1.

Popíšte význam slova technológia
Technológia: je náuka o výrobných postupoch, metódach, strojoch a zariadeniach, ktorými sa suroviny
alebo polovýrobky menia na hotové výrobky.

1

2. Popíšte význam slova metalurgia
Metalurgia: sa zaoberá procesmi výroby kovov zo základných surovín pomocou chemických,
fyzikálnych a mechanických pochodov.

2

3. Popíšte význam slova hutná druhovýroba
Hutná druhovýroba: spracováva východzie kovové materiály tvárnením za tepla alebo
za studena, popr. liatím na polotovary.

3

4. Popíšte čím sa zaoberá strojárska technológia
Technológia strojárskej výroby: zahrňuje oblasť výrobných procesov v strojárskom priemysle.

4

5. Vymenujte základné technologické procesy
Medzi základné technologické procesy patria:
zlievarenstvo, tvárnenie, obrábanie, zváranie, tepelné spracovanie, povrchové úpravy, montáž, kontrolné procesy.

5

6. Vymenujte základné strojárske materiály
Normalizované:
ingoty, predvalky, bramy, bloky, ploštiny, sochory, profilové tyče jednoduchého a tvarového prierezu, drôty, plechy, pásy, rúrky, tenkostenne profily

Nenormalizované:
Odliatky, výkovky

6

7. Vymenujte základné vlastnosti kovov a ich zliatin
1.) Fyzikálne:Hustota Merná hmotnosť Modul pružnosti v ťahu a v šmyku Teplotná rozťažnosť Tepelná vodivosť Merná teplotná vodivosť Elektrická vodivosť Magnetické vlastnosti Teplota tavenia Teplota tuhnutia 2.) Mechanické: Pevnosť v ťahu Rm Medza sklzu v ťahu Ťažnosť Konštrukcia charakteristika plasticity pevnostné charakteristiky ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.) Chemické: Korózna odolnosť Žiaruvzdornosť 4.) Technologické: Zlievateľnosť Tvárniteľnosť Zvariteľnosť Obrobiteľnosť

7

8. Vymenujte mechanické vlastnosti
Mechanické:
Pevnosť v ťahu Rm Medza sklzu v ťahu Ťažnosť Konštrukcia charakteristika plasticity pevnostné charakteristiky ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8

9. Vymenujte technologické vlastnosti
Technologické:
Zlievateľnosť Tvárniteľnosť Zvariteľnosť Obrobiteľnosť

9

10. Popíšte, čo je to zlievateľnosť
Zlievateľnosť: súbor vlastnosti kovov, ktoré umožňujú výrobu vyhovujúcich odliatkov.

10

11. Popíšte, čo je to tvárniteľnosť
Tvárniteľnosť: schopnosť materiálu meniť tvar pri určitých termomechanických podmienkach
bez porušenia celistvosti.

11

12. Popíšte, čo je to zvariteľnosť
Zvariteľnosť: schopnosť vytvoriť akostný zvarový spoj za určitých podmienok zvárania.

12

13. Popíšte, čo je to obrobiteľnosť
Obrobiteľnosť: je súhrn mechanických a fyzikálnych vlastností materiálu, ktoré majú vplyv
na výsledok procesu obrábania

13

14. Rozdelenie a označovanie ocelí podľa STN

Rozdelenie a označovanie ocelí STN 42 0002
každá oceľ má svoj materiálový list

Ocele konštrukčné

Ocele nástrojové

Uhlíkové ocele

Zliatinové ocele

Doplnkové čísla Základná značka

Trieda ocele

1X XXX.XX

Stupeň tvárnenia

1-oceľ (tvárnená) Stav ocele (druh tepelného spracovania) Označenie akosti Význam 3. a 5. čísla v značke sa mení podľa triedy ocelí

Poradové číslo

Ocele podľa triedy: 10 – bez zaručeného chemického zloženia
11 – konštrukčné 14

12 – uhlíkové 13 – pružinové 14 – chrómové 15 – žiarupevné 16 – žiaruvzdorné 17 – antikorózne 19 – nástrojové ocele (18 – používa sa v práškovej metalurgii)

15. Liatiny, obsah uhlíka a kremíka, vlastnosti liatin.
Liatiny obsahujú viac ako 2,14 % C obsah uhlíka: 2,5 až 3,8 % C Obsah kremíka: 0,8 až 3,5 % Si

Sivá liatina (2.5-3.8% C, 0.8-3.5% Si) • Lom sivý, uhlík sa vyskytuje vo forme grafitu, je lacná, dobre zlievateľná. • Výhodné mechanické vlastnosti (nízka plasticita a húževnatosť, malá citlivosť na vruby), dobrá obrobiteľnosť, má dobré tlmiace účinky Si ↑ - grafit hrubší - Rm ↓ Tvárna liatina Biela liatina Tvrdená liatina Temperovaná liatina s bielym lomom Temperovaná liatina s čiernym lomom Temperovaná perlitická liatina Legované liatiny

15

16. Vymenujte najvýznamnejšie neželezné kovy
Sú to: ľahké kovy – hliník, horčík, titán Kovy s nízkymi teplotami tavenia – olovo, cín, ortuť, zinok Kovy so strednými teplotami tavenia – meď, dusík Kovy s vysokými teplotami tavenia – vanád, molybdén, volfrám Kovy ušľachtilé – striebro, zlato, platina

16

17. Základné rozdelenie plastov
Podľa pôvodu sa plasty delia:
• Plasty z kondenzačných produktov – patria tu plasty získané z fenolformaldehydových živíc, polyamidov, aminoaldehydov živíc, polyesterov a pod. • Plasty z polymerizačných produktov – napr. polyvinyl, chloridy, polyakryláty, polyméry etylénu, styrénu a iných uhľovodíkov • Plasty z prírodných produktov – sú to zlúčeniny celulózy, rôzne druhy celuloidu pripravené zo splodín reakcie celulózy s kyselinou dusičnou. Do tejto skupiny patria plasty z bielkovín rastlinného a živočíšneho pôvodu, z asfaltu, z bitúmenov, z rastlinných olejov a kaučuku.

Podľa správania sa plastov v závislosti na teplote sa plasty delia:
• plastoméry (termoplasty) – môžu sa teplom tvárniť, pôsobením za tepla vždy zmäknú a chemicky 17

sa nemenia. Ohrev a ochladzovanie je možné opakovať bez zmeny vlastností materiálov. • duroméry (reaktoplasty) – možno teplom vytvrdzovať. Po vytvrdení sa stávajú netaviteľnými a nerozpustnými.

Do skupiny plastov patria aj elastoméry – prírodný kaučuk a syntetické kaučuky.

18. Zložené materiály - kompozity
Zložené materiály (kompozity) – kompozitné materiály sú zložené materiály, ktoré predstavujú
progresívny typ materiálov. Sú to heterogénne systémy, tvorené minimálne dvoma fázami, zvyčajne rozdielneho chemického zloženia, ktoré sa líšia odlišnými fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami. Matrica tvorí spojitú fázu, sekundárna fáza (výstuž) je zvyčajne nespojitá, tvorená časticami rôzneho tvaru (guľovitý, doštičkovitý, vláknovitý). Najčastejšie sa kompozity členia: a) podľa geometrického tvaru sekundárnej fázy (tzv. plniva) na zložené materiály dispezne spevnené a na zložené materiály spevnené tenkými vláknami. b) podľa povahy matrice na: - kompozity s kovovou matricou - kompozity s polymérnou matricou - kompozity s keramickou matricou 18

Kompozity patria medzi materiály s veľkou perspektívou použitia v technike, pretože môžu spĺňať rad protichodných požiadaviek.

19. Popíšte, výrobný proces v strojárstve
Výrobný proces: je súhrn činností v dôsledku, ktorých sa východzie materiály – polotovary menia na
hotové výrobky s vlastnosťami zodpovedajúcimi ich funkčnému určeniu

19

20. Popíšte činnosti v technickej príprave výroby
Technická príprava výroby: Zahrňuje všetky činnosti spojené s návrhom výrobku, prípravou
výrobnej dokumentácie, overenia, návrhom organizácie a riadenia výrobného procesu

20

21. Základné časti a štruktúry strojárskeho výrobku
Štruktúra strojárenského výrobku: • Súčiastka: je časťou strojárenského výrobku, spravidla vyrábaná z jedného kusu materiálu rôznymi technologickými metódami bez montáže (môže byť výrobkom napr.lyžička) • Podskupina: je viac súčiastok rozoberateľne, alebo nerozoberateľne spojených do jedného celku, ktorý vstupuje samostatne do montážneho celku • Montážny celok: je samostatná časť výrobku. Z hľadiska funkčného alebo montáže je zložený z viacerých podskupín • Konečný strojárenský výrobok pozostáva z viacerých spolu zmontovaných skupín

21

22. Druhy strojárskych výrob
Hromadná: Produkciou hromadnej výroby sú výrobky úzkeho sortimentu a štandardného typu vyrobené pre široký okruh spotrebiteľov. V hromadnej výrobe sa realizuje na jednom mieste stále sa opakujúca operácia Sériová: Vyrábajú sa skupiny súčiastok (výrobkov) pravidelne v dávkach nasledujúc po určitých prestávkach • Rozdelenie: malosériová – do 100 súčiastok veľkosériová – do 1000 súčiastok strednosériová – 100 až 500 súčiastok Kusová: Vyrábajú sa výrobky širokého sortimentu v malých množstvách a často individuálne. Výroba výrobkov sa obyčajne neopakuje, používajú sa univerzálne stroje

22

23. Nakreslite štruktúru výrobného procesu v strojárskom podniku

23

Výrobný proces v strojárstve
Technická príprava výroby Technologické procesy Kontrolné procesy
Kontrola polotovarov Kontrola v procese výroby Kontrola povýrobná

Príprava výrobnej dokumentácie, Organizovanie riadenie výrobných procesov

Pomocné technologické procesy

Základné technologické procesy

Obslužné technologické procesy

Nástroje a prípravky

Príprava polotovarov

Výroba súčiastok

Výroba Doprava

Údržba strojov a zariadení

Normálie
-skrutky -ložiská -matice ostatné

Laboratóriá Montáž Skladové hospodárstvo

24. Popíšte, čo je to zlievarenstvo
24

Zlievarenstvo: spôsob výroby odliatkov, pri ktorom sa roztavený kov vlieva do dutiny formy, v ktorej
nastáva tuhnutie taveniny a získava sa tzv. surový odliatok. Po odstránení vtokovej a náliatkovej sústavy sa získava tzv. hrubý odliatok a po jeho opracovaní podľa konštrukčného výkresu súčiastky čistý odliatok.

roztavený kov

dutina formy

tuhnutie taveniny

surový odliatok

25. Vymenujte zlievarenské vlastnosti kovov a ich zliatin
25

Zlievarenské vlastnosti:

- taviteľnosť - tekutosť - zabiehavosť - rozpustnosť plynov - odmiešavanie - zmrašťovanie

26. Popíšte technologický postup výroby odliatku
26

Technologický postup výroby odliatku:
Základné údaje: • strojnícky výkres súčiastky (tvar, rozmery, materiál, presnosť) • počet odliatkov. A) Určí sa spôsob výroby, ktorý zohľadňuje požadovaný počet kusov, hmotnosť a presnosť. B) Návrh modelového zariadenia - (modelu): a) voľba materiálu modelu b) voľba deliacej plochy c) stanovenie celkových prídavkov – zmraštenie, obrábanie, technologické prídavky – úkosy, polomery zaoblenia. d) rozhodnutie o predlievaní otvorov, stanovenie tvaru a počtu jadier e) určenie rozmerov známok C) Voľba spôsobu výroby foriem z hľadiska: • voľby formovacích materiálov (plnivo a pojivo) • spôsobov používaných v zlievarni • voľby formovacích rámov (veľkosť, tvar, materiál) • sériovosť výroby (ručné, strojné) D) Voľba spôsobu výroby jadier E) Výpočet vtokovej sústavy F) Určenie tepelných uzlov, stanovenie miest náliatkov a chladidiel, výpočet veľkosti náliatkov G) Určenie (druh a počet modelov, modelové dosky, formovacie rámy, spotreba formovacej zmesi H) Určenie (teplota liatia, doba liatia, zaťažovanie foriem) I) Výpočet doby chladnutia 27

K) Určenie tepelného spracovania L) Určenie kontroly a preberacích predpisov podľa zákazníka (STN)

27. Čo patrí do modelového zariadenia?
Modelové zariadenie zahrňuje: modely, šablóny, jadrovníky, pôdnice a modelové dosky

28

28. Čo je to model?
Modely: sú prípravky na vytvorenie dutiny vo forme, ktoré zohľadňujú: zmraštenie, prídavky na
obrábanie, technologické prídavky, úkosy.

29

29. Vysvetlite pojem zmraštenie
• Zmena rozmerov odliatku po vychladnutí. Miera zmraštenia sa zohľadňuje pri výrobe modelu používaním špeciálnych zlievarenských metrov, ktoré majú zväčšenú stupnicu o hodnotu zmraštenia. Miera zmraštenia závisí hlavne na zložení zliatin. Sivá liatina Oceľ na odliatky Mosadze 0,5 – 1,2 % 1,5 – 2 % 1,7 – 2,2 % bronz zliatiny horčíka zliatiny hliníka 1,3 – 2,5 % 1,1 – 1,4 % 0,8 – 1,5 %

30

30. Vysvetlite pojmy prídavky na obrábanie a prídavky technologické
Prídavok na obrábanie: je vrstva materiálu na vonkajšej strane alebo vnútornej ploche odliatku,
ktorá umožňuje dosiahnuť obrobením presnosť rozmerov a akosti povrchu, podľa výkresu súčiastky. Určuje sa podľa STN 01 4980. Závisí od rozmerov súčiastky, materiálu a stupňa presnosti odliatku a polohe deliacej plochy.

Prídavok technologický: je vrstva materiálu na vonkajšej alebo vnútornej strane, ktorá umožňuje
dosiahnuť usmernené tuhnutie, alebo uľahčuje výrobu.

31

31. Aké majú byť zlievarenské úkosy a prečo ich volíme?
Úkosy zabezpečujú ľahké vyberanie modelu z formy, prípadne jadra z jadrovníka. Určujú sa na kolmých stenách k deliacej rovine. Ich veľkosť závisí na rozmeroch odliatku, od technológie výroby a materiálu odliatku. Úkosy sa volia podľa STN 04 2021, najčastejšia veľkosť je 1:50 až 1:100. Podľa vzťahu úkosu k menovitému rozmeru odliatku a rozoznávajú úkosy typu A, B a C.

32

32. Aký je účel šablónovacieho zariadenia?
Je to zariadenie pre výrobu foriem a jadier, pozostávajúce z vodiaceho zariadenia a vlastnej šablóny. Rozlišuje sa šablónovanie rotačné, pozdĺžne a priečne.

33

33. K čomu nám slúžia jadrovníky?
Vnútorné dutiny a otvory v odliatku sa vytvárajú pomocou zvláštnych foriem, ktoré nazývame jadrá. K zhotoveniu jadra sa používajú jadrovníky. Tvar dutiny jadrovníka zodpovedá tvaru jadra.

34

34. Čo sú to známky jadier?
Známky jadier: sú predlžené časti jadier, ktorými sú jadrá uložené vo forme do známkových lôžok, vytvorených známkami na modeli. Známky zvislých jadier majú kužeľový tvar.

35

35. Popíšte a nakreslite vtokovú sústavu pre odliatok zo sivej liatiny
Vtoková jamka Vtokový kanál Lapač trosky – troskový kanál Zárezy

36

36. Popíšte a nakreslite vtokovú sústavu pre odliatok z ocele
Vtoková jamka Vtokový kanál 37

Rozvádzací kanál Zárezy

37. Akú funkciu spĺňajú náliatky?
Náliatok: je zásobáreň tekutého kovu, pomocou ktorej nahrádzame v odliatku úbytok kovu vzniknutý
zmraštením. Musí mať dostatočný objem, kov náliatku má stuhnúť až po stuhnutí kovu odliatku.

38

Náliatok 1 – otvorený horný 2 – uzatvorený bočný

38. Ako rozdeľujeme formy podľa množstva odlievaných odliatkov?
1) jednorazové – pre jediný odliatok 2) polotrvalé formy – viacnásobné použitie (30 – 300 odliatokov), závisí od materiálu, z ktorého je 39

zhotovená 3) trvalé formy – kovové formy – neželezné kovy a zliatiny železa – 100 až 105 kusov

39. Ktoré sú základné zložky formovacích zmesí?

40

40. Vymenujte materiály modelov
41

Drevené modely – najviac používané Kovové modely – z kovových materiálov sa na výrobu modelových zariadení najviac používajú liatiny, hliníkové zliatiny a mosadze Modely z plastických hmôt – z plastických látok sa používa novodur, epoxidové a polyesterové živice s vhodnými plnivami

41. Popíšte výrobnú schému podniku pre výrobu odliatkov
42

MODELÁREŇ
Výroba modelového zariadenia
CENTRÁLNA ÚPRAVOVŇA FORMOVACIEHO MATERIÁLU

Príprava zmesí

Sklad modelového zariadenia

SKLAD RÁMOV

JADROVŇA Výroba jadier

FORMOVŇA
Výroba foriem Skladanie foriem Odlievanie odliatkov Vytĺkanie odliatkov

TAVIAREŇ
Príprava tekutého kovu

Vratný formovací materiál

ČISTIAREŇ A ÚPRAVŇA ODLIATKOV
Odstraňovanie vtokovej sústavy Tepelné spracovanie Úprava odliatkov

HRUBÝ ODLIATOK KONTROLA

EXPEDÍCIA (výpravňa)

42. Popíšte technologický proces tvárnenia
43

T V Á R N E N I E: technologický proces, pri ktorom sa mení tvar východiskového polotovaru
pôsobením vonkajšej sily prostredníctvom nástroja bez odoberania častíc materiálu v tuhom stave.

Stroj
Princíp - mechanický - hydraulický - pneumatický Technické parametre : - maximálna sila - počet zdvihov - rozmery stola, šmýkadla - zovretie - veľkosť zdvihu - rýchlosť šmýkadla

Polotovar
Vlastnosti: - chemické zloženie, fyzikálne vlastnosti - mechanické vlastnosti - výrobná história, povrchová drsnosť, štruktúra - skutočné rozmery Tvar – ingoty, bramy, sochory, plné profily, tyče, plechy valcované za tepla, za studena, drôty, rúry, Jäkl profily z plechu, kovové prášky, plasty, keramika, zeminy Rozmery

Technologický proces tvárnenia Nástroj
- jednoduchý - postupový - zlúčený - združený - zložitosť konštrukcie - životnosť - cena nástroja

Výtvarok
- zložitosť tvaru, mechanické vlastnosti po tvárnení, tvrdosť, drsnosť povrchu, skutočné rozmery, štrukturálna a kryštalografická textúra

43. Vymenujte základné práce plošného tvárnenia
44

44. Vymenujte základné práce objemového tvárnenia
45

45. Popíšte rozdelenie tvárnenia podľa teploty
46

47

46. Nakreslite ťahový diagram a popíšte čo je to spevnenie.

I – oblasť pružných deformácii II – oblasť homogénnych plastických deformácii (totálna plastická deformácia) III – oblasť lokálnych plastických deformácii Re – medza sklzu Rm – pevnosť v ťahu

Plastická deformácia (zmena tvaru), ku ktorej dochádza pri technologických tvárniacich procesoch za studena, spôsobuje zmenu mechanických, fyzikálnych vlastností kovu. Súhrn javov spojených s týmito zmenami nazývame spevnením.

48

47. Rekryštalizačná teplota, etapy rekryštalizácie.
Ohriatím kovu na teplotu rekryštalizácie Tr = (0,35 – 0,4). Ttav. Je možné obnoviť deformačnú schopnosť materiálu a v tvárnení pokračovať.

Zotavenie pri teplote Tz = (0,25 – 0,3) Ttav.

49

48. Vymenujte spôsoby strihania
Spôsoby strihania:
- Obyčajné strihanie - Dierovanie - Vystrihovanie - Ostrihovanie - Pristrihovanie - Nastrihovanie - Prestrihovanie - Pretrhávanie - Vysekávanie

50

49. Nakreslite jednoduchý strižný nástroj na dierovanie a popíšte etapy strihania

51

50. Popíšte, čo je to ohýbanie?
Ohýbanie je taká technologická operácia, pri ktorej vplyvom pôsobenia ohybového momentu systémom dvojice síl dochádza k trvalej zmene tvaru polotovaru. Operácie ohýbania sa rozdeľujú na: ohýbanie ohraňovanie rovnanie zakružovanie lemovanie obrubovanie osadzovanie - presadzovanie skrúcanie

52

51. Nakreslite schému ohýbania do tvaru „V“ v ohýbacom nástroji

53

52. Nakreslite schému ohýbania do tvaru „V“ na ohraňovacom lise

54

53. Nakreslite schému zakružovania trojvalcovou symetrickou a štvorvalcovou sústavou

55

54. Aké výrobky vyrábame pozdĺžnym ohýbaním na profilovacích kladkách?
tenkostenné profily v hutníckej druhovýrobe

56

55. Popíšte, čo je to ťahanie?
Ťahanie je taký technologický proces, pri ktorom sa z rovinného polotovaru (plechu) vytvárajú
duté telesá jednoduchých alebo zložitých tvarov. Ťahanie podľa STN 20 6001 sa delí na: ťahanie obyčajné ťahanie so stenčením steny spätné ťahanie žliabkovanie preťahovanie rozširovanie zužovanie

57

56. Nakreslite schému ťažného nástroja s pridržiavačom.

58

57. Nakreslite schému rotačného tvárnenia

59

58. Nakreslite priebeh síl a pretvárnej práce pri ubíjaní valca na lise a na buchare
Porovnanie práce lisu a bucharu

60

59. Popíšte technologický postup výroby výkovku
Technologický postup výkovkov voľným kovaním je rôzny a často značne zložitý. Pozostáva z mnohých vhodne zvolených kováčskych operácií. Medzi základné operácie voľného kovania patrí: ubíjanie, predlžovanie, osadzovanie, presadzovanie, prebíjanie (dierovanie), sekanie a ohýbanie.

61

Dierovanie (prebíjanie) – je kováčska operácia, pri ktorej vtlačovaním prebíjacieho tŕňa do polotovaru vytvárame otvor. Nástrojom je prebíjací tŕň (priebojník), ktorý má priečny prierez odpovedajúci požadovanému tvaru otvoru. Prebíjací tŕň môže byť plný alebo dutý. Schéma prebíjania plným prebíjacím tŕňom je na obr. 3.11. Postup otvoru dutým priebojníkom je znázornený na obr. 3.12.

60. Nakreslite schému upnutia zápustiek do barana a šaboty bucharu
62

61. Popíšte postup tvorby výkresu výkovku
63

Postup tvorby výkresu výkovku:

62. Popíšte spôsoby pretlačovania a nakreslite schému dopredného pretlačovania
64

63. Popíšte, čo je to zváranie
65

Zváranie kovov je metalurgický proces, pri ktorom sa vytvára nerozobrateľné spojenie prostredníctvom medziatómových väzieb medzi zváranými materiálmi priamo, alebo prostredníctvom prídavného materiálu pri ich ohreve alebo plastickou deformáciou. Pri zváraní môže a nemusí byť použitý prídavný materiál.

Základné pojmy a názvy: - Zvarok – je montážna jednotka zhotovená zváraním - Zvarový spoj – nerozoberateľné spojenie zhotovené zváraním - Prídavný materiál – materiál, ktorý sa pridáva do zvarového spoja - Zvarový kov – je odtavený z prídavného materiálu bez premiešania so základným materiálom - Zvarový kov spoja – kov odtavený z prídavného materiálu premiešaný so základným materiálom alebo iba roztavený základný materiál

66

64. Nakreslite zvar V a v ňom vyznačte základný materiál, okraj zvaru, koreň zvaru a teplom ovplyvnenú oblasť

67

65. Vymenujte metódy tavného zvárania
Metódy tavného zvárania:
Oblúkové zváranie: - Ručné obalenou elektródou - V ochranných atmosférach –MIG,MAG,WIG - Pod tavivom - Plameňové zváranie - Plazmové zváranie - Laserové zváranie - Elektrónové zváranie

68

66. Vymenujte metódy tlakového zvárania
Metódy tlakového zvárania:
Odporové zváranie - bodové - švové - výstupkové - stykové Tlakom za studena - trením - kováčske zváranie - zváranie výbuchom - difúzne zváranie - ultrazvukové zváranie

69

67. Popíšte princíp zvárania plameňom
Zváranie plameňom je proces, ktorý využíva teplo získané spaľovaním horľavého plynu, zmiešaného s kyslíkom v zváracom horáku. Ako horľavý plyn sa používa acetylén, menej plyny ako napr. vodík, propán, bután, svietiplyn, zemný plyn a pod.

70

68. Popíšte časti zariadenia pre zváranie plameňom
Zariadenia pre zváranie plameňom zahrňujú všetky technické prostriedky potrebné pre zváranie od zdroja potrebných plynov až po zváracie horáky (obr. 4.11). K zariadeniu pre zváranie plameňom patrí: a) zdroje zváracieho plynu a kyslíka b) redukčné ventily a fľašové ventily c) tlakové hadice d) zváracia súprava e) prídavný materiál pre zváranie Fľaše pre stlačené plyny Fľaše na plyny sú oceľové tlakové nádoby valcového tvaru. Hrúbka stien je od 5 – 8 mm, objem je od 20 – 40 l. Plynová fľaša sa skladá z vlastného telesa, hrdlového krúžku, ochranného klobúčika, ventilu, pätky a fľašového ventilu (obr. 4.12). Hrdlový krúžok slúži k naskrutkovaniu ochranného klobúčika, chrániaceho fľašový ventil. Fľašové ventily Každá tlaková fľaša ma v hornej zosilenej časti fľašový ventil, slúžiaci k naplneniu i uzatváraniu tlakového plynu. Fľašový ventil pre acetylén je oceľový, pre kyslík je lisovaný z mosadze. Redukčný ventil - sa pripája k fľašovému ventilu a má za úlohu znížiť tlak plynu odoberaného z fľaše resp. potrubia na pracovný tlak. Redukčné ventily sa líšia farebným označením a spôsobom pripojenia. Redukčný ventil ma dve časti (obr. 4.13). Vysokotlaková časť Tlakové hadice Tlakovými hadicami je vedený plyn k zváraciemu alebo rezaciemu horáku. Pre tento účel sa používajú vysokotlakové pryžové hadice s textilnou vložkou. Hadice kyslík – modrá acetylén - červená Zváracie horáky Zvárací horák je nástroj, ktorým sa zvára. V horáku sa zmiešava horľavý plyn 71

s kyslíkom za určitého pretlaku tak, aby sa dosiahla požadovaná výstupná rýchlosť a vhodný plameň pre určitý spôsob zvárania. Rozdelenie: vysokotlakové, nízkotlakové a špeciálne

69. Vymenujte chyby zvarov
Vyskytujúce sa chyby pri zváraní plameňom sú napr.:
- bubliny - póry - studený spoj - neprevarený koreň - trhliny - ciagle - vruby - chudobný zvar - vysoký zvar - nauhličený zvarový kov - spálený zvarový kov

72

70. Popíšte proces rezania kyslíkom a jeho použitie
Rezanie kyslíkom sa používa na tepelné delenie ocele. Na rezanie sa používajú rezacie horáky (obr. 4.27 a obr. 4.28). Proces rezania spočíva v predhriatí rezaného materiálu na zápalnú teplotu 1150ºC (oceľ) a následným privedením kyslíka pod tlakom, čím sa zaistí spaľovanie kovu a vytvorenie reznej medzery (obr. 4.27). Zápalná teplota je teplota, pri ktorej kov reaguje s kyslíkom, kedy je v časovej jednotke množstvo uvoľneného tepla vyššie než množstvo odvedeného tepla (obr. 4.29). Rezanie prebieha dovtedy, pokiaľ je kyslík privádzaný do miesta rezu. Správnu rýchlosť rezania je možné zistiť podľa

smeru výtoku oxidov z reznej medzery. Pri kolmom vedení rezacieho horáka musia oxidy opúšťať reznú hranu v smere osi horáku, popr. s miernym oneskorením (obr. 4.30). Proces rezania pozostáva: a) ohrev kovu na zápalnú teplotu b) oxidácia kovu c) vyfukovanie roztaveného kovu z reznej medzery

73

71. Spájkovanie a jeho rozdelenie podľa používaných prídavných materiálov
Spájkovanie – spôsob pevného spájania materiálov roztaveným kovom – spájkou, zvyčajne iného
chemického zloženia než majú spájkované materiály. Spájka má nižšiu teplotu tavenia než spájkované materiály. Pri spájkovaní nedochádza k nataveniu zvarových plôch základného materiálu ako pri zváraní.

Prídavné materiály:
• Prídavné materiály pri spájkovaní sa používajú dva druhy: spájka a tavivo • Podľa pracovnej teploty prídavné materiály pre spájkovanie sa rozdeľujú na: Mäkké spájkovanie – teplota tavenia spájky neprekročí 450 stupňov. Sn, Pb. Tvrdé spájkovanie - teplota tavenia spájky je vyššia než 450 stupňov. Ms, Al, Ag, Cu, Au, Pt.

74

72. Princíp zvárania elektrickým oblúkom
Zváranie elektrickým oblúkom patrí medzi tavné zváranie, kde pôsobením tepla elektrického oblúka sa natavujú zvarové plochy a potom sa spájajú. Pri zváraní obalenými elektródami oblúk súčasne odtavuje koniec elektródy, ktorý ako prídavný materiál sa zúčastňuje tvorby spoja. Pri oblúkovom zváraní ako zdroj tepla sa používa elektrický oblúk horiaci medzi elektródou a zváraným materiálom, ktorým sa taví kov elektródy a roztavuje povrch základného materiálu. Roztavený kov elektródy prechádza stĺpcom oblúka do tavného kúpeľa a zliatím tohto prídavného materiálu a nataveného základného materiálu, čím vzniká zvarový spoj. Schéma:

75

73. Prenos kovu v oblúku
Pri oblúkovom zváraní taviacou sa elektródou dochádza v stĺpci oblúka k prenosu roztaveného kovu elektródy do zvarového kúpeľa. Prenos prebieha rôznymi spôsobmi a je ovplyvňovaný predovšetkým prúdovou hustotou, napätím, atmosférou, obalom elektród, polaritou a iné. Druhy prenosu kovu v oblúku sú: skratový kvapkový sprchový 76

Skratový prenos - pri tomto type prenosu kvapka roztaveného kovu z elektródy pri styku s tavným kúpeľom vytvorí skrat medzi elektródou a tavným kúpeľom. Po prerušení skratu sa oblúk opäť zapáli. Zapálenie oblúka nastane v dôsledku rastúceho prúdu a k prerušeniu tzv. krčku medzi elektródou a kvapkou. Tento proces je uskutočňovaní pri nižšom napätí (krátky oblúk) a podkritickom prúde. Pri zváraní obalenou elektródou závisí druh prenosu aj na obale elektródy. Prenos je charakterizovaný etapou horenia oblúka a etapou skratu (obr. 4.40). Kvapkový prenos – pri kvapkovom prenose kovu oblúkom sa odtavujú menšie kvapky s frekvenciou 20 až 50 kvapiek za sekundu. Nedochádza ku skratom. Pokiaľ sa používa pulzujúci prúd, zodpovedá frekvencia prenosu kvapiek frekvencii pulzácie prúdu. Kvapkový prenos je charakteristický pre oblúkové zváranie v ochrannej atmosfére CO , (obr. 4.41 a).
2

Sprchový prenos – je bezskratový druh prenosu. Kvapky tekutého kovu sú jemne rozptýlené (tvoria “sprchu“), a pohybujú sa v smere osi elektródy (obr. 4.41 b). Sprchový prenos vzniká pri vyššom prúde (nadkritickej prúdovej hustote), dlhšom oblúku (t.j. vyššom napätí). Charakteristické je to pre oblúkové zváranie v ochrannej atmosfére bohatej na argón a dosahuje vysoký výkon odtavenia.

74. Vymenujte zváracie zdroje
Zváracie zdroje:

77

75. Prídavné materiály pre zváranie elektrickým oblúkom
78

76. Nakreslite schému oblúkového zvárania taviacou sa elektródou v ochrannom plyne
79

77. Nakreslite schému oblúkového zvárania netaviacou sa elektródou v inertnom plyne

80

78. Nakreslite schému odporového zvárania – bodové zváranie
81

79. Aký % obsah uhlíka predpisuje norma pre zváranie ocelí bez zvláštnych opatrení a aký má byť ekvivalentný obsah uhlíka?
82

Pre zváranie bez zvláštnych opatrení norma predpisuje obsah uhlíka max. 0,22%. Ekvivalentný obsah uhlíka max. 0,50%

80. Vymenujte základné práce ručného obrábania – popíšte postup zaškrabávania
83

Ručné obrábanie:
- Sekanie - pilníkovanie - zaškrabávanie – rovinné plochy, dosadzacie plochy - ručné rezanie závitov - brúsenie

Postup zaškrabávania:
Dlhými a silnými ťahmi najprv odstránime viditeľné nerovnosti a stopy po predchádzajúcom obrábaní. Zviditeľnenie menších nerovností dosiahneme zafarbením vrstvou špeciálnej akosti. Nepravidelným pohybom obrábanej súčiastky po pripravenej špeciálnej priamkovej doske (pravítko, tŕň) sa vyvýšené miesta súčiastky sfarbia. Takto označené miesta sa potom škrabákmi postupne odstraňujú. Postup opakujeme tak dlho, až dosiahneme požadované akosti obrábanej plochy. Akosť dotykových miest sa hodnotí počtom dotykových miest s plochou prímernej dosky na plochu.

81. Vymenujte základné spôsoby strojného obrábania
84

Strojné obrábanie:
- sústruženie - vŕtanie a vyvrtávanie - frézovanie - brúsenie - honovanie, lapovanie a superfinišovanie - hobľovanie a obrážanie - preťahovanie a pretláčanie - delenie materiálu

85

82. Vymenujte základné konštrukčné časti hrotového sústruhu
Univerzálny hrotový sústruh SN 32 Obežný priemer nad ložou Obežný priemer nad vybraním lože Vzdialenosť hrotov Vŕtanie vretena Rozsah otáčok Výkon hlavného motora 330 mm 520 mm 750 , 1000 mm 52 mm 14-2500 min-1 4 kW

Základné časti hrotového sústruhu:
vreteník koník skľučovadlo nožová hlava rýchlostná skriňa suport posuvová tyč závitová tyč lóže

86

83. Od čoho závisí spôsob upnutia obrobku pri sústružení?
Obrobky sa pri sústružení upínajú rôznymi spôsobmi. Spôsob upínania závisí na tvare obrobku, jeho
veľkosti a pomeru priemeru obrobku k jeho dĺžke, hmotnosti, požadovanej presnosti sústruženia, druhu obrábacieho stroja a počte kusov vyrábanej súčiastky, ktoré sa budú na stroji vyrábať.

a) trojčeľusťové skľučovadlo b) štvorčeľusťové skľučovadlo

5.16 upevnenie medzi hroty

87

84. Nakreslite schému sústruženia valcovej plochy priamym pravým uberacím nožom. Vyznačte pohyby a plochy.

88

85. Nakreslite monolitný sústružnícky nôž a popíšte jeho plochy a časti

89

86. Popíšte podstatu frézovania a nakreslite schému frézovania
Podstata frézovania:
Frézovanie je určené predovšetkým na opracovanie rovinných plôch a tie na obrábanie tvarových plôch. Pri frézovaní hlavný rezný pohyb vykonáva nástroj (fréza) a obrobok vykonáva pohyb do rezu. Pri frézovaní sa prierez triesky mení v dôsledku cykloidnej trajektórie rezného pohybu nástroja, tým sa mení hodnota reznej sily na reznej hrane. Výsledná rezná sila závisí na počte zubov a na ich okamžitej polohe.

90

87. Nakreslite schému protibežného a súbežného frézovania

91

88. Vymenujte druhy fréz pre frézovanie
Druhy fréz:
- kotúčová - tvarová - uhlová - drážkovacia

92

89. Pomenujte stroje na frézovanie a ich konštrukcie
Stroje pre frézovanie sú vyrábané v mnohých typoch a veľkostiach s celou radou príslušenstva: Podľa polohy vretena sú frézovačky: - vodorovné a zvislé Podľa konštrukcie a účelu sú frézovačky: - konzolové, stolové, rovinné a špeciálne Konštrukcia:

93

90. Vŕtanie a náväzné spôsoby vyhotovenia presných otvorov
Vŕtaním sa zhotovujú otvory do plného, alebo predupraveného polotovaru. Po vŕtaní môžeme otvory vyhrubovať a vystruhovať, za účelom dosiahnutia presného rozmeru a drsnosti. Zahlbovanie slúži pre tvarovú úpravu ústia otvorov a plôch k otvorom priliehajúcim. Hlavný pohyb môže vykonávať obrobok, alebo nástroj.

94

91. Nakreslite skrutkovitý vrták a popíšte jeho časti

95

92. Vymenujte základné konštrukčné časti stĺpovej vŕtačky

Konštrukčné časti: vreteník pracovný stôl základová doska

96

93. Popíšte podstatu hobľovania a obrážania
Hobľovanie a obrážanie sú dva vo svojej podstate podobné procesy. Hlavný rezný pohyb
je priamočiary vratný a vykonáva ho buď obrobok – hobľovanie, alebo nástroj – obrážanie. Posuv je prerušovaný a prebieha v úvrati vratného pohybu. Hobľovanie a obrážanie sú spôsoby obrábania, pri ktorých pracuje nástroj jednou reznou hranou, jeho relatívny pohyb k predmetu je priamočiary vratný. Tento hlavný rezný pohyb je priamočiary a vykonáva ho pri hobľovaní spravidla obrobok, pri obrážaní nástroj. Pohyb do záberu (posuv) je pretržitý a koná sa v úvrati pohybu hlavného. Hobľovanie a obrážanie je pomerne málo produktívne, ale nástroj je jednoduchý a lacný a dajú sa obrábať aj niektoré zložité tvary. Hobľovacie nože sa podobajú sústružníckym nožom, ale sú často vyhnuté a pri práci sa pracuje s veľkými posuvmi, až 20 mm. Nástroje sú upnuté v suportoch.

Obrobok alebo nástroj vykonáva vratný pohyb, čo je spojené so stratovým časom pri spätnom pohybe. Obrážanie delíme na obrážanie vodorovné a zvislé.

97

94. Popíšte brúsenie a prípady jeho použitia
Technológia brúsenia sa podobá frézovaniu. Pri brúsení je materiál z obrobku odoberaný reznými hranami brúsnych zŕn brúsneho kotúča vo forme veľmi malých a nepravidelných tvarov. Brúsny kotúč je nástroj s mnohými reznými hranami so zrnami nepravidelne rozloženými po obvode. Rezné hrany brúsnych zŕn majú nedefinovanú geometriu.

Nástroj – brúsny kotúč vykonáva hlavný rezný pohyb Posuv – vykonáva obrobok alebo nástroj.

98

95. Vymenujte spôsoby brúsenia plôch
1. Vonkajšie brúsenie: s pozdĺžnym posuvom s priečnym posuvom bezhrotové s pozdĺžnym posuvom s pozdĺžnym a priečnym posuvom planétové bezhrotové obvodom kotúča čelom kotúča

2. Vnútorné brúsenie:

3. Rovinné brúsenie:

4. Brúsenie tvarových plôch:

99

96. Vymenujte druhy brúsiv a spojív brúsnych kotúčov
Druhy brusív:
a) Karbid kremíka SiC – je tvrdší ako korund, najčistejší je svetlozelený až čierny a je pritom mäkší a húževnatý. Označenie je C49, C48, C47. b) Oxid hlinitý Al O (korund) – používa sa najčastejšie. Normálny korund obsahuje 85 až 95 % oxidu
2 3

hlinitého, je ružovej, červenohnedej farby (označenie A85, A98). Z chemicky čistého oxidu hlinitého sa vyrába biely korund, ktorý obsahuje až 99 % Al O (označenie A99).
2 3

c) diamant (prírodný alebo syntetické diamantové zrná) – diamantové brusivo je veľmi drahé. Vyžaduje zvláštnu výrobu kotúčov a používa sa predovšetkým pre tvarové a presné brúsenie.

Druhy spojív:
- keramické (K) - silikátové (S) - magnezitové (O) - šelakové (E) - pryžové (R) - z umelej živice (B)

100

97. Vymenujte spôsoby upnutia obrobkov pri brúsení
Spôsoby upnutia:
- medzi hrotmi - na trň - v skľučovadle

101

98. Nakreslite spôsob upnutia brúsneho kotúča na konci hriadeľa-vretena

102

Poznámky

103

Poznámky

104

Poznámky

105

Poznámky

106

Poznámky

107

Poznámky

108

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful