You are on page 1of 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

Tarikh : 30 September 2009 Tingkatan : 2 Ehsan
Masa : 9.00-10.00 pagi Bilangan Murid : 33/36
Tajuk Umum : Aqidah
Tajuk Pelajaran : Kesan Beriman kepada Allah s.w.t

Objektif Am : Pelajar dapat menghayati bahawa iman dapat memelihara diri daripada
kesesatan dan

pembentukan individu atau hamba yang soleh.

Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

(1) Mengenal pasti sekurang-kurangnya dua daripada tiga jenis tauhid.

(2) Membezakan antara Tauhid Rububiyyah dan Tauhid Uluhiyyah.

(3) Menyatakan tiga kesan beriman kepada Allah s.w.t terhadap individu,
masyarakat dan

Negara.

Kemahiran Berfikir : Pelajar dapat mengetahui kepentingan beriman kepada Allah s.w.t
dan kesan terhadap

perbuatan, perkataan, pemikiran dan penampilan individu.

Penghayatan Nilai : Pelajar dapat menghayati dengan lebih mendalam tentang
kewujudan Allah s.w.t.

Penggabung Jalinan : Subjek Sains

Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar telah mengetahui rukun iman daripada pelajaran bab Akidah
Tingkatan 1

Bahan Bantu Mengajar : 1) Kertas edaran mengenai kejadian alam semesta

2) Slide tentang kesan beriman kepada Allah s.w.t

Rujukan Guru : 1) Junaidah Salehudin.Rosnani Rifin.Nor Aslina Mamat.(2009).Masteri Memori
Melalui
Peta Minda Pendidikan Islam.Seri Kembangan.PNI Neoron (M) Sdn Bhd.m/s
98

Isi pelajaran (Secara ringkas): 1) Pengertian tauhid

2) Jenis-jenis Tauhid
3) kesan beriman dengan Tauhid Rububiyyah, Uluhiyyah dan Asma’ Wasifat
terhadap

individu, masyarakat dan negara.

Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan
Pembelajaran

Pendahulu Pelajar mengikut bacaan doa ketua
an kelas

Induksi Set Pengenalan tajuk: - Guru memulakan kelas
dengan sebuah cerita yang
Kesan Beriman bertajuk “Seorang pemuda
kepada Allah s.w.t terselamat daripada dipatuk
ular berbisa”

- Cerita ini berkisar
bagaimana seorang
pemuda yang begitu taat
dan beriman kepada Allah
s.w.t sehingga dia
terselamat daripada dipatuk
ular berbisa ketika solat.

- Guru bertanya kepada
pelajar:

i- Siapa yang bunuh ular
itu?

ii- Kenapa ular itu
dibunuh?

- Guru menerangkan ini adalah
kesan beriman kepada Allah
s.w.t dan sekaligus
memperkenalkan tajuk yang
akan dipelajari hari ini.

Langkah I Pengertian Tauhid:

- Beerti Guru memberi penjelasan tentang
mengesakan Allah pengertian Tauhid.
s.w.t iaitu tidak
menyamakan-Nya
dengan makhluk.

Langkah 2 Jenis-jenis Tauhid:
- Guru memberi penerangan
1) Tauhid tentang ketiga-tiga jenis
Rububiyya Tauhid kepada peljar secara
terperinci.
h
- Guru memberi contoh
daripada ayat Al-Quran
2) Tauhid surah Al-An’nam:Ayat 102
Uluhiyyah berkaitan dengan Tauhid.

3) Tauhid
Asma’
Wasifat

Langkah 3 Kesan Beriman
dengan Tauhid
Rububiyyah, - Guru meminta sumbang
Uluhiyyah dan saran daripada pelajar.
Asma’ Wasifat
terhadap: - Seorang murid menulis
dipapan hitam hasil
1) individu sumbang saran pelajar .

2) Masyaraka - Guru membincangkan hasil
t itu dengan semua pelajar.

3) Negara

Langkah 4

Rumusan dan Penilaian

Rumusan Rumusan - Guru menekankan semula
terhadap jenis-jenis Tauhid
pelajaran yang
dipelajari hari ini - Murid diingatkan supaya
sentiasa mengingati Allah
s.w.t dalam apa jua keadaan.

- Guru meminta pelajar menyatakan
sekurang-kurangnya dua kesan
Penilaian beriman kepada Allah s.w.t terhadap
penampilan individu.

Latihan - Guru meminta pelajar
susulan menyenaraikan dua contoh daripada
kesan beriman dengan Allah s.w.t
dalam situasi sekeliling pelajar dan
akan dibincangkan pada kelas
seterusnya.

Penilaian Kendiri:
Ulasan Penyelia:

Ulasan Pengetua: