เจาะลึก GRE ฉบับหลังสอบเสร็จ

โดย เมื่อลมแรง...ใบไมก็รวง/Dialogue on Writing

________________________________________________________________
(ผมเขียนบทความนี้ตั้งแต 21 พ.ย. 2550)
เพิ่งสอบ GRE เสร็จครับ เหอๆ เลยขออนุญาตมาแชรประสบการณบาง แตผมขอเนนไปที่
Verbal เทานั้น นะครับ แตบอกกอนนะครับ คะแนนไมไดดีจนเวอร แตผมพอใจครับ
กอนอื่นตองบอกวามันเปนอะไรที่แยมากๆ ครับ เพราะวาหลงทางหาศูนยสอบไมเจอ สอบ
16.15 น. แตไปถึง 16.10 น. แบบวาวิ่งๆ --เปนการเริ่มตนที่ชั่วมากๆ ยังไมทันทําขอสอบก็
เครียดสะแลว กลัวไปไมทัน -_-"
เอาหละครับ มาถึงคําแนะนําของผม

แนะนําหนังสือ
1. เลมนี้ขาดไมได ฮาๆๆ The Ultimate Guide for Thai Students **Highly
Recommended**
2. Princeton Review: GRE **Highly Recommended**
3. Princeton Review: Verbal
4. Barron's **Highly Recommended**
5. Kaplan: GRE 2007
6. ETS ขอสอบ 10 ป **Highly Recommended**
7. Powerprep **Highly Recommended**
8. อื่นๆ ที่เอาไวทําขอสอบอยางเดียว -- GRE Dummies, Acro (พวกนี้ไมไดซื้อนะครับ หา
จากหองสมุด)
หนังสือแตละเลมมีขอดีขอเสียตางกันไปครับ
 ถาอยากไดเทคนิคการทําขอสอบ verbal โดยรวมๆ เนนเลม 1 2 3
 ถาอยากไดแบบฝกหัดที่ระดับความยากเทาของจริง เนนเลม 4 6 7 (Princeton's
+ Kaplan ไมไดขี้ฝุนครับ ชิวๆ มาก)
 ถาอยากไดตัวอยางการเขียนที่ดีๆ -- และเหมาะสมกับคะแนน 6/6 (ยังไมได
คะแนนสอบนะครับ เหอๆ เลยไมรูวาดีหรือไมดี): เลม 6 และ 7 (ตัวอยางใน
Princeton + Kaplan เปน cliche มากๆ (ถาไมรูคํานี้ตองรีบเปดหาความหมายนะ
ครับ เหอๆ) เทียบกับ essay ตัวอยางของ ETS คนละเรื่องเลยครับ ไมขอวิเคราะห
ตรงนี้แลวกันครับ)
 ถาอยากไดศัพท ไมพนเลม 4 เทานั้นครับ

เว็บไซต
1. Princeton (ซื้อหนังสือ แลวจะมีแบบฝกหัดบทเวปใหทําครับ)

2. Kaplan (ซื้อหนังสือ แลวจะมีแบบฝกหัดบทเวปใหทําครับ)

ศัพทมันเยอะ แลวจะทองไปหมดเหรอนั่นหนะ?
คําแนะนํา: ทองหมดได ทองไปเลยครับศัพทใน barron's ... แตผมเองทองไมหมดนะ เห
อๆ การทองศัพทของผมคอนขางกระจัดกระจาย
 เริ่มจาก 330 คํา barron's ... ทองหมด
 ตอดวย Princeton's hit parade ... ทองหมด
 และไปหนังสือศัพทของ SAT (ขอสอบสอบเขาป. ตรีที่อเมริกา) ... อันนี้ทองไม
หมดมันตั้ง 800 กวาคํา เหอๆ
 ศัพทบางชุดจาก barron's ... จําไดบางไมไดบาง
 และศัพทที่ไดมาจากการทําขอสอบตางๆ จากหนังสือขางบน ... จําไดบางไมได
บาง
ผมวาแคนี้ก็เหลือหลายแลวครับ เพราะวาขอสอบจริงที่ไปสอบวันนี้ศัพทไมไดยากเย็นมาก
มาย เปนศัพทที่เห็นบอยๆ ถาทําขอสอบในหนังสือที่กลาวมาเยอะๆ ครับ อออีกอยางทอง
ศัพทที่มี secondary meaning ดวยนะครับ

หองสอบ
เพราะวาผมไปเกือบไมทัน ขาดสมาธิไป เลยใชเวลา tutorial นั่งจิ้มๆ ไปเพื่อนั่งพัก และตั้ง
สมาธิ คือไมไดอาน แคขอเวลาทําใจวางั้น ... ขอย้ําวาสมาธิสําคัญมากๆ ถึงมากที่สุด
ครับ ตองเตรียมพรอม อยากังวล

ตัวขอสอบ
เริ่มจาก AWA Issue
ไมรูวาโชคดีหรือโชครายที่ 1 ใน 2 ขอที่ผมเลือกไดเปนขอที่เคยสุมๆ เขียนดู--แตเขียนได
ไมดี--แตผมก็เลือกขอนี้แลวกัน เพราะวาอยางนอยก็ไมตองคิดเหตุผลใหมทั้งหมด บอก
ตรงๆ วาผมมึนมากไมรูวาจะเริ่มยังไง เพราะวาเปนคนหัวชามากๆ อะ ก็เลยพิมพๆ ไปเลยไม
สน ไมได outline กอน เพราะวานึกไมออกจริงๆ (มัวแตเสียเวลา outline กลัวหมดเวลา)
ปรากฎวาเขียนไปได 1/2 รูสึกวาหวยมาก ไมไดตรงกับ intro เลย แถมยังจะตอบไมตรงคํา
ถามสักเทาไหร เลย "cut" และ "paste" ไปหลายรอบ "delete" ทั้งยอหนาก็มีหงะ สุดทาย
ตองเอายอหนา 4 ที่คิดวาจะเปน "stand alone paragraph" ทําใหตอนนี้เหลือ 3 ยอหนา
และตอนแรกจะเอายอหนา 3 เปน conclusion ก็ตองเปลียนแผน เอามันเปนยอหนา 4 แลว
สราง conclusion ที่หวยๆ ขึ้นมาแทน -*- จริงๆอานยอหนานึงแลวรูสึกมันไม "complete"
อยากกลับไปเติม ไปเลนกับ "syntactical pattern" ของประโยคสุดทายเพื่อใหมัน "รูสึก"
complete แตวาไมทันแลว เลยไมเสี่ยงครับ ............ บทเรียน: มีสติ และเขียน outline

ไวครับ
พอเสร็จแลวตอดวย AWA Argument
พอไดโจทยขาดสติ "ทําไมมันตองเปนตัวเลข แลวก็เรื่องการเงินดวยวะ ใหตายเหอะ" นั่ง
อานโจทยไป 5 นาที ยังเขียนยังหา "claim" ไมไดเลยครับ เพราะมัวแตคิดวาตัวเลขๆๆๆ
การเงินๆๆๆ ทั้งนั้นเวย สุดทายทําแบบเดิม "เอาวะ เขียนแมรงไปเถอะ อยางนอยใหมันมี
อะไรไวกอน" จาก 1 ยอหนา กลายเปน 2 และกลายเปน 3 และกลายเปน 2 อีกแลว
(เพราะวาผมตัดแปะ เพื่อผสมผสานยอหนากัน) สุดทายได 4 ยอหนา เวลาเหลือ 5 นาที
กลับไปตรวจทาน รูสึกวามัน "weak" มากลับไปเพิ่มอีกยอหนาแลวกัน (ตอนนี้เหลือ 2 นาที
เทานั้น) พิมพคําวา "measure the factors" ซึ่งเปน 3 คําสุดทายที่อยากเขียนยังไมจบ
หมดเวลา เลยไดไปแค "merasre fac" เหอๆๆ ............ บทเรียน: มีสติ

--> คําแนะนํา ฝกเขียน essay อยางนอยสัก 10 essay ครับ จับเวลาดวย <-ไดพัก 10 นาที ไมไหวครับตองพัก หามทําเกง ทําขอสอบตอไปเลยเด็ดขาด!!!
กลับมานั่งที่ "ขอเถอะ เพิ่งพักมา มีสติดีขึ้นหนอย ขอเปน verbal กอนนะคราบบบบ เพราะ
วาทํา verbal ตอนมีสติดีๆ"
บนหนาจอ ................. "Quatative" 28 questions, 45 mins ................................
ชั่วๆ จริง เอาวะ
--------- ขามไปนะครับ ---------

เอาหละตอไปเปน verbal
สูดหายใจเต็มปอด สู
ขอแรก antonym เออพอได
ขอสอง ยังไงหวา
ทําไปเรื่อยๆ "เหย ทําไมไมมี reading เลยวะ" ตายแนๆ แสดงวากรูทําผิดเยอะแนเลย
reading ถึงไมมาสักที ซวยจริงๆ
และแลว reading ที่นารักของผมก็โผลมาขอ 12 ................ ขนาดความยาว 100 บรรทัด
เรื่องประวัติศาสตร --แหมเยี่ยม (ประชด) จริงๆ ผมอานไมจบไมคอยรูเรื่องอะนะครับ ผานๆ
ไป แลวก็ทําขอสอบแบบยอนกลับไปมา
พอหมด reading ก็เจอ analogy, sentence completion อีกหนอย สัก 4-5 ขอ
และแลว reading (วรรณคดี) มันมาอีกแลว! ทีนี้ 100 บรรทัดอีกแลว อยากจะดีดกะโหลก
มันจริงๆ ... จําไดผมกุมขมับเลย
อานและทําขอสอบ reading ชุดนี้ไป

มี antonym โผลมา 1 ขอ
แลว reading มันมาอีกแลว!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ผมนึกใจ "ตายโหงงงงง" กะเอากันตายไปคนละขางหรือไงวะ ทีนี้เรื่องวิทย ดาวพลูโตไร
เนี่ยแหละ เวลาก็จะหมด เหลือ 8 นาที แตผมเพิ่งทําถึงขอ 20 ผมเลยตัดสินใจอานๆ 1 รอบ
แลวทําตามบุญตามกรรม
จากนั้นเหลือ 6 นาทีสําหรับ 20 ขอหลัง ซึ่งงายหนอย ผมเลยทําแบบเร็วๆ ไดเหอ

คําแนะนํา
antonym - ศัพทๆๆๆๆๆ ทองเขาไปครับ เมือไหรที่เราคิดวาจะตอบแลว ใหกลับมาคิดอีก
ทีวาใชจริงหรือเปลา ไมใชวา เจอแลวตอบปุบ
analogy - ตัดชอยสที่ไมมีคูสัมพันธกันออกไปใหไดครับ เชน KEYBOARD : MEDICINE
reading - อาน passage ใหหมด อยาอานแคบรรทัดแรกหรือบรรทัด 2 ของแตละยอหนา
sentence completion - หา clue ใหเจอ (สําคัญมากๆ) จากนั้นเมื่อไดคําตอบแลว อาน
ประโยคทั้งประโยคอีกครั้งพรอมคําตอบ ดูวามัน make sense ไหม

*****อยากลัวที่จะมั่ว ถาจําเปนมั่วเลยครับ เพื่อไปขอตอไป*****

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful