You are on page 1of 66

ПРОГРАМ

ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПЛАН:
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ годишње седмично
1. Српски језик 180 5
2. Православна вјеронаука 36 1
3. Страни језик 1 72 2
4. Ликовна култура 72 2
5. Музичка култура 72 2
6. Природа и друштво 72 2
7. Математика 180 5
8. Физичко васпитање 108 3
9. Васпитни рад с одјељењском
36 1
заједницом
УКУПНО: 828 23

2
СРПСКИ ЈЕЗИК
(5 часова седмично, 180 часова годишње)

ЦИЉЕВИ:

 Овладавање техником читања и писања на оба писма;
 Овладавање простим реченицама (појам, главни дијелови);
 Стицање основних знања о именицама, придјевима и
глаголима;
 Оспособљавање за усмено и писмено препричавање, причање и
описивање према захтјевима програма;
 Постепено упознавање методологије писменог састава;
 Постепено улажење у тумачење ликова.

ПРЕГЛЕД ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА

Ред. број Наставна тема Број часова
1. Језик (45)
2. Књижевност (65)
3. Читање (20)
4. Лектира
(8)
5. Култура изражавања
(38)
6. Филм
(4)

3
часоваБр.
Ред. број

ТЕМА: Смјернице за
Очекивани исходи
Наставне јединице наставнике

1. ЈЕЗИК 45 Ученик ће бити способан
Граматика да:
20 • Наставник
 Именице – • проналази, мотивише ученике
ријечи које подвлачи, за рад у области
означавају имена обиљежава језика.
бића и предмета; различите врсте • Вјежбањем
 Заједничке ријечи; проширује
и властите • препознаје знање о
именице; глаголске облике властитим,
 Глаголи – који означавају заједничким
ријечи које садашњост, именицама и
означавају радњу, прошлост и глаголима.
стање и збивање; будућност; • Објашњава
 Глаголи– • покаже именски и ученицима да је
ријечи које предикатски скуп; предикат
означавају • разликује и основни члан
садашњост, правилно исписује реченице.
прошлост и ријечи по значењу. • Оспособљава
будућност; ученике да
 Придјеви– препознају
ријечи за глаголске
именовања облике и
предмета: грађа, проширује
боја, облик, звук, знање о
шум и мирис; реченицама.
 Субјекат,
предикат и
субјекатски скуп;
 Реченице
по значењу: изјавна,
упитна и узвична.

4
часоваБр.
Ред. број ТЕМА: Смјернице за
Очекивани исходи
Наставне јединице наставнике

Ортоепија 4 Ученик ће бити способан
да:
 Брзина и пауза у • путем говорне и • Наставник
говору; писмене вјежбе о исправља
 Пауза у динамичном грешке ученика
набрајању. догађају пази на у говору.
интерпукцијске
знаке и паузу.
Правопис 21 Ученик ће бити • Наставик
способан да: увјежбава
 Преношење ученике да
дијела ријечи у • рјешава правилно
нови ред; постављене пишу
 Скраћенице задатке; скраћенице и
типа:р., уч., стр., • правилне пише је да преносе
год.; и ије у ријечима и дијелове
 Скраћенице за рјечцу не уз ријечи у нови
мјере; глаголе, именице и ред.
 Писање је и ије придјеве; • Инсистира на
у ријечима; • савлада азбуку и исправном
 Велико слово: абецеду и у писању је и
писање имена групама по реду ије у
планина, мора, испише списак ријечима.
градова, села, ученика у разреду; • Различитим
поља, ријека, • примијени стечено облицима
потока и језера; знање из праксе писмених
 Писање имена говора и писања. вјежби
народа књига и проширује
листова; ученичка
знања о
 Знакови на
правописним
крају: изјавних,
нормама.
упитних и узвучних
реченица; • На
различитим
 Писање ријечце примјерима,
не уз глаголе,
вјежбама на
придјеве и
тексту,
именице;
диктату,
 Прављење самодиктату
спискова по допуни,
азбучном и провјерава
абецедном реду; ученичко
 Провјеравање знање.
правописа (по
• Припрема

5
часоваБр.
Ред. број ТЕМА: Смјернице за
Очекивани исходи
Наставне јединице наставнике

двије вјежбе у току одговарајуће
полугодишта). задатке за
писање рјечце
не и знакова
(.,?!).
• У оквиру рада
у групама
подстиче и
развија
сарадњу и
такмичарски
дух.

6
часоваБр.
Ред. број ТЕМА: Смјернице за
Очекивани исходи
Наставне јединице наставнике

2. КЊИЖЕВНОСТ 65 Ученик ће бити
 Максим Горги: способан да: • Наставник
Врапчић; треба да
 Јован • уочи догађаје у оспособи
Ј.Змај:Стара бака временском слиједу; ученике да
 Десанка • одреди ток радње, користе
Максимовић: Прича о мјесто и вријеме; књижевне
раку кројачу; • разликује и појмове уз
 Бранко Б. портретиште главне и обраду
Радичевић: Циц- споредне ликове; одговареајући
Рибарчета сан; • издвоји уже цјелине у х текстова.
 Стеван тексту, опише ликове и • Развија
Раичковић: Бајка о природу; способност
бијелом коњу; • објасни појам басне, стваралачког
упозна са драмским мишљења,
 Бранко
особинама, наводи пјеснички
Ћопић:Мачак отишао
биографске податке о слух,
у хајдуке;
писцу; аналатичко
 Свијету се не
• разликује у бајци реалне -синтетичко
може угодити -
и фантастичне садржаје; мишљење.
народна прича;
• препознаје осјећање у • Омогућује да
 Лав и лисица-
лирској пјесми и уочава ученик даје
бајка;
пјесничке слике; суд о
 Марко књижевно-
Краљевић и бег • учи напамет стихове.
умјетничком
Костадин-народна тексту.
епска пјесма;
• Организује
 Досјетљиви
читање и
дјечак-народна
извођење
приповијетка;
драмских
 Душан Костић: текстова по
Септембар; улогама.
 Рајко П. Ного: С
родом сам
рашчистио;
 Добрица Ерић:
Вашар у Тополи;
 Ранко
Павловић:Кућа на
излету;
 Драгољуб
Јекнић:Вода;
 Драган Лукић:
Учитељу, врати ми

7
часоваБр.
Ред. број ТЕМА: Смјернице за
Очекивани исходи
Наставне јединице наставнике

кликере;
 Љ.Ршумовић:Сл
обода
 Алекса Микић:
Кад јечам жути;
 Скендер
Куленовић: Цеста;
 Енес Кишевић:
Како се може
штедјети мама;
 Ивана
Б.Мажуранић:
Чудновате згоде
шегрта Хлапића;
 Мато Ловрак:
Дружина
Пере Квржице.

8
часоваБр.
Ред. број ТЕМА: Смјернице за
Очекивани исходи
Наставне јединице наставнике

3. ЧИТАЊЕ 20 Ученик ће бити
способан да:
 Читање наглас;
 Читање у себи;
 Читање • чита наглас у и усеби; • Наставник
природним гласом • изражајно чита; треба да
и одговарајућим • чита с истрaживањем; унапређује
темпом; • интерпретира све облике
 Правилно прочитано; читања и да
читање проклитика • гледа позоришне инсистира на
и енклитика у представе; изражајном
изговореним читању и
• увјежбава: дикцију
цјелинама; казивању
читања, темпо, ритам,
прочитаног.
 Вјежба на паузирање и боју гласа.
текстовима са
обиљеженим
изговорним
цјелинама;
 Обиљежавање
изговорних цјелина
и читање;
 Читање
дијалога и читање
по улогама;
 Интонација
реченице у
дијалогу;
 Читање са
задацима:
- нађи одговор,
- припреми се за
разговор,
- припреми се за
препричавање.

9
часоваБр.
Ред. број ТЕМА: Смјернице за
Очекивани исходи
Наставне јединице наставнике

4. ЛЕКТИРА 8 Ученик ће бити
способан да:
 Бранко Ћопић:
Доживљаји мачка • воли књигу; • Наставник
Тоше; • чита и биљежи формира
 Десанка прочитано; читалачке
Максимовић: Избор • научи напамет неколико навике код
из поезије и прозе пјесама; ученика, даје
за дјецу; • стиче способност истраживачке
 Луис Керол: сценске импровизације; задатке и
Алиса у земљи • казује напамет поетске упутства
чуда; и прозне цјелине. групама и
паровима за
 Љубивоје
самосталан
Ршумовић: Избор
рад (на
из поезије за дјецу.
тексту).

10
часоваБр.
Ред. број ТЕМА: Смјернице за
Очекивани исходи
Наставне јединице наставнике

Ученик ће бити
5. КУЛТУРА 38 способан да:
ИЗРАЖАВАЊА
(усмено и писмено)

 Препричавње с • се усмено и писмено • Наставник
проширивањем изражава; развија
приче; • богати рјечник, развија културу
 Препричавње с мишљење и језичку изражавања
промјеном културу; на одабраним
граматичког лица; • воли и његује језик; књижевним
 Причање на • упознаје технику текстовима
основу датог писменног састава; који ће
текста; • препричава, прича, радити
описује, извјештава; радионички.
 Причање на
основу датога • маштовито размишља. • Оспособљава
краја; ученике за
самостално
 Причање
рјешавање
замишљеног
задатака и
догађаја;
инстистира на
 Причање по
лијепом
датим ријечима;
рукопису и
 Причање након техници
слушања музике; писања.
 Описивање на • Систематски
основу памћења; прати,
 Описивиње– провјерава и
моје радно мјесто; утврђује
 Описивање– градиво
животиње које везано за
волим; културу
 Извјештавање изражавања
на основу
догађаја;
 Информативно–
пословна
комуникација;
 Вјежбе
усавршавања
технике писања.

11
часоваБр.
Ред. број ТЕМА: Смјернице за
Очекивани исходи
Наставне јединице наставнике

6. ФИЛМ Ученик ће бити
4 способан да:
 Гледање • уочава ток радње, • Упознаје
анимираног и главне и споредне ученике како
играног филма за ликове, врсту филма, да колективно
дјецу; покрет у филму гледају
 Садржај и ток филмове и
радње, главни и позоришне
споредни ликови; представе.
 Особине и
врсте, слике и
покрет у филму

ОЦЈЕЊИВАЊЕ:
Ученици ће унапријед бити упознати са техникама и
критеријумима оцјењивања.

Предложене технике и поступци оцјењивања:

 Самооцјењивање;
 Оцјењивање од стране друга/ученика;
 Групни задаци;
 Презентација;
 Критеријски задаци за сваку наставну јединицу
 Објективни испитни поступци

12
ПРАВОСЛАВНА ВЈЕРОНАУКА
(1 час седмично, 36 часова годишње)

ЦИЉЕВИ:

Ученик треба да:

• се уведе у област духовно-вјерског живота, са посебним освртом на
Православну хришћанску вјеру којој припада;
• се добро и правилно информише у мјери његовог духовног и
интелектуалног узрастања, те у оквиру своје породице уведе у
практичан хришћански живот;
• развија осјећај личне одговорности и самосвјесне обавезе, да би се
могао правилно опредјелити према добру и злу као основним
моралним категоријама;
• развија самосвјесне и слободне личности, одговорне пред Богом и
Црквом као духовном заједницом којој припада;
• развија правилан однос према породици и друштву, према људима
који другачије живе, мисле и вјерују.

ПРЕГЛЕД ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА

Ред.број Наставне теме Број часова
1. Први Божији закон (9)
2. Новозавјетни закон (7)
3. Симбол вјере (14)
4. Свете тајне (6)

13
Бр. часова
Ред. број ТЕМА: Очекивани исходи Смјернице за
Наставне
наставнике
јединице

ПРВИ БОЖИЈИ
1. ЗАКОН 9 Ученик ће бити способан
да:
 Десет Божијих • наброји десет
заповијести Божијих
заповијести; Подстаћи ученике да
• објасни како су слободно искажу
биле изложене своје мишљење о теми
Божије која се обрађује на
заповијести на часу.
таблицама; Развој моралног
• објасни шта нам осјећања треба
се наређује његовати кроз
односно примјере, приче и
забрањује параболе које су у
Божијим домену дјечијег
заповијестима. разумијевања и
НОВОЗАВЈЕТНИ способности да
2. ЗАКОН 6 Ученик ће бити способан разликују добро и
да: лоше.
• Божије • објасни двије Примјенити очигледна
заповијести о највеће Христове наставна средства
љубави заповијести; (Свето Писмо, иконе,
слике из Библије,
• Хришћанска • објасни суштину
цртани филм и сл.)
вјера и о хришћанске
хришћанској вјере;
вјери уопште • препозна
• Поријекло и поријекло и
извори изворе
православне православне
вјере вјере;
• Свето Писмо • објасни значај
и његова Светог Писма.
подјела

3. СИМВОЛ ВЈЕРЕ 1 Ученик ће бити
4 способан да:
• Хришћанско • наброји дванаест
исповиједање чланова Символа
вјере вјере;
• Символи и • објасни важност
њихове и потребу

14
потребе Символа вјере.
• Дванаест
чланова
Символа вјере

4. СВЕТЕ ТАЈНЕ 6 Ученик ће бити способан Час се може изводити
да: у учионици али и у
• Свете тајне и • објасни свете храму, гдје ученици
њихов значај тајне; могу присуствовати
• Седам светих • наброји свете појединим светим
тајни тајне; тајнама (крштење,
• процијени причешће и сл.)
важност Користити уџбеник,
приступања слике, иконе.
светим тајнама.

Предложене технике и поступци оцјењивања:
• питања и одговори
• препричавање садржаја књиге
• оцјењивање од стране колеге/ученика
• групни задаци

15
СТРАНИ ЈЕЗИК 1
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
– друга година учења –
(2 часа седмично, 72 часа годишње)

Општи циљеви учења страног језика у основној школи
• Омогућити развој језичке компетенције ученика, што представља централни,
незамјенљиви аспект учења језика, а посебно да развије комуникационе
способности ученика;
• Боље упознати ученике са њиховом културом, научити их да је цијене, али и да
разумију и поштују друге културе;
• Омогућити свим ученицима да уживају у учењу, да буду мотивисани за учење, да
науче размишљати, те да се оспособе за даље учешће у самосталном, појединачном
или групном учењу, раду или обуци;
• Припремити све ученике за ефикасно и одговорно учешће у друштву, развијајући
њихов позитиван став према културалним, вјерским и другим различитостима које
су присутне у њиховом друштву, развијајући на тај начин коректно и праведно
друштво, које ће да вреднује такве различитости;
• Омогућити ученицима да развију смопоуздање и самопоштовање, чиме утиру пут
ка властитом срећном и здравом животу испуњеном задовољством;
• Код ученика развијати радозналост, самосталност и креативност;
• Подстакнути ученике на лијепо понашање у школи и на јавним мјестима, као и у
кругу њихових породица;
• Развијати код ученика способност да пажљиво слушају и цијене мишљење других;
• Развијати код ученика љубав према природи и еколошку свијест;
• Развијати код ученика принцип хуманог односа између полова;
• Омогућити континуитет и повезаност учења, поједноставити прелаз из нижих у
више разреде, а посебно прелаз из основне у средњу школу.

16
Теме Очекивани исходи Активности Граматика

• Лично Ученици ће знати: РЕЦЕПЦИЈА Ученици ће
представљање - поздрављати на а) СЛУШАЊЕ И понављати, учити да
формалан и РЕАГОВАЊЕ користе и учити о
неформалан начин; Ученици ће слушати сљедећем:
• Породица
- представити изговорени текст и Именице
себе или друге; реаговати: - властите, опште,
• Кућа, дом
- описивати: невербално, нпр.: - множина,
- људе и предмете; - цртањем , - присвојни генитив
• Моја околина - редањем
- боје предмета (John's, Mary's);
- тренутне илустрација по
• Школа одређеном
активности Замјенице
- ограничен број редослиједу,
• Свакодневни - личне,
расположења и - бојењем
живот - показне: this,
стања; наведених
that, these, those,
- лоцирати предмета или
ликова - упитне: who,
људе и предмете; what;
- говорити о наведеним
бојама, Придјеви:
свакодневним - Детерминатори:
активностима и - повезивањем
одређених чланови: a/an, the;
радњама; присвојни придјеви:
- бројати људе и илустрација с
одговарајућим my, your, his, he, our,
предмете (How their,
many ... are there?); текстом,
- извршавањем упитни придјеви:
- рећи колико je what (colour);
сати упутстава и
наређења; Описни, основни
- набројати дане у придјеви, нпр:
седмици вербално, нпр.:
- понављањем sad, happy, nice, bad,
- изразити: good, fine, tired,
- способност или ријечи, израза
или читавих scared, hungry,
неспособност да
нешто ураде (I can реченица које је thirsty;
изговорио Глаголи:
... I can't); - Present Simple
- идеју посједовања наставник или
које су чули са (потврдна, упитна
(John's book, my форма);
house). касете,
- давањем - Present Continuous

17
кратких (потврдна,
одговора на негативна, упитна
питања која форма);
поставља - помоћни глагол be;
наставник или модални глагол:
која су чули са can
касете, (потврдна,
- испуњавањем негативна, упитна
табела или форма);
допуњавањем Прилози за:
реченица, итд. - мјесто, нпр. here,
there;
- вријеме, нпр. today,
б) ЧИТАЊЕ И now, итд.
РЕАГОВАЊЕ Приједлози за:
Ученици ће читати - мјесто, нпр: in, at
кратке текстове, у - вријеме, нпр. at,
себи или наглас, on, in, after;
тражећи одређену Реченице:
информацију или - ред ријечи
детаље и реаговати: (основни ред ријечи
1) невербално, нпр: у потврдној,
- цртањем, одричној, упитној и
- редањем заповједној
илустрација по реченици,
одређеном - There is a ... There
редослиједу, are two ...
- извршавањем - императив, 2. лице
упутстава и једнине и множине,
наређења, 1. лице множине
- повезивањем (Let's ...)
одређених Прилоге за мјесто:
илустрација с here, there;
одговарајућим Приједлоге: on, in,
текстом, at (основна значења)
- означавањем
тачних/нетачних
(T/F) тврдњи. итд.
2) вербално, нпр:
- кратким
одговорима на
питања,
- повезивањем
ријечи у колонама
А и Б (нпр. да се
добију колокације),
- испуњавањем
табела,
- довршавањем
реченица,
- испуњавањем

18
укрштеница,
- склапањем
испретураног текста
у смисаону цјелину,
итд.
ПРОДУКЦИЈА:
а) ГОВОР
Ученици ће:
- захтијевати,
молити;
- давати упутства
и наредбе;
- учествовати у
разговору
(питања и
одговори) са
другим
учеником или
ученицима или
наставником;
- играти улоге,
рецитовати,
пјевати и играти
језичке игре.
б) ПИСАЊЕ
Ученици ће:
- преписивати
кратке текстове;
- записивати по
диктату;
- одговарати на
питања;
- убацивати,
подвлачити,
редати ријечи у
смисаоне
реченице;
- испуњавати
табеле,
укрштенице;
- довршавати
реченице, итд.
Вокабулар: Ученици ће понављати или учити основни вокабулар који се односи на задате
теме, нпр:
• Представљање: нпр: name, friend, итд.
• Чланови уже и неки чланови шире породице, нпр: mother, grandmother, grandfather,
uncle. итд.
• Просторије у кући и намјештај, (нешто проширенији вокабулар) нпр: kitchen, hall,
loo/lavatory, coffee-table, bookcase, curtain;
• Околина, живот у граду и на селу, нпр: garden, yard, street, traffic-lights, park, shop, bus

19
station, car park, post office, cinema, theatre, village, river, wood, lake, hill, bridge, trees,
итд.
• Школа, нпр: school subjects, school mates, school furniture, pupil's things, posters, итд.
• Свакодневни живот, рутинске активности, нпр: sleep, get up, in the kitchen (нпр:
tableware: spoon, knife, fork, plate, cup, glasses), in the bathroom (нпр. toothpaste,
toothbrush), wash (нпр: main parts of the face/body – нешто проширенији вокабулар),
learn, clean, work, job, car, bus, walk, sports, итд.
Осим што ће стално проширивати вокабулар, ученици ће учити да користе:
Афиксе, у вези са задатим темама и граматиком, нпр: наставак – s; -ing;
Антониме, у вези са задатим темама, нпр: happy-sad, hungry-thirsty, clean-dirty;
Сложенице, у вези са датим темама, нпр: cupboard, wardrobe, shop-window, bus-stop,
phone-box;
Колокације, у вези са датим темама, нпр: make noise, have breakfast/lunch/dinner, turn on/off
the radio/the television, miss the bus, итд.

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ САДРЖАЈ:

Ученици ће такође учити језик и проширивати свој вокабулар ослањајући се на
знање стечено кроз учење неких других наставних предмета, а у оквиру датих тема.

ИНТЕРКУЛТУРАЛНЕ ВЈЕШТИНЕ:

20
Ученици ће се:
- упознавати са сличностима и различитостима између њихове земље и земаља
енглеског говорног подрчја и подрчју културе, едукације, слободног времена ученика,
начина живљења, а у оквиру датих тема;
- навикавати да се учтиво понашају у комуникацији са припадницима културе о којој
уче;
- учити да комуницирају и да се понашају у свакодневним ситуацијама на начин који је
природан за културу земље чији језик уче, обраћајући посебну пажњу на односе међу
људима при непосредном контакту, комуникацији, на оно што ученике интересује,
итд.;
- научити да поштују традицију, обичаје, навике других људи, итд.

УЧЕЊЕ КАКО ТРЕБА УЧИТИ:

Ученици ће учити да:
- буду одговорни и активни када уче језик;
- користе различите радне методе и стратегије учења типичне за учење језика, као што
је раумијевање смисла из контекста итд;
- надокнађује празнине у знању коришћењем различитих метода, као што је
парафразирање;
- користе информациону технологију код учења језика;
- оцјењују своје активности и активности својих другова из одјељења, као и ниво свог и
њиховог знања у односу на постављене циљеве и, ако је потребно, мијењају методе
рада;
- користе самостално уџбенике, рјечнике и друге приручнике

ЛИКОВНА КУЛТУРА
(2 часа седмично, 72 часа годишње)

21
ЦИЉЕВИ:

Ученици треба да:

• се ликовно изражавају и тиме развијају мишљење и ликовно - естетски сензибилитет
за: кориштење разних материјала за компоновање, композицију и покрет, орнаментику,
простор, одабирање случајно добијених ликовних односа по личном избору, плакат и
ликовне поруке као могућност споразумијевања;
• се припремају за различите могућности компоновања и комуникације;
• имају изграђену свијест о потреби чувања човјекове природне и културне околине, те
активног учествовања у квалитетном естетском и просторном уређењу животне
околине.

ПРЕГЛЕД ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА

Ред. број Наставна тема Број часов
1. Кориштење различитих материјала за компоновање (8)
2. Композиција и покрет у композицији (12)
3. Разне врсте знакова и симбола (10)
4. Замишљање (6)
5. Преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем (8)
6. Орнаменти (12)
7. Простор (повезивање разних облика у цјелину) (16)
Број часова
Редни број

ТЕМА: Смјернице за
Наставна јединица Очекивани исходи наставника

КОРИШТЕЊЕ Ученик ће бити способн
1. РАЗЛИЧИТИХ 8 да:
МАТЕРИЈАЛА ЗА • користи разне •Упознати ученике са
КОМПОНОВАЊЕ материјале за могућностима

22
компоновање, кориштења разних
• дорада и • кроз игру компонује материјала,могућност
преобликовање различитим има дораде и
започетих облика материјалима, преобликовања
• дорада и • креативно доради или предмета.
преобликовање преобликује неки •Подстицати машту и
започетих облика предмет креативност код
• завршни рад компоновања
различитим
материјалима.
•Показати дјечије
радове и репродукције
умјетничких дјела.
КОМПОЗИЦИЈА И Ученик ће бити
2. ПОКРЕТ У 12 способан да: •Дати основне појмове о
КОМПОЗИЦИЈИ композицији, о
покрету у
• композиција • препозна и разликује композицији.
линија I покрете у простору •Примјери композиције
• композиција • представи покрет у и покрета у
линија II простору према копозицији.
• композиција 1 својим могућностима •Показати дјечије
• композиција 2 • препозна основне радове и репродукције
• вјежба односе у композицији умјетничких дјела-.
•Корелација са српским
језиком и музичком
културом.
РАЗНЕ ВРСТЕ
3. ЗНАКОВА И 10 •Упознати ученике са
СИМБОЛА појмом и изгледом
• препозна симбол, знак печата, грба или
• плакат,грб,симбо и грб, симбола.
ли словни и • уочи разлике и •Упознатиученике са
нотни запис сличности печата, начином израде и
• вјежба грба и симбола, стилизације.
• на креативан начин •Показати примјере
ликовно представи •Могући мотиви :
печат, грб или симбол - лични знак
- разредни знак
- нацрт за салвету
- календар
- плакат

4. ЗАМИШЉАЊЕ 6
•Упознати ученике са
• вербални опис • уочи битно код појмом илустрације
текста, вербалног описа •Усмјерити ученике да
фотографије текста или препознају најбитније
• вјежба фотографије, •Показати дјечије

23
• ликовно представи радове и репродукције
опис или умјетничких дјела
фотографију, •Могући мотиви :
• маштом обогати и - текстови и
представи понуђени фотографије
текст или
фотографију.

ПРЕОБЛИКОВАЊЕ Ученик ће бити способан
5. МАТЕРИЈАЛА ИЛИ 8 да: • Упознати ученике са
ПРЕДМЕТА комбинованим
ЊИХОВИМ • препозна и сврста техникама,техником
СПАЈАЊЕМ материјале према колажа.
вриједностима или • Подстицати да и сам
особинама, користе различите
• композиција • их користи материјале при
материјала истог самостално или компоновању
или различитог комбиновано, • Показати дјечије
поријекла • се ликовно изрази радове и репродукције
• вјежба користећи материјале умјетничких дјела
истог или различитог • Могући мотиви :
поријекла, - птица
- рам за слику
- музички иструменти

6. ОРНАМЕНТИ 12 • Објаснити појам
орнамента.
• линеарна • препозна орнамент, • Упознати ученике са
орнаментика • разликује врсте врстама орнамената.
• површинска орнамената, • Објаснити њихову
орнаментика • ликовно изрази функцију.
• тродимензионала орнамент, • Мотивисати ученике да
орнаментика ликовно сами
• вјежба представе орнамент.
• Показати дјечије
радове и репродукције
умјетничких дјела.
• Могући мотиви:
- геометријски облици
- биљни и животињски
свијет
- нацрт за змаја
- тапете у /мојој/ соби

24
ПРОСТОР
7. (ПОВЕЗИВАЊЕ 16 • Упознати ученике са
РАЗНИХ ОБЛИКА основним појмовима о
У ЦЈЕЛИНУ) простору.
• Подстицати ученике
• аутоматски начин • да зна основне да опазе и представе
цртања појмове о простору, облике у простору.
• субјективно • опази и представи • Објаснити начин
осјећање облике у простору, представљања облика
простора • ликовно повежу и у простору
• илузија простора представе облике у /перспектива/.
• облици у простору. • Показати дјечије
простору радове и репродукције
• вјежба умјетничких дјела
• Могући мотиви:
- моја улица
- жељезничка пруга
- соба моје баке
- кухиња

Предложене технике и поступци оцјењивања:
• питања тачно – нетачно
• самооцјењивање
• оцјењивање од стране колеге – ученика
• опсервација наставника
• групни задаци
• микро задаци /мањи дијелови оцјењени посебно и урађени током времена/

МУЗИЧКА КУЛТУРА

25
(2 часа седмично, 72 часа годишње)

ОПШТИ ЦИЉЕВИ:

• Циљ васпитно образовног рада у настави музичке културе је да се
стварањем интересовања и навика за активно бављење музиком
подстичу стваралачке способности, когнитивни развој ученика и
доприноси естетском и етичком развоју њихове личности.
• Упознавање културне баштине и савремених кретања у музичкој
умјетности свога и других народа.
• Упознавање основа музичке писмености и изражајних срестава
музичке умјетности
• Слушање и разумјевање музичких порука умјетничког дјела којем
се доприноси развоју музичког мишљења

ПРЕГЛЕД ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА

Ред. број Наставна тема Број часова
1. Слушање музике (23)
3. Пјевање и свирање пјесама по слуху и увођење у
основе музичке писмености (40)
3. Музичке игре (5)
4. Дјечије стваралаштво (4)

26
часоваБрој
Редни број
ТЕМА: Очекивани Смјернице за
Наставне јединице исходи наставнике

1. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 23 Ученик треба
Обавезна дјела да: • показати слике
• запамти инструмената
 С. С. Мокрањац: композицију; које слушају;
Друга руковет; • препозна • уводном
 Н. Р. Корсаков: композицију; причом увести
«Бумбаров лет»; • разликује их у свијет
 Г. Форс: «Лептир» за вокалне и маште;
виолончело и клавир исрументалне • неколико пута
 К. С. Санс: Марш композиције; слушати исту
Лавова, Слон, • препознаје композицију;
Акваријум и Лабуд из инструменте • упоређивати
«Карневала који их изводе; композиције;
животиња» • одреди
 П. И. Чајковски: Игре темпо,
шећерне виле из динамику,
балета карактер
Шчелкуншчик; комозиција;
 Р. Шуман: «Вије» и • пренесе
«На дрвеном коњу» доживљену
из «Дјечијих сцена»; музику на
 Ф. Шопен: Валцер у а цртеж или
молу (постхумно); литерерни
састав;
 Ф. Шопен: Полонеза у
А дуру (војничка); • разликује
стилизоване
 С. Прокофјев: Феђа и
игре од
вук;
осталих
композиција;
(остале музичке
садржаје реализовати
према сопственом
избору наставника)
2. ПЈЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ 40 Ученик треба да:
ПЈЕСАМА ПО • пјева остале • преко
СЛУХУ И пјесме (по бројалица и
УВОЂЕЊЕ У слуху и одговарајућих
ОСНОВЕ нотално); пјесама
МУЗИЧКЕ • пјева и обрађује тонске
ПИСМЕНОСТИ записује тонске висине и
висине трајања;
 Народне пјесме; (солмизација и • уводи ученика
 Пјесме домаћих абецеда у да анализирају
аутора; обиму Ц1-Г1) нотни текст;

27
часоваБрој
Редни број
ТЕМА: Очекивани Смјернице за
Наставне јединице исходи наставнике

 Пјесме страних • препозна и
аутора; интерпретира
трајање тонова
(четвртинка,
осминка и • уз сваку пјесму
половинка и или бројалицу
њихове паузе) у тактира;
2/4 такту; • преко пјесмица
• тактира; разјасни
• користи музичке
Орфов ознаке;
инсрументариј;
• објасни
музичке
ознаке: корона,
знак за
понављање,
прима и
секунда волта.
3. МУЗИЧКЕ ИГРЕ 5 Ученик треба да: • наставник
треба да сваку
• пјева и игра музичку игру
Наставне јединице по музичке игре отпјева,
избору наставика • развија одсвира те
осјећај за ученицима
ритам, демонстрира
мелодијску начин
фразу, извођења;
изражајност у • све музичке
темпу и игре
динамици, понављати и
музичко утврђивати
памћење, увијек са новим
способност захтјевима у
активног изражајности
слушања, обим извођења;
дјечијег гласа и • у избору
смишља фолклорних
покрете у игра треба
складу са поћи од
садржајем завичајних
пјесме. (дјеци
најближих), па
затим ширити

28
часоваБрој
Редни број
ТЕМА: Очекивани Смјернице за
Наставне јединице исходи наставнике

нтересовање и
за друге;
• посјетити неко
фолклорно
умјетничко
друштво
4. ДЈЕЧИЈЕ 4 Ученик треба да: Наставник треба
СТВАРАЛАШТВО да:
• развија своје • постепено
(по избору наставника) стваралачке уводи ученикие
способности у овај вид
(музичка музичког
машта долази стваралаштва;
до изражаја); • дозволи дјеци
• развија да сами бирају
креативно текст;
мишљење; • најуспјешније
• свира на импровизације
неком снима на
мелодијском касету;
или ритмичком • користи игру
иструменту. питање-
одговор
(импровизује
музичко
питање а дјеца
импровизују
музички
одговор) текст
узима из прича
са дијалогом

ОПШТЕ СМЈЕРНИЦЕ ЗА НАСТАВНИКЕ

Наставник ће у интерактивном раду користити:
- књиге (стручна литература);
- уџбеник;
- музички додатак ;
- аудио касете;
- Орфов инструментариј;
- клавир;
- Боже правде и химну БиХ;

29
- поједине композиције слушати више пута у току школавња
уз јасну дефиницију задатака којима се омогућује
систематски развој музичких способности ученика за
активним слушањем, доживљавањем и упознавањем
музичких дјела;
- код обраде наставних јединица у темама 3 и 4 користити се
Орфовим инструментаријем

 Повезати наставу са музичким животом уже и шире друштвене
средине и учествовањем на музичким приредбама, такмичењима
и културно умјетничким манифестацијама.

МЕТОДЕ ОЦЈЕЊИВАЊА УЧЕНИКА

Користити сљедеће методе и технике:
• питања и одговори
• самооцјењивање
• оцјењивање од стране колеге/ученика
• опсервација наставника
• презентација
• обрасци за праћење напретка

Да би се остварио процес праћења напредовања и степена
постигнућа ученика у настави музичке културе неопходно је да
наставник претходно упозна и идентификује музичке способности
сваког ученика.
Оцјењивање се мора спроводити организовано. Оно треба да
обухвати и прати особен развој сваког ученика његов рад, залагање,
интересовање, навике, став, умјешност, креативност и сл. Наставик
треба да прати развој личности у цјелини и објективно одређује
степен на којем је ученик савладао програмске захтјеве.
Смисао оцјењивања треба сагледавати тако, што се сваком
ученику омогућава оптималан развој у оквиру васпитно образовног
рада, а никако да се неодмјереним методичким захтјевима у
савладавњу програма и негативном оцјеном ученици отуђују од
музике и музичке умјетности.
У настави музичке културе за исте васпитно образовне задатке се
могу добити различите оцјене, као и за различите резултате-исте
оцјене, због тога што се тренутни резултати упоређују са стварним
учениковим могућностима.
Оваквим начином оствариће се и основни захтјеви за правилно
оцјењивање-да оно буде објективно и да ученике мотивише за
музичке активности и за бављење музиком у складу са њиховим
способностима и потребама.

30
Домаћи писмени задаци или писани тестови, контролни задаци и
слично не задају се за овај предмет ни у једномом разреду.
Цјелокупно градиво остварује се само у школи

ПРИРОДА И ДРУШТВО
(2 часа седмично, 72 часа годишње)

ПРЕГЛЕД ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА

Ред. број Наставна тема Број часова
1. Картографска писменост (14)
2. Завичај и Република Српска (18)
3. Дјелатности људи условљене природним богатствима,
временским приликама и потребама (20)
4. Домаће животиње (7)
5. Биљке (7)
6. Култура живљења и комуницирања (6)
бројРедни

часоваБр.

ТЕМА: Очекивани Смјернице за
Наставне јединице исходи наставника

31
КАРТОГРАФСКА Ученик ће бити
1. ПИСМЕНОСТ 14 способан:

 Оријентација у • да наброји и
простору покаже главне • На терену
 Оријентација у и споредне вјежбати
околини стране свијета одређивање
 Рељеф околине помоћу Сунца, страна свијета
 Картографски годова на • израда модела
знаци дрвету, рељефа на
 Географска маховине и подесном
карта компаса, и материјалу;
помоћу објеката • вјежбе с
 Завичајна карта
из околине; компасом;
РС
• да прикаже • скицирање и рад
рељеф околине, на различитим
• да препозна картама;
основне • непосредно
картографске посматрање;
знаке; • излети
• да покаже на
карти РС свој
завичај;
• да користи
картографске
знаке.
ЗАВИЧАЈ И Ученик ће бити
2. РЕПУБЛИКА СРПСКА 18 способан: • Рад с уџбеником;
• да покаже • анализа народне
 Република границе РС; ношње и обичаји;
Српска • да покаже • цртање грба и
 Становништво геогафски заставе;
РС положај РС и њен • уношење градова,
 Главни град РС и положај у БиХ; ријека, језера,
већи градови • да именује планина у нијему
 Рељеф РС главни град РС и карту;
 Текуће и стајаће остале веће • прикупљање
воде градове РС; разгледница за
 Временске • наброји и разредни пано.
прилике анализира
 Природна обиљежја
богатства (застава, грб и
химна);
• да наброји
становништво,
РС;
• да покаже на
карти
најпознатије

32
планине,
равнице и
котлине у РС;
• да наброји
текуће и стајаће
воде;
• да наброји
најзначајније
ријеке у завичају
и РС;
• да разликује
природна од
вјештачкаих
језера и дa их
наброји;
• да објасни
временске
прилике
(температура,
падавине,
вјетрови, суша);
• да објасни
прогнозу
времена и
елементарне
непогоде и
начин одбране
од њих појаве;
• да наброји
природна
богатства и
објасни њихов
значај за РС.

33
3. ДЈЕЛАТНОСТИ ЉУДИ 20 Ученик ће бити
УСЛОВЉЕНЕ ПРИРОДНИМ способан:
БОГАТСТВИМА,
ВРЕМЕНСКИМ
ПРИЛИКАМА И
ПОТРЕБАМА

34
• да наброји
 Привреда и привредне гране и
гране привреде објасни основне
 Пољопривреда, појмове • Географска карта;
сточарство, • да наведе • слијепа карта;
земљорадња, лов производе • посјете;
и риболов привредних • излети;
 Рибарство и грана; • израда разредног
повртларство • да објасни паноа;
 Воћарство и користи • израда табеле
виноградарство појединих привредних грана,
 Сточарство, лов привредних
и риболов грана;
 Шумарство • да именује
 Индустрија и биљке које
занатство расту у
 Саобраћај повтрњаку, на
њиви, у
 Трговина,
воћњаку и
угоститељство и
винограду;
туризам
• да објасни
заштиту
биљака;
• да наброји
врсте стоке,
њихов значај и
узгој;
• да наброји
шумска
богатства;
• да наброји
шумске
предјеле у РС;
• да објасни
значај и
користи шума;
• да
идентификује
непријатеље
шума;
• да објасни
значај туризма
за РС и значај
саобраћаја и
саобраћајних
веза.;
• да наброји
врсте туризма.

35
4. ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ 7 Ученик ће бити
способан: • посјећивати фарме и
 Обиљежја • да објасни: домаћинства
животиња кретање, дисање, • показивати слике и
 Спољашња грађа исхрану, раст, филмове;
тијела домаћих развој и • користити текстове
животиња размножавање који говоре о домаћим
 Користи од домаћих животињама из
домаћих животиња; различитих извора
животиња • да наброји
користи од
домаћих • упоућивати ученике да
животиња; ван школе истражују и
• да анализира сазнају о домаћим
услове за живот животињама
и развој домаћих
животиња
• да разликује
изглед и
спољашњу грађу
тијела домаћих
животиња.
5. БИЉКЕ 7 Ученик ће бити
способан:
• да објасни како се • упућивати ученике да
биљке хране, дишу, прате раст и
 Обиљежја расту и промјене на
биљака размножавају; биљкама у учионици:
• да објасни како • систематизовати
 Мијењање биљке се мјењају током сазнања и
током године године; запажања о
• да наброји биљкама које су
 Развој биљке дијелове биљке и пратили од
објасни значај клијања до раста и
појединих цвијетања.
дијелова за њен • показати слике,
развој; слајдове промјена
• да разликује на биљкама током
једногодишње од године, кад год је то
двогодишњих и могуће посматрати
вишегодишњих биљке у природи
биљака; током године
• да разликује
зимзелене биљке
од листопадних
биљака;
• да објасни

36
зашититу биљака
од мраза.

6. КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА И 6 Ученик ће бити
КОМУНИЦИРАЊА способан:
• да разумије • Анализирати
• Заједничко живљење предности примјере из ближе
заједничког и даље
живљења и прошлости, из
комуницирања у ближе и даље
породици, средине.
школи, општини,
Републици
Српској,
• да разумије
потребу и
предности
споразумијевања
међу народима,
• да разумије
потребу сарадње
на заштити
животне
средине од
загађења,
• Комуникација међу
• да разумије
људима
потребу сарадње
на заштити • Вјежбати усмене,
људских права и писане и гестовне
слобода. поруке.
Анализирати
• Да разликује говорне и писане
усмене (говорна ријечи, гестовне
• Средства поруке, слике и
ријеч), писане
комуникације симболе.
(писана ријеч,
слика, симбол) и
гестовне поруке • На основу слика и
(поруке игром имитације,
засноване на упознавати
покретима средства
тијела). индивидуалне
комуникације.
• Да разликује
основне врсте
средстава
• Средства масовне комуникације
комуникације (индивидуалне и
масовне),

37
• да наброји
средства
индивидуалне • Ову тему
комуникације реализовати
(писмо, телефон) уз кориштење
• да примјењује слика и средстава
основна правила масовне
у писању писма комуникације.
и употребе
телефона.
• Да наброји
средства
масовне
комуникације
(штампа, радио,
телевизија,
рачунар) и
разумије њихове
предности и
слабости.

Предложене технике и поступци оцјењивања:

 Питања и одговори
 Практични рад ученика
 Самооцјењивање
 Групни задаци
 Презентација ученичких радова
 Опсервација наставника

МАТЕМАТИКА
(5 часова седмично, 180 часова годишње)

ОПШТИ ЦИЉЕВИ:

Ученици треба да:

• усвоје систем одређених математичких знања и умијећа
неопходних за схватање појава и законитости у природи и
друштву, за активну спознајну дјелатност у процесу учења, за

38
успјешно настављање математичког образовања и
самообразовања,
• стекну основну математичку културу потребну за откривање
улоге и примјене математике у различитим подручјима човјекове
дјелатности,
• овладају основним математичким методама и њиховим
примјенама у различитим областима (математичко моделовање),
• стекну способност усменог и писменог математичког изражавања
са свим његовим квалитетама (јасност, прецизност,
једноставност, концизност, потпуност и тд.),
• се оспособе за примјену усвојених знања у рјешавању
разноврсних задатака из животне праксе,
• стекну знања неопходна за разумијевање квантитативних и
просторних односа и законитости у разним појавама у природи,
друштву и свакодневном животу,
• се оспособе за коришћење савремених математичких
инструмената, прибора, рачунских и информационих средстава,
• усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и
пресликавањима,
• савладају основне операције са природним, цијелим, рационалним
и реалним бројевима, као и основне законе тих операција,
• упознају најважније равне и просторне геометријске облике
(фигуре) и њихове узајамне односе,
• се оспособе за прецизност у мјерењу, цртању и основним
геометријским конструкцијама,
• лакше разумију одговарајућу садржаје природних наука,
• развија способност посматрања, опажања и логичког, критичког,
стваралачког и апастрактног мишљења,
• развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и
математчку радозналост у посматрању и изучавању природних и
друштвених појава,
• изграђује позитивне карактерне особине ученикове личности, као
што су: истинољубивост, упорност, систематичност, уредност,
тачност, одговорност, смисао за самосталан рад, рад у групи и
кооперативно-интерактивно учење, и
• доприносе формирању научног погледа на свијет.

ПРЕГЛЕД ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА

39
Редни број Наставна тема Број часова
1. Природни бројеви до 1000
(10)
2. Основне рачунске операцијеу скупу
природних бројева до 1000
(111)
3. Геометријске фигуре и њихови међусобни односи
(38)
4. Разломци (8)
5. Мјерење и мјере (13)

часоваБрој
Редни број

ТЕМА: Смјернице за
Очекивани исходи
Наставне једнице наставника

1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ 10 Ученик ће моћи:
ДО 1000
• упознати и
• Стотине прве савладати • Графички
хиљаде бројеве прве приказати
• Упоређивање хиљаде, стотине,
стотина прве • упоређивати десетице и
хиљаде бројеве прве јединице прве
• Стотине и десетице хиљаде и хиљаде,
прве хиљаде допуњавати на • Ученицима
• Упоређивање бројевној прави, обратити пажњу
стотица и десетица • упознати, читати на мјесну
прве хиљаде и писати вриједност
• Упознавање, читање троцифрене цифара,
и писање бројева бројеве, • Инсистираи на
прве хиљаде упоређивању
• Троцифрени бројеви троцифрених бројева,
• Упоређивање
троцифрених
бројева

2. ОСНОВНЕ РАЧУНСКЕ Ученик ће моћи:
ОПЕРАЦИЈЕ У СКУПУ 111
ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА
ДО 1000 • успјешно
изводити
2.1.САБИРАЊЕ И операције
ОДУЗИМАЊЕ ДО 1000 33 сабирања и • При обради
• Сабирање и одузимања у садржаја
одузимање стотина оквиру прве користити

40
• Замјена мјеста хиљаде, визуелна
сабирака • користити наставна
• Здруживање својства средства,
сабирака комутативности, цртеже, шеме,
• Примјена асоцијативности графофолије,
својстава сабирања и наставне
• Сабирање дистрибутивност листиће са
троцифреног и и за брже и задацима
једноцифреног броја рационалније различитих
рачунање, нивоа
• Одузимање
• овладати сложености и
једноцифреног броја
појмовима слично.
од троцифреног
сталности збира • Организовати
• Сабирање
и разлике, полупрогра-
троцифреног броја и
• успјешно мирану наставу.
десетица и
одузимање десетица рјешавати
од троцифреног једноставније
броја једначине и
• Сабирање неједначине са
троцифреног и сабирањем и
двоцифреног броја одузимањем,
• Одузимање
двоцифреног броја
од троцифреног
• Сабирање и
одузимање
троцифрених
бројева
• Зависност збира од
сабирака; сталност
збира 21
• Зависност разлике од
умањеника и
умањиоца; сталност
разлике
• Једначине са
сабирањем и
одузимањем • усвојити • Организовати
• Неједначине са принципе наставу РНС.
сабирањем и писменог • Организовати
одузимањем сабирања и блиц
одузимања са и испитивања
2.2.ПИСМЕНО САБИРАЊЕ без прелаза, (петминутна
И ОДУЗИМАЊЕ ДО • објаснити начин испитивања) на
1000 писменог крају часа
• Сабирање сабирања и обраде новог
троцифрених одузимања са градива.
бројева (збир прелазом • Укључити
јединица није већи јединица и

41
од 9) десетица, ученике у квиз
• Одузимање • самостално такмичења из
троцифрених саставити дате наставне
бројева (број текстуалне теме.
јединица умањеница задатке и • Ради разбијања
већи од броја предвидјети монотоније и
јединица умањиоца) њихова рјешења, стереотипнос,
• Сабирање • анализирати часове освјежити
троцифрених поступак техникама за
бројева (збир рјешавања групну сарадњу.
јединица већи је од једначина и • Кроз игру и
9) неједначина са забаву ријешити
• Одузимање троцифреним што више
троцифрених бројевима математичких
бројева (број задатака.
јединица умањеника
мањи је од броја
јединица умањиоца)
• Сабирање
троцифрених
бројева (збир 30
десетица већи је од
9)
• Одузимање
троцифрених
бројева (број
десетица умањеника
мањи је од броја
десетица умањиоца)
• Сабирање
троцифрених
бројева (збир
јединица и десетица
већи је од 9) • манипулисати
математичким • Анимирати
• Одузимање
појмовима у вези ученике да
троцифрених
са множењем и самостално
бројева (број
дијељењем, смишљају
јединица и
десетица умањеника • усвојити задатке и
мањи је од броја поступак упућују их једни
јединица и десетица множења и другима.
умањиоца) дијељења • Користити
декадним графофолије,
• Сабирање више
јединицама, наставне
троцифрених
бројева • дефинисати листиће,
својства програмирани
• Једначине и
дијељења збира материјал.
неједначине са
и разлике
сабирањем и
бројем,
одузимањем
• шематски

42
21 приказати
2.3. МНОЖЕЊЕ И сталност
ДИЈЕЉЕЊЕ ДО 1000 производа и
количника,
• Множење и дијељење • показати начин
• Множење и дијељења са
дијељење са 10 и са остатком и
100 начин провјере
• Замјена мјеста резултата,
чинилаца
• Здруживање
чинилаца
• Множење збира и
разлике бројем 6
• Множење
• Дати шематски
двоцифрених
приказ дијељења
бројева
троцифреног
једноцифреним
• упознати броја
• Дијељење
писмено једноцифреним,
двоцифрених
множење и • Инсистирати на
бројева
дијељење провјери
једноцифреним
једноцифреним тачности
• Множење и дијељење
бројевима, добијеног
троцифрених
• практично резултата.
бројева
једноцифреним примијенити
писмено
• Зависност производа
множење и
од чинилаца,
дијељење у
сталност производа
рјешавању
• Зависност
једноставнијих
количника од
једначина и
дјељеника и • Користити
неједначина у
дјелиоца; сталност егземпларне
скупу бројева до
количника методе учења и
1000
• Дијељење са НРНС
остатком • Могуће је
• приказати
• Једначине са поступност и организовати
множењем и редослијед квиз по групама,
дијељењем рачунских паровима,
• Неједначине са операција, индивидуално
множењем • објаснити улогу (по слободном
заграде у избору)
2.4. ПИСМЕНО математичком • Оспособити
МНОЖЕЊЕ И ученике за
изразу,
ДИЈЕЉЕЊЕ ДО 1000
• ријешити рјешавање
задатак са једноставнијих
• Писмено текстуалних
највише три
множење задатака са
рачунске
троцифрених двије и три
операције и са

43
бројева са два, три, заградама рачунске
четири • анализирати операције.
• Писмено дијељење текстуалне
троцифрених задатке, а затим
бројева са два, три, их претворити у
четири тачан
• Једначине и математички
неједначине израз,
• рјешавати
задатке са
промјенљивом
2.5. МАТЕМАТИЧКИ
ИЗРАЗИ

• Редослијед
операција-заграде
• Рјешавање задатака
састављањем израза
• Изрази са
промјенљивом

3. ГЕОМЕТРИЈСКЕ 38 Ученик ће моћи:
ФИГУРЕ И ЊИХОВИ • Упутити ученике
МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ на правилно
• формирати руковање
3.1.ТАЧКА, ПОЛУПРАВА, 9 представе о троугаоником и
ПРАВА, РАВАН тачки, прави и лењиром,
• Раван полуправи, • Демонстрирати
• Полуправа, права • уочити и цртати на табли цртање
• Међусобни односи паралелне и паралелних и
двије праве и једне нормалне праве нормалних
равни • користити лењир права,
• Цртање паралелних и троугаоник, • Због тешког
права "виђења"
• Нормалне праве простора од
• Цртање нормалних стране ученика
права треба користити
експеримент и
посматрање,
• међусобне
положаје тачака,
• формирати права и равни у
представе о простору
4 кругу и представити
кружници, помоћу модела
3.2.КРУГ • руковати уз истовремено
• Круг и кружница шестаром, цртање.
• Цртање круга и • цртати круг и

44
кружнице кружницу по • Упутити ученике
• Примјена шестара задатим на правилно
при упоређивању мјерама, руковање
дужи 10 • набројати шестаром,
основне • Демонстрира
елементе круга. ти на табли
цртање круга и
• уочити и цртати кружнице
3.3.УГАО прави, оштри и помоћу шестара,
• Угао, настанак угла тупи угао,
• Прави угао, цртање • објаснити и
правог угла приказати • Експериментисат
• Обиљежавање и постанак угла, и са папиром и
цртање углова обиљежити угао демонстрирати
9 и именовати настанак и врсте
• Врсте углова
врсте углова, углова,
• Користити
зидарски метар,
слике,
3.4. ПРАВОУГАОНИК И илустрације...
КВАДРАТ
• Правоугаоник и
квадрат-уочавање • уочити, • Почетна настава
• Прави угао и именовати и геометрије мора
четвероуглови цртати фигуре бити
• Правоугаоник и правоугаоника и експеримен-
квадрат (тјемена и квадрата, тална, тј.
странице) • дефинисати најпростије
• Цртање појам квадрата и геометријске
правоугаоника и правоугаоника фигуре и њихова
квадрата у својства упознају
квадратној мрежи се практичним
• Цртање радом, преко
правоугаоника и разноврсних
квадрата модела фигура у
троугаоником и току
лењиром посматрања,
6
цртања, резања,
• Цртање
пресавијања,
правоугаоника и
мјерења,
квадрата шестаром
процјењивањауп
и троугаоником
оређивања,
поклапања итд.
На тај начин
ученици стичу
елементарне
геометријске
3.5. ТРОУГАО • уочити, нацртати представе,
и обиљежити апстрахујући
• Уочавање троуглова
троугао, конкретна

45
• Цртање троуглова • дефинисати својства
• Обим троугла обим троугла и материјалних
његово ствари.
израчунавање,
• израчунати • Кроз игру и
дужину практичне радње
странице на упутити ученика
основу познатог на израчунавање
обима обима троугла
или дужине
странице,
• Користити
шпагу, врпце,
жицу, летвице и
слично (на
примјер:
прављење
троугаоног
цвјетњака),
• Организовати
стваралачку
наставу.
4. РАЗЛОМЦИ 8 Ученик ће моћи:
• упознати се са
појмом
• Разломци: разломка; • Разломке
половина, именилац и обрадити кроз
четвртина, бројилац, игру и очигледна
десетина • одредити наставна
• Разломци: 1/н, разломак неког средства.
н=3, 5, 6, 7, 8, 9. природног броја, Дијелити
• ријешити предмете блиске
једноставније дјетету.
задатке са • Резање картона
разломцима. на различите
дијелове.
5. 13 Ученик ће моћи:
МЈЕРЕЊЕ И МЈЕРЕ • Користити
• упознати се са очигледна
новим мјерама за средства и дати
• Мјерење дужи дужину, ученицима да
• Мјерење дужи- • претварати мјере предмете
милиметар, мјерне јединице из околине,
километар у веће или мање • Обавезно
• Мјерење масе- мјерне јединице, вјежбати
килограм • извршити процјену одока,
• Мјерење операције а након
сабирања, извршеног
одузимања, мјерења,

46
множења и израчунавањем
дијељења са утврдити могућа
мјерним одступања-
јединицама, грешке,
• упознати се са • Претварање
мјерама за масу јединица мјере у
и операције са мање или веће
њима. јединице (треба
показивати и
увјежбавати на
примјерима)

Предложене технике и поступци оцјењивања:
1. Листа провјере
2. Питања и одговори
3. Самооцјењивање
4. Оцјењивање од стране колеге/ученика
5. Опсервација наставника
6. Групни задаци
7. Презентација
8. Тестови уз могућност коришћења књига
9. Микро задаци (мањи дијелови оцијењени посебно и урађени током
времена)
10. Обрасци за праћење напреткa

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
(3 часа седмично, 108 часова годишње)

ЦИЉЕВИ

Настава физичког васпитања треба да:

• задовољи потребу ученика за кретањем,
• развија кретне и психофизичке способности
• развија позитиван став према физичкој култури неопходан за
очување здравља и навика у свакодневном животу

47
ПРЕГЛЕД ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА

Ред. број Наставна тема Број часова
1. Трчање (8)
2. Скакања и прескакања (12)
3. Бацања и хватања (10)
4. Вучења и гурања (6)
5. Пузања, провлачења и пењања (8)
6. Дизања, ношења и вишења (6)
7. Вјежбе на тлу и вјежбе равнотеже (8)
8. Вјежбе реквизитима (3)
9. Игре на снијегу (10)
10. Елементарне игре (20)
11. Ритмика и плесови (10)
12. Мјерење тјелесног развоја и физичких
способности (7)
часоваБрој
бројРедни

ТЕМА: Очекивани исходи Смјернице за
Наставне јединице наставнике

1. 8 Ученик ће бити Обратити пажњу
ТРЧАЊЕ способан да: на:
• трчи
 Трчање различитим различитим • правилно дисање
темпом темпом уз • правилну
 Брзо трчање до 40 примјену координацију рада
метара са поласком на научене руку и ногу
различите начине технике
• брзо трчи до
30 метара

48
часоваБрој
бројРедни
ТЕМА: Очекивани исходи Смјернице за
Наставне јединице наставнике

2. СКАКАЊА И 12 Ученик ће бити
ПРЕСКАКАЊА способан да:

• прескочи • обезбиједити
 Скок удаљ залетом са препреку потребне
обиљеженог (вијачу) у реквизите и
одскочишта, доскок на мјесту и средства (сандук,
мекано; кретању козлић, струњаче,
 Скокови у дубину • скочи увис вијаче)
(сандук, козлић); правим • правилно дисање
 Прескакања препрека залетом • правилну
(вијача) у низу висине • скочи у координацију рада
до 50 cm; дубину руку и ногу
 Скок увис с правим (сандук,
залетом козлић)
 Прескакање вијаче у • скочи залетом
трчању; са
 Претрчавање испред обиљеженог
дуге вијаче. одскочишта
• доскочи на
мекану
подлогу
(струњачу)

3. БАЦАЊА И ХВАТАЊА 10 Ученик ће
бити способан
 Бацање лоптице удаљ, да: • обезбиједити
из залета у покретну • баца лоптицу потребне
мету-циљ; из залета у реквизите
 Бацање медицинке циљ, (лоптица,
ногом (горњим дијелом • баца медицинка,
стопала); медицинку одбојкашка лопта)
 Вођење и додавање ногом(горњим • инсистирати на
лопте у трчању са дијелом правилном бацању
различитих висина; стопала), лопте
 Одбијање лопте • хвата лопту • развијати
рукама, одбојка, у уз окрет и прецизност и
паровима и групама; поскок, у подстицати
мјесту и такмичарски и
кретању дух FAIR PLAY
• додаје лопту
у трчању,
• одбија

49
часоваБрој
бројРедни
ТЕМА: Очекивани исходи Смјернице за
Наставне јединице наставнике

одбојкашку
лопту рукама,
у паровима и
групама

4. ВУЧЕЊА И ГУРАЊА 6 Ученик ће
бити способан • кроз групни рад и
 Вучење и гурање у за: рад у паровима
паровима и у кругу • вучење и приближити
(дјевојчице посебно); гурање у ученицима значај
 Надвлачење на круг паровима и у физичког
нацртан на тлу; кругу; васпитања,
• надвлачење • развијати љубав
на круг према физичком
нацртан на васпитању,
тлу • развијати
(дјевојчице колективни дух и
посебно). FAIR PLAY борбу
5. ПУЗАЊА, 8 Ученик ће бити
ПРОВЛАЧЕЊА И способан да:
ПЕЊАЊА • пузи на више • обезбиједити
начина потребна,
 Пузање потрбушке, на (трбух, леђа, средства (љестве,
боку и леђима са бок); уже, мотке, лакше
обилажењем препрека • да обилази терете)
и ношењем лакшег разне • упознати ученике
терета; препреке са начинима
 Провлачење, пењање и ношењем правилног пузања,
споштање кроз љестве лакшег провлачења,
и окна; терета, пењања
 Пењање уз морнарске • се • користити
љестве, уже ,мотке, провлачи,пењ искуства других

50
часоваБрој
бројРедни
ТЕМА: Очекивани исходи Смјернице за
Наставне јединице наставнике

прелажење са справе е и спушта наставника
на справу; кроз љестве,
• се пење уз
морнорске
љестве, уже,
мотку,
• прелази са
справе на
справу.

6. ДИЗАЊА, НОШЕЊА И 6 Ученик ће
ВИШЕЊА бити способан
да: • обезбиједити
 Рад у тројкама- • учествује у потребне
ношење трећег раду тројки- реквизите,
(мотком, палицом); ношење средства (мотка,
 Вис завјесом о трећег(мотко палица)
подкољено (на м палицом) са • обавезно
дочелном вратилу); једног мјеста асистирање и
на друго; чување
• уради вис
завјесом о
подкољено
(на дочелном
вратилу)
7 ВЈЕЖБЕ НА ТЛУ И 8 Ученик ће
ВЈЕЖБЕ РАВНОТЕЖЕ бити способан
да:
 Колут напријед и назад • обезбиједити
из разних полазних • изведе колут потребна
положаја; напријед и средства и обавезну
 Став о плећима назад, асистенцију код
(свијећа); • изведе извођења вјежби
 Ниска греда: ходање свијећу,
напријед, назад, пола • хода по
и цијели окрет на ниској греди,
греди; • хода на
 Ходање на штулама у штулама у
разним правцима; разним
правцима.

51
часоваБрој
бројРедни
ТЕМА: Очекивани исходи Смјернице за
Наставне јединице наставнике

8. ВЈЕЖБЕ РЕКВИЗИТИМА 3 Ученик ће бити
способан да: • обезбиједити
 Котрљање обруча • котрља обруч потребне
укруг, вијугаво; укруг, реквизите,
 Палица: усправно вијугаво • подијелити
придржавање једном • постави ученике у парове
руком, пусти се да не палицу у • радити
падне док ученици не равнотежни индивидуално
замјене мјеста; положај сходно
реквизитима
9 ИГРЕ НА СНИЈЕГУ 10 Ученик ће
бити способан
 Санкање-наизмјенично да: • наставник треба
вучење; • кроз да заинтересује
 Прављење мањих такмичење ученике за овакав
грудви и гађање у (санкање, вид игре која
циљ; прављење садржи у себи
 Такмичење (у мањих грудви вјежбе брзине,
паровима и тројкама); и гађање у спретности, снаге,
циљ) искаже прецизности
брзину, снагу, • поштивати
спретност, правила FAIR PLAY
прецизност
• усвоји задана
правила и
FAIR PLAY дух
10 ЕЛЕМЕНТАРНЕ ИГРЕ 20 Ученик ће бити
способан да: • наставник треба да
заинтересује
 Најмање 10 • кроз игру и ученике за игру
елементарних игара за такмичење кроз адекватан
развој психомоторних искаже избор, која ће
способности, по избору брзину, снагу, садржавати у себи
наставника. спретност, вјежбе
прецизност, спретности,
• усвоји задана окретности,
правила и дух брзине, снаге,
FAIR PLAY. издржљивости
• избјегавати
понављање
• инсистирати на
поштовању
правила

52
часоваБрој
бројРедни
ТЕМА: Очекивани исходи Смјернице за
Наставне јединице наставнике

11 РИТМИКА И ПЛЕСОВИ 10 Ученик ће бити • музику
способан за: прилагодити
 Мачији скок; • брзо ходање дјечијем узрасту, а
 Галоп напријед и и трчање уз кретање
постарнце; музику, прилагодити
 Бацање лопте у бочној • бацање лопте ритму музике
и чеоној равни у мјесту у мјесту и • развијати љубав
и кретању; кретање уз према естетици
 Народни плес «Савила музику, • вјежбе
се бела лоза винова»; • плеше обликовања
 Једно народно коло из «Савила се одабрати тако да
Републике Српске; бела лоза их ученик
винова»; успјешно може
• извођење једног извести уз музику
народног кола • стварати
из Републике могућност да
Српске ученици сами
направе своју
кореографију
• слободна
импровизација
покрета сваког
ученика уз музику
12 МЈЕРЕЊЕ ТЈЕЛЕСНОГ 7 Ученик ће бити • припремити
РАЗВОЈА И способан да: средства и
ФИЗИЧКИХ реквизите,
СПОСОБНОСТИ • увиди на којем • указати на значај
су нивоу правилне исхране
 Брзо трчање на 40 његове и хигијене
метара; физичке • маркирати и
 Скок удаљ до 100 cm; способности, припремити радна
 Скок увис до 50 cm; • примијени места
 Колут назад из вјештину и • прије одређеног
чучња у чучањ; технику мјерења физичких
трчања, способности
 Ниска греда,
дисња, снаге, урадити истезање
ходање напријед,
издржљивост и лабављење
назад, пола и цијели
и, брзине, мускулатуре
окрет на греди;
равнотеже • оставити
 Вођење лопте у
трчању; • правилно могућност
држи тијело понављања вежбе
 Вратило, вис
• води лопту више пута
предњи провлак, вис
стрмоглави; • одигра • уписати најбољи

53
часоваБрој
бројРедни
ТЕМА: Очекивани исходи Смјернице за
Наставне јединице наставнике

 Галоп напред- народно резултат.
назад; коло
 Једно народно коло
из Републике Српске;

54
ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ

Физичко васпитање се по природи своје дјелатности знатно разликује од осталих васпитно-
образовних области у школи, али је интегралан дио система в/о процеса и развоја
личности. Праћење, вредновање и оцјењивање се врши на основу сљедећих елемената:
- развој моторичких способности
- спортско-техничко образовање
- повезивање (однос)физичког васпитања са животом и радом
Прва два елемента су по природи такви да им је учинак мјерљив и могу као образовни
стандарди да буду егзактно изражени. То су минимум моторичких способности и
спортско-техничких достигнућа које ученици појединих узраста треба да достигну, што
гарантује исти минимални, а задовољавајући ниво способности код свих ученика.

Моторичке способности

При оцјењивању моторичких способности узима се у обзир ниво личних моторичких
способности сваког појединца, остварен у току школске године, према његовим
индивидуалним могућностима.
За контролу боље рећи процјену моторичких способности примјењује се батерија тестова
Југословенског завода за физичку културу и медицину спорта која обухвата:

За узраст IV и V разреда

- за физички раст (тјелесна висина и тјелесна маса)
- за експлозивну снагу ногу (скок у даљ из мјеста)
- за општу снагу (бацање медицинке од 2kg )
- за брзину ( трчање 30m из високог старта)
- за снагу руку и рамена ( издржај у згибу до 120ѕ максимално)
- за флексибилност (дубоки претклон на клупици, све чешће претклон-сјед)

Провјера се обавља на крају школске године, а постигнути резултати се вреднују
помоћу Критеријума за процјену физичког раста и развоја моторичких способности
дјеце и омладине узраста од 7 до 19 година (нормативи-таблице).

Описе тестова и упутство за вредновање резултата наставници могу добити у ЈЗФКМС у
Београду.
На основу утврђених вриједности на сваком тесту утврђује се укупан збир бодова и
процјењује се стање моторичких способности ученика. Резултати провјере служе
наставнику и сваком поједином ученику да упоређујући утврђено стање са претходним,
процијени свој напредак. Подаци о физичком расту и развоју моторичких способности
уносе се у дневник рада наставе физичког васпитања.
Резултати праћења служе наставницима физичког васпитања као полазиште за
програмирање рада, у индивидуалном приступу и одређивању радних задатака за сваког
појединца и за њихово оцјењивање.
Спортско-техничка достигнућа

Спортско-техничка достигнућа се (пр)оцјењују утврђивањем обима (квантитета) и нивоа
(квалитета) садржаја програма, прецизираних у поглављу спортско-техничко образовање.

55
За праћење спортско-техничких достигнућа служе минимални образовни захтјеви на
основу којих се вреднује постигнути успјех.
У сваком разреду , послије навођења заједничких програма дати су минимални образовни
захтјеви које сваки ученик треба да са(о)влада.

Повезивање физичког васпитања са животом и радом (однос према ФК, раду)

Оцјењивање односа ученика према физичкој култури обавља се праћењем ученикове
активности на властитом физичком усавршавању, учвршћењу здравља, њези тијела,
извршавању задатака у смислу његовања својих моторичких способности, оствареном
степену навика за сталним вјежбањем и упражњавањем кретно-игровних и спортско-
рекреативних садржаја, односу према друговима и сарадњи током вјежбања, током
спортских надметања и излета као и праћењем активности ученика у сталним облицима
којима се стечена знања из ове области повезују са свакодневним животом.

ОЦЈЕНЕ

Оцјену одличан (5) добија ученик који је радом у току школске године побољшао своје
моторичке способности и чији резултати знатно превазилазе стандарде узраста; који у
спортско-техничким достигнућима знатно превазилази постављене захтјеве по обиму и
квалитету и који има веома активан однос према физичкој култури.

Оцјену врло добар (4) добија ученик који је радом у току школске године побољшао своје
моторичке способности и чији резултати превазилазе стандарде узраста; који у спортско-
техничким достигнућима превазилази постављене захтјеве по обиму и квалитету и који
има активан однос према физичкој култури.

Оцјену добар (3) добија ученик који је радом у току школске године побољшао своје
моторичке способности у границама стандарда, чији су резултати у спортско-техничким
достигнућима у оквирима минималних образовних захтјева и чији је однос према
физичкој култури задовољавајући.

Оцјену довољан (2) добија ученик који није у току школске године побољшао своје
моторичке способности, чији су резултати у спортско-техничким достигнућима испод
утврђених стандарда и који не показује минимум интересовања за физичку културу. .

Оцјену недовољан (1) у принципу не би требало да добије ни један ученик.Ученик чије су
моторичке способности опале, и који не испуњава очекиване стандрде као и који не
показује ни минимум интересовања за одржавање својих моторичких и функционалних
способности, и који је здрав, упућује се на корективно вјежбање.

56
ВАСПИТНИ РАД С
ОДЈЕЉЕЊСКОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
(1 час седмично, 36 часова годишње)
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Циљеви:

• максималан допринос социјализацији сваког ученика, односно развој социјалних
компетенција ученика,
• допринос развоју когнитивних, емоционалних и радно-акционих компетенција,
• допринос развоју комплетне личности сваког ученика, његових способности, одго-
ворности и слободе, моралној аутономији, стваралаштву и систематичности у раду,
• спознаја ученика о себи и друштву, о природи и потреби њеног очувања.

Задаци:

Одјељењска заједница функционише као ученички колектив који има властиту
организацију али уз координацију и руковођење које остварује разредник или одјељењски
старјешина. Циљеве одјељењске заједнице треба посматрати као заједничку активност
ученичког колектива и разредника. У најопштијој форми могли бисмо издвојити као
приоритетне сљедеће задатке:
• Упознавање индивидуалног развоја сваког ученика и перманентно праћење тог
развоја (здравствено стање, физички, социјални, емоционални и интелектуални
развој ученика, моралне и карактерне особине и друго);
• Кориштење интергрупних снага и односа у одјељењу, групне динамике и интерак-
ције у сврху формирања социјално зреле, слободне и одговорне личности ученика;
• Упознавање ученика са дужностима, задацима, обавезама и одговорностима као и
правима васпитно образовног рада и живота у школи;
• Оспособљавање ученика за демократско судјеловање у одлучивању, за ненасилну
комуникацију и партиципацију у управљању;
• Упознавање ученика са критеријима оцјењивања, са принципима евалуације и
самоевалуације;
• Упознавање ученика са битним факторима наставе, са цјелокупним функциониса-
њем школе као са могућим начинима партиципације и утицања на њих;
• Развијање патриотизма и интернационализма, поштовања и уважавања свих људи
без обзира на боју коже, религију или нацију;
• Развијање еколошке свијести код ученика, потребе за очувањем околине здравља;
• Судјеловање у реализацији културно-забавних и спортских те других активности у
школи и друштвеној средини;
• Брига о стандарду ученика (исхрана, путовање, уxбеници и слично).

57
ПРЕГЛЕД ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА

Ред. број Наставна тема Број часова
1. Организација и функционисање
одјељењског колектива (4)
2. Рад у сарадњи с одраслим (5)
3. Учење (4)
4. Живот у друштвеној средини
(13)
5. Екологија
(2)
6. Пази мине
(1)
7. Психосоцијална помоћ
(2)
8. Дјечија права
(2)
9. Однос родитеља и дјеце
(1)
10. Процјена резултата рада
(2)

58
Ред. бр.

часова.Број.
ТЕМА: Смјернице за
Наставне Очекивани исходи наставника
јединице

1. ОРГАНИЗАЦИЈА И 4 Ученик ће бити
ФУНКЦИОНИСАЊЕ способан да:
ОДЈЕЉЕЊСКОГ
КОЛЕКТИВА - одреди своје Урадити
мјесто у радионицу
1. Положај појединца 1 одјељењу, «Идентитет –грб».
у одјељењу разреду,
(Идентитет - грб) школи;
- увиди значаја
припадања
групи,
одјељењу, Нагласити
2.Избор руководства разреду; одговорност при
одјељењске 1 - схвати значај избору као и
заједнице: личног одговорност
- заједничко доприноса у изабраних, а тиме
утврђивање одлучивању, као и сврху избора.
обавеза и значај учешћа
- заједничко у избору
утврђивање руководства, Координирати
способности - представи себе активности које
кандидата 2 воде ученици,
као кандидата;
оспосбљавати их
- учествује у
3. Планирање и да сами креирају
предлагању и
програмирање рада програм
усвајању
одјељенске активности
програма рада
заједнице: одјељења,
- расправа о Обучити ученике
задужење
приједлозима да самостално
појединаца и

59
- усвајање група; воде расправе о
- утврђивање - води расправу програмима и
начина о приједлозима њиховој
реализације реализацији
- одређивање
задатака за
групе и
појединце

2. РАД У САРАДЊИ С 5
ОДРАСЛИМA

1. Организација 3 - учествује у
приредби, организацији
свечаности и пригодних
акција 2 приредби и
акција У припремање
2. Полугодишња - индивидуално приредби, пригодних
празнична припреми пригодни свечаности, изложби и
изложба рад разних акција, на
ученичког различите начине
стваралаштва: - презентује најбоље укључивати родитеље.
- изложба радова радове
- краћи културно-
забавни програм

60
3. УЧЕЊЕ 4

1. Борба против 1 - уочи важност Упути ученика
негативних учења, као како најлакше
утицаја: потребе сваког научити дату
- љенчарење, човјека; материју, како
кампањско - схвати избјећи или
учење штетност минимизирати
- прекомјерна кампањског дистракторе.
игра и забава учења; Разговарати и
- ТВ и рачунар - уочи штетност дефинисати
као дистрактор прекеомјерног недостатке
2 гледања ТВ кампањског учења
програма и
игара на
2. Самостално рачунару; Радионица:
планирање учења усаглашавање
- планирање у - дефинише циљева
складу са циљеве учења
могућностима - самостално
- прилагођавање 1 планира, свој
распореда дневни
часова распоред рада
- израда и учења
домаћих
задаћа Тражити мишљење
сваког ученика о томе
3. Слободно вријеме: како на најбољи
- правилно
- начин начин
користити
кориштења организовати
слободно
- усклађивање слободно вријеме.
вријеме
интереса и - ускладити
обавеза интересе и
обавезе

61
ЖИВОТ У
4. ДРУШТВЕНОЈ 13 - објасни појам Ове садржаје повезати с
СРЕДИНИ «одговорности искуством.
»
1. Одговорност - објасни изворе Нагласити везу између
-Како можеш 2 одго-ворности права и одговорности,
одлучити коју - да добијањем већих
одговорност желиш идентификује права добијају се и
испунити? награде и веће
- Како би ти казне за одговорности.
одлучио коју испуњавање
одговорност или
испунити? неиспуњавање Свакодневно и у
одговорности различитим
1 - да објасни ситуацијама
зашто је препознавати
одговорност адекватне облике
2. Понашање на важна вербалне
јавним мјестима: - како говорити комуникације међу
- елементи на скуповима и људима и и
коректног јавним понашања на јавним
понашања (брзина 2 мјестима; мјестима. Наглашавати
кретања, јачина - како се потребу толерантног
говора, поздрављати супротстављања.
поздрављање)
- се културно понаша Користити приручник
3. Понашање на на јавним мјестима Основе демократије
јавним мјестима: 2 - препозна и укаже
- дјечије на непримјерено
позориште понашање
- биоскоп
- лифт
- превозно
средство - објасни
4. Правда значење
- Који су праведни појмова
начини да се одговори прекршај и
на прекршај или повреда;
повреду? - разумије и
- Како би ти користио објасни значај
праведне начине да праведног
одговориш на прекршај одговора на
или повреду? прекршај или
2 повреду;
- користи пет
корака при
анализирању
ситуација и
доношењу
одлука о

62
4.Ауторитет праведном
- Како можемо одговору на
одлучити да ли прекршај или
желимо користити повреду;
ауторитет? - користи идеје
- Како би користио користи и
ауторитет у овој цијена да би
причи? процјенило
питање
ауторитета у
заједници и
заузео и
одбранио став
везан за
рјешавање
питања
ауторитета;

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- посљедице

63
приватности у
одређеној
ситуацији;
- разврстају
посљедице
приватности у
користи и цијене,
- објасне неке од
честих користи и
цијена приватности

64
5. Живјети с другима 2 - идентификује неке
- Како можеш од посљедица
одлучити да ли приватности у
желиш одређеној
приватност? ситуацији и
- Како би ти донио разврстају их у
одлуку о овом користи и цијене
проблему - објасне неке од
приватности? честих користи и
цијена приватности

2 - схвати шта је
сукоб;
6. Рјешавање - схвати да у
проблема сукобу нема
Ненасилна побједника;
комуникација - тражи излаз из
»Посматрање сукоба, а не
сукоба» кривце

5. ЕКОЛОГИЈА 2

1. Хигијена 1 - разумије важност Одјељење орга-
- лична личне хигијене низовати по
- хигијена простора и хигијене групама, задужити
простора у којем за поједине
2. Уређење парка, 1 живи и ради аспекте уређења
школе и ближе - уочи значај школе и околине.
околине живота у
уређеном
околишу
- да лични допринос
екологији
6. ПАЗИ МИНЕ 1
- како Припремити слике,
1.Опасна подручја у препознати спот, материјал за
близини 1 мине радионицу
- упознавање са - како помоћи
расположивим другима да их
информацијама препознају
- знаци за
обиљежавање
опасних зона

65
7. ПСИХОСОЦИЈАЛНА 2
ПОМОЋ
- представи себе
1. Представљање непосредно,
Помоћи ученицима
надимком и 2 личним
да активирају
цртежом изражавањем
унутрашње снаге.

8. ДЈЕЧИЈА ПРАВА 2
- идентификује
1. «Како се зове ово 2 права из
Упозна ученике са
право»? Конвенције о
правима дјетета
правима
дјетета

9. ОДНОС РОДИТЕЉА И 1 - схвати значај
ДЈЕЦЕ потребе Користити искуства
повјерења оба ученика.
1.- међусобно родитеља и
поштовање 1 искрен однос
- повјерење и једних према
искреност другима
- начин - значај
комуницирања међусобног
поштовања

10. ПРОЦЈЕНА - објективно
РЕЗУЛТАТА 2 процјени и Оспособњавању
РАДА оцјени своје ученика да
1 понашање критички оцјене и
1. Процјена властитог током протекле процјене своје
понашања: школске понашање, треба
- сваки ученик године посвећиовати пажњу
појединачно - објективно током цијелог
- позитивни и истакне школовања.
негативни позитивне и
аспекти негативне црте
- понашање у своје личности
различитим - реално
ситуацијама процјени и
1 оцјени
2. Заједничка понашања у
процјена одређеним Анализирати
резултата рада: ситуацијама успјех у учењу и
- резултати у - уочи узроке владању, кроз
учењу и успјеха у учењу разговор и навођење
владању и владању примјера.
- ваннаставне - процјени

66
активности успјешност у
- међусобни ваннаставним
односи активностима
- објективно
оцјени
међусобне
односе
- критички
процјењује и
оцјењује
похвале и
награде

67