You are on page 1of 12

01

NEWS
NEWS

Στοιχεία έκδοσης Μήνυμα Γενικού Διευθυντή
KLEEMANN εργαζόμενους με 5 θυγατρικές εταιρίες
NEWS και με ένα μεγάλο δίκτυο πελατών,
κινούμενοι συνεχώς με έντονους
Εκδότης ρυθμούς ανάπτυξης.
KLEEMANN
ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς
Η εταιρία μας πάντα πίστευε
Τ.Θ. 25
στην αξία των ανθρώπων που την
Τ.Κ. 61 100 Κιλκίς
περιβάλλουν. Εμπνεόμαστε από εσάς
headoffice@kleemann.gr
και λειτουργούμε, έχοντας στο κέντρο
Διεύθυνση του ενδιαφέροντός μας τις δικές σας
marketing@kleemann.gr ανάγκες και τα δικά σας συμφέροντα.
Στη σημερινή μάλιστα συγκυρία της
Σχεδιασμός Παραγωγής παγκοσμιοποίησης και της οικονομικής
DEFIGN CREATIVE SERVICES αστάθειας, η αξία της συνεργασίας
και της αμοιβαίας πίστης είναι τόσο
απαραίτητη όσο και ανεκτίμητη.

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, Πιστεύω ότι η προσπάθειά μας αυτή
θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση της
τεύχος 1 Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε μακροχρόνιας σχέσης που έχουμε
το πρώτο newsletter της εταιρίας αναπτύξει και είμαι βέβαιος ότι θα την
μας. Το πληροφοριακό αυτό δελτίο αγκαλιάσετε και θα τη στηρίξετε με την
εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της ίδια αγάπη όπως και οι άνθρωποι της
KLEEMANN για επικοινωνία και KLEEMANN.
ενημέρωση και έχει ως σκοπό να
σας παρουσιάσει τη δράση και τις Γενικός Διευθυντής
προοπτικές της, που στοχεύουν στην Κώστας Κουκούντζος
ενίσχυση της ανοδικής της πορείας
στα χρόνια που έρχονται. Μια ανοδική
πορεία που έγινε κατορθωτή χάρη στη
δική σας συμβολή και αφοσίωση.

Ξεκινήσαμε πριν από 25 χρόνια με
μια μικρή ομάδα συνεργατών και
σήμερα αριθμούμε πάνω από 1.000
02 / ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Συνέδριο
ELEVCON 2008

Maintenance Forum
Τη συνδιοργάνωση του 17ου
Στις 3 και 4 Οκτωβρίου διεξή- παγκόσμιου συνεδρίου ανελκυ-
χθη στην Θεσσαλονίκη το 5ο στήρα ELEVCON 2008 ανέλαβε
Διεθνές Maintenance Forum η International Association of
υπό την αιγίδα του Υπουργεί- Elevator Engineers (IAEE) με την
ου Ανάπτυξης, στα πλαίσια του KLEEMANN, η οποία ήταν και απο-
οποίου βραβεύτηκαν οι τρεις κλειστική χορηγός. Το κορυφαίο
πρώτες επιχειρήσεις με την αυτό γεγονός πραγματοποιήθηκε
καλύτερη αξιολόγηση μηχανο- για πρώτη φορά στην Ελλάδα και
γραφημένου τμήματος Συντή- στέφθηκε με επιτυχία.
ρησης. Η KLEEMANN έλαβε Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να
Η KLEEMANN
την πρώτη θέση. προβληθούν οι νέες τάσεις και
ανεβαίνει...ψηλά
καινοτομίες του κλάδου από συ-
νέδρους 26 χωρών του χώρου σε
Ένα στοίχημα, που η KLEEMANN
48 εξειδικευμένα θέματα, καθώς
κατάφερε να κερδίσει είναι η κα-
και να προσφέρει μία ευκαιρία για
τασκευή του πύργου δοκιμών
ανταλλαγή απόψεων και πληροφο-
για ανελκυστήρες μεγάλων δια-
ριών, μεταξύ εκπροσώπων της βιο-
δρομών και υψηλών ταχυτήτων.
μηχανίας ανελκυστήρων και κυλιό-
Ο πύργος που θα φτάσει τα 50
μενων σκαλών από όλο τον κόσμο.
μέτρα ύψος,  υπολογίζεται ότι θα
Η KLEEMANN παρουσίασε θέματα
είναι έτοιμος το 2009.
σχετικά με τα καινοτόμα προϊόντα
και τις υπηρεσίες της, τα οποία θα
παρουσιαστούν εκτενώς στο επό-
μενο τεύχος μας.
Σε μία ξενάγηση στις εγκαταστά-
σεις της στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, οι σύ-
MODA CABINA
νεδροι είχαν την ευκαιρία να γνω-
Στον όμιλο KLEEMANN προ- ρίσουν από κοντά τόσο την εταιρία
στέθηκε μία νέα θυγατρική, όσο και τους ανθρώπους της.
H KLEEMANN η MODA CABINA, με σκοπό
συμμετέχει.. να καλύψει την απαίτηση της
εποχής για κάθε εξειδικευ-
BAU Μονάχου μένη κατασκευή. Τα εγκαίνια
12-17/Ιανουάριος 2009, της MODA CABINA πραγμα-
Περίπτερο C1 - 428 τοποιήθηκαν στις εγκατα-
στάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς
Asansor, και έδωσαν την ευκαιρία σε
Κωνσταντινούπολη όλους να δουν από κοντά ό,τι Στο γεύμα που ακολούθησε πραγ-
9-12/Απρίλιος 2009 πιο εξειδικευμένο σε σχέση με ματοποιήθηκε και η απονομή των
πόρτες και θαλάμους ανελκυ- βραβείων του «Μεγάλου Διαγωνι-
Building & Construction,
στήρων, σε μία μεγάλη γκάμα σμού Καινοτομίας» της KLEEMANN
Βελιγράδι  
διαστάσεων και σχεδίων. όπου στους νικητές δόθηκαν έπα-
Συμμετοχή της Kleemann
θλα συνολικής αξίας 10.000 ευρώ.
Liftovi, 22-26/Απρίλιος 2009
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ / 03

Νέο εταιρικό website για την KLEEMANN!

Με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέ-
τηση, η KLEEMANN παρουσίασε τη νέα ιστοσελίδα της, www.kleemann.gr.
Η ανανεωμένη ηλεκτρονική παρουσία απευθύνεται τόσο στους επαγγελματίες
όσο και στους ιδιώτες και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο παρου-
σιάζοντας την πλήρη γκάμα των προϊόντων KLEEMANN. Επιπλέον, οι νέες εφαρ-
μογές “ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΑΣ” και “ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΣΑΣ” θα
βοηθήσουν στην καλύτερη επιλογή ολοκληρωμένου πακέτου ανελκυστήρα και
στην οπτικοποίηση της προτεινόμενης λύσης. Σύντομα στο www.kleemann.gr
θα λειτουργήσει η περιοχή αποκλειστικής πρόσβασης μόνο για τους συνεργά-
τες της εταιρίας, όπου εκεί θα απολαμβάνουν ιδιαίτερης ενημέρωσης και προ-
νομίων, μεταξύ αυτών και την πλήρη παρακολούθηση των παραγγελιών και των
προσφορών τους.

«Κοινωνικώς Τιμοκατάλογοι
Επιχειρείν 2008» KLEEMANN

Η KLEEMANN συμμετείχε φέτος στην Η εταιρία KLEEMANN λαμβά-
Έκθεση «Κοινωνικώς Επιχειρείν 2008 νοντας υπόψη τις ανάγκες της
- Αξίες και Πρακτικές Υπεύθυνης Επι- αγοράς και των πελατών της
χειρηματικότητας» που διοργανώθηκε για γρήγορη και άμεση εξυπη-
από το Σ.Β.Β.Ε. και το Ελληνικό Δίκτυο για ρέτηση, δημιούργησε τους και-
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη Θεσ- νούργιους τιμοκαταλόγους. Με
σαλονίκη. μια λιτή και ευανάγνωστη δομή
Στην Έκθεση έγινε παρουσίαση Καλών κατάφερε να δώσει στην αγορά
Πρακτικών για την Εταιρική Κοινωνική ένα χρήσιμο και συγχρόνως κα-
Ευθύνη που αφορά δράσεις περιβαλλο- τανοητό εργαλείο.
ντικής και κοινωνικής υπευθυνότητας. Η Οι τιμοκατάλογοι KLEEMANN
KLEEMANN παρουσίασε την Πρακτική συνοδεύτηκαν από αποθηκευ-
εξισορρόπησης προσωπικής και επαγγελ- τικό box για τη σωστή και εύκο-
ματικής ζωής σε συνεργασία με το Α.Π.Θ. λη αρχειοθέτησή τους.

Συνέδριο Heilbronn
Η Τεχνική Ακαδημία του Πανεπιστη- είχε αποκλειστικά το Πανεπιστήμιο γειακή απόδοση των ανελκυστήρων
μίου του Heilbronn στις 23 και 24 του Heilbronn στις εγκαταστάσεις και των επιμέρους τμημάτων τους.
Σεπτεμβρίου 2008 διοργάνωσε το 3ο του οποίου διεξήχθησαν οι συνεδρί- Παράλληλα παρουσιάστηκαν καινο-
Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ανελκυστήρων ες και των δύο ημερών. Υποστηρι- τομίες που σαν στόχο έχουν τη μείω-
στην πόλη του Heilbronn. κτής της προσπάθειας αυτής ήταν ο ση της δαπανούμενης ενέργειας κατά
Το κύριο θέμα του φετινού συνεδρί- ELA (European Lift Association). τη λειτουργία των ανελκυστήρων.
ου ήταν η ενεργειακή απόδοση και η Οι κυριότερες εισηγήσεις αφορού- Η KLEEMANN παρευρέθηκε στο συ-
οικολογική λειτουργία των ανελκυ- σαν σημαντικές λεπτομέρειες των νέδριο με δύο μηχανικούς της, από
στήρων. οδηγιών ανελκυστήρων και την εξέ- το τμήμα Προτύπων και Πιστοποιή-
Την οργάνωση του Συνεδρίου την λιξη των προτύπων σχετικά την ενερ- σεων και Καινοτόμων Προϊόντων.
04 / ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Στάθμευση χωρίς άγχος με KleemannPark…

της στάθμευσης σε αναπτυγμένες
Ευρωπαϊκές χώρες και στις Η.Π.Α.
Πρόκειται για συστήματα με τα οποία
εξασφαλίζεται η στάθμευση δύο (2)
ή τεσσάρων (4) οχημάτων σε χώρο
που προοριζόταν για ένα (1) ή δύο (2)
αντίστοιχα. Κύριο πλεονέκτημά τους
λοιπόν είναι η δυνατότητα στάθμευ-
σης περισσότερων οχημάτων χωρίς
δέσμευση επιπλέον χώρου.
Η KLEEMANN λαμβάνοντας τα μη-
νύματα της αγοράς, παρουσιάζει τη
σειρά συστημάτων μηχανικής στάθ-
μευσης KLEEMANNPark KPS, την
αξιόπιστη λύση στο πρόβλημα της
δημιουργίας νέων θέσεων πάρκινγκ
σε χώρους που δεν έχουν τέτοια δυ-
νατότητα. Επιπλέον, για κτίρια όπου
υπάρχει ανάγκη για κατακόρυφη με-
ταφορά οχημάτων μεταξύ δύο ή πε-
ρισσότερων επιπέδων, η KLEEMANN
σχεδίασε τη σειρά KTS, τα ειδικά συ-
στήματα ανύψωσης.
Πλεονεκτήματα των μηχανικών/
υδραυλικών συστημάτων στάθμευ-
σης/ανύψωσης:
• Διπλασιασμός θέσεων στάθμευσης
• Ελάχιστη δέσμευση χώρου
• Μελέτη και σχεδίαση από το Τμήμα
Σύμφωνα με το Π.Δ 111 ΦΕΚ 76/05- απαραίτητη προϋπόθεση για να μπο- Μηχανικών της KLEEMANN, συνο-
03-2004 κάθε νεοαναγειρόμενη οι- ρέσει να εκδοθεί η οικοδομική άδεια. δευόμενη από τη μελέτη Πολεοδο-
κοδομή στο λεκανοπέδιο της Αττικής Σύντομα, τα μέτρα αυτά προτίθενται μίας
πρέπει να έχει τόσες θέσεις στάθ- να εφαρμοστούν και σε άλλες πυκνο- • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
μευσης όσα και τα αυτοτελή διαμε- κατοικημένες περιοχές της Ελλάδας. • Κάλυψη νομοθεσίας
ρίσματα που περιλαμβάνονται στην Η εφαρμογή μηχανικών συστημά- • Πλήρης πιστοποίηση και σήμανση CE
οικοδομή. Το παραπάνω αποτελεί των έδωσε την λύση στο πρόβλημα • Εγγύηση και ποιότητα KLEEMANN

MaisonLIFT με συρματόσχοινα

Το νέο maisonLIFT με συρματόσχοινα ήρθε για να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την αισθητική
του, να μειώσει εντελώς το θόρυβο και να τελειοποιήσει την ποιότητα κύλισης κάνοντας τη
διαδρομή σας πιο ευχάριστη, Ένα από τα πιο επιτυχημένα προϊόντα της KLEEMANN έγινε ακόμα
καλύτερο αποκλειστικά για εσάς!
ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ / 05

Κυλιόμενες σκάλες και Διάδρομοι

KLEEMANN freeSTAIR με κάθισμα

Η KLEEMANN πρωτοπορεί και στην αγορά των κυλιόμενων σκαλών και δια-
δρόμων, προσφέροντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Λύσεις
για οποιοδήποτε χώρο που απαιτεί σκάλες ή διαδρόμους αποδοτικής λει-
τουργίας και υψηλής αξιοπιστίας, που φέρουν την εγγύηση της KLEEMANN
και καλύπτουν οποιαδήποτε ανάγκη, όσο συγκεκριμένη και αν είναι.
KLEEMANN freeSTAIR για αμαξίδιο

Ελευθερία στην κίνηση
Τα Συστήματα Ανύψωσης για
σκάλες KLEEMANN freeSTAIR
Νέος Υδραυλικός Μηχανισμός είναι η σταθερή θέση, για να
Ανύψωσης Φορτίων κινείστε ελεύθερα, ανεξάρτητα
και με ασφάλεια. Συνδυάζουν
Νέα αξιόπιστη λύση με επιπρόσθετες διατάξεις την υψηλή τεχνολογία με
ασφαλείας και πιστοποιητικό εξέτασης τύπου σύμ- την απλή λειτουργία και τον
φωνα με την Οδηγία Μηχανών 98/37/ΕΚ για την ελεγχόμενο χειρισμό με την
ανύψωση φορτίου έως 1500kg. Προορίζεται γε- ευελιξία στο σχεδιασμό.
νικά για την ανύψωση φορτίων σε μικρές σχετικά Διακρίνονται σε δύο τύπους:
διαδρομές, βρίσκοντας έτσι εφαρμογή κυρίως σε KLEEMANN freeSTAIR με
αποθήκες, εργαστήρια, εμπορικά καταστήματα, βι- κάθισμα και KLEEMANN
οτεχνίες και γενικά όπου εμφανίζεται η ανάγκη της freeSTAIR για αμαξίδιο.
κατακόρυφης μεταφοράς υλικών αντικειμένων.
06 / ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Νέα εξαρτήματα
αυτοματισμού
Ασύμμετρη
Τα νέα προϊόντα της KLEEMANN,
πόρτα Bus
λόγω των μοναδικών τους χαρακτη-
ριστικών αυξάνουν το όφελος του
πελάτη συνδυάζοντας υψηλή ποιό-
τητα και καινοτομία με χαμηλή τιμή!
• Νέα LCD display ορόφου τα οποία
παρέχουν προηγμένα χαρακτηριστι-
κά ενώ η τιμή τους προσεγγίζει τους
κλασικής - συμβατικής τεχνολογίας
ενδείκτες.
• Νέα σποτ χαμηλής κατανάλωσης
και μεγάλης διάρκειας ζωής (30
φορες χαμηλότερη κατανάλωση και
περί των 10 ετών εγγυημένη διάρ-
κεια λειτουργίας).
• Ερμάριο βελτίωσης συνημίτονου φ
στο οποίο ο συνδυασμός των υλι-
κών siemens, η πατέντα αύξησης
της ωφέλιμης ζωής του συστήματος
καθώς και η τιμή τους, το καθιστούν Ειδική ασύμμετρη
μοναδικό στην Ελληνική αγορά. πόρτα bus με
διαφορετικό
πλάτος φύλλων,
κατάλληλη για την
ανακαίνιση παλαιών
ανελκυστήρων.
Κατοχυρωμένη
μέσω διπλώματος
ευρεσιτεχνίας.
G3 ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ (ΑΝΟΙΧΤΗ)

Νέος θάλαμος GEMINI με 1 εβδομάδα παράδοση!

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ GEMINI: να τοποθετηθεί από την άλλη πλευρά,
> Ο θάλαμος GEMINI είναι έτοιμος προς αν αυτό είναι επιθυμητό αισθητικά, ή
παράδοση σε 1 εβδομάδα από την ημέ- να τοποθετηθούν ανάποδα όλα τα τμή-
ρα της παραγγελίας! ματα, αν επιθυμούμε άμεση λύση χωρίς
> Η επένδυση του θαλάμου GEMINI αντικατάσταση
(Δίδυμος) είναι διπλής όψης και σε > Ευκολία εγκατάστασης που δίνει τη
περίπτωση επιθυμίας αλλαγής της αι- δυνατότητα ακόμα και σε ένα άτομο να
σθητικής μπορεί απλά να τοποθετηθεί ολοκληρώσει τη συναρμολόγηση του
ανάποδα το φύλλο, αλλάζοντας έτσι την θαλάμου
όψη του θαλάμου > Ιδανική λύση σε περιπτώσεις ανακαί-
> Η επένδυση στηρίζεται με τέτοιο τρό- νισης
πο ώστε σε περίπτωση φθοράς εύκολα > Εξελιγμένη κατασκευή και στιβαρότητα
μπορεί να αντικατασταθεί μόνο το τμή- > Ανώτερη αισθητική και design, πλήρης
μα που υπέστη φθορά. Φυσικά, εναλλα- γκάμα επιλογών επένδυσης (διπλής και
κτικά μπορεί το φθαρμένο τμήμα απλά μονής όψης)
ΑΡΘΡΟ / 07

ρών ατυχημάτων, κυρίως σε Ιταλία και Ειδικά για ανελκυστήρες με επιφάνεια
Ην.Βασίλειο θαλάμου μικρότερη από 0,6 m2 (έως 2
• Ένα ακατάλληλο παράθυρο στην πόρ- ατόμων) και όπου δεν προβλέπεται από
τα ήταν η αιτία 1 θανάτου και 50 σοβα- τους κανονισμούς η ύπαρξη πορτών στο
ρών ατυχημάτων σε Γερμανία, Γαλλία, θάλαμο, συστήνεται η χρήση φωτοκουρ-
Ην.Βασίλειο και Ελβετία τίνας ή τριών τουλάχιστον φωτοκύττα-
• Οι εγκλωβισμοί (και η απουσία συσκευ- ρων κατανεμημένων σε όλο το ύψος της
ών αμφίδρομης επικοινωνίας στο θάλα- εισόδου στο θάλαμο.
μο) προκάλεσαν περίπου 128 σοβαρά 4. ΕΛΛΕΙΨΗ Ή ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ατυχήματα σε Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ
και Ελβετία Πρέπει να υπάρχει μία αυτόματα επανα-
φορτιζόμενη διάταξη παροχής ρεύμα-
Τα παραπάνω, είναι αποτέλεσμα: τος έκτακτης ανάγκης που να μπορεί να
• Της χρήσης παλαιότερων κανονισμών τροφοδοτεί ένα λαμπτήρα 1 W για μία
ασφαλείας (που ίσχυαν χρονικά όταν ώρα τουλάχιστον, στην περίπτωση δια-
εγκαταστάθηκε ο ανελκυστήρας) κοπής της κανονικής ηλεκτρικής παρο-
• Του χαμηλότερου επιπέδου ασφαλείας χής φωτισμού. Με την ύπαρξη βλάβης
παλαιών εξαρτημάτων στην παροχή ο φωτισμός αυτός πρέπει
• Της φυσιολογικής φθοράς λόγω πολυε- να ενεργοποιείται αυτόματα.
τούς χρήσης 5. ΕΛΛΕΙΨΗ Ή ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥ-
ΗΣ ΑΡΠΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑ ΤΑΧΥΤΗ-
Η βελτίωση Στην προσπάθεια βελτίωσης της ασφά- ΤΑΣ
λειας των παλαιών ανελκυστήρων της Περιοριστήρας ταχύτητας ενεργοποιού-
της ασφάλειας χώρας μας και ακολουθώντας την Ευρω- μενος από συρματόσχοινο.
παϊκή πρακτική το 2005 εκδόθηκε η ΚΥΑ 6. ΕΛΛΕΙΨΗ Ή ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥ-
των παλαιών Φ9.2/29362/1957 (ΦΕΚ 1797/21 Δεκ ΝΑΓΕΡΜΟΥ
2005) για την θεσμοθέτηση των ελέγχων Απαιτείται αμφίδρομη επικοινωνία.
ανελκυστήρων των ανελκυστήρων και την υποχρέωση σε
πρώτη φάση της άμεσης διευθέτησης 6 Λύσεις Ανακαίνισης KLEEMANN
Η ανάγκη και επικίνδυνων καταστάσεων του ΕΝ 81-80. Η KLEEMANN παρακολουθώντας στε-
το νομοθετικό πλαiσιο Για τις ανάγκες της δεύτερης φάσης και νά τις αλλαγές στο ελληνικό και διεθνές
της διευθέτησης 11 επιπλέον σημείων θα νομοθετικό περιβάλλον, παρουσιάζει
αναφερθούμε στο επόμενο τεύχος μας. μια νέα πρόταση και παρέχει επιλογές

Σ
την Ελλάδα σήμερα είναι εγκατε- λύσεων για την κάλυψη όλων των σημεί-
στημένοι περίπου 400.000 ανελκυ- 6 Σημεία: άμεση εφαρμογή σε κάθε ων της ΚΥΑ με τις Λύσεις Ανακαίνισης οι
στήρες εκ των οποίων το 40 - 45% επικείμενο έλεγχο οποίες προσφέρουν:
εγκαταστάθηκαν πριν το 1985. Παρό- • Άνετη μετακίνηση με έμφαση στην
μοια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τους 1. ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΕΡΙΚΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟ Ή ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕ ασφάλεια των επιβατών
4.000.000 εγκατεστημένους ανελκυστή- ΠΛΕΓΜΑ • Εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλά
ρες, το 50% εγκαταστάθηκε πριν από του- Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις των επίπεδα απόδοσης
λάχιστον 20 χρόνια. ΕΝ 81-1/2 σχετικά με τις διαστάσεις των • Εγγυημένη αδιάλειπτη λειτουργία και
Η ύπαρξη προβλημάτων που σχετίζονται μερικώς κλειστών φρεατίων ενώ στη ελαχιστοποίηση του χρόνου συντήρη-
με την ασφάλεια των ανελκυστήρων είναι χρήση πλέγματος πρέπει να τηρούνται οι σης
βέβαιη. απαιτήσεις του ΕΝ 294. • Μοντέρνο σχεδιασμό για την ικανοποί-
Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποια στατιστι- 2. ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΘΥΡΩΝ ΦΡΕΑΤΟΣ ηση κάθε αισθητικής απαίτησης
κά στοιχεία ατυχημάτων για τη περίοδο Σε ανελκυστήρες με ημιαυτόματες πόρ-
2001-2003: τες φρεατίου, οι κλειδαριές πρέπει να Επίσης, εδώ και 2 χρόνια, έχει συστήσει
• 596 σοβαρά ατυχήματα προκλήθηκαν διαθέτουν μηχανική εξακρίβωση της το Συμβουλευτικό Κέντρο Ανακαίνισης
εξ’ αιτίας της κακής ακρίβειας στάθμευ- κλειστής θέσης και ηλεκτρικές επαφές παρέχοντας ολοκληρωμένη υποστήριξη
σης (προμανδάλωση). και ενημέρωση στους πελάτες της σχετι-
• Οι θάλαμοι χωρίς πόρτες ήταν η αιτία 6 3. ΘΑΛΑΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΘΥΡΕΣ κά με τις νέες απαιτήσεις για την ασφά-
θανάτων και 70 σοβαρών ατυχημάτων Οι θάλαμοι των ανελκυστήρων πρέπει να λεια των ανελκυστήρων.
• 8 θάνατοι και 103 σοβαρά ατυχήματα φέρουν πόρτες στις εξής περιπτώσεις: Τηλ. 23410 38100, 210 5596845-7,
οφειλόμενα στο κλείδωμα των θυρών • Όταν ο ανελκυστήρας έχει ταχύτητα 6947 720029
ορόφου καταγράφηκαν σε Γαλλία, Βέλγιο μεγαλύτερη από 0,7 m/s Αναζητείστε το ειδικό έντυπο των Λύσε-
και Ιταλία • Όπου με την είσοδο του επιβάτη στο ων Ανακαίνισης καθώς και τον αντίστοι-
• Οι ανεξέλεγκτες κινήσεις του θαλάμου θάλαμο δεν διακόπτονται οι εξωτερικοί χο κατάλογο Προϊόντων Ανακαίνισης της
ήταν η αιτία 3 θανάτων και 117 σοβα- χειρισμοί KLEEMANN.
08 / ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ

• Η KLEEMANN και
φέτος παρουσιάζει
τα νέα έντυπα
των προϊόντων
της καθώς και την
ανανεωμένη έκδοση
των προηγούμενων,
με σκοπό τη σωστή
και ολοκληρωμένη
ενημέρωση των
συνεργατών της.

Αυτόματες πόρτες Bus Αυτόματες πόρτες Ημιαυτόματες πόρτες

Compact / ανύψωση φορτίων Flexylift / Ευέλικτος Θάλαμος Gemini KLEEMANN Park / Συστήματα
υδραυλικός ανελκυστήρας σταύθμευσης

Freestair / Συστήματα Κυλιόμενες κλίμακες Κατάλογος λύσεων Έντυπο Κοινωνικής Ευθύνης
ανύψωσης για σκάλες και διάδρομοι ανακαίνισης ανελκυστήρων

Τιμοκατάλογος Τιμοκατάλογος Τιμοκατάλογος
Υδραυλικού πακέτου Υδραυλικού σετ Αυτόματων πορτών & bus
• Για μία ακόμα χρονιά η KLEEMANN
συνέχισε δυναμικά τη διαφημιστική
της καμπάνια με σκοπό τη δημιουργία
επώνυμης ζήτησης και τη σημαντική
διευκόλυνσή σας στη διαδικασία της
πώλησης. Με κεντρικό σλόγκαν «Ο πιο
ασφαλής τρόπος να ανέβεις, είναι η
KLEEMANN» πολλά περιοδικά
και εφημερίδες φιλοξένησαν τις
καταχωρήσεις μας για το «πακέτο»
KLEEMANN, το maisonLIFT, την
ανακαίνιση και τον απεγκλωβισμό,
ενώ παράλληλα σε κανάλια μεγάλης
εμβέλειας, προβλήθηκε το επιτυχημένο
τηλεοπτικό σποτ, με στόχο να αναδείξει
ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των
ανελκυστήρων KLEEMANN.
Οι παραπάνω ενέργειες ενισχύθηκαν με
την χορηγία των ανελκυστήρων
KLEEMANN, στην ημερήσια τηλεοπτική
σειρά του ANT1 «Lola» καθώς και στην
εβδομαδιαία σειρά του Mega « Όλα στον
αέρα» ενισχύοντας έτσι την προβολή της
Ανακαινίσεις Ανελκυστήρων Σύστημα Αυτόματου Απεγκλωβισμού
στο ευρύ κοινό.

Πακέτο KLEEMANN Οικιακός Ανελκυστήρας Maisonlift Οικιακές Λύσεις
Έδρα - Εργοστάσιο: ΒΙ. ΠΕ. Κιλκίς,
Τ.Θ. 25, Τ.Κ. 61 100, Κιλκίς ,
τηλ. Κέντρο: 23410 38 100, fax:
23410 38 200, e-mail: headoffice@
kleemann.gr

Υποκατάστημα & Εκθετήριο
Αθηνών: Αλκίφρονος 81, (Πειραιώς
& Χαμοστέρνας), Τ.Κ. 11 853, Κ.
Πετράλωνα, Αθήνα, τηλ.: 210 34
23 932, fax: 210 34 24 794, e-mail:
sales-athens@kleemann.g

Κέντρο Διανομών & Εκθετήριο
Ασπρόπυργου: Θέση Κύριλλος Ατ-
τική οδός - Κόμβος, Ασπρόπυργου,
Έξοδος 4,Τ.Κ. 19 300, Ασπρόπυρ-
γος, τηλ.: 210 55 96 845-6-7-9, fax:
210 55 96 848

Κέντρο Διανομών Βοτανικού: Εμ.
Παππά 19, Βοτανικός, Τ.Κ. 12 242,
Αιγάλεω, Αθήνα
τηλ.: 210 34 20 382 -3, fax: 210 34
13 373

Γραφεία & Εκθετήριο Θεσσαλονί-
κης: Α. Γ. Παπανδρέου 251, Τ.Κ. 56
532, Νεάπολη Θεσσαλονίκη,
τηλ.: 2310 623 650, fax: 2310 612
063

www.kleemann.gr