You are on page 1of 2

TESTU ANTOLATZAILEAK

Hasierakoak
Gero,
Hasteko, Honen ostean,
Lehenengo eta behin, Hau (ikusi) eta gero,
Ezer baino lehen,
Ezeri ekin baino lehen, Kontrakotasuna
Bazen behin
Lehen-lehenik, Baina
...z hitz egin behar dudalarik, Dena dela, / Dena den,
Sarrera gisa esango dugu ... Hala (eta guztiz) ere,
Edozein modutan ere,
Ordena Edonola ere,
Nolanahi ere,
Alde batetik, ... Bestetik, Esanak esan,
Ildo beretik, Hori(ek) gorabehera,
Era berean, ..., ordea,
Halaber, ..., berriz,
Lehenik.../ bigarrenik, ... ..., aldiz,
(Arestian) esan bezala,
(Gorago) esan bezala, Aipamenak; iritziak emateko
Lehengo hariari jarraituz,
Gauzak horrela, (r)en arabera,
Horiek horrela, Askoren / Batzuen iritziz,
Bai... bai ... (r)en ustez,
Ez... ez (r)en esanetan,
Diotenez,
Ideia bat aurkezteko Antza denez,
Dirudienez,
-ri dagokionez, Badirudi... -(e)la
... dela eta, komeni da esatea ... ...(e)la dirudi
Oro har, Dakigunez,
Irakurrí dugunez,

Jarraipena

(Honen) ondorioz, Adibideak jartzeko
Horren haritik,
Hari beretik, Adibidez,
Esate baterako,
Hau da,
Ikus, adibidez, -ren kasua: ...
Era berean, Kasu (bat aipatzeko ...)
Bigarrenik, Hori erakusteko, aipa dezagun...
Arrazoitzeko Bukaerakoak eta ondorioak

bait- Amaitzeko, / Bukatzeko,
... -(e)lako Amaiera bezala,
-(e)la eta Aurreko guztia (Iaburbilduz,)
-(e)la bide Ondorío gisa,
-t(z)eagatik Amai dezagun esanez (e)la
Horregatik Azkenik, zera:...
Izan ere, Laburbilduz,
Hori dela eta, Hitz gutxitan (esateko):...
Horrela, ba, Horrenbestez, zenbait ondorio atera
Beraz, daitezke: 1... 2... 3...
Hortaz,
Ideia berriak txertatzeko
Indartzea
Ez horí bakarrik,
Aipatu bezala, Bestalde / Beste aldetik
Aipatu dugunez, Baita ... ere
Berriro esanda, Baina, bestetík,
Beste era batera esanda, ... ere bai
Zehatzago esanda, ez ezik ... ere
Hobeto esanda, Egia da, hala ere,
(Gorago) esan bezala, Izan ere,
Are gehiago, (Horrez) gain,
Gainera,
Kontuan hartu,
gainera,

Onarpena (ziurtasuna)

Ez dago dudarik...
Seguruenik
Ziur aski
Zer esanik ez
Egia da... -(e)la
Dudarik gabe
Zalantzarik gabe
Argi dago (e)la
Bistan da (e)la
Beharrezkoa da garbi uztea
..., noski / ..., jakina