Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak.

- 1 -
1. FITXA A, E, I, O, U: Idatzi honen bokalak azpimarratu.
Mari Mototsek Ez du entzuten
a, a, dio. gure Sebek
Oh, oh, oh, oh, belarria helduta
globoa joan zaio. beti e, e, e.
Bide hortatik joateko Trena dator trenbidetik
gure behitxoak tximinitik kea dario
adarrez dio u, u, u. A, o, o, u,
e, e, e, i
Lortu dugu globoa
ba gaude pozik
2. FITXA MATXINSALTOA Hutsuneetan S letra ipini.
Ma Matxin __altoa naiz ni. __alto, __altoka beti.
__al __alto __altoka nabil. __altoka o__o pozik.
__altoka o__o pozik. __alto, __altoka beti.
3. FITXA PATXI PIRATA Hutsuneetan P letra idatzi.
__atxi __irata __otolok
__ilota __olita dauka kotxean.
__utzuan hanka ta han __listi __lasta
jira bira eta __asa.
__utzuan hanka ta han __listi __lasta
jira bira eta __asa.
4. FITXA HIRU MENDI Hutsuneetan m letra jarri eta
irakurri.
__endi txiki bat. __a, __a, __a.
__endi txiki bi. __o, __o, __o.
Hiru __endi txiki. __u, __u, __u.
Hiru hankarekin. __e, __i.
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 2 -
5. FITXA TINITOREN TERRAZA Zuloetan t hizkia idatzi.
__initoren anaiak
goian du __erraza.
Igo du__ eskailea
Jai__si du__ eskailera
__a han dago __erraza.
Ai, ai, ai __xora__u__a nago
__errazara joa__eko.
Jai__si naiz berriro
e__xeraino.
__ras, __ras, __ras
en__zu__en da eskailera.
__rin, __rin; __rin
nere e__xeko __xirrina.
__ok, __ok, __ok
jo__zen du__e a__ea.
__rum, __rum, __rum
__rumoiaren zara__a.
__ini__oren anaiak
goian du __erraza.
Igo du__ eskailera
Jai__si du__ eskailera
__a han dago
__ini__oren __erraza.
6. FITXA LAPIKOA l letra ipini hutsuneetan.
__apikoa __otu du eta __uzatu zaio
Seberi be__arria, ia, ia, __urreraino.
__a, __a, __a, __apiko.
__o, __o, __o __otu du Sebek.
__u, __u, __u __urreraino __uzatu.
__e, __e, __e __epoko minez.
__i, __i, __i, __iburua irakurri.
7. FITXA ALI BABA b hizkia ipiniz, osatu.
Ali __a__ak, Ali __a__ak
__il__on dan__or __oro__ila jotzen du.
__om, __om, __om.
Ali __a__ak, Ali __a__ak __eranduago
Dan__orra joko du hemen ta __il__on.
__om, __om, __om.
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 3 -
8. FITXA KURRO KARRAMARROA Borobildu rr letra
gorriz eta r urdinez.
Kurro karramarroa osos haserre dago
horrela jarri zaigu harro, harro
uretan geratu da eta ez da atera
gora korapiloa eta behera
ura gora haserre harro.
9. FITXA TXIMELETAREN ETXEA Hutsuneetan tx ipin
ezazu.
____imeletaren e____ea ____iki-____ikia da
horregatik ____andaka sartu behar da
____i____area, ____akurra, ____oria, ____erria,
banan-bana ____apela ____uria hiruan
banan-bana ____apela ____uria hiruan.
10. FITXA DANTZARIAREN GALTZAK Hutsuneetan tz jar
ezazu.
Gure dan____ariak hor dabil____a
herriko plazan dan____a ta dan____a.
Gure dan____ariak hor dabiltza
herriko plazan dan____a ta dan____a.
Erraz mugitzen badu gorpu____a
beherun____ eror____en zaizkio gal___ak
ezin baititu berriro jan____i
bota____en digu mila irrin____i.
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 4 -
11. FITXA MAHATSAK Jar ezazu ts hutsuneetan.
O____oak maha____a harrapatu nahirik
jer____ea puskatu hamaika lekutatik.
O____o gaixoak dio:
nork konponduko dit?
A____o i____uak berriz:
bost axola zait niri.
12. FITXA Laukian dagoen letra bilatu eta gurutze bat
egin.
d d b b d b d d d b d d b
b b b d d d b b b d d b d
db bd bd db bd db db bd db db bd db bd
13. FITXA Falta dena idatzi.
a

____ loia a

____ doa
e

____ larra e

____ siatu
b i

____ bolina d i

____ amante
o

____ loa o

____ minoa
u

____ larra u

____ txa
14. FITXA Laukian dauden hitz berdinak bilatu.
baldar bakar baldar baldar bakar bakan baldar bakun
damu dama dakar damu damu dakar dama damu
denbor
a
denbor
a
denbor
a
dendar
i
denbor
a
denda denbor
a
dentist
a
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 5 -
15. FITXA Lerro bakoitzean errepikatzen den letra idatzi.
d d p d pa de bi pa
b p b b bi de de pa
d p b p bi bi bo pa
p b d d bi bo bo de
16 . FITXA Falta dena idatzi.
a

____ la a

____ ntza
e

____ luka e

____ fentsa
p i

____ anoa d i

____ rua
o

____ lizia o

____ blatu
u

____ ma u

____ datsu
17. FITXA Laukian dagoen letra bilatu.
p p d p b d b p p d b p d
d d p b d b d p d b d d p
pd bd pd bp pd dp pd bp dp pd db bp pd
18. FITXA Laukian dauden hitz berdinak bilatu.
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 6 -
pardel parke pardel parra pardel parke pardel parra
piper piper piper pipa pinu piper pipa piper
punta punta puma punta punta pinta puja punta
19. FITXA Irakurri eta sailkatu.
propina basurdea pinua bebarru baloia
epistola apika abatari konpilatu abarketa
ba

____________
____________
____________
________
pi

____________
____________
____________
____________
_______
20. FITXA Hitzak osatu b – p erabiliz.
__arrokia ja__etze __iragua itzul__en hi__oa __ailazo
pin__orta min__era ta__a urte__ete __intura __alea
sa__ela hauta__en tele__ista ka__lez __arkoa ko__a
21. FITXA Falta dena idatzi.
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 7 -

____ rruti a

____ turala

____ darea e

____ ba
u

____ ntzia n i

____ garti

____ ra o

____ ria

____ daletxe u

____ meroa
22. FITXA Laukian dagoena bilatu.
u u n u u n n n u u n u n
n n n u u n n u n n u n u
nu nu nu un nu un un un nu nu un nu un
23. FITXA Laukian dauden hitz berdinak bilatu.
egurra lapurr
a
egurra egurra lurra zakurr
a
egurra lurra
tipula tipula mirula kipula tipula tipula kipula mirula
harri gorri larri harri harri larri harri gorri
24. FITXA Aukeratu eta idatzi.
barre
- Nere anaiak oso erraz egiten du.
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 8 -
barru
beroa
- Askotan, dutxako ura egoten da.
berea
25. FITXA Falta dena idatzi.
a

____ haia a

____ baria
e

____ loia e

____ ska
m i

____ katz n i

____ rea
o

____ duko o

____ ta
u

____ til u

____ trizio
26. FITXA Laukian dagoena bilatu.
l l ll t l j i l l t l i l
t f t j t l t f t f i t j
lt lt fl tl lt lf lt tl lt fl lt lt fl
27. FITXA Falta dena idatzi.
a

____ inoa a

____ berna
e

____ hoia e

____ lefonoa
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 9 -
l i

____ burua t i

____ grea
o

____ roa o

____ lestu
u

____ ma u

____ nika
28. FITXA Aukeratu eta idatzi.
erbia
- Ehiztariak tiroz jo zuen.
erdia
apaiza
- Igandean, elizan, ikusi genuen.
apaina
29. FITXA Bilatu laukian dagoena.
s s z s h g s l s j h s t
z z t z g z s h z j z s i
zs zs hz sz zs sz zs hs st zs ts sz gs
30. FITXA Falta dena osatu.
a

____ ialdi a

____ nadu
e

____ iki e

____ rriko
j i

____ irafa g i

____ zaki
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 10 -
o

____ era o

____ bernu
u

____ ntatu u

____ rutze
31. FITXA Hitz berdinak bilatu.
zoro loro zoro zoro loro zoro soro zoro
zeru zeru zero zeru zeren zeru zero zeren
zatoz zatoz gatoz zatoz datoz zatoz datoz gatoz
32. FITXA Osatu ondorengo hitzak.
Go___putza
Adar___ada
Al___oka
Ala___a
Aul___itxo
Azk___tasun
Barre___arri
Bene__ako
Esp___ikatu
Pus___atu
Por___er___a
Bizik___eta
Bu___ae___a
Dir___a
Etxe___oand___e
Gai___eta
Bal___i___tza
Bab___arrun
Arr___zoi
Aur___egi
Gez___rre___an
Gilt___a
Azu___re
Badae___pada
Base___itar
Gurut___atu
Garb___gailu
Gaz___a
___omorro
I___kesta
Mai___ag___rri
Kaskari___
Ga___dera
33. FITXA Bila itzazu 5 animalien izenak.
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 11 -
O I L A R R A
D B M R S T U
Z X A U T A K
E A A O L I O
L M L B D D A
M U L D I R T
N B E H I A S
O P S L D A N
K R T U B M R
Oilarra
Katua
Behia
Zaldia
Oiloa
34. FITXA Bila itzazu janzten ditugun 5 gauza.
Prakak
Gona
Zapatak
Jertsea
Abrigoa
a b c d e f g h i j
k l m n o p r s t x
z a b j c d e f g h
i j b e k l m n o p
r s p r a k a k t x
z a b t i c d e f g
h i j s k g o n a l
m n o e p r o s t x
z a z a p a t a k b
c d e f g h i j k l
35. FITXA Bila itzazu bost garraio.

Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 12 -
a b c d b e f g h i
j k l m n a o p r s
t x z t a s r b c d
e f g r h u i k j k
l m n e o b p r o s
t x z n a o b c d a
e f g a u t o a h i
j x k l m u n o p r
m o t o rr a s t x z
a b c d e f g h i j
Autoa
Motorra
Trena
Barkoa
Autobusa
36. FITXA Gelan egoten diren 6 gauza bilatu eta ondoren
bakoitzarekin esaldi bat egin.
Papela
Mahaia
Aulkia
Arbela
Ipuina
Klera
A B C D E P F M G H I J K
L LL M N A A O A K Q R S T
RR A N I U P I H H L J K L
U X Z A R E B A C D E F G
M N O A U L K I A P Q R S
RR T X Z B A B A R B E L A
A C D E I F G H I J K L M
N O P Q L R S T X Z A B C
D E F G H I J K L M O P Q
Papela: _______________________________________________
Mahaia: _______________________________________________
Aulkia: ________________________________________________
Arbela: ________________________________________________
Ipuina: ________________________________________________
Klera: _________________________________________________
37. FITXA A – BINGOA Irakasleak irakurri, ikasleak
gurutzatu.
bar lor lir bir bur
ler lar bor ver lur
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 13 -
ber
bar
bir
lir
lor bur lur
ler
bor lur
lir bar
bur
lor
bor
lor lar
bir
ler
ber bar
38. FITXA B – BINGOA Irakasleak irakurri, ikasleak
gurutzatu.
bor bar bri bre ber
bro bru bir bur bra
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 14 -
bur
bor
bra
bro bre
bir
bru bir
ber bor
bra
bur
bri bar
bur
bro
bra ber
39. FITXA C – BINGOA Irakasleak irakurri, ikasleak
gurutzatu.
al ar un ol in
on ul il er an
en el ir or ur
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 15 -
ol ir
in al
an er
er ul
il on
ar el
en el
un ur
al or
40. FITXA D – BINGOA Irakasleak irakurri, ikasleak
gurutzatu.
kre gor gur kra kri
gro ger kar gar kir
gri gra gir ker gre
kor gru kro kur kru
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 16 -
gra
kar gur
ker
kri gro
ger
kir
gri kor
kur
gre kre
gor
gor kru
gir
kur gar
kro
kra
41. FITXA E – BINGOA Irakasleak irakurri, ikasleak
gurutzatu.
par pro plu pil pir
per pru pul pra pur
pol pre ple pri pel
pli pal plo pla por
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 17 -
pre
pol pal
plu
pro
par pir
pri
pla ple
per
pli pul
por
pel pra
plu
pre pir
pol
por
42. FITXA Hutsuneak bete: k – g .
__arpeta __altza
mer__ea __oilarea
bu__atu __urutze
__aixoa __iloa
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 18 -
43. FITXA Hutsuneak bete: k – r – m.
__arpeta __e__kea
ma__goa __e__tena
a__o__datu ma__ma__ika
__ __omoa __ __abelin
44. FITXA Hizkiak trukatu.
ar  ra ol ___ en ___
as ___ ez ___ lo ___
re ___ ze ___ na ___
or ___ li ___ za ___
45. FITXA Hitzak trukatu.
kar  kra kir ____
kor ____ kre ____
kur ____ kro ____
ker ____ kra ____
kur ____ kri ____
46. FITXA Adibidearen berdina egin.
d + ra = dra de + r = ______
ba + r = ______ mu + r = ______
ma + r = ______ di + r = ______
do + r = ______ bu + r = ______
bi + r = ______ do + r = ______
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 19 -
47. FITXA Hutsuneak bete. Ondoren 3 silaba aukeratu eta
hitz bat idatzi bakoitzarekin.
p + ra = pra b + lo = _____ t + lu = _____
pa + r = _____ po + n = _____ bo + n = _____
ba + l = _____ b + li = _____ pa + l = _____
te + r = _____ p + la = _____ t + ru = _____
ma + r = _____ t + re = _____ b + la = _____
t + lo = _____ ma + n = _____ bo + r =
_____
Hitzak:
1:____________ 2:____________ 3:____________
48. FITXA Hutsuneak bete. Silaba kontsonantez bukatzen
denean gorriz borobildu eta bokalez bukatzen
bada, urdinez borobildu.
b + la = bla ____ + le = ble
b + li = bli ba + ___ = bal
b + la = ____ ____ + l = bul
bo + l = ____ b + lo = ____
ba + l = ____ be + ____ = bel
b + ____ = ble bi + l = ____
____ + l = bol ____ + lu = blu
49. FITXA Osatu:
PO + ____ = POR PI + ____ = PIR
____ + R = PER ____ + ____ = PUR
____ + ____ = PAR BO + ____ = BOR
BI + ____ = BIR ____ + R = BER
____ + ____ = BUR ____ + ____ = BAR
TO + ____ = TOR TI + ____ = TIR
____ + R = TER __ + ____ = TUR
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 20 -
50. FITXA Adibidearen berdina egin.
bi + l = bil ba + ____ = ban bo + ____ =
bol
bo + l = ____ bi + ____ = bir bu + ____ = bur
le + l = ____ bo + ____ = bor ___ + ___ = bil
bo + ___ = bol ba + ____ = bal ___ + ___ =
bon
bu + n = ___ le + ___ = ben ___ + ___ = bar
51. FITXA Osatu. 2 silaba aukeratu eta hitz bana asmatu.
b + ra = bra t + ra = ____ c + ra = ____
b + re = ____ t + re = ____ c + re = ____
b + ri = ____ t + ri = ____ c + ri = ____
b + ro = ____ t + ro = ____ c + ro = ____
b + ru = ____ t + ru = ____ c + ru = ____
Hitzak:
1: ___________________ ; 2: ___________________
52. FITXA Hutsuneak bete.
BA + R = BAR ____ + ____ = BON
____ + ____ = BOR ____ + ____ = BER
____ + ____ = BIR ____ + ____ = BIL
____ + ____ = BAL ____ + ____ = BAN
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 21 -
____ + ____ = BUN ____ + ____ = BUR
____ + ____ = BEL ____ + ____ = BIN
53. FITXA Ondorengo ariketa egin ezazu.
te + r = ter gi + r = gir
___ + r = tar ___ + r = gor
___ + ___ = tir ___ + r = gar
___ + r = tor ___ + ___ = gur
___ + ___ = tur ___ + r = ger
54. FITXA Osatu.
ba + l = bal ke + l = kel
___ + ___ = bul ___ + l = kol
___ + ___ = bol ___ + ____ = kil
___ + l = bil ___ + l = kul
___ + ____ = bul ___ + ___ = kal
55. FITXA Osatu.
ta + l = tal ge + l = gel
___ + l = til ga + ___ = gal
___ + ___ = tel ___ + l = gil
___ + l = tul ___ + ___ = gol
___ + ___ = tol ___ + l = gul
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 22 -
56. FITXA Hutsuneak bete.
BO + ___ = BOL ___ + ___ = DAR
___ + R = TUR ___ + ___ = GOS
___ + R = BAR ___ + ___ = BER
___ + L = TUL ___ + ___ = POR
MO + ___ = MOS ___ + ___ = LES
___ + R = DER ___ + ___ = PIN
MA + ___ = MAN ___ + ___ = BUR
57. FITXA Hutsuneak bete. Aukeratu bost silaba eta 3 hitz
asmatu. Ondoren hitz bakoitzarekin esaldi bat asmatu.
la + l = ____ ke + r = ____ ga + r = ____
d + ra = ____ li + r = ____ go + l = ____
ko + l = ____ ka + r = ____ d + ri = ____
lo + r = ____ do + r = ____ k + ra = ____
du + l = ____ ka + l = ____ g + lu = ____
Hitzak:
1: _______________ ; 2: _______________ ; 3: _______________
Esaldiak:
1: _____________________________________________________
2: _____________________________________________________
3: _____________________________________________________
58. FITXA Bigarren eta hirugarren letra trukatu.
bla – bal bel - ble
bli  bal 
blo  bil 
ble  bol 
blu  bul 
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 23 -
59. FITXA Bigarren eta hirugarren letra trukatu.
tar – tra tre - ter
ter  tri 
tor  tro 
tir  tru 
tur  tra 
60. FITXA Bukaeran dagoen letra erdian ipini eta erdikoa
bukaeran.
bra  blo  pal 
par  bli  tru 
bal  pla  bla 
pra  tre  bor 
ter  tlu  pro 
tlo  bor  bri 
61. FITXA Osatu hurrengo testua.
Ordu___ra arte b___re in___uruko ara___ia be___tzez
oha___tu ere egin g___be zeg___en Paulo. Ba___na eg___n
hart___n itsa___ora beg___ra harro___etan zego___la,
bu___ua kili___atu zitz___ion eta bu___uan o___lo arrau___tza
bat bez___in han___iko arra___to go___i eta be___tz dun
ko___kor bat ha___ten ari zitza___iola kont___ra___u zen.
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 24 -
62. FITXA Osatu hurrengo testua.
Bere txim___tat___k askat___eko bo___okan ari zen ga___za
ezeza___un eta bigun hu___a iku___u zu:::nean, zeh___ro
izu___u zen bu___ua pus___atu zitza___ola pent___atuz, eta
ne___arrez ere ha___iko zen, gert___tu zena iku___i
ond___en, han arr___ntz___n zebi___en arrant___ale bat
hu___b___du ez bazit___aion.
63. FITXA Osatu hurrengo testua.
Ione naiz eta laug___rrene___n nago. Inoiz ere jai___i al
zar___te ezke___eko h___kaz?
Gau___ko___n bai jai___i na___zela oke___eko han___kaz.
Goiz goi___etik dena lade___ant___iz ate___a zait. Ha___teko
ana___ak ja___tzi du nere elast___korik hobe___ena. Oso
humo___e txa___ean ja___tzen nau ga___za ho___ek, eta
hase___etzen nai___ene___n badi___udi sudi___a zorro___tu
eta bel___rri___ak hazi egi___en zaiz___idala.
64. FITXA Osatu hurrengo testua.
Gosa___iaz hobe dut ezer ez esa___ea. Zer___atik ez dago
nata gab___ko esne___ik?
Ikas___olan po___ik ibi___tzen naiz; bai___a gaur___oa
beza___ako ast___lehe___etan. Nork utzi du ma___tala
etxe___n?
Jola___aldian bo___adi___oa at___ra eta A ze na___ka,
mor___ade___a! Mu___du gu___tia jola___ean dabil. Eta
lag___n___ak one___ak ez dit kas___rik ere egi___en.
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 25 -
65. FITXA Osatu hurrengo testua.
Duela den___ora pilo bat ba___en herr___alde bat ga___ak
guztiz il___nak iza___en zitu___na; ila___gia ez zen sek___la
age___i, ilun___asun___an ez zeg___en izar disti___arik, eta
ondo___ioz maind___re be___tz bat___n modu___a
zabal___zen zen gaua.
Mun___ua so___tu zene___n, gau___ren ar___ia ez zen
hara___no he___du.
66. FITXA Osatu hurrengo testua.
Herr___al___e ho___tat___k lau mu___il ko___kor abi___tu
ziren mun___uan zeh___r korr___tze___ko, eta be___te
herr___al___e bat___ta___a eri___te___n ik___si zuten,
ilu___tze___n, eguz___ia men___ien atze___ik izku___aturik
zego___ne___n, ar___i leun bat barre___atzen zuen bo___a
arg___tsu bat. Ar___i ho___en bita___tez, eguz___iare___a
bez___in dis___irats___a ez ba___en ere, pri___eran ik___si
eta bere___zten ziren ga___za guzt___ak.
67. FITXA Osatu hurrengo olerkia.
Gitarra zahartxo bat
 Gitarra zahartxo bat___ut  Nahiz den Italia
nik nere lagu___a orobat Fra___tzia
horrela ibiltzen ___a bietan bilatu ___ut
artista euskal___una: mila malizia;
egun batean pobre korritzen badut ere
besteetan jau___a nik mundu guztia
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 26 -
ka___tatzen pasatzen ___ut maitatuko
___ut beti
nik beti egu___a euskal___un
herria.
68. FITXA Osatu hurrengo olerkia.
Negua
 Zeru ur___inik ez da ikusten  Gizo___ potolo txuri-txuria
hemen___ik begiratuta gaur egi___ dugu elurrez
men___i tontorrak ageri ___ira su___ur gorria, begi urdi___ak
txapel txuria ja___tzita azenario ta botoiez.
zuhaitzak berriz hostorik gabe Ehun kilo bai___o gehiago
___itu
loretxoak ximel___uta dirudi dagoela barrez
txantxangorriak burua ___auka ta eguzkia azaltzean
luma artean sartuta. Hasiko zaigu ___egarrez.
69. FITXA Osatu hurrengo olerkia.
Jolasean
 Futbole___ genbiltza___a  Aspertu zen baloia
neskak mutileki___ ibiltzen airea___
ibai baten o___doan urak erama___ zigun
baloitxo batekin; bere bizkarrea___.
porteroak jotako Ikusiko ___uzue
ostikoareki___ halako batean
baloia joa___ zitzaigu___ txalupa borobil bat
hega___ txorieki___ itsas ur ___ainean.
70. FITXA Azpimarratu so eta gurutzatu (X) os.
so os so so os so so os os so so so os so
Azpimarratu sa, se, si, so, su eta gurutzatu
as, es,is, os, us.
se as es si so os es us se as is su se as
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 27 -
71. FITXA Marrazki hauek nora begira dauden kontutan
izanik, idatzi ES (eskubia) eta EZ (ezkerra).
E
Z
- -
E
S
- - -
» » « » «
72. FITXA Hitz desberdinak osatu.
+ tolatu

+ saitu

an + gusia

la + dea

na + rrastia

al + bea

+ tzerkia

+ dizkari
a

73. FITXA Hitz bat aukeratu eta esaldiak osatu.
arnaskeria
- Alboko mutilak egin du.
narraskeria
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 28 -
lehorra
- Euri gutxi egin
duenez,
dago lurra.
elhorra
74. FITXA Azpimarratu ra eta gurutzatu (X) ar.
ra ar ra ar ra ar ra ra ar ar ra ar ra ra
Azpimarratu ra, re, ri, ro, ru eta gurutzatu ar, er, ir, or,
ur.
ru ir re ra er or ur ri er ar re ro re ri
75. FITXA Marrazki hauek nora begira dauden kontutan
izanik, idatzi ES (eskubia) eta EZ (ezkerra).
= = = = =
76. FITXA Ondorengo hitzak sailkatu.
sua ostikada sorgin ustel
ispilu
espageti seinale sabela simaur
asmo
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 29 -
sa, se, si, so, su as, es, is, os, us
77. FITXA Hitz bat aukeratu eta esaldiak osatu.
raketa
- Tenisean jokatuko
dugu
berria estreinatuz.
arketa
mokoka
- Txori horrek zulatzen ditu
zuhaitzak.
omkoka
78. FITXA Hitz desberdinak osatu.
+
aikuntz
a

+ balera

re + flexa

za + aburu

er + abat

az + uria

+ beka

+ eria

79. FITXA Azpimarratu la, le, li, lo, lu eta gurutzatu al, el,
il, ol, ul.
el li lo al el lu lo ol al el lu la le il lo
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 30 -
le ul lo al le lo il la el il ul lu lo li el
li al el lo ul le lu le il lu li le il lo ul
80. FITXA Marrazkiak egin eta margotu.
zapata iltze negu
aztarna liburu enara
81. FITXA Ondorengo hitzak sailkatu.
upela operazio paisaia aparte pentsu
pinudi epeltasun purea poltsa iparralde
pa, pe, pi, po, pu ap, ep, ip, op, up
82. FITXA Hitz desberdinak osatu.
+ erpe

+ berto

Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 31 -
at + nkera

ro + bita

ta + sekabe

or + dena

+ rtea

+ meo

83. FITXA Marrazki hauek nora begira dauden kontutan
izanik, idatzi ES (eskubia) eta EZ (ezkerra).
    
w w w » »
84. FITXA Ondorengo hitzekin esaldiak egin.
- Tirabira: ______________________________________________
- Itoaldi: _______________________________________________
- Azkar: ________________________________________________
- Zartagin: ______________________________________________
85. FITXA Hitz bat aukeratu eta esaldiak egin.
dama
- Nere amari jokua gustatzen
zaio.
damu
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 32 -
norian
- Herriko festetan ibiltzen naiz.
onrian
86. FITXA Azpimarratu bo eta gurutzatu ob.
bo ob bo ob bo ob ob bo ob bo ob ob bo ob
Azpimarratu ba, be, bi, bo, bu eta gurutzatu ab, eb, ib,
ob, ub.
ba ob bu ab ob bo ab bu be ab bo ob ib bi
87. FITXA Ondorengo hitzak sailkatu.
aberastasun ibilbide dudagabe dekorazio dolumin
ebaki diskoa damutu obra
ubide
da, de, di, do, du ab, eb, ib, ob, ub
88. FITXA Marrazkiak egin eta margotu.
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 33 -
tableta ordularia pipa
atleta robota iparrorratz
89. FITXA Marrazki hauek nora begira dauden kontutan
izanik, idatzi ES (eskubia) eta EZ (ezkerra).
× 4 × × 4
90. FITXA Esaldi hauek ordenatu eta azpian kopiatu
Eta jartzen ari nintzen bitartean.
Eguzkiak auroegian jo zidanean.
Orduan ohetik jaiki nintzen.
Iratzargailuak jo zuen.
Bapatean esnatu nintzen.
91. FITXA Hitzezko dorrea.
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 34 -
1. Giza taldea.
2. Orduan, oraindik.
3. Atzo gauean.
4. Eta gainerakoak: eta...
5. Narratza, baldarra, utzia.
6. Oso, guztiz.
7. Zeruko astro disdiratsua.
8. Gizon gehienek aurpegian
dutena
9. “Emea”ren kontrakoa.
10. Barrena, gaindi.
11. Norbereganatu.
12. Urtez betea.
ERANTZUNAK:
E L K A R T E A
A R T E A N
B A R T
A B A R
Z A B A R R A
A R R A S
I Z A R R A
B I Z A R R A
A R R A
Z E H A R
H A R T U A
Z A H A R T U A
92 FITXA Hitzezko dorrea.
1. Gizonezko gurasoa.
2. Hura niri gaur etorri.
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 35 -
3. Aitaren aita.
4. “Txarra”ren kontrakoa.
5. Emakumeen jantzia.
6. Leku batean izan.
7. Ongi, ederki.
8. Aldamenean, aldean.
9. Joaten ari da.
10. Sagarrez egiten den
edaria.
11. Mahatsez egiten den
edaria.
12. Garagarrez egiten den
edaria.
ERANTZUNAK:
A I T A
Z A I T
A I T O N A
O N A
G O N A
E G O N
O N D O
O N D O A N
D O A
S A G A R D O A
A R D O A
G A R A G A R D O A
93. FITXA Kontuan har:
Bizarra duenari: bizardun esaten zaio.
Nola esango zaio:
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 36 -
Txapela duenari : _______________ esaten zaio.
Ardura duenari : _______________ esaten zaio.
Baloia duenari : _______________ esaten zaio.
Zentzua duenari : _______________ esaten zaio.
Ilea duenari : _______________ esaten zaio.
94. FITXA Kontuan har:
Luza daitekeena : luzagarri esaten zaio.
Nola esango zaio:
Bete egiten duena : _______________ da.
Ulertzeko dena : _______________ da.
Arriskua ematen duena : _______________ da.
Gorrota daitekeena : _______________ da.
Mina egiten duena : _______________ da.
95. FITXA Kontuan har:
Atea zaintzen du : atezaina da.
Nola esango diogu:
Faroa zaintzen duenari : _______________
Kotxea zaintzen duenari : _______________
Loreak zaintzen dituenari : _______________
Muga zaintzen duenari : _______________
Basoa zaintzen duenari : _______________
96. FITXA Kontuan har:
Zaintzen duenari : zaintzailea esaten zaio.
Nola esango zaio:
Ikertzen duenari : _______________
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 37 -
Saltzen duenari : _______________
Laguntzen duenari : _______________
Hartzen duenari : _______________
Garbitzen duenari : _______________
97. FITXA Kontuan har:
Baserrikoa denari : baserritarra esaten zaio.
Nola esango zaio:
Gasteizkoa denari : _______________
Atzerrikoa denari : _______________
Herrikoa denari : _______________
Bilbokoa denari : _______________
Kanpokoa denari : _______________
98. FITXA Kontuan har:
Dantzatzen duenari : dantzari esaten zaio.
Nola esango zaio.
Txistua jotzen duenari : _______________
Bertsoak kantatzen dituenari : _______________
Errotan dagoenari : _______________
Tabernan dagoenari : _______________
Futbolean dabilenari : _______________
99. FITXA Esaldi hauek ordenatu eta azpian kopiatu.
Bihar, asteartea, ibilaldia daukat nire gelakoekin.
Nire lagunekin elkartu naiz eta pozik nago.
Jaiki, motxila prestatu eta.
Irakurketa – idazketa prozeusa. Lan-fitxak. - 38 -
Gaur astelehena da, goiz joango naiz ohera.
Banoa autobusa hartzera.
100. FITXA Esaldi hauek ordenatu eta azpian kopiatu.
Orain lan asko egin behar dut.
Eskola utzi nuen.
Ikasteko gogorik ez nuelako.
Ez nintzen ikasle ona.
Eta lanean hasi nintzen.