You are on page 1of 4

Betreft

Naam
Relatie tot
betrokkene

Wouter Wassing
Vincent Mooi
Stage begeleider gemeente Emmen

De scores hebben de volgende betekenis:


1.

Geen mening

2.

Zeer onvoldoende

3.

Onvoldoende

4.

Voldoende

5.

Zeer voldoende

6.

Uitstekend

Opmerkingen:

Kies n tot en met zes en zet een kruisje van wat van toepassing is.
Mocht je het niet weten, vul dan 1 in.
Bij elke kolom is eventuele toelichting gewenst.

Persoonlijke gerichtheid
1. Initiatief: In staat zijn om zaken te initiren, uit zichzelf
doelmatig actie kunnen ondernemen.
2. Besluitvaardigheid: In staat zijn om snel en adequaat
beslissingen te kunnen nemen.
3. Flexibiliteit: Kan door te wisselen van gedragsstijl
doelgericht en effectief optreden onder verschillende en
veranderende omstandigheden.
4. Stressbestendigheid: In staat zijn onder stressvolle
omstandigheden
effectief te blijven functioneren.
5. Ambitie: Gedreven zijn, meer dan gemiddeld willen
presteren.

X
X
X

X
X
X
X
X
X

5
X

X
X

15. Relatiebeheer: Het op constructieve wijze aangaan en


onderhouden van relaties.
16. Sociabiliteit: Beweegt zich graag en gemakkelijk in
groepen mensen.

17. Assertiviteit: Komt op voor eigen meningen, ook als


er vanuit de omgeving druk op wordt gelegd.
Eventuele opmerkingen:

Conceptueel vermogen
18. Strategie en visie: In staat zijn om grote lijnen te zien,
te anticiperen op ontwikkelingen, trends en daarin
mogelijkheden te zien en te benutten.
19. Oordeelsvorming: In staat zijn om een weloverwogen
en juist oordeel te vormen op basis van informatie.
20. Probleemanalyse: In staat zijn om complexe
vraagstukken of moeilijke situaties te analyseren en
oorzaak en gevolg te onderkennen.
21. Creativiteit: In staat zijn om alternatieven te
bedenken, buiten de
bestaande kaders te treden.

6. Zelfstandigheid: In staat zijn zelfstandig


werkzaamheden te verrichten, doelen te stellen en daar
vorm en inhoud aan te geven.
7. Doorzettingsvermogen: Er op gericht zijn ondanks
tegenslagen eenmaal begonnen zaken te volbrengen.
8. Resultaatgerichtheid : Gedreven zijn concrete doelen
en resultaten te bereiken.
9. Leerbereidheid: Bereid zijn tot het ontwikkelen en
uitbreiden van kennis en vaardigheden door leren.
10. Inzet: In staat zijn gedurende een lange periode een
grote inspanning te willen en kunnen leveren.
11. Nauwkeurigheid: In staat zijn secuur te werken en
oog te hebben voor details en verbanden.
Eventuele opmerkingen:
Relationeel vermogen
12. Sensiviteit: In staat zijn signalen van anderen aan te
voelen en daar adequaat op in te spelen.
13. Samenwerking: Samen met anderen op constructieve
wijze bereiken van gemeenschappelijke doel.
14. Optreden: Een krachtige, professionele indruk maken
op anderen.

5
X

5
X
X

X
X

22. Probleemoplossend vermogen: In staat zijn praktische


oplossingen voor concrete vraagstukken te ontwikkelen.
23. Leervermogen: In staat zijn om nieuwe informatie te
verwerken en effectief toe te passen.
Eventuele opmerkingen:

X
x

Organisatie vermogen
24. Plannen en organiseren: In staat zijn om activiteiten
en werkzaamheden te plannen en te organiseren.
25. Delegeren: In staat zijn werkzaamheden op een
gerichte manier aan anderen over te dragen.
26. Voortgangscontrole: In staat zijn om eenmaal
genitieerde zaken te
volgen, op voortgang te controleren.
Eventuele opmerkingen:

Communicatief vermogen
27. Schrijfvaardigheid: In staat zijn op een correcte,
heldere, schriftelijke manier te communiceren.
28. Gespreksvaardigheid: In staat zijn mondeling op een
heldere manier met
anderen informatie uit te wisselen, te communiceren.
29. Luistervaardigheid: In staat zijn om de essentie uit
gesproken woord te halen en de ander te stimuleren zijn
boodschap over te brengen.
30. Presentatie vaardigheid: In staat zijn mondeling, op
een heldere,
gestructureerde manier informatie aan een groep over te
brengen.
Eventuele opmerkingen:

Benvloedend vermogen
31. Overtuigingskracht: In staat zijn anderen mee te
krijgen met een bepaald standpunt, voorstel of idee.
32. Sturing geven aan groepen: In staat zijn leiding te
geven aan een groep.

33. Sturing geven aan individuen: In staat zijn leiding te


geven aan een individu.
Eventuele opmerkingen:

4
X

5
X

X
X

X
X
X

4
X

X
X

Zie volgende pagina


Open vragen
Toelichting of aanvullend zaken op het bovenstaande:
Omdat JOGG in Emmen voor mijn gevoel nu pas redelijk in de steigers staat en
kan gaan beginnen is het lastig om op alle vragen een sluitende beoordeling te
geven.
Mijn algemene beeld van Wouter is erg positief. Wouter is een rustige,
bedachtzame, serieuze maar bovenal prettige stagiaire waar ik op kan bouwen.

Tips / tops voor mijn verdere (studie) loopbaan


Je mag je in sommige situaties wel meer laten gelden.
Voor de rest, blijf wie je bent, authenticiteit is het sleutelwoord om ver te
komen in de maatschappij.