You are on page 1of 43

ПРОГРАМ

ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПЛАН:
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ годишње недјељно
1. Српски језик 180 5
2. Православна вјеронаука 36 1
3. Страни језик 1 72 2
4. Ликовна култура 72 2
5. Музичка култура 36 1
6. Природа и друштво 72 2
7. Математика 180 5
8. Физичко васпитање 108 3
9. Васпитни рад с
36 1
одјељењском заједницом
УКУПНО: 792 22

59
СРПСКИ ЈЕЗИК
(5 часа седмично, 180 часова годишње)
ЦИЉЕВИ:

 савладавање технике читања наглас и у себи с разумијевањем прочитаног;
 овладавање техником читања и писања другог писма;
 проширивање знања о ријечи и реченици;
 постепено богаћење ријечника;
 оспособљавање за усмено и писмено препричавање, причање и описивање;
 усвајање књижевних појмова према захтјевима програма;
 упознавање са дјелима из школске лектире.

ПРЕГЛЕД ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА
Ред. број Наставне теме Број часова
1. Језик (35)
2. Књижевност (60)
3. Читање (28)
4. Лектира (8)
5. Култура изражавања (45)
6. Филм (4)
Ред. бр.

Бр.часов

ТЕМА: ОЧЕКИВАНИ Смјернице за
Наставне јединице ИСХОДИ наставника
1. ЈЕЗИК 35 Ученик треба да:
Граматика • уочава и • Наставник ће да
 Реченица – изјавна, 18 разликује изјавну, провери и обнови
упитна и узвична; упитну и узвичну раније стечена
потврдна и одрична реченицу; знања о
реченица; • претвара реченицама.
 Препознавање и потврдан облик у • Рад може да се
уочавање радње у одричан и обрнуто; организује на
реченици и њеног • уочава радњу и припремљеном
вршиоца; вршиоца радње; дидактичком
 Појмови: предмет и • уочава и материјалу.
биће; разликује ријечи • Обучити ученике
 Ријечи које значе које именују бића и да састављају и
предмете и бића – предмете; пишу реченице с
именице; • препознаје различитим
 Ријечи које означавају именице; врстама ријечи.
радњу – глаголи; • именује ријечи
 Ријечи за именовање које означавају
особине различитих радњу;
предмета; • препознаје

60
 Самогласници и особине бића и
сугласници. предмета;
• разликује
самогласнике и
сугласнике.
Ортоепија Ученик треба да:
5
 Изговор изјавне, упитне • правилно изговара • Припремити
и узвичне реченице; реченице по текстове погодне за
потврдног и одричног значењу и облику; вјежбање
облика; • правилно изговара правилног
 Тон и јачина у изговору самогласнике и изговора.
реченице; сугласнике;
 Истицање ријечи у • правилно
реченици. наглашава ријечи у
реченици.

Правопис Ученик треба да: Наставник ће:
12 • припремити
 Писање великог слова: • правилно пише погодан текст у
имена људи, животиња, имена људи, коме су властите
градова, села, потока, животиња, именице написане
ријека, језера, планина, географских малим почетним
празника, наслова; појмова, празника и словом са задатком
наслова; да ученици
 Упитник и узвичник; • правилно правилно напишу
употријеби ријечи;
 Писање рјечце не уз интерпункцијске • оспособити
глаголе и ријечце ли у знаке; ученике да у
упитним реченицама; • правилно пише писаним радовима
рјечце не, ли; правилно
 Проверавање • познаје правописна примјењују
усвојености правописа: пвавила утврђена правописне норме и
по двије вјежбе у сваком програмом ; уочавају и
полугодишту и исправак • уочава и исправља исправљају
вјежби. грешке. правописне грешке;
• наставник
организује израду
плаката с
примјерима
правилно написане
негације уз глаголе.
КЊИЖЕВНОСТ Ученик треба да : Наставник ће:
2.  Алекс Микић: Храбри 60 • разумије прочитани • подстицати ученике
дјечак; књижевни текст; да заволе књигу и
 Стеван Раичковић: Кад • уочава и разумије читање;
почне киша да пада; ток радње, • подстицати ученике
 Љубивоје Ршумовић: редослијед да слободно износе
Једног дана; догађаја, мјесто и своје утиске и

61
 Душко Радовић: Прича о вријеме радње; осјећања;
незахвалом мишу; • разликује главно од • охрабрити их да
 Десанка Максимовић: споредног; утиске, ставове и
Сликарка зима; • препозна и упореди судове илуструју
 Мирослав Антић: Кад позитивне и примјерима из
сам био велики; негативне поступке књижевног дјела;
 Драган Кулиxан: ликова; • усмјеравати
Априлске шале; • уочава и издваја ученике да усмено
 Коњ и магарац, басна; уже цјелине и писмено
 Старо лијино другарство, (одјељке) и даје им изражавају садржај
народна приповјетка; наслов; прочитног дјела,
• наведе основне разликују
 Три лептира, бајка;
одлике басне; објективно и
 Лав Н. Толстој: Врабац и
• уочава пјесничке субјективно;
ласта;
слике, препознаје • уочавају
 Мира Алечковић: Песма
осјећања и основну хронолошки ред
за мамине очи;
поруку; казивања.
 Лисица и гавран, басна;
• разликује појмове:
 Станко Ракита: Сретно
прича, проза, бајка,
вам прољеће;
дијалог, пјесма,
 Драган Лукић: Мамино
стих, строфа;
срце;
• препознаје поруку
 Брана Црнчевић: Кад би
и поуку;
мене питали;
• разумије појам
 Исмет Бекрић: Домовина
позорница, глумац.
није ријеч из споменара;
 Шукрија Панxо:
Прољећни дан;
 Весна Парун: Xингис-
кан и Мики Траси(Зец
мудријан);
 Владимир Назор: Ђаче.
3. ЧИТАЊЕ 28 Ученик треба да : Наставник ће:
• чита природним • неговати код
 Читање наглас и у себи; гласом и ученика изражајно
 Читање природним нормалним темпом; читање;
гласом и нормалним • правилно чита • вјежбати на тексту
темпом; проклитику и са обиљеженим
 Правилно читање енклитику у изговорним
проклитика и енклитика изговорним цјелинама;
у изговорним цјелинама; цјелинама; • вјежба читања,
 Упознавање • чита текст уз рецитовања и
штампаних и писаних примјену правилне казивања по
слова другог писма; интонације; улогама;
 Читање и писање са • чита и казује текст • припремити задатке
правилним по улогама; за рад на тексту.
повезивањем слова у • проналази одговоре • Препоручује се
другом писму на наставникова посебна пажња
 Вјежбе на текстовима с питања; вјежбама писања

62
обиљеженим • припреми се за и повезивања
изговорним цјелинама; препричавање, слова; ортографски
 Обиљежавање разговор, изражајно правилно писмо
изговорних цјелина и читање и рецитује према стандардима
читање; напамет краћи српског језика о
 Читање дијалога и прозни и поетски изгледу и облику
читање по улогама; текст. писма и његовање
 Интонација реченице у „лијепог писања“
дијалогу;
 Читање са задацима.
4. ЛЕКТИРА 8 Ученик треба да : Наставник треба да:
• развија читалачке • припрема и
 Доситеј Обрадовић: навике; навикава ученике за
Басне; • запажа и биљежи читање;
 Х.К. Андерсен: Бајке; основне податке о • усмјерава и даје
 Душко Радовић: писцу и дјелу ; задатке за
Разбијник Кађа и • исказује своје истраживачки рад;
принцеза Нађа; утиске о • води рачуна о броју
прочитаном дјелу и обиму захтјева.
(усмено и
писмено).
5. КУЛТУРА 45 Ученик треба да : Наставник треба да:
ИЗРАЖАВАЊА
(усмено и писмено) • запажа и описује • сам
• Препричавањ предмете и бића, процени и бира
е с проширивањем препознаје и облике усменог и
приче, с променом примјењује облике писменог
граматичког лица; изражавања; изражажвања;
 Причање на основу • покаже способности • унапређ
датог почетка, датог споразумијевања и ује и усавршава
краја; усменог и писменог облике културе
 Причање замишљеног препричавања и изражавања.
догађаја. причања.
 Сакупљање и
прослеђивање
информација;
 Учешће у дискусији,
како се укључити у
расправу, како слушати
саговорника;
6. ФИЛМ 4 Ученик треба да : Наставник треба да:
• препозна природу • организује гледање
 Гледање анимираних и садржаја и ток анимираних
играних филмова за радње, главне и филмова ;
дјецу (садржај и ток споредне ликове; • даје упуте и
радње, главни и • преприча и задатке.
споредни ликови); илуструје садржаје
 Особине и врсте, слика из филма (ток
и покрет у фулму. радње, главне и

63
споредне ликове).

Предложене технике и поступци оцјењивања:
 Самооцјењивање ученика
 Објективни испитни поступци
 Критеријски задаци за сваку наставну јединицу

ПРАВОСЛАВНА ВЈЕРОНАУКА
(1 час седмично, 36 часова годишње)
ПРЕГЛЕД ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА
Ред. број Наставне теме Број часова
1. Доба пред Христово рођење (4)
2. Христов живот до почетка проповиједи (5)
3. Христов месијански рад (18)
4. Христова искупитељска жртва (9)
Бр.часова
Ред. бр.

ТЕМА: ОЧЕКИВАНИ Смјернице за
Наставне јединице ИСХОДИ наставнике

ДОБА ПРЕД ХРИСТОВО Ученик ће бити
1 РОЂЕЊЕ 4 способан да: На часу
. • објасни живот користити слике
• Света Дјева Марија, Свете Дјеве из Илустроване
родитељи, рођење и Марије; (Дјечије) Библије,
одвођење у храм • објасни значај иконе,
• Свети Јован Крститељ и смисао сликовнице и сл.
и рођење Богородичиних
• Благовијести празника;
• објасни живот
Светог Јована
Крститеља.

64
ХРИСТОВ ЖИВОТ ДО Ученик ће бити
2 ПОЧЕТКА ПРОПОВИЈЕДИ 5 способан да:
. Уколико је могуће
 Рођење Христово ученицима
 Поклоњење пастира • објасни смисао и приказати цртане
 Бјекство у Египат значај Божића; филмове
 Страдање дјеце • објасни обичаје за ("Највеће
Божић; авантуре
 Крштење
Библијских прича"
• објасни смисао и
: Божић, Васкрс)
значај Христовог
крштења.
Задатак
вјероучитеља је
ХРИСТОВ МЕСИЈАНСКИ Ученик ће бити
да ученике
3 РАД 1 способан да:
припреми за
. 8 • објасни празнике,
• Избор апостола Христова чуда; објашњавајући
• Христова чуда • објасни поуке њихово значење,
• Бесједа на Гори Бесједе на не само као
• Преображење Гори; спомен на догађај
• Христове поучне • објасни смисао који се десио у
приче Христовог давној
• Васкрсење Лазарево преображења; прошлости, већ у
• препозна поуке смислу њиховог
у Христовим значаја за наш
причама. живот сада.
ХРИСТОВА Ученик ће бити Посебно истаћи
4 ИСКУПИТЕЉСКА ЖРТВА 9 способан да: обичаје за Божић,
. • објасни начин Врбицу и Васкрс.
• Улазак у Јерусалим уласка Господа Научити ученике
• Тајна вечера Исуса Христа у да пјевају
• Издајство Јудино Јерусалим; духовне пјесме о
• Понашање апостола • објасни значај Божићу, Васкрсу
• Суђење и осуда Тајне вечере; и др.
• Распеће и погреб • објасни
• Васкрсење Христово и догађаје који
јављање представљају
страдање
• Вазнесење
Господа Исуса
Христа;
• препозна
важност
Христовог
васкрсења.

Предложене технике и поступци оцјењивања:
• питања и одговори

65
• препричавање садржаја књиге
• обрасци за праћење напретка
• питања тачно/нетачно

66
СТРАНИ ЈЕЗИК 1
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
– прва година учења –
(2 часа седмично, 72 часа годишње)
ЦИЉЕВИ:
• Подстицати интересовања, охрабрити дјецу и јачати мотиве за учење страног
језика, користећи се достигнутим развојним нивоима у знањима и
способностима за учење, могућностима трансфера са другим предметним
подручјима у овом разреду
• Упознати ученике са основним језичким структурама енглеског језика (ријеч,
фраза и краћа реченица) и правилима његове употребе, поштујући могућности
ове узрасне доби и ријечником неопходним за свакодневне животне ситуације
• Покренути развој језичких компетенција, посебно комуникационих
способности ученика, као основног, незамјенљивог аспекта учења језика,
• Утицати на боље упознавање сопствене културне баштине, како би могли боље
да је цијене, разумију и поштују друге културе;
• Омогућити континуитет и повезаност учења, поједноставити прелаз из нижих у
више разреде, а посебно прелаз из основне у средњу школу.

САДРЖАЈИ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

ОЧЕКИВАНИ
ТЕМЕ: АКТИВНОСТИ ГРАМАТИКА
ИСХОДИ
Ученици ће РЕЦЕПЦИЈА Ученици ће
знати: а) СЛУШАЊЕ И РЕАГОВАЊЕ користити (али
• Породица Ученици ће слушати изговорени неће учити о томе):
- поздрављати се с текст и реаговати: Именице
• Кућа, дом неким; невербално, нпр.: - једнина и
- представити • бојењем наведених предмета множина,
• Свакодневн себе или друге; и ликова наведеним бојама; - присвојни
и живот - препознати људе • лијепљењем слика, слагањем генитив, нпр:
и предмете; слика логичким редослиједом; Mary's house;
• На сеоском - описати • спајањем слика са
- људе и предмете, пјесмицом; Замјенице
имању
- боје предмета, • подвлачењем и бројањем - личне,
- ограничен број - показне: this,
• Школа илустрација које се односе на
расположења; ријечи које су ученици чули; that,
- бројати - упитне: who,
• Слободно • показивањем илустрација
предмете; what;
вријеме које се односе на ријечи које су
- лоцирати Придјеве
ученици чули;
људе и предмете; Детерминаторе:
- рећи колико је • извођењем упутстава које
сати – пуни сати; наставник изговара или која чују чланове: a/an, the;
са касете; посесивне
- изразити
- допадање, • имитирањем наставника или придјеве:

67
-способност да неке познате личности (нпр. из my, your, his, her;
нешто ураде цртаних филмова); упитне придјеве:
(I can ...), • мимиком, гестикулацијом, what (colour);
- идеју опонашањем гласова, звукова, Описне придјеве:
посједовања вербално, нпр.: good, naughty,
(John's book, my • понављањем ријечи које је happy, merry;
house), изговорио наставник или које су Глаголе:
- молбу, чули са касете; - Present Simple
- понуду, њено • давањем веома кратких одговора - Present
прихватање или на наставникова питања или Continuous
одбијање. питања која су чули са касете; Модални глагол:
• пјевањем пјесмица. can.
ПРОДУКЦИЈА: - глаголе be, have
а) ГОВОР got
Ученици ће: - императив, 2.
• понављати ријечи наставника лице једнине и
или ријечи које су чули са множине, 1. лице
касете; множине (Let's ...)
• учествовати у разговору (питања Прилоге за мјесто:
here, there;
и одговори) са њиховим
Бројеве:
саговорником или друговима из
1 – 20;
одјељења или са наставником;
Приједлоге: on, in,
• играти по улогама, глумити или
at (основна
изводити добро познату причу
значења)
или бајку, рецитовати, пјевати и
играти језичке игрице;
• давати упутства и наредбе;
• рећи на енглеском језику шта
знају да ураде.
Вокабулар: Ученици ће учити само основни вокабулар који се односи на задане теме, нпр:
• Поздрављање: Hello, Hi, Good morning, итд.
• Представљање: I am ... This is ... My name is ..., итд. What's this? Who's this? What's your name?
Is it a ...? Yes/No ..., That's right. It's a ..., итд.
• Описивање: It's big/small. What coulour is ..? What's your favourite colour? Red, green,
yellow,orange, pink, blue, итд. How old are you? I'm eight. итд.
• Одређивање мјеста и положаја: Where's ...? Here. There. He/She's in the ... Where are you?
I'm ...
• Позивање: Let's ... . Yes, let's. Sorry, I can't.
• Чланови уже породице: mother, father, brother, итд.
• Расположења (основне ријечи): happy, sad, naughty, итд.
• Просторије у кући и намјештај: (основне ријечи): kitchen, sitting-room, window, armchair,
итд.
• Сеоско имање или двориште (основне ријечи): dog, cat, pig, cow, horse, bird, tree, итд.
• Школа (основне ријечи): teacher, pupils, school things, draw, cut out, put, listen, school furniture,
итд.
• Свакодневни живот, учестале активности (основне ријечи): sleep, get up, wash, clothes (нпр.
pyjamas, jeans, shoes, raincoat), food (нпр. bread, butter, sandwich, orange juice, milk), toys,

68
actions (нпр. eat, drink, talk, give, take, push, pull, cry), итд.
• Вријеме: What's the time? It's ... o'clock.
Ученици ће вјежбати да користе (а никако учити о томе!):
Афиксе, који се односе на задате теме и граматику, нпр: наставак – s;
Антониме, који се односе на задане теме, нпр: good – bad;
Сложенице, које се односе на задате теме, нпр: kitchen door, toothbrush, toothpaste, school subjects;
Колокације, које се односе на задане теме, нпр: have breakfast, watch TV, wash my face, brush my
teeth, listen to me.

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ САДРЖАЈ:

Ученици ће учити језик и проширивати свој вокабулар ослањајући се на знање стечено
кроз учење неких других наставних предмета, а у оквиру датих тема.

ИНТЕРКУЛТУРАЛНЕ ВЈЕШТИНЕ:

Ученици ће се:
- упознавати са сличностима и различитостима између њихове земље енглеског
говорног подрчја и подрчју културе, едукације, слободног времена ученика, начина
живљења, а у оквиру датих тема;
- навикавати да се учтиво понашају у комуникацији са припадницима културе о којој
уче;
- учити да комуницирају и да се понашају у свакодневним ситуацијама на начин који је
природан за културу земље чији језик уче, обраћајући посебну пажњу на односе међу
људима при непосредном контакту, комуникацији, на оно што ученике интересује,
итд.;
- научити да поштују традицију, обичаје, навике других људи, итд.

УЧЕЊЕ КАКО ТРЕБА УЧИТИ:

Ученици ће учити да:
- буду одговорни и активни када уче језик;
- користе различите радне методе и стратегије учења типичне за учење језика, као што
је раумијевање смисла из контекста, итд;
- надокнађује празнине у знању коришћењем различитих метода, као што је
парафразирање;
- користе информациону технологију код учења језика;
- оцјењују своје активности и активности својих другова из одјељења, као и ниво свог и
њиховог знања у односу на постављене циљеве и, ако је потребно, мијењају методе
рада;

69
ЛИКОВНА КУЛТУРА
(2 часа седмично, 72 часа годишње)
ЦИЉЕВИ:

Ученици треба да:
• схвате ликовни рад као израз индивидуалног осјећања,
доживљаја и стваралачке имагинације,
• опажају, сјећају се, објашњавају и реконструјишу појаве или
ситуације
• стекну искуства о хуманизацији животног и радног простора,
контрасту облика, карактеру облика, кориштењу материјала за
рад, визуелним знаковима, опажањима облика у кретању
,компоновању и рекомпоновању, дејству свјетлости на
карактер облика.

ПРЕГЛЕД ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА

Ред.број Наставна тема
Број часова
1. Изглед употребних предмета (8)
2. Одређени предмети као подстицај за рад (10)
3. Преобликовање материјала или предмета
њиховим спајањем (4)
4. Кретање облика у простору
(4)
5. Дејство свјетлости на карактер облика
(10)
6. Амбијент – сценски простор
(12)
7. Контраст као комбинација за опажање облика
(16)
8. Индивидуално кориштење различитих
материјала за рад
(8)
Ред. број

Бр.часова

ТЕМА: ОЧЕКИВАНИ Смјернице за
Наставна ИСХОДИ наставнике
јединица

ИЗГЛЕД Ученик ће бити • Заједничка анализа
1. УПОТРЕБНИХ 8 способан да: употребног
ПРЕДМЕТА • разликује изглед и предмета
• предмети који функцију употребних • Подстицати ученике
су прилагођени предмета који су да предложе

70
ученичком прилагођени промјену намјене
узрасту, ученичком узрасту а одређеног предмета
предмети који који нису • Мотивисати ученике
нису • одређеном предмету да промјене намјену
прилагођени предложи промјену и изглед понуђеног
ученичком намјене и изгледа предмета
узрасту, • одређени предмет • Могући мотиви :
• преобликовање преобликује - стаклена теглица
предмета • покаже како - посуда за оловке
• завршни рад преобликовати неки - кутија од картона
предмет - кутија за ципеле
- ковчежић за тајне

2. ОДРЕЂЕНИ 1 Ученик ће бити
ПРЕДМЕТИ КАО 0 способан да: • Подстицати ученике
ПОДСТИЦАЈ ЗА да анализирајући
РАД • на основу неки предмет, ријеч,
карактеристика забиљешку или
• акција, радња, неког предмета музичку вињету;
доживљај креативно се изрази изазову осјећање на
доживљај, акцију
• ријеч, • на основу ријечи, или радњу
забиљешка, забиљешке или • Могући мотиви :
музичка вињета музичке вињете - кључеви
ликовно и креативно - /метафора/
• завршни рад се изрази - књига
- сат
Корелација са
музичком културом
/слушање/ и српским
језиком.
3. ПРЕОБЛИКОВАЊ 4 Ученик ће бити
Е МАТЕРИЈАЛА способан да: • Показати сличност
ИЛИ ПРЕДМЕТА предмета по
ЊИХОВИМ • сврстава предмете одређеним
СПАЈАЊЕМ према особини (боја, особинама (боја,
величина, облик, величина)
• акција, радња, функција) • Навести примјере и
доживљај • спајањем два или подстицати ученике
више предмета да и сами дају
• ријеч, предложи изглед и предлог
забиљешка, намјену неког новог • Могући мотиви :
музичка вињета предмета - Показати животни и
• одређене предмете радни простор.
• завршни рад преобликује у смислу
намјене и изгледа
• покаже како
спајањем
преобликовати

71
предмет
4. КРЕТАЊЕ 4 Ученик ће бити
ОБЛИКА У способан да: • Подстицати ученике
ПРОСТОРУ • уочи кретање или да сами уочавају
смјењивање облика у кретање облика у
• кретање више простору простору
облика у • ликовно изрази • Демонстрирати
простору кретање облика у начине ликовног
• кретање једног простору изражавања покрета
облика у • покаже кретање • Могући мотиви:
простору облика у простору - школско двориште
- борба пјетлова
- дјечак и пас
- тркач
- фудбалер
5. ДЕЈСТВО 1 Ученик ће бити
СВЈЕТЛОСТИ НА 0 способан да: • Показати различите
КАРАКТЕР • разликују природну и изворе свјетлости
ОБЛИКА вјештачку свјетлост, • Показати дејство
сопствену и бачену свјетлости на облике
• природна сјенку • Однос предмета и
ивјештачка • ликовно изрази природних и
свјетлост,силуета однос фигуре и вјештачких извора
• сјенка /сопствена и позадине /свијетло- свјетлости
бачена силуета/ тамно/ • Могући мотиви:
• фигура и • вреднује свој и рад - силуета мога друга
позадина,свјетло и других ученика - облаци
сјенка на фигури • покаже како свјетло - постављени сто
• завршни рад дјелује на неки облик - мјесечина
6. АМБИЈЕНТ – 1 Ученик ће бити
СЦЕНСКИ 2 способан да: • Показати и
ПРОСТОР објаснити појам
• препозна маску, маске,костима и
• идејна рјешења за костим и сцену сцене
израду маски • изабере материјал и • Подстицати ученике
• израда маски и изради маску,костим да одаберу
костима и сцену одговарајући
• израда сцене • покаже израду материјал и израде
• завршни рад маске, костима и маску ,костим и
сцене сцену
• Корелација са
српским језиком и
музичком културом
• Посјета позоришту
7. КОНТРАСТ КАО 1 Ученик ће бити • Показати контрасте
КОМБИНАЦИЈА 6 способан да: у окружењу
ЗА ОПАЖАЊЕ • Мотивисати ученике
ОБЛИКА • разликује природне и да и они именују
• природни и вјештачке облике контрасте

72
вјештачки облици • уочава наведене • Могући мотиви:
• слагање -разлагање, супротности - плакати на
разлагање – • се ликовно изрази огледном стубу
слагање употребом контраста - породица
• једнобојан – • да покаже - илустрација
вишебојан супротности пригодног
• прави- криви, текста
једноставан – - сеоски предјели
сложен
• испупчен -
удубљен, свјетло –
сјенка
• завршни рад
8. ИНДИВИДУАЛН 8 Ученик ће бити • Упознати ученике са
О КОРИШТЕЊЕ способн да: могућностима
РАЗЛИЧИТИХ • препозна различите експерименталних
МАТЕРИЈАЛА ЗА материјале и технике метода
РАД за експериментални • Показати дјечије
• сликање необичних рад радове и
облика • примјени различите репродукције
• паковање експерименталне умјетничких слика
• завршни рад методе • Могући мотиви:
• направи ликовни рад - честитке
случајном методом - украсни папир
да покаже израду - цвјетна ливада
могућих мотива - олуја
- ватромет
Предложене технике и поступци оцјењивања:
• самооцјењивање
• оцјењивање од стране колеге – ученика
• коментари осталих
• опсервација наставника
• групни задаци
• микро задаци /мањи дијелови оцјењени посебно и урађени
током времена/

73
МУЗИЧКА КУЛТУРА
(1 час седмично, 36 часова годишње)

ОПШТИ ЦИЉЕВИ :

• Циљ васпитно образовног рада у настави музичке културе је да
се стварањем интересовања и навика за активно бављење
музиком подстичу стваралачке способности, когнитивни развој
ученика и доприноси естетском и етичком развоју њихове
личности.
• Упознавање културне баштине и савремених кретања у
музичкој умјетности свога и других народа.
• Упознавање основа музичке писмености и изражајних срестава
музичке умјетности
• Слушање и разумјевање музичких порука умјетничког дјела
којем се доприноси развоју музичког мишљења

ПРЕГЛЕД ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА

Ред.број Наставна тема Број часова
1. Слушање музике (15)
2. Пјевање и свирање пјесама по слуху и
увођење у основе музичке писмености (15)
3. Музичке игре (4)
4. Дјечије стваралаштво (2)

74
часоваБрој
Редни број ТЕМА:
ОЧЕКИВАНИ
Наставне Смјернице за
ИСХОДИ
јединице наставнике

1. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 15 Ученик ће бити
способан да:
Обавезна дјела
 Ј.Брамс: Успаванка
 Р. Шуман: Марш из • распозна • причом увести
«Албума за младе». гласове: дјечији, ученике у
женски, мушки слушање
 З. Вауда: Пахуљице;
• навести
 Н. Херцигоња: Мали
• препозна дјечији разлике међу
ђачки валцер;
и одрасли хор хоровима
 К. С. Санс: (дјечији,
(мјешовити)
«Кукавица» и женски,
«Птице» из мушки)
«Карневала • препозна
инструменте на • научити их да
животиња»; препознају
којима се дјела
 Ж. Ф. Рамо: боју појединих
изводе
«Кокошка» за инструмената
клавсен; • навести
 Р. Шуман: Дивљи ученике да се
јахач и Ловачка код појединих
пјесма из «Албума композиција
за младеж» служе
 В. А. Моцарт: цртежом као
Турски марш III став изразом оног
из клавирске што су чули
сонате у А дуру • навести
 Ф. Шуберт: ученике да
Успаванка емотивно
 Музика из филма реагују
«Мери Попинс»
(остале музичке садржаје
реализовати према
сопственом избору
наставника)

75
часоваБрој
Редни број ТЕМА:
ОЧЕКИВАНИ
Наставне Смјернице за
ИСХОДИ
јединице наставнике

2. 15 Ученик ће бити
ПЈЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ способан да:
ПЈЕСАМА ПО • препозна сваку
СЛУХУ И научену пјесму
УВОЂЕЊЕ У • препознаје Боже • користити
ОСНОВЕ правде и химну БиХ Орфов
МУЗИЧКЕ • препозна инсрументариј
ПИСМЕНОСТИ рефрен • развијати
• разликује осјећај за
 Химна; трајање тонова, метар, ритам
 Пјесме домаћих јачину, боју и и мелодију
аутора; висину
 Пјесме страних • уочи спори и
аутора; брзи темпо
 Народне пјесме
3. МУЗИЧКЕ ИГРЕ 4 Ученик ће бити
способан да:

 Берем берем грожђе; • пјева и игра • ове игре
музичке игре наставник
 Чисто дијете; • развија организује
културу ради
 Прољеће; покрета, остваривања
говора и садржаја
пјевања програма
• упозна везаних за
народне аудитивна
обичаје искуства

4. 2 Ученик ће бити
ДЈЕЧИЈЕ способан да: • имровизовати
СТВАРАЛАШТВ мелодије на
О • импровизује стихове и
мелодију на разбрајалице
задани текст различитог
(по избору карактера
наставника) • прави • израђивати
инструменте ритмичке
од разних удараљке
материјала • подстицати
код дјеце
музичку
фантазију

76
часоваБрој
Редни број ТЕМА:
ОЧЕКИВАНИ
Наставне Смјернице за
ИСХОДИ
јединице наставнике

• продубљивати
интересовања
у овој области

УПУТСТВО ЗА НАСТАВНИКА

Користити сљедеће технике и поступке оцјењивања:
• питања и одговори
• питања са могућнушћу избора само једног тачног одговора
• питања тачно/нетачно
• самооцјењивање
• оцјењивање од стране колеге/ученика
• табеларни приказ способности ученика за одређене вјештине
• опсервација наставника
• презентација

Да би се остварио процес праћења напредовања и степена
постигнућа ученика у настави музичке културе неопходно је да
наставник претходно упозна и идентификује музичке способности
сваког ученика.
Оцјењивање се мора спроводити организовано. Оно треба
да обухвати и прати развој сваког ученика његов рад, залагање,
интересовање, навике, став, умјешност, креативност и сл. Наставик
треба да прати развој личности у цјелини и објективно одређује
степен на којем је ученик савладао програмске захтјеве.
Смисао оцјењивања треба сагледавати тако, што се сваком
ученику омогућава оптималан развој у оквиру васпитно образовног
рада, а никако да се неодмјереним методичким захтјевима у
савладавњу програма и негативном оцјеном ученици отуђују од
музике и музичке умјетности.

77
У настави музичке културе за исте васпитно образовне
задатке се могу добити различите оцјене, као и за различите
резултате-исте оцјене, због тога што се тренутни резултати
упоређују са стварним учениковим могућностима.
Оваквим начином оствариће се и основни захтјеви за
правилно оцјењивање-да оно буде објективно и да ученике мотивише
за музичке активности и за бављење музиком у складу са њиховим
способностима и потребама
Домаћи писмени задаци или писани тестови, контролни
задаци и слично не задају се за овај предмет ни у једномом разреду.
Цјелокупно градиво остварује се само у школи

ПРИРОДА И ДРУШТВО
(2 часа седмично, 72 часа годишње)
ПРЕГЛЕД ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА

78
Ред.број Наставне теме Број часова
1. Упознавање школе (9)
2. Упознавање породице (9)
3. Саобраћај у мјесту и околини (7)
4. Оријентација у времену и простору (12)
5. Изглед мјеста и околине и рад људи (8)
6. Биљке и животиње моје околине (12)
7. Основни услови за живот на Земљи (15)

Број часова
Ред. број

ТЕМА: ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ Смјернице за
Наставне јединице наставника

Ученик ће бити способан
1. УПОЗНАВАЊЕ ШКОЛЕ 9 да:
• пронађе податке о • Припремит
личности по којој је и биографију и
школа добила име; текстове о
• препозна вријеме и личности или
 Име школе значај те личности за догађајима по
 Из прошлости школе вријеме у коме је којима школа
 Живот и рад у школи живјела; носи име;
• наброји запослене у • кућни ред
школи у школи.
• идентификује њихове
дужности и своје
обавезе,
• идентификује правилан
однос према раду.
Ученик ће бити способан
2. УПОЗНАВАЊЕ 9 да:
ПОРОДИЦЕ • идентификује чланове • Користити
шире породице, ученичко
 Моја породица • објасни односе међу искуство,
 Зграда са више члановима породице, • бонтон за
станова • објасни живот у столом –
 Рад, зарада и новац згради, кућни ред и вјежбе;
 Радни дан и чување заједничких • културна
слободно вријеме просторија; комуникација.
ученика • објасни појмове рад,
 Исхрана зарада и новац, и однос
према томе;
• планира и правилно
користи вријеме;
• објасни начин исхране
и њеног значаја за
здравље.

79
Ученик ће бити способан
3. САОБРАЋАЈ У МЈЕСТУ 7 да:
И ОКОЛИНИ • наброји врсте
саобраћаја и
саобраћајних
средстава; • практичне
• опише културно вјежбе, филм
понашање путника у или видео
 Врсте саобраћаја саобраћају; касета и слике
 Опасност на путу • идентификује саобраћајних
 Саобраћајни знакови опасности на путу; знакова
• објасни пружање
помоћи;
повријеђенима;
• идентификује ознаке
за хитну помоћ и
полицију;
• препозна саобраћајне
знакове опасности и
обавјештења.

4. ОРИЈЕНТАЦИЈА У 12 Ученик ће бити способан
ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ да:
• препознаје наброји • Посјете
стране свијета; околини,
 Оријентација у • именује стране свијета израда скице и
простору према Сунцу; рељефа,
 Оријентација у • објасни дан, сат, • практичне
времену минут; вјежбе на
 Године и мјесеци у • објасни зашто служи компасу и
години компас и часовник; часовнику.
• именује називе
мјесеци у години;
• идентификује број
дана у мјесецу и
датуме;
• користи календар;
• разликује школску од
календарске године.

ИЗГЛЕД МЈЕСТА И Ученик ће бити способан
5. ОКОЛИНЕ И РАД ЉУДИ 8 да:
У МЈЕСТУ • идентификује облике • непосредно
рељефа ближе околине, посматрање и
 Облици рељефа ближе • разликује равницу, брдо уочавање у
околине и планину; природи;
 Воде у мјесту и • именује подножје, • практични
околини стране и врх; радови уз

80
 Насеља • разликује долину и помоћ аудио-
 Моја општина клисуру; визуелних
 Предузећа и установе у • именује воде у мјесту и средстава,
мјесту околини; филм, видео
 Прошлост мјеста и • именује извор, врело, касете, слике и
околине поток, ријека, лијева и текстови за
десна обала, ријечно израду зидног
корито и ушће; паноа везаног
• разликује ријеке, баре за мјесто и
и језера; околину;
• објасни заштиту и • усмјерити
корист од вода; родитељске
излете и шетње
• наброји насеља;
у околини
• објасни разлику између
мјеста на
села и града;
задатке из ове
• објасни назив и лекције.
сједиште општине;
• наброји значајније
објекте и установе у
мјесту,
• објасни значај фабрика
и установа за мјесто;
• објасни прошлост
мјеста и околине.
• Да ученике
6. БИЉКЕ И ЖИВОТИЊЕ 12 Ученик ће бити способан упозна са
МОЈЕ ОКОЛИНЕ да: биљним и
• наведе биљке околине; животињским
 Биљке околине • опише изглед, гајење и свијетом
 Дијелови биљке користи од биљака; околине путем:
 Животињски сијет • именује групе биљака; - посјете ради
околине • објасни основне упознавања
 Домаће животиње функције дијелова биљног и
 Дивље животиње биљке; животињског
• опише изглед домаћих свијета околине
 Птице
животиња; (фарма, шума,
 Јединство живе
њива),
природе • именује подјелу по
- слика
групама домаћих
карактеристични
животиња и њихов
х биљака и
начин живота
животиња
• објасни користи од
околине и - -
домаћих животиња;
посматрања у
• објасни начин живота и природи.
исхране и бриге о
здрављу животиња –
ветеринар
• идентификује дивље
животиње и птице,
• објасни подјеле на

81
дивљачи и звијери;
• наброји користи и
штете од дивљих
животиња и начин
заштите;
• наброји птице околине;
• објасни разлику између
птица грабљивица и
корисних птица;
• објасни међусобну
повезаност биљног и
животињског свије
околине.

7. ОСНОВНИ УСЛОВИ ЗА 15 Ученик ће бити способан
ЖИВОТ НА ЗЕМЉИ да:
• објасни значај Сунца и
 Сунце топлоте за живот на • Користити
 Тло Земљи; значај ваздуха искуства
 Ваздух за животне функције и ученика,
 Вода значај тла за живот слике,
 Распострањеност воде биљака, животиња и текстове,
 Особине воде човјека на Земљи; • практичне
• објасни посљедице и вјежбе,
 Загријавање и хлађење
воде заштиту од штетног • основни
зрачења и опасности од експеримени с
 Стање воде
загађења ваздуха, воде ваздухом
 Кружење воде у и тла; (дисање
природи
• наброји гдје све има биљака,
воде у природи, као и човјека и
њене особине животиња;
• објасни шта се догађа тежина
загријавањем и ваздуха) и
хлађењем воде; прављење
• дефинише три вјетрењаче
агрегатна стања воде; (играчке).
• објасни кружење воде
у природи и утицај
вјетра на испаравање
• објасни условљеност
воде и живота;

Предложене технике и поступци оцјењивања:
 Самооцјењивање ученика
 Објективни испитни поступци
 Критеријски задаци за сваку наставну јединицу

82
МАТЕМАТИКА
(5 часова седмично, 180 часова годишње)

83
ПРЕГЛЕД ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА

Ред.број Наставне теме Број часова
1. Природни бројеви до 100 (6)
2. Сабирање и одузимање бројева до 100 (61)
3. Множење и дијељење природних бројева до 100 (89)
4. Геометријске фигуре (11)
5. Мјере и мјерење (13)
Ред. бр.

Бр.часова
ТЕМА ОЧЕКИВАНИ Смјернице за
Наставне једнице ИСХОДИ наставника

1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 6 Ученик ће бити • Упознати ученике
100 (обнављање градива из способан: са предметом,
II разреда) • читати, записивати и уxбеником
упоређивати бројеве (најавити садржаје),
• Математички знаци. до 100; први потребним
Једнакости и сљедбеник и први свескама, прибором,
неједнакости претходник броја, дидактичким
• Десетице прве стотине; • рјешавати материјалом, као и
упоређивање десетица једноставније задатке њиховом употребом
• Писање и читање бројева са једначинама и и чувањем,
до 100; упоређивање неједначинама, • Иницијалним
двоцифрених бројева тестом утврдити
ученичка знања
наставних садржаја
другог разреда као
неопходна
предзнања за
успјешно праћење и
усвајање наставних
садржаја трећег
разреда,
• Обновити раније
усвојене појмове,
представе и
термине о
бројевима прве
стотине, као и
неопходне знаке.
2. САБИРАЊЕ И 61 Ученик ће бити • Примјере за вјежбу
ОДУЗИМАЊЕ БРОЈЕВА способан: треба допуњавати
ДО 100 • овладати рачунским задацима логичког
• Сабирање и одузимање операцијама типа и сазнајног
бројева до 100 сабирања и одузмања карактера који дјецу

84
• Сабирање десетица и природних бројева до усмјеравају на
једноцифреног броја 100, посматрање,
• Сабирање двоцифреног и • усвојити особине поређење, анализу
једноцифреног броја комутативности и разматраних израза
• Одузимање асоцијативности и примјера.
једноцифреног од сабирања, • Формалне садржаје
двоцифреног броја • упознати зависност визуализовати и
• Сабирање двоцифрених збира и разлике од претворити у
бројева промјене једне конкретне акције,
• Одузимање двоцифрених компоненте, • Укрупњавати
бројева • уочити својства нуле дидактичке
• Одузимање као сабирка и јединице методом
једноцифреног од умањиоца, супротстављања и
двоцифреног броја • овладати потребном упоређивања
терминологијом и контрастних
• Одузимање двоцифрених
бројева математичким појмова, релација и
језиком неопходним операција
• Сабирање и одузимање
за правилно (заједничко
бројева до 100
записивање истовремено
• Замјена мјеста сабирака посматрање и
одговарајућих израза
(комутативност изучавање узајамно
и релација
сабирања) супротних појмова
• рјешавати текстуалне
• Сталност збира и разлике на примјер парни и
задатке и записивати
(својства једнакости) непарни број,
их одговарајућим
• Здруживање сабирака релација: >, <, =, ≠,
изразом или
• Нула као сабирак и релацијом, операција сабирања
умањилац и одузимања,
• рјешавати задатке са
• Одузимање броја од једном и двије • Употребом таблица
збира операције. као и графичким
• Одузимање збира од приказима развијати
броја идеју функције и
• Веза сабирања и пресликавања
одузимања (придруживања)-
• Одређивање непознатог сабирцима
броја придружујемо збир,
• Једначине са непознатим умањенику и
сабирком умањиоцу разлику.
• Једначине са непознатим
умањеником
• Једначине са непознатим
умањиоцем
• Једначине са непознатим
сабирком, умањеником
или умањиоцем

85
3. МНОЖЕЊЕ И 89 Ученик ће бити • Појам множења
ДИЈЕЉЕЊЕ способан: изводити из
ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА • савладати множење животног свијета
ДО 100 и дијељење до 100, дјетета, а затим као
• Производ два броја • схватити множење скраћено сабирање
• Производ и збир као сабирање једнаких сабирака,
• Множење. Чиниоци једнаких сабирака, • На часовима обраде
производа упознати и користити примјењивати
• Замјена мјеста чинилаца термине и знак петминутне
(комутативност множења, дијагностичке
множења) • упознати операцију провјере
• Нула и један као дијељења, користити усвојености
чиниоци термине и знак наставних садржаја,
• Два пута, три пута, дијељења, • На часовима
четири пута, ... већи број • упознати својства понављања и
• Множење једноцифрених нуле и јединице у систематизације
бројева множењу и примјењивати
дијељењу, писмене вјежбе и
• Писање двоцифрених
• савладати таблицу контролне тестове
бројева у облику а∙10+б
множења на три нивоа
• За толико већи и толико
једноцифрених сложености,
пута већи број
бројева и • Основни појам
• Здруживање чинилаца
одговарајуће дијељења изводити
(асоцијативност
случајеве дијељења, из животног
множења)
• савладати множење и искуства дјетета, а
• Множење збира затим као обрнуту
дијељење до 100,
• Множење двоцифреног операцију множењу,
упознати заграде и
броја једноцифреним • Препоручује се
поредак рачунских
бројем заједничко
операција,
• Множење разлике посматрање
• записати и прочитати
• Дијељење помоћу слова збир, множења и
• Дијељење и множење разлику, производ и дијељења и других
• Дјељеник, дјелилац и количник, те узајамно супротних
количник одредити вриједност веза,
• Веза множења и израза са двије • Бољем схватању
дијељења операције, узајамно супротних
• Таблица множења • рјешавати текстуалне веза доприноси
• Једначине са непознатим задатке са једном и састављање и
чиниоцем двије рачунске рјешавање задатака
• Једначине са непознатим операције, као и који су обрнути
дјељеником или једначине са једном датим задацима,
дјелиоцем операцијом (на • Састављати и
• Два, три, четири, ... пута основу веза рјешавати аналогне
мањи број операција) задатке,
• Толико пута мањи и за • Поступно уводити
толико мањи број бројне изразе и
• Дјелилац 1 и дјељеник елементе словне
нула симболике тј. слова
• Дјељивост бројева која представљају
промјенљиве у

86
• Дјељивост збира једноставним
• Дијељење збира бројем бројним изразима и
• Дијељење двоцифреног непознате у
броја једноцифреним најпростијим
бројем једначинама.
• Дијељење са остатком
• Садржавање и
садржавање са остатком
• Читање и записивање
израза. Заграде
• Изрази са двије
операције
• Редослијед обављања
рачунских операција
• Изрази са промјенљивом
4. ГЕОМЕТРИЈСКЕ 11 Ученик ће бити • Ученицима
ФИГУРЕ способан: демонстрирати
• уочити и стећи правилну употребу
• Криве и праве линије. одређене спретности лењира,
Дуж у цртању праве и • Инсистирати на
• Изломљена линија. дужи, као и разних тачности,
Отворене изломљене кривих и изломљених прецизности и
линије. Затворене линија уредности,
изломљене линије • уочити и цртати • Ради лакше
• Угао. Многоугао правоугаоник и оријентације у
квадрат на квадратној простору користити
мрежи, експеримент,
• развити моторичке посматрање и
спретности за моделе.
употребу лењира.
5. МЈЕРЕЊЕ И МЈЕРЕ 13 Ученик ће бити • Користити
способан: очигледна средства
• Мјерење дужи и давати ученицима
• Мјерење дужи-јединице • упознати основне да мјере предмете
мјере мјере за дужину из околине,
• Мјерни број дужи • претварати мјерне • Обавезно
• Дужина дужи јединице у мање или вјежбати процјену
• Дужина изломљене веће одока, а након
линије • упознати временске извршеног мјерења
• Мјерење времена тачке са казаљкама и утврдити
изговарати их, израчунавањем
• Мјесец, седмица, дан час,
• одређивати могућа одступања-
минут
временске интервале грешке,
• Рачунање са јединицама
на сату и календару. • Претварање
за вријеме
јединица мјере у
мање и веће
јединице (треба
показивати и
увјежбавати на

87
примјерима)

Предложене технике и поступци оцјењивања:
 Самооцјењивање ученика
 Објективни испитни поступци
 Критеријски задаци за сваку наставну јединицу

88
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
(3 часа седмично, 108 часова годишње)

ЦИЉЕВИ :
Ученик треба да:

• Задовољи потребе за кретањем
• Развија кретне и психофизичке способности
• Развиј позитиван став према физичкој култури неопходан за
очување здравља и навика у свакодневном животу

ПРЕГЛЕД ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА:

Ред.број Наставна тема Број часова
1. Ходање и трчање (10)
2. Скакања и прескакања (10)
3. Бацања и хватања (8)
4. Вучења и гурања (8)
5. Пузања провлачења и пењања (8)
6. Дизања, ношења и вишења (6)
7. Вјежбе на тлу и вјежбе равнотеже (8)
8. Вјежбе реквизитима (3)
9. Игре на снијегу (10)
10. Елементарне игре (20)
11. Народне игре (10)
12. Мјерење тјелесног развоја и (7)
физичких способности

89
бројРедни

Бр.часова
ТЕМА: ОЧЕКИВАНИ
Смјернице за
Наставне јединице ИСХОДИ
наставнике

1. 1 Ученик ће бити Обратити пажњу на:
ХОДАЊЕ И ТРЧАЊЕ 0 способан да:

 Ходање и трчање уз • правилно дисање
• Овлада • правилно држање
описивање фигура;
основном тијела
 Ходање дугим и
техником
кратким корацима; • правилну
ходања и
 Радње у почучњу, координираност
трчања, чучња
чучњу, усправно; рада руку и ногу
и почучња уз
 Ходање и трчање правилно
наизмјенично, брзо- дисање и
споро; држања тијела
 Брзо трчање до
тридесет метара
2. 1 Ученик ће бити
СКАКАЊА И 0 способан да:
ПРЕСКАКАЊ • обезбиједити
А • скочи удаљ, потребне реквизите
увис, суножно и средства (сандук,
 Скок удаљ, увис, • да прескочи козлић, струњаче,
из мјеста- вијачу и полугу вијаче, полуге)
суножно; једноножним • скретати пажњу на
 Скок удаљ,увис одскоком и правилан доскок
из залета- суножним • користити
једноскок; доскоком уџбенике,
 Скок у дубину • да прескочи илустрације и
(сандук,козлић); сандук козлић видео записе
 Прескакања одређене
вијача и полуга висине са
пореданих на меканим
тло- доскоком
једноножним
одскоком;
 Дуга вијача:
улазак,
прескакање,
излазак,
појединачно,
удвоје, утроје,
претрчавање;
 Кратка вијача:
прескакање у
мјесту и

90
бројРедни

Бр.часова
ТЕМА: ОЧЕКИВАНИ
Смјернице за
Наставне јединице ИСХОДИ
наставнике

кретању и у
паровима

3. 8 Ученик ће бити
БАЦАЊА И способан да: • обезбиједити
ХВАТАЊА потребне реквизите
• баца и хвата • обавезно
 Бацање лоптице лоптицу, инсистирати на
удаљ,из мјеста и лијевом и коришћењу лијеве
кретања, бољом десном руком и десне руке,
и слабијом • баца лоптицу у правилном ставу
руком; циљ при хватању и
 Бацање лоптице • хвата лопту уз бацању лопте
у циљ; окрет, поскок, у • користити
 Бацање лопте и мјесту и илустрације и
хватање уз кретању видео снимке
окрет, поскок, у • додаје лопту • ову наставну тему
мјесту и саиграчу у реализовати кроз
кретању; мијесту и игру и такмичење,
 Додавање лопте кретању јер мотивисани
у паровима, у ученици постижу
мјесту и боље резултате и
кретању,од ,од тако развијају
подлоге,у љубав према
висини груди, физичком
изнад главе, васпитању
објема рукама

91
бројРедни

Бр.часова
ТЕМА: ОЧЕКИВАНИ
Смјернице за
Наставне јединице ИСХОДИ
наставнике

4. 8 Ученик ће бити
ВУЧЕЊА И ГУРАЊА способан да: • обезбиједити
потребне реквизите
 Палицама: у • заузимањем и средства
паровима по правилног • радити у паровима
двије палице, става вуче и и групама
вучење и гурање гура и • кроз групни рад
преко линије; потискује развијати
 Мотком: по три (шакама) колективни дух и
ученика на партнера преко FAIR- PLAY борбу
сваком крају, линије уз • при такмичењима
вучење и гурање коришћење инсистирати на
преко линије; палице, мотке, правилима да не
 Ужетом: вучење ужета долази до повреда
више учениика • учествује у
на два краја или раду по
у круг групама

5. ПУЗАЊА, 8 Ученик ће бити
ПОВЛАЧЕЊА И способан да: • обезбиједити
ПЕЊАЊА потребна, средства
• пузи на више • маркирати
 Пузање начина (трбух, адекватне дионице
потрбушке, на леђа, бок) које ученик треба
боку, на леђима • се провлачи савладати при
обилазећи кроз разне пузању
препреке; препреке пење • упознати ученика
 Провлачења уз љестве са начинима
кроз окна мотке стабла пузања,провлачења
љестава право и , пењања
вијугаво; • користити искуства
 Пењање уз других наставника
љестве, по • организовати
водоравним такмичења кроз
моткама и игру забавног
љествама уз карактера
провлачење,
пењање по
• обезбиједити
чување код пењања
справама и
стаблу;

92
бројРедни

Бр.часова
ТЕМА: ОЧЕКИВАНИ
Смјернице за
Наставне јединице ИСХОДИ
наставнике

6. ДИЗАЊА, НОШЕЊА 6 Ученик ће бити
И способан да: • обезбиједити
ВИШЕЊА потребне
• у мјешовитом реквизите,
 Ношење 3-4 вису врши средства (лопте
лопте на разне помјерања у обруче, палице,
начине; лијево и десно чуњеве, струњаче
 Ношење палица на вратилу уз и сл.)
и обруча до 10 помоћ • обезбиједити
метара ; • носи на разне подлогу струњачом
 Вишења на начине 3-4 код вишења,
дохватном лопте, обруч, обавезно
вратилу са чуњ, палицу и асистирање и
погрченим сличне чување
ногама; реквизите до • развијати
 Помицање 10 метара индивидуалне
вратила увис способности
• развијати
такмичарски дух

7 ВЈЕЖБЕ НА ТЛУ И 8 Ученик ће бити
ВЈЕЖБЕ способан да:
РАВНОТЕЖЕ
• изведе вјежбе • обезбиједити
 Упор чучећи, без помоћи , потребна средства
помицање руку, два спојена као и асистенцију и
упор лежећи колута напријед чување
пред рукама и за • колут напријед • развијати
рукама; преко препреке мотивацију ученика
 Два спојена • изврши ходање кроз игру
колута напред на штулама у
 Колут напред разним
пеко препреке правцима
(лопта); • хода по линији
 Ниска греда- ниској греди,
ходање са клупи
предножењем, • изведе упор
чучањ усправ, лежећи пред
окретиранице, рукама и за
натрашке; рукама
 Ходање на
штулама у
разним

93
бројРедни

Бр.часова
ТЕМА: ОЧЕКИВАНИ
Смјернице за
Наставне јединице ИСХОДИ
наставнике

правцима

8 3 Ученик ће бити
ВЈЕЖБЕ способан да:
РЕКВИЗИТИ • обезбиједити
МА • За окретање потребне
обруча око реквизите,
 Окретање руке, котрљање • подијелити ученике
обруча око руке, обруча, у парове
котрљање постављање • може се радити
обруча у чуњева у разне индивидуално
паровима; облике сходно
 Постављање реквизитима с
чуњева разне којима
фигуре расположемо
9 1 Ученик ће бити
ИГРЕ НА СНИЈЕГУ 0 способан да:
• кроз игру • избором адекватне
 Прављење искаже брзину, игре ученике
малих и великих снагу, заинтерсовати за
грудви спретност, активно учешће
 Гађање у циљ прецизност • игру држати под
грудвама и • гађа у циљ са контролом да не
слично ; грудвом долази до повреда
 Санкање- • усвоји задана
наизмјенично правила и дух
вучење; FAIR - PLAY
 Елементарне
игре на снијегу;
 Прављење
сњешка;
1 2 Ученик ће бити
0 ЕЛЕМЕНТАРНЕ 0 способан да: • наставник треба да
ИГРЕ заинтересује
• Искаже брзину, ученике за игру
 По избору снагу, кроз адекватан
наставника, игре спретност, избор, која ће
за развијање прецизност садржавати у себи
психомоторике • усвоји задана вјежбе спретности,
правила и дух окретности, брзине,
FAIR - PLAY снаге

94
бројРедни

Бр.часова
ТЕМА: ОЧЕКИВАНИ
Смјернице за
Наставне јединице ИСХОДИ
наставнике

• инсистирати на
поштовању правила
• избјећи понављања

1 НАРОДНЕ ИГРЕ 1 Ученик ће бити
1 0 способан за: • комплет вјежби
 Естетско обликовања
обликовање • изведе плесне одабрати тако да
тијела, вјежбе за кораке, поскоке их ученици с
руке- дјечији и народне усјехом изведу
поскоци, плесни плесове и коло • музику и
кораци «Ми смо дјеца кореографију
(двокорак) весела» прилагодити
 Народни плес дјечијем узрасту
«Ми смо дјеца • кретање
весела» прилагодити ритму
 Једно народно музике
коло из Републике • развијати љубав
Српске према естетици
• мотивисати
ученике да сами
направе своју
кореографију
• развијати љубав
према естетици
1 МЈЕРЕЊЕ 7 Ученик ће бити
2 ТЈЕЛЕСНО способан да: • Наставник ће
Г РАЗВОЈА припремити
И • сазна на којем средства и
ФИЗИЧКИ су нивоу реквизите, указати
Х његове физичке на значај правилне
СПОСОБН способности исхране, хигијене
ОСТИ • примени • маркирати и
вјештину и припремити радна
 Брзо трчање до технику мјеста
30 метара; трчања, • уписати најбољи
 Скок удаљ из дисања, резултат
залета у доскок; издржљивости, • оставити
 Бацање лоптице спретности, могућност
у циљ на 15 окретности, понављања вежбе
метара; снаге,
 Три повезана равнотеже

95
бројРедни

Бр.часова
ТЕМА: ОЧЕКИВАНИ
Смјернице за
Наставне јединице ИСХОДИ
наставнике

колута напријед • одигра уз
 Вођење лопте у музику плес и
мијесту лијевом примени у
и десном руком свакодневници
и додавање
 Прескакање
кратке вијаче,
међупоскок
 Ниска греда,
ходање са
задацима
 Плесови «Ми смо
дјеца весела»

96
ВАСПИТНИ РАД С ОДЈЕЉЕЊСКОМ
ЗАЈЕДНИЦОМ
(1 час седмично, 36 часова годишње)
Ред. бр.

Бр. час.

ТЕМА: ОЧЕКИВАНИ Смјернице за
Наставне јединице ИСХОДИ наставника

Стварање колектива Ученик ће бити
1. 2 способан да:
- развој повјерења
(»Ланац») - разумије шта је Упутити ученике на
повјерење и како се оно међусобну сарадњу,
гради (стиче); подршку и разумијевање.
- задобија повјерење своје
околине (код вршњака
и код старијих),
Планирање рада - учествује у заједничком
одјељенске планирању гдје сви
2. заједнице: 1 слушају, сви предлажу,
Ученици износе своје
- сви предлажу - а до избора најбољег
приједлоге и усаглашавају
сви слушају рјешења се долази
мишљења.
- избор програма већинским избором,
(већински)
- упозна позитивне
3. Мотивисање 1 факторе мотивације,
ученика Користећи примјере из
- упозна систем мјера и
живота, блиске
- позитивни њихову примјену
ученичком искуству,
фактори (сарадња, похвале,
ученике упознати с
- систем мјера и награде ...).
мотивацијом, као битним
њихова примјена фактором људске
(сарадња, активности.
похвале, награде)
Живот у колективу - учествује у доношењу и
1. и заједници: 2 изградњи правила,
- правила - донесе разумне одлуке Користи приручник за
(Како можемо при процјени правила, наставнике и ученике
одредити да ли је «Основи демократрије»-
правило добро) Први кораци.

97
2. - бирање вође 2 - упозна особине доброг
(Како би требало вође,
бирати вође?) - учествује у утврђивању
критерија за избор вође,
- врши избор вође у својој
групи,
3. Понашање у 1 - зна правила понашања у
средствима јавног јавном превозу,
превоза Користити «Бонтон» и
- усклади своје понашање градски превоз тамо гдје
у складу с тим он постоји.
правилима,
Обавезе и - разумије да постоје
1. одговорности 2 посљедице испуњавања
(Како можемо и неиспуњавања Користи приручник за
одлучити желимо ли обавезе, наставнике и ученике
одговорност) - идентификује корисне «Основи демократрије»-
посљедице испуњавања Први кораци.
одговорности,
1. 1 - саслуша друге када
Психосоцијална говоре о нечем што их
помоћ мучи,
(Прича о свјетлости) - увиди да и други људи
Користити приручник
имају проблеме,
«Психо-социјална помоћ»
посебно они који су
доживјели неку
трауматичну ситуацију,
1. 1 - препозна изглед мина и
Пази, мине других опасних
Како најчешће средстава,
Користити приручник
изгледају мине и «Пази, мине»
друга опасна средства
2. Знаци којим се 1 - препозна знаке којим се
обиљежавају мине и обиљежавају мине и
НЕС НЕС (неексплодирана
експлозивна средства),
1. 2 - схвати да међу људима
Култура понашања треба да влада сарадња
Сарадња (Спор или и разумијевање уз Стварање ситуације у
споразум) уважавање међусобних којој ће сарадња доћи до
разлика, изражаја да би се
- успоставља сарадничке успјешно обавила
односе са људима из активност.
своје околине,
- његује другарске
2. Бонтон: 1 односе, Користити «Бонтон»
- однос дјечак - - гради правилан однос
дјевојчица дјечак–дјевојчица,
- његовање - изграђује сараднички
другарских однос с друговима у
раду и игри,

98
односа
- сарадња у раду и
игри
3. 1 - учествује у припреми и
Заједнички излет, извођењу заједничког
скијање, излета,
санкање - зна које опасности Уз ову тему обавезно
(опасности на улици и пријете дјеци на улици и организовати игре на
путу, снијегу.
путу)

1. Наше наслијеђе и 2 - учествује у припреми
култура програма обиљежавања
- Светосавске Дана дјечије радости и Са ученицима
свечаности његовој реализацији, припремити прилог и
- Дан дјечије - схвати значај укључити се у
радости светосавских обиљежавање наведених
свечаности и учествује у догађаја.
њиховој припреми и
обиљежавању,
Живот у друштвеној - разумије факоре кој
1. средини узрокују разлике у
- Приватност (Зашто 2 поимању приватности
људи имају различите код појединаца,
ставове о - уочава разлике у
Користи приручник за
приватности) понашању појединаца
наставнике и ученике
када је у питању
«Основи демократрије»-
приватност,
Први кораци.
- објасни зашто се
разликују потребе за
приватности код
различитих људи,
2. - Правда 2 - идентификује ствари
(Који су праведни које људи дијеле у кући,
начини да се подијеле школи или заједници,
ствари?) - објасни како идеје
потребе, способности и
заслуге могу помоћи у
рјешавању проблема
праведне подјеле, Користи приручник за
- користи поменуте идеје наставнике и ученике
како би одлучио да ли је «Основи демократрије»-
оно што се десило у Први кораци.
одређеној ситуацији
било праведно
- користи исте идеје да
ријеши проблем
праведне подјеле ствари
у групи,
- зна како начин исхране
Хигијена и утиче на здравље, Ову област реализовати

99
1. 1 - разумије важности
екологија чистоће хране,
- разликује топла и
хладна јела; кроз разговор и уз
Хигијена исхране: кориштење искустава
- чистоћа хране - да уочава штетност
претоплих и прехладних ученика.
- начини исхране
- топла и хладна јела,
јела
2. Еколошки проблеми 1 - учествује у избору ТВ
(избор и заједничко емисије или чланка у
гледање ТВ емисије; новинама,
Важно је ученике
читање текста у - пажљиво прати садржај
заинтересовати за
новинама и сл.) емисије или чланка,
еколошку проблематику.
- учествује у разговору о
еколошким проблемима,
1. Свечаности 1 - учествује у договарању
- Мајчин дан и планирању
Свако дијете припрема
обиљежавања Дана
поклон –честитку «ручни
жена,
рад» за најдражу особу
- припреми, напише и
женског пола.
уручи честитке,
Живот у кући и - разумије и објасни како
1. школи 2 су идеје, потреба,
- Како способности и заслуга
дијелити с другим корисне у доношењу Користи приручник за
(Како би ријешио праведне одлуке о наставнике и ученике
проблеме подјеле?) подјели ствари у групи, «Основи демократрије»-
Први кораци.

Читање дјечије - редовно чита дјечију
2. штампе: 1 штампу;
- увођење ученика - критички анализира
у редовно читање прилоге дјечије штампе; Користити расположиве
- избори прилога за - врши избор прилога за часописе за дјецу.
дјечији школски дјечији школски лист,
лист
Помоћ другима у - пружа помоћ другима у
учењу: испуњавању школских
3. 1 обавеза,
- помоћ у - примјењује правила
рјешавању лакшег и бољег учења Поучавати дјецу у
школских обавеза (ученичка искуства), савлађивању техника
и задатака - примјењује упутства о успјешног учења уз
- правила лакшег и организовању чула као социјалну коедукацију,
бољег учења важног фактора у како бољи ученици могу
(ученичка процесу сазнања, да помогну слабијима.
искуства)
- упутства о
ангажовању чула

100
1. 1 - схвати да сваки човјек
Солидарност и (појединац) живи и ради
другарство: у групи,
Појединци у групи - уочи да свака група има Помоћи ученицима да
своја правила разумију значај
понашања; социјализације, као и
- прихвати правила способности и вјештина
понашања група којима да живимо с другима.
припада (породица,
одјељење, и др.),
Сарадња у - сарађује у рјешавању
2. извршавању 1 групних задатака,
задатака: - рјешава задатке у Поучавати дјецу разним
- групни и тандему (паровима), облицима међуљудске
тандемски задаци - учествује у сарадње при извршавању
- учешће у такмичењима, задатака и обавеза.
такмичењима
3. Уређивање 2 - участвује у планирању и Са дјецом организовати
учионице и школе уређењу учионице и активности на
школе, заједничком уређивању
учионице и школе.
- учествује у процјени
1. Годишња процјена 1 резултата у учењу, Код дјеце развијати
рада: - утврђује критерије за осјећај припадности
- процјена похвале и награде, колективу – успјех сваког
резултата у учењу - врши предлагање. појединца је важан за
- похвале и награде успјех колектива.

101