You are on page 1of 10

GERAK TUMPU

SET 2
_____________________________________________

PT3 2014
PENTAKSIRAN TINGKATAN TIGA
UJIAN BERTULIS
Jam

2

ARAHAN:
1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.
2. Tulis nama dan angka giliran anda pada ruang yang
disediakan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan
yang disediakan dalam kertas soalan ini.
4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada
pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.
Untuk Kegunaan
Pemeriksa
Soalan

Markah
Penuh

1

8

2

3

3

10

4

4

5

10

6

10

7

10

8

15

9

30

Jumlah

100

NAMA : ………………………..
……………………………………………….
1

Markah
Diperoleh

Arahan :

Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan satu
soalan Bahagian D.
BAHAGIAN A
[ 25 markah ]

1

Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan tatabahasa. Gariskan
kesalahan
tersebut dan tulis jawapannya pada ruangan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin
ayat itu semula.
i)

Cili sos yang diletakkan oleh ayah telah pecah kerana terjatuh dari atas
meja.
____________________________

ii)

Kakak dengan adik pergi ke pasar setiap pagi untuk membeli barangan dapur.
____________________________

iii)

Sultan Mahmud berkenan untuk berangkat ke majlis ulang tahun baginda
yang
diadakan di Istana Budaya.
____________________________

iv)

“Budak itu selalu membuli kami,” adu Aisyah kepada guru disiplin di
sekolahnya.
____________________________
[8 markah]

2

Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan. Kenal pasti dan
betulkan
kesalahan tersebut. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
i)

Pelajar perlu melukis gambarajah yang sesuai untuk menyokong kajian kes
mereka dalam subjek Geografi.
________________________________

ii)

Plan pembangunan yang dibentangkan oleh Pengerusi Syarikat Berjaya itu
tidak
disetujui oleh ahli lembaga syarikat yang lain.
_______________________________

iii)

Dewan Bahasa dan Pustaka telah menyumbangkan beberapa naskah buku
kepada sekolah-sekolah yang telah dijadikan sebagai sekolah angkat agensi
kerajaan tersebut.
_______________________________
[3 markah]

3

Pisahkan ayat-ayat di bawah kepada subjek dan predikat. Tulis jawapan anda
pada
ruang jawapan yang disediakan.
i)

Kanak-kanak itu gemar membaca cerita.
Subjek: _________________________________________________
Predikat: ________________________________________________

ii)

Pelajar perlu mengulang kaji pelajaran untuk berjaya
Subjek: _________________________________________________
Predikat: ________________________________________________

iii)

Kereta yang berwarna merah itu kepunyaan abang saya.
Subjek: _________________________________________________
Predikat: ________________________________________________

iv)

Kerana demam panas, dia tidak hadir ke sekolah semalam.

Subjek: _________________________________________________
Predikat: ________________________________________________
v)

Sungguh sukar , soalan peperiksaan yang disediakan oleh guru saya.
Subjek: _________________________________________________
Predikat: ________________________________________________

[ 10 markah]

4

Lihat gambar di bawah dengan teliti, kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai
dengan kedua-dua gambar tersebut.
i)

__________________________________________________________________

ii)

_______________________________________________________________________

[ 4 markah ]

5

Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang
berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
Maka bertanya nenek kebayan, “Hai cucuku,mahukah cucuku duduk bersama
hamba?”

Maka ujarnya Inderaputera, “Baiklah nenekku.,ke mana lagi hamba hendak
membawa diri hamba lagi.”
Maka nenek kebayan pun terlalu suka hatinya sebab beroleh kanak–kanak itu.
Maka segera dimandikannya;setelah sudah seraya dibawanya ke rumahnya.Maka
segala pakaian Inderaputera itu habis ditanggalkan oleh nenek kebayan. Maka
diberinya pakaian yang lain.
Maka pada keesokan harinya makan nenek kebayan pun pergi berjual
bunga.Maka Inderaputea,pun dibawa sertanya berjalan dan rupanya Inderaputera
terlalulah elok parasnya dan sekalian orang pun bertanya,” Hai nenek kebayan! Siapa
orang yang tuan hamba bawa ini?”
Maka sahut nenek kebayan,”Adapun inilah cucuku.”
Maka sahut sekalian,”Selamanya mengapa tiada dibawa oleh nenek?”
Maka disahut nenek kebayan,”Adapun sekian lamanya tiada hamba bawa kanakkanak ini kurang bahasanya lagi. Itulah sebabnya maka tiada hamba bawa berjalan.
Maka segala orang yang melihat rupa Inderaputera itu terlalu kasih hatinya.
Ada yang memberi kain dan pakaian daripada seorang kepada seorang.
(Dipetik daripada prosa klasik Hikayat Inderaputera
Antologi Gema Sepi gadis Genius,
Tingkatan 2, Dewan Bahasa dan Pustaka )
i)

Apakah yang dilakukan oleh nenek kebayan sebaik-baik sahaja Inderaputera
bersetuju
duduk bersamanya?
(3 markah)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ii)

Bagaimanakah reaksi sekalian orang yang ada di pasar apabila melihat Inderaputera?
(3 markah)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

iii)

Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk membalas jasa orang yang telah
berbuat baik kepada kita?
(4 markah)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6

Baca syair di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya
dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Syair Berbuat Jasa
Harun Mat Piah (Penyelenggara)
Buatlah jasa wahai teruna,
Hidupmu biar memberi guna,
Kamu yang mati jasa tak fana,
Asalkan buahnya elok sempurna.
Banyakkan khidmat besar dan seni,
Serahkan kepada Tuhan Rabbani,
Jasa yang kekal berfaedah murni,
Umur yang kedua bagi insani.
Hidup manusia jangan percuma,
Buatlah bakti budi utama,
Selagi baiknya kekal menjelma,
Si mati hidup selama-lama.
Buatlah baik sedaya upaya,
Hidup berbakti memberi cahaya,
Sumbu pelita tidak sia-sia,
Terbakar dirinya menerangi raya.
Jangan menilik balas dan puji,
Atau pahalanya dikaji-kaji,
Rasa demikian tamak dan keji,
Padalah baiknya tinting dan uji.
Pahala dan balas jangan dihitung,
Ataupun bintang di dada beruntung,
Asalkan jasamu padat berdentung,
Cukuplah di situ mulai tergantung.
i)

Apakah maksud rangkap kelima syair di atas ?

(3 markah)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ii)

Nyatakan nilai yang terdapat dalam syair di atas..
(3 markah)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

iii)

Pada pendapat anda, apakah kebaikan-kebaikan yang akan kita peroleh sekiranya kita
berbuat jasa kepada masyarakat?
(4 markah)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7

Jawapan anda hendaklah berdasarkan satu daripada novel yang anda kaji di Tingkatan
2.
( i)

Di Sebalik Wajah karya Abang Saiful Abang Bohari

(ii)

Wira Persona Avatari karya Ahmad Zaki Abu Bakar

(iii)

Lestari Bukit Menghijau karya Syed Mahadzir Syed Ibrahim

(iv)

Erti sebuah Pengorbanan karya Zaihanim Zanal Abidin

Pembaca dapat mencontohi nilai ketabahan, kegigihan dan keberanian watak dalam
menghadapi cabaran.
Buktikan pernyataan di atas berdasarkan novel yang anda kaji.
[ 10 markah ]

BAHAGIAN C

(15 markah)
8

Lihat gambar pemanduan berhemah di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang
terdapat dalam gambar tersebut, tulis ulasan anda yang panjangnya antara 80 hingga 100
patah perkataan

BAHAGIAN D

[ 30 markah ]
9

Pilih satu daripada soalan di bawah. Tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih
daripada 180 patah perkataan.

i)

Baru-baru ini sekolah anda telah menganjurkan Sukan Tahunan Sekolah.
Pelbagai acara telah dipertandingkan sepanjang kejohanan tersebut.
Tulis sepucuk surat kepada rakan anda untuk menceritakan suasana sepanjang
berlangsungnya kejohanan tersebut.

ii)

Amalan gotong-royong pada hujung minggu di rumah dapat mengeratkan hubungan
kekeluargaan.
Huraikan pernyataan di atas.

iii)

Penggunaan Internet dalam kalangan pelajar sudah tidak asing lagi. Walau
bagaimanapun penggunaan secara tidak terkawal akan mendatangkan kesan yang
buruk.
Huraikan peranan ibu bapa untuk mengawal penggunaan Internet dalam kalangan
pelajar.