VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS SKELBIMAI APIE KONKURSUS Į VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGAS* Skelbiami konkursai

į šias valstybės tarnautojų pareigas: Skelbimo numeris: 5957 Konkursą organizuojanti įstaiga: Marijampolės visuomenės sveikatos centras Finansų ir apskaitos skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (B lygis, 8 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypčių išsilavinimą; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 5 metų buhalterinio darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais viešųjų juridinių asmenų finansavimą, biudžetinių įstaigų finansinę-ūkinę veiklą, būti susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, raštvedybos ir dokumentų rengimo taisyklėmis; gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 7 kab., A. Valaičio g. 2, Marijampolėje. Išsamesnė informacija tel. (8 343) 91 315.
_____________

Skelbimo numeris: 5837 Konkursą organizuojanti įstaiga: Birštono savivaldybės administracija Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 11 kategorija) Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas; mokėti vieną užsienio kalbą (A2 lygis pagal Europass); mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis; turėti 1 m. darbo patirtį; žinoti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeimos teisę, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, teisingumo ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius civilinės būklės aktų registravimą ir įtraukimą į apskaitą, gyvenamosios vietos deklaravimą; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius savivaldą, valstybės tarnybą, asmens duomenų teisinę apsaugą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų archyvavimą, piliečių ir kitų asmenų savivaldybės institucijose aptarnavimą, raštvedybą; būti susipažinusiam su Birštono savivaldybės administracijos bei Civilinės metrikacijos skyriaus veiklos nuostatais; gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Birštono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo tarnyboje, 218 kab., Jaunimo g. 2, Birštone. Išsamesnė informacija tel. (8 319) 62 001, mob. tel. 8 686 62 910, juristas@birstonas.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5853 Konkursą organizuojanti įstaiga: Birštono savivaldybės administracija Ūkio departamento direktoriaus (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 13 kategorija) Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas; mokėti vieną užsienio kalbą (B1 lygis pagal Europass); mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis; turėti 5 m. vadovaujamo darbo patirties; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei darbo santykius, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.

Dokumentai priimami: Birštono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo tarnyboje, 218 kab., Jaunimo g. 2, Birštone. Išsamesnė informacija tel. (8 319) 62 001, mob. tel. 8 686 62 910, juristas@birstonas.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5854 Konkursą organizuojanti įstaiga: Birštono savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo kultūros paveldo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 9 kategorija) Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas meno (architektūros) studijų išsilavinimas; mokėti vieną užsienio kalbą (B1 lygis pagal Europass); mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, AutoCad kompiuterinėmis programomis; turėti projektavimo patirties; nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatą; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, kultūros paveldo objektų apsaugą, teritorijų planavimą ir statybas, raštvedybą, su kraštovaizdžio formavimo uždaviniais ir sugebėti juos taikyti praktinėje veikloje; sugebėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Kiti konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai: nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas Dokumentai priimami: Birštono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo tarnyboje, 218 kab., Jaunimo g. 2, Birštone. Išsamesnė informacija tel. (8 319) 62 001, mob. tel. 8 686 62 910, juristas@birstonas.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5933 Konkursą organizuojanti įstaiga: Skuodo rajono savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 11 kategorija) Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimas; turėti galiojantį Kvalifikacijos atestatą savivaldybės vyriausiojo(-iosios) architekto(-ės) pareigybės funkcijoms vykdyti; ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą teritorijų planavimo arba teritorijų planavimo priežiūros, statybos, projektavimo arba statybos priežiūros srityse; išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statinių statybą bei jų valstybinę priežiūrą, išmanyti dokumentų rengimo ir dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; mokėti anglų kalbą B1 lygiu. Dokumentai priimami: Kanceliarijos skyriuje, 210 kab., Vilniaus g. 13, LT98115 Skuode. Išsamesnė informacija tel. (8 440) 73 984, kanceliarija@skuodas.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5954 Konkursą organizuojanti įstaiga: Skuodo rajono savivaldybės administracija Aleksandrijos seniūnijos seniūno pavaduotojo (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 7 kategorija) Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas; būtina gebėti atsirinkti ir taikyti darbe reikalingas taisykles, metodikas, instrukcijas; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius ir vietos savivaldos funkcijas, išmanyti dokumentų rengimo ir dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles; gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą; savarankiškai pasirinkti veiklos metodus; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; turėti įgūdžių

bendraujant su gyventojais; mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; mokėti anglų kalbą B1 lygiu. Dokumentai priimami: Kanceliarijos skyriuje, 210 kab., Vilniaus g. 13, LT98115 Skuode. Išsamesnė informacija tel. (8 440) 73 984, kanceliarija@skuodas.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5946 Konkursą organizuojanti įstaiga: Palangos miesto savivaldybės administracija Biudžeto skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 8 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos išsilavimą; informatikos krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą su įgytu magistro kvalifikaciniu laipsniu; mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer programomis; turėti vienerių metų darbo pagal įgytą specialybę patirtį; išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Europos vietos savivaldos chartiją, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Biudžeto sandaros, Biudžetinių įstaigų, Buhalterinės apskaitos, Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo, Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos, Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos, Korupcijos prevencijos, Savivaldybių administracinės priežiūros, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, Vietos savivaldos, Žemės reformos įstatymus, Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius nuomos mokestį už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius, biudžeto sudarymą ir vykdymą, buhalterinę apskaitą, informacijos apie suteiktą valstybės pagalbą registrui teikimą ir gavimą, savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus nuostatus, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus. Dokumentai priimami: Vytauto g. 73, 103 kab., LT-0134 Palanga. Išsamesnė informacija tel. (8 460) 49 338, personalas@palanga.lt, www.palanga.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5920 Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos centras Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 9 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5921 Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos centras Širvintų skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą; mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų

kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5952 Konkursą organizuojanti įstaiga: Marijampolės visuomenės sveikatos centras Vilkaviškio skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (B lygis, 8 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą, bei būti gerai susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, išmanyti raštvedybos taisykles; gebėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti apibendrinimus bei išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 7 kab., A. Valaičio g. 2, Marijampolėje. Išsamesnė informacija tel. (8 343) 91 315.
_____________

Skelbimo numeris: 5977 Konkursą organizuojanti įstaiga: Marijampolės visuomenės sveikatos centras Šakių skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 9 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą; mokėti anglų arba vokiečių kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą, bei būti gerai susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, išmanyti raštvedybos taisykles; mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti apibendrinimus bei išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 7 kab., A. Valaičio g. 2, Marijampolėje. Išsamesnė informacija tel. (8 343) 91 315.
_____________

Skelbimo numeris: 5823 Konkursą organizuojanti įstaiga: Panevėžio visuomenės sveikatos centras Finansų ir apskaitos skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (B lygis, 8 kategorija) Specialieji reikalavimai: aukštasis neuniversitetinis arba aukštesnysis, arba iki 1995 m. įgytas specialusis vidurinis socialinių mokslų (ekonominis) išsilavinimas; mokėti dirbti su kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis finansinėje ar buhalterinės apskaitos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus,

reglamentuojančius viešųjų juridinių asmenų finansavimą, biudžetinių įstaigų finansinę-ūkinę veiklą, būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą; žinoti finansavimo ir kontrolės pagrindinius principus ir tvarką; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Panevėžio visuomenės sveiaktos centre, 3 kab., Respublikos g. 13, Panevėžyje. Išsamesnė informacija tel. (8 45) 46 10 81.
_____________

Skelbimo numeris: 5824 Konkursą organizuojanti įstaiga: Panevėžio visuomenės sveikatos centras Darbo organizavimo skyriaus vyresniojo specialisto (planavimui) (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (B lygis, 8 kategorija) Specialieji reikalavimai: aukštasis neuniversitetinis arba aukštesnysis, arba iki 1995 m. įgytas specialusis vidurinis biomedicinos mokslų (visuomenės sveikatos) išsilavinimas; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažiau kaip 1 metų patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą, strateginį planavimą, bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, raštvedybos ir dokumentų rengimo taisyklėmis; būti susipažinusiam su Europos Sąjungos ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos priežiūrą; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Panevėžio visuomenės sveikatos centre, 3 kab., Respublikos g. 13, Panevėžyje. Išsamesnė informacija tel. (8 45) 46 10 81.
_____________

Skelbimo numeris: 5825 Konkursą organizuojanti įstaiga: Panevėžio visuomenės sveikatos centras Darbo organizavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (juristo) (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 9 kategorija) Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimas; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo stažą visuomenės sveikatos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, visuomenės sveikatos sistemą; būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisinės bazės struktūra, norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos saugą ir kontrolę; išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles; mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Panevėžio visuomenės sveikatos centre, 3 kab., Respublikos g. 13, Panevėžyje. Išsamesnė informacija tel. (8 45) 46 10 81.
_____________

Skelbimo numeris: 5852 Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos centras Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo

patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5897 Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos centras Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5935 Konkursą organizuojanti įstaiga: Marijampolės visuomenės sveikatos centras Vilkaviškio skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (B lygis, 8 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą, bei būti gerai susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, išmanyti raštvedybos taisykles; gebėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti apibendrinimus bei išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 7 kab., A. Valaičio g. 2, Marijampolėje. Išsamesnė informacija tel. (8 343) 91 315.
_____________

Skelbimo numeris: 5953 Konkursą organizuojanti įstaiga: Marijampolės visuomenės sveikatos centras Darbo organizavimo skyriaus vyresniojo specialisto (planavimui) (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (B lygis, 8 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą, strateginį planavimą, bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, raštvedybos ir

dokumentų rengimo taisyklėmis. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 7 kab., A. Valaičio g. 2, Marijampolėje. Išsamesnė informacija tel. (8 343) 91 315.
_____________

Skelbimo numeris: 5917 Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija Švenčionių skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 8 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti auštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą; gerai mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčių administravimą, valstybės tarnybą; išmanyti dokumentų valdymo taisykles. Dokumentai priimami: Personalo skyriuje, 15 kab., Šermukšnių g. 4, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel.: (8 5) 268 7791, 268 7604.
_____________

Skelbimo numeris: 5943 Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Viršininko pavaduotojo (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 16 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti biomedicinos mokslų studijų srities medicinos arba farmacijos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą bei biomedicinos mokslų studijų srities habilituoto daktaro arba daktaro mokslinį laipsnį; mokėti anglų kalbą B2 lygiu; mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis; turėti 1 m. vadovaujamo darbo patirties; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaistinių preparatų registraciją ir monitoringą, ikiklinikinius ir klinikinius tyrimus, informacijos apie vaistinius preparatus teikimą; turėti pakankamai specialiųjų žinių medicinos ir farmakologijos srityse, kad būtų užtikrinta vaistinių preparatų registracijos bylų vertintojų darbo kokybė bei kontrolė; būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais farmacinės veiklos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius; išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, valstybės tarnautojų veiklos etikos taisykles; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti darbą; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, sugebėti savarankiškai kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti duomenis ir informaciją, juos vertinti. Dokumentai priimami: Personalo skyriuje, 110 kab., Trakų g. 9/1, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 263 9268 (vedėja Agnė Kerutytė), AgneKerutyte@vvkt.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5967 Konkursą organizuojanti įstaiga: Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija Operatyvios kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 9 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės krypties išsilavinimą; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų (ekonomikos) arba teisės srityse; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčių administravimą, valstybės tarnybą,

darbo santykius, mokėti juos savarankiškai taikyti, vykdant pavestas užduotis; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Personalo tarnyboje, 107 kab., H. Manto g. 2, Klaipėdoje. Išsamesnė informacija tel. (8 46) 46 92 23.
_____________

Skelbimo numeris: 5979 Konkursą organizuojanti įstaiga: Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija Akcizų administravimo skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 8 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės, viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą, technologijos mokslų studijų srities pramonės inžinerijos ir mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimą; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais akcizų apskaičiavimą, mokėjimą, sandėlių administravimą ir kontrolę; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją. Dokumentai priimami: Personalo tarnyboje, 107 kab., H. Manto g. 2, Klaipėdoje. Išsamesnė informacija tel. (8 46) 46 92 23.
_____________

Skelbimo numeris: 5980 Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos metrologijos inspekcija Šiaulių apskrities sektoriaus viršininko (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 13 kategorija) Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas tecnologijos mokslų studijų srities išsilavinimas; mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 5 metų metrologinio darbo patirtį; gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais teisinės metrologijos sritį ir rinkos priežiūrą, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teisinės metrologijos sritį, rinkos priežiūrą ir atitikties įvertinimą. Dokumentai priimami: Teisės ir personalo skyriuje, 211 kab., Tilto g. 17/Radvilų g. 4, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 212 2241, simona.vilimaite@metrinsp.lt, www.metrinsp.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5905 Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Finansų ir turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 11 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, finansų ar apskaitos išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis); mokėti anglų kalbą B1 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, būti susipažinusiam su iždo valdymo sistema Navision; turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje ir patirties sudarant valstybės investicijų programą asignavimų planavimo ir valdymo srityje; būti susipažinusiam

su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais bei teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę kultūros įstaigų veiklą, valstybės kapitalo investavimą, strateginį veiklos planavimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje; žinoti Ilgalaikę valstybės raidos strategiją kultūros srityje, Kultūros ministerijos strateginį veiklos planą, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą, Valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikaciją, valstybės kapitalo investicijų planavimo metodiką, strateginio planavimo metodiką; mokėti kaupti ir analizuoti finansines ataskaitas ir kitą informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, daryti išvadas; mokėti rengti teisės aktų projektus, analizuoti piliečių ir institucijų skundus, pasiūlymus ir prašymus, rengti atsakymus; sugebėti atlikti teisės aktų (pagal skyriaus kompetenciją) ekspertizę, rengti ministerijos šios srities dokumentus; išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. Dokumentai priimami: Teisės ir personalo skyriuje, 207 kab., J. Basanavičiaus g. 5, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 262 0946, a.semeniukiene@lrkm.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5964 Konkursą organizuojanti įstaiga: Klaipėdos apskrities viršininko administracija Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 9 kategorija) Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas technologijos mokslų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimas; mokėti dirbti kompiuteriu: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį statybos, projektavimo ar statybos priežiūros srityje; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos įsakymais, teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei statinių naudojimo nuostatais, kitais normatyviniais aktais, reglamentuojančiais statybą bei viešąjį administravimą, žinoti Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisykles, išmanyti bendrąsias raštvedybos taisykles; turėti vairuotojo pažymėjimą. Dokumentai priimami: Personalo ir ūkio tarnyboje, 213 kab., Danės g. 17, Klaipėdoje. Išsamesnė informacija tel. (8 46) 31 49 20, G.Tampauskiene@klaipeda.aps.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5990 Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Programų skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 11 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; mokėti anglų arba prancūzų kalbą A1 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, viešųjų pirkimų vykdymą, teisės aktų rengimo taisyklėmis; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Fondo veiklą; mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą; išmanyti raštvedybos taisykles; būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti. Dokumentai priimami: Teisės ir personalo skyriuje, 207 kab., J. Basanavičiaus g. 5, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 262 0946, s.semeniukiene@lrkm.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5892 Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos centras Darbo organizavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnisį); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos vykdoma politika visuomenės sveikatos priežiūros srityje; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5902 Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos centras Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 9 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą; mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5930 Konkursą organizuojanti įstaiga: Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teisės ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 9 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis); mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį tarptautinio bendradarbiavimo srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautinius dokumentus, reglamentuojančius su migracijos procesais susijusius klausimus; įstatymų nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. Dokumentai priimami: Administravimo skyriuje, 250 kab., Šventaragio g. 2, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 271 8401, www.migracija.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 6021 Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Regioninės politikos departamento Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 11 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; mokėti anglų kalbą B2 lygiu (pagal Europass); mokėti dirbti kompiuterio programomis: Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Internet Explorer, Outlook Express; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vadybos arba administravimo, arba ekonomikos, arba finansų valdymo srityje; būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos paramos ir struktūrinių fondų lėšų valdymo principus ir šių fondų finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų valdymo principus; būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais struktūrinės ir regioninės politikos formavimą ir įgyvendinimą, viešojo sektoriaus įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą, viešųjų pirkimų tvarką; būti gerai susipažinusiam su INTERREG IIIB ir INTERREG IIIC programų įgyvendinimą reglamentuojančiais dokumentais; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba; savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas. Dokumentai priimami: Vidaus reikalų ministerijos Personalo departamente, 314 kab., Šventaragio g. 2, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 271 8283.
_____________

Skelbimo numeris: 6025 Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Regioninės politikos departamento Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; mokėti anglų kalbą B1 lygiu (pagal Europass); mokėti dirbti kompiuterio programomis: Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Internet Explorer, Outlook Express; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vadybos arba administravimo, arba ekonomikos, arba finansų valdymo srityje; būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos paramos ir struktūrinių fondų lėšų valdymo principus ir šių fondų finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą; būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais struktūrinės ir regioninės politikos formavimą ir įgyvendinimą, viešojo sektoriaus įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą, viešųjų pirkimų tvarką; būti gerai susipažinusiam su INTERREG IIIA programą tarp Lietuvos, Lenkijos ir Kaliningrado srities reglamentuojančiais dokumentais; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba; savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas. Dokumentai priimami: Vidaus reikalų ministerijos Personalo departamente, 314 kab., Šventaragio g. 2, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 271 8283.
_____________

Skelbimo numeris: 5745 Konkursą organizuojanti įstaiga: Panevėžio miesto savivaldybės administracija Kanceliarijos vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (B lygis, 7 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą; mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, informacine sistema LOTUS NOTES; gerai išmanyti Viešojo administravimo įstatymą, Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, Administracinių teisės pažeidimų kodekso reikalavimus; savo darbe privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija,

įstatymais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis, savivaldybės administracijos, Kanceliarijos nuostatais; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, rengti informaciją; mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sugebėti organizuoti Administracinės komisijos veiklą; gebėti bendrauti su kitomis institucijomis ir klientais. Dokumentai priimami: Teisės skyriuje, 304 kab., Laisvės a. 20, Panevėžyje. Išsamesnė informacija tel. (8 45) 50 13 04, v.keryte@panevezys.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5856 Konkursą organizuojanti įstaiga: Panevėžio miesto savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (B lygis, 10 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties ar technologijų mokslų studijų srities kraštotvarkos krypties išsilavinimą. Turėti 1 metų darbo patirtį kraštovaizdžio architektūros srityje. Turi mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook ir informacine sistema LOTUS NOTES. Turi išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kraštovaizdžio architektūrą. Privalo gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Teisės skyrius, 304 kab., Laivės a. 20, Panevėžys. Išsamesnė informacija tel. (8 45) 50 13 04, v.keryte@panevezys.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5857 Konkursą organizuojanti įstaiga: Panevėžio miesto savivaldybės administracija Vaiko teisių apsaugos tarnybos vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 9 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba socialinio darbo krypties išsilavinimą; mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer; turėti 2 metų darbo su vaikais patirtį; išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vaiko teisių apsaugą ir šeimos santykius, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybės tarnybos,Vietos savivaldos, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymais, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais; privalo gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, prireikus priimti sprendimus; mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu, žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo ir dokumentų rengimo taisykles. Dokumentai priimami: Teisės skyriuje, 322 kab. (vyr. specialistė Augėnija Zalagėnienė, tel. (8 45) 50 13 22, a.zalageniene@panevezys.lt), Laisvės a. 20, Panevėžyje. Išsamesnė informacija tel. (8 45) 50 13 04 , v.keryte@panevezys.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5858 Konkursą organizuojanti įstaiga: Panevėžio miesto savivaldybės administracija Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojo (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 11 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos krypties išsilavinimą ir 3 metų darbo patirtį pagal turimą specialybę. Turi mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exsel, MS Outlook, Internet Explorer. Turi išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus,

reglamentuojančius valstybės tarnybą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, socialinio būsto suteikimą, valstybės paramą būstui įsigyti, ir kitus dokumentus, susijusius su Turto valdymo poskyrio funkcijų vykdymu, teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles. Turi mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Privalo gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. Dokumentai priimami: Teisės skyrius, 304 kab., Laisvės a. 20, Panevėžyje. Išsamesnė informacija tel. (8 45) 50 13 04, v.keryte@panevezys.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5843 Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos centras Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5845 Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos centras Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5846 Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos centras Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.

_____________

Skelbimo numeris: 5847 Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos centras Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5848 Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos centras Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5849 Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos centras Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5850 Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos centras Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis

laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5851 Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos centras Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5886 Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos centras Darbo organizavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (planavimui) (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 11 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos vykdoma politika visuomenės sveikatos priežiūros srityje; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5893 Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos centras Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos

įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5894 Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos centras Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5895 Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos centras Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5896 Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos centras Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.

_____________

Skelbimo numeris: 5898 Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos centras Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5899 Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos centras Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5900 Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos centras Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5901 Konkursą organizuojanti centras

įstaiga:

Vilniaus

visuomenės

sveikatos

Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5883 Konkursą organizuojanti įstaiga: Tauragės apskrities viršininko administracija Turto ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo administravimo srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius; išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktiškai; mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer. Dokumentai priimami: Tauragės apskrities viršininko administracijoje, Turto ir personalo skyriuje, 30 kab., Vasario 16-osios g. 6, Tauragėje. Išsamesnė informacija tel. (8 446) 61 799.
_____________

Skelbimo numeris: 5926 Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos centras Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (B lygis, 8 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5932 Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos centras Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis

laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5937 Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos centras Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (B lygis, 8 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5955 Konkursą organizuojanti įstaiga: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 9 kategorija) Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės, vadybos ir verslo administravimo krypties ar technologijos mokslų studijų srities arba jam prilygintą išsilavinimą; mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, projektų valdymą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų rengimą. Dokumentai priimami: Bendrajame skyriuje, 208 kab. (tel. (8 346) 20 455, daliaber@kaisiadorys.sav.lt), Bažnyčios g. 4, Kaišiadoryse. Išsamesnė informacija tel.: (8 346) 20 480, 20 450, www.kaisiadorys.lt. ______________ *Asmenys, pageidaujantys

dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas (toliau – pretendentai), privalo pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai šiuos dokumentus: 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse. 2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę ir amžių patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas. 3. Gyvenimo aprašymą. 4. Užpildytą pretendento anketą (pretendento anketa gali būti pildoma vietoje pateikiant dokumentus asmeniškai). 5. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, kurią eiti paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas specialusis reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį (stažą), ir jų kopijas. 6. Jei konkursą organizuojanti įstaiga reikalauja, kitus skelbime nurodytus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, kurią eiti paskelbtas konkursas, aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.

Pretendentai gali pateikti asmeniškai šių dokumentų originalus arba siųsti registruotu laišku notaro patvirtintas jų kopijas konkursą organizuojančios įstaigos už personalo tvarkymą atsakingam asmeniui ar už personalo tvarkymą atsakingam padaliniui. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo „Informaciniuose pranešimuose“ dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną. Atrankos būdas – egzaminas raštu ir žodžiu. Išsamesnę informaciją apie organizuojamą konkursą galite gauti iš konkursą organizuojančios įstaigos arba rasti interneto tinklalapyje http://www.vtd.lt.
_____________

SKELBIMAI APIE PRIĖMIMĄ Į VALSTYBĖS TARNYBĄ KLAIPĖDOS VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TARNYBOS SKELBIMAS Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba skelbia 2 advokatų, nuolat teiksiančių antrinę teisinę pagalbą civilinėse ir administracinėse bylose Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritorijoje, konkursą. Reikalavimai: į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą įrašyti advokatai, turintys teisės verstis advokato veikla liudijimą. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (prašyme būtina nurodyti visus pretendento kontaktinius duomenis ir advokato pažymėjimo numerį); 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą bei šių dokumentų kopijas; 3. išrašą iš Advokatų tarybos protokolo, įrodantį, kad pretendentas įrašytas į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą, taip pat teisės verstis advokato veikla liudijimą bei šių dokumentų kopijas; 4. Lietuvos advokatūros teigiamą nuomonę dėl tinkamumo teikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą; 5. užpildytą pretendento anketą (anketą galima rasti internete arba pildyti vietoje). Dokumentai pateikiami asmeniškai arba registruotu laišku. Jei dokumentai siunčiami registruotu laišku, dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro. Pretendentų atrankos būdas: egzaminas raštu ir pretendentų privalumų vertinimas. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo spaudoje dienos (įskaitant paskelbimo spaudoje dieną) adresu: Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, Herkaus Manto g. 38, LT-92233 Klaipėda. Telefonas pasiteirauti (8 46) 25 61 76. Apie konkurso datą, laiką ir vietą tarnyba informuos papildomai. DIREKTORIUS
_____________

RIMVIDAS VALANČIUS

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS SKELBIMAS Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos skelbia atrankas laisvoms statutinių valstybės tarnautojų pareigybėms: 1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Situacijų koordinavimo skyriaus vyresniojo specialisto Lygis: B. Kategorija: 9. Pareiginis laipsnis: vidaus tarnybos kapitonas. Specialieji reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą; būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais incidentų, ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų padarinių likvidavimą, priešgaisrinę saugą, valstybės bei vidaus tarnybą; mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pradedančiojo vartotojo A1 lygiu (pagal Europass); mokėti dirbti su Microsoft Office ir OpenOffice programiniais paketais bei duomenų bazėmis; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti teisės aktų rengimo ir dokumentų tvarkymo bei apskaitos taisykles; mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, analizuoti ir teikti išvadas; išmanyti informacijos perdavimo, komunikacijos priemones ir naujausias technologijas; turėti darbo koordinavimo įgūdžių, valdymo sugebėjimų; atitikti nustatytus reikalavimus asmeniui, pretenduojančiam gauti leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame vidaus reikalų ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis); atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir pareigūnų fizinio pasirengimo tikrinimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti tam tikras pareigas tam tikruose vidaus reikalų įstaigų padaliniuose, ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo taisyklėse, patvirtintose vidaus reikalų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-500, nustatytus reikalavimus (antrasis lygis). 2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vyriausiosios valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos Normavimo skyriaus viršininko pavaduotojo Lygis: A. Kategorija: 13. Pareiginis laipsnis: vidaus tarnybos majoras. Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo patirtį priešgaisrinės saugos srityje; būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbo organizavimą, valstybinę priešgaisrinę priežiūrą, viešąjį administravimą bei priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis; mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; mokėti anglų kalbą A1 lygiu (pagal Europass); mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; atitikti nustatytus reikalavimus asmeniui, pretenduojančiam gauti leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame vidaus reikalų ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis); atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir pareigūnų fizinio pasirengimo tikrinimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti tam tikras pareigas tam tikruose vidaus reikalų įstaigų padaliniuose, ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo taisyklėse, patvirtintose vidaus reikalų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-500, nustatytus reikalavimus (trečiasis lygis). Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis). Privalumai vertinami, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 15 straipsnio 2 dalies nuostatomis. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus vardu); Lietuvos Respublikos piliečio pasą (originalą ir kopiją);

išsilavinimą liudijantį dokumentą (originalą ir kopiją); valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą (originalą ir kopiją); gyvenimo aprašymą. Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra laikoma personalo padalinyje, kuriam teikiamas prašymas. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, pateikiamos nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos. Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo „Informaciniuose pranešimuose“ dienos adresu: Švitrigailos g. 18, 408 kab., Vilnius. Telefonas pasiteirauti (8 5) 271 6817. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS, L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS ARTŪRAS RAČKAUSKAS

_____________

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS SKELBIMAI Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos skelbia atranką laisvai aukštesnei statutinio valstybės tarnautojo – Vilniaus miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 1-osios komandos budinčios pamainos vyresniojo specialisto (viena pareigybė), 2-osios komandos budinčios pamainos vyresniojo specialisto (viena pareigybė), 3iosios komandos budinčios pamainos vyresniojo specialisto (viena pareigybė) – pareigybėms. Lygis: A. Kategorija: 7. Pareiginis laipsnis: vidaus tarnybos kapitonas. Reikalavimai: 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų srities saugos inžinerijos krypties išsilavinimą, gaisrinės saugos inžinieriaus kvalifikaciją. 2. Išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus tarnybą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbo organizavimą, ekstremalių situacijų valdymą, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimą. 3. Turėti darbo valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje patirties (pageidautina gaisrų gesinimo srityje). 4. Turėti ugniagesio gelbėtojo bazinio parengimo baigimo pažymėjimą. 5. Turėti sveikatos žinių pažymėjimą. 6. Būti pripažintu tinkamu eiti pareigas, kurioms sveikatos reikalavimai nustatyti Sveikatos būklės reikalavimų sąvado I skiltyje. 7. Būti tokio fizinio pasirengimo, kuris atitiktų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimus, nustatytus pirmajam lygiui priskiriamiems pareigūnams. 8. Gerai žinoti tarnybos ir komandos operacijų rajono operatyvinius ir taktinius duomenis, svarbių ir gaisro atžvilgiu pavojingų objektų išsidėstymą, gaisrų plitimo dinamiką, gaisrų gesinimo principus ir taktiką, gelbėjimo darbų atlikimo ypatybes, mokėti dirbti su gaisrine ir gelbėjimo bei kita komandoje esančia įranga bei technika, žinoti jos taktinius ir techninius duomenis. 9. Mokėti savarankiškai planuoti veiklą, analizuoti bei spręsti tarnybines problemas, turėti vadovavimo sugebėjimų, būti komunikabiliam, iniciatyviam ir ryžtingam, sugebėti vadovauti pavaldžių pareigūnų darbui incidentų likvidavimo metu bei tarnybos vietoje. 10. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, turėti darbo kompiuteriu įgūdžius: mokėti dirbti su Microsoft Windows operacine sistema ir biuro programiniu paketu Open Office. Pretendento atrankos būdas: egzaminas žodžiu ( pokalbis su pareigūnais, siekiant įvertinti turimas žinias pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti).

Pretendentas privalo asmeniškai pateikti šiuos dokumentus: 1. Prašymą dalyvauti atrankoje (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus vardu). 2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą (originalą ir kopiją). 3. Išsilavinimą liudijantį dokumentą (originalą ir kopiją). 4. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą (originalą ir kopiją). 5. Gyvenimo aprašymą. Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra laikoma personalo tarnyboje, kuriai teikiamas prašymas. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, pateikiamos nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos. Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo spaudoje (įskaitant atrankos paskelbimo dieną) adresu: Pamėnkalnio g. 30, 503 kab., Vilnius. Telefonas pasiteirauti (8 5) 271 7535.
_____________

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos skelbia atranką laisvai aukštesnei statutinio valstybės tarnautojo – Vilniaus miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Organizacinio skyriaus vyriausiojo specialisto – pareigybei. Lygis: A. Kategorija: 9. Pareiginis laipsnis: vidaus tarnybos majoras. Reikalavimai: 1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis). 2. Turėti ne mažesnį kaip vienerių metų vidaus tarnybos stažą. 3. Gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, statutinių valstybės tarnautojų veiklą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbo organizavimą, personalo administravimą, viešuosius pirkimus, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, administracinių, baudžiamųjų, darbo ir civilinių teisinių santykių reguliavimą. 4. Mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir praktinę patirtį, perteikti ją kitiems, rengti išvadas ir pasiūlymus, numatyti perspektyvas. 5. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas. 6. Mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Windows operacine sistema ir biuro programiniu paketu Open Office). 7. Būti pripažintu tinkamu eiti pareigas, kurioms sveikatos reikalavimai nustatyti Sveikatos būklės reikalavimų sąvado III skiltyje. 8. Atitikti trečiojo fizinio pasirengimo reikalavimų lygį pagal darbo pobūdį. 9. Pretendentas, laimėjęs atranką, turės įstatymo nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“. Pretendento atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis su pareigūnais, siekiant įvertinti turimas žinias pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti). Pretendentas privalo asmeniškai pateikti šiuos dokumentus: 1. Prašymą dalyvauti atrankoje (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus vardu). 2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą (originalą ir kopiją). 3. Išsilavinimą liudijantį dokumentą (originalą ir kopiją). 4. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą (originalą ir kopiją). 5. Gyvenimo aprašymą. Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra laikoma personalo tarnyboje, kuriai teikiamas prašymas.

Siunčiant dokumentus registruotu laišku, pateikiamos nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos. Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo spaudoje (įskaitant atrankos paskelbimo dieną) adresu: Pamėnkalnio g. 30, 503 kab., Vilnius. Telefonas pasiteirauti (8 5) 271 7535. L. E. TARNYBOS VIRŠININKO PAREIGAS, VIDAUS TARNYBOS PULKININKAS LEITENANTAS
_____________

ALVYDAS BALČYTIS

LIETUVOS KRIMINALINĖS POLICIJOS BIURO SKELBIMAS Lietuvos kriminalinės policijos biuras skelbia atranką į laisvas statutinio valstybės tarnautojo – Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo vyriausiosios valdybos 2-osios valdybos vyresniojo tyrėjo – pareigas. Lygis: A. Kategorija: 9 Maksimalus galimas policijos laipsnis: komisaras inspektorius. Reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 5 metų patirtį teisėsaugos sistemoje arba giminingoje pagal funkcijas institucijoje bei ne mažesnę kaip 3 metų operatyvinio darbo patirtį. Gerai išmanyti operatyvinę veiklą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su Lietuvos Respublikos baudžiamojo, baudžiamojo proceso bei administracinio teisės pažeidimų kodeksų taikymu, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius policijos bei jos operatyvinių padalinių veiklą, mokėti dirbti kompiuteriu, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti savarankiškai organizuoti ir koordinuoti savo darbą. Atranką laimėjęs pretendentas, prieš paskiriamas į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žymos) įslaptinta informacija. Pretendentų atrankos būdas: pretendento profesionalumas ir tinkamumas pretenduojamoms pareigoms vertinamas komisijos posėdyje dalyvaujant pretendentui. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse. 2. Gyvenimo aprašymą (CV). 3. Tiesioginio vadovo išsamią charakteristiką apie pretendentą. 4. Asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę ir amžių patvirtinančius dokumentus, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir visų šių dokumentų kopijas. 5. Leidimo dirbti su dokumentais, pažymėtais atitinkama slaptumo žyma, kopiją. Pastaba. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, pateikiamos nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos. Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso apie laisvas statutinio valstybės tarnautojo pareigas paskelbimo „Informaciniuose pranešimuose“ dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, adresu: Lietuvos kriminalinės policijos biuras (1001 kab.), Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius. Telefonai pasiteirauti: (8 5) 271 7996, 271 7954. VIRŠININKAS
_____________

ALGIRDAS MATONIS