You are on page 1of 8

22

FSICA
Elixir e desenrolar unha das das opcins propostas.
Puntuacin mxima: Problemas 6 puntos (1,5 cada apartado). Cuestins 4 puntos (1 cada cuestin, terica ou prctica).
Non se valorar a simple anotacin dun tem como solucin as cuestins tericas.
Pode usarse calculadora sempre que non sexa programable nin memorice texto.

OPCIN 1
PROBLEMAS

1.- O traballo de extraccin do ctodo metlico nunha clula fotoelctrica 3,32 eV. Sobre el incide radiacin
de lonxitude de onda = 325 nm; calcula: a) a velocidade mxima coa que son emitidos os electrns; b)
o potencial de freado. (Datos 1eV = 1,6019-19J; 1e = -1,6019-19 C, 1nm = 10-9 m; me = 9,1110-31 kg; c =
3108 m/s ; h = 6,6310-34 Js ).
2.- Un satlite artificial de 64,5 kg xira arredor da Terra nunha rbita circular de radio R = 2,32 RT ; calcula:
a) o perodo de rotacin do satlite, b) o peso do satlite na rbita. (Datos RT = 6370 km; g0 = 9,80 m/s2).
CUESTINS TERICAS: Razoa as respostas as seguintes cuestins
1.- No interior dun conductor esfrico cargado i en equilibrio electrosttico cmprese: a) o potencial e o campo
aumentan dende o centro ate a superficie da esfera, b) o potencial nulo e o campo constante, c) o potencial
constante e o campo nulo.
2.- Nunha onda estacionaria xerada por interferencia de das ondas, cmprese: a) a amplitude constante, b) a
onda transporta enerxa, c) a frecuencia a mesma que a das ondas que interfiren.
3.- A relacin entre a velocidade dunha partcula e a lonxitude de onda asociada establcese: a) a travs da relacin
de Einstein masa-enerxa, b) por medio do principio de Heisemberg, c) coa ecuacin de De Broglie.
CUESTIN PRCTICA: Disponse dun proxector cunha lente delgada converxente, e desxase proxectar unha
transparencia de xeito que a imaxe sexa real e invertida e maior co obxecto. Explica cmo facelo; (fai un debuxo
mostrando a traxectoria dos raios).
OPCIN 2
PROBLEMAS
1.- Un protn acelerado por una diferencia de potencial de 5000 V penetra perpendicularmente nun campo
magntico uniforme de 0,32 T; calcula: a) a velocidade do protn, b) o radio da rbita que describe e o nmero
de voltas que da en 1 segundo. (Datos 1p = 1,6019-19 C , mp = 1,6710-27 kg ). (Fai un debuxo do problema).
2.- Una onda plana propgase na direccin x positiva con velocidade v = 340 m/s, amplitude A = 5 cm e
frecuencia = 100 Hz (fase inicial 0 = 0); a) escribe a ecuacin da onda, b) calcula a distancia entre dous puntos
cuxa diferencia de fase nun instante dado 2/3.
CUESTINS TERICAS: Razoa as respostas as seguintes cuestins
1.- Dous satlites artificiais A e B de masas mA e mB, (mA = 2mB), xiran arredor da Terra nunha rbita circular
de radio R: a) teen a mesma velocidade de escape, b) teen diferente perodo de rotacin, c) teen a mesma
enerxa mecnica.
2.- Si o ndice de refraccin do diamante 2,52 e o do vidro 1,27: a) a luz propgase con maior velocidade no
diamante, b) o ngulo lmite entre o diamante e o aire menor que entre o vidro e o aire, c) cando a luz pasa de
diamante a vidro o ngulo de incidencia e maior que o ngulo de refraccin.
3.- Na desintegracin -: a) O nmero atmico aumenta unha unidade, b) o nmero msico aumenta unha
unidade, c) ambos permanecen constantes.
CUESTIN PRCTICA
Cando no laboratorio mides g cun pndulo simple: a) cantas oscilacins convn medir?, b) qu precaucins se
deben tomar coa amplitude das oscilacins?, c) infle a masa do pndulo na medida de g?.

55

22

FSICA
Elixir e desenrolar unha das das opcins propostas.
Puntuacin mxima: Problemas 6 puntos (1,5 cada apartado). Cuestins 4 puntos (1 cada cuestin, terica ou prctica)
No se valorar a simple anotacin dun tem como solucin as cuestins tericas.
Pode usarse calculadora sempre que non sexa programable nin memorice texto.

PROBLEMAS

OPCIN 1

1.- Unha onda peridica ven dada pola ecuacin y(t,x)=10sen2(50t-0,20x) en unidades do S.I. Calcula:
a) frecuencia, velocidade de fase e lonxitude de onda; b) a velocidade mxima dunha partcula do medio, e
os valores do tempo t para os que esa velocidade mxima (nun punto que dista 50 cm da orixe).
2.- Un espello esfrico cncavo ten un radio de curvatura de 0,5 m. Determina analtica e graficamente
a posicin e o aumento da imaxe dun obxecto de 5 cm de altura situado en das posicins diferentes:
a) a 1 m do espello; b) a 0,30 m do espello.
CUESTINS TERICAS: Razoa as respostas as seguintes cuestins
1.- Como vara g dende o centro da Terra ate a superficie (supoendo a densidade constante)?: a) constante
g= GMT/R T2 ; b) aumenta linealmente coa distancia r dende centro da Terra g = g0r/RT; c) vara coa
distancia r dende o centro da Terra segundo g = GMT/(RT + r)2.
2.- Un cable recto de lonxitude l e corrente i est colocado nun campo magntico uniforme B formando
con el un ngulo . O mdulo da forza exercida sobre dito cable : a) ilBtg; b) ilBsen; c) ilBcos.
3.- A ecuacin de Einstein E=mc2 implica que: a) unha determinada masa m necesita unha enerxa E para
poerse en movemento; b) a enerxa E a que ten unha masa m que se move a velocidade da luz; c) E a
enerxa equivalente a unha determinada masa.
CUESTIN PRCTICA: A constante elstica dun resorte medida polo mtodo esttico: a) depende do
tipo de material?, b) vara co perodo de oscilacin?, c) depende da masa e lonxitude do resorte?
OPCION 2

1.- O perodo T1/2 do elemento radioactivo 60


Co 5,3 anos e desintegrase emitindo partculas , calcula:
27
a) o tempo que tarda a mostra en en converterse no 70% da orixinal; b) cantas partculas emite por segundo
unha mostra de 10-6 gramos de 60
Co?. (Dato: NA = 6,021023 mol-1)
27
2.- O perodo de rotacin da Terra arredor do Sol un ano e o radio da rbita 1,51011 m. Si Xpiter ten un
perodo de aproximadamente 12 anos, e si o radio da rbita de Neptuno de 4,51012 m, calcula: a) o radio
da rbita de Xpiter; b) o perodo do movemento orbital de Neptuno.
CUESTINS TERICAS: Razoa as respostas as seguintes cuestins
1.- Si o fluxo do campo elctrico a travs dunha superficie gaussiana que rodea a unha esfera conductora
cargada i en equilibrio electrosttico Q/0 , o campo elctrico no exterior da esfera : a) cero; b) Q/40r2;
c) Q/0.
2.- Cando a luz incide na superficie de separacin de dous medios cun ngulo igual ngulo lmite eso
significa que: a) o ngulo de incidencia e o de refraccin son complementarios; b) non se observa raio
refractado; c) o ngulo de incidencia maior que o de refraccin.
3.- O son dunha guitarra propgase como: a) unha onda mecnica transversal; b) unha onda electromagntica;
c) unha onda mecnica lonxitudinal.
CUESTIN PRCTICA: Na prctica da lente converxente, fai un esquema da montaxe experimental
seguida no laboratorio, explicando brevemente a misin de cada un dos elementos empregados.

56

CRITERIOS DE AVALIACIN / CORRECCIN


CONVOCATORIA DE XUO
OPCIN 1

OPCIN 2

Problema 1
a) Expresin da ecuacin fotnica de Einstein...... 0,50
Determinacin da frecuencia: = 9,2.1014 Hz........ 0,50
Determinacin da velocidade: v= 4,2. 105 m/s...... 0,50
b) Expresin da relacin entre o potencial de freado e a
enerxa cintica...................................................... 0,75
Clculo do potencial de freado: V= 5,0 .10-1 V..... 0,75

Problema 1
a) Expresin da ecuacin da velocidade................ 0,50
Determinacin da velocidade: v=9,8.105 m/s........ 0,50
Debuxo do problema............................................. 0,50
b) Plantexamento correcto da ecuacin das forzas.0,50
Clculo do radio de curvatura: R= 3,2. 10-2 m...... 0,50
Clculo do nmero de voltas/s : 4,9. 106 voltas/s... 0,50

Problema 2
a) Plantexamento correcto da ecuacin das forzas.0,75
Clculo do perodo de rotacin: T= 1,79. 104 s..... 0,75
b) Plantexamento correcto da ecuacin do peso do
satlite na rbita..................................................... 0,75
Clculo do peso do satlite: P= 1,17. 102 N.......... 0,75

Problema 2
a) Slo plantexamento da ecuacin de onda......... 0,50
Slo clculo dos valores de e/ou T.................... 0,50
Slo clculo dos valores de k e/ou .................... 0,50
Ecuacin y(x,t)= 5.10-2cos(200t-1,85x) (m)........ 1,50
(considrase vlida a funcin sinusoidal e o signo +)
b) Plantexamento................................................... 0,75
Determinacin da distancia x= 1,13 m............... 1,50

CUESTINS TERICAS
CUESTIN 1
Solucin: c
Eleccin correcta e xustificacin da resposta........ 1,00
Eleccin correcta e xustificacin non totalmente correcta
entre 0,25 e 0,50

CUESTINS TERICAS
CUESTIN 1
Solucin: a
Eleccin correcta e xustificacin da resposta........ 1,00
Eleccin correcta e xustificacin non totalmente correcta
entre 0,25 e 0,50

CUESTIN 2
Solucin: c
Eleccin correcta e xustificacin da resposta........ 1,00
Eleccin correcta e xustificacin non totalmente correcta
entre 0,25 e 0,50

CUESTIN 2
Solucin: b
Eleccin correcta e xustificacin da resposta........ 1,00
Eleccin correcta e xustificacin non totalmente correcta
entre 0,25 e 0,50

CUESTIN 3
Solucin: c
Eleccin correcta e xustificacin da resposta........ 1,00
Eleccin correcta e xustificacin non totalmente correcta
entre 0,25 e 0,50

CUESTIN 3
Solucin: a
Eleccin correcta e xustificacin da resposta........ 1,00
Eleccin correcta e xustificacin non totalmente correcta
entre 0,25 e 0,50

CUESTIN PRCTICA
Resolucin correcta sen debuxo........................... 0,50
Debuxo da traxectoria dos raios con explicacin da
localizacin do obxecto entre o foco e o centro de
curvatura................................................................ 1,00

CUESTIN PRCTICA
Explicacin correcta dos tres apartados da cuestin.... 1,00
Xustificacin de cada apartado individualmente..... 0,25
(por apartado)

57

CRITERIOS DE AVALIACIN / CORRECCIN


CONVOCATORIA DE SETEMBRO
OPCIN 1

OPCIN 2

Problema 1
a) Plantexamento correcto da ecuacin ............... 0,50
Slo clculo da frecuencia: 50 Hz......................... 0,50
Slo clculo do valor de : 5 m............................. 0,50
b) Plantexamento correcto da ecuacin ............... 0,50
Clculo da velocidade mxima: 1000 m/s........ 0,50
Determinacin do tempo para vmax: (n+0,2)/100 s...... 0,50

Problema 1
a) Plantexamento correcto da ecuacin ................ 0,50
Determinacin de : 4,12. 10-9 s-1.......................... 0,50
Clculo do tempo para chegar 70%: 8,66. 107s. 0,50
b) Clculo do n de partculas iniciais : 1,01016.... 0,75
Clculo do n de desintegracins: 4,13107 ......... 0,75
Problema 2
a) Plantexamento correcto da 3 lei de Kepler....... 0,50
Clculo do radio da rbita: 7,86. 1011 m................ 1,00
b) Plantexamento correcto da 3 lei de Kepler...... 0,50
Clculo do perodo: 1,64102 anos......................... 1,00

Problema 2
a) Debuxo da marcha dos raios............................. 0,75
Plantexamento correcto das ecuacins ................. 0,25
Clculo do de s: -0,33 m...................................... 0,25
Clculo de y: - 1,67 cm........................................ 0,25
b) Debuxo da marcha dos raios............................ 0,75
Plantexamento correcto das ecuacins ................ 0,25
Clculo do de s: -1,50 m...................................... 0,25
Clculo de y: -25 cm............................................ 0,25

CUESTINS TERICAS
CUESTIN 1
Solucin: b
Eleccin correcta e xustificacin da resposta........ 1,00
Eleccin correcta e xustificacin non totalmente correcta
entre 0,25 e 0,50

CUESTINS TERICAS
CUESTIN 1
Solucin: b
Eleccin correcta e xustificacin da resposta........ 1,00
Eleccin correcta e xustificacin non totalmente correcta
entre 0,25 e 0,50

CUESTIN 2
Solucin: b
Eleccin correcta e xustificacin da resposta........ 1,00
Eleccin correcta e xustificacin non totalmente correcta
entre 0,25 e 0,50

CUESTIN 2
Solucin: b
Eleccin correcta e xustificacin da resposta........ 1,00
Eleccin correcta e xustificacin non totalmente correcta
entre 0,25 e 0,50

CUESTIN 3
Solucin: c
Eleccin correcta e xustificacin da resposta........ 1,00
Eleccin correcta e xustificacin non totalmente correcta
entre 0,25 e 0,50

CUESTIN 3
Solucin: c
Eleccin correcta e xustificacin da resposta........ 1,00
Eleccin correcta e xustificacin non totalmente correcta
entre 0,25 e 0,50

CUESTIN PRCTICA
Descripcin da montaxe experimental e explicacin dos
elementos empregados.......................................... 1,00

CUESTIN PRCTICA
Explicacin correcta da influencia dos distintos elementos
na determinacin da constante elstica....................... 1,00
(cada apartado 0,25)

58

SOLUCINS CONVOCATORIA DE XUO


OPCIN 1
Problema 1

Problema 2

CUESTINS TERICAS
CUESTIN 1

No interior dun conductor esferico cargado e en


equilibrio electrosttico o campo nulo e o potencial
constante. Se hai campo nun conductor, as cargas
mvense e non podera existir o estado esttico
que se est supoendo. Polo tanto, E debe ser nulo
en todos os puntos interiores do conductor. Como E
se relaciona co potencial a travs dunha derivada,
isto implica que o potencial ten que ser constante.
CUESTIN 2

Unha onda estacionaria orixnase por interferencia de


das ondas harmnicas que se propagan na mesma
direccin e sentidos contrarios. Se as ondas teen a
mesma amplitude e frecuencia, a onda estacionaria
harmnica e de igual frecuencia que as ondas
orixinais. A sa amplitude r independente do tempo
pero vara senoidalmente con z. Os ns atpanse en
repouso. A onda non viaxa, non transporta enerxa

CUESTIN 3

O principio de de Broglie establece que a lonxitude


de onda asociada a unha partcula en movemento
est relacionada coa cantidade de movemento e coa
constante de Planck a travs da relacin = h/mv .
CUESTIN PRCTICA
Para que unha lente delgada converxente forme unha
imaxe real invertida e maior que o obxecto, o obxecto
ten que estar colocado a unha distancia maior que a
focal pero menor que o doble da focal

Problema 1

OPCIN 2

Problema 2

CUESTIN 3
CUESTINS TERICAS
CUESTIN 1

A desintegracin beta orixnase cando un neutrn do


ncleo se transforma nun protn, un electrn que sae
emitido e un neutrino. O ncleo conserva a masa pero
o numero atmico aumenta unha unidade

Teen a mesma velocidade de escape que

,
a resposta b non correcta porque teren a mesma
velocidade orbital e estar na mesma rbita

teen o mesmo periodo T=2R/v0 ; a c non correcta


porque teren diferente masa teen diferente enerxa
mecnica (1/2)GMm/R
CUESTIN 2

A lei de Snell seni.ni = senr.nr. Para ngulo lmite


senL.ni = 1 O ndice de refraccin n=c/v
A luz propgase con maior v no vidro que ten menor
ndice de refraccin
O ngulo limite no diamante-aire menor que o do
vidro-aire, porque o ndice de refraccin do diamante
maior que o do vidro e os dous maiores que o do aire.
En diamante-vidro o ngulo de incidencia menor
que o de refraccin porque o ndice de refraccin do
diamante mayor que o do vidro.

CUESTIN PRCTICA
Convn medir un numero suficiente (mis ou menos
10) para facer a media dos perodos medidos e as
minimizar erros nesa medida.
Deben ser pequenas para que se cumplan as
aproximacins de partida de que o pndulo realiza
un movemento harmnico simple.
Non, xa que o perodo ven dado por T=2(l/g)1/2

SOLUCINS SETEMBRO
OPCIN 1
Problema 1

Problema 2

CUESTINS TERICAS
CUESTIN 1

CUESTIN 3

Se supoemos que a Terra unha esfera maciza de


densidade constante, podemos calcular a masa (M)
que nun punto do seu interior causante da atraccin
gravitatoria:
d= M/V; d= M/ V
d = d
3
MT/(4/3)RT = M/(4/3)r3
M=(r3/RT3) MT
Como g = GM/r2, quedar:
g = G(r3/RT3) MT/r2 = g0r/RT
Obtense unha variacin lineal de g con r. A medida
que r dimine ( ir cara o interior da Terra) g tamn
dimine.

A ecuacin E=mc 2 relaciona unha determinada


enerxa coa masa equivalente na que capaz de
transformarse ou viceversa: Unha cantidade m de
masa pode producir unha enerxa E, e unha enerxa
E pode xerar unha masa m. As, a ecuacin presentada
a da equivalencia entre masa e enerxa, proposta
por Einstein.

O valor mximo de g obtense cando r = RT.


CUESTIN 2

A forza sobre un conductor no seo dun campo


magntico ven dada por un producto vectorial
do que se obtn F=ilBsen

CUESTIN PRCTICA
Se vara co tipo de material, xa que a deformacin
elstica do resorte depende da natureza do material
de que est constituido.
Non se contempla periodo de oscilacin para a medida
da constante elstica polo mtodo esttico.
En principio non depende da masa e lonxitude do
resorte, porque a medida realzase medindo un
alongamento do resorte dende o equilibrio esttico.

OPCIN 2
Problema 1
a)

b) 10-6 g = 10-6 6,021023 / 60 = 1,01016 partculas


A = N = 4,1210-9 1,001016 = 4,13107 ncleos
desintegrados
Problema 2
a) Pola 3 lei de Kepler T2 = KR3 sendo T o perodo
de revolucin do planeta e R o radio da sa rbita.
Aplicando esto Terra e o planeta Xupiter
T2T = KR3T
T2P = KR3p
de onde: T2T /T2p= R3T / R3p
R3p = R3T T2p /T2T
11
Rp = 7,8610 m
b) con respecto perodo orbital de Neptuno
T2T /T2N= R3T / R3N
T2N = R3N T2T /R3T
2
TN =1,6410 anos
CUESTINS TERICAS

CUESTIN 2
Segundo a lei de Snell, se un raio incide co ngulo
lmite non hai raio refractado, porque o ngulo de
refraccin de 90 graos

CUESTIN 3

O son transmitido dende un instrumento como unha


guitarra e unha onda sonora que se propaga como
unha mecnica lonxitudinal, onde a perturbacin
que se propaga son oscilacins de presins, e
esta oscilacion ten lugar longo da direccin de
propagacin.

O teorema de Gauss establece que o fluxo a travs


dunha superficie Gausiana

CUESTIN PRCTICA
Trtase de empregar unha lente para formar unha
imaxe a partir dun obxecto calquera. Para simplificar,
tmase un obxecto pequeno e lentes e demis
materiais dun equipo de ptica

A montaxe tpica como se representa na figura, onde


A un foco luminoso, B unha lente converxente
situada de tal xeito que os raios que recibe de A saian

paralelos, C un obxecto a reproducir, D a lente


converxente a estudio e E unha pantalla onde se
forma a imaxe.

CUESTIN 1