You are on page 1of 82

'ruF

-
UmerSulejmanEl-Eökar
trrrrr000a

t
k

El-Kelimeh
GIas Islama 2007.
5vietmeleka Dr.Umer
Sulejman
E!Eikar El-Eikar
UmerSulejman

Prijevod SemirRebronja
lzdavai ElKelimeh
Zazdavaia Malik
Nurovit

Recerzija drZuhdija
Adilovi(
llrednik 5anela
Kariiik

Lel(t0r drDZemaludin
latit
Korektor SamedJukii a) OO (1

SVlilcu
Pdelonr,
DIP
i korice mr.Fahrudin
Smailovii
Iirai 300
)rdmpa El-Keljmeh,
Eeograd
fiu n
CIP- Kara^orßaqt/ija y ny6rv1at4 jtt
HapoAHa6r6nlaoreKaCp6rje, beofpaA

2A-167
2a-1
mncilctKa
ESKAR,
UmerSulejman

meiekä/ Umer SuEman ElEikarj
lprijevodSemirRebronja]. Novi pazar: EfKetmeh,
2007(Beograd : E Kelimeh).159sü;21 cm

Delmiandupor tekstna bos.iarap.jeziku.
-Tira:300.
Napomenei bib iografskereferenceuz tek9r.

lsBN978 86-7980008-4

a) AHben/ ly'cnaMcKa
Teonor/ja
coBiss.sRlD 144391436 2007
NoviPazar,
Predgovor
Upoznavanje samelekima
i vjerovanjemu njih

Meleki su svijet razlitit od svÜetaijudi i
dzinna.Toje plemenitisvÜe!u potpunostiiist
inepotvoren,Melekisu tasniibogobojazni.
obozaväjuAllahaistinskim ibadetomlzvrSavaju
sveNjegovenaredbei nikadaMu ne pokazuju
neposluinost.
Posredstvomkur'anskihi hadiskihtekstova
upoznatiemo njihovopis onakokakonam o
tomegovoreovadvaizvora.
Korüenrijeii melekje: '.:.ttl\io znaaipreniieti
yiest od togaje: ..4Ulri<JUlito je istokaoi i.JL.;l
atoznaäpismo,oboviiest
Kazeseda je rijet melekizvedenaod rUeii
.:Ji J ito znaii poslatikao vjesnika'Dobili
esl1{lu
su ovo ime jer su oni poslaniod Uzviienog
Allaha,{d.
Nekiuienjacika2u:Melekje od rÜeöimel,k
ito znaii vladar.Za onogaod melekakoji je
5
UmerSuleimohEI-Elkot Sviietmeleka

zaduienneiim se ka2emelek,a za onogaod iuje ih dokga ne ispune. U njihovom opisune
ljudimelik.' postojiniitaito bi aludiralo na moguinostda
Vjerovanje
u melekejejedanod temeljavje- mogubitipripisivani Allahukaopartneri nitiÄto
rovanja,Nüeispravanimanonogaöovjekakoji moie dovestido njihovogoboiavanja, stokao
nevjerujeu meleke.Uzviöenl
Allah,$d,
kaie: suto tvrdiliPriainjinarodi.
:, , !,:: ' , ", ', TreCe:priznavanje da medunjimaimaposla-
jt . Js it-J|tr:.11"1t.1
ir!t. |i .:.', .:.' ,
-i 1..l-:,t'l) nikakojeAllah,üF, SaljenekimSvojimrobovima
/ , " , r'r . ' ; ' . " ' ' - , '). :4L , ' .j.*i.:
., ,' ,j:4 . a
e :Li :,, :4?il kojeon odabereod ljudi,a mozeih slatiijedne
"Poslanik vjeruje u drugima. U skladusaovim,od njihsui nosioci
ono ito mu se objav-
Auje od Gospodarc njegova, i vjenici Aria,melekikojistoje u redoveporedani, iuvari
- svdki vjeruje u Alldha, i meleke Njegove, melekikojipilu djela,
Dzenneta i Dzehennema,
i knjige Njegove, i posldnike Njegove:
"Mi ne izdvojomo nijednog kojipokretuoblake.Sveovoseprenosiiz KurL
od posldnika
Njegovih.'a ana,paivi3eod ovoga."3
Ovaknjigasadrziobjainjenjeonogasto je
Kakvo treba biti vjerovanjeu meleke? preneseno o vjerovanju u meleke.

sujutiu svomedjeluSu'bulimanprenosiod Njihova svojsta i moö
Bejheküa: "Vjerovanjeu melekeseogledakroz
ietiriaspekta: U ovom poglavljupokuiat temo da obja-
snimo.posredstvom tekstova,
vjerodostojnih
Prvo:smatratii potvrdivatiistinitimnjihovo
postojanje. meleka,a
osobine zatimiemogovoritiosposob-
nostimakojeimje Allah,dd,
darovao.
Drugo:datiim adekvatnomjesto, potvrtlivati
da su oni Allahovi roboviiAllahovastvorenja
kaosto su dZinii ljudi,i da suzadu2eni iinje-
njemdjela.lmajuonolikosnageisposobnosti
kolikoimje to UzviieniAllah,iH,
omoguiio. Oni
umiru,ali im je Allahdaodug iivot i ne usmr-
tBesoirzevil temjiz,Fejuz Abadi,524/4. 3ElHabaikfr Muhte'
Sujutistr.I0 Pogledaj:
ahbarilmelaik,
' El-Bekare,285. non: 1/405-406
saruSu'bil-i
6 7
F

Svij4lelel<!

Kadajeu pilaniuonc ito seprenosi (xl lKfime
"N4eleki sustvoreniod svietladosto-
daje rekao:
janstva, i atosepre
a lblisod vatredostojal'lstva',
FIZICKASVOJSTVAI
ONO nosiod Aodirlhnaiun Ume"d:All"h je stvorio
STOJEVEZANOZANJIH melekeoclsvjetlapodlaktica iprsa",nijedozvo-
ljenoprihvatitiovo, iak ipod pfetpostavkom da
je ovo v.jerodostojnim putem prenesenood ove
Materija od koje su stvorenr dvojiceuaenja\d, jeronidvori(d nisub'rgfje;rrii
s
Elementod kogasustvorenimelekijesvjet- moZdasuovajstavpreuzeli iz israiltata
lost.U Muslimovom sohlhuse prenosiod Aise,
r.a.,i njenog oca da je AllahovPoslanik,;-:-:, Ktda su stvorenil
rekao: Allah,:i',,
Neznamokadasu melekistvoreni.
,Lj :r- .]l" r JL,Ljlr i -!i),ilc^i'L,:ti{irlj,*)JJ nasnte obavijestio o tome.Aliznamodaje nji
c ,-: -*. hovo stvaranjeprethodilostvaranjuAdema,
"n+.
"Meleki su stvoreni
od svjetlosti, dzini od o c ac o v i e c d n \ l vJd/ v. ' e n l A l l a n . , r a s j eo b a
plamenavatre,a Adem od onoga od iega vijestioda je kazaon,elel<ima da ce na Zeftrlji
vam je opisana,"a poslavitihalifu:
Allahov Poslanik,:;:,nam nije objasniokoje " r - - ' - ' " ' '
: \
je to svjetlood kojeg sLrstvorenimeleki izbog "A kada Gospador tvoj rcie melekima: 'Jo
toga mi ne mozemodetaljnteprodrUeti u ovo, tu na Zemlji halifu Pastaviti!'"
jerje to nedokuiivoi ne prenosisenijednopre-
danjekojebi obj.rsnio ovopitanjeviie od ovog Halifom se aludira na Adenra,a.s Zatim im
hadisa. j e . n d k o ' l\ t o g d i e s r v o r i o n. a r e d i o d a m u . r i t n e
sedidu:",,,ikad mu ddm liki u nj udahnem dusu'
r M u s l i m o v5 a h i h : 4 / : 2 9 4 b
, r.2996.
vi mu sepoklonite!"1
N e k io d b a , : u j .or v a j h a d s i r j e r n us i a n e ,r v d e a id n 1 , "o v o
d h a c lh a d s d a e h a c lh ; r d i 5ni i 1 ! v a i d a n d o k a z u a ( a l c r . ' Pogled4:Silsiletulehadßß sahiha,197/1
S u p r o t s t a v i5
o n f f is e o v o m s t a v ui o b j a s n t on l e l l a v un e s 6 El-Bekare,30.
p r a v n o l tu p o 5 a i i c i p o d n n r l o v o m : A s t l i/' f i k d d . lElHldtt,)g.

s
-7

UnerSuleiaar El-E;kar 5uijeI !!?teklL

Videnje meleka \/tliiin:: l)i:iblil.r
Poitosu melekisvjetlosna
biaaöovjekunije A l l a h o vP o s l a n i k , v, .i,d i oj e n l e l e k aD i i b r i l a
omoguaenoda ih vidi.Allahnam nijedao vid
Lrnjoqovo'rpr.roCnor.obli.L U Iojem gJ e
kojijesposoban
vidjetiih.
Allah,'..., stvorio,dva puta.To je sponrenuto u
Niko od ovog ummeta nte vidio meleka Allahovimrijeaima:
u njegovompravomobliku,osim Allahovog
On je vidio D2ibriladva puta u
Poslanika,:-5. i -,j1 -n.nt ir -rr i !'
njegovomliku u kojemga je Allah,:.t.,stvorio. "On ga na obzotjujasnomvidio'")
ie
Predanjaukazujuna to da ljud, mogu vidjeti
lu rijeaima:
melekekadasepreobraze u ljudskilik.

Veliöirraineleka
{; !lt
"On ga
Uzvi3eni,Allah,.l9.,
govoreai o melekima ie idtugi put vidio,kod sidte'
Vatreka2e: tülmuntehoakod kcieq je diennetsko
"
prcbivaii;te."
' ' . . . : ' - - ' '
neb'simd'
kaclasesan,limpeo l(ana.jveaim
... * - ; ),. .-, --. - .; -.-
s.rhihuseprenosida je Aiid,
U A,4uslirrrovonr
{jj_,:_':; J-"l:nr
"O. r.a.,pitalaAllahovogPo:lanika,,.,o ova civa
vi koji vjeruiete. sebe iporodi(e svoje
öuvajte od vatte tije ie gotivo ljudi i kame- ajeta,paje on rekao:
nje btli, i o koj.i te se meleki strogi i sno2ni
brinuti, koji se',,nome ito im Allah zapo-
viedi neöe opirc;i. ikoji (e ono sto im te 'F J.- L ;L' -!. l,L '(--: i i--+ 6li
.r-i!
naredi izvriiti.'a ''Toje D/ioril,vidro.am qa u lilu u koiPm9d
Zadcvoljitaemo se citiranjemhadisakoji je AllahstvoriosamoovadvaPuta
govoresamoo dvaplemenitameleka.
! E tT e k v i r , 2 3 .
" ErTahrim,
6 '' En Nedim, l3 l5
(l l

,L--
UmerSuleimanEI-Elkol
Vidiosamga kakosespuitasanebesai kako je nojveliöqnstveniia znamenia
zaklanjasvojomvelitinomsavprostorizmedu svogoGospodarc.4s
nebesaizemlje."rl Jfttl r- l; Ji;l u;r dL
UpitanajeAiJa,ra., o rijetimaUzviSenog,tSj: "To jest zeleni refref koji je zaklonio
nt."r6
1,ßs?l Ovojereftefkojijezäkloniohorizontnakome
"Zatimsepiblitio, pa nadnio.^1
bio Diibril.lbn Hadierspominjeda Nesaii
Paje onarekla: ikim prenose daje rekao:
od lbn Mes'uda
"AllghovPoslanik,(*, je vidio Diibrila na
.jl, .JtJr ärJ' J 4;! ö15.eu.,!- .iu& .J,a+:t; ul
a bioje ispunioprostorizmedunebesa
.,l.Jl ;J r.i .{,1},
s, !.:Jldrr, + ;}l .j} c, .t-l
"Toje Diibril,a.s.Dolazioje
u likuiovjeka,a
lbn Hadierspominjedaje lbn Mes'ud,
r.a.,u
ovogaputadoiaoje u svomeliku,paje zaklo-
aijinomrivajetu,rekao:
nio nebeskihorizont,"'3
'," nr "tt e e J.'.. & ÄtJy16J.;:Jt3& 4* ;t1tue
PrenosiBuhariusvomeSahrhu
od Abdullaha
..;i'il r- i CL+
daje rekao:
ibn Mes'uda,.S,
"Muhammed,S, je vidio Diibrila, a na
1u+ü1.- dr .1,7:-&.url{-1 6l :Juig;r.1- ;t ;r muje bilo Seststotinakrilai bio je zaklonio
"Muhammed,*,je vidio
Diibrila,a nanjemu rizont."13
je biloSeststotinakrila."r4 lmamaAhmedaseprenosida je
U Musnedu
lbn Mes'ud,&, o rueaimaUzvi5enog, g, rekao:
Abdullahibn Mes'ud,.+,
ka:e:
$ \. Ct+ Js Cl*
t1;- nt \t4 t) J'J3 & i!)tJt4 aJ)
46;!t4-rX7it;i4 r-
.:,i!b.,JU cl,Jkll aJ,.>Lz' ü, .L; "r \t)l
t1Muslimo\rSahiht1/159,br.177. 1sEn-Nedim,18.
'2En-Ned:m,8. '6Buhari:8/611,
br.4858.
r! MuslimovSahih: l/160,brlTZ 17Fethul-Baii8l611.
'' 8uhärüinsdhift 8/610,br.4856,4a5Z 3rbid.
12
Unet sulejma Ll t;iaf SyiEt ntgE\a
'AllahovPosianik, e, je vidioDzibrilau nje- "Dozvolj-.nü
mije da vamqovorimojecinon-r
govomliku.Nanjemuje bilo3eststotinakrila. melekuod Allahovihmelel<a, koji nose Ari.
Svako odovihkrjlaje zaklonilohorizont,
i sanje lzmedufeseniegovollulla i vfata Jerazdaljina
"''
govihkrilapadajuSarene stvariodzrnabisera i hodaod sedanrstotinagodina
"...sedan1
safira." Prenosiga ibn Ebi Hatimi kale:
stotina godina leta Ptice", a recenzent
lbn Kesiro ovomhadisu kaze:"Njegov sened "Njegov sened
Milkatul mesabiha kaie: Je
jediejjid.'4'
vjerodostojan.""
OpisujutiDZibrila
UzviieniAllah,!r.,,kaZel Taberani evsotuprenosi
u svomeAlu'dzemul
j;i' sasahihsenedom daje rekao:
od Enesa,-:',,
Cui,*-,,- ;--..":;,'- --
'{--'.:ii , UJr -rj!l J ")t-r ,,-ll :l-' / .:.1!' .' J'L'l ji j ii1
"Kur'an je, zoista, kazivanje Izaslanika Il- -,!J1 .JL.i; .L!t',, olil ;'*i i--j' -'i-;l i,'t -t"r
ft'
plemenitog,ma(nog, od GospodarcAria ';'5 c-:- .:r* r''Uil ':Ul Jj!
cijenjenog,kome se druqi potainjavaju,
,,AIlahovPoslanik,'= je rekao:'Dozvoljeno
tamopouzclanog!'"u
mi je da vam govorinlo meleku,jednom ocl
Pod pojmom'izaslanik plemeniti'ovdje se melekanosiocaAria. Niegovenoge su u dnu
aludirana Dzibfila,a pod izrazom'Gospodar zemlje,na njegovorn roEUje Ar<,izmecluresice
Aria'semis,ina UzviienogGospodara njegovoguha i vrataje sedamstotinagodina
'Slavljen
nekaSiTi,
ptiijegleta,taj melekgovori:
Vcliiina mcleka nosiocaAröa gdjegod da sam.""

EbuDavudprenosiod D2abira ibn Abdulla
ha, , da;1e Doslanik,
Allahcr, , rekaol
ilÄ Jp ai,lL()t" r -rL :' :,,u,i ;i ;;l r-. a1 ,*-,-
11Sahihuvsuneni
EbiDavud:3/895 br.9353.
)1 Miikatul'mesabih:
3/121 Pogledaj:Sißiletulehadßit
t\ El ßidale wen-nihoje:
1/a7. sahihati,bt.151.
:! Et Tekvir,t9-2't. lzdanjeil/208' br 8sl
1)Sahihul'd2ani'is'sast,drugo
14 15
Unet sulejma Ll t;iaf SyiEt ntgE\a
'AllahovPosianik, e, je vidioDzibrilau nje- "Dozvolj-.nü
mije da vamqovorimojecinon-r
govomliku.Nanjemuje bilo3eststotinakrila. melekuod Allahovihmelel<a, koji nose Ari.
Svako odovihkrjlaje zaklonilohorizont,
i sanje lzmedufeseniegovollulla i vfata Jerazdaljina
"''
govihkrilapadajuSarene stvariodzrnabisera i hodaod sedanrstotinagodina
"...sedan1
safira." Prenosiga ibn Ebi Hatimi kale:
stotina godina leta Ptice", a recenzent
lbn Kesiro ovomhadisu kaze:"Njegov sened "Njegov sened
Milkatul mesabiha kaie: Je
jediejjid.'4'
vjerodostojan.""
OpisujutiDZibrila
UzviieniAllah,!r.,,kaZel Taberani evsotuprenosi
u svomeAlu'dzemul
j;i' sasahihsenedom daje rekao:
od Enesa,-:',,
Cui,*-,,- ;--..":;,'- --
'{--'.:ii , UJr -rj!l J ")t-r ,,-ll :l-' / .:.1!' .' J'L'l ji j ii1
"Kur'an je, zoista, kazivanje Izaslanika Il- -,!J1 .JL.i; .L!t',, olil ;'*i i--j' -'i-;l i,'t -t"r
ft'
plemenitog,ma(nog, od GospodarcAria ';'5 c-:- .:r* r''Uil ':Ul Jj!
cijenjenog,kome se druqi potainjavaju,
,,AIlahovPoslanik,'= je rekao:'Dozvoljeno
tamopouzclanog!'"u
mi je da vam govorinlo meleku,jednom ocl
Pod pojmom'izaslanik plemeniti'ovdje se melekanosiocaAria. Niegovenoge su u dnu
aludirana Dzibfila,a pod izrazom'Gospodar zemlje,na njegovorn roEUje Ar<,izmecluresice
Aria'semis,ina UzviienogGospodara njegovoguha i vrataje sedamstotinagodina
'Slavljen
nekaSiTi,
ptiijegleta,taj melekgovori:
Vcliiina mcleka nosiocaAröa gdjegod da sam.""

EbuDavudprenosiod D2abira ibn Abdulla
ha, , da;1e Doslanik,
Allahcr, , rekaol
ilÄ Jp ai,lL()t" r -rL :' :,,u,i ;i ;;l r-. a1 ,*-,-
11Sahihuvsuneni
EbiDavud:3/895 br.9353.
)1 Miikatul'mesabih:
3/121 Pogledaj:Sißiletulehadßit
t\ El ßidale wen-nihoje:
1/a7. sahihati,bt.151.
:! Et Tekvir,t9-2't. lzdanjeil/208' br 8sl
1)Sahihul'd2ani'is'sast,drugo
14 15
LjePota meleka
je stvoriomelekeu lÜepom
UzviseniAllah,iß,
NAJVAZNTJAFTZTCKA menitomliku.O Diibrilunamgovori:
svoJsTVA 4 6y'$.'t rr,S?t r.-ü att'9
"Uöi ga jedan'ogromne snage,razboriii,
Krila meleka . koii sePoiqvio u liku svome.-'
".t
Melekiposjeduju krilakaoito nasjeUzviSeni ,:lbn Abbaskaiet ri znaeiliiepogizgledo"'
"Visok,lÜep".Drugikaiu:'Onajkoji
Allah,#, obavijestio.Neki od njih posjeduju tadekaZe:
dva,nekitri, nekiöetiri,a nekiod njihimajuviie uje snagu".Mealutim,izmeduova dva
krila: nemakontradiktolnosti, jer je on snazan
epe poJave.
ir-:j- .*yjr .p+ .,,jl.-:,rr+ü; -i:!rl
Y - ;;Yrj
- -
, Kod ljudi je uobieajenoopisivanjemeleka
i't't':'t.txu;ttt,:
--,L'1-r'" L:ic.J,:;i
i-;ul, l-,i
: ' : m ljepote,kao lto je uobifajenoopi-
1",,1:,q,f ,k anjelejtanasvojstvomruinoie. Zbogtoga
"Hvoljennekaje Allal\ Stvoriteljnebesd
dite ljudekakouporedujulijepogtovjekasa
I Zemlje,koji melekesa po dvd, tfi i ee ri kom.Pogledajlta su lekleZeneo Jusufu
ktila öni izaslanicimd;On onome ito
nomkadasuga vidjele:
stvaro dodaje ito hote, On, uistinu,sve
mote.tu .t'.,, . i . , ! : . ' . , . '' .urr
'i. i . , ' j ,
lji l, ö,tL- jJJJ aniJel !)j.!J {Jo t
Znaienjeovogaajetaje da je Allah,di.i.,
11.-s*"ttt;fitt;
melekima daokrila.Nekiodnjihimajudva,neki "A kad ga one ugledale, zadiviie se lie'
tri, nekiöetiri,
a nekiviiekrila. poti nlegovoi i po rukdma svoiim sepote'
"ovo niie
Prethodnoje spomenut hadisu komenasje zalet "BoZe,Boie!" - uskliknule -
AllahovPoslanik,#,obavüestio da DZibrilima aoviek,ovoie melek Plemenni!%
Eeststotinakrila. a En-Nedim,5-6.
" Fatir,l. ,6 Jusuf,31.
17
UmerSuleimanEfE kdl

Da li izmedu melekai öovjekapostoji radikovanje u izgledu i r.eliüni
sliönost u obliku i izgledu?
Nisusvi melekiisti u izgledui velitini.Neki
Muslimprenosiu svomeSohihui Tirmiziu ki imajudva,nekitri,a DiibrilimaSeststo-
svomeSunenuod Däbira,.#, da je Allahov krila.MelekikodGospodara imajurazliaite
Poslanilgg,
rekao:
". '1: ,,^,, ,,, i,,, '', .. ,
,:,t *i, 4(xi';;1\g-Y3S
rbL' ,/ !D ,L'rJ, 1 +z .r.r' y 4? ,.1 "Svakomeod nosmiestoie odrcdeno.'Q3
^aq,;; JJ $g-ij:r "t;- p;7t.:-,,,.q;,;,i-:
Allah,,*,je o DZibrilurekao:
:;.;i i',j-* t, :,tt-- p=,A.$,,;; 3 i,:;'c,:
j+.ü
, a
-:5 :oi. ;s4a t;; |''.:'a ile
güf i t,.t:,: ti s.I yI a.
* iJ-]li)3;
4.'w1.4tuJ':i-!'tt' 4ltr-e
"Kur'dn je, zaista, kazivdnje lzoslanika
r4t .t;'+:''
4t, .i!t . plemenitog, mocnog, od Gospodaru Arlo
"Pokazani su mi vjerovjesnici. je cijenjenog, kome se drugi podainidvdiu'
Musa bib
tomopouzdqnog!4e
je
vitaktovjelqkaoda od ljudi iz senue.Vidio
samlsaa,sinaMerjemina ionje najsliinüiUrvetu Tojest,on posjedujevisokoiuzdignutomje-
ibn Mes'udu.Vidiosam lbrahima,@1,i on je i poloiajkodUzviSenog Allaha,$ä.
najsliönijivaiem drugu (tj. Muhammedu,*). Najvrjednüi melekisuoni kojisu uiestvovali
VidiosamDiibrila,S, a onje najsliönüi Dihji,"a Bicina Bedru.U Buharüinom Sahihuse od
u drugomrivajetu: "Dihji h ibn Rafia prenosi
daie DiibrildoiaoVje-
ibn Halifi."r7
tovjesniku,g,i rekaomu:
Dali ovasliinostpostojiizmeduDiibrilovog
jr&j L :Jl;; # !,Jl cI J,-F 'rä
istinskoglika i lika DihjeEl-Kelbüa ilije to sli- ü., Jri ftj+ J+ .Fl
tnost sa likomu kojembi DZibrildolaziokada ü. !+ r{-J ü/ .:rfisJ :JU .L"J..ji"J.sJ ;,:.1-Il J-äi
biuzimaolikiovjeka?tspravnüeje drugomiilje- i<)]l
nje,jerD:ibrilbiveomatestouzimaolik Dihie.
'B Es-Saffal164.
z MuslimovSahir:
t/]53,br 167. ,, Et-Tekvir,
l9-21.
t9
UEe!sllteiqrqlEl:E LaI suij{|Eleka
"Kakvimvi smatrate
uiesnikeBedra?Paje on U ovojsferisuzdlutaliarapskimu<ricikojlsu
rekao: "Smatramo pola.Ovajneis
ih najboljimmuslimanimal tvrdilida su iteleki 2ensl(oga
llije rekaorijet slitnuovoj.Paje D2ibrilrekao: pravan5tdv5elod n.rlrporni.eido \d joi veco'r'l
"Tdkvaje
situd(ijai (a mFlekimauie5nicimd legendomi mitom,te suonitvrdilida su meleki
Bedra."ro Allahove kteri.
Kur'anim se suprotstavlja u ovedvijestvari.
Meleki nemaju pol (nisu opisanr Objainjava da seoni u onomeito tvrde- ne
kao mu3ko ili Zensko) oslanjajuna ispravandokaz i da je ovaj stav
neispravan. Cudnoje ito oni pripisuiuAllahu
Jedan od razlogazbog kog su Ademovi
kierke,a samimrzekierke.Kadanekood njih
potomcizalutaliu svom stavu o nevidljivim da je darovankaerkomnje
bude obavi.jeiten
svjeiovima je iro su nekindstojali da ovesv;p govolicepocrnii on postajepotiiten.lvloZda se
t o v - t 5 L l a dp
eo l l u o s k i m i o v o s v j e r r k im
mj e r i 'zla' 'rastuzen.
i skrijeod ljudistidetise kojimte
l i m ai s t a n d a f d i m Ja e. d n o go d n j i hv i d i n r od a Takavmaloumnik moZe preai svakugranicui
seauditomeito bi DZibrildolazio poslaniku, ::, zakopatinovorodenieu zemlju.Poredsvega
nakonnekoiikosekundinakonito bi poslaniku, togd,p'ipisujuAlldhLdjecui tvrdo dd su Zen
':, bilo upuaenopitanjeion zatrazio . v a k on d s t a jlca i e n d ar c v i e l du J r t r o v i m d
s k aO
odEovor
od Allaha,:::.Kakoje dolazioovom audnomi onihkojinisuobasjaniBoZanskom svjetloiau.
neobiinombrzinom?l Svjetlosti trebajumjiioni PoslJ5d_ 'iedece dj.le loji govorPo ovoj
svjetlosnih godinada doprudo bliskihzvijezda njenesljedbenike:
i kritiziraju
iznriiljotini
n an e b u .
. . -\\i ji,, - * :.e- - J.+-.""
Ovajjadnikne znada je njegovprimjerkac 'J
..- "u - ": - -J *-! ,. : $
primjermuiice | - a narrojrda brzrnuaviona r-'.

svedeu svojestafldarde_ i_-K.j -ijs;-n Lj .r-lr J" JL]jlr.,!;l i;i6l
Kadabi razmisljoo
ovome,sigurnobi saznaoda svijetmelekaima { *;UL-<. - ',n )r"r
standardekoji se u potpunostirazlikujuoc1 "A upitaj ih; "Zar su za Gospodarc tvogo
naiihljudskihstandardai mjerila. - kte , a zo njih - sinovi, zat smo u njihovu
prisustvu meleke kao zene stvorili?" Eto,
'" Prenosi
ga B!harir7/112,
br J992. oni, zbog toga ito lo2u, doisto govore:
:0 21
u!!4)t!4nan El:EillsL
"Allah je rodio"
oni su, zaista, laZljivci. ,li -..- r.--
Zar je On kieri sinavifia pretpostavio?Sta
vam je, koko rcsudujete!! Zaito ne razmi,
"Da Ii je Coprio da iebe vijesl o uva2enttt
sliteTi!i, gdje van je dokoz otiti? "t,
gastina lbrahilnavim kad6 rnu oni uLloie ;
Allah,:.;.,je ovaj njihov stav utinio svjedo "Mir varna!",ian rcie: "Mirvamo,
rckoie:
tanstvom za koje ae ih pitaii.Jedanod najveaih ljudi neznani!" l on neprimietno ode uku-
grijehaje govor o Ailahubez znanja: ianima svojim i donese debelo tele, i
p maae im ga: "Zot neaete da iedete?"
._i, , , *-_- "_5,.i .: . - upita, osietivii od njih u duiizebniu. "Ne
- . ."': boj se!" - rckoie, i obrcdovaie go djeia'
"..ju..]-"\::!.:\:F;+ "tj
kom koii te uien biti
"Oni meleke, kaji
su rabovi Milostivoga,
2enama nazivaju. Zar sLtoni püsustvova!i U drugom ajetu U,,viseniAl,ah. , l'aie:
stvaranju njihovu? - Njihova tvralenjabiie *rr.. i".r :- -f r,.- -
zapis0naicni te odgovarati!"il
"!:. j i J - *.1 jt

A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiiLt,
Ncjedu niti piiu
on csjeti dct nisu losli i abuze gB '1"ko
"li::e ne boj!" - rckoiecnt -
Pretitodno smospomenuli da Inelekinemaju zp,bnjaodnjih.
"mi sna Luta\l.t narodu
pol. Oni,takocler, nemajunikakvepotrellez; Pos!alni"'
"dd !'tle!)d
hranomi piaemkojekoristetudi. UzviieniAllah sLljNtiprencsi cd F'hra Ff llaziin se
nasobavjeatava da sumelekido3li lbrahimu,r-. jedtt,nepijuine ienese")'
sloiiloda melekine
u likuljudi,pa im je on priniojelo,a oni ga nisu
ni dotakli.Onje osjetiood njihzebnju,pa sumu Nije im tlosadrroi ne umttaiu st:
oni otkriliistinuo 5..bii zebnjeje nestalo: pokornisu Mu
I\4elekiöine ibadei Allahr.r,
{:i, }L') )r -- _dr.rr_!li+ q,L, Jri_r:.! i izvriavajuNje!Jovenaredbebez dosade i
umofa.Nedeiavasesalljimaono ito sedeiava
' ' J -
EzZarjat,2'123.
,r t,,ff",,t4-ru. HLrcl,70.
i' EzZuhü,
tL). El Habaikfiahbatilnelaik,\tt.264
.tl

, _
Ufiet Suleimon El-Eikor
t."Gotovo da se nebesd tosPadnu jedno
tudimakadaje umori dosadau pitanju.Uzvi-
ieni Allah,&,opisujutimeleke,kaie: ,' iznod drugih! A meleki veliisiu i hvale
GosPoddra svogd'ae
tür-ni;Yjqllj JJJrü'i=i Allah,,*,ih je opisaoda suoni kod
UzviSeni
"HvoleGanoaui danju,nemoldksavaju,46 a"
Znaaenjerüedi:üri.ir\ jei.neslabei nemalak- iri;:i
,lä';;.8!r.,] U ;; tÄua:;5':' til
saju.A u drugomajetukaäe: I ad rL; ) ia,
"A oko oni neie da te posluioju, - pa, oni
,rfii',.
1 - ' Y $*'a
- :
i 1:2.:t : :- r,i'J t"k)' iv,
koii su kod Gospodord tvoga hvole Gd i
rüiq.i Fj noiu i daniu i ne dosaduiu se'^o
A ako oni neeedo te posluidju, - pd, oni t'; SilazenaZemljusaAllahovomnaredbomza
koji su kod Gospoddrc tvogd hvale Ga i kojaimje povjerena:
misÜe
obavljanje
noCui danju i ne dosaalujuse,a'
: 44liu.t!:Fvt>
Araoi oovore: . ^:Jl-i u znaieniu: rL ito
"Mi silazimosaÄo sä noredbomGospo'
znati dosaditi se.
darc tvoga.4l
Sujutiiz rijeti: ür*i1'i izvodidokazda oni ne Viöese spuitajuu posebnimprilikamakao
spavajui prenosiovaj stavod FahraEr-Razia,33 je Lejletul-kadr.

Mjesto boravkameleka ; ;-: 4 n ;,Ä' : it;'
*12,1t;ii".l,l't'.s
Mjestoboravkamelekasu nebesa.Uzviieni
1Äß;,,1:a_iy.
"Noc Kadt je' bolja od häjadu mieseci
Allah,il6,jerekao: - melekii DZibtit' s dozvolom Gospodoro
i,! | - i-,*t!t'J'J4iv 6i.a Lr.,[ttati:> svogo, spuitoiu 5e u nioi zbog odluke

4öt*'
!6 EfEnbüa,20. { Fussilet,38.
' Fussilet38. arMedem,64.
! E!-Habaikfi ahbotil-melaik,stt.264 a' ElKadr,3-4.
24 25
UmerSuleimonEl-Elkdr
hiljadamelekakoji
bit ee sedamdeset
Broj meleka voditi.45

. Melekisu mnogobrojnastvorenjai njihov tome,onih ko.ii(e na Sudnjemdanu
brojjedinoznaOnajKojiihje stvorio: Dzehennembit te tetrdesetdevetmili-

{t Yl .:xj ir+ 13{ ü;} promotristekstovekoji se prenoseo
A vojske Gospodaratvoga sdmo On 'rakojisuzaduienizaljudevidjeteeida
znd.4! ihovbrojveliki.PostoiimelekkojijezaduZen
Ako ielii saznatinjihovubrojnostposlusaj brineo sjemenutovjeka, dva melekakoja
rüeti Dtibrilao Bejtul-mhmuru.Allahovposla- djelasvakogiovjeka,melekikoji tuvaju
nik g, ga je u noii lsraaupitaoo Bejtul-ma'- ka i melek- pratilacsvakogiovjekakoji
e i usmjerava.
muru,pa muje Diibrilrekao:

ii.JtJr,r.: ! eil. -;Jiür-.- Js (j J-:i !-J1." .rrttj,i

"Ovo Bejtul-ma'mur.IJ njemu
ie svakogd
ddna kldnja seddmdesethtljada melekd
koji seposlije tu vlle nikad ne wdaaju,u
U MuslimovomSahihuse prenosipredanje
od Abdullahadaje AllahovPoslanik6, rekao:

Js f fl,j -ijl irr,-" u i!.r? f:.,"..?s.,t :# .ri,tJJ-J Ju
k]l.:!, u;.iü.-tt j
"Toga
danate sedovestiDiehennem,a tmar
ie sedamdesethiljadapovodaca,a na svakom
€ El-Mudesir,31,
{ Prenosiga
Buhari,103/6,ht.2207
i Muslim,146t1,
bt.
'162.
Prenosiga br.2846.
Muslim,2184/4
26 27
S 'i i ' t n e t P \ o
',Danasi,lo pa,-/jerljiviDZibri!na srcetvoic,
da oPomihiea."'
u fijetirna:
On je Duh kcii se spr.rminje
Imena meleka
''Meleki; DzibrillDuhl,s do?volomCo'po
i\4elekiimaju imena,aii mi znan]o samo
dara svogo, spuitaiu se u t1ioj"'"
malibroj njihovihimena.Predtobom suajetiu
kojimasenavodeimenanel<ihmeleka On je Duh kojije PoslanMerjeml:

i!-r, +ir J]-rtrd
Diibril i Mikail "Mi smo k njoi meleka Duha Na;ego
Poslali'""
KaZeUzviSen
i Allah,-i:,:

- ' - Isrtfil
,:,r;,-;s-.;*;l5f!.r,-: j r; a-,i"-; Jedanod melekaje lsrafilkojite puhrlutru
5ur.
"Reci:'Koje neptijatelj DZibrilu?a on, A!ia i isralilsu melekikojeJeAlla
D:ibril,Ä,4ikali
hovom voljam, tebi stavlja no srce Kur'art hovPoslanik,:, spor-rirrlao u svojojdcvlkojuje
koji potvtduje da su iprijainje objave uiio kaclgod b s.rillrjbudionocu:
istinite - kao putokaz iradosnu vijest vjer
nicima.'Koje neprijatelj Allahu i melekima
Njegovim i poslanicima Njegovim i DZi- ü J!. Jj,!+..,l-'5 !- !rr -i, *<! .r-ll ;)+_:rli 'i
brilu i Mikail! - pa Allah je, doista, nepri r:r:.;1,-i,i 'l-r: "i\:'| ':!i "!l "*'-!r'
jqtelj onimc :<ojineaedo vjeruju,""r "Allahu, N4kailaiisrafila,
D2ibrila,
Gospoclatrr
Diibril je Duh povjerljivikojije spomenut nel)esai Zemlje,Znavaoieskrive
Stvoritel.iu
rijeöimaUzviienog: nog ividljivog.fi sudiitneduTvojimrobovinra
" E i S ! ] ' a r a , 1 91l 9 4
l;1;'ul . ,. ,r ,-<-!.:Lu . ,L;-"'.! aj-J11ij.r! '! E Kadr,4.
1 6E l - B e k a r e , 9978 .

)'t:
Urae; Suleir,.i l t-i ikat

u onorne!t t,onruse oni fazilaze.
Uputime na
lstinuu onome u ier]1use oni razilaze,
s Tvo- ! [rroi i ]\4anrt
jom dozvoiom.Zaista,Ti upuaujeionogakoga
Postojei meiekikojeje Ailahnazvaoltne-
hoaeina praviput."5o
n i m aH a r u rt N 4 a ' uUt tz v t : p nAi l l a h l a ' n :

Malik - - L - - L . : - ! r . !
. .;;
Jedanod melekaje i Malik,iuvar Vatre:
;:..,._i :
*' : .! )i,,-
. - - , - . * : , L . - - " "
. ^ ,,A sulejm(tn nije bio neviernit' nego su
"Oni te dozivati: O,
Malikt NekoGospo- nevjemici ,eitani koji ljude uie vradibini u
dat lvoj ucini da umremo! a OD ce reti: Eabilanu, Horutcri Maruta, a to nije obja
"Vi Zetetu vjeina vljeno dvoiici neleka. Njih dvoiica nikoga
ostati!"\l
ne bi uiili dok mu ne bi rekli:,,Mi samo
iskuiavamo,a ti nemoibiti neviernik",""
Ilirlvan
lz ajetase primjeaLrjeda lll je Allalrposlaokao
Ka:e lbn Kesif: "(rvar Dzennetaje tnelek koji iskuienjeIjudimr u ie.lr.rornperlodlr.Ol(o niih
se noziva Ridvan.Avo je jasno prenesenou nekin su u knjigaLnar.eisiltl:,illetanemnoqe leilence
inritovi. Niita o.l to:la ['iiie pot\,'ialencl(ur'a
U 5rloznaiinjillovog lloioZaJa
nom isLr!'riretof-,.
Munkir i Nekir dovoljnoje ono na !i'l Llkazujeovaj plernenrtl
ajet.
Postojemelekikojeje AllahovPoslanik,,:::.,
'1a.,vooin' rirl. .\lunkiri \el L O nJt..rnj..
Ä'.:rnil
opiirno govorenoilada.jegovorenoo ispitiva
nju u nrezaru. U nekim pr-"danjima se navodida je ime
" ' P r e n o ! l g at u l u 1 l l f r melekasmrtiAzfail,ali ovo ime se ne nalazlu
o d A i e , n r r l k ep r a v o v l e r nh , 5 3 4 | , t r f
Kur'anuniti u vierodostojnomsunnetu''
774
' Z L r h n LTl Z 5r El Bekare,'102.
'r Et 9t.|aje s" Et-Bidajewen nihaie,so/1
weD njtnje.\tit
lal ll

r'L__
aJ!e!:!14 lEu i!:tits! svije!üt91eko
',1 u rcS te te i)!!hn,tti, i umrijete a t no

Rcliib i Äfid neb*iiue ii)3i tta zemlii, Qstd(e sano
onik^je b.t: f.lla:. oCabrav: po.lijL c€ t"
Nekaulemaspominjeda postojemelekitija u rog po dri',gi pul puhnutt t oni aa osie
\ u i n p n " R e k i b , A t i d d r k a z u j u ct o : i j e a i m d drrofi, ustati i iekati"\'
UzviienogAllahal Ovaj "t.r oL" lvalö i n'Plel'e. jar ,u orli od
nebesima.lbn l(esiru tefsiruovogaietaka2e:
j. l:i! - +J lll r:,-,,11 ; ir-:r:l _!Lj ! i
"Ovopuhanjeae biti drugo puhanjei bit ce
.i*,u .1
_-! I lrJ
straöno puhanjeod kog ae umrijetisviiivi sta
"Koel se,tvojicia sostanuisjednu jedan s
novniciZemljei nebesa;ostat aesamooni koje
desne,6 dtugi 5 Iljevestftne, on ne izustini
jednu rijei, a da pored njega nije prisutan budeAllahodabrac,kaoito je to bilo istaknuto
onoj koj!bdije.""
itumaieno i bilo govorau poznatomhadisuo
puhanjuu rog.Zatimie blti oduzeteduie pr-"-
Ono ato oni sponrinjuirije ispravno.Rel(ibi a posljednji kojite umrijetibit
ostalihstvoienja,
Aticlsu Lrovom ajeiu svojsivadva meleka koii c er n c l e k. r n r i iO. ' l r . e , d n o V j c ( lo l i l i K a r i
zapisujuljudskadjela,a znaaenjeova dva svoj je Prvi,i ostatie Zadnii,Vleöani 5i.1ian, kojice
s t v d , ed d \ ü l o , : v d. n e ' e l . k o i i u o r i . u r r r i iv j - "Korrep!ipad: viastdarlas?". Pir.at aeiil
upitati:
docj, nikakone napuitaju iovjeka.Ovaj ajet ne p u l a . ./ . r ' r lc " O r l i o - d q o i o r i o r ' ' t ' t
govorio imenimameleka.
1r+r-r- -.l1.,rrl
"AliahuJedinotni Svernoinom".""
l)r li neleki umirul
Ono ito dokazujecia te oni Llmr'retisu i
M e l e k ui m i r uk a oi t o u m i r ul j u d ii d z i n i .O
rijeii:
ovome se j"(no "ovori - rijet.maUlvilproq
A l l a h ad,2 . i : 1+. j il .:ll b .;
.151'
"Sve te, osim tiaa Niegova, propasti!""'
-1,i ;--.-.-,t,..li.:; !,,-* i .:Ji.:
1 '6 FzZumer,68
I jj,ä./ iu rj riJ;lJ;;:{! , ti ,i tr-l s?Gahr,16.
i i K a l 1 71 8 . 5'El Kasas,88.

1) 1,3
UmerSulelmanEl-Elkor _
Dali eeumrüetinekood njihprijepuhanjau
sur?Ovonamnüepoznato, nitito moiemospo-
znati,jerne postojetekstovikojitopotvratuju
ili
negiraju. Drugo poglavlje
. UOREI,NASVOJSTVA

Meleki su öasnii öestiti robovi
opisaomelekekaoiasne
!eniAllah,dö,je
roDove:
4e',':^'S ;'it ,q;L,
..-!.\ '. - '-
.! '

r ukamq izoslaniko ia sn ih, ie stitih,'6e
jest,Kur'anna rukamameleka, jer su oni
sadorikojeAllahSaljesvojimposlanicima
jesnicima. "Sefere- izasla-
Buharikaie:
'c,rL seizmirili'
: ima znatenjemedusobno
su,zbogtoga ito silazesaobjavomod
poputizaslanika
og Allaha,iki, koiiizmi-
narod."60
UzviseniAllahje opisaoovemeleke dasuoni
i öestiti,tj. njihovmoralje plemenit,lÜep
iostojanstven, a njihovadjelasu dobra,tista
puna.Zbog ovoga,onaj ko naueiKur'an
biti u svojimdjelimai rÜeiimana lsprav-
putu.
Abese,'15-16.
Buharijinsal,ih,691/8.
35
UmetSuleiman El-Ekdr
Buharüaprenosiod Aise,r.a.,da je rekla: paje EbuBekrzatrazio dozvoluza
"Rekao
je Allahov
Poslanik,6,: i on mu je dozvblio,ostajueiu takvom
r;-rltltFt ;rLJt g .d -Eit-/J ü:Fl i).artJjlt $" iu, zatimje govorio;zatim ie zatniio
.F"_r u Omer,pa mu je on dozvolio,i ostao
j!-J ü .r,r- "rl, lJ -..,,ui rrr *,+,Jil' ,Iakvomstanlu,zatimje govorio;zatimje
"OnajkovjestouiiKurhn dozvoluOsman, paje Poslanik,jits,sjeoi
u druEtvuje meleka,
tasnihi iestitihizaslanika, a onomekoga uii sa bio svojuodjeiu,paje Osmanuiao'Uiao igovo-
naporompripadajudvijenagrade.6l je
nakonito izasaoAiSa je rekla: ie
Bekr,a ti se uopae nisi pomjerio, usao je
Stid meleka r,a ti, takoder,nisireagovao, zatimje uaao
, a tisisjeoi pokupioodjeiu",paPoslanr
Jedno od svojstavamelekao kojem nas "Zar da sene stidimiovjekakogase
je obavüestio , reie:
AllähovPoslanik6, je i stid.U meleki?"J'
hadisukojegprenosiMuslimu svomeSahihu
od Aise,r.a.,stoji:
; u:G,_i.3i-ii &.i,rj; i.s,.:6-*v'ti
,$ eu1i ,1,I rt j j;i':ü +;u,i .;U
;;:li:r|j ,L::;-i .ot:! ,.ii ,ij :,:1i,'/ t;X.:ti; ,:,:r.1
..irr_j
J, u:i.li Jü.ij]'tr3v;#,t, i;54,;*
) . i , = : : , ' , , . :. ,.'1. -,.. ...
f r.r'"l-r ::.::t" c-.lu6; Llü...:-L-i J-"'r *-.5 f; +
y' '; .r.u.
üI j"; p t 1;t ( .,i+b.I i+ e
e':; 4*ti u,Li.ir :iGJ,
itlq,,:i', ei:J'öVj,
.i<rrirL
'AltahovPoslani(S,je
leZaou postetjiu nje-
noj kuti, a bile su mu otkrivenenatkoljenice ili
61Buharilin Sahih,691/8,bt.4937 i
Muslim, 549/1,b'.7g&
Ovoje Buharüina verzüa. br 2401.
gaMuslim,l866/4
Prenosi
37
SvijetnEiek!

svojusustln!l
Ajet kotlEovorio ovome l€ silo-
menutran l)ra'
lica,
Doili su Lirir-r,. ., Lrliku nrl;:iiiia llj.po!l
r rcce logrxvrle i s e l l l l l 3 ' iz a
L rl r e p r i l i ct e
i o n s e / b o t n l i f rr a i : ,
N]II{OVE SPOSOBNOSTI j. su t-'irilllli loi narcC
njih od svo9.rr,arijii,
kojije aini('riol
, : .. ui' r
pretr iirauja u dl.rrgclilior.c jür;,, -- ;l-, -, .,-- i.i .L'r:'--
Sirosotrnor;t

je ilelekinra ci.to sporollnost .til
Aiiah,--:'-,
'{ -- r 1-J L'r-'
"l koda izaslaniciNa;i doaloaeLutu' on se
Lrzimajr clr!ge Ikov.. Po5l.o je Diibrila, .,,
lletemi u likL iovlel(3: zbog njih nadeu neprili.i i bi mu teiko pri
du:i,Pareöe:Avoie mutandan'^'
"[,4eleki
su Lutovoinnarodu
lbn Kesirka2e:
doili Lrliku lijeplhmladiaakao ispititest kako
narod Lutov ne bi i|.,.rao dokezai Al]ahih je
iestokokaznio.""'
:;,..",t .:! --.: .:r -'-,
''tspomeni DZibrilje AilahovomPoslanil(u,'':dolazio
u Knjjzi Merjemu: kado se ad
oblika.Nekadabi mu dolaziou lil(u
u nekolil<o
ukutana svojihna istotnustrcnupovuklo, (ashabkoiije bio lije'
:cd rljih zaklon zauzela,Mi tno k njoj Dihjeibn HalifeEl-Kelbija
neleka D;ibrila poslali i on joj se pokazaa a nekadau likubeduina.
pog izgleda),
u Iiku savrienc stvofenamuikorcs. utje Vidalisu ga mnogiashabikadabi dolaziou
ieln se Svemil.snotn od tebe,ako se Njegcl ovimoblicima.
bol^^!,ü.,,!tl.nL,,\o. A:i tarr' uptava i/o
slatlik cospodata tvoga', rcie on,'da ti U Sahihima seprenosiod Omeraibn El Hat
poklonim Cjetakatista.,a, taba,r.a.,daje rekaol
l b r a h i m u:,, . , ,s u d o i l i m e l e k iu J i k ul j u d i ,a ir .; -r; :* ; l,*, -;F
on nljeznaoda su oni meleki.lok nr! nisLtctkrili " Hud,7Z
" Mertem,lij 19. 65El Bidajewen'nihaje,
43/1
r'i l9

'-
Un et 5uIei!!q!! El:Eikar Svi.iei.LeEla
r r . . ) * : - - : - - . , . Poslairii(, ' , nnln je Eovorioo io\i'"i(Llircjije
a
sto le iile
. - . ",. \" r ubio deve.ielci':evt'i liudi, i iralitn
5usrci:r
nuo da te iseilrlirlr'irtcvbu, rillrri 9a le
i:.< .;" .*.i *5 *--... l(ojojjc i<rerruo Ol<c rjlqa
na p rtLtl(a :erriji Lr
i)+LJi !,--l su se prepiraiiln.riei.irlr!iostiimeieili kazire fJ;r
"Bil;smojednog l:cii !i'll
danasaAllahoirim Poslar':i- su u cvoni:ll.rf!lza li'.lailizabfaiinleleka
konr,s.a.v.s., kadasepojaviiovjekizrazitobteie j e c l o ö a ou l j u d s k o n l i k u i c l o v e l is u g a m e d u
':,
odjeaei izrazitocrnih cilakau kosii bradi.Na sobom.AllahcvPc:ian!k' i(.12t'i
njeriu se nisuvidjelitragoviputovanja, a niko
qa
od nas nije poznavao. Sjeoje do Vjerovje-
! -'ij Jlii !; <!:l JL -1_')\r
s n i la . , a . ' . . . o s l o no s v o ,r L o l j e nnd" n j F g o v "
"Doiao im je rrieleku !iku aovjeka,pa su ga
J e d r ap. J r e , ' :, a
d v o j e , i r L or " v r ^i , dr i j L g o \ b
f\4uhan-.mede, obavijesti n'reo islamu."'. oni postavilikao sudiju medu soDomI on lm Je
'lzmjeriteiazdaijii'ruizmedu zetnaliapa
rel(ao: "'
je pitao
U hadisuse dalje navodida -cJa
kojoloc nlih dvije oude blizitoj piipada
o imanu,ihsanu,Sudnjemdanu i njegovir| pc'
pi'edznacinra." Oni su njega, i"'allalio,Llzelikao sllClju
j a r e d b ii A l l a h i r . j e t r o s l a oo v o g
A l l a h o v on
N a k o nt o g a A l i a l i o vP o s l a n i k , :j ,e o b a v i 'i-"
melekau ij dsKgrnlli(riCva piillovilesl nalazi
jestioda je onajkojije pitaobio Dzibrili da je u poqlavljuo tevbi''rrl
u lt4uslimovonr 5o/rr1,u
doiao da poduöiashabenjihovojvjeri.
Pretcsi3eLiiri'ai,i iiojici BcFL:itfnil''alrali'jl'-
Aiia, r..a., je vidjelaPoslanika, ::., kakoje 'ilrl
j e A l l i h , . , , i : l i ! i i r C : , ; r j e n ^ l l " l 'd i ' ' i ' r ' r '
meinuosvojuful(una grivukonjaDihjeEl l(el- -rirl^j! -!il:r' llio
io\,jcli.' C.l Er'rb:ivi' iiuql
bra i gcvofimu. Nakonito ga je pitalao tone ieiav,a lf-.ti slijePa.
on joj reie:'Ovcj. Diibrili on ti ialjeselam.".7 ' ' i . . , 1 . : ' . . ' . I iJ . . : : '
.
6 P r e n o sq a M L r s l i m : 3 7 l l , b r/.. P r e r o s i g a B L r h a r i o cElt r u ,' " i - ,
p, , ,
l-Jr^ l/ 1.4\Oo,Na' r,..\-,-Ud. o r j a l . , uj t i a n t i . ; , : r , r ,r t l l j e l i i c i - i l , : v . ; \ i . i , r 3 5
" ' B i j € 2 eg a A h m e d u s v o m e u r s r e d u i l b n S d d u I d b e
ldtu ia dobrimsanedo . B r , i r . r r , r cr r . : . i ' i , . , a . r r ' i ; ' i r l . l r . l i r l : : r ' r 11
Po!toji hadi5 koj, t.kodei !tovorlo sl.iju se.fra od i n i . l r r r l r r r r i . i l L rl ; r ' r r , r ' l i ) o . /i7r r l : ' i '
i ' l \ a r r i r n r o iv. l , i r . : l i r - 4 l - _ lr7 Ö a
s t r a n cD i i b r i a A i i l , r . a .a, d a q . o r . n j e v i d l e l a p r e f o t g a

- - -
uners4ejnan ELEjlel svilernPleka
je obavijestio o njihovojpromjenioblika, ali nas -ü.' --.-.:r-. - .-''r"''-
nijeobavijestio o naainute promjene. Ovi lju.li '.J-, . -* \- .'' ,-
-i
s Lzr a g a z iul i o n o u i t o P o s l a n i ak s h a bni a k o |
. . - r - - . - )
n i a J . 1 : s u .A t i : u C o . l i d n 6 r n 6 q 61 J 96 - 6 o . ,
''tpou(i On Ademana/ivima svih stvari o
oni do-(li.Ako ielii cl.rupr-.2
rai joi ne5to co stu "Ka'ite
vova nü o,,'riie.ird p.r.lleir.'jsljlrttevo dj-.ic..1 onda ih predoii melekima i rcie:
Hcbtliliit.iiborii,üehIk..' Mi nazive niihove, ako istinu govorite!""-
- "mi znamo
Hvaljen neko Si" rekoie oni
safio ono iemu Si nosTi pouiio;Ti si Sve-
I.djihov:i blriair znojuti i Mudri.")N
hJajveaa irrzinal(ojriaovjckpoznajeje brzir.r" C o v j " , s e o d l ' l ' u j e' p o s o b n o " u p o z n a i e
svjetiosti,ova brzina iznosi1B6h;ljadamiija ,l stvarl,otkrivanjernzakona kosmosa,a meleki
Jedirojsekundi. ro lnd;u di eLInin' r.jdal^rr .'r' od U-v ; noq
. , , t 1 . , , : 1 . . , . . -. tu r , i . , . A l l a h a ,. .
_1.
oci io(ja. je iti/:lr"it(oiä se ne nroie rxleiir, Ali,ono iemu ih je Allah poduaioje ve'e od
ljudsi,,ii-i rrij.t'iiinra. Oir.j k.ji jc piiao bi ijo izri o n o g di l o . o v j e l u o : 1 d ' e O d r ' r u l e f ' o i u m i '
koci Allalrov;. )osla|ika, , pa skoro ca re l Allahdao je i znanlePrsanja:
zavriio pitanJe,.lDiillrii i) veado azio5aoC,-;!
vorom od Gospoclara,j:.llanas, kadalti itc5i., - * . - : -
jala i,.ijelicakoja id,. brzinom s\ietiosti,bile tr "A nad vama bdiiu iuvori, kod Nas cije

Ioj pot.ebne milijarde 5vjetlosnihgodina d., njenipisari,kojiznaiu ono ito rodite't1
lotü
L l o t - r i -l o 7 v ; j . , , r l e L d l n . .ri r a h , r i z o Objainjenje ovoqa ie doai u poglavliu
ovog prostianogl(o5t'ltosa. "l\,4eleki
iiovjek".

1\ji lroi'o,;nunjc Prepiralrje Visokog skuPa
Äleiekiposjedujuobilnoznanjekojemih je o onomeito je medu
se raspravljaju
lMeleki
podutio LizviieniAllah,::. Ali njima nije Cata njimai o onomeato im je skrivenood Objave
moaspoznaje stvaril
ro E Bekare,ll32
'' " El Infitar,l012.
E l H a b a i k f i ( l h b t l , lü e l a t k , < . t2 6 1 .
1l
UmerSuleimanEl+lkor
njihovogGospodara,tS.U Tirmizüinom
Sunenu mi je: ,,OMuhammede, da li znai o
i AhmedovomMusneduse od lbn Abbasa,,,&, raspravlja Visokiskup?"Pa sam rekao:
prenosidaje AllahovPoslanik,
S, rekao: iskupima i stepenima. lskupisu:ostajanje
ma nakonnamaza, idenjePjeiiceu
f* gr, J" "., ! :Jtö tJ, ü*i ri *5 !l', iLUt dd ate,propisnouzimanjeabdestau neu-
Lr, .:r-J sr e,iJ .ai .{ ii .i €_U&rit5ul i, a stepenisu:Sirenjeselama,hranjenje
l.,-i
a i klanjanjeu noii kadaljudispavaju".
J6 J-3 li :Jui ijrl c, l,r d,bLJl (, L .:-& u,j,- oli
..)t-.JJb c,lunl je: ,,lstinusi tekao.Ko bude öinioto
4 f* c-tti J'ttt SrIt r.a+ r.i i-5rJJ
€e u dobru i bit €e iist od grijehakao
.{ fut"l "!, qit! r:rllajl r* r-. L-lt i cllt c,Uun! danakadagaje majkarodila".
fLlr P{.l ,L:il .:,EJJ! .rl<t .,,,Jrrt LL-J,.,t t+l je:,,OMuhammede, kadaklanjaireci:
..Li -Ur! LIJLDUl.,t !r u moj,molimTeza öinjenjedobrai osta-
IJI5Jl., ?.)LJ fr.i dile J!3 &; ü.J r"3 lr cjr,
e lo5ega.MolimTeza ljubavpremasiro-
:cJE.
im, molimTeda mi oprostiE, smilujeimi
feljl J! L-1", ßl r-.3 ! :JUr &1 atrt p; E .L; U pozeliE svojimrobovimäsmutniuuzmi
ql,i"r üi-,ü5Llt r-j .rtJ-It :j;3 c,!Jt p eul-l 6t i da umrembezkuinje'."7'
A.i;ut;.^,1! ,;;1ti'4::!.:Jr':1.,J ß! ._t,-. Jlr jr akonnavotlenjaovogahadisalbn Kesiro
e:n
'lednenoti mije
doiaomojGospodar - sla- u kaie "Ovajhadis-snovidenje je poznati
vljen i uzvisennekaje - u najtjepiemobtiku,,. atradajeto bilou budnomstanjugrteii'"
kaie prenosilac je prenesenu Sunenuu viSevezÜa,ovaj
,,Mislim," da je rekao:,U snu,,,
"o,
,,pami reie: Muhammede da lizna3o iemu s prenosiTilmiziod Dzehdamibn Abduf
raspravlja Visokiskup?"Rekaoje Poslanik tFJemaml.Ja.
il6,:
,,Rekao sam: 'Ne.' je stavioSvojuruku
Reie:,,Pa Hasankaze;Ovoi hodisiesahih,a ovorasprova
medumoje pleeketako da samosjetionjenu tospruvaspomenutau Kuthnu u tiktima
svjeiinumetlu prsima,pa samznaoita je na
nebesima i naZemlji". 9/3, bt. 2580'25al
SahihTirmlzüinogSunena,
45
UmerSulelmonEl-ESkdr
- : , . , . . , , : . : . . i i . . :
J.!,ri:'t t,:-1i1F;'vr 7rq"9 i.i iri ul
qüita6"tt Uredni u svin sfi'arima

Jqnisamnilto znaoo melekimduzvitenim suuredniiorganizovaniu svomeiba-
kada su septepholi - meni se objavljuje da se ugle-
anik,6, nasje Podsticao
somodajdsnoopominjem".,3 na njihu tome,Pajerekao:
je u hadisui Poslanik,
Spomenutarasprava '!i
iä -4J trJu- V r:e iJbil -.i.ariJ ,lF,r
dF,je protumaiio. Ör*.:1:J$ !Lr2 &
-i'ät O 44\i.J i';"äl
Raspravu
spomenutuu Kur'anuobjainjavaju rr se neiete poredatiu safove'kao ito se
naredniajeti: i poredajukodsvogGospodara?" Ashabi
'Ä-
j: i,$3p;n tl jtt: jt *>Ä el: j6',tl ? kakose melekiPoredajukod svoga
"Upotpunepryesaf-
-.. - ..i. ':: odara?" Onodgovori:
it> . aIi ,-ü*:i. : ü-EL- aJIF,=ri.y t + !-ii; izbüuseu njima'"76
{3-;,tAta (tg1At p1.t t S;i ;# Sudnjem urede-
danuie melekidolazitiu
"l kad melekima cospodqr
Je tvoj rekao: redovima:
"Stvorit Cuiovjekq od ilovdte, pa
kad mu
sdvr,en oblik dqm i Zivot u nj udahnem, (ü;tii ü\ti üi.vt,
vi mu se poklonite!" Melekl su se,svi do "l kqd doite Gospodartvoi, d meleki budu
posljednJeg,zajedno poklonili, osimlbltsa; svercd do rcda,a7
on se uzoholio I postaonevjenik.aa
Stajat te u redovima Pred UzviSenim
Spomenutaraspravau Kur'anuseticalapita- om,dE,:
nja Adema,$, i lblisovog odbüanja da mu
uöinisedZdu."75
dti ;rl't6ii<1,i; iA\tt3ü')t(A (;.,
13Sad,69-7o, ltit'* ttri;7)l
?aSad,71-74. Prenosiga l\luslim,3221,br.430
" Pogledd Tefsirlbn y\esia,6/73-74. El-Fedi't,22.
47
Unelsqlejtnqtt El-Eik\! Sttijel n)9l9kt:
"Na pfcn-al vjel'(rvl'lsnl
Dan kado RLthinaleki büdu u redave Niihov oai|rar:.i o'c:]"'cze
poredani, kado te safio anaj kome Milo (---lblüve,
ide rtitne
crmal<oje:a tliu .loti;vijallja
stividazvoli govoriti,4 istinu ie reii.,':1i pt ema njilrovinr
su obavezilnraijerr-'rlesllil<a
Ruhje D2ibril. narodima.
Pogledajprec;znostu t.tjihovomjzvrienlu se raziilau pitanjuonihmeiekakoii
Ulenra
'rd'edbi.U Mu .limovon-: rh,hui Ahmeciui.r d rslr 'vi oni
, n i s up o s l n r t r c J' 4 r r r J r L l i J d5 n l c I d
lv4usneduse prenosiod Enesa,.r.,da je Allahcv zaitiienioci!irljehaito dokazujurijecimaUzvl
Poslanik,'.:,
rekao: ienogAllaha:
:J.ij.r.3 :J_JLjfijl ,. :JrG- __-r-! .-r :!; . . ' . ' ' . .
.JJ-L,\J JJ J,J-1 .: -. -
"Doai '...
iu do vfata DTenetaizatraiiti da mi
seotvore,pa ae auvarreii:,,Kosi ti?,,Jaau reai: i-,;-..;',;r,Lt
"ivlLrhamrned", ,,Zbog "O vi \oii lieruici" 'ebe i patcdi(? svoie
a on te oclgovoriti: tebele
i nareaier'to öuvcite 6d Vctrc ai:ete gor;vo ljudi i kcne-
de ne oivaramnikomprte tebe.,,!, 5tt('9i snL2'it
n j e b i t i i o I ' a j . . 'i , , t t . l e k i
Preciz)ost u njihovornizvrienju narecl.:, brirru:i, !:cji se ctt,:tt:)e ito in1 ,!\l!cthz'lpo
molemoopazitiI I hadisuo lsfau,kadaje Dzi vjedj Iek aPit;1ii.i!ßji te ona sto iti se
bril tra:io dozvoluza svakonebo i bilo mu jr, .ßrc.t; i2vßiti'^''
otvorenotek nakontraZenja obavjeiterUd. lfileairr1a:

-'.
Bezgrjeönostmelckir
l '' --: il
5 r . , i u pt ir o n o o o t u d i t i , " d ad a , e r . k a o
"l\4edu
muslimänir"ta postojikonsenzus ,,svcrkafie ad nos tlliesto ie.^aiaaieno, tlti
cla su
st11ou rcdave poteCani, i samLrf'ljega '1']'
m e l e k iv r i j e d nvi j e r n i c il .m a m im u s l i m a nsau
\tino i ve!iiamo,""'
slo:nida se propisbezqr.jejnosti kojiseoclnosi
na vjerovjesnike odnosiina melekeizaslanike. { ir;;.--: ,'.j .r. L-- * ,r;<',1 I

Ef Nebee,l8 Et-Tahrim,6.
M u s l i m o vs { ] / r , h1, 3 8 / t ,l r r t 9 7 . EsSatfat,164166
4!1
"A onl koji su kod Njegq
ne zdziru dd Mu a seu ovomstavuonomeito se
budu pokomi, i ne zamaroju se.e Sujutüe susaöuvani
pa kaäe:"Meleki
I u rüeaima: PostoiiviSevrstadokazaza ovo:
Rijei Uzvi3enogAllaha,i6, koii ih
t3it.s,>
"Cdsni, €estiti.'8

I u rüetima: i!,! 4i,,';t"y'ö;E;J>
,i koji ie ono lto im senarcdi izvtiiti.'ß6
4i:,';Lit"tt'*."t)
"Dodirnutigo smüu s./mo
oni koli su ljegoverijeii:
eisti.'4 ' <6küi4i
I drugiajeti. Ll postupaiu onako koko on norcdi.'a'
Jednagrupasmatradaseoviajetiodnose na dva ajeta tretiraju izvrienje naredbi
melekeizaslanikei na bliskemelekei to doka- ljanjezabrana,jer je zabrananeiega
zujupritomo Harutui Marutui lblisu.lspravno da seto ostavii zbogtoga ito je ovo
je da su oni svi zaitideniod grijehai
miSljenje anou oblikuhvaljenja'
svegaonoga5toih spultasa njihovogpleme- UzviienogAllaha,t6,:
rugo:Rüeai
nitogpoloiaja.
Kaiese:Odgovorna priiu o Harutui Marutu 1'at]ä7:6:t:luti';-4
je to sto o ovomeod Allahovogposlanika,6, ile Go noiu i daniu i ne
, malakavaiu"4
nüepreneseno nista,ni slaboni vjerodostojno,
a odgovorna priiu o lblisuje da vednanegira )vooznatava bavlje-
potpuninajveeistepen
daje onjedanod meleka, ve€jeon otacdiinna, ibadetom.
kaoitoje Ademotacüudi.35 Allah
UzviSeni
Melekisu Allahoviizaslanici.
3' El-Enbia,19.

Et-Tahrim,6.
s El-Väkia,79.
EFEnbüa,2z
35ElHabaik fi ohbailmeloik, Sujutl
stt.,252, E!-Enblja,20.
50 51
UmerSuleiman
EI-E3kal
e)/;i i*),rlJ4l+t
"Koji melekeiini izäslonicima.w
Poslanici
su bezgrjeini, jer je Allah,uzdiiuii
ih,rekao: Drugidio
,,:.-
l{^-r
',- t ,.t.i\
ü+ \: } Flrt ..iJlt
- IBADETMELEKA
Alldh dobrc zna komeae povje ti poslan-
stvo Svoje.4o
Pogledna prirodu meleka
su po prirodi skloni Pokornostii
Allahu,#. Oni nemajusposobnost

4i'3ti v s;Er;iiJti uit i i:;,'tl
se onome lto im Allah zoPoviedi
opircti, I koji ie ono ito im se narcdi
izvrilti.al
janje grüehai iinjenje naredbikod
-'kaje prirodnoi bezikakvihpoteikoea, jer
emajustrasti.
aje ovorazlogkojijenaveogrupuuae-
da kaiu da melekinisuobveznicii da se
neodnosiobeianjenagradezauiinjena
djelai plijetnjezauiinjenozlo.e'
mo reti: Melekinisu zaduieni istim
a kojimasuzaduieniljudi,ali,kadaje
stavda oni uoDeenisuzaduienioba-
.eFatir,l.
hrim,6.
'oEl-En'am,124.
LewomiulenvotiI behiii e,2/4n9.
52 53
UmerSulejmanElElkdl
vezama, ovoje neprihvatljivo.
Njimaje nareden tc;: t:ii ;;1t üt tSClY
itr:"j:'*a S-,1
ibadeti pokornost:
1:. '.t',.: l - . . . .. - , : , * , : :.
1i ,'),iu irrJäj ;4r v &j ö|t4,
"Boje se cospodardsvogakoji je
iznad
njih,i Cineonoltoim senaredi.aj
, 1i4hro4
U ovomajetuje spomenutoda se oni boje tloni govorc: "Milostivi imo düete!" Hvd-
a strahje jednavrstageri'atske
Allaha,d4i, oba- neka je On! A meleki su ssmo rcbovl
vezg StaviSe, to je jedan od najveiih oblika .poStovdni.Onine govoredok Onne odobri
robovanja,kaoito Uzviienionjimakaie: I postupdjuonako kako On ndredi' Onznd
tta su rudili i lta ie utodlti, i oni eese samo
1ii;::' ,t::t t; ei} zo onoga kojim On bude zodovolian zou-
"A oni sami, iz strcha prcmo zimoti, o oni su I sdmi, iz strqhopoltovo'
njemu, . nja prema Njemu, Wiinl. A onogo od niih
strePe"aa koJi bi rekao: "Ja sam, doistd,PoredNiega'
-
bog!" koznili bismo dZehennemom,ier
PoloZajneleka Mi toko kaZniovdmomnogoboke.Bs
Melekisurobovikojisuopisanisasvimsvoj-
Najboljiopismelekaje to da suoni Allahovi
ma robovanja.Obavljajusvoje duinosti.
robovi.Oni su plemenitirobovi. prethodno
lah ih Svojimznanjemobuhvafa.Oni nisu
smo ukazalida je tvrdnjaidolopoklonika da stanjuda prekrieNjegovenaredbe,niti da
su melekiAllahovekterkeneispravna tvrdnja. stupedrugaöije negoStoimje reteno.oni se
Toje tvrdnjakojau sebine sadrii ni najmanje istrahujuod Allaha.
Ukoliko da
bisedesilo
ispravnostii istine.UzviieniAllah,di,i,je
progla- ekood njihprekoraiisvoja Allahbi
ovlas(enja,
siolaicimaonekojizastupaju ovakavstavobja- a kazniozanjegovuneposluinost.
Snjavajuei
sugtinui polozajmelekana vije mje- Od potpunostirobovanjamelekaje i to ito
stau Kur'anu. UzviieniAllah ka!e: ne dolazepredGospodarom iznosetineke
'3Nahl,50. rüedloge, nekojod Nje-
niti sesuprotstavljaju
'aEl-Enbija,28.
El-Enbija,26-29.
54 55
Un eI suIejmlt ltEl:Eile!
govihnaredb,,ret,brzoisa prihvaianjem,
izvr- PrvLri--,r (",irii' sl.r\/ljelrjc
i !eliiairlc
iavajuono ito im senaredi: [Jzv]ierrog
Allaha.l'4elekispoiri!r'rju Ällal.ri,a
najveiivldtp.rninjarrlaAllahaje tesbihUzviie
. , - L - " . . 1- ., i i r . * -',
"Onine gavoredok on ne odobriipostu- nogAllahaslavenrelekitrosaiiAria:
paju onokokakoon naredi.' . ' : - . '
? h

oni radesamoono stoim senaredi.Naredba "Meteki koji dr\e Ptijestol i oni koji su oko
''''
ih pokreaei zaustavlja. U Buharijinom Sahlhuse njega vetiaoiuihvale Gospodarasvoga
prenosiod lbn Abbasa,,,., da je rekao:'Rekao
Kao<toGa slavei svi ostalirneleki:
v o s l a n i.ki ,, D 2 i b r i l u :
j e A l l a h oP
]...."
"Zarnasneie! posjeiivatl viie negonassada
h^.i6;' 'i6i7 ' ^r ia ^hi)\, ion ii6r "A meteki veliiaiu i hvale Gospo'lara
5vogo.'^''
::- [j;.1] Lj !,!i--:.:.j.:ir )IJ jJ L:' ]
_.,1.
N_ihovos l a r ' r i e n l\el L l - a . p q t a l n oi F p ' p -
: !,.:;r 15 !r .:lr
',1
kida se ni noau ni danJLr.
nji <ila2ima sctnn p. ctpdbi Co<fo
ddra tvoga. i\jemu prips.la ono ito je pted '1.,,.-il,-lr'-L-'r:;-:
nama iono ito je za nama, lto je iznedu "Hv(tlega nciL! i d.tlru' ne fialal{savaiu "
ioga. A Gaspodar tvoj nije zobarovan.'"'
Zbog njihovcg vellkog slavljerrja Allalraoni

Primjeri n jihovop;ibadcta su uistillu oni kcji 5laveiimajLl pravo da se sa
trm po!_rose:
lvlelekisu Allahovirobovi,zadu2enida li4u
b u d up o k o r niic n i i z v r i a v a jiub a d e ito b a v e z e ':*
sa lahkoaom. N4ia..moovdje navestinekeoc "Mi sm., u redove rnoredani,is6'no Njega
ibadetaza koje nam qovorillzviieniAllah,'-,:., hvalimarn''
ili nas obavjeitavaNjegovPoslanik,,,,., da ih
" cafir,Z
melekiiine.
'' El [r]bil:,27. ro'El-Enbija,20.
i"' EsSaffat,
165166.
\ i
i l
UmetSuleimanEl+skar
Mnogobrojnostnjihovogtesbihaje zbog stojepadajuna rukui iine sedzdu'u
toga ito je tesblhnajvedivid zikra.Muslimu ,t:te\!omMuikilul-asaru i TaberanÜevom
svomeSahil,uprenosiod EbuZerra:"Poslanik mul-kebituse prenosiod Hakimaibn
6,je upitano najvrjednijem zikru,paje rekao: rmädaje rekao:
'Ono5toje Allahodabraoza melekeili Svoje Ju;l{1,-,1ri6 'ir4-r b'
eCt JJ..i:d
1'g-
-.
robove:Subhanallahi ve bi hamdihi- Slavai t:r
,..1i jl p'r LJ.iJl .L:Lie*'! dl :Ju ./ C*
hvalaAllahuJ@ ')t) tt r:'
..3\t tt J4- 4, t4t'
Drugo:.iu!-,)r - stajanjeu safove.Vet smo
dnomje AllahovPoslanilt6,bio sa svo-
spomenulihadisu komeAllahovPoslanik, ri$, "Da
kadaim reee: liiujete onoito
ashabima
podstiae svojeashabedasltedemelekeu reda- "Mi
uiem?"Onirekoie: neöujemoni3ta"'On
nju u safoveza namaz: r iDoirtu1" iuiem lkripunebesa,
a nijeni
.ji r 5toSkripe. Nanebesima nemämjestanl
\2 & iJ3Y.ll!.i-J lf ür,i-r
"Zarse ne€eteporedatiu safove,kao sto se o je jedanpedalj,a da na njemunekiod
rkänetini sediduili stoiil'1q5
melekiporedajukodsvogGospodara?"
ieee:F! - hadidZ.MelekiimajuKabuna
Kadajebio upitano naöinunjihovogredanja momn=ebu u kojojöinehadtdi.OvojeKaba
u safove,rekaoje: ie UzviEeni Allah nazvaoBejtul-ma'mur'
J!äl j tr'V\.J iriLÄl ör.atJ$
)msekuneu suriEt-Tur:
"Upotpune '
Onodgovori: prvesafove
i zbüu {,l.:ir'.;:jt;)
se u njima.ao3 "t kucei;kb;ika pune.'oo

U Kur'anu
seo melekima
kaie: I U tumaöenjuovog ajeta,lbn lGsk kaZe:
totwtlenoje u dvaSahihadaje AllahovPosla-
4:'ÄAt'i3iLt> rekao u dogadajuLejletuFisra'a'
k. s.a.v.s., "Zatimsam
"Ml smo u redove porcdani.aoa n lto je preiaosedmonebo:
"On
t@Muslimi4/2093,bt.2731. Albanio ovomhadisuk:Ze: je sahihpo uvjetima
'03Prenosigalvluslim:32211,
br 430. sahihdti hadis br' 852'
ßlima: Silslletul'ehodisi
rd Es-Saffat,125. Et-Tur,4.
58. 59
Utlgtiulejno n [1 Eikal svij?tmeleka
l ,^ i i .,r u'i! 1 rI ro
Lrzdignut do Bejtulma'rnurau koji sv.tl<odr,.- sedatroeser l ) l l j a d ar r r e l e k a
vno ualeseclamdeset hiljacla meiekaod kojihse " r'
vraaaj.l
nijedanviie nikadane vraia."Znaai,iine ibaclet iejh l"lasirudirr Albani"''ka2e:
O ovoj pfeci.rji
u njenruiobilazega kaoiio stanovnici Zemlje csim llalida ilrr'l
,Njegoviijudi su povjerljivi
obilazesvojuKabu.lstoje tako BejtlrlmahrLrr Za'!imspo|rlinje da postoir
Ararakoji.jen.restur"
K a b az a s t a l o v n i k see d n r o n
g e b a l.z b o g t c A . pre
je AllalrovPoslanik, i verzijaovoghadisakojaje murselsahih'a
s.a.w.s, vidio lbrahimaE-
nosiseod Katacie.
Halila, a.s.,naslonjenog ledimana ovu Kabu,jef
_ ',,---,t io ' J _l -JJ ril
je on izgradio zemaljsku Kabu.Tomuje nagfadn .:;l i' r' r,c -t -t 'il i,*)

zbog njegovogdjela." {i! :-1.! J'l -l-*rj 'tr !'1t \-}'Ll
Jl.-? .l-il ,j '*,
lbn Kesittakoder,spor.nlnje daje Bejtulma' +a -; -> -!
l-_1
mur podlrdaranl(abi,I(adabi pao, pao bi l]l.i "Spomenuonamje da je Vjerovje
On ka2e:
njLr.Spominjeda na svakomnebu ima kui;t u
kojojstaIovr.]i.i snik,:., jednog dana rekaosvojimashabima:
roganebaainelbadet,l<larjajLi "Da li znateita Beltul-fla'nrur?"
ie Oni su fekli:
prer]rnijoj, ä za onu l(ojaje na dunjalutkonr
'Allahi Poslairik najllolieziraju on rete:
Nie!lo','
febu 5eka:eCaje Bejtulizzeti.
To 1enrestl2ici jc li'l-iai
na lclJli lsllod n.leq'r
Ovo atoje lbn l(e5ifsponrenuo da je Bejtul iriLr'
kadabi pao,Paoiri rr,1
ma'mLrr podLrdaran Kabise prenosiod Alijeibf
E b i T a l i bra. ,a . ZatimAlbanihale: sLLitia govoraJeda Je
Kabe)potvr'lcr)u
ovaj do.laiak(podu':arnost
,. ! iu _\!-, Jl ;_j_, -i irt :' mno!limverzijnla
aeivrto:j ,, , 'i .r1" '+':- Süahcd Al aira
-l i:)_.,! \ :|- r J,* r_- 5 {!,! ._-.,:]l i st!ahopoitovanje ZDo!i"oqaito
pl"rrlaNjellrLr.
Biljeii bn DierirprekoHalidaibn Araredaje je spoznajaUzviieno.lAiiahakojLrpc5iecluiu
nekiiovjek rekaoAliji,r.a.:Sta;eto Bejtulrra' j" n.lzer
ovo predinje prtnosl o.lLiberl'r ilthaka llrn I
mur?Paje on rekaoi"Toje kuaana nebukojale l a j u : 3 Ü i l . r 6i d L L . l oq o v o l o n j e . o n
v F e t h t lE
ser.'du I
poclu.larna l(nbi.Njen.l5vetostna nebuje kao
svetostKaber rraZeinlji.U nJLr
sval(odr-levno
ucle "" 5i/5i/ell//e/rdditir,rhihl1::36/l
ienje sedädeAdemu kadaj€ stvoren
?vßeniAllahje narediomelekimada ufine
MELEKIILJUDI idu Ademukadaje zavrgionjegovostvara-
njegaudahnuoduSu:

Meleki iAtlem ; l$ ;.s. tj !r; jr :<Yjr rri;iui ltf
'
{;-yvit$ oi ay'.liJi3
Pitanjemelekao mudrosti stvaranjaöoyjeka i kqd je melekima GosPodartvoj rekdo:
it:vortavEovieka od ilovdie, pd kad mu
KadajeAllahhtiostvoritifovjeka,obavijestio :vßen obllk ddm i Zivot u nJudahnem' vi
je melekeo Svojojnamjeri.oni su ga pitaliza \ mu se Poklonitela1t
mudrosttoga,jersuznalidate ljudiproizvoditi alije
Allahovojnaredbi,
lekisuseodazvali
nered,prolüevatikrv tiniti grijehe,nevjerstvo, ; odbio:
pa ih je UzviieniAllahobavijestioda oni ne 'rG
i i:L' ;;t\ t'ittlii ;ü ür>tit!J)
znajumudroststvaranja Adema:
4 3-;ät
\j';"i:;' al 3tr t;jr1<1xi:
ii;rr;lul su se, svi do posliednJeg,zoiedno
'r-:l pokloniti,o tblisnei on seuzoholio I postoo
,::j ; l ,u!r iu-:; ',1 -;tji iÄ nevjemik.414

4t;:t::"tu'*i jt,:6li niäi !:r;,
"l koda Gospodar tvoj rcEemelekima: "Ja Uputstva melekauPu6enaAdemu
iu nqZemljihalifupostdviti!",onl upitole: se prenosida je rekao:
od EbuHurejrea,.*,,
"zar iei no Zemlji postaviti onoga koii Ce je AllahovPoslanilt&;
nd njoj nercd liriti i krv ptolijevati?! A ml
Tebe veliiamo hvalom i kako Tebi doli- ,J & c-u.-.^!l :JuL'!3Jt- 4J* n te te d Äti);
kuje ltujemo!" On rcte: "Jaznam ono lto +ii .JuJ+i/ C.:-u .o.JJ-i<r,ulu'.1er tiJl
vineznate.'412 Sad,71-72.
lr' El-Bekare,30. la Sad,73-74-
65
64
tJltt e| 5!E n ütlll:E ksL 5!ii,-, r,9/qlLd
"Crrrl AaleLlrov stlrrl)cliu lriegcvoln
i rekli: ie
"
4it L-r,. rr,)f ,n potornstvu
"Allahje stvorioAderoapremanjegovom'! U vjerodosioinim lraciisit]la1e spomenLlio
\ehldd - o'oo
iezdesetpodlal( d a 5 u | l - l p li o o d 5 - rl i' r t d r r o J
liku.Njegovavisinaje iznosila kojije
"lCi ummeta po i|lrenu l'lanzalaibn Ebi Amir
tica.Nakonito ga je stvoriorekaomu je: i
ooqinuo u bici na Uhudu Allahov Poslanik,'r:',
ndzovisel"'n onrn-J.9rr'p.melekaI'ojaie tc ie ivojinrashabima, r.ra1(on Hanzalinog ubistva
dila, pos!Lriaj kako ae te pozdraviti, jer ae io "Vaieqclrugasu ogasulilimeleki',aludi'
iekao:
biti tvoj pozdravi pozdravtvo.jihpotomaka" rajuiina Hanzalu.
u l e i f L m "d o n i c L .l '
O n , p r e \ d o : t r - s e l a ma A \ h d bs J o l o r ' ' l ' u p i l dnl iJ p q o v)up n L p ' rj e
"Es
odgovorili: Selamualejl(ewe rahmetullahi" ond rakla:On Jeila ro ndkon5lo ie ruo po./i-
(clodali su mu we rahmetullahi). '6 paie AllahovPoslanik, .i,
vaöa,a bioje dzunub",
"Zbogtogasuga ogasulilimeleki"
rekao:
l trcXekisu ogasuliil tl.denr:rkaelajeumrrr HakirniBejhekiga prenosesadollfrnlsene-
dom,a lbn Asakirspominje, savjerodostojrrinl
KaCaje Aci-"m,:,', preselio,nJegovpoi-.r., jer je od
-fadi senedonr, da se pleme Evsponosllo,
nljeznaoita.ja sa fjime, pa su lh meleiii Hailzalaibr'l
njih orrajkoqasu nrelckiogasulill:
U HakimovolrMtlsled/"Äu
poclutiLi. i Tal--era.L
'ev.1,l Rahib."'
^l,d i,',U/ e' dl , l o r o d O , f o j r i r a.
d o n rs e o dU b e j j a-,: , p r e n c s i d a j e V j e r o v j e s n i k ,
..:,i'ekaoi

",] i! "; .L jr.r.li '_,J 'JL '- lil
r_J5_'

"Nakonito je Aciempreseliom e l e Ksr u 9 a
okupali neparnimbrojem PUta,z a k o p a l3i a
j T l . p f € m . A L l . n, o v o ' n c l i k uk o j i j eA l l a hr , r . r t a op r j c l r l €
" 1 S a h i h u lü a m i , 4 8 / 5
q o v . s L V i r .r j . ( o p . p r e v . )
' ' B L r h .,rl / l l b r . 6 2 2 7 , N l t n5 , 2 1 8 4 / ' b
1r'2841 u' sitsitetulehadisßsohihati,lladis bl 3)6.
Mes'uda,+,se prenosida je rekao:
äo namje AllahovPoslanika onje iskreni
nam;
Drugo poglavlje
i<.,; au, u" ;o-rt-t ,4 i .,ilt c"4 dbl il
Meleki iAdernovi potomci (ljud) tsu +l il c-c d ,.:IJ;Jr ü;- ö-r*f.j ..:ur&
:d 'c'$s g.,!
VezaizmetlumelekaiAdemovogpotomstva *-., *r-.b ..;i" ."r- .-sl Jt;,;
i::1
je evrsta.Oni prisustvujunjegovomstvaranju, 'elt 4 ti.7
obaveznisuda ga iuvajunakonnjegovogizla- kupljasestvaranjejednog od vasu utrobi
ska na ovaj svüet,dolazeiovjeku sa Objavom ve majke öetrdesetdäna, zatim bude
od Allaha,posmatraju njegovadjeläi postupke Biakslitnotome,zatimbudegrudamesa,
i uzlmajumu duiu u trenutkunjegovesmrti. b tome;zatimmu Allahialje melekakome
iredenoöetirirüeöii ka:e mu se:piSinje-
Njihova uloga u oblikovanju öovjeka ip djelo,nafaku,nesreCuili sre(u,a zatimse
leoaudahneduia.'
Muslimu svomesah,il,uorenosihadisod
u komestojidajerekao:"Cuosam
EbuZerra,,S, dvasatiihaseod EnesaprenosidajeVjero-
AllahovaPoslanika,6,
da kaie: &, rekao:
JJi,ta-u.aj l<l. LdiÄl c"+ .ilJ Or-JL,JL:J i;!:lLr, lll ü, .Jtlt: ;,i I
l\ Js: .l-.r;" dr il :Ju6 q.-,Jl ü,
rl Jsil .-r ri ,ü4 r-r.k !"r r{.-rr rar,J LAJ.,,jr.N,- ! öl,lj ß!j .riä, er Lr.ü1, o.')! ü.iL; u.r ! :t!4 Kt-
4Il s.:<,J'u 1,.lb .F.+ gc,:jl k; rJ-)r,arr u ,.,"- 1io+ .;i fl Fi :Ju^r-
"Kada sjemenu prode ietrdeset
dva dana '-l ü! ci JJ.is
Allahmu poialje melekaion ga uobliii, forrnira 'Allahje matericupovieriomeleku,pa on
mu sluh i vid, ko:u, mesoi kosti,zatim kaie: 'O kapsjemena!","OGospo-
:"OGospodaru,
Gospodaru,muiko iliiensko?'Patvoj Gospodar "o komadmesa!"
laru,zakvaiak!", Gospodaru, "o
odredi5tahode,a melekzapi5e."11e
ia kadaAllahpo2elida ga stvorion kaze:
1t' Muslim,2037/4, bt. 2645. u, muEkoili iensko?Sretnoili nesre-
68
Unet suleinanEl-Eikat sLüetn''eLcka
rreLrpozori Oiin)
tno?Kolikamu je nafakai kadamuje edzel?"fo tovjeka,a clalla lnelel(rlanju
sezapiieu utrobimajke.""" pa ga ol-la7'idt'si"
stvarikojule Allahdozvolio
Nekiaovjekjerel(aoAlijiibnEbiTalibrr:'leclna
Oni öu-rajuAdemovo potomstvo " "Uz
grupaljudi;eli tvojusmrt Paje Alijarekao:
UzviieniAllahka2e: svakoga ,ovJ'l.o L .lva m"lel d lojd g'1'JVdiu
.' od onogaito mu nijepropisano, pa kadadode
* * . " * ': - .
ono ito mu je propisarlo oni ga ostavesatim
. J ' 4 - . . . - . - -
Doistaje edzelzaititai utvrda."
;r ,:l :i i jua
Melekikojisu spomenutiu ajetuu suriRa'd
"za Njegoje jednok ad vas onaj koji tiha
suspomenutiiu drugomajetu:
go,lati i anaj koji ta glcsnoiini, onoi koii
senoiu sktivai anaj koji po daiu hodi. Uz
,vaiag od va5sumelekii5prcdttjegni izc
njeqa,- pa Allciha,./Lt nareilenjunad njin "-,-- \,. ... ;.'-- '-
bdiiu " ' "On vlada robovifia Svoiim i ialje vam

Tumai Kur'ana, lbn Abbas,objainjavada je öuvaia; 6 kad De-l?)i11e od rias atrlrt 'lcde'

riea :;- kojaje upotrtebljena u ovon-ajeit izaslatlici Naii nL:, bez oklijevdnja' dusu
"
" uzlnu 1'
ozno .v , m"lel ko,cjeAllah5TVolodd üv .
öovjekaod onogeito je spredi iza njega,pa auvarikojeje Alla!LFoslaoiuvaju l'ljeqovoq
kadaciodeAllahovaodredba,ono ito je Allai-r robasvedok mu ne dodesmrtniias koj;mu le
odredioda aega zadesiti, oni qa ostave. odrealen.
1\.4udiahid je rekao:"f.lemanijednogöovjeka,
'-i'
J d.r ,epo ,lo,ir t oi i" -aduler da g" iu r Allahovi izash nici Njcgovin'
u r r e r r u c i r .' 'rrr".i l . r J r r o . t i oldj . t d id i i n at i t \ ' poslanicima i vjerovjesnicima
tinja.Nemanitijedneoclovlhstvarida dodeCc
UzviieniAllahnasobavjeitavada je Dzibril
' r " P r e n o l eg . B u h n r, 4 7 7 l l l , b r 6 5 9 5 ,i l \ l u s l i m 2, 0 3 8 / 4b, '
gotovojedinikoiije zaduienzatu obavezu:
2 6 4 6 O v o j e 8 Lh a r i j i n .v e r z l l , i
' r r E r R d ' dl ,0 l l . ''' El En'an'r,61.
7| 1l
U!te!5!Lei!o4 E fila! 5vijet n9tekc

;:--*. L ; -' i ,. - - '- .. - : - - -. danasnisuctvoienai sa njih sespusiiornelek.
r - _ - J j * . _ - . . _ L r J -_
p a j e o | c i c o a oO: v o j em e l e k k ojjci d a l r a s i s a o
I
"Reci:"Koje neprijateljDiibrilu?a on, Atla, inil<adaprije nije siiao na zenlljLr'Poselamio
l(cJasu
hovom voljom, tebi stctvljana srce Kur'an ie,pa je rekao:Obradujsa dva svjetla
koji potvtduje da su iprijaanje objave ti, mimo drugihprijainjihvjerovjesnika, data,a
"Poietakknjige"i 'Posljednji ajetisureEl
istinite - kao putokaz i rcdosnu vijest to su:
vjernicima.'n" Bekare', netei pioutitinijedanharfodnjih,a da
Uzviieni,takoder,kaie: ti ne budeclatoono atosetime tra2i"'r"
U lbn Asakirovom Tarihuse od Huzejfe,::',
d _ _*. - - . . : ,
r . ll ,_'.."):" ,
,. :5, rekaoi
"Donosiga povjetljiviDZibtilno srcetvoje, prenosidaje AllahovPoslanik,
.r*L -." J j .-s .rJ -LL' JÜr
da opominjei.'n" .,Jr il e,-+ .\+ it+ I
P o r e dD Z i b r i ldao l a z i sl iu i n e k id r u q !m e l e k i 3 J+i
.Lj ;-q- ii. Jlj ':Jl ]ll -!: l'!- . ---l
sa Objavom,aii to je bilo rUetko,kao lto 5e "Doiaomije meleki nazvaomi selam,siiao
prenosiu hadisukojeqlbilleziiv4uslinr u svome je sa nebesa,a nikadaprr'jetoga nije siiazio,i
5nhihuoclli:n Abbasa, Caje rel(aol obradovao rneje da :LrHasani Hu5ejil'l pfedvo
i:: ;1,! -r'ij _L_,- t-::. 1,1! .: _- ":' -r d n i . i r r , a . i r ,.ai ' 2 " . . , r - o r l " j . l 6 1 i n ' pI r .
_*l-l-"._.1 "r"
dvodnicaiena u D2e[iretLl
U Alrmedovom l\4Ltsnedu i Ne5aiievom
.l .,,Jr J .ljr :"", -L; :1..i :.., !. J,: :!t \ ]J -. i
seod Huzeifc, , pfenosidaje Allahov
Sunenrt
:i+ _-..-1..:,"'I l';-,] j,J_- ,+l r-ij ".lr ,r+lr_l .i!. ".: rekaoi
Poslanik,::.,
.*trlji-J,.' ;.] . i "_;11i),- -!1r {,r r j --'r'",1--r "L
f+l;j JI" -{j:i! -L :ü:j -L-!,1..";;lt
"Dokje jeclno,,,prilikomD2ibrilsjediokod
-
, . - . . . . ,: :
A l l a h o v o gP o s l a n i k a , ,ö:u, l as e i k r i p a r z n a c
njega,pd je on podlgaoglavui fekaot'Tosu s.l
' -' '-
J:

danasotvorllanebeska \/r'ata kojanikadairfijed.j
El Beknr€,'ll rri l\,4uslim:
554/1,br.806
'ara, i:6Sdh :8a/t.
Fi 5r l9l 194 ihul'dtani
Umelsulejnon ELEiLqL Sviietneiekc!
"Zarnisividio onogako mi je doiao prije?" ,,Nekada
n'riobj.rvadclazislifnozvonjavizvona
"Svakako, vidio sam ga." A on (dci .e lo dvl! ,d d'r /Fc
Rekaosam: i to mi J. ndilF.'e
'on
mi reie: je jedan od melekar nije sis"o zapamtioono ito mi je objavljeno. A nekada
na zemlju nikada prte ove noai.Pa je tra2io m i m e l e to o l d , ,ui l k u i o v j e l d ,i g o v o r im i ,a , "
dozvoluod svogaGospodara da me poselarni upamtin'l ono 3tomi on ka;e rrd
i o b r a d u j ed a s u H a s a ni H u s e j i np r e d v o d n i c i Diibrilbi dolazioAllahovomPoslaniku, +, u
mladiaaDZenneta, a da ie Fatimapredvodnica njegovomprirodnomstanju,i ovoje bilo teiko
ZenaDZenneta."1' 7 AllahovomPoslaniku, ;:. U drugojsituacijiD)i-
brilbi prelazioiz staniamelekau lik fovjekaito
Nije svako onaj kome doile melek bi poslaniku, .,:,bilo lakie.
poslanik i1i vjerovjesnik Poslanik, ::, je vidioDZibrila u njegovomliku
Nesmatrasesvakokomedodemelekposla u komegaje Allah5tvoriodvaPuta:
Allahje DZibrila,,s.,
nikomili vjerovjesnikom. Prvo:Trigodinenakonposlanstva U Buhari-
qto
poslaoMerjemi,kao gaje poslaolsmailovoj jinomSqhihuse prenosi
od Dzabira ibn Abdul-
majcikadajoj senestalovodei hrane. rekao:
laha,.-,daje AllahovPoslanik,',:.,
AshabisuvidaliDZibrilau likubeduina.Allah
JIül L)! .--t -i .ij ,'e.ll .. L--r r--*,Lr:'l u +
je poslaoineiekaiovjel.JkojiJppo\jplio'voqJ
bratamuslimana donoseiimu rado-
radiAllaha, ,d- cr_J .,i)lj 'l,rr --,:-i -l' -JL- '!-.1.; .jiil

snuv;jestda ga Uzviseni
Aliahvolizbognj"qore ;l-J'r :':L! _>-r

ljubavipremabratu. "l5aosarnkadasamtuo glassa neba.Podi-
gaosampogledi vidloda je to melekkojimije
Kakojc dolazila objavaPoslaniku? doiao u Hiri.Sjedioje na stoliciizmedurrebesa
izemlje. Uplaiiosarnse od njeqa,vratiose I
'.,hihu\e od Aise,r.d..prcno,i
U BuharUevorr
je rekao:'Umotajte me'."'"
da Harisibn Haiim,+,, pitaoAllahovog Posla-
govoreii
nika,,l-1, mu: ,,AllahovPoslanide, kako Drugo:Vidio ga je kada je podignut na
Poslanik,
ti dolaziobjava?" jir,mu je odgovorio: nebesa:
'r' Ahmedov Musned, ir! Buhari1
: 8 / 1b
, r.2.
391/5,I ovoje njegovaverziia,Sdhill
'r'Buhari:2711,br.4.
suneniNesai:226/3,bt. )975.
1l 1\
UmerSulelmdnEl+tkor
';i ',.'...---._--
Jltt jFtL s';)u t't " .sFt iJ-j tiJi', 4-, ytir; Ät "-pliillr-)r!i ir^...r
. . . ' : . , , i : : . i . i t , : ' 1 : , t . i ' , ur -. '
5 ,+ J) jrJu jt it ;-;t eu ils! JJj i.t i;'j&.r_)t e)t ,r ,^,Ä .l-n
a . . ' - 1 . , . , . 1 . a ' , ' a i i . , ' . , . a i .' ' . 1 , .
d ) e t \5J q.'e
,llahovPoslani(iS., je bio najdareZljivüi
4 J )kt\ o ) -. t-t -- ; ;i\

t : . rlt , . ur
i : ,.j-: . . , ' , 'i,-... '. , r i :1J; . : tk, a u ramazanu bi bio najdaleZljivüi
kada
LAJ3 ' )J4 r3
ü-:r2 ' LrJ J-rt s ft J rsusretao saDiibrilom.Susretao biga svake
4;i'qap:u,,rr;-Gi3:ral u ramazanu ipoduiavaoga Kur'anu. Posla-
"Uii go jedqn ogromne snage, tazboriti, ,je bio dareiljivijiu dobru,kadga sretne
koji se pojavio u liku svome na obzorju l, od blagogpovjetarca."l3l
najviiem, zatim se Niblizio, pd nddnio
- blizu koliko dva luko ili blize - i obiavio
Imamio je Poslaniku u namazu
rcbu Njegovu ono tto je objdvio, srcenije
porcklo ono ito jd vldio, pd zaato se pre- ril je imamioAllahovomPoslaniku,ih,
piretes njim o onom lto je vidio? On ga je bi ga poduiio namazukakavieli Uzvi-
i drugi put vidio, kod Sidrctul-muntehaa Allah.U BuhariinomSahihuu Nesaüevom
kod kojeg je dtennetsko ptebivaliite, kod .*,, da je
iru se prenosiod lbn Mes'uda,
je Sidtu pokivalo ono gto je pokrivalo -
Poslanik,6,
rekao:
pogled mu nije skrenuo,niie prekordiio.'a30

Däibrilova misija nije samo
dostav[ianjeObjave
DZibrilovamisüa nüe samo dostavljanje sa njim,zatimsamklanjaosa njim,zatim
objaveod Allaha.DZibriljedolazioPoslaniku,q, klanjaosanjim.zatimsamklanjaosanjim,
svakegodineü ramazanu isvakenoCigapodu- m samklanjaosanjim.(lzratunaojenasvo-
aavaoKur'anu.Buhariu svomeSahihubilleü prstimapet puta.)".r3'
hadisod lbn Abbasadaje rekao; U Surenuseod lbn Abbasa,ö, prenosidaje
hovPoslanik,*t, rekao:
u irj jsJ ..,.ur.)J*J9..11JÄ öls:Ju& u.t- ü.ilJt
ha ,30/1,br 6.
i,, d:JJ5+ "1,/i .lr.l.röllr .ci,JF'u! ür- üL;.) CiüJ,! Buhari,305/6 br.3221i SohlhuSuneniNesa'i,108/1,br.
rroEn-Nedim,5-12

76
!49! SaleinanEl'E;kgL S v i ; e 'tn e i e k a
prije
j" \iI iJemevjerovjesnika
Muhamlnede,ovo
je ova dvavremena."'il
1sbe,a vrijeme izured!

DZibrilovn rukjt,4llahovom Poslaniku
Muslim,u svomeS.lhlhu, prenosiod EbuSe1
ida,,-,, da je D2ibrildoiao AllahovomPoslani-
k u , E ,i r e k a om u :
- - - =. . . J - - j J : . - - -. --".r-L- :JUJ.''r-j" :.rcl !r-. q;(i1 -lüj ,-. -,.-l il.l,r.? '+

-J L
:r,"'.j.; -- -j
"Diibrij mi je imamic kod
Kabeclvap,rta. . .:r--;rio *- -f--.r ol ,t-i-
5a mnomje l(lanjaopodnekadaje suncepre "O l\/uhammede, ialii li se?"Paje Allahov
ilo polovinuneba.Klanja.r je samnom ikin,:iij! "Da."DZibrilmu rete: U
Poslanik,!., rekao:
l . r l , ri J . l . ' - v .r L i l, . ' w pr l F . l v d r .-.. , . o n o g d: l o ' a
a ,i n r r r J l i uo d s v F q d
i m eA l r a r 'U
je l(lanjao !a rlnorr, (r.isli5ena akian'l), l(acl;i si od zla lvakogonog koji puie, od
uznemifava,
postaöiftari.l(lanjaoJera mnot-t. jactu <acle! zavidnaoka,u iire Aliahauiim ti fLrkju, Allahte
nestaloakiarnskog rumenila, a sabahje klarrj.:.n izlijeaio.''r
sa mnom kadaje postatupostalahranai plac
zallf?nJeno. Dnrgi poslovi
SLrtradan je sa mnonr l<lanjao poclneka.iil lzmeduostaloga, or'r5e borio na Poslaniko
i e . r . d . ( ' , L i l o l i l or " \ t v J r i.l d n J n o J-e d b r oj e ' d
v o r . . l r d n ni a B ' d ' u r H ^ n d e L u
mnom ikinclijuk.i,laje sjenastvafibila poput Poslanikom, ,:, u druitvu rralsrauisl
dvijcte stvafl,klanjaoje samnon akiam ka.i.
'I Sohih|/rurer i Ebi Ddvrrd,I ovo njegova verz jd: 79ll'
' - I o . t . . ' ' I o , i . , , i i - ,-., d j o j t , a , r , r o
' ,
ie
6 1 . 3 7 7i S a h i h us u n e n i f m l i z i ,5 0 / 1 ,b t t 6 7 , i S a h i h us u n e n l
zatlnrJeklanjaosabalrsarnnompredsartiizla f n N e r d to d E b l rH u r e i r e a1: 0 9 / 1b, r . 4 8 8 .
zak sunca,pa se okrenuoka mer-ri I rekao:"C) ' r r l M u 5 l m o vs d h l h ,l 7 l 8 l 4 , b r ' 2 1 8 6 .

,fi
UmerSuletmanEl-Eikal
*t :rÄ GLüi i: & st 3tßi\j\t3>
Zbog öegaAllah ne talje
melekekao poslanike!
UzviseniAllahne ialje ljudimamelekekao
poslanike,jerjeprirodamelekarazliiitaod pri- i govorc: -lrebalo je da mu sepoialje
A do melekapoialjemo, s njimd bi
rode aovjekai uspostavljanjekontaktaizmedu
bilo,nicijeliias wemenoim ne bi
ljudi i melekanüe lahkastvar.Zbog toga je
dao, A da ga melekom ualnlmo, opet
Poslaniku,{*,bilotesko
kadabi mu Diibrildola-
ga koo toujeka stvorili i obuui mu
zio kao melek.Kadaje vidio DUibrilau njego-
odjeiu koju oni nose.a36
vom liku uplajiose do5aosvojojieni i rekao:
"Pokrime,pokrijme." ni Allahnasobavjestava da su nevjer-
räilivitlenjemelekai dolazakmelekakao
Zbog toga sto su priroderazliiite,Allahje
stanovnicimaZemljeslaoposlanika od njihove nika.Toje inat,a he traienjeda bi krenuli
vrste.Dasustanovnici
Zemljemeleki,slaobi im putem.Kadabi seto dogodilooni opet
melekakaoposlanika.Ka:eUzviieniAllah,iß: povjerova li.

teg;d; i'"ix.ik* ";',.tto';,'G
i ßl
,# t* :,i it'r"* 3;'Atn',a1yaj 6 i ly
'
4\;3GL"\.rt; rri
"Reci: "Kad
{Ä iS:i-"t.'":.ri \ tiiA.i ;Gct? 7Aß
bi na Zemqi meleki smircno
{i';J:l
hodili, Mi bismo im s nebd meleka za "Xqdabismo im meleke poslali,i kad bi im
poslanikd poslqli.435
mttvi ptogovotili, i kdd bismo pted njih
Podrazumüevase da je Allah odredenoj
oiigledno sve dokaze sqbrcll, - oni opet
grupi ljudi kao poslanikeslaomeleke,ali im oni
ne bi vjerovoll, oslm ako bi All@'hhtio, ali
nisudolaziliu llku melekavei su bili u likovima veeino njih ne zna.a3l
ljudi,oblaied ono sto ljudioblate:
5EfEnhm,8-9.
r:5El-lsra,95.
El-En'am,111.
80 8l
Un1eI SltJejqt a n EI, Ei lsJ SviieameleAa

i1 Llj j+t -i<"r f: rui9 i'i.-JL ;I t.L :1":tt.+ 'i
N)ohrcdupodsticajcdobrn u duium,r ljrrrli J.!l:- ,r-J -*. i! -qr:jj /+i? rt /!i -UIr
j" ri + -.-1,
AJiahje svakomöovjeku daopratiocdmeteKa : i i f-,Jr Jlrjr i. ,11)--:,1.iu-rjll qr J."r .d
i pratiocad:inna.U Muslimovom Sohihusepre
nosidaje lbn Mes'ud,.:, rekao: J.q d -j ,'L:Jt d-.!-. F rs+ ;1.=-.lri.
{+ r-1r ,irrj)L;!r ,:. ;-;n
s ; \ - . " * * . . * " * , . - , . . "Sejtanima svoj uticajna tovjeka,a melek
:Ji ,; ipr r.r.:lLLt,ti "ti)til ., !_-!r. + J., {j,-,r." Interesiejtanajeda ganavede
imasvoj,takoder.
_,; )-rj,-L )ü ,-1, ;roi *Lasl, ,;q... na zlo i negacijuistine,a zeljamelekaje da ga
, , N e mnai k o g ao d v a sa, d a m u A l l a hn ed a p o navedena dobro ipotvrdu istine.Ko to nade
jednogpratiocaod melekaijednogod dZinna. nekaznada je to od Allahai nekamu zahvali,
Ashabirekoie:'l tebi AllahovPoslaniie?' On a ko nade:itadrugonekatra:i Allahovuzaititu
o d g o v o r i : 'm
l e n i ,s t i m i t o m i j e A l l a hp o m o od proll.rog \eJldnr.zdt'n iF sr.ruai': Seirdn
g d o .p d j e o n o r r n ' i o ; \ l a ri rnl a r e d J j em i s , r , n o vasplaaisircm.titvon i navodivasna zlo,a Allqh
dobro'"1* vant abecava opt o>- i ,l(bt o. Alloit ie neizmtert'o
do' <:ri Sveznajuti'."r''l
A4oida.je ovajpfatilacod melekar.tijemelek
ko]enl je naredenoiuvanje njegovih djela. Nal(onnavod-.nja ovoghadisalbn K"sirkaie:
"Ovakoga preiloseT fmizji Etr-[jesa'itl svojl]n
Allalroa te ddo , ovj.l .,rkalo b ga JpurivdoI
u5mjeravao. fsltL!ocl l-lanadailln [5-
suneniinau ]itobut-|."
ga i lbn Hibbanu svorne541'rlhl/
Bilie2i
Seri.ja. od
Covjekovpratilacod melekai pratilacod a on ociHanacl.l. Tirmizi
Ebu Ja'a'aEl I\4usulija,
diinna se medusobnonatjeiu u uticajuna je
ka)e:,,Hadisie irasengaiib I ovo h.rdi5ELru
iovjeka.D)in mu naredujezlo i podstiaega na Ahvesa,zneai5e anraiblr5ellm.r..."
zlo,a melekga podstitei hrabrina dobro.Od
Prom.rtfajuai s jedcii hiclisvi.lj.rlc.ri natj.l
se prenosida je Allahovposla-
lbn [4es'uda,,..,
canj,-dZii'i:ai rreleliau okretarlLriovjtka.l-lalz
nik,.h,rekao:
EblrN4Lr!n spomiljeh.rci! EltltZttlrL'iri. oclDlil
" R e t a o l r ! o t , r ri i , :
:rL;l iü:-ll it) : + d l-r JLj :J5 )_"* !r { -*:* b i r ad a j e r - . h , r o r A l l a h oP
rr!Muslinr:
2168/4,
br.2814 ,:!E Bel.rn 2orl

8:
UmerSulelmanEl+lkor
.4! F:rl :Jllll 4i.i au.i":r JtL .Jr-t .-F elliL".jyt (l,i ßt Njegovojdozvoli'.MelekotjeraSejtäna
- ga öuvati.']4
f/l qr.:,? d-t / cp clt J ill F ßii !":" r$l :al-LJl JFr
.Jr! crLrüLLrrtU$ +_ isinaspodstieuna konstantno öinje-
ra kojepoboljsava naie dule i meleke
Jur .t ..i il :dü 4+ dtl+r .:!- .r5t .g-ar-llj!
iini bliskim,a u bliskostimelekaje veliko
+1.1ui,r Lrij t -i ijjl! ii JJ) cJu,i,,F
.i it :üU.!l
i korist.Prethodnoje spomenuthadis
crll L(=1,LsE;r .:.L--.rfjjt ii JJl ,t-..t:"J +Äi u kojemon pojaEnjava uticajsusreta
&
c,!FLLJr .:r*4 6.ill {t'dJJt g* J-J6,sf\t }-n r Poslanika,*, saDäbrilomu mjesecu
{i JJt .J- ü. .l-l J. l.*<-l ül ujlj ürr '!i ,j tri!! nu da bi ga podutavaoKur'anui da je
Poslanik,*,tadabio dareZljivijiod bla-
ir'Lr. rrelLlrr-r!. o!! Yll),Jy & cij ,:i,l.Jt Jr."-.,dlijl
rca.141
,}l{ JLJ
,,Kadatovjek legne u svoju postelju,ka Pisanjedobrih i loöih iljela
njemupoiuremelekiSejtan. Melekkaie:Zavrii Ademovih potonaka
dobrim',a Sejtankaie:'Zavrii loiim'. Pa kada
Melekisu zaduieniza biljeienjei pamienje
fovjek spominjeAllahadok ne zaspemelek
otjeraSejtana.ituva
ga noau. rih i loiih djelaAdemovogpotomstvai na
seodnosiAllahovgovor:
Kadaiovjekustanekanjemupo:uremeleki
pamelekkaie:'Potnisa
Sejtan, dobrim',aiejtan 1'r;t ;t tt'iJ:Ji r'lc ütS.'Juu iat i""y
ka2e:'Potni sa loSim'.Ako iovjek kaie:'Hvala kaZei
o ovomhadlsurecenzentknjigeEl-Vabilus-saijib
Allahukoji je otivio moju duiu nakonnjena ovomznaaenju ga prcnosilbn Hibban pod brojem
mrtvila,hvalaAllahukojl nekeduie usmreuje, i Hakimi548/1ismatra9a sahihom.Sanjim seslaie
a druge do roka odretlenogaostavlja.Hvala i njegoviljudisupovjerÜivi.
Spom;njegaHejsemi
dleluMedZme'uz-zewaid.120/10 i ka:e:Prenosiga Ebu
Allahukojidrii nebesai zemljuda ne nestanu,
i njegoviUudisusahihosimlbrahima Ei-Samüa koji
a ako bi ih nekodrugidr:ao nestalebi. Hvala
Allahukojidrii nebesada ne padnuna zemlju, r'r Buharl:30/1,
br.6.
84 85
une, sLlteinot)EJ.Ejlrü svijet!!e!elL
"A iad vema "Teako nana!' - govorite "kakv.t je
bdiju tuvcri, &od Nos .ii"- ova
njen; pisct!i, koji zncju ona ito rodite." knjiga, ni mali ni veliki gtiieh nije prc-
Allahje za svakogiovjel<azadu:iodv. pii pustilo,sveje nabrcjalal i nacice upi
sutnameJeka kojiseod r.rjega
ne odvajajui koj sonoono lto su radili.Gospodortvoj neie
piiu njegovadjelairijeti: nikomenepravduuiiniti, "
U BuharijinornSdhlhuse od Ebu Hurejrea,
--. .;- --.. ,. -..
+,, prenosidaje öuoAllahovogPoslanika,::,.,
cla
, - t :- i :
r:i _ _ J* ka2e:
r -,-*.-. -: Jrr -.""L L $.--r LJ J
"Mi stvaramo iovjeka i znamo ita mu
sve i:JLill 'J-ii q- it ,j,ri} iL Li;i L it {i,1
duia njegovo haje, jer Mi smo njemu blizi iß1
. i . ,
od vratne;ile kucavice. Kaal se dvojica
sastanLti sjednu jedan s desne, a drugi s "Doista,tovjek nekadaizgovorineku rijea
liieve st,anp,on ne izusti t i jednu riei.
a da poted njega nije prisuton Onaj koii
s ak o j o nj"e A l L h z o d o r oa n n e p t i d d \ a i L Jc oi j
bdi1e" ' zna,aj.a Atlahr,u njo.r" uodiqne51,I anF A
n e ! , d d i z J o l o r i i e . l r j d | ' A l l a h dn " p i
V d n. da n -l.l i I n,r <u z.ror,zer z"
d a r a j r c 1 o ,z t " L o i .n ^ l , a : lc d ' r i o r r a( r u i i u
covjekapiiu sveono ito tovjek izqovoriili utadi, 5
Dlehennem."'
nezaboravljajutinilta,jef Uzviienikaie: "on,ie
izustinijednu tiiet". lbn Kesiru svoire Tefsiruspornin.je da je
HasanEl-Basri proLriioajet:
Zbog toga, iovjek ie naci svcju knjigu ko.jil
sadrzi sve ono ito je on izgovorio ili uradio. {!r Jl _*-..]:!r_;1.
Zbog toga ae nevjernicina danu l(ada vide "Jedans desne,o drugi s lijevestrcne."''
knjigusvojihdjela povikati:
A zatimrekao:
\ :]-.:t! j ;-,rr ;Ln i' -a<r 1-r:JLr + j ii
i.,!-! JL.,,l r-*-ll
:.'i
i1-;i.:r'r;x-. r' j; r -;r lJI* r: r-'L-rj ;L-ri
' El Keht,49.
|r El Inlitar,
l0 12. I'JBuhnrl:108/ll
rt Kal 16 18.
ALeLslLejqtq E!-€iLe! lujjet nelekq
J,, L+-!-l J.,.5 i-<L -L _5;; ,i1* --U j,- 1:l " - i-r- J -i )lJ,;.,. i,-L L "
"on ne izusti'ni
,j'L-- j.:-j l-.r r JJl 1"5 .-LjF _* _i1! -:L- iedir ril"t, o ao porea
niego nije ptisutan Onaj koji bdije.'411
_"iJri ,r-:j !. _f.rrJ ,.:Ui- l!-+ :!L-,- i Lrj.iL,.i
Rekaoje o ovome:
J J- Jij, j c-L-'r -r,:* *r-L.:- l;j j- .5i
,;-ß1 :.J,.r.*: t il -> ;,,i-; ;. r ,-( L ,ls *i
;5 $Li !-i1! :iX J.! .:1.! ,lr; ,i"Ll l} Oj. 13 .j_-j
l* ,or ;=* i . .- -i .:-.*',.- -
l-
-r]- J. -]j. "-- :.Jj , "L* JLr"-J --,j
J9:.rJ].."-- -:t" : " *;"".,i- -* -;".*"
.".:LJ -
:::
:'-lt';
"SineAdemov,datatije tvo.jastranica
i odre
Melekpiie sveono ito iovjek izgovori,bilo
denanadtobom dva plemenitameleka: jedan jeo sam,pio sam,
dobroili loie,tak piie i rijeöi:
s desne.a drugisarvojelijevp.lrdne.Stoseric" otiiaosam,doiao sam,vldiosam,takoda kada
o n o g 5 d l v o j ed e s n es t r a n eo, n b i Ü e 2i ia u v d dodeietvrtakiznesusenjegoverijeiii djela,pa
tvojadobradjela,a onajs lieve bilje:i i pamti se iz te knjigeprihvatineötood dobrai neito
tvojaloia djela.Ciniito hoaei,u manjojili veaoj od oseg.o odb"c.os:alo.to surcii U,/riienog
mjeri,svedok ne umrei,a ondaaesetvojastra- Allaha:
nicasavitiibit aestavljeua na tvojvrats tobom
u kaburu,svedok ti na Sudnjemdanune bude "Altahje dokidaa :ta je htia, a ostavt]ao
knjigaotvorenopokazana, kod toga Uzviieni
ita je htio; u Njega je glovnß Knjiga."tit\
Allah kaiet ,,Citaj Knjigu svoju, dosta ti je danas
lbn Kesirspominjeda je irnam Ahmed u
to ito te: svojraiun polagati."
svojojbo estijaukao,pa su mu prenijelida je
ZatimjeHasanrekao:"Takomi Allaha,prave Tavusrekao:"[,4elek
piie 5ve,pa öakija!kanje."
dnoje postupioprematebi koje utinioda sam Ahmedrlikadaviie closvojesmftinijejauknuo.
svidairatune"." AllahmLr:e srnllovao."
lbn Kecirod lbn Abbasa, , takoder.spomi. ' L'Kal I r,r
njerijeiiUzviienoga: r' EFR.id,i9.

88
Ulrtr \rlejnion Et Eika': Sviietmeleka

Ilesni pise clobru,n lijcvi loia Cjch
U Taberanijevom ll4ud2emuLkebiru, sa
dobrim senedom,prenosise da je Allahov zamislida utini kakvoloie djelo,nemoitemu
Poslanik,',:.,
rel<ao: ga pisati,a akoga uradiupiiitemu samojedno
,:,LJ
loie djelo.A ako,pak,zamislida uradidobro
dlll,ü1 ,r Jr,L i.-.lij J-:- Jl.!I*r Jl
djelo,pa ga ne uradiupiiite mu jedno dobro
;-\-'r, ..i )! ,ru-Jl q! "jrL,-!!,. r ir jLr djelo,a ako ga uradiupiiite mu desetdobrih
"Ona,kojije na lijevoj
stranipodi2eperosa djela.'45:
muslimana koji se ogrijeSio
iest sati,pa ako se
U drugom,mutefekunalejhi,hadisuod Ebu
on pokdjerTamoliAllahaza oprost on ne p;i.
se prenosida je AllahovPoslanik,
Hurejrea,,.:.,,
niita,u suprotnomnapiiejedangrijeh."r{
ä, rekao:

{)a li melekipiiu djclasrca? -1]j -jLj -) .L<)ü ;:u : .: .üj j--r JLj JE
,i
Kornentatof Tahavijer!0 smatrada meleJ(i piiu
d r . l . r r .a z l r r or i , e , U
' i z i , l - n o gA l l a h e :
"Melekika2ui"Go5podaru, to JeTvojrob koji
{u_ij; "_*; I
"Koji zn ju.lno
je Zeliouraditlioie d;elc a on to najL.olje
zna
ita rcdite,"t'l - On reiei "Praiite!Ja,pa ako lla uainiupi<ite
Ajetobuhvatavanjskai unutarnjadjela. mu jedno lole djelo,a akolla osiaviLrpiiltemu
On,takoder,dokazujei hadisomkoga pfe dobrodjelo,jer gaje ostÄvioraci;^4ene.rii
nosilMuslim :., da je Allahov
od EbuHurejrea, fuloldaie neko ieai:"7ai zna-rJemelekaza
Poslanik,,:.,
rekao: tovjekovLrnanljer! nije opreanoAllahovim,
,jü .,,,.;i,i;; dr.i., rijcirma: "ort zna t.tjnepagledei ono jto
gtudi :<tiit.!."1
r" Sdhihud l z a t n i '2: 1 2 / 2 .
' \ Serhulakidetitt(thaviß,s1Ü.438. t u l u r l i r ' il :l 7 1 1 .l r f . 1 6 8
i5 El nfitar,l0'12. lbi,:l

90
UmerSuleiman
El+ikat
Odgovorbi bio:Ovonijeznanjekojejesvoj- '; s\ :jui --\r ;L
ar ,, i,l :jü tu-l1J
stvenoaamoAllahu, di.5.,iakojeononepoznato J.tur ,rLi:jd ..J4."J1Äli ,**".i ..,"ull,-t
jer
ljudima, nikood njih ne zna5tanjegovbrat
,)t<i .lj, JlJ üti" erij .l!l-, ttJ \.L'b .t'fl :Jü
misli,alito nte tajnazameleke. Takoder,
akose
kaie da melekiznajuneötood onogaito se u yrir.,'l dl ci .d.iJr; ,! u-Är ; .'trti,trJ")l ;
rÄ.Jr
grudimakrije(namjeru i nakanu),to neznaöida J cj+r q c-"-Lnli ;6.- y1:iw *'".t ,:u*
je
oniznajuostalestvari,kao5to vjerovanje, jer
i ,:r!r:Ju,,l,i-jjr.,euu Jr ,; i'q 1 pJra er.1
tr
zato nemamodokaza.
,.tjls örta:i6 .6.,;-' 4r eFtu+JulrüJlI!.lr
IskuöavanjeAdemovogpotomstva i6t f;l jtr-r..b
!4n,o"rjljr1.r4
r""7j;f, il :eul rjls
Allah,#; more poslatinekemelekekakobi ,i,r,1"-, us .-s ,:1'jüi rs ü, tts Jü li, c-i,
iskuEaliAdemovopotomstvo.U Buharüinom r.e ti,ÄJü r- _p J JLai.-ay ,j)t4 j dlt Gtt .:3
i Muslimovom Sahrhuse od EbuHurejrea, aür, .(-5 L Jl.trl.J4ri tlls t-J ül :Jt j .li-. r) l, LF"
prenosidaje tuo AllahovogPoslanika,g, daje
reKao:
arj::- ;rr idf- J-.r :j 11;,::-e,5
sy- ,i u^8t ;\t
't;ri rlLi Jr d iir !l frr J a ,,, d.JL,+ J+l *
J:lFl!,n 4 ibt ,1,:.1-rtg4t e-cW 91b;
Äry *-l .,s s ,jü; .r9- i k e!-l;u .:r."r.iU,
3L .t<L fCl c-,+ c*,Lr ;t lt ,51"",1r Eir .,,"ri :l . * rJl :Jq-j ) .irli .:-- V ht::: t- i;i 6Ja
;'.* .rl-..ri,* ürl :,1ütjL.f1J ar: a;"1
,jüi r"r!r
Ä
e{l! .r}r J,ür.J.r UpaJr a-l lur k7
.r.L,L.).it .i ..j.ij &-.i .u"ljJrcrij r; €ilt ür\-.arJ -1, '-.t, i.
..2& AEJ '!='t4 J'
;ü j J,)l :jd 14{ J Jü 6ti :Ju.[* r.rL.,[* urJ 'Allah,ffi,je htio da iskulatrojicu ljudi od
.k; ,lLlir lru jLii ,rr- ru ü-L,ti(.rrt,Jl..:.1"j)
.Fr lsraila;jedanje bio gubavac,drugi bez
jü . a treti slüep,pa im je poslaojednog
t ! !-i,"r i,* F : teg1.,J ,;6.1 :jür gylr ;b
:jLi .u* r,; .,t "! ; --jj "*i .d,UrJjj Ljjlr rj, "Stabi
Melekje dolao gubavcui upitao9a:
r! är:lrujri x.r- ;,- ,,+li,4r :j6 !.:l.JlJ Jü qL najviseielio?''Najvisebih ielio imati lüepu
iu ko:e,i da se oslobodimovogzbog tega
93
neleko
5YÜet
5e5vije'izLJf.i,lirva oaj!a10ri{i l. Ärla.
iia ilrerie', eli Zatjmmelekdoclegubavcuu njego'/ompri
prr.cierukonririclio njeqovi,l tijelil,te 5a tileiii, jainjemlikuioblil(! te mLrfeie: Jasamöovjek
svaguba spacll,I atobilijeiruloju l(o2e. Zatrrr b i j e d n i ki ,j e d i n o m l t i , p o s l i j eA l l a h am
, oiei
!Jamel-.i(rririi.r:Kakavti je imetaklrajdraiir- pomoti, zato te molim, tako ti Onoga Koji
'Deve'(ilijerel(iollrave), reie cn. Allahmu taci.l ri je dao tako lijepuboju ko:e i Kojiti je dao
dadejeclnu ItepLrCevu,kojaje u stomakuncs!l,i tolikedeve,da mi dadnei jednu devu, 1<ako
mladunte,a melekrnu reie: Allahti dao bere. bih mogJonartdvttioul.'Cn flu nd Io r'le l,r
ket u njoj. i m a mm n o g oo b a v e z a . ' i M emi eukr e i e :K a od a
Zatimje melekdoiao onomebezkosei upi te ja odnekudznam,da ti nisibio or.raj gubavac
tao gar'Stabr ti najviievolio?"Lijepu kosu,icia ito sesvijetzgr.azavaona njegovizgledi btedu,
r- o.lobodi11 ovogzbog' ega'- vijetzqr"fuva pa ti je Allahirodariozdravljei bogatstvo.On
na mene,odgovofioje on. Melekga pomilova mu tada reie:'Naprotiv, iä sam ovo naslijeciio
po glavi,te mu bolestprodeidobi lijepukosu. od svojihpredaka.llele< n1utadarefe:Al(osi
Melekqa up ta: Kaknvbi ti imetai< ndjviSe volio? mi s agao,nekate Allahco,;ratiu ono sianjcu
'1(fave', od.Jovori on. AllahmLrtadadadejedriLl kojesi bio.
lijeplrsteo.rukravu,a meleknru reae:Alah ti
/ _ ö l tt , +lFt ..do .,'r riFgo\.rl
daobereke'i Lrnjoj.
'ita i reknckiioito je fekio
prijainjemllkui obllkLr,
1 a . i mn ' e i - l o " d - ' l i j e p , ui r * c " n r r gubavcu,a ovaj mu uzvTatio kac i prv. lt/teiek
bi ti najviie:eiioimati?'Da mi Allahvratimc.j
mu reac:Akosi mi slagao, nel(.te Allallvraiiu
v i J L r l . oU :l j | | d em o g d og l - d a l i .o d g ^ i 6 ; o '
ono stanjeLrkojem5ibio.
M e l e kg a p o m i l o v ap o o t i m a i A l l a h m u v r a t i
vid.Zatimga upitai'Kakav bi ti imetaknajviie Poton,je cloi,roslijel-.cu pilla
u njegovorrr
''j , I i'o tt. i, " t . ' :r " , " r " r ' l n r ' , 1
volio?"Ovce', odgovorion. Allahmu dadejednu
o v .u U \ v e t r o j ' ! e . e mpdllo d i o i m n o : , o . p d J P covjel..Irp . ar 1 ! ! n ü . i v l a i r i ( l ü r nn5e n r o : anr l ( o ,
bivii gubavacimapunudolinudeva,bivöiaela i)o!ije /' .iha ironrii .i'-,ti, l]];ii( r11.li | {)lri n
vackrava,a biviislijepac punudolinuovaca. l ( a r l i . r , i r . i i i i t v i ( 1 , - , rr i . i ; , r . j 1 ,i:ll 1 v ,1 , < , , r k o
UtteLsqlejtnaI E!.Eik r
V 5v
bih senjonrellor]rogaona svomeputlr-'Or| |lir.] "On vlada rcbovima Svojim i Salje vdm
'lja
odgovoi-i: sambiosltep,pa mije Ailah,ci2i., tuvare; o kad nekome od vas smtt doale,
povratiovid;uzni kolikohoae6,a ostavikoliko izaslanici Naii mu, bez oklijevanjo, du'u
hoaei.Takomi Allaha,niitati netu danaszabra- uzmu. Oni ie, poslije, biti vrateni Allahu,
niti da uzmei, radi Moinog iVelikog Allaha.' svome istinskom Gospodoru. Somo te
Melekmu tada rete: 'Zadrrisav svoj imetak, 5e On pitati i On ie najbde obrciun
svidjeti.'456
vi ste bili samo iskuiani.Allahje zadovoljan
tobom,a rasrdiosena tvojadvadruga."'rsa Meleki nevjernicimai zloaincima uzimaju
duie grubo bez ikakvesamilostii obazrivosti:
[Izimaju duie robova kada ' . t - - L . i \ ü . J ' J ,' r j- - ";
=- J :. - a'
im doalesmrtni öis
d-J -Lrr : !
, . :
r"F.
Allah je jednu grupu melekaodredio da "A da ti je vidjeti nevjernikeu smrtnim
uzimaduie ljudimau trenutkunjihovesmrti
mukama,kada melekibudu ispru2iliruke
kojuimje Uzvi3eni Allahodredio.UzviieniAllah, svojepremanjima:"Spasiteseakomo2ete!
!,i, ka:e: Od sado iete neizdrZljivomkaznom biti
ka2njeni.'n"
J J -.j_-"_-J.-.
.1..i;) KaZeUzviSeni:
"Re.i: "Melek sfirti, kojivam je zo r<">'rtj,is:-?-üri-- lr J-i -i-l'
taodre- ri."ijJti
den, du;e ie vam uzeti, a poslije iete se
Gospodatu svome vratiti."t55
;1;- -r- i;,;;" ;-,":i;"
"A da si samo vidio kod su meleki nevjefii
Viie je melekakoji uzimajuduie:
cima du;e uzimali i po liLima il' njihovinl
,; .;iF r.L; e<-r, t-i! ",+-;;; ;.,ir 1;; i strag a ud a ra Ii: " lskusite pat nju u og nju."'51'

. r - , - - + \ - , " : * ; . " - * * * Kaze,
takoder:
":_,c j,d."_(_ "\'-_.*;\ .
ir! Prenose
g. Buhari,500/6,bt. 3464,i Muslir.|2275/4,bl ' 5 6E E n ' an , 6 1 6 : .
2964.Ovoje Musimovaverzüa. r 5 ' E E n ' .n , 9 3
i55Essed:de,11. !' El Enfal,50.
AEc!sLtetr!-sDM:ls!
"A kako ie iek biti koda irn neleki budu
duaeu,/imali udorajtrci ih po obrazima i po ',Spasiteseako mozete!Od sadaeetenei-
Iedima niihovim!"'5'
zdtzljivomkaznombiti koZnjeni.'""'
Kadasu vjerniciu pitanju,melekinjima biago
uzimaju
duie. Musaje izbio oko meleku smrti

Obveseljavajuvjernike l\,4uslimu svome Sdhlhuprenosiod Ebu
. , da je AllahovPoslanik,
Hurejrea, , . relaol
Pr rKOmuzinllrnJaouse
Kadadode smrt ispusti se robu vjerniku, l\4elek i rekaomu:
smrtijedoiao l\,4usau,+.,1,
'Odazovise svomeGospodaru!' l\4usagaje uda-
melekimu silaze. ga i ucvrscuju:
obveseljavaju
i, rio i izbiomu oko,pa se melekvratioAllahui
;J-\\,.n! - -- r L :i{ :r.,lr,-J ):' 'Poslaosi me Svomerobu kojine 2elida
rekao:
-.-:-;.J-.. " i;1. *ju:' umre i koji mi je izbiooko'.Na to mu je Allah
-*.*<J""-) j"--J "-- 1* "-.:* vratiookoi rekaomu:'Vratisemomerobui feci
'.j -o.-r "i-r .*
mu:'Ako2elii da zivii stavisvojuruku na leda
"onima koji govorc: "Gospodat nai je vola,pa kolikogod ti rukapritisnedlaka,toliko
Allah" pa poslije ostanu pri tome - dol- je na to upitaorA
aeijoi godinaiivjetil'i\,4usa
aze meleki' "Ne bojte se i ne zalostite se, ita poslije?'cospodar mu je odgovoriorOpet
i tadujte se Diennetu koji vam je obeian. 'Ondasaci'."'6'
smrt.Nato je Ä,4usa odgovorioi
Mi smo zoititnici vaii u 2ivotu n,r ovom
svijetu, o i na onom; u njemu iete imati Melek5mrtijedoiaziol.ludimau likuöovjeka,
sve ono sto duie vaie za2ele,iito god paje doiao Musaui on ga je udarioi izbiornu
zotrc2ite - imatete."'60
oko.rB
Oni, tal<odetobraduju nevjernikevatron'li
'6rEl En'am,9l.
\ r d r b o r r L z v i i p n o qi V e | t . d n s t v e n oAgl l d h d . ' .
r 6 ' P r e n o sger B u h a r : 2 0 6 / 1 ,b f . 1 3 3 9 l v l u s l i m1: 8 4 3 / 4b, r .
I govore lm:
2 3 7 3 O v o j e N l L s lm o v av e r z l j i r .
' ' r o v a j r v . l . t p f € n o 5 il m . m A h m e c lu l v o m e ' l l r i t r r € d rI r
Muhämnred,27.
Fusilet,30'31. T . b e r . P o g l e d aFl e t l r ui b d l i : : 1 , r 2 , i 6 .

-'L
tJt.". t| tndnE! :',t t, tviietn)el.^-i

llln fladiei El Alke ani spominjeda irrt(i
IrovotafinellirajLr ovaj hadis.OdEovarajuai ltn Vezr rnelekai iovjckl u rrjegovom
lbn Hadierka:e: kaburu, proiirlieuju i buduöem svi.jetu
"l\4usa je udariomelekasllri.ti,jer je vidic U poglavljuo vjerovanju u Sudnjidan,inia-
iovjekakojijeuiao u njegovukuiu bezdozvole 'J
a l l a hb, i t c e ' " t o m e l e l : l l . " rn j I o v o jv p -
i nijeznaoda je on meleksrniti.Zakouodaväc tovjekomnakonsmrtiiispiti\.ianju dva meleka
dozvoljavaizbijanjeoka onome ko gleda u u k a b u r uO . v ad , . , am e l e k as u M u n k i ri N e l ( i r .
kuiu muslimanabez dozvole.l\4eleki su doili Postojei melekikoji su zadu2enizä biagodati
l b r a h i m ui L u t u , a . s .u, l i k u l j u d ii o n i i h l l i s r l kojeje Allahdao Svojimrobovimau kaburu,
poznali.lbrahimih je poznaor.rakon ito im je a i oni n"Flakil.oji ,.rz.,du7"ni. a ka.Znjavarrj"
priniojelo,a Lul r.rakon ito seuplaiioza njihod n e v j e r n i ki zal o i i n a c au k a b u r uZ. a t i m m , eleki
svoganaroda."r6' koji ae doiekivativjernikena SLrdnj-"m danu.
Negiranjevjerodostojnihhadisakoji oba lsrafilaepuhnutiu sLrr, nekimelekiaesakupljati
vjeitavajuo gajbusdmoracionalnom teorijonI ljudeza obrairn, bacatinevje|nikeu Diel-rer-
krnjriman.Prvosvojstvo bogoLrojaznihje daoni nem, a vjernikeodvoditi u D:ennet.l'Jekiae
vlerujir! g,,ijb,
liaostoto UzviieniAllaltsporn- ka:irjavatinevjernikeLr V.ifi, a reki nazivati
nje na poieil(u5ufeliekare.Kadaje nekavije5l selamvjernicim.r u Diei.!reiLr.
vjerodostojiro prefijetaod A Iah3lli Njegovo(i
Poslanika, irepfeosta.je
5.a.\,.s-, nisiadrugonego &4elekii vjer.rici
da seto potvrdil U proilorr poglavljusnro govorllio Lrlozi
kojomje A lahzadLriionrelelre prcmasvim .ju
r.i -r ,i _,. _s: !:. J;_i -r. _i J_,:*t-- ,.r.
dima uopte,prernavjerrri( ima i nevjenricim.r.
.,--rl i_jrrt :-," Spomenui smo njihovo ob ik.rvar-lje ocl 5Je
"Onikoji sLi.1abroLrnaukLt
upu(enigovore: mer']e<ai]i.cuvanjeljurli,do5t;rvl.janje objäve,
"L4i vjerujenta u njih, sve je od
Gospaclara pcsfiatr'anjei na(liiral.ji lirrali,lrisarj.rcllela,
naieg!" - A sario razutnofi obdateni uzin-iarirjr.(l!i,i. (\/. (lv:'i 5(:na:arclnor--
iarnro
shvatoju."
rra.i.rdiLr .rilrpuljüa r. I po,al-.i) r.r riefl]ilie
r ' F e t h u lb d t i : 4 4 2 1 6 ill ncv t';r :'.'.
rlLl
UmetSulelman El-Flkor
Nakontoga, meleki imaju razlieiteuloge
premavjernicimai nevjernicima.
Navesteemo
njihovuulogui stavpremasvakojod ovedvije
grupesaobjainjenjem. melekaprematernicima

Njihova liubav prena vjernicima
i Muslimprenoseu svojimSahihima
u Hurejrea,.S,da je Vjerovjesnik,
g,

Allahzavolinekogod Svojihrobova
DZibrilarüeöima: Allahvoli toga i toga
ga i ti.'Tada9a zavoliD:ibril.ZatimDzi-
stanovnike nebesa:Allahvoli toqa
pa volite9a i vi.' Zavolega stanovnici
zatimmu AIlahdadneda budeorihva-
.iraZemlji,"16s

Pomaganjevjemika
hari u svomeSahihuprenosihadisod
daje AllahovPoslanik,4,
na ibn sabita,4*b,
lo zanjegarijeaima:'Allahu,
pomoziHasana
ul-kudusom (Diibrilom)".166
Sahihuse,takoder,prenosiod EbuHurej-
"5ulejman,.g,je rekao:
, da je rekao:
ras(u sigurnoobi(istoZena isvakaod njih
ri:303/4br.3209i Muslimt
2030/4,
bt.2(,37.
Euhari:304/6.
r02 103
UEgr SliElmqn EI-Etkd|
te roditidjetakakojiie seboritina Allahovom levatod Allahajepohvalarobakodmelexa.
puru, pritaod EbuAlüe, a kaiuidrugi:,Sale-
Melekmu reie: Reci:Ako Allah htjedne- Allaha,Uzviienog, milost- rahmet-.
je
sereii: ,,Nemakontradiktornosti
izmedu
iniaAllah.Alion to nüerekao.Onje obiiaosvoje
zene,ali nijednaod njih nüerodila,osimjedne
kojaje rodilapoladjeteta. idasu u phanlusalevati
melekaoni su u
u dovezaljudei molbezaoprostnjiho-
Vjerovjesni(S, ka:e: ,,Daje rekaoiniaollah rljeha.
ispunio bisenjegovci|j."16'
Melekje savjetovaoi upuiivao Sulejma-
na,)*5,naono itoje ispfavnüe i potpunüe.

Donoöenjesalevatana vjernike
UzviieniAllah nas obavjeitavada meleki
donosesalevatnaAllahovogPoslanika,4g;

{JiJr# j Jäi3)üj,!ril)
"Alldh i meleki Njegovi blogosiljaju
Vjercujesnikd.a&
Oni,takoder,donosesalevatnavjernike:
-[i,:t ] "<.,;a:kxi * l;- ei, ;,
4,.jra
"On vas blagosiljd, d i meleki Njegovi,
dd
bi vas iz tmina na sujetlo izveo.'a6E
167 Buhati:.33919,bt. 5242.
163El-Ahzab,56.
'"" El-Ahzab,43.

104 105
Sv

Oni koji klanjaju u prvorn safu
U EbuDavudovomSuneruse od Bera'ibn
Neka djelazbog kojih meleki
Aziba,i:, prenosida je AllahovPoslanik,'.:,
clonosesalevatena onogako ih öini rekao:
J-'Yi !: -t] -L* ":(j)L' i!"i "1 il
' A l l a hi m e l e k i , d o i s t ad, o n o s es a l e v ant a
Onaj koji ljude poduiava dobru
prvesafove."rj'
Tirmiziu svomeSunenu
prenosiod EbuUma-
U Nesaijevom
surenustoji:
j.,, rekao:"Doi
me, da je AllahovPoslanik,::,,
!,!11.j.ill t
s t a A l l a hi N j e g o v im e l e k is, t a n o v n i cnie b e s a
"Naprednjesafove."'7r
i z e m l j ei,a k i m r a vu s v o m es k r o v i i t u iribau
vodjdonosesalevatna onogakojiJjLrde podu U lbn l\4adzinomSuneruu hadisuBera'ai
tavadobru "r7i Abdu r Rahmana ibn Aufastoji:
l_;!i J,:r _1. J_j3 .:a)tr !i* .!r -l

I{oii ;idehuiunarnazrr dielra tu "DoistaA l l a hi m e l e kbi l a g o s i l j a j ud o n o s e

I r v L , i r r , . v u r , r r . l i! r , n o J iraprvisaff""'
5alevat
ou LiL,,-j."d
pfefosi da je rekac: Rekao je Ailahov Posianl
Koji popunjaju praznine aneilusrlbvirna
h,,.: 'Ä,.1elelii,
doista,donosesalevatna onoga
od rrasl<cooaleu d:amüusvedokje na mjestll U lbn Madiinom5unenus-ood Aiie prenosi
d d J er . k l a R
: e l a o j eA l l a h oP
, ro ' l a nk :
svogasjeci..|]ja.
Oi]igovore:'Ai
ahu,oprostiu-tu,
Aliahu,smilujmu se',sve dok ne uradineito .\- ",. ,J_'i*-l J_J,-: r! -G i,.L: "r<i).-j4.lL-i üiil

loaeili izgubiabdest.'rlr --f r: rl *!J !--r

rtt'Sahihusuneni Tinnizi:343/2,ht.2161. 1 S a h i h L\ ,i r ne n it b i D a v u d :l l 0 / 1 , b f . 6 1 8
1r Buhat ja: 131/2,bt.617 lMuslmr 459/1, ''r
br. 649. Ovo jc Sa/rihr,rrr€ni'n ^/effi: 175/1,br. 7EI
MLrslimovav€rzija. '
S a h i h rt L t i ) e n i l bln\ 4 a d ; r l . i 4 l l , b r 8 1 6
tfii
UmerSulejmanEl+tkdt _
"DoistaAllahi melekiNjegovi -
blagosiljaju
donosesalevatna one kojiklanjajuu safovima, , Oni koji obilaze bolesnike
a ko popuniprazninu,Allahmu,tim njegovim prenosl
l Davudod Alia ibn EbiTaliba,.S,
öinom,podile stepen,'475
lahovPoslanik,
*, rekao:
Oni koji ustaju na sehur L p;':ll .!--r u-,r r4 LFJü..l- : * .ir ü-J Ju
j ii t Js) ,C4- j- d iti:-+ .Jr -jll
U lbn Hibbanovom sah,hui Taberanüevom
MuuZemulevsatu,sa dobrim senedomse od s:- .J ü';.r:{ eU, -;Jl Ar*- .-. p; t-...@ .Si
prenosidaje AllahovPoslanilrg,
lbn Umera,n*6,
+!!i -.i,J;4Jüi.sr
reKao:
ema pijednogfovjekakoji uveier obide
ü'J*--'!'tl & ÖJL:a<)Lr dl ,li ika, a da sa njime na izadesedamdeset
"DoistaAllahi Njegovi - melekakojimole za oprostnjegovihgri-
melekiblagosiljaju
donosesalevatnaonogako ustajenasehur."176 dokne svanei zasadimu seoalmau
Oni koji donose salevat na Allahovog hetu.Onajko obitle bolesnikaizjutrasa
Poslanika r izadesedamdesethiljadamelekai mole
a za oprostnjegovihgrüehadok ne omr
Ahmed u svomeMusnedui Dija' u Muhtoru zasadimu se oalmau D:ennetu."r73
prenoseod Amiraibn Rebia'sa dobrimsene-
domdaje AllahovPoslanik, *, rekao: '
Da li donoSeniesalevataoil strane
"u,tr .J" Je 1t.'t, iOttl .: r. cl- jl F.,f.r +",r. t- I rnelekana nasiura uticaja!
;<J J..:.t!ü. F \ iseniAllah
kaie:
"Nemanijednogiovjeka
kojinamenedonese 't2

salevat, a da nanjegäsalevatnedonosumeleki -LuJre,.:Ji;
\ . 1J 1 i,<i1.; ;<r. . ti,rij, ;)
dokgod on na menedonosisalevat, smanjioili {,-iril
poveiaoon donoSenje salevata."r77 t "on vas btogosiljd; a i ;eleki Njegovi, dd
r75 bi vas iz tmind na svjetlo izveo,'aD
SahihusunenilbnMadtet1U/1, bt.814.
1ßSahihu-l-dZamil 135/2. u suneniEbiDavudt598/2,br.2655.
111
lbldt 174/5. El-Ahzab,43.
108 r09
U,r'!) tLttti;nqtl L; tl,r.1l SviietD)eleka

O,,ajaj-"rllir-irliri'ori ciar.l;srlzvii-.1-i t.i , l nik,j-it l\4oliteza sebe samo dobro,.lef,doista,
c,'rri :'j\i i -t-, ' . , l . l; n melekjaminuluna ono sto vi govorite."""
vjernikeirral-.opioit njihovihgileha.Ovoirl,l
uricajaira naie Ltilucivanje i iztravl.jenje. te ure Mole zn oprost grijeha vjernicirnt
lazakiz tame nevjeritva,idolopol(lonstva, grl-
UzviieniAllah nas obav.jeitava
da meleki
jehai neposluinosti u svjetlokojeznaaijaslloarr
molezaoprostgrijehastanovnika
Zemlje:
putaimetodeisa spoznajom Putaistine,a toje
je
islam.To naieupoznavanje saonimito Allill ---,ü:rJ -J4r ct- r!\! o

o J I ' d \ t r i T t. d a v - n j p\ v , * l l dk o j er a . u p u c u ' . . ;iir;':ryi j \ J--i"-,--,.-
na istinuu djelinra, rijetimailitnostima.
i 1.;'-jl
"Gotovo da se nebesa rcspodnu jedna
Arninanje na dovu rjernikr iznad dtugih! A meleki veliaajuihvate
Melekiaminajuna dovuvjeinil(aizbog toga Gospodaß svoga i mole oprostaza one
kojisu za Zenlji. Allahje, zaista,taj koji
dova brce l)liia piilrvaianju.U Muslimovon) 32
p rc3tai kaji je mi Iosti,t."1
s.lrihui Eb.rDavualcvom Srrcr]Nsep,-enosi o.'
UzviieniAllahnasu sufiG.rltiobavjeatav. cra
[[iJ Dercä':.,i] oiro.'i Vjerovj?s rii(a,.., Llitii,
melekikojinoseAri i kojisuol(or.jega, smatrajrl
r lr^: . ror, . . o Lr ^ , . t , , .r . t , , . " . v . .
AllahaUzvi5eFog tistiir od svegaio!eg,pokorni
l , n t " " r . :u . . ' . , . p r n l , , rL t o d r U e , , , \
suMu,moleza oprostvjefnikapokajt-iika, mole
giaveje nrelek,hakoon mol za svollabfaia UzviienogAllahacla ih spaslocl vatre,uveqe
dobro,ka;e r.releiiz:du2enza njeqaiAmin,i i h u D i e n r . r ei st a c u v ai h o d t i n j e n j ag r t e h ai
tebl isto.'ru neposluinosti:
. . , l o q " , o . l o ' . r - l I l o L . - ; g o v . , . . r. , n
J.; :Jr
bivaprimljena, vje nik ne trebadä moli protiv
sebe.U [,4uslintovom Sahihuod UmnruSeleme
se prenosida je rekla:"Rekaoje AllahovPosia
'"! lvluslim:209,i/,+,
b12733i Sahihusunent tbnt\/1dd2e:
t 19/2
' M L5 n ] ]i r t t , / 2 ,r r .
!r0
Ovoje Musli ovaverzija.
br.2340. " E t ! r , r' l

t 0
UmerSuleimdnEl-Eikal

tY .r'J iJ'J i)t JJe ''L- Ftb'rr q) F:'+' d Allahapostojemelekikoji kruie pure-
, -',', ' . i , . . a a,1. .r1.. . : i j. . t- raäeCi one kojispominjuAllaha,pa kaoa
i<"Lr ,i Fl r5i.:r) üi:ti i4-ttl ;4(
'' kojispominjuAllahapozovu:'Pridite
' |:ü- ..t',,r,e:\
;l !u , l+: 'ä -i; l; ori::"r ' - "rf) "Okruäeih kri-
)ito traiite'.Poslanikkaie:
1'4i[1Ät dunjaluikogneba."r3a
we do dunjaluikog neba."r3a
"Meleki koji noseAß I onl koji su okonlegd
Muslimu Sahihuprenosiod EbuHurejre-
veliEdjui hvale Gospoddrcsvogo I vjeruju
je rekao;RekaojeAllähovPoslanik *,:
u Nj i mole se dd budu optoiteni gfijesi
vJerhicimd:"cospodoru nai, n sve obu- &JJ)u:J.til ur5 !)/+ ..01rt, V:.+ \t (, t-:--t t
hvaiai milolCu i znanjem; zato oprosti
onima koji su sepokojoli I koji slüedeTvoj (ülD{-llf{:;r ,i-JI.*#,jJ .LiJl,.cl' cl, \[
put i saEuvajih patnje u vdtri! cosf,odoru
noi, uvedi ih u edenskevrtove, koje si im
sesakupitiljudi u nekojod Allahovih
obeCoo,I pretke njihove i Zeneniihove i
potomstvo nlihovo, i one koji su bili dobti; da uie i meclusobno prouöavajuAllahovu
Ti si, uistinu, silan i mudqn I poitedi ih a da sena njih ne spustismiraj,prekrüe
kdzne zbog ruZnih djela, jer kogd n toga okruiemelekiiAllahih sDomene kod
dono po:tedil kome zbog ruZnih djela oji su kod Njega."r85
- fi si mu sesmilovao,d to Cqzaista, veliki
prenosiod EbuDerdah,&,rüeti:"Cuo
uspjehbttit^n
Allahovog
Poslanika,S,
da kaie:
'cia: la 'uar i*)]l ül
Meleci prisustrrrju nauönim i skupovima t gut e.:l-LJ$,'i'J *il
zikra i okruäuju krilima uöesnikeu njima ista,melekiDodmetnukrila onome ko
naukuzadovoljnionimestoiini."136
Buharii Muslimu Sahrhimaprenoseod Ebu
daje AllahovPoslanik*,rekao:
Hurejrea,,#, fobradjela,kaoito vidi5,iine nammeleke
iim inas pribliiavajumelekirha.Kadabi
üiA 4<rJ,JLr d Jl:* d! .! 1 .Ju.Ju.& irJ-"(,l ü. ustrajaou visokomstepenuduhovne
)4f albt s4t"9lt.t-r ljlj.JiillJri,! "Jr Jrtllq, rhari:208/11,
br.6407i lvluslim: Ovoje
2069/4br 2689.
tJJl '1.J1Lile.r-:,,51 (.r:r-iiJ rr*-r- Jl lj"ü :lJrtJ 4ina verzüa.
rn 6074/4,bt.2699.
'3rGafir,7-9.
Sohihu sunenit-Timizit 342/2,bt. 2159.
112
, :... t,..trt.,-.!

ai(ic,ae!ralt,rna:ri riii,io clo !:(,j).1ral itir r|(.:. sjednusluaatiopomenu."Hadisje muteffekun
v i r l j r : i tl n e i e I c i ! i ! j t j r r a: , i r i 1 l i a v a ,l.i ri o , a., alejhi.r3'
s l a i i ! l : . i . i i . r i i , r l i, , . c r o s i[ / r t : i i i t -oi c i l i a n : . , .
Melekipisultepe rijeti kojeöovjekizgovori.
El rrr:dij.t, , ;r ,.r,tcci Allal,ov.rJPosllnilt.r
U Buharijinom 5ahlhui drugimzbirkama sepre,
d.i ie ..i.:,cl
nosihadisod Rifa'ata ibn Rafia,:. , da je rekao:
'lednogdanasmo klanjaliza AllahovimPosla
n i k o m , ; :O . n j e , n a k o ni t o . j e p o d i g a og l a v u
: : -j. j'.-._1,,r l-<jrJ . i-,jt_j- .:,1 -i_
sa rukua rekao: Semia'ilahu limen l'tamideh
"
i.lio .irilnca. .rallojje lL.l r'r":ojn ciitsa, k.(t. - Allahiuje onogako Ga hvali'.Nekiiovjek.je
L ' , \ ' l | . l i t . . , , u o i e r, . - , t . r o . r - l : . . tada izgovorio:Rabbenalekel-hamd, hamden
srvlr,fieleki bi se :a vtma iLrkcvalii llrsjeai\,.1 kesiren tajjibenmubarel(en fihi'.Nakonnamaza
va:su vaiim kuienta ir-ttvai nl putevima."r! A l l a h o ov o s i u l i k . j e . p i l d o :h o j e t o l z g o ' , o -
U Tirmrzij:notr= i ivajetr se od flarzala pr{l
rio?'Taj iovjek je odgovofio:la'. Poslanik, =,
"Rekao je Al ahov Posianil.t,:
refe:Vidiosanttricleset inel(oli1(o ntelekakal(o
nosi da .je r-.ii.o:
senatjeaukcjiaeod nJihzapisatitoprvi'.""0
l(acliibi irili uvllellclal(vi kec i,io ste Lt ntol.
r v o p l u r l , u q rt r c r i , r ,t , , . 1 " r o j " p t . l
.. .. :\,r r l . . . . . , . ' . . : , , r ' r . r l , r, ,
d o b | ai l o j a d j e t a .

l\iclehi ui;isrLi-.r
Smjcnjivanje nrclclia L,.itlrras
one iioji plieultvujri diunrl
Ovo su [-]eiekikoji kru2eputevimatraleti
Ovi nrel,"kiirii i lel(a djela ljudi, pa bilje:(
o n pl o j i , i , . z r l .ir p , i \ u. : v L r u. , J p o v i 1 r , r . . r J .
, ,, l ^ii d.t .. . ,..,1,, nr urj , t.. rlu . j .
njujuaise kod nas;jedna grupa clolazi, jedna
se pi-onosr cta.jereliaotRekaoje Allahovpos ani
odlazi.Onisesastaju na sabahi ikindijinamazu.
k , . , : , , K a c i a d o d e p e t a k m e l e k i s tnaanvuf a t i m a BuhariilV[!siimprenoseoclEbullLlrejrea, . , dä
mesd:idaupisi,t.jua jednog po.jednog,fjd Kdoa j e A l l a h oP ' ,
v o s l a n i k , r e k 6 o : , , D o iksor ao A l l a h a
imarn izade (na nrimber)savt! svoje listovei postojefieleki kojisesrnjenjuju l(odvai. Jedni
r ' r irV L L r r l i m : 2 140, 6bir 2 7 5 t t ! [ 4 r k i , i L r i] r r ! i
rllr:4:a,t, b, ttErl
" q 5 . r h i h us u n e nt T i r l 1 ] i z2' r9 8 / 2 , "Bul . izl l I,br./99
bt. 1991.
v_
!, .. i ;!at1L.:. : sljELaelelll
i. , .,!, i: i t'r, ;,r li Oi i!..
, .r,ijü i a.. pogledaoi ugled.o magluili obJakkoji ga je
bio natkrio. Toje spomenuoVjerovjesniku, ,:.,a
i)ari.ivi,r
liaj(l\/i:, tj.t iirllitaiirj,ilJ\;Goaparai, 'Uai, je
, on mu je rekao: to smirenostkojasilazi
Oirüajboljepozniije-rjih:,,|(ai(o jte osiavilii..rli,. prilikomuöenjaKur'ana iIi kojasilazir.adiuöenja
rciilove?"C ni ka:,-t:,,Ostavili sic iir klalllajuii,ri Kur'ana."r!i
dcili snrotm u tilenrrtku kac]asu l(lanjali"",l Od EbuSeidaEl Hudrija,r, se prenosida je
lvio2dasu ovo oni koji uzdiiu dJelaijrrdi Usejdibn Hudajrjedne noaiuiio na mjesrugdje
Gospodaru. U ivluslirnovom sdhihuse od Ellll suii hurme,pa se njegovkonjuznemirio, zatim
N4usa'a El ESa'rija, i , prenosiCaje rekao:usLao je nasldviod uaenjem. d or seponovoL..arorri-
j e A l i a h oPv o s l a n irk. , m e d un a m as ap e tr ü e i i , rio, pa je ponovo nastavio sa utenjem,a on se,
pa Je rekaor,,Doista Uzvi<eni Allahne spava,i takodetuznemirio.Usejdka)e:,,Pobojao sam
n e p r i l i aN
i j e n r ud a s p a v aO . n p o d i t ei s p u i r ä s ed a n e u d a r i j a h j up.d ) o n -u . r o L on j F r r ud
nafaku.Njernuseuzdi)udjelanoii prileoana,a poviaemojeglave.jebilo neito poputoblakau
djeladanapiijenoii...r"l kojemje bilo neito poputsvjetiljki. Tajobtakse
uzdizaou atmosferu svedok mi senijeizgubio
UzviieniAllahje uz.ligaopolciajsnbahskoc
iz vida."
jer ltjeitil iliisLrstvujt
|]arjaza, r trelekii,,l
tr olir!1
Lrzcfüjer ito iivr u zorUmnoqiprisustvuju.,",, On ka:e: ,,Sutradan sam otiiao A anovom
P o s l a n i r . u. ,.r . l a o m u \ i 1 o r ' J r u , t o u l j F -
stu gdje suiim hurme,pa se moj konl uznemr
i',ljihovo ;ii:r:,::er-.je
kada rjernik uöi tr{uri,.rr
rio".Poslanik,,., reie: ,,Uai,sineHuda.jrov". On
nra ntelekakojise spuitajusa nebesakaLla odgovori:,,Uiiosam,ali se poitovomoj konj
sc uii Kur'an.Muslinru svorneSohihlpreno: u l n e r r o . D o . l a n im l l t - , " U r i . , r pF r . d d j
oclBeraibnAziira,, , daje rekao:,,Jedan tovjel< r o v ' O r o o g o v o r.iU : c i oq a . r "r l.r , e p o | | o . , o . n o j
io .rj o sur. r r r r t r o l j - L l , l r z i nhi r t dn i F g o". konj uznemirio". Poslanikmu reae:,,Uti,sine
2ivoiinja.lto.jase odjednonrpreplaiila,pa je Hudajrov'l a on reie:,,Prekinuo sanr,jer je Jahja
bio u blizini,pobojaosamseda ga ne Lrclaii, pa
Br rrri l1l6ra,lrr.l2rJ l"4u5iirr:{lr./1,
br.61.1.
'' l"/l!5lil]l:152,/1, samvidioneito poput oblakau komese nala-
bi. 119,.!
[nu! nrovor]r
ziloneito popLrtsvjetiljkii peloseu atmosferLr,
F Isr;,/8. i'' tuluslinr:5,17l1,
br.796

r
svedok 9a nisamizgubioiz vida,,.poslanik,g, je doprla do tebe vijest o uvazenim
mu reöe:,,[osu bili meleki,kojisu te sluEali. Da F lbrchimovim kadd mu oni ualol,ei
si nastavioutiti i ljudibi ih vidjeli,jerseod njih i "Mirvama!", i on rcöe: "Mir vomq,
nebisakrili.a,s heznani!" I on neprimjetno ode uku-
svojim i donese debelo tele, i
im ga: "Zst neaete da jedeteT,'
Dostavfaju Allahovom poslaniku osjetivtiod njih u duti zebnju. "Ne
selarneod njegovogummeta 5e!" - rekoie, i obtodovdae gd djeia-
kom koji ie uEen biti.aeT
En-Nesai
i DaremiprenoseodlbnMes,uda,.&,
dajerekao:'Rekaoje poslanik
Allahov *,: Zekeriju
Jahjom:
'.i"Ät jr
{.iü-q- 4<)- 1ijjl
p:IJtf .r,rr:J+ .r..,11 i'i-t 4]a. ;16i'" ikÄt J:6,
"Kod Allaha postojemelekikoji putuju po I ."
\!r"':l
zem|jiidostavljaju
miselamemogaummeta."re6 je on u hrumu ,toioo u namoru,
go zovnuie: Allqh tijavua rcdosnu
Obveseliavanjevjernika vijest: rodit Ceti seJohjd.aeg

Donijelisuradosnuvijestlbrahimuda te biti nüesamoograniienona vjerovjesnike
opskrbljen
dobrimpotomstvom: nike.Melekimogudonositiradosnevüe-
rnicima.Muslimprenosiu svomeSahihu
.- !,,, ,
{r, rrrti il;4_.Fr a:til4, c.i.r, .:JülJ;) da je AllahovPoslanik,*.
Hurejrea,.&,
.t;r&t A{;t,iJiuit: jGc5,-:t
ja
,li-:;:ü ; iji; viiu pj;u>,--ii ' ,-;; .ruar1: o1'q,;;i u1V
e.
. t . ' ' i )r?..f. *
.
teP t! ulJ ;r 'l trtui4; E,
* :s *,* :-r:tj" t'a*iu,g'p a
i,5Buhari:63/9,br.50tBod lvluhammeda
ibn lbrahima,a
l; ,gL:r .]!;.r,;.rj, ,,, 9 ;'rri i,i ,.rur"; j
on od Usejdaibn Hudrüa.prenosi9a i Muslim:54711, . 1 ,' , ' , ' 1 , . , : 1 , - , " . , . t . i . . : : , , , - ' "> " -
br ?ty Jr)4P rs JaL / r''rrJi:r-'_Lr'4,.)_;Jr,:+JP
796.Ovoje Muslimovavelzija.
1'6 Mi:katufnesabih: 291/1, . '+te;i$uÄi'ati'".
bt..924, Recenzent/lr,lkata
tejh NasiruddinEl-Albanikaie:"Njegovsenedje sahih,a Ez'Zatijat,24-2A.
Hakimgasmatrasahihomisa njimesesla:eZehebj.' Alilmrän,39.
118 119
"Doistajenekiöovjek
obiiaobratau drugom
selu,pa je UzviSeni Allahna njegovomputu Bore sena strani muslimana i
postavionekogmeleka.Kadaje on doSaodo uöwööuju ih u ratovirna
melekaon gaje upitao:"KudaieliSi(i?"öovjeft
Allahje pomogaovjernikevelikim
mujeodgovorio:Zelimposjetitibrata koji:iviu
"Da melekau bicina Bedru:
ovomselu."Melekgaje upitao: likod njega
imainekukoristkojubiuzeo?On odgovori:,,Ne, ..jl; ;i,.<i++:;u ;< I dE- :"11
osimtogalto ga volimradiAllahaUzviienoga."
{;,i.*dr
Melekmu odgovori:"JasamAllahovizaslanik ste od Gospodarusvoga pomoa
tebi da te obavijestim
da te Allahvoli kaoito ti on vam se oddzvdo: "Poslaeu
volii togaiovjekaradiNjega."',, u pomo€ hiljadu melekd koji Cejedni
Aiia, r.a.,prenosida je AllahovPoslanik,*, zo drugim doloziti.'Dü
rekao; ,'3J;äiÄ'i;c tr,ipiJ,'qh,F; Ä'}
:l-J 4' &l J"e Äl ör4 JU :cjtt t-{.:,4ilLe"rJi,:JL, ü, ,'.iifü F;jj Fjj ii ;<,4 lt,x+i i,l
.OL"t ,r^ .Jrt+ uf J" öJ- d .iL J.i ,q4 , lLll d ,i:,Ji ;j ;' j iu:ift ,i,V örü :nj */t j
.ü".. ,jrlJj' ü. ti, .:i.röl :.ltii ..!1.r" lj.ü k;slt La? z3ÄtJ' -t'ti*4 "e: $ :* tt-;
"Pokazalasimiseu snu.Doniomiteje melek vosje pomogaoi no Bedru,koda ste
u jednom otcüepljenom komadusvilei rekao malobrcjni - zato se bojte Allaha, da
"Ovoje tvojaZena."Skloniosamodjetu sa bili zahvdlni - kad si ti rekao vjemi-
mi:
d: "zat vdm nete biti dovoljno dd vdm
tvogalicaa ono bjegeti, pa rekoh:,Akoje ovo
vai tti hiljademelekou pomot
od Allaha,Onte datidabude.,,oo ? Hoie! Ako bude\e izdtZljivi i
'eMuslim: 1988/4br 2562 posluini, i dko vds oni nopddnu odmah,
'@Biljeziga Buharia ovim tijelina dr vdl te vdm posloti u pomoi pet
u Knjizio brcku:1AO/9.
br.5125.Prenose ga i u Menokibu-l-entoru.223/7,br.3A95, hiljdds melekq, sve obiljezenih.a0'
u la'birü 399/12,pod br 70lt i 7012,prenosigaMuslim: El-Enfal,9.
1489/4,bt. 2438.
Alilmran,
123-125.
120 121
Ui,t 5t! i,nan El a\! .:
Sljkt!eteLL
3 L r h a Ir)rrrrr.r::i
i rr 5fi)iI-. s:ihlirr;ci,rjr: All.rr.,, U s u r i A llim r a nU
, z v i i e n i A l l akha Z e :
P o s l a n i l , ., -'all3j r lleclrare;i..r.:
l - r * F \ 5 F
.,_, i )1.-L - , __," .-.t-1. ., . .
.^ ,.,.-.-., - ---.- ) --
O v cj - - ; ; 7 1 ,i l ,L r : : oj , . s v o g ; ki o | r 1 a : -gal a | r ;
lrirJrlelllU je lill .a Dl:ft na.r'rl . .' =L=*
"Toje AIIah uiinio da vasobraduje ida time
ljzviii'|li ,1ll.i' ir. oitjasnic mldro:r r s,,,r|r,
slanjaovih nrcl!,1(., pouzdanje u srca voio ulije, - a pobjeda
i .o je uöirt-iaivanje
!,jclril.
dolazi samo od AIloha, Silnoga i Mudrog -,
bofbil nE :r.lil.ovcj siraIi, borba protiv A]lahovili da jednu skupinu nevjemika uniStiili da ih
neprijateljaiLrbijänjenevjernikaudarajuiiih p. osromoti, te da se vrcte tazotarani.":n:
v r a t o v i m ai [ u k a m a l
Jedan od muslimanskihboracatuo je uda
'
._ l: ' r * rac meleka.Uclarioje jednog nevjernikai nje
gov glas,a on je tjerao njegovogkonja.Muslim
prenosiod bn Abbasa, , da je rekao:
l\ilsh je ta zato uiinio d.j bih vas obra,
dav6o i d6 bi s3 tiftta srca,/aaat um;tilo; a - L
i. _5jr -'i r 'nnrL c.i Allali. r.tlah .,. za,.
:--.. _*;".1 ;_.:_. +jJ,_*-. *_i -*-;, "-r"i ,.il
sia 5i!cn i Mudci.,,t,
J liü Lj _5,i.:.,>r L.t"t !__l J _-i; !.] >;,ül
. : -_ . -
t " ' . . _ . r - _ . : r _ , .

.:-i,ir'- :Ja.-I'_.,,; dl_* J -1*r -ü-L J,L,r .'rli!l
1j: -s i. r-'; i
"Kada je . r! ..-: i-!" ". -1.!
Gospadar tvoj nadshnLto meteKe: 'Jedan mr]slimanje
''Ja lLtrno tjerao musflka
sant, vana, L,.tuavrs,it( o',e Aoli vje
r!iju!" U stca nevjernika Ja iu stralt ulitj, rspredsebe.Tadazaiu fijuk biia iznadglavei
pa ih vi po iijama udorite, i udarjte ih po glaskonjanika koji reie:Naprijed, o, Hajzumel"
prstimo.,.rt Tadaugledaubijenamuirikaispredsebe.On
u B u h a r i3i t 2 l Z b f . 3 9 9 s . p o g l e d ru n j e g da. o r , e b i o r , d ae I p o n o : J i
r G E i - E n f a l1, 0 . rasjefenpo licu...paje ensariado<aoi to ispri
r ' r ' E l - E n f al l2,
r o ' A l i m f a n ,1 2 6
127
).)
t:l
Umet SuleimdnEl-E'kal
tao AllahovomPoslaniku, a on je rekao:
s.a.v.s., o:"Gdje?"
Pajeon pokazao
premaBenu
"lstinusi rekao, je pomot
to satretegneba.,207
Melekisu
seboriliiu drugimprilikama.U Bici hariprenosiu svimeSahihuod Enesa,,g,
na Handeku,
UzviieniAllahje, takocler,
poslao rekao:"Kaoda gledamuzdignutupraiinu
meleke: ci Benucanema- D:ibrilovaskupinakada
!;] 6:"q:1$1; it'*',ßit,,t nik,s.a.v.s.,
iiao u BenuKurejza",ro
ia(ilt
g'3;[ s,fi-i'2'
;41;a: 5
'O ujemlci, sjetite se Zaötita ÄIlahovog Poslanika
Allahove milosti
pfemdvamdkodasu do vasvojskedoale, uslim u svomeSahihuprenosiod Ebu
pa smoMi ptotlv njih vjetarposloll,o i voj_ ejrea,.S,da je rekao:Rekaoje Ebu Diehl:
skekojevi nistevidjeti.qs ije Muhammed u vaiemprisustvuspustio
Podiztazomt".,,i vojskekojevi nistevidjeti.,.. na tlo?"Pa mu je reteno:'Da.'On rete:
misli 5e na meleke,kao 5to je potvralenou mi Latai Uzzata, akoga vidimda tini to,
Sahihui na drugimmjesrirna: Diibrilje doiao rno au mu zgazitinavrat ili iu njegovolice
Allahovom Poslaniku,*, nakon nlegovog u praiinu'.
povratkasaHendeka, a poslanik,s.avs.,je bio nosilackaie:,,Dosao je AllahovomPosla-
odloiio svojeoruije i kupaose.Dosaomu Je *, dokje klanjaoda bi mu zgaziona vrat.
D:ibriltresudipra5inusasvojeglavei rekaoje mu seni primakao, a veesepovlaiioStitedi
Allahovom Poslaniku,g: kama,pa muje reieno:'sta tije?'Onrete:
..r.-! r, ir! fcrJt c-.r_,rr :Jlä je izmetlumenei njegakanalpunvatre,
t){.uta:.1,
cl,4-'ul
i krila.'Paje AllahovPoslanik,*,rekao:
.:[r, I ,ri Jl JLrL.(J,Jj):.Jü
.c{:Jl@tü
"Odlo:io i sepribliiiomelekbi ga raskomadao dio
si oruije,takomi Allaha,mi nismo
dio.'4rr
odlo:ilioruije.lzaali protivnjih."poslaniks.a,v.s.,
hari:302,br.4117
i Muslim.
ßa9/3,bt,1769,
107Muslim:1384/3,br. 1763.
Buhatl 4O7/7,b.. 41'17.
'@El-Ahzab9.
Muslim:2154/4, ht. 2797.
124
tl re, !4ejnrqt1 El-jti\.,,
Sviietnei.Aa
iluharibilleZikrai,,rverztuocj l\,4us
imcr,,.n juii da me ubije.Jasampcbjellaoi5prednjeqn,
svomeSahilluu KitdbLtt lefsiru:.:
a on me je siijedio. Zaklinjaosamqa AJiahoni j
'Uzmi lrazgui sveito je na njoj.'On
rekohmu:
Za6tita i pornoi dobrim robovrrn:t ali ja ielim da re
mi reae:'Toie svallakon'lo.je,
i orklaljarr.jenjihor ih reikoc,r ) l a a i o
5 a r ng a A l i a h o mi k a z n o ma, l it e
ubijem.'
UzviieniAllahialje melekeda zajtiteneke on nte cbazifao.
dobre robovekoji nisu v.ierovjesnici.
Ovo se P r e d . n, " , , . r , j e r : r ' . i , ' r r . r : 1 , , , ; , r
nroZeodnositi na dogadaj koji se dogodio me ostaviS dcli klanjamclv.:rekata'Oii iri reie:
nekom tovjeku,a koji lbn Kesjrspornrnjeu 'PoZuri'.Siaosän l(lanjati. Zbrl(aIo mi seono ito
komentaru rUeiiUzvijenogAllaha: samznaoiz l(ur'ana, pa se nisat-u moEao5jeriti
"Onaj nijpdnoor, " r . . O , t u o . " m . r . ' .
, . - h L , r| j , . I
koji se nevoljnjku,kad mu se obrati,
je govorio: 'i-laicie, zavfil.'Allnlrje daodn inoi ir'l
odaziva,
i kojizlo otklanja.,,rrr
On ka2e:,,Hafizlbn Asakirsporninjebiogra- usnanlair.riskr.,rijeii:
"Ancj kcjise jlevaljn!kL!,k6ti nu
fiju aovjekakoji se zoveEbuBekrt!4uhamme.l se obiati,
ibn DavudEd-Dinverj .dazira, i koji tlc ctl.lar,jc.":
poznatkao Ed Deki Es
',
5ul. Ovayicvjeli l<aiej'lznajnrijivao sarr mazqL rda :;iii-tlvidio konjanil<aiako cle o<i uli,;;t
za Jiihat-lje ,td Danraskadc grada Zubclana doline i LrnieEovojiuci je irilo koDlje.t'ljin1.l.
Jerlairprt le u1-j.,rhao nrrkito\jek. Na putu rnlo gadao o\r.'J iovjeka i pogr.)cli o .la Lt sr.,.. Pi;o
proSJi poreclnekogputeljkakcjj nijeb:o u upo je iritav. Jn iam clcirvatlokonjanika, r'el(ar:
'lako
trebi'.Cn mr reie:'podi ovim pulem blizeje'. tr A ih;r, ko si il?'Cr! rei:c:'Jasarr izarl.,-
Ja sarr rekaot'l!emapotrel_.el On mi feiej,Ali, nik Onon l..ir 5,.odaltr,,lonorre ltoje rr nr:voir l
blii-.je.' I rni smo otiili.Doilj srnodo krievitoll otklarja loi.. ocl njega'.iJVäjio\j.k ka:r: 'l.Jzeo
mjertai dubokecioiineu kojemsenalazioveliki san'rtaazct,.i iiovar ir/f,riiote zaliav'.
brojleieva,pa miovajaovjekreae:,priclr2i glavu irr ärjei ovo.la je I 5ianj. Diib-l.i (l.r ilorn.'
mazgeciasjaiem'. I onje sjahao, zagrnuorukave, gne l:rxn;I.:rvojmajci ! ]!lchki.U BLthar, itre ro-,i
pokupiosvojuodjetu iisukaonoZnamlerava_ od 11,,.'r
/r.iasa, . , a or ocl Al af ovocj foslani-
rrBrhari:72418,
br,4958. fa .. r , , , , 1 i. . i r n 1,'.r'
:'r En-Neml,62.
r 'l',i :
:n
sinomlsmailomi suprugomHadieromu Meku
desethiljadameleka."Prenosiga Nesai
lsmailovamajkaje iurno triala izmeduSafe
i bn Umera,2r6
Mervesedamputa traZeiivodu i kadaje pri- j

5laMerviiula nekiglas.ponovoje postusala
i , Pravljenjehlada öehidimakrilima
öulaistiglas,a zatimrekla:',Culasamte,javi
se lBuhariorenosiu svomeSahlhuod D:abi-
ako mozei pomoai."Tadaje ugledalameleka
, da je rekao:,,Kada je ubijenmoj otac,ja
na mjestuZemzemakoji je zadnjimdüelom
otkrivaonjegovolice iplakao. Branilisu
svojenoge ili krila,udariopo pijeskui pojavila to nte bra-
i da to tinim, ali mi Poslanik,*i,
sevoda.Zatimjoj rekao:"Neboj seda iei biti ). MojatetkaFatima je plakalapaje Poslanik,
ostavljena. Ovdjese nalaziAllahovakuia koju .s.,rekao: "Plakala
ti ili ne plakala,
melekisu
ce sagraditiovo düetei njegovotac.Zaista, stalnoprekrivalisvojimkrilimasvedok ga
AllahneieostavitiSvojerobove." pod glil'
Melek koji joj je dojao je bio D:ibril. U Buharijeovo poglavljenaslovio; Poglavlje
o
Musnedu seod lbn Abbasa, a on od Ubeiiaibn ravljenjuhladaiehidimaod stranemeleka.'rT
Kabaprenosida je rekao: ,,Nakon
Sto;e O:i
bril iskopaoZemzemsvojompetom,tsmailova Meleki koii su doöli satabutom
majkaje poielasakuptjati pijeskom, paje Alla_ kaie:
UzviieniAllah
hov Poslanik, s.a.v.s.,
rekao:,,Allahse smilovao
lsmailovoj majc;,daje ostavilazemzemda teae i,;is' - 3,! &L.,i<i.rli il ü S iu,)
on bi bio rüekakojateie.,,,r5 it'";,j',5 1';GA.i f3:'
4zaÄt';ii.,31.
"znak njegove vldsti" - rcie im viercvie-
Prisustvo melekadienazama dobrih liudi snik njihov - "bit ie kovieg koii cevdm stiti
'r6Hadiso potresuAßa zbogsa'dovesmrti.Prenosi ga
Rekaoje AllahovposlaniL&,o Sad ibn
Buhari:122lZbr3802i[4uslimod Diabira: br'2466
1915/4
Muazu:'Zbog njegasezatresaoAr!, otovrena Kadaje u pitanjuprisustvo melekadienazitojeu Nesai-
su mu nebeskavrata i prisustvovalomu je jinomSunenu. Pogledäj: br
Sahihusunenin_nesai:441lZ
'l5Ahmedu svome 2816.
Musnedu:t6.l/5. '\' Buhati.32/6,bt. 2416.
128
129
Une! SLttejryan
El E.kal svijPtn"].,:<u
t koji te meteki:1osiri,
u kot.'lete bitismlre ., a on od
Buhariprenosiod Ebu Bei<reta,
nje za v.ts od Gospodar1 vaieg i ostotcll
onoga ita su Muss i Harun ostcvili.To varn Allahovog da je rekao:,,Ul\,4edinu
Poslanika,'=,
je, zaista, dokaz, ako ste vjernici!,,r'B prijetnja.
neie uii Ded2alova Onaie togadana
Allahnasje u ovom ajetuobavijestro oa 5Ll imatisedamkapijaina svakojod njihte biti po
melekisinovimalsrailovim tada donüelitabut, dvameleka."'r'
da bi ih smirilii uivrstjlikakobi znalidaje Allah Buhariu svomesohlhuprenosidaje Allähov
odabraoTalutaza vodu i da bi ga slijediiii bili rekao:"l.labrdskimstazama
to4-
Poslanik,:l:., Jine
mu pokorni.
sumelekiiu nju nete ufi kugaiDed2al."' ro

Zaitita N{edinc i Mckke od DedZala
Silazak Isaau druitvu meleka,
Dedzalae,kadase pojavj,uai u svakigrad
osimu Mekkui Medinuzbogtogaito aemeleki Tirm'ziu Surenuprenosihadisod Nuvasa ibn
j:,
, a on od Vjerovjest-tika,da je u
Sem'ana,-::
iuvati ovadva grada.Muslimprenosiu 5vome
SahihuhadisuFatimebintuKajsizpriöeTemima sidelsasinj\,4erje-
hadisuo Ded)alurekao:,,|(ada
Fd Darijada je Ded)alrekao:,,-Ja sam Mesjh min u isioinornDamasiru, kod bijeleniunareu
Ded:al.Uskofoie []i se dozvolitiizlazak.l7-a(i istoanom Damasku sad'ramirir.na dielaodjeae,
cu,hodatau ZemIjom,neaeostatintednomje n d c l o n j e nr,uhk u1 dl t l , ,( i v d , ' , ] - l -^.l
sto,a da u njegane udem,sveu ietrclesetnoai.
Neauuai u lt4ekkuiTaribu.Ova dva gradasLr ,V[Cla:(l!U rasll1lt lri]rlir rl'lC 3itrrrun!
mr zabran1ena. Kadagod pokujamda udemu
.jednuod njih,doiekatie me meleksaostrom Od Zejda ibn Sabita,. , se prenosida je
sabljcmu ruci,odbijajuaime.Näsvakomnjiho rekao:,,euo sam AllahovogPoslanika,,,,,
cla
vom prilazustojemelekikojiih iuvaju,, ka2e:,,Blago
li Samu,blagoli Sarnul"Rel<li
sL-r:
Ona kaze:"Poslanik, je udariosvojrm
s.a.v.s., :r' Buhari:90/ll, br.7125.
stapomo mimberui rekao:,Ovoje Tajjiba, ovo
r:' Bur.ri lCl/lJ, bf.7'l:3
Tajjiba, ::' Silaz.k15.a,ä.5.,je poLvr.lcn u [4!: lnov.in]tdirrrtl:
Je ovo.ieTajjiba."
t4isleai
na Medjnu.
22591'1.lr 2rrl0.sponrenutl haclr p !'r .r! i nn zi,pog!
''dEl Bekare,248.
dat\(rt)itit)lneni 1I iniz| )t,)/2 lt t t,t5
|0
U,).r St!:.incn Ej,Ea!<i! svii?tnejele
,,All.inovPoslairiie, z,rito?,, On je rijeiimamelekailit aem'r oproiienigrijesikole
lrovintelcl(is!tra!irilisvoj.tl(rilanaclS anrori,",
je Patinio;'))'

I(ojc su n:rgr:rdei scvlbi u Odros melekaprema
poclrrdarnosti samelckimat nevjernicima i grijeönicima
U dvaSahihaseprenosida je Allal]ovposla Prethodno srnoobjasnilistavmelekaprema
nik,,-:,rekao:,,Kada jmam izgovoriamin'izgo vjerni(ina. i na osnov!.r
loga se ol)ia:nidvd nii-
voritei vi. Onajöte se izgovaranje rijeti amin hov stav premanevjernicinla. l\4elekine vole
podudarisa izgovaran.jem melekabit ie nru nevjernike,nasilnikeizloaince, itaviieproti,,,
njih
oproitenigrijesikojeje ranUeuiinio.,,rrl suneprijateljskiraspoiozeni i borese.Oniunose
Buhariu svomeSahjhuprenosi:,,Kada neko nemiru njihovasrca,kaoito se io dogociilou
od vas kaie arnin,itneleki na nebesimakaiu bicina Bedrui HendekLr. It4iaemoovdjedodati
a m i n .P a ,k a d as e n e i i e a m i n a n jpeo d u d a rsi a joi ono ito nijetamo spomenuiodetaljnoisa
d r ' r n l l i ' - m r l e l . d o i t . . m J o n r o ( t . n iq n J FI objainjenjem.
i<ojeje Iiinio.'r
51.uit:tlje ["o:n,: nev-ijiiiiiciu]:i
BLha.i i)renosloc I |rLtHu.ej ea, , cla.jeAllil
ll.r!' Posia.lil, , ft,'kro:,,Kadain.ramka2er5eDi had. bi r-i .o .l I rr l,i^ rr I . rgonj,1 i |j
.tIIah u Iin en hati i ilelt, r ecileAlIahr.trn ntero bbet trt gov narod ustrajaoira optuzivaf]i-rza laz,l\llall
lel\e+htN11d, jet,.bi.ta, iUe rijeiise pr:cludare bi, u vec ni sluialeva,na njih sp!-ri.iao kaziru,ioni
s:
koji bi izvri ii l<a2njavanje ne <aclabi bili inclclti.
: \ r ' ., . , , n : , , d, o . ,
( l f o 5 i r ! i r | r .ki . : e O v ; j h . L j i 5 j { ] s . t r t r i b t l e j € ! a
rmz,
r . r r r n r 5 v o r i c , a f t / J i l d r . t ! i A h m . L t , r s v o m et r u J l r . r . / r l {-lni6trerr.ic
Lufo.';'.ll;r:-oda
l ( , r i el J a k i m :' 5 n h h l e p o u v j , { n r a B L r h : r t j e i Murlrnr. S. Ä,4e el(lzadu:eniza LrrlilerijeLutovanarocla
r l j i m r e s l o : o Z . l r e b o n a k o k a k oo n i d v o j c a
le ka:u.,, sudoill Lrllkunr adicalijepogizqedai Lui,a.!.,
M , r . r zt i I T e r y t L vo e l t e t h l b l kr a t e : , , p r o n o 5 e t b n H i b b a n
9a
u s v o m es d h r l r !i T ä b e r a nsi a v j e r o c t o s t o t n isme n e c i o m
ih je r q.J!iio.l\ijegovniiod nijezrao ;: njilr.O
r : r B L r h a r2i i6 2 l 2 ,
b r .7 8 0 i t \ 4 u s l i m : 3 0 7 /b1r,. 4 1 0
n f , . , , i . .r r , i i . r r , r ^ . , .
ttl Buhati, 266/2, : BLr.r
bt. 781. Ii 7!6
,.:ilrl
El
; hiD' I t'lPtn.n Ft-F.t ^,
Svijetmeleko
b a n od o i l i , 2 c J e i l dsaan j i n . tuai i r - rnee n r o r ap, . l gostenjegovetraZili,pa sma ih im oslijepili:"lsku
ih je Lut,a.s.,ititio i govorioin.r, aJisuoni odbili sitekoznu Moju i prijetnje Moje!'l)a
D2jbrilih je udariosvojimkrjlomi izbrorm ocr, U zoru ih je Uzviieni Allah wtialio'.,,t kada
pa su oslijepili:,,1kad izaslanjci Naii dodo!e pade naredbo Naia, Mi sveprevnusmo, ono ito
Lutu,on se zbog njih nadeu neprilicii bi mU je bilo gate - bi dolje, i na njih kao kiSugrumenje
teiko pri duii, pa reöe:"Ovoje muian dan!,l od peiena blala spustismo,koje je neprekidno
narodnjegovpohdi njemu, a i prie su radili sipolo, obiljeZenood Gospodarutvoga, - a ono
sramotna djela."O narodemoj",- reaeon _,,eto nije daleko ni od jednog nasilnika.")1e
mojih kaeri,one su vam tisti.je!Bojtese Allah lbn Kesir u svome lef5iru ka:e:,,MudZahid
'DzibriljeuzeoLutovnarodi, zajednosa
r p r e d g o s t i m am o j i m m e n e s r a m o t i t eZla r kaie:
meatuvama nema razumnaaovjeka?,,,,Ti znaj njihovomsrolon i imovirrompodiqao rvis,
da nam nisupotrebnetvojekaeri,,-reko<eonj tako da su stanovnicineba iuli lave2njiho-
"tidoistd vih pasa.Zatinrih je izvrnuo.Podigaoih je na
. / n a s\ t d h o r e m om r ' . A l td aj a s a m o
imammof" - rete on "jli da se moguosloniti donjemperjusvogadesnogkrila'."
na nekogsnäinogl"A melekirekoie,,,,O S p o m i n j ier i j e i i s l i i n eo v i m ,a l i n e n a v o d i
Lute,
mi smo izaslanici hacliskojisvjedoiio ovorne.
Gospodara tvoga,oni tebj ne
mogunauditi. Ti krenisaieljadisvojonru gruno
dolranoaibezZenesvo.ie, Proklinjanje ner'.jeroiLa
njuie zadesiti istolto
i n j i h ,i n e k as en i k oo d v a sn e o b a z i r e lR o ki m U z v i i e n i A l l akha Z e :
Jepraskozorje, a zarpraskozorje nijeblizu?,,16 - . l t " + i * . r . . ,
l b n K p ' i r L a l e :S p o n i n j Jd d i m j - j z d 5 d o ' -
- ' , - \ , : -
DZibril,a.s.,i udarioih po licimasvojim kri
; . . , . i " . . .
lom, pa im je istjeraooii. Ka2ese da su upale : . i - . . . _ -
u potpunosti,nije ostaloni njihovamjestaniti ,,Allah neie ukazati na pravi put onim ljLl
climd koji su postali nevjernici, nakan ito
traga od njih...ka:e Uzvijeni:,'Onisu od njega su bili vternici i tvrdi!i ,1aje Poslqnik !stina,
" Hud,7781. l'E (.:n€i,lZ
'11El Bidajewen nihaje,19771 ' " l l r d . 8 2a r - ' l
ti.; I 15
Uneü!/lejryslt El.E*9t Sviietnel.l,,l
a pruZeni su itn i jasni dokozij NeceA olt
U drugornrivajetuu Sahihustoji:,,Dok
s en e
Ltkazatin6 pravi put noradu koji san seLt
vGti.Q3)
nepravdLt tini. Kazna im je prckietstva
od Allaha imeleka isvih ljudi, nad swma
niima "zto
2) Nleleki proklinju onoga ko uperi
kl svornebratu gvozdenu iipku;
Takoder,kaie:
Muslim u svome Schlhuprenosiod Ebu
. - . , . _ - . . . _ - _j . . r.a.,daje rekao:
Hurejrea,
.{j---:;i *ü t;_<)j : ,,Rekaoje EbuKasim,:::,,Onajko ka svome
"Oni koji ne vjeruju bratu uper; gvoide proklinjuga meleki,pa
i koji kao nevjetnici
umru - zasluZuju,doista,prckletstvoAIla_ makarmu bio bratod njegovogocaimajke."rra
hovo i meleko isvih ljucli.'.i
Prokletstvo melel(aukazujena zabranjenost
Meleki ne proklinjusamo nevjernike. Vei ovog tina jer se ovim zastraiujebrat vjernik.
mogu proklinjatii one koji iine odreclene
gri Sejtanmo2eöovjekazavesripa da ubijemusl
jehe,a od njihsu: m a n aO. v os ep o s e b n o d n o sn a m o d e r n o o r u -
Zje Io,e n ozeupalii i u lr -d rd,mdnl. g F\l -
tr)i'lcicki proklinju Zcrrukoj:r sc ili uslijednenamjernog dodira.Kolikoje samo
rrcodazovcsvorle muiu; ovakvih5luiajeval

BuhariprenosiLtsvotneS.thi
hu od EbuHurej 3) I4elehi proklinju onogako psrge
rea, .,, daje rel(ao:
,'.lr,rbeA ll,r!ro.,-,gPo'.larriL,r.
je Allahovposlanik,:r:
Rekao
U Taberanijevom ^4u'dientulkebiru,sa hasen
mLt:potovesvoiusuprugLt
,,[(ada |l posteljLr, senedom s e o db n A b b a s ar ,, p r e n o s i d aA
j el l a
pa ona odbijeda dode,proklinjuje melekidok hov Poslanik, ::,rekao:,,Kopsujemoje ashabe,
ne Svane_42r1 na njegaJeprokletstvo Allahovo, melekai svih
"" A llmrän,88 6Z
ljudi."
r'r El Bekare,161. rrrPredrodrizvor:294/9,br 519:1.
:i: Euharl:29319,
br.5193. :r'[4!! im:2020/4.,
b .2616
l-lal l
Urlters qlgjD qlt EJ,Li kgr
Sltjet!]etgka
.r,rlno,ro qunerrtiudip.ova
, i ::i" l.
r^o5ldn,lovjh, , jtite novotarekao jto stoji u hadtsu:
,. a.haoa sinatraJuioaqe,o,l ,,Kouvede
K o l r m( e s e p . i b l i z i rAr l l a h u . ! neku novotarijuili ugostj novotara,na njegaje
Z a a , o v ot , , Allahovoprokletstvo, prokletstvo
hova ndgrddaj- nagrada melekai svih
k"j" Ail;;";;":;:
ljudi;'
u ovimriie(irna.Srrasna
je ro
ll1. :ll".i"j"
nagradal Novotariau Ä4edini jejoi veaizlotin.Buhari
i Muslim prenose od Aii jbn EbiTaliba,;., da je
4) Oni koji sprcöavajusprovodcnie rekao:
Allahovih propisa; ,,Allahovposlanik,:,je rekao:,,Äledinaje
.
haremod lra'dosevra,pa ko u nju uveclenovo
tbn Madzdzeprenose
.,,:::1' I,u. vjerodosfojnim u svojrrn tariju,ili zaititi novotara,na njegaje Allahovo
t^u:::,.o
sFnedomod tb,I prot(tetstvo, prokletstvomeleka i svih l.judi,
Aooa\a, . da je Allahovposlanik,
, rekaoj.ho Ailahod njeganeie na Sudnjemdanr pflmtti
namjernoubije, ubijteivi njegd,d ko nasroJr
da nikakvoopravdanje.,rr6
scne izvl3ikdzndnddnlim,
naljegale A ahovo
prokJFtsrvo,prokletsrvo m.te\a i Ivrh ljudi. 'tr'la?enje
nevjcrnika clavide melcke
ili auroriteton.r
posreduje
cla
.^ 1l jzvrlj,
seJle ,Tyr"smrtna f.revjefnici
su tra)jlida vide nrelekekakobi
kaznanad ubjcomkojije
ubio,na njegaje ovo prokletstvo, bili uvjereniu jskre|o5tAllahovogposlanika,
:,1?:r lor? a s.a.v.s.,
pa ih je UzviieniAllahobavijestio11a
jll,,-uo a,i nastojida
se u potpunostj
lnesprovodi :",|1r
jeri,at?l te dan kadaae vicJjeri melekebiti dan njihove
nesrete.Dakle,nevjernici ae vid.jetimeJeke na
danu kada ih budu kalnjavali, ili onogaciana
5) Ko pruZi utoöiitenovoraru;
kadaim dodesmrti otklonesepreprere:
""lf koje prokt;njL, metekitao iro ih ,,Ani kcji ne vje jju da ae pred Nas stati
- 99
Attdhsu oni kojj u Njegovll - govore:"Zaito nam sene poialiu
,1,^"":,,,:]-"-yl"'*"' nteleki
vJpr!,unosenovotarije,bune i bore so plotrv ili zalta Gospodarasvoqs ne'vjdino?,,
nleflh propisaI zakonodavstvajli ugoscava]U Oili su, ztjistq, u clulama svojim oholj, a u
, neptuv;itrosti tu s,re.j, ani( . pr'Dslj.
)"'5Sahihu C.,oga
suneniNesa,i:492/3,br.4456 i 445t i S,ihihu "'BLrh.fl,
sunenttbni4ad2e,96/2,bt. illlt, br l8l5 l V L r s t i m9,9 1 ,rir ,t r . i r 7 0 , o v o l e
2131.
t-18

tu
u ,lLetsutej n alt Et-Eitqr
Ddna l<aclaugledaju meleke gre3nici je
nete rcciovoti i uzviknute: ,'sctiuv(jj tlas od Poslanika,,:, naredbuda uniite sianovnike
Mekke.A,4uslin i Buhari .vojim sohih'mopte.
Bozet,,,"
noseod Ai3e,.: , daje upitalaVjerovjesnika,
,;.:
iUcleki i ostala stvorenja ,,AllahovPoslanite, da li si irnaote2idan od
U proSlomdijeluobjaanjena je vezaizmedu dana Uhuda?",,Pretrpio sam od tvog naroda
melekai Ademovogpotom,tva.Ali.nije samo to ito sam pfetrpio.Teii mi je bio dan Akabe
ovo sto Je pov.jereno melekima.lvlelekioba kadasamsebeizloiioponiienjupredlbn Abdi
vljajurazlitjtestvariu kosmosukojemj vidimo Jalilibn Abdul-Kelalom. On se ne odazvamom
i ne vidimo. pozivu.Otiiaosarnu brizii iz njesetrgoh kada
Zadovoljitaemose spominjanjem dodohdo mjestaEsSe'alib.'Podigao re samglavi,
nekihod
ovihstvarikojesespominjuu Kur,anu a iznadmeneje bio oblakkojimi je praviohlad.
i Sunnetu.
Pogledao samu njega,a na njemuje bio DZibril
NosaöiAröa l.ojim" oo,,\a I i.. e: ..U:\i'cni A ldhjF r .o rijeci
tvoganarodakojeje rekaotebl,iuo je ono iio
Ari je itajvetestvorenje,
obuhvatanebesai suti cdgovorili. Poslao tile melekabrdada mu
iznadnjegaje. Ä,4iiostivi
se nad njimeuzvrsro
r narediida sanjifla uiini ono ito ti hoaei."
Ari noseosmerica:
"l
neleki ie na krajevjfia njegovim stajoti, P o s l a n i k , k. :a, ) e : , , P c z vm
aoej e I n e i e lb( r d a ,
a prijestol Gospodara tvaga ie tog dana nazvaomi selan, a zatim rekaotO, ]\lul-tant-
iznad njih asmorica düatj.,,:.t mede,UzviieniAliahje auofijeöltvoganaroda
upuienetebi,a ja sam melekbrda.Pa me je
Melcki brda UzviieniGospodarposlaotebi da mi narediil
Brdaima.iumelekekoji su zaduzeniza njjh. P a .r t l r o , ,s . ' A l oh n c p sc j an " r j i l , u ' m o v "
UzviieniAliahposlaoje melekabrda clatra:e dvabrda."2'o
:rrEl'Furkan,
2t-22.
Poslanil(, reie: ,,l.le,nadanrse da ie
s.6.v.s.,
"' E Hakkä,1ZObj.injenjeo njihovojvetitinipredhodno
UzviieniAllahiz njihovihkiimi izvestipotom-
Je navedenou dijetukojiqovorto njihovtmsvolsrvrrnd
I " Mjelio irmedul\4ekke lr Lr.
I !!,. ir .i.r oko Mckk.
,10
l
I
iJ'1et sLtIejryen Elfj ka," suijetmelekL
stvo t(ojiae sanroAllahaoboiavatii koji 1"4,,r kojomteie vodaiz kamenjara
u ravnrcu
Jaruga
dfuganeie pripisivati."lr je primila
u sebisvu tu vodu.
Onje sltediotu
vodu.V,dtoie ioviekdldlo \loJiu Dd\.i u\mje
Melcki zacluicni za zenlju, bilje i opskrbt ravajuiivodu ka svomepolju,pa mu je ovaj
'O,
lbn Kesir,a,
ka2e:,,Mikailje
zadu:enzazemlju iovjek rekao: Allahovrobe,kakose zovei?'
'Taj
i'riljke koje proizvodeopskrbuna Zemlji.On On odgovori: itaj; spomenuviiime kojeje
'o,
imapomoanike kojifadeono Stoim on,po Alla_ ovajiovjeköuoizoblaka.Onga zatim,upita:
hovoj naredbi,naredi.Gonevjetroveioblake Allahovrobe,zaitosi me pitaoza mojeirne?'na
kamoGospodar Uzviienihoae.,, ito mu on odgovori:'Cuo samglasiz oblakakoji
je prosuoovuvoduda kaie:'Natopi baiautoga
Postojemelekizadu:eni za oblake.Tirmiziu ' m e .S to , r ' t .s a
svomeSunenuod lbn Abbasa, i t o g a > p o m e o . ri vpiri l o ml v o i o
., , prenosida je 'rada
AllahovPoslanik,:,,.., svojon baiionl'On re,'e: laZei :"1.o.io
rekao:,,Er-Ra d je jedanod
Allahovihmelekazaduienza oblake.On ima pogledamu ono ito uberemiz ovebaiie. Tre-
sabljeod vatrei njimagoni oblakekudaUzvi- ainupodijelimkaosadaku, tfeainupojedemsa
SeniAllahhote arr pofodicom, a treainuvratimu zernlju'."41r
're u svemu,melekisu zadLrieni za nebesa
llioie ili tieratiu nekimgraclcvima
l.l neKtr]-,
s l:n'.. V . . InL i , , na,"de,, 40 Ldt je od nreleka
i zem.ju.Svakipokretu kosmosL!
I , i n , . ,-
sanrojeciioq iovjeka kao ltc stoji u hacjisL, kaoatokaie Uzvi<eniAliah:
kojegprenc5il!4uslim u svorncs.?hlhu
od tbrl '_urj
ll J ;
Hurejfea,. , a o/-rod Allahovogposlanil<a,,.,
da
je rekao: ,,1sredLtju
ono lto nije sredeno,":1'

. \ F L , i o v j . t i , t , , o u n o i . u jp u 5 l i i ; p d j c -d._-:trtJr)
c u og l a su o b l a k u : ' N a t obpai i i u t o g i t o g ' .T a j "l anihkoji nsredbespro,tcde."''
oblakseokrenuoi svojuvoduispraznio u Harri. Onikojiposlanike i kojinegiraju
u la2utjerLrju
r4rMu5lim: 1420/3,
br.1795
iovojenjeqovaverzia
Stvoritelja
tvrdeda tu uiolJLr
izvriavajuzvijezde.
iBuhdfijal
312/6,bt. 3231. r 1 \ l L r . l i n2r1: 8 8 1 4b, r . 2 9 8 / i
' arEl-Bidajewen nihaje,50/1. ''Er Nizi.r5
rrrSahihusunenitTtrrnizi:
64/3,bt. 2492. E zZ a l . t , , i
1,1) il
laer5!tejnan EI+ik,'t
Oni kojisveovo uredujuAllahovomndreqDom
sumeleki,kao3tokaTeUzviieniAllal,.

"r_ä -L*G. 'Vriednovanie
izmedu meleka
1;, -u,ür"u;;-u, j; i Adernovih potomaka
- Iako
mionih koji sc jedan za drugim salju
pa kao vihar hite, i onih koji objavlluJu po
razdvajaju i Objavu dostavljdju.',it1 Staroje razilaZenjeu ovon pitanju
Uzviieni,takodetkaie: lbn Kesiisokaie: ,,Uienjacisu se raziili u
pitanjuvrjednovanja melekanad iovjekom.O
tL _ >_r----.r'.cLl-: L .! tJ-.:."
ovome postoji nekolikostavova.Veiina ovih
{ .;i , r',iL;r:- :,i;-l; s t a v o vsae n a l a zui I n j r E a m m
a u . e k e l i n r u raa
tiausenjihovograzilazenja islaganja u ovomsa
,,TakoMi onih koji tupajLrgrubo, i onih koji
vade blago, i onih kojiplove blzopa nore-
mu'tezilarna.
denjd izvria',taju iurno i,teduju ono;to Hafrzibn Asakiru svcrnedjelu Tarihu bio-
nije sreatena..!1: g r - , i L n ' c j , e t a ; b , r Ar id. b r r5 F i J di b nA . d l , -
minjenaj5tariji sLavLrierne Lrovom pitaFju.On
Täkoder,kaZe:
spominjeclale spon]en,iiiaovjekpfisi.rstvovao
- - - 1 . - : - .
sijelukodOmeraibn AbdulAziza. Tuje bilapri
"Tako Mi sutnagrupa ljudi.Omer ibn Abdrj Aziz,, , je
onih u rcdove poredanih i rekao:,,1(od UzviienogAllahaje najplemenitije
onih kaji odvrataju i onih koji oponenu
Ademovopotomstvo."Taj svojstavje poil(fije
titaiu.,"e pio rijeaima UzviSenog,--,ii:
Svioviajeti govoreo ulozimelekau urediva
nju stvarina nebesimajzemlji_
/1otii k{,\ji vjeruju iiine dol}t6 djela otli
r a 7E l - l \ 4 u ß e l a r , 1 - 5 . .x.,,zbi !ia, najL}cija stvoren i a.""
' " dE n N a z i ' a t ,
1 5. r E i i r i . l a t . , \ r nI r a j c : 5 8 1 1
ra' Essafat, 1 3.
' I B e j j i r ] .7
11.1
AI e"LiuIejln qlLEI E kqL stlijstJt\eJsllL
5a njimseu tomeslozioUDejjei b nA m ri b . kadaje rekaor,,Ovopitanje
El-Fezari
TadZudCin
5eid.
je jednaod novotarija ilmul kelamao kojojnije
Arakibn Malikje rekao:,,Kod
Allahasu nalu- govorionikood prve generacije ovog ummeta
.
9lednti njegovi meleki.oni slu2eAjlahana niti ijedanpoznatiimamovogummeta.""3
ovomi Buduaem svtetuj izaslanici
suNjegovjm Staviie,potvrdenoje da su neki ashabi
vjerovjesni(tmd.Svoistdv polkrrepioJe ,.Ue govorilio ovome.Abdullahibn Selam,.:.., kaZe:
clmaUzvisenoq Allaha,!r :
,,Uzvi<eniAllahnijestvorio stvorenjekojeje kod
Njegaöasnijeod Muhammeda, s.a.v.s."Bi mu
reieno:,,Zarni DiibriliMikail?l"Na ovo pitanje
on odgovori:,,Znai li ti ko su DZibrili l,4ikail?
,{:,.:J|!r
_,, ü_-( jl _;lL DZibriliN4ikailsu pottinjenasivofenjakao ito
"l iejtan
im poie bajati da bi im otkrio sti- su Sunceil\4jesec, Allahnie stvoriostvorenje
dno mjesta njihova, koja ,u im ,ktivena
bilo, i rci e: Gospodar vai vam zobronJule
kojeje kod NjegaLjzviienoga,:1r,, plemenitije
ova drva samo zato dq ne biste tneleki od l\4uhammeda,,:.."
postali ili da ne biste besmttni Ovo predanje prenosi Hakirn u svome
biti.4'l
Omeribn Abdul-Aziz se obratiMuhammecl Mu iedreku. On i Zehebi .je smatraju
ibn Kabull.KarzUu:,,Sta I
vjerodostojnom.rs
ka2eöti, EbuHamza1,,
On odgovori:,,UzviieniAilah je ocllikovao
Adernaistvorio ga Svojomrukom,uoannuo Siavovi u ovom pit..s.ju
u njegaod Svogaruha,narecllo je melekima
da mu uainesed)du,od njegovogpotomstva Komentator Tahavijeve akidenavodida su
po uöenjuEhlusunnetasarnodobriljudiivjero
Je posraov]erovjesnjke
iposlanikei one ko.ie
posjeaujumeleki." vjesnicivrjedntiod meleka.l\4u'rezile dajupfe-
d n o . r m - 6 l e k i r aa. l - s a r J p v. li j F d b e r i .i r r " J U
Onse,dakle,
sloiiosaOmeribnAbdul-Azizom
dva sta'Ja. Jedniod njih daju prednostdobrim
i donionovidokaz.
RijeailbnKesirao Ornerujbn robovimai vjerovjesnicima, a jedni ovdj-'staju
AbdulAzizuidooadarloii qF.i^^^.li^
- . - . . n as k u p u
Koo nJe9arspravljdju ls: \ett)Ll ikidetii rahdvijj?,z)9.
gre(ku Loju je r,/rekao
r " F o g o . . r A b a n l j e v ur " c e n : d j e a s . . r t Ud l i d . t t l d h d
;;;; tu
vijje,'It.34)
4t) 'll
utxli su| jtna!1g.Ea!!!| svijet neElla
ne rznoseai svojstav.prenosise da su nekiod lako neki smatrajuda su melekivr.jedniji
od
e5'ariabliZisravuda su melekiodabraniji. Ovej ljudi
vjernika i njihovo je
vrjednovanje izmedlr
stavseprenosii od nekihdruEipripadnika Ehlu i meleka.
vjerovjesnika
s sunneta, a ovoje i stavsufija.
Sije ka2u:,,lmamisu svi vrjedniirod svjh Dokazi onih koji vrjednuju
meieka".Niko od veljkihutenjakanije rekao dobrog öovjekanad mclekima
da su melekiodabraniji od nekihvjerovjesnika.
S p o m i n j e s e d a j e EHbaun i f e: ,. , s t a o k o d o d g o Nakonito smo utvrdilimjestonzlaza obja-
vorana ovo pitanjene iznoseiistav,a tomeje snitiemo dokazeonih kojiljudesmatrajuoda
naklonjen i komentator branijimod meleka.
Tahavijeve, rh.,akide.ri!
Sefarinjspomjnje:s6 da je imam Ahmedgovo Prvidokaz:Allahje narediomelekiria da
flo:,,Onajko daje prednostmalekimagrijeii.,, uiine sedidu Ademu,a da tovjek nema pre-
Takoder je rekao:,,Svaki vjernikje vrjednijiod dnostonda melekimane bi bilo narealeno da
meleka". mu utinesed2du:

;i -! \rij;-i;,,-- ir,L:--Lf,i)[u L.-ü],_.1.
Suötinr mimoilaZenja
1;,,.-ir;-.;s,--i-r,
\erta sumnjeda nevjerniciimunafici n e "A kada rekosma n elekific: 'Poklanite
r-l"zou vrledrovary*)d ntetFJ..md,
ont s,.l seAdenu!'- ani sepokloniie,ali lblisne
vecojzabludiod sioke: htjede,on seuzoholii postanevjernik.":tt
Neki odgovarajuna ovo da je sed)dabila
''Onisu
kao stoka,caki gori- oni su zatsta Allahu,a Ademim je bio kibla.Kadabi ovo bilo
nemarni,',51 tatno,Allahbi rekao:Utinitesed/dukaAdernu,
Vrjednovanjemne :elimo vrjednovanje a nel
izmedusuatinevrsteiovjekaisuitine mereKa,
j" Daje ciljovesed2debio uzimanjeAdemaza
lo yr"d111t:jrnedu dobrihtjudii meteka.
' Serhul akideti Tahavijjje, kiblu,onclalblisne bl odbio da Lrtinisedzclui
3J8.
156 Lewan iul envaril behijje:3gE/2. ne bi tvrdic da je on boljioclAdema,jef kibla
l 5 lE t E a ' a f , 1 7 9 . '5'El
Bekai.,14.
18
UqErlt ll ej qsJLEl-Ei klt!: syietrleLekL
Inorebiti l(ameninije u Ltzimanju
tog kame|a 'Ji* -'i3 - - ' : ., - . - l - , .
za kibludokazo njegovojvrijednosti. j .
-*. -;i
Jstinaje
daje sed2damelekaAdemubilaiba-
i:*)-J JLJT -.:.jl-*
det Allahu,pol(ornost njemui natin priblizava- "A kada Gospodar tvoj rcie melekimo;:!a
njanjemu,s tim ito je to za Ademabilapoiast,
odavanjeplemenitosti le na Zemlji namjesnika postaviti!' oni
i uzdizanje.
rekoie: 'Zar ie Ti namjesnik biti onaj koji
Ne prenosise da je Adem utinio sed2du aeno njoj nered iiniti i krv prolijevati?A mi
melekima. Stavi<e,Ademuinjegovompotom- Tebeveliiamo i hvalimo i, kako Tebi doli
stvuse naredujeda iinu sed)dujedinoAIIahu, kuje, itujemo.' On rcie: la znam ono Sto
Gospodaru svjetova, jer su oni,a Allahnajbolje vi ne znate.'tt6!
zna,najodabranüa vrsta,a to sudobriAdemovi Halifaje vrjednti od onoga ko nije halifa.
potomci.Oni moguainetised2dusamoAllahu
su trazilida hilafetpripadnenjimaida
l\4eleki
Gospodaru svijetova. od njihbudehalifakadasu reklil
Drugidokaz:Rijeüko1egovori tblis:
l-.+ j:
r-t ) * ,,i) .-;_ .,.rJJ,:..,
- . " - " - - * *
{ |t .rir -l -!--it ':
"l kadc rekasmo - - t t ) L .. - _; --]. J.-.-"J*^
melekima: 'poklonite se ''Akoda Gospod\t tvoj rece melekima: Ja
Ademu!' oni se svi, osim!btjsa,pokloni<e.
'Zarda se poklonim ce na Zemlji nonjesniko postaviti! - oni
onome koga si od ilo-
vate stvorio?' - feie.',lte rekoie:'Zar te Ti namjesnik biti onaj koji
aena njojnered tiniti i krv prolijevati?Ami
Ovajtekst govorio vruednostiAdemanad
Tebeveliaamo ihvalimo i, koko Tebi doli-
lblisomkad mu je naredenoda se pokloni
kuje,atujemo.'Onrcie:'Ja znam ono |to
Ademu.
vi ne znote,""o'
Tteiidokaz.UzviieniAllahje iovjeka stvono
Da hilafet nije stepef v,.aiod njihovog ste
Svojomrukom,a melekerijeiju.
p e n ao n i n - "b i t r a i i l i d ai m p r i p a d n e .
öetwtidokaz:Rijeti\JzviienogAllaha:
:"'E B€kare,10.
'5'El lsra,6'1. " E Uokr!1r,l0
r50 !
uryetsu14maLE-[i!e! Sviietneleka
Petidokaz Vt\e.jnostAdemovogporomstva
izvriilisujednuobavezui sadasu u iiiekivanju
nadmelekimau znanjukadaih je Allahpitaoo
naredne."'5l
imenima,pa ntu onl nisuodgovorili,veasu pri
znalida oni to ne znajupa ih je Ademo rome Ebu Hurejreprenosida je AllahovPoslani-
obavtestio.UzviieniAllahka)e: se ponosisaonimakojistoje
k,".:,rekao:,,Allah
na Arefatukod stanovnika nebesa.Govoriimi
5 * l - - * \ : _ J . _ " * . -- _ * *ri" ove mojerobove.Doslisu mu pra-
,,Pogledajte
q -ii L:l:t Snjavekosei tijela."'6o
Reci:'Zat su isti o;i kojiznoju i oni koji ne
znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku Senedovog hadisaje sahih.Prenose ga lbn
primaju!a62 H i b b a ni r s v o m eS a h i h iuH a k i mi B e j h e k i u
svo-
Sestidokaz..Ono ito upuiuje na prednost jim 5unenima.' 65
aovjeka je ito ito je njegovapokornostte2a,a melekeodabranüim
oni kojismatraju navode
samjmtim i odabrania.aovjekje po svojo.i pri_ sljedeiihadiskao dokaz:,,Kome spomeneu
fodi sklonsirastjma, pohlepi,2udnji, srdibi,a sebiiJa njegaspomenenr u sebi,a ko tre spo
sveovestvarine postojekod meleka.
meneu nekomskupui.ja njeg. sporrenenlu
Sedmi clokoz: Prcthodne generactesuci rale borjemskupu."
hadisekojigovoreo vrijednosti clobrihljudinad
n e l e r ' r r r.ap , e r r o . iIlhi l i u d . r r r l._. _j rer , , v ob i l t r Takocler, svoj stav dol(azujur:imelto Acle
l o S ei o n i b i t o s m a t r alloi i i m . m a l - a n ai
r r i o v ip o i o m . l i m a j uf e d o s t a t a l {i a
Ostliidokoz:Allal.tse ponosiSvojimdobrim öinegreikei propuste.Doka/ujir, Iakoal-.tsvol
robovimal(adaoni izvriavajuono ito im je On stavrijetimaUzviienog, :ri.l
r r . p d i or p r o p i s a o i k a d ao b a v l j a jpur o p i , a n . ,.J, _-r;i] iti:i !.-
namaze. U l\,4usnedu i kod lbn Maclid2e se pre-
nosi od Abdullahada je Allahovposlanik,.,.., ,,)4vam ne govorim c)as6m i elek.""r
rekao:,,Radujtese, vai Gospodarje otvorio tt 5(hihr I ti:dn;i',6111
jednaod nebeskih vrataisavamaseponosikod i T . L .: i r i v i u f r o r , j I j . l r i r t .
meleka.covori im: ,,pogledajte moje robove,
' tnlil)ri t1,t,1ti1 ,
": EzZumer,9
" E t1:[ 50
r!2
Atner)! IcjlttoJtEt E4ar
Ovo ukazLtjena prednost nleleka nad
aovjekom.

Zakijutak ovogpitanja JAOTZiU
Zakljuaak ovog pitanjaje ono ito je rekao
lbn TejmUje da su dobriroboviboljiu pogreou Prc(1q0,/0tLEaitü'tarj(tat.tEkkinat'/jetuttitrlenltrjih......-.........5
savrsenosti kraja.Oni te uai u Dzennet,dostiti K0kv0 trcbabitivjeravanje
umeleke? ......................................6
ugJed,nastanitinajveae svoßtva
Njihova i mai.............................................................
stepene, pozivjetae ih
N4ilostivi,
potastitte ih gledanjemu Njegovo fl.tÜ(Atv]/ll\]^tAtilla;t0iftt.AtN11AtN1tH............................
plemenitolicei melekiae im sluiitipo Allaho_ M1tetijaodkajesurtvarcni...-..........................................
voj dozvoli. K0d0sustvareni|...........................-..............................
VidenjenelekI .............-........
. . ...............
.ro
Ity'eleki
su odabranijiu pogledu podetka.
Veli(iname\ek1...........................................................
lMelekisu sada u visokomdruitvu, tisti od
Veliiin0üibti|a.............................................................
onogaito rade ljudi,utonuliu ibadetsvome
Veliiin1
nelekI nasi\eAria........ . .. . . .14
Gospodaru, i nemasumnjeda je sadainjesta_
I'irll/lrr',li1iriirJti/]iti1,1,1.................................................
njeboljeod stanjaljudi. /it:0ne|ekI..................................................................
lbn Kajjimje rekaor,,Ovimpojedinostima 11epat0ne|ek0............................................................
je razjainjenatajna vrjednovanja, usaglaieni Daliiznedu nelekIitavjekIplst\ii]ihastuahliku i
dokazjdvUegrupei slo:ilisesvina istini.A Allah i.lkdu1........................................................................
najboljezna." Nlih,va tazlk|vanje
uizgledu i velitini
................................
19
l4elekine ajup\l (nisuapisani kalnlikaili)enskl) .........20
Ne|edunifipi1u............................................................
l',lile
m dasddna ineunaruiu re...........................................23
Itljesto
batavkd
nelekI ...............................
........24
................
Brajneleka...........
.......
............. .26
.........................
..........
/ u l f r i iIit L ' r 1 i r i . . , , . , , . , , . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . . . . . . . .....,..,.... . . . 2 8
Diibtittliikail...................... ....................28
ßtall...............................
. . . ....-* - - ............29
l,,lilik.....
..........
.............
... ..........30
.......
r54 ti:'
_;l'-

AllahIvi
Ridvan...............................................................................30 iza]1nki Njegavin pasl0ri(inq i vJercvjesnioila .-.71
. .
................
lliunkxil'1eki................ . ...30 Nije tv\kaan1jk\np d1de tnelek p1sllnik ilivjercvjesnik.....t4
- . .
H1rufillanft.................................... .......31 K0k0jeda\02i1a\bj0v0Pat|0niku1........................................
3l üibril0v0
Aüai1..................................................................................... mßija nijes0m0 tlottavliI je1biIve.................... 76
lnaniolePosloniku
Rekibi4tid............................................................................32 unanozu t]
Ddlineleki umitul l2 DiibtilavarukjaAllah|vanPas|Intku..............
............................................................... . . 79
Atütla!a,thtlleitlAtALl'lA5\tAl\IL,l4 3s
............................................ 0 r u 9 i p u \ | v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......7. .9.
Meleki 35
suilsnii krtitirobovi................................................ Zboq iegaAlldh nei1ljeneleke kaapaslanike! ..................80
Pakretu
stidme|ekI...........................................................................36 padstk\je dabnudu\0n0 |iudi............ .. . . . a2
/,1'l/trlfjl'rt{]8ü.i
Irlf rf4ldr,ri lJIi...........................................
3B Pßanje dabtih iloähdiela Adenovih patanqka . . .85
Spasabnast pretvIr0nj1 udruqe 3a
likorc................................. Detnipäed\bn,ali)evilail(lkh............ . . 90
D0li neleki
Njih0v0br\in0.......................................................................42 pi\udjela srcI? .... . .. ... . .. ....... . 90
ßkuiavInje
Njih1va2nanje......................................................................42 Aden\vog pat0tnstva..... .. - . 9)
Prcpn1njeVis1kagskupa...... . . . . .............................43 lLzinaju dujerabava kadiin dade tnttniias. 96
Uedniusvinstv1tina...............................................-..-......47 Abveselja\i|ju vjernike p likanuzitnInj1 tluie . .. . 93
Bezgrje\nastne|ekI.............................................................48 jeirhiaaLatelekutn/1i.................
lllus.t .. . - 99
V..ai elek|t iarjekIu nielilvlttt
lflrlrdr'lltili/]tr11i1.............................................................53 kubuxt, !rüivljeDiu i
P091edndpriradurp1ekl.....................................................51 bu(iuient wijelu ................... . 101
ll4eleklivieni(i
P0lü0jne\ek0...................................................................54 ..
................ .. 'l0l
llhtrirrrrrrrri rairi,i
Ptinleinjihovagib!x1eta.....................................................56 i - ---
rrralirr'
Lr.i .... .. 101
Illit,t/[ ]Nl)i.....................................................
.......................64 Njihava ljubav prctnI vierii(n d.......... . . .103
lelekiiAden...................... . - - - -.- -.-.......64 P,naq1nle vjemika ............. .103
Pit1nje nelekd0t udrcslistvIrcnj(taavjekd D0naieuje sqlev\ta navieruike -.-..-............ . 104
ünjenje
sedide Adetnu kadajestvarcü.................................
6s ldiirrLiifii.tlirl:riiliirrfi'i'tilir,ii\,Jriar,'r'rrrrrrirriirLrrlr,r,r''.106
UpListvanrcleklupuknd hleml.............-...-......................
65 . .
)najkajiljudepa(luiavadah.r................ ..'106
'1x . 106
suagIsulili
^leleki Aden0 kld0je unra..............................66 Kajliaiekul|nitttdzu d)etnn
.
Anikaiiklanjajuuptt/atttsIffti..................
il/uirrrrrlll,f,r(........................................................................-...68 . \al
lvlelekiiAtlenavipototnd(ljudi)----. . . . .. .. 68 pnznhentedLt
KolipaputiidlLt stf|tlnn . 1al
Njih|v1
ulag0 u lblikav0njut|vjek1...................-.................68 . . . 108
1nikIjiltiai,tnatehu.........-.....................
0ni(uvaju4denavIp1t1nstvo...........................................70 .. ..
Anikajicbltr.ebaleetike...................... "109
a,
_.Y

D0li dlülie je talev|taadstanenelekInandsinl ptaklinju
J)lüeleki 1ragukaptuje05h0be AllahovL,
u t k l j d. .l . . ........ . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . 1 0 9 Paslanikl;...........
.............
. .. . .... ....... .......
]]7
Aninanjen0 davu viernika._ _ ........ . .......... ...... l]0 4))ni kljisptetavIjuspravldenje Allahavih prcpisa;.........13a
U1lez0oprcttg jehI vjemkind. .......... . ..............'l]l 5)K0pruiiutali\ten0vat0ru;..............................................
L4eleC' ptt.rts,.Ltttt naL'Oin,tht'Do /,naZit,t0 , al,,,t/t)jt) lrüenjenevjemikI davideneleke .................-...................139
krilinluiesnike unjina.......... . . .............. ............|2 leleki
iostalq . . . ..................140
stv1renja...................
I'lelekiupßuiu1nekajlptßustvuju diun i........................... 114 .
N15aiiAr\ti........................... . .... .... ........140
Snlenjiv1nje nelekIkodnas...............................................1 ts l\|e|ekibtd1..................................................................
Njihjvo sil1ienje k7davjernik uüKwhn............................. 116 Melekiztduieni z0zenlju, blljei apskrbu...........................
142
Dlst1vlj1ju All1hlv1nP1sl\niku sel1ne0dnjeg|vlg nrari'[]
,r_/iiaiu
l4irdNdL,lrrtlr, I :l,lfi|in,i/r I 45
,rrlrlrrdln............-.........
u n m e t l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , l g \tatajen2i1Iienjeuav|npitunju.....................................145
qbvese\javankvknik0...................................................... 118 pirlnju ..........
.147
..........................................
Stavoviu av|tn
B0'Pen0,'!04inü l'nln1iü \tlu thurata/n0....... |2 Suitin1ntinoilaienja........... . . ..........
............148
Z1\titaA110h0va9P0s10nika................................................125 Dak1zianih kljivtjednuju dabrcg ilvjekanldnekkinn..149
laititd i panatdabrint\bovitnIi otkl1njInje njih1vih lakljuiakat1q pit(|nil......... I5,1
teikat0...............................................................................126
Prisuttvltnelcka dienIzatn adabrih ljudi .......................... 128
PtaNlienje hldtld \ehidinta krilim0. ....... . . . .... . 129
l',,1e|ekik\iisudai1isatabut1n...........................................t2e
ZaititlMedneilekkeadDerlial0.....................................130
Silazsk ß!t0u druitvu nelekI............................................. t3l
l',4eleki
5utIifili ktil0nadS0man ......................................131
K1le sunlgrude i sevabi upadudlnosti t0 nelekind?....... 132
0dn0s nelek|pren0nev)enidnI i gtijeiniin)a ...............133
5puit1njek02nenevjenkinI.............................................1J3
Uniitenje Lutlv1 narcda............ _ ......... . ................ 133
Praklinj1njenevkrnika....... ......... ........... . ......... 135
1) lelekiprcklnjuienuk0j0seneod1zove svome nu)u;..136
)) lllelekipraklnju0n090 kaupetik05v0nebrctu
gvazdenu iipku; ..................................................................
I 37
r58