You are on page 1of 114

STEPHEN MACE

WYKRADAJC
OGIE Z NIEBA
METODA

TWORZENIA

INDYWIDUALNYCH

SYSTEMW

CZAROSTWA

WYWODZCA SI Z PISM
A U S T I N A O S M A N A SPARJEA,
ALEISTERA C R O W L E Y A
I WIELKIEGO M A G A ABRAMELINA,

ZMIESZANYCH ZE SOB
I SCEMENTOWANYCH OSOBISTYM
DOWIADCZENIEM AUTORA.

w przekadzie Dariusza Misiuny

Warszawa 2008

Stephen Mace
Stealing the Fire from Heaven
Copyright 1984, 2003, 2006 by Stephen Mace
All rights reserved
W ksice wykorzystano ilustracje Austina Osmana Spare'a zaczerpnite z:
Austin Osman Spare. Artist Occultist Sensualist ed. by Geraldine Beskin & John Bonner;
Existence. Austin Osman Spare ed. by A. R. Naylor
Images & Oracles ofAustin Osman Spare by Kenneth Grant;
Ksiga Rozkoszy Austin Osman Spare;
Stealing the Fire form Heaven. Austin Osman Spare ed. by A.R. Naylor;
Zos Speaks! Encounters with Austin Osman Spare by Kenneth & Steffi Grant.

przekad
Dariusz Misiuna

redakcja stylistyczna
Patryk Balawender

projekt okadki
Wojciech Benicewicz
Joanna John

skad i amanie
Joanna John

Copyright for the Polish edition


by Okultura, Warszawa 2008
Wydanie I
ISBN 978-83-88922-16-9
Wydawnictwo Okultura
skr. poczt. 435, 00-950 Warszawa 1
www.okultura.pl

Spis treci
0

fe

Wprowadzenie do pitego wydania amerykaskiego

Czarostwo

Duchy i ich krlestwo

Wykradajc ogie z nieba

FC-

Dziennik magiczny

I*

Dugi dystans

fc-

Rytua odpdzenia

Rzucanie czarw

7
8

f+

9
0

fc-

1
2

A. O. Spare'a technika zaklinania ywiow

Bogosawiestwa poraek, zmory sukcesw

Krtki przegld bardziej skomplikowanych czarw

Rysunek automatyczny

Alfabet pragnie

Rne rodzaje witych liter.

*> Projekcja astralna

to-

wity Anio Str

5a

h.

Ciao subtelne

Bardziej zaawansowane praktyki

6
7

*> Pozycja mierci

i*

Talizmany i wizy magiczne

f*

Rne metody czarowania

20

M.

Krg magiczny i ewokacja

ywioaki i miejsca mocy

20a

21 FO* Niektre problemy i sposoby ich rozwizywania


22
23

h>

Prawo
Rytua Nienarodzonego

IC

Podzikowania
Niniejsza ksika nie ukazaaby si w obecnej postaci, gdyby nie
pomoc i dobre rady Chucka Furnace'a, Helen, Sarajane, Ricka, Berta,
Glenna i Jeanie, a take mojej Matki i Ojca - im wszystkim chciabym
przekaza najserdeczniejsze podzikowania.
Wielce Szanownym Braciom.
C.& O.T.L.

*-> Wykradajc ogie z nieba ">

Wprowadzenie do pitego wydania


amerykaskiego
Autor przygotowujcy si do kolejnego wydania swego starego,
sprawdzonego dziea, staje przed dylematem. Oto bowiem z jednej
strony od chwili powstania ksiki upyno sporo czasu, ma zatem
prawo sdzi, e obecnie dysponuje znacznie wiksz wiedz, ktr
warto by uwzgldni w poprawkach. Jednak z drugiej strony intuicja
podpowiada mu, e wraz z poprawkami prynie czar ksiki, poniewa przytumi one t pierwotn iskr, ktra rozpalaa wyobrani
czytelnika. Posugujc si t logik, naley zostawi pierwotny tekst samemu sobie i nic w nim nie zmienia. Niech zachowa si jako artefakt.
Tym niemniej, bywa i tak, e z upywem czasu autor faktycznie widzi wicej. Przynajmniej wie, co zdarzyo si mu przeoczy
poprzednim razem i jaki mgby mie z tego poytek jego czytelnik.
Std bierze si pokusa wprowadzenia do starego dziea cakiem nowego materiau, ktrej mona si podda, jeli nie naruszy ona jego
pierwotnego ducha.
Ale to nie wszystko. Pamitajmy, e istnieje jeszcze kto taki, jak
wydawca, ktry wznawiajc dzieo chciaby wzbogaci je o co nowego,
czym mgby skusi do kolejnego zakupu jego poprzednich nabywcw.
Majc to wszystko na uwadze, wybraem rozwizanie polubowne. Nie prbowaem wszystkiego przepisywa. Postanowiem zachowa w stanie nienaruszonym ca tre czwartego wydania. Niech
wiadczy o tym, e ju wtedy wiedziaem, jak praktykowa magi
bez przywizywania si do czyjej symboliki, chocia nie miaem
pojcia dokd mnie to doprowadzi. Pod wzgldem pragmatycznym
byem niewinitkiem. Nie mogem si rozpisywa z przyczyn ekonomicznych. Obecnie, nie ograniczaj mnie tego rodzaju parametry.
Ale dziki tej wanie niewinnoci przedstawiona przeze mnie technika magiczna otwieraa si na wszelkie moliwe interpretacje. Mona j byo stosowa dowolnie. Stanowia okultystyczny odpowiednik

^ Stephen Mace

newtonowskiego trzeciego prawa" i zasad termodynamiki. Nie sdz


wic, bym w jakimkolwiek stopniu przysuy si temu dzieu, starajc si je poprawi" zgodnie z wielce wysublimowan" wiedz, jak
posiadam obecnie. Ju prdzej mgbym zamkn otwierane przeze
moliwoci, ktrych nie jestem w stanie ogarn, poniewa rnorodno zawartych w nim propozycji przestaa by dla mnie dostpna.
Tak wic nic si nie zmienia.
Z drugiej strony, niewinno nie moe rozgrzesza braku czujnoci. W czwartym wydaniu bardzo niewiele napisaem o ciele subtelnym i absolutnie nic o miejscach mocy. Tymczasem obie te sprawy odgrywaj niezmiernie istotn rol w gromadzeniu i korzystaniu
z mocy. Bardzo przydaj si osobom pracujcym nad stworzeniem
wasnego systemu czarw. Dlatego te pozwoliem sobie wzbogaci to
dzieo o dwa rozdziay, posikujce si stylem, mam nadziej, nie odmiennym od reszty ksiki.
Omielam si twierdzi, e spord tych dwch przeocze pominicie miejsc mocy rodzi powaniejsze konsekwencje, a to dlatego,
e w wiecie zachodniej magii jest to zjawisko nagminne. Co prawda
kady system okultystyczny proponuje jak koncepcj filaru wiata obejmujcego krgosup i zwizanych z nim orodkw energetycznych oraz przynajmniej zarys technik umoliwiajcych posugiwanie si nimi przy odrobinie wkadu energii psychicznej. Niemniej
magia zachodnia prawie cakowicie pomija kwesti miejsc mocy i ich
umiejscowienia w krajobrazie. Ta nieurodzajno jest bezporednim
nastpstwem kierunku filozoficznego wyznaczonego przez religie powoujce si na Bibli - judaizm, chrzecijastwo, islam - i nie ma nic
wsplnego z sam specyfik Europy czy Bliskiego Wschodu. Kaplice,
wite groty i strumienie funkcjonoway w caej Europie i na Bliskim
Wschodzie w okresie klasycznym. Na naszych terenach kiedy byo ich
rwnie duo, jak dzisiaj w Afryce, Indiach i Azji Poudniowo-Wschodniej. Jeli niektre z nich nadal peni swe funkcje, to dlatego, e zbudowano na nich kocioy, meczety lub kaplice patriarchw i witych.
Taka jest polityka religii majcych hopla na punkcie transcendencji.

*-> Wykradajc ogie z nieba ">

Uznaj one, e prawdziwa moc spywa na ziemi z niebios i nie jest


czym immanentnym naturze. Mylno tej wizji dostrzee kady, kto
ma oczy szeroko otwarte. Nic wic dziwnego, e czsto dochodzi do
zdarze, kiedy to miejscowa ludno uznaje jakie miejsce za rezerwuar mocy, natomiast ksia upieraj si przy tym, e widziano w nim
anioa. Przypisuj to cudom dokonywanym przez witych. Za wszelk cen broni si przed uznaniem witoci natury.
Korzenie tych transcedentalnych uprzedze tkwi w platonizmie i neoplatonizmie - dwch postawach filozoficznych utrzymujcych, e wiat jest tylko bezksztatn ciemnoci, w jaki sposb
stanowic odbicie Czystych Form promieniujcych z Wysokoci.
Konsekwencj tej postawy jest praktyka duchowa polegajca na odsuwaniu si od wiata, wszelkich spraw materialnych i cielesnych po
to, by wznie si ku Absolutowi. Ofiar tego zudzenia pado nie tylko
chrzecijastwo, ale nawet hermetyzm, a w zwizku z tym rwnie
cay ruch rokrzyowy i wywodzce si z niego koncepcje magiczne. Nawet jeli najnowsze odkrycia z dziedziny psychologii zepchny
wikszo tradycyjnych duchw do krainy niewiadomoci, nadal zapomina si o znaczeniu rozlegej sieci mocy przenikajcej wiat natury. Najwyszy czas to zmieni.

^ Stephen Mace

I. Czarostwo
Czarostwo to sztuka przechwytywania duchw i uczenia ich, by
nam suyy. To umiejtno porzdkowania mocy umysu w taki sposb, by wpyway na nas i otaczajcy nas wiat.

10

*->

Wykradajc ogie z nieba

">

II. Duchy i ich krlestwo


Duchy to moce, moce umysu, a ich krlestwem jest niewiadomo. Wikszo osb nie ma do nich dostpu, dlatego naszego spotkania
z nimi mog wydawa si prne i nieprzekonywujce. Duchy
pojawiaj si pod postaci umiejtnoci, talentw czy nawet emocji.
Mog ukrywa si w kompleksach, ktre uruchamiaj automatyczne
reakcje na przydarzajce si nam sytuacje. Ukazuj w snach, prowokujc nas do tego, bymy je zrozumieli. Czarownik posuguje si technikami umoliwiajcymi mu dostp do podwiadomoci. Std moe
spotyka si twarz w twarz z duchami. Jeli dysponuje
wystarczajc
, rozpoznaje ich prawdziw posta i zmusza je do poddania si
jego woli, w przeciwnym razie naraa si na popadnicie w obsesj.
Kontakt z kad moc wie si z ryzykiem. Niezalenie od tego, czy
energi wyzwala si poprzez koa wprawione w ruch wirowy za pomoc rwcej wody, czy te na skutek rozbijania atomu, za kadym razem
trzebaj magazynowa w jakim miejscu, inaczej wyrzdzi komu
krzywd. Nie wolno by na tyle naiwnym, by sdzi, e inaczej jest
/. moc magiczn. Na szczcie istniej sposoby na utrzymywanie duchw w ryzach i rozwijanie naszej wadzy nad nimi.
Niewiadomo, bdc krain duchw, jest rwnie ich medium. To od jej charakteru wic zaley ich natura. Niewiadomo
to zbiornik obrazw, ukryty gdzie pod powierzchni przebudzonego
umysu. Wypywaj z niego wszystkie nasze wiadome myli, zanurzaj si w nim wszystkie nasze dowiadczenia wiata zewntrznego.
Chwilowe zdarzenia, nie majce dla nas znaczenia, rozpywaj si
z czasem, ale dowiadczenia, ktre si powtarzaj lub wywouj gwatowne
emocje, maj tendencj do przeksztacania si w struktury psychiczne - duchy - yjce wasnym yciem. Dlatego drwal moe nosi
w sobie ducha lasu, nastolatek wyhodowa (poprzez nieustann burz
hormonaln uczu) ducha podania, a stumiony seksualnie neurotyk demona niezbdnego do trzymania swej chuci na uwizi.

11

si

^ Stephen Mace

Jak wida, moemy stwarza wasne duchy, a kiedy dzieje


si to zbiorowym wysikiem, duchy staj si bogami. Pragnienie zadowolenia wasnej matki wytwarza u neurotyka demona karmicego
si tylko jego umysem, ale aspiracje caej grupy mog wywoa tak
wspln si, ktra bdzie wyznacza myli i czyny poszczeglnych
jej czonkw. Fenicjanie odczuwali siln potrzeb bezpieczestwa
w wiecie, ktry wydawa si im grony, wytworzyli wic przeraajcego boga Molocha. ydzi niczego tak bardzo nie pragnli jak wasnej
jednoci, dlatego stworzyli zazdrosnego Jahwe. Natomiast ludzkie pragnienie zachowania ja" po mierci przyczynio si do powstania szeregu
bstw wyzwolicielskich pokroju Ozyrysa, Orfeusza, Mitry i Chrystusa.
Nie chciabym zosta zrozumiany opacznie. Nie jest moim celem naigrywanie si z tych bogw - Molocha jedzcego dzieci; Jezusa, ktrego ciao i krew spoywaj chrzecijanie. Albowiem wszyscy
oni posiadaj moc nadan im przez ich wyznawcw - pod wpywem
modlitwy, rytuau, krwi przelanej w walce o wiar. Jeli tego rodzaju
ofiary pyn z autentycznie wewntrznej potrzeby i skada si je kompetentnie, powoduj zmiany nie tylko w niewiadomoci wyznawcy,
ale rwnie w wiecie zewntrznym (jako e niewiadomo zapuszcza
korzenie w Umyle Absolutu). Taki jest ukryty mechanizm modlitwy.
Naley jednak pamita o tym, e korzystanie z zastanych duchw rodzi pewne problemy. Wiele z nich jest obcionych moralnym
i teologicznym adunkiem, balastem wiary i obyczajnoci, ktry trzeba
ze sob nosi po wiecie. Jeeli wic wierzymy w Molocha, wiemy, e
nie wystarczy mu nasza modlitwa, palone kadzida czy porzdne ycie - wymaga od nas zoenia w ofierze pierworodnego syna. W przypadku wiary w Chrystusa nasza ofiara bdzie nieco bardziej subtelna.
Wystarczy, e zapomnimy o ludzkiej" woli i podporzdkujemy si
Woli Boej, a zostaniemy zbawieni od Wiecznego Potpienia. Ten rodzaj powicenia dotyczy nawet niektrych czarownikw, ktrzy musz wyzby si czci swej wolnoci, by mc praktykowa sw sztuk.
Najpopularniejsz szko magii na Zachodzie posiadaj rokrzyowcy. Kultywujcy j magowie nadaj struktur mocom umysu w oparciu o map zwan Drzewem ycia. Jest to konstrukcja geometryczna,

12

*-> Wykradajc ogie z nieba ">

narysowana po raz pierwszy wieki temu przez mistykw ydowskich,


uprawiajcych tradycj zwan Kaba. Zanim przystpi si do praktykowania magii rokrzyowej, trzeba w schemat wprowadzi do
swej niewiadomoci, ukierunkowa pod tym ktem ca swoj percepcj i moce umysu. Tak wic, niezalenie od tego, czy modlimy si
do dnego krwi Molocha, czy te pragniemy by mistycznym czarownikiem, wci posugujemy si t staroytn formu. Jeli co do niej
nie pasuje, pojawia si kopot. Nie sposb znale rozwizania.

13

^ Stephen Mace

III. Wykradajc ogie z nieba


Celem niniejszego eseju jest dostarczenie ludziom techniki
umoliwiajcej tworzenie indywidualnych systemw czarw, pasujcych do specyfiki ich niewiadomoci. Stosujc si do podanych
tu wskazwek, czytelnik moe nakoni sw podprogow ja do zaprojektowania wasnych symboli reprezentujcych moce wiata wewntrznego. Osignie w ten sposb rodzaj osobistego jzyka mocy,
majcego znaczenie tylko dla niego, a zarazem co bardzo potnego,
poniewa wyraajcego jego wasn dusz.

14

*-> Wykradajc ogie z nieba ">

IV. Dziennik

magiczny

Czarowanie to nic innego jak psychotechnika. Rozpoznajemy


elementy
naszej psychiki, odkrywamy ich mechanizmy dziaania,
i nastpnie posugujemy si rozmaitymi technikami w celu manipulowania
nimi. Najlepsze podejcie do technologii zapewnia nauka. Jej
istot jest sporzdzanie wnikliwych zapiskw. Powinnicie zatem spisywa to, co robicie, by odkry, ktra z metod jest dla was skuteczna, ktra
w ogle si nie sprawdza, a ktra dziaa po dugotrwaym stosoNaley odnotowywa oznaki swych sukcesw, by mie wgld
w natur uwalnianych mocy, a przez to lepiej je wykorzystywa. Warto
zapisywa wane wydarzenia w swym yciu umysowym i uczuciowym, by wiedzie, jakie problemy maj skonno do powtarzania si,
czyli posiadaj u swego rda demona. Warto opisywa odkrywane
przez siebie moce: ich nazwy, symbole, uwidaczniajcy si charakter.
waniu.

Innymi

sowy, trzeba opisywa wpyw swoich czarw na ycie.

Wystarczy do tego zwyky notes.

15

^ Stephen Mace ^

V. Dugi dystans
Uwany czytelnik zdy si ju dowiedzie, e czarw nie da
si uprawia na apu-capu. To zajcie na cae ycie. Czary maj co
wsplnego z muzyk. Osoba doskonalca gr na jakim instrumencie
czyni to latami, a kiedy ju osignie sukces, stara si zdobywa kolejne wyyny mistrzostwa. Rzecz jasna, mistrzowie muzyki nie zajmuj
si niczym innym. Czary bywaj rwnie absorbujce. Nie ma w tym
nic zego, skoro ich wpyw roztacza si na cae ycie. Bez ciemy.
Mamy tu wic do czynienia z praktyk rozoon w czasie.
Trzeba uzbroi si w cierpliwo, wiedzie, kiedy naley co robi i ile
powici temu czasu. Niektre rzeczy robi si od razu, jak rytua
odpdzenia, przedstawiony w nastpnym rozdziale, oraz zaklinanie
przy pomocy sigila i swobodnych wierze, opisane w rozdziale VIII.
Jeli przychodzi nam to bez trudu i osigamy dobre rezultaty, c,
Mozartowi gra na pianinie te nie sprawiaa kopotu, zanim wzi si
za bardziej skomplikowane rzeczy. Jeli jednak nie starcza nam koncentracji na wizualizacj promieniujcych piercieni, jestemy zbyt
rozemocjonowani by mie do wszystkiego odpowiedni dystans albo
nie mamy wystarczajco silnej woli, by o czym zapomnie, powinnimy powici rok lub dwa na wiczenie metod opisanych w rozdziale
XXI. Umieciem je na samym kocu ksiki, poniewa dotycz bardziej kontroli umysu ni czarostwa, co nie czyni ich jednak mniej
istotnymi. Opanowanie tych metod przypomina trenowanie dobrego
konia, ktry pomoe nam przecign wszystkie bestie umysu.

16

*->

Wykradajc ogie z nieba

VI. Rytua

">

odpdzenia

Czarostwo to sztuka przechwytywania duchw i uczenia ich, by


nam suyy. Ich tresura odbywa si w wyobrani czarownika, w miejscu, gdzie nasze wiadome zamiary napotykaj nieuwiadamiane
skonnoci. Czarownik, jeli chce si tam dosta, musi przetrze sobie drog. Do tego celu suy rytualne oczyszczenie, ktre stosuje si
przed i po operacji magicznej. Przed przystpieniem do niej naley
odci
zbdne myli, obsesyjnie nucone piosenki i resentymenty stojce nam na przeszkodzie. Z kolei po zakoczeniu operacji magicznej
trzeba odesa duchy z powrotem do ich siedzib, poniewa w przeciwny m razie bd bka si po wiadomoci, nieokiezane i skonne do
przerodzenia si w obsesje.
Zgodnie z tradycj magowie oczyszczali sw wyobrani przy
pomocy rytuaw odpdzenia - krtkich ceremonii obejmujcych za
-krelaniekrgu, ktry rozwietla im aur i chroni j, przynajmniej
przez pewien okres, przed potencjalnym zanieczyszczeniem.
Magowie
orientacji rokrzyowej adoptowali do tych celw rytua
cho nie sposb zaprzeczy jego skutecznoci, opiera si na
kabale, moe wic nie pasowa tym z nas, ktrzy nie chc dwiga
jej pitna. Zamiast niego proponuj rytua, ktry przekaza mi mj
nauczyciel, Frater O.T.L. Podobno stworzy go angielski czarownik
Austin Osman Spare (1886-1956). Co prawda, moje pniejsze rda
potwierdziy tej hipotezy, ale przez wiele lat posugiwaem si tym
rytuaem z niezym skutkiem. Posiada on te t zalet, e jest prosty.
Po zapoznaniu si z nim wystarczy kilka sekund na wykonanie go
w wyobrani. Na dodatek nie zawiera adnych symboli mistycznych.
Na pocztku zamknij oczy i wyobra sobie pionow lini biaego wiata, biegnc od nadiru do zenitu poprzez punkt widzenia,
znajdujcy si tu przed twoimi oczami.
Nastpnie wyobra sobie plam wiata, mniej wicej p metra
przed tym punktem. Zacznij od niej zakrela poziomy krg wok
twej gowy. Potem wytycz elips, przenoszc t plam wiata nad swo--

27

o
pentagramu

Stephen Mace ^

j gow i pozwalajc, by linia spywaa za twymi plecami ku nogom,


a nastpnie wznosia si z przodu twojego ciaa ku czubkowi gowy.
Na koniec za zakrel kolejn elips z czubka gowy, wzdu jednego
boku ciaa, pod stopami i wzdu drugiego boku ku czubkowi gowy.
Po wykonaniu tego zadania twj punkt widzenia powinien znale si
w samym rodku wietlistej klatki wygldajcej nastpujco:

Moesz teraz przystpi do oczyszczania swej wyobrani. Zwizualizuj w sobie filar ognia, a nastpnie spraw, by rozchodzi si po
trzech ustanowionych wczeniej wietlistych krgach. Kiedy pomienie bd si rozchodzi, wyrzucaj z siebie wszelkie uporczywe myli
i fantazje. Niech strawi je ogie, a nie zostanie nic oprcz trzech
lnicych biel krgw.
Nie trzeba robi niczego wicej.
Rytua odpdzenia stanowi nie tylko doskona higien psychiczn, konieczn przed przystpieniem do operacji magicznej, jak
i po jej zakoczeniu. Dziki niemu chronimy si przed naporem obsesyjnych myli i jakimikolwiek formami atakw psychicznych. Skutkiem ubocznym odprawiania tego rodzaju rytuaw jest wzmocnienie aury czarownika, wytworzenie skorupy psychicznej, pomagajcej
trzyma wiadomo w ryzach i chronicej przed agresywnymi wpywami wiata zewntrznego. Wykonujc rytua odpdzenia cztery do
piciu razy dziennie przez reszt ycia, czarownik wyksztaca wystarczajco siln aur, by pozby si rozmaitych zachowa defensywnych,
ktre przylgny do jego osobowoci. Jak wida, jest to bardzo istotne
narzdzie dla przyszego czarownika. Jego uywanie powinno wej
nam w nawyk.

18

*->

Wykradajc ogie z nieba

">

VII. Rzucanie czarw


Przyjmiemy tu definicj, zgodnie z ktr rzucanie czarw to
wykorzystywanie mocy psychicznych" lub duchowych" do wywierania
bezporedniego wpywu na siebie samego lub swoje
otoczenie.
modlitwa do bstwa, w ktre si wierzy, jest take form rzucania czarw. Ale nie bdziemy tutaj si ni zajmowa, poniewa
w niej oddanie, a nie umiejtnoci. Tymczasem w czarostwie
chodzi przede wszystkim umiejtnoci. Wiara posiada umiarkowane
znaczenie. Waniejszy od oddania jest upr.
Zapytacie, jaki upr i po co rzuca czary? Po to, rzecz jasna, by
czyni sw wol. Oto kilka przykadw:
Powiedzmy, e posiadamy talent kupiecki, ale nienawidzimy
prowadzenia samochodu. Zaklinamy wtedy demona czajcego si
u podoa naszej awersji i zmuszamy go do milczenia. A skoro ju bierzemy si za rzucanie czarw, moemy przy okazji rozbudzi w sobie
ducha pamici, by nie zapomina imion naszych klientw, ich numerw telefonicznych i cen posiadanych towarw.
Powiedzmy, e jestemy zapalonymi politykami, ale mamy
problem z wystpieniami na forum publicznym. Przywoujemy wtedy
swego ducha elokwencji, pobudzamy go i posugujemy si nim do
adowania talizmanw, ktre bdziemy nosi podczas pisania i wygaszania przemwie. Przy okazji moemy inwokowa moce szerokich
perspektyw, dziki ktrym bdzie nam atwiej poznawa rne punkty
widzenia, wczuwa si w wiatopogldy rozmaitych frakcji politycznych i nakania je do kompromisw w sprawach mniej znaczcych.
Powiedzmy, e jestemy sportowcami. Przywoujemy wtedy
ducha, ktry zrelaksuje nasze przecione minie, dziki czemu bdziemy je rozciga zamiast napina. Przy okazji moemy poszuka
w sobie mocy sprzyjajcych naszej zrcznoci, zwikszajcych wiadomo funkcji cielesnych i wspomagajcych nas energi niezbdn
do wygrywania wspzawodnictwa.

19

Tak
liczy

oto

Stephen Mace ">

Powiedzmy, e jestemy stumionymi seksualnie neurotykami.


Przywoujemy wtedy demona wyczarowanego nam przez matk (lub
innym sposobem). Zakuwamy go w kajdany. Trzymamy na uwizi.
Rwnoczenie zaklinamy nasz zdruzgotan seksualno, by przestaa chorowa, zacza dba o siebie i wzrasta.
Krtko mwic, przywoujemy te moce, ktre pomagaj rozwin skrzyda przyrodzonemu nam geniuszowi oraz wi demony
przeszkadzajce mu w rozwoju.
Rzecz jasna, kiedy spojrzy si na to z tej perspektywy, czarostwo
przestaje by cudotwrstwem, natomiast sprawia wraenie zwykej
psychotechniki. Nie sposb temu zaprzeczy, ale nawet psychotechnika potrafi czyni cuda, wystarczy tylko odpowiednio poszerzy granice psyche". Teoretycznie nasza niewiadomo styka si z Umysem
Boga. Jeli wic uda nam si dotrze do jej gbin, wszystko stanie si
posuszne naszej Woli. Naley jednak pamita o tym, e skutki naszych praktyk mog okaza si dwuznaczne moralnie. W najlepszym
razie wi si z odkrywaniem mocy prekognicji, kiedy to przewiduje
si trendy kosmiczne i wykorzystuje je do wasnych celw (np. zrobienia portfolio). W najgorszym przypadku su przyszpilaniu opornych obiektw seksualnych lub doprowadzaniu bogatych wujkw do
zawau serca.
Warto przy tej okazji powiedzie o dwch sprawach:
i. Czarostwo to tylko narzdzie. Jego wykorzystanie, do dobrych
i zych celw, zaley wycznie od naszej odpowiedzialnoci. N kuchenny jest rwnie narzdziem. Mona nim kroi ziemniaki lub swoj siostr. Jedyna midzy nimi rnica polega na tym, e atwiej nam
rzuci kltw na siostr, by posza do stu diabw, ni j pokroi na
tyle kawakw. Albowiem cakiem susznie nam si wydaje, e nie
zapie nas wtedy policja. Zapominamy o tym, e moe nas zapa co
innego - ot, choby nasza karma lub owych stu diabw maszerujcych w drodze powrotnej do domu. Jeli posugujesz si magi, aby
co dosta (pienidze, prac, obiekt seksualny), zamiast co zobaczy,
.spotka, zrobi, stawiasz mur midzy sob a reszt wiata. Tworzysz

20

*-> Wykradajc ogie z nieba ">

podzia na biorc i to, co jest mu dawane. Oddzielasz si od swego


miejsca mocy.
2. O wiele lepiej, jeli przedmiotem naszych czarw jest rozwj
zdolnoci czynienia swojej woli, anieli nakanianie wiata do
jej, poniewa jeli zmieniasz siebie samego, nie wysyasz w
wiat fal mocy, a wic nie musisz obawia si sprzeniazwrotnego.Lecz
kiedy przy pomocy czarw usiujesz wpywa na bieg wydarze,
moesz napotka niemie reperkusje. Omwimy je w rozdziale IX.

suchania

Rzecz jasna, zanim skorzysta si z jakich mocy magicznych,


trzeba je najpierw przywoa. W przypadku konwencjonalnej praktyki
magicznej procedura ta obejmuje usilne naladowanie upragnionej
mocy, a zostanie wyzwolona z gbin psychiki i bdzie dostpna naszej woli. w proces naladownictwa obejmuje ubieranie si w szaty
z symbolami przypisywanymi danej mocy, bombardowanie samego
odpowiadajcymi jej obrazami. Nastpnie wprowadza si w stan
pobudzenia umysowego za porednictwem technik rytualnych: tacw, pieww, seksu, skadanych ofiar, wina, kadzide i dziwnych narkotykw. Gdy ju do tego stopnia rozbudzimy nasze emocje, e nie
bdziemy znali adnych ogranicze, ta symulacja stanie si

rzeczywis-

toci

Zaczniemy uwaa si za boga, gotowego do wdraania swej


woli w wiecie.
Oczywicie, przyszy czarownik musi zawczasu zdawa sobie
spraw z tego, jakie moce moe naladowa i co w tym celu powinien
czyni. W przypadku konwencjonalnej praktyki magicznej t wiedz
dostarcza mu tradycja okultystyczna. Czarownik wie si z jednym
jej odamw na samym pocztku swojej kariery, zapamituje jego
symbolik i zgodnie z ni porzdkuje swe siy. Jedn z najwaniejszych tradycji na Zachodzie jest tradycja rokrzyowa, stanowica
interpretacj kabay ydowskiej przez chrzecijaskich wolnomylicieli.
Zwizani z ni czarownicy porzdkuj swe moce w oparciu
kabalistycznego Drzewa ycia" i czce je
punkt na tym Drzewie jest siedzib innej
mocy i posiada wasny zestaw istotnych symboli: kolory, liczby, roli-

21

o
dwadziecia

dwie

^ Stephen Mace

ny, narkotyki, metale, imiona boe, wyobraenia bstw. W zakonie


rokrzyowcw neofita uczy si tej symboliki, dopki nie nabierze
biegoci i nie bdzie w stanie naleycie odprawia rytuaw.
Mniej przeintelektualizowana tradycja uprawiania czarw to
haitaskie wudu. W wudu rozmaite moce nazywa si loa". Wyzwala si je poprzez taniec, kiedy to ujedaj" czarownika pogronego
w transie optania. Przekazuj wtedy wiedz i moc oraz rzucaj zaklcia. Lecz zanim Haitaczyk zostanie inicjowany na hungana (a Haitanka na mambo), musi odby dug praktyk w wityni hungana.
Jest jego sug, serwitorem, czeladnikiem. Obserwuje wtedy pozycje
ciaa przyjmowane przez swego nauczyciela, kiedy rne loa zawadaj jego dusz. Nowy hungan naladuje ruchy loa w trakcie taca nastpujcego po jego inicjacji, dopki nie przycignie ktrego z nich
z gbin niewiadomoci i nie zostanie autentycznie optany. Kapan
wuduistyczny, podobnie jak rokrzyowiec, symuluje natur niewiadomej mocy, podczas gdy rytm bbnw wprowadza jego wiadomo w stan otpienia. Kiedy dzika mimikra napotyka prawdziw
moc, wlewa si ona w dusz kapana i daje mu moliwo wykorzystania jej do swoich celw.
Kada szkoa czarw, w zalenoci od kultury, z ktrej si wywodzi, posiada waciwe sobie nazewnictwo i symbolik. I tak na przykad adept szkoy rokrzyowej musi si nauczy, e odpowiedzialn
za niszczycielsk zmian jest pita sfera Drzewa ycia - Gebura, czyli
surowo. Przypisuje si jej nastpujce imiona bogw: Mars, Ares,
Horus, Elohim Gibor. Jej archanioem jest Kamael, anioem Zamael, a duchem Bartzabel. Jej kolor to czerwony, zioo - pokrzywa, narkotyk - tyto, a metal - elazo. Z kolei pomocnik hungana uczy si,
e wojowniczym loa jest Ogun. Jest on surowym kowalem, lubicym
popija rum i pali tyto. Poniewa za wudu to zachodnioafrykaski system czarw, ubrany w szaty rzymskiego katolicyzmu, Oguna
utosamia si ze w. Jerzym. Kiedy Ogun ujeda hungana, ten z obdem w oczach wymachuje maczet, torujc sobie przestrze do taca
wrd ludzi ze swej spoecznoci. Niewane, jaki temperament ma w
czowiek. Podczas optania przez Oguna przepenia go arogancja.

22

*-> Wykradajc ogie z nieba ">

Tak wic kady tradycyjny czarownik, niezalenie od tego, czy


jest Europejczykiem czy Haitaczykiem, kiedy zwie si z jakim systemem,
przyjmuje ca jego symbolik i baga dowiadcze. Rzecz jana, kci si to z naszymi celami, wyoonymi w rozdziale III, w zwizku z czym musimy przyj nie-tradycyjne podejcie do czarostwa.
W tym celu nie trzeba szuka daleko. Wystarczy sign po AustinaOsmana Spare'a, Anglika rzekomo odpowiedzialnego za opracowanie nie-tradycyjnego rytuau odpdzenia, opisanego w poprzednim rozdziale. Spare wymiewa ide mimikry. Czy posugujc si
symbolami moemy sta si tym, co symbolizowane?" - dopytywa
w Ksidze rozkoszy (1913). Czy jeli zao koron, bd krlem? Prdzej nara si na mieszno i lito". Czu, e nie trzeba ucieka si
do skomplikowanych rytuaw, by gorliwie naladowa bstwo, poniewa samo ycie jest wite. Mona przekona si o tym w praktyce,
kiedy porzuci si ograniczenia swoich instynktw, namitnoci i wierze. Przyswajanie sobie tradycyjnej symboliki jest zatem pozbawione sensu, zarwno z racji jej nieuchronnej anachronicznoci, jak i
najpotniejsze symbole tkwi w niewiadomoci czarownika,
w jego zwizku z moc znajdujc si u podstawy wszystkiego.
Skoro jednak nie mapuje si zachowa mocy drzemicych
w naszej czarnej skrzynce, jak mona skoni je do ekspresji? Spare
znalaz odpowied na to pytanie w zachowaniu samej niewiadomoci, w jej refleksyjnej reakcji na to, co stumione i wyparte.
Czarownik korzystajcy z techniki Spare'a nie musi ucieka si
do rytuau, aby przywoa moc niezbdn do spenienia si jego pragnienia. Urzeczywistnia je poprzez powstrzymywanie si od mylenia
0 nim. Jeeli jednak owa myl przeniknie do jego strumienia wiadomoci, stara si j ukrci, gdy tylko zauway jej obecno.
Spare okrela t technik byskawicznej represji mianem wcielania pragnienia". Kiedy mylimy o naszym pragnieniu, poddajemy je
procesom racjonalizacji, angaujc nasz energi w uporzdkowane
schematy, ktrym brak pynnej esencji mocy. Marnotrawimy energi
na czcze marzenia - mikstur metod i motywacji, oczekiwa i lku

23

faktu,

^ Stephen Mace ^

przed porak - zasony przeszkadzajce nam w postrzeganiu siebie


jako wzw mocy majcych bezporedni kontakt z Nieskoczonoci.
Ale gdy tumimy nasze pragnienia, znikaj one ze wiadomoci i mog
koncentrowa si na sobie samych, stajc si odrbnymi istotami. Moemy wtedy adowa je swoj energi (nawet jeli o nich nie mylimy),
dziki ktrej wpadaj do strumieni Losu i kieruj ich nurtem. Staj
si egzekutorami naszej woli.
O ile mi wiadomo, nikt inny poza Sparem nie wykorzystywa
tego mechanizmu represji. Pozostae systemy magiczne - poczwszy
od wudu, poprzez tantr i wicc, a po rokrzyowcw - posikuj
si jak form rytualnej identyfikacji do przywoywania mocy magicznych. Oczywicie represja kojarzy si nam bardziej z patologi,
anieli czym twrczym. Postrzega si j jako podstawow przyczyn neurozy, a przede wszystkim neurozy histerycznej. Obwinia si j
nawet o fenomen poltergeistw. Naley jednak pamita, e mowa tu
o chorobie, ktra jeli ju, to wyzwala siy czysto demoniczne i nikomu nie przydatne. Natomiast u Spare'a mechanizm represji jest tylko
fortelem. Czarownik wykorzystuje go w wiadomy sposb. Zna swj cel.
Jeli jego operacja magiczna ma zakoczy si sukcesem, musi sta za
ni caa jego wola, pragnienie i wiara. Dopiero, gdy bdzie mia wszystko
przygotowane jak naley, musi przesta myle o upragnionym celu.

24

*->

Wykradajc ogie z nieba

">

VIII. A.O. Spare'a technika


zaklinania ywiow
Jak to omwilimy w poprzednim rozdziale, mag, ktry pragnie
skutecznie
czarowa, najpierw powstrzymuje si od mylenia o swych
pragnieniach,
odczajc je od ego, a nastpnie energetyzujc, by dobrze speniay swe zadanie. Nie wystarczy samo zapomnienie o nich.
Trzeba je naadowa. Dla przykadu: stumiony seksualnie neurotyk pobudza swego demona za kadym razem, gdy syszy od swojej matki, e
chciaaby pj z nim w pitek do kina. Nasze najszczersze pragnienia zasuguj na rwnie wiele, dlatego powinnimy energetyzowa je prawdziwymi emocjami. Spare doradza korzystanie w tym celu z zasady AniAni", wytwarzajcej rodzaj energii zwany swobodnym wierzeniem".
Zasada Ani-Ani zakada, e nie ma takiej prawdy na wiecie, ktra
by niebya rwnowaona prawd jej przeciwstawn. Ich prawdziwo bywa potwierdzana wycznie punktem widzenia oraz kontekstem sytuacyjnym. W celu zastosowania tej reguy naley wic
na taki moment, w ktrym bdziemy absolutnie przekonani
co do jakiej racji. Musimy wtedy znale jej przeciwiestwo.* Zestawiamy ze sob te dwie wykluczajce si prawdy, dokonujc ich wzajemnego zniszczenia. Jeli co nam z nich pozostanie, natychmiast
sigamy po przeciwiestwo tego czego. Czynimy to tak dugo, a caa
misza prawda ulegnie poszatkowaniu, a towarzyszca jej namitno
zostanie
przetworzona w nieukierunkowan energi - swobodne wierzenie.

Stosujc zasad Ani-Ani, pozbywamy si bezpodnych przekona,


ktre nawiedzaj nas codziennie i poytkujemy uzyskan w ten
sposb moc do wywoywania upragnionych przez siebie zmian.

Kiedy czarownikowi uda si ju wytworzy w stan swobodnych


wierze, musi je skupi na swym pragnieniu, jednoczenie
by nie skalao ono jego myli. Spare proponowa w tym celu
posugiwanie
si sigilami - linearnymi figurami reprezentujcymi
pragnienia
czarownika. Sigile pomagaj w skupianiu swobodnych
wierze na swych pragnieniach, bez wybudzania ich ze stanu niewia-

25

dbajc

o to,

Stephen Mace ">

domego nienia. Czarownik, posugujcy si swobodnym wierzeniem


do wypalania sigila w pokadach swej niewiadomoci, wpycha moc
poprzez gbiny swej psychiki a do Umysu Boga, gdzie moe ona zapodni jakkolwiek potrzebn mu inspiracj lub zdarzenie.
Ale zanim do tego dojdzie, musi stworzy wyjtkowego sigila.
Nie wystarczy zwyky, przecitny projekt. Musi oddziaywa na jego
psyche, nawet jeli nie wskazuje na natur danego pragnienia. W tym
celu nie mona posikowa si tradycyjn symbolik, bo jeli pragnc
podwyki pensji stworzymy sigila z symbolu soca, nasz umys pody tym cigiem logicznym i zacznie rozmyla o energii oraz zocie. Wyzwoli to w czarowniku frustracj spowodowan ich brakiem.
Nie bdzie w stanie oprze si natokowi myli. Dlatego projektowany
przez nas sigil nie powinien by do niczego podobny.
Spare proponuje metod tak prost, e a doskona. Czarownik spisuje swoje pragnienie na kartce, nadajc mu posta krtkiego zdania, eliminuje powtarzajce si litery, a z pozostaych stwarza
znak graficzny. Na przykad, jeli pragnie przynie do domu tusty
czek, pisze: Let me earn more from Morten" (Niechaj zarobi wicej
u Mortena"). Morten to oczywicie imi jego pracodawcy. Sigil utworzony z tego zdania moe przyjmowa nastpujc posta:

Zaprojektowany sigil musi zapa w pami czarownikowi. Powinien znajdowa si w takim rejonie jego umysu, skd atwo mu bdzie go przywoywa i energetyzowa.
Kiedy czarownik jest ju pewien ksztatu swego sigila, natychmiast wypiera go ze wiadomoci wraz z przypisywanym mu pragnieniem. Po prostu przestaje o nim myle. Spare pisze w Ksidze rozko-

26

*->

Wykradajc ogie z nieba ">

szy, e kiedy sigil przebija si do strumienia myli maga, ten


powinienwypchngo czystym aktem woli. Tym sposobem
zaczyna
dominowa"
nad obszarem niewiadomoci, odywia jego
pozwala jej
Jego sigil
sokami swobodnych wierze.
W praktyce wyglda to wic tak, e czarownik oprnia umys
zuporczywychmyli, wytwarza strumie swobodnych wierze i kieruje go na sigila.
To oprnienie umysu przypomina nieco stan, jaki osiga si
po przeprowadzeniu rytuau odpdzenia. Spare nie wspomina o tym
rytuale w Ksidze rozkoszy, natomiast doradza dugie spacery, gr
w tenisa, picie alkoholu, uprawianie jogi, mwienie mantr, a nawet
-stawianie pasjansa - kad czynno odcigajc umys od mylenia
o stworzonym przez siebie sigilu. Jeeli o mnie chodzi to sdz, e
w tego rodzaju sytuacjach doskonale sprawdzaj si silne namitnosci,
atodlatego, i pod ich wpywem umys popada w zbytnie rozkojarzenie,
by dopuszcza do siebie jakiekolwiek zborne myli. Uzyskan
w ten sposb energi naley niezwocznie skoncentrowa na sigilu, w
przeciwnym razie rozpeznie si i wywoa z czeluci umysu najokrutniejsze
bestie.
Po osigniciu owego stanu pustki umysu czarownik gromadzi
wszelkie
dostpne sobie swobodne wierzenia i z ich pomoc wizualizuje
swj projekt sigila.
W przypadku wspomnianych przez nas kopotw z prac, czarownik moe adowa sigila, po raz pitnasty syszc od ony: Kiedy
wreszcie pomalujesz ciany?" Podirytowany jej aroganckim gosem,
przerwie gr w koszykwk, pjdzie do garau i wnet uzmysowi sobie, e z atwoci moe przetworzy zo w swobodnie wierzenie.
Targany wewntrznymi rozterkami, zdenerwowany zachowaniem
ony,
przeciwstawi swej irytacji wspomnienie niedotrzymanego sowa. Przypomni sobie, e mia zrobi remont w domu ju zeszej jesieni
przekadanie go na letnie upay nie jest najlepszym pomysem. Te

27

form,
przylgn
zapuszcza

korz

Stephen Mace

dwie przeciwstawne perspektywy szybko si znios, jednak co z nich


pozostanie: wewntrzny niepokj zwizany z potrzeb pomalowania
domu. Jak zapobiegnie temu nasz czarownik? Pomyli o marnoci
wszystkich rzeczy, ich przemijalnoci - jednym sowem, o pierwszej
szlachetnej prawdzie Buddy, powiadajcej, e wszystko jest cierpieniem. Aby nie podda si temu nastrojowi, poszuka gdzie w pobliu
czego, co sprawi mu rado. Spojrzy na piknie rozkwitajcy czerwieni tulipan, granatowe niebo lub mew unoszc si na delikatnych podmuchach wiatru.
Do tego czasu wewntrzny niepokj czarownika straci racj
bytu. Znikn jego rozumowe przesanki. Pozostanie energia wytworzona uczuciem irytacji w zwizku z kliw uwag ony. Ta energia, pozbawiona pierwotnego znaczenia, to nic innego jak swobodne
wierzenie. Wystarczy, e zamknie oczy, zwizualizuje sigila i naaduje
go t moc. Sigil powinien rozbysn, arzy si na mglistym tle, a
w kocu wyczerpie si energia swobodnego wierzenia i z pierwotnej
irytacji nie zostanie prawie nic. Wtedy jego ksztaty zaczn blakn,
a sam czarownik zwrci umys ku innym sprawom, dopki nie znajdzie kolejnego rda swobodnych wierze i ponownie nie naaduje
sigila. T czynno bdzie powtarza tak dugo, a w kocu Morten da
mu wicej dni urlopu, rozszerzy zakres jego kompetencji i przygotuje
do lepszej pacy. Oczywicie, czarownik moe te uwiadomi sobie
bdno swego dziaania, pozby si sigila i sprbowa rozwiza
problem w inny sposb.

Zasada Ani-Ani sprawdza si w zwalczaniu wszelkich ogranicze. Dotyczy w rwnej


mierze przedmiotw materialnych, jak i pogldw politycznych czy te uczu. Powiedzmy,
e nasz prawd" jest istnienie naszego domu. Wyobramy sobie zatem, co si z nim
stanie za kilkadziesit lat. Przeledmy proces jego zniszczenia. Zobaczymy, jak obraca si
w ruin, a wreszcie zostaje zrwnany z ziemi.

28

*->

Wykradajc ogie z nieba ">

IX. Bogosawiestwa
poraek,
zmory sukcesw
W poprzednich rozdziaach przedstawilimy szereg technik
magicznych wymylonych przez Austina Osmana Spare'a i przydatnych osobom stawiajcym pierwsze kroki w rzucaniu czarw. Zanim
zajmiemy si bardziej zaawansowanymi praktykami, przyjrzyjmy si
przez chwil moliwym konsekwencjom naszych sukcesw i poraek
oraz puapkom, ktrych naley unika.
Powiedzmy szczerze, poraka to nic strasznego. Co prawda
trudno si ni cieszy, poniewa niczego nam nie daje, ale zazwyczaj
te niczego nam nie odbiera. Czarownik, jeli gruntownie j przemyli, moe doj do wniosku, e podejmowa dziaania na wyrost, jak
to si dzieje w przypadku ndzarza, ktry rzuca zaklcie, by dosta
rk piknej crki bogacza. Gdyby nawet podbi jej serce, to jednak
czasem mgby zacz czu si w nieswojej skrze, a w kocu popa
w depresj. Najprawdopodobniej przeczuwaby, e tak si stanie, wic
jego wola i pragnienie kolidowayby z wiar. Zdaniem Spare'a, do
skutecznego dziaania magicznego potrzeba jednoci woli, pragnienia
i wiary. Czasami wic lepiej odnie porak, kiedy te trzy elementy
kc si ze sob.
Prawdziwe niebezpieczestwo wie si z sukcesem. Mag naraa
si na nie wtedy, gdy nie rozumie dynamiki losu. Kade dziaanie magiczne wywouje reakcj podobn do naszych dziaa w wiecie fizycznym.
Sprzenie zwrotne uzyskane w wiecie duchowym potrafi by groniejsze
od taca przecitego kabla elektrycznego wok naszych ng.
Natur tej zabawy w akcj i reakcj dobrze wyraaj pojcia
konwencjonalnej fizyki. Dla potrzeb niniejszego eseju ograniczymy
si do trzech z nich: i. oporu, 2. inercji i 3. wyadowania energii. Niektre
z pozostaych poj mogyby by rwnie pomocne w naszych rozwaaniach,
ale dziki tym trzem uzyskamy wystarczajcy wgld
w potencjalne niebezpieczestwa towarzyszce naszym sukcesom
magicznym i dowiemy si, jak ich unika.

29

^ Stephen Mace ^

1. Opr. aden obwd elektryczny nie jest doskonay. Za wyjtkiem temperatur zblionych do absolutnego zera, ruch elektronw wytwarza ciepo, energi ulatniajc si w powietrze. Ten rodzaj wewntrznego oporu ma miejsce rwnie w czarach. Kiedy staramy si wywrze
wpyw na wiat zewntrzny, nawet jeli jestemy gotowi za to zapaci,
zawsze co tracimy. To, czego pragniemy, otrzymujemy nie bez blu.
Dla przykadu: mj znajomy czarownik posiada sklep detaliczny. Pewnego razu, chcc poprawi statystyki sprzeday, umieci
w oknie wystawowym talizman naadowany podczas obrzdu magicznego. W rezultacie w sklepie zrobio si toczno. Zwikszya si take
ilo kradziey. Znajomy zarabia znacznie wicej ni poprzednio, ale
nie tak duo jak mgby, gdyby go nie okradano.
2. Inercja. Pojcie inercji w czarach posiada nieco inne znaczenie od swojego odpowiednika w fizyce, cho zarazem nie tak odlege,
by go nie stosowa. Dla naszych potrzeb inercja bdzie oznacza tak
regu: to, co magia wie, rozwizuje si dopiero wraz z wyczerpaniem si jej mocy. Jeli wic zaklinamy Jana Kowalskiego, by zakocha
si w nas na zawsze, nie dziwmy si, e nie bdzie chcia si odkocha,
gdy po tygodniu nam si on znudzi. Energia, ktra go przycigna
do nas, bdzie trzymaa go w mocy, chyba e ponownie signiemy do
gbokich pokadw naszej psychiki, tym razem po si, ktra rozbije w zwizek. Kopot w tym, e taka rozbijajca moc rzadko kiedy
spoczywa na laurach, my za jestemy istotami stworzonymi z wzw
wiata, moemy wic atwo sami ulec rozbiciu. Przeklinajc wic naszego partnera, w pewnym stopniu przeklinamy rwnie siebie. Moemy nagle przyty lub zbrzydn, czy te nawet utraci kontrol nad
swoim umysem.
Rwnie lisk spraw jest rzucanie czarw w celu zdobycia
partnera do seksu. Kopot w tym, e jedyne, co wtedy zdobywamy, to
seks. Nawet jeli przez przypadek spotkamy t jedyn osob na wiecie, nazajutrz rano powie ci Cze!" i ju o niej nie usyszymy.
Istnieje prosty sposb na zaegnanie tego kopotu. Wystarczy
nie zaklina innej osoby, by oddaa si nam w ramiona, tylko samemu

30

*->

Wykradajc ogie z nieba ">

sta si atrakcyjniejszym. Zamiast przyciga innych na si, lepiej


idziaana nich jak magnes. Umoliwi to nam swobodny wybr partnerw.
Staniemy si panami swego losu.
3. Wyadowanie

energii. Istotn rol w zaklinaniu kogo lub siebie

odgrywa dynamika wyadowania energii.


W przypadku kltwy rzucanej na innych, energia powinna rozbi
wszystkie potencjalnie przeciwstawne skadniki osobowoci

naszego

Pierwszorzdna kltwa to wybuchowa mieszanka lku,

zoci

wywrze potny wpyw na czyj psychik


zmysw. Niebezpieczestwo

pojawia

bardziej zrwnowaone

ycie

nie ma czym

doprowadzi

j d

si wtedy, gdy nasza ofiara


od

nas samych. Wted

ywisi

Kiedy ofiara
jest
smakuje

wroga.

nie
doszcztnie

zeps

wasn trucizn.

Najlepszym wyjciem z tej sytuacji jest nie rzucanie adnych kltw.


Mona posugiwa si moc magiczn do obrony przed czyim atakiem
lub samym sob, ale nie jest mdrze samemu inicjowa wrogich ruchw.
Nawet najwikszy z czarnych magw posiada jaki cel w strumieniu losu
i jeli go naruszy, los obejdzie si z nim srogo. Jeli wic nikt was nie atakuje
lepiej zajmowa si sob, reszt za zostawi losowi.
Koncepcja mocy znajdujcej ujcie po linii najmniejszego oporu
stosuje si rwnie do czarw majcych na celu wytworzenie dbr materialnych.

W tym przypadku nie mamy do czynienia ze wspomnianym

tu wczeniej oporem wewntrznym, tylko oporem bdcym wytworem uniwersalnego prawa natury: Nie Dostaje Si Nic Za Darmo. To ju nie kwestia
tracenia ciepoty. Tu dziaa Kosmiczny Wydzia Ksigowoci.
.Jeli posugujesz si magi do przycigania dbr materialnych
ze wiata, przybd one do ciebie z najbliej dostpnego rda - od ciebie
samego i twoich najbliszych. Jeli nie dysponujesz adnymi
szczeglnymi

talentami, ktre mgby zainwestowa, ani nie


na giedzie, nie bdziesz mia wpywu na to, skd pojawi

31

posiadasz

ak

^ Stephen Mace

si w twoim yciu pienidze. Najczciej bior si one ze spadkw


i ubezpiecze. Ale spadek wymaga mierci osoby bliskiej naszemu
sercu. Z kolei wypata z systemu ubezpiecze to nastpstwo wasnej
mierci lub poniesionych przez siebie obrae.
Zdarzyo mi si kiedy pozna maga, ktry posikowa si czarami w celu zdobycia pienidzy. Udao mu si to dwa razy. Za pierwszym razem, kiedy to jadc na motorze polizgn si na plamie benzyny. Jego firma ubezpieczeniowa okazaa si nadzwyczaj hojna. Po
raz drugi przydarzyo mu si to wtedy, gdy przy dwiganiu skrzyni
saaty nabawi si przepukliny. Przeszed w szpitalu operacj, przez
kilka miesicy nie mg pracowa, ale otrzyma godziw rekompensat. Mimo tych rnych trosk, wydawa si bardzo zadowolony.
Nie podaj tych przykadw po to, by kogokolwiek odwodzi od
stosowania magii dla zdobycia fortuny. Problem zaczyna si dopiero
wtedy, gdy staramy si zdoby zasoby gotwki, samemu nic nie wytwarzajc. O wiele lepiej posugiwa si czarami dla rozwoju wasnej
wiedzy i umiejtnoci, ktre nastpnie bdzie mona odpowiednio
spieniy. Gdy rzucamy czary, by zdoby smykak do komputerw
lub umiejtno przewidywania tego, co bdzie dziao si na giedzie,
posugujemy si nimi dla doskonalenia siebie, a nie poyczania dbr
od Boga. Oznacza to, e sami jestemy odpowiedzialni za wypracowan przez siebie sytuacj. Nie musimy obawia si tego, e pewnego
razu przyjdzie do nas kosmiczny komornik i zszarga nam nerwy.

32

*->

Wykradajc ogie z nieba ">

X. Krtki przegld bardziej


skomplikowanych czarw
Gruntowny opis techniki adowania sigili zakoczy prezentacj
najprostszej praktyki magicznej wymylonej przez Spare'a. Nie
by to wszake jedyny wynalazek tego angielskiego czarownika. Spare,
chocia nie mia w zwyczaju drobiazgowo omawia ich w druku,
tu i wdzie tropy. Kiedy je przeledzimy w zestawieniu ze
u skazwkami zawartymi w pismach jego biografa, Kennetha Granta,
moemy dokona syntezy systemu o niesychanej mocy. Wie si to
jednak z powanym ryzykiem. O ile bowiem kto sprawnie posugujcy
si t technologi magiczn moe osign wymierne korzyci,
o tyle pozostae osoby mog w najlepszym razie trafi do domu wariatw. Sowem-kluczem jest tutaj popenienie gafy". Jeli nie czujemy
si dobrze obeznani z podstawowymi praktykami, nie powinnimy
chwyta si za kolejne. Nawet jeli zdylimy ju naby dowiadczenie
w wiecie magicznym, musimy pamita, e kada praktyka wymaga
czasu, aby j dobrze opanowa. Popiech jest wic najgorszym doradc.
Namawia nas do zego. Nasz niewiadomo wypeniaj kbowiska wy - nierozpoznanych lkw i zoci. Dopki ich nie tkniemy
i nie zmusimy do ruchu, nie wiemy nic o ich naturze. Ta magia dziaa. Porusza moce. Obcujc za z mocami moemy rwnie dobrze co
stworzy, jak i zniszczy. Wiele zaley od przypadku. Ale jeli dobrze
zabierzemy si do tego, moemy przeskoczy mroczne czeluci i dotrze
do rda wszelkiego stworzenia, podporzdkowujc sobie wszystkie
we. Wystarczy chwila nieuwagi, a zniszczymy swoj dusz.
Prezentowane tutaj zaawansowane techniki rzucania czarw
pod pewnym wzgldem przypominaj magi tradycyjn, poniewa
rozrnia si w nich wiele rodzajw mocy, przypisuje kadej z nich
wasny symbol i nazw, a nastpnie przywouje je za porednictwem
medytacji, mantr, tacw, a nawet stosunkw seksualnych. Rnica
polega na tym, e w naszym systemie magicznym czarownik nie formuuje celu swej operacji w sposb wiadomy, tylko siga po jak naj--

33

^ Stephen Mace

surowsze, niewysowione formy mocy, ktrymi aduje sigila (rwnoczenie starajc si nie myle o swych autentycznych pragnieniach).
Inaczej ni w tradycyjnych szkoach magicznych, nie staramy si podporzdkowa tych mocy jakim uniwersalnym ukadom odniesie.
Przedstawiamy je symbolicznie w trakcie ich poznawania. Natomiast jeli
pomidzy tymi symbolami znajdziemy jakie wzorce i struktury mogce
tworzy ukad odniesie, uznamy to za nasze wasne odkrycie, wskazwk mwic nam o zwizkach naszej duszy z Boskim Umysem.
Koniec kocw, nasz system rni si od konwencjonalnych
czarw w tej mierze, e obrazy, ktrymi posuguje si czarownik podczas symbolizowania mocy, nie pochodz z tradycyjnych rde, tylko
s wytworem jego niewiadomoci. Nie siga po nie do mitologii, folkloru czy rozwaa filozoficznych, ale do najgbszych pokadw swej
psychiki, podpowiadajcych mu ich wygld i nomenklatur. Spare'owi udao si wyksztaci technik zachcajc niewiadomo do wyraania siebie w ten sposb. Nazwa j rysunkiem automatycznym".

34

*->

Wykradajc ogie z nieba

XI. Rysunek

">

automatyczny

Rysunek automatyczny to metoda wydobywania niewiadomych treci z pokadw psychiki i przelewania ich na papier. Dziki
artysta jest w stanie podporzdkowa je rygorowi rozsdku
i
udziela najlepszego objanienia tej metody w eseju pod
automatyczny", napisanym wsplnie ze swoim protegowanym,
Frederickiem Carterem i umieszczonym w pierwszym
numerze magazynu Form (Londyn, 1916). Spare i Carter streszczaj
1. technik w sposb nastpujcy:
Automatyczna" pltanina nachodzcych na siebie i przemkajcych si kresek pomaga w materializacji niewiadomego
zalka idei, a przynajmniej podsuwa go wiadomoci. Z tej
masy niewyksztaconych i czsto obdnych idei artysta moe
wydoby t, ktrej nada moc i pene ksztaty. Odgrzebuje w ten
sposb najgbsze pokady pamici i przechwytuje strumienie
instynktu.
Dla Spare'a najgbsze pokady pamici" korzeniami tkwi
u Absolucie, a wic podstawie caej egzystencji. Natomiast w strumieniach instynktu" pywaj moce niezbdne do czynienia swej woli.
1 .1 rwnik, posugujc si rysunkiem automatycznym, daje szans
we j psychice na opisanie samej siebie wasnym jzykiem, a na dodatek bez ingerencji ze strony ego. Kiedy czarownik zrozumie podszepty
niewiadomoci, moe ju dalej w sposb wiadomy pracowa nad
caoksztatem rysunku, wzbogacajc go o dodatkowe detale, wskazujce
na jego natur i rol w czarach. Dziki temu jest w stanie wyrazi to,
czego czasem nie da si wysowi.
Rysunek automatyczny to jedna z najprostszych praktyk mediumistycznych,
szczeglnie jeli porwna si j z ewokacj czy nawet
projekcj astraln. Na dodatek jest to do bezpieczna metoda, o ile tylko
praktykujca j osoba nie boi si samej siebie. Niebezpieczestwa tej formy ekspresji bior si przesdw i osobistych uprzedze,

35

woli.
tytuem

Spar
Ry

Stephen Mace ->

na przykad z czyich uporczywych przekona intelektualnych oraz


pogldw religijnych (nietolerancji). Wytwarzaj one nastrj zagroenia, atmosfer strachu i ze samopoczucie, stajc si obsesjami". Dlatego chrzecijanin, ktremu zdarzy si narysowa Diaba, moe popa
w panik. Poganin co najwyej zdziwi si albo potraktuje ten przekaz
jako przestrog. Pamitajmy jednak o tym, e Diabe jest wietnym
poywieniem dla zasady Ani-Ani. Jeli wic dotarlicie do tego poziomu, jego zniszczenie nie sprawi wam kopotu.

Przed przystpieniem do rysunku czarownik


musi wyzwoli sw rk spod panowania wiadomoci krytycznej. Uczy j bezwiednego rysowania, wypeniania kolejnych stronic bazgroami i powoli wyaniajcymi si ksztatami (drzew, twarzy etc.). Rk
trzeba wywiczy w swobodnym poruszaniu si po
paszczynie papieru. Niech zachowuje si jakby bya
wyzwolona spod kontroli. Niech rysuje lini nieprzerwanie, tworzc nowe formy cakowicie bez udziau
refleksji. Innymi sowy, intencja powinna wymyka
si naszej wiadomoci". Kreska czarownika ma taczy na papierze, wci szuka nowej przestrzeni, nigdy nie zamyka si w sobie.
Kiedy czarownikowi uda si ju sprawi, e jego
rka bdzie rysowa bez ingerencji wiadomego umysu, moe przystpi do dziea. Zaczyna od wyboru
mocy lub te karmy, ktr zamierza przedstawi. Nastpnie opracowuje alfabetyczny sigil tego yczenia.
Tumi go zgodnie z wczeniej przyjt metod, dziki
ktrej jego pragnienie staje si czym organicznym.

36

*-> Wykradajc ogie z nieba ">

Wprowadza si w stan prni umysu, skupia na sigilu i pozwala


rce rysowa. Jego pragnienie poznania danej mocy, przelane na
poszukuje tej mocy i skania j do wyraenie siebie poprzez
jego nieokiezan rk. Rysunki naley tworzy umoliwiajc rce
swobodneruchy bez jakiegokolwiek zamysu. Z czasem owe ksztaty
nabieraj bardziej wyrafinowanego wyrazu, podsuwajc na myl
pewne koncepcje i formy, ostatecznie za stajc si wyrazem osobistego
stylu". Kiedy te ksztaty zaczn si rzuca w oczy, czarownik moe
je wzmocni wykonujc rozmylne szkice. Powinien jednak zawsze
pozostawa wierny pierwotnej sugestii, nie pozwalajc na to, by jakiekolwiek przesanki natury dogmatycznej znieksztaciy jego dzieo.
"Umys
pogrony w stanie zapomnienia, nie podatny na jakiekolwiek
wskazwki intelektu lub napady refleksji, jest w stanie wykona udane
szkice czyich osobistych idei, obfitujce w mdro i symbolik.
Jedynie w ten sposb mona nadawa wraeniom widoczn form".

37

Stephen Mace

XII. Alfabet pragnie


Rysunek automatyczny stanowi jedno z podstawowych narzdzi magicznych Spare'a. Trudno si temu dziwi, skoro by on przede
wszystkim artyst, tak z zawodu, jak i powoania. Osoba nie posiadajca tego talentu nie musi odczuwa szczeglnych inklinacji w tym
kierunku. Jeli dysponuje pewnym darem sowa, moe spenia si
w pimie automatycznym, nakaniajc niewiadomo do podsuwania przypadkowych zgosek jej palcom, wklepujcym je w klawiatur. Dziki temu za porednictwem nazw, zakl i mantr wyra si jej
ukryte moce. Z kolei czarownik posiadajcy talent muzyczny moe odkrywa potne rytmy, frazy i melodie, improwizujc na instrumencie
podczas wizualizacji sigila. Najwaniejsze to trzyma ego z boku. Niech
niewiadomo sobie pohula, przesyajc nam klarowne komunikaty.
Ale rysunek automatyczny posiada jedno istotne znaczenie nawet dla tych spord nas, ktrych sta tylko na bazgroy. Ot, jest
najlepszym narzdziem do tworzenia alfabetu pragnie.
Alfabet pragnie" to pojcie ukute przez Spare'a dla okrelenia
zbioru symboli lub witych liter", ktre kady czarownik podajcy t ciek musi wczeniej czy pniej opracowa. Kada litera"
(a waciwie ideogram) reprezentuje pewn moc lub, jak to wola nazywa Spare, zasad seksualn"*, nie uwiadamian struktur czy
te energi, ktr czarownik odkrywa lub pragnie odkry w swej psychice. Litera wskazuje na natur tej siy, nawet jeli umys racjonalny bdzi w ciemnociach. Czarownik, zmuszajc wasn psychik do
opracowania tego alfabetu, stwarza wasny, osobisty system symboli,
spjnych obrazw, pomagajcych w przywoywaniu mocy potrzebnych do zmiany swej wiadomoci lub naadowania sigili. Skoro za
owe glify pochodz bezporednio z niewiadomoci czarownika, s
zwizane z ni znacznie bardziej, ni symbole pochodzce z tradycyjnych systemw. Dziki nim atwiej przywoa odpowiednie moce, by
asystoway nam w dziaaniu magicznym.

38

*-> Wykradajc ogie z nieba ">

Na pocztku czarownik bdzie odkrywa te litery cakiem przypadkowo.


Powiedzmy, e chce znale symbol wyraajcy jego stosunek
do Absolutu. Wyoy to swoje pragnienie na pimie.
Przeksztaci
alfabetycznego sigila. Naaduje go. Nastpnie zabierze si za
rysunku automatycznego, jednoczenie koncentrujc si
na ksztacie sigila. Wraz z kolejnymi rysunkami zacznie dostrzega
rne istoty i sceny. Niektre z nich bd nasycone znaczeniem,
inne mog sprawia wraenie banalnych, ale ostatecznie dostrzee figur
wyraajc gr poszukiwanej przez niego mocy. Stanie si ona zacztkiem jego litery. Moe przyjmowa posta linearn, jak to si
dzieje w przypadku zwyczajnej litery i skrywa si gdzie w gszczu
automatycznie
narysowanych kresek. Mag napotyka j w nakryciu
gowy kobiety ze swego obrazka, w zblieniu dwch twarzy, zestawieniu
dwch pozornie bezsensownych kresek. Najwaniejsze, by
si w oczy, wydawaa cakowicie a propos. Mag wydobywa j
z rysunku i przeksztaca w uyteczn liter.
Nie jest to wcale tak bezpieczne, jak mogoby si zdawa. Niewia-domo ma hopla na punkcie projektowanych przez siebie symboli. Pracujc wic nad ostatecznym ksztatem litery, czarownik musi mie pew
-no,
e oznacza ona to samo dla jego niewiadomoci, co dla jego ego.
Dla przykadu: prbowaem kiedy nada symbol pewnej mocy.
Moj uwag przycign nastpujcy ukad kresek(zdj). Uderzaa mnie
jego adekwatno, cho rwnoczenie brakowao mi w nim spjnoci.
Przerysowaem
go wic w nastpujcy sposb (zdj), dodatkowo tworzc
jeszcze jeden jego wariant (zdj) . Dawao mi to swobod wyboru.
Na pocztku wybraem ten wariant (zdj). By moe odwoywa
si on do wrodzonej mi agresji, ale z upywem czasu agresja
przerodzia
si w arogancj, ta za pocigna za sob zaenowanie.
Wybrnem z tej sytuacji dopiero po zasigniciu konsultacji z I Cing.
Rysunek(zdj)by w porzdku. Rysunek (zdj) by czyst pych.
Jak wida, przy tego rodzaju praktykach pomocna bywa znajomo
I Cing, tarota lub podobnej sztuki mantycznej, dziki ktrej
mona
otrzyma niezalen ocen prawdziwego znaczenia naszych li--

39

je

rzucaa

^ Stephen Mace ^

ter. Rzecz jasna biego w dywinacji uzyskuje si po co najmniej kilku


latach dowiadcze, ale te osoba dopiero zaczynajca swoj przygod
z magi potrzebuje kilku lat na dotarcie do etapu, kiedy bdzie moga
tworzy wasne wite litery. Niechaj wic neofici nie powstrzymuj
si przed powiceniem czstki swych swobodnych wierze na rozwinicie talentu wrbiarskiego. Nie poauj tego.

Jeszcze jedna uwaga: pamitajcie o tym, by rwnoway stworzone przez siebie symbole ich niezbdnymi przeciwiestwami. Inaczej moe wam grozi wypracowanie zbyt jednostronnego jzyka. Jeli wic odkryjemy swoj liter mocy oznaczajc zwycistwo w konflikcie" i zaczniemy od razu stosowa j w czarach, bez uprzedniego
odnalezienia symbolu rwnowagi" i perspektywy", moemy popa
w nie lada tarapaty, gnani energi marsow. Zbytnie zainteresowanie
t stron istnienia moe uruchomi spust gwatownych energii psychicznych i spowodowa spore zamieszanie. Gdybym sam nie rwno-

40

*-> Wykradajc

ogie z nieba ">

way podobnych, bliskich mi symboli, mgbym atwo popa w obsesj


co wczeniej czy pniej spowodowaoby katastrof w moim
yciu osobistym.
Dlatego warto mie baczenie na to, e gdy posiada si skonnoci
preferowania intelektu", uczu", czy te intuicji", niech owo
zamiowanie
nie determinuje charakteru naszego alfabetu. Nawet jeli
czarownik rzadko posuguje si intuicj i uczuciami, powinno znale
si dla nich miejsce wrd witych liter" ju choby dla przypomnienia,
e nie wszystko da si rozstrzygn przy pomocy logiki.
Rzecz jasna tradycyjne systemy magiczne rozwizuj w problem
zachowania rwnowagi namawiajc swoich uczniw do
posugiwania
szerokim spektrum symboli, zrwnowaonych przy
pomocy
schematw geometrycznych jak Drzewo ycia lub Koo
Niebios.
system nie posiada tego rodzaju zabezpieczenia i,
trzeba
to
jest to jego sabo. Niebezpieczestwo, wice si
ze
energi psychiczn bywa bowiem szczeglnie
grone w przypadku osb praktykujcych w pojedynk. Jedynym rozwizaniem,
jakie narzuca mi si na myl, jest namawianie was do tego,
bycie przynajmniej pod wzgldem intelektualnym zapoznali si z takim
systemem jak kabaa, zgbili jego fundamenty, a nastpnie, gdy
ju odkryjecie wasny alfabet pragnie, zbudowali na nim co swojego.
Kabaa peni wrd okultystw rodzaj lingua franca. Stanowi
symboliczn
podstaw tarota, porcznego narzdzia dywinacji, wic
nawet jeli nie chcemy posugiwa si w swej praktyce struktur Drzewa
ycia, jej znajomo bdzie dla nas pomocna.

iUlubionyaforyzm Spare'a powiada, e Wszystko ze sob przez cay czas cudzooy".

41

zbyt

si
taki

przyzn

jednostr

Stephen Mace ^

XIII. Rne rodzaje witych liter


Mgbym lepiej opisa wszystkie szczegy alfabetu pragnie,
gdyby dane mi byo poda kilka wyranych przykadw z mojego
wasnego alfabetu. Tak jednak nie postpi. Jedynie gupi czarownicy zdradzaj tajemnice swych witych liter. I tak na przykad Spare
pozwala sobie napisa tylko tyle, e
byo jego symbolem dualizmu i ego, podczas gdy jego odwrcona posta
bya liter rozpadu
i mierci. Ale cho Spare czsto ozdabia swoje rysunki liniami witych liter, nie zdarzao mu si ujawnia ich dwikw i znacze. Jego
alfabet nalea wycznie dla niego.
Musicie zatem sami si natrudzi i wypracowa wasny alfabet,
co wszake nie powinno by takie trudne, kiedy ju bdziecie mieli
pewno, e tego chcecie. Po stworzeniu tuzina wasnych liter pozostae zaczn przychodzi wam bez trudu. Podpowiada je bdzie logika dotychczasowych form i ksztatw. Najtrudniej jest z pierwszymi
kilkoma literami.
Ale nawet jeli nie opowiem wam o swych literach, wymieni
rodzaje mocy, ktre moim zdaniem trzeba symbolizowa. Dostarczy
wam to solidnego gruntu. Nie wyczerpuj one, rzecz jasna, wszystkich potrzebnych wam kategorii, niemniej wskazuj pewien zakres
waszych poszukiwa.
Oto rodzaje mocy, ktre wyszczeglniem 31 sierpnia 1984 roku:
1.

Struktury tworzce nasz psyche, nazywane przez


ludzi ego", niewiadomoci", ciaem fizycznym",
czakrami", Kundalini" itd. Tylko od czarownika
zaley zbadanie ich wzajemnych relacji.

2.

Moce przemieszczajce nas z jednego miejsca


w niewiadomoci do innego. Odgrywaj istotn
rol w projekcji astralnej, o ktrej opowiemy w nastpnym rozdziale.

42

Wykradajc ogie z nieba

3.Moce suce manipulacji strukturami naszej psychiki.

4-

4.Odruchy warunkowe nabyte w odpowiedzi na bodce


naszego rodowiska, na przykad prowadzenie
samochodu, jedzenie przy pomocy noa i widelca,
rozgldanie si w dwie strony podczas przechodzenia po przejciu dla pieszych. Odruchy te odgrywaj
bardzo istotn rol i warto ich nie narusza, chyba
e zmieniy si same warunki naszego otoczenia.
5.Siy pomagajce nam w czynieniu swej woli. Moe
to by cokolwiek, poczwszy od atrakcyjnoci seksualnej, poprzez poczucie humoru, umiejtno
tworzenia struktur w swej wyobrani, a po talent
do wykrywania nieszczeroci w transakcjach biznesowych. Kada z tych rozpoznanych przez nas si
nadaje si do zaklinania, a wic potrzebuje wasnej
witej litery.

6.

Demony: odruchy odpowiedzialne za pojawianie si


niekontrolowanych nastrojw, fantazji, czy nawet
zachowa. Demony stanowi czsto odpowied na
naciski, jakimi bylimy poddawani w chwilach saboci lub w dziecistwie ze strony patologicznego
otoczenia. Dojrzay, wprawiony w czarach mag wie,
e demony nie s mu do niczego potrzebne. Usiuje
je pacyfikowa.
7.Niezalene byty spotykane w astralu: reprezentacje
innych, ywych i umarych, osb; roliny, zwierzta, ywioaki; czy te istoty pozacielesne.
8.czniki z innymi, zewntrznymi" istotami.
9.Twj wity Anio Str.

43

Stephen Mace

Niewykluczone, e owa lista dostarczy rwnie duo pyta, co


odpowiedzi. Skd bowiem mamy wiedzie, jakie struktury zawiera
nasza niewiadomo, skoro z definicji s one nie uwiadamiane? Jak
odrniamy anioy od demonw? Czym jest projekcja astralna? I co to
jest wity Anio Str?
Zajmiemy si wikszoci tych pyta w nastpnym rozdziale,
zatytuowanym Projekcja astralna". wity Anio Str zasuy sobie na osobny rozdzia.

44

*->

Wykradajc ogie z nieba ">

XIV. Projekcja

astralna

.lak to powiedzielimy w rozdziale II, moce umysu czarownika


spoczywaj w jego niewiadomoci. Nazywa si j niewiadomoci
z racji tego, e jest czym, czego sobie nie uwiadamiamy. Jest to rodzaj
automatycznego

pilota prowadzcego nas przez drzwi mieszkania,

sprawiajcego, e nie plcz si nam nogi, wywoujcego w nas


niech do cioci Marysi oraz odpowiedzialnego za wszelkie zachowania,
ktre podejmujemy bez ingerencji ze strony intelektu. Ale niezalenie
od jej podskrnego oddziaywania, niewiadomo da si
w pewnym stopniu zbada. Dla przykadu, mona zaangaowa siwintrospekcj (Czemu na myl o cioci Marysi skrca mi kiszki?"),
analizowa sny, zaywa narkotyki lub inwestowa w

zapisywa
metod

skojarze, oddajc si w rce psychiatry. Kada


na swj sposb, ale czarownik potrzebuje

z
czego

swobodnych
tych

bardziej bezp

Na przykad automatyzmu albo


projekcji
astralnej, kt
penetracji sfer midzynieniemamarzeniem,zna
planie astralnym.
To miejsce, gdzie mona zmierzy si ze swoim mocami izmagaz
nimi a do chwili, kiedy stan si nam posuszne.
Plan astralny to rwnie krlestwo jasnowidzenia. Pomaga
w podry w odlege miejsca oraz we wgldzie w wewntrzn, duchow"
natur przedmiotw materialnych i codziennych zdarze.
Wszystko to jest jak najbardziej poyteczne, niemniej maga powinno
przede wszystkim interesowa poznanie skadnikw swej niewiadomoci
za porednictwem planu astralnego.
Podr po planie astralnym to znakomity sposb na wasnorczne
poznawanie swojej psyche. Mona kreli mapy jej nieznanych
obszarw

i opisywa zamieszkujce je istoty. Po lepszym ich poznaniu

mona korzysta z ich mocy do adowania swoich sigili. A jeli zejdzie si


wystarczajco gboko, odkrywa si co, co mona nazwa niewiado
-moci

zbiorow. Znajduj si w niej formy astralne rnych

obcych istot: od drzewa stojcego przy domu i cioci Marysi po Aiwas-

45

^ Stephen Mace ^

sa, Heralda nowego eonu, ktry udzieli gosu Aleisterowi Crowleyowi


8, 9 i 10 kwietnia 1904 roku, mimo i nie objawi mu swego oblicza.
Ale o tym pniej.
Nie zmienia to faktu, e na chwil zatrzymamy si przy Crowleyu (1875-1947). Ten angielski mag, nalecy do tradycji rokrzyowej, jest w duej mierze odpowiedzialny za ksztat wspczesnej magii.
Mimo e posugiwa si symbolik kabalistyczn," jego podejcie do
teorii i techniki magicznej cechowao si wyjtkow przenikliwoci
umysu i postaw niemal naukow, o ktrej pozostali twrcy religii
mogliby tylko marzy. To prawda, e wiat astralny Crowleya skada
si z symboli rokrzyowych, ktre otrzyma w spadku po treningu
magicznym, jaki przeszed w Hermetycznym Zakonie Zotego Brzasku,
ale to tylko kwestia ornamentyki. Nawet jeli jego spojrzenie na astral
rni si znacznie od naszego podejcia, stosowane przez niego techniki
s na tyle sensowne, e ignorowanie ich byoby niedorzecznoci.
Wyrnimy tutaj pi aspektw crowleyowskiego podejcia:
1.

Uznanie wzgldnoci wiata normalnej i astralnej


wiadomoci.

2.

Procedur przemieszczania si z normalnej wiadomoci do wiadomoci astralnej.

3.

Procedur sprawdzania prawdziwej natury bytw


astralnych.

4.

Procedur powrotu do normalnej wiadomoci.

5.

Wznoszenie si na plany astralne.

1. Podejcie Crowleya opierao si na zaoeniu, e wszyscy ludzie posiadaj ciao astralne, ktrego funkcj jest postrzeganie planu
astralnego. W ludzkim ciele znajduje si inne ciao o mniej wicej takim samym rozmiarze i ksztacie, jednak stworzone z bardziej subtelnego i mniej zudnego materiau. Rzecz jasna, nie jest ono 'rzeczywiste'; ale to samo mona powiedzie o kadym innym ciele!... Widzialny wiat nie wie co to prawda; kada przeanalizowana przez nas idea
okazuje si zawiera sprzecznoci. Przeciwstawianie jednej kategorii

46

*-> Wykradajc ogie z nieba ">

idei innej jako 'bardziej realnej'jest niedorzeczne (nawet jeli chwilowo korzystne)". Crowley przyj koncepcj ciaa astralnego" (ciaa
wietlistego"), pamitajc o tym wszystkim. Uzna j za tymczasowo
uyteczn. Postpimy tak samo, poniewa dziki temu zdobdziemy
punkt wyjcia do podry po wiecie astralnym. Oznacza to wytworzenie ciaa rwnie namacalnego jak fizyczne, a nastpnie wprawienie go w ruch. Nie wane, czy potrafimy kreli rdk i mieczem
pentagramy kabalistyczne, nie wane, czy potrafimy przyj posta
stworzonych przez siebie witych liter, grunt to wcieli si w co naprawd" swojego. Najatwiej to uczyni, gdy to co przypomina nasze
odbicie w lustrze. atwo posugiwania si nim bdzie wiadczy
0 jego prawdziwoci.
2. Czarownik posugujcy si crowleyowsk technik projekcji
astralnej zaczyna od wykonania rytualnej ablucji, po ktrej odziewa
si w szaty magiczne, odprawia rytua odpdzenia i przystpuje do
oglnej inwokacji. Zapala kadzido, siada w wygodnej pozycji i zamyka oczy. Wyobraa sobie swego sobowtra okalajcego jego ciao
fizyczne lub stojcego tu przed nim. Nastpnie za przenosi wiadomo do tej wyobraonej postaci tak, e odnosi wraenie widzenia
jogo oczami i syszenia jego uszami". Kiedy ju uda si mu to zrobi (co
stanowi jedyne naprawd istotne wyzwanie w tej operacji), podrnik wzbija si w przestworza, mija kolejne krajobrazy, spotyka duchy
i, oglnie rzecz biorc, przyzwyczaja si do astralnej formy. Stopniowo, zaczyna wszystko postrzega bardziej wyranie ni w wyobrani
1 mniej realnie ni we nie. Taki jest wyrnik jego pracy astralnej.
Kiedy zdy ju przywykn do tej sytuacji, zauway, e bez
wikszego trudu przychodzi mu wprowadzanie magicznych paraferualii (otarzy, rdek, mieczy itd.) do tego wiata. Jeli pociga go
magia ceremonialna, mog by one przydatne w jego praktyce astrali lej. Musi wszake pamita o tym, by nie zostawia po sobie w astralu
adnych mieci, tylko wszystko ponownie przyswaja.
Warto tu doda, e po zaznajomieniu si z astralem nie trzeba bdzie czyni wielkich wysikw, by do podrowa. Osobicie,
posuguj si do tego celu wit liter, ktra od razu przenosi mnie

47

Stephen Mace ^

na plan astralny. Natomiast kiedy chc powrci do swej poprzedniej


formy, uywam innej litery.
3. Na planie astralnym zaczyna si robi naprawd niebezpiecznie, kiedy podrnik spotyka inne istoty. By moe ujrzy niektre
z nich zbliajce si do niego... niech przemwi do nich i kae sobie
odpowiedzie, posugujc si odpowiednimi pentagramami i znakami, ktrych wczeniej si nauczy. Niech podruje tam gdzie chce,
korzystajc lub nie z pomocy tych przewodnikw... Niech uwaa na
tysice subtelnych atakw, ktre mog by na niego przypuszczone,
drobiazgowo sprawdzajc ich prawdomwno. Na planie astralnym
wroga istota moe ubiera si w pikne szaty. W takiej sytuacji wystarczy posuy si odpowiednim pentagramem, by natychmiast si
skurczya lub doznaa spazmw".
Oczywicie, jeli o nas chodzi, nie posugujemy si pentagramami. Musimy wic zastpi je czym innym. Zaley to tylko od nas.
Mog co najwyej zasugerowa, e naoenie witej litery ducha na
przedstawiajc go form doskonale nadaje si do rozstrzygnicia,
czy mamy do czynienia z prawdziwym duchem, czy te uzurpatorem.
Litera naoona na ducha bdzie byszcze. Na tle uzurpatora kompletnie si rozmyje.
Kiedy ju spotkacie duchy, z ktrymi chcecie rozmawia, spytajcie o ich imiona. Ma to znaczenie, poniewa dziki wibrowaniu
owych imion podczas skupiania wyobrani na witej literze danego
ducha, bardzo atwo jest go przywoa.
Innym sposobem na przywoanie ducha jest przeksztacenie si
w boga (tak jak to rozumiej rokrzyowcy) lub wit liter sprawujc nad nim wadz. Ale nie o to chodzi, by jaki byt astralny wszed
w nasze wietliste ciao. Bg czy te wita litera to forma idealna. Natomiast to, co nam si pojawia, jest swego rodzaju spekulacj naszej
psychiki. Zapraszanie tego do siebie jest proszeniem si o kopoty, naraamy si bowiem na obsesj. Dlatego takiego ducha lepiej trzyma
na dystans, zachowywa si wobec niego mio, lecz stanowczo. Pod
adnym wzgldem nie prbowa si targowa. Traktowa go z gry.**

48

*-> Wykradajc ogie z nieba ">


Jeli w jakimkolwiek

momencie wyda si nam, e tracimy nad nim kon


-trol musimy natychmiast go odpdzi i zakoczy projekcj astraln.
Podczas podry astralnej nie naley zapdza si z a daleko.
Nie wolno te stawa w miejscu, kiedy jest si zmczonym, albowiem
gdy zaniemy lub stracimy wiadomo, ryzykujemy popadnicie

Powrt do ciaa fizycznego nie jest wcale trudny. Crowley


proponuje wyobraenie sobie pomienistego rydwanu, ktry
sprowadzi
na ziemi. Mona te wrci do siebie czystym aktem woli.
Naley si tutaj jedno ostrzeenie: jeli zaprojektujecie wit liter,
wznoszc
was na plan astralny, musicie take pamita o stworzeniu
drugiej
litery, ktra bdzie was sprowadza z niego. W przeciwnym
razie moecie znale si w sytuacji bez wyjcia.

obsesj.
nas

4. Kiedy wrcicie z planu astralnego, musicie ponownie zjed-noczy swe ciaa, a nastpnie si przebudzi. To bardzo istotny etap,
ktry trzeba wykona z naleyt starannoci. Crowley poucza: Niechaj
ciao astralne maga powrci do jego ciaafizycznego.Dokonujemytego
poprzez napicie mini, wykonanie gbokiegowdechuiprzycinicie
warg palcem wskazujcym. Nastpnie 'przebudzamy
si' bezporednim aktem woli i dokadnie zapisujemy wszystkie swoje
przeycia".
Przycinicie warg palcem wskazujcym to nawizanie do
popularnego gestu magicznego - znaku Harpokratesa. Magprzyjmujeposta tego boga, bdcego dzieciciem w jaju", jajem opasanym
wem jego woli. w gest mona spotgowa, wieczc go rytuaem
odpdzenia

przedstawionym w rozdziale VI naszej ksiki.

Crowley podkrela, e podrnik nie powinien ignorowa owego


aktu ponownego zjednoczenia. Dotyczy to nawet tych nowicjuszy, ktrzy
uwaaj, e w ogle si nie odczyli od swego ciaa
fizycznego.
nie dokonacie tego, moecie popa w powane tarapaty.
Wasze wietliste ciao naraa si na bkanie po omacku, nieprzewidziane
ataki i obsesje. Ich oznakami bd uporczywe ble gowy,
a nawet bardziej powane niedogodnoci w rodzaju
i paraliu. Przetrwa mona nawet najgorszy
z atakw. Niestety, zostawiaj one trwae lady".

49

koszmary
histerii,

Jeli

sen
omdle

Stephen Mace

5. Praktyka wznoszenia si na plany astralne to istotna metoda obserwacji wzajemnych relacji pomidzy poszczeglnymi mocami
niewiadomoci. Polega na wybraniu jakiego pocztkowego punktu,
a nastpnie pokonywaniu kolejnych barier, z jednoczesnym notowaniem wszelkich zmieniajcych si warunkw. Tym sposobem poznacie te aspekty wasnej niewiadomoci, o ktrych nie mielicie pojcia, struktury czce wasz umys z Umysem znajdujcym si u rda wszystkiego. Podejcie to rni si od podry w wybrane miejsce,
tak samo jak spacer po Manhattanie rni si od przejadki metrem
i wyskoczenia na 42. Ulicy.
Przedstawilimy tu ledwie streszczenie podry astralnej. Wicej informacji na ten temat mona znale w Magiji w teorii i praktyce Aleistera Crowleya. Podchodz z niej wszystkie cytowane tu
fragmenty. Bardzo polecam lektur tej ksigi nie tylko mionikom
systemu kabalistycznego. Ju dla niej samej warto pozna podstawy
kabay. Kupcie j sobie czym prdzej.

Mamy tu na myli kaba okultystyczn, a nic hebrajsk. Dziel je stulecia.

* Bardzo roztropnym postpowaniem jest zwizanie ducha tak przysig, jak przedstawiona
w rozdziale XXIII, zaczynajca si sowami: Suchaj mnie: i czy wszystkie duchy mnie
podlegymi..."

50

*->

Wykradajc ogie z nieba ">

XV. wity Anio Str


Nawet jeli nauczycie si kabay, niewiele ma ona wsplnego
z opisywanym tu systemem. Na dobre i na ze. Na dobre, poniewa
symbole tworzone samodzielnie posiadaj znacznie wiksza m o c od
symboli zapoyczonych. Na ze, poniewa w ten sposb traciby porczn struktur, na ktrej opieraj si te symbole. Prawd powiedziawszy,
musimy sami wypracowa sobie struktur symboliczn, sprawdzajc
jej adekwatno na wasnej skrze, bo jeli nie bdzie pasowa d o naszych wierze, nasza ja moe pj w rozsypk. Przypominamy wtedy kierowc, ktry nie odrnia sprzga od pedau biegu.
Bez dwch zda, potrzebna jest nam pomoc. Ale trudno upomina si o ni, gdy pracuje si ze swoim umysem. Nie sposb zaprosi specjalisty, ktry pokae nam to i owo. Eksperta trzeba mie
w sobie. Taki specjalista znajduje si w naszej gowie. To Kto, kogo
my, magowie, nazywamy witym Anioem Strem.

wity Anio Str to byt astralny, niezalena, inteligentnaistot


ktrej mona czerpa wiedz, inspiracj i wytrwao. Wspczesna praktyka okultystyczna przewanie wywodzi koncepcj
Switego
Anioa
Stra od witej Ksigi Maga Abramelina, opublikowanej po raz pierwszy w 1898 roku przez S.L. MacGregora Mathersa.*
Dzieo Mathersa to przekad osiemnastowiecznego rkopisu magicznego, napisanego w jzyku francuskim, cho rzekomo pochodzcego
z jzyka hebrajskiego. Orygina pono napisa w 1458 roku Abraham,
syn Szymona. Dedykowa go swemu synowi, Lamechowi. Skada si
z trzech czci. Pierwsza obejmuje histori wczesnych poszukiwa
prawdy okultystycznej, czynionych przez Abrahama, a do jego kontaktu z eremit Abramelinem. Druga zawiera zapis porad magicznych
udzielonych Abrahamowi przez Abramelina. Trzecia za talizmany,
ktre mag stosuje dopiero wtedy, gdy osignie wiedz i konwersacj
witego Anioa Stra. Ta wiedza to nagroda za szeciomiesiczne
odosobnienie magiczne, podczas ktrego ch kontaktu z anioem
powinna by jedynym celem maga. Mag, ktry otrzyma t wiedz,

51

Stephen Mace

zyskuje wadz nad legionami dobrych i zych duchw. Moe te posugiwa si talizmanami opisanymi w trzeciej czci grimuaru. Jego
anio bdzie doradza mu w rozmaitych sprawach yciowych.
Sceptycy pewnie powiedz, e idea witego Anioa Stra to
niedorzeczny relikt epoki zabobonw, ktra jest ju dawno mina.
Przyznaj, e nasze dotychczasowe pomysy stanowiy ciekawy przykad manipulacji wasn psychik, ale mwienie o istnieniu osobistego anioa to ju dziecinada! By moe. Niemniej, jak powiada dobry
pan na wysokociach, trzeba sta si dzieckiem, by wstpi do krlestwa niebieskiego. Tak czy inaczej, sceptycy nie rozumiej sedna
rzeczy, czyli tego, e nasza niewiadomo to niezwykle plastyczna
materia, gotowa przyj kad posta symboliczn. Jeli wic mag
bdzie (w toku szeciomiesicznego procesu warunkowania) nalega
na to, eby jego niewiadomo wytworzya swoje uosobienie, tak bez
wtpienia si stanie. Po wytworzeniu takiej konstrukcji bdzie mg
komunikowa si bezporednio z najgbszymi pokadami swojej psychiki. Otrzyma zatem ekwiwalent psychoanalizy wartej wiele tysicy
dolarw.** Z pomoc swego anioa zacznie poznawa gbiny wasnej
psychiki, docierajc do jej korzeni w niewiadomoci zbiorowej, umyle Boga", absolucie", tao", Ajn Sof" (pojcie kabalistyczne), Kia"
(pojcie Spare'a) lub jakiejkolwiek nadanej temu nazwie. Patrzc na to
z tego punktu widzenia, mona powiedzie, e o ile my sami jestemy
oczami Boga", nasi anioowie s jego nerwami wzrokowymi", linami, po ktrych moemy spuszcza si do domu.
Austin Spare w swoich pismach nigdy nie wspomina o witym Aniele Stru, cho musia o nim sysze, poniewa by uczniem
Crowleya w 1910 roku, a Crowley uczyni z tego pojcia o swego systemu. Tak czy inaczej, czarownik moe z atwoci zaadoptowa techniki Spare'a do wasnych metod przywoywania swego anioa. Dziki
nim nie bdzie musia na dugi okres wycza si z normalnego ycia,
jak to bywa w przypadku magii Abramelina. Jednake przywoywanie Anioa Stra przy pomocy technik Spare'a, a nastpnie korzystanie z talizmanw Abramelina jest moim zdaniem bezzasadne. Anio
Spare'a moe stanowi t sam struktur psychiczn, jak w przypad-

52

*-> Wykradajc ogie z nieba ">

ku magii Abramelina, niemniej ich orientacje symboliczne dzieli gigantyczna rozpito czasowa.
Pozwol sobie tutaj dorzuci od siebie trzy grosze na temat kwestii
rzadko poruszanej w pismach magicznych - orientacji seksualnej
anioa. Jeeli o mnie chodzi, staram si o nim mwi jak o kobiecie,
poniewa, jak przyznaj praktycy, wity Anio Str, przynajmniej
w pocztkowej fazie, przyjmuje pe przeciwn w stosunku do pci
maga. Std mczyni kontaktuj si z anielicami, natomiast kobiety z anioami. Przywouje to na myl koncepcj Carla Junga, wedle
Ktrej eska" anima to sia archetypowa w mczynie, a mski"
animus to sia archetypowa w kobiecie. Zatrzymamy si na chwil, by
przyjrze si jego pogldom.
Carl Jung (1875-1961), szwajcarski psychiatra, patronujcy
wwieluamerykaskim magom, interesowa si okultyzmem jako jeszcze jednym zestawem okien, przez ktre mona wejrze do niewiadomo,
ale bez dwch zda nie by specjalist od czarw. Jego dziea
byy alchemii jako procesowi indywiduacji oraz synchronicznoci
jako akauzalnej zasadzie czcej", kryjcej si za dywinacj,
s darzone wielkim szacunkiem. Jung nie posiada jednak wiedzy na
temat dorobku angielskich magw, ktrzy wyryli pitno na wspczesnym okultyzmie. Doszed wic do wasnych wnioskw na temat natury
animy/animusa na podstawie niezalenych obserwacji wasnych
pacjentw, rozmw z nimi i analizy ich snw (a nie redniowiecznych
grimuarw).
Warto zapozna si z tym odmiennym spojrzeniem na
to, co si dzieje podczas naszej komunikacji z anioami.
Dwiema najwaniejszymi cechami animy i animusa jest ich archetypowo
i niezaleno. Archetypowo znaczy tyle, e wszyscy
je posiadamy, tak jak posiadamy wtrob i ledzion. Moemy nie by
tego wiadomi, ale nic to nie zmienia. Jeli chcemy pozna siebie (jak
to czyni wikszo magw), wczeniej czy pniej natkniemy si na
nie, a wic lepiej, by nasze spotkanie nie byo przypadkowe. Z kolei
ich niezaleno znaczy tyle, e nie posiadamy nad nimi kontroli, podobnie jak nie mamy wpywu na nasze geny lub zwariowan starsz

53

po

^ Stephen Mace

cioci. Moemy co najwyej sprawi, by manifestoway si w sposb


pozytywny oraz zabezpiecza je przed wypaczeniami - to do istotna
kwestia, poniewa najwysze aspekty tych archetypw sigaj boskoci, natomiast najnisze nurzaj nas w otchaniach rozpaczy.
Jung postrzega anim jako rdo wszelkiej kobiecoci u mczyzn - ich gotowoci do mioci, wraliwoci na natur i talentu do nawizywania kontaktu z wasn niewiadomoci. Anima suy mczynie w komunikowaniu si z najgbszymi pokadami jego psychiki. Jest
rdem jego intuicji, przewodnikiem po prawdziwej wiedzy o jani.
Z kolei animus u zdrowej kobiety wzbogaca j o rygor duchowy, rwnoway jej delikatn uczuciowo poczuciem pewnoci siebie,
pomaga jej przezwycia trudnoci i skutecznie korzysta ze swych
mocy twrczych dziki podszeptom intuicji.
Tak dla mczyzn, jak i dla kobiet, anima/animus jest miejscem
komunikacji z niewiadomoci. Jung mwi nawet w tym kontekcie
o ustach niewiadomoci". Jego zdaniem wiele zaley od tego, czy nasza niewiadomo jest zdrowa, czy te chora. Jej stan wpywa na jako
naszego dialogu wewntrznego. Psychika ludzka atwo ulega wypaczeniu na skutek brutalnych interwencji rodzicielskich, wychowania religijnego, przejmowania stereotypw i schlebiania wasnym sabociom.
W tego rodzaju sytuacjach anima i animus nie ukazuj si w sposb
bezporedni, lecz poprzez projekcje. Rzutuj swj wasny znieksztacony obraz na wiat zewntrzny, dostarczajc nam wymwek do kultywowania uprzedze. Owe projekcje bardzo czsto bywaj podstpne,
poniewa anima/animus to struktura gboko niewiadoma, a zatem
ludziom nieznana. Mona j rozpozna dziki takim technikom jak
projekcja astralna lub analiza marze sennych, ktre naprowadzaj nas
na odmiennopciow rzeczywisto w ramach naszej Jani.
Jeli anima u mczyzny jest chora, moe przepenia jego umys
jadem, defetyzmem, hipochondri i kompulsjami seksualnymi. Anima
moe wciela si w posta kobiety z krwi i koci, dla ktrej mczyzna
jest w stanie powici wszystko. Jeli nie rozpozna w niej manifestacji swej animy i nie zrozumie jej prawdziwej istoty, bdzie traktowa j
jako klucz do przeznaczenia, skadajc jej w ofierze wasne ycie.

54

*-> Wykradajc ogie z nieba ">

Nieco inaczej wyglda to u kobiet. Niezdrowy animus posiada


skonno do psucia ich inteligencji. Wyraa si nieprzejednanymi opiniami na temat idealnego wiata, prezentacj wizji nie znajcych sprzeciwu. Jeli podway si te wizje, mona napotka chodne, zowieszcze
i nilczenie lub sprowokowa wielk awantur. Chory animus moe nawet
nakoni kobiet do wycofania si z niedoskonaego" wiata, izolowania si a uschnie z godu uczu. Podobnie jak to si dzieje w przypadku
animy, niezdrowy animus czsto dokonuje projekcji na poszczeglnych
mczyzn, ktrzy s ubstwiani, a nastpnie nienawidzeni, gdy okazuje
si, e nie potrafi sprosta standardom doskonaoci.
Jung proponuje nastpujce remedium. Naley uzmysowi sobie, e anima/animus to sia nie podlegajca wolicjonalnej kontroli.
Nastpnie trzeba pozna stosowane przez ni mechanizmy projekcji,
za pomoc ktrych si skrywa. Po trzecie za trzeba uwiadomi sobie
jej potrzeby i postara si je zaspokaja w sposb wiadomy. Mczyzna powinien zrozumie, e dostarczany mu przez anim wiat wyobrae posiada wasn logik i naley go uwzgldni w swoich planach na ycie. Kobieta musi pogodzi si z faktem, e jej wewntrzny
mczyzna nie oferuje prawd absolutnych, tylko pewne spojrzenie na
rzeczywisto znajdujc si w cigym ruchu. Dopiero wtedy stanowczo animusa wyposay j w energi niezbdn do radzenia sobie
w chaotycznym wiecie, zamiast zmusza j do skazanej na zagad
walki z tym wiatem.
Nam, czarownikom poszukujcym swego Anioa Stra, obserwacje Junga daj wiele do mylenia. Okazuje si bowiem, e nasze
wewntrzne kobiety i nasi wewntrzni mczyni posiadaj rwnie
aspekty autodestrukcyjne, ktre naley rozpozna, aby nie skada
hodu wypaczonym anioom. Std te czarownik napotykajcy podczas swej podry wewntrznej istot pci przeciwnej nie powinien od
razu uzna jej za swego anioa, nawet jeli jest do tego przekonywany! Postpi mdrzej, jeli naoy na t posta wit liter reprezentujc
jego anioa, tak jak to czyni w przypadku innych bytw astralnych. Nie sdmy jednak, e owe istoty pojawiaj si rwnie szybko.
W tradycyjnym systemie magii Abramelina zajmuje to przecie sze

55

^ Stephen Mace

miesicy! I nawet jeli posugujemy si tutaj mniej sztywn technik,


nie moemy wymaga od niej cudw.
Jeli chcemy skontaktowa si z naszym anioem przy pomocy omawianej w niniejszej ksice techniki, zaczynamy od wyraenia
tego pragnienia za porednictwem sigila alfabetycznego. adujemy
go ca dostpn nam energi swobodnych wierze. Nastpnie, przetrzymujc go w mylach, wykonujemy rysunek automatyczny. Pracujemy nad nim a do chwili, gdy wydobdziemy ze waciw liter,
ktr sprawdzamy przy pomocy serii dywinacji rozoonych w czasie.
Kiedy ju otrzymamy swego sigila oraz liter, medytujemy nad nimi,
podrujemy astralnie przyjmujc posta tej witej litery i cigle
wypeniamy sigila alfabetycznego moc swobodnych wierze (a take
energi odczuwan podczas wcielania si w t liter). Czasami musi
min kilka dni, a nawet tygodni, aby nasz sigil zacz lni oszaamiajcym wiatem i w cigu kilku kolejnych sesji pojawia si istota
pci przeciwnej. Kade takie stworzenie naley podda prbie poprzez
naoenie na nie witej litery. Istoty nieczyste wyblakn lub ulotni
si, tylko nasz autentyczny anio przywita ten gest jako dobrodziejstwo. Kiedy za przyjmie konkretn posta, pytamy go o imi. Nie
domagajmy si szybkiej odpowiedzi. Za kadym razem powtarzajmy
to pytanie. Przywoywanie anioa, jeli ju raz tego dokonamy, bdzie
przychodzi nam bez trudu.
Musicie przy tym pamita o najwaniejszej cesze anioa - jego
niezalenoci. To wanie ona jest miernikiem jego wiarygodnoci.
Na przykad, kiedy sam naoyem moj wit liter na anioa, ten
przerobi j na ciasteczko i schrupa ze smakiem. Wcale tego nie planowaem. Pamitam te, jak cakiem niedawno przeywaem drobny
kryzys duchowy pracujc nad swoj powieci. Spytaem o to swego
anioa, ale nie by tym zainteresowany. Naprawd uwaasz to za nieistotne?" - zadaem pytanie. Wszystko na to wskazywao. Domagaem si wic, by poda mi przykad jego zdaniem wanego tematu.
A wtedy to zalao mnie wiato, jaskrawe wiato, wychodzce
ruchem spiralnym z samego rodka mego czoa!

56

*-> Wykradajc ogie z nieba ">

Nie byem na to przygotowany. Nic wic dziwnego, e nie rzekem


ju ani sowa. Ale dziki temu epizodowi zacza si mojaprzygodaz
czakrami. By to istotny postp w mojej praktyce magicznej.
Specjalici twierdz, e istnieje dziesi czakr - poczwszy od podstawy
krgosupa, po sam czubek gowy. Znajdcie je, nazwijcie,
odnajdcie
moc i zawadnijcie nimi!)
Jak wic widzimy, wity Anio Str to najlepszy z moliwych
przewodnikw po naszej niewiadomoci. Dziki niemu otrzymujemy
odpowiedzi na kade pytanie dotyczce nazwy i witych liter wybranych przez nas mocy, w zwizku z czym nie musimy kontynuowa
praktyk zwizanych z rysunkiem automatycznym, chyba e mamy na
to ochot. Nasz anio bdzie nieocenionym rdem wiedzy na temat
mechanizmw dziaania psychiki, istot, ktrej dobrodziejstwa warte
poniesienia choby najwikszego wysiku.
Czarownik pozbawiony pomocy swego anioa jest jak lepiec bkajcy
sipoomacku.

MMI to l Liddell MacGregor" Mathers (1854-1918), oprcz tumaczenia redniowiecznych


mrw, by jednym z zaoycieli Zotego Brzasku i gwnym architektem jego struktury
i. iiHiliicj oraz symboliki. Ten wietnie obeznany z europejsk tradycj kabalistyczn jegomo
iwm /vi wraz z Wynnem Westcottcm spjny system o wielkiej mocy, mimo i zlepiony
im nmilycli, czsto niezbornych pomysw. Mathers mia spory wpyw na Crowleya,
>"i uwszy od jego inicjacji do zakonu w 1898 roku, skoczywszy na momencie jego rozpadu
i ii lulu pniej.
Naley tu jednak przyzna, e psychoanaliza to ga medycyny, natomiast czary to
dziedzina religii. Medycyna suy z pomoc ludziom chorym. Religia jest dla ludzi cakiem
zdrowych,
ktrzy szukaj czego wicej od ycia.

57

ich

^ Stephen Mace

XVa. Ciao subtelne


Ciao subtelne to ciao duchowe przenikajce nasz materialn
istot wiadomoci, emocjami i wol. Najatwiejszym sposobem na
jego oywienie jest oddychanie. Nawet jeli rozmaite pyny cielesne,
takie jak krew i nasienie, odgrywaj istotn rol w czarowaniu, to
wanie oddech jest napdem, ktry wtacza energi w kanay psychiki. Podstawowe znaczenie ma w tym procesie wchanianie mocy poprzez podstaw krgosupa i wznoszenie j na wdechu ku grze. Nazywa si to budzeniem Kundalini". Na wydechu pozwalamy tej mocy
uj z powrotem w d po krgosupie. Praktyk zaczynamy od tego,
e siadamy na krzele, przyjmujc pozycj z wyprostowanymi plecami i gow. Oddychamy powoli i gboko. Podczas kadego wdechu
wyobraamy sobie energi pod postaci wiata u podstawy krgosupa i zaciskamy zwieracze odbytu pulsacyjnie, jakby pomagajc j
wypchn do gry. Nastpnie, podczas kadego wydechu relaksujemy
si i pozwalamy tej energii wypyn.
Mamy tu do czynienia z podstawowym ruchem, ktry zapoznaje
nas z dynamik mocy Co naley zrobi pniej, to ju kwestia dyskusyjna. Wszystko zaley od indywidualnego osdu, pozostajcego nie bez
wpywu na charakter naszego zwizku ze witym Anioem Strem.
Rzecz w tym, e ciaa subtelne, nad ktrymi pracujemy, posiadaj do szcztkow posta: rozbudzonego wa Kundalini, czakr
w miejscu genitaliw, splotu sonecznego i serca, oraz Trzeciego Oka
czekajcego na otwarcie. Bardziej wyrafinowany sposb obcowania
z tym ciaem - kiedy przepyw obejmuje ca subteln anatomi ciaa, przynoszc wymierne skutki - pojawia si dopiero wtedy, gdy potrafimy narzuci mu dyscyplin. Jednak sam ksztat owej subtelnej
anatomii zaley od wybranej przez nas tradycji. Tantra buddyjska
i hinduistyczna, chiska joga taoistyczna, szkoy kabalistyczne i rokrzyowe posiadaj odmienne, cho w pewnych punktach zbiene,
anatomie psychiczne. Kada z nich mwi o centrach energetycznych,
czyli czakrach, rozmieszczonych na rodkowej kolumnie, obejmuj-

58

Wykradajc ogie z nieba

cej cay krgosup. Wszystkie doradzaj kierowanie energii do gry


i do dou za porednictwem oddechu i polecaj regularn praktyk
ze wiatem jako trening konieczny do dalszego postpu magicznego.
Nie ma jednak midzy nimi zgody co do takich podstawowych kwestii
jak ilo czakr, ktrych liczba waha si od piciu do pitnastu. Wystpujce
tutaj rozbienoci powinny skania nas do indywidualnych
bada, studiowania staroytnych tradycji i wycigania z nich wasnych
wnioskw oraz zasigania rad u swego anioa na temat tego, co
warto adoptowa, a co naley porzuci. Nasz anio moe pomc nam
w przystosowaniu systemu magicznego do naszej subtelnej anatomii.
Powoujc si na jego autorytet, moemy podporzdkowywa sobie
rne istoty parapsychiczne, nadawa nazwy swoim czakrom, tworzy ich charakterystyk, ledzi wystpujce midzy nimi przepywy,
przyjmujce posta duchw, a nastpnie je kontrolowa przy pomocy
czarw. Tak oto zyskuje si nad nimi wadz poprzez si gosu. Wibrujc rozmaite sowa mocy, otwiera si i zamyka czakry, ustanawia
parametry obiegu wiata, wciela w postacie bogw i wykorzystuje lub
akumuluje uzyskane w ten sposb energie.
W poprzednim rozdziale napisaem, e w opinii ekspertw czowiek posiada dziesi podstawowych centrw energetycznych. Pozwol
sobie teraz wytumaczy si z tego. Miaem na myli nastpujce czakry:
1.

Podstaw krgosupa - siedzib Kundalini.

2.

Genitalia - miejsce, z ktrego posya si w wiat


moc twrcz: biologiczn i duchow.

3.

Brzuch - magazyn mocy nie wymagajcej natychmiastowego wykorzystania.

4.

Splot soneczny - miejsce byskawicznego spustu


mocy w wiat zewntrzny.

5.

Serce - miejsce powiza uczuciowych.

6.

Gardo - narzdzie wypowiadania sw mocy.

7.

Trzecie oko - narzdzie postrzegania wiata pod


ktem wystpujcej w nim mocy.

59

Stephen Mace

8.

Wosy - narzdzie do cigania mocy ze wiata zewntrznego, ktr nastpnie wyrzuca si z powrotem w wiat poprzez splot soneczny, w calu naadowania talizmanu, eucharystii lub innej osoby.

9.

Podstawa czaszki - miejsce ochrony; nasze oczy


z tyu gowy.

10.

Czubek gowy - dostp do najwyszych mocy.

Rwnie istotne co centra energetyczne s przepywy mocy midzy nimi. Energia wpywa podczas wdechu, a wypywa podczas wydechu. Chiczycy nazywaj t praktyk kreniem wiata". Twierdz,
e sprzyja ona rozwojowi mocy, zdrowia i dugowiecznoci. Szkoy taoistyczne wypracoway skomplikowane procedury, obejmujce rozmaite
rodzaje energii i do wyszukan dyscyplin seksualn. W przypadku
mojej wasnej praktyki poddaem je radykalnemu uproszczeniu. Jeli
chodzi o krenie wiata", dokonuj wzmocnionego przepywu do
wszystkich czci mej subtelnej anatomii i gromadz wszelkie powstae w ten sposb nadwyki energetyczne. Natomiast co do dyscypliny
seksualnej, staram si zachowa czysto" tak, jak j rozumia Aleister
Crowley. Omwi to we waciwym czasie.
Krenie wiata" dokonuje si poprzez wizualizacj i oddech.
Na wdechu wcigam energi z podstawy krgosupa, wypychajc j
w sposb opisany na pocztku tego rozdziau. Przecigam j po karku, podstawie czaszki, a na czubek gowy. Nastpnie spywa po czole, miejscu z przodu twarzy, pod podbrdek, formujc wirujc kul
wiata wok mej gowy. Dziki jej wirowemu ruchowi mog dodatkowo ciga energi przez czubek gowy, ale robi to w do agodny sposb. wiato spywajce na mnie z gry miesza si ze wiatem
czerpanym z podstawy krgosupa. Zlewaj si ze sob w wietlistym
jaju wok mej gowy. Energia wirowa rozchodzi si rwnie z moich
uszu. cigam j przed oczy. Na wydechu odwracam cay proces, pozwalajc energii uj czubkiem gowy i podstaw krgosupa.

60

">

Wykradajc ogie z nieba ^

Wyjtkowo
skuteczn metod na ustanowienie tego przepywu
jest nadanie wspomnianym ruchom energii - z podstawy krgosupa,
z czubka gowy oraz wok gowy - postaci rnych duchw, nastpnie nazwanie ich i zmuszenie do posuszestwa tak, jak to czynimy
w przypadku poszczeglnych czakr. Kiedy to si stanie, bdziemy mogli
mantrowa
ich imiona podczas praktyki krenia wiata", wproWprowadzajc w odpowiedni stan medytacji. Z rozwojem dowiadczenia
zauwaymy,
e kluczowe znaczenie dla dobrego wykonywania krenia wiata" posiada koncentracja na wirujcym jaju oraz miniach
znajdujcych si u podstawy krgosupa. Moe si rwnie okaza,
e przydatne do tej praktyki s nasze rce i nogi, rozwidlajc energi
pync do gry podczas wdechu tak, e spywa ona ponogach,a
nastpnie wznosi si bokami ciaa ku rkom. Cay ten proces bdzie si
toczy przeciwnym kierunku wraz z wydechem. Wszystkim tym
przepywom trzeba nada posta innych duchw.
Naley tu wspomnie, e wedug Mantaka Chia, mistrza jogi
taoistycznej,
ktrego dziea stanowi gwn inspiracj dla mej
praktyki,efektemubocznym krenia wiata" jest
rozproszenie
nadmiaru energii w aurze. Naley j wcign w czakr brzucha zaraz po
skoczeniu praktyki. W tym celu wyobraamy sobie, e nasz brzuch jest
piast koa, ktrego szprychy rozchodz si po aurze. Intonujemy
nazw swej czakry i wprawiamy w ruch koo, jednoczenie wyobraajc
sobie,
e wiato spywa do nas po jego szprychach. Zdaniem Chia,
jedynym bezpiecznym miejscem, w ktrym mona magazynowa
energi psychiczn, jest odek. Jeli ulokujemy moc w jakiejkolwiek
innej czakrze, zniszczymy ten orodek. I tak na przykad, jeli zgromadzimy moc w czakrze serca, zaczniemy odczuwa ble w piersiach
Otwierajcie i zamykajcie czakr serca, kiedy tylko
chcecie.
ni jako bram do kosmicznej mioci lub wysyania
i wchaniania energii uczu. Ale kiedy ju z tym skoczycie, zamknijcie
czakr serca i gromadcie wszelk nadwyk energii w brzuchu.
Opisana tu metoda gromadzenia mocy jest rwnie istotna
z punktu widzenia tego, co Crowley nazywa utrzymywaniem czystoci".
Innymi sowy, chodzi o dyscyplin seksualn. Przywieca temu

61

i
Posugujcie

si

Stephen Mace ^

taka myl, e fluidy seksualne zawieraj w sobie moc i nie naley ich
trwoni bez sensu, poniewa w owym przypadku zasil istoty astralne dziaajce czsto wbrew naszej woli. Nie stanowi to problemu, gdy
uprawiamy seks z partnerk lub partnerem, poniewa uwolniona
energia angauje si w zachodzc midzy nami wymian emocjonaln. Ale w przypadku autoerotyzmu trzeba mie si na bacznoci
i dba o odpowiedni dyscyplin. Eliksir ma by spoytkowany do adowania talizmanu lub spoyty jak eucharystia. W tej drugiej sytuacji
przetrzymuje si go w ustach, dopki caa jego energia nie zostanie
wchonita przez czakr brzucha. Dopiero wtedy mona go pokn.
Najlepszym miernikiem skutecznoci tej metody powinien by gwatowny wzrost dobrego samopoczucia po absorpcji energii, w porwnaniu do normalnej sytuacji, kiedy jest ona wycznie trwoniona.

62

*->

Wykradajc ogie z nieba ">

XVI. Bardziej zaawansowane

praktyki

Czarownikowi, ktremu uda si przypisa liter i nazw jakiej


mocy, przychodzi bez trudu zaprzgnicie jej do egzekwowania swej
woli. Moe posikowa si ni w celu wywoywania odpowiedniego
nastroju, kontrolowania natarczywych myli, zdobywania wiedzy lub
adowania sigili. Rzecz jasna, metody przywoywania tej energii rni;) si w zalenoci od indywidualnych upodoba czarownika, niemniej istotn rol odgrywa w nich wizualizacja litery w poczeniu z
mantrowaniem nazwy mocy. Niektrzy czarownicy pal kadzida,
pij wino i zaywaj dziwne narkotyki. Inni wykonuj ca operacj
w swej gowie podczas powrotu do domu samochodem. Ale w kadej
sytuacji mag najpierw oprnia umys z niepotrzebnych myli,* posuguje
si liter i imieniem do przywoania mocy, a nastpnie skupia
j na swym sigilu, by rozpromieni si w jego wyobrani. O ile osoba
pocztkujca korzysta w tym celu raczej z bezksztatnej energii swobodnych
wierze, zaawansowany praktykujcy posikuje si moc,
ktr utosamia z dan liter, cho moe rwnie sporadycznie korzysta z ywioowej energii swobodnych wierze ze wzgldu na jej
byskawiczno.
Naley jednak pamita o tym, e wraz z nowymi mocami poawiaj si nowe zagroenia. Przede wszystkim chodzi o to, e gdy
czymy si z mocami za porednictwem witych liter, wystarczy
pretekst do wywoania ich gwatownej ingerencji. Powiedzmy, e mio nam si jedzie autostrad i nagle kto zajeda nam drog.
Wywouje to nasz gniew, ktry staramy si uciszy praktykujc stan
Ani-Ani. W ten sposb nagle otrzymujemy potn dawk nie ukierunko
-wanego napicia - energi swobodnych wierze. Uywamy jej do
wizualizacji sigila przedstawiajcego nasze obecne yczenie oraz
witych liter zwizanych z istotnymi dla nas mocami. Lecz oto nagle
litera zaczyna y wasnym yciem i cae nasze ciao rozpywa si
w przypywie kosmicznego zrozumienia. Rzecz jasna, pojawia si tu
pytanie, czy w takiej sytuacji da si prowadzi samochd?

63

^ Stephen Mace

Prawdziwy adept nie widzi takiego problemu. Jego pasaerowie nawet nie zauwa, gdy wczy automatycznego pilota" i zacznie
pakowa ca energi w swego sigila. Dla neofity bdzie lepiej, jeli
zjedzie na pobocze. Dyletant ryzykuje mier w pomieniach.
Wikszo kopotw rzadko kiedy ma co wsplnego z brakiem
automatycznego pilota". Ju prdzej bierze si z ego, ktre wpada
w panik i nie jest w stanie zapanowa nad sytuacj. Prawie kady
posiada automatycznego pilota", ktrego wcza, suchajc na przykad relacji z meczu koszykwki podczas prowadzenia samochodu.
Panik wywouje konfrontacja z nag, nieoczekiwan moc, rodzc
rozmaite wtpliwoci. Jeli im si poddamy, naraamy si na wielkie
niebezpieczestwo, poniewa kada pokusa walki z moc skazuje nas
na poarcie. Najlepiej wyda mocy odpowiednie wskazwki i posuy si ni do wizualizacji sigila.
I nigdy, przenigdy, nie puszcza kierownicy.

. Przy odrobinie dowiadczenia mona dokona tego w uamku sekundy. Wszystko zaley od
odpowiedniego ustawienia oczu, gowy i krgosupa.

64

*->

Wykradajc ogie z nieba ">

XVII. Pozycja mierci


Czarownik, dziki pomocy opisanej tu techniki magicznej, nie
musi obawia si kd rzucanych mu pod nogi przez ycie. Unika puapek zastawianych na niego przez zoliwo losu. Jeli wie, kiedy j
stosowa, nauczy si kontrolowa bezsensowne lki, nie wiza si ze
zym pracodawc i tragiczn on (lub mem), unika niekorzystnych dla siebie sytuacji i wykrzesa z siebie do fantazji, by wie
ciekawe ycie. W razie bezporedniego ataku zawsze moe skorzysta
z rytuau odpdzenia, opisanego w rozdziale VI, ktry pod wpywem
regularnej praktyki jest w stanie w mgnieniu oka wytworzy or parapsychiczn (warto w midzyczasie wesprze go rozmaitymi mocami z
naszego magicznego arsenau). Nie wane, czy to ona szefa pozwala
sobie na zoliwe uwagi wobec naszej ukochanej, czy to czarny mag
Mortdread rzuca w nasz aur bkitnymi gromami, w kadym przypadku nasza skorupa eteryczna dziaa jak lustro odbijajce wszelkie
ataki przeciwnikw. wietlista, elazna aura, hartowana wielokrotnie odprawianym rytuaem odpdzenia, iskrzca si pod wpywem
wypowiadanych przez maga sw mocy, to najlepsza ochrona przed
obsesjami, optaniami i atakami parapsychicznymi.
Z drugiej strony warto jednak pamita o tym, e bronienie
si przed wrogim wiatem ma swoje granice, poniewa tak naprawd
wiat nie jest nam nieprzyjazny, tworzymy go sami. Nie powinnimy
zaterm wcza osony duchowej za kadym razem, gdy napotykamy
Lepiej dotrze do jego rda, zrozumie, co kryje si za nim,
wczu si w jego charakter i dziki temu nauczy si radzi sobie z nim
jako si natury. Dopiero wtedy, gdy pojmiemy argumentacj naszego
przeciwnika, moemy mu si przeciwstawi lub wykorzysta t
twrczej wsppracy.
Rzecz jasna, istniej rne sposoby uzyskiwania obiektywizmu
mistycznego. Techniki jogiczne, deprywacje zmysowe i rytuay magi
-czne sprzyjaj wyksztaceniu si jednostek dysponujcych szerszym
ogldem rzeczywistoci. To samo mona powiedzie o spare'owskiej

65

op

wiedz

Stephen Mace

zasadzie Ani-Ani oraz konwersacjach ze witym Anioem Strem.


Tym niemniej, Spare posiada jeszcze jedn technik umoliwiajc
wgld w funkcjonowanie dwigni i lewarw mechaniki ycia. Nazywa j pozycj mierci".
Pozycja mierci to w rwnej mierze rodzaj aktywnoci, jak i postawa ciaa. Mag pozuje wasn mier. Bierze udzia w przedstawieniu i jeli dobrze w nim zagra, traci poczucie swego miejsca w wiecie,
a wraz z nim baga obciajcych go uprzedze. Wszystkie nasze
wierzenia sprowadzaj si do wiary w martwe ciao. Czas obudzi tego
trupa. Ego, kiedy jest posuszne prawu, szuka inercji we nie i mierci.
Naucz si pozycji mierci i jej realnoci znoszcej to prawo - wyjcia
poza rozdwojenie". Mag, zmuszajc swoje ego do naladowania mierci, moe zachowywa odpowiedni dystans" i dziki niemu obserwowa moce, ktre napdzaj do dziaania jego i inne osoby. W ten sposb uczy si, jak najlepiej wykonywa sw wol.
Spare podaje w Ksidze rozkoszy szczegowe wskazwki dotyczce przyjmowania pozycji mierci. Czarownik zaczyna od wpatrywania si we wasne lustrzane odbicie. Spoglda w swoje oczy tak
dugo, a zacznie si rozmazywa znajdujce si przed nim oblicze.
Zamyka wtedy oczy i wizualizuje wiato, przyjmujce posta rnych ewoluujcych iksw. Nie zwraca uwagi na te dziwne formy, tylko
cay czas koncentruje si na wietle, a w kocu przestanie odczuwa
jakikolwiek wysiek. Wstpuje wwczas w wielki bezkres. Nic go nie
ogranicza. Widzi
spare'owsk wit liter wyraajc dualizm
znajdujcy si u podoa wiadomoci. Rozpywajc si w tym bezkresie, zaczyna odczuwa konkretn emocj utwierdzajc go w koniecznoci przyjcia tej pozycji. (Moe si jednak okaza, e nasza wasna
litera oznaczajca dualizm sprawdza si lepiej od litery Spare'a. Tak to
jest przynajmniej w moim przypadku.)
Czarownik, kiedy tylko poczuje tak potrzeb, otwiera oczy,
staje na czubkach palcw, donie splata za sob, napina minie, gow odchyla do tyu, przez cay ten czas oddychajc gboko i spazmatycznie". Powinien wytrwa w tej pozycji a do pojawienia si za-

66

*-> Wykradajc ogie z nieba ">

wrotw gowy, poniewa chodzi w niej o wyczerpanie. Warto w tym


kontekcie wspomnie o tym, e mamy tu do czynienia z gwatownym
przejciem ze stanu wielkiego spokoju w stan wzmoonego wysiku,
po ktrym znowu nastpuje wymuszony spokj. I cho nie jestem
w tej dziedzinie ekspertem, podejrzewam, e niektre osoby mog
odczuwa
nadmierne napicie, w zwizku z czym, jeli mamy jakie
problemy z sercem, lepiej je skonsultowa wczeniej z lekarzem. Czym
innym jest symulowanie agonii, czym innym jej stymulowanie.

Po pojawieniu si zawrotw gowy czarownik luzuje minie


i opada na plecy. Oto waciwa pozycja mierci. Poniewa symuluje stan
mierci, wycisza swj oddech, zamyka oczy i wczuwa si w
powoli
ciao. Kiedy leniwie leysz na plecach, cae ciao ziewa
i
umiecha
Oto doskonaa pozycja". Akceptujc wszystkie sprzeczno-ci, jednoczc
przeciwiestwa w tym stanie unicestwienia,wyciszamyumys
jak ciao. Postrzegaj i odczuwaj bez odwoywania
si do jakichkolwiek przeciwiestw, tylko do wzgldnoci". Innymi
wyzbywamy si wszelkich zarodkw alienacji poprzezwczaniewszystkiego do pojemnej kategorii jani". Wszystko to, rzecz
jasna,
wymaga praktyki. Nie atwo wprowadzi harmoni w wiat
przy wiza i niechci. Spare doradza codzienn praktyk,
dopki nie dotrze si do swego centrum pragnie".
Austin Spare wierzy, e to dziki naszej seksualnoci moemy
nawiza gbok czno z Kia, czyli niewysowionym Absolutem,
nazywanym powszechnie Bogiem. Idc dalej tym tropem moemy
"wycofa si" do Kia i postrzega rzeczywisto przez pryzmat tysicy
punktw widzenia, choby nawet na krtki okres czasu. Kenneth
Grant w swojej ksice The Magical Revival cytuje Spare'a, ktry jakoby
mia pisa o pozycji mierci jako symulowaniu mierci poprzez
doszcztn
negacj myli, czyli zapobieganie pragnieniom i funkcjonowanie
wszelkiej wiadomoci za porednictwem seksualnoci". Poza
tym nigdy nie jestemy do koca wiadomi rzeczy, jeli nie owieca
nas przypyw woli seksualnej". Nie potrafimy jednak da si ponie
temu przypywowi, dopki nasze zmysy estetyczne s otorbione
pragnieniami nie dorastajcymi Kia, pragnieniami mniejszymi ni jej

67

Stephen Mace ^

pragnienie mioci wasnej. Dziki pozycji mierci Spare szlachtujr


wszelkie niedoskonale przekonania, wszelkie niedoskonae pragnienia, oczyszczajc si ze wszystkiego, co powierzchowne, a przez to
utosamiajc z bezmiarem, ktry spoglda na nas z wntrza.

68

*->

Wykradajc ogie z nieba ">

X VIII. Talizmany i wizy magiczne


Niektrzy powiadaj, e Spare potrafi osign w stan kosmicznej tosamoci, przynajmniej w wikszym stopniu, ni
ktrykolwiek
wspczesnych magw. Przypisywano mu autentycznydarczynienia
cudw. Wedug Kennetha Granta, Spare raz wywoa
deszcz na yczenie osb postronnych (byo to co prawda w Anglii, ale
zdaniem wiadkw przy przejrzystym niebie), umia te czyta w cudzych
umysach i narzuca im wasne myli. Odwoywa si przy tymdopomocy
duchw - ywioowych automatw" i natrtnych sprzymierzecw".
Przywoywa je waciwymi im sigilami. Pomaga te
znajomym,
prosili go o zaklcia magiczne. Dostarcza
i czarek przystrojonych sigilami,
piktogramami, ktre

uprzednio

je

pod

ktrz

postaci tale

witymi
adowa

literami i

przy pomocy prz

mu duchw i rodkw o
naturze
seksua
stawaa si talizmanemznaad
i
instrumenty

transportuje moc
suce

ustanawianiu

magiczn
wizw

Talizmanem moe by jakikolwiek przedmiot, ktry czarownik zechce


naadowa. Jego wygld w duej mierze zaley od celu operacji
magicznej.
Jeli ma suy przechowywaniu okrelonej mocy magicznej
przyozdabia
si go jej symbolami mistycznymi: znakami planet,
sigilami alfabetycznymi, witymi literami. Kiedy za intencja magiczna
ma pozosta tajemnic, wybiera si przedmiot nie kojarzcysiz
uprawianiem czarw. Moe to by na przykad list miosny lub
podanie o prac. Mag aduje go tak, by wycisn pitno w umyle jego
odbiorcy i osign upragniony skutek.
Niezalenie od tego, czy przedmiotem, ktry zostanie
przemie-niony
talizman, jest drewniana miska czy zota tkanina (w sposb
kabalistyczny
powizana ze Socem), wane by bya to rzecz wczeniej
nie uywana. Przed przystpieniem do rytuau mag opatruje j
symbolami. Nastpnie poddaje konsekracji i przywo-

69

Stephen Mace

luje moc, ktra ma by w niej zaklta. Kiedy czuje jej wszechpotn


obecno, skupia j na przedmiocie. Napenia go wiatem astralnym
przy pomocy sw mocy, namaszcza krwi ofiarn lub eliksirem"
znalezionym w pucharze" po stosunku seksualnym. Na koniec za,
tu przed rytuaem odpdzenia, zawija go w ciemny materia, chronicy go przed przypadkowym rozadowaniem.
Tyle jest metod wykorzystania talizmanu, ile rodzajw wykonywanych przez nas operacji magicznych. Aleister Crowley, omawiajc
natur wizw magicznych, wymienia trzy rne poziomy dziaania:
1. dziaanie dotyczce jednej osoby; 2. dziaanie, w ktrym uczestniczy kilka osb, znajdujcych si na tym samie planie rzeczywistoci;
oraz 3. dziaanie rozgrywajce si pomidzy dwoma planami, czyli
magiem i biegiem natury.
1. Gdy mag pracuje sam ze sob, istnieje wewntrzny zwizek
pomidzy jego wol a obiektem. Nie potrzeba adnego zewntrznego
ogniwa. Wszystkie nasze duchy i demony znajduj si w naszej mocy.
Wystarczy tylko je rozpozna i zacz nad nimi pracowa, by suchay si naszych rozkazw. Jeli wic chcemy wyleczy si z wrzodw,
nauczy podstaw programowania, rozwin talenty artystyczne lub
przyciga do siebie pe przeciwn, przywoujemy odpowiedni moc
na planie astralnym i zmuszamy do wykonania zadania. Oczywicie,
nawet w tego rodzaju sytuacjach mag moe zechcie skorzysta z talizmanu jako wcznika mocy lub eucharystii.
Talizman bdcy wcznikiem mocy nosimy wtedy, gdy zaley
nam na jej dziaaniu. Ponownie zawijamy w ciemny materia, gdy go
ju nie potrzebujemy. Kochanek moe zaoy na siebie talizman czuoci przed udaniem si na spotkanie ze sw dam. Ten sam talizman
bdzie dla niego nieuyteczny podczas godzin pracy w biurze inkasowym.
Z kolei eucharystie to spoywane przez nas talizmany. Nasycamy talizman rodzajem mocy, ktr chcemy w siebie wcieli, nastpnie
spoywamy go, wtaczajc j do swej aury. Hosti moe by cokolwiek
- ciasteczko z narysowanym sigilem i wit liter. Energetyzuje si

70

*->

Wykradajc ogie z nieba ">

jetakjakkady inny talizman: wiatem, Mioci lub rozgrzanym


doczerwonociyciem.
Przystpujc do spoywania eucharystii trzeba mie absolutn pewno co do wchanianej przez siebie mocy. Mamy tu bowiem
do czynienia z czyst obsesj. Rzecz jasna, gdy korzystamy z krwi
lub seksu ryzyko jest znacznie wiksze, ni w przypadku napeniania hostii wiatem umysu. Magia seksualna to niebezpieczna sprawa
wanie
dlatego, e jest wyjtkowo skuteczna. Najwaniejsz rol
odgrywawniej koncentracja, poniewa jeli nasze myli skieruj sie
wrejonyniemajce zwizku z celem rytuau, ulegnie on wypaczeniu,
asameliksirprzemieni si w trucizn. Trzeba cay czas mie klarown
wizj przywoywanej przez siebie mocy. Gdy wycigamy j z wntrza
powinna zachwia si choby na chwil. Jeli nie jestemy do
tegozdolni,powinnimy polega wycznie na swej wyobrani, a seks
zachowa tylko dla mioci.
2.Czarownikowi, ktry chce wpywa swoj magi na wiat
innych osb, znacznie bardziej potrzebne jest ogniwo magiczne. Nie
musi zbytnio si przy tym trudzi. Crowley podaje przykad mczyzny
pragncego
zdoby serce kobiety. Obydwoje zamieszkuj te same
plany rzeczywistoci - wiaty kultury, wiadomoci (wzroku, zapachu,
suchu),
jzyka (mowy i pisma) i niewiadomoci (interaguj ze sob
natymsamympoziomie). Mag posiada wic rne punkty dostpu. Moe
wy-chwala jej talenty. Moe odwoa si do jej uczu, zapraszajc j na
obiad, piszc listy miosne, posyajc kwiaty, perfumy lub drogocenne
podarunki,
schlebiajce jej poczuciu wartoci. Jeli za chce dotrze
do jej niewiadomoci, moe te wszystkie dary naadowamagicznmoc
podczas specjalnej ceremonii. Przestan by zwykymi byskotkami.
Zaczn funkcjonowa jako tahzmany. Przycignie jej niewiadomo do siebie, jakby wzi j gwatem w objcia.
Uwaga ta odnosi si w rwnej mierze do podania o prac, rozprawy
doktorskiej, jak i podpisywania kontraktu pytowego. We
wszystkich tych przypadkach mamy do czynienia z czym, co ma
bezporedni kontakt z osobami decydujcymi o naszym losie. Przed-

71

Stephen Mace ">

mioty te nadaj si znakomicie do przenoszenia mocy magicznej, jeli


rzeczywicie zaley nam na wywieraniu wpywu na innych, zamiast
pracy nad samym sob.
3. Sytuacja si komplikuje, gdy prbujemy oddziaywa na obcy
plan rzeczywistoci. Byo nie byo, staramy si wtedy wpywa na bieg
losu. Przykadem takiego dziaania jest wywoywanie deszczu. Nie
trzeba mie wielkiej wiedzy z zakresu meteorologii, by wiedzie, e
nie znajduje si to w gestii ludzkiej woli. Ukady atmosferyczne to olbrzymie masy powietrza, rozwijajce si na przestrzeni kontynentw
czy nawet pkul. Nie maj na nie wpywu pojedyncze stworzonka czapice po powierzchni ziemi. Niemniej jednak, wedug wiatopogldu
panteistycznego (a niemal wszyscy czarownicy s panteistami) na najgbszym poziomie, w boskim umyle, wszystkie rzeczy s jednoci.
Tak wic, jeli naprawd tego chcemy, nie powinno stanowi dla nas
problemu drobne oberwanie chmury jako wyraz woli Stwrcy.
Jedyny problem w tym, e znacznie trudniej jest dotrze do boskiego umysu, anieli gowy kogo, kto jest nieczuy na nasze wdziki.
A gdy ju tam si dostaniemy, raczej nie mylimy o tak bahych sprawach jak wywoywanie deszczu. Jeli jednak nadal tego chcemy, nie
utosamiamy si z frontami atmosferycznymi, wilgoci, niskim lub
wysokim cinieniem ani niczym podobnym. Zamiast tego wytwarzamy ywioaka, istot podleg naszej woli. Nie wystarczy nam do tego
prosty sigil ani wite litery. ywioaka trzeba stworzy, a nastpnie
odpowiednio odywia. Jeli mag bdzie posiada nad nim kontrol,
znajdzie w nim przyjaznego sobie ducha, pomagajcego mu nie tylko
w tak prostych dziaaniach, jak wywoywanie deszczu. Pod koniec nastpnego rozdziau powiemy kilka sw na temat procedury tworzenia
ywioaka.
W celu rozadowania talizmanu naley podzikowa duchowi za
jego starania, wyrazi zgod na jego odejcie, a na koniec go odpdzi.

72

"> Wykradajc ogie z nieba ^

XIX. Rne metody czarowania


Na podstawie tego, co dotychczas zostao tu powiedziane, powinnimy
ju wiedzie, e niektre dziaania magiczne s bardziej
wymagajce
od pozostaych. Wszystko zaley od tego, czy nasz upragniony cel ley blisko zasigu naszej woli. Niemae znaczenie ma

rwnie
efekt, ktry chcemy uzyska. atwiej wywoa mawk od
powodzi. Wicej wysiku potrzeba do spowodowania deszczu na pustyni
ni w Szkocji. Z tego powodu przydatne s dodatkowe techniki,
pompujce
w nas moc magiczn, ktrych zasadnicza struktura
opierasina poprzednio opisanych sigilach i witych literach.
Dla
celwichcharakte
kategorii:
1.rytuau,
2.
1.Rytua dziaa tylko wtedy, gdy przeprowadzajcy go ludzie
znaj si na rzeczy. Wikszo rytuaw, odprawianych w ramach
zorganizowanych religii, wywiera mizerny skutek, poniewa ich celebranci nie posiadaj mocy: nie czu jej w kazaniach kapaskich, nie
czu jej w suchajcych je kongregacjach, brakuje wiedzy na temat jej
przywoywania i skupiania. Rytua powinien sprawia wraenie
dziejcego si spontanicznie. Nawet gdy jest drobiazgowo przemylany i ma wytworzy odpowiedni efekt psychologiczny, i tak powinien
prze-biega rwnie naturalnie jak oddychanie - nie moe by wymuszony
ani mechaniczny.
Przyczyn, dla ktrej odprawia si rytuay, jest wytwarzana
przez nie sekwencja stanw umysu, dziki ktrej dochodzi do utosamienia
si z upragnion moc. Rytuay zmierzajce do tego celu zazwyczaj skadaj si z nastpujcych etapw: a) zdefiniowania mocy, b)
rozentuzjazmowania maga do tego stopnia, by wyszed poza swe
ego i poczu natur mocy, c) utosamienia maga z t moc i
d)skon-centrowaniajej zgodnie z wol maga.
moc

a) Oglnie rzecz

definiuje si w lubowaniu
s jego zamierzenia.

73

prezentujcym

kim jest mag i

b) Zazwyczaj ekscytacja zajmuje najdusz


cz rytuau. Wy-

Stephen Mace

wouje si j przy pomocy piewu, taca, mantrowania imion barbarzyskich, przyjmowania postaci astralnej odpowiednich bogw,
witych liter itp.
c) Do utosamienia si maga z przywoywan moc dochodzi *
w sposb naturalny, jeli odpowiednio zdefiniuje si t moc i przeprowadzi poprawnie sam proces rozentuzjazmowania. Znajduje to swoje
odzwierciedlenie w tekcie rytuau, ktry zwyczajnie mwi o tym, e
mag i moc staj si tym samym. Jego rozentuzjazmowany umys po
prostu zgadza si z tym, co zostaje powiedziane.
d) Mag wybiera metod skupiania mocy w zalenoci od celu
rytuau. Jeli poszukuje wiedzy towarzyszcej tej mocy, wywouje jej
duchy i zadaje im pytania. Jeli pragnie spowodowa zmiany w wie- i
cie zewntrznym lub zmagazynowa moc na przyszo, skupia j
w talizmanie. Jeli za chce samemu si zmieni, posuguje si ni do
konsekracji hostii, ktr nastpnie spoywa.
Reasumujc, naley powiedzie, e rytuay nie stanowiy moc- j
nej strony Austina Spare'a. Jeli wic sdzicie, e moecie wyspecjalizowa si w tego rodzaju praktyce magicznej, lepiej signijcie do pism
Aleistera Crowleya, jednego z najwybitniejszych magw ceremonialnych wszechczasw.

2. Zioa, olejki i kadzida posiadaj t wspln cech, e wyz siebie charakterystyczny zapach. Korzysta si z nich

podczas

astralnych i magii ceremonialnej. Z czysto materialistycznego punktu


widzenia ich dziaanie sprowadza si do prostego
warunkowania. Mag zapalajcy dane kadzido po to, by poczu si
odwitnie, bdzie wyzwala w sobie to uczucie za kadym razem, gdy
dotrze do niego jego zapach. Ale, jak powiada tradycja ezoteryczna,
niektre z tych skadnikw to delikatne psychotropy, suce wzmacnianiu poszczeglnych aspektw ludzkiej wiadomoci. Poniewa za
owe aspekty bywaj powizane z mocami magicznymi, ludzie para- I
jcy si ezoteryk od najdawniejszych czasw wypeniali woluminy :
wiedz na temat zalenoci pomidzy konkretnymi zapachami a mocami magicznymi. Niektre z nich brzmiay sensownie, inne taplay

74

*-> Wykradajc ogie z nieba ">

siwbekocie.Nieocenionym rdem takich atrybucji (poczwszy


odkadziei narkotykw, skoczywszy na planetach i metalach) jest
ksi
-gaCrowleyapt. 777. Jej autor wykazuje zdumiewajc otwarto umy-su,
cho, oczywicie, odnosi wszystko do Drzewa ycia. Poniewa zgod-nie
z przyjt przez nas metod rozwijamy nasze drzewo, opierajc si na tym
co znajdujemy w sobie, tego rodzaju przewodniki maj dla nas warto
wycznie
poznawcz. Musimy polega na wasnych badaniach.
3.Ocena wartoci poszczeglnych narkotykw dla pracy magicznej zaley od ich cech i indywidualnego gustu. Mnie osobicie
najbardziej
pasuj trzy rodzaje narkotykw. Crowley by mionikiem
dwcn innych. Moi ulubiecy to: a) alkohol, b) zioo i c) psychodeliki.
Crowley wola heroin i kokain. Spare lubi sobie czasami wypi, ale
do celw czysto magicznych posugiwa si gwnie seksem.

a) Alkohol przewija si w rytuaach magicznych od najdaw-niejszych


czasw.
Pomaga w likwidowaniu zahamowa, dzikiczemuma
bezkrytyczny w kontaktach ze swoimi mocami, co
pozwala
im
dostp do jego ego. Jego mniej przyjemn cech jest
sprowadzanie
ospaoci i wytwarzanie naogu, nie mwic ju oparciuna
pcherz, szczeglnie szkodliwym, gdy trzeba przebywa w
magicznym
k
b) Domen zioa jest intensyfikacja dozna. Dziki marihuanie
wizje astralne nabieraj intensywnoci, mocniej odczuwa si wraenia
zmysowe, szybciej pynie strumie myli. Czasami owa szybko
przeszkod, poniewa trudno za ni nady. Z kolei nadto
wyraziste
wizje kusz, by si im podda. W przypadku zbyt silnego
specyfiku moemy wystrzeli jak rakieta i zagubi si w kosmosie
wwrae.Czarowanie to w duej mierze sztuka wytrwaoci. Jeli nie
moecie doczeka si odlotu, naraacie si na szybkie zniknicie
i nie zaznanie mocy.

stanowi

c)Psychodeliki usuwaj filtry umysu. Dopuszczaj do

niego
na stwarza wszystko czego pragnie. Dlatego s niezwykle pomocne w introspekcji, ale bywaj przeraajce, kiedy chce si zrobi co

75

wszystko.

Sprzyja

Stephen Mace ^

bardziej skomplikowanego od wczenia pyty lub pjcia na spacer.


Zwielokrotniaj percepcj kosztem koncentracji, albowiem pod ich
wpywem nasza uwaga zmienia punkt skupienia co minut. Ryzyko
wice si z ich zaywaniem polega na tym, e mona potraktowa
niesione przez nie wizje zbyt realistycznie, czyli, innymi sowy, rzutowa je na wiat zewntrzny, a nastpnie dziwi si temu, e inni uwaaj nas za wariata. atwo zmieni kontekst tej sytuacji, gdy powie
si zdziwionym towarzyszom, e jest si na kwasie. Wtedy wszystkie
wizje wracaj na swoje miejsce.
Psychodeliki to znakomity instrument do byskawicznego stawienia czo demonom ukrytym w naszej psychice. Jednoczenie posiadaj niezbyt przyjemny zwyczaj budzenia Czyhajcego Na Progu*
i wydobywania go z czeluci psyche. Niechaj nie zwiod nas pozory.
Psychodeliczni podrnicy z lat szedziesitych, zwani
Pranksterami
bez kozery nazywali swe odlotowe imprezy prbami kwasu".
Ale nawet jeli nie jestecie neurotykami, psychodeliki nadaj
si bardziej do biernej kontemplacji anieli czarowania. Znajdujc si
pod ich wpywem moecie przywoa jakie moce, cho niekoniecznie te, ktre pragniecie. Potem bdzie wam trudno je odpdzi. Kiedy
udacie si w podr astraln, moe okaza si ona mordg. Bdziecie
porusza si z trudem lub mie problemy z powrotem. Zupenie jakby
narkotyk przemieci was gdzie w otcha niewiadomoci, penej
licznych dziwacznych stworw, w ktrych nie sposb si rozezna.
Ponadto, psychodeliki wprowadzaj zaywajce je osoby w stan
podwyszonej uwanoci, ktry trwa nawet wtedy, gdy ju skoczya
si zabawa. To wydatkowanie energetyczne czsto mci si nazajutrz,
kiedy czujemy si wyczerpani i mamy pewne problemy z koordynacj. W tego rodzaju sytuacjach najlepiej solidnie si wyspa i pozwoli
sobie na duszy odpoczynek. Jeli na przykad w pitek wieczorem
udacie si w podr psychodeliczn, powinnicie wrci do siebie
w 95% w poniedziaek rano. Oczywicie pod warunkiem, e zachowujecie odstpy midzy swymi tripami. Jeli tripujecie w kady weekend, po kilku miesicach bdziecie czerpali z tego 25% przyjemnoci 1

76

nie

*-> Wykradajc ogie z nieba ">

i 75% rozpaczy. Nie powinnicie rwnie dziwi si temu, e potykacie


si na progu i trafiacie widelcem w swj policzek. Takie s koszty popadania w przesad.
Ulubionymi narkotykami Crowleya byy heroina i kokaina.
Uwaa on kokain za doskonay rodek pobudzajcy, natomiast heroina
pomagaa mu w osiganiu skupienia. Swoj zayo z tymi specyfikami
okupi mierci w naogu, ale mia wtedy 72 lata i zachowywa
bystro umysu. Kady powinien wycign z tego wasne wnioski,
pamitajc o tym, e nasze ciaa w rozmaity sposb reaguj na substancje
chemiczne. Nie mona wic na wasnym przykadzie
przesdza,
waciwe dla kogo innego. Jak to wykada bg Hadit
w l.iberAL Vel Legis:
Jestem Wem, ktry daje Wiedz i Rozkosz, i jasn
chwa, i napenia ludzkie serca upojeniem. Jeli chcecie mnie
czci, wecie wino i dziwne narkotyki, o ktrych powiem memu
prorokowi, i upjcie si nimi! Nie zaszkodz wam wcale. Jest
kamstwem to zatracenie siebie. Obnaanie niewinnoci jest
kamstwem. Bd silnym, o czowieku! Penym dzy i radowania si ze wszelkich rzeczy zmysw i rozkoszy: nie bj si, e
jaki Bg zaprze si ciebie za to.
4. Ze wszystkich rde energii napdzajcych ludzkiego ducha
najbardziej rzucajcym si w oczy jest stosunek seksualny. Kto w yciu codziennym moe by popychadem, upadlajcym si dla marnej
pracy, ale w tej jednej chwili kulminacji zmysowej rozkoszy wznosi
si na wyyny ducha. Stosunek seksualny sprawdza si zarwno dla
osb wierzcych, jak i niewierzcych, zbawionych i potpionych, dlatego
jest wyszydzany i potpiany przez wszelakiej maci religie dogmatyczne. Tyle e magowie nie potrzebuj adnych dogmatw. Wol
korzysta z energii seksualnej jako narzdzia mocy. Poniewa za
dostrzegaj wice si z ni ryzyko, od stuleci kamufluj jej moc za porednictwem tajemnic i symboli. Ale, jak to ju nie raz stwierdziem,
w systemie magicznym prezentowanym w niniejszej ksice nie ma

77

co jest

^ Stephen Mace

miejsca dla fantazyjnej symboliki. Mwimy wprost o wybranych technikach i towarzyszcych im niebezpieczestwach. Ich skutki ocenicie sami.
Najlepsz ze znanych mi technik magii seksualnych jest ta
nauczana przez Crowleya w tajemnicy. Posiada charakter heteroseksualny i przywieca jej myl, e stosunek seksualny, wykonany naleycie, z ca moc wiadomoci, moe spodzi magiczne dziecko".
To istota astralna, ktrej moc suy celom postawionym sobie przez
uczestnikw rytuau. Napdza j ar orgazmu. Wciela si w eliksir"
wytworzony podczas stosunku. Uczestnicy musz zawczasu nada jej
imi i uzgodni jej wygld astralny, by wypeni nim sw wyobrani
podczas rytuau, a w chwili szczytowania zleje si w mieszanin fluidw. Jakikolwiek brak konsekracji czy te zbkanie myli powoduje
koszmarne skutki, poniewa w takim przypadku dziecko staje si potworem. Dlatego uczestnicy musz uzgodni stosowan przez siebie
symbolik, co zblia t praktyk do tradycyjnych systemw magicznych, posugujcych si ujednoliconym systemem symboli.
Spare, cho nie wspomina o tym w swoich pismach, posugiwa si dwiema metodami poytkowania energii seksualnej do celw
magicznych. Ich opisy mona znale w ksikach Kennetha Granta:
The Magical Revival i Images and Oracles of Austin Osman Spare.
Nazywa je formu ceramicznej dziewicy" oraz sabatem czarownic". Zajmiemy si nimi w tej kolejnoci.
Formua ceramicznej dziewicy", podobnie jak bardziej konwencjonalna technika crowleyowska, to metoda podzenia niezalenej
istoty, ktrej wol jest ziszczanie intencji maga. Jednak w odrnieniu
od rytuau stworzonego przez Crowleya, formua ta posiada charakter
autoerotyczny i nie wymaga uzgadniania wsplnej symboliki.
Sama za ceramiczna dziewica" to nic innego jak naczynie gliniane, ulepione w ten sposb, by zmieci penisa maga w stanie erekcji** i pozostawi jeszcze troch miejsca na karteczk z sigilem. Mag
konsekruje w sigil w chwili spenienia, a jednoczenie jak najduej
myli o swoim yczeniu. Kiedy zaczyna ono blakn, zapiecztowuje
urn i zakopuje j w ziemi. Dokonuje tego o pnocy, gdy ksiyc znaj-

78

*->

Wykradajc ogie z nieba ">

duje si w kwadrze. Nastpnie, wraz z nadejciem peni odkopuje urn


i w towarzystwie odpowiednich inkantacji wylewa sperm niczym libacj
na ziemi. Po wykonaniu tej ceremonii ponownie zakopuje urn.
Spare ostrzega, e cho owa metoda nigdy nie zawodzi, jest
rwnie niebezpieczna. Dlatego zostawia szerokie pole do

namysu.

samego sedna tej formuy, wspominajc o tym, e taki jest


sens legend o duchach zamknitych w butelkach. Mona z tego wnioskowa
, e gliniane naczynie to ono, w ktrym mag hoduje ducha pomocniczego.
Ale jego pomoc czasami niesie wicej trudu ni poytku.
potrafi kontrolowa samego siebie, z wikszym trudem
przyjdzie
mu okiezanie na w p niezalenej istoty. Musi cay czas
zachowywa inicjatyw, nie pozwala tej istocie na samodzielne dziaanie
i pod adnym pozorem nie zaprasza jej do siebie.

79

Dotyka

Jeeli

Stephen Mace ^

Jeli za chodzi o sabat czarownic", nie mamy w tym przypadku do czynienia z podzeniem duchw, tylko czym w rodzaju
seksualnej afirmacji zasady Ani-Ani". Za porednictwem tej metody
wytwarza si swobodne wierzenia. Obejmuje ona praktyk grupow,
podczas ktrej przezwycia si ograniczenia zwizane z tzw. poczuciem smaku. Wytworzone w ten sposb swobodne wierzenie skupia
si na sigilu reprezentujcym zbiorowe yczenie. Dziki dominujcej roli, jak odgrywa w tym rytuale groteskowo brzydka kobieta,
jego uczestnicy przezwyciaj oglnie przyjte wyobraenia na temat tego, co jest erotyczne. Grant cytuje tu Spare'a, majcego jakoby
twierdzi, e owa ohyda jest niezbdna do przeksztacenia osobistej
kultury estetycznej czarownika, ktra dziki temu ulega zniszczeniu.
Perwersja suy tu przezwycieniu konformizmu i ogranicze natury moralnej". Zniszczenie zmysu estetycznego uczestnikw rytuau,
wraz z jego hipnotycznym oddziaywaniem, przytpia ich wiadomo, umoliwiajc swobodnym wierzeniom wydobycie si na powierzchni. Mona je nastpnie spoytkowa do naadowania sigila.
Jak gosi bogini Nuit w Liber Legis:
Nie przywizujcie si do niczego! Niech pord was nie
bdzie czyniona jakakolwiek rnica pomidzy jakkolwiek
rzecz a jak inn rzecz; poniewa std pochodzi bl.
Lecz ten, kto czerpie z tego korzy, niechaj bdzie panem wszystkich!

Czyhajcy Na Progu to uosobienie wszystkiego, co najgorsze w psychice maga. Jego moc


jest przeraajca. Nic sposb go odgoni ani zwiza. Jedynym sposobem na jego pozbycie
si jest jego pokonanie. w twr sprawia, e nagle spogldamy w nasz wewntrzny worek
robakw i pragniemy jak najszybciej go zamkn. To bd. Poradzi sobie z tym intruzem
mona tylko poprzez wniknicie w w wr robali i przemienienie kadego, z osobna, w smoka.
Rwnic pomysowy przyrzd, wywoujcy orgazm i zbierajcy eskie wydzieliny, mona
zapewne stworzy dla potrzeb kobiet. Jego opracowanie pozostawiam jednak osobom,
przygotowanym do tego lepiej ode mnie pod wzgldem anatomicznym.

80

*->

Wykradajc ogie z nieba ">

XX. Krg magiczny i ewokacja


Czytelnik posiadajcy jakie dowiadczenie magiczne moe zacz
si gowi nad tym, dlaczego jak dotd nic nie
powiedzielimy
o
magicznym. Wikszo pozostaych systemw okultystycznych kadzie
duy nacisk na to, by rozmaite praktyki magiczne,
w szczeglnoci za zaklinanie, odbyway si w ramach odpowiednio
konsekrowanego
krgu. Ale my nawet o tym nie wspomnielimy.

krgu

By moe nie powiedziaem o tym wprost, niemniej ju w szstym


rozdziale wspominaem o rytuaach odpdzenia, ktre naley
przed rozpoczciem i zakoczeniem jakiejkolwiek praki magicznej.
Pozostaje faktem, e jakikolwiek dobrze wykonany
rytua
wytwarza krg astralny, znakomicie si sprawdzajcy w wikszoci dziaa magicznych (moe za wyjtkiem najbardziej
skomplikowanych). Std te, jeli wasza praktyka odbywa si na planie
astralnym
lub posugujecie si ktr z nie-tradycyjnych technik
magicznych, fizyczny krg magiczny nie jest wam do niczego potrzebny.

odpdzenia

Takie krgi s jednak niezbdne do dwch rodzajw operacji


magicznych:
skadania krwawej ofiary i wywoywania ducha do widzialnej
postaci. W przypadku krwawej ofiary wydatkowanaenergiayciowa
moe przyciga intruzw. Natomiast, gdy wywouje si ducha
do widzialnej postaci, napenia si go tak du moc, e jakakolwiek
z nim styczno grozi zaamaniem nerwowym lub wrcz optaniem.
Ale tego rodzaju przestroga ma wikszy sens w tradycyjnym systemie
magicznym,
gdzie ewokacja jest niezbdna do naadowania talizmanu.

Z zachowanych do dzi opowieci wynika, e Spare przynajmniej


raz da si nakoni do tego rodzaju operacji magicznej, gdy dwch laikw
poprosio go o wywoanie ywioaka. Wedug Kennetha
Granta
uprzedzi
ich,
e tego rodzaju moce to automatyzmy"gbokozakopa
podwiadomoci i lepiej ich nie rusza, a co najwyej
manipulowa
nimi za porednictwem sigili i witych liter, niemniej
przysla na ich ofert pod wpywem dalszych sugestii.

81

^ Stephen Mace

Sam za operacj rozpocz od narysowania sigila na biaej


kartce i umieszczenia go przed swoim czoem. Wpatrywa si we usilnie, jednoczenie powtarzajc mantr. Ju po kilku minutach w pokoju zacza si pojawia zielonkawa mgieka. Gromadzia si w jednym
miejscu, gstniaa, a stopniowo wyaniay si z niej dostrzegalne
ksztaty. Zdaniem Granta byy to dwie ogniste szpilki, lnice niczym
oczy obkanego". Widzc to dwaj ciekawscy gapie wpadli w panik,
bagajc Spare'a, by natychmiast odpdzi ducha. Ten za wysucha
ich proby i odwrci zaklcie. Jak powiada Grant, jeden z tych dyletantw umar po kilku tygodniach, drugi za trafi do szpitala psychiatrycznego. Spare podejrzewa, e wywoany ywioak stanowi
manifestacj wypartego elementu psychiki jednego z obserwatorw.
w stwr wykorzysta swoj szans i dopad nieszcznikw.
Spare oczywicie wyszed z tej operacji bez szwanku. Jego magiczna aura zapewniaa mu wystarczajc ochron. Warto o tym pamita, poniewa lata praktyki magicznej i dowiadczenie zwizane
z wykonywaniem rytuaw odpdzenia wyranie wzmacniaj aur.
Jak sobie pocielisz, tak si wypisz!

82

*->

Wykradajc ogie z nieba ">

XXa. ywioaki i miejsca mocy


Podejciu czarodziejskiemu do magii przywieca myl, e kady
aspekt naszego ycia lub otaczajcego nas wiata, ktry potrafimy
wyrni
z racji jego wyjtkowoci, posiada rwnie aspekt eteryczny,
ktry mona opisa pod postaci odrbnego ducha. Po znalezieniu ja
-kiejformyopisu dla danego ducha moemy nawiza z nim kontakt
-odkryjego imi, zakl go i zwiza przysig. Innymi sowy, czyni
posusznym naszej woli.
Dotyczy to w rwnej mierze specyficznych cech wiata
zewntrznego, jak i aspektw naszej niewiadomoci, czyli niezalenych
duchw
lub demonw z planu astralnego. Kade miejsce, struktura
czy te ekologiczne i geologiczne zjawisko posiada wasnego ducha,
nazywanego ywioakiem lub genius loci. Czarownik moe wic wykorzysta
je do swych celw. Oczywicie nie dotyczy to miejsc zwyczajnych,
w ktrych nie wydarza si nic niezwykego, nie posiadajcych
szczeglnej historii. Istnieje jednak wiele takich punktw na
mapie wiata, ktre objawiaj sw moc osobom poszukujcym. Rzeki i
acuchy
grskie, kopce i lene doliny, jeziora, ki i stawy - kade
z tych miejsc moe posiada potencja obdarzania nas wiedz i moc
przydatn

do naszych celw.

Rzecz jasna, rozpoznanie danego miejsca jako szczeglnego to


jedno, a spotkanie, nazwanie i okiezanie ducha to co innego. Osoba
pocztkujca, ktra zamierza spotka ducha miejsca, musi dokona
penej
projekcji astralnej. Nie jest to takie znowu trudne, jeli wykonuje
si j noc w odizolowanym miejscu. Osoba dowiadczona,
znajca
swego witego Anioa Stra, potrafi sobie z tym poradzi
wkadejsytuacji. Wystarczy jej do tego prosta medytacja, dziki ktrej
wczuwa si w nastrj miejsca (czasami, dla zwikszenia
przepywu
przydaje si cannabis). Kiedy ju osignie waciwy stan
umysu, pyta swego anioa o imi ducha miejsca i pozostae szczegy
potrzebne
do jego przywoania. Nastpnie, powtarza to imi niczym
mantr,
aby duch zagoci w jej wyobrani. Kiedy widzi go wyranie,

83

mocy,

Stephen Mace

usiuje wydoby jego istot, a nastpnie wie go ze sob przysigi),


Z pewnoci ywioaka trudniej jest kontrolowa, ni ducha przebywajcego w naszej niewiadomoci, ale przynajmniej mona posugi
wa si jego moc bez ryzyka popadnicia w obsesj.
Po podporzdkowaniu sobie ducha miejsca moemy na nim polega w sprawach przynalecych do zakresu jego kompetencji. Dziki
duchowi oceanu odnajdujemy waciwy sobie puap w yciu, czyli, innymi
sowy, osigamy przeznaczenie. Dziki duchowi rzeki nadajemy
swemu yciu wikszego impetu lub przynajmniej uczymy si dostrzega to, co pywa po powierzchni ycia. Duch skarpy moe da nam
wgld w to, co si czai w czeluciach ziemi. Duch biurowca jest w stanie dostarczy nam wgldu w mechanizmy rzdzce korporacj i pomc nam sta si jej pracownikiem. Moemy te pracowa z duchami
miejsc w taki sposb, by przynosio to korzy nie tylko nam samym.
Jeli wic chcemy, by nasz ulubiony zesp zacz gra z wiksz werw i dostarcza nam wicej inspiracji, przywoujemy ducha miejsca,
w ktrym ma on swoje prby.
Kade miejsce, w ktrym odczuwamy co niezwykego, w jakim stopniu pocigajce, moe by rdem mocy pochodzcej wprost
z duchowego wntrza naszej planety. Zazwyczaj dotyczy to lokalizacji
wygldajcych na anomalie: strumykw wypywajcych z wysokich
ska, formacji skalnych wyrastajcych z moczarw itp. Miejscami
mocy mog by te konstrukcje przycigajce sw charyzm, jak na
przykad pki skalne wystajce z klifu czy po prostu pikne plenery.
Bardziej subtelne lokalizacje mona napotka dziki poradom zasiganym u miejscowych ywioakw. Mona ledzi energi emanujc
z tego miejsca pod postaci ducha, a nastpnie poprosi swego anioa
o przywoanie go i podanie jego imienia, niezbdnego do jego okieznania. W zalenoci od profilu miejsca mona czerpa z niego energi
do wykorzystania pniej lub potraktowa je jako bram do ziemskich
czeluci, nadajc si znakomicie do skadania talizmanw.
Warto przy tej okazji wspomnie, e nie wszystkie miejsca s
dobroczynne. Niektre z nich s zowrogie i warto ich si wystrzega.

84

*-> Wykradajc ogie z nieba ">

Nawet jeli nie rozstrzygniemy tego po ich rzucajcej si w oczy charyzmie,


zawszemoemyzapyta o to naszego anioa. Wystarczy o tym pamita.

85

Stephen Mace

XXI. Niektre problemy


i sposoby ich rozwizywania
Przedstawiony w poprzednim rozdziale sabat czarownic" to
ostatnia z technik magicznych opisywanych w niniejszej ksice. Kada
kompetentna osoba nie powinna mie problemw z przystosowaniem
ich do dynamiki swego ycia w taki sposb, by jak najlepiej korzysta
z nadarzajcych si okolicznoci do czynienia swej woli. Pojawia si tutaj, rzecz jasna, pytanie, co rozumiemy przez bycie kompetentnym"?
Osoba kompetentna to dla mnie kto wiadom swych namitnoci (mogcych wyrywa si spod kontroli w chwilach stresu), kontrolujcy swoje myli i dotrzymujcy sowa - inaczej mwic, kto
wykonujcy to, co sobie przyrzek.
Taka osoba musi by rwnie roztropna.
Do poznawania siebie, panowania nad swoim umysem i rozwijania woli nadaj si konkretne wiczenia. Do zachowania rozwagi potrzebne jest Prawo.
Najtrudniejszym zadaniem jest, oczywicie, poznanie siebie,
lecz dziki projekcji astralnej, pracy ze nieniem, medytowaniu, byciu
szczerym i (w szczeglnie cikich przypadkach) chodzeniu na psychoterapi mona odkry skd si bior sabe punkty naszej duszy.
Potem za wystarczy powici im troch czasu i zrobi z nimi to, co
podpowiada nam zdrowy rozsdek i nasze dowiadczenie magiczne.
Te czue punkty s zwykle odruchami warunkowymi wpajanymi nam
od czasu dziecistwa i wi si z takimi emocjami jak strach, gniew,
poczucie winy czy ualanie si nad sob (osobicie od lat pracuj nad
swoim gniewem). Carlos Castaeda nazywa je pobaaniem sobie"
i niezalenie od faktycznego istnienia Don Juana Matusa, jego nauki
zawarte w Podry do Ixtlan i Opowieciach mocy, stanowi klasyczny opis radzenia sobie z tym problemem. Gorco je polecam.
Inne godne uwagi podejcie to praca ze snami. Jako e nie jestem w tej dziedzinie ekspertem, nie bd o niej pisa. Ksika Ann
Faraday pt. The Dream Game (Harper&Row, Perennial Library, 1976)

86

*-> Wykradajc ogie z nieba ">

to znakomity podrcznik do pracy ze snami, przydatny zarwno dla


czarownikw,
jak i laikw.
atwiej jest kontrolowa myli ni przesta pobaa sobie, a to
dlatego,
e nasze uomnoci dostarczaj nam na swj chory sposb
sporo radoci (gniew potrafi by tak przyjemny!). Ale gdy nauczymy si
kontrolowa swoje myli, zyskujemy sporo mocy i to bez straty naszych
neurotycznych przyjemnostek. W tym przypadku nie walczymy z wasnymi zahamowaniami, tylko bezwadem. w bezwad moe by
cakiem znaczny, niemniej dysponujemy potnymi wiczeniami.
Niektre z nich wywodz si z hinduistycznej jogi i zostay przyblione zachodniej ezoteryce przez Aleistera Crowleya w Ksidze jogi i magii
Zasuguj one na uznanie.
Joga oznacza zjednoczenie, a w przypadku wykadni indyjskiej zjednoczenie z Bogiem. Istniej rne systemy jogiczne. Niektre
z nich zapewniaj zjednoczenie z Bogiem poprzez wiedz, inne wol
polega na powiceniu i mioci, jeszcze inne polecaj cik prac.
Czarownicy
zazwyczaj korzystaj z rada jogi, umoliwiajcej zjednoczenie
z Bogiem poprzez dyscyplinowanie umysu. Przywieca jej taka
idea, e spogldajc w siebie mona odnale Boga, ktrego zwykle
przesaniaj nam rne rzeczy. Zadaniem rada jogi jest usunicie tych
przeszkd. Wiele z nich wie si ze wiatem rynku i praw spoecznych,
takwic jogin wybiera ywot mnicha. Inne dotycz niesubordynacji
cielesnej, zatem jogin dyscyplinuje ciao, narzucajc mu rozmaite pozycje, a stan si dla niego czym naturalnym i bezbolesnym. Oddech
rwnie rozprasza uwag, dlatego jogin stara si uzyska nad nim kontrol.
Jego umys bdzi. Potrzebuje go wyciszy. Zwieczeniem tych
rozmaitych praktyk jest odnalezienie wewntrznej boskoci, dziki
ktrej uzyskuje si stan samadhi, wieczn bogo.
Ale my, magowie, tak nie postpujemy.
Czemu? Przede wszystkim dlatego, e jest to dla nas nudne. Nie
trzeba by geniuszem, by uzna codzienn szeciogodzinn medytacj i pozostay, osiemnastogodzinny kierat mnisi, za niezbyt ciekawy
sposb na ycie. Pomimo tego metody jogiczne s do skuteczne,

87

^ Stephen Mace ^

dlatego nie powinnimy wylewa dziecka z kpiel. Wystarczy, e wywiczymy dziki nim swj umys, nie prbujc nawet szuka Boga.
Oczywicie nie musimy praktykowa ich tak obficie jak to czyni
indyjscy jogini. Grunt ebymy wzili si do roboty. Moemy zacz
od p godziny (pitnastominutowych sesji rano i wieczorem), a nastpnie przeduy j do godziny. Wane, by praktykowa codziennie,
z wyjtkiem dni, kiedy jest si chorym, co najmniej przez dwa lata.
Praktyka ta stanie si fundamentem naszej piramidy. Jeli o niej zapomnimy, wszystko legnie w gruzach nawet wtedy, gdy Oko Boga bdzie w zasigu naszej rki.
Oto osiem gazi (odrbnych dyscyplin) rada jogi: i. jama,
2. nijama, 3. asana, 4. pranajama, 5. pratjahara, 6. dharana, 7. dhjana
i 8. samadhi. Pierwsze dwie maj charakter przygotowawczy, kolejne
cztery przedstawiaj rozmaite techniki, a ostatnie dwie oznaczaj rezultaty praktyki.
1. Jama to kontrola. Obejmuje wszystko konieczne do przearanowania w ten sposb ycia, by mona byo spokojnie medytowa,
poczwszy od wyczenia radia, a skoczywszy na znalezieniu mniej
cynicznej dziewczyny. Moe to oznacza porzucenie naogu nikotynowego, by atwiej byo oddycha albo przejcie na odpowiedni diet
dla zluzowania odka. W tradycyjnym systemie hinduistycznym
jama wie si z celibatem i odmow przyjmowania darw, ale to tylko podpucha, ktra nie dotyczy nas, czarownikw. Samo sedno jamy
sprowadza si do nacisku kadzionego na praktyk. Jeli o tym zapominamy, nie przestrzegamy jamy.
2. Przedrostek ni" w nijamie oznacza zaprzeczenie. Tak wic
nijama to przeciwiestwo jamy - ruch na zewntrz, przezwycianie kopotw zwizanych z jog oraz ogranicze narzucanych nam ze
strony wiata. Wczeniej czy pniej zdymy si przekona, e takie
bariery stanowi nieodczn cz praktyki. Cho na pocztku medytacja wywoa w nas eufori, z czasem okae si uciliwa. Jedynym na
to sposobem jest konsekwencja. Jeli bdziemy uparcie medytowa,
na przekr wszelkim trudnociom, powrci nasza pocztkowa euforia

88

*-> Wykradajc ogie z nieba ">

zezdwojonmoc. Nijama to wytrwao, akceptacja, sia i zrozumienie


-

te

wszystkie cechy, ktre s niezbdne do pokonania drobnych


by porusza si po wiecie bez zbdnych ceregieli.

3. Asana to tak naprawd pierwsza praktyka jogiczna. Oznacza


trening ciaa. Jej celem jest wyciszenie go do tego stopnia, by mc swobodnie
oddawa si medytacji i podrom astralnym. Asan
praktykuje
przyjmowanie jednej pozycji i zastyganie w niej przez
medytacji. Kiedy ju opanuje si t sztuk, bdzie
by wiadomym swego ciaa, co stanowi
warunek
konieczny dla dalszych postpw w magii.
Do rozpoczcia asany wybieramy jak pozycj. Moe to by
jakakolwiek
forma uoenia ciaa, pod warunkiem, e bdziemy mieli
plecy wyprostowane i gow ustawion w pionie. Hindusi
wypracowali
takich pozycji. Opanowanie ich zajoby nam cae ycie,
i. li posiadamy rozcignite cigna, wystarczy nam do naszych celw pozycja lotosu. W przeciwnym razie moemy usi z prostymi
plecami na krzele.
Po jej wyborze staramy si jak najduej nie porusza. Nie
, kiedy co nas zaswdzi. Nie przeganiamy natarczywej
muchy. Nie prostujemy ng dla ulenia napicia ani nie rozcigamy
mini doni. Jedyny ruch, na jaki moemy sobie pozwoli, wie
si z samym oddychaniem, sporzdzaniem notatek i sporadycznym
spogldaniem na zegarek. Tylko dziki takiemu bezruchowi moemy
podporzdkowa sobie swj ukad nerwowy i zacz w jakimkolwiek
stopniu kontrolowa swe myli.
Przecitny praktykujcy asany wyrnia trzy fazy tej praktyki:
pocztek, rodek i koniec.
Na pocztku wszystko wydaje si bardzo przyjemne. Dostrzegamy dobroczynny wpyw siedzcej medytacji na nasz zdolno obserwowania pracy umysu. Pojmujemy, e poruszajce si ciao przeszkadza nam w postrzeganiu tego, co si dzieje w naszej gowie, jako
wielkiej klatki z mapami. Mamy wielk ochot podda je tresurze.
Nasze pierwsze prby z asan dziaaj na nas kojco. Chwytamy wnet,

89

bo

si

poprzez
cay
mona

setki

drapiemy

Stephen Mace ^

e wypracowanie nieruchomej pozycji to warunek konieczny do wy-konywania


jakichkolwiek wicze umysu.
Czasami ta euforyczna faza trwa kilka dni. Rzadko kiedy duej
Bl pojawia si pniej. Praktyka zaczyna nas nuy. Corn.
czciej dostrzegamy wasne bdy. Staramy si wyprostowa, trzy
ma rwno gow, korygowa le uoone nogi. Wraz z kad kolejn
korekt wszystko staje si coraz bardziej mczce. Jakikolwiek ruch
powoduje bl. Kiedy co nas zaswdzi i postanowimy si podrapa,
swdzenie pojawi si w kilku innych miejscach. Bdziemy mie tak
odrtwiae minie, e proste wstanie z krzesa zajmie nam dziesi
minut. Nie powinnimy jednak wymyka si temu blowi,
przeduy jego trwanie. Wystarczy konsekwentnie wykonywa wiczenia, od pocztku a do koca.
Ten ostatecznie nadejdzie. Bl zniknie, wszystko stanie si
z powrotem znone. Nic nie bdzie nas uwierao czy swdziao. Czonki
przestan odmawia nam posuszestwa, kiedy bdziemy musieli
je rozrusza. Nasze ciao przestanie by dla nas balastem. Siedzenie
w asanie bdzie dla nas jak odpoczynek. Wypracujemy pozycj, w ktrej bdzie nam wygodnie medytowa i podrowa astralnie.
4. Pranajama to kontrola oddechu. Jej zadaniem jest wyksztacenie rytmicznego oddechu, sprzyjajcego koncentracji. Dodatkowo,
gbokiemu oddychaniu towarzyszy zjawisko hiperwentylacji, przynoszce sporo poytku. Naley jednak pamita o tym, by nie popa tu
w przesad i nie odlecie.
Najlepiej zacz od nastpujcego rytmu: cztery sekundy wdechu, cztery sekundy zatrzymania oddechu, cztery sekundy wydechu
i cztery sekundy bez oddechu, by potem przerzuci si na proporcje
1:4:2 (wdech-zatrzymanie oddechu-wydech). Pamitajmy, e im duej bdziemy w stanie zatrzyma oddech, medytacja bez rozproszenia
przyjdzie nam z wiksz atwoci.
Podczas pranajamy moemy zacz si poci. Nasze ciao steje, co uatwi nam wykonywanie asan. Opuszcz nas wszelkie bolczki.
Musimy jednak pamita o tym, by zbytnio nie odlecie.

90

poniewa

*->

Wykradajc ogie z nieba ">

Tak oto asana i pranajama stanowi dwie mechaniczne odnogi


rada jogi. Jeli nauczymy si je wykonywa dobrze, przygotujemy si
do zajcia si dwiema kolejnymi odnogami jogi, wiczeniami umysu
pratjahary i dharany. Naley tutaj podkreli szczeglne znaczenie
regularnej praktyki. Niewane czy mamy na to ochot. Jeli postanowilimy sobie, e dwa razy dziennie bdziemy siedzie po p godziny w
asanie,
nie wolno nam robi od tego odstpstwa. Lepsze p godziny
medytacji i wiercipictwa od dwudziestu piciu minut siedzenia
jak skaa. Podr czy pogrzeb kogo bliskiego nie powinny stanowi
dla nas wymwki.
5. Pratjahara to medytacja w cisym tego sowa znaczeniu wgld w natur swych myli, swoje reakcje na otoczenie, formujcy
si potok myli. Przedmiotem medytacji moe by cokolwiek: ludzie,
sytuacje,
sny i obiekty. Liczy si tylko skoncentrowanie na nim tak, by
nic innego nie pojawiao si w naszym wiecie. Nastpnie raptownie
poszerza
si swoj perspektyw, dostrzegajc zwizki tego przedmiotu
ze wszystkim we wszechwiecie, studiujc wystpujce zalenoci.
Dziki
temu znajduje si swoje miejsce w kosmicznym porzdku i poznaje
jego mechanizmy.
6. Dharana. Do uczynienia wyranych postpw w pratja-harze
potrzeba maksymalnego skupienia, poniewa tylko wtedy mona wyledzi
, jaki bg lub demon czai si u podoa danej myli. Tak
koncentracj
zapewnia nam dharana. Praktyka ta jednak wymaga
naprawd cikiej pracy. Dharana pomaga nie tylko w medytacji - jest
nieodzowna w podrach astralnych, poniewa dziki niej nie
odlatujemy podczas tripu. Koczymy to, co zaczlimy. Praktyka dharany
polega na wizualizacji jednego obiektu w umyle. Przystpuje-my
wybierajc konkretn asan i wykonujc pranajam, eby nasz
oddech
nie rozprasza nas ani szczeglnie nie rozbudza. Nastpnie,
wizualizujemy dowoln form geometryczn i nie pozwalamy jej si
ruszy! Moe to by czerwony kwadrat, zielony krzy lub niebieski
kielich.
Jeeli jednak zdoamy ju wybra jego barw, ksztat, rozmiar i
rodzaj ta, nie wamy si tego zmienia. Niechaj ramiona krzya nie
si, a czerwony kwadrat nie nabiera odcieni pomaraczy. Nie

91

do

niej

^ Stephen Mace

pozwalajcie biaym kwiatom zakwitn w niebieskim kielichu, a szaremu tu zzielenie. Cay czas koncentrujcie si na wybranym przez
siebie wizerunku. Nie dopuszczajcie adnych intruzw.
Jeli wykaecie si dyscyplin, z pocztku uda si wam koncentrowa na wybranej rzeczy przez nieca sekund. Potem wasz przedmiot nieco si zmieni. Bdziecie starali si przywrci jego pierwotn
posta, a wtedy niechybnie rozprosz was jakie inne myli. Zapomnicie o przedmiocie swej koncentracji, dopki nie zbierzecie si w sobie.
Najbardziej oczywistym rdem rozprosze s wraenia cielene, ale te znikaj, gdy tylko opanujemy asan. Kolejn kategori
zakce stanowi dwiki dochodzce z zewntrz, ktre pod wpy
wem porzdnie wykonanej hiperwentylacji roztapiaj si w szumie.
Nastpnie do szturmu przystpuj rozmylania na temat tego, co
stao si niedawno: urywki przemwienia telewizyjnego Reagana,
wspomnienia z pobytu w centrum miasta i pracy w ogrdku. Uderza
w nich troska o szczegy, co tylko powinno zwrci nasz uwag na
fakt, jak wiele przyswajanych przez nasz umys informacji umyka naszej uwadze.
Jednak najbardziej podstpn form odcigania naszej uwagi
od tego, co w danej chwili najwaniejsze, jest zwyczajne marzycielstwo.
Powiedzmy, e postanowimy skupi swj umys na pomaraczowej gwiedzie, siedzc w asanie i wspierajc j pranajam. Stopniowo
naszym oczom ukae si klarowna wizja. By moe ramiona gwiazdy
bd nierwne, a ona sama nieco zielonkawa, ale oglnie rzecz biorc wszystko bdzie wyglda jak naley. Jeli poprzestaniecie na
samozadowoleniu i zaczniecie rwnoczenie myle o czym innym,
na przykad o spotkaniu z niez lask w zeszy weekend, wkrtce w
dodatkowy obiekt waszych myli zacznie si rozpycha i popadniecie
w rozmylania na temat tego jakby to byo, gdyby udao si wam pj
z t dziewczyn do ka. Raz popuszczone wodze fantazji sprawi, e
szybko zapomnicie o pomaraczowej gwiedzie.
Jedynym dobrym sposobem na ochron przed tym jest dokadne zapisywanie wszystkich swoich dziaa. Aleister Crowley prbuje

92

*->

Wykradajc ogie z nieba

">

nas przekona, e mag powinien wykonywa dharan z pirem,kartki


zegarkiem. Jedynie dziki nim mierzy sumienno swego umysu. "
Jednym
z najwikszym problemw czcych si z praktyk magiczn
jest to, e potrzeba sporo dowiadczenia i nie lada umiejtnoci, by
naprawd
mie wiadomo tego, co si dzieje. Moemy ni o niebieskich migdaach przez bardzo dugi czas, zanim zauwaymy, e zagubilimy si w mylach".
Crowley przestrzega rwnie przed forsowaniem umysu. Pisa:
"Na samym pocztku mojej praktyki wystarczay mi gra dwie
minuty;
trzy lub cztery podobne okresy po dwa, trzy razy dziennie",
i' li wic podczas dharany zaczniemy si mczy, powrmy do pratjahary
. Moe lepiej si dowiedzie, dlaczego koledzy ze szkoy byli dla
nas niedobrzy w drugiej klasie.
Jeszcze wyszy poziom rozproszenia ni zwyke marzycielstwo
pojawia si wtedy, gdy wysiek wkadany przez nas w koncentracj
kci si z samym jej przedmiotem. Rozprasza nas moe mylenieotym
jak wietnie sobie radzimy lub jak to by byo znakomicie, gdybymy
podobn praktyk wykonywali w pnocnym Maine. Ale tego
rodzaju przerwy w koncentracji nie s znowu tak grone. Stanowi
swego rodzaju urozmaicenie jednopunktowej koncentracji.
Crowley wspomina jeszcze o dwch rodzajach rozprosze: halucynacjach suchowych i zamierzonym celu tej praktyki: dhjanie i samadhi.
7. i 8. Dhjana i samadhi to rezultaty poprzednio opisanych
prak-tyk,
ktre pojawiaj si wtedy, gdy powicamy si im do tego
stopnia, e ju na nic innego nie mamy czasu. Nie sugeruj tu wcale
e powinnimy ten stan osign. Celem naszych praktyk jest
poznanie swoich nawykw mylowych i podporzdkowanie ich naszej
woli. Wcale nie musimy wic dowiadczy dhjany czy samadhi pod
wpywem praktyk jogicznych. Wystarczy tu powiedzie, e dhjana to
ujrzenie Boga, a samadhi to zjednoczenie z Nim.
Na zakoczenie tego rozdziau pozwol sobie wspomnie o jeszcze
jednej dyscyplinie, tym razem opracowanej przez Crowleya. Jest
to technika majca na celu rozwj woli. Posiada charakter jeszcze bar-

93

Stephen Mace ^

dziej mechaniczny ni joga. Crowley powici jej traktat Liber III vel
Jugorum, ktry moecie znale w Magiji w teorii i praktyce. Polega
ona na zobowizaniu si do nie wykonywania jakiego dziaania przez
wybrany okres - na przykad nie dotykania lew rk twarzy przez tydzie, nie wypowiadania swka i" przez miesic, nie mylenia o wionie w styczniu i lutym lub nie robieniu cokolwiek innego. Poniewa
jest niemal pewne, e wczeniej czy pniej zamiemy t obietnic,
musimy wybra dla siebie odpowiedni kar. Powinna by w miar
bolesna i atwa do powtrzenia. Crowley proponowa nacinanie ramienia yletk za kade tego rodzaju przewinienie. Ale z pewnoci
przesadza.* Wystarczy nakuwanie si szpilk lub, jeli nie chcemy
niszczy sobie skry, smaganie si pasem, gdy tylko zdarzy si nam
zama lubowanie.
Pamitajmy: bardzo istotne jest, eby ta zakazana rzecz miaa charakter arbitralny. Nie wolno nam przypisywa jej jakiejkolwiek
wartoci uczuciowej lub moralnej, bo jeli, na przykad, zakaemy sobie jedzenia przeksek midzy posikami lub mylenia o byym mu,
splamimy wol pragnieniem i narazimy si na chorob psychiczn,
wywoan tumieniem mrocznych stron swej osobowoci. Najlepiej
wzmacnia sw wol wyrzekajc si cakowicie niewinnych rzeczy.
Natomiast, gdy okae si wystarczajco silna, ewokowa z siebie to co
najgorsze tak, by ujawnio swe szkaradne oblicze, nada temu czemu
odpowiednie imi i liter, przy pomocy ktrej zmusi si to co do posuszestwa.

Crowley nieraz posugiwa si specyficznym poczuciem humoru. By moe w przykad


mia wystraszy miakw pozbawionych zdrowego rozsdku.

94

*-> Wykradajc ogie z nieba ">

XXII. Prawo
Prawo to wal ochronny ludzkoci zabezpieczajcy j przed chaosem.
Niezalenie od tego, czy jest to prawo powszechne, regulaminowe czy religijne, moderuje zachowania i strzee porzdku, dbajc o to,
by ludzie nie nadeptywali sobie na odciski i nie wywoywalizamtu.Jego
skuteczno zaley od tego, czy jest ono odpowiednio dostosowane do ludzi. W kulturach stabilnych prawo stanowi jedynie ornament
na solidnej teksturze spoecznej. Z kolei w kulturach przechodzcych
gwatowne zmiany prawo bywa czsto naduywane i nieskuteczne.
Zamienia
wadz w tyrani. Ostatecznie, kady obywatel staje si kryminalist, dopki nie upadnie rzd i nie nastanie nowy porzdek.
W nie tak odlegych czasach, prawo nie byo podwaane w tym
stopniu co obecnie. Stanowio narzdzie utrzymania porzdku dziedziczenia majtku i podziau klasowego w ramach danej rodziny,
pokolenia na pokolenie. Tego rodzaju prawem rozporzdzali starzy mdrcy: Mojesz, Mahomet i Albert Wielki; Hammurabi, Cezar
i Napoleon Bonaparte; Ojcowie Zaoyciele Stanw Zjednoczonych.
Wszyscy oni, w ten lub inny sposb, ustanowili porzdek spoeczny.
Sprawowali wadz nad ludmi znajcymi swoje miejsce w hierarchii
i wiedzcymi, e jeli tylko je opuszcz, wszyscy dowiedz si o tym.
Ten stan trwa pi tysicleci.
Ale ani chwili duej. Pod wzgldem ekonomicznym system w
wysadzia w powietrze rewolucja technologiczna. Na zawsze utkn
na orbicie. Pod wzgldem politycznym dawne imperia zaczy przypomina znaczki w klaserach i stare monety. Obecnie nawet supermocarstwa nie mog by pewne swych stref wpyww. Pod wzgldem
religijnym wszystko doprowadzono do kresu. Jeli jestecie chrzecijanami,
wkraczacie w dni ostatnie. Jeli jestecie marksistami, masy
pracujce powstaj, by zrzuci kajdany. Jeli jestecie hinduistami,
koczy si dla was Kali Juga. Jeli jestecie ydami, moecie oczekiwa rychego nadejcia mesjasza, a jeli astrologami, za rogiem czeka
was era Wodnika. Natomiast jeli uwaacie si za magw, moecie sdzi, e to pocztek eonu Horusa.

95

^ Stephen Mace

Ja tak uwaam.
Jakkolwiek bycie wic na to nie patrzyli, jedno jest pewne
- stare reguy przestay obowizywa. Nie maj wpywu na nasz ywot. Czas starych mdrcw, mwicych nam co mamy robi, dobiegi
koca. Nadszed kres patriarchatu. Wszystko dzieje si zwyczajnie za
szybko. Staruszkowie nie nadaj za zmianami. Jeli potrzeba nam
rozwanej mdroci, musimy znale j sami. W tym celu proponuj
wam wizj apokaliptyczn Aleistera Crowleya, ktra w gruncie rzeczy wcale nie jest apokaliptyczna, poniewa ogasza czas zmian, a nie
koca wszystkiego. Ta nowa faza w dziejach wiata wymaga, rzecz
jasna, nowego prawa. Crowley by gotw nam je dostarczy. A e by
bystrym czarownikiem, sformuowa intrygujc ofert.
Nadejcie ery Horusa* ogoszono po raz pierwszy w kwietniu
1904 roku. Jej heroldem by Aiwass, pozamaterialna, odcieleniona
istota, ktra ujawnia si Crowleyowi w formie gosu, kiedy wraz ze sw
ciarn on, Rose, przebywa w Kairze. Zdarzenia tego Crowley nijak
nie sprowokowa. Przeciwnie, to jego nie rozeznana w okultyzmie ona
przekazaa mu wiadomo od Horusa,** e powinien go inwokowa
w celu otrzymania od niego przekazu. Na dodatek dostarczya mu wielu
zaszyfrowanych w symbolach informacji,1 potwierdzajcych dziaanie
wyszych mocy. Crowley zastosowa si do jej wskazwek i w rezultacie
otrzyma przekaz Liber AL vel Legis, Ksigi Prawa.
Liber Legis skada si z trzech czci. Kadej patronuje jeden
z trzech bogw rzdzcych nowym eonem: Nuit, czyli nieskoczona
przestrze, Hadit, czyli punkt widzenia, oraz Heru-Ra-Ha, czyli wiadomo, orgazm wyzwolony podczas zjednoczenia Nuit z Haditem.
Heru to bstwo parzyste, posiadajce dwa aspekty: czynny i bierny.
Aspekt czynny - wola czy te intencja - nazywany jest Ra-Hoor-Khuitem, ktrego Egipcjanie czcili jako uosobienie najgortszego soca.
Aspekt bierny - percepcja - nazywany jest Hoor-paar-kraatem, Dzieciciem w Jaju, ktrego Rzymianie nazywali Harpokratesem, bogiem
milczenia. Rzecz jasna, to Ra-Hoor dyktuje cz ksigi przypisan
Heru, cho nie brak w niej odwoa do Hoor-paar-kraata.

96

"> Wykradajc ogie z nieba ^

Nie zamierzamy jednak tutaj wdawa si w szczegowy opis


symboliki
Liber Legis. Interesuje nas bardziej skupienie si na jej podstawowych reguach i pokazanie, w jakim stopniu mog one suy magom za wskazwki do poruszania si po nieskoczonej przestrzeni.
1.

Kady mczyzna i kada kobieta jest gwiazd."

Modelem stosunkw spoecznych w nowym eonie jest gwiazdozbir. Kada gwiazda posiada swj wasny tor i odpowiedni dla siebie
ruch. Nie ma wrd nich szefw, nie tworz te gwiezdnych instytucji mwicych im, po jakich orbitach maj si porusza. Nie istniej
gwiezdne rzdy, tworzone przez gwiazdy i sprawowane w imieniu innych gwiazd. Zadaniem nas, ludzi, jest wyrobienie w sobie umiejtnoci postrzegania naszego otoczenia z tak sam obiektywn precyzj,
jakposuguj si gwiazdy do oceny pl grawitacyjnych swych ssiadw, a nastpnie wykorzystanie tej wiedzy do torowania sobie drogi
przez przestrze ludzk.
2.

Czy swoj wol, niechaj bdzie caym prawem."

Tak oto prawem dla nas wszystkich jest znalezienie waciwego sobie ruchu i podanie za nim. Poruszajc si po swych orbitach,
ktre Crowley nazywa prawdziwymi Wolami", bdziemy zsynchronizowani z ruchem nieskoczonoci. Wszystko - nawet wiatr i drzewa - bdzie nam asystowa.
3.

Sowem Grzechu jest Ograniczenie...


Nie masz adnego prawa, jak czyni swwol.Czy
tak i niechaj nikt nie mwi nie. Jako e czysta wola,
niezaspokojona celem, wyzwolona od dzy rezultatu, jest w kadym wzgldzie doskonaa. Doskonae
i Doskonae s jednym Doskonaym, a nie dwoma;
o nie, s adnym!"

97

Stephen Mace

Jedynym naszym obowizkiem jest bycie sob. Mamy w tym


celu da z siebie wszystko. Nie wolno nam topi swej mocy w
telewizyjnym kibicowaniu i nie satysfakcjonujcej pracy. Nie
marnotrawi swej duszy i posiadanych rodkw na
si dla samego bogacenia (w odrnieniu od
dla prowadzenia twrczego ycia). Nie wolno nam
oczekiwa od innych, e bd posuszni naszym wyobraeniom na temat tego, co powinni zrobi ze swoim yciem. Ale gdy wreszcie odnjdziemy swe prawdziwe Wole, nie bdziemy musieli si niepokoi, e
bd one kolidowa z innymi. Osoba podajca swoj ciek ma za
partnera nadarzajce si okolicznoci. Nie musi si obawia wpadnicia na kogo innego. Po prostu idzie przed siebie i jest konsekwentna.
Jeeli jednak komu si zdarzy stan nam na drodze, Liber Legis jest
dla takich osb okrutna. Ra-Hoor mwi o tym w czci trzeciej:
4.

Nie bjcie si niczego; nie bjcie si ludzi, Losu, bogw ani niczego innego. Nie bjcie si pienidzy, pomiewiska ze strony gupiego ludu ani te adnej innej
mocy w niebie, na ziemi i pod ziemi. Nu jest schronieniem waszym, tak jak Hadit wiatem waszym; a ja
jestem si, moc i energi ramion waszych."

Gdy napotykamy otwarty opr, a jestemy pewni drogi, po ktrej stpamy, moemy pozwoli Ra-Hoor-Khuitowi, by go przeama,
nie martwic si o niewygod odpowiedzialnych za to ludzi. Naley
to robi to z otwart przybic. Natomiast jeli zastawiacie na kogo
puapki, a kto inny jest w tym lepszy, musicie wznie si na wyyny moliwoci i w tej taktyce go przechytrzy. Nie wolno nam jednak
sabotowa czyjej przedsibiorczoci, poniewa popenimy wtedy
grzech ograniczenia. W podobny sposb, jeli chcemy si z kim przespa, nie powinnimy molestowa tej osoby ani rzuca na ni zaklcia,
by staa si nam ulega. Jak widzicie wic, odnalezienie swego biegu
ycia i podanie wycznie za swoj Wol nie jest wcale takie atwe.

98

wolno
bezmylne
zdobywania

bogace

"> Wykradajc ogie z nieba ^

Najwaniejsze jednak jest jej odkrycie.


Przede wszystkim trzeba zrozumie, e nikt nie zrobi tego za
nas poniewa najlepiej znamy si sami. A nawet jeli kto (powiedzmy,
nasza matka) posiada lepszy od nas samych wgld w naszistot,ulegnie
to nagej zmianie po zastosowaniu wicze przedstawionych
w niniejszej ksice. Po drugie za, tak naprawd poznamy siebie dopiero wtedy, gdy osigniemy Wiedz i Konwersacj witego Anioa
Stra. Nasz Anio czy nasz umys z Umysem Boga, a tylko poprzez
ten zwizek wiemy, co naley zrobi dla zachowania rwnowagi z Kosmicznym
Porzdkiem (lub jakimkolwiek innym pojciem

wyraajcym

Po trzecie, jeli nie przeczuwamy prawdopodobnej natury swej


Prawdziwej
Woli, bdzie nam bardzo trudno spotka swojego Anioa,
nie mwic ju o nawizaniu z nim rozmowy. Zatem na samym pocztku
najistotniejsze jest stopniowe przyblianie si do swej gbi,
znalezienie jak najszerszego lebu, poprzez ktry mona wnikn w to,
co jest w nas najwaniejsze. Nie bjmy si, e nie bdziemy w stanie
wydosta si z tego, poniewa nie bdzie nawet takiej potrzeby. Albowiem
czysta wola, niezaspokojona celem, wyzwolona od dzy
kadym wzgldzie doskonaa".
Jakim sposobem macie zagbi si w lebie?
Przede wszystkim bdc sob i odrzucajc te wszystkie aspekty ycia, ktre, cho s przyjemne, tak naprawd nie wspbrzmi
z wami. Trzeba porzuci cynizm, strach i lenistwo. Trzeba wzrusza
ramionami na zaczepki aroganckich ignorantw. Trzeba wyrzeka si
dbr materialnych, jeli wi si z obraniem innej cieki. Bo nawet
jeli znajdzie si je gdzie na jej kocu, jaki poytek ma z dbr caego
wiata czowiek, ktry straci sw dusz?
Kiedy ju domylimy si, co nie jest nasz Wol, jak mamy odkry jej prawdziw natur? To proste. Wystarczy znale to, co stanowi dla nas wyzwanie. Wystarczy znale prac sprawiajc nam
przyjemno i konsekwentnie j wykonywa. Wystarczy rozbudza
w sobie entuzjazm - pojcie pochodzce z greki i, co ciekawe, ozna--

99

rezultatu,

to samo).

jest

^ Stephen Mace ^

czajce w niej natchnienie i optanie przez boga. Wedug Liber Legis


jestemy bogami. Kiedy suchamy si naszej Woli, zachowujemy si
jak bogowie i mamy prawo cieszy si ich prerogatywami. Poniewa
jak powiada Hadit:
5.

Pamitajcie wszyscy, e egzystencja jest czyst radoci, e wszystkie smutki s tylko niczym cienie, przechodz i ju ich nie ma; lecz jest to, co pozostaje."

Niech towarzysz nam rwnie sowa bogini Nuit, wypowiedziane w pierwszej czci tej ksigi:
6.

Mio jest prawem, mio podug woli."

Kiedy suchamy si swojej Woli, musimy skwapliwie korzysta


ze wszystkiego, co napotykamy, nie czyni rnicy midzy rzeczami,
a jeli pod wpywem kontaktw ze wiatem zdarzy si nam zakocha,
przyjmijmy to bez wahania.1" Nie wolno nam jednak kala swej Woli
sentymentem. Wyrzekanie si siebie dla kogo innego to nie tylko rujnowanie wasnego ducha, ale rwnie zrzucanie na drug osob obowizku dostarczania nam emocjonalnego wsparcia. Z drugiej strony
nie korzystanie z tych aspektw ciaa Nuit,11 ktre spotyka si na swej
ciece - gniewu, pruderii, strachu czy zniesmaczenia - to oznaka
wielkiej saboci. Naley mierzy si ze wszystkim co napotyka si na
swej drodze, jeli taka jest nasza wola. W przeciwnym razie trzeba to
sobie darowa, nawet gdy wydaje si bardzo pocigajce. Jeeli nie
jestemy do tego zdolni, a nasz wzrok przesania pragnienie czego
i niech wobec czego innego, zostaniemy zepchnici ze swej cieki
przez namitnoci. Chcc pyn swobodnie w kierunku Nuit, trzeba akceptowa wszelkie spotykane jej manifestacje. Skoro za kada
stanowi fragment jej wybornego ciaa, trzeba cakowicie wyzby si
uprzedze.

100

*-> Wykradajc ogie z nieba ">

Kopot w tym, e wiele osb traktuje swe uprzedzenia i namitnoci cakiem serio, w zwizku z czym uzurpuje sobie prawo do
wmawiania innym, co dla nich dobre. Dotyczy to w rwnej mierze
rodzicw, wymagajcych od swych dzieciakw przystosowania si do
spoeczestwa, jak i politykw pragncych, by wszyscy ich obywatele
byli posusznymi, heteroseksualnymi marksistami. My, podajcy
ciek prawdziwej woli, czsto napotykamy ludzi prbujcych nas
ograniczy. I cho zignorowanie ich zowieszczych knowa praktycznie nie jest moliwe, przeciwstawianie si im powoduje wicej zego.
.Jeli macie co do tego jakie wtpliwoci, sprbujcie sprzedawa New
York Timesa w komunistycznej Moskwie lub zapali jointa, gdy czekacie na policjanta z drogwki, ktry przeprowadzi was przez ulic.
Siy represji gotowe s utrzymywa swoj wizj porzdku przemoc.
Tym bardziej, e wspiera je moc milionw woli. To prawda, e w przewaajcej mierze sia ta bierze si z przyzwyczajenia, a nie przekonania, lecz niezalenie od jej ukierunkowania jest dla nas zbyt potna, eby si jej otwarcie przeciwstawi. Nie powinnimy si jednak
tym zbytnio przejmowa, albowiem s to moce patriarchatu, stojce
w sprzecznoci z nurtem nowego eonu, caym ruchem kosmicznego
porzdku. Wczeniej czy pniej czeka je katastrofa.
Nic wic dziwnego, e Liber Legis proponuje nam anarchi i, jak
to bywa z kad wizj anarchistyczn, postrzega natur ludzk jako
z gruntu dobr, cho w swym obecnym ksztacie dogbnie zepsut.
Aeby j oczyci, trzeba praktykowa rozmaite dyscypliny czarw,
takie jak te zawarte w niniejszej ksice. Wszystkie one wymagaj
czasu. Dlatego nie proponujemy tu adnych tradycyjnych opcji anarchistycznych - rzucania bombami itd. Zamiast tego zachcamy kadego do odkrywania swej Prawdziwej Woli, a kiedy ju si to stanie,
czynienia jej bez zwaania na prawo cywilne i spoeczne konwenanse.
Stawianie czynnego oporu byoby niepotrzebnym naraaniem si na
niebezpieczestwo. Ani Nuit, ani Hadit, ani Ra-Hoor-Khuit nie maj
nic dobrego do powiedzenia na temat martyrologii.
Innym powodem, dla ktrego nie warto stosowa przemocy
wobec starego porzdku, jest sprawdzona regua, wedug ktrej zwy-

101

"> Stephen Mace

cistwo bywa czym znacznie gorszym od poraki. Przyjrzyjmy si na


przykad naszemu establishmentowi ekonomicznemu, ktry zniechca
jednostki do przejmowania wadzy, poniewa jego mechanizmy potrzebuj trybikw w maszynie, a nie czarownikw, prdzej niewolnikw
ni walecznych mw. Nic wic dziwnego, e pojawia si w nas pokusa, by w establishment obali i stworzy co cakiem nowego, bardziej
na czasie. To jak najbardziej suszna motywacja, niemniej skutki jej
wdroenia w ycie byyby opakane. Nasz obecny system ekonomiczny
ywi, ubiera i daje schronienie milionom ludzi, ktrzy w wypadku jego
gwatownego upadku padliby trupem. Ponadto dziki niemu nie stajemy si upem obcych tyranii, wielbicych moce PASTWA i majcych
w gbokiej pogardzie prawa jednostki. Tak czy inaczej, w ostatecznym
rozrachunku eony nie zmieniaj si w sposb katastroficzny. Jak to powiada druga cz Liber Legis, zwizana z Haditem:
7.

O tak! Nie rozmylajcie o zmianie: bdcie jacy jestecie, a nie inni. Dlatego krlowie ziemi bd Krlami zawsze: niewolnicy suy bd. Nie bdzie adnego, kto byby poniony lub wywyszony: wszystko
jest cigle takie, jak byo. S wszake tacy moi sudzy, ktrzy s zamaskowani: moe si zdarzy, e
owym ebrakiem jest jaki Krl. Krl moe wybiera
swe szaty wedle swej woli: aden sprawdzian nie jest
pewny: wszake ebrak nie skryje swej ndzy."

Jeli wsucha si wic w sowa Hadita, wielcy przemysowcy


nie powinni si o nic martwi. Zmiany eonw nie przyniosy nam wcale lepszego czowieka. Wraz z nimi zmieniy si jedynie reguy, dziki
ktrym ludzie staj si lepsi. Kiedy niewolnik odmawia suby, staje si
Krlem. Ale Krlowie maj to do siebie, e walcz o trony. Takie zmaganie moe trwa cae lata. Prawo nowego eonu wprowadza now jako,
czyli wyzwolenie boskich prerogatyw z wadzy patriarchatu. Od teraz
same jednostki mog szuka swej tosamoci. Ograniczaj je tylko ich
wyobraenia na ten temat i podtrzymujce je przyzwyczajenia.

102

"> Wykradajc ogie z nieba ^

Jak wida, nasz pomys na przeprowadzenie zmian spoecznych


sprowadza si do przemiany wewntrznej. W obliczu tak zarysowanego projektu obecno eonu to kwestia czysto subiektywna, namacalna
tylko dla tego, kto uzna jego istot. Reszta osb nadal tkwi w niewoli
schykowego patriarchatu. Odpowiedzialno za wejcie w now epok zaley od nas samych.
Proponujemy zatem nie mniej ni wicej tylko naturaln selekcj. Wedug crowleyowskiej definicji, magija to nauka i sztuka wywoywania zmiany zgodnie z Wol. Std te kady jest magiem, tyle e
niektrzy z nas s bardziej utalentowani. Tych umiejtnoci mona si
nauczy. Wykradajc ogie z nieba to jeden z wielu tekstw zawierajcych przydatne do tego wskazwki. W ostatnim czasie coraz wicej
ludzi pragnie wywiczy moce magiczne. To niechybny znak nadchodzcego eonu. Moemy si spodziewa, e liczba ta bdzie gwatownie
rosn w najbliszym okresie. Wraz z ni zaczniemy dostrzega zmiany w wiecie. Pojawi si nowe instytucje, o ktrych nawet nie miem
dzi marzy. Skoro w proces ju si zacz, w przyszoci ludzie podajcy wasnymi, harmonijnymi ciekami bd stanowi wikszo
na naszej planecie. Kiedy tak si stanie - niezalenie od ksztatu, jaki
przyjmie nasza kultura - moc tkwica u podoa nas wszystkich dozna
spenienia, zadowolona, e warto byo pokona t drog.

* Zastpujcej er Ozyrysa - patriarchat - wodzc rej od dwch tysicy lat. Przed ni


panowa okres gospodarki plemiennej, nazywany przez Crowlcya er Izydy i majcy korzenie
w prehistorii naszego gatunku.
**

Egipskiego boga o gowie sokoa.

* Ktrych z racji swej indolencji magicznej nie bya w stanie sama wymyli.
Tak naprawd, nasza matka zna przede wszystkim nasze wady charakteru (demony), nie
majce wiele wsplnego z nasz prawdziw istot. Jeli uda si nam je poprawi i dotrze do
rde wewntrznej mocy, moe si okaza, e zmienimy si dla niej nie do poznania. I o to
chodzi!
^ Nic oznacza to wiernoci jednej osobie. Wiele ukadw gwiezdnych w naszej galaktyce
skada si z kilku gwiazd obracajcych si wok wsplnych centrw grawitacyjnych. To samo
moe dotyczy ludzi. Nic ma powodw, dla ktrych nie mieliby tworzy tego rodzaju udanych
zwizkw.
++

Czyli wszystkiego: ludzi, zwierzt, sytuacji.

103

^ Stephen Mace

XXIII. Rytua

Nienarodzonego

Proponowany w niniejszej ksice system magii nosi znamiona radykalnie indywidualistycznego. Mag posiada w nim za swego
przewodnika tylko reguy rzdzce obecnym eonem i jego psychik.
Moecie wic potraktowa to jako co dziwnego, e oferuj wam tutaj Rytua Nienarodzonego - ceremoni magiczn o
dwutysicletniej
uwielbian przez Mathersa, Crowleya i ca rzesz rokrzyowcw. Kieruje mn jedna przesanka - jestem przekonany
co do jego skutecznoci. Rytua Nienarodzonego sprawdza si z racji
swej niezwykle zrcznej struktury, poruszajcej czue punkty ludzkiej psychiki, a take poniewa jest bardzo stary. Jego wiek dodaje
mu czcigodnoci. Poza tym mamy ten komfort, e w przeciwiestwie
do dawnych rokrzyowcw nie musimy traktowa go jak dogmatu. Moemy by pewni, e stary aleksandryjczyk, ktry go napisa lub
przepisa z jeszcze starszego tekstu, nie wiedzia nic o Christianie Rosenkreutzu ani nawet o kabale, bo nie bya wtedy znana. Skoro wic
czonkowie zakonu Zotego Brzasku potrafili go zaadoptowa do swoich celw, czemu nie mielibymy postpi tak samo? Gra jest warta
wieczki, poniewa dziki temu rytuaowi otrzymujemy do rki siln
bro w naszych zmaganiach z duchami, pozwalajc nam trzyma je
w ptach, posuszne naszej woli.
Chocia korzenie Rytuau Nienarodzonego sigaj hellenistycznego Egiptu, europejscy okultyci poznali ten tekst dopiero w 1852
roku, kiedy Charles Wycliff Goodwin opublikowa jego przekad
w swoim Fragmencie greko-egipskiego dziea o magii. Mniej wicej
czterdzieci lat pniej E.A. Wallis Budge umieci fragment owego
rytu w swym synnym dziele Magia egipska. W tej formie przycign on uwag czonkw Zotego Brzasku. Aleister Crowley zaadoptowa go na poytek wstpnej inwokacji Mniejszego klucza Salomona:
Goecji, przeksztacajc w ten sposb do naukowy artefakt w narzdzie magicznych mocy.

104

tradycji,

"> Wykradajc ogie z nieba ^

Crowley w swojej dalszej karierze magicznej doceni wielkie


znaczenie praktyczne tej Wstpnej inwokacji z Goecji". Okazaa si.
ona szczeglnie przydatna do przywoywania witego Anioa Stra.
Zdobyte dowiadczenie skonio go do nadania kabalistycznych odpowiednikw zawartym w niej barbarzyskim imionom ewokacji". Do
kadego wersu napisa te szczegowy komentarz na temat rozmaitych stanw umysu, ktre naley przyjmowa podczas kolejnych etapw tekstu. Opublikowa cao pod tytuem Liber Samech i umieci
w IV dodatku do Magiji w teorii i praktyce.

Niektrzy z was zadadz sobie pewnie pytanie: I po co to


wszystko?" Przecie kady mag korzystajcy z technik Spare'a bdzie
w stanie porozumie si ze swym Anioem za porednictwem sigili,
automatycznego rysunku i witych liter. Czemu wic mamy zawraca sobie gow Rytuaem Nienarodzonego? Istniej ku temu dwa powody: 1. dziki niemu nasz zwizek z Anioem nabiera intensywnoci
i 2. w rytua wietnie nadaje si do robienia przegldu wasnych mocy
parapsychicznych i podporzdkowywania ich swojej woli. Szczeglnie
ten drugi powd ma istotne znaczenie dla spare'owskiej techniki. Podczas gdy mag kabalistyczny rozpoczyna dziaanie magiczne od szeregu
komend duchowych, uporzdkowanych wedug cile hierarchicznego
porzdku - od bogw wadajcych archanioami, poprzez archaniow
wadajcych anioami, i tak dalej, a do inteligencji i zwykych duchw
- i musi po prostu zaj w nim odpowiednie miejsce po uprzednim
przedstawieniu siebie, mag posugujcy si technikami Spare'a dziaa
na wasn rk, z tego te powodu jest zmuszony posugiwa si ka
dym dostpnym narzdziem. Pozwalam wic sobie przedstawi Ryl u
a Nienarodzonego w jego formie znanej z Liber Samech iwesprzego
swoim komentarzem. Tekst rozpoczyna lubowanie:

105

^ Stephen Mace

Przywouj Ciebie, Nienarodzonego.


Ciebie, ktry stworzy Ziemi i niebiosa.
Ciebie, ktry stworzy noc i dzie.
Ciebie, ktry stworzy ciemno i wiato.
Ty jeste ASAR UN-NEFER (stworzona z siebie doskonao"):
Nie widzia ci nigdy aden czowiek.
Ty jeste IA-BESZ (prawda w materii").
Ty jeste IA-APOPHRASZ (prawda w ruchu").
Ty rozrniasz to, co suszne i niesuszne.
Ty stworzye kobieco i msko.
Ty wytworzye nasiona i owoce.
Ty nauczye ludzi mioci i nienawici.
Ja jestem twj Prorok, ANKH-F-N-KHONSU,
ktremu
powierzye swoje misteria, ceremonie z KHEM.
Ty stworzye wilgo i sucho oraz to wszystko, co ywi
wszelkie stworzone ycie.
Suchaj mnie, albowiem jestem anioem PTAH-APOPHRASZ-RA: to jest Twoje Prawdziwe Imi przekazane prorokom
z KHEM.
Funkcj lubowania w rytuale jest zdefiniowanie inwokowanych mocy, przedstawienie tosamoci czarownika, a wraz z ni jego
prerogatyw umoliwiajcych mu wykonanie inwokacji. Crowley, okrelajc swego Anioa epitetem Nienarodzony", utosamia go* z Istot
Najwysz: Bogiem, Ajn Sof, Kia lub Tao. W kolejnych trzech wersach
Adept ogasza, e wiat zosta stworzony przez jego Anioa dla jego
samospenienia. Nastpnie w pitym wersie nazywa go stworzon
z siebie doskonaoci". Ale poniewa w tym przypadku mamy do
czynienia tylko z tytuem, Crowley radzi Adeptowi, by w miejsce godnoci tytularnej ASAR UN-NEFER wstawia prawdziwe imi swego
Anioa, jeli zostanie mu ono wyjawione.
To samo rozumowanie odnosi si do sw ANKH-F-N-KHONSU i KHEM. W pierwotnym przekadzie Goodwina magowi na imi
Mojesz", a jego rdu tajemnicy Izrael". Jednak Crowleyowi blisze jest imi ANKH-F-N-KHONSU. Woli te KHEM od Izraela", po-

106

"> Wykradajc ogie z nieba ^

niewa jest to staroytna nazwa Egiptu - krainy cile zwizanej z Liber Legis. Jeeli o mnie chodzi, zamiast Mojeszem" posuguj si
jednym ze swoich imion magicznych, natomiast w miejsce Izraela"
wstawiam Kia", co odzwierciedla moj sabo do systemu Spare'a.
PTAH-APO-PHRASZ-RA to dalsze rozwinicie tytuu ASAR
UN-NEFER. Adept, posiadajcy wasny arsena witych liter, moe
je zastpi w odpowiedni sposb.
Kolejne cztery czci Rytuau Nienarodzonego zaczynaj si od
upomnienia, po ktrym nastpuje lista barbarzyskich imion. Maj
one rozpali umys maga poszczegln moc i zwiza j konkretnym
obowizkiem". Ze wzgldw czysto formalnych przedstawiam je tutaj w caoci, z wyjtkiem crowleyowskiego komentarza, zawierajcego interpretacj poszczeglnych imion. Zwrcie uwag na to, e s to
fragmenty rytuau najlepiej nadajce si do osobistej adaptacji. Crowley przypisuje je czterem ywioom: powietrzu, ogniowi, wodzie i ziemi. Nastpnie dokonuje interpretacji zwizanych z nimi imion barbarzyskich. Ja osobicie nie posuguj si nimi, zastpujc je swymi
witymi literami, waciwymi tym czterem kategoriom. Opowiem
o tym pniej.
Crowley zaczyna od ywiou powietrza:
Suchaj Mnie: AR, ThIAF** RhEIBET, A-ThELE-BER-SET, A, BELAThA,
ABEU, EBEU, PhI-ThETA-SUE, IB, ThIAF.
Suchaj Mnie i uczy wszystkie duchy mnie podlegymi w ten
sposb, by kady duch na nieboskonie i w eterze, na ziemi
i pod ziemi, na suchym ldzie i pod wod, w wirujcym powietrzu i gwatownym ogniu oraz kade zaklcie i bicz boy
byy mi posuszne.

107

Stephen Mace

Nastpnie przechodzi do ywiou ognia:


Przywouj Ciebie, przeraajcego i niewidzialnego Boga,
ktry przebywa w pustym miejscu ducha: AR-O-GO-GO-RU-ABRO, SOTOU, MUDORIO, PhALARThAO,
OOO, AEPE.
Nienarodzony.
Suchaj Mnie i uczy wszystkie duchy mnie podlegymi
w ten sposb, by kady duch na nieboskonie i w eterze, na
ziemi i pod ziemi, na suchym ldzie i pod wod, w wirujcym
powietrzu i gwatownym ogniu oraz kade zaklcie i bicz boy
byy mi posuszne.
Nastpnie przechodzi do ywiou wody:
Suchaj Mnie: RU-ABRA-IAF,
MRIODOM,
BABALON-BAL-BIN-ABAFT,
ASAL-ONAI, APhEN-IAF, I, PhOTETh, ABRASAX, AEOOU,
ISChURE.
Potny i nienarodzony!
Suchaj Mnie i uczy wszystkie duchy mnie podegymi
w ten sposb, by kady duch na nieboskonie i w eterze, na
ziemi i pod ziemi, na suchym ldzie i pod wod, w wirujcym
powietrzu i gwatownym ogniu oraz kade zaklcie i bicz boy
byy mi posuszne.
A w kocu zajmuje si ywioem ziemi:
Przywouj Ciebie:
MA, BARRAIO, IOEL, KOThA, AThOR-e-BAL-O, ABRAFT.
Suchaj Mnie i uczy wszystkie duchy mnie podlegymi
w ten sposb, by kady duch na nieboskonie i w eterze, na
ziemi i pod ziemi, na suchym ldzie i pod wod, w wirujcym
powietrzu i gwatownym ogniu oraz kade zaklcie i bicz boy
byy mi posuszne.

108

">

Wykradajc ogie z nieba ^

Kademu, kto potrafi czyta ze zrozumieniem, najbardziej rzucaj si tutaj w oczy sowa: Suchaj Mnie i uczy wszystkie duchy
mnie podlegymi w ten sposb, by... kade zaklcie i bicz boy byy
mi posuszne". Powtarzanie ich a cztery razy moe by troch nuce, niemniej posiada sens z racji zawartej w nich mocy. Dotyczy to
w szczeglnoci operacji magicznych rozgrywajcych si w astralu
(tak jak w tym przypadku), podczas ktrych naley narzuca to zobowizanie wszelkim duchom wyaniajcym si w trakcie wypowiadania barbarzyskich imion. Jeli bdziemy robi to konsekwentnie,
w penym skupieniu wibrujc kade sowo, stan si one posuszne
naszym pragnieniom znajdujcym si w zasigu naszej woli.
Pouczajce moe by tutaj przytoczenie wskazwek Crowleya
na temat tego, jak sprawi, by owe duchy stay si podatne na rzucone
przez nas zaklcie. Crowley doradza Adeptowi, by ten nada swej woli
posta falliczn, a nastpnie wypchn j za krg astralny, promieniujc wiatem odpowiadajcym przywoywanemu ywioowi". Kiedy
mag wypowiada poszczeglne sowo, jego dwik wystrzeliwuje snopem wiata i wypenia eter, gromadzc dodatkowy autorytet". Towarzyszy temu powinno wystrzeliwanie caej wiadomoci Adepta,
a przy kocowym Sowie ponownie sprowadzi ku sobie swoj Wol
i powici si temu miejscu, jak Artemida PANOWI. Takie doskonale
czyste skupienie ywiou oczyci go cakowicie i wyzwoli w nim wielk namitno". Adept, bdc ju zjednoczony z tym ywioem, wydaje mu polecenie, ogasza swoj wadz nad nim i przejmuje wszelkie
wynikajce z tego swobody i odpowiedzialnoci.
Pamitajmy jednak o tym, e nasz system nie opiera si na czterech ywioach, przynajmniej jeli chodzi o mnie. Osobicie uwaam
ten podzia za rwnie arbitralny co kabalistyczne Drzewo ycia. Niewiele ma on wsplnego z moim alfabetem pragnie.
Tak czy inaczej, posikowanie si czterema kategoriami bywa
poyteczne i chocia sam nie odwouj si do czterech ywiow,
przyporzdkowuj swe wite litery czterem kategoriom: i. strukturom mej niewiadomoci, 2. biernym mocom, 3. czynnym mocom i 4.

109

Stephen Mace ^

aspektom wiata zewntrznego. Przywouj je podczas tych czterech


czci rytuau. Wibruj ich imiona i wizualizuj litery. A kiedy ju
poczuj obecno mocy, posuguj si dodatkow liter, by zebra je
wszystkie razem i zwiza przysig. 1 Tak oto wi rozmaite aspekty
mnie samego - pozytywne moce i demony - jedn komend mej woli,
zbierajc si w sobie, abym by godzien przywoywania bogosawionej jednorakoci mego Anioa.
Pozosta cz rytuau stanowi inwokacja samego Anioa.
Rozpoczynaj deklamacja kolejnych imion barbarzyskich.
Suchajcie Mnie: AFT, ABAFT, BAS-AUMGN, ISAK, SA-BA-FT.
Crowley powiada, e mag powinien wypowiada te imiona
jakby je wielbi. To nie pora na rozkazy. Rozwija sw wol, lecz wraz
z ostatnim sowem cofaj ku sobie. Zamiast tego wyobraa sobie, e
szczyt jego woli, tam gdzie znajduje si wiadomo, otwiera szczelin
(Brahmarandra-Czakr, na poczeniu szww czaszkowych) i wydziela kropl krystalicznie czystej rosy, a ponadto, e t per jest jego dusza, dziewica ofiarowana jego Anioowi, wycinita z jego istoty moc
usilnej aspiracji".
Posiadacze alfabetu pragnie stoj tu przed wyzwaniem, jakim
jest uoenie odpowiedniej sekwencji zastpujcej imiona barbarzyskie. By moe zrobicie najlepiej, jeli zwyczajnie poprosicie swego
Anioa (przy pomocy metod przedstawionych w rozdziale XV), by za
porednictwem witych liter opisa wam swoj koncepcj zwizku
anioa z czowiekiem. Potem bdziecie mogli nada nazwom tych liter
posta mantry i powtarza j podczas podry astralnej, wczeniej
przyjmujc posta witej litery swego Anioa. Dokadajcie stara a
do chwili, gdy zaczniecie czu jego obecno. Wtedy wzmocnijcie sw
percepcj recytujc tekst z kolejnej czci rytuau:

110

*-> Wykradajc ogie z nieba ">

Oto jest Panu Bogw:


Oto jest Pan Wszechwiata:
Oto jest Ten, ktrego boj si wiatry.
Oto jest Ten, ktry dysponujc gosem, sta si Panem Wszechrzeczy; krl, wadca, pomocnik.
Suchaj mnie i uczy wszystkie duchy mnie podlegymi w ten
sposb, by kady duch na nieboskonie i w eterze, na ziemi
i pod ziemi, na suchym ldzie i pod wod, w wirujcym powietrzu i gwatownym ogniu oraz kade zaklcie i bicz boy
byy mi posuszne.
Bogowie" to duchy zamieszkujce wiat naszej psychiki. Przez
wszechwiat" rozumiemy wszystkie zjawiska zewntrzne", skadajce si na nasze otoczenie. Wiatry" to nasze przypadkowe myli, nasze
obecne ja", zamykajce nas w odrbnym istnieniu. Gos" to medium
sw mocy - witych liter - stosowanych przez Anioa do manipulowania rozmaitymi mechanizmami manifestacji. Moemy posugiwa
si nimi w celu odciskania pitna woli na naszej psychice, a w konsekwencji na otaczajcym nas wiecie.
Polecenie wydajemy tonem uwielbienia, nie komend. Nie posugujemy si wibracjami magicznymi, tylko normalnym gosem.
Jeli cao uda si nam wykona poprawnie, powinnimy ju
czu obecno swego Anioa (szczeglnie, gdy znamy jego imi, poniewa wczeniej zapoznalimy si z nim przy pomocy sigili i witych liter). Rozpiera nas jego energia. Crowley podpowiada, e jeli chce si
dodatkowo wzmc t intensywno, trzeba z caej siy opiera si zakusom Anioa. Trzeba zamkn si w ostatnim bastionie swej osobowoci, ktr ten bdzie zmuszony sforsowa. Gdy za przygniecie nas sw
obecnoci, wypowiadamy ostatni zestaw imion barbarzyskich:
Suchaj Mnie: IEOU, PUR, IOU, IAFTh, IAEO, IOOU, ABRASAX, SABRIAM,
OO, FF, AD-ON-A-I, DE, EDU, ANGELOS TON ThEON, ANLALA, LAI, GAI A, AEPE, DIATHARNA THORON.

111

Stephen Mace

Crowley interpretuje te sowa jako swego rodzaju uwicenie


zwizku czowieka z Anioem. Jeli wic zamiast nich posugujemy
si witymi literami, powinny oznacza to samo. Raz jeszcze powinnimy wymawia je niczym mantr, ktra nie zostawia w nas miejsca
dla niczego innego poza tym witym Stosunkiem.
Adept, po zjednoczeniu ze swym Anioem, bdzie postrzega
wszystko z jego perspektywy. Moe wic wypowiada si na kady
temat tak, jakby przyglda si temu z jego punktu widzenia, co potwierdzaj nastpujce sowa:
Ja jestem nim, nienarodzonym duchem, o wzroku na stopach:
silnym i niemiertelnym ogniem!
Ja jestem nim, Prawd!
Ja jestem nim, ktry nie chce, by zo rozplenio si na wiecie!
Ja jestem nim, lnicym i grzmicym!
Ja jestem nim, dawc ycia ziemskiego!
Ja jestem nim, ktrego usta wiecznie pon!
Ja jestem nim, stwrc i twrc wiata!
Ja jestem nim, ask wiatw!
Na imi mam Serce Spowite Wem"!
Potwierdzamy nimi sw wewntrzn niemiertelno, wolno
i moc. Przyznajemy, e bdc mistrzami swojej psychiki, panujemy
rwnie nad percepcj i widzimy prawd. Ogaszamy, e naszym obowizkiem jest zbawienie wiata wszelkimi dostpnymi nam rodkami. Potwierdzamy swoj jedno ze rdem wszelkiego stworzenia,
a wic i wszelkiej twrczoci oraz pikna. Dlatego jestemy w stanie
wyda wszystkim duchom nastpujce, kocowe polecenie:
Przybd do mnie i bd ze mn, a take uczy wszystkie
duchy mnie podlegymi w ten sposb, by kady duch na nieboskonie i w eterze, na ziemi i pod ziemi, na suchym ldzie
i pod wod:, w wirujcym powietrzu i gwatownym ogniu
oraz kade zaklcie i bicz boy byy mi posuszne.

112

*-> Wykradajc ogie z nieba ">

IAF: SABAF
Takie s Sowa!
W ten oto sposb dobrnlimy do koca Rytuau Nienarodzonego. Udao si nam przedstawi opis wywoywanych przez ten
tekst stanw w umyle Adepta podczas kolejnych etapw rytuau.
Pamitajmy jednak o tym, e same teksty rytuaw nie czyni magii.
W przeciwnym razie tylko analfabeci nie byliby wszechmocni. Ten,
kto wygasza w tekst, nie powinien go traktowa jako celu samego
w sobie. Jego zamiarem jest wywoanie odpowiednich stanw mentalnych uwalniajcych prawdziw magi.
Innymi sowy, taka osoba musi posiada kwalifikacje do wykonywania rytuau. Crowley mwi o takim kim, e jest Adeptem. Kady pocztkujcy czarownik moe projektowa wasne sigile, by po kilku latach
uprawiania jogi i tym podobnych praktyk przystpi do podry astralnych i rozwija wasny alfabet pragnie. Ale dopiero po opanowaniu tych
wszystkich technik moe zabra si za Rytua Nienarodzonego.
Kiedy Adept czuje, e nadszed ku temu odpowiedni czas, powinien podda rytua wnikliwym studiom, przeczyta powicony
mu fragment w crowleyowskiej Magiji, a nawet zagbi si w wersj
Goodwina. Po zapoznaniu si z wyczynami swych poprzednikw powinien zaadoptowa go do swojej sytuacji, sprawi by wszystkie jego
czci nabray znaczenia dla jego wiata wewntrznego. Musi nauczy
si caego tekstu na pami, poniewa na planie astralnym nie moe
liczy na suflera.
Przed przystpieniem do operacji magicznej, Adept powinien
si umy i przywdzia odpowiednie ornamenty (szaty, piercienie, korony itp.), stanowice jego rdo mocy, namaci si olejkiem i zapali kadzido.1" Jeli wie jak korzysta z wina i dziwnych narkotykw,
moe przy ich pomocy wprowadzi si w odpowiedni nastrj. Nastpnie wykonuje rytua odpdzenia, wchodzi na plan astralny i przystpuje do inwokacji. Po wypowiedzeniu sentencji Takie s Sowa!" pozwala odej wszelkim duchom, wykonuje rytua odpdzenia, wraca

113

^ Stephen Mace

do swego ciaa fizycznego i ponownie odprawia rytua odpdzenia. Na


koniec powinien wszystko opisa w swoim dzienniku magicznym.
Rzecz jasna nasz adept wcale nie musi zakoczy operacji magicznej pomylnie. A nawet jeli, jego moce wymagaj dugotrwaego
treningu. Dyscyplinujc swj umys moe odkry przypadkiem, e
czaj si w nim demony, ktrych sobie nie uwiadamia. Musi wtedy
zasign rady u swego Anioa na temat ich imion oraz liter mocy, przy
pomocy ktrych bdzie mu atwiej poradzi sobie z nimi. Oznacza to
wykonanie szeregu rytuaw. Crowley doradza 560 powtrek w okresie ponad dziesiciu miesicy ksiycowych. Mnie samemu wystarczyo 56 powtrze na przestrzeni piciu miesicy. Miaem wszake
t przewag, e znaem ju imi swego Anioa.
Nie zmienia to jednak faktu, e nadal napotykaem problemy
z podporzdkowaniem sobie duchw, cho znaem ich imiona i litery.
Cechowaa je niesubordynacja. Czuy si zbyt mocne. w brak dyscypliny by szczeglnie widoczny podczas wydawanego przeze mnie
polecenia: Suchaj Mnie i uczy wszystkie duchy mnie podlegymi..."
By moe dlatego, e skupiaem si na ich wypowiadaniu, a nie na ich
treci. Nie potrafiem zwiza duchw wasn wol. Poniewa nie miaem jeszcze lat czterdziestu i cieszyem si dobr kondycj fizyczn,
postanowiem, e poprzedz Rytua Nienarodzonego pozycj mierci". Wyszedem na tym znakomicie. Odarem demony z ich poczucia
wanoci, zmuszajc do posuszestwa. Zauwayem wszake, e ta
praktyka zaburza rytm mojego serca. Kiedykolwiek wykonywaem
pozycj mierci", mogem mie pewno, e po pooeniu si do snu
serce bdzie mi wali jak oszalae. Na pocztku wszystko wygldao
dobrze, czuem spokj i senno, a nagle... BUM-BUM-BUM... zaczynao si bicie w werbel. Umierzaem je hiperwentylacj. Po dziewiciu prbach porzuciem wic t praktyk i w cigu tygodnia wszystko
wrcio do normy.
Ale nawet tych dziewi razy wystarczyo dla skutecznego podporzdkowania sobie duchw. Wykonaem jeszcze trzy czy cztery Rytuay Nienarodzonego i daem sobie spokj z t praktyk. Staa si dla
mnie zbyt wywiechtana.

114

*->

Wykradajc ogie z nieba

">

Nie ma nic zego w porzuceniu jakiej praktyki, kiedy zdoao


si j opanowa i zaczyna nas nudzi. Lecz jeli jest dla nas cika,
straszna albo nudna, poniewa nie potrafimy jej waciwie wykona,
naley si do niej zmusi. Wszystko jest kwesti wyboru. Szkolimy si
po to, by co osign, a nie cigle do tego powraca, bo dopiero wtedy
moemy da si zapa w straszn puapk.

Moja teoria dotyczca pci animy i animusa nie sprawdza si w przypadku Crowleya. Jego
anio jest pci mskiej. Inaczej jest u mnie. Niech kady rozstrzygnie t kwesti po swojemu.
**

Crowley powiada, e litera F ma tutaj reprezentowa hebrajskie waw i greckie digamma.


Jej brzmienie znajduje si na pograniczu ou" i uu".
* Mj styl nieco si rni od stylu Crowleya.
Po raz kolejny Crowley nic pasuje do mojej teorii dotyczcej pci animy i animusa.
Chwilami odnosz wraenie, e na najgbszym poziomie swej aktywnoci anioy mog by
bezpciowe. Sprawdcie to na wasnej skrze.
1 Wielki Mag Abramelin podaje przepisy na sporzdzenie olejku i kadzida. Obydwa
wydzielajz siebie tak zniewalajcy zapach, e trudno odmwi autentycznoci jego ksidze.
Jeeli chcecie przyrzdzi olejek Abramclina, poczcie cztery partie olejku cynamonowego
z dwiema partiami olejku z mirry, jedn parti olejku galangalowcgo oraz trzema i p partiami
oliwy. W przypadku kadzida zmieszajcie ze sob cztery partie ywicy olibanowej, dwie partie
styraksu i jedn parti trocin z aloesu, ry, cedru lub jakiej innej piknie pachncej roliny.
Podgrzejcie t mikstur na rozarzonej metalowej pycie (nad wieca lub wgielkiem). Dziki
temu wydziel si z niej wonne olejki, a jednoczenie unikniemy dymu, pochodzcego ze
zwglajcej si ywicy (co mogoby si zdarzy, gdybymy pooyli mieszank bezporednio
na wglu).

115