You are on page 1of 24

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS SKELBIMAI


APIE KONKURSUS Į VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGAS*
Skelbiami konkursai į šias valstybės tarnautojų pareigas:

Skelbimo numeris: 5957


Konkursą organizuojanti įstaiga: Marijampolės visuomenės sveikatos
centras
Finansų ir apskaitos skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros
valstybės tarnautojo) pareigos (B lygis, 8 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki
1995 m. įgytą specialųjį vidurinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba
vadybos ir verslo administravimo krypčių išsilavinimą; mokėti dirbti šiomis
kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
turėti ne mažesnę kaip 5 metų buhalterinio darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje;
išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais viešųjų juridinių asmenų
finansavimą, biudžetinių įstaigų finansinę-ūkinę veiklą, būti susipažinusiam su
valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais,
raštvedybos ir dokumentų rengimo taisyklėmis; gebėti sisteminti, apibendrinti
informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 7 kab., A. Valaičio g. 2,
Marijampolėje. Išsamesnė informacija tel. (8 343) 91 315.
_____________

Skelbimo numeris: 5837


Konkursą organizuojanti įstaiga: Birštono savivaldybės administracija
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo (karjeros valstybės tarnautojo)
pareigos (A lygis, 11 kategorija)
Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas
išsilavinimas; mokėti vieną užsienio kalbą
(A2 lygis pagal Europass); mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet
Explorer kompiuterinėmis programomis; turėti 1 m. darbo patirtį; žinoti Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso šeimos teisę, Lietuvos Respublikos įstatymus,
Vyriausybės nutarimus, teisingumo ministro įsakymus ir kitus teisės aktus,
reglamentuojančius civilinės būklės aktų registravimą ir įtraukimą į apskaitą,
gyvenamosios vietos deklaravimą; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus,
Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius savivaldą,
valstybės tarnybą, asmens duomenų teisinę apsaugą, viešąjį administravimą,
dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų archyvavimą, piliečių ir kitų
asmenų savivaldybės institucijose aptarnavimą, raštvedybą; būti susipažinusiam
su Birštono savivaldybės administracijos bei Civilinės metrikacijos skyriaus veiklos
nuostatais; gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti
išvadas; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Birštono savivaldybės administracijos Teisės ir
personalo tarnyboje, 218 kab., Jaunimo g. 2, Birštone. Išsamesnė informacija tel.
(8 319) 62 001, mob. tel. 8 686 62 910, juristas@birstonas.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5853


Konkursą organizuojanti įstaiga: Birštono savivaldybės administracija
Ūkio departamento direktoriaus (karjeros valstybės tarnautojo)
pareigos (A lygis, 13 kategorija)
Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas
išsilavinimas; mokėti vieną užsienio kalbą (B1 lygis pagal Europass); mokėti dirbti
MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis;
turėti 5 m. vadovaujamo darbo patirties; būti susipažinusiam su Lietuvos
Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą
bei darbo santykius, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti
raštvedybos taisykles.
Dokumentai priimami: Birštono savivaldybės administracijos Teisės ir
personalo tarnyboje, 218 kab., Jaunimo g. 2, Birštone. Išsamesnė informacija tel.
(8 319) 62 001, mob. tel. 8 686 62 910, juristas@birstonas.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5854


Konkursą organizuojanti įstaiga: Birštono savivaldybės administracija
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo kultūros paveldo
specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 9
kategorija)
Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas meno
(architektūros) studijų išsilavinimas; mokėti vieną užsienio kalbą (B1 lygis pagal
Europass); mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer,
AutoCad kompiuterinėmis programomis; turėti projektavimo patirties;
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatą; būti susipažinusiam
su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, išmanyti Lietuvos Respublikos
įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos
savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, kultūros paveldo objektų
apsaugą, teritorijų planavimą ir statybas, raštvedybą, su kraštovaizdžio
formavimo uždaviniais ir sugebėti juos taikyti praktinėje veikloje; sugebėti
analizuoti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu
ir žodžiu.
Kiti konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai:
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas
Dokumentai priimami: Birštono savivaldybės administracijos Teisės ir
personalo tarnyboje, 218 kab., Jaunimo g. 2, Birštone. Išsamesnė informacija tel.
(8 319) 62 001, mob. tel. 8 686 62 910, juristas@birstonas.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5933


Konkursą organizuojanti įstaiga: Skuodo rajono savivaldybės
administracija
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto
(karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 11 kategorija)
Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas meno
studijų srities architektūros krypties išsilavinimas; turėti galiojantį Kvalifikacijos
atestatą savivaldybės vyriausiojo(-iosios) architekto(-ės) pareigybės funkcijoms
vykdyti; ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą teritorijų planavimo arba teritorijų
planavimo priežiūros, statybos, projektavimo arba statybos priežiūros srityse;
išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, teritorijų planavimą,
statinių projektavimą, statinių statybą bei jų valstybinę priežiūrą, išmanyti
dokumentų rengimo ir dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles; sklandžiai
dėstyti mintis raštu ir žodžiu; mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
mokėti anglų kalbą B1 lygiu.
Dokumentai priimami: Kanceliarijos skyriuje, 210 kab., Vilniaus g. 13, LT-
98115 Skuode. Išsamesnė informacija tel. (8 440) 73 984, kanceliarija@skuodas.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5954


Konkursą organizuojanti įstaiga: Skuodo rajono savivaldybės
administracija
Aleksandrijos seniūnijos seniūno pavaduotojo (karjeros valstybės
tarnautojo) pareigos (A lygis, 7 kategorija)
Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas
išsilavinimas; būtina gebėti atsirinkti ir taikyti darbe reikalingas taisykles,
metodikas, instrukcijas; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį
administravimą, darbo santykius ir vietos savivaldos funkcijas, išmanyti
dokumentų rengimo ir dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles; gebėti atlikti
teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą; savarankiškai pasirinkti
veiklos metodus; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; turėti įgūdžių
bendraujant su gyventojais; mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
mokėti anglų kalbą B1 lygiu.
Dokumentai priimami: Kanceliarijos skyriuje, 210 kab., Vilniaus g. 13, LT-
98115 Skuode. Išsamesnė informacija tel. (8 440) 73 984, kanceliarija@skuodas.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5946


Konkursą organizuojanti įstaiga: Palangos miesto savivaldybės
administracija
Biudžeto skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės
tarnautojo) pareigos (A lygis, 8 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos,
vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo krypties arba fizinių
mokslų studijų srities statistikos išsilavimą; informatikos krypties aukštąjį
universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą su įgytu magistro kvalifikaciniu
laipsniu; mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
Outlook, Internet Explorer programomis; turėti vienerių metų darbo pagal įgytą
specialybę patirtį; išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti
Europos vietos savivaldos chartiją, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos
Respublikos civilinį kodeksą, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Biudžeto
sandaros, Biudžetinių įstaigų, Buhalterinės apskaitos, Gyventojų turto ir pajamų
deklaravimo, Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos, Įstatymų
ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos, Korupcijos prevencijos, Savivaldybių
administracinės priežiūros, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių
įstaigų, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje, Vietos savivaldos, Žemės reformos įstatymus,
Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, Valstybės tarnautojų veiklos etikos
taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius nuomos mokestį už valstybinę
žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius, biudžeto sudarymą ir
vykdymą, buhalterinę apskaitą, informacijos apie suteiktą valstybės pagalbą
registrui teikimą ir gavimą, savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, savivaldybės
tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, savivaldybės administracijos
veiklos nuostatus, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus
nuostatus, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus.
Dokumentai priimami: Vytauto g. 73, 103 kab., LT-0134 Palanga. Išsamesnė
informacija tel. (8 460) 49 338, personalas@palanga.lt, www.palanga.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5920


Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos
centras
Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiojo specialisto
(karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 9 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų
studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis
laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo
lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word,
MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus,
reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti
informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16,
Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5921


Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos
centras
Širvintų skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės
tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos ar
socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą; mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų
kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis
kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje;
išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą;
mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti
mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16,
Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5952


Konkursą organizuojanti įstaiga: Marijampolės visuomenės sveikatos
centras
Vilkaviškio skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės
tarnautojo) pareigos (B lygis, 8 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki
1995 m. įgytą specialųjį vidurinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės
sveikatos krypties išsilavinimą; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis
programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne
mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje;
išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą,
bei būti gerai susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės
tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, išmanyti raštvedybos
taisykles; gebėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti
apibendrinimus bei išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 7 kab., A. Valaičio g. 2,
Marijampolėje. Išsamesnė informacija tel. (8 343) 91 315.
_____________

Skelbimo numeris: 5977


Konkursą organizuojanti įstaiga: Marijampolės visuomenės sveikatos
centras
Šakių skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo)
pareigos (A lygis, 9 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų
studijų srities išsilavinimą; mokėti anglų arba vokiečių kalbą pradedančiojo
vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis:
MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 3 metų
darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje; išmanyti Lietuvos
Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės
aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą, bei būti gerai
susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį
administravimą, dokumentų rengimą, išmanyti raštvedybos taisykles; mokėti
analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti apibendrinimus bei
išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 7 kab., A. Valaičio g. 2,
Marijampolėje. Išsamesnė informacija tel. (8 343) 91 315.
_____________

Skelbimo numeris: 5823


Konkursą organizuojanti įstaiga: Panevėžio visuomenės sveikatos
centras
Finansų ir apskaitos skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros
valstybės tarnautojo) pareigos (B lygis, 8 kategorija)
Specialieji reikalavimai: aukštasis neuniversitetinis arba aukštesnysis, arba
iki 1995 m. įgytas specialusis vidurinis socialinių mokslų (ekonominis)
išsilavinimas; mokėti dirbti su kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel,
MS Outlook, Internet Explorer; ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis finansinėje
ar buhalterinės apskaitos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus,
reglamentuojančius viešųjų juridinių asmenų finansavimą, biudžetinių įstaigų
finansinę-ūkinę veiklą, būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais
valstybės tarnybą, viešąjį administravimą; žinoti finansavimo ir kontrolės
pagrindinius principus ir tvarką; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti
išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Panevėžio visuomenės sveiaktos centre, 3 kab.,
Respublikos g. 13, Panevėžyje. Išsamesnė informacija tel. (8 45) 46 10 81.
_____________

Skelbimo numeris: 5824


Konkursą organizuojanti įstaiga: Panevėžio visuomenės sveikatos
centras
Darbo organizavimo skyriaus vyresniojo specialisto (planavimui)
(karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (B lygis, 8 kategorija)
Specialieji reikalavimai: aukštasis neuniversitetinis arba aukštesnysis, arba
iki 1995 m. įgytas specialusis vidurinis biomedicinos mokslų (visuomenės
sveikatos) išsilavinimas; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS
Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažiau kaip 1 metų
patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos
įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus,
reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą, strateginį planavimą, bei būti
gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą
reglamentuojančiais teisės aktais, raštvedybos ir dokumentų rengimo taisyklėmis;
būti susipažinusiam su Europos Sąjungos ir norminiais dokumentais,
reglamentuojančiais visuomenės sveikatos priežiūrą; mokėti sisteminti,
apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Panevėžio visuomenės sveikatos centre, 3 kab.,
Respublikos g. 13, Panevėžyje. Išsamesnė informacija tel. (8 45) 46 10 81.
_____________

Skelbimo numeris: 5825


Konkursą organizuojanti įstaiga: Panevėžio visuomenės sveikatos
centras
Darbo organizavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (juristo) (karjeros
valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis,
9 kategorija)
Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis socialinių mokslų studijų
srities teisės krypties išsilavinimas; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis
programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažiau
kaip 1 metų darbo stažą visuomenės sveikatos srityje; išmanyti Lietuvos
Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės
aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo
santykių reguliavimą, visuomenės sveikatos sistemą; būti susipažinusiam su
Europos Sąjungos teisinės bazės struktūra, norminiais teisės aktais,
reglamentuojančiais visuomenės sveikatos saugą ir kontrolę; išmanyti teisės aktų
rengimo ir raštvedybos taisykles; mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti
informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Panevėžio visuomenės sveikatos centre, 3 kab.,
Respublikos g. 13, Panevėžyje. Išsamesnė informacija tel. (8 45) 46 10 81.
_____________

Skelbimo numeris: 5852


Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos
centras
Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo
specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10
kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų
studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis
laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo
lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word,
MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo
patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos
įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus,
reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti
informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16,
Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5897


Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos
centras
Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo
specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10
kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų
studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis
laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo
lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word,
MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo
patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos
įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus,
reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti
informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16,
Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5935


Konkursą organizuojanti įstaiga: Marijampolės visuomenės sveikatos
centras
Vilkaviškio skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės
tarnautojo) pareigos (B lygis, 8 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki
1995 m. įgytą specialųjį vidurinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės
sveikatos krypties išsilavinimą; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis
programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne
mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje;
išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą,
bei būti gerai susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės
tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, išmanyti raštvedybos
taisykles; gebėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti
apibendrinimus bei išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 7 kab., A. Valaičio g. 2,
Marijampolėje. Išsamesnė informacija tel. (8 343) 91 315.
_____________

Skelbimo numeris: 5953


Konkursą organizuojanti įstaiga: Marijampolės visuomenės sveikatos
centras
Darbo organizavimo skyriaus vyresniojo specialisto (planavimui)
(karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (B lygis, 8 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki
1995 m. įgytą specialųjį vidurinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės
sveikatos krypties išsilavinimą; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis
programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne
mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje;
išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos
priežiūrą, strateginį planavimą, bei būti gerai susipažinusiam su valstybės
tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, raštvedybos ir
dokumentų rengimo taisyklėmis. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti
informaciją ir rengti išvadas. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 7 kab., A. Valaičio g. 2,
Marijampolėje. Išsamesnė informacija tel. (8 343) 91 315.
_____________

Skelbimo numeris: 5917


Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus apskrities valstybinė
mokesčių inspekcija
Švenčionių skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės
tarnautojo) pareigos (A lygis, 8 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti auštąjį universitetinį ar jam prilygintą
socialinių mokslų srities viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą; gerai
mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook,
Internet Explorer, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais,
Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčių
administravimą, valstybės tarnybą; išmanyti dokumentų valdymo taisykles.
Dokumentai priimami: Personalo skyriuje, 15 kab., Šermukšnių g. 4, Vilniuje.
Išsamesnė informacija tel.: (8 5) 268 7791, 268 7604.
_____________

Skelbimo numeris: 5943


Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Viršininko pavaduotojo (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A
lygis, 16 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti biomedicinos mokslų studijų srities medicinos
arba farmacijos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą bei biomedicinos
mokslų studijų srities habilituoto daktaro arba daktaro mokslinį laipsnį; mokėti
anglų kalbą B2 lygiu; mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS
Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei
technologijomis; turėti 1 m. vadovaujamo darbo patirties; išmanyti Lietuvos
Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės
aktus, reglamentuojančius vaistinių preparatų registraciją ir monitoringą,
ikiklinikinius ir klinikinius tyrimus, informacijos apie vaistinius preparatus teikimą;
turėti pakankamai specialiųjų žinių medicinos ir farmakologijos srityse, kad būtų
užtikrinta vaistinių preparatų registracijos bylų vertintojų darbo kokybė bei
kontrolė; būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais farmacinės
veiklos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus,
reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius; išmanyti dokumentų
tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, valstybės
tarnautojų veiklos etikos taisykles; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir
rengti išvadas, savarankiškai planuoti darbą; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir
žodžiu, sugebėti savarankiškai kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti
duomenis ir informaciją, juos vertinti.
Dokumentai priimami: Personalo skyriuje, 110 kab., Trakų g. 9/1, Vilniuje.
Išsamesnė informacija tel. (8 5) 263 9268 (vedėja Agnė Kerutytė),
AgneKerutyte@vvkt.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5967


Konkursą organizuojanti įstaiga: Klaipėdos apskrities valstybinė
mokesčių inspekcija
Operatyvios kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros
valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 9 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų
studijų srities ekonomikos, teisės krypties išsilavinimą; mokėti dirbti šiomis
kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų (ekonomikos) arba teisės
srityse; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais
teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčių administravimą, valstybės tarnybą,
darbo santykius, mokėti juos savarankiškai taikyti, vykdant pavestas užduotis;
sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Personalo tarnyboje, 107 kab., H. Manto g. 2,
Klaipėdoje. Išsamesnė informacija tel. (8 46) 46 92 23.
_____________

Skelbimo numeris: 5979


Konkursą organizuojanti įstaiga: Klaipėdos apskrities valstybinė
mokesčių inspekcija
Akcizų administravimo skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros
valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 8 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų
studijų srities ekonomikos, teisės, viešojo administravimo, vadybos ir verslo
administravimo krypties išsilavinimą, technologijos mokslų studijų srities
pramonės inžinerijos ir mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimą; mokėti dirbti
šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook; būti
susipažinusiam su Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu,
Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais
teisės aktais, reglamentuojančiais akcizų apskaičiavimą, mokėjimą, sandėlių
administravimą ir kontrolę; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti
informaciją.
Dokumentai priimami: Personalo tarnyboje, 107 kab., H. Manto g. 2,
Klaipėdoje. Išsamesnė informacija tel. (8 46) 46 92 23.
_____________

Skelbimo numeris: 5980


Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos metrologijos inspekcija
Šiaulių apskrities sektoriaus viršininko (karjeros valstybės tarnautojo)
pareigos (A lygis, 13 kategorija)
Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas
tecnologijos mokslų studijų srities išsilavinimas; mokėti užsienio kalbą (anglų,
vokiečių, prancūzų arba rusų) pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti
dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook,
Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 5 metų metrologinio darbo patirtį;
gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; gebėti sklandžiai dėstyti
mintis raštu ir žodžiu; gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją;
būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos
Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais teisinės metrologijos sritį ir rinkos
priežiūrą, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą ir jo
įgyvendinamuosius teisės aktus, Lietuvos Respublikos administracinių teisės
pažeidimų kodeksą, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir
kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teisinės
metrologijos sritį, rinkos priežiūrą ir atitikties įvertinimą.
Dokumentai priimami: Teisės ir personalo skyriuje, 211 kab., Tilto g.
17/Radvilų g. 4, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 212 2241,
simona.vilimaite@metrinsp.lt, www.metrinsp.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5905


Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos kultūros
ministerija
Finansų ir turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros
valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 11 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos,
vadybos ir verslo administravimo, finansų ar apskaitos išsilavinimą (magistro
kvalifikacinis laipsnis); mokėti anglų kalbą B1 lygiu; mokėti dirbti šiomis
kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer,
būti susipažinusiam su iždo valdymo sistema Navision; turėti ne mažesnę kaip
vienerių metų darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje ir patirties sudarant valstybės
investicijų programą asignavimų planavimo ir valdymo srityje; būti susipažinusiam
su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais
bei teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę kultūros įstaigų veiklą, valstybės
kapitalo investavimą, strateginį veiklos planavimą, viešąjį administravimą,
valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje; žinoti
Ilgalaikę valstybės raidos strategiją kultūros srityje, Kultūros ministerijos strateginį
veiklos planą, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą, Valstybės
biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
pajamų ir išlaidų klasifikaciją, valstybės kapitalo investicijų planavimo metodiką,
strateginio planavimo metodiką; mokėti kaupti ir analizuoti finansines ataskaitas ir
kitą informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, daryti išvadas; mokėti rengti teisės
aktų projektus, analizuoti piliečių ir institucijų skundus, pasiūlymus ir prašymus,
rengti atsakymus; sugebėti atlikti teisės aktų (pagal skyriaus kompetenciją)
ekspertizę, rengti ministerijos šios srities dokumentus; išmanyti raštvedybos
taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
Dokumentai priimami: Teisės ir personalo skyriuje, 207 kab., J.
Basanavičiaus g. 5, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 262 0946,
a.semeniukiene@lrkm.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5964


Konkursą organizuojanti įstaiga: Klaipėdos apskrities viršininko
administracija
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus
vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis,
9 kategorija)
Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas
technologijos mokslų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimas; mokėti
dirbti kompiuteriu: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne
mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį statybos, projektavimo ar statybos priežiūros
srityje; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais
įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos įsakymais, teritorijų
planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei statinių naudojimo nuostatais,
kitais normatyviniais aktais, reglamentuojančiais statybą bei viešąjį
administravimą, žinoti Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisykles, išmanyti
bendrąsias raštvedybos taisykles; turėti vairuotojo pažymėjimą.
Dokumentai priimami: Personalo ir ūkio tarnyboje, 213 kab., Danės g. 17,
Klaipėdoje. Išsamesnė informacija tel. (8 46) 31 49 20,
G.Tampauskiene@klaipeda.aps.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5990


Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos kultūros
ministerija
Programų skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės
tarnautojo) pareigos (A lygis, 11 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą
išsilavinimą; mokėti anglų arba prancūzų kalbą A1 lygiu; mokėti dirbti šiomis
kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį; būti susipažinusiam su
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės
aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir
privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, viešųjų pirkimų vykdymą, teisės
aktų rengimo taisyklėmis; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais
ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Fondo veiklą; mokėti kaupti, sisteminti,
analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; sklandžiai dėstyti mintis raštu
ir žodžiu; savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą; išmanyti raštvedybos
taisykles; būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.
Dokumentai priimami: Teisės ir personalo skyriuje, 207 kab., J.
Basanavičiaus g. 5, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 262 0946,
s.semeniukiene@lrkm.lt.
_____________
Skelbimo numeris: 5892
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos
centras
Darbo organizavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros
valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų
studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis
laipsnisį); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo
lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word,
MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo
patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos
įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus,
reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą. Būti susipažinusiam su Lietuvos
Respublikos ir Europos Sąjungos vykdoma politika visuomenės sveikatos
priežiūros srityje; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,
sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16,
Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5902


Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos
centras
Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo
specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 9
kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų
studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą; mokėti anglų, vokiečių
arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti
šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet
Explorer; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės
sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,
sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16,
Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5930


Konkursą organizuojanti įstaiga: Migracijos departamentas prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Teisės ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros
valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 9 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų
studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis); mokėti
anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; mokėti dirbti šiomis
kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne
mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį tarptautinio bendradarbiavimo srityje; išmanyti
Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir
kitus teisės aktus, Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautinius dokumentus,
reglamentuojančius su migracijos procesais susijusius klausimus; įstatymų
nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija,
žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
Dokumentai priimami: Administravimo skyriuje, 250 kab., Šventaragio g. 2,
Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 271 8401, www.migracija.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 6021


Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerija
Regioninės politikos departamento Teritorinio bendradarbiavimo
programų skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo)
pareigos (A lygis, 11 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą
išsilavinimą; mokėti anglų kalbą B2 lygiu (pagal Europass); mokėti dirbti
kompiuterio programomis: Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
Power Point, Internet Explorer, Outlook Express; turėti ne mažesnę kaip 1 metų
darbo patirtį vadybos arba administravimo, arba ekonomikos, arba finansų
valdymo srityje; būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir Europos
Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos paramos ir
struktūrinių fondų lėšų valdymo principus ir šių fondų finansuojamų projektų
įgyvendinimo priežiūrą bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų valdymo
principus; būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais,
Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais struktūrinės ir
regioninės politikos formavimą ir įgyvendinimą, viešojo sektoriaus įmonių, įstaigų
ir organizacijų veiklą, viešųjų pirkimų tvarką; būti gerai susipažinusiam su
INTERREG IIIB ir INTERREG IIIC programų įgyvendinimą reglamentuojančiais
dokumentais; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti,
apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
Dokumentai priimami: Vidaus reikalų ministerijos Personalo departamente,
314 kab., Šventaragio g. 2, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 271 8283.
_____________

Skelbimo numeris: 6025


Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerija
Regioninės politikos departamento Teritorinio bendradarbiavimo
programų skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo)
pareigos (A lygis, 10 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą
išsilavinimą; mokėti anglų kalbą B1 lygiu (pagal Europass); mokėti dirbti
kompiuterio programomis: Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
Power Point, Internet Explorer, Outlook Express; turėti ne mažesnę kaip 1 metų
darbo patirtį vadybos arba administravimo, arba ekonomikos, arba finansų
valdymo srityje; būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir Europos
Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos paramos ir
struktūrinių fondų lėšų valdymo principus ir šių fondų finansuojamų projektų
įgyvendinimo priežiūrą; būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos
įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
struktūrinės ir regioninės politikos formavimą ir įgyvendinimą, viešojo sektoriaus
įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą, viešųjų pirkimų tvarką; būti gerai
susipažinusiam su INTERREG IIIA programą tarp Lietuvos, Lenkijos ir Kaliningrado
srities reglamentuojančiais dokumentais; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu
valstybine kalba; savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti,
sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
Dokumentai priimami: Vidaus reikalų ministerijos Personalo departamente,
314 kab., Šventaragio g. 2, Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 271 8283.
_____________

Skelbimo numeris: 5745


Konkursą organizuojanti įstaiga: Panevėžio miesto savivaldybės
administracija
Kanceliarijos vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo)
pareigos (B lygis, 7 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba
aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą; mokėti dirbti
kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, informacine sistema LOTUS
NOTES; gerai išmanyti Viešojo administravimo įstatymą, Dokumentų rengimo,
tvarkymo ir apskaitos taisykles, Administracinių teisės pažeidimų kodekso
reikalavimus; savo darbe privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija,
įstatymais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą,
savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus
įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis, savivaldybės administracijos, Kanceliarijos
nuostatais; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, rengti informaciją;
mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sugebėti organizuoti
Administracinės komisijos veiklą; gebėti bendrauti su kitomis institucijomis ir
klientais.
Dokumentai priimami: Teisės skyriuje, 304 kab., Laisvės a. 20, Panevėžyje.
Išsamesnė informacija tel. (8 45) 50 13 04, v.keryte@panevezys.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5856


Konkursą organizuojanti įstaiga: Panevėžio miesto savivaldybės
administracija
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros
valstybės tarnautojo) pareigos (B lygis, 10 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą
meno studijų srities architektūros krypties ar technologijų mokslų studijų srities
kraštotvarkos krypties išsilavinimą. Turėti 1 metų darbo patirtį kraštovaizdžio
architektūros srityje. Turi mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word,
MS Outlook ir informacine sistema LOTUS NOTES. Turi išmanyti Lietuvos
Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus,
reglamentuojančius kraštovaizdžio architektūrą. Privalo gebėti valdyti, sisteminti,
apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir
žodžiu.
Dokumentai priimami: Teisės skyrius, 304 kab., Laivės a. 20, Panevėžys.
Išsamesnė informacija tel. (8 45) 50 13 04, v.keryte@panevezys.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5857


Konkursą organizuojanti įstaiga: Panevėžio miesto savivaldybės
administracija
Vaiko teisių apsaugos tarnybos vyriausiojo specialisto (karjeros
valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 9 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą
socialinių mokslų studijų srities teisės arba socialinio darbo krypties išsilavinimą;
mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet
Explorer; turėti 2 metų darbo su vaikais patirtį; išmanyti Lietuvos Respublikos
teisės aktus, reglamentuojančius vaiko teisių apsaugą ir šeimos santykius, būti
susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, Valstybės tarnybos,Vietos savivaldos, Vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatymais, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos
Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais; privalo gebėti valdyti,
sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, mokėti savarankiškai
planuoti, organizuoti savo darbą, prireikus priimti sprendimus; mokėti sklandžiai
dėstyti mintis raštu, žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo ir dokumentų rengimo
taisykles.
Dokumentai priimami: Teisės skyriuje, 322 kab. (vyr. specialistė Augėnija
Zalagėnienė, tel. (8 45) 50 13 22, a.zalageniene@panevezys.lt), Laisvės a. 20,
Panevėžyje. Išsamesnė informacija tel. (8 45) 50 13 04 , v.keryte@panevezys.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5858


Konkursą organizuojanti įstaiga: Panevėžio miesto savivaldybės
administracija
Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojo (karjeros
valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 11 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą
socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo administravimo ar
ekonomikos krypties išsilavinimą ir 3 metų darbo patirtį pagal turimą specialybę.
Turi mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exsel, MS Outlook,
Internet Explorer. Turi išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus,
reglamentuojančius valstybės tarnybą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą,
naudojimą ir disponavimą juo, socialinio būsto suteikimą, valstybės paramą būstui
įsigyti, ir kitus dokumentus, susijusius su Turto valdymo poskyrio funkcijų
vykdymu, teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles. Turi mokėti sklandžiai
dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Privalo gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti
informaciją ir rengti išvadas.
Dokumentai priimami: Teisės skyrius, 304 kab., Laisvės a. 20, Panevėžyje.
Išsamesnė informacija tel. (8 45) 50 13 04, v.keryte@panevezys.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5843


Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos
centras
Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiojo specialisto
(karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų
studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis
laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo
lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word,
MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo
patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos
įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus,
reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti
informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16,
Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5845


Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos
centras
Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiojo specialisto
(karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų
studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis
laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo
lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word,
MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo
patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos
įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus,
reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti
informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16,
Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5846


Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos
centras
Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiojo specialisto
(karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų
studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis
laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo
lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word,
MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo
patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos
įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus,
reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti
informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16,
Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5847


Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos
centras
Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiojo specialisto
(karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų
studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis
laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo
lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word,
MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo
patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos
įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus,
reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti
informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16,
Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5848


Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos
centras
Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiojo specialisto
(karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų
studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis
laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo
lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word,
MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo
patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos
įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus,
reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti
informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16,
Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5849


Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos
centras
Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiojo specialisto
(karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų
studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis
laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo
lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word,
MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo
patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos
įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus,
reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti
informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16,
Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5850


Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos
centras
Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiojo specialisto
(karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų
studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis
laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo
lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word,
MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo
patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos
įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus,
reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti
informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16,
Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5851


Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos
centras
Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriaus vyriausiojo
specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10
kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų
studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis
laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo
lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word,
MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo
patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos
įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus,
reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę; mokėti sisteminti,
apibendrinti informaciją ir rengti išvadas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16,
Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5886


Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos
centras
Darbo organizavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (planavimui)
(karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 11 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų
studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis
laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo
lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word,
MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo
patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos
įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus,
reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą. Būti susipažinusiam su Lietuvos
Respublikos ir Europos Sąjungos vykdoma politika visuomenės sveikatos
priežiūros srityje; mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas
sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16,
Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5893


Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos
centras
Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo
specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10
kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų
studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis
laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo
lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word,
MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo
patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos
įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus,
reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti
informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16,
Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5894


Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos
centras
Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo
specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10
kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų
studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis
laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo
lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word,
MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo
patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos
įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus,
reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti
informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16,
Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5895


Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos
centras
Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo
specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10
kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų
studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis
laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo
lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word,
MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo
patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos
įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus,
reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti
informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16,
Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5896


Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos
centras
Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo
specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10
kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų
studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis
laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo
lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word,
MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo
patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos
įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus,
reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti
informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16,
Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5898


Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos
centras
Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo
specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10
kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų
studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis
laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo
lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word,
MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo
patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos
įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus,
reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti
informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16,
Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5899


Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos
centras
Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo
specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10
kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų
studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis
laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo
lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word,
MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo
patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos
įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus,
reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti
informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16,
Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5900


Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos
centras
Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo
specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10
kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų
studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis
laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo
lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word,
MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo
patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos
įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus,
reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti
informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16,
Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5901


Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos
centras
Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo
specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10
kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų
studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalfikacinis
laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo
lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word,
MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo
patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos
įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus,
reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti
informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16,
Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5883


Konkursą organizuojanti įstaiga: Tauragės apskrities viršininko
administracija
Turto ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės
tarnautojo) pareigos (A lygis, 10 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti socialinių mokslų studijų srities viešojo
administravimo krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo administravimo srityje;
išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą,
valstybės tarnybą, darbo santykius; išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo
taisykles ir gebėti jas taikyti praktiškai; mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti
informaciją, rengti išvadas; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis:
MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
Dokumentai priimami: Tauragės apskrities viršininko administracijoje, Turto
ir personalo skyriuje, 30 kab., Vasario 16-osios g. 6, Tauragėje. Išsamesnė
informacija tel. (8 446) 61 799.
_____________

Skelbimo numeris: 5926


Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos
centras
Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyresniojo
specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (B lygis, 8
kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba
aukštesnįjį, arba 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį biomedicinos mokslų studijų
srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą; mokėti dirbti šiomis
kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje;
išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą;
mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti
mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16,
Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5932


Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos
centras
Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo
specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 10
kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų
studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis
laipsnis); mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo
lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word,
MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo
patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos
įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus,
reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą; mokėti sisteminti, apibendrinti
informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16,
Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5937


Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus visuomenės sveikatos
centras
Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyresniojo
specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (B lygis, 8
kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba
aukštesnįjį, arba 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį biomedicinos mokslų studijų
srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą; mokėti dirbti šiomis
kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje;
išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą;
mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti
mintis raštu ir žodžiu.
Dokumentai priimami: Darbo organizavimo skyriuje, 208 kab., Vilniaus g. 16,
Vilniuje. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 264 9653, r.vasiliauskiene@vilniausvsc.lt.
_____________

Skelbimo numeris: 5955


Konkursą organizuojanti įstaiga: Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracija
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto
(karjeros valstybės tarnautojo) pareigos (A lygis, 9 kategorija)
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų
studijų srities ekonomikos, teisės, vadybos ir verslo administravimo krypties ar
technologijos mokslų studijų srities arba jam prilygintą išsilavinimą; mokėti dirbti
šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet
Explorer; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti
išvadas; sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; išmanyti
Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos
savivaldą, projektų valdymą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą,
dokumentų rengimą.
Dokumentai priimami: Bendrajame skyriuje, 208 kab. (tel. (8 346) 20 455,
daliaber@kaisiadorys.sav.lt), Bažnyčios g. 4, Kaišiadoryse. Išsamesnė informacija
tel.: (8 346) 20 480, 20 450, www.kaisiadorys.lt.

______________
*Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas (toliau –
pretendentai), privalo pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę ir amžių patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą.
4. Užpildytą pretendento anketą (pretendento anketa gali būti pildoma vietoje pateikiant
dokumentus asmeniškai).
5. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, kurią eiti paskelbtas
konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas specialusis reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį
(stažą), ir jų kopijas.
6. Jei konkursą organizuojanti įstaiga reikalauja, kitus skelbime nurodytus dokumentus, būtinus
patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, kurią eiti paskelbtas konkursas, aprašyme nustatytiems
specialiesiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.
Pretendentai gali pateikti asmeniškai šių dokumentų originalus arba siųsti registruotu laišku notaro
patvirtintas jų kopijas konkursą organizuojančios įstaigos už personalo tvarkymą atsakingam asmeniui
ar už personalo tvarkymą atsakingam padaliniui.
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo „Informaciniuose
pranešimuose“ dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.
Atrankos būdas – egzaminas raštu ir žodžiu.
Išsamesnę informaciją apie organizuojamą konkursą galite gauti iš konkursą organizuojančios
įstaigos arba rasti interneto tinklalapyje http://www.vtd.lt.
_____________

SKELBIMAI APIE PRIĖMIMĄ Į VALSTYBĖS TARNYBĄ

KLAIPĖDOS VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS


TARNYBOS
SKELBIMAS

Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba skelbia 2


advokatų, nuolat teiksiančių antrinę teisinę pagalbą civilinėse ir administracinėse
bylose Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritorijoje, konkursą.
Reikalavimai: į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą įrašyti advokatai,
turintys teisės verstis advokato veikla liudijimą.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (prašyme būtina nurodyti visus
pretendento kontaktinius duomenis ir advokato pažymėjimo numerį);
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, valstybinio socialinio draudimo
pažymėjimą bei šių dokumentų kopijas;
3. išrašą iš Advokatų tarybos protokolo, įrodantį, kad pretendentas įrašytas į
Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą, taip pat teisės verstis advokato veikla
liudijimą bei šių dokumentų kopijas;
4. Lietuvos advokatūros teigiamą nuomonę dėl tinkamumo teikti valstybės
garantuojamą teisinę pagalbą;
5. užpildytą pretendento anketą (anketą galima rasti internete arba pildyti
vietoje).
Dokumentai pateikiami asmeniškai arba registruotu laišku. Jei dokumentai
siunčiami registruotu laišku, dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro.
Pretendentų atrankos būdas: egzaminas raštu ir pretendentų privalumų
vertinimas.
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo spaudoje
dienos (įskaitant paskelbimo spaudoje dieną) adresu: Klaipėdos valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, Herkaus Manto g. 38, LT-92233
Klaipėda. Telefonas pasiteirauti (8 46) 25 61 76. Apie konkurso datą, laiką ir vietą
tarnyba informuos papildomai.

DIREKTORIUS RIMVIDAS VALANČIUS


_____________

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO


PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
SKELBIMAS

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų


ministerijos skelbia atrankas laisvoms statutinių valstybės tarnautojų
pareigybėms:
1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos Situacijų koordinavimo skyriaus vyresniojo
specialisto
Lygis: B.
Kategorija: 9.
Pareiginis laipsnis: vidaus tarnybos kapitonas.
Specialieji reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba
aukštesnįjį išsilavinimą; būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais incidentų, ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų
padarinių likvidavimą, priešgaisrinę saugą, valstybės bei vidaus tarnybą; mokėti
vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pradedančiojo vartotojo A1
lygiu (pagal Europass); mokėti dirbti su Microsoft Office ir OpenOffice
programiniais paketais bei duomenų bazėmis; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir
žodžiu, mokėti teisės aktų rengimo ir dokumentų tvarkymo bei apskaitos
taisykles; mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, analizuoti ir teikti
išvadas; išmanyti informacijos perdavimo, komunikacijos priemones ir naujausias
technologijas; turėti darbo koordinavimo įgūdžių, valdymo sugebėjimų; atitikti
nustatytus reikalavimus asmeniui, pretenduojančiam gauti leidimą dirbti ir
susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“; atitikti
Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą,
pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose
mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos
sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame vidaus reikalų ministro ir sveikatos
apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu
Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis); atitikti vidaus tarnybos
sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir pareigūnų fizinio
pasirengimo tikrinimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir
praktiniais gebėjimais eiti tam tikras pareigas tam tikruose vidaus reikalų įstaigų
padaliniuose, ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo taisyklėse, patvirtintose
vidaus reikalų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-500, nustatytus
reikalavimus (antrasis lygis).
2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos Vyriausiosios valstybinės priešgaisrinės priežiūros
inspekcijos Normavimo skyriaus viršininko pavaduotojo
Lygis: A.
Kategorija: 13.
Pareiginis laipsnis: vidaus tarnybos majoras.
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą
išsilavinimą; turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo patirtį priešgaisrinės saugos
srityje; būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybinės
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbo organizavimą, valstybinę priešgaisrinę
priežiūrą, viešąjį administravimą bei priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais
teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis; mokėti dirbti
Microsoft Office programiniu paketu; mokėti anglų kalbą A1 lygiu (pagal
Europass); mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti
mintis raštu ir žodžiu; atitikti nustatytus reikalavimus asmeniui, pretenduojančiam
gauti leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma
„Konfidencialiai“; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims,
pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų
profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos
siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame vidaus
reikalų ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr.
1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis); atitikti vidaus tarnybos sistemos
pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir pareigūnų fizinio pasirengimo
tikrinimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais
eiti tam tikras pareigas tam tikruose vidaus reikalų įstaigų padaliniuose, ir
atitikties šiems reikalavimams tikrinimo taisyklėse, patvirtintose vidaus reikalų
ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-500, nustatytus reikalavimus
(trečiasis lygis).
Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis). Privalumai
vertinami, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 15 straipsnio 2 dalies
nuostatomis.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti
atrankoje (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM
direktoriaus vardu); Lietuvos Respublikos piliečio pasą (originalą ir kopiją);
išsilavinimą liudijantį dokumentą (originalą ir kopiją); valstybinio socialinio
draudimo pažymėjimą (originalą ir kopiją); gyvenimo aprašymą.
Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos
byla yra laikoma personalo padalinyje, kuriam teikiamas prašymas.
Siunčiant dokumentus registruotu laišku, pateikiamos nurodytų dokumentų
notaro patvirtintos kopijos.
Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo
„Informaciniuose pranešimuose“ dienos adresu: Švitrigailos g. 18, 408 kab.,
Vilnius. Telefonas pasiteirauti (8 5) 271 6817.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS,
L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS ARTŪRAS RAČKAUSKAS
_____________

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO


PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
SKELBIMAI

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų


ministerijos skelbia atranką laisvai aukštesnei statutinio valstybės tarnautojo –
Vilniaus miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 1-osios komandos
budinčios pamainos vyresniojo specialisto (viena pareigybė), 2-osios
komandos budinčios pamainos vyresniojo specialisto (viena pareigybė), 3-
iosios komandos budinčios pamainos vyresniojo specialisto (viena
pareigybė) – pareigybėms.
Lygis: A.
Kategorija: 7.
Pareiginis laipsnis: vidaus tarnybos kapitonas.
Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų srities
saugos inžinerijos krypties išsilavinimą, gaisrinės saugos inžinieriaus kvalifikaciją.
2. Išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius
vidaus tarnybą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbo
organizavimą, ekstremalių situacijų valdymą, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų
organizavimą.
3. Turėti darbo valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje patirties
(pageidautina gaisrų gesinimo srityje).
4. Turėti ugniagesio gelbėtojo bazinio parengimo baigimo pažymėjimą.
5. Turėti sveikatos žinių pažymėjimą.
6. Būti pripažintu tinkamu eiti pareigas, kurioms sveikatos reikalavimai
nustatyti Sveikatos būklės reikalavimų sąvado I skiltyje.
7. Būti tokio fizinio pasirengimo, kuris atitiktų vidaus tarnybos sistemos
pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimus, nustatytus pirmajam lygiui
priskiriamiems pareigūnams.
8. Gerai žinoti tarnybos ir komandos operacijų rajono operatyvinius ir taktinius
duomenis, svarbių ir gaisro atžvilgiu pavojingų objektų išsidėstymą, gaisrų plitimo
dinamiką, gaisrų gesinimo principus ir taktiką, gelbėjimo darbų atlikimo ypatybes,
mokėti dirbti su gaisrine ir gelbėjimo bei kita komandoje esančia įranga bei
technika, žinoti jos taktinius ir techninius duomenis.
9. Mokėti savarankiškai planuoti veiklą, analizuoti bei spręsti tarnybines
problemas, turėti vadovavimo sugebėjimų, būti komunikabiliam, iniciatyviam ir
ryžtingam, sugebėti vadovauti pavaldžių pareigūnų darbui incidentų likvidavimo
metu bei tarnybos vietoje.
10. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo
taisykles, turėti darbo kompiuteriu įgūdžius: mokėti dirbti su Microsoft Windows
operacine sistema ir biuro programiniu paketu Open Office.
Pretendento atrankos būdas: egzaminas žodžiu ( pokalbis su pareigūnais,
siekiant įvertinti turimas žinias pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms
vykdyti).
Pretendentas privalo asmeniškai pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti atrankoje (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus vardu).
2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą (originalą ir kopiją).
3. Išsilavinimą liudijantį dokumentą (originalą ir kopiją).
4. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą (originalą ir kopiją).
5. Gyvenimo aprašymą.
Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos
byla yra laikoma personalo tarnyboje, kuriai teikiamas prašymas.
Siunčiant dokumentus registruotu laišku, pateikiamos nurodytų dokumentų
notaro patvirtintos kopijos.
Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo spaudoje
(įskaitant atrankos paskelbimo dieną) adresu: Pamėnkalnio g. 30, 503 kab.,
Vilnius. Telefonas pasiteirauti (8 5) 271 7535.
_____________

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų


ministerijos skelbia atranką laisvai aukštesnei statutinio valstybės tarnautojo –
Vilniaus miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Organizacinio
skyriaus vyriausiojo specialisto – pareigybei.
Lygis: A.
Kategorija: 9.
Pareiginis laipsnis: vidaus tarnybos majoras.
Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties
arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis).
2. Turėti ne mažesnį kaip vienerių metų vidaus tarnybos stažą.
3. Gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, statutinių
valstybės tarnautojų veiklą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbo
organizavimą, personalo administravimą, viešuosius pirkimus, valstybės ir
savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, administracinių,
baudžiamųjų, darbo ir civilinių teisinių santykių reguliavimą.
4. Mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir
praktinę patirtį, perteikti ją kitiems, rengti išvadas ir pasiūlymus, numatyti
perspektyvas.
5. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo
taisykles, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas.
6. Mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Windows operacine sistema ir biuro
programiniu paketu Open Office).
7. Būti pripažintu tinkamu eiti pareigas, kurioms sveikatos reikalavimai
nustatyti Sveikatos būklės reikalavimų sąvado III skiltyje.
8. Atitikti trečiojo fizinio pasirengimo reikalavimų lygį pagal darbo pobūdį.
9. Pretendentas, laimėjęs atranką, turės įstatymo nustatyta tvarka gauti
leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima
slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.
Pretendento atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis su pareigūnais,
siekiant įvertinti turimas žinias pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms
vykdyti).
Pretendentas privalo asmeniškai pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti atrankoje (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus vardu).
2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą (originalą ir kopiją).
3. Išsilavinimą liudijantį dokumentą (originalą ir kopiją).
4. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą (originalą ir kopiją).
5. Gyvenimo aprašymą.
Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos
byla yra laikoma personalo tarnyboje, kuriai teikiamas prašymas.
Siunčiant dokumentus registruotu laišku, pateikiamos nurodytų dokumentų
notaro patvirtintos kopijos.
Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo spaudoje
(įskaitant atrankos paskelbimo dieną) adresu: Pamėnkalnio g. 30, 503 kab.,
Vilnius. Telefonas pasiteirauti (8 5) 271 7535.

L. E. TARNYBOS VIRŠININKO PAREIGAS,


VIDAUS TARNYBOS PULKININKAS LEITENANTAS ALVYDAS BALČYTIS
_____________

LIETUVOS KRIMINALINĖS POLICIJOS BIURO


SKELBIMAS

Lietuvos kriminalinės policijos biuras skelbia atranką į laisvas statutinio


valstybės tarnautojo – Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto
nusikalstamumo tyrimo vyriausiosios valdybos 2-osios valdybos
vyresniojo tyrėjo – pareigas.
Lygis: A.
Kategorija: 9
Maksimalus galimas policijos laipsnis: komisaras inspektorius.
Reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 5
metų patirtį teisėsaugos sistemoje arba giminingoje pagal funkcijas institucijoje
bei ne mažesnę kaip 3 metų operatyvinio darbo patirtį. Gerai išmanyti
operatyvinę veiklą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su Lietuvos Respublikos
baudžiamojo, baudžiamojo proceso bei administracinio teisės pažeidimų kodeksų
taikymu, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius policijos bei jos operatyvinių
padalinių veiklą, mokėti dirbti kompiuteriu, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti
informaciją ir rengti išvadas, sugebėti savarankiškai organizuoti ir koordinuoti
savo darbą.
Atranką laimėjęs pretendentas, prieš paskiriamas į pareigas, turės nustatyta
tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo
žymos) įslaptinta informacija.
Pretendentų atrankos būdas: pretendento profesionalumas ir tinkamumas
pretenduojamoms pareigoms vertinamas komisijos posėdyje dalyvaujant
pretendentui.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Gyvenimo aprašymą (CV).
3. Tiesioginio vadovo išsamią charakteristiką apie pretendentą.
4. Asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę ir amžių patvirtinančius
dokumentus, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir visų šių dokumentų
kopijas.
5. Leidimo dirbti su dokumentais, pažymėtais atitinkama slaptumo žyma,
kopiją.
Pastaba. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, pateikiamos nurodytų
dokumentų notaro patvirtintos kopijos.
Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso apie laisvas statutinio
valstybės tarnautojo pareigas paskelbimo „Informaciniuose pranešimuose“
dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, adresu: Lietuvos kriminalinės
policijos biuras (1001 kab.), Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius. Telefonai
pasiteirauti: (8 5) 271 7996, 271 7954.

VIRŠININKAS ALGIRDAS MATONIS


_____________