You are on page 1of 2

Kemahiran Bertutur

Kemahiran Bertutur

Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan pelajar menyampaikan maklumat,
pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan
intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan pada keyakinan pelajar untuk
bertutur serta penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai.

Kecekapan berbahasa bagi kemahiran bertutur adalah seperti berikut:

a. Menyebut sesuatu perkataan dengan sebutan yang betul.

b. Bertutur dengan fasih dan dapat memberi pendapat serta pandangan dengan jelas
untuk melibatkan diri dalam interaksi sosial.

c. Berbual dan berbincang tentang kehidupan yang berkaitan dengan diri, keluarga, dan
masyarakat dengan menggunakan sebutan serta intonasi yang betul.

d. Menyoal untuk mendapatkan maklumat dengan mengemukakan soalan secara jelas
dan sopan.

e. Menjawab secara spontan tentang sesuatu perkara atau isu yang dikemukakan
terhadapnya.

Kegiatan pembelajaran yang sesuai dijalankan oleh guru untuk meningkatkan
kemahiran bertutur di kalangan pelajar:

a. Mengadakan latih tubi sebutan untuk membetulkan kesalahan penyebutan yang telah
dikenal pasti.

b. Perbualan secara terpimpin, dialog, dan soal jawab boleh dijalankan untuk memberi
peluang kepada pelajar bercakap tanpa perasaan segan, takut, dan bosan.

c. Mempersembahkan satu daya kreatif berdasarkan skrip yang sedia ada atau yang
dicipta oleh pelajar sendiri.

d. Mengadakan pertandingan bercerita, perbahasan, forum, temu ramah, ceramah,
syarahan, dan sebagainya.

f. Membincangkan berita dan peristiwa semasa, membincang isi yang terdapat dalam
satu gambar bersiri, membincang aspek-aspek satu filem atau slaid yang telah
diperlihatkan.
Berdasarkan konteks yang umum, pengunaan bahasa dapat dibahagikan kepada
bahasa formal dan tak formal.

Contoh bahasa formal - Bahasa Baku dan Bahasa Diraja atau Bahasa Istana.

Contoh bahasa tak formal - Bahasa mesra, bahasa slanga, bahasa basahan, bahasa
pasar, bahasa halus, bahasa kasar, bahasa dialek dan sebagainya.

Bahasa formal dan bahasa tak formal dapat dibezakan dengan membandingkan ragam
bahasa bebas dan bahasa terkawal, dan ragam bahasa mesra dan bahasa formal.

3.1 KONSEP BERTUTURPertuturan adalah gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang
dilafazkan. Proses pertuturan berlaku di peringkat produksi. la berlaku setelah si penutur itu
dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang didengarnya. Individu banyak belajar
bertutur melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya. Kemahiran bertutur dipengaruhi
aspek fizikal, kesihatan, persekitaran, dan jantina. Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan
memberi tumpuan kepada aspek fonologi, struktur, intonasi dan penguasaan sistem bunyi yang
lain.