You are on page 1of 44

5 l , l r s A 0 ( l l 5 l l j I

F

lbnKajjimel-Devziije
SMISAO
KUJNJE lbn Kajjim el-Devziiie
Naslovizvornil<a
')+Yr i-(-
IIDA'IAT
B00KUt 0.0.0.

ZAIZDAVATA

PRI'/IO
5ARAPSI{OG
Kito
dr Mehmed

URED}III(
Horis
Grobus

PRIJI'rODA
REDAITTOR
dr.Sofvel
Holilovii
s1'lrsAO
|(USNJE
LEIOOR
lolii
dr.Diemoludin

(ORI|(TOR
llosonovii
drluhdiio

URTDNII(
TEHNITI(
Diemoili
Suheib

iTAPA
Soroievo
Bemun,
larajevo,2006.
w

PREDGOVOR
Hv:rla Äll;rhu, Gospoderu svjctcx'r' Neka ie selern ne
vjerovjevrika Nlurhammcdt,njegotu poroilicLr i ashebe,heo i
na onc koji se vladaju i do Sudnjegchnr öe se vladati po
njegovim savjetxra I uPlrtxma.
Nriim dobrim prcthoclnicima,ra., polazilo je ze tukom cla
slx'etc dometc ietj'eta, islamskogvjerLrzrhona,idokrrie faktore
sr.oleörsti iplcmenirosti,z^to Sto jc fo vjetozakonkojlm je
Uzvj6cni;\lhh obrrdovaosavljLrdskr rod Ljudi susesvilioko
njegr ibrrne ga zato ito se on u njiho\'im oiimr izjednaörrv;t
sa iivorom ureienimnAjlieP;ior Tnimcniem.A nilta ne vriiedi
j
iivot koji nije povczan s Allahovom koncePcijc,miivljcnja
N jegovirn zeclor.oljsn'oml
Namjeniujeli tJztilcni Alhh Svoiim robo\'lm^ iitr osim
onog ito inl moie korisriti, uzctj ih zx ruku I izvesri ih na
obalLrspasnl?
Po tome su se preci vl:rdeli Doh su prevedno i s miloiiu
nasranjirnlizemliu, bili su snainiji od nevictnike.Njiltot'l brjmct
su se vihorlli, a niihovr dobta cljelasu bila nelzbrojila tlok su
u sebi iur.ali i zemljom pronosili najbolie nebesko poslenie
KUSNJE
0r 5M|5AO
a Allah ju je uzdigaopravim
Bili su najMlja ljudskazajednica, Sloboda vjerniha ogleda se u tome ito on ne robuJe
vjerovanjem,poöastioje islemomkoji je stiiepomeomoguiio srrasdrna,niti je popusdjiv ptema svojim ptohlevima Oo je
da vidi, a gluhomeda öujerI ne gübitehrabrost i ne ialostite rob .lmu r lcJrro All-nu. ,i^k .rr nev erni.i roLot r irj su 'rcr
se:vi detepobijediti ako budetepravi vjemici.r Snagaje u okrenLrtxr^znim boiznstuima.
Allaha i Poslanika Njegova i u vjernika, äli licemjeri neöe Zato, ne\.olje koje zadeser,jerruka,sve doh ie vjernik, nc
da znaju.r Dostojansrvenosu )ivjeli, kako u izobilju tako i u liSavajuga ugledai dosrojanstva.Nevolje i iskuienja, su tra
oemaStini. dru,gnnc;o re'roli n.r korimr s€ nro'ier'rrn'r(l1cn vier^r'rnle
Allahov Poslanik,s.a.ts.,bio je najznamenitiiistaoovnik koji iovjek posjeduje.Iskuienja su viernil'u nuzna potreba da
Mekke, a osjeiaoje slabostiimotao se botiti. Ällahov podstiiu njegola stremljcnilli osnäZuju njegovovjetovanieUvczi
"Neprijateljev
bio je najuglednijisranovnikMekke,a opet je
Poslanik,s.a.vs., s tim, lbn Iiajjjm Allah rnu se smilov^o kde:
bio progonjeni zlostavljan. nijumlzlost,rvljrnieinedmoi,kojinaovotnesvijetuPovremeno

S r e 1 er : k o b r l oz r r " i r o ' c v t e r o v ; n inet i v i i i . ' e P e ni zadesevierdk,L neSto su neophodno i neizostevno.To je Leo
zxro Stosu idolopollonsnq nevjetor.anje i licemjerjenajniZi velikavtuöinai )estokr smden,kao bolesd,brige i ialosti, samrm
stepcn.Vjernik je dovjekkoji se najviÄeizla2eiskulenjimaali rim ito ih jc predr.idjelamudrost Nxjmüdrijegä."
- on je.i najsnainiji.Vjernik le öovjekkoji se najviie bori, ali Allahova mudrost je, prilikom sn'arenjaljudi, predvldiela
- on i u2ivanajveiu slobodu. da, iz ljubar.i prema njima i radi njihovog Stjdenja, budLr
Od Ebu JahiaSuhejbaibn Sinena,t.a.,ptenosise kako je podvrgavani ispitlvanju. Ljudi nisu daleko od znako\"r milosd
kazivaoda je Allahov Poslanik,s.a.vs.,tekao:Dienoietokako koja zaiutaloge upuiuje, ncmarnoga opominic i nevieniku
soe|ezanoza njega dobroje po njego, i tahoje
bivas vjernihom, iznosi d c.ikaz:Elil lam-rnirn Misleliljudida6ebitiost ljeni
"Mivjcrujerno!" i da u iskuicnje nede biti
satnos ujenihom!KarJ, ne|todobto,on zahrali
sevjemihud,ogodi na niru ako kaiu,
- ibudem* dobro,akadgazad.esi atrPije ioPetmubude
neeolja, dovcdcni? A mi smo u islTdenje dovodili i one prije njih' d:r
dobra.t bi Allah sigurno ulkazao na one koji govore istinu i na one
koji ldiu.l Uz\.iöeni Allnh zna sr-e Sta je bilo, i|a jcste sädx
i ira niie bilo. Ibn l{ajjim Aliah mu se smilovao - kxze:
"Dak1e, ispitivanje ne postoji zbog toga ito llzviieni neiro

' NINbn, i;, ./.,t/d4 E! Tirmizi, Fi ?/
fh, t tX'vtxl.
-f

,a,r SMts^oKLISNJE S M I S A( U
Os N J Er 0

nc zne o Svome robu, veö rxdi mLrdrosriiz toqx, po tome Sto njih priprcmite koliko god moictc snage.i U skhdu s
. c . . r m . c l r ep r c i . l ' r - . ' ü . ' n a
k ^r , e L ' . . . ,r e r u v - ' l e , . ri ., o ( r . e t1m, neprijxtelilekSeili LeTepmnrhzi pur de l<tcncna nas,
rxzotkriti vlxsdtorn pogieclu,ito öe rnu odJonid umi!ljenost srazmjcrno manjliar.ostio'.riegvierovxnja,x neprijateLjnc mo2c
da je u durbokom r.jeLovanju,s1iöaojcdnom iovjeku o kojerr h i t i l . , k. o h l : ut h r n ' rn . , . r l r n e n n r . u J - o v ' r i Ü{ r r r ' ,L: ,r ' l o i
El Cazali- Allnir mu se sm1lor.ao- kezujcu djelLrIhja', koii je ruci je noö da preoklete svc Postojeac.lbn l<rjjnn - Alhh
umislio de je dostigao visr;k srcpenr.ieLovrnjr pa je naclmeno m u ' c s n r l o r ' . r ^- u r o r r e L . r z c : K . r , rr ; c r n . r r n . r j . r o r . r n ' c
Lckao: "Bo;e, iskuia\'rj mc öirnc gotl 2clisl" i r\lhh ge je ne , , . l L L r .n . f , , r r r . l j , r u r , c . , p u r l ' r ( , , r . .n i n r . , - f . , 4 r ' i r n '

kuinjLr stavioneöjm iro jc nn prvi poglcd bczazlcno,a ro je n r n 1 L . ' r u s r r \nt .e r o \ . ' 1 i f. r . i m ' i . r r u c i ' . n ' i ^ t t - " t t t m c
"
ito u pitanje dor.ode pokotnost Uzlilenom r\ll:rhu
nemoguinost mokrenjr. Nakon afu je,nc moguv5iizd riati, peo
Vjerovemo sc kod vjerovjcsnike radilo o rrudrosri krcl sur
nx ispitu koji ic sam traäio,izisro jc na ulicu i djcci zatcöenoju
koristili prilike dn se pozivljLr nr minLrleclog:rdeic,d:r se bavc
igti tchao: "Nrr.rlltc, izuclarajtcsvoga starog adZul"
predviclnnjcm onoga ito sc otekuje de dode Lrbuduanosti
Sto sc t-riclaZljn'ac:r,Uzr.licru ih ispiruje rl:rbi sc vjerovxniu
l " h ' r . c n i cl ' t r d i r r r p o r n . r ; c d . ' z r i l e r - j ui .j i r i . , . o n i r ' '
\.rrtilj ofon]cnlrtj js jsk.cninl p.rk,ri:tnjcnl.-,\ko sc islifcno nc
koji sc AllrrhLrlskrcn<-'s dor,om obr:rö.riuono pc'meie da budu
opomenu r nc pokaju sc, Älhh ih razorkrnapred drugrmaI
ivrsti i odluini. Iskulcnie viernicnna nikacl nc predst:l'lja
recloverrusllmrne öisri ocl njih.
zlo; ono jc dobro pted hc'je r\lhb izvocli Svoic Lobove de bi
Jcchn od plodor.a r.jeLoanla lestc i to ito (nrs uöi dr) l{u sc \,rxöali,dr se cliie vjcrovxniemkojc Posicduju,trLmrm
pt4)rcm:rmo snagu koliku no2cmo, razmjctnu zlu kojc sc had bi im krnd,ij;L prol'idala koiu, okor'l im srezälr\-t^tove, i
na nas usttcmljujc, a odbraniti sc od svcg;rhkic jc nego od lmci inr sputrvali tuke i nogc. Vnto\.i ncpriirteljx su istegnuti
zabludc u koju muslimani nogu zapesti.Jcd:rn t;rdpok:rz;rtclja od ick;roja da paclnu ti visoki bcrleni lioliko god da prode
. 1 . . L , 'r; l t r u r . r n . .r n / c I ' r r r' ' J : r n q . b u r i r - | , n t . u n u , , . c vremenn koje tede,lind pogledniLr,neprijntclji se Lrvjcrrlrju dr
ito nan ncpLijrtcljsprcmepouzdrjuriise,.ridna obea^nixonih se beclernijcdnel'o diiu u visine, ^ sve oko njih leli poprdalo
Loji su nnm neprijrLelji l,il; juöeL,k,ji su ro i danrs i hoji te to u pülinu, zato !to Alhh teko hote.
bni ubucluie, onlh koji se drms znodijcvrju kc,äom janjet:q r, l'rcct vjernicim:rstojenajtc2elehcijcishrienja Jcdno od
ustr-aLi,
nnjhntnoönijesu ztijeri, najokoriclijincprijatelji. n:rjveölh lsl'ulenjr u povijesti islema jeste tzv haclis el ill,
Ukoliko ne urrdimo ono ito jc u nrioi mofi, ondn to Uprkos stcmu, to ic bllo dobr o. Po BoZiiem
sluiaj s pon c,r'r-,rn.i'
znnöi dr sc nlsmo oclezvaLipozivu Llzr,iienoe: I protiv '(\alje se Lnislini tJ(,rroruP{)sl.nrikolc$rl)rrgc hlzrcri Aik, rx (lolrrlij
je I isLmsk(t lnentrni PO^,r k!, r,zr',/y't s oLzn'm dx jc to, ui{inu,
(usNJE
0, 5Mrsao r0
KUSNJE
sMlsAO

odre<lenju,to niie trilo nikakr-ozlo. Uzvileni kräe: Medo
varnaje bilo onih koji su iznosili potvoru. Vi ne srnatrajte to
nekirn dom po vas;ne, 1oje dobro po vas.Svaki od nj ih bil de
klinjen prema grijehu koji je zasluiio,a onogr od njih koji
j e to najvilc öinio öekapatnja velika.' Milostieog
Uine AII\ha Seemilasnog,
SeijjdKutlr.- All^h mlr sesmilovao- kaäe:"Ne mislit€da
je to z1opo ves,vei je to dobrcrza vas."
Fh.alaÄl1ahukojl je Sroilm odebranicime izloiio dokaze
To je dobro utolikoito razorkriva one koji su islamuhtjeli
nanijctismumjuputem potvorcna iteru r\llahovogPoslanika, srcaim prosvijetliosjrjemobilje;jaNicgove
SvojcL,z\.iienosti,
s.a.vs., i ölanovenjegoveporodice.Ono muslimaoskoj zajecldci srvrienosti,na znanieim dro kakveblagodatii vrijednostije
odair,r nuZnostda se zabaniujeblaöenjei da se na one koll razrsuoniima koji su uvijckbili sviesniclaje On JedanJedini,
bhte pdmjenjLrje Laznakoju je Allah prcpisAo, zattmukazujena da je njihoYojedjno uroöi!te.
dometcopasnosri kojeokru;ujuzrjednlcuu kojoj sejczicipuste Oöitujem da je NluhammedNiegov rob i poslanikkoji
dablateiesdte\',ernikei rjernice.Tu senc zavtt^vls1'ena kiznr, Objave'
Ga istinski veliöl, Njegov povjereniku clostar4ianiLr
r.e6seide do najöasnijlh dom:riajai seZedo najvilihvisina,da li Niegovo najbolje stvotenje.Allah ga ie posho k^o milost
sesazxjednjce slonulasvahasumnjiöavosr, svak^l'ägni srnmotx. svjetovima, k;ro ptedvodnika bgobojaznih, kao brtgn
Najbolje Lrsvemurome to itoje jc A1lahUmmenr u
nevjernicimai kao jasandokrz svim ljudima.
toj prilici - jasooizlotlo iltsnr koncepcijusuoöarnnjes teko
komplikovenin problemima."
:tjüota.
Hula Al/rln, Ct.r1>odart
Kano,/9E1.
0l'lrKoJr
zAsLUilJJU SRECL
P0TPIJNU
LIan,an Kür& ftnnlnnr n dplkag;tddnJd)

Potpuoasreöajc u isrinskoivicti, nienom (u)poznavanlu
yelikrluinia,u pdl{)suorc lbn K^jjimo1,e posliniceuydicn ic komentirpoznroA ipostupanjupo njoj.Pripadnicirevjeresu oni koji su istinskr
mlfcssirx scjjnh Kutbr . t,nr dosidijL,, pllfd ir njegoL.g t .sid t:i \ik/ t
Koi,t Lt akntt K,titt (ptri. ted^tt.ta). sretd, kxo lto o tomc govoti jUzviieni Allah na broinirr
U njem! iüx km!,lh
E,\i/a 1l Iiddcnrxr ol,g,,jco rnlica ! F, r/r'//(/rr,. mjestimr u I{ut'anu öesnom.l(ro primier mogu Posluiitr
ofsc^nüF. nrudrrri v €i(n isd kx.
' Fi
iild/ i Ku in,l\1, $r 25ltl). ejeti:Upuii nas na Pravi Put' na Put onih kojimr si
sljecle6i
t0
KUSNJE
O. 5M|5AO ( U s N J Et Q
5MßAO

rnilost Svojudar.ovao, :r ne onih koji !u proliv 6ebesrdibu Poslanika Njcgrxa i u vjernika. ali licernjeri nc6e dazmjüi''
izazv:rli,niti onih koii su zalutali';Njima deCospodarnjihov iLi Njegove rijeöi: I voiska nala de zacijclo pobijedili;r' ili
na Pravi Pui ukazaliioni deonoötoZeleostvariti"';Od Menc rijeii: Ja i poslanici moji sigurno dcmo pobij€diti. A.llahje,
dc vam Uputa dolaziti. i on.\j ko bude slijedio Upotr Moju zäista, modrn i silanil6 Njegove tijeöi: Alijep ishod ic biti
nclc zalütali i nc6encsrctanbiti,lr kao i drugi ajeti poput: i za onc koji se budu Allaha bojali'7 i sliine njete, on, vjcmik,
oni koji uputstvoMojc budu slijedili- niöcg:rse nc6ebojati pon'rrluje istinltost I{ur'ana, ali misli da se znxöenjc iskazano
inizaöim neöctugovati,r'terÖesdti6esigurrroü DZenüet,a u nnvedenim ajetima odnosi nn drugi sviiet (ahiret). Moide
"Sto se tiie ovog svijcm,
grüeünicidesigurnou DZehcnnem.lrLI I{ur'anu öasnomima öe neko öali leii: iisno nam jc da na
joi mnogo ajetxkoji sadriesliöneporuke. njemu ptevlast imrju ncf iern;ci i licemied S\€ dokazLricda su
Onimi koji sliicdeUputu i öjneclobrrdjeh, obeöann je uspjeh I pobjeda nr njitrorcj srtani."
pc,tpurrasreia nr buduiern svijetu,I prijernjr zelt,talimaj Poito Kut'xn ne govoti dtuköije o tlm osie6,rnjimx,iko
razvrntnicimajestcprtnje nabuduiernsvijetu.U stavuo tomc r-jern;knkoji jc zr sebe situtao da je bogc,bojrznnpobijedi
Alhhovi poslanicisu saglasnisr.ido jednoga.To sadrie i svc ncprijrtell iz rcde neljernika, licemjera,razvrrtn;ki i zlikovnci,
knjigeaLi,mi iemo or.djeiznijetisamojednupoentu. s takvom sumniom öe pomisliri da je onaj ko je na stmnr
")e sam n:t
To jc iinjenica d:r öovjeköujeI vldi mnoge nevoljckoje neistine lznecl onoga lic-rje na sttanilsrine i teii ic:
na ovom svijetu zadesemnoEevjernikc,kao i to da mnogr strenilstine,clakle,ja srm poflrzcn.On^i ko je na strxniIstiflc,
n e r ' 1 , " " i cri..r z ' r . r r n ri czr h k o r c Jr o l r d " p r c ' t i ) : .n u r c Li na olom sr'ljcruje Porxicn iPotiinjcn. Vlxst ie n;r crvome
sliinogr,nakonöegeiovjekpomislidn srcicnx ovomesvljctu svljcnru s1u2bineisrine."
ima sxmo zx ncvjerniLei razvratnihe,da je udio vietoika u li,rci mu se spornenclijep ishod koil je UzliSeni Älhh
"To Yxii
src6inezneran.MoZda,ixk, pomisli i da su moi i uspjehna obc6ro bogobojrznima i vjeroicima, on odgov^ti:
ovom svijetlrrezervisaniiskljuiivo za ncviernikei Licemierc, samo z;r buduii sr'!jct." ALo ga neko upite znito to Ä1J.rhtini
pa kad iuje rijeii Uzvilenogr iz l{ur'ana:SnagejcuAllaha i svojim c,drbtrnicimai nilienicimn,onin,a koji su nt strrnt
lsrine, eko je od onih koji Allahotn djelx ne rizunijcr^
" l:lritll)d,5 1.
ELltkra,a

)t tat l,lit,t.t3i.r. L:fi j lll li,n,r lS
/ ,/ . | /1,,/,
12 ll
rT
(usNJE
o, sMrsao ,0
KUSNJE
5Mr5ÄO

s mudroidu i tazloinoiiu, odgovorit te: Allnh u Svr;joj Neki uöen öovjek'"je rekao:"Srvorenjuniko ne mo2e
suvcreoostiöinj Staicli i dosudujeono lta hoic." (On nede nanijeti itetu veduneso njegov Sworirelj."Neki od njih su
biti pilan ?a ono öto radi, a oni 6e biti pitäni).lt Metlutim, recitoveli:
ako je od onih koii Allahor.edjelaobjeinjavas razlo2noi6u, Akob ndi Ssojir|,
miljenicima,
odgovorit6e;"On to vjernicimaiini ukazujuiiim rTToguinost ilo oaehie\Ilda üradt,gnjeinicima.
da strpljir.o!6uzasluäe nagraduna budu6emsvijetuivisok I{ad ih zadesinekanevolja,mnogeiei vidjeti kxko kaiu:
"Gospodaru, ita je bio moj grijeh pa Si mj ovo uiinio?"
st€pens kojim 6eim priprsu neizmjernanegrad^."
Svaki pojedinaco spomenutoiproblematiciima sr.oja Mnogi su mi se jadali:"I{ad NIu se pokajem,spordnjem Ga
rrzrn.rrrrn:r
iodgovore.
JroJno.vojimmogrino'rirr; i zn.,niu iirnrm dobrad1cl.r.
opskrb,r
mr "e smanjuje.
irror mr fo5rr)(
o Uzvi5enom "t\llahuiNjego\,;mimenimä,svojstvima i mudrosri, rcij, a kxd se vratjm grjjeSenjlri duij dam oduöka,stiäemi
ilineznmjuo tomebLrduöida srcawijuorumita je u njima,poput opskrba,olakianje i sliöno."Ja s^m na to odgovarao:"To
kodovanakonStoseu njlh izruöisveiro trebadaprovtije. je Njcllovo ptovjeLavmje,da vidi jesi li iskren i strplji\.,jcsi
Sluiali smo i gledalimnoge koji se na Gospodarazalei li nepokolebljivna NiegovomePuru i uporanda Mu bude(
kaoda im je On neprijatelj.
prituiujLr, diehml' je s pratnjom blizu. Dakle, moie! biti sttpljiv u nevoljxmai doiekati Lijep
doSaomealusüadalnike u Diezmi iuzviknuo: "Pogledajte, ishod,ili oeiskreni zasluriitikaznu."
zar je mogxo feito tako LrraditiNajmilostl\.iji?" potöu6i
Ällahor.unilost, a timc i mudrostlZa dichme Injegove
sljcdbenike,
Allah nije ni milostivoi mudarll
, ErLnLfu,2i.
'El/i/rzl///l
UTROCI
NEOsNO'/ANIH
SUI,INII
{, slj(ll,cni.i .ltdin'., ib. SilRM. To lc toscbro ogrinxt .i.icr
mrr$r (Djerl?/4..ijx no\atriii se pojxrih u Ti,mizu. dtchmr je smikouo Sx
lim llrn ^hrez el l\hzini lltj hidtreßkc sodlnL,pi tn) nzdoblia i,ncicviakc Ovrlve lzlave i neosnovanc sumnje koie odvrrdaju od
ddß'c. s 'nutrilijlhx sr p{nlu.lrio n .cgmriu vicn,osri Alhhoih ibjmva.
.emu F nuJ^no i svoic ddiixciie Jed.r od nieso{ih Nrdrii je dr se U^1ie.i Pr^\'og Putx, zasnivejuse na dvjem^ prerposhvkam^.
Snulkljre nxire opisivdit.) srFniNx inrxnsnnim iNirs{^in (roßrjimx jer,
Prva 'e lijcp sud tovjeka o sebi i svome vjctc,vanju,
t, ptulsrdii nlin,,$, nsljcdicar ic ncgnm dr se7^ Alhl,r nDtc rcii dtr jr tn i
S\czMjL,ii.Pah\1tio tc dr jc Alinr nrixn, dtchhn i Onrj k,ji $!Mr ler, Niegovr uz uvietencist da izvrlava sve sto je duZrn a ldoni se svega
re $(Enj^ ne mosu opßirao fo D,iai, djclnno*' 1 n\aridju. Nic|ov lc I nrr o
.Li\r,'ri', i.t,,ia,r,\Jk r',',,,.c.ü ' r , i r , , . " . , f. i . ' f zabranienoea i ubjedenje da je njegov protivnik (neprijatelj)
'2. \' I \'1c,,{airJ * (\liie ndi o lbD ^.clnj! i\tuln,nnrdu ihn Aüjtr ibn lhtnnr d
fr. '.. 'ri
iju, r.'{{tr1,n,ikut.t)riic t) icdn$a bula t.Ltdt tültirt,
l5
i I SMISAO
KUSNJE 'O
5 M | 5 AXOU i N T E
drLrkdijijet on ne iini ono lto mu se naredujer pose|e za upute, v,eroranieu Allahovu jedno6ui
ptoistiie slije<lenje
zabranjennn.Zato öovjek misli dx je on preöi Allahu, slijerlenjePoslanikovihrijeöii ptxksestavljajuto u drugi plan
Njegor.omPoslm;kuI vjeri od svogprotivnika. te da 6e na taj naöio,tj. sliied€iiislamdoai u sukobsamnognr
l)rurgaprepostn ka je miöljenje(neLih)da Uzviieni Alhh ljudimai biti izloien onomeito neie mo6ipodnijeti,iz tahvog
nepodriar.ainc poma2esljedbenikaprave
vjerei datakvimane shratanjaneizbje2noproistiöeshbljenjeöovjeko\.evolje dä
daiena ovotnesvijetunagr^du.Iz tak\.ogstavxproistiie di ae upotpunjujeprir.rzenostvjed, okrenurostAllahu i Njegovom
vjernici rr Zivotuna ovomesvijetubiti zlostavljani,(po)daöeni Poslaniku,a njegovo stce se udaljavane samo od pralse
i ugnie.rrani.rrprko.ro,nriro I fos ulcrm.ri srcemizr nrv.riu testitih prethodnika,koji su bili mnogo bLiskiAllahu,vei i od
ono lto im se nareduje,ä ostxvljaiLr ono ito je zabranjeno. pr:rkse(obiönih)vjernika.Tako doleziu iskuSenie
da krenezr
To znaöidn öevjernici,iako izvriavajusveislarrsheobtedei Ukoliko mu se kolebanjene poja\.iu
zlikovcimai l.icemjerima.
u potplrnostiudovoljnr.ejuzahtje\'imavjerovanja,urvijekbiti podtuiju tcmeljer.jere,s,rs\.im
ie moguaeda seto desiu drugim
podr.rgnutlncmilostlzlikovaca,razr'ratnikai silediija. podruöiima,kaoito je npr slijedcnjer.jetskihptopisaiopienito
Dojsta, nema Boge osirr Älleha! C)vakvo shvatanje u njegovomposlovanju. je rekaoi
Vierovicsnik,s.a.qs.,
ie upropastilo neukog prir.tienika f.ieri, muslimanl bez Pafuite r ii|enJen lakil) rljelaprle nega:epajureüiki f/n:ltrci
pLonicljn'osti,kojl, mozda, (po)neÄtoi zna, a1inije c,bclatcr ( eredi,i*tienjd) k|ji ie I);ti t. t ti P\P t mjntie naä! U /itn
lstindrim poznar.nnjem
vjere. rrumnina iotlek ie ut'an i kaa tjün;k a omAn li kaa netllerniA,
a
/aie ; arlrk fti ka| uerjerltik,tatvnltti koa tjnliklTada le atjek
(pro)datai n'En yrn p neki nali duyalttki itureslll
Dakle,ukoliLoöovjekbudesmattaodepostizanjePotPuflog
covjEK
tzl'ltDU
0v0GA
I BUDUCEG
S\'T'|ETA .repeniu reri niie mogucco.im rko se z.rncmtri.ttj 'vritt
i napustenjegoveöari,jet je u zahgmju za vjetu Zttvovanle
Poznaroje ciaöor-jek,iako vjerrrjeu buduii svijet!nx ovome duni.rLröklh interesa,tadaon neie ni htjetida se2rnuje na putu
sviietu ide u pottagLLz^ onim ato mu je neciphodno uzimrjLröi \.jereier na taj naöjnugroixväs\.ojZivoti Potrebe
o n u i t o j ( l , , , 1 1 . nro, , d r r r r r ' u cn r l : r 1 . , o n n . t o r.rerno. I(oLikoli je ovakvoshvatanjeodvratiJoIjucti
Subhanallahl
unnprijcd uljeren da ie ro poäcljno, obl.ezno ili dozr-oljeno. od suiLinevjerel
Ako öovick bude smatrao kako istinska vjera (idem), iz koje
I \ftsltn, Fi l nttu, Fi llik, k ta-a,|,/l
l6 t1
KUiNJE
O,I SMIsAO

NTRAZUI4|JEVANJA
\lEr_ll0
DVA ffi
srccDri Fostupcima radi ono 5ro mu je naredeno,da se srcem
l posrupcima kloni onoga lro je zabranjero, a to öini ne
Takvo sh\?hnie ptoistiöc iz dve velika nerazumiievanjr:
smislavjere i nerazumljevanja smislasteic razumijevaiuöi vjeru i duinosti ptema Allahu, niri ita se od
netazumijevanja
nieg,rZeli, on ondä ne zna ira su Allahove prar.akod njeg.r,ne
koji su ljudjma krajnjl cilj zbog udobnosd, liePote i uil\'anj^
zna Staod vjerc, kr.alitativno ni opisno, ima pri sebi.
u njima. lz ta dva netazumijevanja radx se odustxixnie od
Ako smattade Uzviieni Ällah neie pomoii onoga Lo je na
tragrnja za smislom Yjerei smislom sre6e
straniIstine naovomc svijenr,r,ei dalijep ishod na or-omesr,.ijenr
l'ozneto jc dr se ljudskom zreloiöu smatra to kad iovjek
zna itn je istinska sre6a koju on tr^ij, ita üeb^ raditi da je sljeduje nevjernikc i Licernjetena ratun vjernika, odnosno da
ruvrxtnici i zL L,,n6^ripobjcduju dobroöinitel,eI bogobojezne,
dostignc, uz uvj* dll im^ odluönu volju i iskrenu 2elju da
'o
je postigne.U ptotivnom, zn^nje o to,ne ite Zcli inaöin t(,/boc torl iro -e r..zum:reAll.rhurooheien;r'ip.:ier-j.r

dostizanja neie drti rezultat bez odgovxtaiuaegdjelovxnjx, a
oclluönavolje neie uroditi plodom ako je nc prati strPlienje
Ljudska sre6t, ptavi uiitak i zadovoljsn-o temelje se na

fcr lrerpusr"rki: r.rzrn-iievrnt.r
ir'r :L iellen , 'rLcr' acini; / r NERAZUIlIEVANJE
SI4TSLA
VJTRE
sreaom,ptcpozn^vanjunaöinana koji se sleaamo;e dostjai'
tadu ne oswarenju sreie i sttpijivosti u svemu tome. Uzviieni Stc, se tiie prve prctpostavke, öovjek zxisre öesto
zapostxllia nekc obaveze kojc mu nisu poznare, koje ne zna
Allah kere: Tako Mi vrencna, öovjek' doista' gubi' 6rmo
ne oni koji vjerrju i dobrr djela öine' i koji jedni drugina zbog toga lto rru je znanje ograniöeoo,a öesto ih zapostxvi i

lstinü prcporuöuju i oni koji jcdni drugima prcporuöuju znajuii ih, da li zbog lijenosriiLiporcjenjivanj^,ili zbog sklonosti
da ih sebi pogreino tum^öi zbog pogreSnogaüadicionalnog
strplj enjc. u
Or.die se ieli reii da dvije pretpostavl'e na kojima poöiva odnosa preme njimn, ili zbog toga lto mu se öini da je zauzct

snmoobnana itrajLr ishodiale u nernzumijevanjuAllehove Biti neiin preiim od niih, ili ztrog neiega sasvim drugoga. Iakcr

i Njegove viere, Njegovog obednnjai prijetnje. su ob,r\.ezesrca mnogo vdnije od obavezarijela, mnoei ljudi,
ipak, misle da one nisu obrveze kojc vjera n nZe, vc6 da

)iDl 1ra13 spadaju u poieljne i lijepe posttpke.

18
sMlsAo ,0
KUsNJE
(UiNJE
I 5MISAO
Ne samo da on misli da je kod njega sve kako üeba, vea
Zato semoie fidieti kakosetakvi ljudi osje6aiupostideni
samoljubivostöini da tnu svekod njegaizgledalijepo i dobro,
aLo propustencku sttoiu ili blaäutielesnuobavezu,a taLo se
kao Sto Uzviieni l(äte: Ituko mogu biti isti: onaj kome su
ne osjetajuLad ostxvemoid^ joi stroiiju obavczusrca Oni
njegovadjela prikazana lijcpim, a i on ih smatra lij epirn ...,'1
se sride kad Poainenestobanalnoito ie rijelu zabranjeno'a
dok mr2nja prema prorjvniku öini dx ono fto je uredu Lod
nesmer^noöifleneLuzabranusrcukoja je dalekostroiija
je njegavidi kao ruäno,sliönoonome5ro je reieno distihom:
Uz to, neki Allahu sluäe ostavliaiu6iono lto im
propisxno kao duinost i time se udeijavajuod nareilivanje
Staih je gledanogolimakamod.bij.Lla,
zla- iakobi to mogliispuniavati-wtde6i
clobrai zabranlivenia
gledanakrazobojenasto,klaihje pridobiialo.
clesu bliski Uzviienom All^hu, d^ u svemuito ne Ptihvar^ju
imaju saglasnosrsvoga GosPodarx Trkvi slr Uzvi'enom
Ovakr.oncrazumijevan'e ie öestoproieto pristr^snoiiu i
Allahu nejmrZai naiodbojnijasworenia iako se njima dini
nepravdomjer je dovjekptcmasebipristrasen i sebiian.
t1aispunjavaiuzahtievevierovanjr,naiela viete i da spadaju
Veöinavjera su obiöajikoje su ljudi pteuzjmxliod ode\a
medrrAllahoveodabtanikei milienike
r p r e J r L ;^ p o n r i r j r ' i i 1 -u . h r , L t r n i ui r i i e p o z i u v n oa i r a
Nisu rijetkinionikoiiAlJahusluZeooimlto jeAllahzabranio
negativno,ita je ljubav a ita tntZnja,lta je prjjareljsfioll ita
vjeruiuöida ie to iin Pokomostii prlbliiavanjaTakavnjihov
neprij,ltcljstvc,.
pol.2.rjgori :e uC polo)rjr onjh \oii to 'ml'r,liu grijcieli'm'
koji' dok g:t Uzviicni Allah garanrujeda ie poblieditiNjegovavjera,
sliönoljulireljimasluÄanje(nedoliinog)pjesnlSn:a
A1l^huj smatralucla Njegova sttanka, Njegovi pomagaöikoji Niegorru vjeLu
sluiaju,mislcda sepribliiavajuUzviSenom
podupiru i iclcino i praktiöno,a nije zagarentovaopobjedu
su rniljenici Nlilostivog:r,^, ust\' ri, oni su mil,enici sorone'
neisrineiako on^i ko je nx njenoj stmni misJida ie upravu.
Nlnogo je i onih koji misleda su na tazneoaöineistjnski
Ö.r"ri d^s,ojrn.w. su nrmijenteru s.i.dbenicimr vierovr-ir
ugnjetani, a,Lrsnati,niietxko,\'ei serlrclioromedasuclonckleu
s kojnn je Allah slao Svc,jeposlanike,s kojim ie obiavljivao
pravuitla sudonekleprema sebinePolteniOni nevidedaiLod
Svojcknjige,a ono je znäijc, djelovxniei sranje.Uzvileni kaäer
njihovih prorivnikaime neatoito ie ispravnoI pravednos^mo
i zagluÖuje ... ivi aetepobijcditi äkobudctcpravivjernici'n Öovjekima
Lrzneito ötozasljepljuje
iro ptistrasnoPrist,riLr
Öovjekie po prito,li sklonsamoliubivosti usljedkolc kod
sebeviclj sve samolijepo,a kod protivnikr sve samo ruZno 21 ,lh lt,r.,.119.
)"1
2t)
rrr sMlsaol(liNJE t{UiNjr ,{
SMTSAO

snagconolikokoliko ima vjerovaniaLlzviöenikaie:Asnagäje vjenrika.rrAko se r.jcrovanjeoktnji i oslabi,öovjekovudio u
u Allaha i u Poslanika Njegovai u vj ernika ...'s Allahor.omsrrjanjuna njegovojsttanii iritenju bit te u sldedu
Covjek imrr snege onoliko koLiko rmä v,erovanle 1 s nlegovimvjcrol'"njem.
razumijevenja njegovogsmisla,jer je udio u snazikoii mu je Tako je i s pomaganiemi potpunim podr2avanjem.
izostaost^zmjeranizostankurazumije\'anja smlslevietovenje' Vjernicima su ona potpuna,u skladus Allehovim rijcöima:
idcjno i praktiöno,postupcimai srcem- Mi dernodoistapomodipßlanike naie i yjernike u iivotx n:r
Allahovo itlienje öovjek^ je, takoaler, srazmjetoo ovomesvij€tr, a i na Dan kad sc dignu svjedoci;.'i Njegovim
'6 Ako rijeöimä: ... pa slno Mi one koji su povjcrova.li,protiv
vjerovanju.Uzviieni kaie:Allah doista;titi vjcrnike
iucenleost.rbr, r^ ir zbogosl,b'ienosuI ierovrriL neprijatclja njihovapomogli,i oni su pobijedili.r,
Dosmtnostinedostamostsu u skladuslrnivoom\'lerov^nlx Ze Lolikoje öovjekuokrnjenovjetovanje,za roliko su nu
Uzr.jieni kaäe: O, Vjcrovjesniöe,AIäh je dovoljan tebi i umrnjencAllnhorapomoi i podrlka.Zato,ako öo\.jehäzadesi
vje.nicimakojite slijede,' ito znaöi:Dovoljrnd jeAllxh i Noji nekamoralnaili maretijalnanevoljaiLiprotivnikovtr.iiLrmfnad
odnosno:Dovoljnisuoni tebii tinjima Poslanikinr
sljedbenici, njim, to je nasraloniegovomgreikom, zbog zanemarir.anja
je, dakle,dostatenu mjeri u kojoj oni Poslmikaslijede,kolikcr nekeobaveze,zbos öinjenjaneöegaito jc zabt:rnjenoiti zbog
se na njegaugledrju,koliko su mu pokorni Onoliko koljko im slabljenjx vjerc,v,tn
j^.
manjkavjeroranja,manjkat6c irn svegrtoga. Nx rij n^öin biva otldonjenadilem:rkoju neki nevode
Etrlisunnetskipravacnauöava da sc vjerovaniePoveiavei u vezi s tijeöima Uzvifcnoga:A Allah neöe dati pritiku
smanjuje.Allnhovoitiienje Svogarobesrazmjcrnoie robovom nevjcrnieimadauniite vjernikc.!
vjerovanju.Uzviieni kaZe:Allahje zaÄritnikvjernik'r''3kao i: Ncki kaZudr ovajajetukezujenato daÄllahnevjernicima
r ne6edati priliku da Lrniitevjernikeoa budu6emsvijerLr,
Allatr jc zaötitnik onitr koji vjerlju a drugi
I dostizanjestePeneevLi'^srazmiernoie s öoviekovim kaiu dx im neie d^ti priliku clok(vjernici)hododnste.isrinaje
vjerolaniem.O tome Allah, di.ö., kaie: . .Allahjc ne st'ani clnove fljeii znaöe(to i niie navedeniajeti,da je neprijarelju
-eoirrnrqnoF
P!r' /.rnorcn prcm.rJieJben. rr rrerov-nj.r
" Dl-Lt{d/, t1).
: [.rLtlilt,64 'C;4rr,51.
'! Et.ra t1.
'r l.r Ar,o 14l .
I
22
6,, SMTSAO
KUsNJE KUiNJE'O
SMßAO

Medutim, rko vjcrovanjeoslabi, neprijxteljuse put prem^ raziiku od omh koji su krenurlidrLrgimputern i privrZenisu
njima otvrta smzmjerno oslabljenostivjetovanje.Vjernici neöemlrdugom. Oni nem'rjupouzdänjxu Allahovoobeianje
im put oßamju ti,ne ito su zanemätiLpokotnost Ällalru. de ie pomagatiSvojerobove,po grupamakakosu zasluZile,u
DrlJe, vjernik ]e snaian, podtinwrn, pomognLrt,osigur^nI vtijcmekadje najpotrebnije,
kadOn ro ieli,;akoro ne isrjöe
branjengdje gocl bio, tamamkad bl se protiv ojegesakupili |ako detalino.
svi Zitelji Zemljc ukoliko se vladapreme smisluvjerovanjai Do pogrelke dolazi usljed nepouzdavanjau obeienje
s\.esvojeduZnosdispunj^v i postupcimai srcem.UzviSeni UzviSenogAllahai pogreinogtazutrijevanjapolukx Niegove
LaZevjernicima:I ne gubitehra.brosti ne iälostite seivi dete linjige.
pobijcditi äko budete prar.i yjernici;" zrunl na drugom Uzvileni Alleh je u Svojoj Knjizl jasnorckao da je On
mjcstLriI nc buditc kukavice i ne nüditc primirjc kd ste Pomagaövjernjcimana ovomei ne buduiem svijenr.UzviSeni
jxii, jer ^llah jc s vrma. Onvas nedenagradaza djela vaia Lale: Mi 6emo doista pomodi poshnike naEei vjcrnike u
tivotu na ovome syijetu, a i na Dan kad se dignu wjedoci.'o
Or.a garencijaide zejednos njihovirn vjerovanjernkoje UzviSenikaäei: Onajko zazaititnika uzmeAllaha i Poslanika
ima ulogu-Allahove voiskes ko,omih öuvxne odt'ajajuöije, ne Njegbva i vjcrnikc - pa, Allahova stranka de svakalo
udaljavajuiije,aodbijeju6ineprijatelja, nevjernike
ka2ojavajLrii pobijcdili.r' Na drugom mjestu,Uzviieni kaäe:Oni koji se
i liccmjcrczi nepri\du koju dtugimenanosciineii djelaI'oja suprotshvljaju Allahu i Poslanikr Njegour bit de, sigurno,
".la i pGlanici Moji
nisu u skladus r\llabovimpropisnn^. najgorc poniieni. Allah je zapisao:
$igurno dcmo pobijediti".rBOvakvih poruke ima mnogo u
KLrr'anu.
Uzviieni je u I{uianu jasoorehnoda nevoljakoje öovjeka
Jl4N-A
SRECE
l.ltRAZUl,l|JTVANJT
zadesi,neprijateljevtrijLrmf,liöni neuspjehi sJiöno,nastaju
zbogr.lastirckrir'1ce.
U rezi s dtugom pretpostavkom,uz koju dolazi dcr
Uzviicni je u liLrfanu objasrio i dviie sPomenute
poglelke, mnogi ljudi nislc da su sljedbenicipLrve vjete
pretpostavkc.Ukoliko se one spoic, smisao svega öe biti
na or.omesvijetuponi)eni,ugnletrniiuvljck potöinjenl,
za
t: E/.lLiit/,56

24 25
T
dr sMlSAO
KLJsNJE

sasvim jasan,otlilodit ae se sr.e nejasno6c,suviina ie birj Poslanikr Njcgovai vicrnike pa,Allahova strana desva.ka.ko
usiljenazapitkir.anja
i besmislcnikomental. pobijedili.r"
jeprvupretposrä\'hu
U zviSeni razrije!ion,rnekolikonatioa. Onnna koji pomoö ttaic nimo Njegovc srrankeAlleh
Neki nafini su neprjjcdisrjcani,a jcdanod njih je to iro one prigovaranegla!avajuiida Njegovastranhapobieduje.
kojl ponoi i podrikLru sr,azirta2emimo vjcroika,Allah Lori Slitnu poruku imaju i Njcgove rijeöi: Bolnu patnju
kro sto to öini rijeöima:O, vjernici, ne uzimajtezazaötitnikc navijcsii liremjerimakoji prijar.ljujus neternicima.a ne
jeYreje i hidanel Oni su sani scbi zaitifnici! A njihov je i s \.jernicima! Zar kod njih traie snagu,a svasnagr prip:rda
onaj metlu vama koji ih za z.rititnike prihvatit Alla.h uistinü sarnoAllanu?*"
neöe ul(,äzätina pravi put ljudima koji s ni sebi nepravdu UzviSenikaie: Oni govore,"Ako sc watimo u Medinu,
öin€. Zatoti vidis one öija su srcabolesnakako se äure da s sigurno dcjaöi istjeriti iz njc slalijcg! " A snagajeü Aflrha
njima prlateljstvo sklopc,govoredi:"llojimo seda naskrkva i poslanika Njegova i u vjernika, ali licemjeri nede dä
ncvoljanezadcsi."AAllah le sigurnopobjeduili neito drugo znaju.rl
od sebcdati, pa deseoni zbogonogäito su u dusarnasvoiirn Uzviieni kaZe:Ako neko ieli veliöinu, pa - u Allahajc
lcili krjxti, a oni koji vjemju redi de:"Zlr 6uto oni koji su se svaveliöinal K njcmu se diiu lijepe rijeöi, i dobro djelo on
zaklinja.li Allahorn, svojom naiteiom zäldctvom, da su zaista prima ...,Ltra to zoaöida onaj ko ieLi ponoi, rrebaje rraiiti
svama?"Djela njihovabi6eponiEtcm, i oni dc nastradati.O pokornoiöu Allahu, koju 6e iskazatilljepom rijeöjLri dobrim
vjernici, al<oneko od llasod vjcrc 6vojeotpadnc- pa, Allah djelom.
desigurno mjcsto nj ih dovestiljude koje On voli i koj i Njcga Uzvltcni krZe:Onje poslaopostanikasvogas uputstvom
"olc. prema vjcrnieimaponirne. a prcm:t ncvjcrnicimä i pravoml.jerom dx biie uzdigaoiznad syih r.jera...lr
pono6itc;oni dc se na AlläIolrr putu boriti i nedesc niöijeg Uzviieni kaLe:O, vjernici, hodete li da vrm ukaiem
prijckora bojati. To je Allahov dar, koji on daje kornehoöe n{ trgovinu, onä devasspäsiti prtnje nesnosneiuAllahx
a Allah jc neizmjerno dobär i znä svc.Vaii zaöiitnici su i Poslanika Njcgovavjcrujte i imecima svojim i Zivotim:r
samoAllahiPosl.rnik\jcgo\ ivjernicikoji poniznonamar qqj.it4_4el\llghovu puiu sc borite to yäm je, da znatc,
obavljaju i zckat daju. Onaj ko za zaStitnika u?me Allala i \ L/ ^l,tr.l,t,51-56.
o, sl rsaoKUSNJE ,0
KUSNJE
5M|5AO
bolje. On de vam grijehe vaöe oprostiti i u diennetske koji odvazda l''äii, a ti neles vidjcti da sc Allahov zakon
badöe vas, kroz koje 6e rijeke tedi, uvesti, i u divne promijeni.a'
dvorovc u cdenskirn vfiovima: to aebiti uspjch veliki - a Ove rijeöi su upu6enevjetnicima koji se smisla vjete
dat 6e vam i drugrr blagod:rt koju jedva öekatc:Allahom pridriaju postupcimai srcem.
pomod i skoru pobjcdu! Zato obraduj radosnom vijeddu U zviieni kaäe:...ishod6e,zaista,u korist ö€stitihbitia3i:
vj ernike.11 ...onekoj i sebudu Allahabojali i grij ehaseklonili öekalijep
Poled praitanje grijeha i uvodenja u DZennet, Allah sl'rB€tak.1'
vjernicimapru2ai drugo,a to jepomo6i dostizmjcpobjede:O, Ovdje seima u vidu lijep svtietakprije budu6egsvijeta,a
vjernici,pomozireAllahovuvjeru, kao 5rosu uöenirekli: "Mi takavsvrietakse spominjeu kazivanjuo Nuhu, ,r.s.,njegol'oi
6emopomoöiAllaholu vjerr" - kad ih je I6asin Mcrjemin pobjcdii strpljir.ostisa svojimnarodom.Uzvi(enikaie: To su
upitao, "Ho6eteli mc porno6iAllala radi?" I ncki od sinova nepoznatevij esti koje ti Mi objavljuj emo; ni ti ni narod tvoj
Isräiloyih su povjerovali,a drugi nisu, pa srno Mi one koji niste priie ovogeo tome ni5ta znali. Zatobudi sfraljiv, ishod
su poyjerov.rli protiv neprijatelja njihovih pomogli, i oni 6czai6ta,u korist öestitihbi1i,5"ti. pobjednjökiishod u korist
supobijcdili."" n-ojui onih koji te slijede,kao ito je bilo u kodsr NL,ha,a.s.,i
Uzviieni kaie lsaur,a.s.:...duJu 6u ti uzeti i k Sebi te onih koji su zajednos njimevjerovali.
uzdignuti i spasit du tc od ncyjernikr i uöinit 6u da tvoji Sliöncsui Njegoverijeöi:Naredi öeljadisvojojda obavlja
sljcdbenici budu iznad ne\.jernikltsvedo Sudnjegdana.{6 narnazi istraj u tome! Mi ne trdimo od tebe da se sam
Po5tokrSianiimajuboljl udjelu njegovomstijedenju,bit hraniö, Mi 6emote hraniti! A samoone koji sebudu Allaha
ie iznadjevrejasvedo Sudnjegdana,a poiro su ga muslimani bojali i grijcha klonili öekalijep sr'6etak.5l
slijediliboljenegokriiani, bit 6eiznadkr3öxoasvedo Sudnjeg UzvjSenikaZe:I :rko büdcte trpjcli i ono öto valn se
dana. zabranj üjc - izbjegävati, njihovo lukavstvovarn nede nirnalo
Uzrrlcni krze vlerrucim:r:
4 dr su nevjemicis rama nauditi.t'
borbu zametnr i, sigumo bi sc u bijeg dali i poslije ne bi t E/-Fn\,222:,.
ni zaötirniki ni pomagaöanadli prerna,4llahovt zakonu
" T,t|rn,l32
'' Ei.\4f,9-13.
" t:.r.rrll,14. ' n ht,132.
' .,lh l)ua,,55.

2A 29
KUiNJE
0. 5M|5AO ,o
5^tsaoKUsNJE
U istoj kut'ansloj sud Uzviöeni kde: Naravno! Ako Toliko o ptvoj prerposravci,a lto se drugetiöe,Uzviieni
budete strpljivi i posluini, i ako vas oni napadnu odmah, u kazivanjuo Uhudu kaie:Zar- kadvasjesnaÄlancvoljakoju
Goepodarvaddcvan poslati u pomo6pet hiljada meleka, sve $te vi njima dvostrulo nanijeli, moietc redi: "Otlflrd sad
obiljeZenfü. ss ovo!?"Reci:"Toje od yasaarnfü,"5'-
Uzvileni iznosii kazivanje
o JusufLr,a.s.,i njegovojpobjedi Uzviieni ka2e:One metlu vamakoji su wmakli na dan
bogobojaznoSdu i sftpliivo6öu.U vezi s tjm, prenoseti,kaie: kada su sc dvije vojske sukobile, uistinu j€ Sejtan naveo da
"Da, ja
sam Jusuf, a ovo je moj b.at, Allah näm j€ milost posrnu, zbogonogaöto su prije poöinili. i'
daroraoi ko se bude Ällala bojao i ko strpljiv bude bio - pa, Uzvjieni kaie: IGLra god vas bijeda zadesi,to je zbog
Ällah, uietinu nede dopustiti da propadnc nagrada orlina grijehova koje ste zäiadili, a On mnoge i oprosti,5'
koji dobra djela öine,"saa na dtugom mjesru,Uzviieni kaie: Uzviieni kaie:Zbogonogöto
ljudi rade,pojaviosemetei i
O,vjernici, akosebudeteAllähebojali, Ondevamsposobnost na kopnu i na moru, da irn On da da iskuse kaznu zbogonoga
(firrkan) darovati pe dete istinu od neistine modi rastayiti i ito rade,ne bi li eepopravili.!"
preko ruinih postupala vadih depredi i oprostiti varn.si Uzviöeni kaie: I(ad öovjeku dano da l,lagodat Naiu
Furkan (ar el-furkan)je snagai pobjeda,odnosnouspjeh osjeti, onjoj sc obraduje, a kad gazadesikalava nesre6azbog
i svjedokoje Istinu od neistinetazdvaja. onoga öto su uradile nrke njegbve, onda öovjek blagodati ne
Uzviieni kaie: ...a onom€koji seAllahaboii, On deizläz priznaje."'
nadi i opslcbit de gä odalde se i ne nadai onome koji se u Uzviöeni kaZe:IGd dopustirnoljudima da seblagodatima
Allaha uzda, On nu je dosta.Allah 6e,zaista,iBpuniti ono öto naslatluju, oni irn se obraduju, a kad ih pogodi neyolja, zbog
je odluöio I AIa}r j e svemuvedrok odredio.56 ono öto su ruke njihove öinile, odjednom oöajavaju.6'
Ibn Madia i Ibn Ebi ed-Dunjaprenoseod EbiZerrz,n, Uzvjleni kaäe:... ili ih potopi, zboggrijehom koje su
koji kazujeda je Vjetovjesnik,s.a.vs.,rekao: Kad,bi suiliud,i zaradili, a mnogima i oprosti.6r
postupalipo ovomcljetu.bilobi im d,ovoljno!

i, E.t.it ,3a.

a.knt,eo.
" E/E1a/i|,29. " ErRr ,3(.
" Et Ta/.k,23. rt El.it'",31.
30 ll
(UiNJE
0, s 4l5Ao
T .ö
5lll5AoKUsNJE
UzviSenikaie: Sredakoja ti ee dogodi od Allaha je, a
nesredukoja te zadesisäm 6i zasluiio.6a
Z^to je Uzvlier,t poslanicimai vjernicima natedio da
slijedeono ito im je objavljeno.To je pokotnostj to je Ptva
ptetpostavka,a iekanje ispunjenja Njegovog obeianja
druga je pretpostavka.
Uzvisenije narediotraienje oprostai
strpljivostjer je neizbjeänoda lod dovjekadodedo odtedenih
koja seotklanj^jutraäenjemoprosta.
propustaiLiprerjerivanja UNIVTRZATNA
PRAKIINANATE[A
U öekanju ispunjenja obeöanjaneophodna je strPljivost.
Traienjemoprostamaflifestujesepokotnost,a strpljivolfu se
manifestujeövrstauvjerenostu ispunjenjeobedanja(el-jekin Det^ljnji,i razgovor u vezi s ovom veoma vaänom temom
bi el-va'd).To dvoje Uzvi5eniAllah je objediniorijetima: zrhtijeva da se iznese nekoLiko univetzalnih ptaktiinih
naöela.
.,<i'r:4\ rtt ".J-.üt e\:t.';:'t i. i\ r2.),+n,,
Z,atoti budi strpljiv. Ällahovo obcdanjeje istina i rnoli
da ti budu oproÄteni tvoj i grij esi, i Gospodan svogr laaj em i
poöetkom danaveliöaj i hvali!65
J.0N0sToZADEST'/JERl'{il0
I{ANJE
JE0Dol'rocA
t zviienirrSvolojl(njiziiznostkaztvanleovreroviecnicima. STO
IADESI
l|El|ITRNI|(A
njihovim sljedbenicimai rome kako ih je On spaiavaozato
ito su bili strpljivi i pokorni. Uzviieni kaie; U kazivanjina o Neda6e,iskuienjai nevoljekoje se deiavajuvjernicima
nj imaj e pouka 7aonc koji su razumon obdareni.uo nevjernike,^ dok^zz^ to je
manjesu od onih koje zadeSavaju
tealnostljudskogiivota. Takodet,ono ito nx ovome svijetu
zadesidobroöinireljemnogo je menje od onoga ito zadesi
razvretnike,pokvarenjake
i zlikovce.
- C,'fr.55.
".Jl^tt/;1t1.
32
KU5NJE
Or SMISAO KUjNJE,0
5Mr5ÄO
od vjemika odstranjr:jemnoÄtvonevolja.Iako sr: iskuienja
Ol|Il,|iTOGAZADT5I
Jr ZAD0V0UAI'|
2.VJERNT|(
vjerniku neizbjeäna,Allah mu olaklava njihovu teänu,
podnoienjei trplienj€.
Ono lto zadesiljudekoii vieru,uLrUzviienogAllaha- oni
su time zadovoljni,i za ro ito (o)trpeoni oöekuiunagradu.
Uko[ko ih nekadi zaobidezadovoljswo,oni se os]^njaiuna
strpljivosti pouzdanjeu zasluienun^gradu.To im ublaäava
teiinu iskuienjai nevolie.Kad im naumpadnen^knada,lakS€
4.KUSNJA I|AJDRAITGA
oDSTRAilE
im bude podnoienjepatnjei jskuienja.
Poznatoje da Ijubav,lto je vile prisumau srcu,iskuienja
Nevjernici,dode, r\e zn )r z zadovoliswoi pouzdanje.
kojima moäe biti izloien onaj ko voli od srranevoljenog
Kad neito ftpe, oni ttpe kao iivotinie. Uzvidenina to ukazuje
- lak!€ se podnose.Oni koji vote patnjom se PonosePred
rijeöma:Nemojte rndaksati trä-ie6incprii atelja: ako vi trPite'
onimakoje vole,sliönoporuci ovogbejta:
trpe i oni bol kao i vi, a vi sejoB od Allaha nadäte a oni se ne
do n'iti necin losza.goria.s,
I kdd tu ip teako.
nadaju.67
time stomesesjedai.
öinilobi mi rad,ost
Zajedniökoim je,dakle,osieianjebola,avjernikeposebnim
eemu, onda,sumnjau ljubavNajdraäega,I(oji na kulnju
nagradei zadovoljswa
öini oöekivanje UzviöenogAllaha
stavljaiz mllosti,za dobrobit öovjeka!?

ZA0NE|(oJl5UBoGoBoJAZNI
II|RiETA|(
i. D0BAR
s.l'lrs|(osT JETEIA
GRUEiENJA0DlsKUStNJA
Kad budezlostavljanzbogAllaha,vjetnik to sebiolakiava UER0VANJA
:razmjerno pokornosLi.iskrenol odanosri I postoianiu
Pojavadanevjernika, tazwamikai licemjerazapadnusnaga,
razumijevxnj^smislavjere u niegovomstcu. Zato on moie
uspjehi sla\'e,a da to ne zapadnevjerrukedestaje, samosrc je
sebi olakiati patnje kod kolih bi drugi bili nemoini, a to j€
to u biti njihovkrahi propast,iakoizgledasasvimdtukdije.
takozahvaljujuiizairid koju Allah pruäavjetniku.Allah zaista
t En Nn. ,104.
34 l5
0. 5/TSAOt(lsNJE SMISAO
KUiNJE '6

Hasan(el-Basri)-Allal, mu sesmilovao rekaoje: "Kad ,,ar*ur,',*",n
r,@o
bi ponosno koratali kao jahaii konji,g)avuvisoko dlzali kao da ktoöi zemljoma na njemunemanijednogagrijeha.
deve,a srcaim bllagrijelna,uzaludim je jerAllah,nesumnjivo,
pooizi onogako grije6i."

7.rs|(USENJr
Jr I{E0P||0Di'|0
6.|sKUSII'IJE
ZB0G poTpUt|0G
USPJEI{A Neprijateljevtdjumf, njegovanadmoi i zlosravljanje,koji
na ovome svjjetupovremenozadesevjernika,neophodnisu.
Iskuienje vjerniku dode poput liieka za odstranjivnje To je kao velikavruöinaiiestoka studen,kao bolesti,brigei
bolesti koje bi ga, kad bi pocrajale,uniötile,umanjile mu ialosti - s\.eie to, po prirodi swari,neito neophodno.Ljudi
zaslugej snizilepoloiaj. Uprarrcnedaöeiiskuöenja,iz vjerrika na ovome svijetu,pa i djecai Zivotinje,odtastajuu skladus
odstranjujute bolesti,da bi ga pripremilaza odgovarajrriur onim iro im je predvidjelamudrostNajmudrijega.
nagradui odgovarajuiistepen.Dak1e,postojanjeiskuienja I(ad bi dobro na ovomesvijetubilo poitedenozla,korist
za vjetnika bolje je od njihovognepostojanja,
onako kako je po5terlena5tere,uiitak poireden bola, svijet bi bio sasvim
Vjetovjesnik,s.a.\ls.,rekao:To"ho
mi Onogau öijim ruharnaje druköiji,kaoi odrastanje.
U njemubi izosralaAllahovamudrost
mojZiaot,AIIah niita,neprcpiieePmihuo,d.ato ne buded,obro
po koja seumijeSala izmedudobrai zla,uütka i patnje,onogaSto
njegaltto t61robieasamas ejemikom.Kad vjemikazad,esi
neito kotiscii onog ito lteti. Zato poitedenostjednogaod drugoga,
-
dobro,onzahvali i buclemu dobrc,a ka.d,
gazadesineeolja,otrpi kao ni njihova medusobnarazdvojenostniie kärakteristika
je - i opetmu budedobro. ovog svi,eta,u skladus onim kako kaäeUzvileni: ...dabi
Iskulenja i nerrcljeiine dio vjernikovoguspjeha,snage Allah dobre od nevaljalih odvojio i da bi nevaljale jedre na
i vitalnostj.Zato su vjetovjesnicibili ljudi koji su sravljanina druge narlagao, a onda ih sveu gornilu zbio i u Diehennen
najve6aiskuienja,a za njima su oni koii su im bili najbliäi. bacio.Oni dcdotutabiti izgubljeni.6s
Coviekbiva kufan prem^ s@penusvogavjetovanja;iro mu je
vleraövriöaiskuienjabnnju veda.Onl ilja je vjeraslxbaimajlr
najmanjaiskulenja.Vjernikdena ovomesvijerubiti neprcstano ^ El-D!/i/, 37.
36 31
0r si{lsAoKUsNJE 5l l5AOKUsNJEt0
Mudrost se ogledai u tome ito UzviSeniAllah kod ljudi
8.l|UDR0sil
TS|(USTNJA
voli bogobojaznosru dobru i zlu, u l:ezbriänostii iskuienju,
U nevolji vjetnikaiz roga ito ih neprijateljpovrcmeno kadpobjedujui kad su poraäeni.UzvilenomAllahu u objema
nadvlada,potöini ih i Lrzdrma,postojebtojne mudrosti koje situacijamapdpadaprivräenost,s uvjerenjem,da je situacija
podrobnozna samoUzviieniAllah. mudro odtedena,da srce bez nje ne bi zna)o ispravno se
vladati,kao ito ni tiielo ne moie b€z toplorei hladnoöe,bez
Jedna mudrost je podsricanjeprivrienosti, odanostl
iponiznosri Allahu.dz Ca lrudi mole za pomoi proriv Zedi,gladi, umora,razliöitihpogodnostii nepogodnosti.Te
nepdjatelja.Kad bi, neprestanopomagani,bili nadmo6nji nedatei iskuienjauvjetsu da sesteknepotpunosti ispravnost
sebi dtuge potdinjavali,zacijelobi se osiliLii pokvadli,a kad kojaseod öovjekaoöekuie, a postoianjepotrebnogabezonoga
bi stnlflobili potöinienii pokorni nadmodnijemneptijatelju, kome je potrebnobilo bi nemoguöe.
vierane bjimalaosloncaniti istjnaopstanka.
Mudrosrnajveaeg Mudrost se sastojii u tome lto ljude trijuml neptijatelja
Mudtacaje odluöiladaim omoguaidabuduönsnadmoini,öas nad njima stavljana kuinju, popravliaih j odgaja,kao ito
potöinjeri,jer kad su pottinjeni,pokorni su Gospodaru,kaju Uzviieniistiöeo rrijumfunevjemikanadvjernicimanaUlTudu:
Mu se,skruöenisu i ponizni.I(ad su potünjeni,itite Njegovu I nc güIbitehrabrost i ne irlostite sei yi dete pobijedili
vjeru,izvtiavajuduänostikojevjetapropisuje,naredujudobro ako budctc pravi vjernici. Ako vi dopadate rana, i drugi
j zabr^njujuzlo, bore se ptotiv neprijateljavjere i pomaiu rana dopadaju. A u ovim danima Mi dajemo pobjcdu säd
njeoesljedbenike. jednima, a sad drugima, da bi Ällal ukazao na one koji
Mudrost je i u tome lto bi, kad bi bili neprestano vjerrju i odalrao ncke od vas kao Schide - a Allah ne vole
pomaganii nadmoini,medu nlih se umijeiaoi neko öji cilj nevjernike - i da bi vjernike oöistio, a n€vjernike unidtio.
nije vjerai slijedenje
Poslanikavei samopddtuäianje onom Zar rnislit€ dr dete udi u Diennet. a da Allah ne uka-Zena
ko je nedmoöani snaian.Nasuptot tome,kad bi uvijek bili onc od va6 koji se bore i na one koji su izdrtljiYi? ÄYi ste
pottinjeni i pokoreni,niko im se ne bi pridruiio. Boianska smrt priteljkinli prije nego 6to ste se s njom suoöili, pa ste
mudrostje odredilada sadoni imajuvlasqsaddrugi nad njima je, eto, oöimasvojim vidjeli. Muhamrnedjesamoposlanik,
vladaju.TakosemoZeraspoznati
onajkoieli AllahaiNjegovog a i prijc njcgä je bilo poslanikÄ. Ako bi on umro ili ubijen
Poslanikaod onogako ne ieli riita osimovogasvijetxi siav€. bio, zar biste se stop:rrnasvojim watili? Onaj ko sestopama

i8
0l 5M|5AO
KUSNJE
sMßAOKUJNJE.O
svoji m rrati ne6eAllaiu nimalo nauditi, aAllah dezahvalne to, ieli nevjernikeuniStitinjihovommdnjom i nadmenoltu,
sigtlrno nagtaditi.6" ukolikopobijede.
Uzviteni spominjenekoliko vrsta mudrosti zbog kojih Naizad, poriö€ vjernicima oöekivanjada u Dienner
je dao da nevjernicibudu nadmoönj,nakon lto je vjernike mogu udi bez botbe i strpJjivosti.
Potuöujeim da ro Njegovä
uövrstio,osnaiio i obtadovaoih da ie se iznad nevjernika mudrostodbija,jer u D2ennetu6i uistinune mogu bezborbe
uzdignud s datim vjerovanjem.Iako su zahvaieni valom na Njegovome puru i strpljivosti.Kad bi bili nepresrano
slabljenja pokornosti Allahu i Njegovome Poslaniku, t, pomaganii nadmoöni,niko se proriv njih ne bi borio i ne
oraspoloiio ih ie time öto su njihovi neprijateljizahvaieni bi bili stavljanina iskulenje zlostxvljanjemneprijateljakoje
{ trebajustrpljivoprevladati.
premaAllahu i Njegovomeposlaniku.
\.alomneprijarcljsrva
Uzviieni vjernike obavjeitavada öe Svojom mudtoiir.r
r.lastetapnorasporedivari
meduljudima,da 6eim njihov urdio
u romed:vatikaoopskrbuu razdobl!m,r.
Uzviieni obavje5rar.ai da on to iini da bi vjerrri'clznaljza 9.sl,|RT
I ZIVoT
PoSToJE
RAD|
KUSNJE
UUDT}4A
$
sebe,ko su i kakvi su. Iako Allah Uzviienj to sve unapdjed
llzviieni je sworio nebesai Zemlju,smrt i äivoq Zemlju
zna,iako uistinuznakakvoje njihor.ovjerorrrnje,hoaeda oni
jedni dtugevide kakvi su.
Zatim, Uzviieni kaäe im da je neophodno da medu
$
:
ie onim Stoima po njoj ukrasiomdi kuinje ljudima,da bi se
rrzjasnjloko 2eli Njega i ono lto Njemu pripada,a ko voli
ov j svijeti niegoveljepore.
vj€rnicimabude Sehida, a polaganjeLivotrL
z,aI stinu (iehadet)
Uzvisenikaiei Onje u iestvrernenskihrazdobljanebesa
kod Allaha zasluäujenajvili stepeni nagradu,a to se posti2e
i Zemlju stvorio - a Njegovprijesto je ünäd vode bio - da bi
samo ärtvovanjemsvogiivora na Njegovomeputu. Da nije
vasiekuöaokoji dc od vä-sbolje postupiii.
rrijumfa nepijarelja,ne bi se mogao steii stepenSehadeta,
Uzviieni kaie: Svcötojc naZemlji Mi sno kaoulaas njoj
sl€penkoji je Ailahu naidraZi,a öovj€kunajkorisniii.
stvorili da iskuöamo ljude ko deod njih lj eple vladati.?'
Nakon toga,Uzvjieni dodajeda vjernicima2eüda se od
Uzviieni kaäe:Onajkojije daosm:rti üvot dabi iskuiao
grjjeha otiste pokajaniemi wa6anjemNjemu kroz ttaienje
koii od vasdebolje postupati.rz
oprostaza grijehezbogkojih ih je nepdjateljnadvladao,
da,r.rz
"' /1lI h"tuu,139144. ElKtbI,l.
t tilnl k,2.
40 4l
or sr lsaoKUiN.JE sMrsao ,0
KUiNJE
Uzviieni kaie: Mi vas stavljano na kü5nju i u zlu i u l,
obedali, i Allah i Poslanik Njegov sü istinu gbvorili!" - i to
dobm i Namadetesevratiti.13 !
irn jc samo uöwetilo vjerovanje i predanost.T6
Uzvi3eni kaäe: Mi 6cmo vas provjeravati sve dok nc
Onaj ko ne vjeruje bit te, pak, na iskulenje stavljan
ukaiemo na borcc i postojane mealuyamä, a i vijesti o vama
pacnjamai k^znom na buduiem svijetu, a to su najveöa
provjeravat 6emo.7a
iskuienja,utoliko Ue!öaöto su gx mimoiila na ovom svijeru.
Uzviieni kaäe:Elif-lam-mim. Misle li ljudi da debiti 'I'u
kaznuje Allah namijenioonimakoji su odbili posluinosti
ostävlj eni na mim ako kÄiur "Mi vjerujcmo", dau iskuienje
koji nisu slijediliNjegoveposlanike.
nede biti dovedeni? Mi smo u iskuienje dovodili i one prij e
Iskuienjasunezaobilaznainaor.omesvijetu,u kaburskom
njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore isfinu i
)ivotu do ptoäivljenja,kao i na Sudnjem danu, svakom
naone koji laiu.'j
pojedjncu,samo ito su vjerniku patnje podnoiljivije jer ga
I(ad im je upuiivan poslanik,ljudi su se opredjeljivali
Allah ltiti vjerovanjem,olakiavamu nevoljeopsktbljujuii ga
jzmedu dvoje,da svakipojedinackaie: "Ja vjetujem,,ili: .J:r
srrl)lii!oiiu.ivrsLirom.zxdo\olisrvom j pruixni(m ono92
ne vjerujem". Polto bi imali mogudnostda nastaves losjm
6to mu patnje ublaZava.Sto se tiie nevjernika,licemjerai
djelimai nevjerovanjem, potrebnoje bilo pmvjeririjh.
Dok je
razvratnika,njihovo iskuienjei patnjese pojaöavaju.
Za onogako se izjasnioda vjeruje,neophodnoje bito
isprekidano,
iskuienieviernikaublaZeno, iskui€njeneviernika,
da ga Gospodatprovjeri stavljajuiiga na iskulenje,da bi se
licemjerai mzvramikaje äestokoi trajno.
ixsnopokazaloie lj iskrenu izjainjavanjuili laäe.Ukoliko taie,
Neizbjeänoje da se patnjai iskuienjejave svakojdu!i,
izmiöuii iskuöenjimavraöase ranijimnavikamamisle6ida ie
vicrovalaona ili ne vjerovala,samoöto viernik PatniuProlazj
izbje6JÄllahovukaznu,a akojeiskten,powtdujeizjaönjavanje,
na ovome.viietu.da bi litepsvrier,rk tmaoi na ovomei na
a iskuienjemu samojoSvi3euövr56uje
vjerovanle.
budu6en, svijetu, dok nevjernik, Licemjeri razvratnik na
Uzviieni kaäe:A kad su vjernici saveznikcugledali,
poö€tkuimajLruiitäk j sreiu, kojiim sepreinaöeu Parnjukoje
rekli su: "Ovo jc ono ito su nam Allah i Poslenik Njegov
senijedannikadneie osloboditi.

'j El Enrid',35.

. Et rt|k b
,1 3. 'EL/1lKl).22.
42 4-l
5M|5AO ,0
KUSNJE
r0.c0vjEt(
l,tonA
itl/jrfllJzAJEDiltCt,
AUt0(0 Biti svjestante öinjenicei prihvatiti je od lzrzetne je
vaänosdza sr,zkogöovjeka.Mato patnjeiza koje slijediveliko
Covjck je po svojojprirodi druirven te srogamora
iir.jeri i vjeönouiiv^oie boljeje od malog(nedozvoljenog)
ri.ijtkaiz,^
s ijudima. I-judi imaju razliiite äeljei uvjerenja
s kojima od kojegslijedivjeina i teshaprtnia! Uspi€hi sreia su,uisrinu,u
öovjekaoöekujuda ih prihvati.Ako seon s nlma ne
us^gtasr, Allahovimtukama.
oniga uznemiravaju i zlosavijaju,a akoto prihvari,opetie biti
uznemiravnn, ali na jedandrugi naöin.r,Dakle,neizbjeinomu
Jeda se miieix s liudima,usljedöegamota prjhvatitjili odbiti
navikedrugih ljucli.ALo re navikeprihvati,a one
budu lo!e, il. P0PR|STA
|S|(UjTi{JA
od toga6eimati patnjui kaznu.Ako se,par<,s nlma
ne sloii,
opet mu slijediparnjai kaznajer ie ga tadaljudi uzoemimvati.
Iskuienjakojazadeseöovjekamogubiti razvrstana u ö€tiri
Metlurim,nemr sumnjeda je parnjakoja je rezulrat
odbijania grupe: 1) iskLrienjau vezi s öovjekovimnefsom(äir.otom),2)
i neprih\.atanja
ooogaito kod ljudt ne valjamnogo takla ocl iskulenja u vezi s njegovimimerkom, 3) iskuienja u vezi s
patnjekoja proisriie iz prihvatanja)oiih osobina. r nlegoi.omaaiaui 4) iskusenjau vezis njegovomporodjcomi
Olim se podnzumijevaonajod kogase tnii da odobrara
onimakoie on voü.
nepravdu,nevaljaladjela,Lrinosvjedoöenjg ili d:rpodstiöe
öinjenje Sto se tiöe iskuienjau vezi s ljudskimnefsom(äivocom),
t
zabranjenihdjela.Ako to neodobmvqondagaurznemrravaju, iifle ona mogu biri takve namvi da ponekadnefs bude unilren
mu neprardui prijetemu Medutim,njegatekajuliiep
svrs€hki (tj. d^ prestaneöovjekovovozemaljskiäivot),a mogu biti i
pobjedaukolikoseAllahabojijbude snpljivÄko ses rim
pomirj takva da nefs samo osjedabol. Spomenutegrupe okvirno
da bi izbjegaop^tnie,zbogtogaie mu uslijediripamja
veia od predstavljajuono öime SveviSnjiAllah stavlja tovjeka na
one kojuje izbjegaopoito oninadtakvimugJalrrom
dominiraju, kusniu,,rrajreie iskuÄenjeje, svakako,ono u vezi s ljudskim
njegovapamja uz njih 6ebiri uviiekdvosrukoveiao<1uZi*akoji nefsom(Zivo|om).
ie mu oni pruZidzbogodobra\.,nnja.
Poznxroi€ da svasN'orenjaumiru,anajvrijednijeSrou vezj
s tim moäevjernik uöinitijesteda Zivotzaloli na Allahovome
s ü b d! ö\ick, l(oliko bnLtcodobn\no (rr stiedid
:isli
l,ovdi:zi_bhlrJlJe\u ono iro Putu (tj. umre kao iehid). To jc najöasnjjai najlaköasmft.
,se bgr stijediodgororn.s
fred srloircticm.i buduach $,ijdu
Sehidne osjeöasmrt niStabolnijenegoiro je !tipanje.pogjbija
KßNJE
o. SMrsao KUiNJE.O
5''iI5AO
Sehidanije niita strainijaod uobiöaienesmrti. I{o pogjbiju Ako navedenovaäi za ljudski iivot, isto se odnosi i fia
iehida smatrateiom od uobiöajenesmni na postelji- oo je öovjekovuimovinu,öasli cijelo.Onome ko izbjegavada uoll
neznalica.Smrt Sehidaje najlakii, najvtednijii najr.rzviieniji na Putu UzviienogAllahakakobi seNjegovafujeö uzdizala,
naöinumitanja.Medutim,onajko bjeäion misJida bjeäanjem Allah de oduzetiimetakili ie mu, pak, namemudda ga troii
produ2avasvojiivot, daöesei daljenjimenasladivati.
Uzviieni u neito ito ne samo da mu nedekoristiti nt na ovome nt na
Allah takvo oöekivanje
pobija kad kaäe:Reci:"Akobjetite od bududemsvijetu,vedie mu ptijeili kasnijenanijetiveLikuitetu.
srnrti ili pogibije, bjetanje va.rnnedcpomodi, opet detesemo Ako iovjek imetakljubomotno öuvai gomilaga,Uzvileni ie
Icatko uZivafi. "'3 ga omesu d^ u njemu uiiva predajuii ga drugome kojeg ie
Aliah obavjeitavada bjeianjeod pogibijena Njegovome iako je on itedio iöuvao.Tako budei s onim ko
uveseljavati,
Putu ne koristi,od togajednostavnonemafajde,a ako i ima, pruZa uZitaktijelu, iudi za öaö6ui rraäiudobnost,na raöun
kodst je sasvimmala,jer smtr je svakakoneizbjeZna.Zbog pogibije na AllahovomePutu. Uzvileni Allah ga dvostruko
te sasvimmalekoristi,gubi seneizmjernodobro, kod Allaha viöe umarana drugom putu, na putu njegovihstrastl,a to je
vrednijei od samogöovjekovogäivota.Uzvjieni kaäe:Ko de neito ito ljudi znajuiz vlastitihiskustava.
vas od Allahe zäitifiti ako On hode da vas zlo snade, ili, ko "Onaj ko se Allaha ne boji ima
Ebu Flazim&je rel'ao:
vam moie nauditi ako On ieli da vam milosl ul&üe?" Osin mnogoviie zarnora olo sanirania svogagrrieien,a
posljedica
Allaha, oni ne6enadi sebi zädtitnika ni pomagaöa.7! nego öto se zamamonaj ko je pokoranAllahu."
Uzviieni obavjeiravada öovjekanistane moie od Allaha To se moZeusporeditis Iblisom. On je odbio da uöini
zaötititiako On hoie da ga zlo snatle.Smrt od koje öovjek sedäduAdemu, a.s.,izbjegavajuöi da mu se pokori i potöini,
bjeäi neizbjeino öe do6i. U navedenomaj€tu Alah, di.S., a tlaiio i€ d^ se njemu da prednost.Zbog neizvtiavaflia
obavjeltavada, kad On hoie da nekogazlo snade,niLo ga naredbe,Allahgaje uiinio oajponiienijim;uöiniogaje slugom
od Allahn ne moie zaitititi. Covjekmoie pokufati pobjeöiiz pokvarenjaka iz redaAdemovogpotomstva.Iblis,
i razvraürika
bitken2Boiij€m putu kakobi säöuvao
svojiivot, ali tim tinom dakle,nijeptihvatioda sepokloniAdemu,a.s, a prihvatioje to
on, z^pravo,bjeii u neito ito je mnogo teie i neugodnijeod iz tedaAdemovog
da on i njegovisinovj sluie Pokvareniake
pogibiiekao iehid. potomsr-lr^.

" El/1lzdh,16 .'sclcmi iLn Din^rEbu H^zim el ^redi et Tanmr el lvedeni- reliki rniz, ske
')
lt/ r1lyl,,17 tr i znrmenn üicnjrk, unxo 135 hnlzretskesodldc
41
0r sr,{rs,ao
KUSNJE
5MISAO 'O
KUSNJE
Sliönojejs idolopoklonicima:
odbilisudasliicdeposlanika
i da oboiavajuJednogJedinogBoga,a prihvatili su su da se
klaniiiu0atnrm)bo2an.rvima od kamena.
Tako je sasvakin ko odbijada sepokori Atlahu,i[ odbijr
da imovinu troii na All^hovomePutu,jü n€ie da zamarasvoje
misli i tijelo na puru posrizanjaAlahovog zadovoljstv; rakav
DODATAK
ie bid pokotansvojimsrrnsrima i prohrjevima,zamarati€ sei
tSKUSINJt
JTDNO tZP0st-
ANIKOVOG,
rroSiriimetakda bi njima zndovoljio,a to ie mu biti kaznaza
njegovnemar.U tom smisl:,jedanmudracizranijihg€neracija
s.A.v.s.,
ztv0rA:
je rekao:"Ko odbijada ide nekolikokorakas braromkad mu
POIVORAHAZRTIIAISE,
RA
. .''
neStotreba,Uzviieni Allah mu zadadneda ide puno r.iie radi
Po zavrietku tr€tmanapowore i objainjenju kako se
neöegadrugoga!ro niie pokornostSß.orjrcliu."
tretita,navodisei jedanprimjerrepoworekoii olkiva grozotu
prekrsaja.
TajprimjerporvoreukljLröJo je öistidomi plemenito
poslanstvo,izloiio Poslanika(alejhit selam),tu najplemenitiju
j najdtaäuosobuAllahu, izloäio njegovogve)ikogi iskrenog
prijätelj^,SiddikaEbu Bekta(nekaje Altah zadovoljannjime),
najplemenitijegi najdraäegöovjekaPoslaniku(aleihi's-selam),
Tekst ove poslanicepteuzer je iz Ibn el Kajjimovog
izlo2io jednog ashaba,Safvanaibni Muattala(nekaje Atlah
djela Igasa el lehfan min mesäjides-Sejtafl.
Ailaha molimo
zadovoljannjime), za koga Boäiji Poslaniksvjedoti da je
da se muslimaniovim djelom okoristeu vtemenuu kojem ih
poznxtkao ashabkoij öini samodobto.
okruiuju r^znenevoljei iskuienja,da strpljivi,odanii svjesni
To je primjer porvore koja je okupirala ipdtiskivala
vjetuju u Allahovoobei^njei pomoi.
muslimaneu Medini cio mjesecdana.
To je kazivaJ1jeo porvori koja se protegh do visokog
ciienjenogi uzviöeoogmi€sta.
fl orri te\st jc pleu,et iz tefsnskoettjet^F; KtrhD (J okrilju Ku/anr), Se
ihl
jiidi Kntbr (pre\rh sNp^ pre{odil&r, frkultd islimskih n k., SM?jcLo,1999..
xvlll, str 79 9r.).
(U!N.lE
0r 5M|5AO sr,{tsÄo
KUiNJE
Mctlu vamajc bilo onih koji 6u iznosili potvoru. Vi nc A da nijc Allahove dobrote prcma vamai milosti Nj egove
smatrajteto nckim zlompons; ne, toje dobropovas.Svaki i daAllah nij e blag i milo sril'... (24/ 20).
od nj ih bit 6ekatqicn prcm gijchu kojij e zasluiio,a onogä O vjerniei, ne idite öejtanovim slopama! Onogako bude
od nj fü koi i ro najviic iinio öckapatnjavelika (24l 11). iöao iejtsnovim stopama on 6e na razrrat i odrratna djela
Zadto,öim stc 1o ör i, nisu vjernici i vjernice jedni o navoditi. A da nije Alahove dobrote prerna varna i milosfi
drugima dobrr pomistili i rekli: ,,Ovoje oöita potvora!" Njcgove nijedan se od vas ne li nikad od grijeha oöistioi
(24/ 1,2) ali AUah öisti onogx koga On hode. Altah sve öujc i sve zna
Z$to nisu ö€tvoricusvjedokadoveli?A po;to svlcdokc (24/21).
nisu dovcli, oni su ondakod Allala lätlj ivci (24il13) NekÄ se öestifi i imudni meilu vana ne zaklinju da yide
A da nijc Allahovc dobrotc prcma vama i milosti Njcgove nedeponxgati rodale i siromahe, i one koji su na Allahoqr
i n.r ovom i nä onom svijetu, v€6bi vasstigla teikl kazna zbog putu rodni krai svoj napustili, neka iln oprcste i Ire zemjere!
onog! u öto ste 6cupüslili (24/ 14). Zar vama ne bi bilo dragb dä i valra Allah opmsfi? A Allah
kad stc to jezicima svojim prcpriöavatist i i kad stc praölai samilostanje(24122).
na sv:rusta govorili ono o iemu niste niit:r zndi, vi ste to Oni koji obijede öesfite, bezazlenevjernice, neka
sitnicom smatrali,alije ono Allahu ls'upno (24l15). budu proldeti na ovom i na onom svijetu! njih öeka patnja
7-r;1onislc. öim stc to öuli, rekli: ,,NedolikTje nam da nesnos xQ.4/23).
o tomc govorimo,hvaljcn neka si Ti! To jc vclika potvora!" na Dar krda protiv njih brdu svjedoöili jezici njiho\.i, i
Q4/16). ruke njihove, i nogt njihove zäorlo ito su radili (24124).
Allah varn nare<Iujcdavi5c nikad tako neßtonc ponovite, Tog Dana Allah de ih kazniti kaznom koju su zasluiili i
ako sle Yjernici, (24l17). onidc saznatidaje Allah, doisla,oliöenaistin Q4/25).
i Allah varn prcpise objadnjava; a Allah we zna, a vi nc Ncvaljale Zenc su za nevaljäle mudkarce, a nevaljali
znarc (24/r8). muskarci za ncvaljale iene; öestite iene su zä öestite
Oni koji vole da se o yjernicima iirc bestidnc gtasine muikarce,a öestiti muikarci za öestiteiene. Oni nisu laivi
öekatcika krzna i na ovom i nu onom svijetu; Allah svezna, a za ono öto o njima govoret njih öeka oprost i veliko obilje
Ä ne znüe Q1/ 19). (24/26).

50 5l
0r sMrsao
KUINJE
Ovaj dogadajpo*ore oprcredoje najöisrijeduie u svoj
ljudskojhistoriji bolom kojl se ne moäepodnJjeti.Opteretio ffi
moju devu misledida samja u njoj. 2ene su tadabite lagahne,
je sav muslimanskiUmmet najteiim iskuswom u njegovoj
a ne punaöke,jer su mdo jele.Ljudi ne bi osjetiükadabi ih
dugoj historiji, vezao srce Poslanika(alejhit-selam),srce
podizali sa nosiljkom zbog lahkoie.Nosili su tu nosiljku.
njegovesupruge,Äiie, koju je iatko voliq srce Ebu Bckra Ja
sam tadnbila veomamlada,podigJisu kamilei oriili. Ja sam
Siddikai njegovesuprugei srceSafvanaibni Muatala jedan
ptonailx svoju nisku kad je vojskavei nastavilapur. DolJa
ciieLmie.ec,oprereuio rh i vezro u:eromsumnjt,nemirr r
sam tamo gdje su oni bili odsjeli.Tu nisam naila nikoga.
boir koji se ne moze trpjeti.
Odluöilasam da ostanemna rom istom mjestuna kome sarn
Da dopustimoAi6i(Bogbiozadovoljan
njome)daprenese bila. Mislilx sam da 6e prjmijctirida su me izgubilii da ie se
ovaj bolni slLröaj
i otkrije rajnuovih ajeta.
vrxtiti po m€ne.I tako,dok sarnja siedila,savladaome sani
Zuhri prenosiod Uryeai drugihpa nadaljeod Äiie @og
zaspalasam.SaÄ,anibni MuatralSulemi,a zvanii Zek:,nn,
bio zadovoljannjome) koja kaie:
isaoje iz^ vojske.Krenuo je kadaje nastupilaveier DoSaoje
,,Boiiji Poslanik(alejhi'sselam)prakriciraobi, kad god bl nx mjestogdie srm ja bil^. Primijetioje crninu öovjekakaho
poSaona vojnu, da bacakockumeilu nama,Zenama,da vidi
s p a v i .P r h l i z , om i , e i p r e p o , , n , rdoa . z m r o j . r .j e r m e ; e
koja bi poila s njim. Nx koju bi pala kocka,ona bi izaila s
poznaveoi vidio prije nego Stoje propisanhidiab. Ptobudita
njim. To je utadio i kod pohoda ne vojnu prorjv Benu
sam se kada je on uzviknuo: Allahovi smq Allahu se
N{ustalek.sz Poito je palakockana menc,ja sampoila s njim,
vradamo' i kada me je prepoznxo,prektila sam radalice
a to je bilo nakonobjavevezanezahtdlah, pokrivanje.Nositi
svoiimdiilbrbom.Tal<omi Allah.r. s:rmnom nircprr,gorono
su me u nosiljci,rahli,iüli smo dok Vjerovjesniknije zavrSio
ni jednu rijeö flid sam od njegaöulajira do: Allahovi smo,
sa ovom borbom idoiLi kod I{ifla i pribliiili se Medini.Tada
Allahu se vra6amo'.Siöaoje i naveosvoju devu da klekne,
je bilo natedenoda se malo odmodmo l(ad je bilo vrijeme
nagaziona njeneprednjenogei ja samje uzjahda.Tako je on
da kre6emo,usralasam,proalx.\'ojskui obavilaito je trebalo
isao vodedi tu devu na kojoj sam ja bila dok nismo srigli
obavici,ktenulasampremasvojojjahalicii tadaprimjerilana
vojsku, a to je biJo u Matisinu gdje su odsjeLi.Aiia ovdje
grudima da se moja niskaod za&x prekinula.Vrarila sam se
dod,rie , prenosiZuhti: Sttadaoje zbog men€ko je strAdao,
traieii ie. To mc ie zadüalo, a grLrpakoja jc mene nosila
^'To je voinx pnniv Bcnu a onaj koji je poöinionajveiigrijeh bio je Abdullahibni Ubei
i\tusrlek kojx se dosodltr n^ii,je6.tniie fde godnr
ibni Selul.Do6ti smo u Medinu j ja sam bila bolesnapuol
52
0r 5M|5AO
KUSNJE KUiNJEIO
sMI5AO
mjesecdana.Ljudi su govoili taznepowote, a ia nisamni6ta ljudi govore?'- Ona odgovori:'Kaerko,nemoj da ti to pada
znala. Mene je bolilo ito nisam pimjeaival^ kod Boiijeg rcSkq ier, Bogamj,rijetko je kadabila neka 2enadtagakod
onu prijatnostkoju je on iskazivao
Poslanika(alejhi's-selam) nekogöovjekaa da drugi nisu ptetjeralinanoseöijoj !teru.'-
premameni kadasam se na ne5rotuiila, nego bi samou!ao, Tada sam rekla:'Subhanallahl
Ljudi govoreo tomel?,- Ona
nazvaoselami upitao;'I(ako je bolesnica',a onda se watio. potvrdi. Tada s^m poöelapl^käti i cijelu nod sam propJakala
To me je muöilo.Nisam saznalaza ovo zlo svedok se nisam takoda mi je i suzanedostajalo,
a nj trepoulanisam.Osvanula
podigla.Tadasmo ja i Umi Mistahizaile i iSlepremaManasi, sam tako plaöuii. Poslanik(nlejhi\-selam) pozvao je tada
a to je mjestogdje smo vrijli nu)du. Tamo smo izlazili samcr Aliju ibni Ebi Talibai Usamuibni Zejda(Bogbio zadovoljan
od noii do noöi.Bilo je to prije negoito su podignutizahodi. njima), kada je usporilaObjava,da se korsuldra s njjma o
I(od or.ogasmo seponaÄalikao i ostaliArapi odlazedipreme razvodusa svojom suprugom.- Aiie daljeprenosida mu je
Gaitu. Iili smo tako ia i Ummi Mistah,a ona je köerkaEbu UsamekazaoSr:rznr o ai,rori' revinosuniegovesrprusr r
Rehmaibni Mutaliba ibni Abdimenafa,njena majkr ie bila ita zna koliko je njemu porodicaPoslanikova draga.Usama
'Oni i je o toj porodici zoam sve
kdetka Sahraiboi Amira, terk^ Ebi Bekr^ Siddika (nekaje kaie: su tvoji,Ja,Resulallah,
Allah zadovoljanniime), njenakderkaje Misrah ibni Esase najbolje',a Atija ibni Ebi Taljb kaie: 'AllahovPoslaniöe, z^Sro
ibni Abbad ibni Abdulmuttalib.Kad smo zavrlili to 5to smo da ti bude teiko kad Zenaima mnogo,osim te ienel Pitaj
posrnu u svojojhaljinii reöe:'Da Bog
htjeli,iili smo.N,Iisrah djevolku koja ih sluli da ti kaiel' Boäiji Poslaaik(alejhil-
da propao Misrah'.Ja sam je upirala.'ZaStosi to tako loöe selam)pozvao je, kaie Aiia, djer.ojkuBedtussiupitao je:
rekl^: Zär psujei öovjeka koji je ufesrvovaou borbi na 'Berira,jesi li ti ptimijetilakod AiSeita u Stasumnjai?''Ne,

Bedru?'A one odgovori:'O,2alosna.! ZtLrn rlsi öulaStaje on rako mi Onoga ko tc je poslao kao Poslanika',odgovori
rekao?' Upivrla sam je: A ira je rekao?' Ona mi je rada Berira,'ni5tenisam ptimijetila,njStaito bi zasluäivaloukor
prenijelaijeöi onih koji su iznosili potvoru. Moja bolesrse ViSeod toga öto je ona rnladoöcljade,zaspipored tijesraSro
pogoriala i, kad sam se vrarilx huii, uiao mi je u sobu ga sptemapa dodu ovcei pojedutiiesto.'Aiia prenoside je
i upira:'l{ako je bolesnicn?'
Poslanik(alejhi's-selam) Ztmollla, rogad^naPosl^rik (alejhit+elatn)ustaoi ttaäioizvinjenjeod
^rlm^,n i SemsuddinEbn Abdihh ibri (ijjim .l Dtev2iije prcr,€nü,o,e ko
samga:'Dozvoli mi da posietjmroditeljel' Htjela samtada ic
oü dj.{oji,r tojr jc rltan^ i k^te dr t' .iie bih Bein jd ie Berni dtu sloboda
da se raspitamo ovomeprekonjih. On mi je doz\.olo i otiil^ mnoso krsnije;a ovos.l.s1.1xii, i dr ie Imrm i Alijx rekro: "Pit^i tu djevojk!
sam roditeljima.Tada satr upitalamajku:'Majko,o öemuto da ti ka2eo t,d1c.' I neki prenosiocisü nrisljli.lx jc kr bih Betua i hko su o\tu
dj.Loik! prcz\nliovin i'ncno-.
54 ,,
T
(uiNJE
or sMrsao K!iNJE ,0
SMISAO
Abdullahaibni Ubejjaibni Selulasaminberarijeiima: 'l(o me Plakalasam dvije noii i dan. Mislila sam da öe rni plaö
moZeispriiati od öovjekaöija je pakosrzadesilamoju kr.rtu. pocijepatipluia. I dok su njih dvoje sjedili kod rnene,a ja
Boga mi, ja znam o svojimasve najbolje.- Govorilj su o plakala,pojavi se jedneensariikäi zamoüda ude.Dozvolila
öovjekuo kome ja znam svenajbolje.U moju kuöu ulaziobi sam joj. Sjelaje iplakala sa mnom. I dok smo tako bili i
samo sa mnom. Tada ustajeSeadibni Muaz8a@og mu se plakali,ude i Poslenik(alejhi's-selam),
sjedc,a r.rjese zadr2ao
smitovao)i dodaje:Aljahov Pos)aniöe,
ja 6u te optati, rakomi ni jednogiasa kod meneotkako je poöelapriöa o meni. Ni
BogalAko on budeiz plemenaEvs, mi öemoga ubiti, a ako njemunije stizalaObja\.,ro menipuni mjesecdani. Siedaiuii,
bude neko od nale braöeiz plemenaHazredä,naredinam i doneseSehadeti dodade:'Öuo samo tebi Aiia, to i ro. Ako
mi öemo to uöiniti i s njim.' - Tada ustajeSeadibni Ubade si nevina,Allah Uzviieni ie dokazatiwoju nevinost.A ako si
@og bio zadovoljannjime), a on je predstavnikplemena poöinilagrijeh, traZi oprostaod Allaha i pokaj se.Jer kada
Hazred2, a bio je veoma iesrit öovjek, aü ga ipak tom öovjekprizna svoj grileh pa se pokaje,Allah öe mu oprosrid.'
ptilikom uzbudi fanaizzm, i teie Seaduibni Muazu: ?Nije - I(ada je Poslanik(alejhit'selam)zavriio sr.ojerJjeti,prestale
istinä,tako mi Allaha,neöe(ga ubid, njri si ti to u smnju!- su moie slrze.Nisam osjetilaposLijetoga ni jednu kap suze.
Tada se podi2ei Usjedibni Hudajr (nekaje Atlah zadovoijan Tada sam tekla ocu: 'Odgovori umiesto mene Poslxniku
njime), a on je amidii6 Seadaibni Muazai veli Seaduibni na ono ito on kxze,'x otxc ae, kai€ AiSa:
(elejhi's-sclam)
Ubadeu:'Ne govorii jstinu, rako mi Allaha,mi öemo njega Allahami, ja ne znamStada ha2emPoslaniku(rlejhit-selam).'
zalstaubitil Ti si [cemjer i taspravljaio )icemjerima.'-Tada Obratila sem se tadasvojojmajciinjoj rekla:'Odgovoriti
skoöi Evs i Haz,redi.i zamalo lto se ne pomlatiie, a umjestomeneAllahovuPodaniku,'iona reöekao i orac:
Vjerovjesnikjoi bijaSena minberu.On ih je smirivaodok se 'Bogami,ne znam ita da ka2emPoslaniku(alejhi's-selam),'-
nisu smirili, a onda side.- I taj dan sam piakalada se suze Äiia dodaje na to: J^ s^m rada bjla mlada.Nisam mnogo
olsu suiile niti sanna oöi nai..uk^o.
I slijedeiedvije nodi sam pozmv^l^ Kur'an, pa sam irn prigovorila.Ja, tako mi Boga,
preplakala,a nisamni zaspala.
Moji roditeljisu bili kod mene. znamda stevi öuli irIr ljudi govore.To ito oni govoreustaLilo
"'U rivajerurbni Ishakr
stoji & je i jednoidruso rekro UsejdibniHud^jr. rnrmi se u \nmx j vi im to vjeruiete.I(ad bih ja vamasadareklada
Dtevzi istiaeu $om dielu Zatu fltu|d^ic se d ih^i Mü z bio ed umro postjjc
samnevina,vi mi ro ne bi povjerovali,a kad bih vam priznala
bo'be Beni liurj,x, x er je biio prije nego iro se dogodilaou po|o.r, a trj koji
jc to rckao,k^ko karu, bio jc Urid ibniHudiji ToistiaeilbniHazm korisrcaiti r .i c r u jm i . ^ v o l t o . e
r o . A l h h o p e rz n , , } s : r r nu n e v i n .V
tomc käo dotaz \eDiiu koju piemsi Utr.jdüurh ibni Abdilih ibniUtbc od Aiie u
koiojse uopie nc spominjcSerdibnillurz.
desiloja vam ne mogLrniita drugo re6inego kao ito ie rekao
56 57
5I!\ISAO 'O
KUSNJE
ot^c Jusufov:I ja se neaujadati, od Allahaja traiirn pomo6 Ebu Bekr (Bog bio zadovoljannjime):TaLo mi Boga,vo)im
protiv onogaötovi iznosite (i2/18), z^rim sam se okrenulaj da mi Allah oprosri,'inastavioje izddavati Mistahai davati
legJau svojupostelju.Znalasamtada,Bogami,da samnevina ooo ito ie i raniiedavao.Ovo je popratio rijeöima:'Bogami,
i da 6eAllah dokezatitu moju nevinost.Medurim,ja nisamni neiu ga nikada Liiiti ovoga izdr2avnja; AiSa (Bog joj se
pomidljalada bi do51odo togada Ältah uputJobjavuo ovorr smilovao) nasravlja: "Poslanjk (alejhi's-selam)pitao ie
mom prtan,u,a ovo moje pitanj€bilo je takosi6u6noda A ah Zejnebu,kierku Däahöe,o meni: 'Zejnebo,ötati zna5ilta si
govofl o meni, ali sarnse nadalada 6e BoiJji poslanikvidjeti vidjela?' Zejneba odgovata:'Boäiji Poslaniöe,öuvai svoj
u snu san koiim ie me Aliah proglasitinevinom. Tako mi sluhi vid! Poslaniöe,o njoj znamsvenajbolje.'- Ova Zejneba
Boga, Vjerovjesniknije bio ni napustioovaj sastanakniti je je vodila brigu zajednosa mnom o suprugamaVjerovjesnika
iko od ukuöanaizaSaokad Allah (rzviieni) objavi svome (alejhit-selam)i bila je veomabogobojazna.
Aiia nastavljada
Poslanlku(alejhlt selam)j odstreniod njeeatu velikunevolju je njena sestraHimna zbog nje smumju prxvila i sttadalaje
i muku. Poslanikse smjelkaoi prvo lto mi je rekaobilo je: zajednosaonima koji su poworu iznije1i.35
.{iSa, zahvali Uzvjienom Allahu, On te je ved proglasio Ovako su Poslanik(alejhit+elam)i njegovakuia, Ebu
nevinom.'- Majka mi je tadarekJa:,Usraniptema poslaniku Bekt (nekeje Allah zadovoljanniime)i njegovakuda,Saftan
(aleihi's-selam),'-Bogami, ne ustaj€mprema njemu, nego i .vi mustimaru
iLnrMu.rtr:r' prc2ivljavaliov"j mlesec
u muinoi
zahvaljujem samo Allahu, On me oslobodio potvore J ",-o.;";, ;ivjeli su u roj jako slo2enojiboJnoj situacijizbog
potvrdio da samnevina.- Tadaje objavljeno:Metluvarnaje potvorezbogkoje su objavljenior.iajeci.
bilo onih koji su iznosili potvoru... (24111) itd. do Covjek se ne snalazipred ovom gtoznom slikom zbog
dvadesetogajeta.Kxda je Allah objavio ove ajereo mojoj tog bolnog periodau iivotu Poslänika(alejhi's+elam), zbog
nevinosti,Ebu Bekr (nekaje Allah zadovoljnnnjime),reie (a dh strainih bolova koji su iireni a vezaniza Aiöu, niegovu
duäe vremenaizdü^\,ao je Misrnhaibni EsasLr,jer je bio suprugu,njemutakobliskLr, kojaje bilam)ada,tek u 5€snxestoi
njegovbliZnji,a i siromah):Tako mi Altaha,ne6Lrviie davati godini, u dobu kadaie öovjekveomaosjedjivi njeian.
Mistahunikadaniita nakonStoje Äiii (Attahjoj se smilovao) Ovo je ta Aiöa, öistai ner.inau svojoj öistoti, svijede
to rekao.'- Tadaje objnvljenoi ovo: Nekaseöestitii imudni savjesti,öistog poimanja,eto, ona je ta na koiu je bxöena
meatu varna ne zaklinju da viöe ne6e pomagati ro<lake i * lbli Sihibiznosi: ovim sezrrri.n kx'n^njeorcjsruPi Td rlondseNlüdin i
sirornahe..-{AJJahpradtai samilostanje(24/22).Na ro teöe Buhri u svojir .fr'r,r,nzl i lbni lshxkodZuhriia
ptn.scai od Ztrhriir.To Prenosi
* \con mdomrizli(o'n.
58 59
5^ l5AOKU'NJE.0
potvorai co na ono iro je najö^snijekod öovjeka,povrijedena joi on kaäe:,,Eto,öuo samda se o tebi govori to i to, pa ako
ie ixsr. a on|l l<ierkafbu Bekra.kierka u naponurazvoja si nevina,Allah 6e te proglasitinevinom,a ako sJpogrijeiila,
öistogäivora,a ponorena. Ona je sr:ptugaMuhammedaibni zattaiioprostodAllahai pokajMu se,jet öovjeku,kadaprizna
Abdillaha,iz najuglednijegwha Beni Halimoviöa,optuZena grijeh i pokajese,Allah opraöta."ShvataÄiia da i on sumnja
u svojim obavezama, a ona draga,bliskatom velikom srcu. u nju, nije uvjerenu njenu nevinost,ali je i ne optuiuje. O
Zatim, povrijedenoje i njeno vjerovanje,a ona muslimanka tome mu njegovGospodatdo sadanije objavioniita, nije mu
ko;a se razvijai tasteu oktilju islama,i to od prvog dasaod otkrio ni d^ je nevina,a ito On najboljezna, a Poshnik ne
kadaje otvorilaoil i pogledalau iivot, ona,suptugaAllahova mozeda pnwrdi ni ro. nr to.Sm'enjuju se nocir jurra..rone
Posianika(alejhi's-selam). optuiena u tom veljkom srcu koje nju voli. Ona koja mu je
Eto, ona je potvorena,a ona nevina,ne osjedaniita, ne bila nejdraiametlu osralimsuprugama.
oöekujenista,ne pronalaziniira iro bi potvrdilo da je nevina, Tu ie i Ebu Bekt Siddik,dostojansrveni,osjedjivii veoma
da to öto se nadaod UzvisenogAllaha,oöekujeda vidi kako cijenjeniöov1ek,pa i njegaugtizabol, i on je pogodenzbog
Vierovjesniksanjada je ona nevinai da nemaniÄtasa onim svoje kderke, supruge Muhammeda,njegovog naidtaieg
zbog öegaje potvorena.Objavasporo sdie, zbog Allahove saputnika,njegovogPoslanikau koga on vjeruje,potvrduie
mudrosti, sd;e rek poslije miesecdana,a ona u ovakvom njegovo djelo, kako to samo src€ moäe potvrditi, i za to
P'1kru, svojevjerovanjeon ne tm2i nikakavspoljaönjidokaz.Taj bol
Teiko njojl I(ako LiseosjerilaAisakadaje bil^ iznenadena ptepuoioje njegovosrce,^on täkostrpljir saviaduje
senadtim
vijeiiu koju je ptenijelaUmmu Mistah,ona kojoj je prijetila bolom i kaie:,,Bogami,zll ovakoneito nismobili poworenini
bolesti vruiica dok govorisvojojmajciu ialostiI ,,Subhanallah., u predislamskomperiodu,pa zar da budemotime zadovolini
Narod priöao tome?"U jednoj drugojverziji stoji da je AiSa u vrijemeislamal"To su rijeöikoje u sebinosegotöinu.One
pirala.,,Otacje sxznaoza ro?"4 majkajoj je na ro odgovorila: su teSkopodnoÄljivetako da, kadamu je njegovabolesnai
,,Da,saznaoje!"Ona daljepira:,,AiBoiiji poslanik(atejhi's_ namuöenaLöerkatekla:,,OdgovoriPoslaniku(aleihi's+elam),
selam)saznaojel" Majka joj ponovo odgovata:,,Da, saznao umiestomene", on odeovarau punoj gotöini: ,,Bogami,ne
j.l" znam lta da kaiem AtlahovtLPoslaniku(eleihi'sselam)!"
j njen Vjerovjesniku
Teiko njojl Poslanih(alejhi,s+elam) Umu Ruman,suptugaSiddika(nekaje AlJahzadovolian
kogaona övrstovjeruje,injen suprugkogaona 2arkovoli, da njime),posmattapred sobomsvojubolnu kietku kojx plaöe
6t) 6l
rako jako da je mislila da 6e isplakadöak i svoja ptu6a,pa
joj kaie q€Seaije; ,,I{ierkice,ne uzimajsebi ovo täko relkq
-ffi*i#
r.*.^-'-**t"4".,*,.,,t
i öastojenemejke,baciooptuZbuna svelto A1lahidti i kog^
tako mi Bogq malo je koja iena potpuno svijettau oöima ititi, bacioje optuZbuna Poslanikazaitiienog od svih zala.
tovieka koji je voli. Ljudi u tome pregone,a one rrpe.Ovo öe Eto, ro je PoslaniL(aleihit selam)kogapogadasveono
Proii." tuia nr ro m;jci reie:,.Rr7go\ arajü umjesromenes,r öme seoptuiuje Aiia (Bogjoj sesmilovao),sveiro povteduje
Poslanikom(alejhi'.+selam),,,a ona joj odgovataistim rijeöima i njegovuöasti njegovosrceiposlanstvo,por.tedujesveono
kao Sto ie odgo\.orioi njen mui: ,,Bogami,ne znam öta da na lto se ponosi jedanÄmp i öime se ponosi Vjerovjesnik.
kaZemPoslaniku(alejhit-selam).., Eto, on ie optuieo za sveovo.O tome govoreljudi u Medini
eovjek muslirran,öestit,dobar,boracna Allahovu putu, cio mjesec-On ne moie da sprijeöijobuzda to. Allah hoöe,
Satuanibni Vuarrrl.bro ie por\orenj,, n<tjer.rru svome tadi nekemudrosti,da dopustidaovo kruäi cijelimjesecdana,
Poslanikuu vezj saPoslanikovomsuprugom.1b je i por.reda l'
a da se o tome niita nc objavi. Muhammedje öovjek,pati
n,€EovogvierovanjA - iJam.r,rjegorn porierenir.niegove
od svegaod iega pati sraki dtugi öovjek u ovakvoj bolnoj
öasti, njegove suzdräljivosrii svegaonoga öime se ashab situaciji,pati od smmote,pati zbog bolnog srca,pati iznäd
ponosi,a on, Safuan,poqrunonevin.Bio je iznenadenteikom svegxzbog divlie nesxnice,pati zbog neobasjavania Aflahova
optuibom da ni sam njje mogao rako nejto pomislid,pa j€ svjerla,a 5to je bio raniieobiöajkndamu je Allah tasvjedjavao
uzviknuo: ,,Subhanallahl Bogami,nikad nisam otkdo ple6a pur. Sumnjase uvulda u niegovosrce mada postoje brojni
neke2ene!"4 znaseda je poworu prosirioFlassanibni Sabit. dokazi o ncvinostinlegoveöeljadi.Medutim, on se ne moäe
Safuanne moie da seuzddi, a da mu glavune odrubi, rla mu s time pomiriti jer izmiiljotinei laii ktuäegradom,a njegovo
s€ ne osvetii ne n^tierase da podjgnemai na muslimana,ali ljudsko.rcevub .\oju ml.rdu.upru1u.To gr muii i izrzila
se ipak uzdräidok boJprelazinjegovumo6,a ne moZeda se sumnju.On ne moie dä otjeratu sumnju,jer je kon^önoi on
uzdrii zbog nanijeteraoe. öovjek,i u njemu djelujuljudsketeakciie,jer nijedanmuä ne
l(ad, eto,Pos)anik(alejhit setam),a on je Boäiji poslaniki Sroserije.umnja
d; mu senekomiierru posreJiu.
dozvolirva
na aeluHaljmoviöa,ero,i na njegol.ukudurbaöenaje optuZba. usmliuieu srcu,ro s\'evile dostiie vrhunac,postaiemu telko
Na koga?Na Aiiu koja je poklonilasvojesrcekao k6erka,kao iööupaciru sumnjubez jasnogdoknza.
suptuga,kao drage.Eto, baten;rje ljagai na nju i na njenu Eto, to mr.rposrnjenesnoiljivoi on Äaljepo Usamrribni
öjstotu,a to je öistotaiz koje lzbijaju öistore.Ero, i ona je i pozivaALi'u ibni Ebi
Zeid^, tovjeka bli:njegai najdtaäega,
62 a3
5l lsaoKUsNJE
,
Taliba,amidiidai svogaoslonca,da se konsultiras njima o tako da on ide Äi3i samda joj kaie o öemugovoreljudi i bai
ovom sleröaju,
Alija potiöeiz poroda Muhammedova,on je o.i nterrizi sigLrnoismiruiuieoblasnlenje.
strog kod ptocjenesituacijeovog sluiaja,jako ga se i bolno I(ada bolovi dosegoicvrhunacna ovaj nadin,tada mu
dojmilo to lto bol i nemit cijedesrce Muhammedovo,srce seAllah smiJovai objavi u Kur'anu vijesto nevinostiiskrene
njegova arnidiiia i njegova staratelja.On istiöe da 6e mu i öisteAiie, vijest o nevinostiöisrei visokekuöeposlanswa,
Allah sve to olaklari,ali i poted rogaukazujeda se sttpi na otkiva licemjerekoji su prenosiliovu izmilljotinu i poworu
ovom Sto se deiava,da bi umirio srceAllahovogposlanikai r ocrtavapra.i.1smjet mr.rslimanskomdruin u u momcnrima
da ustrajena odl:ci. Medutim,Usamespoznajekakvoje srce suoöarzrnja
sa sliönimi or.akovelikimi znaöajnimpitaojem.
Poslanika(alejhi'sselam),kako äarkovoLiAjiu i kako bi bila Aiia je rel,ta za Kut,an koji govoi o ovom njenom
reikasvxkapomi.aonarazvod. On ulazuienr trstorlrsupruse pjcanju:,,Znalasamcada,Bogami,da samnevinai da 6eAllah
Vjerovjesnika,koüko je njemupoznato,i istiöelaZi onih koji dokazatitu moju nevinosc.Medutim,ja nisamni pomidljalada
laiu i izmiiljaju. br doslodo Objave.dr je A)Jahupurio ovommom piranju.a
Poslanik (alejhi's-selam)je nestrpljir,,uznemiren kao i ovo moje pitanjebilo je tako siir.rdno
da Allah govori o meni,
svi drugi ljudj, tmä osloncau fijetima Usxm€i svjedoöenje o ovom pitanju,ali samse n^dalada öeBoiiji poslanikvidjeti
djevojkekoja je tada sluZilada porvrdi i osnaii ono s öime u snu sankojim 6€me AJlahproglasirinevinom!,.
bi se suoüo sa ljudima u däamijii rraiio kako da skineljagu Ovo pitanje,iro se da primjetiti iz samogizlaganja,nije
onih koji su mu povtijedili öasti ponos ibacili opruibu na bilo vez^no samo za ÄiÄu @og joj se smiJovao)niri je bilo
njegovu suprugu,bacili ljagu na najodanijegmuslimanao ogranjöenona njenu osobu.Piranjeje preiaziloliönostAiie
kome niko ne zna bilo ira ito bi moglo biti loie. pa nek se i obuhvataloi LiönostPoslanika(alejhi\ selam) I njegovu
objasnemedusobnopredsravniciplemenaEvsa t HazredLa radalnjuulogu u muslimanskomdru;rr,.u,pa öak je dodcaloi
zbogo\.ogairo sedesilou d2amijiAllahovapostanika(alejhi's_ sponur vezuizmeilunjegovaGospodatainjegovaposlansrva
seiam)i u njegovuprisustvu,neka sve to kaäu u atmosferi u cjelini.Potvota nije bila baienasamona Aiiur nego je bila
koja je dominirdx u muslimanskom
druitvu u ovom iudnom baöenai na vjeru liönosriPoslanika,nosiocate \.jerej njen^
periodu,u atmosferikoja je povdjedilasvetosrrukovodsrr,?i graditelja. Zbog toga l{ur'an razJuöujei objainjava ovo
duboko se urezalau duöuPoslanika(alejhi's-selam),
a svjetlo izmiiJjcnopJtanjeiodbacuje ovu staöunatu splerkur.Aliah
kojega ie po obiöajupodriavaloprestaloje da rasvjetljava
pur, prcuzimaborbu kojaje bilausmjerenaprotiv islamai poslanika

65
Allahove !'jere.Kur'an otkriva veliku mudrosr koja stojl iza U konrekstuseptelazina objainjenjete iinjeniceda bi se
toga,mudrostkoju moäeznatisamoAllah. otkrih ozbjljnosro1'ogdogadaja,
dubinanjegovakorijena i sve
Mctlu vama je bilo onih koji 6u ünoeili potvomJi ne ono ito stojijzatog^i lto öinigrupakojaspleckari
protiv isiama
snatrajte to nekim zlom po vas; ne, to je dobro po vae,Sva.ki i muslirnanajako smiiljenomi veomaopakomspletkom.
od njih bide kainjen prcna grijehu kojije zasluiio, a onoga Ubrzo dolazi do smirenjamuslimantnakoo otkriia ove
od njih koji j e to najviSeöinio öekapatnja veLk^
e4 / 11). spletke:
Or.dje se ne tadi o jednoj ili viie osoba,nego o cijeloj Vi ne smätrajte to nekim zlom po vasi ne, to je dobro po
grupi koja je imalajedante iscicilj. To nije bio samoAbdullah ws Q4/11).
ibni Ubejj ibni Selul,koji je pokrenuoovu potvoru,negoje on Dobro! Ono otkdv^ spletkaroieptotiv islamai spletke
predvodiotu grupu.On predstavlja grupuJevrejaili Iicemjeta upeteneprotiv Iönosd Poslanika(alejhi'sselam)i njegove
koji nisu bili sptemnii modni da javnopovedu borbu ptotiv potodice, otkdva mr.rslimanskom druinu da je zabranio
rslama,pa su se skrili iza zavjeseislama,da bj tako porajno potvaratijdajeporrebnokaznirihaddomsveonekojipon ataju.
spletkadliproriv Allahovevjere.piranjeove potvore bila je To je propisaoAllahl Istovtemenq ovo orkriva i objainjava
ubilaökaspletka,jer sLrse romc prikJonilii neki musümani
dalekoseinostopasnosrikojapogadamuslimanskuzajednicu,
uptovivSiu vode porvote, popur Himme kö€rke Diählx,
posebnoakobi bilodopuötenodasepowaraiuöesritei poi rene
HassanajbniSabitaiMisr,rhaibni Esase.princip tih mjerakoje vjernice.Tadasene bi zadriavalona romenegobi senasravilo
je öinilara grupa,a koje je predvodioibni Selul,bio je krajnja j najplemenitijhmjesta,proteklo
sa povtedom najuzYiöenijih
opreznostpri spierkarenju
kako se ne bi istkalai pojavilabilo bi se i na ono 5to je najvainije,uniiravalobi sveono ito ititi
koia osobau ovom poduhvatu,kakone bi posralajavna,pa se, druitvo, unistilobi s\.eto bez ikaLvauzdräavanja u napadui
prema tome,ne bi mogJani kaznirii podvr6i odredbihadda, bez ikakvastida.
odtedenoj kazni. Ofli su ro iaparom i skdveno prenosili
Dq to je dobro da bi Allah orkrio i ukazaomuslimanskoj
izmedusvojihprijateljakoji su zadovoljavali
njihov kriteriji bili zajednici,na ovajnaöin,na pravismjeri metod,kakosesuoöiti
uz njjh, ali ne javno.Ovaj postupakje izvedenveomavjeito
saovakovelihimopxsnosdma.
tako da je i to ruino djelo pouesaloMedinu cijeli mjesec,da
Sto se tide bolova koje su preüpjeti Poslanik(alejhit-
su ieziciiz sredin€n^jöisrijihi najbogobojaznijib
porodicato selam) i njegova porodica, koje je pretrpjela cjelokLrpna
prenosiü.
Or 5/'{l5Ao
KUiNJE
ruSN.lEt0
51,115Ä0
muslimanskazajednica, pa to je bilo nuino da se dogodj k,ro nevjerovatne,
glasinekoje su odbija! bLiZnji,glasinekoje su
cijenaza iskusrvoi porezna iskuienje. prcnosilii muslimanikoji njsudovoljnolffitiöni,tako daje ovaj
Oni koji su se upustiliu porvom, svakiod njjh öe dobiti
postaotemxrxzgorctacio mjescc.To jc sträinxpowoil
sluö1rj
kaznukoliko je i zgrije5io:Svakiod njih bit deka.injenprema koje je trebalada iiöeznei da nestancod prvog momenta.
grijehu kojije zaslütio (24111).Svaki od njih imar öe losur
eovjeL se zaistazbunjuje,öak i danas,kako je moguie
posljedicukod AJlaha.O, kakoje to ruänolto su oni zaslLriili! de se u atmosferimuslimanskogdruitva, txda, Sirj izbnöena
to i( rriiel' zx koiegce oni biu kainjetujoi za ävori nnovon pohror^ poput ove, da se prenoseovakva sttaina djcla u
svijetu,a i u Zivoruna onom sr.ijou.A onogaod njih kojije to dmSn'uor.ezajednice,da ta ncdjcla izazir.ajustrainebolor.e
najr.iJeöinio öekapatnja velika (24l 11). Dio njegoveparni€ meLlunaji;snr;imr n..'irsuirm
o.ubimauofce.
odgovatanjegovomvelikomgrijehu. Vjerovjesnik(alcihi's-selam)
i musLimanskodruStvolodili
A onaj od njih, koji je ro najviseöinio,koji je vodio öitav su tadr borbu,r'odioje tu borbuislem,borbu,moida, najveilr
napad ikoji je najYiie jada prouzrokovaobio je Abdullah koju je ikadavodlo Poslnnik(alejhi's
sehm)iz koje je izrlro
ibni Ubejj ibnl Selu1,ptedstavniklJcemjera
i nosilaczasrave kao pobjcdnik,kxo öovjekkoji savladujesvojevelikebolove,
splerkercnja.Ot je znao kako da naneseudarac,ali ga je kao öovjek koji öuvasvojedostojansrvo,
veliöinus1.og,r
srca
Allah u tome sprijeiio.AI)ahje zaititnikvjete,za!dmik Svoga i znaiej strpljenja.Od njegenije potckla ni jedna djcö hoja
Poslanikai öur.armusljmanskezajednice.Prenosi se da je bi ukazivala
na iiieznuie strpljenja
i moguönosti
podnoienjr
Ibni Ubejj ibni SelLrlrekaor,,U momentukedaje Safvanibni sinracije,a bolovi koji su setadi LrmjieS^li
moida su bill nrjveii
Muatal vodio devusa nosilikomAi!e, ovajIbni Selulu grupi bolovi kojc jc Poshnik (nlejhi\ sehm)ikadapretrpio u svome
svojih sunarodnikaupita:'llo je or.o?'NeLi odgovori!e:'Alie iivotu j najvcaiop^snostislxnll,koji je isl^m u svojojhistoriji
(nekaje Allah zadovoljennjorre).'Na to on dodade:'Iloga mi,
bio izloien.
niti se ona saöuvala
od njeganiti on od nje,'i nasmvlja,'Zenx Meclutim,dn je svaki muslimentada konsultovaosvoje
vaieg Poslanikaptespar.ala
sa tudirn öor.jekomsvedo zote,a srce,sarnbi donio sud; dn se zrdrieo na logici ptirode, sam
onda on dolazii vodi je na devi.'
bi bio upuden,jer Cesnil{ur'an usmjeravamuslimanena ovnj
To subilegrozneglasinekojesusevrlobrzo iirile. Glasine program i metod kod suoöavanjasa sloieoim Pitanjima s
jc ptenosilagtupa Licemjeraskrivenoi porajno.Ta loiä \.ijesr obziromc1aie l{ur'an i ptvo mjcrilo u donoienjurnjerodavnog
i loie glesineprenosilesu se Nledinom,glasinekoje su bile
Zaito, öim sie to öuli, nisu vjernici i vjernicc jcdni o I jednoi drugo kazivanjeukazujuda su seneh mustimanj
dragirna dobro pomislili i rekli, ,,Ovoje oöita potvoral" oslonili sämi na sebei donijeli sud na osnovu osje6ajau
(24/ 12) srcu i odbacili svrku mogudnostda se mkvo neiro dogodi
Da, ovoje bilopreöeibolje,biloboljedavjetnici i vjernice Sto su pripisivaLiAiSi i jednom muslimanu,odstranilisvaku
misleo sebidobro ipozirivno,da ne padajuine bacajuse
moguanostgrjieöenjaprcmaAllahu,prevatesvogaposlanika
samiu sliöaniljam, da o öesritojäenlnjihovaVjetovjesnika,o
i degenetiranjai padanjau kaljuiu razvratazbog sarresumnje
njihovu srborcuri btatu pomisleda su i oni njihovi,da poZele
koja ne zasluäujeda segovorio njoj.
svakodobro i njima,jet sveito ne dolikujenjima, ne dolikuje
Ovo ie prv^ mjer^u programukoji Kur,anpropisujekako
ni suptuzi Poslanika(alejhi\ selam),ne dolikuie ni njegovLr
daseöovjcksuoii sasliinim piranjima,a ro je korakunuratnjeg
saborcu,o kome se zna sve najbolje.O\.^ko je undio EIru
dokazabaziranognasavjestiiovjeka.Srosetiöedrugogkotaka
Ejjub Halid ibni Zejd Ensari i njegova supruga (neka je
ili druge mjere, ona se ogledau traienju vanjskogdokazr i
Allah zadovoljanfljim,r),kako prenosiLnam-i Muhammed
realnepowrdc.
iLni Tshakkoii hzic: ..Ebu brruL.rrete 1le6ov.,suprLga:
'Ebu Ejube, nlsi li ri Zaito nisu öetvoricüsvjedokadoveli?A poötosvjcdokc
öuo iro govoreljudi o AiSi @og joj se
smilovao)?''Da, öuosam',odgovoriEbu Ejjub,'atiro je laZ,. nisu doveli, oni su onda kod Allaha lailjivci (24113).Ova
Da Libi ci to uradih, Umi Ejil,b', pi|a Ebu Ejjub?,Ne, takomi ncsagleclivapotvora,koja ,e dotxldai najuzviienijepoloZeje,
Bogr,'odeovxra Umi ljub,'ne bih nikada.'Nato Ebu Ejub najöiiie osobe,nije smielapro6i ovakoolehkoa da se Siribez
kde: 'Px, Aiix je, dolaz.,i ob:arnlenr,r.
\ire smielobiuidaiezrciogov.rrajur rrsra
llogami, bolja od tebe.'tmam-i Nlahmud
ibni Omer Zemahierijaprcnosi u svo,n refsirl,ElKdkJ d^ prenosebez svjedokai dokaza.Zaito nisu ieworicr.rsvjedoka
je Ebu Ejjub EnsarirekaosvojojsupruziUmj Ejjub: ,,2^r ne doveLi,a polto to oni nisu uiinili, ondaznaöida laiu, lredrajlr
vidii lta se govori?StamisLiio tomel A ona odgovori:,,Da se kxo täkvi kod AII^ha,kod Logancmx izmienerljeti isuda.
si ti bio umjcsto Sefvana,da Ii bi ti pomislio da povrijediö Neine izmjeneni odlurke.
To je bile isrinira,stalnaI pontdena
öast Poslanike(^lejhi's-selam)i de L,radiötekro zto?" Ebu grcik^ od koie se oni ne mogu nikadaoprati niti liliti njcne
Ejjubodgor.ata: ,,Ne."Na to ie Ummi Ejjub:,,Dasamja bilr posljedicei kazne.
umjestoÄiie (nekr je Allxh zxdovoljannjome),nikadanc bib Ovo su te dvije miere,ri koraci;mjcrn koja rraZida se
iznevjetilaPoslanjka(alcihi\-selam),
a Äisa je bolja od menc, pit^njetzlozi srcu i zattn2isud savjestio tome. Drugi korak
a Safvanbolji od tebe." je porvrditi ro ridljivim i jasnim dokazom.Ova dva koraka
örl sMrsao
{u5NJE
sMßaoKUSNJE
,0
ili dvije mjetc vjernici su zencmadli kod sluöajaove potvorc
I(ur'an ocftavasliklr rog pcdodlr u i,ojcrn su sc izmalJe
i ptepustili onirne koji sLrvodili botbu protiv Resulrrllahadn
uzctci povodci,l!öezh svanjcrila, r.rzdrmrlesr-evtijcdnosrii
potvoru jznose. To bi moglo biri pogubno da nije Aliehovc
ncshli svi prjncipi.
painje koja je obuhverilatruslimnnskuzajednicui sröuvalaje
Kad stc to jczicim svojim prepriilvali stali i käd ste
posljedicaovog r,e)ikogiskLrSenja.
Allah upozor^r,a\.jernike d,r na svausta govorili ono o öemuniste niitn zn; i, vi ste io
se nikllda u tako neSrone upuStajupodije ove bolne lckcije.
sitnicom smaträli,alijc onoÄtlahu lo upno (24l15).
A da nii eAllahove dobrote premr vama i nilosti Njegovc To je:LikakojaodraZara lehkomjstenost ipotcjenjivanje
i na ovorn i na onorn svijctu, vcd bi vds stigla tcdka kazna zbog
i gdje nema nilnalo kritiönosti.To je slik:r )oja je zahvarilr
orrog:r u dto ste se upustlli (24 / 14). najsloieniiai nrjozl:iljnijapitanjabez ik;rLl,rpregonjenja.
t\lah je ovim poduiio nuslirnanskuskupinu u razvoju,
Kad ste to jezicima svojim prepriöavalistäli (24l 15)
poduöiou vidu strogelekcijc,dao muslimanimnmoruanostda
prenosediod ustado usta,bcz rezmiflj2nia,bcz pl-o'nisl,änja,
spoznaju Nicqovu dc,l,rorlr i milosr, x nije ptcpusdo da osjerc
bez ispid\?n,xi posve6ivxnjrpxinje, kao da su ro rijeöit<oje
Njegovu kaznui patnjL,,xto je djelo hoje z^jsra zaslLrlLrje
leliku se nc dodiursluha,ne(to 5rone ispunjavaljudskeglave,ne5ro
kxznu, k^znu koja odgovara Lazni koju su oni prouzrokovali
o öernusrcnne mzmjilixju,i krd stena svaustr govorili ono
Po'hnrkLr .r'erissclrrr. -iee^roj . rplrzi njL_ovon
o öernuniste niita zn ali (24/15) ,Äavotj ste nes\.jcsno,
ne
vjernom sapurniku o kome se zna samo sve naiboljc, kxzni
razmisljxju6iniri srcemosjeöajudi,
nego su to bile rijeöi koje
koja odqorata zlu koje se proiiLilo u rnuslimanskom druin,u jednosravno
su ustaizbrcir.ala,
kojescnisusmjcsrile u ljudskoj
i dotxklo sve srctosti na hojiolx poöir-e 2ir.ot o\iog druin'i,
spoznaji,koje su ustaizbacivala prije ncgo iro su proile ktoz
kazni koja odeovara tu2nom djelu splerkckoju je vodlla grupr
filter razuma.Vi ste to sitnicom smatrali (24/15) - i time
Licemjeraptotiv vjcte de bi je iz kor.ijcoaiiöupala u momenru
p u t r ' i e J i lc. . ' . r P o s l : r n r ki zr .. r u i ' . rbl , , l k o t c l e p : rn j e g o r o
kada se uzdrma por.jerenje vjcrnikn u njihova Gospodara,
stce,srcc ojesovcsuprugei porodice.To su rijeöikojima ste
njihova PosJaoikni pouzdinje u samog sebe tokom jednog
uprlixü kuau Cesritogakoju ni u predisl.rnrsko
vrijeme nisu
mjcsece. To jc bio cio mjescc pun ncmitx, LrzbLrdenja i bez prljdi i ponarrli, to su rijeöi hojimasre opruiir-alisaborcai
ikxkvc sigurnosti. N{edLuim,r\lhhovr dobrota stiqla je o,.,u
mudZehidana Allahovu Puru, ro su riieii [ojjmi ste dotxkli
murslitnanskur
skupinu koje se razvija,Allah se smiloveo njoj i
nepoqreiivostPoslxdka (alcihi\-selam),nicqovu sponu sa
obuhvntio s-c erijeinikc nalon or.c bolne pouke.
ojegovimGospodaromi zairitu kojom ga je Allnh Sritio.Vi
12 -j
SMIsAO
KUSNJE
i
ste to sitnicom smaträli, ali je ono Ällahu lorupno e4 /t5). viemjcimx od ovoga koje ie razorkrjveno.Njime
sr: srrogo
Sveono 6to je kod Alixha veliko,to je sveroiuzviÄeno,zbog upozoreni,Jrr.rkonciro -rk.r,l.r
nc porovercrsu oni vjcrnici.
rogase potresajui bdq i ttesui Zemljai nebesa. I Allah vam propise ohja5njava(2al18) _ keo ito je to
Trebalo je da se srca uplaie öim su öula tu vijesr,da objalnjenokod sluöejaove powore i orkrivanjaStasve stoji
kidöki postupc öim se progovorilo o rome, da odbeceda rz^ te spletkei kakveslr segreÄkei grijehovio tome clogodili.
le mkvo neötomoglo birJptedmet razgovom.Ttebalo je da AAllah svezna i mudar je ea/n) - zoa povode,namjetei
se srcaokreflLrpremaAllahu, da ih oslobodii liii da se tako ciljeve,znaite ktuZiu srcima,znaputevci smjerovehocjadLrüa,
neito moie i pomisliti na Njegova Vjerovjesnika.Trcbalo On je N{udaru rredranjuovih pitanja,njihovarasporedi\.anjx,
je da se ovakvaponota dalekoodbaciiz te tiste i plemenire donolenjezakonai odredabakoje oclgovaraju rim po\.odima.
Poslijeorrcgauslijedioje pogorct na kazivanjeo porvorJ
Za5lonistc, öim ste to öuli, rekli, ,,Ncdolikljc narn da kakva su djela poslije toga usJijedila,
upozorenjeda se mko
o tome govorirno, hvaljen neka si Til To je velika pofvora! neSto ne dogodi, navodi se Ällahova dobrora i Njegova
" milosr, prijetnja onima koji powaraiu öesrite,plemenirei
Q4/ 16).
eim je or.avijesrdotaklai doprlado srcai jal,oih potresla, nevine vjernice, kakvu im kaznu Allah na Su<lnjemdaou
pdmijetila veliöinugrijeha i grozotu koja je uöinjena,tada spremx,pored pteöiitavanjai ostobodenjeljudskih duia od
pnstiZe ripozorenjeda se nikada ne ponovi neito ovako rakvihpostupakai oslobodenjataznihzaokrutenj^ nz Zenllj,
grozno: Yrxdanjak,r fistori i iasri ooako kao ito jc to predstavljeno
Allah vam nareduje daviie nik:rd tako ndto nc ponovite, u stavuEbu Bekra @og bio zadovoljannjirne) urodnosu na

alo stevjcrnici (24117). nlegovarodakaMisrehaibni Esrsekoji je bio zaploviou vo<Je
porvoresaostalimäkoji su pon-oruprenosili.
Allah vam n^reduje - teöeno je srilom djetorvornog
odgoj^ u najpovoljnijimuvjerima,da to öovjek iuje, pokoti Onc koji vole da se o vjernicima Eire bestidne glasine
öekatcökr kazna i na ovon i na onom swijetq Allah svezna, a
sei uzme u obzjt termin koji ima smisaosrrogogupozorenja
- da se nikadatakvoneStone ponovi.Allah vam narctlujeda irrczrnttc Q1/19).
Oni koji ponaraju öestitei dobrc Zene,posebnooni koji
videnikadatalvo neito neponoÄte Q4/ l\ uz objalnjenje
se usudujuda baceponoru ina iesnuporodicuposlaniha,
vjerovanja,da se ljudi korisrerim savjetomi naredenjemako
oni rade i insisrirajud^ uzdrmx,u povjerenjemuslimanskc
ste vjernici Q4/11). Ne moäe biri groznije djelo pokazano
zajcdnice i dobro, krijeposri öistotu,usudujuse da laäno
15
govoreo r^zrrrxumargnusnimdjeliDra, iro putemnxgovjcitxj,l l(ada muslim;rnishvateda bi ih to velikozlo svezaclesilo
d^ F r^:/,vr^tmiiren Lrtom ttruiwu, usudujuse da prenose da nJjebllo Bo;ije dobrorei Njegovemilosti,onda bi shvatiL
takavrazvratu dularnaljudi da bi seto proiiriJoj u srv,rmosri. da su slijediiiLorakelcjtxnx,1lnisusmjetistjjeditikorakesvog;r
7-lxr; .rec.r ror.r oprsrni.u oni koJifi^rvrr.tLrcesLjtc
I nepdjarclj^i iskonskogneprijteljlr svojihprädjcdor.a.
Timc su
nevineZened,l ioli iele jsrremeda prosirerxzvrati medu
upozorenigdjeih vodi Sejtano\,.imstrasnimztom.
onme koji vjetuju.Zbog rogasenjim.rprijetiboinom keznorn
Ovjcrnici, ne iditc öcjtanovimstopä]lna!Onogtrko budc
i na or.omi na onom svijcu.
isao gcjtanovim stopnma on de na läzrTat i odrratna djclä
Ovo jc jedanvjd odgojnoeprogram4jedanvid preventirnih navoditi. A da nije Allahovedobroteprcrna v.tmai milosli
mjerauspost^\'ljenih
naishusnuljudsl,edule i spoznaje,
rnerod Njcgbvcnijcdan se od vas ne bi nikad od grijeha oöisrior
proöiSix\'"n,anjenihosjeiajxi
sücnijenja.Poslijeovoeusüjedio ali AllJr öisti onogäkogaOn ho6e.Allah sveöuje i svc zna
je pogovoru rij€öim^Uzviaenoga:Allä]r svczna,{vi ne znale (24/ 21).
(24/ 19).Ko je taj koji ,nä bit or.ecluie do Onrj koji je ntu
To je ptczirnä slika gdje iejtan hodi, a vjernici slijede
stvorio?Ko je txj koii rasporedujc bit ovog biia do Onaj koji njeqor-ekorekc,a bilo im ie preöeda napusreSejtanaikrenu
ga je snorio?Ito je rajkoji I'idi svepojavnoi sl,tir.cno,
ko je mj drugim, ne njego!.impesimisriöLimpurtcm.To je sllka kojr
öijemznenjunije niita nepoznetodo Sveznajuil,Obavijelteni.
zrsluiujc osudu,slil,akoju izbjeg:rrapritoda svakogvjetnikai
Po clrugiputpodsjeiajusemuslimaninaAllahovudobroru zbog öegasenjegovasevjesti vizijr potresaju.OcrteYanje orc
i milostuöinjcnu
njima.
slikei suoöavenje
vjctnikas njom izazivaLrduiamamuslimane
A dx nij eAlllä}rovedobrote prema vamai milosti Nj egove
budnost, opreznost i osjedjir.osr,jer onogako bude isao
i da,i\llah nijc blag i rn ilostiv Q.4/20)...
icjtanovim stopamr on dc na rar,vl.rt i odrrätna djcla navoditi
Ovaj dogadajzaisraje r-clik.Ova greikr jc zaist^ogromnx
2 , 1/ 2 i . . l i . r z r r . r r i^e o f o t f o n u n p r : m e r . c n r a e g .rrr o
i zlo koje je s^drZanou toj gre5cidostojnoje da cjelokupnu
zasluiujeosudu,neöeqxteml, je Seiranpoveo i vjernikekoji
muslimanshuzajednicuzedesikrkvo zlo. Medutim,Allahova
su se upustjliu tu potl-oru.To je primjerjedinsffeni Erozlll].
dobrora i Njegovr milosr, Njegovo saialjenjei Njeeovn
Covjck je zaisreslxbisxn,izloten raznim sklonostima,i
obazrir.ostje bilo ono ito;h je sxöLrvalo
|og zla.Na ro I(ur'en uvijekizloZcnprljavitini osim kadgr stignuAllahovadobrota
podsjeixmusl;manc1.iieputr oclgrjajLrti
ih ne ovom velikom i Njegovarnilost,a to biveondakadaseviernik Lrsmierl
prema
iskusn'ukoje obuhvatn)ivot muslirnana.
Allahu i sliiediNjegov Put.
(USNJEi0
5üISAO
A danijeAlla}ove dobrote premavama i milosti Njegove, opraita i da se ne zaklinjuda öe odbiti öinjenjedobra onima
nijedan seod vasne bi nikad od grdjehaoöistio; ali Allah öisti koji ro zasluäujupa makarti kojimasu oni davalibili grijeönici
onogEkogaOn hode(24121). i poöinilineugodnosd.
Allahovo svjetlozmii u srcuöovjeha,öistigai ptoöiiiava, Ovdje nailazimona visoki stepen snaänoptoöii6enih
jer da nije Alahove dobrorei N,egovemilosti,niko ne bi bio duia koje su oöiöienesvjedomAllahovim,svjetlomkoje zraöi
od grijehaoiiiien. Allah sve öujei zna. On öisti onoga ko i u duli Ebu BekraSiddika(nekaje Ällah zadovotjannjime),
zaslu2ujeda bude oüiien, otJsrionogau kome vidi dobro i tog Ebu Bekrakojegaje dotaklaptiöo powori u dno njegove
spremnost da öini dobro. Ällah sveöuje i sve zrla (24/ 21). duie i koji je podnio goröinuopruibe koja se odnosilaj na
Nakon spominjanjaoöiSöenja i duhovnogprotiliavanja njegor''ukuiu i na njegovo dostojansno.I öim je öuo Ebu
dolazipozivka opraitanjujnezamieranju
meduvjernicimakoji BeLrpozrrsrogaCospodrrxnaoprosriCimle lo rnspirzdvno
senadajuAllahovuoprostuzboggrijehakojegsu poöinili. pj caniedotaklonjegovusaviest,
zäxvamane bi bilo dragodai
Neka se öestiti i imudni lnealu.rama ne zaklinju da vise vanraAllafr oprosti (24/ 22), on se vdigao iznad bolova, iznad
ne6e pomagafi rodake i siromrhe, i one koji $u na Allaho.r,u osjedajaöovjeke,iznadlogikesredine,rakoda senjegovaduia
putu rodni loaj svoj üapustili; neka in oproste i ne zamjereI ptozrüila' zalepti a i ozarilaAllahovjm svjedom.Osjecivöi
Zar vama ne bi bilo drago da i vama Allah oprosfi? A Altah se tako, Ebu Bekr prihvata poziv Allaha sa smirenoitu i
praötei samilostanje(24122). iskteno,poprativii ro rijeiima:,,Takomi Boga,i ja volim da
Ovaj ajetobjavljenje u vezisaEbu Bekrom(nekajeAllah mi Allah oprosti" i tako se on ponovo prihväraizdüavanja
zadovoljannjime),a poslijeobjaveo nevinostiAije. Ebu Bel,r Mistahakao ito je i ranijeiioio, zaklinju6ise:,,Takomi AllahA,
je saznaoda je Misrahibni Esasebio jedanod onih koji sLr nikadaga viie neöuliljri toga."To je bila njegovazaklewana
zapa! u prenoienje potvore, a ovaj Mistah je bio njegov njegovutaniju zaklewukoja je glasila:,,Takomi Allaha,nedu
rodak i jedanod siromainihmubadäirr Ebu Bekr (Allab bio ge izdriavätiriti au mu iita ubuduöedavati."
zadovoljannjime) izdtLavaoga je, pa se zakleoda ne6evise Time je Allah skinuo i zbrisaobolove tog v€Iikogsrca,
nikadarzdriav{i Misrahai darati mrrpomoc. oprao prljavltinu kako bi ono ostalovazdaöisto,proöiiaeoo,
Ovaj ajetobjav)jenje da bi podsjetioEbu Bekrai vjernike oöii6enoi iztaieno ovim svi€dom.
da su oni ti koji gtijeie, da oni voteda jm A ah opralta,a ako
ie täko,pa neLajednidtugetakoi netieju, nekavole da im se
78
protiv njih budü svjedoiili jezici njilor.i i ruke niihovc, i
nogc njihove (24/24).'ladaae icdoiclrugeuistlnLropnrZivari,
To je oprosr nr kojcg Allah podsjeöxvjernike,e[ ro jc jer su porvatrli ncvinei iistc vjcrnice.To 6e bid dj€lotvorna
oprosr za onogaho se pokajegtijehaporvaranjaöestjtihicnä
r odgo\.arijuaxscenapredoöenanlr umjetnjöLiskledannaöin
i Sirenjarxzvrar^rrlealuonjmakoii vjeruiu.Meclurim,oni koji
kut'anskogizra2ar.:rn
ja.
su bxcili poh'oru na öestiteieoe iz mt2njei insisriranja,kao
TogD:rnaAllah dc iL kxzniti kaznom koju su zasluiili
ito jc to radioIbni Ubejj,zanjeganemarolerancije niti oprosta. (24/25) - k^znnae;b odgovaraju6om kaznom,do u detaljc
Ako burduizbjeglikaznr.r na ovom svijeru,jer s.jedociro nisu obraöLrn^d,;
kadaic se LrvjerJci
u sr.eono o öemusu rra;ili
potvrdili,Allahovakaznaih öegana onom svijcu. Toga dana
sumnju.Oni 6esazn:rtidaj€ Allah, doista,oliöenaistina
nete biti potrebnisvjedoci.
(24/ 25).
Oni koji obijede öcstite, bezazlcner/jernicc, ncka
budu prold€ti na ovom i na onom syijefir; njih öekapatnjr
ncsnosna (2.4/ 23).
na Dän kadaproril/ njih budu svjcdoöilijczici njihovi, i
roke njihovc, i nogc njihove zaono öto su radili (24124).
Tog Dana ^ll:rh 6e ih kazniti kaznom koju su zasluiili i
ItrrTitovor o dogedaju pon'ore za\.riava obiäsnjenjem
oni dcsaznatidajcAllah, doista,oliöenaistirln
e4/ 25). Allahovc pr:nrlc kod izbora kojeg je dao u prirodi i osrvario
a t r . r ii z r : r zo r r c J u v l i rqr nc ; e ho r r h i n i c r - o r r r
r-rozu.u L,fcaln(,rnii\,,rr li',di, r to je dx se ]o!c duie spajajusa loiim
lzraz prcdstevljapoworu nevinih öisrihrjermca clok su one
ciuSxm^,x iestiLc,,s(n)cmijeiiju se sx aesririmosobama,na
Potpuno bezazlene i neopreznen,l poft.oru.One su ner.ine,
icuu i poiivajLr odnosi rne<Jusupruänicimn.Nije moguie da
smirene,ne osr.röuse nj na iro, jer nisLrni utadilcneötolto
ie Aiilt (neka je Allxh ,ador,oljan njome), bila onakva kao lto
ü,r2iopreznost.T^ po6-oraje r.elikigrijehLrrome se ocjrazä\-a
sL'ie pott'orili, ter joj je doctijeljenoda bude najiistija osoba na
gfozot^ kxo t nttlnje..Zl:og rosa se ubzava sa prolilcrsfvom
licu ove Zcnlje.
oflih koii porvar^ju, Allilrovo proliletsrvo na njih, zarirn
Ncvaljale icne su za nevaljalc muSkrrce, a nevaljali
njihovoizgonjenjeiz Allahoverrlilosi j fl^ ovonri na budu6em
rnuikarci su za ncvaljnlc ienei öestitc icne su za öcstite
sr.'ijeru,
a ondn seocrtami scenatog kaZnjavanja
na Dankada mUikarce, a icstiti muikarci za öeslitc icne. Oni nisu lcivi

3t
5A,1ISAO
KUsNJE
.O
za ono sto o njima govore; njih öekr oprost i veliko obilje
Q4/26).
Duia Posianika(alejhi\-selam) neizmjernoje voljelaAiiu
i oije mogudedajeAllah Lröinirakoomiljenomsvomposlaniku
kojj je zaitiöenako nije bjla potpunoöisraiena koja zasluiuje
ovu velikupaänjuiljubau 5ADRZAJ
To su oni öesfiti i one öestite, oni nisu laivi za ono öto o
nji'li.r goaorcQ4/26). po svojojprirodi i stvaranju,niira
od
onog!(o im seprigovara nijh ne opru:uje.
...njih öekaoprost i vetko obllje
e4/26) - oprost i za
grijehe koje su poöinilj, öasnaopskrbakao dokaz njihove
plemenitostii priznanjakod Allaha.
S ovimpr€srajekazivanje o ovojpo$,oti,a to je bio dogadaj
kome je bila izloZenacjelokupnamuslimanskazajerlnica.
Ona D'/A'rEUI0
[RAZU|I!E'IAIüA t8
se smalra naiveiim iskuienjem,jer je to bilo zaista
teüko IERTTUH|JTYAt{E
ltltsLtuERr t9
iskLrienjevezanoza porodjcu poslanika,a poslanik,koji je
llrrAztJtluEvA}|lJE
5 t5ltSRraE 14
u zaÄtitiAliahovoj,mog^o je imad r: svojojporodici i
domu
samo öisto jplemenito biie. Ovaj dogactajAllah je uöinio UIIIVERZALNA
PNAKTI.NA

poukom, kako da se odgaja muslimanskodruÄrvo,
da se
proösti, zalepriai uzdignevisoko u hodzonresvjetlosti,
kako
je navedenou sr.rriEn-Nur

83
r.0|l|0lT0 DrstuER llfi IAtItJE0DoltocA
ilo ItDElt tyj[ß {A......... ................................
]l
r.vJERllt(
Jt ZÄD0lr0tJAlt
0l{[.]ilo GÄ j4
rADr!.................................................
l. D0BAR SliRStTAt(
It 0 Er(oJt s|JB0c0B0JAzlit.............................................
l4
4.r(lJil{A0DrrRA[E NAJDRIi[GA ..................................................................
]5
5.flrfl(osr
GRüriE jr IrzA0DtJ{|jkJA
t{JÄ 'tJER0IAIUA...................................
3J
6.tsruiENjE rB06 porpult0G |JtpJEHA.............................................................
l6
7.r!t(lJsftüt
JE11t0pH0D110 ..............................................................................
r/
8.rluDtosfl tsfilJirtljA ...................................
l8
9.S11RTI ztvolp0fi0jrRADttoluELJ|JDl A....................................................4
r
r0.(0uEK t{0MltvjrfllJzAJrD AU(A|(0
lCt, .............................................44
l. PoprßrA
ts|(ljirl{A
....... ...............................45
|)ODATA(
lID110 tzp0stalltKov0G,
ts(|J5ENJr s.a.v5.,
itvoTAl
P0TVo
RAllAZRtTtAl5E,n.a.
.....................................................................
4'