You are on page 1of 5

ODSTĘPSTWA OD ZATWIERDZONEJ

DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ (ISTOTNE I
NIEISTOTNE)

o Pozwolenie na budowę zatwierdza określony projekt budowlany,
który powinien zostać możliwie dokładnie odwzorowany w
powstającym obiekcie, jednak nie zawsze wszystko da się wykonać
tak, jak to sobie zaplanowaliśmy
 Przykład:
Inwestor realizujący budowę budynku mieszkalnego zgłosił do nadzoru
budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy i dołączył do
zawiadomienia m.in. oświadczenie kierownika budowy.
Kierownik w swoim oświadczeniu wskazał na wprowadzenie w trakcie
realizacji kilku odstąpień nieistotnych od zatwierdzonego projektu
budowlanego potwierdzonych przez Projektanta wraz z załączeniem
rysunków z zaznaczeniem wprowadzonych zmian.
Organ po przeanalizowaniu dokumentów wniósł sprzeciw wobec zamiaru
przystąpienia do użytkowania, ponieważ uznał, że wśród odstąpień
opisanych przez kierownika budowy znajdują się również takie, które w
ocenie organu stanowią odstąpienie istotne. Jednocześnie organ wysłał
zawiadomienie o kontroli budowy.
Jakie sankcje grożą inwestorowi, projektantowi oraz kierownikowi budowy
za zrealizowanie budynku ze zmianami, które organ kwalifikuje jako
istotne, pomimo, że na wszystkie zmiany projektant wydał oświadczenie
wraz z rysunkiem potwierdzające, że projektowane zmiany nie są istotne?
Jak powinna wyglądać procedura doprowadzenia budowy do zgodności z
prawem?
Na te pytania opowiemy podczas naszej prezentacji.

Prawo budowlane dopuszcza samowolne odstępstwa od projektu. Dopiero
w razie odstępstw istotnych wymaga wystąpienia o zmianę pozwolenia na
budowę (art. 36a), gdyż w przeciwnym razie nasza inwestycja zostanie
potraktowana jako samowola budowlana (art. 50 ust. 1 pkt 4).

- zmiany liczby kondygnacji. polega na zrealizowaniu tylko 60 % inwestycji lub polega na zwiększeniu powierzchni zabudowy (ze 133.20 m3 ) oraz zmianie ilości. wielości oraz usytuowania okien. W art. 5 Prawo Budowlane’ mamy pewne wskazówki.  ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Odstąpienia istotne narzucają konieczność uzyskania opinii. 36a ust. 36a ust. . wymaganych przepisami szczególnymi. Nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymagają uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i są dopuszczalne. szerokości i liczby kondygnacji. uzgodnień.Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.7 m 3 na 757. Odstąpienia istotne dotyczą: (art. 6 pr. bud.5 m2 ) i kubatury (ze 598. które jednak można różnorodnie interpretować. Zgodnie z treścią art. długości. ze stajni na pieczarkarnię lub z magazynu na halę produkcyjną).8 m 2 na 167.  zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (np. o ile nie dotyczą czynników wymienionych wcześniej. - zmiany gabarytów lub usytuowania budynku. Decyzję taką trzeba uzyskać przed wprowadzeniem zmian. pozwoleń i innych dokumentów. w szczególności jeśli utrudnia lub uniemożliwia zabudowę na sąsiedniej nieruchomości. powierzchni dachu. Niestety nie jest nigdzie sprecyzowane co dokładnie się po tym kryje. Okoliczność nawet nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego musi zostać odnotowana przez projektanta w dokumentacji projektowej w postaci stosownego zapisu oraz rysunku i przedłożyć w nadzorze budowlanym po zakończeniu budowy. powierzchni zabudowy. wysokości. 36a ust. 5 Prawo Budowlane)   zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury.

to narazimy się na następujące konsekwencje:  w razie kontroli i wykrycia zmian nadzór budowlany wstrzyma budowę. kto wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach.Wniosek: w przypadku odstępstwa od projektu trudno o jakąś zasadę. pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź w zgłoszeniu budowy lub rozbiórki. nienaruszające przepisów o warunkach technicznych. czy też nieistotny charakter należy do projektanta. bud. Zawsze wiąże się to jednak z pewnym ryzykiem. bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu podlega karze grzywny. czy odstąpienie od projektu ma istotny. warunków bezpieczeństwa. nie godzące w interesy sąsiadów i nie zmieniające zasadniczo gabarytów i przeznaczenia obiektu można wprowadzać w projekcie bez uzyskiwania pozwolenia. obowiązek: sporządzenia i przedstawienia zamiennego projektu budowlanego uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz – w razie potrzeby – przeprowadzenia określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego . określając termin wykonania. który ma pewną swobodę oceny Jakie są konsekwencje samowolnych odstępstw od projektu? Jeśli wprowadzimy zmiany istotne bez uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.   nałożenie na inwestora.możemy wnieść zażalenie do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 7 dni od jego otrzymania. obowiązku: sporządzenia i przedstawienia zamiennego projektu budowlanego uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót (stan zgodny z prawem) w ciągu dwóch miesięcy od wstrzymania budowy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydaje decyzję. jeżeli w tym czasie nie zostanie wydana decyzja określająca dalsze obowiązki inwestora. Postanowienie o wstrzymaniu robót traci moc po upływie dwóch miesięcy. określając termin wykonania. Czy odstąpienie od zatwierdzonego projektu jest istotne czy nie – zależy w dużej mierze od uznania nadzoru budowlanego. Ocena..  ukaranie inwestora karą grzywny art. w której nakłada na inwestora. W żadnym razie jego decyzja nie ma charakteru wiążącego dla organów nadzoru budowlanego Drobne zmiany. 93 pkt 6 pr.

obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie po sprawdzeniu czy nałożone obowiązki zostały wykonane po upływie wyznaczonego w decyzji terminu nadzór budowlany na wniosek inwestora sprawdza. chyba że w tym terminie zostanie wydana decyzja. który następnie na wniosek inwestora jest zatwierdzany. . który złoży stosowny wniosek i dołączy wymagane dokumenty. Na postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych służy zażalenie. W tej decyzji nakłada się na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 5. czy nałożone obowiązki zostały wykonane. Oprócz tego inwestor musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie. nadzór budowlany zobowiązuje inwestora jedynie do przedłożenia projektu zamiennego. 3. 4.    z prawem. Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych traci ważność po upływie 2 miesięcy od dnia doręczenia. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych należy: 1) podać przyczynę wstrzymania robót. którymi są: 1 projekt budowlany zamienny w 4 egzemplarzach. ze zmianami 2 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. w przypadku niewykonania w terminie nałożonych decyzją obowiązków nadzór budowlany wydaje decyzję nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części albo doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego. zatwierdza projekt budowlany i wydaje pozwolenie na wznowienie robót. inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych lub odpowiednich ocen technicznych bądź ekspertyz. Decyzja jest przesyłana do wiadomości organowi. jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jeżeli kontrola odbyła się już po zakończeniu budowy. Po jej otrzymaniu organ ten ma obowiązek uchylić poprzednie pozwolenie na budowę. który wydaje pozwolenia na budowę. 2) ustalić wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń. 3 decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych można nałożyć obowiązek przedstawienia. Jak uzyskać zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę? Zmiana decyzji może być wydana inwestorowi. w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia.

a jego podłoga gładko przechodziła w linię zadaszenia. Procedura legalizacji samowoli będzie wymagała więc sporządzenia projektu budowlanego zamiennego. względnie decyzji o warunkach zabudowy. . Przykłady odstępstw od projektu: 1. że budynek miał być mocno przeszklony. Należy jednocześnie zastrzec. pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi. w tym techniczno-budowlanymi oraz postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. uzgodnienia. Poznań City Ceter Na pierwszych wizualizacjach widać. Projekt zaczął jednak ewoluować i zmieniać swoje kształty. Ażurową elewację zastąpiły szklane płyty.4 oświadczenie projektantów (oraz sprawdzających) o sporządzeniu projektu budowlanego. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. że legalizacja będzie możliwa pod warunkiem zgodności zmienionej inwestycji z przepisami. 5 zaświadczenia o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samorządu zawodowego aktualnymi na dzień opracowania projektu. w rzeczywistości są tam krzykliwe kolory i materiały. Do wniosku należy dołączyć również dziennik budowy (kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu) – jeśli minęło ponad 3 lata od wydania pozwolenia na budowę. Na wizualizacjach oglądali białe. Organ nadzoru budowlanego następnie wyda decyzję w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego. co otworzy drogę inwestorowi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. a niekiedy również wykonania określonych robót budowlanych. 6 opinie. eleganckie wnętrza.