prstenove?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 59
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Za eliminaciju larvi Gasterophilus kod konja koristi se:
Select one:
a. amprolij
b. ivermektin
c. tiabendazol
d. prazikvantel
Feedback
The correct answer is: ivermektin
Question 60
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. Pulex iritans
b. Otodectes cynotis
c. Hyaloma m. marginatum
d. Demodex canis
Feedback
The correct answer is: Hyaloma m. marginatum
Question 61
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Tabanidae su predstavnici podreda Brachycera sa rascijepljenom glavom, razvijenim i krupnim oima?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 62
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Kod insekata sa nepotpunom metamorfozom u razvoju nedostaje stadij lutke ili kukuljice?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 63
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Adulti buha pasa i maaka najvie se nalaze na tlu?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 64
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Usni aparat Aphaniptera (Siphonaptera) graen je za ubadanje i sisanje?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 65
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvoj Diptera odvija se nepotpunom metamorfozom?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 66
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Adulti krpelja iz familije Argasidae imaju dorzalne i ventralne titove?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 67
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Area porosa, organ osjetila kod krpelja, nalazi se na lenoj povrinin osnove okovratnika u enki i ima
veze sa polaganjem jaja?
Select one:
True

False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 68
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koasti elastinileni pokrov enke, skupljen po sistemu vertikalnih nabora, naziva se aloscutum?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 69
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa razvojnim ciklusom:

Trichodectes canis

Answer 1

Psoroptes ovis

Answer 2

Stomoxys caltricans

Answer 3

Melophagus ovinus

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Trichodectes canis nepotpuna metamorfoza, Psoroptes ovis nepotpuna
metamorfoza, Stomoxys caltricans potpuna metamorfoza, Melophagus ovinus potpuna
metamorfoza
Question 70

Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Liinke kod insekata iz podreda Cyclorrhapha ili kratkokrilaca imaju potpuno reduciranu glavu?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 71
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih preparata se koristi za lijeenje demodikoze kod goveda:
Select one:
a. prazikvantel
b. levamizol
c. ivermektin
d. albendazol
Feedback
The correct answer is: ivermektin
Question 72
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajui lijek sa parazitarnim oboljenjem:

fipronil

Answer 1

prazikvantel

Answer 2

albendazol

Answer 3

amprolij

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: fipronil anopluroza, prazikvantel mezocestoidoza, albendazol
nematodiroza, amprolij kokcidioza
Question 73
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa razvojnim ciklusom:

Psoroptes ovis

Answer 1

Rhipicephalus bursa

Answer 2

Ixodes ricinus

Answer 3

Culex pipiens

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Psoroptes ovis nepotpuna metamorfoza, Rhipicephalus bursa nepotpuna
metamorfoza, Ixodes ricinus potpuna metamorfoza, Culex pipiens nepotpuna metamorfoza
Question 74
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajui lijek sa parazitarnim oboljenjem:

oksalna kiselina

Answer 1

paramomicin

Answer 2

ivermektin

Answer 3

spiramicin

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: oksalna kiselina varoza, paramomicin entameboza, ivermektin
oksiurijaza, spiramicin toksoplazmoza
Question 75
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Vektori Babesia spp. kod pasa su Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus, Dermacentor
marginatus?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 76
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Nimfa krpelja iz roda Ixodes moe se razlikovati od nimfi drugih rodova "tvrdih" krpelja po preanalnoj
brazdi na ventralnoj strani?
Select one:
True
False
Feedback

The correct answer is 'True'.


Question 77
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Ui (vai) su povremeni ektoparaziti ivotinja i ljudi?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 78
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Lena strana enki krpelja na prednjem kraju iza gnatostome prekrivena je vrstom hitinskom ploom
koja se naziva conscutum?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 79
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Analni otvor mujaka i enki krpelja nalazi se u stranjem dijelu tijela?

Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 80
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvoj Anoplura (Siphunculata) odvija se po tipu nepotpune metamorfoze?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 81
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. Simulium spp.

b. Cimex lectularis
c. Notoedres cati
d. Ixodes ricinus
Feedback
The correct answer is: Cimex lectularis
Question 82
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. Pulex irritans
b. Dermanyssus gallinae
c. Ixodes ricinus
d. Dermacentor marginatus
Feedback
The correct answer is: Pulex irritans
Question 83
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Uveite odgovarajui lijek sa parazitarnim oboljenjem:

mebendazol

Answer 1

prazikvantel

Answer 2

suladimidin

Answer 3

ivermektin

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: mebendazol trihuroza, prazikvantel tenioza, suladimidin kokcidioza,
ivermektin gasterofiloza
Question 84
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Odrasli krpelji imaju 3 para nogu?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 85
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Cimex lectularis se razmnoava po tipu nepotpune metamorfoze?
Select one:
True
False

Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 86
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Muhe iz familije Calliphoridae se nazivaju mesnim muhama?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 87
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Larve buha presvlae se 2 puta, prije nego preu u stadij kukuljice?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 88
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text

Larve Anopheles komaraca tipino se razvijaju u izmetu ivotinje?


Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 89
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Larve Oestrus ovis parazitiraju u nosnim prohodima i sinusima ovaca?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 90
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Za lijeenje demodikoze kod konja koristi se amitraz?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 91
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
enke Hypoderrma bovis polau ive liinke?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 92
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Na glavi Aphaniptera (Siphonaptera) nalaze se oi?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 93
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Rhipicephalus i Hyalomma imaju oi?
Select one:
True
False

Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 94
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
enke krpelja iz familije Ixodidae na nosiocu siu krv nekoliko dana?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 95
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
enke Aphaniptera (Siphonaptera) polau jaja na dlaku?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 96
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text

Lena strana enki krpelja na prednjem kraju iza gnatostome prekrivena je vrstom hitinskom ploom
koja se naziva scutum?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 97
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite enku parazita sa razvojnim ciklusom:

Lippoptena cervi

Answer 1

Ancylostoma caninum

Answer 2

Demodex canis

Answer 3

Thelazia rhodezi

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Lippoptena cervi viviparna, Ancylostoma caninum oviparna, Demodex canis
oviparna, Thelazia rhodezi viviparna
Question 98
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita s tipom razvoja:

Pediculus humanis

Answer 1

Choose...

Oestrus ovis

Answer 2

Demodex canis

Answer 3

Musca domestica

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Pediculus humanis nepotpuna metamorfoza, Oestrus ovis potpuna
metamorfoza, Demodex canis nepotpuna metamorfoza, Musca domestica potpuna metamorfoza
Question 99
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Spolni otvor mujaka i enki krpelja nalazi se u stranjem dijelu tijela, iza etvrtog para koksi?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 100
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
enka Oestrus ovis polae jaja koja se prilijepe za usne ovaca?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 101
Not answered

Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. Ornithodorus lachorensis
b. Argas persicus
c. Cnemidocoptes mutans
d. Chorioptes ovis
Feedback
The correct answer is: Argas persicus
Question 102
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih preparata se koristi za lijeenje malofagoze kod pasa:
Select one:
a. selamektin
b. flubendazol
c. mebendazol

d. levamizol
Feedback
The correct answer is: selamektin
Question 103
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Lezije u uhu kunia tipino uzrokuju:
Select one:
a. Psoroptes cuniculi
b. Otodectes cynotis
c. Sarcoptes scabiei
d. Chorioptes ovis
Feedback
The correct answer is: Psoroptes cuniculi
Question 104
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
enke insekata polau jaja ili raaju ive larve?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 105
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Psi se infestiraju sa Demodex na slijedei nain:
Select one:
a. ptica
b. divljih glodara
c. u kontaktu sa zaraenim ljudima
d. od majki kada tenci doje
Feedback
The correct answer is: od majki kada tenci doje
Question 106
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. Haemaphysalis punctata
b. Phlebotomus papatasii
c. Sarcoptes scabiei
d. Culex spp.
Feedback

The correct answer is: Culex spp.


Question 107
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Fipronil se koristi za lijeenje malofagoze kod ptica?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 108
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Redukcija larvi Hypoderma bovis kod goveda provodi se u:
Select one:
a. proljee
b. jesen
c. ljeto
d. zimu
Feedback
The correct answer is: jesen
Question 109
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Tijelo Cimex lectularis je spljoteno u dorzo-ventralnom pravcu?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 110
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Nimfa krpelja iz roda Ixodes moe se razlikovati od nimfi drugih rodova "tvrdih" krpelja po slijedeem:
Select one:
a. preanalnoj brazdi na ventralnoj strani
b. dugom treem segmentu palpi
c. tri para nogu
d. po trniu na bazi tarzalnog segmenta na prvom paru nogu
Feedback
The correct answer is: preanalnoj brazdi na ventralnoj strani
Question 111
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Za eliminaciju krpelja kod pasa koristi se fipronil?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.

Question 112
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Tijelo Arthropoda ili lankonoaca je sastavljeno iz segmenata, a noge od lanaka?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 113
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Mallophaga su insekti bez krila?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 114
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Noge krpelja sastoje se iz 6 lanaka?
Select one:

True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 115
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Larve Gasterophilus intestinalis parazitiraju u elucu kopitara?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 116
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajui lijek sa parazitarnim oboljenjem:

fipronil

Answer 1

enheptin

Answer 2

albendazol

Answer 3

levamizol

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: fipronil iksodidoza, enheptin histomonoza, albendazol habercioza,
levamizol heterakidoza

Question 117
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Krpelji iz familije Ixodidae su krpelji otovrenih biotopa (ikare, ume, livade)?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 118
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Organi za probavu kod krpelja posjeduju parne slinske lijezde?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 119
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvoj perojeda i dlakojeda odvija se po tipu nepotpune metamorfoze?
Select one:

True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 120
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Tick-paraliza javlja se kod ivotinja kod kojih krpelji ubrizgaju:
Select one:
a. rikeciju
b. neurotropni virus
c. nervni toksin
d. toksigenu bakteriju
Feedback
The correct answer is: nervni toksin
Question 121
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. Hyalomma m. marginatum
b. Ixodes ricinus
c. Dermanyssus gallinae
d. Dermacentor marginatus
Feedback
The correct answer is: Dermacentor marginatus
Question 122
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
U razvoj buha ukljuen je stadij kukuljice (kokona)?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.

Question 123
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvoj Aphaniptera (Siphonaptera) odvija se po tipu nepotpune metamorfoze?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 124
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Za eliminaciju larvi Oestrus ovis iz nosnih prohoda kod ovaca ne koristi se ivermektin?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 125
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Jaja Anoplura (Siphunculata) nazivaju se gnjide?
Select one:

True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 126
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Mehaniki vektor parazita je onaj koji prenosi parazita:
Select one:
a. poslije unutranjeg umnoavanja parazita
b. nakon to se obavio razvoj
c. direktno, bez razvoja i umnoavanja parazita
d. poslije vanjskog umnoavanja parazita
Feedback
The correct answer is: direktno, bez razvoja i umnoavanja parazita
Question 127
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita s tipom razvoja:

Anopheles maculipennis

Answer 1

Simulium galeratum

Answer 2

Cnemidocoptes mutans

Answer 3

Hyalomma m. marginatum

Answer 4

Feedback

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

The correct answer is: Anopheles maculipennis potpuna metamorfoza, Simulium galeratum
potpuna metamorfoza, Cnemidocoptes mutans nepotpuna metamorfoza, Hyalomma m. marginatum
nepotpuna metamorfoza
Question 128
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Izbijanje Dermanyssus gallinae, crvenog parazita peradi, pojavilo se na modernoj farmi brojlera. Da bi
se postavila dijagnoza ovoga parazita, najbolje je pregledati pukotine i upljine u kavezima i ispod
krila?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 129
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Respiratroni sistem kod insekata graen je po tipu traheja?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 130
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Za eliminaciju ektoparazita kod riba koristi se u rastvoru:
Select one:
a. formalin
b. piperazin
c. amprolij
d. mebendazol
Feedback
The correct answer is: formalin
Question 131
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Argas persicus najee parazitira na peradi?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 132
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Usni aparat Anoplura (Siphunculata) graen je za ubadanje i sisanje?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.

Question 133
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Amitraz se ne koristi za lijeenje demodikoze kod pasa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 134
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite enku parazita sa razvojnim ciklusom:

Culex pipiens

Answer 1

Oestrus ovis

Answer 2

Cnemidocoptes mutans

Answer 3

Rhipicephalus sanquineus

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Culex pipiens oviparna, Oestrus ovis viviparna, Cnemidocoptes mutans
viviparna, Rhipicephalus sanquineus oviparna
Question 135
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajui lijek sa parazitarnim oboljenjem:

prazikvantel

Answer 1

albendazol

Answer 2

pirantel

Answer 3

selamektin

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: prazikvantel ehinokokoza, albendazol trihostrongilidoza, pirantel
toksokaroza, selamektin sarkoptoza
Question 136
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
enke buha polau jaja na mjesta gdje ima dovoljno organskog detritusa za ishranu larvi?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 137
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text

Koji od navedenih kiselina se koristi za eliminaciju Varroa destructor kod pela:


Select one:
a. sumporna kiselina
b. pikrinska kliselina
c. hlorovodonina kiselina
d. oksalna kiselina
Feedback
The correct answer is: oksalna kiselina
Question 138
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod konja, larve Gasterophilus intestinalis provedu dio vremena u sluznici usta. Na kraju, dospijevaju
u eludac gdje kompletiraju svoj razvoj. Prosjena duina boravka G. intestinalis kod konja otprilike
iznosi:
Select one:
a. 3 godine
b. 10 mjeseci
c. 8 dana
d. 2 dana
Feedback
The correct answer is: 10 mjeseci
Question 139
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Redukcija larvi Hypoderma bovis kod goveda provodi se u jesen?
Select one:
True
False

Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 140
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita s tipom razvoja:

Hypoderma bovis

Answer 1

Melophagus ovinus

Answer 2

Otodectes cynotis

Answer 3

Sarcoptes suis

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Hypoderma bovis potpuna metamorfoza, Melophagus ovinus potpuna
metamorfoza, Otodectes cynotis nepotpuna metamorfoza, Sarcoptes suis nepotpuna metamorfoza
Question 141
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Nervni i cirkulacioni sistem kod insekata dobro su razvijeni?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 142
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Ui i dlakojedi su skupina insekata kod kojih nedostaju oi ili su slabo razvijene?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 143
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Stadij buhe koji se infestira sa pseijom trakavicom Dipylidium caninum, ivi u tlu i prostirci. Prije nego
to postanu adult, buha ima stadij kukuljice (lutke), a nakon toga adult izae iz kokona. Ciklus razvoja
buhe odvija se po tipu:
Select one:
a. potpuno metamorfoze
b. jednostavne metamorfoze
c. parcijalne metamorfoze
d. nepotpune metamorfoze
Feedback
The correct answer is: potpuno metamorfoze
Question 144
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod Arthropoda je razvijen spolni dimorfizam?

Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 145
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. Sarcoptes scabiei
b. Rhipicephalus bursa
c. Argas persicus
d. Haemaphysalis punctata
Feedback
The correct answer is: Rhipicephalus bursa
Question 146
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text

Kod Insecta razvijen je spolni dimorfizam?


Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 147
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvoj Aphaniptera (Siphonaptera) odvija se po tipu potpune metamorfoze?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 148
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
enke Gasterophilus pecorum jaja polau na travi?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 149
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Na stranjem lanku abdomena enki insekata nalazi se analni otvor i legalica (ovopositor)?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 150
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Selamektin se ne koristi za lijeenje uge kod pasa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 151
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Insekti iz podreda Cyclorrhapha ili kratkokrilaca imaju glavu sa okruglim lubanjskim avovima?
Select one:
True
False

Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 152
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. Linguatula serrata
b. Culicoides obsoletus
c. Chorioptes ovis
d. Boophilus calcaratus
Feedback
The correct answer is: Linguatula serrata
Question 153
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Starija krmaa koja ne moe hodati zbog jakog artritisa i ima mnotvo uiju na bazi uha i na gornjoj
strani vrata. U na ovoj svinji, najvjerovatnije je iz roda:
Select one:
a. Damalinia
b. Trichodectes
c. Linognathus
d. Hematopinus
Feedback
The correct answer is: Hematopinus
Question 154
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Lezije u uhu kunia tipino uzrokuje vrsta Psoroptes cuniculi?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 155
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Larve Stomoxys calcitrans razvijaju se u/na:

Select one:
a. vlanom sijenu ili slinoj organskoj materiji u raspadanju
b. brzim tokovima rijeka
c. potoku ili jezeru
d. mirnim tokovima vode
Feedback
The correct answer is: vlanom sijenu ili slinoj organskoj materiji u raspadanju
Question 156
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih preparata se koristi za lijeenje demodikoze kod pasa:
Select one:
a. prazikvantel
b. amitraz
c. levamizol
d. albendazol
Feedback
The correct answer is: amitraz
Question 157
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
enke Oestrus ovis ne polau ive liinke?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.

Question 158
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. Argas persicus
b. Ixodes ricinus
c. Haemaphysalis punctata
d. Demodex canis
Feedback
The correct answer is: Ixodes ricinus
Question 159
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

PCR

Answer 1

Choose...

Giemsa bojenje

Answer 2

Metoda flotacije

Answer 3

Dermatoloka dijagnostika

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: PCR Trichinella spp., Giemsa bojenje Babesia canis, Metoda flotacije
Capillaria spp., Dermatoloka dijagnostika Dermacentor reticulatus
Question 160
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

Dermatoloka dijagnostika

Answer 1

Uroloka dijagnostika

Answer 2

Ovatector metoda

Answer 3

PCR

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Dermatoloka dijagnostika Demodex canis, Uroloka dijagnostika
Shistosoma spp., Ovatector metoda Taenia spp., PCR Theileria spp.
Question 161
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod Insecta grudi se sastoje iz etiri lanka?
Select one:
True

False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 162
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Scapule kod krpelja na prednjem kraju idiosome ograniavaju udubinu lenog tita?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 163
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
enka Oestrus ovis polae:
Select one:
a. larve na leima ovaca
b. jaja koja su prilijepe za vunu prednjih ekstremiteta ovaca
c. larve u usta ovaca
d. larve direktno u nosnu upljinu ovaca
Feedback
The correct answer is: larve direktno u nosnu upljinu ovaca
Question 164
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
enke Ceratopogonidae polau jaja u vodu, podvodne predmete i na vodeno rastinje?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 165
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. Cnemidocoptes mutans
b. Dermacentor marginatus
c. Sarcoptes scabiei
d. Menopon gallinae
Feedback
The correct answer is: Cnemidocoptes mutans
Question 166
Not answered

Marked out of 1.00

Flag question
Question text
ugarac u uhu pasa tipino je:
Select one:
a. Ixodes ricinus
b. Psoroptes cuniculi
c. Otodectes cynotis
d. Sarcoptes scabiei
Feedback
The correct answer is: Otodectes cynotis
Question 167
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Za eliminaciju larvi Oestrus ovis iz nosnih prohoda kod ovaca koristi se:
Select one:
a. piperazin
b. ivermektin
c. mebendazol
d. amprolij
Feedback
The correct answer is: ivermektin
Question 168
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Uveite odgovarajueg parazita s tipom razvoja:

Ctenocephalides canis

Answer 1

Lippoptena cervi

Answer 2

Pediculus humanis capitis

Answer 3

Argas persicus

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Ctenocephalides canis potpuna metamorfoza, Lippoptena cervi potpuna
metamorfoza, Pediculus humanis capitis nepotpuna metamorfoza, Argas persicus nepotpuna
metamorfoza
Question 169
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
enke krpelja iz familije Argasidae u toku svog ivota prolaze kroz samo jedan gonadotropni ciklus?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 170
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Spolni otvor mujaka i enki krpelja nalazi se u prednjoj treini tijela, u ravnini prvog para koksi?
Select one:
True

False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 171
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Selamektin se koristi za lijeenje malofagoze kod pasa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 172
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Larva kojeg od navedenih parazita je prikazana na slici:

Select one:
a. Pediculus humanis capitis
b. Hypoderma bovis
c. Demodex canis
d. Ancylostoma caninum

Feedback
The correct answer is: Hypoderma bovis
Question 173
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. Ixodes ricinus
b. Psoroptes ovis
c. Ornithodorus lachorensis
d. Culex spp.
Feedback
The correct answer is: Ornithodorus lachorensis
Question 174
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text

Kod konja, larve Gasterophilus intestinalis provedu dio vremena u sluznici usta. Na kraju, dospijevaju
u eludac gdje kompletiraju svoj razvoj. Prosjena duina boravka G. intestinalis kod konja otprilike
iznosi oko 10 mjeseci?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 175
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita s tipom razvoja:

Hyalomma m. marginatum

Answer 1

Rhipicephalus bursa

Answer 2

Ixodes ricinus

Answer 3

Haemaphysalis punctata

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Hyalomma m. marginatum dvogostni, Rhipicephalus bursa dvogostni,
Ixodes ricinus trogostni, Haemaphysalis punctata trogostni
Question 176
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod psa razmaz nakon biopsije lezije na koi pokazuje amastigote Leishmania infantum. Vektor je
papata?
Select one:
True

False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 177
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Gnatostoma kod krpelja iz familije Argasidae nalazi se na ventralnoj strani idiosome?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 178
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite enku parazita sa razvojnim ciklusom:

Ixodes ricinus

Answer 1

Hypoderma bovis

Answer 2

Oestrus ovis

Answer 3

Hippobosca equina

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Ixodes ricinus oviparna, Hypoderma bovis oviparna, Oestrus ovis
viviparna, Hippobosca equina viviparna
Question 179
Not answered

Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Tijelo Anoplura (Siphunculata) je latero-lateralno spljoteno?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 180
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. Haemaphysalis punctata
b. Sarcoptes scabiei
c. Rhipicephalus bursa
d. Ornithodorus lachorensis
Feedback
The correct answer is: Haemaphysalis punctata
Question 181
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
tene ima dlakojede (Trichodectes canis), ija je glava skoro irine kao abdomen. Ovi dlakojedi
spadaju u red:
Select one:
a. Anoplura

b. Mallophaga
c. Arachnida
d. Siphonaptera
Feedback
The correct answer is: Mallophaga
Question 182
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
enke Psychodidae polau jaja u vodu, podvodne predmete i na vodeno rastinje?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 183
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajui lijek sa parazitarnim oboljenjem:

ivermektin

Answer 1

prazikvantel

Answer 2

amprolij

Answer 3

pirantel

Answer 4

Feedback

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

The correct answer is: ivermektin estroza, prazikvantel ehinokokoza, amprolij kokcidioza, pirantel
tokokaroza
Question 184
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih preparata se ne smije koristi za lijeenje demodikoze kod konja:
Select one:
a. amitraz
b. ivermektin
c. moksidektin
d. doramektin
Feedback
The correct answer is: amitraz
Question 185
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod njemakog ovara javlja se splenomegalija i promjene na koi. Razmaz nakon biopsije koe lezije
pokazuje amastigote Leishmania infantum. Pas je bio uboden sa:
Select one:
a. obadom (Tabanus spp.)
b. komaracem (Culex spp.)
c. papataem (Phlebotomuss pp.)
d. muicom (Simulium spp.)
Feedback
The correct answer is: papataem (Phlebotomuss pp.)
Question 186
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Nimfe krpelja imaju 3 para nogu?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 187
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Starija krmaa koja ne moe hodati zbog jakog artritisa, ima mnotvo uiju na bazi uha i na gornjoj
strani vrata. U na ovoj svinji, najvjerovatnije je iz roda Hematopinus?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 188
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajui lijek sa parazitarnim oboljenjem:

eprinomektin

Answer 1

Choose...

amitraz

Answer 2

ivermektin

Answer 3

sulfadimidin

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: eprinomektin trihuroza, amitraz demodikoza, ivermektin uga,
sulfadimidin kokcidioza
Question 189
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita s tipom razvoja:

Hypoderma lineatum

Answer 1

Trombicula autumnalis

Answer 2

Tabanus lavinus

Answer 3

Demodex ovis

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Hypoderma lineatum potpuna metamorfoza, Trombicula autumnalis
nepotpuna metamorfoza, Tabanus lavinus potpuna metamorfoza, Demodex ovis nepotpuna
metamorfoza
Question 190
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Buhe su insekti sa krilima?
Select one:
True

False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 191
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
enke Hippobosca equina su oviparne?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 192
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajui lijek sa parazitarnim oboljenjem:

enheptin

Answer 1

doramektin

Answer 2

levamizol

Answer 3

albendazol

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: enheptin histomonoza, doramektin demodikoza, levamizol kapilarioza,
albendazol strongiloidoza
Question 193
Not answered

Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. Demodex canis
b. Phlebotomus papatasii
c. Ixodes ricinus
d. Culex spp.
Feedback
The correct answer is: Phlebotomus papatasii
Question 194
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Larve Hypoderma lineatum parazitiraju u submukozi jednjaka goveda?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.

Question 195
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Ciklus razvoja buhe odvija se po tipu nepotpune metamorfoze?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 196
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Veina predstavnika krpelja iz familije Argasidae nema oi?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 197
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Culicidae se razmnoavaju po tipu potpune metamorfoze?
Select one:

True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 198
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajui lijek sa parazitarnim oboljenjem:

pirantel

Answer 1

albendazol

Answer 2

enheptin

Answer 3

flumetrin

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: pirantel toksokaroza, albendazol nematodiroza, enheptin histomonoza,
flumetrin iksodidoza
Question 199
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Fipronil se ne koristi za eliminaciju buha kod pasa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.

Question 200
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Za eliminaciju krpelja kod goveda koristi se flumetrin?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 201
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Za lijeenje demodikoze kod goveda koristi se ivermektin?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 202
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Abamektin/propoksur dati u vidu solucije/spreja se koristi za eliminaciju Dermanyssus gallinae kod
peradi?
Select one:

True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 203
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova datih u vidu solucije/spreja se koristi za eliminaciju Dermanyssus gallinae
kod peradi:
Select one:
a. piperazin/sulfadimidin
b. abamektin/propoksur
c. abamektin/amprolij
d. sulfagvanidin/abamektin
Feedback
The correct answer is: abamektin/propoksur
Question 204
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. Haematophinus eurysternus
b. Haemaphysalis punctata
c. Argas persicus
d. Culex spp.
Feedback
The correct answer is: Haematophinus eurysternus
Question 205
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. Musca spp.

b. Gasterophilus spp.
c. Culicoides obsoletus
d. Culex spp.
Feedback
The correct answer is: Musca spp.
Question 206
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Liinke kod insekata iz podreda Cyclorrhapha ili kratkokrilaca imaju dobro razvijenu glavu?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 207
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Vrste iz roda Argas u razvoju imaju 2-4 nimfalne faze?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 208
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Tijelo krpelja podijeljeno je na gnatostomu i idiosomu?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 209
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
enke Oestrus ovis polau ive liinke u nosnim prohodima kod pasa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 210
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kukuljice krpue (Melophagus ovinus) pronaene su u frontalnom sinusu ovaca?
Select one:
True
False

Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 211
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih preparata apliciranih subkutano (s.c.) se koristi za lijeenje demodikoze kod pasa:
Select one:
a. doramektin
b. amitraz
c. albendazol
d. levamizol
Feedback
The correct answer is: doramektin
Question 212
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Paraziti iz reda Mallophaga su trajni ektoparaziti koji itav ivot provedu na domainu?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 213
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Adulti buha pasa i maaka najvie se nalaze:
Select one:
a. na tlu
b. u pukotinama na podu ili tepihu
c. na prostirci gdje se domain dri
d. na domainu
Feedback
The correct answer is: na domainu
Question 214
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Na lenom titu enki krpelja postoji se par cervikalnih i par bonih lateralnih brazda?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 215
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Larva kojeg od navedenih parazita je prikazana na slici:

Select one:
a. Culicoides obsoletus
b. Linguatula serrata
c. Gasterophilus spp.
d. Chorioptes ovis
Feedback
The correct answer is: Gasterophilus spp.
Question 216
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. Ixodes ricinus
b. Cnemidocoptes mutans

c. Sarcoptes scabiei
d. Cimex lectularius
Feedback
The correct answer is: Sarcoptes scabiei
Question 217
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvoj Arachnida (paunjaka) odvija se nepotpunom metamorfozom?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 218
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Tick-paraliza javlja se kod ivotinja kod kojih krpelji ubrizgaju nervni toksin?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 219
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Doramektin apliciran subkutano (s.c.) koristi se za lijeenje demodikoze kod pasa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 220
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih preparata se koristi za lijeenje uljivosti kod pasa:
Select one:
a. levamizol
b. flubendazol
c. fipronil
d. mebendazol
Feedback
The correct answer is: fipronil
Question 221
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvoj Anoplura (Siphunculata) odvija se po tipu potpune metamorfoze?
Select one:

True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 222
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih preparata se ne koristi za eliminaciju buha kod pasa:
Select one:
a. mebendazol
b. moksidektin
c. fipronil
d. selamektin
Feedback
The correct answer is: mebendazol
Question 223
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Nimfe krpelja imaju 4 para nogu?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 224
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajui lijek sa parazitarnim oboljenjem:

ivermektin

Answer 1

oksalna kiselina

Answer 2

spiramicin

Answer 3

pripravci joda

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: ivermektin oksiurijaza, oksalna kiselina varoza, spiramicin toksoplazmoza,
pripravci joda nozemoza
Question 225
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajui lijek sa parazitarnim oboljenjem:

albendazol

Answer 1

sulafagvanidin

Answer 2

prazikvantel

Answer 3

fipronil

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: albendazol ezofagostomoza, sulafagvanidin kokcidioza, prazikvantel
ehinokokoza, fipronil malofagoza
Question 226
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Gasterophilidae se razmnoavaju po tipu potpune metamorfoze?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 227
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Respiratroni sistem kod insekata graen je po tipu krga?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 228
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. Musca spp.
b. Simulium spp.
c. Anopheles spp.
d. Melophagus ovinus
Feedback
The correct answer is: Melophagus ovinus
Question 229
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Ivermektin se ne koristi za lijeenje uge kod preivara?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 230
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Lena strana mujaka krpelja na prednjem kraju iza gnatostome prekrivena je vrstom hitinskom
ploom koja se naziva conscutum?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 231
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Za lijeenje uge kod svinja ne koristi se ivermektin?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 232
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Izbijanje Dermanyssus gallinae, crvenog parazita peradi, pojavilo se na modernoj farmi brojlera. Da bi
se postavila dijagnoza ovoga parazita, najbolje je pregledati:
Select one:
a. strugotinu koe oko kloake

b. bazu kljuna
c. pukotine i upljine u kavezima
d. bazu nogu
Feedback
The correct answer is: pukotine i upljine u kavezima
Question 233
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Ornithodorus lachorensis parazitira na pticama?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 234
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
enke krpelja iz familije Argasidae siu krv nekoliko dana?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 235
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Mikroskopskim pregledom strugotine koe make sa lokaliziranim dermatitisom na licu, vidljiv je veliki
broj malih, oblika poput kobasice (vretena) parazita. Radi se o Demodex cati?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 236
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Mikroskopskim pregledom strugotine koe make sa lokaliziranim dermatitisom na licu, vidljiv je veliki
broj malih, oblika poput kobasice (vretena) parazita. Radi se o:
Select one:
a. Notoedres cati
b. Sarcoptes scabiei
c. Psoroptes cuniculi
d. Demodex cati
Feedback
The correct answer is: Demodex cati
Question 237
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Prelazni domaini Linguatula serrata su zemne grinje?

Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 238
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
tene ima dlakojede (Trichodectes canis), ija je glava ira od abdomena. Ovi dlakojedi spadaju u red
Anoplura?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 239
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. Haemaphysalis punctata
b. Menopon gallinae
c. Pulex irritans
d. Demodex canis
Feedback
The correct answer is: Menopon gallinae
Question 240
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Psi se infestiraju sa Demodex najee od majki kada tenci doje?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 241
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kukuljice Hypoderma bovis formiraju se u povrnom sloju zemlje?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 242
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Nimfe i adulti Trombicula autumnalis su paraziti sisara?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 243
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
enke Melophagus ovinus polau ive liinke?
Select one:
True
False

Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 244
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Na glavi insekata smjeteni su organi osjeta, dodira ili mirisa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 245
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Larve Trombicula autumnalis vode parazitski nain ivota?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 246
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text

Razvoj Arachnida (paunjaka) odvija se potpunom metamorfozom?


Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 247
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih preparata se koristi za lijeenje malofagoze kod ptica:
Select one:
a. flubendazol
b. mebendazol
c. fipronil
d. levamizol
Feedback
The correct answer is: fipronil
Question 248
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Ixodes i Haemaphysalis imaju oi?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 249

Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Ekskretorni sistem kod krpelja funkcionie po tipu protonefridija?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 250
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Larve Mallophaga se presvlae 3 puta, bez stadija kukuljice?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 251
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Anoplura (Siphunculata) su dvokrilci?
Select one:
True

False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 252
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Ixodes i Haemaphysalis nemaju oi?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 253
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita s brojem nimfalnih stadija:

Otodectes cynotis

Answer 1

Ornithodorus lachorensis

Answer 2

Ixodes ricinus

Answer 3

Sarcoptes canis

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Otodectes cynotis 2, Ornithodorus lachorensis 3, Ixodes ricinus 1,
Sarcoptes canis 2
Question 254
Not answered

Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Mujaci krpelja imaju samo cervikalne brazde?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 255
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Usni aparat Mallophaga graen je za ubadanje i sisanje?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 256
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Tijelo Aphaniptera (Siphonaptera) spljoteno je dorzo-ventralno?
Select one:
True

False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 257
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih preparata se koristi za eliminaciju krpelja kod goveda:
Select one:
a. albendazol
b. prazinon
c. levamizol
d. flumetrin
Feedback
The correct answer is: flumetrin
Question 258
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajui lijek sa parazitarnim oboljenjem:

prazikvantel

Answer 1

ivermektin

Answer 2

albendazol

Answer 3

amprolij

Answer 4

Feedback

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

The correct answer is: prazikvantel dipilidoza, ivermektin anopluroza, albendazol hemonhoza,
amprolij kokcidioza
Question 259
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Glava liinki Simulidae je dobro razvijena?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 260
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Larve krpelja imaju 4 para nogu?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 261
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Linguatula serrata parazitra u nosnoj upljini kod pasa?

Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 262
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Usni aparat Mallophaga graen je za grienje i vakanje?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 263
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
enka Lipoptena cervi raa ive liinke?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 264
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
ugarac u uhu pasa tipino je Otodectes cynotis?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 265
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kopulacija kod argasidnih krpelja odvija se na tijelu domaina?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 266
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Liinke kod insekata iz podreda Brahicera ili kratkoticalca imaju reduciranu glavu?
Select one:
True
False

Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 267
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Mehaniki vektor parazita je onaj koji prenosi parazita direktno, bez razvoja i umnoavanja parazita?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 268
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Insekati koji se razmnoavaju nepotpunom metamorfozom imaju stadij lutke ili kukuljice?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 269
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text

Koji od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. Sarcoptes scabiei
b. Psoroptes ovis
c. Pulex irritans
d. Demodex spp.
Feedback
The correct answer is: Psoroptes ovis
Question 270
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Larva Linguatula serrata presvlai se 9 puta?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 271
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvoj Diptera odvija se potpunom metamorfozom?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 272
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih preparata se koristi za eliminaciju krpelja kod pasa:
Select one:
a. levamizol
b. fipronil
c. piperazin
d. albendazol
Feedback
The correct answer is: fipronil
Question 273
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. liinka Ixodidae
b. Demodex spp.
c. Gastrophilus equi
d. Sarcoptes scabiei
Feedback
The correct answer is: Demodex spp.
Question 274
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Liinke kod insekata iz podreda Brahicera ili kratkoticalca imaju dobro razvijenu glavu?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 275
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Liinke I stadija Hypoderma bovis prodiru u kimeni kanal goveda?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 276
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih preparata se koristi za lijeenje uge kod svinja:
Select one:
a. flubendazol
b. mebendazol
c. ivermektin
d. levamizol

Question 1
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Costia necatrix (syn. Icthyobodo necator) je parazit riba?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 2
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kao meudomaini u razvoju vrsta iz roda Sarcocystis slue biljoderi, reptilije i ptice?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 3
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje histomonoze ptica:
Select one:

a. prazikvantel
b. ivermektin
c. enheptin
d. tiabendazol
Feedback
The correct answer is: enheptin
Question 4
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa prelaznim domainima:

Thaeileria parva

Answer 1

Trypanosoma brucei

Answer 2

Babesia canis

Answer 3

Plasmodium falciparum

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Thaeileria parva krpelji, Trypanosoma brucei muhe, Babesia canis krpelji,
Plasmodium falciparum komarci
Question 5
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Balantidium coli moe se razmnoavati konjugacijom?
Select one:
True
False

Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 6
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Najvjerovatniji uzrok dijareje bez krvarenja u crijevima kod teleta starog 2 sedmice je Cryptosporidium
parvum?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 7
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Vrste iz roda Eimeria u sporuliranoj oocisti imaju 4 sporociste sa po 2 sporozoita?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 8
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text

Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

Dermatoloka dijagnostika

Answer 1

Direktna imunofluorescencija

Answer 2

PCR

Answer 3

Metoda flotacije

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Dermatoloka dijagnostika Psoroptes cuniculi, Direktna imunofluorescencija
Giardia duodenalis, PCR Neospora caninum, Metoda flotacije Toxocara mystax
Question 9
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Neke vrste iz roda Trypanosoma mogu se prenijeti i mehanikim putem?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 10
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod ovjeka nije mogu sporogonini razvoj Toxoplasma gondii u epitelnim stanicama crijeva?
Select one:
True
False
Feedback

The correct answer is 'True'.


Question 11
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Vektori Babesia spp. kod pasa su:
Select one:
a. Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Haemaphisalis punctata
b. Culex pipiens, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus
c. Ixodes ricinus, Cnemidocoptes mutans, Dermacentor reticulatus
d. Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus, Dermacentor marginatus
Feedback
The correct answer is: Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus, Dermacentor marginatus
Question 12
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Balantidium colli su cista, trofozoit i izont?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 13
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. trofozoit Giardia duodenalis
b. merozoiti Babesia canis
c. larve Trichinella spp.
d. vegetativni plazmoidni oblik Myxosoma cerebralis
Feedback
The correct answer is: vegetativni plazmoidni oblik Myxosoma cerebralis
Question 14
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Orao smjeten na internoj klinici, dok mu ne zacijeli krilo, hranjen je golubovima dobivenih od oblinjeg
uzgajivaa golubova. Poslije otprilike sedmice dana na klinici, jastreb prestaje jesti i poinje gubiti na
teini. Pregledom jastrebove usne upljine utvrena su ukasto-zelene ploaste lezije na dnu usta.
Mikroskopskim pregledom direktnog slanog razmaza materijala uzetog s jedne ploaste lezije,
pronaeni su mnogobrojni paraziti-flagelati. Vjerovatni uzrok pojave ovih ploastih lezija je vrsta iz
roda:
Select one:
a. Histomonas
b. Giardia
c. Trichomonas
d. Entamoeba
Feedback
The correct answer is: Trichomonas

Question 15
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

Direktna imunofluorescencija

Answer 1

Dermatoloka dijagnostika

Answer 2

Metoda flotacije

Answer 3

PCR

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Direktna imunofluorescencija Cryptosporidium spp., Dermatoloka
dijagnostika Sarcoptes suis, Metoda flotacije Eimeria tenella, PCR Trichomonas spp.
Question 16
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod legla tenadi dolo je do pojave mukozne dijareje, par dana nakon to su prebaeni u kuu novog
vlasnika. Najvjerovatniji uzrok dijareja tenaca je:
Select one:
a. Isospora canis
b. Babesia gibsoni
c. Toxoplasma gondii
d. Trichodectes canis
Feedback
The correct answer is: Isospora canis
Question 17
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Infekcija stada goveda sa Trichomonas foetus karakterizirana je sa neplodnou?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 18
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Protozoa su prokariotski organizmi?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 19
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje kokcidioze peradi:
Select one:
a. ivermektin
b. sulfonamidi

c. mebendazol
d. prazikvantel
Feedback
The correct answer is: sulfonamidi
Question 20
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. merozoiti Babesia spp.
b. promastigoti Leishmania infantum
c. trofozoit Giardia duodenalis
d. cista Giardia duodenalis
Feedback
The correct answer is: trofozoit Giardia duodenalis
Question 21
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod nekoliko majmuna dranih u zoolokom vrtu dolo je do pojave progresivne dizenterije koja je
naposlijetku dovela do uginua jednog majmuna. Obdukcijom su otkrivene hemoragine lezije u zidu

kolona i ukaste lezije po jetri. Histopatolokim pregledom uoavaju se male protozoe sa jedrom koji
sadri centralnu kariosomu. Najvjerovatniji uzrok ovih nalaza je Entamoeba histolytica?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 22
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. vegetativni plazmoidini oblici Myxosoma cerebralis
b. cista Toxoplasma gondii
c. oocista Eimeria tenella
d. cista Entamoeba histolytica
Feedback
The correct answer is: cista Entamoeba histolytica

Question 23
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajui lijek sa parazitarnim oboljenjem:

pirantel

Answer 1

paramomicin

Answer 2

spiramicin

Answer 3

hlorokvin

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: pirantel ankilostomoza, paramomicin entameboza, spiramicin
toksoplazmoza, hlorokvin malarija
Question 24
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Za lijeenje balantidioze svinja ne koristi se furazolidon?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 25
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

Giemsa bojenje

Answer 1

PCR

Answer 2

Metoda digestije

Answer 3

Dermatoloka dijagnostika

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Giemsa bojenje Toxoplasma gondii, PCR Sarcocystis spp., Metoda
digestije Trichinella spiralis, Dermatoloka dijagnostika Sarcoptes canis
Question 26
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Prema redoslijedu nastajanja/pojavljivanja, tipina shema dogaaja u ciklusu razvoja kokcidija, kao to
je Eimeria, je: oocista, sporocista, sporozoit, izont, merozoit, gametocit, gamet?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 27
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Amastigotni stadij se nalazi ekstracelularno kod kimenjaka i insekata?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 28
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita i konanog domaina:

Neospora caninum

Answer 1

Eimeria leucarti

Answer 2

Babesia motasi

Answer 3

Giardia caprae

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Neospora caninum psi, Eimeria leucarti kopitari, Babesia motasi ovce,
Giardia caprae koze
Question 29
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Trypanosoma spp. su:
Select one:
a. Merozoit
b. Oocista

c. Tripomastigot
d. Trofozoit
Feedback
The correct answer is: Tripomastigot
Question 30
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje kokcidioze preivara:
Select one:
a. mebendazol
b. amprolij
c. piperazin
d. febantel
Feedback
The correct answer is: amprolij
Question 31
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Leishmania spp. su amastigot i epimastigot?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 32
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Najvjerovatniji uzrok dijareje bez krvarenja u crijevima kod teleta starog 2 sedmice je:
Select one:
a. Eimeria bovis
b. Sarcocystis cruzi
c. Toxoplasma gondii
d. Cryptosporidium parvum
Feedback
The correct answer is: Cryptosporidium parvum
Question 33
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Vrste iz roda Giardia razmnoavaju se dvojnom diobom?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 34
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Imidokarb se koristi za lijeenje babezioze kopitara?
Select one:

True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 35
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje babezioze pasa:
Select one:
a. imidokarb
b. albendazol
c. ivermektin
d. prazikvantel
Feedback
The correct answer is: imidokarb
Question 36
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se ne koristi za lijeenje malarije kod ovjeka:
Select one:
a. artemisinin
b. sulfadimidin
c. doksiciklin
d. hlorokvin
Feedback
The correct answer is: sulfadimidin
Question 37

Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Protozoa su eukariotski organizmi?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 38
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod jata kokoki dranih u dvoritu pojavila se krvava dijareja, to je dovelo do uginua oko 30% ptica.
Pregledom nekoliko uginulih ptica, uoeno je da su cekumi ispunjeni krvlju i hiljadama oocista
kokcidija. Vrsta Eimeria koja je dovela do uginua, najvjerovatnije je Eimeria tenella?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 39
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajue razvojne oblike sa parazitima:

Tripomastigot

Answer 1

Oocista, izont, tahizoit, bradizoit

Answer 2

Amastigot, promastigot

Answer 3

Cista, trofozoit

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Tripomastigot Trypanosoma spp., Oocista, izont, tahizoit, bradizoit
Toxoplasma gondii:, Amastigot, promastigot Leishmania spp., Cista, trofozoit Giardia spp.
Question 40
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Neospora caninum su cista i trofozoit?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 41
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Sporulirana oocista Eimeria spp. sadri:
Select one:
a. 2 sporociste sa po 4 sporozoita
b. 4 sporociste sa po 2 sporozoita
c. 2 sporociste sa po 2 sporozoita
d. 4 sporociste sa po 8 sporozoita

Feedback
The correct answer is: 4 sporociste sa po 2 sporozoita
Question 42
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Jato mladih urki premjeteno je u objekat sa zemljanim podom na maloj farmi u kojoj su prethodno
nekoliko godina bili smjeteni pilii. Poslije otprilike sedam dana u novom objektu, kod urki se pojavila
dijareja i nekoliko ih je uginulo. Obdukcijom je utvrena inflamacija i nekroza zida cekuma, te pojava
uzdignutih cirkularnih, ukastih lezija na povrini jetre. Mikroskopskim pregledom jetre u lezijama su
pronaene protozoe. Parazit koji je najvjerovatnije doveo do oboljenja je Histomonas meleagridis?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 43
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Protozoa se mogu razmnoavati spolnom i bespolnom diobom?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 44
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod 5 do 10 dana starih svinja, najvjerovatniji uzrok proliva koji ne reaguje na antibiotsku terapiju:
Select one:
a. Metastrongylus elongatus
b. Isospora suis
c. Trichuris suis
d. Trichinella spiralis
Feedback
The correct answer is: Isospora suis
Question 45
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa tipom razvoja:

Eimeria arloingi

Answer 1

Trypanosoma brucei

Answer 2

Toxoplasma gondii

Answer 3

Leishmania infantum

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Eimeria arloingi direktan, Trypanosoma brucei indirektan, Toxoplasma
gondii direktan, Leishmania infantum indirektan
Question 46
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa lokalizacijom u domainu:

Trypanosoma equiperdium

Answer 1

Isospora rivolta

Answer 2

Babesia motasi

Answer 3

Leishmania infantum

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Trypanosoma equiperdium urogenitalni trakt, Isospora rivolta tanka crijeva,
Babesia motasi eritrociti, Leishmania infantum makrofagi
Question 47
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

Metoda flotacije

Answer 1

Direktna imunofluorescencija

Answer 2

Metoda sedimentacije

Answer 3

PCR

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Metoda flotacije Moniezia benedeni, Direktna imunofluorescencija
Cryptosporidium spp., Metoda sedimentacije Balantidium coli, PCR Trypanosoma spp.
Question 48
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa tipom razvoja:

Eimeria debliecki

Answer 1

Leishmania infantum

Answer 2

Giardia canis

Answer 3

Sarcocystis tenella

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Eimeria debliecki direktan, Leishmania infantum indirektan, Giardia canis
direktan, Sarcocystis tenella indirektan
Question 49
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Sarcocystis spp. u karnivorima su oocista, cilija, tomit, gametocit, gamet?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 50
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text

Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje babezioze kopitara:


Select one:
a. ivermektin
b. imidokarb
c. prazinon
d. albendazol
Feedback
The correct answer is: imidokarb
Question 51
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

Giemsa bojenje

Answer 1

Dermatoloka dijagnostika

Answer 2

PCR

Answer 3

Reakcija imunofluorescencije

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Giemsa bojenje Babesia canis, Dermatoloka dijagnostika Demodex canis,
PCR Theileria spp., Reakcija imunofluorescencije Leishmania spp.
Question 52
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita i konanog domaina:

Eimeria necatrix

Answer 1

Choose...

Cryptosporidium parvum

Answer 2

Trypanosoma equiperdium

Answer 3

Plasmodium falciparum

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Eimeria necatrix perad, Cryptosporidium parvum psi, Trypanosoma
equiperdium kopitari, Plasmodium falciparum ovjek
Question 53
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se ne koristi za lijeenje kokcidioze pasa i maaka:
Select one:
a. amprolij
b. levamizol
c. kvinakrin
d. sulfonamidi
Feedback
The correct answer is: levamizol
Question 54
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Neospora caninum su:
Select one:
a. Trofozoit, promastogot
b. Oocista, procerkoid
c. Oocista, promastigot

d. Oocista, izont, gametocit


Feedback
The correct answer is: Oocista, izont, gametocit
Question 55
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Pregledom fecesa psa sa dijarejom ustanovljeni su trofozoiti protozoe-flagelate, identificirane kao
Giardia duodenalis. Pas se najvjerovatnije infestirao unosom ciste ovog parazita?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 56
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod drijebeta dolo je do pojave dijareje. Pregledom fecesa uoava se veliki broj veoma malih
oocista tipinih za parazite za koje je poznato da uzrokuju dijareju. Ime ovog parazita je
Cryptosporidium parvum?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 57
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita i konanog domaina:

Trypanosoma equiperdium

Answer 1

Eimeria leucarti

Answer 2

Histomonas meleagridis

Answer 3

Babesia divergens

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Trypanosoma equiperdium kopitari, Eimeria leucarti kopitari, Histomonas
meleagridis perad, Babesia divergens goveda
Question 58
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajui lijek sa parazitarnim oboljenjem:

furazolidon

Answer 1

metronidazol

Answer 2

sulfagvanidin

Answer 3

amitraz

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: furazolidon balantidioza, metronidazol giardioza, sulfagvanidin kokcidioza,
amitraz demodikoza
Question 59
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita i konanog domaina:

Isospora ohioensis

Answer 1

Babesia divergens

Answer 2

Costia necatrix

Answer 3

Trypanosoma equiperdium

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Isospora ohioensis psi, Babesia divergens goveda, Costia necatrix ribe,
Trypanosoma equiperdium kopitari
Question 60
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje giardioze pasa:
Select one:
a. prazikvantel
b. albendazol
c. piperazin
d. ivermektin
Feedback
The correct answer is: albendazol
Question 61
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Vrste iz roda Cryptosporidium imaju 4 sporozoita bez sporocista?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 62
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Albendazol se koristi za lijeenje giardioze pasa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 63
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje malarije kod ovjeka:
Select one:
a. ivermektin
b. tetramizol

c. piperazin
d. hlorokvin
Feedback
The correct answer is: hlorokvin
Question 64
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje kriptosporidioze pasa:
Select one:
a. tiabendazol
b. sulfonamidi
c. ivermektin
d. levamizol
Feedback
The correct answer is: sulfonamidi
Question 65
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa lokalizacijom u domainu:

Eimeria leucarti

Answer 1

Leishmania infantum

Answer 2

Eimeria stiedae

Answer 3

Babesia canis

Answer 4

Feedback

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

The correct answer is: Eimeria leucarti debela crijeva, Leishmania infantum makrofagi, Eimeria
stiedae jetra, Babesia canis eritrociti
Question 66
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa tipom razvoja:

Trypanosoma cruzi

Answer 1

Eimeria stiedae

Answer 2

Toxoplasma gondii

Answer 3

Babesia gibsoni

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Trypanosoma cruzi indirektan, Eimeria stiedae direktan, Toxoplasma gondii
direktan, Babesia gibsoni indirektan
Question 67
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Spiramicin se koristi za lijeenje toksoplazmoze kod ovjeka?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 68
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita i konanog domaina:

Toxoplasma gondii

Answer 1

Eimeria debliecki

Answer 2

Trypanosoma equiperdium

Answer 3

Sarcocystis tenella

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Toxoplasma gondii make, Eimeria debliecki svinje, Trypanosoma
equiperdium kopitari, Sarcocystis tenella ovce
Question 69
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod protozoa jedro ili nukleus je dispergovano u citoplazmi?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 70
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text

Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. cista Sarcocystis spp.
b. cista Entamoeba histolytica
c. oocista Toxoplasma gondii
d. cista Balantidium colli
Feedback
The correct answer is: cista Balantidium colli
Question 71
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa tipom razvoja:

Ichthyophthirius multifiilis

Answer 1

Eimeria intricata

Answer 2

Babesia bigemina

Answer 3

Trypanosoma cruzi

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Ichthyophthirius multifiilis direktan, Eimeria intricata direktan, Babesia
bigemina indirektan, Trypanosoma cruzi indirektan
Question 72
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Pregledom fecesa psa sa dijarejom ustanovljeni su trofozoiti protozoe-flagelate, identificirane kao
Giardia dudenalis. Pas se najvjerovatnije infestirao na slijedei nain:
Select one:
a. unosom ohara sa infektivnim oblikom
b. unosom ciste ovog parazita
c. unosom trofozoita ovog parazita
d. unosom glista sa infektivnim oblikom
Feedback
The correct answer is: unosom ciste ovog parazita
Question 73
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Treplje ili cilije su organele uz pomo kojih se kreu predstavnici iz roda Eimeria?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 74
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Prelazni domain za Toxoplasma gondii su sisari i ptice?

Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 75
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod psa dolo je do pojave simptoma jake anemije i ikterusa. Hematolokim pregledom uoeni su mali
organizmi unutar 25% eritrocita. Protozoa unutar eritrocita najvjerovatnije je Giardia canis?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 76
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kao meudomaini u razvoju vrsta iz roda Sarcocystis slue mesoderi?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 77
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Hlorokvin se koristi za lijeenje malarije kod ovjeka?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 78
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Sulfonamidi se ne koriste za lijeenje kokcidioze peradi?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 79
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod drijebeta dolo je do pojave dijareje. Pregledom fecesa uoava se veliki broj veoma malih
oocista tipinih za parazite za koje je poznato da, uzrokuju dijareju. Ime ovog parazita je:
Select one:
a. Trypanosoma brucei

b. Cryptosporidium parvum
c. Parascaris equorum
d. Eimeria leucarti
Feedback
The correct answer is: Cryptosporidium parvum
Question 80
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa tipom razvoja:

Leishmania infantum

Answer 1

Isospora rivolta

Answer 2

Trypanosoma equiperdium

Answer 3

Babesia motasi

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Leishmania infantum indirektan, Isospora rivolta direktan, Trypanosoma
equiperdium direktan, Babesia motasi indirektan
Question 81
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Pseudopodija i cilije su organele koje mogu imati ulogu u ishrani nekih protozoa?
Select one:
True
False
Feedback

The correct answer is 'True'.


Question 82
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Cryptosporidium spp. su oocista, sporozoit, izont, gametocit, gamet?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 83
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Sulfonamidi se koriste za lijeenje kokcidioze pasa i maaka?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 84
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. trofozoit Giardia duodenalis
b. promastigoti Leishmania spp.
c. cista Sarcocystis spp.
d. cista Balantidium colli
Feedback
The correct answer is: cista Sarcocystis spp.
Question 85
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Sporulirana oocista Isospora spp. sadri 4 sporociste sa po 4 sporozoita?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 86
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Kod legla tenadi dolo je do pojave mukozne dijareje, par dana nakon to su prebaeni u kuu novog
vlasnika. Najvjerovatniji uzrok dijareja tenaca je Isospora canis?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 87
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Proces formiranja gameta iz gametocita naziva se gametogonija?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 88
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

Metoda flotacije

Answer 1

PCR

Answer 2

Metoda sedimentacije

Answer 3

Choose...

Choose...

Choose...

Bojenje po Ziehl-Neelsenu

Answer 4

Choose...

Feedback
The correct answer is: Metoda flotacije Moniezia expansa, PCR Leishmania infantum, Metoda
sedimentacije Eimeria leucarti, Bojenje po Ziehl-Neelsenu Cryptosporidium spp.
Question 89
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Sulfonamidi se koriste za lijeenje sarkocistoze pasa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 90
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. izonti Plazmodium spp.
b. amastigoti Leishmania infantum
c. mikrofilarije Dirofilaria immitis
d. trofozoit entamoeba histolytica
Feedback
The correct answer is: amastigoti Leishmania infantum
Question 91
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Pripravci joda se ne koriste za lijeenje nozemoze kod pela?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 92
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Vrste iz roda Giardia su paraziti kimenjaka?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 93
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Trypanosoma equiperdum je uzronik DURINE kod konja i prenosi se spolnim putem?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 94
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajui lijek sa parazitarnim oboljenjem:

moksidektin

Answer 1

levamizol

Answer 2

albendazol

Answer 3

enheptin

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: moksidektin strongilodoza, levamizol heterakidoza, albendazol
habertioza, enheptin histomonoza
Question 95
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text

Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje toksoplazmoze maaka:


Select one:
a. piperazin
b. tetramizol
c. ivermektin
d. klindamicin
Feedback
The correct answer is: klindamicin
Question 96
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
U ptica Cryptosporidium vrste infestiraju probavni trakt, traheju i konjuktivalne vree?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 97
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Lijekovi protiv kokcidija nazivaju se antikokcidije?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 98

Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. promastigoti Leishmania infantum
b. oocista Eimeria tenella
c. cista Neospora caninum
d. amastigoti Leishmania infantum
Feedback
The correct answer is: promastigoti Leishmania infantum
Question 99
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa tipom razvoja:

Giardia canis

Answer 1

Choose...

Babesia divergens

Answer 2

Thaeileria parva

Answer 3

Eimeria tenella

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Giardia canis direktan, Babesia divergens indirektan, Thaeileria parva
indirektan, Eimeria tenella direktan
Question 100
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Tripomastigotni stadij nalazimo u kimenjacima i insektima?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 101
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Cryptosporidium spp. su:
Select one:
a. Oocista, sporozoit, izont, gametocit, gamet
b. Oocista, amastigot, izont, gametocit, gamet
c. Plazmocit, sporozoit, oocista, gametocit, amastigot
d. Oocista, cilija, tomit, gametocit, gamet
Feedback
The correct answer is: Oocista, sporozoit, izont, gametocit, gamet

Question 102
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih pripravaka se koriste za lijeenje nozemoze kod pela:
Select one:
a. pripravci joda
b. pripravci etera
c. pripravci krezola
d. pripravci fenola
Feedback
The correct answer is: pripravci joda
Question 103
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

PCR

Answer 1

Reakcija imunofluorescencije

Answer 2

Dermatoloka dijagnostika

Answer 3

Giemsa bojenje

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: PCR Toxoplasma gondii, Reakcija imunofluorescencije Neospora caninum,
Dermatoloka dijagnostika Rhipicephalus bursa, Giemsa bojenje Dirofilaria repens
Question 104
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. oociste Cryptosporidium spp.
b. oocista Isospora rivolta
c. cista Sarcocystis spp.
d. cista Toxoplasma gondii
Feedback
The correct answer is: oociste Cryptosporidium spp.
Question 105
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Albendazol se koristi za lijeenje giardioze kod ovjeka?
Select one:
True

False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 106
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Vrste iz roda Sarcocystis imaju obavezan dvodomainski bioloki ciklus razvoja?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 107
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
izogonija je jedan od naina spolne diobe protozoa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 108
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Konjugacija, kao oblik spolne diobe, je prisutna kod Ciliata?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 109
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Vrste iz roda Trypanosoma prenose se samo hematofagnim insektima?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 110
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Ziehl - Neelsen bojenje koristi se u dijagnostici oocista Cryptosporidium parvum?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 111
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod stada ovaca dolo je do pojave abortusa kao posljedice fokalnog placentitisa. Parazit koji tipino
uzrokuje ove lezije kod ovaca je:
Select one:
a. Toxoplasma gondii
b. Eimeria ovinoidalis
c. Isospora felis
d. Sarcocystis tenella
Feedback
The correct answer is: Toxoplasma gondii
Question 112
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji razvojni oblik Eimeria tenella je prikazan na slici:

Select one:
a. izont sa merozoitima
b. nesporulirana oocista
c. sporulirana oocista

d. trofozoit
Feedback
The correct answer is: sporulirana oocista
Question 113
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa tipom razvoja:

Isospora ohioensis

Answer 1

Theileria parva

Answer 2

Babesia gibsoni

Answer 3

Costia necatrix

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Isospora ohioensis direktan, Theileria parva indirektan, Babesia gibsoni
indirektan, Costia necatrix direktan
Question 114
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
U sisara Cryptosporidium vrste infestiraju probavni trakt?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 115
Not answered

Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Giemsa bojenje se koristi za dijagnostiku razvojnih oblika Babesia canis?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 116
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajue razvojne oblike sa parazitima:

Cista, trofozoit

Answer 1

Amastigot, promastigot

Answer 2

Oocista, sporozoit, izont, gametocit, gamet

Answer 3

Oocista, izont, tahizoit, bradizoit

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Cista, trofozoit Balantidium colli, Amastigot, promastigot Leishmania spp.,
Oocista, sporozoit, izont, gametocit, gamet Cryptosporidium spp., Oocista, izont, tahizoit, bradizoit
Toxoplasma gondii
Question 117
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Protozoa mogu imati jedno ili vie jedara ili nukleusa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 118
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. cista Giardia duodenalis
b. cista Sarcocystis spp.
c. oocista Isospora canis
d. oocista Eimeria tenella
Feedback
The correct answer is: oocista Eimeria tenella
Question 119
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita i konanog domaina:

Trypanosoma cruzi

Answer 1

Leishmania infantum

Answer 2

Babesia motasi

Answer 3

Isospora rivolta

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Trypanosoma cruzi ovjek, Leishmania infantum psi, Babesia motasi
ovce, Isospora rivolta make
Question 120
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

Metoda sedimentacije

Answer 1

Bojenje po Ziehl-Neelsenu

Answer 2

PCR

Answer 3

Metoda flotacije

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Metoda sedimentacije Balantidium coli, Bojenje po Ziehl-Neelsenu
Cryptosporidium spp., PCR Trypanosoma spp., Metoda flotacije Moniezia benedeni
Question 121
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Paromomicin se koristi za lijeenje entameboze kod ovjeka?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 122
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Babesia divergens kod goveda uzrokuje oboljenje u konja koje se prenesi preko:
Select one:
a. Ixodes ricinus
b. Tabanus lavinus
c. Musca domestica
d. Psoroptes ovis
Feedback
The correct answer is: Ixodes ricinus
Question 123
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Sulfadimidin se koristi za lijeenje malarije kod ovjeka?
Select one:

True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 124
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod nekoliko majmuna dranih u zoolokom vrtu dolo je do pojave progresivne dizenterije koja je
naposlijetku dovela do uginua jednog majmuna. Obdukcijom su otkrivene hemoragine lezije u zidu
kolona i ukaste lezije po jetri. Histopatolokim pregledom uoavaju se male protozoe sa jedrom koji
sadri centralnu kariosomu. Najvjerovatniji uzrok ovih nalaza je:
Select one:
a. Isospora canis
b. Entamoeba histolytica
c. Balantidium coli
d. Ascaris lumbricoides
Feedback
The correct answer is: Entamoeba histolytica
Question 125
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Lijekovi koji se upotrebljavaju u terapiji parazitoza uzrokovanih protozoama zovu se:
Select one:
a. anthelminitci
b. antiprotozoici
c. antiektoparazitici
d. antiprotohelmintici
Feedback

The correct answer is: antiprotozoici


Question 126
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Babesia divergens uzrokuje oboljenje konja koje se prenesi preko Musca domestica?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 127
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod maaka nije mogu sporogonini razvoj Toxoplasma gondii u epitelnim stanicama crijeva?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 128
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Dvojna dioba je oblik bespolnog razmnoavanje gdje se dvije induvidue spoje i izmjene nukleusni
materijal?

Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 129
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Levamizol se koristi za lijeenje kokcidioze pasa i maaka?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 130
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Hexamita meleagridis parazitira na sluznici duodenuma urki, jarebica, prepelica i fazana?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 131
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje kokcidioze svinja:
Select one:
a. mebendazol
b. sulfagvanidin
c. prazikvantel
d. albendazol
Feedback
The correct answer is: sulfagvanidin
Question 132
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Za lijeenje kokcidioze svinja ne koristi se sulfagvanidin?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 133
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje sarkocistoze pasa:
Select one:

a. tiabendazol
b. ivermektin
c. levamizol
d. sulfonamidi
Feedback
The correct answer is: sulfonamidi
Question 134
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje entameboze kod ovjeka:
Select one:
a. ivermektin
b. tiabendazol
c. piperazin
d. paromomicin
Feedback
The correct answer is: paromomicin
Question 135
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Mikroskopskim pregledom fecesa psa pronaene su sporociste Sarcocystis cruzi. Pas se infestirao na
slijedei nain:
Select one:
a. unosom sporuliranih oocista
b. ubodom obada
c. unosom sirovog mesa
d. unosom kukca kao prelaznog domaina

Feedback
The correct answer is: unosom sirovog mesa
Question 136
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Jato mladih urki premjeteno je u objekat sa zemljanim podom na maloj farmi u kojoj su prethodno
nekoliko godina bili smjeteni pilii. Poslije otprilike sedam dana u novom objektu, kod urki se pojavila
dijareja i nekoliko ih je uginulo. Obdukcijom je utvrena inflamacija i nekroza zida cekuma, te pojava
uzdignutih cirkularnih, ukastih lezija na povrini jetre. Mikroskopskim pregledom jetre u lezijama su
pronaene protozoe. Parazit koji je najvjerovatnije doveo do oboljenja je:
Select one:
a. Eimeria acervulina
b. Isospora rivolta
c. Giardia organizmi
d. Histomonas meleagridis
Feedback
The correct answer is: Histomonas meleagridis
Question 137
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Vrste iz roda Isospora u sporuliranoj oocisti imaju 2 sporociste sa po 4 sporozoita?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 138
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Dvojna dioba je jedan od naina bespolne diobe protozoa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 139
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. merozoiti Babesia spp.
b. amastigoti Leishmania infantum
c. tahizoiti Toxoplasma gondii

d. oociste Cryptosporidium spp.


Feedback
The correct answer is: tahizoiti Toxoplasma gondii
Question 140
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
izogonija je jedan od naina bespolne diobe protozoa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 141
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Konaan domain za Toxoplasma gondii su make i razliite vrste divljih felida?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 142
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa tipom razvoja:

Neospora caninum

Answer 1

Babesia motasi

Answer 2

Giardia canis

Answer 3

Eimeria leucarti

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Neospora caninum indirektan, Babesia motasi indirektan, Giardia canis
direktan, Eimeria leucarti direktan
Question 143
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje balantidioze svinja:
Select one:
a. furazolidon
b. piperazin
c. prazikvantel
d. prazinon
Feedback
The correct answer is: furazolidon
Question 144
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajui lijek sa parazitarnim oboljenjem:

formalin

Answer 1

hlorokvin

Answer 2

pirantel

Answer 3

prazikvantel

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: formalin daktilogiroza, hlorokvin malarija, pirantel ankilostomoza,
prazikvantel tenioza
Question 145
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa tipom razvoja:

Trypanosoma cruzi

Answer 1

Eimeria leucarti

Answer 2

Babesia divergens

Answer 3

Histomonas meleagridis

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Trypanosoma cruzi indirektan, Eimeria leucarti direktan, Babesia divergens
indirektan, Histomonas meleagridis direktan
Question 146
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Giardia duodenalis su:
Select one:

a. Cista, merozoit
b. Jaje, trofozoit
c. Trofozoit, tahizoit
d. Cista, trofozoit
Feedback
The correct answer is: Cista, trofozoit
Question 147
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje giardioze kod ovjeka:
Select one:
a. albendazol
b. piperazin
c. amitraz
d. prazikvantel
Feedback
The correct answer is: albendazol
Question 148
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. izonti Plasmodium spp.
b. tripomastigoti Trypanosoma spp.
c. oocista Cryptosporidium spp.
d. tahizoiti Toxoplasma gondii
Feedback
The correct answer is: izonti Plasmodium spp.
Question 149
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

PCR

Answer 1

Giemsa bojenje

Answer 2

Kopro-PCR

Answer 3

Metoda flotacije

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: PCR Plasmodium spp., Giemsa bojenje Babesia divergens, Kopro-PCR
Cryptosporidium spp., Metoda flotacije Trichuris spp.
Question 150
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita i konanog domaina:

Theileria parva

Answer 1

Eimeria acervulina

Answer 2

Sarcocistys miescheriana

Answer 3

Entamoeba histolytica

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Theileria parva goveda, Eimeria acervulina perad, Sarcocistys
miescheriana svinje, Entamoeba histolytica ovjek
Question 151
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
U eritrocitima krave dijagnosticirane su paraziti iz roda Theileria. Krava je najvjerovatnije zaraena
ubodom komarca?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 152
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Ziehl - Neelsen bojenje se koristi u dijagnostici:
Select one:
a. Cryptosporidium parvum
b. Leishmania infantum
c. Babesia gibsoni
d. Balantidium coli
Feedback
The correct answer is: Cryptosporidium parvum
Question 153
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Sporulirana oocista Isospora spp. sadri:
Select one:
a. 4 sporociste sa po 2 sporozoita
b. 2 sporociste sa po 2 sporozoita
c. 4 sporociste sa po 8 sporozoita
d. 2 sporociste sa po 4 sporozoita
Feedback
The correct answer is: 2 sporociste sa po 4 sporozoita
Question 154
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Konaan domain za Toxoplasma gondii su psi i razliite vrste divljih kanida?
Select one:
True
False

Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 155
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod 5 do 10 dana starih svinja, najvjerovatniji uzrok proliva, koji ne reaguje na antibiotsku terapiju je
Isospora suis?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 156
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Balantidium colli su:
Select one:
a. Cista, trofozoit
b. cilija, merozoit
c. izont, trofozoit
d. Trofozoit, tahizoit
Feedback
The correct answer is: Cista, trofozoit
Question 157
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Toxoplasma gondii su:
Select one:
a. Oocista, izont, tahizoit, bradizoit
b. Oocista, jaje, tahizoit, bradizoit
c. Oocista, nimfa, tahizoit, bradizoit
d. Oocista, pupa, tahizoit, bradizoit
Feedback
The correct answer is: Oocista, izont, tahizoit, bradizoit
Question 158
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Entamoeba histolytica javlja se u stadiju ciste i trofozoita?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 159
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Lijekovi protiv kokcidija nazivaju se:
Select one:

a. antikokcidije
b. kokcidije
c. antiektoparazitici
d. antikokcidici
Feedback
The correct answer is: antikokcidici
Question 160
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kao konani domaini u razvoju vrsta iz roda Sarcocystis slue mesoderi?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 161
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

Dermatoloka dijagnostika

Answer 1

PCR

Answer 2

Metoda digestije

Answer 3

Giemsa bojenje

Answer 4

Feedback

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

The correct answer is: Dermatoloka dijagnostika Menopon gallinae, PCR Plasmodium spp.,
Metoda digestije Trichinella spiralis, Giemsa bojenje Leishmania infantum
Question 162
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod psa dolo je do pojave simptoma jake anemije i ikterusa. Hematolokim pregledom uoeni su mali
organizmi unutar 25% eritrocita. Protozoa unutar eritrocita najvjerovatnije je:
Select one:
a. Giardia canis
b. Trypanosoma cruzi
c. Babesia canis
d. Toxoplasma gondii
Feedback
The correct answer is: Babesia canis
Question 163
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Sulfonamidi se koriste za lijeenje neosporoze pasa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 164
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Prema redoslijedu nastajanja/pojavljivanja, tipina shema dogaaja u ciklusu razvoja kokcidija, kao to
je Eimeria je:
Select one:
a. oocista, sporocista, sporozoit, izont, merozoit, gametocit, gamet
b. oocista, sporocista, merozoit, sporozoit, gametocit, izont, izont
c. oocista, gametocit, izont, izont, sporozoit, gamet, sporocista
d. gamet, izont, izont, gametocit, oocista, sporocista, sporozoit
Feedback
The correct answer is: oocista, sporocista, sporozoit, izont, merozoit, gametocit, gamet
Question 165
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Enheptin se koristi za lijeenje histomonoze ptica?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 166
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita i konanog domaina:

Toxoplasma gondii

Answer 1

Balantidium colii

Answer 2

Neospora caninum

Answer 3

Eimeria zuerni

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Toxoplasma gondii make, Balantidium colii svinje, Neospora caninum
psi, Eimeria zuerni goveda
Question 167
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Vrste iz roda Trypanosoma mogu biti ekstracelularni i intracelularni paraziti kimenjaka?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 168
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Trypanosoma cruzi je uzronik BOLESTI SPAVANJA?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.

Question 169
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Giemsa bojenje se koristi za dijagnostiku razvojnih oblika:
Select one:
a. Babesia canis
b. Dermacentor marginatus
c. Toxocara vitulorum
d. Dicrocoelium dendriticum
Feedback
The correct answer is: Babesia canis
Question 170
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Infekcija stada goveda sa Trichomonas foetus karakterizirana je sa:
Select one:
a. anemijom
b. slabljenjem
c. dijarejom
d. neplodnou
Feedback
The correct answer is: neplodnou
Question 171
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
ELISA - test je:
Select one:
a. seroloka metoda
b. koproloka metoda
c. dermatoloka metoda
d. flotaciona metoda
Feedback
The correct answer is: seroloka metoda
Question 172
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
ELISA - test je seroloka metoda?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 173
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje histomonoze ptica:
Select one:

a. ivermektin
b. prazikvantel
c. enheptin
d. tiabendazol
Feedback
The correct answer is: enheptin
Question 174
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Jedan od razvojnih oblika Trypanosoma spp. je tripomastigot?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 175
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kao konani domaini u razvoju vrsta iz roda Sarcocystis slue biljoderi?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 176
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Toxoplasma gondii su oocista, izont, tahizoit, bradizoit?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 177
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Imidokarb se ne koristi za lijeenje babezioze pasa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 178
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Mikroskopskim pregledom fecesa psa pronaene su sporociste Sarcocystis cruzi. Pas se infestirao
unosom sirovog mesa?
Select one:
True

False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 179
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje neosporoze pasa:
Select one:
a. mebendazol
b. ivermektin
c. piperazin
d. sulfonamidi
Feedback
The correct answer is: sulfonamidi
Question 180
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod Ciliata dioba se odvija po poprenoj osi?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 181
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

Reakcija imunofluorescencije

Answer 1

Dermatoloka dijagnostika

Answer 2

Giemsa bojenje

Answer 3

PCR

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Reakcija imunofluorescencije Neospora caninum, Dermatoloka dijagnostika
Rhipicephalus bursa, Giemsa bojenje Dirofilaria repens, PCR Entamoeba histolytica
Question 182
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Balantidium colli lokaliziran je na sluznici eluca svinja?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 183
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text

Babesia canis uzronik oboljenja kod pasa prenesi se putem:


Select one:
a. krpelja (Ixodidae)
b. obada (Tabanidae)
c. krpelja (Argasidae)
d. ugaraca (Sarcoptidae)
Feedback
The correct answer is: krpelja (Ixodidae)
Question 184
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Toxoplasma gondii u sporuliranoj oocisti ima 4 sporociste sa po 2 sporozoita?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 185
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajui lijek sa parazitarnim oboljenjem:

pirantel

Answer 1

formalin

Answer 2

spiramicin

Answer 3

Choose...

Choose...

Choose...

hlorokvin

Answer 4

Choose...

Feedback
The correct answer is: pirantel uncinarioza, formalin daktilogiroza, spiramicin toksoplazmoza,
hlorokvin malarija
Question 186
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Singamija je jedan od naina ishrane protozoa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 187
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita i konanog domaina:

Toxoplasma gondii

Answer 1

Trypanosoma equiperdium

Answer 2

Babesia gibsoni

Answer 3

Eimeria stiedae

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Toxoplasma gondii make, Trypanosoma equiperdium kopitari, Babesia
gibsoni psi, Eimeria stiedae kunii

Question 188
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Leishmania spp. su:
Select one:
a. Promastogot, ooocista
b. izont, promastigot
c. Amastigot, promastigot
d. Amastigot, trofozoit
Feedback
The correct answer is: Amastigot, promastigot
Question 189
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

Dermatoloka dijagnostika

Answer 1

Giemsa bojenje

Answer 2

PCR

Answer 3

Ovatector metoda

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Dermatoloka dijagnostika Pediculus humanis, Giemsa bojenje Babesia
bigemina, PCR Trypanosoma spp., Ovatector metoda Eimeria necatrix
Question 190
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajui lijek sa parazitarnim oboljenjem:

albendazol

Answer 1

pirantel

Answer 2

sulfonamidi

Answer 3

furazolidon

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: albendazol giardioza, pirantel toksokaroza, sulfonamidi neosporoza,
furazolidon balantidioza
Question 191
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Rezervoari Leishmania infantum su psi, vukovi, lisice i akali?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 192
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text

Histomonas meleagridis parazitra kod riba?


Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 193
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajue razvojne oblike sa parazitima:

Tripomastigot

Answer 1

Amastigot, promastigot

Answer 2

Cista, trofozoit

Answer 3

Oocista, izont, tahizoit, bradizoit

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Tripomastigot Trypanosoma spp., Amastigot, promastigot Leishmania spp.,
Cista, trofozoit Giardia spp., Oocista, izont, tahizoit, bradizoit Toxoplasma gondii
Question 194
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. izonti Plasmodium spp.
b. nesporulirana oocista Eimeria spp.
c. amastigoti Leishmania infantum
d. tripomastigoti Trypanosoma equiperdum
Feedback
The correct answer is: tripomastigoti Trypanosoma equiperdum
Question 195
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Amprolij se ne koristi za lijeenje kokcidioze preivara?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 196
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Protozoa su vieelijski ivi organizmi u kojima se pomou organela vre razliite aktivnosti?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 197
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa lokalizacijom u domainu:

Isospora ohioensis

Answer 1

Balantidium colii

Answer 2

Theileria parva

Answer 3

Babesia gibsoni

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Isospora ohioensis tanka crijeva, Balantidium colii debela crijeva, Theileria
parva limfociti, Babesia gibsoni eritrociti
Question 198
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text

Babesia canis, uzronik oboljenja kod pasa, prenesi se putem krpelja?


Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 199
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Promastigot Leishmania spp. nalazi se ekstracelularno u papataima?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 200
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita i konanog domaina:

Babesia bigemina

Answer 1

Ichthyophthirius multifiilis

Answer 2

Trypanosoma cruzi

Answer 3

Eimeria intricata

Answer 4

Feedback

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

The correct answer is: Babesia bigemina goveda, Ichthyophthirius multifiilis ribe, Trypanosoma
cruzi ovjek, Eimeria intricata ovce
Question 201
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa prelaznim domainima:

Babesia divergens

Answer 1

Trypanosoma cruzi

Answer 2

Thaeileria parva

Answer 3

Leishmania infantum

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Babesia divergens krpelji, Trypanosoma cruzi stjenice, Thaeileria parva
krpelji, Leishmania infantum papatai
Question 202
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita i konanog domaina:

Toxoplasma gondii

Answer 1

Tritrichomonas foetus

Answer 2

Trypanosoma equiperdium

Answer 3

Eimeria arloingi

Answer 4

Feedback

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

The correct answer is: Toxoplasma gondii make, Tritrichomonas foetus goveda, Trypanosoma
equiperdium kopitari, Eimeria arloingi ovce
Question 203
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Zrele ciste Entamoeba histolytica posjeduju 4 jedra?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 204
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Pregledom fecesa svinja uoavaju se veliki (100 m duine) trepljasti trofozoiti i velika cista do 60 m
u dijametru. Slini paraziti pronaeni su i kod psa i u rijetkim sluajevima moe doi do pojave
oboljenja. Radi se o kojem parazitu:
Select one:
a. Eimeria suis
b. Entamoeba histolytica
c. Balantidium coli
d. Trichomonas suis
Feedback
The correct answer is: Balantidium coli
Question 205
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. tahizoiti Toxoplasma gondii
b. oocista Isospora canis
c. merozoiti Babesia spp.
d. cista Giardia duodenalis
Feedback
The correct answer is: merozoiti Babesia spp.
Question 206
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text

Sporulirana oocista Eimeria spp. sadri 4 sporociste sa po 2 sporozoita?


Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 207
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita i konanog domaina:

Trypanosoma equiperdium

Answer 1

Toxoplasma gondii

Answer 2

Eimeria tenella

Answer 3

Babesia bigemina

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Trypanosoma equiperdium kopitari, Toxoplasma gondii make, Eimeria
tenella perad, Babesia bigemina goveda
Question 208
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Pregledom fecesa svinje ustanovljene su brojne ciste protozoa, tankog zida, razliite veliine od 12 do
30 m u dijametru. Sve ciste ine se slinim, ali neke imaju jedno jedro, neke imaju etiri jedra. Ove
ciste su predstavnici nekoliko vrsta parazita utvrenih kod svinja i klasificirane su kao amebe?
Select one:
True
False

Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 209
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje toksoplazmoze kod ovjeka:
Select one:
a. tetramizol
b. spiramicin
c. tiabendazol
d. ivermektin
Feedback
The correct answer is: spiramicin
Question 210
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Pas sa dijarejom ima ciste u fecesu kada je formiran, i trofozoite istog parazita kada ima proliv.
Mikroskopski pregled pokazuje da su ciste ovoidne, imaju tanak zid, 4 jedra i da su, otprilike 8m
duge. Trofozoiti imaju flagele i duine su 15 m, posjeduju 2 jedra, ine se spljotenim, i imaju
ventralni adhezivni disk. Parazit koji je opisan, a moe ili ne mora biti uzrok diajreje, je vrsta iz roda:
Select one:
a. Trypanosoma
b. Isospora
c. Giardia
d. Eimeria
Feedback
The correct answer is: Giardia
Question 211
Not answered

Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Klindamicin se koristi za lijeenje toksoplazmoze maaka?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 212
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa tipom razvoja:

Isospora felis

Answer 1

Giardia canis

Answer 2

Babesia canis

Answer 3

Neospora caninum

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Isospora felis direktan, Giardia canis direktan, Babesia canis indirektan,
Neospora caninum indirektan
Question 213
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje kokcidioze pasa i maaka:
Select one:
a. ivermektin
b. mebendazol
c. sulfonamidi
d. piperazin
Feedback
The correct answer is: sulfonamidi
Question 214
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Transovarijalni razvoj vrsta iz roda Babesia odvija se u krpeljima?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 215
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Pas sa dijarejom ima ciste u fecesu kada je formiran i trofozoite istog parazita kada ima proliv.
Mikroskopski pregled pokazuje da su ciste ovoidne, imaju tanak zid, 4 jedra i duge su 8 m. Trofozoiti
imaju flagele i duine su 15 m, posjeduju 2 jedra, ine se spljotenim i imaju ventralni adhezivni disk.
Parazit koji je opisan, a moe ili ne mora biti uzrok diajreje, je vrsta iz roda Isospora?
Select one:
True
False

Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 216
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod stada ovaca dolo je do pojave abortusa kao posljedice fokalnog placentitisa. Parazit koji tipino
uzrokuje ove lezije kod ovaca je Toxoplasma gondii?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 217
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. mikrofilarije Dirofilaria immitis
b. cista Balantidium colli
c. jaje Paramphistomum spp.
d. cista Neospora caninum

Feedback
The correct answer is: cista Neospora caninum
Question 218
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Trichomonas foetus lokaliziran je kod goveda u urogenitalnom traktu?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 219
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Leishmania spp. su amastigot i promastigot?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 220
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text

Vrste iz klase Sporozoa razmnoavaju se bespolno i spolno?


Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 221
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Leishmania spp. su amastigot i trofozoit?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 222
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa tipom razvoja:

Isospora suis

Answer 1

Eimeria zuerni

Answer 2

Plasmodium falciparum

Answer 3

Babesia motasi

Answer 4

Feedback

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

The correct answer is: Isospora suis direktan, Eimeria zuerni direktan, Plasmodium falciparum
indirektan, Babesia motasi indirektan
Question 223
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Giardia duodenalis su cista i trofozoit?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 224
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Konjugacija je oblik spolne diobe protozoa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 225
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Promastigotni stadij se pored insekata moe nai i u biljkama?

Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 226
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Dioba po uzdunoj osi naziva se izogonija?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 227
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Pregledom fecesa svinja uoavaju se veliki (100 m duine) trepljasti trofozoiti i velika cista do 60 m
u dijametru. Slini paraziti pronaeni su i kod psa i u rijetkim sluajevima moe doi do pojave
oboljenja. Radi se o Eimeria suis?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 228
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
U eritrocitima krave dijagnosticirane su paraziti iz roda Theileria. Krava je najvjerovatnije zaraena
ubodom:
Select one:
a. komarca
b. buhe
c. krpelja
d. muhe
Feedback
The correct answer is: krpelja

Question text
Costia necatrix (syn. Icthyobodo necator) je parazit riba?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 2
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kao meudomaini u razvoju vrsta iz roda Sarcocystis slue biljoderi, reptilije i ptice?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 3
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje histomonoze ptica:
Select one:
a. prazikvantel
b. ivermektin
c. enheptin
d. tiabendazol
Feedback
The correct answer is: enheptin

Question 4
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa prelaznim domainima:

Thaeileria parva

Answer 1

Trypanosoma brucei

Answer 2

Babesia canis

Answer 3

Plasmodium falciparum

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Thaeileria parva krpelji, Trypanosoma brucei muhe, Babesia canis krpelji,
Plasmodium falciparum komarci
Question 5
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Balantidium coli moe se razmnoavati konjugacijom?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 6
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Najvjerovatniji uzrok dijareje bez krvarenja u crijevima kod teleta starog 2 sedmice je Cryptosporidium
parvum?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 7
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Vrste iz roda Eimeria u sporuliranoj oocisti imaju 4 sporociste sa po 2 sporozoita?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 8
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

Dermatoloka dijagnostika

Answer 1

Choose...

Direktna imunofluorescencija

Answer 2

PCR

Answer 3

Metoda flotacije

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Dermatoloka dijagnostika Psoroptes cuniculi, Direktna imunofluorescencija
Giardia duodenalis, PCR Neospora caninum, Metoda flotacije Toxocara mystax
Question 9
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Neke vrste iz roda Trypanosoma mogu se prenijeti i mehanikim putem?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 10
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod ovjeka nije mogu sporogonini razvoj Toxoplasma gondii u epitelnim stanicama crijeva?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 11
Not answered

Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Vektori Babesia spp. kod pasa su:
Select one:
a. Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Haemaphisalis punctata
b. Culex pipiens, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus
c. Ixodes ricinus, Cnemidocoptes mutans, Dermacentor reticulatus
d. Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus, Dermacentor marginatus
Feedback
The correct answer is: Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus, Dermacentor marginatus
Question 12
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Balantidium colli su cista, trofozoit i izont?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 13
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. trofozoit Giardia duodenalis
b. merozoiti Babesia canis
c. larve Trichinella spp.
d. vegetativni plazmoidni oblik Myxosoma cerebralis
Feedback
The correct answer is: vegetativni plazmoidni oblik Myxosoma cerebralis
Question 14
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Orao smjeten na internoj klinici, dok mu ne zacijeli krilo, hranjen je golubovima dobivenih od oblinjeg
uzgajivaa golubova. Poslije otprilike sedmice dana na klinici, jastreb prestaje jesti i poinje gubiti na
teini. Pregledom jastrebove usne upljine utvrena su ukasto-zelene ploaste lezije na dnu usta.
Mikroskopskim pregledom direktnog slanog razmaza materijala uzetog s jedne ploaste lezije,
pronaeni su mnogobrojni paraziti-flagelati. Vjerovatni uzrok pojave ovih ploastih lezija je vrsta iz
roda:
Select one:
a. Histomonas
b. Giardia
c. Trichomonas
d. Entamoeba
Feedback
The correct answer is: Trichomonas
Question 15
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

Direktna imunofluorescencija

Answer 1

Dermatoloka dijagnostika

Answer 2

Metoda flotacije

Answer 3

PCR

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Direktna imunofluorescencija Cryptosporidium spp., Dermatoloka
dijagnostika Sarcoptes suis, Metoda flotacije Eimeria tenella, PCR Trichomonas spp.
Question 16
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod legla tenadi dolo je do pojave mukozne dijareje, par dana nakon to su prebaeni u kuu novog
vlasnika. Najvjerovatniji uzrok dijareja tenaca je:
Select one:
a. Isospora canis
b. Babesia gibsoni
c. Toxoplasma gondii
d. Trichodectes canis
Feedback
The correct answer is: Isospora canis
Question 17
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Infekcija stada goveda sa Trichomonas foetus karakterizirana je sa neplodnou?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 18
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Protozoa su prokariotski organizmi?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 19
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje kokcidioze peradi:
Select one:
a. ivermektin
b. sulfonamidi

c. mebendazol
d. prazikvantel
Feedback
The correct answer is: sulfonamidi
Question 20
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. merozoiti Babesia spp.
b. promastigoti Leishmania infantum
c. trofozoit Giardia duodenalis
d. cista Giardia duodenalis
Feedback
The correct answer is: trofozoit Giardia duodenalis
Question 21
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod nekoliko majmuna dranih u zoolokom vrtu dolo je do pojave progresivne dizenterije koja je
naposlijetku dovela do uginua jednog majmuna. Obdukcijom su otkrivene hemoragine lezije u zidu

kolona i ukaste lezije po jetri. Histopatolokim pregledom uoavaju se male protozoe sa jedrom koji
sadri centralnu kariosomu. Najvjerovatniji uzrok ovih nalaza je Entamoeba histolytica?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 22
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. vegetativni plazmoidini oblici Myxosoma cerebralis
b. cista Toxoplasma gondii
c. oocista Eimeria tenella
d. cista Entamoeba histolytica
Feedback
The correct answer is: cista Entamoeba histolytica

Question 23
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajui lijek sa parazitarnim oboljenjem:

pirantel

Answer 1

paramomicin

Answer 2

spiramicin

Answer 3

hlorokvin

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: pirantel ankilostomoza, paramomicin entameboza, spiramicin
toksoplazmoza, hlorokvin malarija
Question 24
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Za lijeenje balantidioze svinja ne koristi se furazolidon?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 25
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

Giemsa bojenje

Answer 1

PCR

Answer 2

Metoda digestije

Answer 3

Dermatoloka dijagnostika

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Giemsa bojenje Toxoplasma gondii, PCR Sarcocystis spp., Metoda
digestije Trichinella spiralis, Dermatoloka dijagnostika Sarcoptes canis
Question 26
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Prema redoslijedu nastajanja/pojavljivanja, tipina shema dogaaja u ciklusu razvoja kokcidija, kao to
je Eimeria, je: oocista, sporocista, sporozoit, izont, merozoit, gametocit, gamet?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 27
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Amastigotni stadij se nalazi ekstracelularno kod kimenjaka i insekata?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 28
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita i konanog domaina:

Neospora caninum

Answer 1

Eimeria leucarti

Answer 2

Babesia motasi

Answer 3

Giardia caprae

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Neospora caninum psi, Eimeria leucarti kopitari, Babesia motasi ovce,
Giardia caprae koze
Question 29
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Trypanosoma spp. su:
Select one:
a. Merozoit
b. Oocista

c. Tripomastigot
d. Trofozoit
Feedback
The correct answer is: Tripomastigot
Question 30
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje kokcidioze preivara:
Select one:
a. mebendazol
b. amprolij
c. piperazin
d. febantel
Feedback
The correct answer is: amprolij
Question 31
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Leishmania spp. su amastigot i epimastigot?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 32
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Najvjerovatniji uzrok dijareje bez krvarenja u crijevima kod teleta starog 2 sedmice je:
Select one:
a. Eimeria bovis
b. Sarcocystis cruzi
c. Toxoplasma gondii
d. Cryptosporidium parvum
Feedback
The correct answer is: Cryptosporidium parvum
Question 33
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Vrste iz roda Giardia razmnoavaju se dvojnom diobom?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 34
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Imidokarb se koristi za lijeenje babezioze kopitara?
Select one:

True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 35
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje babezioze pasa:
Select one:
a. imidokarb
b. albendazol
c. ivermektin
d. prazikvantel
Feedback
The correct answer is: imidokarb
Question 36
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se ne koristi za lijeenje malarije kod ovjeka:
Select one:
a. artemisinin
b. sulfadimidin
c. doksiciklin
d. hlorokvin
Feedback
The correct answer is: sulfadimidin
Question 37

Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Protozoa su eukariotski organizmi?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 38
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod jata kokoki dranih u dvoritu pojavila se krvava dijareja, to je dovelo do uginua oko 30% ptica.
Pregledom nekoliko uginulih ptica, uoeno je da su cekumi ispunjeni krvlju i hiljadama oocista
kokcidija. Vrsta Eimeria koja je dovela do uginua, najvjerovatnije je Eimeria tenella?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 39
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajue razvojne oblike sa parazitima:

Tripomastigot

Answer 1

Oocista, izont, tahizoit, bradizoit

Answer 2

Amastigot, promastigot

Answer 3

Cista, trofozoit

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Tripomastigot Trypanosoma spp., Oocista, izont, tahizoit, bradizoit
Toxoplasma gondii:, Amastigot, promastigot Leishmania spp., Cista, trofozoit Giardia spp.
Question 40
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Neospora caninum su cista i trofozoit?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 41
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Sporulirana oocista Eimeria spp. sadri:
Select one:
a. 2 sporociste sa po 4 sporozoita
b. 4 sporociste sa po 2 sporozoita
c. 2 sporociste sa po 2 sporozoita
d. 4 sporociste sa po 8 sporozoita

Feedback
The correct answer is: 4 sporociste sa po 2 sporozoita
Question 42
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Jato mladih urki premjeteno je u objekat sa zemljanim podom na maloj farmi u kojoj su prethodno
nekoliko godina bili smjeteni pilii. Poslije otprilike sedam dana u novom objektu, kod urki se pojavila
dijareja i nekoliko ih je uginulo. Obdukcijom je utvrena inflamacija i nekroza zida cekuma, te pojava
uzdignutih cirkularnih, ukastih lezija na povrini jetre. Mikroskopskim pregledom jetre u lezijama su
pronaene protozoe. Parazit koji je najvjerovatnije doveo do oboljenja je Histomonas meleagridis?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 43
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Protozoa se mogu razmnoavati spolnom i bespolnom diobom?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 44
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod 5 do 10 dana starih svinja, najvjerovatniji uzrok proliva koji ne reaguje na antibiotsku terapiju:
Select one:
a. Metastrongylus elongatus
b. Isospora suis
c. Trichuris suis
d. Trichinella spiralis
Feedback
The correct answer is: Isospora suis
Question 45
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa tipom razvoja:

Eimeria arloingi

Answer 1

Trypanosoma brucei

Answer 2

Toxoplasma gondii

Answer 3

Leishmania infantum

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Eimeria arloingi direktan, Trypanosoma brucei indirektan, Toxoplasma
gondii direktan, Leishmania infantum indirektan
Question 46
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa lokalizacijom u domainu:

Trypanosoma equiperdium

Answer 1

Isospora rivolta

Answer 2

Babesia motasi

Answer 3

Leishmania infantum

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Trypanosoma equiperdium urogenitalni trakt, Isospora rivolta tanka crijeva,
Babesia motasi eritrociti, Leishmania infantum makrofagi
Question 47
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

Metoda flotacije

Answer 1

Direktna imunofluorescencija

Answer 2

Metoda sedimentacije

Answer 3

PCR

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Metoda flotacije Moniezia benedeni, Direktna imunofluorescencija
Cryptosporidium spp., Metoda sedimentacije Balantidium coli, PCR Trypanosoma spp.
Question 48
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa tipom razvoja:

Eimeria debliecki

Answer 1

Leishmania infantum

Answer 2

Giardia canis

Answer 3

Sarcocystis tenella

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Eimeria debliecki direktan, Leishmania infantum indirektan, Giardia canis
direktan, Sarcocystis tenella indirektan
Question 49
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Sarcocystis spp. u karnivorima su oocista, cilija, tomit, gametocit, gamet?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 50
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text

Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje babezioze kopitara:


Select one:
a. ivermektin
b. imidokarb
c. prazinon
d. albendazol
Feedback
The correct answer is: imidokarb
Question 51
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

Giemsa bojenje

Answer 1

Dermatoloka dijagnostika

Answer 2

PCR

Answer 3

Reakcija imunofluorescencije

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Giemsa bojenje Babesia canis, Dermatoloka dijagnostika Demodex canis,
PCR Theileria spp., Reakcija imunofluorescencije Leishmania spp.
Question 52
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita i konanog domaina:

Eimeria necatrix

Answer 1

Choose...

Cryptosporidium parvum

Answer 2

Trypanosoma equiperdium

Answer 3

Plasmodium falciparum

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Eimeria necatrix perad, Cryptosporidium parvum psi, Trypanosoma
equiperdium kopitari, Plasmodium falciparum ovjek
Question 53
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se ne koristi za lijeenje kokcidioze pasa i maaka:
Select one:
a. amprolij
b. levamizol
c. kvinakrin
d. sulfonamidi
Feedback
The correct answer is: levamizol
Question 54
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Neospora caninum su:
Select one:
a. Trofozoit, promastogot
b. Oocista, procerkoid
c. Oocista, promastigot

d. Oocista, izont, gametocit


Feedback
The correct answer is: Oocista, izont, gametocit
Question 55
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Pregledom fecesa psa sa dijarejom ustanovljeni su trofozoiti protozoe-flagelate, identificirane kao
Giardia duodenalis. Pas se najvjerovatnije infestirao unosom ciste ovog parazita?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 56
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod drijebeta dolo je do pojave dijareje. Pregledom fecesa uoava se veliki broj veoma malih
oocista tipinih za parazite za koje je poznato da uzrokuju dijareju. Ime ovog parazita je
Cryptosporidium parvum?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 57
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita i konanog domaina:

Trypanosoma equiperdium

Answer 1

Eimeria leucarti

Answer 2

Histomonas meleagridis

Answer 3

Babesia divergens

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Trypanosoma equiperdium kopitari, Eimeria leucarti kopitari, Histomonas
meleagridis perad, Babesia divergens goveda
Question 58
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajui lijek sa parazitarnim oboljenjem:

furazolidon

Answer 1

metronidazol

Answer 2

sulfagvanidin

Answer 3

amitraz

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: furazolidon balantidioza, metronidazol giardioza, sulfagvanidin kokcidioza,
amitraz demodikoza
Question 59
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita i konanog domaina:

Isospora ohioensis

Answer 1

Babesia divergens

Answer 2

Costia necatrix

Answer 3

Trypanosoma equiperdium

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Isospora ohioensis psi, Babesia divergens goveda, Costia necatrix ribe,
Trypanosoma equiperdium kopitari
Question 60
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje giardioze pasa:
Select one:
a. prazikvantel
b. albendazol
c. piperazin
d. ivermektin
Feedback
The correct answer is: albendazol
Question 61
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Vrste iz roda Cryptosporidium imaju 4 sporozoita bez sporocista?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 62
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Albendazol se koristi za lijeenje giardioze pasa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 63
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje malarije kod ovjeka:
Select one:
a. ivermektin
b. tetramizol

c. piperazin
d. hlorokvin
Feedback
The correct answer is: hlorokvin
Question 64
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje kriptosporidioze pasa:
Select one:
a. tiabendazol
b. sulfonamidi
c. ivermektin
d. levamizol
Feedback
The correct answer is: sulfonamidi
Question 65
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa lokalizacijom u domainu:

Eimeria leucarti

Answer 1

Leishmania infantum

Answer 2

Eimeria stiedae

Answer 3

Babesia canis

Answer 4

Feedback

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

The correct answer is: Eimeria leucarti debela crijeva, Leishmania infantum makrofagi, Eimeria
stiedae jetra, Babesia canis eritrociti
Question 66
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa tipom razvoja:

Trypanosoma cruzi

Answer 1

Eimeria stiedae

Answer 2

Toxoplasma gondii

Answer 3

Babesia gibsoni

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Trypanosoma cruzi indirektan, Eimeria stiedae direktan, Toxoplasma gondii
direktan, Babesia gibsoni indirektan
Question 67
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Spiramicin se koristi za lijeenje toksoplazmoze kod ovjeka?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 68
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita i konanog domaina:

Toxoplasma gondii

Answer 1

Eimeria debliecki

Answer 2

Trypanosoma equiperdium

Answer 3

Sarcocystis tenella

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Toxoplasma gondii make, Eimeria debliecki svinje, Trypanosoma
equiperdium kopitari, Sarcocystis tenella ovce
Question 69
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod protozoa jedro ili nukleus je dispergovano u citoplazmi?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 70
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text

Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. cista Sarcocystis spp.
b. cista Entamoeba histolytica
c. oocista Toxoplasma gondii
d. cista Balantidium colli
Feedback
The correct answer is: cista Balantidium colli
Question 71
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa tipom razvoja:

Ichthyophthirius multifiilis

Answer 1

Eimeria intricata

Answer 2

Babesia bigemina

Answer 3

Trypanosoma cruzi

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Ichthyophthirius multifiilis direktan, Eimeria intricata direktan, Babesia
bigemina indirektan, Trypanosoma cruzi indirektan
Question 72
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Pregledom fecesa psa sa dijarejom ustanovljeni su trofozoiti protozoe-flagelate, identificirane kao
Giardia dudenalis. Pas se najvjerovatnije infestirao na slijedei nain:
Select one:
a. unosom ohara sa infektivnim oblikom
b. unosom ciste ovog parazita
c. unosom trofozoita ovog parazita
d. unosom glista sa infektivnim oblikom
Feedback
The correct answer is: unosom ciste ovog parazita
Question 73
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Treplje ili cilije su organele uz pomo kojih se kreu predstavnici iz roda Eimeria?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 74
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Prelazni domain za Toxoplasma gondii su sisari i ptice?

Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 75
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod psa dolo je do pojave simptoma jake anemije i ikterusa. Hematolokim pregledom uoeni su mali
organizmi unutar 25% eritrocita. Protozoa unutar eritrocita najvjerovatnije je Giardia canis?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 76
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kao meudomaini u razvoju vrsta iz roda Sarcocystis slue mesoderi?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 77
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Hlorokvin se koristi za lijeenje malarije kod ovjeka?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 78
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Sulfonamidi se ne koriste za lijeenje kokcidioze peradi?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 79
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod drijebeta dolo je do pojave dijareje. Pregledom fecesa uoava se veliki broj veoma malih
oocista tipinih za parazite za koje je poznato da, uzrokuju dijareju. Ime ovog parazita je:
Select one:
a. Trypanosoma brucei

b. Cryptosporidium parvum
c. Parascaris equorum
d. Eimeria leucarti
Feedback
The correct answer is: Cryptosporidium parvum
Question 80
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa tipom razvoja:

Leishmania infantum

Answer 1

Isospora rivolta

Answer 2

Trypanosoma equiperdium

Answer 3

Babesia motasi

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Leishmania infantum indirektan, Isospora rivolta direktan, Trypanosoma
equiperdium direktan, Babesia motasi indirektan
Question 81
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Pseudopodija i cilije su organele koje mogu imati ulogu u ishrani nekih protozoa?
Select one:
True
False
Feedback

The correct answer is 'True'.


Question 82
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Cryptosporidium spp. su oocista, sporozoit, izont, gametocit, gamet?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 83
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Sulfonamidi se koriste za lijeenje kokcidioze pasa i maaka?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 84
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. trofozoit Giardia duodenalis
b. promastigoti Leishmania spp.
c. cista Sarcocystis spp.
d. cista Balantidium colli
Feedback
The correct answer is: cista Sarcocystis spp.
Question 85
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Sporulirana oocista Isospora spp. sadri 4 sporociste sa po 4 sporozoita?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 86
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Kod legla tenadi dolo je do pojave mukozne dijareje, par dana nakon to su prebaeni u kuu novog
vlasnika. Najvjerovatniji uzrok dijareja tenaca je Isospora canis?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 87
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Proces formiranja gameta iz gametocita naziva se gametogonija?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 88
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

Metoda flotacije

Answer 1

PCR

Answer 2

Metoda sedimentacije

Answer 3

Choose...

Choose...

Choose...

Bojenje po Ziehl-Neelsenu

Answer 4

Choose...

Feedback
The correct answer is: Metoda flotacije Moniezia expansa, PCR Leishmania infantum, Metoda
sedimentacije Eimeria leucarti, Bojenje po Ziehl-Neelsenu Cryptosporidium spp.
Question 89
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Sulfonamidi se koriste za lijeenje sarkocistoze pasa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 90
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. izonti Plazmodium spp.
b. amastigoti Leishmania infantum
c. mikrofilarije Dirofilaria immitis
d. trofozoit entamoeba histolytica
Feedback
The correct answer is: amastigoti Leishmania infantum
Question 91
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Pripravci joda se ne koriste za lijeenje nozemoze kod pela?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 92
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Vrste iz roda Giardia su paraziti kimenjaka?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 93
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Trypanosoma equiperdum je uzronik DURINE kod konja i prenosi se spolnim putem?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 94
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajui lijek sa parazitarnim oboljenjem:

moksidektin

Answer 1

levamizol

Answer 2

albendazol

Answer 3

enheptin

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: moksidektin strongilodoza, levamizol heterakidoza, albendazol
habertioza, enheptin histomonoza
Question 95
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text

Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje toksoplazmoze maaka:


Select one:
a. piperazin
b. tetramizol
c. ivermektin
d. klindamicin
Feedback
The correct answer is: klindamicin
Question 96
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
U ptica Cryptosporidium vrste infestiraju probavni trakt, traheju i konjuktivalne vree?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 97
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Lijekovi protiv kokcidija nazivaju se antikokcidije?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 98

Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. promastigoti Leishmania infantum
b. oocista Eimeria tenella
c. cista Neospora caninum
d. amastigoti Leishmania infantum
Feedback
The correct answer is: promastigoti Leishmania infantum
Question 99
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa tipom razvoja:

Giardia canis

Answer 1

Choose...

Babesia divergens

Answer 2

Thaeileria parva

Answer 3

Eimeria tenella

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Giardia canis direktan, Babesia divergens indirektan, Thaeileria parva
indirektan, Eimeria tenella direktan
Question 100
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Tripomastigotni stadij nalazimo u kimenjacima i insektima?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 101
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Cryptosporidium spp. su:
Select one:
a. Oocista, sporozoit, izont, gametocit, gamet
b. Oocista, amastigot, izont, gametocit, gamet
c. Plazmocit, sporozoit, oocista, gametocit, amastigot
d. Oocista, cilija, tomit, gametocit, gamet
Feedback
The correct answer is: Oocista, sporozoit, izont, gametocit, gamet

Question 102
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih pripravaka se koriste za lijeenje nozemoze kod pela:
Select one:
a. pripravci joda
b. pripravci etera
c. pripravci krezola
d. pripravci fenola
Feedback
The correct answer is: pripravci joda
Question 103
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

PCR

Answer 1

Reakcija imunofluorescencije

Answer 2

Dermatoloka dijagnostika

Answer 3

Giemsa bojenje

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: PCR Toxoplasma gondii, Reakcija imunofluorescencije Neospora caninum,
Dermatoloka dijagnostika Rhipicephalus bursa, Giemsa bojenje Dirofilaria repens
Question 104
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. oociste Cryptosporidium spp.
b. oocista Isospora rivolta
c. cista Sarcocystis spp.
d. cista Toxoplasma gondii
Feedback
The correct answer is: oociste Cryptosporidium spp.
Question 105
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Albendazol se koristi za lijeenje giardioze kod ovjeka?
Select one:
True

False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 106
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Vrste iz roda Sarcocystis imaju obavezan dvodomainski bioloki ciklus razvoja?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 107
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
izogonija je jedan od naina spolne diobe protozoa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 108
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Konjugacija, kao oblik spolne diobe, je prisutna kod Ciliata?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 109
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Vrste iz roda Trypanosoma prenose se samo hematofagnim insektima?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 110
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Ziehl - Neelsen bojenje koristi se u dijagnostici oocista Cryptosporidium parvum?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 111
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod stada ovaca dolo je do pojave abortusa kao posljedice fokalnog placentitisa. Parazit koji tipino
uzrokuje ove lezije kod ovaca je:
Select one:
a. Toxoplasma gondii
b. Eimeria ovinoidalis
c. Isospora felis
d. Sarcocystis tenella
Feedback
The correct answer is: Toxoplasma gondii
Question 112
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji razvojni oblik Eimeria tenella je prikazan na slici:

Select one:
a. izont sa merozoitima
b. nesporulirana oocista
c. sporulirana oocista

d. trofozoit
Feedback
The correct answer is: sporulirana oocista
Question 113
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa tipom razvoja:

Isospora ohioensis

Answer 1

Theileria parva

Answer 2

Babesia gibsoni

Answer 3

Costia necatrix

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Isospora ohioensis direktan, Theileria parva indirektan, Babesia gibsoni
indirektan, Costia necatrix direktan
Question 114
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
U sisara Cryptosporidium vrste infestiraju probavni trakt?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 115
Not answered

Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Giemsa bojenje se koristi za dijagnostiku razvojnih oblika Babesia canis?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 116
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajue razvojne oblike sa parazitima:

Cista, trofozoit

Answer 1

Amastigot, promastigot

Answer 2

Oocista, sporozoit, izont, gametocit, gamet

Answer 3

Oocista, izont, tahizoit, bradizoit

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Cista, trofozoit Balantidium colli, Amastigot, promastigot Leishmania spp.,
Oocista, sporozoit, izont, gametocit, gamet Cryptosporidium spp., Oocista, izont, tahizoit, bradizoit
Toxoplasma gondii
Question 117
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Protozoa mogu imati jedno ili vie jedara ili nukleusa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 118
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. cista Giardia duodenalis
b. cista Sarcocystis spp.
c. oocista Isospora canis
d. oocista Eimeria tenella
Feedback
The correct answer is: oocista Eimeria tenella
Question 119
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita i konanog domaina:

Trypanosoma cruzi

Answer 1

Leishmania infantum

Answer 2

Babesia motasi

Answer 3

Isospora rivolta

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Trypanosoma cruzi ovjek, Leishmania infantum psi, Babesia motasi
ovce, Isospora rivolta make
Question 120
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

Metoda sedimentacije

Answer 1

Bojenje po Ziehl-Neelsenu

Answer 2

PCR

Answer 3

Metoda flotacije

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Metoda sedimentacije Balantidium coli, Bojenje po Ziehl-Neelsenu
Cryptosporidium spp., PCR Trypanosoma spp., Metoda flotacije Moniezia benedeni
Question 121
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Paromomicin se koristi za lijeenje entameboze kod ovjeka?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 122
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Babesia divergens kod goveda uzrokuje oboljenje u konja koje se prenesi preko:
Select one:
a. Ixodes ricinus
b. Tabanus lavinus
c. Musca domestica
d. Psoroptes ovis
Feedback
The correct answer is: Ixodes ricinus
Question 123
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Sulfadimidin se koristi za lijeenje malarije kod ovjeka?
Select one:

True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 124
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod nekoliko majmuna dranih u zoolokom vrtu dolo je do pojave progresivne dizenterije koja je
naposlijetku dovela do uginua jednog majmuna. Obdukcijom su otkrivene hemoragine lezije u zidu
kolona i ukaste lezije po jetri. Histopatolokim pregledom uoavaju se male protozoe sa jedrom koji
sadri centralnu kariosomu. Najvjerovatniji uzrok ovih nalaza je:
Select one:
a. Isospora canis
b. Entamoeba histolytica
c. Balantidium coli
d. Ascaris lumbricoides
Feedback
The correct answer is: Entamoeba histolytica
Question 125
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Lijekovi koji se upotrebljavaju u terapiji parazitoza uzrokovanih protozoama zovu se:
Select one:
a. anthelminitci
b. antiprotozoici
c. antiektoparazitici
d. antiprotohelmintici
Feedback

The correct answer is: antiprotozoici


Question 126
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Babesia divergens uzrokuje oboljenje konja koje se prenesi preko Musca domestica?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 127
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod maaka nije mogu sporogonini razvoj Toxoplasma gondii u epitelnim stanicama crijeva?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 128
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Dvojna dioba je oblik bespolnog razmnoavanje gdje se dvije induvidue spoje i izmjene nukleusni
materijal?

Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 129
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Levamizol se koristi za lijeenje kokcidioze pasa i maaka?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 130
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Hexamita meleagridis parazitira na sluznici duodenuma urki, jarebica, prepelica i fazana?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 131
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje kokcidioze svinja:
Select one:
a. mebendazol
b. sulfagvanidin
c. prazikvantel
d. albendazol
Feedback
The correct answer is: sulfagvanidin
Question 132
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Za lijeenje kokcidioze svinja ne koristi se sulfagvanidin?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 133
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje sarkocistoze pasa:
Select one:

a. tiabendazol
b. ivermektin
c. levamizol
d. sulfonamidi
Feedback
The correct answer is: sulfonamidi
Question 134
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje entameboze kod ovjeka:
Select one:
a. ivermektin
b. tiabendazol
c. piperazin
d. paromomicin
Feedback
The correct answer is: paromomicin
Question 135
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Mikroskopskim pregledom fecesa psa pronaene su sporociste Sarcocystis cruzi. Pas se infestirao na
slijedei nain:
Select one:
a. unosom sporuliranih oocista
b. ubodom obada
c. unosom sirovog mesa
d. unosom kukca kao prelaznog domaina

Feedback
The correct answer is: unosom sirovog mesa
Question 136
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Jato mladih urki premjeteno je u objekat sa zemljanim podom na maloj farmi u kojoj su prethodno
nekoliko godina bili smjeteni pilii. Poslije otprilike sedam dana u novom objektu, kod urki se pojavila
dijareja i nekoliko ih je uginulo. Obdukcijom je utvrena inflamacija i nekroza zida cekuma, te pojava
uzdignutih cirkularnih, ukastih lezija na povrini jetre. Mikroskopskim pregledom jetre u lezijama su
pronaene protozoe. Parazit koji je najvjerovatnije doveo do oboljenja je:
Select one:
a. Eimeria acervulina
b. Isospora rivolta
c. Giardia organizmi
d. Histomonas meleagridis
Feedback
The correct answer is: Histomonas meleagridis
Question 137
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Vrste iz roda Isospora u sporuliranoj oocisti imaju 2 sporociste sa po 4 sporozoita?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 138
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Dvojna dioba je jedan od naina bespolne diobe protozoa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 139
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. merozoiti Babesia spp.
b. amastigoti Leishmania infantum
c. tahizoiti Toxoplasma gondii

d. oociste Cryptosporidium spp.


Feedback
The correct answer is: tahizoiti Toxoplasma gondii
Question 140
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
izogonija je jedan od naina bespolne diobe protozoa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 141
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Konaan domain za Toxoplasma gondii su make i razliite vrste divljih felida?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 142
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa tipom razvoja:

Neospora caninum

Answer 1

Babesia motasi

Answer 2

Giardia canis

Answer 3

Eimeria leucarti

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Neospora caninum indirektan, Babesia motasi indirektan, Giardia canis
direktan, Eimeria leucarti direktan
Question 143
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje balantidioze svinja:
Select one:
a. furazolidon
b. piperazin
c. prazikvantel
d. prazinon
Feedback
The correct answer is: furazolidon
Question 144
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajui lijek sa parazitarnim oboljenjem:

formalin

Answer 1

hlorokvin

Answer 2

pirantel

Answer 3

prazikvantel

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: formalin daktilogiroza, hlorokvin malarija, pirantel ankilostomoza,
prazikvantel tenioza
Question 145
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa tipom razvoja:

Trypanosoma cruzi

Answer 1

Eimeria leucarti

Answer 2

Babesia divergens

Answer 3

Histomonas meleagridis

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Trypanosoma cruzi indirektan, Eimeria leucarti direktan, Babesia divergens
indirektan, Histomonas meleagridis direktan
Question 146
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Giardia duodenalis su:
Select one:

a. Cista, merozoit
b. Jaje, trofozoit
c. Trofozoit, tahizoit
d. Cista, trofozoit
Feedback
The correct answer is: Cista, trofozoit
Question 147
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje giardioze kod ovjeka:
Select one:
a. albendazol
b. piperazin
c. amitraz
d. prazikvantel
Feedback
The correct answer is: albendazol
Question 148
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. izonti Plasmodium spp.
b. tripomastigoti Trypanosoma spp.
c. oocista Cryptosporidium spp.
d. tahizoiti Toxoplasma gondii
Feedback
The correct answer is: izonti Plasmodium spp.
Question 149
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

PCR

Answer 1

Giemsa bojenje

Answer 2

Kopro-PCR

Answer 3

Metoda flotacije

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: PCR Plasmodium spp., Giemsa bojenje Babesia divergens, Kopro-PCR
Cryptosporidium spp., Metoda flotacije Trichuris spp.
Question 150
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita i konanog domaina:

Theileria parva

Answer 1

Eimeria acervulina

Answer 2

Sarcocistys miescheriana

Answer 3

Entamoeba histolytica

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Theileria parva goveda, Eimeria acervulina perad, Sarcocistys
miescheriana svinje, Entamoeba histolytica ovjek
Question 151
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
U eritrocitima krave dijagnosticirane su paraziti iz roda Theileria. Krava je najvjerovatnije zaraena
ubodom komarca?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 152
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Ziehl - Neelsen bojenje se koristi u dijagnostici:
Select one:
a. Cryptosporidium parvum
b. Leishmania infantum
c. Babesia gibsoni
d. Balantidium coli
Feedback
The correct answer is: Cryptosporidium parvum
Question 153
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Sporulirana oocista Isospora spp. sadri:
Select one:
a. 4 sporociste sa po 2 sporozoita
b. 2 sporociste sa po 2 sporozoita
c. 4 sporociste sa po 8 sporozoita
d. 2 sporociste sa po 4 sporozoita
Feedback
The correct answer is: 2 sporociste sa po 4 sporozoita
Question 154
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Konaan domain za Toxoplasma gondii su psi i razliite vrste divljih kanida?
Select one:
True
False

Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 155
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod 5 do 10 dana starih svinja, najvjerovatniji uzrok proliva, koji ne reaguje na antibiotsku terapiju je
Isospora suis?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 156
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Balantidium colli su:
Select one:
a. Cista, trofozoit
b. cilija, merozoit
c. izont, trofozoit
d. Trofozoit, tahizoit
Feedback
The correct answer is: Cista, trofozoit
Question 157
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Toxoplasma gondii su:
Select one:
a. Oocista, izont, tahizoit, bradizoit
b. Oocista, jaje, tahizoit, bradizoit
c. Oocista, nimfa, tahizoit, bradizoit
d. Oocista, pupa, tahizoit, bradizoit
Feedback
The correct answer is: Oocista, izont, tahizoit, bradizoit
Question 158
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Entamoeba histolytica javlja se u stadiju ciste i trofozoita?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 159
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Lijekovi protiv kokcidija nazivaju se:
Select one:

a. antikokcidije
b. kokcidije
c. antiektoparazitici
d. antikokcidici
Feedback
The correct answer is: antikokcidici
Question 160
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kao konani domaini u razvoju vrsta iz roda Sarcocystis slue mesoderi?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 161
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

Dermatoloka dijagnostika

Answer 1

PCR

Answer 2

Metoda digestije

Answer 3

Giemsa bojenje

Answer 4

Feedback

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

The correct answer is: Dermatoloka dijagnostika Menopon gallinae, PCR Plasmodium spp.,
Metoda digestije Trichinella spiralis, Giemsa bojenje Leishmania infantum
Question 162
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod psa dolo je do pojave simptoma jake anemije i ikterusa. Hematolokim pregledom uoeni su mali
organizmi unutar 25% eritrocita. Protozoa unutar eritrocita najvjerovatnije je:
Select one:
a. Giardia canis
b. Trypanosoma cruzi
c. Babesia canis
d. Toxoplasma gondii
Feedback
The correct answer is: Babesia canis
Question 163
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Sulfonamidi se koriste za lijeenje neosporoze pasa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 164
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Prema redoslijedu nastajanja/pojavljivanja, tipina shema dogaaja u ciklusu razvoja kokcidija, kao to
je Eimeria je:
Select one:
a. oocista, sporocista, sporozoit, izont, merozoit, gametocit, gamet
b. oocista, sporocista, merozoit, sporozoit, gametocit, izont, izont
c. oocista, gametocit, izont, izont, sporozoit, gamet, sporocista
d. gamet, izont, izont, gametocit, oocista, sporocista, sporozoit
Feedback
The correct answer is: oocista, sporocista, sporozoit, izont, merozoit, gametocit, gamet
Question 165
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Enheptin se koristi za lijeenje histomonoze ptica?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 166
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita i konanog domaina:

Toxoplasma gondii

Answer 1

Balantidium colii

Answer 2

Neospora caninum

Answer 3

Eimeria zuerni

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Toxoplasma gondii make, Balantidium colii svinje, Neospora caninum
psi, Eimeria zuerni goveda
Question 167
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Vrste iz roda Trypanosoma mogu biti ekstracelularni i intracelularni paraziti kimenjaka?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 168
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Trypanosoma cruzi je uzronik BOLESTI SPAVANJA?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.

Question 169
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Giemsa bojenje se koristi za dijagnostiku razvojnih oblika:
Select one:
a. Babesia canis
b. Dermacentor marginatus
c. Toxocara vitulorum
d. Dicrocoelium dendriticum
Feedback
The correct answer is: Babesia canis
Question 170
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Infekcija stada goveda sa Trichomonas foetus karakterizirana je sa:
Select one:
a. anemijom
b. slabljenjem
c. dijarejom
d. neplodnou
Feedback
The correct answer is: neplodnou
Question 171
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
ELISA - test je:
Select one:
a. seroloka metoda
b. koproloka metoda
c. dermatoloka metoda
d. flotaciona metoda
Feedback
The correct answer is: seroloka metoda
Question 172
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
ELISA - test je seroloka metoda?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 173
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje histomonoze ptica:
Select one:

a. ivermektin
b. prazikvantel
c. enheptin
d. tiabendazol
Feedback
The correct answer is: enheptin
Question 174
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Jedan od razvojnih oblika Trypanosoma spp. je tripomastigot?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 175
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kao konani domaini u razvoju vrsta iz roda Sarcocystis slue biljoderi?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 176
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Toxoplasma gondii su oocista, izont, tahizoit, bradizoit?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 177
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Imidokarb se ne koristi za lijeenje babezioze pasa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 178
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Mikroskopskim pregledom fecesa psa pronaene su sporociste Sarcocystis cruzi. Pas se infestirao
unosom sirovog mesa?
Select one:
True

False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 179
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje neosporoze pasa:
Select one:
a. mebendazol
b. ivermektin
c. piperazin
d. sulfonamidi
Feedback
The correct answer is: sulfonamidi
Question 180
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod Ciliata dioba se odvija po poprenoj osi?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 181
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

Reakcija imunofluorescencije

Answer 1

Dermatoloka dijagnostika

Answer 2

Giemsa bojenje

Answer 3

PCR

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Reakcija imunofluorescencije Neospora caninum, Dermatoloka dijagnostika
Rhipicephalus bursa, Giemsa bojenje Dirofilaria repens, PCR Entamoeba histolytica
Question 182
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Balantidium colli lokaliziran je na sluznici eluca svinja?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 183
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text

Babesia canis uzronik oboljenja kod pasa prenesi se putem:


Select one:
a. krpelja (Ixodidae)
b. obada (Tabanidae)
c. krpelja (Argasidae)
d. ugaraca (Sarcoptidae)
Feedback
The correct answer is: krpelja (Ixodidae)
Question 184
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Toxoplasma gondii u sporuliranoj oocisti ima 4 sporociste sa po 2 sporozoita?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 185
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajui lijek sa parazitarnim oboljenjem:

pirantel

Answer 1

formalin

Answer 2

spiramicin

Answer 3

Choose...

Choose...

Choose...

hlorokvin

Answer 4

Choose...

Feedback
The correct answer is: pirantel uncinarioza, formalin daktilogiroza, spiramicin toksoplazmoza,
hlorokvin malarija
Question 186
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Singamija je jedan od naina ishrane protozoa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 187
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita i konanog domaina:

Toxoplasma gondii

Answer 1

Trypanosoma equiperdium

Answer 2

Babesia gibsoni

Answer 3

Eimeria stiedae

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Toxoplasma gondii make, Trypanosoma equiperdium kopitari, Babesia
gibsoni psi, Eimeria stiedae kunii

Question 188
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Leishmania spp. su:
Select one:
a. Promastogot, ooocista
b. izont, promastigot
c. Amastigot, promastigot
d. Amastigot, trofozoit
Feedback
The correct answer is: Amastigot, promastigot
Question 189
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajuu dijagnostiku metodu i parazita:

Dermatoloka dijagnostika

Answer 1

Giemsa bojenje

Answer 2

PCR

Answer 3

Ovatector metoda

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Dermatoloka dijagnostika Pediculus humanis, Giemsa bojenje Babesia
bigemina, PCR Trypanosoma spp., Ovatector metoda Eimeria necatrix
Question 190
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajui lijek sa parazitarnim oboljenjem:

albendazol

Answer 1

pirantel

Answer 2

sulfonamidi

Answer 3

furazolidon

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: albendazol giardioza, pirantel toksokaroza, sulfonamidi neosporoza,
furazolidon balantidioza
Question 191
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Rezervoari Leishmania infantum su psi, vukovi, lisice i akali?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 192
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text

Histomonas meleagridis parazitra kod riba?


Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 193
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajue razvojne oblike sa parazitima:

Tripomastigot

Answer 1

Amastigot, promastigot

Answer 2

Cista, trofozoit

Answer 3

Oocista, izont, tahizoit, bradizoit

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Tripomastigot Trypanosoma spp., Amastigot, promastigot Leishmania spp.,
Cista, trofozoit Giardia spp., Oocista, izont, tahizoit, bradizoit Toxoplasma gondii
Question 194
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. izonti Plasmodium spp.
b. nesporulirana oocista Eimeria spp.
c. amastigoti Leishmania infantum
d. tripomastigoti Trypanosoma equiperdum
Feedback
The correct answer is: tripomastigoti Trypanosoma equiperdum
Question 195
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Amprolij se ne koristi za lijeenje kokcidioze preivara?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 196
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Protozoa su vieelijski ivi organizmi u kojima se pomou organela vre razliite aktivnosti?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 197
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa lokalizacijom u domainu:

Isospora ohioensis

Answer 1

Balantidium colii

Answer 2

Theileria parva

Answer 3

Babesia gibsoni

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Isospora ohioensis tanka crijeva, Balantidium colii debela crijeva, Theileria
parva limfociti, Babesia gibsoni eritrociti
Question 198
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text

Babesia canis, uzronik oboljenja kod pasa, prenesi se putem krpelja?


Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 199
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Promastigot Leishmania spp. nalazi se ekstracelularno u papataima?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 200
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita i konanog domaina:

Babesia bigemina

Answer 1

Ichthyophthirius multifiilis

Answer 2

Trypanosoma cruzi

Answer 3

Eimeria intricata

Answer 4

Feedback

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

The correct answer is: Babesia bigemina goveda, Ichthyophthirius multifiilis ribe, Trypanosoma
cruzi ovjek, Eimeria intricata ovce
Question 201
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa prelaznim domainima:

Babesia divergens

Answer 1

Trypanosoma cruzi

Answer 2

Thaeileria parva

Answer 3

Leishmania infantum

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Babesia divergens krpelji, Trypanosoma cruzi stjenice, Thaeileria parva
krpelji, Leishmania infantum papatai
Question 202
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita i konanog domaina:

Toxoplasma gondii

Answer 1

Tritrichomonas foetus

Answer 2

Trypanosoma equiperdium

Answer 3

Eimeria arloingi

Answer 4

Feedback

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

The correct answer is: Toxoplasma gondii make, Tritrichomonas foetus goveda, Trypanosoma
equiperdium kopitari, Eimeria arloingi ovce
Question 203
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Zrele ciste Entamoeba histolytica posjeduju 4 jedra?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 204
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Pregledom fecesa svinja uoavaju se veliki (100 m duine) trepljasti trofozoiti i velika cista do 60 m
u dijametru. Slini paraziti pronaeni su i kod psa i u rijetkim sluajevima moe doi do pojave
oboljenja. Radi se o kojem parazitu:
Select one:
a. Eimeria suis
b. Entamoeba histolytica
c. Balantidium coli
d. Trichomonas suis
Feedback
The correct answer is: Balantidium coli
Question 205
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. tahizoiti Toxoplasma gondii
b. oocista Isospora canis
c. merozoiti Babesia spp.
d. cista Giardia duodenalis
Feedback
The correct answer is: merozoiti Babesia spp.
Question 206
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text

Sporulirana oocista Eimeria spp. sadri 4 sporociste sa po 2 sporozoita?


Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 207
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita i konanog domaina:

Trypanosoma equiperdium

Answer 1

Toxoplasma gondii

Answer 2

Eimeria tenella

Answer 3

Babesia bigemina

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Trypanosoma equiperdium kopitari, Toxoplasma gondii make, Eimeria
tenella perad, Babesia bigemina goveda
Question 208
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Pregledom fecesa svinje ustanovljene su brojne ciste protozoa, tankog zida, razliite veliine od 12 do
30 m u dijametru. Sve ciste ine se slinim, ali neke imaju jedno jedro, neke imaju etiri jedra. Ove
ciste su predstavnici nekoliko vrsta parazita utvrenih kod svinja i klasificirane su kao amebe?
Select one:
True
False

Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 209
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje toksoplazmoze kod ovjeka:
Select one:
a. tetramizol
b. spiramicin
c. tiabendazol
d. ivermektin
Feedback
The correct answer is: spiramicin
Question 210
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Pas sa dijarejom ima ciste u fecesu kada je formiran, i trofozoite istog parazita kada ima proliv.
Mikroskopski pregled pokazuje da su ciste ovoidne, imaju tanak zid, 4 jedra i da su, otprilike 8m
duge. Trofozoiti imaju flagele i duine su 15 m, posjeduju 2 jedra, ine se spljotenim, i imaju
ventralni adhezivni disk. Parazit koji je opisan, a moe ili ne mora biti uzrok diajreje, je vrsta iz roda:
Select one:
a. Trypanosoma
b. Isospora
c. Giardia
d. Eimeria
Feedback
The correct answer is: Giardia
Question 211
Not answered

Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Klindamicin se koristi za lijeenje toksoplazmoze maaka?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 212
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa tipom razvoja:

Isospora felis

Answer 1

Giardia canis

Answer 2

Babesia canis

Answer 3

Neospora caninum

Answer 4

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Feedback
The correct answer is: Isospora felis direktan, Giardia canis direktan, Babesia canis indirektan,
Neospora caninum indirektan
Question 213
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Koji od navedenih lijekova se koristi za lijeenje kokcidioze pasa i maaka:
Select one:
a. ivermektin
b. mebendazol
c. sulfonamidi
d. piperazin
Feedback
The correct answer is: sulfonamidi
Question 214
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Transovarijalni razvoj vrsta iz roda Babesia odvija se u krpeljima?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 215
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Pas sa dijarejom ima ciste u fecesu kada je formiran i trofozoite istog parazita kada ima proliv.
Mikroskopski pregled pokazuje da su ciste ovoidne, imaju tanak zid, 4 jedra i duge su 8 m. Trofozoiti
imaju flagele i duine su 15 m, posjeduju 2 jedra, ine se spljotenim i imaju ventralni adhezivni disk.
Parazit koji je opisan, a moe ili ne mora biti uzrok diajreje, je vrsta iz roda Isospora?
Select one:
True
False

Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 216
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Kod stada ovaca dolo je do pojave abortusa kao posljedice fokalnog placentitisa. Parazit koji tipino
uzrokuje ove lezije kod ovaca je Toxoplasma gondii?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 217
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblik kojeg od navedenih parazita je prikazan na slici:

Select one:
a. mikrofilarije Dirofilaria immitis
b. cista Balantidium colli
c. jaje Paramphistomum spp.
d. cista Neospora caninum

Feedback
The correct answer is: cista Neospora caninum
Question 218
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Trichomonas foetus lokaliziran je kod goveda u urogenitalnom traktu?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 219
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Leishmania spp. su amastigot i promastigot?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 220
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text

Vrste iz klase Sporozoa razmnoavaju se bespolno i spolno?


Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 221
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Leishmania spp. su amastigot i trofozoit?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 222
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Uveite odgovarajueg parazita sa tipom razvoja:

Isospora suis

Answer 1

Eimeria zuerni

Answer 2

Plasmodium falciparum

Answer 3

Babesia motasi

Answer 4

Feedback

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

The correct answer is: Isospora suis direktan, Eimeria zuerni direktan, Plasmodium falciparum
indirektan, Babesia motasi indirektan
Question 223
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Razvojni oblici Giardia duodenalis su cista i trofozoit?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 224
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Konjugacija je oblik spolne diobe protozoa?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 225
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Promastigotni stadij se pored insekata moe nai i u biljkama?

Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'True'.
Question 226
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Dioba po uzdunoj osi naziva se izogonija?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 227
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Pregledom fecesa svinja uoavaju se veliki (100 m duine) trepljasti trofozoiti i velika cista do 60 m
u dijametru. Slini paraziti pronaeni su i kod psa i u rijetkim sluajevima moe doi do pojave
oboljenja. Radi se o Eimeria suis?
Select one:
True
False
Feedback
The correct answer is 'False'.
Question 228
Not answered
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
U eritrocitima krave dijagnosticirane su paraziti iz roda Theileria. Krava je najvjerovatnije zaraena
ubodom:
Select one:
a. komarca
b. buhe
c. krpelja
d. muhe
Feedback
The correct answer is: krpelja