You are on page 1of 9

Turn locking lever onti-c1ockwise until the two dots foce

eoch other (at HOPENH). The top part pulls out.
Order No 0620
Best. nr 0620
Bestel-nr. 0620 Vrid låset åt viinster, punkt -rnot punkt (vid "AUF -
Best.-nr.0620 open"), varvid overdelen frig6res.

GFA CLACK 6x9 Grendel
HAUF -
no ar links drooien,
open"}, Bovendeel
punt
schuift
teg.enover
noor buiten.
punt (bij

DIRECTlONS FOR USE Låsen drejes til venstre, punkt udfor punkt (ved .AUF -
BRUKSANVISNING open"}, Overdelen skyder sig ud.
G EBRUIKSAANWIJZING
BRUGSANVISNIN G
eD

Turn locking lever anti-cJockwise urrtil the two dots face
each other (at ·OPEN'j. The top part pulls out.
arder No 0620
Best. nr 0620
Bestel-nr.062O Vrid låset åt venster. punkt mat punkt (vid •AUF -
Best.-nr.062O cpen"}, varvid overdelen frigeres.

AGFA CLACK 6x9 Grendel
"AUF -
noar links draaien,
open"). Bovendeel
punt
schuift
tegenover
naar buiten.
punt (bij

DIRECTlONS FOR USE Låsen drejes til venstre, punkt udfor punkt (ved .AUF -
BRUKSANVISNING open"], Overdelen skyder sig ud.
G EBRUIKSAANWIJZING
BRUGSANVISNIN G
eD
Rernove cornero casing. Oppna en fllrnrull« B 7 (120) lO, B IIXPOI1 ringar (vid D, ClW backing poper over the film guide, its blcck .,d
Drag av kcrnercholjet.
dampat Ijus). Avl II"'"kh I, II' "1""' cch hl,lI fast rullen. foc,"g the lens.
Sort filmrullen mat d." !itllh,,"" tnpp n, I'yck 6t venster
och for in den på don hOn.a, Iml" IUPP"n. Droo skyddspapperet over folmbanan, med den sVCIII"
Comerohuis erof schuiven.
sidon mat objektivet.
Film B 2 - 8 opncrnon bij godol11pl licht openen en
Spalehuset tages ud. het sluitzegel verwijdor n. Filmspoel doørbi] vasthouden.
Filmspoel op de beweerjbor e pin znuon, no ar links Schulpopier over de filmbccn trekken, zworte zijdc nour
drukken en de vaste pin i" hot .poolgal lolen grijpen. het obisctlef gekeerd.

Filmspolen B 2 til 80ptogols r pokkos ud ved dæmpet lys Beskyttolsespopiret trækkes hen over filmsbanen mod don
Unwrap Agfa Isapan Film B 2 (8 120-size expasures) in 09 klæbestrimlen fjernes. Filmspolen holdes fost, sættes sorte side mod objektivet.
subdued light, and remove adhesive strip. Hold film pa den bevægelige fjederlap, Irykkes mod venstre og
spaol tightly,!lace it an the movable sprung pivot, push skydes så ned på den højre fosle tap.
to the left,an let it eng age in the right-hand fixed pivot.
o
·...

Insert the tapering end af the poper in the wide slat af Intraduce the top part inta the outer casing as far as it
the toke-up spaol. Give the film winding knob approx. will go. The guide roils af the bottam part slide over the
2 turns until the backing poper is tightened. lens panel as illustrated.

Skjut in pappersfliken i den långa slitsen på tomspolen. Skjut in kernerens overdel i holjer.Sorn bilden viser 16per
Vrid frammatningsvredet ungefer 2 varv, så att skydds- underdelens styrskenor over objektivplotton.
papperet stromas ål.

Het smalle einde van het schutpapier in de brede gleut Carnera weer in elkaar schuiven tot aan de aanslag. De
van de lege spael steken. Transportknap ongeveer twee- geleide roils van het carnerahuis lopen over de objectief-
maal ronddraaien totdat schutpapier strak zit. plaat (zie afbeelding).

Den tilspidsede ende af papiret føres ind i spolens bre- Spalehuset skydes på plads. Underdelens føreskinne gli-
deste slids. Transportknappen drejes et par gange, indtil der over objektivpladen (se afb.).
papiret ligger stramt.
eD

, O
/

Horizontol ond vorlicol pietures : Middle finger af the
Turn Ihe locking lever ol Ihe boltom lo Ihe righl lill bol h Open film window cover in the direetion af Ihe orrow, right hond depr .ssos shutter releose lever genlly. Wind
dots .Iie side by side (ol "lOCK"). This pulls home ond turn winding knob until the number "l" oppears in the an film ofter ooch xposure unlil the next number op-
locks the top port. red film window; immediolely cover film window. peors. lmmedicrelv cover film window.
Fotoqr cferinq i tvcr- och hojdforrnot . Tryck långsoml ned
Vrid låset i batten ål hoqer, punkt mol punkt (vid "ZU - Filmfonsterlocket oppncs i pilens riktning. Vrid from- utlosorcrmen mod hogro hondens långfinger. Vrid from
lock"). Overdelen drages hervid nedål och låses fast. motningsvredet tills siftren "l" blir synlig i del rod o film- filmen omedelbort efter vor]e exponering, tills ndsto
fonstret, som derefter stenges. siffro bi ir synlig.
Grendel oon de onderzijde noor rechts drooien, punt Schutklep in de richling von de pijl lerzijde schuiven. Horizontole en verticale opnomen: met de røchtermiddel-
tegenover punl (bij "ZU - lock"). Het bovendeel wordl Tronsporlknop drooien tot in hel rode venster het num- vinger de onlsponhefboom voorzichlig noor beneden
doordoor gegrendeld. mer l verschijnl, doorno schutklep terugschuiven. drukken. No iedere opnome film verder drco ien tal hel
valgende nummer verschijnl.
låsen drejes til højre, punkl udfor punkl (ved "ZU - Dækruden åbnes i pilens relning. Tronsparlknoppen Bredde- og højdeoplageiser : højre hånds langfinger Iryk-
lock"). Overdelen Irækkes herved ned og låses. drejes, indIii "l" kommer frem i filmsvinduet, så skydes ker forsigtigt ud~serknoppen i bund. Efter hver op-
dækruden sIraks for. tagelse drejes fil.n videre til det næste nummer. Dæk-
vinduet skydes for hver gong.
EXPOSURE TIPS I ~XPONERINGSRAD
@ AANWIJZINGEN VOOR DE BELI TING I BELYSNINGSANVISNING
Shuller Spee at M: apprax. 1/•• see. / Slulartid vid M: co II•• sek. I
Sluitertijd bij : ca. II es see. Ilukkerlid pli M: cirka 1/" sek.
Lever position on shutter:
(see flg. 11112) ~ '" small slop (16 Iliten blendere (16) / klein diafragma (16) /Iille blænder (16)
Blandorarmsinslallning:
(se fig. 11112) ~ = large slop (11 Islor blendere (11) / groot diafragma (11) I slor blænder (11)

Hefboaminslelling aan de sluiler: 3-10 fe el = etose-up foe lng
(zie afb. 11112) 1-3 m = ndrbildsinstdl ing / opnamen van diehtbii I nærindstilling
Indslilling:
=
+ light yellow Iter, in push-en mounl. arder No 9106/ Ljust gulfilter, påstickbarl.
Best. nr 9106 Lichtgeelfilter, apsteekbaar. Bestel-nr.9106 I Gulfiller, lysl, Iii
(se afb. 11/12) pllsælning. Best.-nr.9106

Subject Exposure time lever Overcast I molnigl Dulll mulel
Motiv Slutorinstoll ni ng bewolkte hemell skyet donker weer/gråveir
Onderwerp Sluitertiidhefboom 17/10' 21110' 17/10' 21110'
Motiv Lukker 27' Sch , 31' Sch. 27' Sch , 31' Sch.
Bright subjects, snow, beach
Stop-Distance I Blandare - avstllnd ljuso motiv, strandmotiv, sno
Diafragma - Afstand I Blænder - afstand M
lichte motieven,sneeuw,strand ~+ ~ ~+ ~

10 fl. -
m
lever position at / Bliindararmsinstallning
Hefboominstelling / Viserstilling

=
O
=
pli

small stop (16)
liten blendere (16)
Lyse motiver,

Children,
Barn, grupper
Kinderen,
sne, strand

outdoor
utomhus
groepen in de
groups
3-10f/1-3m M
l-3m +
3-10f +
......................
l-3m
3-10 f
l-3m
3-10f
..... , .......................

la
00 -

3 m-a> = klein diafragma (16) buitenluehl
laf-co / 3 m-co M +
= lille blænder (16) Børn, grup'per i del fri ~+ ~ ~+ ~
Landscapes I Landskap
10 fl. - 00 an1IlIlh == large stop (11)
stor blendere (11) Landschappen I La ndskaber M + ~+ ~+ ~+
3 m-a> = grool diafragma (ll)
= slor blænder (11) Bright room, necr window ~~
Ljuso rum tall intill fansler B-
3-10 fl. = for close-up subjects (large slop) In liehte kamer dichtbi] 't raam
1-3 m = for narbilder [stor blåndore) I Iysl værelse tæl ved vindue
1-3 m = voor opnamen van dichtbi] (grool diafragma) (Tripod or firm support 1-2 seeonds / Staliv eller stadigt underl o -2 sekunder 1
1-3 m = Iii næroplogelser (slor blænde) Statief of op vasl voorwerp 1-2 seeonden I Stotiv eller fast under g 1-2 sekunder)
7.r-------------------------------~~~~~--------------------
Slutartid: A = utlosororm, B = exponering pli tid (stativ
@ eller stadigt underlag),
faste for trådutlosore.
O~onblicksfotografering:
M=ogonblicksfotografering,

Hovarmen
0=

på "M" (co '/" sek.),
Sta stadigt, håll sokaren talt intill ogat. Håll. kameran
stadigt med både hånderno om stod den mot kinden. Ex-
ponera met utloscrorrnen "A"_
Exponering pli tid: Havarmen på "B"_
Anvend stallv eller stadigt underlag. Fast trådutlosaren
i nippeln "D". Slutaren forblir oppen så longe utlosoren
hålles nedtryckt.

Sluitertijd: A=ontspanhefboom, B=voor tijdopnamen op
statief of vaste ondergrond, M=momentopnomen, D=
nippel voor draadontspanner.
Momentopnamen: hefboom op "M" (ca. '/" sec.).
Vaste stand zoeken, zoeker dicht voor het oog. Camera
tegen het gezimt steunen en met beide handen vest-
houden. Met hefboom ,A" ontspannen.
Tijdopnamen: hefboom op ,B'.
Slechts op statief of vaste ondergrond; nippel "D" voor
draadontspanner. Sluiter blijft slechts zo lang geopend
als de ontspanner ingedrukt blijll.

Shulter speed Lukkertider: A= lukkerarm, B=til tidsoptagelser po stativ
eller fast underlag, M=øjebliksoptagelser, D=nippel til
A = shulter release lever trodudløser.
B = for time exposures from tripod or firrn support Øjebliksoptagelser: Viser på "M" (cirka '/" sek.).
M = instantaneous exposures (opprox. '/" sec.) Fast fodfæste, søgeren tæt til øjet. Kameraet holdes med
D = cable release bush begge hænder og støttes mod onsigtet. Udløs ved hjælp
lnsfontoneous exposures: Lever position at "Mil. of lukkerarmen ,A".
Assume firm stance, bring view-finder dose to the eye, Tidsoptagelser : Viser på ,B".
Bare ved stativ eller på fast underlag; niplen "D" til
grip camera with both hands pressed to your cheeks for
support. Release with shuller re lease lever "A'. trådudløser. Lukkeren står åben så længe trykket på ud-
løseren varer.
Time exposures: Lever position at "B".
f
Screw camera on tripod or place on firrn support. Acable
release may be screwed into the bush "D". The shuller
remains open for the duration of pressure only.
film: lege spoel verplaatsen naar de zijde der transport.

@) knop met het gegleufde
knop.
gat aan de zijde der transport-

Kameraet åbnes som pli afb. 2. Man holder fast på films-
spolen, trykker fjederen til side og tager så filmsspolen
ud.
8eskyttelsespapiret bøjes om. Klæbestrimlen sættes på.
Til den næste film: Den tomme spole flyttes over i det
andet spoleleje; udboringen med slidsen henimod trcns-
portknappen.

Af ter the last expasure Na.8, wind an film until the end Open camera as shown in Fig. 2, grip the film spool
af the backing poper has passed the film window; give firmly and remove it, pushing the s\',ring aside.
the film winding knob another full turn I Fold and seol backing poper. To e ready for the next
film, transfer empty spool to the chamber next to film
Vrid from filmen, efter den 6ttonde (sisto) exponeringen, winding knob, slotted recess focing film winding knob.
tills skyddspapperets ånde glider forbi filmf6nstret. Frem-
matningsvredet vrides ytterligare ett helt varv. Oppna kameran (se bild 2). H611 fast filmrullen och tag ut
den, medon fjo dern tryckes undan.
No de laatste (8ste) opname de film doordraaien tot het Skyddspapperet vikes och klistras fast. lomspolen insdttes AGFA CAMERA-WERK
einde van het schutpapier aan het filmvenster voorbij i den andra hållcren - slitsen i spolens ånde mat fram- AKTIENGESELLSCHAFT
glijdt, daarna nag een voile slag draaien. matningsvredet.
MUENCHEN
Efter den sidste, 8. optagelse drejer man videre, indtil Cc mere openen als op afb.2 aangegeven, filmspoel vast-
beskyttelsespapiret er gledet helt forbi; derefter drejes houden en na terugbuigen van de veer eruitnemen.
transportknappen en hel omgang videse. Schutpopier vouwen en dichtplakken. Voor de valgende 119 - eschhddn - 0555 L

, \ l
FLASH EXPOSURES WITH THE CLACK I BLlXTFOTOGRAFERING MED CLACK
FLlTSOPNAMEN MET DE CLACK I BLITZOPTAGELSER MED CLACK
Shutter Speed at M, apprax. '/ •• sec. / Slutartid vid M, co '/" sek. / Sluitertijd bij M, ca. '/" sec. / lukkertid på M, cirka '/" sek.
The twa bright contoet buttons nex! to the view-finder serve to toke the Agfa CLACK Flash-unit and establish its electrical connection
De båda kontakterna bredvid sokaren onvdnds for fasts6ttning ach anslutning av Agfa ClACK-blixtutlosare / De beide blanke con-
taeten naast de zaeker dienen ter bevestiging van het Agfa CLACK flitsapparaat en voor de aansluiting / De to blanke kontakt-
knapper ved siden af søgeren benyttes til anbringelse af Agfa CLACK-blitzeren og dens elektriske tilslutning

Type of flashlomp ond negative moterial/lompblixityp och filmmoteriol
Distance Cornero-s-Ob-
Subject Geschikt Hitsfemp-type en filmmateriaal / Blitzlampetyper og ftlmsmateriale
jeet / Avstånd komera
Motiv - forell'ål / Afstand Film lever Position Film Lever Position
Motief camero - onderwerp I 17/10' DIN Blondororms- 21tH)' DIN Blondorcrrns-
Afstand kamera - ob- 27' Scheiner inst611ning 31' Scheiner inst611ning
Motiv jekt 40 ASA Hefboom instell ing 100 ASA Hefboaminstelling
Meter Feet Agfo Isopan Indstilling· Isopan ISS In'dstilling
Portraits
Portr-dtt l,S 5' XP, PF3N, SM l-3m,3-l0f - -
Portretten
2 67" XO, PF14, SM 1-3 m, 3-10 f XP, PF3N, SM 1-3 m, 3-l0f
Portræt

Small and mediumgroups
Mindre och medelstoro 2,5 8' XO, PF14, SM l-3m,3-l0f XP, PF3N, SM l-3m,3-l0f
grupper / Kleine en mid-
delgrote groepen / Lille 3 H)' SO, PF25, SF l-3m,3-l0f XO, PF14, SM l-3m,3-l0f
eller mellemstor gruppe

large groups 3,5 11'6"
r0' PF25 m XC, PF 14, GE NoS
m
Storre grupper
Gratere groepen
Større gruppe
4
5
13-
15'
GE Press 25
SyIv.No 25
~
150, PF25
JGE Press 25
Sylv. No 25
m
~ ~