Prinsip Perakaunan KBSM

 

TAJUK 1 : PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN
1.1 Pendedahan Kepada Penyata Kewangan

Hasil Pembelajaran Selepas mempelajari tajuk ini, anda akan dapat: • menyatakan pihak yang bertanggungjawab atas penyediaan Penyata Kewangan

(e)

Pihak yang bertanggungjawab ke atas penyediaan Penyata Kewangan. Dari segi undang-undang perniagaan, pemilik merupakan pihak yang bertanggung-jawab memastikan penyata disediakan. Terdapat beberapa

pihak yang terlibat dalam penyediaan Penyata Kewangan.

Tugas-tugas yang dipertanggungjawab kepada pihak-pihak di bawah adalah tertakluk kepada saiz sesuatu perniagaan.

i)

Akauntan • • Memberi nasihat, merancang dan melaksanakan dasar dan sistem belanjawan, kawalan akaun dan perakaunan lain; Menyediakan dan mengesahkan penyata kewangan untuk

dibentangkan kepada pihak pengurusan, pemegang saham, badan berkanun dan badan-badan lain.

ii) Pengurus Kewangan • • • Mengurus pelaporan kewangan supaya berjalan lancar. Menyediakan akaun bulanan dan penyediaan laporan kepada pihak atasan. Menyediakan akaun tahunan.

iii) Pengurus Akaun • Menyelenggara rekod lengkap kesemua transaksi kewangan

sesebuah perusahaan mengikut prinsip perakaunan yang biasa dengan bimbingan akauntan. • Mengesahkan ketepatan dokumen dan rekod yang berkaitan

pembayaran, penerimaan dan transaksi kewangan yang lain.
Buku Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan KBSM 1

Prinsip Perakaunan KBSM

 


Menyediakan penyata dan laporan kewangan bagi tempoh tertentu. Menjalankan pengiraan perakaunan dengan menggunakan pakej perisian komputer yang standard.

Buku Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

2

Prinsip Perakaunan KBSM

 

1.2

Sejarah Perakaunan

Hasil Pembelajaran Selepas mempelajari tajuk ini, anda akan dapat: • Menerangkan perkembangan sistem dan falsafah perakaunan berasaskan kebertanggungjawaban (accountability), amanah dan integriti. • Membezakan falsafah perakaunan Islam dan konvensional berasaskan • • • • • • konsep pendedahan dan konsep penemuan

(disclosure vs discovery). Menerangkan falsafah kos sejarah dan pelaporan nilai saksama (historical and fair value reporting) dalam sistem perakaunan. Menerangkan berkomputer. Menjelaskan maksud profesional. Mengenal pasti ciri-ciri akauntan sebagai pemimpin. Menyenaraikan tanggungjawab akauntan sebagai pemimpin. Mengenal pasti kewujudan kod etika profesion perakaunan. M l ik l k d ik f i k perkembangan proses perakaunan secara

(c)

Perkembangan Sistem Perakaunan (i) Falsafah Perakaunan Islam dan Konvensional

Falsafah Perakaunan Islam Sistem kewangan berasaskan Syariah Islam telah berkembang dan menjadi bahagian yang penting dalam sistem kewangan antarabangsa. Namun, ianya masih dalam proses perkembangan dan memerlukan usaha supaya dapat berdaya saing dalam persekitaran kewangan global. Dalam banyak aspek, kewangan Islam masa kini masih lagi bergantung kepada standard pengawalseliaan dan perakaunan konvensional. Sumber perakaunan Islam adalah berlandaskan Al Quran dan Sunnah. Semua aspek perakaunan melibatkan kaedah dan aktiviti yang dibenarkan oleh syarak. Contohnya, larangan melibatkan riba dalam amalan perakaunan Islam.
Buku Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan KBSM 3

Prinsip Perakaunan KBSM

 

Dalam sistem perakaunan Islam, peraturan perakaunan memberi penekanan kepada aspek akhlak dan etika berpandukan konsep hisbah. Oleh itu, seseorang akauntan atau Muhtasib perlu memiliki sifat-sifat amanah, benar, bertanggungjawab, adil dan berakhlak mulia dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai sebagai pemegang amanah. Perakaunan Islam juga mengambil kira faktor halal haram, kesan moral dan sosial.

Info:
Sejarah Perkembangan Perakaunan Islam Sejarah perakaunan Islam melalui 3 peringkat iaitu: 1. Zaman Keagungan / Zaman Awal (a) Zaman Rasulullah Urusan keluar masuk wang direkodkan. Melaksanakan kewajipan membayar zakat. Nilai mata wang mengikut harga semasa. (b) Zaman Umar Al Khatab Kementerian khusus ditubuhkan untuk menguruskan hal-hal perakaunan. Prinsip keseimbangan atau catatan bergu dipraktikkan dengan meluas dalam pengurusan Baitulmal dengan menggunakan istilah Al-Hisab. Penggunaan wang dinar dan dirham bertujuan mengelakkan daripada amalan riba dan penindasan. Peringkat awal mereka menggunakan dinar emas dan dirham perak. (c) Zaman Umaiyyah dan Abasiah Islam berada di puncak ketamadunan Islam menjadi pusat rujukan ilmu pengetahuan, perluasan kuasa, kaedah percukaian, perdagangan antarabangsa, pengurusan. Baitulmal yang menjadi faktor kepada perkembangan perakaunan.

2.

Zaman Kemerosotan (a) Pertengahan abad ke-5 Hijrah, perpecahan empayar dan umat Islam. Ulamak dan pemimpin berebut kuasa untuk memerintah dan saling menjatuhkan antara satu sama lain. Masing-masing hanya mementingkan harta sedangkan ajaran Islam sudah tidak diambil perhatian, menyebabkan terputusnya prinsip-prinsip Islam termasuklah perakaunan dan perekonomian. (b) Lewat abad 18 -19M, pengaruh barat terhadap dunia Islam Empayar Osmaniah di bawah pemerintahan Kamal Atartuk dipengaruhi Barat. Barat melakukan perluasan kuasa khususnya ke negara-negara Islam Barat mahu mengaut keuntungan ekonomi di negara yang dijajah.

Buku Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

4

Prinsip Perakaunan KBSM

 

(c)

Kejatuhan Islam di tangan Barat Zaman kebangkitan Eropah menyebabkan Islam jatuh. Musnahnya Pusat Sumber Baitul Hikmah di Sepanyol Harun Al-Rasyid menggalakkan kedatangan orang luar ke Baghdad. Barat menguasai keseluruhan umat Islam dan akhirnya segala ilmu Islam telah berpindah kepada Barat atau dimusnahkan.

3.

Zaman Kebangkitan Semula (a) Abad 20 Kebangkitan semula Islam Pengkajian perakaunan diperhebatkan apabila masyarakat sedar akan masalah riba yang membelenggu. Seminar dan persidangan mula diadakan untuk memberi pendedahan tentang pelbagai ajaran Islam khususnya dalam ekonomi.

Falsafah Perakaunan Konvensional Konsep perakaunan konvensional menekankan ciri-ciri tertentu kepada amalan perakaunan iaitu mengambil kira perkara yang hanya boleh diukur dengan nilai kewangan. Sehubungan itu, dalam membuat keputusan perniagaan, pengurus biasanya akan membuat keputusan perniagaan berdasarkan keuntungan sematamata. Prestasi syarikat lazimnya dikaitkan dengan keuntungan yang dicapai tanpa menekan kepada cara dan punca keuntungan. Lebih tinggi keuntungan akan menggambarkan prestasi kerja pengurus yang lebih baik. Maka adalah tidak mustahil bagi seseorang pengurus untuk membuat tindakan perniagaan tanpa mengambil kira kesannya terhadap masyarakat dan alam sekitar. Kes pembukaan pusat hiburan tanpa kawalan, pembalakan di lereng bukit, mengaut keuntungan yang berlipat ganda melalui penipuan terhadap pengguna adalah hasil daripada nilai dan pandangan manusia terhadap faktor keuntungan itu.

Konsep Pendedahan vs Konsep Penemuan (Disclosure vs Discovery) Bagi tatacara pelaporan maklumat perakaunan, konsep pendedahan menyatakan bahawa semua maklumat penting perlu didedahkan iaitu tidak ditinggal atau disembunyikan. Ianya berkait dengan kerelevanan dan kematerialan. Di samping itu, ia memerlukan kejujuran dalam pembentangan laporan perakaunan. Kesemua nilai yang dilaporkan dalam penyata kewangan sepatutnya merupakan nilai yang sememangnya sepatutnya dilaporkan. Pendedahan maklumat tambahan yang tidak dapat didedahkan pada permukaan penyata tetapi relevan
Buku Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan KBSM 5

Prinsip Perakaunan KBSM

 

kepada nilai perniagaan secara keseluruhan biasanya dibuat dalam nota kepada Penyata Kewangan (notes to the account). Antara perkara yang didedahkan dalam nota kepada Penyata Kewangan ialah kaedah-kaedah perakaunan yang digunakan bagi menilai inventori, mengira susut nilai dan mengiktiraf hasil.

Perkara-perkara lain yang perlu didedahkan adalah perubahan dalam anggaran perakaunan, instrumen kewangan dan liabiliti luar jangka. Konsep ini bukan sahaja mengutamakan pendedahan segala maklumat penting, tetapi memerlukan juga maklumat atau data berkenaan disusun dengan teratur supaya senang dibaca dan difahami. Sehubungan dengan itu, pendedahan semua

maklumat tentang syarikat akan membolehkan pengguna maklumat kewangan melihat semua perkara yang perlu dalam membuat keputusan dan perancangan berkaitan dengan firma itu. Konsep penemuan pula menyatakan maklumat hanya didedahkan sekiranya perkara itu dibangkitkan atau dipersoalkan oleh pihak lain atau pihak luar. Contohnya, dari segi hasil jualan, penjual sepatutnya mendedahkan keadaan

sebenar barangan jualan dengan jujur supaya sebarang kekurangan didedahkan kepada pembeli. Tanggungjawab untuk “menemui” kekurangan tersebut tidak sepatutnya dipindahkan kepada pembeli. Namun mengikut peruntukan undang-

undang berasaskan “Caveat Emptor" (Buyers Beware), pihak penjual tidak bertanggung jawab sehinggalah kekurangan ditemui oleh pembeli. Oleh itu, konsep pendedahan seharusnya bermula dengan tatacara aktiviti perniagaan dilakukan dan bukan hanya mengenai tatacara maklumat didedahkan dalam penyata kewangan.

(ii)

Falsafah Pelaporan Kos Sejarah dan Nilai Saksama (Historical and Fair Value Reporting)

Kos sejarah Kos sejarah ialah kos sebenar, iaitu kos yang telah benar-benar berlaku. Sebarang kos selain kos sejarah adalah subjektif dan maklumat perakaunan menjadi butir anggaran semata-mata. Bagi tujuan membuat keputusan tentang rancangan dan tindakan pada masa hadapan, pihak pengurusan perlu terlebih dahulu mengetahui prestasi masa lalu yang sebenar. Untuk mengukur prestasi masa lalu, angka

pengukurnya tidak lain dan tidak bukan ialah kos sejarah.

Buku Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

6

Prinsip Perakaunan KBSM

 

Nilai Saksama Nilai Saksama merupakan anggaran nilai terhadap harga pasaran yang realistik dan munasabah. Dalam perakaunan, nilai saksama digunakan sebagai anggaran

kepada harga pasaran bagi aset (atau liabiliti) sekiranya (apabila) nilai pasaran sebenar tidak dapat ditentukan. Sungguhpun begitu, persetujuan di antara keduadua belah pihak yang berurusniaga hendaklah dicapai.

Konsep pelaporan berasaskan nilai saksama. Nilai berasaskan kos sebenar masih digunakan sebagai nilai untuk direkodkan ke dalam jurnal sama seperti mengikut konsep kos sejarah. Namun pada tarikh

penyata kewangan disediakan, kesemua nilai atau angka di dalam buku perlu disemak untuk memastikan nilai di dalam buku perakaunan adalah nilai saksama. Keperluan ini dibuat supaya nilai yang akan dilaporkan dalam penyata kewangan dapat memberi gambaran terkini mengenai nilai perniagaan. Kesemua item yang dilaporkan berdasarkan kos sejarah perlu diselaraskan jika tidak lagi merupakan nilai saksama. Contohnya jika terdapat item aset atau liabiliti yang tidak menunjukkan nilai saksama, pelarasan perlu dibuat kepada nilai sejarah item tersebut walaupun aset atau liabiliti ini tidak dicadangkan untuk dijual. Konsep ini sama dengan konsep penilaian semula tetapi sekarang menjadi kelaziman yang perlu dilaksanakan pada setiap tarikh penyediaan penyata kewangan.

(iii)

Proses perakaunan (Manual dan Berkomputer)

Dalam proses perakaunan secara manual, media penyimpanan maklumat adalah buku-buku perakaunan seperti Jurnal, Buku Tunai dan Lejar secara fisikal. Kesemua catatan dan rekod dibuat secara bertulis. Penyediaan akaun dalam sistem manual agak rumit kerana banyak kerja tulis menulis, pindah memindah daripada dokumen ke jurnal, lejar, Imbangan Duga dan seterusnya penyediaan Penyata Kewangan. Pelbagai kesilapan juga boleh berlaku. Dalam proses perakaunan berkomputer pula, media penyimpanan maklumat adalah media elektronik seperti disket, cakera optik dan katrij digunakan. Penyediaan akaun adalah mudah dan cepat kerana program telah diaturcarakan. Pengiraan, pemindahan dan penyemakan ketepatan data boleh dilakukan secara automatik (berkomputer). Dokumen-dokumen perniagaan seperti resit, invois dan sebagainya juga boleh dihasilkan. Pengeposan dan penyediaan Imbangan Duga serta Penyata Kewangan disediakan secara automatik.

Buku Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

7

Prinsip Perakaunan KBSM

 

(d)

Perakaunan Sebagai Profesion

(i)

Maksud Profesional Profesional merujuk kepada sesuatu profesion atau pekerjaan ikhtisas yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kemahiran tertentu dan terlatih dalam bidang-bidang yang diceburi.

(ii)

Akauntan Sebagai Pemimpin Akauntan adalah seseorang yang mengkhusus dalam bidang perakaunan. Tugas seorang akauntan sekarang merangkumi sebagi penasihat

perniagaan. Justeru itu, akauntan bukan lagi hanya sebagai seorang pelaksana proses tetapi perlu membuat keputusan. Dalam urusan

pembuatan keputusan, akauntan harus memikirkan kesan setiap keputusan yang dibuat bukan hanya kepada prestasi perniagaan atau organisasi, tetapi juga kepada pekerja, masyarakat dan persekitaran. Akauntan perlu bertindak sebagai seorang pemimpin yang berakauntabiliti kepada pihak dalaman perniagaan dan pihak awam. Seorang akauntan mempunyai tanggungjawab yang besar. Oleh itu mereka perlu mempunyai ciri-ciri sebagai seorang

pemimpin seperti akauntabiliti, jujur, amanah, komited dan berintegriti.

Tanggungjawab seorang akauntan secara umumnya adalah seperti berikut: • • • • • • • menyediakan Penyata Kewangan. membuat keputusan. merancang belanjawan. merancang pelan strategik dan taktikal. berurusan dengan pasaran kewangan. juruaudit dalaman. penasihat dan perancang percukaian.

(iii)

Keperluan Kod Etika Profesion Perakaunan Seorang akauntan yang baik perlu mematuhi beberapa kod etika yang berkaitan dengan profesionnya ketika menjalankan tugas. Etika profesional bagi seorang akauntan adalah berdasarkan Kod Etika untuk Akauntan Profesional (Code of Ethics for Professional Accountants) yang dikeluarkan oleh International Federation of Accountants (IFAC) menyatakan bahawa etika adalah mengenai prinsip, nilai dan kepercayaan yang memberi kesan

Buku Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

8

Prinsip Perakaunan KBSM

 

pada

pengaruh,

pertimbangan

dan

tingkah

laku.

Ianya

melangkaui

pematuhan undang-undang, syarat-syarat dan peraturan. Dengan kata lain etika adalah melakukan perkara yang betul dalam apa jua keadaan.

Tanggungjawab Akauntan Awam (Akauntan Berdaftar): 1. Melakukan kerja-kerja pengauditan rekod-rekod kewangan bagi

memastikan rekod perakaunan itu mematuhi piawaian perakaunan yang ditetapkan dan memenuhi keperluan Akta Syarikat 1965. 2. Melakukan kerja dalam bidang percukaian iaitu sebagai penasihat dan perancang percukaian. 3. Melakukan kerja-kerja kesetiausahaan bagi sesebuah perniagaan seperti mengurus pendaftaran perniagaan dan syarikat baharu serta mengurus pembaharuan lesen perniagaan.

Tanggungjawab Akauntan Pengurusan Bertindak sebagai perancang, pengawal dan pengurus kewangan organisasi tempat bertugas. Oleh itu, mereka bertanggung jawab menyediakan

belanjawan dan perancangan kos.

Tanggungjawab Akauntan Biasa Berkhidmat dalam organisasi kerajaan atau industri: 1. Merekod urus niaga dan menyediakan penyata kewangan. 2. Menyelia atau mengurus kakitangan bawahan. 3. Menjalankan kerja-kerja dalam bidang sistem maklumat perakaunan organisasi. 4. Melakukan kerja-kerja sebagai juru audit dalaman.

Buku Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

9

Prinsip Perakaunan KBSM

 

1.3

Bentuk Organisasi

Hasil Pembelajaran Selepas mempelajari tajuk ini, anda akan dapat: •

Menyenaraikan ciri-ciri koperasi. Membanding dan membezakan ciri-ciri setiap organisasi perniagaan dari segi milikan, sumber modal dan liabiliti.

(a)

Pengenalan kepada : (iv) Koperasi

Koperasi merupakan badan atau pertubuhan yang dibentuk bersama oleh sekumpulan individu untuk menggalakkan kepentingan sosial dan ekonomi ahliahlinya mengikut prinsip-prinsip koperasi. Ciri-ciri koperasi ialah seperti berikut: 1. Tujuan Sebuah organisasi yang menjalankan perniagaan untuk memperoleh keuntungan tetapi matlamat utamanya adalah untuk memberi kebajikan kepada anggota. Koperasi menjaga kepentingan anggota-anggota dan memberi perkhidmatan ekonomi kepada mereka untuk meningkatkan taraf hidup dan kebajikan anggota-anggotanya. Contoh : Koperasi Sekolah – menyediakan perkhidmatan jualan alat tulis dan jualan pakaian unit beruniform. 2. Penubuhan Koperasi didaftarkan dengan Ketua Pendaftar Koperasi di bawah Ordinan Koperasi Malaysia 1984 (Pindaan 1995). tidak dikenakan. Yuran pendaftaran penubuhan

Perkataan ”Koperasi” dan ”Berhad” mesti menjadi

sebahagian daripada namanya. 3. Liabiliti Koperasi dan para ahlinya menanggung liabiliti terhad. Koperasi mempunyai taraf perundangan sendiri dan terpisah daripada anggotanya. Koperasi boleh membeli aset, mengikat perjanjian, mendakwa dan didakwa atas namanya. 4. Modal Koperasi mendapat modal melalui sumbangan saham oleh setiap anggota. Harga saham adalah tetap seperti yang telah dinyatakan dalam UndangUndang Kecil Koperasi.
Buku Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan KBSM 10

Prinsip Perakaunan KBSM

 

5.

Kuasa dan Keahlian Semua anggota mempunyai satu undi dan hak atau suara yang sama tidak kira jumlah saham yang dimilikinya. Setiap anggota tidak boleh memiliki lebih daripada 20% daripada jumlah modal sesebuah koperasi.

6.

Pentadbiran dan Kawalan Koperasi ditadbir oleh satu Anggota Lembaga Koperasi (ALK). ALK ini dilantik dalam mesyuarat agung tahunan koperasi menerusi pengundian. Mesyuarat agung tahunan ini mesti diadakan setiap tahun. ALK bertanggungjawab

menggubal dasar, membuat perancangan dan menetapkan matlamat koperasi itu. 7. Dividen kepada anggota Dividen akan dibayar berdasarkan kepada jumlah modal saham yang disumbangkan oleh anggota sekiranya koperasi memperoleh keuntungan. Kadar dividen yang boleh dibayar tidak boleh melebihi 10% mengikut Ordinan Koperasi Malaysia. Namun begitu, ALK boleh memohon daripada Ketua

Pendaftar Koperasi untuk membayar dividen yang melebihi 10%.

(b)

Perbezaan diantara (i) Milikan Tunggal, (ii) Perkongsian, (iii) Syarikat Berhad dan (iv) Koperasi. Jadual berikut menunjukkan perbandingan ciri-ciri organisasi perniagaan dari segi milikan, sumber modal dan liabiliti.

Milikan Tunggal 1. Milikan Dimiliki seorang peniaga sahaja

Perkongsian

Syarikat Berhad

Koperasi

oleh Dimiliki

oleh

2 Bilangan

Bilangan minimum anggota 50 orang

hingga 20 orang minimum pekongsi pemegang saham 2 orang

2. Sumber modal

Modal disumbangkan oleh pemilik

Modal disumbangkan oleh pekongsi

Modal disumbangkan

Sumbangan saham oleh

setiap oleh saham Liabiliti kepada saham

pemegang anggota

3. Liabiliti

Liabiliti tidak terhad

Liabiliti tidak terhad

terhad Liabiliti jumlah kepada yang sumbangan

terhad

dilaburkan.
Buku Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

saham anggota
11

Prinsip Perakaunan KBSM

 

1.4

Perakaunan dan Simpan Kira

Hasil Pembelajaran Selepas mempelajari tajuk ini, anda akan dapat:

Membezakan

perakaunan

kewangan

dan

perakaunan

pengurusan dengan tepat.

Membezakan perakaunan dengan pengauditan serta percukaian dengan tepat.

Menghubungkaitkan perakaunan dengan pengauditan serta percukaian dengan betul.

Menyenaraikan kepentingan sistem maklumat perakaunan dengan tepat dan betul.

(d)

Sub Bidang Perakaunan

Secara umumnya, sub bidang perakaunan terdiri daripada :

(i)

Perakaunan Kewangan Perakaunan kewangan ialah salah satu cabang perakaunan yang asas kerana melibatkan proses maklumat kewangan perniagaan direkod, dikelas, dirumus, ditafsir dan dihubungkan. Perakaunan kewangan adalah berkaitan dengan pelaporan prestasi perniagaan (untung atau rugi) dalam sesuatu tempoh perakaunan, pelaporan kedudukan kewangan, aliran masuk dan aliran keluar tunai yang berkaitan dengan operasi perniagaan itu. Objektif utama dalam perakaunan kewangan adalah untuk menyediakan maklumat-maklumat perakaunan kepada

pengguna yang berkepentingan.

(ii)

Perakaunan Pengurusan Perakaunan pengurusan mengkhusus kepada penyediaan maklumat-

maklumat untuk kegunaan dalaman perniagaan seperti pihak pengurusan dan kakitangan. Maklumat ini digunakan untuk perancangan, kawalan,

pembuatan keputusan dan pengurusan syarikat. Contoh laporan perakaunan pengurusan adalah belanjawan dan laporan prestasi.

Buku Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

12

Prinsip Perakaunan KBSM

 

(iii)

Audit Audit ialah satu proses sistematik untuk memperoleh dan menilai bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan kewangan. Tujuannya adalah untuk menentukan kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan (pematuhan) serta menyampaikan kepada pengguna yang berkepentingan. Pengauditan melibatkan aktiviti pemeriksaan dokumen-dokumen perniagaan bagi mengesahkan urus niaga yang direkod itu sebenarnya telah berlaku. Di samping itu, pengauditan juga bertujuan untuk mengesahkan

rekod perakaunan yang telah disediakan itu mengikut piawaian dan peraturan perakaunan yang diterima umum. Biasanya, pengauditan ini dilakukan oleh juruaudit bertauliah. Pada akhir kerja-kerja pengauditan, juruaudit perlu

mengeluarkan laporan dan memberi pendapat ke atas akaun-akaun yang telah diperiksa dengan menyatakan laporan kewangan yang diterbitkan kepada umum itu adalah memberi gambaran yang benar dan saksama (true and fair view).

(iv)

Percukaian Bidang perakaunan yang melibatkan perundingan percukaian, perancangan percukaian dan penyediaan penyata cukai (retan cukai). Mereka yang terlibat dalam bidang ini mestilah mahir dalam bidang perakaunan.

(v)

Sistem Maklumat Perakaunan Sistem maklumat perakaunan merupakan sistem untuk menjanakan

maklumat perakaunan sebagai sebahagian daripada sistem maklumat keseluruhan. Sistem maklumat perakaunan juga merupakan satu rangkaian prosedur yang berhubungan antara satu maklumat perakaunan dengan satu maklumat perakaunan yang lain. Contohnya maklumat perakaunan

kewangan dihubungkan dengan maklumat perakaunan pengurusan atau percukaian. Sistem ini berperanan untuk memproses data-data perakaunan, seterusnya menghubungkan data-data ini dengan sistem maklumat

pengurusan agar dapat digunakan oleh organisasi dalam proses pembuatan keputusan.

Buku Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

13

Prinsip Perakaunan KBSM

 

Jadual di bawah menunjukkan perbezaan di antara Perakaunan Kewangan dengan Perakaunan Pengurusan: Aspek Pengguna PERAKAUNAN KEWANGAN Melaporkan kepada pihak PERAKAUNAN PENGURUSAN

luaran Melaporkan kepada pihak dalaman bagi melaksanakan seperti

organisasi seperti pelabur, pemegang organisasi saham, Jabatan Hasil dan pihak fungsi perundangan.

pengurusan

perancangan,

pengawalan,

penilaian prestasi dan pembuatan keputusan. Masa Merupakan ringkasan kepada aktiviti yang telah lepas. Lebih menumpukan kepada aktiviti yang mempengaruhi keputusan

masa depan. Hanya Tumpuan laporan data-data yang telah Laporan adalah terperinci dan

diringkaskan yang dilaporkan dalam melaporkan laporan tahunan dan

mengikut

bahagian,

mewakili produk, pelanggan atau segmen.

keseluruhan organisasi. Laporan perlu disediakan mengikut Tidak perlu mengikut Prinsip

Perundangan Prinsip Perakaunan Yang Diterima Perakaunan Yang Diterima Umum. Umum. (Generally Accepted (Generally Accepted Accounting

Accounting Principles –GAAP) Pematuhan Mempunyai mandatori iaitu

Principles –GAAP) mesti Tiada mandatori iaitu mempunyai pilihan untuk disediakan laporan

dibuat secara terperinci.

(Akta Syarikat 1965 dan Piawaian atau tidak. Pelaporan Kewangan (Financial

Reporting Standard))

Buku Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

14

Prinsip Perakaunan KBSM

 

1.6

Konsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan

Hasil Pembelajaran Selepas mempelajari tajuk ini, anda akan dapat: Menerangkan konsep dan prinsip perakaunan. Menjelaskan dengan contoh konsep dan prinsip perakaunan.

Menyenaraikan ciri-ciri kualitatif Penyata Kewangan.

(a)

Konsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan: (vi) Konservatisme Prinsip ini adalah berkait rapat dengan polisi berhati-hati yang diamalkan untuk melindungi perniagaan daripada segala kerugian yang mungkin berlaku. Sehubungan dengan prinsip ini, segala kerugian yang dijangkakan hendaklah diambil kira sebagai belanja dalam Penyata Pendapatan tetapi segala keuntungan yang dijangkakan tidak boleh diiktiraf sebagai pendapatan sehingga keuntungan ini telah diperoleh. memastikan: • • • • aset dan hasil tidak terlebih nyata, liabiliti dan belanja tidak terkurang nyata, kerugian mesti direkod walaupun belum berlaku, keuntungan hanya direkod bila telah berlaku. Contohnya, pihak pengurusan biasanya terlalu optimis mengenai masa hadapan perniagaannya. Keadaan ini mungkin akan Penggunaan konsep ini bagi

memberikan keyakinan kepada mereka bahawa kedudukan kredit pelanggan mereka yang tertentu adalah sentiasa baik. Keadaan ini akan menyebabkan untung terlebih nyata kerana peruntukan hutang ragu yang rendah disediakan. Oleh itu, dalam keadaan ini konsep konservatisme perlu digunakan. Peruntukan hutang ragu perlu

diwujudkan untuk meminimakan daripada berlakunya untung yang terlebih nyata.

Buku Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

15

Prinsip Perakaunan KBSM

 

(vii)

Asas Perakaunan Akruan Asas Perakaunan Akruan ialah istilah baru bagi konsep pemadanan.

(x)

Pelaporan Berasaskan Nilai Saksama Penyata Kewangan perlu memberikan maklumat yang tepat, tidak

mempunyai apa-apa kesilapan yang material serta dapat memberikan gambaran benar dan saksama. (Rujuk muka surat 5)

(b)

Ciri Kualitatif Penyata Kewangan:

(i)

Kebolehfahaman Pengguna-pengguna maklumat harus dapat memahami kandungan

maklumat yang disampaikan kepada mereka.

Melalui cara ini, maklumat

tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya mengikut keperluan masing-masing.

(ii)

Relevan Maklumat perakaunan mesti relevan dengan tujuan maklumat tersebut diberi atau disediakan. Pemerolehan maklumat yang tidak relevan akan

menyebabkan keputusan yang tidak tepat diambil semasa membuat perancangan. Oleh itu, maklumat-maklumat dalam penyata kewangan yang berkaitan dengan peristiwa lalu selalunya tidak begitu relevan kerana akauntan pengurusan lebih mementingkan aktiviti-aktiviti pada masa kini dan masa hadapan.

(iii)

Kebolehpercayaan Kebolehpercayaan merujuk kepada maklumat yang bebas daripada ralat dan kesilapan. Oleh itu, semua fakta perlu didedahkan berserta bukti yang kukuh. Selain itu, sesuatu maklumat mesti bebas daripada sebarang pengaruh dan tidak boleh disediakan bagi tujuan memenuhi kepentingan pihak tertentu sahaja. Maklumat yang diperoleh mesti neutral, iaitu tidak

memihak kepada sesiapa pun dan disahkan oleh pihak lain, terutama pihak luar seperti juruaudit.

Buku Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

16

Prinsip Perakaunan KBSM

 

(iv)

Kebolehbandingan Ciri ini penting kerana maklumat perakaunan akan digunakan sebagai asas sesuatu perbandingan, misalnya maklumat dan data dalam laporan prestasi jabatan-jabatan akan dibandingkan antara dua tempoh yang berlainan.

(v)

Tepat Masa (Timeliness) Maklumat harus diperoleh pada masa maklumat tersebut diperlukan kerana maklumat yang diperoleh lewat daripada tempoh yang ditetapkan tidak dapat digunakan sebagai asas untuk bertindak. Dalam perakaunan, maklumat perlu diperoleh dengan lebih kerap bagi membolehkan aktiviti perancangan, pengawalan,pengukuran prestasi dan pembuatan keputusan dijalankan pada masa yang ditetapkan.

LATIHAN

1.

Dalam sesebuah perniagaan, siapakah yang terlibat dalam penyediaan penyata kewangan?

2.

Terangkan

perkembangan

sistem

perakaunan

Islam

berasaskan

kebertanggungjawaban (accountability), amanah dan integriti.
3.

Berikan perbezaan antara sistem perakaunan Islam dengan sistem perakaunan konvensional.

4. 5. 6.

Berikan perbezaan antara konsep kos sejarah dengan konsep nilai saksama. Nyatakan bidang tugas seorang akauntan dalam sebuah oraganisasi perniagaan. Nyatakan kepentingan kod etika profesion perakaunan dalam amalan harian seorang akauntan.

7. 8.

Nyatakan perbezaan perniagaan perkongsian, syarikat berhad dan koperasi. Bidang tugas seorang akauntan kewangan berbeza dengan bidang tugas seorang akauntan pengurusan. tersebut? Sejauh manakah anda bersetuju dengan kenyataan

Buku Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

17

Prinsip Perakaunan KBSM

 

9.

Perakaunan, pengauditan dan percukaian adalah tiga bidang yang berbeza, tetapi ketiga-tiga bidang ini masih ada persamaan. Bincangkan.

10.

Penyata kewangan sepatutnya mudah difahami, relevan, boleh dipercayai dan boleh dibandingkan. Senaraikan kepentingan ciri-ciri ini dalam penyediaan penyata kewangan.

Buku Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful