KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (Ministry of Education Malayisa) BAHAGIAN PSIKOLOGI & KAUNSELING (Psychology & Counseling Division) BLOK B, JALAN P8C

-1
Faks

Telefon : :

03-8890 7800 (Talian Umum) 03-8890 7959

PRESINT 8 62250 PUTRAJAYA

Rujukan Kami :

KPM.BPsK.S.500-1/3/2( )

Disember 2009 Kepada Semua Ketua Jabatan/Bahagian Semua Pengarah Institut Perguruan Semua Pengarah Kolej Matrikulasi Semua Pegawai Pelajaran Daerah

Tuan, IKLAN PENGISIAN JAWATAN KAUNSELOR GRED 44 DAN 41 (TERBUKA) DI BAHAGIAN PSIKOLOGI & KAUNSELING, INSTITUT PERGURUAN DAN KOLEJ MATRIKULASI, KEMENTERI AN PELAJARAN MALAYSI A Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara diatas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa, terdapat kekosongan jawatan Kaunselor Gred 44(Terbuka) dan 41(Terbuka) di Kementerian Pelajaran Malaysia. Kekosongan jawatan tersebut adalah di Bahagian Psikologi & Kaunseling, Institut-Institut Perguruan dan Kolej- Kolej Matrikulasi bagi tujuan pengisian tahun 2010. 3. Sehubungan dengan itu, Kementerian mempelawa pegawai-pegawai di bawah pentadbiran tuan mengemukakan permohonan untuk dilantik (secara pertukaran sementara) bagi mengisi jawatan-jawatan tersebut. Bersama-sama ini disertakan maklumat terperinci mengenai kekosongan jawatan berkaitan: i) ii) Iklan kekosongan jawatan seperti Lampiran A; Maklumat k e kosongan jawatan di Bahagian Psikologi & Kaunseling, Institut-Institut Perguruan dan Kolej-Kolej Matrikulasi, Kementerian Pelajaran Malaysia seperti di Lampiran B; Senarai tugas jawatan Kaunselor seperti di Lampiran C; Borang permohonan Lampiran D; BPsK/001/02 seperti di …2/-

iii) iv)

-24. Adalah diharapkan pihak tuan dapat menghebahkan pelawaan ini kepada semua pegawai yang berkelayakan di bawah pentadbiran tuan. Sebarang pertanyaan sila hubungi Pn. Halawiah Safinas binti Ishak di talian 03-8890 7832. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dikemukakan terus kepada alamat berikut sebelum tarikh tutup permohonan ini iaitu pada 15 Februari 2010: Setiausaha Bahagian Bahagian Psikologi dan Kaunseling Kementerian Pelajaran Malaysia Blok B Jalan P8C-1 Presint 8 62250 PUTRAJAYA.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “CINTAILAH BAHASA KITA” Saya yang menurut perintah,

(HAJI MASBAH BIN DATO’ HAJI MOHD TAHA) Bahagian Psikologi dan Kaunseling b.p. Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia.

“ 1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN ”

2

Lampiran A Iklan Kekosongan Jawatan Kaunselor Gred 44 dan 41 (Terbuka) Di Bahagian Psikologi & Kaunseling, Institut-Institut Perguruan dan Kolej-Kolej Matrikulasi, Kementerian Pelajaran Malaysia 1. Jawatan Kosong i) Jawatan : : : ii) iii) iv) v) vi) Kementerian Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan Taraf Jawatan Jadual Gaji Gred 44 : : : : : P1T1 RM2982.99 – P1T14 RM4936.63 P2T1 RM3301.65 – P2T14 RM5418.18 Gred 41 P1T1 RM1695.85 – P1T27 RM4645.85 P2T1 RM1790.74 – P2T27 RM4924.12 P3T1 RM1889.27 – P3T27 RM5226.19 2. Kelayakan i) ii) iii) Warganegara; Telah disahkan dalam perkhidmatan; Memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Bimbingan dan Kaunseling yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (menepati jadual Akta Kaunselor 1998 (Akta 580); 3 Pengurusan dan Profesional Perkhidmatan Sosial Pertukaran Sementara Kaunselor Gred 44(Terbuka) Kaunselor Gred 41 (Terbuka)

Kementerian Pelajaran Malaysia

iv)

Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; Mempunyai pengalaman dan kemahiran yang sesuai dengan bidang tugas jawatan pinjaman; Calon-calon yang berdaftar dan mendapat Sijil Lembaga Kaunselor Malaysia akan diberi keutamaan. Amalan dari

v)

vi)

3. Faedah yang ditawarkan kepada Kaunselor Gred 44 dan 41 (Terbuka) i. ii) Diberi insentif tidak lebih dari tiga pergerakan gaji jawatan asal; Pelantikan secara pertukaran sementara tidak akan menyebabkan perkhidmatan asal pegawai terputus kecuali mereka meletak jawatan, ditamatkan perkhidmatan, buang kerja, bersara / dibersarakan atau meninggal dunia; Semasa dalam tempoh pertukaran sementara pegawai layak dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dalam perkhidmatan asal; Layak mendapat cuti haji dan cuti bersalin sekiranya pegawai masih belum mengguna atau menghabiskan kemudahan tersebut sebelum ditukarkan secara pertukaran sementara; dan Layak menerima cuti rehat mengikut kelayakan jawatan pertukaran sementara.

iii)

iv)

v)

4.

Cara Memohon i) Permohonan hendaklah dikemukakan dengan menggunakan borang BPsK/001/02 yang boleh didapati di : Bahagian Psikologi dan Kaunseling, Kementerian Pelajaran Malaysia, Blok B, Jalan P8C-1 Presint 8, 62250, Wilayah Persekutuan Putrajaya

4

ii)

Permohonan hendaklah dikemukakan melalui ketua jabatan masingmasing yang disertakan dengan Kenyataan Perkhidmatan yang di kemaskini dan salinan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan untuk 3 tahun terakhir; Semua permohonan hendaklah disertakan dengan salinan sijil-sijil kelayakan, salinan kad pengenalan dan sijil kelahiran yang telah disahkan; Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat berukuran 32cmx22cm ke alamat berikut: Setiausaha Bahagian, Bahagian Psikologi & Kaunseling, Kementerian Pelajaran Malaysia, Blok B, Jalan P8C-1, Presint 8, 62250 Putrajaya.

iii)

iv)

v)

Permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan atau tidak dikemukakan melalui ketua jabatan adalah ditolak.

5. Urusan Temuduga Calon yang layak akan dipanggil temuduga selewat-lewatnya dalam tempoh satu bulan daripada tarikh tutup iklan ini. Sekian.

5

Lampiran C

TUGAS KAUNSELOR DI AGENSI AWAM 1. Merancang, menyelaras dan memberikan perkhidmatan kaunseling yang merangkumi empat (4) aspek : a. b. c. d. 2. 3. 4. 5. pertumbuhan dan perkembangan; pencegahan; Intervensi; dan Pemulihan

Menjalankan sesi kaunseling secara individu dan berkelompok; Mengadakan ceramah, syarahan, bengkel, seminar dan sebagainya; Menjadi perantara sebelum merujuk klien kepada pihak psikiatri; Menyimpan semua fail / rekod / sesi tindakan susulan (follow -up) dan statistik; kaunseling untuk tujuan

6. 7. 8. 9.

Membantu menjalankan ujian/inventori psikologi, analisis dan kaji selidik; Mengadakan aktiviti kaunseling selaras dengan aktiviti unit; Mengambil maklumat dan data-data anggota yang bermasalah; Bertanggungjawab melaporkan aktiviti kaunseling sekurang-kurangnya enam (6) bulan sekali kepada Bahagian Psikologi dan Kaunseling, Kementerian Pelajaran Malaysia; dan

10. Mengkaji/merancang cadangan tatatindak penubuhan b a h a g i a n kaunseling di Kementerian/Jabatan.

BPsK/001/02 Untuk Kegunaan Pejabat Tarikh Terima : Nombor Rujukan : Keputusan :
PERMOHONAN UNTUK MENGISI JAWATAN KAUNSELOR GRED 44 DAN 41 (TERBUKA) DI BAHAGIAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING, INSTITUT PERGURUAN DAN KOLEJ-KOLEJ MATRIKULASI, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Lampiran D

a.

Maklumat Pemohon i. Nama Penuh :

ii. iii. iv. v.

Kad Pengenalan : Tarikh Lahir : Taraf Perkahwinan : Alamat Rasmi : (Kem./Jab./Bah./Sek.) Berkahwin/Bujang/Duda/Janda
* Potong mana yang tidak berkenaan

vi. v. b.

No. Telefon : No. Tel Bimbit :

Maklumat Pasangan i. Nama Suami/Isteri :

ii. iii.

Tarikh Perkahwinan Pekerjaan Suami/Isteri Jawatan Gred

7

iv.

Alamat tempat kerja :

c.

Maklumat Pemohon i. Jawatan Hakiki :

ii. iii. iv. v. d.

Tarikh Lantikan : Tarikh Pengesahan : Gaji Hakiki Sebulan : Tarikh Pergerakan Gaji :

Maklumat Akademik i. Kelayakan Bahasa Malaysia : Sijil Pelajaran Malaysia/Setaraf ii. Kelayakan Akademik : Sijil Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pengajian Malaysia Diploma Sarjana Muda Ijazah Sarjana Ijazah Ph. D Bidang Keputusan Sekolah/Institusi Tahun diperolehi Gred :

8

e.

Maklumat Kelayakan Ikhtisas (jika berkaitan) i. Nama Universiti :

ii.

Jenis Kursus diikuti :

iii.

Subjek Pengkhususan :

iv. f.

Tahun diperolehi :

Pengalaman Bertugas Bil. Kem/Jab/Bah/ Sek. Tempoh Dari Hingga Bidang Tugas Kumpulan Sasaran

* Sekiranya ruang tidak mencukupi, boleh gunakan kertas lampiran

g.

Kursus/Seminar yang pernah dihadiri Bil. Nama Kursus/Seminar Taraf Penyertaan Tarikh

* Sekiranya ruang tidak mencukupi, boleh gunakan kertas lampiran

9

h. I. II. III. IV.

Hasil Penulisan ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

i.

Cadangan Penempatan Mengikut Keutamaan a. Bahagian Psikologi & Kaunseling b. Institut Perguruan c. Kolej Matrikulasi
* Sila letakkan nombor mengikut susunan 1-3

j.

Saya akui bahawa maklumat yang diberikan adalah benar dan sekiranya maklumat itu didapati palsu, permohonan saya akan terbatal dan jika saya telah ditawarkan, perkhidmatan saya sebagai pegawai yang ditukar sementara akan ditamatkan serta-merta.

Tandatangan :

Tarikh :

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful