You are on page 1of 792

1

ni Srasna Gre Kurann

Trke evirisi
(Kinat/Snnet ve Akl/Bilim Inda Yaplm)

Yayna Hazrlayan:

SADIK TRKMEN (Editr)

OKULLARA KAYNAK ESER

T.C.

KLTR VE TURZM BAKANLII


Ktphaneler ve Yaymlar Genel Mdrl
ISBN: 978-608-88698-2-0


Kitabn zgn Ad:

ni Srasna Gre Kurann (Kinat/Snnet ve


Akl/Bilim Inda Yaplm) Trke evirisi


Hz. Osman (ra)n tertip etmi olduu Surelerin ni Sras esas alnmtr.
Bu Eserin Tm Yayn Haklar Kitab Yayna Hazrlayan SADIK TRKMENe aittir. Kitabn tamam ya da bir blm; 5846 ve 2936 Sayl Fikir
ve Sanat Eserleri Yasas Hkmleri gereince; Yayna Hazrlayann yazl izni olmadan Yurtii ve Yurtd Basks yaplamaz.


Dizgi, Grsel Estetik ve Kapak Tasarm:

Sadk TRKMEN


Kapak Uygulama:

Hakan ZASLAN


Bask:

Pasifik Ofset Ltd.ti.


Yedinci Basm, stanbul 2010


Sadk Trkmen Cep: 0 (532) 281 84 07 & info@sadikturkmen.com


www.sadikturkmen.com & www.kuran-snnet.com

SADIK TRKMEN YAYINLARI ~ 04

Bu Eserde;
Trkiyemizde Kuran doru anlamak, doru anlatmak,
doru tatbik etmek isteyen binlerce insanmzn katklar olduu gibi;
ayrca elinizdeki kitap, Kaynakada isimleri geen
eserlerden de istifade edilerek hazrlanmtr.
Hepsine teekkr ederim.
[Editr]

HAZIRLIK AAMASINDA

GZNNDE TUTULAN ESASLAR

AYETLER; sadece ibaresinden anlalan mana deildir.


Ayetlerin ibresi, ireti, delleti, iktizas birlikte dnlerek
anlamaya allmal. Yani;
a)
b)
c)
d)

baresi (cmleden direkt anlalan mans) ile birlikte;


reti (iret ettii anlam),
Delleti (klavuzluk ettii, yol gsterdii anlam),
ktizas (gerekli olma, gerekme, gerei) gznnde tutulmal.

Herhangi bir ibareye verilen mn (anlam), kitaptaki herhangi bir ibareye zt olmamal.
Hz. Muhammed (sav)in Kuran tatbik edii, sahih kaynaklara gre Meale yanstlmal.

nsanlarn yanl anlama ihtimali olan Trke ifadelerden


kanlmal.

lkretim-Lise rencilerinin seviyesine uygun dil kullanlmal.

Dinin gayesi (can, mal, nesil, akl, din emniyeti) dikkate alnarak; insanlar birbirine drebilecek ifadeler yerine, birbirlerini
anlayacak ifadelere yer verilmeli.

Trke eviri esas alnp, dnya dillerine eviri yaplabilecei dnlerek kelimeler zenle seilmeli.

MEAL; Kainat Ayetlerine yani Bilime (Evrenin veya olay-

larn bir blmn konu olarak seen, deneye dayanan yntemler ve


gereklikten yararlanarak metodu gerei sonu karmaya alan dzenli bilgiye) aykr olmamal.

MEAL; Akl (dnme, anlama ve kavrama gc)

ve
Mantka (dncenin ve dncenin varlk biimlerinin, gelerinin, trlerinin, olanaklarnn, yasalarnn ve dnce balamlarnn
bilimine) aykr olmamal ve imkanlar erevesinde uygulamas
kolay olmayan ifadelerden uzak olmal.

SUNU
Problemlere zm nerisi

kinci Dnya Savanda yaklak 50 milyon kii birbirini boazlamtr.


Unutmak mmkn deil. Sregelen savalar ve problemler dikkatimi ekiyor, zm aryordum. Aratrmalarm sonunda; Hz. merin vefatndan bugne kadar, Kuran- Kerimin birok yerinin yanl anlaldn, yanl anlatldn ve yanl tatbik edildiini kefettim. Gerekte
Allah; nsana ne anlatyordu bunu renmek iin, iimde byk bir istek
duydum. Bu aratrmalarm tam 30 yl srd (1979-2009). Nihayet yayna
hazrladm bu eserin; okunmas, anlatlmas ve tatbik edilmesi sonucunda, dnyadaki tm problemlerin minumum masrafla zlebileceini
herkesle paylamak istedim. Dnya dillerine evirisinin yaplmas ve 2010
yl itibariyle nfus olarak yaklak 7 Milyar bulan dnya insanna bir vesile ile ulamas/ulatrlmas arzusu ierisindeyim. alanlarna, yaknlarna, dostlarna ve sevdiklerine armaan ederek; hayrsever i adamlar ve
i kadnlarmz bu projeye destek verebilirler.

lk meal ve tefsir Hz. Peygamber tarafndan yapld

Kurann bugnk manalandrmas 14 asrlk bir sre takip etmitir.


Hicri birinci asrdan bugne kadar her asrda tefsirler yaplmtr. Hicri birinci asr mfessirleri, Peygamberimizin ayetleri tatbikatlar (Snneti) istikametinde kelimelere mana vermilerdir. Bugnk Kuran mealleri de
Peygamberimizin Kuran uygulama biimi olan Snnetine dayanmtr.
Bu durumda yle denebilir: lk meal ve tefsir Hz. Peygamber tarafndan
yaplmtr. Peygamberimize dayanmayan meal ve tefsirlere itibar edilmez. rnek: Ya eyyhel mddessir, kum fe enzir (Mddessir: 1-2) bu
cmlenin manas ve uygulamas Peygamberimizin yaad dnemde
olu-mutur. Sra ile nesilden nesile geerek bugne gelmitir.

Kuran arapa metindir

SUNU

Zihnin en byk zorluu elikiler iinde bocalamasdr. elikiler


iinde bocalayan zihin elikili kararlar verecek, elikili davranlar ortaya
karacaktr. Bu nedenle zihne, asl yol gstermesi gereken bir kitap olmas gerekir. Bu yol gsterici, rehber; ancak ve ancak ierisinde eliki bulunmayan bir kitap olabilir. erisinde eliki bulunmayan kitap hangisidir?
Aratrmaclar yeryznde mevcut btn kitaplar inceleyerek, iinde eliki bulunmayan bir kitap bulmaya alsnlar. Yaptmz aratrmalarn
sonucunda iinde eliki bulunmayan bir tek kitap bulabildik. Bu kitap ise
Orijinal Arapa Kuran ismindeki kitaptr. Kuran evirileri/mealleri akla ve
bilimsel kanunlara aykr deilse ve iinde eliki yoksa istifade edilecek
kitaplardr. Ve inancmz odur ki, evirilerde de eliki olmamaldr. elikili bir eviri, insanlarn zihnini olumsuz ynde etkiler.

Neden meal deil de eviri ya da hangi meal doru

Tefsir ilmi gibi Meal de bal bana bir ilimdir, uzmanlk ister. Ve
benim iin Mealcilik otuz yllk meslek haline gelmitir. nsanlar soruyor;
onlarca meal var, hepsi birbirinden neden farkl ve hangisi doru? Bu
durum; meal sahiplerinin Trk diline hakimiyeti, kelime zenginlii veya
fakirlii ile ilgili bir eydir diye dnyorum. Burada aslolan; insanlarn
konuma, yazma, anlama diline hitabedebilmek ve evirinin/mealin dilini,
halkn genel kltr ve anlay ile uyumlu hale getirebilmektir. Onun iin
bu eviri doru dier mealler yanltr grne katlmyorum. Kii hangi
Meal kendisine hitabediyorsa -elikisiz olmak kouluyla- onu okumaldr.
nemli olan kiinin Meallerde kullanlan dili anlyor olmasdr. Mealleri
karlatrarak okusun. Zaten elikiler bu ekilde kendiliinden ortaya
kar. Kiinin kendisi de bu elikiyi aka grr. Arapa bilmese de kalbi
o elikiyi onaylamaz. Kuran tercme edilemez diyenler; insanlar bir kiinin tercmesine kaplmasnlar diye bunu sylemi olabilirler. Ama okuyucu bilirse ki: eviri demek yzde yz doru demek deildir, sorun
olmaz. Mealler eksiktir/yanltr iddiasnn sakncalar evirilere Meal
deme anlayn getirmitir. nsan, Allahn hitabndan dnyadaki imkanlar
lsnde ve kendi gcn kullanarak azami derecede istifade etmeye ve
anlamaya alr. Kuran- Kerimin geldii zamanda da insanlar bu
erevede anlayabiliyordu. Baz alimler eviri kelimesiyle Allahn hitabnn yzde yz anlalmasn dnmler, ancak; insan imkanlar buna
elverili olmad iin, eviri yerine Meal demilerdir. Bana gre eviri de
insann imkan kadar anlayabildii eylerdir. eviriyi byle tanmlarsak
eviri veya Meal denmesinde herhangi bir saknca yoktur. Onlarn Meal
diye kastettii eye ben de eviri diyorum. Dolaysyla elinizdeki bu eviri
ayn zamanda bir Mealdir. Allahn hitab olan Kuran- Kerimden
dnyadaki imkanlar ve gcmzn yettii kadar anladmz eylerdir.

SUNU

Kuran ve evirilerini her insan anlar

Herkes Kuran, Hz. Peygamberin anlad gibi anlamaya almak


iin gc nispetinde gayret gsterirse iyi olur. Hz. Muhammed Kuran
anlamaya ne zaman balad, bu srada nasl bir durumda bulunuyordu.
evre artlar neydi? Kuran birden bire mi anlad, uzun bir sre
ierisinde mi anlad? Dilleri Arapa olan baz kiiler, niin Hz.
Muhammede kar ktlar. Kuran anladklar iin mi kar ktlar,
anlamadklar iin mi? Kuran herkes anlar. Ancak herkes iman etmez.
Her iman eden de gereklerini titizlikle yerine getirmez. Titizlikle yerine
getiren olur, getirmeyen olur. Kuran Ar dann zirvesine k diye
yazm olsa, bu sz Arap rahatlkla anlar, Arap olmayan da evirisini
rahatlkla anlar. Lakin Ar dana klabileceine kim iman eder, kim
iman etmez. Bu belli olmaz. Kim kmaya alr, kim almaz bu belli
olmaz. Kuran zeka dzeyi en alt seviyede olan bir insan dahi anlar.
eviriden de olsa anlar. evirilere Kuran denilemez. Lakin evirilerden de
Kuran anlalabilir.

Kuran kimler anlamaz

nan demek; insanlarn kesin olarak var ve gerek kabul ettii


hakikatlerdir. nancn zdd ise gerekte var olmayan batl eylerdir. Bir
insan bir eye bu kadar balanrsa, gerek sanrsa elbetteki bu balan
her trl dnce ve davranna etki edecektir. Zira bu kii, Kuran
okurken dahi, batl inanc istikametinde yorumlar retecektir. Kuran batl
inanlarn karsnda olan bir kitaptr. Tm batl inanlarn atlmas iin
zihnin tamamen boaltlmasn (bkz. Mzzemmil Suresi: 1-10), zihinde
inan adna hibir eyin kalmamasn Kuran istiyor. Dolaysyla kii
kendini bylece Kurana am oluyor. Kendini Kurana aan kiiye ayn
lde KURAN alyor. Eer buna ramen hala anlamyorum/anlayamyorum diyorsa, batl inantan bir kalnt olup olmadna dair kendini
sorgulamasnda fayda var.

Meallerde dikkat edilmesi gerekenler

[1] Bilim; varlklar ve olaylar inceler. Bilimin ispatlanm hkmlerine


(yani varlklarn ve olaylarn bilinen zelliklerine) eviride/mealde bir ztlk
grrseniz, elinizdeki evirinin ilgili satrlarn izerek, eviriyi kabul
etmeyiniz. Gnderilmi Kitap Kuran ile Yaratlm Kitap Kainat
(Bilim) asla elimez.

SUNU

10

[2] Aklnza, Mantnza, Vicdannza ters gelen eviriyi reddetmeniz


en doal hakknzdr. Hr iradenizi, hibir snr tanmakszn, zgrce
kullannz. Hr iradenize ters gelen bir ifadeyi reddetmeniz sizi dinden
imandan karmaz. Akl, Allahn ayetidir. Kuran da Allahn ayetidir. Akl
ile Ayet elimez.

[3] Mesleinde uzmanlam kiilere (Bilim Adamlarna) sorunuz.


eitli (iyi veya kt) olaylar yaam kiilerin tecrbelerini dinleyiniz.
evirinin btnl ierisinde birbirini tutmayan, elikili anlatmlar tespit
ederseniz, elikileri iziniz ve kabul etmeyiniz. Kuranda eliki olmaz.
(Bkz. Zmer: 27-28). Dolaysyla Meallerde de eliki olmamaldr.

[4] Bu eviri; byk oranda (%60-70) her satrn zerine orijinal


metinden ilgili ksm yazlabilecek ekilde dzenlenmitir. Arapa bilenler,
evirinin bu zelliini hemen grebilirler. Bundan dolay, yer yer devrik
cmleler olumutur. Devrik cmlelerin kullanlmas hzlca okumaya
engel olmaktadr. Bu durum evirinin (okuyann lehine) ar ar, yava
yava, dne dne, anlaya anlaya okunmasn bir zorunluluk haline
getirmektedir. Ayrca, Allah kendisine atfen syledii: Ben, Biz, O ve kullarn veya Peygamberlere hitabet olarak: Sen, Sana, Senden kelimelerinin ba harflerini byk yaparak zelletirmi olduk. Baka bir zellik de:
Arapa orijinali ayn olan kelimelere, Trke karlk olarak birden fazla
anlam vermeyi tercih ettik. stedik ki; okuyucu Trke anlam zenginliini
de yaasn ve Meal, her kltrden insanmz bu farkl kelimelerden biriyle
kuatsn. Bir baka bilgiyi de paylaacak olursak; okuyucu okurken gzlerini aaya kaydrarak ayetlerden kopmasn diye de ok fazla dipnot koymadk. Mecbur kalmadka da parantez kullanmamaya zen gsterdik.

Surelerin dizili sralamas

Hz. Osmann dzenledii Nzul/ni Sralamas esas alnmtr. Bu


sralama bireyin/ferdin dnce ve duygularnn eitiminde/gzelletirilmesinde etkili olmu bir sralamadr. eviri okumaya yeni balam bir
kii, Bakara Suresinin baz ayetleri karsnda anlama glne debilir. Kuran- Kerimi ilk etapta Mekki ve Medeni olarak K BLMde
yaynlamay uygun grdk. Zira, Bakara Suresinin bir alt yaps vardr. Alt
yaps; Surelerin alt kat (yani o konularn Mekki Surelerde anlatlan
yaanm olaylar) Bakara Suresinden evvel gelen 86 civarndaki suredir.
Bu sureler ve bu surelerdeki doal geliim anlalmadan insan Bakara
Suresini nasl anlasn?! imdi iki cildi birletirdik. Ancak u an elinizde
olduu gibi yine iki blm olarak ama TEK KTAP halinde yaynladk.

SUNU

Hem yetenek kazanr hem de Kuran yaarsnz

11

Surelerin ni Srasna Gre yaplan eviriyi defalarca okuduunuzda zamanla u yetenekleri kazanrsnz:
a)
b)
c)
d)
e)

Okuma Anlama = Sure btnl, Anlay btnl.


Anlama Tefekkr = drak btnl.
Tefekkr Hissetme = Kalp btnl.
Duyu ve gereklerini yerine getirme = Eylem btnl.
Hakk ve sabr tavsiye = man btnl.

Arapa bilmeseniz dahi Surelerin ni Srasna Gre peine taklnz.


Yani Sureleri rehber/nder kabul ediniz. Bir Sureyi yle yaamaya
alnz:
1- Suredeki emirleri kesinlikle yapnz.
2- Suredeki nehiyleri yapmaynz, yani yasaklardan kesinlikle
kannz.
3- Suredeki tavsiyelere gcnz yettiince uymaya alnz.
4- Suredeki bilgileri renip anlatnz/bakalaryla paylanz.

Bu drt ilemi samimiyetle yaparsanz Kuran ve slam yaam


olursunuz. Alak Suresinden baladnz. Sonra Kalem Suresi, daha sonra
sra ile inen Sureler. Bu ekilde Mekki Sureleri okumak, bizi Medeni
Sureleri anlamaya hazrlar. Yolculuunuz hayrl olsun. Bakalm SURELER sizi nereye gtrecek?

Mealde uygulanan teknik hakknda birka nemli not

1) (dz) olan kelimeler, getii sure ve ayet btnlnden alntlanmtr.

2) (italik) eik olan kelimeler Kuran btnlnden yararlanlarak,


ayetlerin doru anlalmasna, alglanmasna yardmc olmas iin verilmitir. Burada daha ok lkretim ve Ortaretimde okuyan yavrularmz
gzetildii gibi; Kuran ve slam kltr ile henz tanmam veya ok az
bilgiye sahip olan insanmzn da durumu gz nnde bulundurulmutur.
Kolay anlalr olmas asndan cmleler bu ekilde dzenlenmitir.
3) [/] kesme ireti ile bir kavram/kelime birden fazla anlamlandrlm, rnein; (alnndan/pereminden), (fitne/aa karlma) veya
cmle iinde birden fazla iki deiik ifade iin de kullanlmtr. Mesela;
ayetin siyak/gelii geceden bahsederken, yani geceyi gndze evirdiini
ifade ederken; (onu aydnlatt/aa kartt) veya bir nefse dzen
verdiini, ekil verdiini belirttiinde, iki anlam yan yana verirken de [/]
kesme ireti kullanlmtr; (onu dzenleyene/ona ekil verene) gibi.

SUNU

12

4) Konudan konuya geilerde; konular daha rahat takip edilebilsin


iin; Arapa Mushaftaki = Ayn duraklar gznnde bulundurularak
BLMLERE ayrld. Ayet numaralar bold/siyah ve ilk bir iki kelime de
BYK harflerle verildi. Her BLMn kendi iinde geen farkl
anlatmlarn/konularn ilk harfi, byk punto ile gsterildi ve bir iki kelimesi
de BYK harflerle verildi ki; bu ekilde her konu, rahatlkla gerek evde
ailelerce, gerek okullarda ayr ayr ders olarak yaplp ilenebilsin.

ELNZDEK eseri; btnln kavramak iin batan sona bir kez


okuyup bitirmenizi neririz. Sonraki okuyularnzda bir veya birden fazla
meal ile arzu ettiiniz ayetleri karlatrarak okursanz, daha verimli olur
kanaatindeyiz. Arapa bilenler veya Kuran Arapasndan okuyabilenler,
Ayet Meallerini metinle karlatrabilirler. Herkes gnl rahatlyla eline
alp okuyabilsin diye Arapa metni bilinli olarak Kitaba koymadk. Dorusu dizgi teknii asndan da mmkn yoktu. Dolaysyla lm size gelip atncaya kadar bu veya baka bir meali; yarn snav olacanz bir
ders kitab gibi okumanz tavsiye ederiz. Eer tamamen okuyup bitirdikten sonra memnun kalr; dnce ve duygularnzda baz gelimeler olduunu grrseniz, bu eserden e ve dostlarnzn da yararlanmasn isteyip
onlar da haberdar ederseniz, ayn zamanda; Salih amel/faydal bir i
yapm olur ve bylece; lkemiz ve dnya insanlna ulatrmak iin, her
eve bu eserin girmesi dncemize/projemize katkda bulunarak bize daha hzl yol almann mutluluunu yaatm olursunuz... Bu eserin Trke
anlalrlk asndan her baskda daha da gzellemesi ve zenginlemesi
iin almalarmz sryor. Sizler de katkda bulunabilirsiniz.
VE BU KTABIN dnce ve duygularnza; anlay ve alglamanza
hitabettiine inanrsanz; ayrca bu eviride/Mealde geen ve kesme iaretiyle de yanyana verdiimiz kelimelerden birinin konuma ve yazma
dilinizle de rttn grrseniz, ite o zaman:
Artk sizler de Kuran anlyorsunuz demektir

Sevgiyle kaln

Sadk TRKMEN
stanbul, 2010

KAYNAKA

KAYNAKA

13

01. Diyanet leri Bakanl Yaynlar (Meal)


02. Diyanet Vakf Yaynlar (Meal)
03. Abdulaziz BAYINDIR (Yllardr Sleymaniye Vakf ve Ensar Vakfnda
Hocamzn vermi olduu Tefsir Dersleri takip edilmi ve Ayetler mnlandrlrken bu anlamda kendisinden istifde edilmitir.)
04. Sleyman ATE (Meal)
05. Muhammed ESED (Meal)
06. M. Hamdi YAZIR (Meal)
07. mer Nasuhi BLMEN (Meal)
08. smail Hakk BALTACIOLU (Meal)
09. Hseyin ATAY (Meal)
10. Mustafa SLAMOLU (Meal)
11. Muhammed HAMDULLAH (Meal)
12. Salih AKDEMR (Meal)
13. Ahmed AIRAKA-Beir ERYARSOY (Meal)
14. Bekir KARLIA (Meal)
15. eref Aziz TAHA (Meal)
16. Mustafa HZMETL (Meal)
17. Bekir SADAK (Meal)
18. Ahmet DAVUDOLU (Meal)
19. A. Fikri YAVUZ (Meal)
20. mer Rza DORUL (Meal)
21. Ali ARSLAN (Meal)
22. Hasan Basri ANTAY (Meal)
23. Osman NEBOLU (Meal)
24. Mustafa SA (Meal)
25. Ali BULA (Meal)
26. Yaar Nuri ZTRK (Meal)
27. mer DUMLU (Meal)
28. Ali ZEK (Meal)
29. Talat KOYT (Meal)
30. Ziya KAZICI-Necip TAYLAN (Meal)
31. Suat YILDIRIM (Meal)
32. Abdullah AYDIN (Meal)
33. Muhammed Nur DOAN (Meal)
34. Ahmet TEKN (Meal)
35. Ali NAL (Meal)
36. Hayrat Neriyat (Meal)

14

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.

50.
51.

52.
53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.
60.

61.
62.
63.
64.

65.
66.

KAYNAKA

Hamdi DNDREN (Meal)


Halil UYSAL (Meal)
Hasan Tahsin FEYZL (Meal)
Hace Ahmed DDN (Kuran- Kerim ve Cmle Meali/evirisi)
Seyyid KUTUB, Fi-Zilalil Kuran. (Tefsir)
Fahrettin er-Razi, Tefsir-i Kebir, Aka Yaynlar (Tefsir),
MEVDUD, Tefhiml-Kuran. (Tefsir)
Mukatil bin SULEYMAN, (v.150 h.) Tefsir-i Kebir, Iret Yy. (Tefsir)
Muhammed Ali Es-SABUN, (Safvetut-Tefasir) Tefsirlerin z, z Yy.,
2003, (Tefsir)
bn KESR Tefsiri, ar Yaynlar (Tefsir)
Taberi Tefsiri, mam Taberi, mit Yaynclk, (Tefsir)
lk Mesajlar, M.Ali BALTAI, (Meal-Tefsir), Birleik Yaynclk, st., 1993.
Kuranda Allah ve nsan; Prof.Dr. Toshihiko IZUTSU, eviren: Prof.Dr.
Sleyman ATE, Kevser Yaynlar, 1964.
Riyazs-Salihin Tercemesi, en-Nevevi, Arslan Yy, 1-3. Cilt, st., 1989.
Kuran Mealleri Sempozyumu, 24-26 Nisan 2003, Diy.l.Bak. Yaynlar,
I-II. Cilt, 2007.
Kurana Gre Aratrmalar, I-III. IV-V., Prof.Dr. Hseyin ATAY, 1997.
Kuran- Kerim Tarihi ve Trke Tefsirler Bibliyografyas, Prof.Dr. Muhammed HAMDULLAH, Yamur Yaynlar, stanbul, 1965.
slam Peygamberi, Prof.Dr. Muhammed HAMDULLAH, I-II. Cilt, rfan
Yy., 1990.
Nzulnden Gnmze Kuran- Kerim Bilgileri, Dr. Osman KESKOLU, Trkiye Diyanet Vakf Yaynlar, 1987.
Hz. Muhammed ve Hayat, Ali Himmet BERK Osman KESKOLU,
2. Bask, 1986.
Fkhus-Siyre, Peygamberimizin Uygulamasyla slam, Dr. M. Said Ramazan el-BUT, Gonya Yaynlar, 1987.
Kuran Inda Doru Bildiimiz Yanllar, Prof.Dr. Abdulaziz BAYINDIR, st., 2007.
Abdul Fettah El-Kadi, Esbab- Nzul, Fecr Yay. 1986. (ni Sebepleri).
Kitap Snnetin Inda Drt Rukn (Namaz, Zekat, Oru, Hac) Gemi
Dinlerle Mukayeseli, en-NEDV, slami Neriyat, 1969.
Mslmanlkta badet Tarihi, Tahir OLGUN, Ik Basmevi, st., 1946.
Asr- Saadet, Peygamberimizin Tebligat ve Talimat, Seyyid Sleyman
NEDV, Sebilrread Neriyat Brosu, stanbul, 1967.
Tefsirde srailiyyat, Dr. Abdullah AYDEMR, Diy.l.Bak.Yy, Ank.1974.
Hadisler, Tefsir Blmleri: Buhari, Mslim, Ebu Davud, bn-i Mace, Tirmizi, Nesei.
slam Felsefesinin Kaynaklar, Y.Kumayrden Fahrettin OLGUNER, Dergah Yaynlar, stanbul, 1976.
Kuran Nasl Okuyalm, Mevdudi, Bir Yaynclk, stanbul, 1983.

KAYNAKA

15

67. slam Dnyasnda nan Sorunlar, Hasan el-Hudaybi, nkilab Yy., stanbul, 1986.
68. Kuranda Edebi Tasvir, Prof. Seyyid KUTUB, Hilal Yy, Ankara, 1969.
69. Kuran Aratrmalar, Mekki ve Medeni Ayetler, Muhammed Kutub, Fikir
yy., st., 1981.
70. Kitab- Mukaddes, KURAN ve Bilim, Maurice BUCAILLE, eviri: Do.
Dr. Suat YILDIRIM, 4. Bask, zmir, 1984.
71. slamda Fert ve Cemiyet, Muhammet KUTUB, Hikmet Yaynlar.
72. Raslullahn slama Davet Metodu, Hiba Yaynlar, Konya, 1983.
73. Kurana Gre Hz. Muhammedin Hayat (Mekke-Medine Dnemi), zzet
Derveze, 1989.
74. Kuran limleri, Dr. Subhi es-Salih, Hiba Yaynlar, Konya, 1983.
75. Tarih Boyunca Tevhid Mcadelesi ve Hz. Peygamber, Mevdudi, Cilt I-II,
Pnar Yaynlar, stanbul, 1985.
76. Allah Rasl Hz. Muhammed, Said HAVVA, Hilal Yy, 2. Bask, st. 1981.
77. Son Peygamber Hz. Muhammed, Mevlana ibli NUMAN, Cilt 1-2, z
Yy., stanbul 2002.
78. Mevcut Kaynaklara Gre Hristiyanlk, Do.Dr. Suat YILDIRIM, Diyanet
leri Bakanl Yaynlar, Ankara, 1998.
79. TBTAK ve dier yaynevlerimizin yayn hayatna kazandrd ve
ayetleri anlamada yararlandmz ok sayda Bilimsel dergi ve kitap.
80. BEYNMZ, Gzard Edilen Tbbi Gerekler; Dr. Gl ILDIZ, Doan
Kitap, stanbul 2009.
81. TBA: TRKYE BLMLER AKADEMS Yaynlar.
82. The Holy Quran, Abdullah Yusuf Ali (Doum 1872-lm 1953),
U.S.A., 1946; 1989 ve 1996 U.S.A basklar.
83. Mukatil b. Sleyman, Kuran Terimleri Szl, (v. 150 h.), Iret Yaynlar, (Szlk)
84. Beyz Ayet Tefsiri, Mukatil b. Sleyman (v. 150 h.), Iret Yaynlar.
85. Ahkam Ayetleri Tefsiri, Mukabil b. Sleyman (v. 150 h.), Iret Yaynlar.
86. El-Akl ve Fehml-Kuran, Akln Mahiyeti ve Kurann Anlalmas, Haris
el-Muhasibi, Iret Yaynlar.
87. Mfredat, Ragp el-sfahani, Kuran Istlahlar Szl, Pnar Yy., (Szlk)
88. Kuran- Kerim Lugat, TMA Yaynlar 1994. (Lgat)
89. Dini Kavramlar Szl, Trkiye Diyanet leri Bakanl Yy., (Szlk)
90. Kuran Fihristi, Recep AYKAN, Pnar Yaynlar, 2. Basm, 2000 (Fihrist)
91. http://tr.wikipedia.org (nternet Ansiklopedisi)
92. Trke Yazm ve Anlatm Klavuzu, Dr. Hamza ZLFKAR, 3. Bask, Ankara 1983.
93. Trke Szlk, Trk Dil Kurumu 10. Bask, Ankara 2005. (Szlk)
94. Yazm Klavuzu, Trk Dil Kurumu 24. Bask, Ankara 2005. (Szlk)

16

Yurtta ve Dnyada;
zgrlk, Bar, Gvenlik, Kalknma ve Adalet lkeleri.
Rabbimizin Btn nsanlara Hediyesi;
Tm Sorunlarmza Gsterdii zm Yolu;

Herkesin Arad Huzur, Mutluluk, Salk Yolu.

KURANIN MEKK SURELER

I. Cilt, Mekki Sureler, Sayfa 17


II. Cilt, Medeni Sureler, Sayfa 489

ALAK SURES

96

17

ALAK SURES

ni Sras: 1 Mushaf Sras: 96 Mekki Sure 19 Ayettir


Rahmn ve Rahm Allahn adyla

(yilii Sonsuz, kram Bol Allahn Adyla)

1.
2.

3.
4.

5.

[*]

Y ARATAN Rabbinin adyla oku/okuyup payla![*]

O insan alaktan (embriyodan/bir hcreden)[**] yaratt.


Oku, Rabbin saysz ikram edendir.
O, kalem ile retti.

(O), insana bilmediklerini retti.

kra/Oku: Bu ayette doay, evreyi, kltrleri, insanlar ve bilim


dallarn yani; Yaratlan Ayetler ile ndirilen Kuran Ayetlerini; Akl
ve Bilim Inda doru bir ekilde oku emri olduu gibi; okuyup
kavradklarn bir bakalarna okuma/bir bakalaryla paylama emri
de olabilir...

[**] Bkz. http://tr.wikipedia.org/wiki/Embriyo (nternet Ansiklopedisi).

18
6.

HAYIR HAYIR (okumamaktan) sakn!

ALAK SURES

96

Her insan;
(Kuran anlad dilde okumaz
ve
Rabbini Kurandan tanmazsa) azar/azgnlar,
7. kendini mstani/yeterli grmekle!
8. Oysa dn Rabbinin huzurunadr.

NGELLEYEN grdn m;
9.
10. (namaz klyorken, Kuran okuyorken, davet ediyorken)
ibadet eden bir kulu?
11. Grdn m,
ya o (engellenen/ibadet eden) doru yol zerindeyse?
12. Yahut, takvay/ktlklerden uzak durmay
emrediyorsa?
13. Grdn m;
ya o (engelleyen) yalanlyor
ve
yz eviriyorsa?!
14.
15.
16.
17.
18.
19.

LMEZ mi ki Allah,
kesinlikle hereyi gryor!
Hayr hayr!
Eer vazgemezse,
onu alnndan/pereminden (yaptklaryla) yakalayacaz;
o yalanc gnahkarn pereminden/alnndan.
O halde arsn adamlarn!
Biz de zebanileri (azap meleklerini) aracaz.

KESNLKLE HAYIR, ona (engelleyene) boyun eme;


(sen yalnz Allaha) secde/itaat et
ve
(secde ederek Ona) yakla/balln gster.

KALEM SURES

68

19

KALEM SURES

ni Sras: 2 Mushaf Sras: 68 Mekki Sure 52 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1. Nn.

K ALEME

ve

(kalem ile) satr satr yazlanlara ant olsun.

2. Sen, Rabbinin nimeti (Kuran) yolundasn,


mecnun deilsin!

3. Gerekten sana,

tkenmez/kesintisiz bir karlk/dl vardr.

4. phesiz sen yksek bir ahlk zerindesin.

5. Sen de greceksin, onlar da grecekler;

6. hanginizin fitnelenmi (fitne karc/mecnun) olduunu.


7. phesiz Rabbindir,

kendi yolundan sapan en iyi bilen


ve

yine Odur, doru yolda olan en iyi bilen.

8.

YLEYSE yalanlayanlara uyma/itaat etme!

9. Ksmen onlara uyman arzu ettiler,

kendileri de ksmen sana uyacaklard.

10.

UNLARIN hibirine uyma:

Yemini alkanlk haline getirmi alaa,

11. ii gc birilerini ekitirmek olan dedikoducuya.

12. Hayr engelleyen,


saldrgan,

ok gnahkra.

20

13. Kaba,

KALEM SURES

68

kat (kalpli),

stelik karaktersiz
ve

ktlkle damgal olana;

14. mal ve evlat sahibi olmu diye.

15. Ayetlerimiz ona okunduu zaman;

ncekilerin masallar/yaanm hayat hikayeleri! dedi.

16. Biz yaknda onun (burnunu srterek) kibrini kracaz.


17.

GEREK u ki,

Biz onlara bel (yaptklarnn karln) vereceiz.

Bahe sahiplerine,

yaptklarnn karl olan (bely) verdiimiz gibi!

Hani onlar;

baheyi mutlaka toplayacaklarna dair yemin etmilerdi,

sabahleyin erkenden gitmeyi planlamlard.

18. Ve hibir istisna da yapmyorlard.

19. Oray Rabbinden gelen doal bir afet/tayfun sard.


Onlar uyuyorlarken!

20. Sonunda o (bahe) kapkara kesiliverdi.

21. Nihayet, sabahleyin birbirlerine seslendiler:


22. Haydi,

eer mahsulnz toplayacaksanz erkenden gidin.

23. Derken, aralarnda yle fsldaarak kp gittiler:

24. Bugn aranza, sakn bir yoksul girmesin.


25.

MAHSUL toplayacaklarna emin olarak,

erkenden gittiler.

26. Onu (baheyi) grdkleri zaman yle dediler:


Mutlaka biz yolu arm olmalyz.

27. Galiba biz yoksun brakldk.

28. Onlarn anlayl olan/orta yolda gideni dedi ki:


Ben size Allah yceltmeniz gerekmez miydi,

(O izin vermezse mahsulmz kaldramayz) demedim

mi?

KALEM SURES

29. Dediler ki:

68

Rabbimizi yceltiriz, gerekten bizler zalimlermiiz.

30. Birbirlerini knayarak dndler.

31. Dediler ki: Gerekten bizler azgnlarmz.


Yazklar olsun bize!

32. Belki Rabbimiz bize onun yerine,


ondan daha hayrlsn verir.

phesiz biz,

yalnzca Rabbimize rabet edeceiz/yneleceiz.

33. te azap byledir!

Ahiret azab ise elbette daha byktr.

Ne olurdu bilselerdi!

34.

PHESZ K,

BLM 2

korkup saknarak ktlk yapmayanlar iin,

Rableri katnda nimet cennetleri vardr.

35. Mslman olanlar sulular gibi yapar myz?


36. Size ne oluyor?

Nasl hkm veriyorsunuz yle?

37. Yoksa ders yaptnz zel bir kitabnz m var?

38. Onda hayal/arzu ettiiniz herey sizindir diye (yazan).


39. Yoksa sizin iin zerimizde,

kyamet gnne kadar srecek yeminler mi var?

Hkmettiiniz herey olacak diyen.

40. Sor onlara!

Onlardan hangisi,

buna kefil/bu iddiann savunucusu olacak?

41. Yoksa onlarn ortaklar m var?

yleyse ortaklarn getirsinler, doru szl iseler.

42.

PERDENN kalkt/hereyin aa kt

ve

secdeye davet edildikleri o gn,

g yetiremezler (secde etmek isterler ama edemezler).

21

22

KALEM SURES

43. Gzleri periandr/dk bir halde,


onlar bir zillet kaplamtr.
Halbuki onlar,
(dnyada) sapasalam iken secdeye davet edilirlerdi.
44. Bu sz yalanlayanlar Bana brak.
Biz onlar derece derece,
bilmedikleri bir ynden azaba yaklatracaz.
45. Onlara mhlet veriyorum (biraz zaman tanyorum).
phesiz Benim dzenim salamdr.
46. Yoksa sen onlardan bir cret istiyorsun da,
onlar bortan ezilmiler mi?
47. Yoksa gayb (bilinmeyen) onlarn yannda da
onlar m yazyorlar?
48.

68

MD SEN,

Rabbinin hkmlerini yerine getirmeye al


ve
balk/balina sahibi (Yunus) gibi olma;
hani o seslenmiti,
hkrktan boulur bir halde iken.
49. ayet Rabbinden ona bir nimet yetimemi olsayd,
perian bir halde mehlde kalacakt.
50. Rabbi onu seti
ve
salihlerden/iyilerden kld.

51. NKRCILAR sana fkeyle bakyorlard;


zikri (Kuran) iittiklerinde!
Diyorlar ki: O gerekten bir mecnundur.
52. Oysa o (Kuran),
lemler iin bir tten/uyardan baka bir ey deildir.

MZZEMML SURES

73

23

MZZEMML SURES

ni Sras: 3 Mushaf Sras: 73 Mekki Sure 20 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

2.

3.

4.

E Y SEN; kendisine ar bir sorumluluk yklediimiz!

Geceleyin kalk/gecenin byk bir ksmnda ayakta/uyank dur;

gece yarsnda

veya ondan biraz eksilt

ya da onun zerine biraz ilve et

ve

Kuran ar ar/zerinde dne dne oku,

(tabiat ayetleriyle elikisiz biimde) anlamaya alarak!..

5.
6.

GEREK U K; (Akeitim ve retime ynelik faaliyetler iin),


Biz sana sorumluluk ykleyen ar bir sz brakacaz.

phesiz gece (kalk, Kuran okuma/anlama bakmndan),


tesirce iddetli (anlaya daha uygundur)

ve

zmleme (kavray) bakmndan daha etkilidir.

7.

nk,

8.

Rabbinin ismini an

senin iin gndz vaktinde uzunca bir meguliyet vardr.


ve

(imdiye kadar din adna edindiin bilgileri bir tarafa brakarak)


9.

tm yeteneklerinle ona (Kurana) odaklan.

(O), dounun ve batnn Rabbidir (Sahibidir).

Ondan baka lh/Tanr (ibadet edilecek) yoktur.


yleyse, yalnzca Onu vekil edin.

10.

ONLARIN sylediklerine (kar) sabret/dayan/diren,


onlardan gzellikle ayrl.

24

MZZEMML SURES

73

11. Nimet sahibi, bolluk iinde yzen o yalanlayclar Bana brak,


onlara biraz mhlet ver.

12. Bizim yanmzda bukalar/boyunduruklar/kelepeler


ve

yakc ate vardr.

13. Grtla tkayan bir yemek


ve

can yakan/pek ackl bir azap vardr.

14. O gn; yeryz


ve

dalar iddetle sarslr,

dalar savrulmu kum ynlar(na dnr) gibi olur.


15.

DORUSU Biz size,

zerinize/yaptklarnza ahit olan bir eli gnderdik,


Firavuna gnderdiimiz bir eli gibi!

16. Firavun eliye isyan etti;


Biz de onu,

pek iddetli bir tutula yakalayp mahvettik.

17. Eer inkr ederseniz nasl korunacaksnz;


ocuklar yallara eviren o gnden?

18. O gnn iddetinden gkyz atlamtr.


Ve Onun sz yerine getirilmitir.

19. phesiz bu (Kuran, Rabbinden gelen)

bir ttr (isteyen okuyup dnr t alr).

Artk, (bu d okuduktan sonra) dileyen kimse,


Rabbinin rzasna giden bir yol tutar.

20.

BLM 2

H KUKUSUZ Rabbin,

senin;

gecenin te ikisinden biraz aznda,


yarsnda,

te birinde ayakta/uyank dur(up Kuran oku)duunu biliyor.


Ve seninle birlikte olan bir topluluun da!..

MZZEMML SURES

73

25

Gece
ve
gndzn lsn koyan Allahtr.
(Zamanlamay iyi) hesap edemeyeceinizi bildiinden,
tvbenizi (zamana uyamayacanz ho grerek) kabul etti.
Bundan byle,
sizin iin tamam kolaylatrlm olan Kuran,
kolaynza geldii gibi okuyabilirsiniz!
Allah bilir ki;
iinizden hastalananlar olacak,
bir ksmnz (i yapmak zere ithalat-ihracat yaparak);
Allahn fazlndan aramak iin yeryznde dolaacak
(yeryznn eitli kentlerine/lkelerine i gezileri dzenleyecek)
ve
bir ksmnz da saldrganlara kar sizi savunmak iin,
Allahn belirttii sava hukukuna uygun olarak savaacaklar.
yleyse,
sizin iin tamam kolaylatrlm olan Kuran,
kolaynza geldii gibi okuyabilirsiniz!
Namaz klnz,
zekat veriniz!
Allah iin (insanlara gzelce) dn verin/iyilik edin;
gzel bir dn olarak nceden (dnyada) her ne verirseniz,
kendi iyiliiniz iindir.
Onu Allah katnda daha hayrl
ve
karlk olarak da daha fazlasn bulursunuz.
Allahtan balanma dileyin.
phesiz ki Allah; ok balayandr, ok esirgeyendir.

26

MDDESSR SURES

74

MDDESSR SURES

ni Sras: 4 Mushaf Sras: 74 Mekki Sure 56 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

2.

E Y SEN; kendi kabuuna ekilip yalnz kendisiyle ilgilenen!

Artk kalk, uyar!

3.

Rabbinin bykln ilan et/anlat.

5.

(Her trl) pislikten (dnce kirliliinden) uzakla/kan.

4.

6.

7.
8.

Elbiseni (dnce ve duygularn) temizle/temiz tut.

(yilik olarak her ne yaparsan) ok grerek baa kakma!


Rabbin iin diren/sabret/dayan!

SURA frld zaman,

9.

ite o gn, ok zor bir gndr!

11.

TEK BAINA yarattm o inat kimseyi Bana brak;

10. nkrclara hi kolay deildir.

12. o ki, hesapsz mal sahibi oldu.

13. Ve ona, yannda hazr bulunan oullar verdim.


14. Serveti ve imkan arttka artt.

15. Sonra, daha da artrmam arzu eder!

16. Hayr hayr!

Gerekten o, ayetlerimize kar inat edenlerden oldu.

17. Onu sarp (ok dik) bir yokua sardracam.


18.

NK o, dnd
ve

lt (biti), yorumlad.

19. Kahrl/fkeli/stresli kii; nasl lt (biti), yorumlad.

20. Yine stresli/fkeli/kahrl kii; ne biim lt (biti), yorumlad!


21. Sonra bakt.

MDDESSR SURES

22. Sonra suratn ast

74

ve

kalarn att.

23. Sonra da arkasn dnd


ve

kibirlendi.

24. Dedi ki: Bu (bakasndan) nakledilen bir sihirdir.

25. Bu, ancak bir beer/bir insan szdr.


26.

TE ONU sekara atacam/yaslayacam.

27. Sekar nedir, sana ne bildirdi/sen bilir misin?


28. Geride bir ey koymaz
ve

terketmez/brakmaz.

29. Beeri/insan yakp kavurucudur.


30.

ONUN zerinde ondokuz vardr.

31. Biz melekleri cehennemin muhafzlar yaptk.


Onlarn saysn da inkr edenler iin,

bir aa karma(aracn)dan baka bir ey yapmadk,

ki bylece; kendilerine kitap verilenler yakinen bilsinler


ve

ona iman etmi olanlarn imanlar daha da glensin,

kendilerine kitap verilenler ve mminler pheye dmesin.


Kalplerinde hastalk olanlar

ve

inkrclar ise:

Bu misalle Allahn kastettii nedir acaba? diyorlar.

te bylece Allah;

sapkl dileyenlerin sapkln aa/ortaya karr


ve

doruluu dileyenleri de doru yola kavuturur.


Rabbinin ordularn kendisinden bakas bilmez.

Bu, insanlar iin yalnzca bir ttr.

27

28
32.
33.
34.
35.
36.
37.

MDDESSR SURES

BLM 2

74

AYIR HAYIR! Aya yemin olsun,


dnp gittii zaman geceye,
aard zaman sabaha yemin olsun!
phesiz o (Sekar), en byk(tehlike)lerden biridir.
nsanlar iin bir uyarcdr;
sizden ileri gitmeyi veya geri kalmay dileyen kimse iin.

ER NEFS, kazand/yapt eylere karlk bir rehindir;


38.
39. (dnyada) drst
ve
erdemli kalmay baarabilenler hari!
40. Onlar cennet bahelerinden (cehennemliklere) sorarlar,
41. sululara (mcrimlere):
42. "Sizi sekara srkleyen neydi?"
43. Dediler ki: "Namaz klanlardan/ibadet edenlerden olmadk.
44. Yoksula da yedirmezdik.
45. Dalanlarla birlikte (bo, faydasz, zararl ilere) dalar idik.
46. Ve hesap/karlk/din gnn yalanlar idik.
47. Sonunda, lm bize (bu halde iken) gelip att.
48. Artk, iddia ettikleri efaatilerin efaati onlara fayda vermez.

NLARA ne oluyor ki, tten yz eviriyorlar?!..


49.
50. Sanki onlar rkm yaban eekleri gibidirler,
51. aslandan kaan!
52. Bilakis,
onlardan her biri kendisine alm sahifeler verilmesini ister.
53. Hayr hayr! Onlar ahiretten korkmuyorlar.
54. Hayr hayr! O, elbette bir ttr/ikazdr/uyardr!
55. Artk dileyen kimse dnp ondan t alr.
56. Allah insanlara zgrlk vermeyi dilemeseydi.
dnp ders alamazlard/t almay bile dileyemezlerdi.
Korkulmaya ehil/layk olan Odur.
Ve affetmeye layk/ehil olan da Odur.

FATHA SURES

FATHA SURES

ni Sras: 5 Mushaf Sras: 1 Mekki Sure 7 Ayettir

1.

2.
3.
4.

R AHMAN (iyilii sonsuz)

ve
Rahm (ikram bol) Allahn adyla.

DINDAN vgyle bahsedilmeye lyk olan tek varlk,


Alemlerin (Uzaylarn/Evrenin) Rabbi/Sahibi Allahtr!
O Rahmndr (iyilii sonsuzdur),
Rahmdir (ikram boldur).
Din (hesap/hesaplama/ceza/karlk) gnnn sahibidir.

5.

NCAK Sana ibadet eder/boyun eer/kul olur


ve
yalnz Senden yardm isteriz.

6.
7.

ZE doru yolu gster (ret).


Kendilerine nimet (vahiy) verdiklerinin yolunu.
Gazaba uramlarn
ve
saptmlarn yolunu deil!

29

30

TEBBET SURES

111

TEBBET SURES

ni Sras: 6 Mushaf Sras: 111 Mekki Sure 5 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.
4.
5.

E BU LEHEBin (Rasle ta atan) iki eli kurusun,

kendisi de kurusun/zaten kurudu (zarar veremez oldu) da!..


Ne mal fayda verdi kendisine, ne de kazand...
Yaknda alevli bir atee yaslanacaktr,
kars da odun taycs (olarak).
Boynunda liften bklm bir ip olduu halde...

TEKVR SURES

81

TEKVR SURES

ni Sras: 7 Mushaf Sras: 81 Mekki Sure 29 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

2.

3.

4.

G NE kvrldnda,

yldzlar grlmediinde,
dalar yrtldnde,

gebe develer salverilip babo brakldnda,

5.

vah hayvanlar bir araya toplandnda,

7.

nefisler eletirildiinde

6.

8.

9.

denizler kaynatldnda,

ve

diri diri gmlen kk kz konusunda sorulduunda:


Hangi sutan dolay katledildi/ldrld? (diye).

10. Sahifeler (herkesin hesab/sicil dosyas) alp neredildiinde,


11. gkyz syrlp aldnda,

12. cehennem alevlendirilip kztrldnda

13. ve

cennet yaklatrldnda...

14. Artk her nefis/can, getirdii eyleri bilmi olur.


15.

HAYIR HAYIR!

Yemin ederim gizlenip geri gelenlere,

16. yrngesinde dnerek akp gidenlere!

17. Kararmaya baladnda geceye


18. ve

nefes aldnda sabaha;

19. phesiz o, ikram gren erefli bir elinin getirdii szdr;

20. o pek gldr, Arn sahibinin katnda itibarldr.


21. Orada kendisine itaat edilir, gvenilir.

31

32

TEKVR SURES

22.
RKADAINIZ mecnun deildir;
23. apak ufukta onu/Cebraili grd.
24. O/Cebrail, gayb konusunda zan/thmet altnda tutulamaz.
25. Bu, kovulmu eytann sz deildir.

81

EK YLEYSE, siz imdi nereye gidiyorsunuz?


26.
27. O, lemler iin bir ttr;
28. sizden, dosdoru yola gitmeyi dileyene...
29. Evrenin sahibi Allah sizlere dileme (isteme) zgrl verdi.
Bu zgrl vermeseydi, siz zaten bir ey dileyemezdiniz.

L SURES

81

L SURES

ni Sras: 8 Mushaf Sras: 87 Mekki Sure 19 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

2.

Y CE Rabbinin ismini an/hatrla!

O ki;

yaratan
ve

3.
4.
5.
6.
7.

biimlendiren.
Ve O ki;

kurallar (tabiat kanunlarn) belirleyip takdir eden,


doru yolu gsteren.
Ve O ki;

otla karan.

Ardndan da onu;

kapkara, katran (ham petrol) haline dntren.

BUNDAN BYLE;

Biz Kuran sana okutacaz da


sen unutmayacaksn.

Yalnz Allahn diledii baka!

O a
ve

gizliyi bilir.

8.

9.

SANA ok kolay daha da kolaylatracaz.


O halde; hatrlat/t ver,

t/hatrlatma faydal olacaksa!

10. Korkan kimse t alacaktr,


11. sulu ondan kanacaktr.

12. O, en byk atee yaslanacaktr.

33

34

13. Sonra,
orada lemez
ve
(oradaki yaama) yaamak da denmez.
14.

MUHAKKAK K,

16.

AMA SZ,

L SURES

81

kurtulmutur temizlenen,
15. Rabbinin ismini anp namaz klan/(Ona) ibadet ve dua eden.

dnya hayatn tercih ediyorsunuz.


17. Oysa ahiret hayat daha hayrl
ve
sonsuzdur.

PHESZ BU,
nceki sahifelerde de vardr;
19. brahimin
ve
Musann sahifelerinde...
18.

LEYL SURES

92

LEYL SURES

ni Sras: 9 Mushaf Sras: 92 Mekki Sure 21 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

2.

A NT OLSUN kaplayp rtt zaman geceye,

aydnland zaman gndze;

3.

erkei

4.

phesiz, sizin almanz farkl farkldr.

ve

diiyi yaratana!

5.

ARTIK kim verir

6.

ve

7.

ona en kolay kolaylatracaz.

8.

9.

ve

ktlklerden korunursa

en gzeli de tasdik ederse,

Her kim de cimrilik eder kendisini yeterli grrse


ve

en gzel olan yalanlarsa;

10. Biz de ona en zoru kolaylatracaz.

11. (ukura/mezara) yuvarland zaman,


malnn ona faydas olmaz.

12.

PHESZ hidayeti/doru yolu bildirmek Bize aittir.

13. Ahiret de/gelecek de Bizimdir,


ncesi de/dnya da/ilk de!..

14.

ARTIK Ben sizi kprerek yanan bir ateten uyardm.

15. Ona, su ileyen en azgnlardan bakas girmez;

16. o ki yalanlam ve yz evirmitir.

35

36

LEYL SURES

17.
TLKTEN kananlar ondan uzaklatrlr.
18. O ki maln vererek temizlenir.
19. Oysa onun yannda hi kimsenin,
karl verilecek bir nimeti de yoktur.
20. Sadece yce Rabbinin rzasn kazanmak iin verir.
21. Elbette o, yaknda raz olacaktr.

92

10

FECR SURES

89

37

FECR SURES

ni Sras: 10 Mushaf Sras: 89 Mekki Sure 30 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

A NT OLSUN afaa

ve

on geceye!

ifte ve teke,

geip giderken geceye!

Bunlarda akl sahibi iin bir yemin var deil mi?

RABBNN Ad kavmine ne yaptn grmedin mi?

Stunlu rem kentine,

ki beldeler iinde onun benzeri yaratlmamt.

Vadide kayalar yontan Semuda

10. ve

kazklar/direkler/piramitler sahibi Firavuna.

11. Onlar ki;

lkelerde azgnlk etmilerdi,

12. oralarda fesad oaltmlard/karklk kartmlard.

13. Bundan dolay Rabbin zerlerine bir azap kams arpverdi.


14. phesiz Rabbin grp gzetlemekteydi.

15.

NSAN BYLEDR!

Rabbi onu aa karaca zaman,

ona ikram eder de bol nimet verirse:

Rabbim bana ikram etti der,

16. ama yine;

rzkn daraltrsa:

Rabbim bana ihanet etti der.

38

10

17.

HAYIR HAYIR!

21.

HAYIR HAYIR/bu byle gitmeyecek!

FECR SURES

Aksine siz yetime ikram etmiyorsunuz.


18. Yoksulu doyurmak iin birbirinizi tevik etmiyorsunuz.
19. Miras hrsla harcyorsunuz!
20. Ve mal da yle snrsz bir sevgiyle seviyorsunuz ki!..

Yeryz arpla arpla paraland


22. ve
Rabbin(in emri) gelip de melekler saf saf dizildii zaman;
23. o gn cehennem de getirilmitir.
te insan o gn hatrlar.
Ama artk hatrlamann ona ne faydas var?
24. Der ki:
Yazk, ne olurdu bu hayatm iin,
nceden bir eyler takdim etseydim/gnderseydim.
25. te o gn,
hi kimse Onun azab gibi azap edemez.
26. Hi kimse Onun vuraca ba gibi bir ba vuramaz!

Y HUZURA ERM/huzur bulmu kii!


27.
28. Raz etmi olarak,
raz edilmi olarak Rabbinin huzuruna dn.
29. Artk kullarmn arasna gir!
30. Cennetime gir!

89

11

DUHA SURES

93

DUHA SURES

ni Sras: 11 Mushaf Sras: 93 Mekki Sure 11 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.

4.
5.

NT OLSUN kuluk vaktine!


rtp sakinleen geceye!
Rabbin seni brakmad
ve
sana darlmad.
phesiz senin iin ahiret, dnyadan daha hayrldr.
Rabbin sana verecek sen de memnun olacaksn.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Seni akn bir vaziyette bulup yol gstermedi mi?


Seni fakir bulup zengin etmedi mi?
yleyse sakn yetimi ezme!
Dilenciyi azarlama.
Rabbinin nimetini anlat.

O SEN YETM BULUP barndrmad m?

39

12 NRAH SURES 94

40

NRAH SURES

ni Sras: 12 Mushaf Sras: 94 Mekki Sure 8 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

S ENN sadrn/zihnini (Kuran ile) rahatlatmadk m?

zerinden (seni zengin ederek geim) ykn atmadk m?


O yk, srtn atrdatmt.
Senin ann ykseltmedik mi?

PHESZ her zorlukla beraber bir kolaylk vardr.


Evet, phesiz her zorlukla beraber bir kolaylk vardr.
O halde;
bo kaldn zaman hemen kalk,
yeni bir ie koyul.
Ve yalnzca Rabbine rabet et/ynel.

13

ASR SURES

103

41

ASR SURES

ni Sras: 13 Mushaf Sras: 103 Mekki Sure 3 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.

NT OLSUN zamana (yaanlan ana)!


Gerekten insan hsran/stres/bunalm iindedir.
(Bunalm/stres/hsran iinde olmayanlar ise) ancak;
iman edenler,
salih amel/faydal ileri en iyi ekilde yapanlar,
birbirlerine (yalnzca) gerei/hakk tavsiye edenler
ve
birbirlerine (her trl zorlua ramen) sabr/direnmeyi/almay
tavsiye edenlerdir!

42

14

ADYAT SURES

ADYAT SURES

100

ni Sras: 14 Mushaf Sras: 100 Mekki Sure 11 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NT OLSUN,
o nefes nefese koanlara,
kvlcm saanlara,
sabahleyin akn edip baskn yapanlara,
derken toz duman estirenlere,
bylece,
bir topluluun ortasna dalanlara!

GEREKTEN insan,

Rabbine kar pek nankrdr.


Ve kendisi de buna tanktr/ahittir.
Gerekten o, servete ok dkndr.

LMEZ M K,
kabirlerin iindeki eyler dar atld
10. ve
gnllerinin iindeki eyler aa karld zaman,
11. o gn phesiz ki,
Rableri kendilerinden haberdardr.

9.

15

KEVSER SURES

108

KEVSER SURES

ni Sras: 15 Mushaf Sras: 108 Mekki Sure 3 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.

3.

PHESZ,
Biz sana ok ey verdik.
O halde;
sen de yalnz Rabbin iin ibadet et
ve
yalnz Onun iin kurban kes (insanlara etli ziyafetler ver.)
Asl sonu kt olan,
sana kin tutan/seni ayplayandr.

43

44

16

TEKASUR SURES

TEKASUR SURES

102

ni Sras: 16 Mushaf Sras: 102 Mekki Sure 8 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OKLUK kuruntusu iindesiniz;


lp de mezara konuluncaya kadar!..
Hayr hayr!
Yaknda bileceksiniz!
Yine hayr hayr!
Yaknda bileceksiniz!
Hayr hayr,
yet kesin bilgiyle bilmi olsaydnz...
Ant olsun, cehennemi mutlaka greceksiniz.
Sonra ant olsun,
keskin bir gzle onu (cehennemi) greceksiniz.
Sonra kesinlikle,
(size verdiim) btn nimetlerden sorguya ekileceksiniz.

17

MAUN SURES

107

MAUN SURES

ni Sras: 17 Mushaf Sras: 107 Mekki Sure 7 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

G RDN M/gznde canlandrdn m,

dini/ahlaki deerleri yalanlayan o kimseyi?


te o kimse ki,
yetimi itip kakar.
Ve yoksulu doyurmaya engel olur/zendirmez
(onlar iin i sahalar amaz).

YLEYSE,
yazklar olsun u namaz klanlara/ibadet edenlere!..
Onlar,
ibadetlerinden/namazlarndan gafildirler.
Onlar,
(bakalarn memnun etmek iin ibadetle) gsteri yaparlar.
Ve en ufak iyilie bile engel olurlar,
(basit ara ve gereleri bile iyilik iin vermezler).

45

46

18

KFRUN SURES

KFRUN SURES

109

ni Sras: 18 Mushaf Sras: 109 Mekki Sure 6 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.
4.
5.
6.

D E K:

Ey (gerei grdkleri halde zerini rten) kfirler!


Ben kul olmam,
sizin kul olduklarnza.
Siz de ibadet etmezsiniz,
benim ibadet ettiime.
Ben asla kul olacak deilim,
sizin kul olduklarnza.
Siz de ibadet edecek deilsiniz,
benim ibadet ettiime.
Sizin dininiz;
(ahireti reddederek oluturduunuz hayat tarznz) size,
benim dinim de;
(ahireti kabul ederek oluturduum hayat tarzm da) banadr.

19

FL SURES

47

105

FL SURES

ni Sras: 19 Mushaf Sras: 105 Mekki Sure 5 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.
4.
5.

RMEDN M/gznde canlandrmadn m?


Rabbin fillere elik eden orduya neler yapt?
Onlarn kurduklar dzeni alt st etti?
zerlerine youn bir ekilde uuan eyler gnderdi.
Balarna amur gibi eyler boaltan.
Sonunda,
onlar ileri yenmi bitki kabuklar gibi oldular.

48

20

FELK SURES

FELK SURES

113

ni Sras: 20 Mushaf Sras: 113 Mekki Sure 5 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.
4.
5.

D E K:

Snrm (dnyay dndrerek sabah ortaya karan),


aydnlk sabahn Rabbine,
yaratt eylerin errinden.
Gece karanl bastrd/kt zaman,
gecenin iindeki olaylarn errinden.
Nefisleri tahrik edenlerin/anlamalar bozanlarn
ve
haset ettii zaman hasetilerin errinden.

21

NAS SURES

114

49

NAS SURES

ni Sras: 21 Mushaf Sras: 114 Mekki Sure 6 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.
4.
5.
6.

E K:
Snrm;
nsanlarn Sahibi,
nsanlarn Meliki/Padiah/mparatoru,
nsanlarn lh olan Allaha;
o (kt eyleri fsldayan) sinsi fsldaycnn (eytann) errinden;
o insanlarn duygularna hayller atar,
zihinlerine dnceler fsldar.
Gerek cinlerden (grmediimiz eylerden)
ve
gerekse insanlardan...

22 HLS SURES 112

50

HLS SURES

ni Sras: 22 Mushaf Sras: 112 Mekki Sure 4 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

D E K:

O LAHIMIZ (kaytsz artsz boyun eilen) TEK ALLAHtr!

2.

ALLAH Sameddir.

3.

O, baba deildir

4.

VE hibir ey Ona denk/benzer deildir.

(Hibir eye muhta olmayan, herey Ona muhta olandr.)


ve
evlat da deildir!

23

NECM SURES

53

51

NECM SURES

ni Sras: 23 Mushaf Sras: 53 Mekki Sure 62 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

2.

3.

4.

5.

6.

A AI KAYAN yldza yemin olsun!


Arkadanz (doru yoldan) sapmad

ve

aztmad (doru yoldan kmad) da!

Arzusuna gre konumuyor/nutuk atmyor (ayet) sylemiyor.

O, vahyolunan bir vahiydir (Kurandr) ancak.

stn g sahibi (Melek/Cebrail) onu retti.


Akl, gzellik
ve

g verilmi olan!
7.

8.

9.

Hemen (kendi suretinde/melek eklinde) dorulup dikildi,

en yksek ufukta idi.

Sonra yaklat, derken sarkverdi.

(Peygambere) iki yay aral kadar mesafede idi,

hatta daha da yakn.

10. Bylece (Allah),

kuluna (Kurandan) vahyettiini (Cebrail ile) vahyetti.

11. (Hz. Muhammedin) gzyle grdn gnl yalanlamad.


12.

MD siz onun grdn tartyor musunuz?

13. Ant olsun onu baka bir iniinde daha grmt;


14. Sidretl-Mntehnn yannda,

15. Cennetl-Mev/barnma bahesi de onun yanndadr.

16. Hani brd eyler Sidreyi bryordu.


17. Gz ne kayd, ne de snr at.

18. Ant olsun ki o,

Rabbinin byk ayetlerinden bazlarn grd.

52

19.

23

SZ DE grdnz m?

NECM SURES

53

Lt ve Uzzay,

20. dier ncleri olan Menat (bir gleri var m)?


21. Demek erkek size, dii de Ona ha!

22. ok insafszca bir taksimdir/tutumdur bu!

23. Onlar ancak,


sizin
ve

babalarnzn kendilerini isimlendirdiiniz bo isimlerdir.


Allah onlar hakknda hibir delil indirmedi.
Ancak zanna (teorilerine)
ve

nefislerin alak hevesine (isteklerine) uyuyorlar.

Halbuki onlara, Rablerinden hidayet (Kuran) geldi.

24. Yoksa insan temenni ettii eylerin hepsine eriecek midir?

25. Ahiret te Allahndr, dnya da!..

26.

A LLAHn diledii

BLM 2

ve

raz olduu kiiler hakknda izni olmadan,

gklerde nice melekler vardr ki;

onlarn efaatleri hibir ie yaramaz/fayda vermez.

27. Ahirete inanmayanlar melekleri dii isimlerle isimlendiriyorlar.


28. Oysa bu konuda onlarn hibir ilmi/bilgisi yoktur.
Sadece zanna tbi oluyorlar/tahmin yrtyorlar.
Halbuki tahmin/zan (ilimden deildir),

gerek adna hibir ey ifade etmez.

29. Zikrimizden (Kurandan) yz eviren


ve

dnya hayatndan bakasn istemeyenlere aldr etme!

30. te, ilimde eritikleri gyeleri budur.

phesiz Rabbin, yolundan sapan kimseyi en iyi bilendir.

Doru yolda olan da en iyi bilendir.

31. Gktekiler ve yerdekiler Allahndr.

23

NECM SURES

53

Bu, yaptklar ile ktlk yapanlar cezalandrmas


ve
iyilik yapanlar da gzellikle mkfatlandrmas iindir.
32. Onlar gnahn byklerinden
ve
iren/irkef (yz kzartc) ilerden kanrlar.
Kk kusurlar baka!
phesiz Rabbin aff geni olandr.
Sizi en iyi bilendir;
topraktan/yerden/arzdan sizi ina ettiinde de
ve
annelerinizin karnlarnda ceninler iken de (her halinizi bilir).
yleyse kendinizi temize karmayn.
O, korunup saknan (takva sahibi) kimseyi en iyi bilendir.

BLM 3

53

U YZ EVREN grdn m?
33.
34. Birazck verdi kalann ise inatla skca tuttu.
35. Sanki gayb ilmi onun yannda m ki gryor?
36. Yoksa, Musann sahifelerindeki eyler/hkmler,
kendisine haber verilmedi mi?
37. Ve ok vefal brahimin (sahifelerinde) olan?
38. Hibir gnahkr bir bakasnn gnah ykn yklenmez.
39. nsan iin kendi almasndan baka bir bedel/karlk yoktur.
40. phesiz ki onun almas(nn hesab) ileride grlecektir.
41. Sonra, ona en dolgun cret/karlk verilecektir.
42. Son var Rabbinin huzuruna olacaktr.
43. Dorusu gldren (cenneti ikram eden) de,
alatan (cehenneme atan) da Odur.
44. ldren (birinin lmne izin veren)
ve
diriltip yaatan da Odur/Allahtr.
45. Erkei
ve
diiyi, iki e/ift olarak yaratan da Odur;
46. atld zaman nutfeden!..

54

23

NECM SURES

53

47. Tekrar diriltmek de Ona aittir.


48. Zengin olmalarna izin veren Odur,
(elementleri yaratarak) imkn, sermaye veren de Odur.
49. ir(yldz)nn Rabbi de Odur.
50. nceki d kavmini helk eden de Odur.
51. Semudu da... (Onlardan geriye hibir iz) brakmad.
52. Ve onlardan nce, Nuh kavmini de.
(nk) onlar pek zalim
ve
pek azgn idiler.
53. Tpk yerin dibine geirilen teki ehirler (gibi, yle yapt).
54. rtt eylerle onlar rtt/grnmez hale getirdi.
55. yleyse Rabbinin nimetinin hangisinden kukuya dersin?

U (KURAN) DA nceki uyarclardan bir uyarcdr.


56.
57. Yaklamakta olan yaklat.
58. Onu Allahtan baka aa karacak yoktur.
59. imdi,
siz bu szden mi hayrete dyorsunuz?
60. Glyorsunuz da alamyorsunuz.
61. Aldrmyor/kafa tutuyor/bbrleniyorsunuz.
62. Haydi artk,
Allaha secde edin/secde ederek ballnz gsterin
ve
(yalnz Ona) kul olun.

24

ABESE SURES

80

55

ABESE SURES

ni Sras: 24 Mushaf Sras: 80 Mekki Sure 42 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.

3.

4.

5.

S URAT ASTI
ve

srt evirdi.

Kendisine o kr/m adam geldi diye.

Ne bilirsin, belki o arnacak?!..

Ya da t dinleyecek, bu da ona fayda verecek!..

Kendisini yeterli gren kimseye gelince;

6.

sen onun tasasn ekiyorsun/onun iin endieye kaplyorsun.

8.

Koarak sana gelen ise;

7.

9.

Onun arnmak istememesinden sana ne?


korkarak gelmiken,

10. sen ona aldrmyorsun/ynelmiyorsun!


11.

HAYIR HAYIR!

Bu (Kuran) bir hatrlatmadr/ttr!

12. Dileyen kimse onu dnp t alr.


13.

O, EREFL SAHFELERN iindedir;

14. yceltilmi, tertemiz!

15. Tayclarn/elilerin ellerindedir;

16. ok kymetli gvenilir elilerin/tayclarn!


17.

KENDN kahretmek isteyen insan!

Ne nankr eydir o!

18. Hangi eyden onu yaratt?

19. Nutfeden onu yaratt.


Onu biimlendirdi.

56

20.
21.
22.
23.

24

ABESE SURES

Sonra yolu ona kolaylatrd.


Daha sonra onu ldrd, kabre koydu.
Sonra diledii vakit onu tekrar diriltir.
Hayr hayr!
(nsan) kendisine (Allahn) emrettiini yapmad.

NSAN yiyeceine bir baksn!


phesiz Biz, suyu bol bol akttk/dktk.
Sonra yeri gerei gibi yarverdik.
Orada taneyi bitirdik.
zmler, yoncalar...
Zeytinler
ve
hurmalar...
30. Sk aal baheler...
31. Meyveler, otlaklar...
32. Sizin
ve
hayvanlarnzn geimi/yarar iin!..

24.
25.
26.
27.
28.
29.

KULAKLARI sar edici ses geldii zaman;


33.
34. o gn kii kaar kardeinden,
35. anasndan, babasndan,
36. einden
ve
ocuklarndan!
37. nk o gn onlardan her birinin,
kendisine yetecek bir ii/derdi vardr.
38.
39.
40.
41.
42.

O GN yzler olacak l l,

gle, sevinli!
Yine o gn, yzler olacak zerleri tozlanm,
onlar bir karart sarp kaplam!
te onlar;
su batana saplanm,
kfir(gerekleri bildikleri halde gizleyen)lerdir.

80

25

KADR SURES

97

KADR SURES

ni Sras: 25 Mushaf Sras: 97 Mekki Sure 5 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.
4.

5.

PHESZ Biz onu/Kuran,


Kadir Gecesinde indirdik.
Kadir Gecesi nedir, bilir misin?
Kadir Gecesi/Kurann indirilii,
bin aydan (bir insann ortalama mrnden) daha hayrldr!
O gecede melekler
ve
Ruh,
Rablerinin izniyle;
vahyin inii iin gereken tm iler iin indiler:
Bir selm/bir esenlik/bir mjde indirdiler,
ta afak vaktine kadar!..

57

58

26

EMS SURES

91

EMS SURES

ni Sras: 26 Mushaf Sras: 91 Mekki Sure 15 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

A NT OLSUN Gnee

ve
onun (kuluk vaktindeki) aydnlna!
2. Onu takip eden Aya,
3. onu aa kartt zaman gndze,
4. onu karanla boan geceye!
5. Ge
ve
onu bina edene!
6. Yere
ve
onu yayp deyene.
7. Nefse ve onu dzenleyene/ona ekil verene;
8. ona bozulabilme zelliini
ve
korunma yeteneini verene ant olsun ki;
9. onu temizleyen elbette baarm/kurtulmutur.
10. Ve onu kirletip rten, elbette kayba uram/mahvolmutur.

11. EMUD, azgnlndan dolay yalanlad...


12. Onlarn en azls (deveyi boazlamak iin) ortaya atld zaman,
13. Allahn elisi onlara dedi ki:
Allahn devesini brakn suyunu isin!
14. Onu yalanladlar. Hemen onu kestiler/boazladlar.
Rableri de onlar gnahlar yznden
krp geirerek/yerle bir ederek oray dmdz etti.
15. (Allah) iin sonundan hi korkmaz!

27

BURUC SURES

85

BURUC SURES

ni Sras: 27 Mushaf Sras: 85 Mekki Sure 22 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla

1.
2.
3.

NT OLSUN o yldz kmeleri sahibi gkyzne,


ant olsun sz verilen gne;
ant olsun o ahide
ve
ahitlik edilene!

4.
5.
6.
7.
8.

AHROLSUN o hendek arkadalar,


o atelerle dolu hendei hazrlayanlar!
Hani onlar, onun evresinde oturmulard.
Ve mminlere yaptklarn seyrediyorlard.
Kendileri onlardan yalnzca gl
ve
vgye deer Allaha inandklar iin intikam alyorlard.
O (Allah) ki;
gklerin ve yerin mlk/ynetimi/imparatorluu Onundur.
Allah hereye ahittir.

9.

MN erkeklere
ve
mmin kadnlara ikence edenler,
sonra da tvbe etmeyenler var ya;
ite onlara kesinlikle cehennem azab vardr.
Yakc ate azab da onlar iindir.
11. man edenlere
ve
salih amelleri/faydal ileri en iyi ekilde yapanlara ise,
alt taraflarndan rmaklar akan cennetler vardr.
Byk baar/kurtulu ite budur!
10.

59

60

12.
13.

14.
15.
16.

27

PHESZ K,
Rabbinin yakalay pek iddetlidir.
Gerek u ki;
Odur yoktan var eden
ve
yeniden diriltecek/hayat verecek olan!
Balaycdr, sevendir.
Arn sahibidir, an ycedir.
Dilediini mutlaka yapandr.

BURUC SURES

ORDULARIN HABER sana geldi mi?


17.
18. Firavun
ve
Semudun!
19. Fakat dorusu o inkrclar bir yalanlama iindedirler.
20. Halbuki Allah onlar arkalarndan kuatmtr.

21.
ORUSU O, anl bir Kurandr,
22. korunmu bir levhadadr!

85

28 TN SURES 95

61

TN SURES

ni Sras: 28 Mushaf Sras: 95 Mekki Sure 8 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

NT OLSUN incire
ve
zeytine!
Ant olsun Sina Dana!
Ve bu gvenli kente!
Dorusu Biz insan en gzel bir biimde yarattk.
Sonra da ona,
aalarn en aasna debilme zgrl verdik.
Ancak iman edenler
ve
salih amel/faydal ileri en iyi ekilde yapanlar byle deil;
onlar iin hi kesilmeyecek/kesintisiz bir mkfat vardr.
Byle iken (ey insan),
sana din/ceza/hesap gnn yalanlatan nedir?

ALLAH yarglarn yargc deil midir?

62

29

KUREY SURES

106

KUREY SURES

ni Sras: 29 Mushaf Sras: 106 Mekki Sure 4 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.
4.

K UREYin emniyeti

ve
dokunulmazl iin;
k
ve
yaz yolculuklarnn emniyet ve dokunulmazl iin;
bu Evin (ibadet iin yaplan Kbenin) Rabbine kulluk etsinler.
O (Rab) ki (bu yolculuklarda yaptklar ticaret sebebiyle);
onlar alktan kurtarp doyurdu
ve
onlar korkudan gvene kavuturdu[*].

[*] Bkz. Fil Suresinde anlatlan koruma ile gvene kavuturdu.

30

KARA SURES

101

KARA SURES

ni Sras: 30 Mushaf Sras: 101 Mekki Sure 11 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DDETLE arpan o olay!


Nedir o iddetle arpan olay?
O arpan olayn ne olduunu sen nereden bileceksin?
O gn insanlar yaylm pervaneler gibi olur.
Dalar, atlm yn topaklar gibi olur.
Kimin tartlar ar gelirse;
o, mutlu bir hayat iindedir.
Kimin de tartlar hafif gelirse,
onun gidecei yer Hviyedir.
Onun ne olduunu sen nereden bileceksin?
O, ok kzgn bir atetir!

63

64

31

KIYAMET SURES

75

KIYAMET SURES

ni Sras: 31 Mushaf Sras: 75 Mekki Sure 40 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

2.

H AYIR HAYIR, yemin ederim o kyamet gnne!

Hayr hayr, yemin ederim o kendisini knayan nefse/kiiye!

3.

NSAN, kemiklerini bir araya getiremeyeceimizi mi sanyor?

5.

Ama, yine de insan;

6.

Kyamet gn ne zamanm? diye soruyor.

4.

7.

8.
9.

Evet toplarz,

onun parmak ularn/izlerini bile dzenlemeye kadiriz.

su/gnah olan eyleri yapmaya devam etmek istiyor.

GZ kamat,
Ay tutulduu;
Gne
ve

Ay topland/bir araya/ayn hizaya getirildii zaman!

10. te o gn, insan: Kaacak yer nerede/neresi? der.


11. Hayr! Snak/korunup kalacak yer yoktur.

12. O gn varp durulacak yer Rabbinin huzurudur.


13. O gn insana bildirilir;

nceden yapt, sonraya brakt/tasarlad (herey)!..

14. Dorusu u ki (o gn); insan kendi kendisinin tandr.


15. Her trl mazeretler ortaya atsa da...

16. Onunla acele hkm/karar vermek iin dilini hareket ettirme!

17. Onu toparlamak


ve

Kuran haline getirmek (hkmn oluturmak) Bize der.

31

KIYAMET SURES

75

18. yleyse;
Biz onu (Kuran bir btn olarak) toparladmzda,
sen de hemen sana okunana (ondan kan hkme) uy!
19. Zaten onu aklamak Bize aittir.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.

65

AYIR HAYIR!
Siz hemen ele geen eyleri/peini/dnyal seviyorsunuz.
Gelecei/kalc olan/ahireti ise terk ediyorsunuz.
Yzler var ki, o gn l l parlar.
Rablerine bakar durur.
Birtakm yzler de vardr ki, o gn asktr,
onunla (o azapla) bel kemiinin krlacan anlar.

AYIR HAYIR!
Can kprck kemiine dayand zaman (dier insanlar);
(Onu kurtaracak) bir hekim/ona okuyacak bir kimse yok mu?
diye sesleniyorlar.
Kendisi de anlar ki, artk ayrlk andr/vaktidir.
Bacak bacaa dolamtr.
O gn sevk, yalnzca Rabbinin huzurunadr.

BLM 2

AKAT o, gerei kabul etmedi


ve
namaz da klmad.
Tam tersine yalanlad
ve
yz evirdi.
Sonra da alm satarak ailesine gitti.
Yazk sana, yazk!
Sonra yine yazk sana, yazk!

36. NSAN, babo braklacan m sanyor?


37. O, bir zamanlar ana rahminde,
kck bir nutfe deil miydi?

66

31

KIYAMET SURES

38. Sonra, alak (dllenmi yumurta) oldu.


Derken, Allah onu yaratt da ona ekil verdi.
39. Ondan da ift yaratt; erkek
ve
diiyi.
40. imdi bunlar yapan (Allahn),
lleri (tekrar) diriltmeye gc yetmez mi?

75

32

HMEZE SURES

104

HMEZE SURES

ni Sras: 32 Mushaf Sras: 104 Mekki Sure 9 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LYLE ekitiren, ka
ve
gzyle alay eden her kiinin vay haline!
O, mal toplam onu sayp durmutur,
malnn kendisini ebediletireceini sanarak!

AYIR HAYIR!
Muhakkak ki o, Hutameye atlacaktr.
Hutame nedir, sen bilir misin?
O, Allahn tututurulmu ateidir.
Yreklere iler.
phesiz o, onlarn zerine kapatlacaktr;
uzatlm geni stunlara bal bir halde...

67

68

33

MRSELT SURES

MRSELT SURES

77

ni Sras: 33 Mushaf Sras: 77 Mekki Sure 50 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

2.

3.

A NT OLSUN birbiri ardnca gnderilen(melek)lere,


esip savuranlara,

yaydka yayanlara,

4.

ayrdka ayranlara,

6.

zr veya uyar iin!

8.

YILDIZLAR grlmediinde,

5.

7.
9.

bir hatrlatma brakanlara;

Size sz verilen ey muhakkak gerekleecektir.


gk yarldnda,

10. dalar ufalanp savrulduunda,

11. eliler iin vakit belirlendiinde!

12. Bunlar hangi gn iin ertelenmitir?


13. Ayrma gn iin.

14. Ayrma gn nedir, sen nereden bileceksin?

15. O gn yalanlayanlarn vay haline!


16.

BZ ncekileri helk etmedik mi?

17. Sonra arkadan gelenleri de onlarn ardna takarz.

18. Sululara ite byle yaparz.

19. O gn yalanlayanlarn vay haline!

20.

SZ basit bir sudan yaratmadk m?

21. Onu salam bir karargha yerletirdik,


22. belirlenmi bir sreye kadar.

23. Bir lyle biimlendirdik. Ne gzel biim vereniz Biz!..

24. O gn yalanlayanlarn vay haline!

33

25.

MRSELT SURES

77

YERYZN bir toplant/toplanma yeri klmadk m?

69

26. Dirilere
ve

llere!

27. Orada sabit yksek yksek dalar oturtup,


size tatl bir su iirmedik mi?

28. O gn yalanlayanlarn vay haline!


29.

HAYD, yalanlyor olduunuz eye gidin,

30. kola ayrlm bir dumann glgesine gidin;

31. ne glgelendirir, ne de alevden korur.

32. O cehennem, aa gvdesi gibi kvlcmlar atar.

33. Her biri, sanki kzgn sar madenden olumu,


dev gemi halatlar gibidir!

34. O gn yalanlayanlarn vay haline!


35.

BU konuamayacaklar bir gndr.

36. Onlara zr dilemeleri iin izin de verilmez.


37. O gn yalanlayanlarn vay haline!

38.

SZ
ve

ncekileri bir araya topladmz hkm/ayrma gndr bu!

39. Eer bir tuzanz varsa haydi hemen Bana bir tuzak kurun!
40. O gn yalanlayanlarn vay haline!

41.

BLM 2

PHESZ ktlklerden saknanlar glgeliklerde


ve

pnar balarndadrlar.

42. Gnllerinin/canlarnn ektii meyveler arasndadrlar.

43. (Kendilerine): Yaptklarnzn karl olarak afiyetle yiyin


ve

iin (denir).

70

33

MRSELT SURES

44. Biz iyilik edenleri ite byle mkfatlandrrz.


45. O gn yalanlayanlarn vay haline!
46.

77

YYN

ve
biraz yararlann.
Dorusu siz bataa saplanm sulu kiilersiniz.
47. O gn yalanlayanlarn vay haline!

NLARA:
(Allaha) rku edin/saygyla eilin denildii zaman,
(Allaha) saygyla eilmezler/rku etmezler.
49. O gn yalanlayanlarn vay haline!
50. Peki onlar,
bundan/bu Kurandan sonra hangi sze/habere inanacaklar?
48.

34

KAF SURES

50

71

KAF SURES

ni Sras: 34 Mushaf Sras: 50 Mekki Sure 45 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

Kf.

2.

lerinden kendilerine bir uyarc gelmesine hayret ettiler de,

3.

ldmzde

ANI YCE KURANA ant olsun.

inkrclar:

Bu acayip bir eydir.

ve

toprak olduumuzda m (tekrar dirileceiz?!)

Bu (ihtimali) uzak bir dntr! dediler.


4.
5.
6.
7.
8.

KESNLKLE Biz,

yerin onlardan ne eksilttiini biliriz.

Ve yanmzda hereyi muhafaza eden/koruyan bir kitap vardr.


Hayr, gerek kendilerine gelince yalanladlar.

imdi onlar,

alkantl karmak bir durum iindedirler.


stlerindeki ge bakmadlar m?
Onu nasl bina ettik ve ssledik?
Onun hibir atla yok!

Yeryzn uzatp yaymz,

ona ar basklar/dalar oturtmuuz.

Orada her trden gz alc nice iftler bitirmiiz!

(Btn bunlar) iten ynelen,

her bir kulun basireti/ileriyi dnebilmesi


ve

ibret almas iindir.

72
9.

34

KAF SURES

baheler ve biilecek taneler bitirdik.

10. Dizili, kat kat tomurcuklar olan yksek hurma aalar!

11. Kullara rzk olmak zere.

Onunla (yamur suyu ile) l bir beldeye hayat verdik.


te (dirilerek) k da byledir.

12.

ONLARDAN nce Nuhun kavmi,


Ress halk
ve

Semud kavmi de yalanlad.

13. d,

Firavun
ve

Ltun kardeleri de.

14. Eyke halk


ve

Tubba halk da.

Bunlarn hepsi elileri yalanladlar

ve

tehdidimi (azabm) hak ettiler.

15. Biz ilk yaratta aciz kalp yorgun mu dtk?


Hayr,

onlar yeni bir yaratltan phe iindedirler.

16.

50

Gkten bereketli/verimli bir su indirdik de bylece onunla;

BLM 2

A NT OLSUN insan Biz yarattk

ve

nefsinin ona ne fsldadn biliriz.


Biz ona,

ah damarndan daha yaknz/iinden geenleri de biliriz.

17. Onun sanda ve

solunda oturan iki kaydedici (melek) de kaydetmektedir.

18. Her ne sz sylerse,

mutlaka onun yannda hazr bir gzc vardr.

34

KAF SURES

50

19. Gerekten lm sarholuu gelir;

73

te kendisinden katn ey budur! (denilir).

20. Sra frlmtr.

te bu vadolunan/tehdit gndr!

21. Her kii yannda (bir cehennem) srcs


ve

bir tank ile gelmitir.

22. Ant olsun,

sen bundan habersizdin, imdi senden perdeni ap kaldrdk.


Artk bugn gzn keskindir.

23. Yanndaki yolda (melek) der ki:

te bu yanmdaki (yaptklaryla) hazrdr.

24. (Allah tarafndan) denir ki: Haydi siz ikiniz (src ve tank);
nat nankrlerin her birini cehenneme atn!

25. Hayra engel olan saldrgan her pheciyi.

26. O, Allah ile beraber baka bir ilh edinmiti.


Artk onu iddetli azabn iine atn.

27. Arkada (eytan) dedi ki: Rabbimiz, onu ben azdrmadm;


fakat kendisi uzak bir sapklk iinde idi.

28. Buyurdu ki: Huzurumda ekimeyin.

Ben, size nceden uyar gndermitim.

29. Benim katmda sz deitirilmez.

Ben, asla kullara zulmeden deilim.

30.
31.

BLM 3

O GN, cehenneme: Doldun mu? deriz.

Der ki: Daha fazlas var m?

CENNET ktlkten saknanlara yaklatrlmtr.


Zaten uzak deildi ki!

32. Size vadedilen ey (cennet) ite budur!

(Allaha) srekli ynelerek kendini koruyan herkese;

33. grmeden Rahmndan korkanlara


ve

ynelmi bir kalp ile gelen kimselere mahsustur...

74

34

KAF SURES

50

34. Esenlikle oraya girin! te bu, sonsuzluk gndr (denilecek).

35. Orada diledikleri eyler onlarndr.


Katmzda daha fazlas da vardr.

36.

BUNLARDAN nce nice nesilleri helk ettik;

bunlardan daha gl idiler, yeryzn dolatlar.

Ama kap kurtulacak yer ne mmkn/bulamadlar?

37. Elbette bunda dinleyen/kalbi olan,


ya da ahit olarak,

anlamaya alan/kulak veren kimse iin bir t vardr.

38.

ANT OLSUN; gkleri, yeri


ve

ikisi arasnda bulunanlar alt gnde yarattk.


Bize hibir yorgunluk da dokunmad!

39.

ONLARIN dediklerine sabret/aldr etme;


gnein douundan ve

batndan nce Rabbini verek tesbih et.

40. Gecenin bir blmnde ve

secdelerin/namazn ardndan da... (Onu verek tesbih et).

41. arcnn yakn bir yerden araca o gne kulak ver!

42. O gn, gerekten o mthi sesi/korkun l iiteceklerdir.


te bu, kalk/k/yeniden dirili gndr.

43. phesiz, Biz diriltiriz


ve

ldrrz (lmne izin veririz).

Dn de Bizim katmzadr.

44. O gn yer, zerlerinden sratle atlayp alr.


te bu, toplanmadr. Bize gre kolaydr.

45.

BZ, onlarn dediklerini ok iyi biliriz.

Sen onlarn zerinde zorlayc/bir zorba deilsin!


yleyse imdi,

Benim uyarmdan korkanlara Kuran ile t ver.

35

BELED SURES

90

75

BELED SURES

ni Sras: 35 Mushaf Sras: 90 Mekki Sure 20 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

2.

3.
4.

Y EMN EDERM bu kente!

Sen de bu kentte oturmaktasn.

Yemin ederim babaya


ve

ocuuna!

Gerek u ki;
Biz insan,

bir zorluk (anne karn) iinde yarattk.


5.
6.

7.
8.

9.

O (insan),

hi kimsenin kendisine asla g yetiremeyeceini mi sanyor?

O: Yn yn mal telef ettim! diyor.

Zannediyor mu ki, hi kimse onu grmemitir.

ONUN iin, iki gz var etmedik mi?


Bir dil
ve

iki dudak?

10. Ona, iki tepe (iyilik ve ktlk yolunu) gsterdik!


11. Ama o, sarp yokuu aamad.

12. Sarp yokuun ne olduunu, bilir misin?

13. O, bir kimseyi esaretten kurtarmak


14. ya da

yokluk gnnde yedirmektir;

15. yaknl olan bir yetime


16. veya

topraa uzanp (aresiz) kalm olan (yabanc) bir yoksula!

76

35

17.

SONRA da iman edenlerden,

19.

AYETLERMZ inkr edenler ise onlar,

BELED SURES

90

sabr tavsiye edenlerden


ve
merhameti tavsiye edenlerden olmaktr.
18. te bunlar,
kitab sandan verilenler/merhametin arkadalardr!
kitab solundan verilenler/merhametsizliin arkadalardr!
20. zerlerine smsk kapatlm bir ate vardr!

36

TARIK SURES

86

77

TARIK SURES

ni Sras: 36 Mushaf Sras: 86 Mekki Sure 17 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NT OLSUN gkyzne
ve
Tarka!
Tarkn ne olduunu bilir misin?
O, yla karanlklar delerek ilk kan parlak bir yldzdr.
zerinde gzetleyici olmayan hibir kii yoktur.

NSAN bir baksn!


Hangi eyden yaratld/neden yaratldn aratrsn?
Dklp atlan/spermal bir svdan yaratld;
bel kemii ile kaburga kemikleri arasndan kan!
Hi phesiz O,
onu yeniden (hayata) dndrmeye elbette g yetirendir.

TN srlarn ortaya karlaca gn;


9.
10. onun (insann) ne bir gc, ne de bir yardmcs vardr.

NT OLSUN, o dnl olan/dnp duran gkyzne,


11.
12. atlayp yarlan yere!

13. PHESZ bu, kesin ayrt edici bir szdr.


14. O bir aka/oyun deildir!

15. PHESZ onlar, hileli bir tuzak kuruyorlar.


16. Ben de bir plan yapyorum.
17. imdi sen gerei bildii halde reddeden(kfir)lere bir sre tan,
ksa bir sre!

78

37

KAMER SURES

54

KAMER SURES

ni Sras: 37 Mushaf Sras: 54 Mekki Sure 55 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

2.
3.
4.
5.

S AAT (kyamet) yaklat

ve
(ite o kyamet annda) ay yarld;
(herey ortaya kt/yalan gerek belli oldu).
Onlar (mrikler) bir ayet/bir mucize grrlerse yz evirirler
ve: Bu sregelen bir bydr derler.
Yalanlarlar ve kendi heveslerine uyarlar.
Oysa her i/haber verilen herey yerini bulacaktr.
Ant olsun onlara;
iinde ihtar/caydrc tehdit bulunan nice haberler geldi.
Apak bir hikmettir/bir hakikattir o!
Fakat uyarlar fayda vermiyor.

6.

9.

ONLARDAN NCE Nuh kavmi de (Raslleri) yalanlamt.

YLEYSE onlardan yz evir;


o gn arc, grlmemi korkun bir eye arr.
7. Gzleri baygn baygn kabirlerden karlar.
Sanki onlar yaylan ekirgelerdir!
8. arana doru (boyunlarn uzatm olarak) koarlarken,
inkrclar derler ki: Bu, ok zorlu bir gndr.

Kulumuzu yalanladlar ve:


Bu adam bir mecnundur dediler.
O ok engellendi/incitildi!
10. Bunun zerine Rabbine (yle) dua etti:
te ben malup oldum, bana yardm et!
11. Biz de bardaktan boanrcasna akan bir su ile,
gkyznn kaplarn atk.

37

KAMER SURES

54

12. Yeryznde kaynaklar fkrttk.

Kesin llerle plnlanm bir iin olmas iin sular birleti.

13. Onu levhalardan yaplm


ve

ivilerle aklm ey (gemi) zerinde tadk.

14. Bizim gzetimimizde akp gidiyordu.

Nankrlk edilmi olan kimseye (Nuha) bir mkfat olarak!

15. Ant olsun, onu bir ibret olarak braktk.


Dnp de ibret alan yok mudur?

16.

AZABIM
ve

uyarlarm naslm?!

17. Ant olsun, Kuran dnp t almak iin kolaylatrdk.


Dnp t/ibret alan yok mudur?

18.

AD KAVM de yalanlad.

Azabm
ve

uyarlarm naslm?!

19. phesiz Biz, uultulu bir kasrgay zerlerine gnderdik,


kendilerine ho olmayan/aman vermeyen,

deheti srekli bir gnde!

20. nsanlar,

dibinden sklm hurma ktkleri gibi koparp atyordu!

21. Azabm
ve

uyarlarm naslm?!

22. Ant olsun, Kuran dnp t almak iin kolaylatrdk.


Dnp t/ibret alan yok mudur?

23.

BLM 2

S EMUD da uyarlar yalanlad.

24. Dediler ki: Bizim gibi bir insana m uyacaz?

O zaman biz, bir sapklk ve bir lgnlk iine deriz.

79

80

37

KAMER SURES

54

25. lh t aramzdan ona m brakld?


Hayr! O, yalanc marn tekidir.
26. Yalanc mark kimmi yaknda/yarn bileceklerdir.
27. Gerek u ki;
Biz onlara aa kar(l)ma olarak dii deveyi gnderenleriz.
Onlar gzetle ve sabret (bekle!)
28. Onlara, suyun aralarnda taksim olunduunu haber ver.
Her biri, ime nbetinde hazr bulunsun!
29. Onlar bir arkadalarn ardlar,
o da baa sarlarak deveyi kesti.
30. Azabm
ve
uyarlarm naslm?!..
31. phesiz Biz, zerlerine tek bir lk gnderdik.
Hayvan alna konulan kuru otlar gibi, yere seriliverdiler.
32. Ant olsun, Kuran dnp t almak iin kolaylatrdk.
Dnp t/ibret alan yok mudur?

33.
UT KAVM de uyarlar yalanlad.
34. Biz de zerlerine ta yadran bir kasrga gnderdik.
Ltun ailesi (inananlar) hari!
Onlar seher vakti kurtardk.
35. Katmzdan bir nimet olarak,
kreden kimseyi ite byle mkfatlandrrz.
36. Oysa ant olsun,
Bizim yakalamamza kar (Lut) onlar uyarmt.
Fakat uyarlar srekli phe ile karladlar.
37. Onun misafirlerinden (sapka) yararlanmaya kalktlar.
Biz de gzlerini siliverdik.
te azabm
ve
uyarlarm tadn!
38. Ant olsun,
onlar n alnmaz bir azap bir sabah vakti yakalayverdi.
39. imdi azabm
ve
uyarlarm/tehditlerimi tadn!

37

KAMER SURES

54

40. Ant olsun, Kuran dnp t almak iin kolaylatrdk.


Dnp t/ibret alan yok mudur?

81

BLM 3

41.
RAVUNun erknna da tehditler/uyarlar gelmiti.
42. Btn (yazl ve mucizev) yetlerimizi yalanladlar.
Biz de onlar;
galip, gl olann yakalama tarzyla yakalayverdik.

43. ( MD) sizin inkrclarnz onlardan hayrl m/iyi mi?


Yoksa, sizin iin kitaplarda genel bir af m var?
44. Yoksa onlar:
Biz, yardmlaan (yenilmez) bir toplumuz mu diyorlar?
45. Yaknda o toplum bozguna uratlacak
ve
arkalarna dnp kaacaklar.
46. Onlara sz verilen asl saat ise; pek bell ve pek ackl saattir.
47. phesiz sulular bir sapklk ve bir lgnlk iindedirler!
48. O gn, yzst atee srklenecekler...
Sekarn dokunuunu tadn!..

Z hereyi bir zellie/kadere gre yarattk.


49.
50. Bizim emrimiz yalnz bir tektir. Bir gz krpmas gibidir.
51. Ant olsun, Biz sizin benzerlerinizi helk etmiizdir.
Dnp ibret alan yok mudur?

APTIKLARI herey kitaplar/defterler/sahifeler iine yazlyor.


52.
53. Kk byk herey satr satr yazlyor!
54.

PHESZ muttakiler cennetlerin iinde

ve
rmaklar(n kenarn)dadrlar.
55. Doruluk makamnda,
sonsuz kudreti olan muktedir bir hkmdarn huzurunda.

82

38

SAD SURES

38

SAD SURES

ni Sras: 38 Mushaf Sras: 38 Mekki Sure 88 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

Sd.

2.

nkrclar bo bir gurur

3.

Onlardan nce nice nesilleri helk ettik/imha ettik.

4.
5.
6.

A NT OLSUN t dolu Kurana!


ve

bir ayrlk iindedirler.

Feryat ettiler fakat kurtulmak vakti gemiti.

LERNDEN bir uyarcnn kendilerine gelmesine atlar da,

inkrclar dediler ki: Bu yalanc bir sihirbazdr,


ilhlar bir tek ilh (m) klm?

Gerekten bu tuhaf/alacak bir eydir!

leri gelenlerinden/nderlerinden bir grup ne/ileri frlad:


Yryn!

lhlarnza ballkta direnin.


7.
8.

Dorusu sizden istenip beklenen ey budur!

Biz bunu dier/son (bundan nceki) dinde de iitmedik.

Bu sadece bir uydurmadr.

Kuran/Zikir/t aramzdan ona m indirildi?

Dorusu onlar,

dmden/zikrimden/Kurandan kuku duymaktadrlar.

9.

Hayr, onlar henz azabm tatmadlar.


Yoksa stn
ve

karlksz balayan Rabbinin rahmet hazineleri

onlarn yannda mdr?

38

SAD SURES

38

10. Yoksa gklerin, yerin


ve
ikisi arasnda bulunanlarn mlk/ynetimi onlarn mdr?
yleyse sebepleri kullanarak (ge) ykselsinler (ksnlar).
11. Onlar burada bozguna uratlm/urayacak,
derme atma gruplardan olumu bir ordudur.
12. Onlardan nce Nuh kavmi, d
ve
kazklar/piramitler sahibi Firavun da yalanlamt.
13. Semud, Ltun kavmi
ve
Eyke halk da...
te o hizipler/gruplar bunlardr.
14. Ancak hepsi de elileri yalanladlar.
Sonunda azabm hak ettiler.

15.
16.
17.

18.
19.
20.

BLM 2

UNLAR da ancak tek bir lk bekliyorlar;


bir an bile gecikmesi olmayan (bir tek lk!)
Alayl bir ekilde dediler ki:
Rabbimiz, bizim azap paymz abuklatr.
Hesap gnnden nce (ver).
Onlarn sylediklerine sabret
ve
gl kulumuz Davudu hatrla/an!
phesiz o ok ynelirdi.
Biz dalar emri altna vermitik, akam
ve
kuluk vakti onunla birlikte (Allah) anarlard.
Toplu olarak uan kular da (emrine vermitik).
Her biri ona (Davuda) itaatle dnerdi.
Onun otoritesini bylece pekitirmi/glendirmitik.
Ona hikmet/bilim (tabiattaki varlklardan yararlanma bilgisi)
ve
isabetli sz/karar gc,
(davalar karara balama kabiliyeti) vermitik.

83

84

21.

38

O DAVACILARIN haberi sana geldi mi?

SAD SURES

38

Hani onlar mihraba trmanp kmlard.


22. Davudun yanna girmilerdi de o, onlardan rkmt.
Dediler ki: Korkma!
Biz iki davacyz.
Birimiz tekinin hakkn inedi.
Aramzda hak ile hkm ver.
Kararnda adaletsizlik etme!
Bizi doru yola/anlaya ynelt.
23. phesiz bu benim kardeimdir.
Doksandokuz koyunu var, benimse sadece bir koyunum var.
Buna ramen: Onu da bana ver dedi.
Konumada (kendini ifade etmede) bana ar bast.
24. (Davud) dedi ki:
Kendi koyunlarna katmak iin senin koyununu istemekle,
sana hakszlk yapm/zulmetmitir.
Zaten kartranlarn (yaknlarn/ortaklarn) ou,
birbirlerine hakszlk ederler.
man edenler
ve
salih amel/faydal ileri en iyi ekilde yapanlar hari!
Ama, onlar da pek az!
Davud; (birden, gemite yapt bir hatadan dolay),
kendisini ikaz ettiimizi sand!
Hemen Rabbinden balanma diledi.
Ve rkua vard/eildi
ve
(tvbe ederek Ona) yneldi.
25. Bunun zerine onu baladk.
Onun, katmzda bir yaknl
ve
gzel bir dn yeri/arlan vardr.
26. Ey Davud!
Biz seni yeryznde ynetici kldk.
yleyse, insanlar arasnda hak ile/adalet ile hkmet
ve
keyfe/hevaya uyma, yoksa seni Allahn yolundan saptrr.

38

SAD SURES

38

phe yok ki Allahn yolundan sapanlara ise,

hesap gnn umursamadklarndan dolay,


iddetli bir azap vardr.

27.

B Z; g, yeri

BLM 3

ve

ikisi arasndakileri bo yere yaratmadk.


Bu, ancak inkrclarn zanndr.

Ateten dolay inkrclarn vay haline!..

28. Yoksa iman edenleri


ve

iyi iler yapanlar,

yeryznde fesat/karklk karanlar gibi mi tutacaz?


Yahut korunup saknanlar,

yoldan kan/sulular gibi mi tutacaz?

29. Sana indirdiimiz bir kitaptr.

ok mbarek/bereketli/verimli!..
Ayetlerini dnsnler

ve

akl sahipleri t alsnlar!

30.

SLEYMAN da... Davuda (evlt olarak) verdik.


Ne gzel bir kul!

Hep bize ynelirdi.

31. Hani,

safkan kou atlar leden sonra ona sunulmutu.

32. Ve demiti ki:

Gerekten ben mal sevgisi (atlar sevmek) ile megulken,

Rabbimi anmaktan uzak kaldm.

Nihayet (atlar) perdenin arkasna girince;

33. Onlar bana getirin! (dedi).


Ayaklarn/bacaklarn

ve

boyunlarn svazlamaya balad.

85

86

38

SAD SURES

38

34. Ant olsun Sleymana,


yaptnn (zikrimizden uzak kalmasnn) karln sunduk.
Tahtnn zerinde bir ceset (kmldayamaz) durumuna getirdik.
Sonra, yneldi.
35. Dedi ki: Rabbim, beni bala!
Ve benden sonra,
hi kimseye nasip olmayacak bir mlk/krallk bana ver.
phesiz Sen, btn isteklere (dualara) karlk verensin.
36. Biz de onun emrine,
istedii yere emri ile yumuaka akp giden rzgr verdik.
37. Her bina ustasn,
(Sleymana inci karmak iin),
dalglk yapan azl sulu tutuklular
38. ve
zincirlere bal olan dierlerini.
39. te bu bizim bamzdr.
Artk sen de (istersen) ver ya da (istersen) tut!
Hesap yok (dedik).
40. phesiz ki, onun iin Bizim katmzda bir yaknlk
ve
gzel bir dn yeri/arlan vardr.

41.

BLM 4

E YYUB KULUMUZU da an/hatrla/anlat!

Hani, Rabbine yle seslenmiti:


eytan beni zorlua
ve
eleme/skntya uratt.
42. Ayan yere vur! te ykanlacak
ve
iilecek souk bir su dedik.
43. Biz ona ailesini
ve
onlarla birlikte onlarn bir mislini ltfettik.
Katmzdan bir rahmet
ve akl sahipleri iin bir t olmak zere!

38

SAD SURES

38

44. Ve: Eline bir demet sap al, onunla vur!


Yeminini bozma!

Gerekten Biz onu sabrl bulduk.

O, ne gzel bir kuldu!

nk o, daima ynelirdi.

45.

BRAHM kulumuzu,

shak
ve

Yakubu da an/hatrla!
Gl
ve

ileri gr sahibi kullarmz!..

46. Gerekten onlar,

ahiret dncesiyle dolu/donanm samimlerden idi.

47. Gerekten onlar Bizim katmzda seilmi,


hayrl kimselerdendir.

48.

SMALi,

Elyesa
ve

Zlkifli de an!

Hepsi de hayrllardandr/iyilerdendir.

49.

BU BR hatrlatmadr/uyardr!

phesiz ki; akln altrp korunup saknanlar iin,


gzel bir gelecek/(dnyadan sonra) dn yeri vardr.

50. Kaplar kendilerine alm Adn cennetleri;

51. orada koltuklara yaslanm olarak birok meyve


ve

iecek isterler.

52. Yanbalarnda (yumuak, tatl, sevgi dolu) baklarn,

sadece kendi elerine diken yat/uyumlu eler vardr.

53. te hesap gn iin size sz verilen eyler bunlardr.

54. phesiz ki bu Bizim rzkmzdr, bitip tkenmesi de yoktur.

87

88

55.

38

SAD SURES

TE BYLE/bunlar gereklere inanan mminler iindir!..

38

Azgnlar iin de elbette kt bir dn yeri vardr.

56. Cehennem!..

Onlar, ite oraya yaslanrlar.

Ne kt bir dek!

57. te byle/inkrclar artk tatsnlar onu; kaynar su ve irin!

58. O trden baka, eit eit (azap) daha vardr.


59. (Azdranlara): te unlar da;

kr krne size uyan bu topluluk da,

sizinle beraber cehenneme girecek (denir).

(Uyulanlar, uyanlara): Onlar rahat yz grmesin,


onlar mutlaka cehenneme atlacaklardr (diyerek;
onlar yanlarnda grmek istemeyeceklerdir).

60. (Uyanlar, uyulanlara) derler ki:

Hayr, aksine sizler; asl siz rahat yz grmeyin!


Bu azab bize siz sundunuz.

Bu ne kt bir duraktr!

61. Rabbimiz! diye yalvaracaklar;

Bizim buraya girmemize kim sebep olduysa,

onun ateteki azabn kat kat arttr.

62. Ve ekleyecekler: Bize ne oldu byle?

Kendilerini (dnyada) kt saydmz o adamlar grmyoruz.

63. Onlar, alay konusu ettiklerimiz deil miydi?


Yoksa imdi, onlar gzden mi kardk?

64. u cehennem ehlinin byle birbiriyle ekiip tartmas,


gerein ta kendisidir.

65.

BLM 5

D E K: Ben sadece bir uyarcym.

Bir olan, mutlak otorite sahibi Allah dnda, hibir lh yoktur.

66. Gklerin, yerin


ve

ikisi arasnda bulunanlarn Rabbidir, stn olan balayandr.

67. De ki: O, byk bir haberdir!

68. (Ama), siz ondan yz eviriyorsunuz.

38

SAD SURES

38

69. (Ey Muhammed, de ki): Benim hibir bilgim yoktu,


yce topluluk tartrlarken.
70. Bana, sadece apak bir uyarc olduum vahyolunuyor.
71.

HAN, Rabbin meleklere demiti:

Gerekten Ben, amurdan bir beer/insan yaratacam.


72. Onu ekillendirdiim
ve
ona (onun iin yarattm) ruh[u] verdiim zaman,
siz derhal onu selamlayn.
73. Btn melekler topluca hemen selamladlar.
74. Yalnz blis hari!
Byklendi
ve
kfirlerden oldu.
75. (Allah) dedi ki: Ey blis!
Kendi kudretimle (annesiz-babasz hi yoktan) yarattm,
selamlamaktan seni alkoyan nedir?
Byklendin mi?
Yoksa ycelerden mi oldun?
76. Dedi ki: Ben ondan daha hayrlym/iyiyim,
beni ateten yarattn, onu ise amurdan yarattn.
77. (Allah) buyurdu ki: Oradan k!
Kovuldun sen artk.
78. phesiz, hesap gnne kadar lnetim senin zerindedir.
79. Rabbim! dedi: Dirilecekleri gne kadar bana mhlet ver.
80. (Allah) buyurdu ki: Haydi sen mhlet verilenlerdensin.
81. Bilinen vaktin gnne kadar.
82. (blis) dedi ki: Senin izzetine yemin ederim ki,
onlarn tmn mutlaka azdracam.
83. Ancak onlardan samim olan/muhlis kullarn hari!
84. (Allah) buyurdu ki: te bu gerektir
ve
Ben gerei sylerim.
85. Ant olsun ki cehennemi, sen
ve
onlardan sana uyan kimselerin tmyle doldururum.

89

90

86.

DE K:

38

SAD SURES

38

Ben, buna (tebliime) karlk sizden bir cret istemiyorum.


Ve kendiliimden,
(sizlere) bir ykmllk ykleyenlerden de deilim.
87. Bu (Kuran) evrendekiler iin,
yalnzca bir uyardr/hatrlatmadr/ttr.
88. Gerekten,
onun (Kurann) verdii haberin doruluunu,
yaknda anlayacaksnz/bileceksiniz!

39

ARAF SURES

ARAF SURES

ni Sras: 39 Mushaf Sras: 7 Mekki Sure 206 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

Elif, Lm, Mm, Sd.

2.

E Y MUHAMMED/EY NSAN!)

Bu, sana/size indirilen bir kitaptr.

Onunla uyarman[z]dan
ve

inananlara t vermen[iz]den dolay,


3.

gsn[z]de bir sknt olmasn.

Rabbinizden size indirilene uyun.


Ondan baka velilere uymayn!
Ne kadar az t alyorsunuz!

4.

BZ kentlerden nicelerini helk ettik!

Azabmz onlar gece yatarlarken/uyurlarken


veya

5.

gndz daldklar an yakalayverdi!

Azabmz onlara gelince onlarn arlar/feryatlar:


Biz gerekten zalimlermiiz demelerinden,
baka bir ey olmad.

6.
7.
8.

KENDLERNE eli gnderilmi olanlara soracaz.


Gnderilen(eli)lere de elbette soracaz.

Ve mutlaka onlara bir bilgi ile haber vereceiz.


nk Biz, olup bitenden habersiz deildik.

O gn tart gerektir.

Kimin tartlar ar basarsa,

ite onlar kurtulanlardr.

91

92
9.

Kimin de tartlar hafif kalrsa,

39

ARAF SURES

ite onlar kendilerini kayba uratanlardr;

ayetlerimize kar zalim olmalarndan dolay!

10.

DORUSU sizi yeryznde yerletirdik


ve

orada size geimlikler kldk.

Ne kadar da az krediyorsunuz!

11.

BLM 2

S Z yarattk sonra size ekil verdik, sonra da meleklere:


Ademi selamlayn dedik,

blisten baka hepsi derhal selamladlar.

O selamlayanlardan olmad.

12. (Allah) buyurdu ki:

Selamlamandan seni alkoyan nedir? Sana emrettiim halde!

Dedi ki: Ben ondan daha stnm/hayrlym/iyiyim;


beni ateten yarattn onu ise amurdan yarattn.

13. (Allah) buyurdu ki: Hemen in oradan.

Orada byklenmek senin ne haddine! Haydi, hemen k!

nk sen alaklardansn/aalanmlardansn!

14. blis: Tekrar dirilecekleri gne kadar bana mhlet ver dedi.
15. Allah: Sen mhlet verilenlerdensin buyurdu.
16. (blis) dedi ki: Grrsn,

ben de gidip onlar/kullarn saptrmak/azdrmak iin,

doru yolunun zerine oturacam/pusuya yatacam.

17. Sonra da muhakkak onlara nlerinden ve arkalarndan,


salarndan ve sollarndan yaklaacam.

Onlarn birounu kredici bulamayacaksn!

18. (Allah) buyurdu ki: (Gzellik yurdundan) knanp alaltlm


ve

kovulmu olarak k oradan!

Onlardan kim sana uyarsa,

kesinlikle cehennemi sizinle dolduracam.

39

ARAF SURES

93

VE EY DEM! Sen ve ein cennette (gzellik yurdunda) yerle!

19.

Dilediinizden yiyin
ve

u aaca sakn yaklamayn. Yoksa zalimlerden olursunuz.

20. eytan onlara,

o ikisinin rtl avret/ayp yerlerini amak/atrmak iin,

vesvese verdi.

Dedi ki: Rabbiniz sizi bu aatan, siz iki melek olursunuz

veya

(burada) ebedi kalclardan olursunuz diye yasaklad.

21. Ben size nasihat edenlerdenim diye de onlara yemin etti.


22. Bylece ikisini aldatarak yerlerinden etti.

Aatan (haram/yasak olan eyden) tattklar zaman,

avret mahalleri/ayp yerleri kendilerine beliriverdi; zerlerini,

cennet yapraklarndan st ste koyarak rtmeye altlar.


Rableri onlara seslendi:

Ben size o aatan (tatmay) yasak etmemi miydim?

Ve size, eytan sizin apak dmannzdr dememi miydim?

23. Dediler ki: Rabbimiz!

Biz nefislerimize zulmettik/kendimize hakszlk ettik,


eer bizi balamazsan ve bize merhamet etmezsen,
elbette ki biz hsrana urayanlardan oluruz.

24. (Allah) buyurdu ki: Birinizin,

dierinize yapabilecei dmanla dikkat ederek inin!


Yeryznde, sizin iin bir sre yerleim
ve

bir sreye kadar da geim vardr.

25. Buyurdu ki: Orada yaayacaksnz, orada leceksiniz


ve

yine oradan karlacaksnz.

BLM 3

E Y DEMOULLARI (ve kzlar!)

26.

Biz size ayp (avret) yerlerinizi (iinizi) rtecek giysi


ve

94

39

(d giysisi olarak da) giyinip ssleneceiniz,

ARAF SURES

bir elbise indirdik (yapma fikrini varettik/verdik).

Takva elbisesi ise daha hayrldr.


te bu, Allahn ayetlerindendir.

Umulur ki, dnp t alrlar.

27. Ey demoullar (ve kzlar!)

Sakn eytan sizi fitneye drmesin/yoldan kartmasn;

atalarnzn cennetten karlmalarna yol at gibi,

sizi de fitneye drmesin/yoldan kartmasn:

Onlar konulan snr atklarnda/yasaa uymadklarnda,

takva rtlerinden yoksun braklp ortada kalvermilerdi.


O ve kabilesi, onlar gremeyeceiniz yerden sizi grrler.

Evet Biz eytanlar, inanmayanlarn velileri/dostlar yaptk.


28.

ONLAR bir ktlk/edepsizlik yaptklar zaman,

dediler ki:

Biz babalarmz bu hal zere bulduk.

Ve Allah da bize bunu emretti (dediler).

De ki:

Allah ktl/edepsizlii emretmez.

Bilmediiniz bir eyi Allaha kar m sylyorsunuz?

29. De ki:

Rabbim adaleti emretti.

Her mescidte yznz Ona dorultun.

Dinde samimi kiiler olarak Ona yalvarn.

Sizi ilk yaratt gibi yine Onun huzuruna dneceksiniz.

30. Bir ksm (doruyu aratrarak) hidayete ulat.

Onlarn bir ksmna (sulularna) da sapklk hak oldu.


eytanlar,

Allahtan baka evliya/veliler/dostlar edindiler.

Ve kendilerinin hidayet zere olduklarn sanyorlard.

31.

EY DEM EVLATLARI! (Kz ve Oullar!)


Her mescidte en gzel giysilerinizi giyin.

Yiyin iin fakat savurganlk etmeyin.

nk O, savurganlar sevmez.

39
32.

ARAF SURES

BLM 4

95

D E K: Allahn kullar iin kard ss (giysi ve taklar)

ve

temiz rzklar kim haram etti?

De ki: Bunlar dnya hayatnda iman edenler iindir.


Kyamet gn de yalnz onlara tahsis edilmitir.

te bylece, bilen bir kavim iin ayetleri uzun uzun aklarz.

33. De ki: Rabbim yalnzca; ak ve gizli ktl,


her trl gnah, haksz yere saldrmay,

hakknda hibir delil indirmedii eyi Allaha ortak komanz


ve

Allaha kar bilmediiniz eyleri sylemenizi haram klmtr.

34. ( ulu) her toplumun bir sonu/bir sresi vardr.


Sonlar/sreleri geldii zaman;

ne bir an geri kalrlar, ne de bir an ileri gidebilirler.


35.

EY DEMOLULLARI (ve kzlar!)


Size iinizden,

ayetlerimi haber verip aklayan eliler geldiinde,


kim saknr ve kendini dzeltirse;

ite onlara korku yoktur ve onlar zlmeyeceklerdir.

36. Ayetlerimizi yalanlayanlar


ve

onlara kar byklenenlere gelince;

ite onlar atein arkadalardr, onlar orada sonsuz kalcdrlar.

37. Allaha kar yalan uydurup iftira eden

veya Onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir?


Kitaptan kendilerine paylar eriir.

Nihayet, elilerimiz onlara gelip de onlarn canlarn alrken,


dediler ki:

Allahtan baka ardnz/dua ettiiniz eyler nerede?

Derler ki: Bizden sapp kayboldular.

Bylece kendilerinin inkrc olduklarna,

kendi aleyhlerine ahitlik ettiler.

96

39

38. (Allah) buyurdu ki: Sizden nce gemi,

ARAF SURES

cin ve insan topluluklaryla beraber atee girin!

Girdike iine, her bir toplum yoldana lnet etti.


Sonunda hepsi birden orada toplandklarnda;
sonrakiler, ncekiler iin dediler ki:

Rabbimiz! te bunlar bizi saptrd.

Onlara ateten bir kat daha fazla azap ver! (Allah) buyurdu ki:
Hepsi iin bir kat fazla vardr. Ancak siz bilmezsiniz!

39. ncekiler de sonrakiler iin dediler ki:


Sizin bize bir stnlnz yoktur,

kazanp biriktirmi olduklarnza karlk, tadn azab!

40.

BLM 5

A YETLERMZ yalanlayanlar
ve

onlara kar byklk taslayanlar var ya;


gn kaplar onlara almayacak
ve

deve ine deliinden nasl ki gemez,


onlar da cennete giremeyeceklerdir.

Biz, sulular ite byle cezalandrrz.

41. Onlar iin cehennemden dekler


ve

stlerine de rtler vardr.

Biz zalimleri ite byle cezalandrrz.

42.

MAN EDENLER
ve

faydal bir ii en iyi ekilde (drste) yapanlar,

-ki gcnn yetmeyeceini zaten hibir insana teklif etmeyizonlar cennet arkadalardrlar.
Orada sonsuz kalcdrlar.

43. (Cennette) Biz onlarn gslerinde haset


ve

kinden ne varsa ekip almzdr.

39

44.

45.
46.

47.

48.

ARAF SURES

Altlarndan nehirler/rmaklar akar.


Derler ki: Bizi buna kavuturan Allaha vgler olsun!
ayet Allah (ayetlerle) bize klavuzluk etmeseydi,
biz doru yolu bulup (buraya) gelemezdik.
Rabbimizin elileri gerei getirmiler.
Onlara seslenildi:
te cennet! Yaptklarnza karlk size miras verildi.
Cennet halk ate halkna seslendiler:
Biz, Rabbimizin bize vadettiini gerek olarak bulduk;
siz de Rabbinizin vadettiini gerek olarak buldunuz mu?
Onlar da: Evet dediler.
Aralarndan bir arc seslendi:
Allahn lneti zalimlerin zerine olsun!
Onlar ki,
Allahn yolundan alkoyarlar onu eriltmek isterlerdi.
Onlar ahireti inkr ederlerdi.
ki taraf arasnda bir perde vardr
ve
Arf zerinde de her birini yzlerinden tanyan,
adamlar vardr.
Cennet halkna: Size selm! diye seslendiler.
Ki onlar, henz oraya girmemilerdir.
Ancak, arzu edip (oraya girmeyi) istemektedirler.
Gzleri ate halkna doru evrildii zaman:
Rabbimiz, bizi zalimler topluluuyla birlikte klma! derler.

BLM 6

A RAF EHL kendilerini simalarndan tandklar,

birtakm adamlara seslendiler ve dediler ki:


okluunuz
ve
byklk taslamanz size bir fayda vermedi.
49. Allah onlar hibir rahmete erdirmeyecek diye,
yemin ettiiniz kimseler bunlar myd?
(Cennetliklere dnerek): Girin cennete!
Size korku yok, zlmeyeceksiniz de! (dediler).

97

98

39

ARAF SURES

50. Ate halk cennet halkna seslendiler: Bize sudan biraz aktn
veya
Allahn size verdii rzktan (biraz verin). Onlar da derler ki:
phesiz Allah onu inkrclara haram etmitir.
51. Onlar dinlerini bir elence ve bir oyun edinmilerdi
ve
dnya hayatnda (ahireti/hesap gnn) unutmulard.
Biz de bugn onlar unuturuz; bugne kavumay unuttuklar
ve
ayetlerimizi bile bile inkr ettikleri gibi!
52. Ant olsun, onlara bir ilim zere uzun uzun akladmz,
bir kitap getirdik;
iman etmek isteyen herhangi bir topluma hidayet
ve
rahmet/iyilik olarak!
53. Onlar, onun (uyarlarmzn) sonucunu mu bekliyorlar?
Onun sonucu geldii gn (yrekler aza gelir ve)
daha nce onu unutmu olanlar derler ki:
Dorusu, Rabbimizin elileri gerei getirmilerdi.
imdi bizim efaatilerimiz var m ki, bize efaat etsinler.
Veya tekrar dndrlmemiz mmkn m ki,
yaptklarmzdan baka eyler yapalm?
Onlar kendilerini zarara uratmlardr.
Uydurmu olduklar eyler kendilerinden sapp kaybolmutur.

54.

BLM 7

PHESZ Rabbiniz; gkleri

ve
yeri alt gnde/alt evrede/alt aamada yaratan Allahtr.
Sonra Ar dahil tm kainata kanunlarn kurdu.
(Dnyay dner klarak) gndz ve gece,
Gne, Ay ve Yldzlar Onun emrine boyun emilerdir.
yi bilin ki, yaratmak
ve
emir Onundur/(evreni) ynetmek (yalnzca) Ona aittir.
lemlerin Rabbi Allahn an ycedir!

39

ARAF SURES

99

55. Yalvara yakara ve gizlice Rabbinize dua edin.


nk O, haddi aanlar sevmez.
56. Dzene konulmasndan sonra,
yeryznde bozgunculuk karmayn.
Korkarak ve umarak Ona dua edin.
phesiz ki, Allahn rahmeti iyilik yapanlara yakndr.
57. Rahmetinin nnde mjdeci olarak rzgrlar gnderen Odur.
Nihayet bunlar arca bulutlar kaldrp yklendiinde,
onlar l bir beldeye sevkederiz.
Bununla,
oraya suyu indiririz de onunla her trden meyve karrz.
te bunun gibi, lleri de byle karrz!
Umulur ki, ibret alrsnz!
58. Rabbinin izniyle verimli topraklardan rn fkrr;
ama orak verimsiz olandan,
yaramaz/faydasz bitkiden bakas kmaz!
Biz kreden bir toplum iin,
ayetleri ite byle tekrar tekrar aklarz.

59.

60.
61.
62.

63.

BLM 8

NT OLSUN, Nuhu kavmine gnderdik.


Dedi ki: Ey kavmim, Allaha ibadet edin.
Sizin Ondan baka lhnz yoktur.
Dorusu ben,
sizin iin byk bir gnn azabndan korkuyorum.
Kavminden ileri gelenler dediler ki:
Gerekten biz seni apak bir sapklk iinde gryoruz.
(Nuh) Ey kavmim dedi: Bende bir sapmlk yoktur.
Ben sadece lemlerin Rabbinden bir eliyim.
Rabbimin gnderdiklerini size iletiyorum,
size nasihat ediyorum.
Allah tarafndan gelen vahiyle,
sizin bilmediiniz eyleri biliyorum.
Size Rabbinizden bir hatrlatma gelmesine atnz m;
iinizden sizi uyaracak bir adam vastas ile?
Korunun ve merhamete/balanmaya layk olun!

100

39

ARAF SURES

64. Onu yalanladlar.


Biz de onu ve gemide onunla beraber olanlar kurtardk.
Ve ayetlerimizi yalanlayanlar boduk.
nk onlar, grp dnmeyen bir kavim idiler.

65.

66.

67.
68.
69.

70.

71.

BLM 9

K ARDELER Hdu, d kavmine gnderdik.

Dedi ki: Ey kavmim!


Allaha kulluk edin. Sizin Ondan baka lhnz yoktur.
Hl korkup saknmaz msnz?
Kavminden inkrclarn ileri gelenleri dediler ki:
Biz seni bir beyinsizlik iinde gryoruz
ve
dorusu seni yalanclardan sanyoruz.
Dedi ki: Ey kavmim! Bende bir beyinsizlik yoktur.
Aksine ben lemlerin Rabbinden bir eliyim.
Rabbimin gnderdiklerini size iletiyorum
ve
ben sizin iin gvenilir bir nasihatym.
Size Rabbinizden bir hatrlatma gelmesine
ve
aranzdan bir adam ile sizi uyarmasna hayret mi ediyorsunuz?
Hatrlayn! Nuh kavminden sonra sizi halifeler yapt,
(onlardan sonra onlarn yerine yerletirdi).
Ve sizi yaratla gl kld.
Bundan byle Allahn nimetlerini hatrlayn.
Umulur ki kurtulursunuz!
Dediler ki:
Tek Allaha kulluk edelim
ve
atalarmzn ibadet ediyor olduklarn brakalm diye mi
bize geldin?
Eer dorulardan isen bize vadettiin eyleri getir.
(Hd) dedi ki:
Rabbinizden size bir azap ve bir hm hak oldu.
Benimle mcadele mi ediyorsunuz?

39

ARAF SURES

101

Sizin ve babalarnzn isimlendirdii,


Allahn kendileri hakknda hibir delil indirmedii,
birtakm (kuru, bo, belirsiz) isimler hakknda! Bekleyin yleyse!
phesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.
72. Onu ve onunla birlikte olanlar Bizden bir rahmetle kurtardk.
Ve ayetlerimizi yalan sayanlarn kkn kestik.

73.

74.

75.

76.
77.

BLM 10

K ARDELER SALH de Semuda/kavmine (gnderdik).

Dedi ki: Ey kavmim!


Allaha kulluk edin. Sizin iin Ondan baka hibir lh yoktur.
Rabbinizden size ak delil gelmitir;
bu Allahn dii devesi, sizin iin bir ayettir, onu brakn,
Allahn arznda otlasn. Sakn ona bir ktlkle dokunmayn.
Sonra sizi ac bir azap yakalar.
ddan sonra,
sizi halifeler (onlarn yerine geenler) yaptn hatrlayn.
Sizi yeryznde yerletirdi;
onun dzlklerinde saraylar kuruyorsunuz
ve
dalardan evler yontuyorsunuz.
Allahn nimetlerini hatrlayn da,
yeryznde bozguncular olarak fesat/terr karmayn.
Kavminden byklk taslayan ileri gelenler,
aralarndan iman etmi gsz kimselere dediler ki:
Salihin gerekten,
Rabbi tarafndan gnderildiini biliyor musunuz?
(Mminler) dediler ki: Biz onunla gnderilene inananlarz.
Byklk taslayanlar dediler ki:
Biz de gerekten kendisine inandnz eyi tanmayp
inkr edenleriz.
Dii deveyi kestiler
ve
bylece Rablerinin emrini inediler/emrine uymadlar.
Dediler ki: Ey Salih! Bizi tehdit ettiin eyi bize getir.
Eer sen gnderilmilerden isen?

102

39

78. Onlar iddetli bir sarsnt yakalad da,

ARAF SURES

kendi yurtlarnda diz st kekaldlar.

79. (Salih) onlardan yz evirdi.


Ey kavmim! dedi:

Gerekten ben, Rabbimin gnderdiini size duyurdum,

size nasihat ettim.

Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz.


80.

HAN LUTu da (gnderdik). Kavmine dedi ki:

Sizden nce lemlerden hi kimsenin yapmad


hayszl m yapyorsunuz?

81. Siz ha!

Kadnlar brakp da ehvetle hemcinslerinize gidiyorsunuz!

Siz kesinlikle snr tanmayan/azgnlam bir toplumsunuz.

82. Kavminin cevab bakaca olmad, dediler ki:


Onlar kentinizden karn!

nk onlar fazla temizlenen insanlarm!

83. Biz de onu


ve

ailesini kurtardk, hanm hari!


O geride kalanlardan oldu.

84. zerlerine bir yamur yadrdk.


Bak, sulularn sonu nasl oldu?

85.

BLM 11

K ARDELER UAYBI da Medyene gnderdik.


Ey kavmim! dedi:

Allaha kul olun/ibadet edin.

Sizin iin Ondan baka hibir lh yoktur.

Dorusu size Rabbinizden ak bir delil geldi.


ly ve tarty tam yapn;

insanlarn eyasn (alrken) deerinden de almayn

ve

slahndan sonra yeryznde fesat/terr karmayn.

Eer inananlar iseniz, sizin iin bylesi daha hayrldr.

39

ARAF SURES

103

86. Her yolun bana oturup ta tehdit ederek,


iman edenleri Allahn yolundan evirmeye
ve
o yolu eriltmeye almayn.
Hatrlayn, hani siz az idiniz O sizi oaltt.
Bakn bozguncularn sonu nasl oldu?
87. Eer sizden bir grup benimle gnderilene inanm
ve
bir grup da inanmamsa,
yleyse Allah aramzda hkmedinceye kadar sabrla bekleyin.
O hkmedenlerin/adalet ile ayrdedenlerin en hayrlsdr.
88. Kavminin byklk taslayanlarndan ileri gelenler, dediler ki:
Ey uayb! Biz seni
ve
seninle beraber inananlar kentimizden karacaz.
Ya da mutlaka bizim dinimize dneceksiniz.
(uayb) dedi ki: Biz istemesek de mi?!..
89. (O zaman) Allaha kar yalan uydurup iftira etmi oluruz;
Allah bizi ondan kurtardktan sonra yolunuza dnersek eer!
Ona dnmemiz bizim iin olur ey deildir;
Rabbimiz Allah dilerse (aklmz alrsa) baka!
Rabbimiz ilimce hereyi kuatmtr.
Biz Allaha gvendik.
Rabbimiz, bizimle kavmimizin arasn hak ile/adalet ile a.
(Adalet ile) hkm verip aanlarn en hayrls Sensin!
90. Kavminden ileri gelen inkrclar dediler ki:
ayet uayba uyarsanz,
o zaman hsrana urayanlardan olursunuz.
91. Hemen onlar titreme yakalad.
Evlerinde diz st kekaldlar.
92. Orada hi oturmam gibi oldular, uayb yalanlayanlar!
uayb yalanlayanlar, hsrana urayanlar oldular!
93. (uayb) onlardan yz evirdi ve dedi ki:
Ey kavmim! Rabbimin gnderdiklerini size ilettim
ve
size nasihat ettim.
Artk inanmayan bir toplulua nasl acrm!

104
94.
95.

96.

97.
98.
99.

100.

BLM 12

39

ARAF SURES

B Z hangi lkeye bir nebi/peygamber gnderdiysek,

onun ehlini/halkn skntyla ve darlkla skmzdr.


Umulur ki, yalvarr yakarrlar diye.
Sonra, skntnn yerini iyilikle deitirdik.
Nihayet oaldlar ve dediler ki:
Sknt ve sevin atalarmza da dokunmutu.
Biz de onlar anszn yakaladk,
onlar farknda olmadklar bir srada!
ayet,
lkeler halk inansalard
ve
korunup saknsalard;
onlara gkten ve yerden bereketler aardk.
Fakat yalanladlar.
Biz de onlar kazandklar eylerle hemen yakaladk.
O lkeler halk geceleyin uyuyorlar iken,
zorlu azabmzn kendilerine gelmeyeceinden emin midirler?
Ya da o lkeler halk bir kuluk vakti oynayp elenirlerken,
azabmzn kendilerine gelmeyeceinden emin midirler?
Yoksa Allahn azap planndan emin mi oldular?
Hsrana uram/saptm toplumdan bakas,
Allahn azap planndan emin olmaz.

BLM 13

NCEK sahip(selef)lerinden,
yeryzne vris (halife) olanlara bu gerek hl belli olmad m?
Eer Biz dilemi olsaydk,
onlara gnahlar nedeniyle bir musibet dokundururduk
ve
kalplerine de mutsuzluk verirdik,
artk onlar duymak istemiyorlar.
101. te o lkeler!
Sana onlarn haberlerinden bir ksmn anlatyoruz.
Ant olsun elileri onlara ak belgeler getirmilerdi.

39

ARAF SURES

105

Ama inanmadlar, tedenberi yalanlam olduklar gereklere.


Allah inkrclarn kalplerine huzur vermez.
102. Onlarn birounda szde durma diye bir ey bulamadk!
Birounu da yoldan km/sapklk iinde bulduk.

103. ONRA onlarn ardndan ayetlerimizle Musay gnderdik;


Firavuna ve ileri gelen adamlarna.
Onlar onlara (ayetlere) hainlik ettiler.
Bak bozguncularn sonu nasl oldu?
104. Musa dedi ki:
Ey Firavun!
Gerekten ben, lemlerin Rabbinden bir eliyim.
105. Allaha kar,
gerekten bakasn sylememem zerime bir bortur.
Size Rabbinizden apak bir delil ile geldim.
Artk srailoullarn benimle birlikte gnder.
106. Firavun dedi ki: Bir ayet (mucize) ile geldiysen,
eer dorulardan isen onu gster bakalm.
107. Bunun zerine asasn att,
o birden apak kocaman bir ylan/ejderha oluverdi!
108. Elini kard, o da ne?!
Bakanlar iin parlayan bembeyaz bir ey!

BLM 14

RAVUN kavminden ileri gelenler, dediler ki:


Gerekten bu bilgili/alim bir sihirbazdr.
110. Sizi topranzdan karmak istiyor, ne buyurursunuz?
111. Dediler ki:
Onu ve kardeini beklet, ehirlere toplayclar gnder.
112. Bilgili/alim sihirbazlarn hepsini sana getirsinler.

109.

113. HRBAZLAR Firavuna geldiler ve dediler ki:


Eer galip gelirsek bize dl verilecek deil mi?
114. (Firavun):
Evet! phesiz siz en yaknlarmdan olacaksnz dedi.

106

39

ARAF SURES

115. Dediler ki: Ey Musa! nce sen mi atacaksn yoksa,

ilk atanlar biz mi olalm?

116. Siz atn dedi.

Attklar zaman insanlarn gzlerini bylediler


ve

onlar (fen ve teknikleriyle) rkttler.

Byk bir sihir (fenni olaylar) ortaya koydular.

117. Biz de Musaya: Asan at diye vahyettik.

Bir de baktlar ki, onlarn gsterdii eyleri yutuyor.

118. Bylece gerek ortaya kt


ve

onlarn tm yaptklar bir hi olup gitti!

119. Orada malup oldular ve kk dtler.

120. HRBAZLAR hemen secdeye kapandlar.


121. Dediler ki: lemlerin Rabbine iman ettik.
122. Musann ve Harunun Rabbine!

123. Firavun dedi ki: Ben size izin vermeden ona inandnz ha?!..
Bu kesinlikle sizin halk oradan karasnz diye,
ehirde kurduunuz bir tuzaktr!

Ama, size ne yapacam yaknda greceksiniz.

124. Ellerinizi ve ayaklarnz mutlaka aprazlama keseceim.


Sonra hepinizi asacam.

125. (Sihirbazlar) dediler ki: Biz zaten Rabbimize dneceiz.


126. Dediler ki: Sen bizden intikam alyorsun.

Rabbimizin ayetleri bize ulatnda iman ettiimiz iin.


Rabbimiz! zerimize sabr yadr!

Bizi mslmanlar olarak vefat ettir.

127.

BLM 15

F RAVUN kavminden ileri gelenler, dediler ki:

Musay
ve

kavmini arzda/yeryznde fesat/karklk karsnlar,

seni ve ilhlarn terketsinler diye, serbest mi brakacaksn?

39

ARAF SURES

107

(Firavun) dedi ki:


Onlarn oullarn katlederiz, kadnlarn sa brakrz.
Elbette biz onlar ezecek gteyiz!
128. Musa, kavmine dedi ki: Allahtan yardm dileyin ve sabredin.
phesiz yeryz Allahndr.
Kullarndan dilediini ona miras klar
ve
mutlu son korunup saknanlar iindir.
129. Dediler ki: Sen bize gelmeden nce de bize eziyet edildi,
sen bize geldikten sonra da.
Musa dedi ki: Umulur ki Rabbiniz, dmanlarnz helk eder
ve sizi,
yeryznde ynetici klar da nasl iler yapacanz grlr.

130.

BLM 16

EREKTEN Biz,
Firavun slalesini tuttuk/kskvrak yakaladk,
senelerce; ktlkla, rnlerini azaltmakla sktk ki,
hatrlayp (akllarn balarna alp) ders/ibret alsnlar!..
131. Onlara bir iyilik geldii zaman:
Bu bizim hakkmzdr dediler.
Bir ktlk isabet edince de Musann
ve
onunla birlikte olanlarn uursuzluuna yoruyorlard.
yi bilin ki;
onlara gelen bellar/musibetler Allah katndandr.
Fakat onlarn birou bilmiyor.
132. Dediler ki:
Kendisiyle bizi bylemen iin,
her ne ayet/mucize getirirsen getir, biz sana inananlar deiliz.
133. Biz de zerlerine; tufan, ekirge, haerat, kurbaa
ve
kan gnderdik; ayr ayr mucize/ayetler olarak,
ama yine de kibirlendiler
ve
sulu bir topluluk olmay srdrdler.

108

39

134. zerlerine pislik azab knce, dediler ki:

ARAF SURES

Ey Musa!

Sana verdii sze dayanarak Rabbine bizim iin dua et.

Eer bu cezay bizden kaldrrsa; ant olsun ki sana inanrz


ve

kesinlikle srailoullarn seninle birlikte gndeririz.

135. zerlerinden bir sre iin cezay kaldrdmz zaman,


hemen yeminlerini/szlerini bozmaya baladlar.

136. Biz de onlardan intikam aldk ve onlar denizde boduk:

Ayetlerimizi yalanladklar ve onlara kulak asmadklar iin!

137. Ezilmekte olan kavmi;

iini bereketli kldmz yeryznn doularna


ve

batlarna miraslar kldk.


Sabretmeleri yznden,

Rabbinin srailoullarna verdii gzel sz tamam oldu.

Firavunun ve kavminin yapyor olduklarn


ve

ykseltmekte olduklar eyleri yerlere serdik!

138. SRALOULLARINI denizden geirdik.

Derken kendilerine ait birtakm putlara tapmakta olan


bir kavme rastladlar.

Ey Musa!

Onlarn (tapt) ilhlar gibi bir ilh da bize yap dediler.

(Musa) Siz gerekten cahillik eden bir kavimsiniz dedi.

139. unlarn iinde olduklar din yok olmaya mahkmdur


ve

yapmakta olduklar eyler btldr.

140. (Musa) dedi ki:

Size Allahtan baka (tapnlacak) bir ilh m arayaym?


Sizi lemlere stn klmken!

141. Ve: Hani sizi Firavun hanedanndan kurtarmt.


Size azabn en ktsn yapyorlard;

oullarnz ldryorlar ve kadnlarnz sa brakyorlard.


Bunda Rabbinizden sizin iin byk bir bel vard (dedi).

39
142.

ARAF SURES

BLM 17

M USAya otuz gece iin sre verdik,

109

buna bir on (gece) daha ekledik.


Bylece Rabbinin tayin ettii vakit krk geceye tamamland.
Musa, kardei Haruna dedi ki:
Kavmim iinde benim yerime ge ve slah et.
Sakn bozguncularn/karklk karanlarn yoluna uyma!
143. Musa, sylediimiz yere geldii zaman Rabbi onunla konutu.
Rabbim dedi:
Bana kendini gster de sana bakaym.
Allah buyurdu ki: Sen, Beni asla gremeyeceksin.
Fakat daa bak,
eer o yerinde durursa, sen de Beni grrsn.
Rabbi daa grnd zaman onu darmadan etti
ve
Musa baygn olarak dt.
Aylnca, dedi ki:
Seni tenzih ederim! Sana tvbe ettim.
Ben inananlarn ilkiyim.
144. (Allah) buyurdu ki:
Ey Musa! phesiz Ben risaletimle (mesajlarmla)
ve
seninle konumakla, seni insanlar zerine setim.
Sana verdiimi al ve kredenlerden ol.
145. Levhalarda ona hereyden bir t
ve
herey iin bir aklama yazdk.
Haydi onlar kuvvetle tut ve kavmine de emret.
Onlar da en gzel ekilde tutsunlar.
Yaknda size sznde durmayp
doru yolu tutmayanlarn yurdunu gstereceim.
146. Yeryznde haksz yere byklenenler,
ayetlerime/mucizelerime mani olamayacaklar.
Onlar, her bir mucizeyi/ayeti grseler de onlara inanmyorlar.
Akl ve doruluk yolunu grseler de onu yol edinmiyorlar.
Ama azgnlk yolunu grseler onu yol ediniyorlar.

110

39

ARAF SURES

yledir, nk onlar ayetlerimizi yalanladlar

ve

onlar umursamaz oldular.

147. Ayetlerimizi ve ahirete kavumay yalanlayanlarn,


amelleri/yaptklar btn iler boa gitmitir.

Onlar,

ilemi olduklar eylerden bakas ile mi cezalandrlacaklard?

148.

BLM 18

V E MUSANIN kavmi,

onun (Musann Tra kmasnn) ardndan,

ziynet/ss eyalarndan yaplm,

ses karan buza heykeline tapnmaya baladlar.

Grmediler mi ki o, onlarla konumuyor,


onlara bir yol gstermiyor.

Onu benimsediler ve zalimler oldular.

149. Ne zaman ki piman oldular


ve

kendilerinin saptm olduklarn grdler, dediler ki:

Eer Rabbimiz,

bize merhamet etmezse ve bizi balamazsa,

muhakkak ki biz, ziyana urayanlardan oluruz.

150. Musa kavmine dndnde (yaptklarndan dolay),


kzgn ve zgn olarak dedi ki:
Ne kt eyler yapmsnz!

Benden sonra Rabbinizin emrini (beklemeyip) acele mi ettiniz?

Levhalar att ve kardeinin ban tuttu;


kendine doru ekmeye balad.

(Kardei) dedi ki: Ey anamn olu!

Bu kavim beni zayf grd ve neredeyse beni ldreceklerdi.

Dmanlar bana gldrme, beni zalim toplum ile bir tutma!

151. (Musa) dedi ki: Rabbim, beni ve kardeimi bala


ve

bizi rahmetine kabul et.

Sen merhametlilerin en merhametlisisin.

39
152.

ARAF SURES

BLM 19

111

B UZAIYI ilh/tanr edinenlere,

Rablerinden bir hm ve dnya hayatnda da zillet eriecektir.


Biz iftira edenleri ite byle cezalandrrz.
153. Ktlk ileyip de bunun ardndan tvbe ederek
iman edenler var ya; ite onlar iin phesiz ki Rabbin,
bundan sonra da elbette balayandr, esirgeyendir.
154. Musadan fke gidip sakinleince levhalar ald,
onlarn bir nshasnn iinde hidayet
ve
rahmet vard; Rablerinden saknanlar iin.
155.

USA tayin ettiimiz vakit iin,


kavminden yetmi kii seip ayrd.
Onlar bir sarsnt tutunca; Rabbim! dedi:
Eer dileseydin, bundan nce onlar ve beni helk ederdin.
imizdeki sefihlerin/beyinsizlerin gnahlar yznden
bizi helk m edeceksin?
Zaten o da Senin aa karmandan baka bir ey deildir.
Onunla, sapkl dileyeni sapklkta brakrsn,
doruluk dileyene de yol gsterirsin.
Sen bizim dostumuz/velimizsin.
Bizi bala ve bize merhamet et.
Sen balayanlarn en hayrlssn!
156. Bu dnyada bize bir iyilik yaz ve ahirette de bir iyilik yaz.
phesiz biz Sana dndk.
(Allah) buyurdu ki:
Azabm (hak eden sululardan) dilediime isabet ettiririm
ve
rahmetim hereyi kuatmtr;
Ben onu (rahmetimi) itenlikle korkanlara,
zekt verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacam.
157. Onlar ki; mm nebi/peygamber olan rasle/eliye tbi olurlar,
yanlarndaki Tevrat ve ncilde yazl olan!
O peygamber, onlara iyilii emreder/iyilikle syler,
onlar; ktlklerin olumasndan nce engellemeye alr.

112

Temiz eyleri onlara helal sayar

39

ARAF SURES

ve

pislik(olan ey)leri onlara haram klar.


zerlerindeki arlklar kaldrp atar
ve

srtlarndaki zincirleri krar.


Ona inananlar,

destekleyerek ona sayg gsterenler,

ona yardm edenler


ve

onunla birlikte indirilen a/nura tbi olanlar var ya;

ite onlar, kazanl kanlardr.

158.

D E K: Ey insanlar!

BLM 20

phesiz ben, Allahn hepinize gnderdii bir eliyim;

O (Allah) ki,

gklerin ve yerin egemenlii/imparatorluu Onundur.


Ondan baka lh yoktur.
Diriltir ve ldrr.
yleyse Allaha
ve

Onun mmi Peygamberi olan elisine iman edin/inann

-ki, o da; Allaha ve Onun kelimelerine inanmaktadrve

ona uyun ki, doru yolu bulasnz!

159.

MUSANIN KAVMNDEN bir topluluk vard ki,

gerekle (ayetler+akl+bilim+faydal i ile) doru yolu gsterirler


ve onunla, adaletle hareket ederlerdi.

160. Onlar, on iki kabile halinde topluluklara ayrdk.


Halk kendisinden su isteyince Musaya:
Asanla taa vur diye vahyettik.

Hemen ondan (o tatan) on iki gze fkrd,

her kabile iecei yeri bildi.

39

ARAF SURES

113

Bulutu zerlerine glge yaptk.


Onlara kudret helvas ve bldrcn indirdik.
Size rzk olarak verdiklerimizin temiz olanlarndan yiyin.
Onlar Bize zulmetmediler,
aksine kendilerine zulmetmekte idiler.
161. Hani onlara:
u kentte oturun ve ondan dilediinizi yiyin.
Ve affet/bala! deyin.
Secde/itaat edici olarak (kentin) kap(sn)dan girin ki,
(bylece) hatalarnz balayalm.
yilik yapanlara ise daha da artracaz denilmiti.
162. Onlardan zulmedenler;
sz,
kendilerine sylenenden baka bir szle deitirdiler
(veya kendilerine sylenen kelimelerin anlamn deitirdiler.)
Biz de zerlerine gkten bir bel, bir afet gnderdik;
zulmetmeleri yznden!

BLM 21

NLARA, denizin kysnda olan o kasaba hakknda sor!


Hani onlar, cumartesiye uymayp saygszlk ediyor,
haddi ayorlard.
nk, balklar onlara cumartesi (tatil) gn;
i yapmadklar zaman, akn akn sryle gelirdi.
Tatil yapmadklar/mesai gn() ise onlara gelmiyorlard.
Yoldan kmalarndan dolay,
onlara ite byle karlk veriyorduk.
164. lerinden bir topluluk dedi ki:
Allahn kendilerini helk edecei
ya da
iddetli bir azapla kendilerine azap edecei bir kavme,
niin t veriyorsunuz ki? (diye sorduklarnda,
bu erdemli kiiler) yle cevap verdiler: Rabbinizin katnda
bir mazeret/sorumluluumuz kalksn iin
ve
bir de belki saknp korunurlar diye.
163.

114

39

ARAF SURES

165. Kendilerine hatrlatlan onca eyleri/d unuttuklar zaman;


ktlkleri olumasndan nce engelleyen,
(onlara kendi iyilikleri iin t verip yeniden hatrlatan) kimseleri
kurtardk.
Zulmedenleri ise ok kt bir azapla yakaladk;
yoldan kmalar yznden!
166. Yapmayn denilen kt ii kibirlenerek yaptklarnda,
onlara dedik ki: Hor ve aalk maymunlar gibisiniz.

ABBN, kyamet gnne kadar onlara (kibirlenenlere),


azabn en ktsn yapacak kimseler gndereceini iln etti.
Gerekten Rabbin, cezay abuk verendir.
O, ok balayan ve ok merhamet edendir.
168. Onlar, yeryznde grup grup parampara savurduk.
lerinde salih olanlar da vardr,
bundan (baka) aada olanlar da vardr.
Onlar iyilik yapmalarna
ve
ktlk yapmalarna zgrlk tanyarak aa kardk,
belki dnerler diye (sre tandk!)
169. Onlardan sonra, kitab miras alan bir nesil yerlerine geldi.
u deersiz arzn/yeryznn basit menfaatini alyorlar
ve: Biz nasl olsa balanacaz diyorlard.
Onlara bunun benzeri bir meta/mal da gelse onu da alrlar.
Peki onlardan kitaba uyacaklarna dair sz alnmam myd?
Ve Allah hakknda gerekten bakasn sylemeyeceklerine dair!
Ve onun iindekileri okuyup renmediler miydi?
Korunanlar iin ahiret yurdu daha hayrldr.
Hl aklnz banza almayacak msnz?
170. Onlar kitaba smsk sarlr ve namaz da gerei gibi klarlar.
te Biz,
dzelmeye/dzeltmeye alanlarn mkfatn boa karmayz.
171. Hani bir zaman,
zerlerine bir glge gibi da skp kaldrmtk da
onu zerlerine decek sanmlard.
Size verdiimiz eyi kuvvetle tutun
ve iindeki eyleri hatrlayn, belki korunup saknrsnz.
167.

39
172.

ARAF SURES

R ABBN,

BLM 22

115

Ademoullar(ve kzlar)nn srtlarndan zrriyetlerini alr


ve
onlar kendi nefislerine kar ahit tutar;
Ben sizin Rabbiniz deil miyim?(der).
Onlarn;
Evet, biz buna ahidiz szleri genlerine yazlmtr.
(Bylece); Kyamet gn biz bundan habersizdik diyemezler.
173. Veya:
Daha nce atalarmz da irk komutu
ve
biz onlarn ardndan gelen bir nesiliz.
Sistemi yanl kuranlarn yznden (byle olduk),
imdi bizi helk m edeceksin diye mazeret getirmeyin.
174. te Biz,
ayetleri byle uzun uzun aklarz, umulur ki dnerler.

NLARA, u kimsenin haberini de oku/anlat:


Kendisine ayetlerimizi vermitik, onlardan syrlp kt.
eytann peine takld nihayet azgnlardan oluverdi.
176. Hak eden/lyk olsayd, bunlarla onu ykseltirdik.
Fakat o, yere sapland ve ihtirasnn/hevasnn peine takld.
Onun hali, kpein hali gibidir;
stne varsan da dilini sarktp solur,
onu terkedip kendi haline braksan da dilini sarktp solur.
te, ayetlerimizi yalan sayan topluluun durumu byledir.
Bu kssay anlat, belki dnp t alrlar!
177. Ayetlerimizi yalanlayan topluluun misali ne ktdr!
Nefislerine zulmediyorlar.
178. Allah kime (Hz. Muhammed gibi eli seerek) yol gsterirse,
hidayete eren ite odur!
Ve kimi,
(Kuran ile dzelmek istemeyip yanl hayat tarzn seenleri) de
sapklnda brakrsa,
ite hsrana urayanlarn kendileri onlardr.
175.

116

39

ARAF SURES

179. Hi kukusuz; cin


ve
insann sulularndan birounu (hakedenleri) cehenneme atarz.
Kalpleri (akllar) vardr ama onunla ince
ve
derin dnmyorlar.
Gzleri vardr ama onlarla grmyorlar,
kulaklar vardr ama onlarla iitmiyorlar.
te onlar hayvanlar gibidirler, hatta daha da akndrlar.
te onlar gafillerdir.
180.

181.

EN GZEL SMLER Allahndr.

yleyse, Ona bunlarla dua edin/Onu bunlarla ann!


Onun isimleri konusunda erilie sapanlar terkedin!
Onlar yaptklar eylerin cezasn ekeceklerdir.

ARATTIKLARIMIZDAN,
geree ileten bir toplum vardr,
onunla (gerek ile/Kuran ile) adaleti uygularlar.

BLM 23

YETLERMZ yalanlayanlar ise;


bilmedikleri ynden derece derece helke yaklatracaz.
183. Onlara mhlet veriyorum.
phesiz ki Benim planm salamdr.
184. Dnmediler mi?
Arkadalarnda bir mecnunluk olmadn!
O ancak apak bir uyarcdr.
185. Bakmadlar m, gklerin
ve
yeryznn melektuna (i alemine/kusursuz otoriteye)
veya
Allahn yaratt herhangi bir eye?
Ve ecellerinin gerekten yaklam olmas ihtimaline?
Artk bundan sonra hangi sze/habere inanrlar ki!..

182.

39

ARAF SURES

186. Allahn verdii zgrl,

117

dalleti/sapkl semede kullananlara,

artk doruya ynlendiren de kr etmez/fayda vermez.

(Allah) onlar akn bir halde azgnlklar iinde brakr.

187. ANA kyamet saatini soruyorlar;

Gelip atmas ne zamandr? diye.

De ki: Onun bilgisi ancak Rabbimin katndadr.

Onu vaktinde oluturacak olan Odur ancak.


O, gklere de yere de ar gelecektir!
O size anszn gelir.

Sanki sen ondan haberdar imisin de sana soruyorlar.

De ki: Onun bilgisi ancak Allah katndadr.


Fakat insanlarn birou dnmyor.

188. De ki: Ben kendime ne bir yarar


ve

ne de bir zarar verme gcne sahip deilim.

Allahn dilemesi hari!

Eer gayb bilseydim hayr/iyilii daha ok yapardm.

Ve bana hibir fenalk dokunmazd.

Ben sadece bir uyarc ve bir mjdeciyim;

iman eden/inanmak isteyen bir toplum iin!

189.

BLM 24

S Z tek bir nefisten/dllenmi yumurtadan yaratan,


kendisiyle huzur/rahatlk bulsun diye,

eini de ondan (dllenmi yumurtadan/nefisten) yaratan Odur.


Ei onu sarp yaklat zaman hafif bir yk yklendi
ve

onunla dolat.

Nihayet arlanca ikisi Rableri olan Allaha dua ettiler;


Bize salkl ve salih/faydal bir ocuk verirsen,
kredenlerden oluruz.

190. Onlara salkl bir ocuk verince;

kendilerine verdii ey ile Ona ortaklar kotular.

118

39

ARAF SURES

(Yani, sevgide Allah ikinci plana koyarak mrik oldular).


Allah onlarn ortak kotuklarndan mnezzehtir...
191. Hibir ey yaratmayan ve
kendileri yaratlm olan eyleri mi ortak kouyorlar?
192. Onlar, bir yardma bile g yetiremezler,
kendilerine de yardm edemezler.
193. Siz onlar doru yola arsanz (irkte srar edenler),
size uymazlar.
Artk onlar armsnz
veya
susmusunuz; sizin iin farketmez!

LLAHtan baka yakardklarnz sizin gibi kullardr.


Haydi onlar arn size cevap versinler.
Eer dorulardan iseniz!
195. Onlarn kendisiyle yryecekleri ayaklar m vardr?
Yoksa kendisiyle tutacaklar elleri mi vardr?
Ya da kendisiyle grecekleri gzleri mi vardr?
Veya kendisiyle iitecekleri kulaklar m vardr?
Onun iin de ki:
Ortak kotuklarnz arn sonra da bana tuzak kurun...
Bana, gz bile atrmayn!
196. phesiz ki benim dostum kitab indiren Allahtr.
O drstlere velilik/dostluk eder.
197. Ondan baka yakardklarnz/taptklarnz ise,
size yardm etmeye g yetiremezler;
(onlar) kendilerine bile yardm edemezler.
198. Onlar yol gstermeleri iin arsanz duymazlar.
Onlar (putlar-heykelleri) sana bakyorlarm gibi grrsn,
oysa grmezler ki onlar!
199. Sen aff tut, iyilii emret/iyilikle syle ve cahillere aldr etme!
200. Eer eytandan kt bir dnce seni drtklerse/kkrtrsa,
hemen Allaha sn (Allaha yalvar/dua et.)
phesiz O iitir, bilir.
201. Allahtan korkanlara eytandan bir fslt/vesvese dokununca,
iyice dnr (Rablerini/Zikri/Kuran ve ayetlerini) hatrlarlar.
te o zaman gerei grrler!
194.

39

ARAF SURES

119

202. EYTANIN kardeleri ise onlar azgnla srklerler,


sonra da yakalarn/pelerini brakmazlar.
203. Onlara bir ayet getirmediin zaman derler ki:
(Oradan buradan topladn gibi) bunu da toplasaydn ya!
De ki: Ben ancak Rabbimden bana vahyolunana uyarm.
Btn bu ayetler;
ufkunuzu/dncenizi aacak Rabbinizden gelen belgelerdir.
Bir doru yol klavuzudur ve bir rahmettir,
inanan bir topluluk iin!
204.

KURAN (veya evirisi) okunduu zaman hemen susun!

Ve onu (okunanlar anlamaya alarak) dinleyin!


Umulur ki; bylece merhamet olunursunuz!
205. Yalvararak ve iin iin korkarak;
sabah akam yksek olmayan sesle Rabbini an/zikret!
Sakn gafillerden olma!
206. phesiz ki Rabbinin katndakiler,
Ona kulluk etmekten byklk taslayp yz evirmezler,
Onu yceltirler.
Ve yalnz Ona secde/itaat ederler.

120

40

CN SURES

72

CN SURES

ni Sras: 40 Mushaf Sras: 72 Mekki Sure 28 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

2.
3.
4.
5.
6.

D E K: Bana vahyolundu ki;

cinlerden (grmediiniz varlklardan) bir topluluk dinlediler


ve sonra:
Dorusu, bizi hayrete dren bir Kuran iittik dediler.
O, doruya iletiyor, biz de ona iman ettik.
Rabbimize hi kimseyi ortak komayacaz.
Muhakkak ki, Rabbimizin an ok ycedir.
O, e ve ocuk edinmemitir.
Meerse bizim sefih (blis),
Allah hakknda sama sapan eyler sylyormu.
Oysa biz, insanlarn ve cinlerin Allah hakknda;
yalan sylemeyeceklerini sanmz.

GEREK u ki;

insanlardan birtakm adamlar,


cinlerden (grmedikleri varlklardan) birtakm adamlara,
snr gibi yapyorlar da onlarn kibir ve azgnlklar artyordu.
7. Onlar da, sizin sandnz gibi;
Allahn hi kimseyi diriltmeyeceini sanmlard.
8. Dorusu biz ge dokunmak istedik de onu sert bekilerle
ve alevlerle dolu bulduk.
9. Oysa, biz onun dinlemeye mahsus yerlerinde otururduk.
Ancak, imdi kim dinleyecek olsa,
kendisini gzetleyip izleyen bir alev bulur.
10. Dorusu biz bilmiyoruz;
bununla yeryzndeki kimselere bir er mi istenildi,
yoksa;
Rableri kendileri iin doruya ulatran bir hayr m diledi?

40

11.

CN SURES

121

72

PHESZ bizden salihler de var, bundan aa olanlar da var.

Biz eit eit tarikatlara/yollara ayrlmz.


12. Dorusu biz,
yeryznde Allah ciz brakamayacamz anladk.
Ve kasak da Ondan asla kurtulamayacamz anladk.
13. Hidayeti iitince Ona iman ettik.
Kim Rabbine iman ederse,
(hak ettii konuda) eksik verilmesinden
ve
zillete dmekten korkmaz artk.
14. Dorusu bizler;
bizden teslim olanlar da var, saptp zulmedenler de var.
Kim teslim olursa ite onlar,
doru yolu aratrarak (Allaha) ynelmi olanlardr.
15. Saptp zulmedenlere gelince, onlar cehenneme odun oldular.

16. ER onlar,
doru yol zerinde amadan gidecek olurlarsa,
elbette onlara bol su/rzk vereceiz.
17. Ki onlara, bununla yaptklarnn karln veriyoruz!
Kim Rabbinin hatrlatmasndan yz evirirse,
onu gittike artan etin bir azaba uratr.
18. phesiz mescitler Allah iindir.
O halde,
Allah ile birlikte baka birisine yalvarmayn/dua etmeyin.
19. Allahn kulu Ona ibadet/dua etmek iin ne zaman kalksa;
neredeyse hep birlikte etrafn sararak zerine ullanacaklard!

BLM 2

E K:
Ben yalnz Rabbime yalvarrm,
hi kimseyi Ona ortak komam.
21. De ki: Dorusu ben size bir zarar
ve
bir fayda verme gcne sahip deilim.
20.

122

40

CN SURES

22. De ki:
Hi kimse beni Allaha kar koruyamaz
ve
ben Ondan baka snak da bulamam!
23. (Benim grevim) Allahtan gelen vahyi (Kuran)
ve
Onun mesajlarn (sizlere) iletmektir/ulatrmaktr.
Kim Allaha
ve
elisine isyan ederse ona muhakkak ki,
iinde sonsuz olarak kalacaklar cehennem atei vardr.
24.

25.

26.
27.

28.

SONUNDA vadolunduklar eyi grdkleri zaman,

yardmcs en zayf
ve
sayca en az olann kim olduunu yaknda bilecekler!
De ki:
Size vadolunan ey (kyamet) yakn mdr?
Yoksa Rabbim onu uzun sreli mi klmtr?
Ben bilemem!
O gayb bilendir,
hi kimseye gaybn aklamaz.
Ancak setii eliden raz olmas mstesna!
nk O (Allah), onlarn/elilerin nn
ve
arkasn gzetlemek iin gzcler gnderir.
Ki bylece onlarn;
Rablerinin mesajlarn iletmi olduklarn aa karsn.
O, onlarn yaptklarn kuatm
ve
hereyi inceden inceye hesaplamtr.

72

41

YASN SURES

36

123

YASN SURES

ni Sras: 41 Mushaf Sras: 36 Mekki Sure 83 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.

3.

4.

5.
6.

Ya, Sin.

H KMETL (akl ve tabiata uygun) Kurana yemin olsun!


Gerekten sen gnderilmi elilerdensin.
Dosdoru bir yol zerindesin;

stn ve merhametli olann indirdii (yol zerindesin).


Atalar uyarlmam,

bu yzden kendileri de gaflet iinde kalm

bir toplumu uyarman iin (seni gnderdik).


7.

GEREKTEN o sz,

onlarn birounun zerine hak oldu. Onlar inanmadlar.

8.

Sanki onlarn boyunlarnda, enelerinde halkalar var,

9.

Sanki nlerinde arkalarnda set var.

kafalar kalkk, kibirlidirler.

Gerekleri duymak grmek istemiyorlar.

10. Onlar uyarsan da uyarmasan da onlar iin birdir, inanmyorlar.


11.

SEN ancak zikre (Kurana) hatrlatcya uyan kimseyi

ve

grmeden Rahmndan korkan uyarabilirsin.

Onu bir balanmayla ve gzel bir mkfatla mjdele!

12. phesiz, lleri Biz diriltiriz/yeniden hayata dndrrz.


nceden yolladklar

ve

geride braktklar (btn iyi kt) izleri/eserleri yazarz.

Bylece hereyi merkezi bir sistemde kayt altnda tutarz.

124
13.

41

BLM 2

O NLARA misal olarak,

YASN SURES

36

kendilerine elilerin geldii u kent halkn anlat:


14. Onlara iki eli gnderdik, ikisini de yalanladlar.
Biz de onlar nc biriyle destekledik.
Dediler ki: phesiz biz size gnderilen elileriz.
15. Dediler ki: Siz de ancak bizim gibi birer insansnz,
Rahmn bir ey indirmemitir,
siz sadece yalan sylyorsunuz.
16. Dediler ki: Rabbimiz biliyor ki,
gerekten biz size gnderilmi elileriz.
17. zerimize den grev aka duyurmaktr.
18. Dediler ki: Biz, sizin yznzden uursuzlua uradk,
eer vazgemezseniz sizi talarz/kovarz
ve
bizden size ac bir azap dokunur.
19. Dediler ki:
Sizin uursuzluunuz kendinizdendir.
Size t verildii iin mi?
Aksine, siz ar giden bir toplumsunuz.
20. Kentin te ucundan bir adam koarak geldi ve yle dedi:
Ey kavmim elilere uyun!
21. Sizden bir cret istemeyen kimselere uyun.
Onlar doru yoldadrlar.
22. Ben niin beni yaratana kulluk etmeyeyim?
Siz de Onun katna dndrleceksiniz.
23. Ben Ondan baka ilhlar edinir miyim hi?
Eer Rahmn bir zarar dilerse,
onlarn kayrcl hi iime yaramaz ve beni kurtaramazlar!
24. te o zaman ben apak bir sapklk iinde olurum.
25. phesiz ben Rabbinize inandm, haydi beni dinleyin.
26. (ehit edildikten sonra ona) cennete gir denilince, dedi ki:
Ah, ne olurdu kavmim bilseydi!
27. Rabbimin beni baladn
ve
beni arlananlardan/ikram edilenlerden kldn!..

41

YASN SURES

36

125

28. Kendisinden sonra,


kavminin zerine gkten bir ordu indirmedik,
indiriciler de deildik.
29. Sadece bir lk!.. Hemen hepsi bir kl ynna dnverdiler.
30.

AZIK u kullara!
Onlara hibir eli gelmedi ki onunla alay etmesinler.
31. Grmediler mi?
Kendilerinden nce nice kuaklar ykp imha ettik.
Onlar geri dnp kendilerine gelemeyecekler.
32. Ancak hepsi huzurumuzda hazr olacaklardr.

33.

BLM 3

L TOPRAK onlar iin bir gstergedir;

Biz onu dirilttik ve ondan taneler kardk, ondan yiyorsunuz.


34. Orada, hurma baheleri ve zm balar var ettik,
orada pnarlar fkrttk.
35. Onun rnlerinden
ve
ellerinin emeiyle rettiklerinden yesinler, diye.
Hl kretmiyorlar m?
36. O, eksiklikten uzaktr!
Yerin bitirdiklerinden, (insanlarn) kendilerinden
ve
bilmedikleri nice eyden btn iftleri yaratandr.

ECE de onlar iin bir gstergedir/delildir.


Gndz ondan soyup karrz,
onlar birden karanlkta kalverirler.
38. Gne de kendi yrngesi iinde akp gider.
Bu, stn ve bilenin takdiridir.
39. Aya da menziller (konaklar/duraklar/dolam yerleri) takdir ettik,
kuru bir hurma dalna (hilal ekline) dnnceye kadar!
40. Gne Aya eriemez, gece de gndz geemez.
Ve her biri, kendisi iin belirlenmi bir yrngede akar gider.
37.

126

41

YASN SURES

36

41.

45.

ONLARA: nnzdeki ve arkanzdaki eylerden saknn.

OLU gemide zrriyetlerini tamamz da


onlar iin bir gstergedir.
42. Kendileri iin,
bunun benzeri binecekleri daha nice eyler yarattk.
43. Dilesek, onlar batrr boarz;
kendilerinin imdadna koan bulunmaz ve kurtulamazlar.
44. Ancak, Bizden bir rahmet
ve
bir sreye kadar faydalanma vardr.

Belki merhamet olunursunuz denildii zaman (aldrmazlar).


46. Onlara, Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeyegrsn,
mutlaka ondan yz eviricidirler.
47. Onlara: Allahn size rzk olarak verdii eylerden verin,
denildii zaman inkrclar iman edenlere dediler ki:
Allahn dilerse kendisini doyuraca kimseyi
biz mi doyuracak mz?
Siz apak bir sapklk iindesiniz.
48. Eer doru syleyenlerden iseniz,
bu tehdit ne zamanm? diyorlar.
49. Onlar sadece tek bir lk bekliyorlar!
Onlar ekiip dururlarken o (lk) kendilerini yakalar.
50. Artk ne bir vasiyet edebilirler, ne de ailelerine dnebilirler.

51.

S URA flenmitir;

BLM 4

bir de bakarsn ki onlar kabirlerinden kalkm,


Rablerine doru dalga dalga szlp kouyorlar.
52. Dediler ki: Yazklar olsun bize!
Yattmz yerden bizi kim diriltip kaldrd?
Rahmnn vadettii ey ite budur!
Demek ki eliler gerekten doru sylemiler.
53. Yalnzca tek bir lk olur;
artk onlarn hepsi huzurumuzda hazr bulunurlar.

41

YASN SURES

36

54. Artk bugn hi kimseye hibir ekilde zulmedilmez.

127

Siz ancak yapm olduunuz eylerin karln bulursunuz.

55.

PHESZ bugn cennet halk,

mutluluk dolu bir meguliyet iindedirler.

56. Kendileri ve eleri glgeliklerde tahtlara kurulmulardr.

57. Meyveler ve istedikleri herey vardr.

58. ok merhametli Rabden de sz olarak selm vardr.

59. Y SULULAR bugn siz yle ayrln!

60. Ey demoullar! Ben sizi eytana tapmayn/kul olmayn,


o size apak bir dmandr diye uyarmadm m?

61. Bana kul olun, dosdoru yol budur demedim mi?

62. Ant olsun o, sizden bir ok kuaklar yoldan kard.


Neden aklnz kullanmyorsunuz?

63. O vadolunduunuz cehennem ite budur!

64. Kfre sapm olduunuzdan dolay bugn oraya girin.


65.

BUGN azlarn mhrleriz, elleri Bize yaptklarn syler


ve

ayaklar da yaptklarna ahitlik eder.

66.

DLESEK, gzlerini silip kr ederdik de sonra,


doru yolu bulmaya kouurlard.

Ama artk nasl greceklerdi?

67. Eer;

(seim yapma zgrlnden yoksun brakmay) dilemi olsaydk,


onlar farkl tabiatta/klkta yaratrdk da ne ileri gitmeye,

ne de geri dnmeye g yetiremezlerdi?

68.

BLM 5

K ME uzun mr verirsek,

yaratlta onu ba aaya (ihtiyacn gremez hale) eviririz.


Yine de akllarn kullanmyorlar m?

128

41

YASN SURES

36

69.

BZ ona iir retmedik, zaten bu ona yakmaz da!

77.

NSAN kendisini bir damla sudan yarattmz grmedi mi?

O, ancak bir ttr ve apak bir Kurandr.


70. Diri olan kimseleri uyarsn
ve
kfre sapanlara da hakedeceklerini sylesin.
71. Grmediler mi?
Kudretimizle kendileri iin nice hayvan yarattk.
Bylece onlar, bunlara sahip olmaktadrlar.
72. Onlar, kendilerine boyun edirdik;
onlardan bazlar bineklerdir, bazsn da yerler.
73. Onlarda kendileri iin nice faydalar ve iecekler vardr.
Hl kretmiyorlar m?
74. Allahtan baka ilhlar edindiler;
belki kendilerine yardm edilir diye.
75. (O ilhlarn) onlara yardma gleri yetmez;
aksine kendileri onlar (putlar) iin hazr bekleyen askerlerdir.
76. Onlarn sz seni zmesin.
Biz gizledikleri ve aa vurduklar eyleri biliyoruz.

imdi o, apak bir hasm oluvermitir!


78. Kendi yaratln unutarak Bize bir rnek verdi;
u rm haldeki kemikleri kim diriltecek?! dedi.
79. De ki: Onlar ilk defa ina eden/yaratan diriltir,
O, her trl yaratmay bilir.
80. Yeil aatan size ate yaratan Odur.
te siz, ondan yakyorsunuz.
81. Gkleri ve yeri yaratan O deil midir?
Onlarn bir benzerini de yaratmaya g yetiremez mi?
Elbette buna gc yeter.
Ve O, hereyi bilen yaratcdr.
82. Allah bir eyi oluturmay muradederse/dilerse ona (sadece),
Ol der, o ey derhal olumaya balar.
83. O ycedir, mnezzehtir, hereyin egemenlii Onun elindedir.
Ve siz Onun katna dndrleceksiniz.

42

FURKAN SURES

25

129

FURKAN SURES

ni Sras: 42 Mushaf Sras: 25 Mekki Sure 77 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.

O MBAREKTR/an ycedir!

Evrendekilere uyarc olmas iin kuluna,

(gerek ile yalan ayrdedici) Furkan/Kuran indirdi.

Gklerin ve yerin mlk/ynetimi/imparatorluu Onundur.


ocuk edinmemitir ve hkmranlkta orta yoktur.
Hereyi yaratm ve bir lye gre takdir etmitir.

Onun yan sra ilhlar/tanrlar edindiler;

halbuki onlar hibir ey yaratamyorlar,


oysa kendileri yaratlmlardr!

Kendilerine bile bir fayda ve zarar veremiyorlar.

ldrmeye ve yaatmaya g yetiremiyorlar.


Yeniden diriltip var edemiyorlar!
4.

KFRE sapan kimseler dediler ki:

Bu (Kuran) olsa olsa bir uydurmadr.

Onu o uyduruyor

ve

baka bir topluluk da ona yardm etmitir.


5.

Bylece bir ihanetle ve bir iftira ile geldiler.


Dediler ki:

Bu eskilerin masallardr!

Onlar yazdrtyor, kendisine sabah ve akam okunuyor.

6.

De ki: Onu gklerdeki ve yerdeki gizlilii bilen indirdi.

7.

DEDLER K:

phesiz O, ok balayandr, ok merhametlidir.

Bu eliye ne oluyor ki, yemek yiyor ve arlarda geziyor?

130
8.

42

FURKAN SURES

Ona bir melek indirilmeli deil miydi;

25

kendisiyle birlikte uyarc olacak (bir melek)?!

Ya da kendisine bir hazine atlmal deil mi?


Ya da,

onun kendisinden yiyecei bir bahesi olmas gerekmez mi?

Ve zalimler dediler ki:


9.

10.

Siz sadece bylenmi bir adama uyuyorsunuz.

Bir bak yle, senin iin nasl rnekler verdiler!

Bylece saptlar, artk bir yol bulmaya g yetiremezler.

BLM 2

O mbarektir, ycedir!

Diler ise sana bundan daha hayrlsn verir;

altlarndan rmaklar akan baheler ve senin iin saraylar!

11. Aksine onlar kyamet saatini yalanladlar.

Biz de kyamet saatini yalanlayan kimse iin,

lgnca yanan bir ate hazrladk.

12. (Ate) uzak bir yerden onlar grd zaman,

onlar bunun fkesini ve homurtusunu iitirler.

13. Zincirlere bal olarak onun dar bir yerine atldklar zaman,
orada yok oluu arrlar.

14. Bugn tek bir yok olu/lm armayn,


lm/yok oluu bir ok kez arn.

15. De ki:

Bu mu daha hayrl,

yoksa ktlkten saknp iyi iler yapanlara vadedilen


srekli cennet mi daha hayrldr?

Onlar iin mkfat ve gzel bir sonu vardr.

16. Onlar iin,

srekli kalclar olarak orada istedikleri nimetler vardr.

Bu, Rabbinin istenen/arzu edilen bir szdr.


17.

O GN onlar ve Allahtan baka taptklarn toplar, der ki:


Bu kullarm sizler mi saptrdnz,

yoksa kendileri mi yoldan saptlar?

42

FURKAN SURES

25

18. Dediler ki: Seni tenzih ederiz!

131

Senin dnda dostlar edinmemiz bize yaramaz.

Fakat Sen onlar ve atalarn nimetle yaattn,

ta ki zikri (Kuran ve hatrlatc ayetleri) unuttular

ve

helk/imha olmay hak eden bir topluluk oldular.

19. te onlar sylediiniz hususlarda sizi yalanladlar.


Bundan byle ne azab geri evirmeye,

ne de kendinize yardm etmeye gcnz yetmez.

Sizden kim zulmederse kendisine byk bir azap tattrrz.


20.

SENDEN NCE gnderdiimiz eliler de phesiz


yemek yerlerdi ve arlarda gezerlerdi.
Biz,

bir ksmnz bir ksmnz iin aa kar(l)ma sebebi kldk.

Sabredecek misiniz?

Rabbin ok iyi grendir.

21.

BLM 3

B ZMLE karlamay ummayan o kimseler dediler ki:

Bize melekler indirilmeli deil miydi?

Ya da Rabbimizi grmemiz gerekmez miydi?

Kendi ilerinde byklk tasladlar

ve

byk bir azgnlkla haddi atlar.

22. Melekleri grdkleri gn, ite o gn sululara mjde yoktur.


Ve: Size sevinmek yasaktr yasak! derler.

23. Yaptklar ileri geersiz saydk.

Yaptklar ileri etrafa salm toz zerreleri gibi savurduk.

24. O gn cennet halknn kalacaklar yer daha iyidir


ve

sefa srecekleri yer daha gzeldir.

25. O gn gkyz bulutlarla paralanr


ve

bir rpda melekler indirilir.

132

42

FURKAN SURES

26. te o gn gerek hkmranlk Rahmnndr


ve
inkrclar iin etin bir gn olmutur.
27.

25

O GN zalim ellerini srr da der ki:

Ne olurdu ben de eliyle beraber bir yol edinseydim.


28. Vah bana!
Ne olurdu ben falan yolda edinmeseydim.
29. O bana gelen tten beni saptrd.
Zaten eytan insan rezil edicidir.

30. ( IYAMET GN, iinde yaad kavminden ikayeti olan)


Rasl de dedi ki:
Ey Rabbim!
Gerekten kavmimden biroklar bu Kuran sahiplenmedi!
31. te bylece (uyarlara ramen) her bir peygambere,
sululardan birok saldrgan kt.
Yol gsterici ve yardmc olarak Rabbin yeter.
32.

NKR EDEN KMSELER dediler ki:


Kuran ona bir defada toptan olarak indirilmeli deil miydi?
Biz onunla senin kalbini salamlatrmak iin byle (Sure Sure,
Blm Blm) yaptk.
Onu (Kuran) ar ar,
anlamaya alarak ve iine sindire sindire oku!.
33. Onlar hibir misal getirmezler ki;
Biz de sana hakk/gerei
ve
tefsir/aklama olarak en iyisini getirmi olmayalm.
34.

KMSELER;
yzst cehenneme toplanrlar,
ite onlar,
yerce ok kt
ve
yolca da ok sapktrlar.

42
35.

FURKAN SURES

25

BLM 4

133

A NT OLSUN, Biz Musaya Kitab verdik

ve

onunla birlikte kardei Harunu da yardmc kldk.

36. Dedik ki: kiniz, ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin.


Sonunda, onlar yerle bir ettik.

37. Nuh Kavmi de elileri yalanladklar zaman onlar boduk.


nsanlar iin onlar bir ayet (t, uyar) kldk.
Biz, zalimler iin etin bir azap hazrlamzdr.

38. Ad, Semudu, Ress halkn ve bu arada birok kuaklar!

39. Hepsine de misaller verdik. Ve hepsini tamamen imha ettik.


40. Ant olsun onlar;

bel yamuruna tutulup yok edilen o kente uramlard.


Onu grmyorlar myd?

Aksine onlar, tekrar dirilmeyi ummuyorlard!

41.

SEN grdkleri zaman alay konusu edinerek;


Eli olarak Allahn gnderdii kii bu mu?

42. Neredeyse ilhlarmzdan/tanrlarmzdan bizi saptracakt.


Eer onlar savunmasaydk (diyorlar.)

Azab grdkleri zaman yol olarak daha sapk kimmi?


Bileceklerdir.

43. Arzusunu kendisine tanr/ilh edinen kimseyi grdn m?


Ona sen mi vekil olacaksn?

44. Yoksa,

onlarn ounun iittiklerini veya aklettiklerini mi sanyorsun?


Onlar hayvanlar gibidirler, hatta yolca daha da akndrlar.

45.

BLM 5

G RMEDN M, Rabbin glgeyi nasl uzatt?!


Dileseydi onu durgun hareketsiz klard.

Sonra Biz Gnei ona delil klmzdr.

46. Sonra da,

kolay bir yakalayla onu kendimize doru ekmiizdir.

134
47.

48.

GECEY sizin iin bir elbise,

42

FURKAN SURES

uykuyu bir dinlenme ve gndz de kalkp dalarak,


alma zaman olarak klan Odur.

RAHMETNN nnde,

rzgrlar mjdeleyici olarak gnderen Odur.


Ve Biz gkten tertemiz bir su indirdik.
49. Onunla l bir memleketi diriltelim,
yarattmz birok hayvanlar ve insanlar sulayalm diye.
50. Ant olsun onlarn arasnda tekrar tekrar bunu anlattk,
t almalar iin.
Ancak yine de insanlarn birou,
nankrlk ederek ayak direttiler.

ER dileseydik her kente bir uyarc gnderirdik.


51.
52. yleyse inkrclara itaat etme!
Onlara kar bununla (Kuran ile) cihat et,
hem de byk bir cihat!..

53.

K DENZ birbirine salveren Odur;


bu tatl susuzluu giderici,
u da tuzlu ve acdr.
kisinin arasnda birbirlerine karmalarna engel ve
almaz bir snr koymutur.

54.

UDAN bir beer yaratan,


onu kan ba ve evlilik ba sahibi klan Odur.
Rabbin hereye gc yetendir.

55.

ALLAHtan baka eylere kulluk ediyorlar;

kendilerine fayda ve zarar veremeyecek eylere!


Kfir kii Rabbine kar tavr alandr.
56. Biz seni mjdeci
ve
uyarc olmaktan baka bir ey iin gndermedik.

25

42

FURKAN SURES

25

135

57. De ki; Ben buna karlk sizden hibir cret istemiyorum,


ancak;
Rabbinize giden yolu yol edinmek isteyen kimseler olunuz.
58.

SEN lmeyen O diriye gven! Onu vg ile tesbih et.

O kullarnn gnahlarndan haberdardr.


59. Gkleri, yeryzn ve ikisi arasnda bulunanlar,
alt gn iinde yaratan Odur.
Sonra Ar dahil tm kainata kanunlarn kurmutur.
O Rahmna gelince...
Onu bundan haberi olana sor!
60. Onlara: Rahmna secde edin denildii zaman;
Rahmn da neymi?
Biz senin bize emrettiine secde eder miyiz hi? dediler.
Bu onlarn nefretini arttrd.

61.

BLM 6

O (ALLAH) ycedir/mbarektir!

Gkyznde yldz kmeleri yapt.


Orada bir lmba (Gne) ve aydnlatc bir Ay kld.
62. Gece ile gndz birbiri ardnca getiren Odur.
t almak veya kretmek isteyen kimse iin!

63.
64.
65.
66.
67.

O Rahmnn kullar yeryznde mtevaz olarak yrrler.

Cahiller kendilerine lf attklar zaman;


Selm size! derler.
Onlar Rableri iin secde ederek ve kyamda durarak gecelerler.
Onlar yle derler:
Rabbimiz, cehennem azabn bizden uzaklatr.
phesiz onun azab, yapkan bir azap olmutur.
Oras kalacak bir yer ve bir makam olarak ne ktdr!
Onlar harcadklar zaman savurganlk etmezler
ve
cimrilik de etmezler.
Bu ikisinin arasnda dengelidirler.

136

42

FURKAN SURES

25

68. Onlar Allah ile birlikte baka bir ilha yalvarmazlar.


Hakl bir gereke (savunma durumu) olmadka,
Allahn haram kld can ldrmezler
ve
zina da etmezler.
Kim bunlar yaparsa ar bir cezayla karlanr.
69. Kyamet gn azap onun iin kat kat olur.
Horlanm olarak azabn iinde sonsuz kalr.
70. Ancak tvbe eden,
iman eden, faydal ii en iyi ekilde yapan baka!
te Allah onlarn ktlklerini iyiliklerle deitirir.
Allah ok balayandr, ok esirgeyendir.
71. Kim tvbe eder de faydal ii en iyi ekilde yaparsa,
phesiz o, tvbesi kabul edilmi olarak huzurumuza dner.
72. Onlar ki, yalan ahitlikte bulunmazlar.
Bo ve sama szlere rastladklar zaman,
vakarla (dikkate bile almadan) geip giderler.
73. Onlar ki, kendilerine Rablerinin ayetleri hatrlatld zaman;
onlara kar kr
ve
sar (ilgisiz) davranmazlar (hemen dikkat kesilirler).
74. Onlar ki; Rabbimiz, bize gzmz aydnlatacak eler
ve
ocuklar ltfet,
bizi bakalarna zarar vermemekte imam/nder kl derler.
75. te onlar, sabretmelerine karlk saraylarla dllendirilecekler.
Orada mutluluk ve selm/esenlik dileiyle karlanacaklar.
76. Orada srekli kalcdrlar.
Oras kalacak yer ve bir makam olarak ne de gzeldir!

77. ( NANANLARA) de ki:


Duanz (kendinizi aciz grerek Ondan istemeniz) olmasa,
Rabbim size ne diye deer versin? (Ve de inkrclara de ki:)
Gerek u ki, siz (Allahn mesajn/ayetlerini) yalanladnz:
Artk bu (azap),
kanlmaz olacaktr/yakanz brakmayacaktr!

43

FATIR SURES

35

FATIR SURES

ni Sras: 43 Mushaf Sras: 35 Mekki Sure 45 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

G KLER

ve

yeryzn yaratan,
melekleri;

ikier, er, drder kanatl/boyutlu eliler klan Allaha,


vgler olsun.

Yaratmada dilediini artrr.

2.

phesiz Allah hereye gc yetendir.

nsanlar iin Allahn at bir rahmeti tutan olamaz.

Onun tuttuunu da Ondan sonra ap salacak yoktur.

stn ve gl olandr, doru hkm/karar verendir.

3.

EY NSANLAR!

Allahn size olan (zerinizdeki eitli) nimetlerini hatrlayn.


Allahtan baka bir yaratc var m?
Gkten ve yerden size rzk veren!
Ondan baka lh/Tanr yoktur.

4.

yleyse, nasl oluyor da evriliyorsunuz?


Eer seni yalanlyorlarsa;

phesiz ki, senden nceki eliler de yalanland.


Sonunda iler Allah katna getirilir.

5.

EY NSANLAR!

phesiz ki, Allahn sz gerektir.

Dnya hayatnda aldanmayn/dnya hayat sizi aldatmasn.


Ve sakn,

o aldatc sizi Allah ile/Allah adna aldatmasn.

137

138
6.

43

FATIR SURES

phesiz ki eytan, size dmanlkta ok saldrgandr;

35

yleyse siz de onun dmanlna kar dikkatli olun!


O (eytan) kendi partisini/taraftarn,

7.

ancak alevli atein halkndan olmalar iin arr.

Onlar inkra saptlar. te onlar iin etin bir azap vardr.


man edenler ve iyi iler yapanlara ise,

bir balanma ve byk bir mkfat vardr.

8.

BLM 2

K T AMEL kendisine ssl grnen tekiler gibi olur mu?


O, yapt ktl iyi sanyor.

Muhakkak ki Allah;

(sapkl) dileyen/tercih eden kimseyi sapklkta brakr

ve

(hidayeti) tercih eden/dileyen kimseyi de doruya iletir.


yleyse, onlar hakknda zntye kaplma!

Gerekten Allah onlarn yapyor olduklarn en iyi bilendir.


9.

VE ALLAH rzgrlar gnderip de bulutlar kaldrandr.


Bylece onu l bir beldeye sreriz,

onunla lmnden sonra yeryzn diriltiriz.

te dirilerek kalk da byledir.

10. Kim stnlk istiyor ise stnlk tamamen Allahndr.

Gzel sz Ona ykselir, onu da salih amel/faydal i ykseltir.

Ktlk plnlar yapanlara ise etin bir azap vardr.


Oysa onlarn plnlar bozulur!

11. Allah sizi(n ilk yaratlnz) topraktan,


sonra nutfeden/embriyodan yaratt.

Sonra da iftler (ok sayda oluturduu aile) hline getirdi.

Bir diinin hamile kalmas ve dourmas,

ancak Onun ilmiyle/izniyle olur.

Bir canlnn uzun hayatndaki yaadklar


ve

bir canlnn ksa hayat mutlaka bir kitaba yazlmaktadr.


Gerekten bu, Allaha gre kolaydr.

43

FATIR SURES

35

12. ki deniz bir olmaz!


Bu tatldr susuzluu giderir, boazdan akar iimi kolaydr!
u da tuzludur boaz yakcdr!
Hepsinden de taptaze et yersiniz
ve
takndnz ss eyas karrsnz.
Gemileri orada sular yararak giderken grrsnz;
(Allahn) ltfundan aramanz ve kretmeniz iin!
13.

GNDZN iine geceyi ve gecenin iine de gndz salar.

Gnei ve Ay emri altna almtr.


Her biri, belirlenmi bir sreye kadar akp gidiyor!
Rabbiniz Allah ite budur!
Mlk/otorite Onundur.
Ondan baka yalvardnz/ardnz kimseler ise,
bir ekirdek zarna bile sahip deillerdir.
14. Onlara (bireyler istemek iin) dua etseniz/onlar arsanz,
duanz/arnz (isteklerinizi) iitmezler.
ayet iittiklerini dnseniz bile size cevap veremezler.
Ve onlar,
kyamet gnnde Allaha ortak komanz inkr ederler.
Hi kimse sana,
hereyden haberdar olan (Allah) gibi haber veremez.

BLM 3

Y NSANLAR! Sizler Allaha muhta olan fakirlersiniz.


Allah ise zengindir, vgye lyk olandr.
16. Dilerse sizi gtrr
ve
yepyeni bir halk getirir.
17. Bu Allaha gre zor bir i deildir.
15.

18.

139

HBR GNAHKAR bakasnn gnahn ekmez.

Yk ar gelen kimse ykn tamaya (bakasn) arsa,


akrabas dahi olsa hibir ey ondan tanmaz.

140

43

Sen ancak grmeden Rablerinden korkan

FATIR SURES

ve

35

namaza devam eden/eitim retime katlan kimseleri uyarp

sakndrrsn.

Kim temizlenip arnrsa,

ancak kendi nefsinin yarar iin arnp temizlenmitir.

Sonunda dn Allahn katnadr.

19.

KR ile gren bir olmaz!

20. Karanlk ile aydnlk bir deildir!

21. Glge ile kzgn scak bir deildir!


22. Dirilerle ller eit olmaz!

Geri Allah diledii kimseye iittirir;

sen ise kabirlerin iindeki kimselere iittiremezsin!

23. Sen sadece (dirileri/yaayanlar) uyaransn!


24. phesiz Biz seni gerek ile gnderdik,
mjdeleyici ve uyarc olarak!

Her milletin iinden bir uyarc gelip gemitir.

25. Eer seni yalanlyorlarsa,

onlardan nceki kimseler de yalanlamlard.


Elileri onlara apak delillerle, sahifelerle
ve

aydnlatc kitapla gelmilerdi.

26. Sonra Ben, inkr edenlerin tmnn hesabn grdm.

Benim onlar inkrm (cezalandrmam) naslm, bak gr?

27.

G RMEDN M?

BLM 4

Allah gkyznden bir su indirdi.

Bylece onunla renkleri deiik meyveler kardk.

Dalardan (geen); beyaz, krmz, renkleri deiik

ve

simsiyah (topraktan) yollar (kldk).

28. nsanlardan, canllardan ve davarlardan da;


ite byle, renkleri deiik olanlar vardr.

43

FATIR SURES

35

Kullar iinde ancak bilginler Allahtan gerei gibi korkar.

141

phesiz Allah; stn ve gl olandr, balayandr.

29. O (bilgin) kimseler ki;

Allahn kitabn gerei gibi/anlamaya alarak okurlar,

salt ikme ederler/namaza devam ederler.

kendilerine rzk olarak verdiklerimizden gizli ak datrlar


(ve onlar) asla batmayacak bir ticaret/alveri umarlar!

30. Allahn kendilerine cretlerini demesi


ve

ltfundan artrmas iin.


phesiz O;

ok balayandr, kr kabul ederek bol verendir.


31.

KTAPtan sana vahyettiimiz,

kendinden nceki kitaplar dorulayc/tasdik edici gerektir.

phesiz Allah; kullarndan haberdar olandr, grendir.

32. Sonra kitab, yeni yarattmz kimselere miras verdik.


Artk, onlardan kimi kendi kendine zulmedendir,
kimi orta yolda gidendir
ve

kimi de Allahn izniyle hayrlarda nde gidendir.


te byk ltuf/kazan budur!

33. Adn cennetleri!

Oraya girerler; orada, altn bilezikler ve inciler taknrlar.

Orada onlarn giysisi ipektir.

34. Dediler ki: Bizden znty gideren Allaha vgler olsun!


phesiz Rabbimiz; balayandr, ok karlk verendir.

35. O, kendi ltfundan, durulacak yurda bizi yerletirendir;


burada, bize hibir usanma da dokunmaz.

36.

NKR EDEN KMSELERE cehennem atei vardr.

Onlara, lsnler diye hkmedilmez ki lsnler!


Ve onlardan cehennem azab hafifletilmez.

Her bir nankr ite byle cezalandrrz!

37. Onlar orada feryat ederler: Rabbimiz! Bizi kar,

yapm olduumuz amellerin dnda faydal iler yapalm...

142

43

t alan kiinin t alaca kadar,

FATIR SURES

35

size bir mr vermedik mi/yaama hakk tanmadk m?

Size uyarc da geldi. yleyse tadn azab!

nk zalimler iin hibir yardmc yoktur.

38.

BLM 5

PHESZ ALLAH gn

ve

yerin gaybn bilendir.


Dorusu O,

gslerin zn de ok iyi bilendir.

39. Yeryzne sizi halifeler/birbirinin yerine geenler klan Odur.


yleyse kim inkra saparsa onun inkr kendi aleyhinedir.

nk Rableri katnda;

inkrclarn inkr, gazaptan baka bir ey artrmaz


ve

inkrclarn inkr, hsrandan baka bir ey artrmaz!

40. De ki:

Allahn yannda yalvardnz ortaklarnz grdnz m?

Bana gsterin, yeryznde ne yarattlar?

Ya da gklerde bir ortaklklar m var?

Veya onlara bir kitap vermiiz de,

onlar o kitaptan bir kant/delil zerinde midirler?

Aksine zalimler, birbirlerine sadece aldatma vadediyorlar.

41. phesiz Allah; gkleri ve yeryzn,

yklmasnlar diye kudreti altnda tutuyor.

Eer yklacak olsalar; ikisini ancak O tutar,


kendisinden baka hi kimse tutamaz.

phesiz O, ok sabrldr, balayandr.

42.

YEMNLERNN btn gcyle Allaha yemin ettiler:


Eer kendilerine bir uyarc gelirse,

herhangi bir milletten daha fazla doru yolda olacaklar diye.

Ancak kendilerine bir uyarc geldii zaman;

onlara nefretle katan baka bir katk salamad.

43

FATIR SURES

35

143

43. Yeryznde byklk tasladlar


ve
kt tuzak kurdular.
Kt tuzak,
sahibinden bakasna dolanmaz!
ncekilere uygulanan kuraldan bakasn m bekliyorlar?
Allahn snnetinde/uygulamasnda,
asla bir deiiklik bulamayacaksn.
44. Yeryznde gezip dolamadlar m ki?
Kendilerinden nceki kimselerin akbetinin/sonunun
nasl olduunu grsnler!
Halbuki onlar, bunlardan daha gl idiler.
Gkte
ve
yerde Allah ciz brakacak hibir ey yoktur.
phesiz O; ok iyi bilendir, gc yetendir.
45. Eer Allah;
kazandklar yznden insanlar hemen cezalandracak olsayd
yeryznn zerinde hibir canl brakmazd.
Ancak, onlar bir sreye kadar erteliyor.
Nihayet sreleri (sonlar) geldii zaman (artk ertelenmezler!)
phesiz Allah kullarn ok iyi grmektedir.

144

44

MERYEM SURES

19

MERYEM SURES

ni Sras: 44 Mushaf Sras: 19 Mekki Sure 98 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad.

( U); RABBNN, kulu Zekeriyaya rahmetini antr.


Bir zaman gizli bir seslenile Rabbine yalvard:
Rabbim! dedi; Gerekten bende kemik gevedi
ve
ihtiyarlkla da sam bam aard.
Oysa ben, sana dua etmekle mahrum olmadm, ey Rabbim!
5. Dorusu ben,
arkamdan gelecek yaknlarm adna endie ediyorum.
Eim de ksrdr. Bana kendi katndan bir dost armaan et.
6. Bana ve Yakub ailesine miras olsun.
Rabbim, onu raz olduun birisi kl.
7. Ey Zekeriya! Biz sana bir oul mjdeliyoruz.
Onun ismi Yahyadr.
Biz daha nce ona hibir ada klmadk.
8. Rabbim! dedi. Benim nasl olum olabilir?
stelik, eim ksr ve ben de yalanm iken.
9. te byledir dedi.
Rabbin buyurdu ki: Bu Bana gre kolaydr.
Nitekim daha nce sen de hibir ey deil iken,
seni yaratmtm.
10. Dedi ki: Rabbim! Bana bir delil ver.
(Allah) dedi ki:
Senin delilin, gece insanlarla konuamamandr;
sapasalam olduun halde!
11. O, mihraptan kavminin karsna kt;
onlara sabah ve akam tesbih etmelerini iret etti.

2.
3.
4.

44

MERYEM SURES

19

145

12. ( YDNDE): Ey Yahya! Kitab kuvvetlice tut (dedik).


Daha ok genken ona Hikmeti (problem zme bilimini) verdik.
13. Katmzdan ona bir acma duygusu ve temizlik verdik.
O korunan bir kul oldu.
14. Anne-babasna iyilik ediciydi ve isyankr bir zorba deildi.
15. Ona doduu gn,
lecei gn
ve
diri olarak yeniden kaldrlaca gn selm olsun!

16.
17.
18.
19.
20.

21.

BLM 2

TAPTA Meryemi de hatrla/Meryemden de bahset!


Hani bir zaman;
ailesinden ayrlp dou tarafnda bir yere ekilmiti.
Sonra onlardan yana kendisine bir perde ekmiti.
Biz de ona ruhumuzu (Melek Cebraili) gnderdik;
ona dzgn bir beer olarak grnd.
(Meryem) dedi ki: Gerekten ben senden Rahmna snrm,
eer saknan bir kul isen (bana yaklama)!
Dedi ki: Ben yalnzca Rabbinin elisiyim;
sana tertemiz bir oul armaan etmek iin geldim.
Dedi ki: Benim nasl olum olabilir?
Bana hibir beer dokunmam
ve
ben de zina/iffetsizlik etmemiken!
(Ki ben asla, Allahn koyduu snr/haddi amadm!)
(Melek) te byledir dedi.
Rabbin buyurdu ki: O, Bana gre kolaydr.
Onu insanlara bir delil
ve
katmzdan bir rahmet klmamz iin (byle yaptk).
Bu i olmu bitmitir.

22. (
ERYEM) ona (saya) gebe/hamile kald.
Sonra onunla uzak ssz bir yere ekildi.

146

44

MERYEM SURES

23. Derken doum sancs onu hurma dalnn altna srkledi.

19

Dedi ki: Ne olurdu ben bundan nce lseydim de,


unutulup gitmi olsaydm!

24. (Aacn) alt tarafndan (bir sesle) kendisine seslenildi:

zlme! Rabbin (imen iin) alt yannda bir su ark var etti.

25. Hurma daln kendine doru silkele;

stne henz olgunlam taze hurma dklsn.

26. Artk: Ye ve i; Gzn aydn olsun!

Eer insanlardan birisini grrsen, de ki:

Ben Rahmna oru adadm:

Bugn hibir insanla konumayacam.

27.

BYLECE onu (say) tayarak kavmine geldi.

Dediler ki; Ey Meryem! Gerekten tuhaf bir eyle geldin.

28. Ey Harunun kzkardei!

Baban kt bir kii deildi ve annen de iffetsiz biri deildi.

29. Onu (say) gsterdi.

Dediler ki: Biz beikteki bebekle nasl konuuruz?!

30. (sa) dedi ki: phesiz, ben Allahn kuluyum.


Bana kitap verdi ve beni nebi/peygamber kld.

31. Nerede bulunursam bulunaym beni faydal kld.


Bana namaz klmay,

(retim ve ticaret yaparak) zekat vermeyi emretti.


Sa olduum srece...

32. Ve anneme hrmet etmemi/saygl davranmam istedi.


Ve beni bakaldran/bir zorba yapmad.

33. Doduum gn, leceim gn


ve

diri olarak yeniden kaldrlacam gn selm zerimedir.

34.

TE, MERYEM OLU sa!

Hakknda ayrla dtkleri konunun gerei budur!

35. Allahn ocuk edinmesi (baba olmas) olacak ey deildir.


Her trl ihtiyatan uzaktr.

Bir ie hkmettii zaman ona sadece ol der,

o da hemen olumaya balar.

44

MERYEM SURES

19

147

36. (sa dedi ki): phesiz ki Allah; benim ve sizin Rabbinizdir.


Ona kulluk edin. Dosdoru yol ite budur!
37. Daha sonra gruplar kendi aralarnda ayrla dtler.
Artk o inkr eden kimselerin vay haline!
Byk bir gn grmekten dolay...
38. Ne gzel iitirler ve ne gzel grrler Bize geldikleri gn!
Fakat bugn o zalimler apak bir sapklk iindedirler.
39. Pimanlk gnne kar onlar uyar, o zaman i bitirilir.
Onlar gaflet iindedirler ve inanmyorlar.
40. phesiz Biz yeryzne ve zerinde bulunanlara vris oluruz.
Ve onlar, Bizim katmza dndrlecekler.

41.
42.

43.
44.
45.

46.

47.

BLM 3

TAPTA BRAHM de hatrla!


Gerekten o ok doru bir nebi/peygamber idi.
Hani bir zaman babasna dedi ki: Ey babacm!
Niin iitmeyen, grmeyen
ve
sana hibir fayda vermeyen eylere kulluk ediyorsun?
Ey babacm!
phesiz sana gelmeyen bir ilim bana geldi.
yleyse bana uy ki, seni dzgn bir yola ulatraym.
Babacm!
eytana kulluk etme!
phesiz eytan Rahmna kar isyankr olmutur.
Babacm!
Ben Rahmnn katndan sana,
bir azabn dokunmasndan korkuyorum.
O zaman eytann dostu olursun.
Dedi ki: Ey brahim!
Sen benim ilhlarmdan/tanrlarmdan yz m eviriyorsun?
Eer vazgemezsen muhakkak seni taa tutarm.
Uzunca bir sre benden uzak dur.
(brahim) Sana selm olsun dedi.
Rabbimden senin iin balanma dileyeceim.
nk O bana kar ok ltufkrdr.

148

44

MERYEM SURES

19

48. Ben sizden


ve sizin,
Allahtan baka yardma ardklarnzdan da uzaklayor,
yalnz Rabbime yneliyorum.
Umulur ki, Rabbime ynelmekle mahrum olmam.
49. Bylelikle onlar
ve
onlarn Allahn yannda taptklarn terkedince,
Biz de ona (olu) shak ve (torunu) Yakubu verdik.
Ve her birini (Allahn mesajlarn ileten) peygamber kldk.
50. Onlara rahmetimizden armaanlar verdik.
Onlara yce bir doruluk dili verdik.

51.

BLM 4

K TAPTA MUSAYI da zikret.

phesiz o temizlenmi
ve
gnderilmi (elilerimizden) bir peygamber/nebi idi.
52. Ona Trun (Sina Dann) sa tarafndan seslendik
ve
zel konumak iin onu yaklatrdk.
53. Rahmetimizden dolay,
ona kardei Harunu da bir eli olarak armaan ettik.
54.

TAPTA SMAL de oku!


phesiz o, sznde duran birisi idi.
Gnderilmi bir eli idi.
55. Ailesine namaz klmay ve zekt vermeyi sylerdi.
O, Rabbi katnda raz olunmu idi.

56.
TAPTA DRS de zikret! phesiz o, ok doru bir eliydi.
57. Biz de onu ykseke bir yere kardk.
58.

TE BUNLAR (yukarda anlattmz eliler),


Allahn kendilerine nimet verdii elilerden;

44

MERYEM SURES

19

demin soyundan, Nuh ile beraber tadklarmzdan,

149

brahim ve srailin (Yakubun) soyundan,

doru yolu gsterdiimiz ve setiimiz kimselerdendirler.

Onlara Rahmnn ayetleri okunduu zaman,

alayarak secdeye kapanrlard.

59. Onlardan sonra arkalarndan yle bir nesil geldi ki,


Salt/Namaz zayi ettiler (gereken nemi vermediler)
ve

ehvetlerine uydular.

Azgnlklarnn cezasyla karlaacaklardr.

60. Ancak tvbe eden, iman eden


ve

salih amel/faydal ileri en iyi ekilde yapanlar hari,

ite onlar cennete girerler ve hibir hakszla uratlmazlar.

61. Rahmnn kullarna gyaben vadettii,


Adn cennetlerine girerler.

phesiz Onun sz yerine gelecektir.

62. Orada bo sz iitmezler, yalnzca Selm (szn iitirler).


Orada onlar iin rzklar sabah ve akam hazrdr.

63. Kullarmzdan korunup saknan kimseye,


miras vereceimiz cennet ite budur!

64. (

VE MELEKLER): Biz ancak Rabbinin emri ile ineriz.

nmzde, arkamzda

ve

bu ikisinin arasndaki olan herey Ona aittir.


stelik Rabbin unutkan deildir.

65. Gklerin, yeryznn ve ikisi arasnda bulunanlarn Rabbidir.


Ona ibadet et. Ona ibadet etmekte sabrl ol!

Hi Onun bir ada (Allah ismiyle arlan birinin) olduunu


biliyor musun?

66.

BLM 5

B TN bunlara ramen insan der ki:

ldkten sonra m tekrar diri olarak karlacam?!

150

67. nsan hi dnmyor mu?

44

MERYEM SURES

19

Daha nce hibir ey deilken Biz kendisini yarattk!

68. Rabbine ant olsun mutlaka onlar ve eytanlar toplayacaz.


Sonra onlar cehennemin evresinde hazr bulunduracaz,

diz km bir halde...

69. Sonra her gruptan,

Rahmna kar kmakta en inat hangisi ise ayracaz.

70. Sonra phesiz Biz;

oraya atlmaya uygun olan kimseleri daha iyi biliriz.

71. Sizden oraya uramayacak yoktur.

Bu Rabbinin zerine ald kesinlemi bir karardr.

72. Sonra saknp korunan kimseleri kurtarrz,

zalimleri de diz st km olarak orada brakrz.

73.

AIK AIK ayetlerimiz onlara okunduu zaman,

inkrc kimseler, iman edenlere dediler ki:

ki topluluktan hangisinin makam daha hayrl


ve

meclisi daha deerlidir?

74. Onlardan nce nice kuaklar helk ettik.

Onlar eyaca ve gsterie daha almlydlar!

75. De ki:

Kim sapklk iinde ise Rahmn ona mhlet verdike verir.

Nihayet kendilerine sz verileni grdkleri zaman,


yer olarak kimin daha kt ve

ordu olarak kimin daha zayf olduunu derhal bileceklerdir.

76. Allah doru yola giren kimselerin hidayetini artrr.


Srekli olan faydal iler ise;

mkfata Rabbinin katnda daha hayrldr,


varlacak yer bakmndan da daha iyidir.

77.

AYETLERMZ inkr eden u kimseyi grdn m?


Dedi ki: Elbette bana mal ve ocuk verilecektir.

78. O gayba m tank oldu


veya

Rahmnn katndan bir sz m ald?

44

MERYEM SURES

19

151

79. Hayr hayr, yle deil!


Dediklerini yazacaz ve onun iin azab uzattka uzatacaz.
80. Onun dediklerine Biz vris oluruz
ve
kendisi tek bana Bize gelir.
81. Allah ile birlikte baka ilhlar/tanrlar edindiler;
kendilerine destek olsun diye!
82. Hayr hayr! (Taptklar eyler) onlarn tapnlarn/ibadetlerini
inkr edecekler ve onlara kar olacaklar!

83.
84.
85.
86.
87.

BLM 6

RMEDN M? Biz eytanlar inkrclara gnderdik,


onlar oynatp kkrtyorlar.
yleyse onlar hakknda acele etme!
Biz onlar iin saydka sayyoruz.
O gn korunup saknanlar,
ikramla toplayp Rahmna gtrdmz gn,
sulular da yaya ve susam olarak cehenneme sreriz.
Rahmnn katnda bir ahit edinen kimseden bakalar,
efaate malik/sahip olamazlar.

88. AHMAN ocuk edindi dediler.


89. Ant olsun, irkin bir eyle geldiniz.
90. Neredeyse, o szden dolay gkler atlayacak,
yeryz yarlacak ve dalar yklarak dalacaklard!
91. Rahmn iin ocuk iddia etmeleri yznden!..
92. ocuk edinmek Rahmna yakmaz!
93. Gklerde ve yeryznde bulunanlarn hepsi,
Rahmna yalnzca bir kul olarak gelecektir.
94. Ant olsun ki, onlar kuatm ve iyice saydka saymtr!
95. Onlarn hepsi kyamet gn tek bana Ona gelecektir.
96.

EREK U K;
iman eden ve faydal ii en iyi ekilde yapanlara gelince,
Rahmn onlar iin bir sevgi klacaktr.

152
97.

44

MERYEM SURES

ONU (Kuran) senin lisannla indirerek kolaylatrdk,

saknanlar onunla mjdelemen


ve
inat bir kavmi uyarman iin...
98. Onlardan nce nice kuaklar helk ettik,
onlardan hibirini hissedip gryor musun?
Veya onlara ait bir fslt iitiyor musun?

19

45

TAHA SURES

20

153

TAHA SURES

ni Sras: 45 Mushaf Sras: 20 Mekki Sure 135 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.

Ta. Ha.
(

E Y MUHAMMED/EY NSAN!)

Kuran sana zorluk ekmen iin indirmedik!

3.

Ancak korkan kimse iin bir t olarak indirdik.

5.

Rahmn, Ar dahil tm kainata kanunlarn kurmutur.

4.

6.
7.

Yeryzn ve yce gkleri yaratan tarafndan indirilmedir.


Gklerde ve yeryzndekiler, ikisi arasnda olanlar

ve

nemli topran altnda bulunanlar Onundur.

Sesini ykseltsen de ykseltmesen de phesiz O,

gnlnde sakladn da bilir, hatta daha gizlisini de...

8.

Allah ki, Ondan baka lh/Tanr yoktur.

9.

MUSANIN haberi sana ulat m?

En gzel isimler Ona aittir.

10. Hani o bir ate grmt, ailesine dedi ki:


Siz durup bekleyin ben bir ate grdm;

belki ondan size bir kor getiririm

veya

atein yannda bir yol gsteren bulurum.

11. O, atein yanna geldii zaman; Ey Musa! diye seslenildi:

12. phesiz Ben, Ben senin Rabbinim!

Ayakkablarn kar, nk sen mukaddes vadide Tuvdasn.

13. Ben seni setim, imdi sen vahyedilecekleri dinle!


14. phesiz Ben, Ben Allahm!

Benden baka Tanr/lh yoktur, yleyse yalnz Bana kul ol!

154

45

TAHA SURES

20

yi bil, Beni zikretmek/Beni hatrlamak (emirlerimle birlikte):


Namaz gerei gibi klmak(Kuran anlayarak srekli okumak)tr.
15. Kyamet saati muhakkak gelecektir.
Ben onu(n gelip atma zamann) gizli tutuyorum,
ki herkes yaptnn karln bulsun!
16. yleyse ona (kyamet saatinin geleceine) inanmayan
ve
drtlerine/isteklerine/nefsine uyan kimse,
sakn seni ondan (ona inanmaktan) alkoymasn,
yoksa mahvolursun.

17. A ELNDEK nedir, Ey Musa?


18. Dedi ki: O benim asamdr;
ona dayanrm, onunla davarlarma yaprak silkelerim.
Onun bana baka yararlar da vardr.
19. Allah dedi ki: Onu yere at, Ey Musa!
20. Onu yere att, bir de ne grsn, koan bir ylan oluverdi!
21. (Allah) dedi ki: Onu al ve korkma;
onu ilk durumuna dndreceiz.

LN koltuunun altna sok,


bir leke/kusur olmakszn bembeyaz ksn;
baka bir ayet/mucize olarak!
23. yle ki, byk ayetlerimizden birini sana gsterelim.
24. Firavuna git. nk o, iyice azmtr.
22.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

BLM 2

ABBM! dedi. Gsm bana a.


imi bana kolaylatr.
Ve dilimden dm z ki;
szm anlayp kavrasnlar.
Ailemden bana bir yardmc ver:
Kardeim Harunu.
Beni onunla destekleyip srtm/arkam glendir.
Onu, iimde ortak kl.

45

TAHA SURES

20

33. Bylece, Seni oka ululayalm/tesbih edelim.

155

34. Ve Seni oka analm.

35. phesiz Sen, bizi grensin!

36. (Allah) dedi ki: Sana istediin verildi, Ey Musa!


37.

ANT OLSUN,

baka bir kere daha sana ltufta bulunmutuk.

38. Hani vahyedileni annene vahyetmitik:

39. Onu sanda koy, akntya/suya brak ki, su onu sahile atsn.
Bana
ve

ona dman olan onu alsn.

zerine Benden bir sevgi koydum,


gzetimimde yetitirilmen iin.

40. Hani, kzkardein geziniyordu!..

Ona bakacak birisini size gstereyim mi? diyordu.


Bylece gz aydn olsun

ve

zlmesin diye seni annene geri verdik.

Sen, birini kazara katletmitin de seni gamdan kurtarmtk.

Aa karacak olaylarla (yaptklarnla) seni aa karmtk.

Medyen halk iinde de yllarca kaldn.

Sonra belirlenmi bir vakitte buraya geldin Ey Musa!

41. Seni kendim iin setim.


42.

SEN ve kardein ayetlerimle gidin


ve

Beni anmakta/dile getirmekte geveklik etmeyin/ekinmeyin!

43. kiniz Firavuna gidin. nk o, iyice azmtr.

44. Ona yumuak (kalbine tesir edecek) uygun sz syleyin!


Belki o dnp t alr veya korkup saknr.

45. Dediler ki:

Rabbimiz! Onun bize saldrmasndan,

yahut azgnlk yapmasndan korkuyoruz.

46. (Allah) buyurdu ki: Korkmayn!

nk Ben ikinizle beraberim, iitirim ve grrm.

156

45

TAHA SURES

47. Haydi ona gidin ve deyin ki:


Gerekten biz Rabbinin iki elisiyiz.
srailoullarn bizimle birlikte gnder, onlara azap etme.
Sana Rabbinden bir ayet/mesaj getirdik;
Doru yola tbi olan kimseye selm olsun!
48. Gerekten bize vahyolundu ki;
yalanlayan ve yz eviren kimseye azap edilecektir.

20

49. ( RAVUN) dedi ki: O halde sizin Rabbiniz kim ey Musa?


50. Dedi ki: Rabbimiz hereye (btn canllara),
yaratln (uygun suretini) verendir.
Sonra (gnderdii rehber ile) doru yolu gsterendir.
51. (Firavun) dedi ki: yleyse nceki nesillerin durumu nedir?
52. (Musa) dedi ki:
Onlarn bilgisi Rabbimin katndaki bir kitaptadr.
Rabbim armaz ve unutmaz.
53.

O, ARZI sizin iin bir beik kld, orada sizin iin yollar at.

Gkyznden su indirdi.
Bylece onunla eit eit bitkilerden iftler kardk.
54. Yiyiniz ve hayvanlarnz otlatnz.
phesiz bunda akl sahipleri iin ayetler vardr!

55.

56.

BLM 3

S Z ondan (topraktan, sudan ve eitli elementlerden) yarattk ve


sizi (tekrar) oraya (topraa) dndrrz.
Ve baka bir kere daha,
(kyamet gn) sizi oradan (topraktan) karrz.

EREK U K;
ayetlerimizin tmn ona (Firavuna) gsterdik,
yine de yalanlad ve (eytanlaarak yalannda) diretti.
57. (Firavun) dedi ki:
Sihrinle bizi yurdumuzdan karmak iin mi bize geldin
Ey Musa?

45

TAHA SURES

20

58. Biz de sana mutlaka onun gibi bir by getireceiz.

157

imdi sen, seninle bizim aramzda bir buluma yeri


ve

zaman ayarla.

Bizim ve senin muhalefet etmeyecein uygun bir yer olsun.

59. (Musa) dedi ki: Buluma zamanmz;

Bayram Gn kuluk vaktinde insanlarn topland an olsun!

60. Firavun dnp gitti, tuzan toplad, sonra geldi.


61. Musa onlara dedi ki: Yazklar olsun size!

Allaha kar yalan uydurup da iftira etmeyin.

Sonra bir azap ile sizin kknz kurutur.


Dorusu iftira eden kimse kaybetmitir!

62. Bunun zerine ilerini aralarnda tarttlar


ve

gizlice, fsldaarak konutular.

63. Dediler ki: Bu ikisi bycdr.

Byleri ile sizi yurdunuzdan karmay istiyorlar


ve

emsalsiz tarikatnz/ilerinizi ykmak istiyorlar.

64. Onun iin tuzanz toplayn sonra da sra halinde gelin.


Ant olsun, bugn stn gelen kimse kazanl kmtr.

65.

DEDLER K:

Ey musa! Ya sen at, ya da nce atan kiiler biz olalm.

66. (Musa) Hayr! dedi Siz atn.


Bir de ne grsn!

Onlarn attklar eyler (ii civa dolu ylan cesetleri),

bilimsel nedenlerle (kzgn zemin zerinde) hareket ediyor.

67. Musa, iinde bir tr korku hissetti.

68. Korkma! dedik. phesiz sen, stn gelecek olan sensin!

69. Sa elindekini at, bu onlarn yaptklarn yutacaktr.


nk onlarn yaptklar yalnzca bir sihir hilesidir.

Sihirbazlar, nerede olursa olsun sana kar kazanamazlar.

70.

SHRBAZLAR secdeye kapandlar:

Harunun ve Musann Rabbine iman ettik dediler.

158

45

71. (Firavun) dedi ki:

TAHA SURES

20

Ben size izin vermeden nce ona inandnz ha!

phesiz o, size sihri reten bynzdr.

Ant olsun ellerinizi ve ayaklarnz aprazlama keseceim.


Ve elbette sizi hurma dallarna asacam!

Hangimizin azab daha iddetli ve srekli imi bileceksiniz!

72. Dediler ki: Seni asla bize gelen apak delillere


ve

bizi yaratana tercih etmeyeceiz.

Yapacan yap/elinden geleni ardna koyma!

Sen yalnzca bu dnya hayatnda istediini yapabilirsin!

73. phesiz biz Rabbimize iman ettik, hatalarmz


ve

bize zorla yaptrdn sihri/hileyi balamas iin!


Allah daha hayrl ve daha kalcdr.

74.

PHESZ K: Kim sulu olarak Rabbine gelirse,

onun iin cehennem vardr;

orada lmez ve yaamaz/oradaki yaama yaamak da denmez.

75. Kim de faydal ii en iyi ekilde yapm bir mmin olarak,


Ona (Allahn huzuruna) gelirse,

ite onlar; onlar iindir en yksek dereceler!

76. Zeminlerinden rmaklar akan Adn cennetleri,


orada srekli kalcdrlar.

Temizlenip arnan kimsenin mkfat ite budur!

77.

BLM 4

A NT OLSUN/gerek u ki, Musaya yle vahyetmitik:

Kullarm geceleyin yrye geir,

sonra; (asanla vurarak) denizde onlara kupkuru bir yol a,

yetiilmekten/yakalanmaktan korkmadan ve endie etmeden.

78. Firavun ordularyla onlarn peine takld.

Derken denizden onlar rten ey rtverdi.

79. Firavun kavmini saptrd ve onlar doru yola gtrmedi.

TAHA SURES

45
80.

20

EY SRALOULLARI! Sizi dmannzdan kurtardk

159

ve

Trun sa tarafn size buluma yeri olarak belirledik.


Size helva ve bldrcn indirdik/yarattk.

81. Size rzk olarak verdiklerimizin temiz olanlarndan yiyin


ve

bu konuda haddi ap azgnlk etmeyin.

Yoksa gazabm zerinize ker.

Gazabm kimin zerine kerse;


o,

kesinlikle tepetaklak yuvarlanmtr.

82. phesiz Ben ok balaycym; tvbe eden, inanan


ve

salih amel/faydal ileri en iyi ekilde yapan,

sonra da doru yola gelen kimseye kar!

83. EN kavminden abucak ayrp getiren nedir Ey Musa?

84. Dedi ki: Onlar benim peimde(yolum zere)ler.


Rabbim, raz olman iin Sana acele geldim.

85. (Allah) dedi ki:

Biz senden sonra kavminin gereini aa kardk.


Samiri onlar saptrd.

86. Musa, ok kzgn ve zntl olarak derhal kavmine dnd.


Ey kavmim! dedi.

Rabbinizin size verdii gzel ahit/sz hounuza gitmedi mi?!

Yoksa sz/ahit (veya aranzdan ayrlmam) size uzun mu geldi?

Rabbinizden zerinize bir gazabn kmesini mi istediniz?


Bana verdiiniz szden de caydnz?

87. Dediler ki:

Sana verdiimiz szden kendi irademizle caymadk.

O kavmin ss eyasndan baz arlklar yklenmitik.

te onlar (kzgn ateteki kalba) attk,

ayn ekilde Samir de att.

88. O, onlara brmesi olan bir buza heykeli ortaya kard.


Ve bunun zerine onlar da (birbirlerine) dediler ki:

te bu, sizin de Musann da ilh/tanrsdr, ama o unuttu.

160

45

TAHA SURES

89. Grmyorlar m ki? Kendilerine bir szle cevap veremez.


Kendilerine ne bir zarar
ve
ne de bir fayda vermeye gc yetmez.

90.

91.
92.
93.
94.

95.
96.

97.

20

BLM 5

D AHA NCE Harun kendilerine demiti ki: Ey kavmim!

Onunla (heykelle) siz (verdiiniz szde) aa karldnz.


phesiz sizin Rabbiniz Rahmndr.
yleyse bana uyun ve emrime itaat edin.
Dediler ki: Musa bize dnnceye kadar,
ona eilmekten/tapnmaktan vazgemeyeceiz.
(Musa) dedi ki:
Ey Harun! Onlarn saptklarn grdnde seni ne engelledi?
Bana neden tbi olmadn? Emrime isyan m ettin?!
(Harun) dedi ki:
Ey anamn olu! Sakalm ve sam bam tutma!
Ben, srailoullar arasna ayrlk soktun
ve
szm gzetmedin demenden korktum!
(Musa) dedi ki: Ya senin kastn/maksadn nedir, ey Samir?
(Samir) dedi ki: Ben onlarn grmediklerini grdm
(ben bu dini herkesten ok iyi biliyorum
veya
Msrda bu iin, heykel yapmann tekniini rendim).
Elinin yoluna/izine (ok iyi bildiim dinine; retilerine, eserine),
nce sk skya sarldm
ve
sonra braktm (elinin retilerini terkettim!)
te, canm byle istedi/durum bundan ibaret!
(Musa) dedi ki: Defol git!
Hayatn boyunca bana dokunmayn diyeceksin.
Ayrca senin iin, bir buluma zaman vardr;
ondan asla geri braklmayacaksn.
nnde eilerek,
sayg gsterdiin/tapndn u tanrna/ilhna bir bak!

45

TAHA SURES

161

20

Biz onu yakacaz,


sonra da ufalanm olarak denize savuracaz.
98. Sizin ilhnz ancak kendisinden baka lh olmayan Allahtr.
(O Allah ki), ilimce hereyi kuatmtr.
99.

TE BYLECE, sana gemiin haberlerinden anlatyoruz.


Ant olsun, sana katmzdan bir t verdik.
100. Kim ondan yz evirirse,
phesiz o, kyamet gn kt bir yk yklenir.
101. O ykn altnda srekli kalcdrlar.
Kyamet gn onlar iin ne kt bir yktr o!
102. O gn Sra flenir ve o gn sulular,
yzleri-gzleri gmgk bir halde toplayp sreriz!
103. Kendi aralarnda; Sadece on (gn) kaldnz diye fsldarlar.
104. Onlarn dediklerini Biz daha iyi biliriz.
Tutulan yol olarak, en iyi olanlar da der ki:
Sadece bir gn kaldnz!

BLM 6

E SANA dalardan soruyorlar, de ki:


Rabbim onlar kl gibi savuracak.
106. Yerlerini dmdz (edip) bo brakacaktr.
107. Orada, bir erilik ve bir tmsek gremezsin.
105.

GN arana uyarlar; ki ondan hibir sapma yoktur.


Rahmn iin sesler kslmtr.
Artk bir fslt dnda ses iitemezsin!
109. O gn efaat fayda vermez,
Rahmnn kendisine izin verdii
ve
sznden raz olduu hari!
110. O (Allah) onlarn, nlerindekini ve arkalarndakini bilir.
Onlar ise ilimce onu kavrayp kuatamazlar.
111. Yzler, gzeten ve yneten diriye boyun emitir.
Bir zulm yklenen kii perian olmutur.

108.

162

45

TAHA SURES

20

112. Kim mmin olduu halde faydal ii en iyi ekilde yaparsa,


bir zulmden ve hakknn inenmesinden korkmaz.

113. TE BYLECE; onu Arapa Kuran olarak indirdik


ve
iindeki uyarlar deiik biimlerde tekrarladk;
belki ekinirler
ya da
bu yntem onlar bir bilgi/ilim edinmeye sevkeder.
114. Gerek hkmdar olan Allah ycedir!
Sana vahyi tamamlanmadan,
o Kuran ile (hkm vermede) acele etme!
De ki; Rabbim, ilmimi/bilgimi artr!
115.

ANT OLSUN, nceden deme de ahit vermitik.


Ancak o unuttu ve onda bir azim bulamadk.

BLM 7

AN, Biz meleklere buyurmutuk:


demi selamlayn/nnde sayg ile eilin!
blis dnda hepsi derhal selamladlar. O diretti.
117. Ey dem! dedik. Bu sana ve eine bir dmanlk yapp,
sakn sizi cennetten karmasn! Sonra ok sknt ekersin!
118. phesiz ki orada a ve plak kalmayacaksn.
119. Orada susamayacaksn
ve ykselen gnein scandan etkilenmeyeceksin.
116.

120.

NHAYET eytan ona vesvese verdi; Ey dem! dedi:

Sana sonsuzluk aacn


ve
gcn yitirmeyecek bir mlk/krall gstereyim mi?
121. Ondan ikisi de yediler.
Bylece hemen plaklklar kendilerine grnverdi.
Cennet yaprayla zerlerine rtmeye baladlar.
dem, Rabbine asi oldu da (bana gelenlere) arp kald.

45

TAHA SURES

163

20

122. Sonra Rabbi onu seti,


tvbesini kabul etti ve onu doru yola iletti.
123. (Allah) buyurdu ki: kiniz de oradan aa inin.
Birinizin dierinize yapabilecei dmanla dikkat ederek!..
Benden size bir klavuz geldiinde,
kim klavuzuma tbi olursa sapmaz ve skntya dmez.
124. Kim Benim zikrimden yz evirirse;
onun iin stres dolu/skc/mutsuz bir hayat vardr
ve kyamet gn onu kr olarak harederiz.
125. Rabbim dedi:
Beni niin kr olarak harettin? Oysa ben grr idim.
126. (Allah) buyurdu ki: te byledir. Ayetlerimiz sana geldi.
Oysa sen onlar unuttun (grmezlikten geldin).
Sen de bugn ite byle unutulursun.
127. te Biz lszce davrananlar
ve
Rabbinin ayetlerine inanmayanlar byle cezalandrrz.
Elbette, ahiret azab daha iddetlidir ve sreklidir/sonsuzdur.

128.

BLM 8

KENDLERNDEN NCE nice kuaklar helk etmemiz,

onlar doru yola getirmedi mi?


Onlarn barndklar yerlerde dolayorlar!
phesiz bunda akln kullananlar iin ayetler vardr.
129. Eer Rabbinden sylenmi bir sz
ve
belirlenmi bir sre olmasayd,
hemen yaptklarnn karln grrlerdi.
130. Onlar ne derse desin sen katlan/yoluna devam et/sabrl ol.
Rabbin hereyi gzel yapt, sen de ona karlk (bireysel olarak),
(Farz Namazlar ncesi, Nafile [Snnet] Namaz klarak) ibadet et;
Gne domadan nce (Sabahn Nafilesini/Snnetini)
ve batmadan nce (kindi Namaz Snnetini klarak tesbih et).
Gecenin anlarnda (Akam, Yats, Teheccd Snnet[Nafile]lerini) ve
gnn blmlerinde de (le ncesi, sonras ve Kuluk vaktinde).
Belki (bylece) honut kalrsn/mutlu olursun!

164

45

TAHA SURES

20

131. Onlardan bazlarn (geici olarak) faydalandrdmz,


dnya hayatnn ssne gzlerini dikme;
kendisiyle (mal, mlk, lks hayat gibi)
onlar aa karmak iin izin verdiimiz eylere (imrenme)!
Rabbinin rzk daha hayrldr
ve
daha kalcdr.
132. Ailene namaz klmalarn syle,
kendin de ona dayan/ona devam et/vakitleri aksatmadan kl!
Biz senden bir rzk istemiyoruz.
Gzel sonu takvanndr!
133.

YNE DE (ayetlere inanmayanlar) dediler ki:

Bize kendi Rabbinden bir gsterge/mucize getirmesi


gerekmez miydi?
nceki sahifelerde/kitaplarda bulunan
ak belgeler/mucizeler,
onlara gelmedi mi/haberleri olmad m?
134. Eer Biz onlar bundan nce bir azapla helk etseydik,
muhakkak derlerdi ki:
Rabbimiz!
Bize bir eli gnderseydin de zillete dmemizden
ve
rezil olmamzdan nce (uyarsaydn da) ayetlerine uysaydk.
135. De ki:
Herkes gzetlemekte. Siz de gzetleyin!
Yaknda bileceksiniz,
dzgn/doru yolun sahipleri kimlermi?
Ve doru yola ulam olan kimmi?

46

VAKIA SURES

56

165

VAKIA SURES

ni Sras: 46 Mushaf Sras: 56 Mekki Sure 96 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

EKLENEN olay gerekletii zaman;


onun gerekletiini yalanlayacak kimse yoktur.
Alaltcdr, ykselticidir.
Yeryz sarsldka sarsld;
dalar serpildike serpildii,
derken, toz duman halinde savrulduu zaman,
sizler snf olmusunuzdur.

8.
AIN arkadalar! Nedir o, san arkadalar?
9. Solun arkadalar! Nedir o, solun arkadalar?
10. Ve yarp ileri geenler de nclerdir!
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

TE ONLAR, yaknlatrlm olanlardr.


Nimetlerle donatlm mutluluk cennetlerinde;
bir blm evvelkilerdendir,
bir blm de sonrakilerden.
Mcevherlerle ilenmi tahtlar zerindedirler,
onlarn zerinde karlkl olarak yaslanrlar.
evrelerinde srekli hizmete adanm hizmetiler dolarlar;
testilerle, ibriklerle ve bir kaynaktan doldurulmu kselerle...
Ondan balar armaz ve akllar gitmez.
Beenip setikleri meyveler.
Canlarnn ektii ku eti.
Ve en gzel gzl eler;
sedefte gizlenmi inciler gibi!
Yapm olduklarna bir karlk olarak!
Orada duymazlar; ne bo, ne de gnaha yol aan bir sz!
Dedikleri yalnzca: Selm, selm!dr.

166
27.

KTABI sandan verilenler;

46

VAKIA SURES

56

nedir o, kitab sandan verilenler?

28. Dikensiz meyve dolu kiraz aalar arasnda,


29. dallar sarkm dizili muzlar arasnda,
30. yaylp uzam glgeler altnda,
31. alayarak akan su kenarnda

32. ve daha pek ok meyveler arasnda;

33. ne koparlp tkenmi, ne de yasaklanm.


34. Ykseltilmi deklerle!

35. Gerek u ki, Biz onlar yeniden yarattk.


36. Onlar genletirdik,

37. elerine tutkun, hepsi ayn yata.


38. Kitab sandan verilenler iin!

39.

BLM 2

B R BLM ncekilerdendir,

40. bir blm de sonrakilerden.


41.

KTABI solundan verilenler;

nedir o kitab solundan verilenler?

42. Hcrelere ileyen bir scaklk ve kaynar su iindedirler.


43. Kapkara bir dumann glgesinde,

44. ne serindir, ne de ferahlatc!

45. nk onlar, bundan nce varlkla marm olanlard.


46. Byk gnah ilemekte srar ediyorlard.

47. Ve diyorlard ki:

Biz lp de toprak
ve

kemik yn olduktan sonra, biz mi diriltilecek miiz?!

48. nceki atalarmz da m?!..


49. De ki:

phesiz ncekiler de sonrakiler de.

50. Belli bir gnn belirli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardr.


51. Sonra siz ey yalanc sapklar!

52. Elbette zakkum olan aatan yiyeceksiniz.

46

VAKIA SURES

56

53. Bylece karnlar ondan dolduracaksnz.

167

54. Onun zerine de kaynar sudan ieceksiniz;

55. stelik susuzluk lgnlna tutulmu develerin iii gibi


ieceksiniz!

56. Hesap gnnde onlarn arlan ite byledir!


57.

SZ Biz yarattk, tasdik etmeniz gerekmez mi?

58. Ana rahmindeki nutfeyi hi dndnz m?

59. Onu siz mi yaratyorsunuz? Yoksa yaratan Biz miyiz?


60. lml varlklar olarak sizi yarattk,

u ileri yapmaktan Bizi alkoyacak kimse yoktur;

61. sizin benzerlerinizi deitirip getirmemiz


ve

bilmediiniz bir ekilde sizi yeniden ina etmemiz hususunda.

62. Ant olsun siz,

ilkin nasl varedildiinizi/yaratldnz biliyorsunuz.


yleyse dnp t almanz gerekmez mi?

63.

EKTNZ grdnz m:

64. Onu siz mi bitiriyorsunuz? Yoksa bitirenler Biz miyiz?


65. Dileseydik onu kupkuru bir p yapardk,
siz de arp kalrdnz:

66. Biz ar bir bor altna girdik,

67. ama imdi mahrum edilenleriz! (diye szlanrdnz).


68.

TNZ SUYA baktnz m iyice?

69. Onu buluttan siz mi indirdiniz? Yoksa indirenler Biz miyiz?

70. Dileseydik onu tuzlu yapardk. kretmeniz gerekmez mi?


71.

TUTUTURUP yaktnz atei grdnz m?

72. Onun aacn siz mi yarattnz? Yoksa yaratan Biz miyiz?


73. Onu bir hatrlatma
ve

gelip geenlere/ihtiyac olanlara bir fayda kldk.

74. yleyse byk Rabbinin ismini ycelt!

168
75.
76.
77.
78.
79.

46

BLM 3

VAKIA SURES

H AYIR, yldzlarn yerlerine yemin ederim!

phesiz bu ok byk bir yemindir, yet bilseniz!


Dorusu bu Kuran- Kerim ok yce bir Kurandr,
(Allah katnda) sakl/korunmu bir Kitaptadr.
Ona (Allah katndaki korunmu Kitaba/Kurana) ancak,
temiz olanlar (melekler) dokunabilmitir.
80. O (Kuran), lemlerin Rabbinden indirilmitir.

81. MD SZ, bu szleri (ayetleri) kmsyor


82. ve
rzknz (yiyecek ve ieceklerinizi) yalanlyor musunuz?
83. Ama can boaza dayand zaman,
84. o zaman siz sadece bakp durursunuz!
85. O anda, Biz ona (kacak cana) sizden daha yaknz,
fakat siz (Bizi) grmezsiniz.
86. Peki yleyse,
eer (Bize) baml olmadnz dnyorsanz,
87. sznzde dorular iseniz onu (can) geri evirsenize!
88.
89.

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

NA (lecek kiiye) gelince,


eer o yaklatrlanlardan ise;
ona bir rahatlk,
gzel bir koku
ve
nimet cenneti vardr.
Eer san halkndan/erdemlilerden/salihlerden ise,
o zaman; Selm sana, san halkndan olan!
Eer sapk yalanlayclardan ise;
kaynar sudan bir arlama
ve lgn atee atlma vardr!
Hi phesiz, ite bu kesin gerektir!

YLEYSE,

byk Rabbinin ismini ulula/tesbih et/ycelt!

56

47

UARA SURES

26

UARA SURES

ni Sras: 47 Mushaf Sras: 26 Mekki Sure 227 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Ta, Sin, Mim.

B UNLAR, apak olan kitabn ayetleridir.


Onlar inanmyorlar diye,

neredeyse kendini helk edeceksin.

Eer dileseydik;

zerlerine gkyznden bir mucize indirirdik de,

(mecburen/zorla) eilerek ona boyunlar bklr kalrd!

Rahmndan onlara yeni bir hatrlatma/t/ayet gelince;


ondan yz eviriyorlar.
Israrla yalanlyorlar;

yalanlyor olduklar eyin haberleri kendilerine,

yaknda gelecektir!

Yeryzne bakmadlar m?

Biz orada her gzel iftten nicesini bitirmiiz.

phesiz bunda bir ayet/t/hatrlatma vardr.

Ancak onlarn birou mmin deildirler/inanmyorlar!

phesiz Rabbin ok gl, ok merhametlidir.

BLM 2

V E (HATIRLA); hani, Rabbin Musaya seslenmiti:


Zalimler topluluuna git,

11. Firavun halkna! Hl korunup saknmyorlar m?

12. Rabbim! dedi;

Ben onlarn beni yalanlamalarndan korkuyorum.

169

170

47

UARA SURES

26

13. Gsm daralyor, dilim tam almyor,


Haruna da elilik grevi ver.
14. Benim zerimde, onlara kar ilediim bir su var;
bundan dolay beni ldrmelerinden endie ediyorum.
15. (Allah) buyurdu:
Hayr! kiniz de ayetlerimizle gidin.
phesiz, Biz sizinle beraberiz, dinleyicileriz.
16. Firavuna gidin, deyin ki:
Gerekten, biz lemlerin Rabbinin elisiyiz.
17. srailoullarn bizimle beraber gnder.
18. Firavun dedi ki:
Biz seni, bir ocukken yanmzda bytmedik mi?
Ve mrnden nice yllar iimizde kaldn.
19. Sonunda, yaptn ii de yaptn. Nankrlerden birisin sen.
20. (Musa) dedi ki:
O dediini bilmeyerek/hataen/istemeden yapmtm.
21. Sizden korkunca hemen aranzdan katm.
Sonra, Rabbim bana ltfetti, hkmetme gc verdi
ve
beni elilerden kld.
22. Bama kaktn iyilik bu mu?
Oysa sen, srailoullarn (esir alarak) kleletirdin!

RAVUN dedi ki: lemlerin Rabbi nedir?


23.
24. (Musa) dedi ki:
Gklerin, yerin ve ikisi arasnda bulunanlarn Rabbidir.
Eer iin i yzn dnp gerei anlayan kimseler iseniz!
25. (Firavun) evresindekilere dedi ki: Duyuyor musunuz?
26. (Musa) dedi ki: Sizin ve nceki atalarnzn Rabbidir.
27. (Firavun) dedi ki:
Size gnderilen eliniz, phesiz bir mecnundur.
28. (Musa) dedi ki:
Dounun, batnn ve ikisi arasnda bulunanlarn Rabbidir.
Eer aklediyor iseniz!
29. (Firavun) dedi ki: ayet, benden baka bir ilh/tanr edinirsen,
seni hapsedilenlerden yapacam.
30. (Musa) dedi ki: Sana apak bir ey getirmi olsam da m?!

47

UARA SURES

26

31. (Firavun) dedi ki: Eer dorulardan isen onu getir.


32. O, asasn atverdi, bir de baktlar ki; o, apak bir ejderha!
33. Elini kard, bir de ne grsnler;
o, bakanlar iin bembeyaz bir ey!

34.

171

BLM 3

RAVUN evresindeki ileri gelenlere dedi ki:


phesiz bu bilgin bir bycdr.
35. Bysyle sizi yurdunuzdan karmak istiyor.
Ne buyurursunuz?
36. Dediler ki: Onu ve kardeini beklet,
kentlere toplayclar gnder.
37. Bilgin byk byclerin tmn sana getirsinler.

YCLER belli bir gnn vaktinde topland.


38.
39. Halka da: Sizler de toplanr msnz? denildi.
40. Umulur ki bycler stn gelir,
bylece biz de onlara uyarz.
41. Bycler geldii zaman Firavuna dediler ki:
Bize bir cret var deil mi? Eer galip gelen biz olursak.
42. Firavun: Evet dedi.
stelik siz, o zaman bana yakn kimselerden olacaksnz.
43. Musa onlara dedi ki: Atacanz eyleri atn!
44. Attlar iplerini/fenni yaptlarn ve aletlerini!
Dediler ki: Firavunun gcyle/adyla/onur
ve
erefine, kesinlikle biz galip geleceiz.
45. Sonra Musa asasn att;
birden onlarn uydurduklarn yutmaya balad.

YCLER secde edenler olarak (yere) kapandlar.


46.
47. lemlerin Rabbine inandk! dediler.
48. Musann ve Harunun Rabbine.
49. (Firavun) dedi ki: Ben size izin vermeden ona inandnz ha!
phesiz o size by reten liderinizdir.

172

47

UARA SURES

Yaknda bileceksiniz.
phesiz ellerinizi ve ayaklarnz aprazlama keseceim.
Kesinlikle hepinizi asacam.
50. Dediler ki: Zarar yok! Biz Rabbimize dncleriz!
51. Rabbimizin hatalarmz balamasn umarz;
inananlarn ilki olduumuz iin!

52.
53.
54.
55.
56.

26

BLM 4

V E DERKEN, Musaya vahyettik:

Kullarm geceleyin yrt. Kukusuz siz takip edileceksiniz.


Firavun kentlere toplayclar gnderdi:
phesiz unlar az bir topluluktur.
phesiz onlar bize, kin ve fke duymaktadrlar.
Biz ise varlkl, dikkatli bir topluluuz!

57.
YLECE onlar kardk; bahelerden, emelerden,
58. hazinelerden ve verimli yerden!
59. te byle! Onlara srailoullarn miras kldk.

60. ( RAVUN ve ordular) Gne doarken ,


onlarn ardna dtler.
61. ki topluluk birbirini grnce Musann arkadalar dedi ki:
phesiz yakalandk!
62. (Musa) Hayr hayr! dedi.
phesiz Rabbim benimle beraberdir;
bana bir k yolu gsterecektir.
63. Musaya: Asanla denize vur diye vahyettik.
(Deniz) hemen (ortadan ikiye) yarld;
her blm kocaman bir da gibi oldu.
64. Ve dierlerini de buraya yaklatrdk.
65. Musay ve beraberindeki kimselerin hepsini kurtardk.
66. Sonra dierlerini boduk.
67. phesiz bunda bir ibret vardr.
Ama onlarn birou yine de inanmyor.
68. phesiz O Rabbin; stn, merhametli olan Odur.

UARA SURES

47
69.

26

BLM 5

O NLARA brahimin haberini de oku!

70. Hani babasna ve kavmine demiti:


Neye kulluk ediyorsunuz?

71. Dediler ki: Putlara tapyoruz


ve

srekli olarak onlara boyun bkp nlerinde eileceiz.

72. (brahim) dedi ki: ardnz zaman sizi iitiyorlar m?

73. Size bir yarar ya da zarar veriyorlar m?

74. Hayr, dediler.

Ama biz atalarmz da byle yaparken bulduk.

75. (brahim) dedi ki:

imdi neye tapyor olduunuzu grdnz m?

76. Siz ve nceki atalarnz!

77. Ben btn bunlara karym!

Yalnz lemlerin Rabbi hari/(O) benim dostumdur.

78. Beni O yaratt. Ve bana doru yolu gsteren de Odur.


79. Bana yediren ve iiren Odur.

80. Hastalandm zaman bana (skntlarma) O ifa verir.


81. Beni ldren sonra diriltecek olan Odur.

82. Hesap gn hatam balamasn umduum da Odur!

RABBM! Bana yarg gc (hkm verme) yetkisi ver

83.

ve beni, iyi insanlar arasna kat.

84. Sonra gelecek(nesil)ler de beni dorulukla, iyilikle ansn!


85. Beni bol nimetli cennetin miraslarndan kl.

86. Babam bala! Gerekten o sapklardan oldu.

87. Diriltilecekleri gn beni rezil etme.


88.

O GN mal ve oullar fayda vermez.

89. Ancak, Allaha temiz bir kalp ile gelenler baka!


90. Cennet muttakilere yaklatrlr.

91. Cehennem azgnlara apak gsterilir.


92. Ve onlara denilir:

Tapm olduunuz eyler nerede?

173

174

93. O Allahtan baka taptklarnz?

47

UARA SURES

26

Size yardm ediyorlar m?

Veya kendilerine yardmlar dokunuyor mu?

94. Oraya tepetaklak atlrlar. Onlar ve azgnlar...


95. Ve blisin btn askerleri/taraftarlar da...
96. Orada birbirleriyle ekierek derler ki:

97. Allaha yemin olsun biz apak bir sapklk iinde imiiz.

98. Biz o zaman sizi lemlerin Rabbi ile eit tutuyorduk!

99. Bizi sululardan bakas saptrmad.

100. Artk bizim efaatilerimiz yoktur.

101. Scak, candan bir dostumuz da yoktur!

102. yet bizim iin bir imkn/dn daha olsa da,


inananlardan olsak.

103. PHESZ bunda bir ibret vardr.


Ancak onlarn birou inanmyor.

104. phesiz O Rabbin; stn olandr, merhametlidir.

105.

BLM 6

N UHUN KAVM de elileri yalanlad.

106. Hani kardeleri Nuh onlara demiti ki:


Korunup saknmaz msnz?

107. phesiz ki ben size gnderilmi gvenilir bir eliyim!

108. yleyse Allahtan saknn ve bana itaat edin.

109. Ben buna karlk sizden hibir cret istemiyorum,


benim cretim lemlerin Rabbine aittir.

110. yleyse Allahtan saknn ve bana itaat edin.


111. Dediler ki:

Biz sana inanr myz? Ad, rezil kiiler sana tbi olmuken.

112. (Nuh) dedi ki:

Onlarn yapyor olduklarnn i yzlerini bilemem.

113. Onlarn hesab ancak Rabbime aittir.


Eer uur ve anlaynz varsa!

114. Ben inananlar kovacak deilim!

115. Ben sadece apak bir uyarcym.

47

UARA SURES

116. Dediler ki:

26

175

Ey Nuh! Eer vazgemezsen talananlardan olacaksn.

117. (Nuh): Rabbim! dedi. Kavmim beni yalanlad.

118. Onlarla benim aram iyice a!

Beni ve inananlardan benimle beraber olan kimseleri kurtar.

119. Onu ve onunla birlikte bulunan kimseleri kurtardk,


yk dolu gemi iinde!

120. Sonra bunun ardndan geride kalanlar boduk.

121. phesiz bunda bir ayet/ibret vardr.

Onlarn birou yine de inanmyorlar.

122. phesiz O Rabbin; stn olandr, merhamet edendir.

123.

BLM 7

D KAVM de gnderilen elileri yalanlad.

124. Hani kardeleri Hud onlara demiti:


Korunup saknmaz msnz?

125. phesiz ki ben size gnderilmi gvenilir bir eliyim.


126. Allahtan saknn ve bana itaat edin!

127. Ben buna karlk sizden hibir cret istemiyorum.


Benim cretim lemlerin Rabbine aittir.

128. Her yol zerine bir iret yapyorsunuz da


bo eylerle mi urayorsunuz?

129. Srekli yaayacakmsnz gibi kkler ediniyorsunuz!

130. Bir kavmi yakaladnz zaman, zorbalar gibi yakalyorsunuz.


131. Allahtan saknn ve bana itaat edin.

132. Bildiiniz eyleri size bol bol verenden saknn!


133. Size davarlar, oullar,

134. baheler ve su kaynaklar verdi!


135. Dorusu ben,

zerinize gelecek olan byk gnn azabndan korkuyorum.

136.

DEDLER K:

ster t ver, ister t verenlerden olma, bizce birdir!

137. Bu (tavrmz), ncekilerin huyu/ahlak/geleneidir ancak!


138. Biz azaba uratlacaklardan deiliz!..

176

47

UARA SURES

139. Onu yalanladlar. Biz de onlar helk ettik.

26

phesiz bunda ibret vardr ama onlarn birou inanmyor.

140. phesiz O Rabbin; stndr, merhametlidir.

141.

BLM 8

S EMUD KAVM de gnderilen elileri yalanlad.

142. Hani kardeleri Salih onlara demiti:

Allahtan korkup saknmaz msnz?

143. phesiz ki ben size gnderilmi gvenilir bir eliyim!

144. Allahtan korkun ve bana itaat edin!

145. Buna karlk sizden hibir cret istemiyorum.


Benim cretim ancak lemlerin Rabbine aittir.

146. Burada gven iinde braklacanz m sanyorsunuz?


147. Bahelerde, emelerde,
148. ekinler arasnda

ve yumuak tomurcuklu hurmalklarn ortasnda?

149. Ustalkla dalardan evler yontuyorsunuz.


150. Allahtan saknn ve bana itaat edin!
151. Ar gidenlerin emrine uymayn;

152. onlar yeryznde bozgunculuk yaparlar


ve

dzeltmeye/iyiletirmeye almazlar.

153.

DEDLER K: Sen bylenmi kimselerdensin!

154. Sen de bizim gibi beersin/insansn.

Eer dorulardan isen bir mucize/bir ayet getir.

155. (Salih) dedi ki: te bu dii bir deve!


Onun bir su ime hakk vardr,

belli bir gnn su ime hakk da sizindir.

156. Sakn ona bir ktlk dokundurmayn,

yoksa byk bir gnn azab sizi yakalar.

157. Onu kestiler sonra piman oldular!


158. Derhal onlar azap yakalad.

phesiz bunda bir ibret vardr. Onlarn birou inanmyor.

159. phesiz O Rabbin; stndr, merhametlidir.

47

UARA SURES

26

BLM 9

177

160. UT KAVM de gnderilen elileri yalanlad.


161. Hani kardeleri Lt onlara demiti: Korkup saknmaz msnz?
162. phesiz ki ben size gnderilen gvenilir bir eliyim!
163. Allahtan saknn ve bana itaat edin!
164. Buna karlk sizden hibir cret istemiyorum.
Benim cretim lemlerin Rabbine aittir.
165. Koskoca lemler iinde hemcinslerinize mi gidiyorsunuz?
166. Rabbinizin sizin iin yaratt elerinizi brakyorsunuz!
Hayr siz haddi am bir kavimsiniz.
167.

DEDLER K: Ey Lt! Eer (bu uyarlarndan) vazgemezsen,

mutlaka srgn edilenlerden olacaksn!


168. (Lt) dedi ki: Ben sizin bu iinize kzanlardanm.
169. Rabbim! Beni ve ailemi onlarn yaptklarndan kurtar.
170. Onu ve ailesini (kendisine inananlar) tamamen kurtardk.
171. Geride kalanlar iinde yal bir kadn (olan Lutun ei) hari!
172. Sonra dierlerini yerle bir ettik,
173. zerlerine bir yamur yadrdk.
Uyarlanlarn yamuru ne kt oldu!
174. phesiz bunda bir ibret vardr.
Ancak onlarn birou inanmyor.
175. Gerekten O Rabbin; stndr, merhametlidir.

BLM 10

176. YKE HALKI da gnderilen elileri yalanladlar.


177. Hani uayb onlara demiti: Korkup saknmaz msnz?
178. phesiz ki ben size gnderilen gvenilir bir eliyim.
179. Allahtan korkun ve bana itaat edin!
180. Buna karlk sizden hibir cret istemiyorum.
Benim cretim lemlerin Rabbine aittir.
181. ly tam yapn ve sakn eksiltenlerden olmayn.
182. Dosdoru l ile tartn!
183. Kimsenin hakkn yemeyin. Fesat (terr/ete) oluturmayn!
184. Sizi ve evvelki nesilleri yaratandan saknn.

178

47

UARA SURES

185. EDLER K: Sen bylenmilerdensin!


186. Sen de bizim gibi bir insandan bakas deilsin.
Biz seni sadece yalanc kimselerden sanyoruz.
187. zerimize gkyznden paralar dr!
Eer dorulardan isen!"
188. (uayb) dedi ki: "Rabbim yaptnz eyleri daha iyi bilir."
189. Onu yalanladlar.
Sonunda glge gnnn azab onlar yakalad;
gerekten o byk bir gnn azab idi!
190. phesiz bunda bir ibret vardr.
Ama onlarn birou inanmyor.
191. Gerekten O Rabbin; stndr, merhametlidir.

BLM 11

26

192. PHESZ o (Kuran), lemlerin Rabbinin indirmesidir.


193. Onu gvenilir ruh indirdi;
194. senin kalbine ki, uyarclardan olman iin!
195. Apak Arapa (anladnz) bir lisan ile.
196. Kukusuz o, ncekilerin kitaplarnda da vardr.
197. Onlar iin bir delil deil mi?
srailoullarnn bilginlerinin onu (Kuran) bilmesi!
198. Eer onu (Kuran) yabanclardan birisi zerine indirseydik,
199. o da onlara okusayd,
keza (inanmak istemeyenler) yine inanmazlard.

200. TE, sulularn kalpleri byledir!


201. Ac azab grmedike ona inanmyorlar.
202. Azap onlara anszn gelir de onlar farknda bile olmazlar!
203. Derler ki: Acaba biz mhlet verilenlerden olur muyuz?
204. Hl Bizim azabmz acele mi istiyorlar?
205. Grdn deil mi? Onlar Biz yllarca yaatsak da,
206. sonra tehdit ediliyor olduklar ey kendilerine gelse,
207. yine de nimetlerle yaatlmalar onlara hi fayda vermez!
208. Biz uyarclar olmayan hibir lkeyi helk etmedik!
209. O (Kuran) bir uyar[c]dr ve Biz zulmetmi deiliz.

47

UARA SURES

26

179

210. NU (Kuran) eytanlar indirmedi.


211. Bu onlarn yapabilecekleri bir ey deildir,
zaten gleri de yetmez.
212. nk onlar vahyedileni iitmekten uzaklatrlmlardr.
213. yleyse sakn Allah ile beraber baka bir ilha yalvarma.
Yoksa azap edilenlerden olursun.
214. Sen en yaknlarn uyar!
215. nananlardan sana uyanlara kanadn ger.
216. Eer sana kar gelirlerse, de ki:
Gerekten ben yaptklarnzdan uzam.
217. Sen; stn, merhametli olan(Allah)a dayanp gven.
218. O (Allah) ki; seni (tek bana) uyanp (ibadet/dua/dnmek iin)
kalktn zaman (da) grr.
219. Ve (namazda) secde edenler arasnda iken de;
eilip kalktnda/dorulduunda (da) seni grr.
220. phesiz O; iitendir, bilendir.

221. EYTANLARIN kimin zerine indiini size haber vereyim mi?


222. Onlar her gnahkr iftiracnn zerine inerler!
223. Onlar kulak kabartrlar.
Oysa onlarn ou yalancdr.
224. airlere gelince, onlara aknlar/yolunu arm olanlar uyar.
225. Onlar grmedin mi? Her vadide akn akn dolarlar.
226. Gerekten onlar yapmayacaklar eyleri sylerler.
227. Ancak iman edip faydal bir ii en iyi ekilde yapanlar,
Allah oka ananlar
ve
zulme uradklarnda (birbirleriyle) yardmlaarak,
stn gelmeye alanlar,
byle (yapmayacaklar eyleri syleyenler gibi) deildir!
Zulmeden kimseler yaknda,
nasl bir inkilab/deiim ile devrileceklerini/deieceklerini
greceklerdir!

180

48

NEML SURES

27

NEML SURES

ni Sras: 48 Mushaf Sras: 27 Mekki Sure 93 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

Ta. Sin.

B UNLAR Kurann

ve
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kainatn gerekleridir.
Bir yol gsterici
ve

bir mjdedir mminlere/gerei aratrp kabul edenlere!

Onlar namaz klp gereini yerine getirirler.


Zekt verir (vermek iin alp kazanrlar)
ve ahirete de kesin olarak inanrlar.

Gelecekteki sonsuzlua inanmayan kimselere gelince;


onlarn ileri kendilerine ssl geliyor,

onlar kr krne bocalayp duruyorlar!

te onlar o kimseler ki, azabn en kts onlar iindir.

Ahirette de en ok hsrana urayanlardr.


phesiz ki bu Kuran sana;

doruyu bildiren, hereyi bilen katndan verilmektedir.

HAN bir zaman Musa, ailesine dedi ki:

Ben bir ate grdm, gidip ondan size bir haber

veya kor bir ate getireyim belki siz bylece snrsnz.

Oraya geldii zaman yle seslenildi:

Atein iinde ve evresinde bulunan mbarek klnmtr!

lemlerin Rabbi Allah mnezzehtir/yaratlmlara benzemez.


Ey Musa! Gerek udur:

O Allahm Ben; stn olan, doruyu bildirici!

48

NEML SURES

27

181

10. Asan at! Onu sanki bir ylan gibi kvrlrken grd zaman,
arkasna bakmadan dnp kat. Korkma Ey Musa!
phesiz gnderilmi eliler Benim huzurumda korkmaz!
11. Zulmeden kimseler hari;
ktln ardndan iyilik yapan olursa,
phesiz Ben; ok balaycym, ok merhametliyim.
12. Elini koynuna sok,
kusurdan arnm bir ekilde bembeyaz olarak ksn.
Firavuna
ve
kavmine gsterecein dokuz mucizeden biri olarak!
phesiz onlar fask bir kavim oldular.
13. Aka grnen mucizelerimiz/ayetlerimiz onlara gelince:
Bu apak bir bydr! dediler.
14. Onlar inkr ettiler.
Nefisleri onlarn doruluuna kanaat getirdikleri halde!
Hainlik ve bbrlenme yznden inkr ettiler!
Bozguncularn sonu bak nasl oldu?

BLM 2

E GEREK U K,
Biz Davuda ve Sleymana bir ilim verdik.
Dediler ki: nanan kullarnn biroundan
bizi farkl klan Allaha vgler olsun!
16. Sleyman Davuda miras oldu.
Dedi ki: Ey insanlar! Bize kularn dili retildi
ve
bize hereyden bol miktarda verildi.
phesiz bu apak bir batr!
17. Sleymann huzurunda,
cinlerden, insanlardan ve kulardan olan ordular topland.
Onlarn hepsi dzenli olarak sevk ediliyordu!
18. Nihayet, karnca vadisine geldikleri zaman bir karnca dedi ki:
Ey karncalar! Meskenlerinize girin ki Sleyman
ve
ordular farknda olmayarak sizi inemesin.

15.

182

48

NEML SURES

19. (Sleyman) onun szne tebessm etti.


Dedi ki: Rabbim, bana
ve
anneme-babama ltfettiin nimetine kretmeye
ve
beenecein faydal i yapmaya beni muvaffak kl.
Ve beni, rahmetinle salih kullarnn arasna kat!
20.

KULARI tefti etti.

22.

AMA ok gemeden Htht kageldi.

27

Dedi ki: Neden Htht gremiyorum,


yoksa kaybolanlardan m oldu?
21. Ona iddetli bir azap ile azap edeceim!
Ya da onu keseceim! Veya bana apak bir delil getirecek.

23.
24.

25.

26.

Dedi ki: Senin bilmediin bir ey rendim.


Sana Sebeden doru bir haber getirdim.
Onlara hkmdarlk yapan bir kadn buldum;
kendisine ok imkn verilmi, onun byk bir taht var!
Halkn ve onu,
Allahn dnda Gnee secde ediyorlarken grdm.
eytan onlara ilerini sslemi, onlar doru yoldan evirmi.
Bu yzden onlar doru yolu bulamyorlar!
Allaha secde etmeleri gerekmez miydi?
Gklerde
ve
yeryznde gizleneni ortaya karan ve gizlediklerinizi de,
aa vurduklarnz da bilen, O Allaha!..
Allah! Ondan baka lh yoktur! Byk Arn sahibi!

27. ( LEYMAN) dedi ki:


Bakacaz, doru mu syledin yoksa yalanclardan m oldun.
28. Bu mektubumu gtr onlara brak.
Sonra onlardan biraz geri ekil. Neye bavuruyorlar bir bak!
29. (Kralie) dedi ki:
Ey ileri gelenler! Bana ok nemli bir mektup brakld.

48

NEML SURES

27

30. O Sleymandandr.
z u: Rahmn ve Rahm Allahn adna;
31. sakn bana kar byklk taslamayn
ve
bana teslim olarak gelin!

BLM 3

183

ED K: Ey ileri gelenler! Bana iim hakknda fikir verin.


Ben hibir ii kestirip atan birisi olmadm,
sizin bana yol gstermeniz olmadka!
33. Dediler ki: Biz g sahibiyiz ve zorlu savalarz.
Sen ne buyurursan buyur emir senindir.
34. Dedi ki: Krallar bir kente girdikleri zaman oray bozarlar,
halknn ileri gelenlerini alaltp perian ederler.
te byle davranrlar.
35. Ben onlara bir hediye gndereyim de,
bir bakalm eliler ne ile dnecekler.
32.

36.

SLEYMANA geldii zaman:

Bana mal ile yardmda m bulunuyorsunuz? dedi.


Allahn bana verdii size verdiinden daha hayrldr.
Aksine hediyenizle siz sevinirsiniz!
37. Onlara dn (zorlu savalarz diyenlere!)
Biz onlara kendisine kar konulamaz bir orduyla geliriz.
Onlar oradan horlanmlar
ve
alalmlar olarak srp karrz!

38. ( LEYMAN) DED K:


Ey ileri gelenler!
Onun tahtn hanginiz bana getirebilir?
Bana teslim olarak gelmelerinden nce.
39. Cinden bir ifrit dedi ki:
Sen makamndan kalkmadan nce ben onu sana getiririm.
Gerekten benim bunu yapacak gvenilir bir gcm var.

184

48

NEML SURES

27

40. Yannda kitaptan ilim bulunan birisi, dedi ki:


Gz kapan sana dnmeden nce ben onu sana getiririm.
(Sleyman) onu yannda kurulmu olarak grd zaman,
dedi ki:
Bu benim ne yapacam aa karmak iin,
Rabbimin bir badr.
kr m edeceim
yoksa
nankrlk m edeceim?
kreden kimse kendisi iin kreder ancak.
Gerei kabul etmeyen nankr kimseye gelince;
Rabbim phesiz zengindir,
bol bol ikramda bulunandr.
41. (Sleyman) dedi ki:
Tahtn onun iin tannmaz hale getirin,
bakalm tanyabilecek mi?
Yoksa tanyamayan kimselerden mi olacak?

ELD zaman (orada biri tarafndan):


Senin tahtn da byle mi? diye soruldu.
Tpk o/sanki bunun gibiydi! dedi.
(Yanndakiler, tahtn asl yerinden kaybolduunu haber almlard):
Bu bilgi daha nce bize bildirilmiti.
Ve biz teslim olarak geldik.
43. Oysa onu Allah dnda tapt eyler alkoymutu.
nk o inkr eden bir toplumdan idi.
44. Ona:
Kke gir! denildi.
Kk grnce onun zeminini derin su sand
ve
eteini ekti.
(Sleyman) dedi ki:
Bu camdan yaplm saydam bir zemindir.
(Kralie) dedi ki:
Rabbim, gerekten ben nefsime zulmetmiim!
Artk Sleymanla birlikte,
alemlerin Rabbi Allaha teslim oldum.
42.

48
45.
46.

47.

48.
49.

50.
51.
52.
53.

NEML SURES

27

BLM 4

A NT OLSUN kardeleri Salihi de Semud (kavmine):

Allaha kulluk edin diye gnderdik.


Bir de baktk ki onlar birbirleriyle ekien iki grup oluvermiler!
Ey kavmim! dedi.
Niin iyilikten nce ktle acele ediyorsunuz?
Allahtan balanma dilemeniz gerekmez mi?
Belki merhamet olunursunuz.
Dediler ki:
Senin ve seninle beraber bulunan kimselerin yznden
uursuzlua uradk.
Dedi ki:
Sizin uursuzluk sandnz bellar Allahtan gelmektedir.
Aksine siz yapageldiiniz ktlklerin karl verilen
bir topluluksunuz.
ehrin iinde dokuzlu bir ete/terr rgt vard;
yeryznde terr yapyorlar ve dzen brakmyorlard.
Allaha ant ierek dediler ki:
Ona ve ailesine gece baskn dzenleyelim sonra da velisine;
ailesinin yok oluuna ahit olmadmz syleriz.
Kesinlikle biz doru syleyenleriz deriz.
Bir tuzak kurdular.
Oysa Biz de onlar farknda olmadan bir plan yaptk!
Tuzaklarnn sonucu bak nasl oldu?
phesiz Biz onlar ve toplumlarn toptan yerle bir ettik!
te unlar onlarn evleridir!
Hainlikleri yznden km, ssz...
Bilen bir kavim iin bu olayda phesiz bir ibret vardr.
man edenleri
ve korunup saknyor olanlar kurtardk.

E LUTU da gnderdik. Hani kavmine dedi ki:


Gz gre gre siz ktle/edepsizlie dalyorsunuz ha!
55. Siz kadnlarnz brakp,
ehvetle hemcinslerinize mi yaklayorsunuz?
Gerekten siz cahil bir topluluksunuz.
54.

185

186

48

NEML SURES

56. Kavminin cevab: Lt ailesini, ehrinizden karn


demelerinden baka bir ey olmad.
Onlar temiz kalmak isteyen insanlarm ha! (dediler).
57. Onu ve ei haricindeki ailesini kurtardk.
(Ltun ei) azab hak edenlerden oldu!
58. zerlerine bir yamur yadrdk.
nceden uyarlanlarn yamuru ne kt oldu!

59.

60.

61.

62.

63.

27

BLM 5

D E K: Hamd Allahadr!

(Adndan vgyle bahsedilmeye lyk olan tek varlk Allahtr!)


Selm kullarndan setii kimseleredir!
Allah m daha hayrl, yoksa ortak kotuklar m?
Gkleri ve yeri yaratan, gkyznden size su indiren mi?!
Sonra Biz onunla gnl aan baheler bitirdik;
sizin iin,
bir aacn dahi bitirmeniz mmkn olmayan baheler
Allah ile beraber baka bir ilh m?
Hayr! Onlar Allaha baka eyleri denk tutan bir topluluktur.
Yeryzn durulacak yer olarak klan kim?
Arasndan rmaklar karan,
onun iin salam dalar klan
ve
iki denizin arasna bir engel koyan kim?
Allah ile beraber baka bir ilh m?
Hayr onlarn birou bilmiyorlar.
Skntya dm olann duasna cevap veren kim?
Kendisine dua edilip, ktl kaldran kim?
Ve sizi yeryznde,
ncekilerin yerlerine geenler/halifeler/varisler yapan kim?
Allah ile beraber baka bir ilh m?
Ne de az t alp dnyorsunuz!
Karann ve denizin karanlklar iinde size yol gsteren kim?
Rahmetinin nnde mjdeci olarak rzgrlar gnderen kim?
Allah ile beraber baka bir ilh m?
Allah onlarn ortak kotuklar eylerden mnezzehtir!

48

NEML SURES

27

64. Yahut yaratmaya balayan kim?

187

Sonra onu iade ediyor?

Sizi gkten ve yerden rzklandran kim?

Allah ile beraber baka bir ilh m?

De ki: Eer doru szllerden iseniz delilinizi getirin!

65. De ki:

Gklerde ve yerde gayb Allahtan baka kimse bilemez!


Onlar ne zaman dirileceklerini de bilemezler.

66. Hayr onlarn ahiret hakkndaki bilgileri karmakarktr.


Hayr hayr, onlar yine de ondan kuku iindedirler.
Dorusu onlar ondan yana dnmek istemiyorlar.

67.

BLM 6

NKRA SAPANLAR dediler ki:

Biz ve atalarmz toprak olduktan sonra,

gerekten karlacak myz?

68. Bu bize vadedildii gibi daha nce atalarmza da vadedilmiti.


Bu ancak ncekilerin masallardr!

69. De ki:

Yeryznde dolap aratrma yapn da,


sulularn akbeti nasl oldu bir grn!

70. Onlara zlme


ve

tuzak kurmalarndan dolay da sknt iinde olma!

71.

BR DE diyorlar ki: Eer doru iseniz bu sz ne zaman?

72. De ki:

Acele ettiiniz azabn bir ksm belki de peinize taklmtr.

73. Kukusuz Rabbin insanlara kar ltuf sahibidir.


Fakat onlarn birou kretmiyorlar.

74. phesiz Rabbin gslerinin gizlediklerini


ve

aa vurduklarn bilir.

75. Gkte ve yeryznde olan gizli hibir ey yoktur ki,


apak bir kitap iine yazlyor olmasn.

188
76.

48

PHESZ bu Kuran,

NEML SURES

27

ihtilfa dtkleri eylerin ounu srailoullarna anlatyor!

77. Gerekten bu (Kuran) yol gstericidir


ve

inananlar iin rahmettir.

78. phesiz Rabbin onlar arasnda hkmn verecektir!


stndr, bilendir.

79. (Yapman gerekenleri yaptktan sonra) Allaha gven!


phesiz sen apak gerek zerindesin.

80. Muhakkak ki sen llere duyuramazsn.


ary sarlara da duyuramazsn,

arkalarn dnm giderlerken!

81. Sen krleri (gerekleri grmek istemeyenleri)

sapknlklarndan evirip zorla doru yola getiremezsin.


Sen ancak ayetlerimize inanan kimselere duyurabilirsin.

te onlar teslim olanlardr.

82. zerlerine sz gerekletii zaman,

onlar iin yerden bir dabbe/canl (sorgu melei) karrz;


bu canl varlk onlara (inkrclara),

ayetlerimize kesin olarak inanmadklarn syler!

83.

BLM 7

O GN her toplumdan;

ayetlerimizi yalanlayan kimselerden bir grup toplarz da,


onlar bir arada tutuklu olarak sevkedilirler.

84. Nihayet geldikleri zaman, (Allah) buyurdu ki:


Ayetlerimizi yalanladnz m?

Onlar ilim olarak kavrayamadnz halde!


Yoksa yaptnz ne idi?

85. Zalimlikleri yznden balarna azap gelmitir.


Onlar konuamazlar artk.

86. Grmediler mi? inde sknet bulmalar iin geceyi var ettik
ve

gndz de aydnlk yaptk.

phesiz bunda inanan bir toplum iin ayetler vardr.

48

NEML SURES

27

189

87. Sra flendii gn;


gklerdeki ve yerdeki kimseler derhal dehete derler!
Allahn diledii kimseler hari!
Hepsi boyun eerek Onun huzuruna gelir.
88. Dalar grrsn de onlar hareketsiz sanrsn.
Oysa onlar bulutlarn yry gibi yrmektedirler!
Bu hereyi uygun yapan Allahn yapsdr.
phesiz O, yaptklarnzdan haberdardr.
89. Kim bir iyilik getirirse onun iin ondan daha hayrls vardr.
O gn onlar korkudan emindirler.
90. Kim bir ktlk getirirse yzst tepetaklak atee atlr!
Yapmakta olduklarnzdan bakasyla m
cezalandrlyorsunuz?

91. ( Y MUHAMMED, de ki): Ben ancak,


bu ehrin (Mekkenin) Rabbine kulluk etmekle emrolundum.
O, buray (Kbeyi/Mekkeyi) zel konumlu yer klmtr.
Herey Onundur.
Ben teslim olanlardan olmakla emrolundum.
92. Kuran (anlayarak) okumakla emrolundum.
Kim doru yola gelirse,
ancak kendisi iin doru yola gelmi olur.
Kim de saparsa (kendisi sapm olur).
(Bylelerine) de ki: Ben yalnzca uyarclardanm!
93. Ve yine de ki: Allaha vgler olsun!
O, ayetlerini (doada, evrende yarattklarn) size gsterecek,[*]
siz de onlar grp tanyacaksnz!
Rabbin yaptklarnzdan bilgisiz deildir!

[*] Kurann haber verdii her haberin, BLMLER daha da gelitike


GEREK olduu ortaya kyor.

190

49

KASAS SURES

KASAS SURES

28

ni Sras: 49 Mushaf Sras: 28 Mekki Sure 88 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.

3.

Ta, Sin, Mim.

B UNLAR, apak kitabn ayetleridir.

Sana Musann
ve

Firavunun haberlerinden bir ksmn okuyoruz.

Doru habere inanan bir toplum iin gerek ekliyle.

4.

GEREKTEN Firavun yeryznde byklendi.


nsanlar eitli partilere/tarikatlara bld.

Onlardan bir grubu zayflatmaya alarak,

oullarn boazlyor ve kadnlarn sa brakyordu.

5.
6.

Gerekten o bozgunculardan idi.


stiyorduk ki,

yeryznde zayflatlan kimselere iyilikte bulunalm,

onlar liderler/nderler yapalm ve miraslar klalm,

Ve yeryznde onlar sz sahibi/hkim klalm;


Firavuna, Hmana ve onlarn ordularna,
korkuyor olduklar eyleri gsterelim!..

7.

MUSAnn annesine yle vahyettik:


Onu emzir.

Bana bir ey gelmesinden korktuun zaman,


onu suya/nil nehrine brak!

Korkma ve zlme!

nk Biz onu sana tekrar geri vereceiz.

Ve onu, gnderilen elilerden klacaz.

49
8.

9.

10.
11.
12.

13.

KASAS SURES

28

BLM 2

ERKEN (Musa),
gl ana eriip (zihnen) iyice olgunlanca;
ona hkm ve ilim verdik.
yilikte bulunanlar ite byle dllendiririz.
15. (Musa) halknn haberi olmad bir zamanda ehre girdi.
Orada dven iki adam grd.
Birisi kendi taraftar, dieri ise dmanlk yapanlardand.
Kendi taraftar olan kimse,
dmanlk yapan kimseye kar ondan yardm istedi.
Musa da dierine (ayrmak iin) bir yumruk att,
o da derhal lverdi.

14.

191

Nihayet Firavun ailesi onu ald;


kendilerine kar kan biri ve
znt veren biri olabilir, diye dnmediler.
Gerekten Firavun, Hman ve ikisinin ordular,
hata yaparak yanlanlar idiler!
Firavunun kars dedi ki:
(Bu ocuk) sana da bana da gz aydnl!
Onu ldrmeyin. Belki bize bir faydas olur.
Ya da onu evlt ediniriz.
Oysa onlar ne yaptklarn bilmiyorlard!
Musann annesi ise gnl bombo olarak sabahlad.
Neredeyse ii aa vuracakt;
inananlardan olmas iin kalbini pekitirmemi olsaydk!
Ve annesi Musann kzkardeine dedi ki: Onu takip et.
O da onlar farkna varmadan onu uzaktan gzetledi.
Daha nce st verenlerin stn emmeyi ona engelledik.
Musann kzkardei dedi ki:
Sizin iin onun bakmn stlenecek bir aileyi gstereyim mi?
Onlar ona nasihat (gzel retmenlik) de ederler.
Bylelikle onu annesine geri verdik;
(annesinin) gz aydn olsun, zlmesin ve
Allahn vaadinin gerek olduunu bilsin!
Fakat onlarn birou bilmiyorlar.

192
16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.

23.

49

KASAS SURES

Dedi ki: Bu (dv) eytann iindendir!


Gerekten o; apak, saptrc/saldrgan bir dmandr!
Dedi ki:
Rabbim! phesiz ben nefsime zulmettim, beni bala!
O da onu balad.
nk O; ok balayandr, ok esirgeyendir.
Dedi ki: Rabbim! Bana verdiin nimetlere karlk,
bundan byle sululara yardm etmeyeceim.
Korku iinde gzetleyerek ehirde sabahlad.
Bir de bakt ki, dn kendisinden yardm isteyen kii,
yine kendisinden yardm istiyor.
Musa ona dedi ki: phesiz sen; apak, azgn birisin!
Sonunda;
ikisine de (Musa ve taraftarna) dman olan o kiiyi,
yakalamak istedii zaman dedi ki:
Ey Musa! Dn bir kiiyi ldrdn gibi,
beni de mi ldrmek istiyorsun?
Sen sadece yeryznde bir zorba olmak istiyorsun,
dzeltenlerden olmak istemiyorsun.
ehrin br ucundan koarak bir adam geldi;
Ey Musa!
leri gelenler senin hakknda aralarnda konuuyorlar;
seni ldrmek iin!
Hemen buray terket!
Ben sana t verenlerdenim dedi.
Oradan korku iinde etraf kollayarak hemen kt.
Rabbim! Beni zalim kavimden kurtar dedi.
Medyene doru yneldiinde de:
Umarm ki Rabbim beni doru yola eritirir dedi.

28

BLM 3

D ERKEN Medyen suyuna varnca,

suyun banda hayvanlarn sulayan bir insan topluluu buldu.


Onlarn gerisinde de,
hayvanlarn sudan uzakta tutan iki kz grd:
Sizin durumunuz nedir? dedi.

49

KASAS SURES

28

193

Dediler ki: obanlar sulayp ekilmedike biz sulayamayz;

babamz ise ok yal birisidir.

24. Hemen onlarn srlerini sulad.

Sonra, glgeye ekildi: Rabbim! dedi.

Dorusu ben bana bahedecein her hayra yle muhtacm ki!

25.

AZ SONRA utanga bir ekilde yryerek,

iki kzdan birisi ona geldi. Dedi ki: Babam seni aryor;

bizim iin sulamann cretini deyecek.

(Musa) ona (kzlarn babasnn yanna) geldiinde,

bandan geen olay ona anlatt.

Korkma! dedi. Zalim bir kavimden kurtuldun.

26. O kzlardan birisi dedi ki: Babacm onu cretle oban tut.
phesiz cretli tuttuun kiilerin en hayrls budur!

stelik gvenilir gl birisi!

27. Dedi ki: u iki kzmdan birini,

sekiz yl kalarak hizmet etmen karlnda,


sana nikhlamak istiyorum.

Eer on yla tamamlarsan bu senin tarafndan iyilik olur.


Ben sana sknt vermeyi istemem.

nallah beni salihlerden bulacaksn.

28. (Musa) dedi ki: Bu seninle benim aramdadr.

ki sreden hangisini yerine getirirsem getireyim,

bana dmanlk yok. Allah dediimiz zerine vekildir.

29.

BLM 4

V E MUSA sonunda sreyi tamamlaynca,

ailesi ile geceleyin yola kt.

Turun yannda bir ate grd, ailesine dedi ki:


Siz oturup bekleyin ben bir ate grdm.

Belki ben ondan size bir haber veya ateten bir kor getiririm.
Belki bylece snrsnz.

30. Oraya gelince mbarek yerdeki,

vadinin sa yannda olan aa istikametinden seslenildi:


Ey Musa! phesiz Ben lemlerin Rabbi Allahm!

194

49

KASAS SURES

28

31. Asan at!


Onun bir ylan gibi titreerek hareket ettiini grnce,
geriye bakmadan arkasn dnp kat.
Ey Musa!
Dn ve korkma! phesiz sen gvende olanlardansn.
32. Elini koynuna sok, kusursuz bir halde bembeyaz olarak ksn.
Ve korkudan (alan) kollarn kendine ek.
te bu ikisi, Rabbinden iki delildir.
Firavun ve onun ileri gelen adamlarna!
nk onlar yoldan kan bir kavim olmulardr.
33. Dedi ki: Rabbim! Ben onlardan bir kiiyi ldrmtm.
Onlarn da beni ldrmelerinden korkuyorum.
34. Kardeim Harun;
dil bakmndan benden daha dzgn konuur.
Onu da beni dorulayan bir yardmc olarak,
benimle beraber gnder.
nk ben, beni yalanlamalarndan korkuyorum.
35. Allah buyurdu ki:
Pazunu kuvvetlendireceiz/seni kardeinle destekleyeceiz.
Size bir g vereceiz ki,
ayetlerimiz sayesinde size yetiip eriemeyecekler.
Siz ikiniz ve ikinize tabi olan kimseler galip geleceksiniz.
36.

Musa, onlara ak ak ayetlerimizle gelince dediler ki:

Bu uydurulmu bir byden baka bir ey deildir.


Biz bunu nceki atalarmzdan duymadk.
37. Musa dedi ki:
Rabbim kendisinden bir hidayetle gelenin kim olduunu
ve
bu dnya evinin sonunun kime ait olacan en iyi bilendir.
phesiz zalimler kazanl kmazlar.
38. Firavun dedi ki: Ey ileri gelenler!
Sizin iin benden baka bir ilh olduunu bilmiyorum!
Ey Hman! Benim iin amurun zerinde bir ate yak da
ykseke bir kule yap.
Belki ben Musann lhna kar ularm!
nk ben onun yalanclardan olduunu sanyorum.

49

KASAS SURES

28

39. O ve ordular haksz yere yeryznde byklk tasladlar.

195

Ve Bize dndrlmeyeceklerini sandlar!

40. Onu ve ordularn yakaladk! Onlar denize attk.


Zalimlerin sonu gr/bak (aratr) nasl oldu!

41. Onlar atee aran ncler oldular.

Kyamet gn asla yardm gremezler.

42. Bu dnyada (zulmlerinden dolay) onlar,

rahmetinden uzaklatrd/pelerine lnet (huzursuzluk) takt,


(bundan dolay kfirler, bu dnyada asla) huzur bulamadlar!

Kyamet gnnde ise onlar aalananlardan olacaklardr.

43.

BLM 5

H KUKUSUZ Biz Musaya kitab verdik,


nceki (zalim) nesilleri helk ettikten sonra;

insanlar bilinlendirici, yol gsterici ve rahmet olarak!..


Belki dnp t alrlar.

44. ( ANA GELNCE Ey Muhammed),

Musaya emri verdiimiz zaman sen bat tarafnda deildin.


ahit olanlardan da deildin.

45. Bilakis birok nesiller yarattk da,


zerlerinden nice mrler geti.

Sen Medyen halk arasnda da oturmu deildin ki,

ayetlerimizi onlara okuyasn.

Ancak (bu haberleri sana) gnderen Biziz.

46. (Musaya) seslendiimiz zaman,

sen Turun yannda da deildin.

Ancak Rabbinden bir rahmet olarak senden nce kendilerine,

bir uyarc gelmemi olan toplumu uyarmak iin!

Belki dnp t alrlar!..

47. Kendi elleriyle yaptklar yznden,

onlara bir musibet isabet ettiinde: Rabbimiz!

Ne olurdu bize bir eli gndersen de ayetlerine tabi olsak

ve

mminlerden olsak diyorlar.

196
48.

49

KASAS SURES

ONLARA katmzdan gerek geldii zaman:

28

Musaya verilenlerin ei buna da verilmeli deil mi? dediler.


Oysa daha nce Musaya verileni inkr etmemiler miydi?
Birbirini destekleyen iki sihir dediler.
Ve biz hepsini inkr ederiz dediler.
49. De ki: yleyse Allah katndan bu ikisinden daha doru olan
bir kitap getirin de ben de ona uyaym.
Eer dorulardan iseniz!
50. Yok eer sana cevap veremezlerse artk bil ki,
onlar kendi arzularna uyuyorlar.
Kendi keyfine uyan kimseden daha sapk kim olabilir?
Allahtan bir yol gsterici olmadan doru yol nasl bulunacak?
phesiz ki Allah zalim kavme huzur vermez.

51.

BLM 6

G EREK U K, sz/vahyi onlara aralksz yetitirdik.

Belki (ayetler zerinde) dnp t alrlar, diye.


52. Bundan (Kurandan) nce,
kendilerine kitap verdiimiz kimseler,
buna (Kurana) inanrlar.
53. Onlara okunduu zaman:
Ona inandk. phesiz o, Rabbimizden gelen gerektir/haktr.
phesiz biz bundan nce de mslmanlar idik dediler.
54. te onlara sabretmelerine karlk mkfatlar iki kez verilir.
Onlar ktl iyilikle savarlar
ve
kendilerine verdiimiz rzktan harcarlar.
55. Bo ve sama bir sz iittikleri zaman ondan yzevirirler.
Sizin ileriniz size bizim ilerimiz bize.
Size selm olsun/bizden size saldrmak yok!
Biz renmek istemeyenlere ne yapabiliriz derler.
56.

EREK U K; sen sevdiin kiiyi doru yola iletemezsin,


yalnz Allahtr yola gelmek isteyen kimseyi doru yola ileten!
Zaten O doru yola layk olanlar da en iyi bilendir.

49
57.

KASAS SURES

28

DEDLER K: Eer seninle beraber doru yola gelir/uyar isek,

yurdumuzdan atlrz.

Oysa Biz, onlar gvenli bir blgeye yerletirmedik mi?

Her eit rnn kendisine toplanp getirildii,


yarattmz birok rzk da verdik.

Fakat onlarn birou bilmiyor.

58. Ve halk refah iinde marm olan,


nice ehirleri ykma urattk.

te onlarn meskenleri!

Onlardan sonra oralarda az bir sre oturulabilmitir.


Onlara vris olanlar Biziz.

59. Senin Rabbin;

lkelerin ana yerleim merkezlerine,

kendilerine ayetlerimizi okuyan bir eli gndermedike,

lkeleri helak edici deildir!

Ve Biz, halk zalim kiiler olmadka,


lkeleri helk edici deiliz!

60. Size verilen herey,

yalnzca dnya hayatnn geimi ve ssdr.

Allahn katnda olan ise daha hayrl ve daha kalcdr.


Hl akletmiyor musunuz?

61.

197

BLM 7

MD kendisine gzel bir dl sz verdiimiz


ve de

o sze kavuacak olan kimse;

dnya hayatnn zevkini yaayan sonra da,

kyamet gn yakalanp getirilecek olan kimse gibi midir?

62. Ve o gn onlara seslenir, der ki:

O iddia etmi olduunuz ortaklarm nerede?!

63. zerlerine azap hak olan kimseler dediler ki:

Rabbimiz! Azdrdmz kimseler ite unlar!


Kendimiz azdmz gibi onlar da azdrdk.

Onlarn yaptklarndan uzak olduumuzu Sana arz ederiz.

Zaten onlar bize tapmyorlard ki!

198

49

KASAS SURES

64. Ve onlara denildi ki:


Bana kotuunuz o ortaklarnz arn.
Hemen onlar ardlar.
Fakat kendilerine cevap veremezler ve azab grrler.
Onlar doru yolu izleselerdi ne olurdu?!
65.

28

O GN onlara seslenir, der ki:

Gnderilen elilere ne cevap verdiniz?


66. te o gn btn bahaneleri batl/geersiz olur
ve
birbirlerine de soramazlar!
67.

MA kim tvbe edip iman eder,


salih amel/faydal ileri en iyi ekilde yaparsa;
onun baar ve kurtulua ulaanlardan olmas umulur.

E (GEREK UDUR:) Rabbin dilediini yaratr


ve (insanlara eli olarak) dilediini seer.
Seim (elileri belirleme hakk) onlara ait deildir.
Allah onlarn ortak kotuklarndan mnezzehtir/ycedir!
69. Ve Rabbin,
gslerinin gizlediini de aa vurduunu da bilir.
70. O, kendisinden baka lh/Tanr olmayan Allahtr!
ncesinde/dnyada sonrasnda/ahirette hamd Ona,
(yapt hereyi yerli yerince yapana) mahsustur.
Hkm/yarg Onundur. Ve Onun katna dndrleceksiniz!
68.

E K: Baksanza! Eer Allah; geceyi,


kyamet gnne kadar zerinize kesintisiz olarak devam ettirse
size Allahtan baka bir k getirecek ilh/tanr kimdir?
Hl iitmiyor musunuz?
72. De ki: Dnsenize! Eer Allah; gndz,
kyamet gnne kadar zerinize kesintisiz olarak devam ettirse
size iinde dinleneceiniz geceyi,
Allahtan baka getirecek tanr/ilh kimdir?
Hl grmyor musunuz?!

71.

49

KASAS SURES

28

199

73. Sizin iin geceyi ve gndz var etmesi Onun rahmetindendir.


Geceleyin dinlenesiniz ve gndz alasnz diye!..

Belki kredersiniz!
74.

EVET, O GN (Allah) onlara seslenir, der ki:

O iddia ettiiniz ortaklarm nerede?

75. Her mmetten bir ahit ekip kardk da:


Delilinizi getirin dedik.

Artk bilmilerdir ki; kesinlikle gerek Allaha aittir

ve

uydurup iftira ettikleri eyler kendilerinden sapp gitmitir.

76.

BLM 8

G EREK U K; Karun, Musann kavminden idi.


Onlara kar azgnlk etti.

Biz ona yle hazineler vermitik ki;

onun anahtarlar kuvvet sahibi bir toplulua ar geliyordu!

Bir zaman kavmi ona demiti ki:

marma! nk Allah marklk edenleri sevmez!

77. yleyse;

Allahn sana verdiklerinden yararlanarak ahiret yurdunu ara.


Dnyada da geimini sala!

Allahn sana ettii iyilik gibi sen de iyilik yap


ve

yeryznde bozgunculuk yapmay isteme!

phesiz ki Allah bozguncular sevmez!..

78. (Karun) dedi ki: O servet benim bilgim


ve

tecrbem sayesinde bana verildi.

Bilmedi mi ki Allah ondan nceki nice nesilleri helk etmitir;

kuvvete ondan daha gl


ve

insan says bakmndan da daha ok kimseleri helk etmitir.

Sululara artk kendi gnahlarndan sorulmaz!

(Cezalandrlmalar kesinletii iin ceza verilir.)

200

49

KASAS SURES

28

79. Bylelikle (Karun), ihtiam iinde kavminin karsna kt.


Dnya hayatn isteyen kimseler, dediler ki:

Ne olurdu, Karuna verilen eylerin benzeri bize de verilseydi.


Gerekten o, byk bir ans sahibi!

80. Gerek ilim adamlar, dediler ki: Yazk size!

man eden ve faydal bir ii en iyi ekilde yapan kimse iin,

Allahn dllendirmesi daha iyidir.

Buna da sabredenler dnda kimse kavuturulmaz.

81. Sonunda kendisini de sarayn da yerin dibine geirdik!

Allaha kar kendisine yardm eden bir topluluu da olmad.


Ve kendi kendini kurtarabilecek kimselerden olmad gibi!

82. Dn onun yerinde olmay temenni eden kimseler;


baladlar yle demeye:

Demek ki Allah; kullarndan diledii kimse iin,

rzk ap geniletir ve daraltp ksar da!..

Allah bize ltfetmi olmasayd, bizi de yerin dibine batrrd.

Demek ki; gerekten de kfirler, mutlu/huzurlu olamazm!.

83.

TE ahiret yurdu!

BLM 9

Onu yeryznde bbrlenmek


ve

bozgunculuk etmek istemeyen kimselere veririz!

yi sonu, korunup saknanlar iindir.

84. Kim iyilik ile gelirse ona ondan daha hayrls vardr.

Kim de ktlk ile gelirse ktlkleri yapan kimseler,

yapm olduklarndan bakas ile cezalandrlmaz!

85. ( Y NANAN K!) phesiz;

Kurana uymay sana farz klan/emir klan,

seni dnlecek yere dndrecektir.


De ki:

Rabbim kimin doru yolda olduunu

ve

kimin apak bir sapklk iinde olduunu en iyi bilendir.

49

KASAS SURES

28

86. ( Y MUHAMMED!) SEN,


kitabn sana (senin hafzana) braklacan umuyor deildin.
Ancak Rabbinden bir rahmet olarak (sana brakld).
O halde sakn kfirlere desteki olma!
87. (Kuran) sana indirildikten sonra,
Allahn ayetlerinden seni alkoymasnlar!
Rabbine ar.
Ve sakn ortak koanlardan olma!
88. Allah ile beraber baka bir ilaha yalvarma!
Ondan baka lah yoktur.
Onun vechinden (zatndan) baka herey lm tadacaktr.
Hkm/yarg Onundur
ve
Onun katna dndrleceksiniz.

201

50 SRA SURES 17

202

SRA SURES

ni Sras: 50 Mushaf Sras: 17 Mekki Sure 111 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ALLAH K; hibir kusuru, eksii yoktur.


Geceleyin kulunu; Mescid-i Haramdan,
evresini bereketli kldmz En Uzak Mescide iletti.
Ayetlerimizden bir ksmn kendisine gstermek iin![*]
phesiz O; iitendir, grendir.
Biz, Musaya kitap verdik,
onu srailoullarna klavuz yaptk;
Benden bakasn vekil edinmeyin.
(Ey) Nuh ile beraber tadmz kimselerin nesli!
phesiz o, ok kreden bir kul idi.
Kitapta (M.. yaam) srailoullarna u hkm verdik:
Yeryznde iki defa fesat/karklk kardnz
ve ok bbrlendiniz, zorbalk ettiniz.
lkinde zerinize gl kullarmz gnderdik.
Evlerin aralarna girip aratrdlar.
Bu yaplmas gereken ilahi bir kanun idi.
Sonra tekrar size, onlar yenme imkan verdik.
Ve sizi mallarla, oullarla destekledik.
Ve savalarnz oalttk.
yilik ederseniz kendinize iyilik etmi olursunuz.
Ve eer ktlk ederseniz o da kendi aleyhinizedir.
kincisinde yine yzlerinizi kt duruma drdler.
(zntden yzlerinizin aslmasna sebep oldular.)
Ve ilk kez girdikleri gibi yine mescide girdiler
ve
ele geirdiklerini mahvettiler.

[*] Bkz. Necm Suresi: 1-18. Ayetler (Buradaki sralamas: 23/1-18)

50 SRA SURES 17
8.

9.

(Bundan sonra) belki Rabbiniz size acr.


Eer siz dnerseniz Biz de dneriz.
Cehennemi kfirler iin yapmz, kuatc bir zindan!

203

EREK U K;
bu Kuran en doru olan yola iletir
ve
salih amel/faydal ileri en iyi ekilde yapan mminlere,
kendileri iin byk bir dln olduunu mjdeler.
10. Ahirete (gelecekteki sonsuzlua) inanmayan kimselere gelince,
onlar iin can yakc bir azap hazrlamzdr.

11.

BLM 2

NSAN hayra dua ettii gibi, erre de dua eder.

Pek acelecidir insan!


12. Geceyi ve gndz iki yet yaptk/iret olarak yarattk.
Baksanza, gecenin yetini/iretini giderdik/kaldrdk/sildik
ve
gndzn ayetini de aydnlatc yaptk.
Bylece hem Rabbinizden bir rzk arayasnz,
hem de yllarn saysn ve hesabn bilesiniz!
te Biz, hereyi ak ak dile getiriyoruz.
13. Her insann yapp ettiini kendi boynuna doladk.
Kyamet gn onun iin,
kendisini alm olarak bulaca bir kitap karrz.
14. Kitabn oku. Hesap olarak bugn sana nefsin yeter.
15.

KM doru yola gelirse,

ancak kendisi iin doru yola gelmi olur!


Kim de saparsa ancak kendi aleyhine saptm olur.
Hibir gnahkr bakasnn gnah ykn tamaz!
Ve Biz, bir eli gndermedike azap ediciler deiliz!
16. Ykm hak eden bir kent yklmadan nce,
onun varlkl azgn kimseleri emir sahibi olur;
orada su ileyip bozgunculuk yaparlar.

50 SRA SURES 17

204

zerlerine azap yasas gerekleir...


Biz de onlar mahvederiz, oray tamamen darmadan ederek!
17. Nuhtan sonra nice nesilleri helk ettik.
Kullarnn gnahlarn haber alc
ve
grc olarak Rabbin yeter.
18.

KM bu abuk geen dnyay isterse orada istediimiz kiiye,

onun iin varettiimiz kadarn veririz!


Sonra da ona (sonsuz kalmak zere) cehennemi vatan klarz.
Kovulmu, knanm olarak oraya yaslanr.
19. Kim de ahireti isterse
ve
mmin olarak, ona uygun bir aba ile alr, koturursa;
ite bunlara almalarnn karl verilmi olur.
20. Hepsine;
onlara da bunlara da Rabbinin ltfundan (dnyada) uzatrz.
Rabbinin ltfu (insanlarn bir ksmyla) snrl deildir!
21. Bak! Kimini kiminden kabiliyetli yarattk.
Elbette ahiret dereceler bakmndan daha byktr
ve
nimeti/ikram da daha byktr.

22. ( Y NSAN), Allah ile birlikte baka bir ilh edinme!


Yoksa knanm yalnz bana braklm olarak oturup kalrsn.

23.

BLM 3

ABBN, kendisinden bakasna kulluk etmemek


ve
anne-babaya iyi davranmak grevini verdi.
Eer ikisinden birisi veya her ikisi,
senin yannda ihtiyarla ularsa onlara ilgisiz davranma,
onlar (f anne-baba ya diyerek) azarlama
ve
onlara saygl (davranarak); gzel, ho szler syle!

50 SRA SURES 17

24. Onlara merhametten dolay alak gnll/efkatli ol.


De ki: Rabbim! Onlara (anne ve babama) merhamet et;
kkken beni merhametle/efkatle yetitirdikleri gibi!
25. Rabbiniz, nefislerinizin iindeki eyleri daha iyi bilir.
Eer siz; faydal, iyi kiiler olursanz;
phesiz, O da tvbe edip ynelenleri balayandr.

26.

AKRABAYA, yoksula ve yolcuya hakkn ver.

205

Ama gereksiz yere sap-savurma!


27. phesiz sap-savuranlar eytanlarn kardeleri olmulardr.
eytan ise, Rabbine kar nankr olmutur.
28. Eer, Rabbinden umduun bir nimeti bekleyerek
onlardan yz evirmek zorunda kalrsan,
hi deilse onlara uygun ho/gzel (rahatlatacak) bir sz syle!
29. Cimri olma! Savurganlk da yapma!
Yoksa, ihtiya iinde oturur kalrsn/skntya dersin.
30. phesiz senin Rabbin rzk,
diledii kadar aar (yaratr) ve ksar.
phesiz O, kullarndan haberi olandr, grendir.

BLM 4

AKRLK korkusuyla ocuklarnz ldrmeyin!


Onlarn ve sizin besinlerinizi Biz yaratyoruz.
phesiz ki onlar ldrmek, ok byk bir sutur.
32. Zinaya yaklamayn!
nk o; ak bir ktlktr, ok berbat bir yoldur.
33. Haksz yere, Allahn haram kld can/nefsi ldrmeyin!
Kim mazlum olarak ldrlrse,
onun velisine yetki vermiizdir,
o da ldrmede ar istekli olmasn.
nk o, kendisine yardm edilendir.

31.

34.

ETMN malna yaklamayn!


Ancak en gzel biim(olan hukuk snrlar iin)de,
ncelikle onlarn yararlarna olmak artyla;

206

50 SRA SURES 17

rtne/sorumluluk ana ulancaya kadar

(mallarna) yaklaabilir/deerlendirebilir/altrabilirsiniz.

Ve szlemelerinizi de (mallarn geri vererek) yerine getirin!

phesiz insan szlemelerden sorumlu tutulacaktr.

35. ltnz zaman ly tam/eksiksiz yapn


ve

dosdoru bir l ile tartn!

Bu daha hayrldr, sonucu daha iyidir.

36. renmediin/bilmediin bir ii yapmaya kalkma!


nk kulak, gz ve gnl;

bunlarn hepsi ondan sorumlu olacaklardr.

37. Yeryznde bbrlene bbrlene yrme!


nk sen, asla yeri delip yrtamazsn
ve

boyca da dalara eriemezsin.

38. Bu kt olan(davran)larn hepsi,

Rabbinin katnda ho grlmeyen eylerdir.

39. (Ey insan!) te bunlar;

Rabbinin senin aklna bildirdii/vahyettii hikmetlerdendir.

Allah ile beraber baka bir ilh/tanr edinme!


Yoksa cehenneme atlrsn;

rahmetten uzaklatrlm knanm olarak!..

40.

MD (SYLEYN), Rabbiniz oullar size mi seti?

Meleklerden de kendisine diiler mi edindi?

phesiz, siz ok ar (yalan/iftira) bir sz sylyorsunuz.

41.

BLM 5

A NT OLSUN, bu Kurann iinde sz uzun uzun anlattk.

Dnp t alsnlar diye.

Fakat onlara (mriklere) katan baka bir faydas olmuyor.

42. De ki: Eer dedikleri gibi, Onunla beraber ilhlar olsayd,


onlar arn sahibine gitmek iin mutlaka bir yol ararlard.

43. O, hata ve eksikliklerden uzaktr!

Onlarn yaktrmalarndan ycedir! ok byk/ok uludur.

50 SRA SURES 17

44. Yedi gk, yeryz

207

ve

onlarn iinde bulunanlar Onu tesbih ederler.

Onu saysz vglerle tesbih etmeyen hibir ey yoktur.


Fakat siz, onlarn tesbihini anlamyorsunuz.
phesiz O; halmdir, ok balayandr.

45.

KURAN OKUNDUUNDA,

ahirete inanmayanlarla senin aranda sanki bir perde var.

46. Zeklarnda onu kavramalarna engel olan kabuklar,


kulaklarnda da bir arlk var sanki.

Kuranda bir ve tek olan Rabbini andn zaman;


onlar kaarcasna arkalarn dnp gidiyorlar.

47. Biz, seni ne maksatla dinlediklerini


ve

hani onlar gizli konuurlarken de o zalimlerin;

Siz ancak,

sihirlenmi bir adama tbi oluyorsunuz dediklerini de


gayet iyi biliyoruz.

48. Bak, sana nasl misaller verdiler?

Bylece ardlar, artk bir yol bulmaya g yetiremezler.

49.

DEDLER K:

Biz kemik yn ve kokumu toprak olduktan sonra m?..


Gerekten biz mi yepyeni bir yaratlla diriltileceiz?

50. De ki: ster ta olun, ister demir,


51. ya da;

aklnzda imknsz gibi grnen herhangi bir yaratk!


Diyecekler ki: Bizi tekrar kim (hayata) dndrebilir?
De ki: lk defa sizi yaratan!

Balarn sana alayl bir ekilde sallayacaklar ve:


O ne zaman? diyecekler.

De ki: Belki de pek yaknda!

52. Sizi araca gn, hereyi yerli yerince yapan Onun arsna
derhal cevap verirsiniz.

Ve ancak az bir zaman kaldnz sanrsnz.

208
53.

BLM 6

50 SRA SURES 17

Y NE DE kullarma syle: (Aralarnda) en gzel biimde


(bilim ile/doruluu kantlanm bilgi ile) konusunlar.

nk eytan tartmaya drtkleyerek aralarn bozar.


phesiz eytan,

insan iin apak saldrgan bir dmandr.

54. Rabbin sizi daha iyi bilir.

Dilerse size merhamet eder (merhameti hak edene),

dilerse size azap eder (azab hak edene).

Biz, seni onlarn zerine snlacak olarak gndermedik.

55. Rabbin gklerde ve yerde olan kimseleri daha iyi bilir.

Ant olsun Biz, Nebilerin kabiliyetlerini farkl farkl kldk.


Davuda da Zeburu verdik.

56.

DE K:

O Allahtan baka ilh saydnz kimselere yalvarrsanz;


ne sizden sknty kaldrmaya,

ne de baka bir yere kaydrmaya gleri yetmez.

57. Aslnda onlarn yalvarp yakardklar o kimselerin,

kendileri bile hatta ilerinden Ona ok yakn olanlar da dahil,

Rablerine varmak/yaknlamak iin bir vesile/ibadet ararlar!


Onun rahmetini umarlar, Onun azabndan korkarlar.

nk, Rabbinin azab pek etindir!

58.

NE KADAR lke varsa,

Biz kyamet gnnden nce hangi lkeyi/kenti batrmsak

veya iddetli bir azap ile azap etmisek;

ktn/kitabn iine satr satr yazlyor.

59. ncekilerin yalanlamas,

Bizi mucizeler gndermekten engelleyen ey oldu.


Semuda bir ibret olarak dii deveyi verdik.
Hemen ona zulmettiler.

Oysa Biz ayetleri ancak uyarmak iin gndeririz.

60. Bir zaman sana demitik ki:

Rabbin insanlara adaletle davranandr.

50 SRA SURES 17

(Mir/ykselme esnasnda) sana gsterdiimiz grntleri;

209

insanlar iin,

bir aa kar(l)ma arac olmaktan baka bir ey klmadk!

Ve Kuranda lnetlenmi,

(zakkum) aacn da (bir aa kar[l]ma arac kldk).

Biz onlar uyaryoruz.


Ancak azgnlklarn,

daha fazla artrmaktan baka katkda bulunmuyor.

61.

BLM 7

H AN, bir zaman meleklere demitik:

demi selamlayn/nnde saygyla eilin.

blisten baka hepsi derhal saygyla eildiler/selamladlar.

O dedi ki: amur olarak yarattn kimseyi selamlar mym?

62. Dedi ki:

Benden stn kldn u kimseyi grdn m?


Eer kyamet gnne kadar beni ertelersen;

bir ksm hari onun zrriyetini kt ilere srkleyeceim.

63. (Allah) buyurdu:


ekil git!

Onlardan her kim sana uyarsa,

phesiz sizin cezanz cehennemdir, uygun bir ceza olarak!

64. Onlardan,

gcnn yettii kimseleri sesinle yerinden oynat.


Atllarnla, yayalarnla onlara yaygara yap.

Mallarda ve ocuklarda onlara ortak ol. Onlara szler ver!

eytan, onlara aldatmaktan baka bir sz vermez ki!

65. Gerek kullarma gelince;

onlarn zerinde senin hibir zorlayc gcn olamaz!

Vekil/koruyucu olarak Rabbin daha layktr!

66.

RABBNZ Odur ki; denizde gemileri,

(suya kaldrma kuvveti vererek) sizin iin O yzdryor;

ltfundan aramanz iin.

Gerekten O, size kar ok merhametlidir.

50 SRA SURES 17

210

67. Denizde size bir sknt dokunduu zaman,


O'ndan baka yalvarp ardklarnz kaybolur.
Karaya kararak sizi kurtard zaman ise yine yz evirirsiniz.
nsan gerekten nankrdr!
68. Karay ters evirip sizi batrmayacandan
veya
zerinize bir kasrgay gndermeyeceinden emin misiniz?
Sonra kendinize hibir vekil/koruyucu bulamazsnz!
69. Yoksa siz,
siz tekrar oraya aldnzda zerinize;
yerle bir eden bir kasrga gndermeyeceinden
ve
inkr etmenizden dolay sizi bomayacandan emin misiniz?
Sonra;
Bize kar sizi takip edip de koruyacak kimseyi bulamazsnz!
70.

71.

GEREK U K,

Biz insanoluna ok ikram ettik/insanolunu kerametli kldk;


karada ve denizde onlar tadk/onlarn ulamn saladk,
temiz/gzel besinlerle onlar rzklandrdk.
Ve onlar yarattklarmzn pek oundan farkl/stn kldk!

BLM 8

O GN, insanlarn tmn liderleri/nderleri ile arrz.

Kimlerin kitab sandan verilirse ite onlar kitaplarn okurlar


ve
en ufak bir zulme/hakszla uratlmazlar.
72. Kim bu dnyada akl ile gerekleri grmeyen bir kr ise,
ahirette de krdr.
Ve yolca daha da akndr/sapktr.
73.

KMSELER; neredeyse seni fitneye dreceklerdi,


sana vahyettiimizden ayrarak;
ondan bakasn Bize iftira etmen iin.
te o zaman, seni dost edinirlerdi.

50 SRA SURES 17

74. Ant olsun, eer Biz seni salamlatrmam olsaydk,

211

neredeyse onlara birazck meyledecektin.

75. ayet yle olsayd o zaman sana;

hayatta da lmnden sonra da kat kat azap tattrrdk.

Sonra Bize kar kendin iin bir yardmc da bulamazdn.

76. Onlar seni oradan/yurdundan karmak iin,

seni tedirgin etmeye alyorlar; bu durumda senin ardndan,

onlarn kendileri de pek fazla kalmayacaklar!

77. (Bu) senden nce gnderdiimiz elilerimiz hakkndaki yasadr.


Bizim yasamzda bir deiiklik bulamazsn.

78.

BLM 9

N AMAZI gerei gibi kl (hu ile/ne dediini bilerek!)

Gnein batya meylettii saatlerde (le ve ikindiyi),


havann kararmasyla birlikte (akam ve yatsy)

ve

fecrin ilk klarnn toplat saatlerde de (sabah namazn kl!)


phesiz ki, fecir klarnn toplamas;

ite o (sabah namaz vaktidir ve insanlar tarafndan),


plak gzle aka grlmektedir.

79. Ve (ey Muhammed/ey insan!)

Gecenin bir ksmnda (namaz klmak, Kuran okumak iin),

sana zg bir nafile/fazladan ibadet etmek zere kalk!

Umulur ki; Rabbin seni vlm bir makama ulatrr!..

80. De ki: Rabbim!

Beni doruluk giriiyle girdir ve doruluk kyla kar.


Bana katndan yardmc bir g ver.

81. De ki: Gerek/hak geldi, batl/yalan olan yok olup gitti.

phesiz, yalan/batl olan yok olup gitmeye mahkmdur.

82.

BZ KURANDA mminler iin;

(yreklerindeki problemlere, skntlara) ifa


ve

rahmet olan eyler indiriyoruz.

Zalimlerin ise ancak hsrann/kan artryor!

212
83.

50 SRA SURES 17

NSANA bir nimet verdiimizde yz evirir ve yan izer!

Ona bir er dokunduunda ise mitsizlie der!


84. De ki: Herkes kendi yaratl/kabiliyeti zere i yapar!
Rabbiniz yol olarak en doru yolda olan kimseyi daha iyi bilir.

85.

BLM 10

B R DE sana (ey Muhammed) ruh hakknda soruyorlar.

De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir.


Ve size ilimden yalnzca az bir ey verilmitir.
86. Eer dilersek; elbette ki, sana vahyettiimizi
(hafzandan) gideririz sonra onun geri gelmesi iin,
Bize kar kendine bir vekil de bulamazsn.
87. Ancak, Rabbinden bir rahmet olarak (vahiy sana brakld).
phesiz sana, Onun ltfu ok byktr.
88.

89.

90.
91.

92.
93.

DE K: ayet insanlar ve cinler,

bu Kurann benzerini getirmek zere toplansalar,


onun bir benzerini getiremezler.
Birbirlerine arka kp desteki olsalar da!..
Ant olsun,
insanlar iin her eit misali bu Kuranda iyice anlattk.
Ancak,
insanlarn birou inkrda/gerekleri gizlemekte direttiler.
Dediler ki:
Sana asla inanmayacaz yerden bize bir gze fkrtmadka!..
Ya da senin hurmalklardan
veya
zmlerden bir bahen olmal
ve
aralarndan akr akr akan rmaklar fkrtmalsn.
Veya iddia ettiin gibi,
zerimize gkyznden paralar drmelisin.
Ya da Allah ve melekleri karmza getirmelisin!
Veya senin, altndan yaplm bir evin olmal.
Ya da gkyzne kmalsn!

50 SRA SURES 17

Ve ona kmana da asla inanmayacaz, ta ki bize;

213

kendisini okuyacamz bir kitap indirmedike!


De ki: Rabbimi yceltir, tenzih ederim!

Ben sadece eli olan bir beer/insan deil miyim?

94.

BLM 11

K ENDLERNE hidayet geldiinde,

insanlar inanmaktan alkoyan ey onlarn (kibir ile) ancak:

Eli olarak Allah bir insan m gnderdi? demeleridir.

95. De ki: Eer yeryznde uslu uslu yryen melekler olsayd;


elbette Biz de,

zerlerine eli olarak gkten bir melek indirirdik.

96. De ki: Benimle sizin aranzda ahit olarak Allah yeter.


phesiz O; kullarndan haberdardr, grendir.

97.

ALLAH kime (rasllere, elilere) doru yolu gsterirse,

ite o doru yolu bulmutur.

(Sululardan) kimini de sapklkta brakrsa artk onlar iin,

Ondan baka evliya/dostlar/yol gsteren bulamazsn.

Kyamet gn onlar toplayp sreriz,

yzleri zerine kr, dilsiz ve sar bir halde!


Onlarn varacaklar yer cehennemdir;

o her sakinletiinde lgn alevi onlara artrrz.

98. Onlarn cezalar ite budur!

nk onlar, ayetlerimizi inkr ettiler ve dediler ki:

Kemik yn ve ufalanm toprak olduktan sonra m?!..

Gerekten biz mi?!.. Yepyeni bir yaratlla diriltileceiz?!..

99. Grmediler mi?

Gkleri ve yeri yaratan Allah,

kendilerinin benzerlerini yaratmaya elbette kadirdir.

Kendileri iin bir sre koymutur, onda hibir phe yoktur.

Ama zalimler, ancak inkrda direttiler.

100. De ki: Eer, Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydnz,


o zaman da, harcayp tketmek korkusuyla ksardnz!
nsan gerekten ok cimridir!

214
101.

G EREK U K,

BLM 12

50 SRA SURES 17

Musaya hereyi aklayan dokuz ayet/mucize vermitik.


srailoullarna sor?
Hani bir zaman (Musa) kendilerine gelmiti de Firavun ona:
Ey Musa!
Seni bylenmi birisi olarak gryorum demiti.
102. (Musa) dedi ki:
Sen bunlar gklerin
ve
yerin Rabbinden bakasnn indirmediini ok iyi bildin;
uyandrc belgeler/basiretler olarak!
Ey Firavun!
Gerekten ben de seni mahvolmu birisi olarak gryorum.
103. (Firavun) o yerden onlar karmak istedi.
Biz de onu ve yanndakilerle birlikte hepsini boduk.
104. Onun ardndan srailoullarna dedik ki:
O yurtta/yeryznde yerlein.
Ahiret gn geldii zaman/vadimiz gerekletiinde,
hepinizi bir arada/derleyip toplayacaz.

E BZ onu (Kuran) hak ile indirdik.


Ve (bu Kuran), eksiz phesiz gerek olarak/hak ile indi.
Seni de yalnzca mjdeleyici
ve
uyarc olarak gnderdik.
106. Bir Kuran ki,
insanlara onu ara ara (gerektiinde/ihtiyaca binaen) okuman iin,
blmlere ayrarak kme kme yaptk
ve
onu azar azar indirdik!
107. De ki:
Ona inann veya inanmayn!
Gerek u ki; daha nceleri de gerek ilim adamlar tarafndan,
ayetler okunduu zaman,
enelerinin stne kapanarak secde ederlerdi!..
105.

50 SRA SURES 17

215

108. Derler ki:


Rabbimizin an ycedir/Rabbimiz hereyden mnezzehtir!
Rabbimizin sz mutlaka yerine getirilmitir.
109. (Onlar) eneleri stne kapanarak alyorlar.
Ve (Kuran), onlarn iten gelen derin sayglarn artryor.
110. De ki:
ster Allah diye arn veya ister Rahman diye arn.
Hangisiyle arrsanz (arn),
sonunda en gzel isimler Onundur.
Namaznda sesini ok ykseltme
ve
pek de ksma, bu ikisi arasnda bir yol tut!..
111. De ki: ocuk edinmeyen Allaha saysz vgler olsun!
Onun mlkte/ynetimde orta yoktur.
cizlikten tr hibir yardmcya ihtiyac olmayandr!
te Onu gerei gibi tekbir et/ycelterek an!

216

51

YUNUS SURES

10

YUNUS SURES

ni Sras: 51 Mushaf Sras: 10 Mekki Sure 109 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

2.

Elif, Lm, Ra.

TE BUNLAR;

Hikmetli (akl ve tabiata uygun) Kitabn ayetleridir.

lerinden bir adama vahyetmemiz insanlara tuhaf m geldi?


nsanlar uyar ve iman eden kimselere; Rableri katnda,

kendileri iin bir doruluk derecesi olduunu mjdele diye!

Kfirler dediler ki: Gerekten bu apak bir bycdr.


3.

GEREK U K, sizin Rabbiniz Allahtr,

O ki; gkleri ve yeryzn alt gnde/evrede yaratt.


Sonra Ar dahil tm kainata kanunlarn kurdu.
leri ynlendirip idare eder.

Onun izni olmadan hibir kimse efaat edemez!


te, Rabbiniz Allah budur! Ona kulluk edin.

4.

Dnp ibret almyor musunuz?

Hepinizin dn Onun katnadr. Allahn sz gerektir.

Yaratmaya balar, sonra iman edenleri


ve

faydal ii en iyi ekilde yapanlar adaletle dllendirmek iin


yeniden yaratr.

nkrclara gelince, onlar iin kaynar sudan bir iki

ve
5.

ac bir azap vardr, kfrlerinden dolay!

Gnei bir k kayna ve Ay da yanstc klan Odur.

Ona konaklar/durak (ini) yerleri takdir eden Odur;


yllarn saysn ve hesabn bilmeniz iin!..

51

YUNUS SURES

10

Allah bunlar ancak bir hesap ile yaratmtr.

217

Ayetleri uzun uzun aklamaktadr;


6.

bilen/bilim nda dnen bir kavim iin!

Gerek u ki;

gece ile gndzn deimesinde,

Allahn gklerde ve yeryznde yaratt eylerde,

korkup saknan bir toplum iin elbette ayetler/iretler vardr.

7.

BZMLE bulumay ummayanlar,

dnya hayatna raz olanlar,


onunla tatmin olanlar
ve

ayetlerimizden gafil olanlar var ya;

8.

ite onlarn varacaklar yer atetir,

9.

(Gerekten var olanlara) inanan

kazanmakta olduklarndan dolay!


ve

salih amel/faydal ileri en iyi ekilde yapanlara gelince;

Rableri onlar imanlarndan dolay,


zeminlerinden rmaklar akan,

nimetlerle donatlm cennetlere iletir.

10. Orada onlarn duas:

Allahm! Sen ki; hibir kusuru, eksii olmayansn.

Orada birbirlerine iyilik dilekleri: Selmdr.


Dualarnn sonu da:

Hamd'a lyk olan (yapt hereyi yerli yerince gzel yapan),

Alemlerin (uzaylarn/evrenin) Rabbi/Sahibi Allahtr demeleridir.

11.

BLM 2

AYET Allah; erri insanlar iin,

onlarn hayr acele istemeleri gibi abuklatrsayd,

mutlaka sreleri hemen bitirilmi olurdu.

Bizimle karlamay ummayan kimseleri,

brakrz azgnlklar iinde,

akn bir halde bocalayp dururlar!

218

51

12. nsana bir zarar dokunduu zaman;

YUNUS SURES

10

yan yatarken,
otururken
veya

ayakta iken yalvarr.

Ama Biz onun skntsn kaldrdmz zaman ise sanki o;


kendisine dokunan zarardan dolay,

Bize hi yalvarmam gibi hareket eder!

Ar gidenlere yapyor olduklar iler,

ite byle ssl grnmektedir.

13.

VE gerek u ki; sizden nce zulmettikleri iin,


nice nesilleri helk etmiizdir;

nk elileri onlara apak belgeler getirdikleri halde,

onlar yine de (elileri/ak delilleri/gerekleri) reddettiler!


te sulu toplumu byle cezalandrrz!

14. Sonra onlarn ardndan sizi yeryznde halifeler

(nceki nesillerin ardndan onlarn yerine geen insanlar) kldk.

Nasl iler yaptnz ortaya ksn,

yaptklarnzn karl verilsin diye!


15.

VE ONLARA ayetlerimiz ak deliller olarak

ak ak okunduu zaman,

Bizimle karlamay ummayan kimseler dediler ki:


Bundan baka bir Kuran getir veya onu deitir.

De ki: Onu kendiliimden deitirmem benim iin

olacak ey deildir.

Ben ancak bana vahyolunana uyarm.

Eer Rabbime isyan edersem;

gerekten ben byk gnn azabndan korkarm.

16. De ki: Eer Allah dileseydi onu size okumazdm


ve

onu size bildirmezdi de!..

Bundan nce bir mr boyu iinizde kaldm!


Aklnz kullanmyor musunuz?

51

YUNUS SURES

10

17.

ALLAHa kar bir yalan uyduran/iftira eden

19.

VE btn insanlk sadece tek bir toplumdan ibaretti!

219

veya
Onun ayetlerini yalanlayan kimseden daha zalim kim olabilir?
Gerek u ki, sulu/gnahkarlar iflah olmaz/huzur bulmazlar.
18. Allah brakp kendilerine zarar vermeyen
ve
faydas olmayan eylere kulluk ediyorlar.
Bunlar, Allah katnda efaatilerimizdir diyorlar.
De ki: Siz Allaha, gklerde ve yerde bilmedii bir eyi mi
haber veriyorsunuz?
O yce ve onlarn ortak kotuklarndan ok uzaktr!

20.

21.

Ama sonradan gr ayrlna derek para para oldular.


Eer Rabbinden bir sz gememi olsayd,
ihtilf ettikleri konuda aralarnda hemen hkm verilirdi.

E DYORLAR K:
Ona, Rabbinden bir mucize indirilmeli deil miydi?
De ki: Gayb ancak Allahndr! Bekleyin yleyse!
nk ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim.

BLM 3

NSANLARA kendilerine dokunan bir darlktan sonra,

bir rahmet tattrdmz zaman bir de bakarsn ki onlar;


ayetlerimiz hakknda tuzak/komplo kuruyorlar!
De ki:
Allah komployu/tuza bozmada daha abuktur!
phesiz ki elilerimiz, kurduunuz komplolar yazyorlar.
22. Karada ve denizde sizi yrten Odur.
Hani, gemide olduunuz zaman;
gemiler gzel/tatl bir rzgrla iindekileri yzdrrlerken
ve
bununla sevindikleri srada,
birden kasp kavuran bir kasrga gemiye gelip atar.

220

Her yandan dalgalar gelip

51

YUNUS SURES

10

ve

kendilerinin tamamen kuatldklarn anladklar zaman;

dini yalnz Ona zg klarak Allaha yalvarmaya balarlar:


Eer bizi bu skntdan kurtarrsan,

elbette ki kredenlerden olacaz! (derler).

23. Ama onlar kurtardmzda derhal o zaman;


haksz yere yeryznde taknlk yaparlar.

Ey insanlar! Sizin taknlnz ancak kendi aleyhinizedir.


Sadece dnya hayatnn geici zevki!

Sonra dnnz Bizim huzurumuzadr.

O zaman yapm olduunuz eyleri size haber veririz.

24.

DNYA hayatnn durumu;

gkyznden indirdiimiz su gibidir!

yle ki; insanlarn ve hayvanlarn beslendii yer bitkisi

onunla/suyla birbirine kart.

Bylece; yeryz ziynetini taknp sslendiinde


ve

sahipleri de onun rnn biip toplamaya

g yetirir olduklarn sanmlarken; bir gece veya gndz,


emrimiz ona gelmitir de onu,

kknden biilmi bir duruma getirmiizdir.

Sanki dn hi yeermemi gibi yaparz!

te byle, ayetleri geni geni aklyoruz.


Dnen bir toplum iin!..

25.

ALLAH bar yurduna davet eder.

Ve yola gelmek isteyen kimseyi dosdoru bir yola eritirir.

26. Gzel davranan kimselere daha gzel bir karlk


ve

daha da fazlas vardr.

Onlarn yzlerine ne bir kara leke


ve

ne de bir zillet/horluk bular.

te onlar cennet halkdr. Orada srekli kalcdrlar!

51

YUNUS SURES

10

27. Ktlkleri yapanlara gelince,

221

her bir ktln karl/cezas kendi dengi iledir.


Onlar bir zillet kaplar.

Onlar Allaha kar koruyacak hi kimse yoktur.

Onlarn yzleri sanki karanlk geceden paralara brnmtr!

te onlar ate halkdr. Orada srekli kalcdrlar.

28. O gn, onlarn hepsini bir araya toplarz.


Sonra, ortak koan kimselere deriz ki:

Siz ve kotuunuz ortaklar yerlerinizde durun!

Artk aralarn amzdr. Ve kotuklar ortaklar dediler ki:

Siz, bize kulluk ediyor deildiniz ki!

29. Sizinle bizim aramzda ahit olarak Allah yeter.


Gerekten biz,

sizin bize kulluk etmenizden tamamen habersizdik!

30. te orada her nefis gemite yapp ettiiyle sorgulanacaktr!

Ve onlar gerek sahipleri olan Allahn katna dndrlrler.

Ve iftira edip uydurduklar eyler onlardan kaybolup gitmitir!

31.

BLM 4

D E K: Sizi gkyznden ve yeryznden rzklandran kim?

Kulaklarn ve gzlerin (gerek) sahibi kim?


lden diriyi karan kim?

Diriden ly karan kim?

Buyruu yrten/ileri evirip eviren kim?

Hemen: Allah! diyecekler.

De ki: O halde korunup saknmyor musunuz?

32. Gerek Rabbiniz Allah ite budur!

yleyse gerekten sonra, sapknlktan baka ne vardr?

yleyse, nasl sapknla evriliyorsunuz?

33. te bylece;

Rabbinin kelimesi/ikz yoldan kan kimseler iindir.


Onlar, gerekten inanmyorlar!

34.

DE K: Sizin kotuunuz ortaklardan ilk defa yaratacak,

sonra onu evirip yeniden yaratacak olan var m?

222

De ki:

51

YUNUS SURES

10

Allah yaratmay ilk defa balatr,

sonra onu (kemik ynna) evirip yeniden yaratr.

yleyse, nasl doru yoldan evriliyorsunuz?

35. De ki:

Sizin ortak kotuklarnzdan geree gtrebilecek var m?


De ki:

Allah geree gtrr.

yleyse geree gtren kimse mi uyulmaya daha lyktr?


Yoksa tutulup doru yola gtrlmedike,

kendisi doru yolu bulamayan kimse mi?


O halde neyiniz var sizin?

Nasl hkmediyorsunuz?

36. Onlarn ou, zandan/teorilerinden bakasna uymuyorlar.


Teori/zan ise gereklii kantlanmayan iddialardr.

phesiz ki Allah onlarn yaptklar eyleri ok iyi bilmektedir.

37.

BU KURAN Allah katndan indirilmedir.

Bir bakas tarafndan uydurulmu bir ey deildir!

Ancak bu nceden gelenlerin (kitaplarn) dorulanmas


ve

kitabn ayrntl aklamasdr.

Onda asla phe yoktur, lemlerin Rabbindendir.

38. Yoksa, Onu uydurdu mu diyorlar?


De ki:

yleyse, haydi onun benzeri bir Sure getirin.

Allahtan baka arabildiiniz kimseleri de arn.

Eer doru szller iseniz!

39. Hayr aksine onlar; ilmini kavrayamadklar


ve

sonucu henz kendilerine gelmemi olan bir eyi yalanladlar.


Onlardan nceki kimseler de ite byle yalanlamlard.
Gr/bak, zalimlerin sonu nasl oldu!

40. Onlardan kimi ona inanr, kimi de ona inanmaz.


Rabbin, bozguncular daha iyi bilir.

51
41.

42.
43.
44.
45.

46.

47.

YUNUS SURES

10

BLM 5

223

ER seni yalanlyorlarsa, de ki:


Sizin yaptnz size, benim yaptm bana.
Siz benim yaptmdan uzaksnz,
ben de sizin yaptnzdan uzam.
lerinden, sana kulak verip dinleyen kimseler vardr.
Ama sen mi anlamak iin dinlemeyenlere duyuracaksn?
stelik, onlar akllarn kullanmyorlarsa!
lerinden, sana bakan kimseler de vardr.
Krleri (grp dnmeyenleri) doru yola gtrecek sen misin?
stelik, basiretleriyle de grmyorlarsa!
Kesinlikle Allah hibir eyle insanlara zulmetmez!
Ancak insanlar, kendi kendilerine zulmediyorlar.
Onlar bir araya toplad gn sanki onlar sadece,
grp tantklar gndzn bir saati kadar kalm gibiler!
Hsrana uramlardr;
Allahn huzuruna kmay yalanlayan kimseler!
nk onlar, doru yola gelmemilerdi.
Onlara sz verdiimiz azabn bir ksmn sana gstersek de,
seni vefat ettirsek de sonunda onlarn dn huzurumuzadr.
Sonra Allah onlarn yaptklarna ahittir.

HER toplumun bir rasl vardr.

Raslleri geldii zaman aralarnda adaletle hkm verilir.


Ve onlara hi zulmedilmez.
48. Diyorlar ki:
Eer doru sylyor iseniz bu sz ne zamandr?
49. De ki: Ben kendime bile zarar veya fayda veremem.
Ancak, Allahn dilemesine/izin vermesine baldr.
Her mmetin (hak ettii) bir sonu/eceli vardr.
Ecelleri/sonlar gelince, artk ne bir saat geriye alnabilirler
ve
ne de ne alnabilirler!
50. De ki: Dndnz m hi?
Eer Onun azab; size, geceleyin veya gndzn geliverirse!..
Sulu gnahkarlar bunu ne diye acele istiyorlar ki?

224

51

YUNUS SURES

51. Bel gerekletikten sonra m ona inanacaksnz?

10

Hemen imdi mi?

Hani siz onu acele isteyip duruyordunuz!

52. Sonra, zulmeden kimselere denilir: Srekli azab tadn!

Ancak kazanm olduunuz eylerle cezalandrlyorsunuz.

53. Bu bir gerek midir? diye, senden haber soruyorlar.


De ki:

Evet, Rabbime ant olsun ki, o kesinlikle gerektir.


Ve siz de nleyiciler deilsiniz/nleyemezsiniz.

54.

BLM 6

AYET yeryzndekilerin hepsi,

kendisine zulmeden kiiye ait olsayd,


mutlaka onu fidye olarak verirdi.

Azab grdkleri zaman pimanl ilerinde hissederler.

Aralarnda adaletle hkm verilir. Asla zulme uramazlar.

55. yi bilin ki; gklerde


ve

yeryzndekilerin hepsi gerekten Allahndr.

yi bilin ki; Allahn sz gerektir.


Fakat, onlarn birou bilmiyor.

56. O yaatr (yaama izin verir) ve ldrr (lme izin verir).


Ve Onun katna dndrlp gtrlrsnz.

57.

EY NSANLAR! te size;

Rabbinizden bir t, gslerde/yreklerde olana bir ifa,

inananlar iin bir yol gsterici/hidayet ve bir rahmet gelmitir.

58. De ki: Allahn ltfuyla ve rahmetiyle,


evet, ite yalnz bununla sevinsinler;

bu onlarn toplayp biriktirdiklerinden daha hayrldr!

59. De ki:

Allahn size rzk olarak indirdii eyleri grdnz m?

Bir ksmn haram, bir ksmn helal saydnz.


De ki: Allah m size izin verdi?

Yoksa, Allaha iftira m ediyorsunuz?

51

YUNUS SURES

10

60. Allaha kar yalan uyduran kimselerin,

kyamet gn hakkndaki zanlar nedir?

phesiz ki Allah insanlara kar ltuf sahibidir.

Fakat, onlarn birou kretmiyor.

61.

BLM 7

V E hangi iin/eylemin iinde bulunursan bulun,

Kurandan her ne okursan oku ve siz;

her ne eylem/i yaparsanz yapn,

Biz iine daldnz o eylemde zerinizde ahidizdir!

Ve ne yerde, ne de gkte zerre arlnca hibir ey,


Rabbinden kamaz/sakl, gizli kalmaz.
Bundan daha kk hibir ey
ve

daha byk hibir ey yoktur ki,

apak bir kitaba yazlyor olmasn.

62. yi bilin ki; Allahn dostlarna korku yoktur


ve

onlar zlmeyeceklerdir.

63. Onlar ki; (gerekten var olanlara) inandlar


ve

korunup dikkatli davrandlar.

64. te onlara; dnya hayatnda da ahirette de mjde vardr.


Allahn kelimeleri iin deiiklik yoktur.

te bu, byk baar/en byk kurtulu ve mutluluktur!

65. Onlarn sz seni zmesin!

stnlk tamamen Allaha aittir. O; iitendir, bilendir.

66.

Y BLN K; gklerdeki
ve

yeryzndeki kimseler kesinlikle Allahndr.

Allahtan bakasna yalvaran kimseler,

gerekte o ortaklara tbi olmuyorlar.

Onlar sadece zanna/teorilerine/hevalarna tbi oluyorlar.

Ve onlar, sadece samalyor/yalan uyduruyorlar!

225

226

51

YUNUS SURES

10

67. Kendisinde dinlenesiniz diye sizin iin geceyi yapan Odur.


Ve gndz de aydnlk olarak var eden Odur.

phesiz bunda iiten bir toplum iin ibretler vardr.


68.

ALLAH ocuk edindi dediler.

H! Allah byle bir iddiadan uzaktr.

O zengindir/hibir eye muhta deildir.

Gklerde ve yerde ne varsa hepsi Onundur.


Bu hususta yannzda hibir delil yoktur.

Allah hakknda bilmediiniz bir eyi mi sylyorsunuz?

69. De ki: Allah hakknda yalan uyduran/iftira atan kimseler,


asla kurtulamazlar.

70. Dnyada biraz geim var sonra dnleri Bizedir.

Sonra onlara etin azab tattrrz inkr ettiklerinden dolay!

BLM 8

MD ARTIK) onlara Nuhun haberini oku.

71. (

Hani bir zaman kavmine demiti ki: Ey kavmim!

Benim konumum/makamm ve Allahn ayetlerini hatrlatmam,

size ar geldiyse ben Allaha tevekkl etmiim.

Artk siz ortaklarnzla beraber toplanp emrinizi/iinizi

kararlatrn da sonra kararnz zerinize bir dert olmasn!

Bundan sonra da kararnz bana uygulayn!

Bana hibir frsat da vermeyin!

72. Eer yz evirdiyseniz evirin!

Sizden hibir cret istemedim/talep etmedim ki!


Benim cretim Allaha aittir.

Ve ben mslmanlardan olmakla emrolundum.

73. Yine de onu yalanladlar.


Biz de onu
ve

gemi iinde onunla birlikte bulunanlar kurtardk.


Onlar halifeler/ncekilere varisler kldk.

Ayetlerimizi yalanlayan kimseleri de boduk.

Bak, uyarlanlarn sonu nasl oldu?

51

YUNUS SURES

10

227

74.

E SONRA onun ardndan,


kavimlerine bir ok eliler gnderdik.
Onlara apak belgeler/mucizeler getirdiler.
nceden yalanlam olduklar eye bir trl inanmyorlard.
Bu nedenle;
haddi aanlar duygusal zeklarn/kalplerini iletmiyorlar.

75.

ONRA onlarn ardndan Musay ve Harunu;


Firavuna ve ileri gelen adamlarna,
(Allahn var olduunu kantlayan) mucizelerimizle gnderdik.
Bbrlenip byklendiler.
Onlar gerekten sulular topluluu idiler.
Onlara katmzdan gerek gelince:
phesiz bu, apak bir sihirdir dediler.
Musa dedi ki: Size gerek gelince byle mi diyorsunuz?
Bu bir sihir midir? Oysa sihirbazlar umduklarna eremezler.
Dediler ki:
Atalarmz bulduumuz yoldan bizi evirmek iin mi
bize geldin?
Yeryznde byklk yalnz ikinizin olsun diye mi?
Biz size inananlardan deiliz.
Firavun dedi ki: Bilgin sihirbazlarn hepsini bana getirin.
Sihirbazlar geldiinde Musa onlara:
Siz atacanz atn! dedi.
Onlar atnca Musa dedi ki: Sizin getirdiiniz ey bir sihirdir.
phesiz ki Allah onu iptal edecektir/boa karacaktr.
Allah fesat/karklk karanlarn iini dzeltmez.
Allah kelimeleri/sz ile gerei ortaya karr.
Sulu gnahkarlar istemese de!..

76.
77.
78.

79.
80.
81.
82.

83.

S ONUNDA Musaya,

BLM 9

kavminden gen bir kuaktan bakas inanmad!


Firavun ve ileri gelen adamlarnn,
kendilerine ktlk yapmasndan korkuya dtkleri iin!

228

51

YUNUS SURES

nk Firavun, yeryznde ok byklenen bir zorba idi.

10

Gerekten o, ok ar giden kimselerdendi.

84. Musa dedi ki: Ey kavmim!

Eer Allaha inandysanz Ona gvenin.


Eer teslim olanlar iseniz!

85. Dediler ki: Allaha gvendik.


Rabbimiz!

Bizi zalim kavim iin bir aa kar(l)ma konusu yapma!

86. Bizi inkrc kavimden rahmetinle kurtar!


87.

MUSAya ve kardeine:

Msrda kavminiz iin evler hazrlayn diye vahyettik.

Evlerinizi mescid edinin ve namaz ikame edin.

Mminleri mjdele!

88. Musa dedi ki:

Rabbimiz! Firavuna ve ileri gelen adamlarna,


dnya hayatnda ss ve mallar verdin.

Ey Rabbimiz! Senin yolundan saptrsnlar diye mi?

Ey Rabbimiz! Onlarn mallarn yok et!

Kalplerini iyice sk,

ac azab grnceye kadar (isterse) iman etmesinler.

89. (Allah) buyurdu: Duanz kabul olundu.

Dosdoru olun ve sakn bilmeyen kimselerin yoluna uymayn!

90.

SRALOULLARIn denizden geirdik.

Firavun ve askerleri de azgnlk


ve

dmanlkla onlarn peine takld.

Nihayet, boulma onu yakalad zaman (Firavun):

srailoullarnn inandndan baka bir lh olmadna

inandm.

Ben de teslim olanlardanm dedi.

91. imdi mi?!

Oysa sen daha nce isyan etmitin


ve

bozgunculardan olmutun.

51

YUNUS SURES

10

92. Bugn ise, senin bedenini kurtara(rak sahile kara)caz.


Senden sonra gelen kimselere ibretlik olmas iin!
phesiz insanlarn birou ayetlerimizden gafildirler.

93.

BLM 10

E srailoullarn holarna gidecek iyi bir yere yerletirdik.


Gzel eylerden kendilerine rzk verdik.
Kendilerine ilim gelmesine ramen, ihtilfa dtler.
phesiz Rabbin kyamet gn aralarnda,
ihtilfa dtkleri ey hakknda hkm verecektir.

94.

96.

PHESZ K,

TN bunlardan sonra eer sen;


sana indirdiimizden phe iindeysen,
senden nce kitab okuyan kimselere sor!
Gerek u ki, Rabbinden sana gerek bilgi geliyor.
Sakn pheye denlerden olma!
95. Ve sakn Allahn ayetlerini yalanlayanlardan olma;
yoksa hsrana urayanlardan olursun!
Rabbinin azap sz zerlerine hak olan zalimler,
artk inanmazlar.
97. Btn ayetler onlara gelmi olsa bile,
ac azab grnceye kadar!
98. ayet bir lke olsayd da gereklere inansayd.
Ve inanmas kendisine fayda verseydi.
Yunusun kavmi hari!..
nandklarnda,
onlardan dnya hayatnda rezillik azabn kaldrdk.
Onlar bir sre daha yararlandrdk.
99.

229

AYET Rabbin dileseydi yeryzndeki kimselerin tm


mutlaka topluca inanrlard.
yleyse (insanlara Allah zgrlk verdii iin),
onlar mmin olmalar iin, insanlar sen mi zorlayacaksn?

230

51

YUNUS SURES

10

100. Allahn izni (yani kiinin samimi olduunu onaylamas) olmadan,


hibir kimse iin iman etme imkn yoktur.

Ve o, akln kullanmayanlar (ise) pislik/irk iinde kalr.

101. De ki: Gklerde ve yeryznde neler var, bir bakn!


Ayetler ve uyarmalar,

gereklere inanmak istemeyen bir kavme,

hibir yarar salamaz.

102. Onlar kendilerinden nce gelip geen kimselerin gn gibi,


ac gnleri mi bekliyorlar?
De ki: Bekleyin yleyse!

Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

103. Sonra, Biz elilerimizi ve ayn ekilde iman edenleri kurtarrz;


ite bylece zerimize bir bor olarak,

(gerekten var olanlara) inananlar kurtarrz.

104.

D E K:

BLM 11

Ey insanlar!

Eer benim dinimden phede iseniz,

ben Allahtan baka taptklarnza kulluk etmem.

Ancak ben, sizi ldrecek olan Allaha ibadet ederim.


Ve ben mminlerden olmakla emrolundum.

105. Hanif (drst, dorulardan) olarak yzn dine evir.


Sakn mriklerden olma!

106. Allahtan bakasna yalvarma/tapma;

sana fayda ve zarar veremez olan eylere!..


Eer byle yaparsan;

o takdirde muhakkak zalim(hakszlk eden)lerden olursun!..

107. Eer Allah sana bir zarar isabet ettirirse;


onu, Ondan baka kaldracak yoktur.
Ve eer, sana bir hayr dilerse;

Onun ltfunu geri evirecek yoktur!

O, hayrn kullarndan gereini yapana verir.


ok balayandr, ok merhametlidir.

51
108.

YUNUS SURES

10

DE K: Ey insanlar! Rabbinizden size gerek gelmitir.

231

Kim doru yola gelirse kendi nefsi iin doru yola gelmitir.
Kim de saparsa kendi aleyhine sapmtr.
Ben sizin vekiliniz/bekiniz deilim.
109. Sen, sana vahyedilene (Kurana) uy/gereini yerine getir!
Allah hkmn verinceye kadar sabret/bekle!
O, yarglarn (adaletle hkm-karar verenlerin) en iyisidir!

232

52

HUD SURES

11

HUD SURES

ni Sras: 52 Mushaf Sras: 11 Mekki Sure 123 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

Elif, Lm, R.
(

B U), AYETLER salamlatrlm bir kitaptr!

Sonra da hakm olan

ve
2.
3.

hereyin i yzn bilen (Allah) tarafndan aklanmtr.

Ta ki; Allahtan bakasna kul olmayasnz!

(De ki:) Ben de Ondan size bir uyarc ve bir mjdeleyiciyim!


Rabbinizden balanma dileyiniz.

Sonra Ona tvbe ediniz ki, sizi izin verecei bir sreye kadar,
gzel bir geimle yaatsn.

Ve ltfunu ltfa lyk olacak herkese versin.

Eer yz evirirseniz;
4.

5.

gerekten ben sizin iin byk bir gnn azabndan korkarm.

Dnnz Allah katnadr. O, hereye gc yetendir.


yi bilin ki;
onlar,

Ondan gizlenmek iin duygularn saklamaya alrlar.


yi bilin ki;

rtlerine brndkleri zaman dahi,


O;

gizlediklerini
ve

aa vurduklarn bilir.

phesiz O,

duygularn/kalplerin zndeki sakl eyleri bilendir.

52

6.

7.

8.

HUD SURES

11

YERYZNDE hibir canl yoktur ki,

233

onun rzk Allaha ait olmasn.


O, onun oluaca/karar yerini de bilir.
Ve emanet brakld yeri de bilir.
Bunlarn hepsi apak bir kitaba yazlyor.
Gkleri ve yeri alt gn iinde/alt evrede yaratan Odur.
Ve Onun ar su zerindeydi.
Hanginizin iinin/davrannn daha iyi olacan,
aa karmak ve yaptklarnzn tam karln vermek iin!
Eer sen: Mutlaka siz, lmden sonra diriltileceksiniz desen,
inkr eden kimseler:
Bu ancak apak bir bydr derler.
Eer onlardan azab sayl bir sreye kadar ertelesek;
O azab tutan nedir? derler.
yi bilin ki;
azap onlara geldii gn, onlardan geri evrilir deildir!
Ve alay edip durduklar ey onlar kuatm olur.

BLM 2

NSANA, Bizden bir rahmet tattrp,


sonra da onu ondan ekip alsak;
kukusuz o mitsizlie dm bir nankrdr artk!
10. Kendisine dokunan bir zarardan sonra,
ona bir nimet versek/mutluluk tattrsak:
Benden ktlkler gitti der.
nk o marktr, bbrlenendir!
11. Sabredenler
ve
salih amel/faydal ileri en iyi ekilde yapanlar,
byle deildir.
te onlar, onlar iin bir balanma ve byk bir dl vardr.
9.

12.

SANK SEN, sana vahyolunann bir ksmn terkedeceksin


ve
bundan dolay gsn daralacak;

234

52

HUD SURES

Ona bir hazine indirmeli ya da onunla birlikte,

11

bir melek gelmeli deil miydi? demelerinden tr.

Sen ancak bir uyarcsn. Allah hereye vekildir.

13. Yoksa, Onu uydurdu mu diyorlar?

De ki: yleyse; haydi, siz de onun benzeri uydurulmu,

On Sure getirin.

Ve Allahtan baka arabildiklerinizi de arn.


Eer doru szller iseniz!..

14. Eer size cevap veremedilerse artk bilin ki;

O (Kuran) gerekten Allahn ilmiyle indirilmitir.

Ondan baka lh/Tanr yoktur.

Sizler artk teslim oluyor musunuz?


15.

KM dnya hayatn ve ssn ister ise, orada (dnyada),


onlara amellerinin karln tam veririz.

Ve onlar bunda hibir eksiklie uratlmazlar.

16. Onlar yle kimselerdir ki;

ahirette onlar iin ateten bakas yoktur.

Orada yaptklar eyler boa gitmitir.

Ve zaten btn yapm olduklar eyler batl/geersiz olmutur!

17. (Byleleri) u kimse gibi olur mu;

Rabbinin katndan bir delile (Vahye/Kurana) dayanmtr.

Ve o delil ki, Onun katndan olan bir ahit.


Ayrca; ondan nce de bir imam/nder

ve

bir rahmet olarak Musann kitab var.

te onlar (gerei grenler) buna (Kurana) inanrlar.


Topluluklardan kim onu (Kuran) reddederse,
ona vadedilen/sz verilen yer atetir.
Bundan hi phen olmasn!

phesiz o, Rabbinden gelen gerektir!

Fakat insanlarn birou (gerekleri) gizliyor!..

18.

ALLAHa kar yalan uydurup iftira eden kimseden,


daha zalim kim olabilir?

te onlar Rablerine sunulacaklar ve ahitler de:

52

HUD SURES

235

11

Rablerine kar yalan syleyenler ite bunlardr diyecekler.

yi bilin ki, Allahn lneti zalimlerin zerinedir!

19. Onlar ki, Allahn yolundan (tavsiye ettii hayat tarzndan)


alkoymaya alrlar ve onu eriltmek isterler!
Onlar ahireti de inkr ederler.

20. Onlar yeryznde (Allah) gsz brakc deillerdir.


Onlarn Allahtan baka snacaklar da yoktur.
Azap, onlar iin kat kat artrlr.

Bunlar, gerei iitmeye tahamml edemezlerdi,


grmek bile istemezlerdi!

21. te bunlar kendilerini hsrana uratan kimselerdir.

Uydurup iftira ettikleri eyler kendilerinden kaybolup gitmitir.

22. phesiz bunlar ahirette en ok hsrana urayanlardr.

23. man eden, salih amel/faydal ileri en iyi ekilde yapan


ve

Rablerine gnlden itaat eden/boyun een kimselere gelince:

te onlar, cennet halkdr; orada sonsuz kalcdrlar.

24. Bu iki grubun durumu;

kr ve sara kyasla, gren ve iitenin durumu gibidir.

imdi hi bu iki grubun durumu bir olur mu?


Hl dnp ibret/ders almyor musunuz?

25.

BLM 3

A NT OLSUN Nuhu kavmine yle sylesin diye gnderdik:

Ben sizin iin apak bir uyarcym.

26. Allahtan bakasna kul olmayn.

Ben sizin iin ac bir gnn azabndan korkuyorum.

27.

KAVMNDEN inkrc ileri gelenler, dediler ki:

Biz seni de bizim gibi bir insan gryoruz ve sana,


bizim kt grl,

rezillerimizden bakasnn uyduunu grmyoruz.


Ve ilk bakta;

bize kar, herhangi bir stnlnz de grmyoruz.

Aksine, sizin yalanclar olduunuzu sanyoruz!

236

52

HUD SURES

11

28. Ey ulusum! dedi;


Baknz eer ben Rabbimden bir kant zerinde isem
ve
kendi katndan bana bir iyilik vermise;
siz grmek istemedikten sonra, sizi ona zorlayabilir miyiz?
Siz onu istemediiniz halde!
29. Ey ulusum! Buna kar sizden bir cret istemiyorum.
Benim cretim sadece Allaha aittir.
Ben (gerekten var olanlara) iman eden kimseleri
kovacak deilim.
phesiz onlar, Rablerinin huzuruna gideceklerdir.
Fakat ben sizi, cahillik eden bir kavim olarak gryorum.
30. Ey ulusum!
Eer onlar kovarsam, Allaha kar bana kim yardm eder?
Hi dnp t almyor musunuz?
31. Ben size, Allahn hazineleri benim yanmdadr demiyorum,
gayb da bilmem.
Ben bir meleim de demiyorum.
Ve gzlerinizin hor grd kimseler iin;
Allah onlara bir hayr vermeyecektir de demem.
Onlarn iinde olan, Allah daha iyi bilir.
Gerekten, o zaman ben zalimlerden olurum.
32. Ey Nuh! dediler: Ant olsun, bizimle mcadele ettin.
Bizimle mcadelede ok ileri gittin.
Haydi, bizi tehdit ettiin eyi bize getir artk!
Eer dorulardan isen!
33. Dedi ki: Ancak Allah dilerse onu size getirir
ve
siz de gsz brakp engel olamazsnz!
34. Nasihatim size fayda vermiyor size nasihat etmeyi istesem de!..
Eer, Allah sizi azgnlnzda zgr brakmay dilemise,
O, sizin Rabbinizdir. Ve Onun huzuruna dndrlrsnz.

35. ( LMZ MUHAMMEDE):


Kendisi bunu uydurdu diyorlar, yle mi?
De ki: Eer onu uydurmusam suu benim zerime olsun.
Ve ben sizin ilediiniz sulardan uzam.

52
36.

HUD SURES

11

BLM 4

237

V E NUHA yle vahyolundu:

Gerek u ki, kavminden iman etmi olanlardan bakalarnn

inanmasn beklemeden,

onlarn yapyor olduklarndan dolay zlmeden,

37. nezaretimiz altnda ve vahyimiz gereince gemiyi yap.


Zulmeden kiiler hakknda Bana yalvarma.
Onlar mutlaka boulacaklardr.

38. Gemiyi yapyordu


ve

kavminden ileri gelenler onun yanndan getike,

onunla alay ediyorlard.

Dedi ki: Eer, siz bizimle alay ederseniz,

phesiz biz de sizinle alay edeceiz, sizin alay ettiiniz gibi!..

39. Yaknda bileceksiniz, insan rezil eden azap kime geliyor


ve

srekli azap kimin zerine konuyor.


40.

NHAYET emrimiz gelip yerden sular kaynaynca, dedik ki:


Hereyden birer ifti,

azab hak eden (sulu) kimseler hari olmak zere; aileni

ve

iman eden kimseleri bindir.

Zaten, onunla birlikte pek az kimse inanmt.

41. Dedi ki: Onun iine binin.

Onun akp gitmesi de durmas da Allahn adyladr.

phesiz Rabbim; ok balayandr, ok esirgeyicidir.

42. Ve o, dalar gibi dalgalar iinden onlar geirirken,

Nuh, bir kenarda duran oluna seslendi: Yavrucuum!

Bizimle beraber bin, inkrclarla beraber olma!

43. Beni sudan koruyacak bir daa snacam dedi.


Bugn Allahn emrinden,

esirgeyici olandan baka snlacak yoktur dedi.

Aralarna dalga girdi ve o da boulanlardan oldu.

238

52

HUD SURES

44. Y YERYZ! Suyunu yut!


Ey gkyz! Sen de tut! denildi.
Su ekildi, i bitirildi. Cdi zerine oturdu.
Zalimler topluluu imha olsun! denildi.

11

45.

NUH Rabbine yalvararak seslendi: Rabbim! dedi.

49.

BTN BUNLAR sana vahyettiimiz gayb haberlerindendir.

Olum benim ailemdendir. phesiz Senin szn gerektir.


Sen hkimlerin hkimisin, karar verensin!..
46. (Allah) Ey Nuh! dedi; O senin ailenden deildir.
(Duan/bu istein) salih olmayan bir ameldir/itir!
Hakknda bilgin olmayan bir eyi Benden isteme!
Kukusuz Ben sana, cahillerden olmaman tlerim.
47. Rabbim! dedi. Ben Sana snrm;
hakknda bilgim olmayan bir eyi Senden istemekten!
Eer beni balamazsan ve bana merhamet etmezsen,
hsrana urayanlardan olurum.
48. Ey Nuh! denildi.
Sana ve seninle olan kimselerden oluan toplumlar zerine,
Bizden bir esenlikle ve bereketlerle in.
yle toplumlar var ki; onlar bir sre yaatp geindiririz,
sonra onlara ac bir azap dokunur.

50.

Bundan nce ne sen onlar biliyordun, ne de kavmin!


Sabret yleyse.
phesiz, sonu korunup saknanlarndr.

BLM 5

ARDELER HUDU d kavmine gnderdik.


Ey Kavmim! dedi:
Allaha kul olun. Sizin iin Ondan baka hibir lh yoktur.
Siz ancak iftira edenlerdensiniz!
51. Ey kavmim! Buna karlk sizden bir cret istemiyorum.
Benim cretim ancak beni yaratana aittir.
Aklnz kullanmyor musunuz?

52

HUD SURES

11

239

52. Ey kavmim!
Rabbinizden balama dileyin,
sonra Ona tvbe edin,
zerinize gkten bol bol yamur/rahmet/bereket gndersin
ve
gcnze g katsn. Sulular olarak yz evirmeyin.
53. Ey Hud! dediler.
Bize ak bir delil/mucize getirmeden biz senin sznle,
ilhlarmz/tanrlarmz terk edecek deiliz.
Ve biz sana inananlar deiliz!
54. Ancak yle diyebiliriz:
Tanrlarmzdan/ilhlarmzdan birisi seni ok fena arpm!
Dedi ki:
Ben Allah ahit tutuyorum, siz de ahit olun.
Ben ortak kotuklarnzdan uzam!
55. O (Allah)tan baka (taptklarnzdan uzam ve gcnz varsa)
haydi hepiniz bana tuzak kurun!
Sonra bana hi gz atrmayn.
56. phesiz ben; benim Rabbim
ve
sizin de Rabbiniz olan Allaha gvenip dayandm.
Hibir canl yoktur ki, Allah ona g yetiremesin.
phesiz benim Rabbim, dosdoru bir yol zerindedir.
57. Eer yine de yz evirirseniz,
kendisiyle gnderildiim eyi size ilettim.
Rabbim, sizden baka bir halk yerinize geirir!
Ona hibir eyle zarar veremezsiniz.
phesiz Rabbim, hereyin zerinde gzetleyicidir.

MRMZ gelince;
Hudu ve onunla beraber inanan kimseleri,
Bizden bir rahmetle kurtardk.
Onlar ar bir azaptan kurtardk.
59. Ve ite d kavmi!
Rablerinin ayetleri ile mcadele edip inkra kalktlar da,
Onun elilerine isyan ettiler.
Her inat zorbann emrine uydular.
58.

240

52

HUD SURES

60. Bu dnyada da,


kyamet gnnde de lnete (mutsuzlua) uratldlar.
yi bilin ki, d kavmi Rablerine nankrlk ettiler.
Haberiniz olsun; Hudun kavmi d kahrolup gitti!

61.

62.

63.

64.

65.
66.

11

BLM 6

V E SEMUDA, kardeleri Salihi gnderdik;

Ey kavmim! dedi.
Allaha kulluk edin. Sizin iin, Ondan baka hibir lh yoktur.
Sizi topraktan/yerden var etti/ina etti ve sizi orada,
(Dnyay) imar etmeye memur klarak yaatan da Odur.
Ondan balanma dileyin.
Sonra Ona tvbe edin.
phesiz Rabbim yakndr (sizi grr, iitir, bilir);
dualara cevap verendir.
Ey Salih! dediler;
Sen aramzda bundan nce mit beslenen bir kii idin!
Bizi, atalarmzn ibadet ettikleri eylere ibadet etmekten
men mi ediyorsun?
Kesinlikle biz, bizi ardn eyden phe duyuyoruz.
Ey kavmim! dedi. Grnz ne, syler misiniz?
Eer ben, Rabbimden bir delil zerinde isem
ve
bana katndan bir iyilik vermise bu durumda,
beni Allahtan kim kurtarr, ayet Ona isyan edersem!
u halde, bana hsrandan baka bir katknz olmaz!
Ey kavmim! Bu, Allahn devesidir!
Size bir ayettir/sizin iin bir aa kar(l)madr; onu brakn,
Allahn arznda yesin, ona bir ktlk dokundurmayn.
Yoksa, sizi yakn bir azap yakalar.
Onu kestiler. Dedi ki: gn daha yurdunuzda yaayn.
te bu, yalanlanmayacak bir szdr.
Nihayet emrimiz gelince;
Salihi ve onunla birlikte inanan kiileri,
Bizden bir rahmetle, o gnn rezilliinden kurtardk.
phesiz O Rabbin; gldr, stndr.

52

HUD SURES

11

67. Zulmeden kiileri korkun ses yakalad da derhal,

241

yurtlarnda diz st km olarak sabahladlar!

68. Sanki orada hi enlik kurup elenmemilerdi!

yi bilin ki, Semud kavmi Rablerine nankrlk ettiler.


yi bilin ki, Semud defolup gitti!

69.

BLM 7

A NT OLSUN, elilerimiz brahime mjde ile geldiler.


Selm! dediler. (O da) selm! dedi.

ok zaman gemeden kzartlm bir buza getirdi.

70. Buzaya ellerinin uzanmadn grnce;


onlarn hallerini beenmedi

ve

onlardan dolay iine bir korku dt.

Korkma! Biz Ltun kavmine gnderildik dediler.

71. Kars da ayakta idi. Bunun zerine glmsedi.


Biz de ona shak mjdeledik;

shakn ardndan da (torunu) Yakubu...

72. Vay bama gelenler! dedi.

Ben bir kocakar iken, douracak mym?


stelik, bu kocam da yal bir ihtiyardr.
Bu, cidden acayip bir ey!

73. (Melekler) dediler ki:

Allahn emrinden dolay m aryorsunuz?

Allahn rahmeti ve bereketleri ey ev halk sizin zerinizedir.

phesiz O; vlmeye lyktr, iyilii boldur.

74.

BRAHMden korku gidip de ona sevin gelince;

Lt kavmi hakknda bizimle mcadele etmeye balad.

75. Dorusu brahim;

yumuak huylu, ili, gnlden ynelen biriydi.

76. Ey brahim dediler.

Bundan vazge! nk, Rabbinin emri gelmitir.

Gerekten onlara, geri evrilmez bir azap gelmitir!

242
77.

52

HUD SURES

11

VE ELLERMZ Lta gelince, onlar yznden endielendi


ve

yrei darald. Dedi ki: Ne zntl bir gn!

78. Kavmi koarak ona geldiler.

Onlar daha nce de kt iler yapmakta idiler.


Ey kavmim! dedi.

te unlar kzlarm! Onlar sizin iin daha uygundur.


Allahtan korkup saknn.

Konuklarmn nnde beni rezil etmeyin!

inizde, akl banda bir adam yok mu?

79. Dediler ki:

Senin kzlarnda bizim iin bir hak olmadn bilirsin!


Sen, bizim ne istediimizi ok iyi bilirsin!

80. Lt dedi ki:

Ne olurdu, size kar bir gcm olsayd


veya

salam bir kaleye snabilseydim!

81. (Eliler) Ey Lt! dediler.

Biz, senin Rabbinin elileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar.

Gecenin bir ksmnda aileni yrt.

Sizden hi kimse geride kalmasn. Hanmn hari!

nk dierlerine isabet eden azap ona da isabet edecektir.

Onlara vadedilmi zaman sabah vaktidir.

Sabah yakn deil midir?

82. Emrimiz gelince orann altn stne getirdik.

zerlerine de hazrlanm amurdan piirilmi,

istif edilmi ta yadrdk;

83. Rabbinin katnda iretlenmi talar!


Bu (azap) zalimlerden uzak deildir.

84.

BLM 8

V E MEDYENE de kardeleri uayb gnderdik.

Ey kavmim! dedi.

Allaha kul olun. Sizin iin Ondan baka hibir lh yoktur.

ly ve tarty eksik yapmayn!

52

85.

86.
87.

88.

89.

90.

HUD SURES

11

243

Ben sizi bolluk iinde gryorum


ve
ben sizin iin kuatc bir gnn azabndan korkuyorum.
Ey kavmim! ly
ve
tarty dengeli/adaletli tam yapn!
nsanlara eyalarn eksik vermeyin.
Bozgunculuk ederek yeryznde karklk karmayn.
Allahn brakt helal eyler, sizin iin daha hayrldr,
eer inananlar iseniz!
Ben sizin zerinize gzetici deilim.
Ey uayb! dediler.
Senin namazn/dinin mi sana emrediyor;
atalarmzn ibadet ettii eyleri terketmemizi
veya
mallarmz zerinde dilediimizi yapmaktan vazgememizi!
Oysa sen; yumuak huylu, ok akll biriydin.
Ey kavmim! dedi.
Bakn, syler misiniz?
Eer ben, Rabbimden bir delil zerinde isem
ve
bana katndan gzel bir rzk vermise!..
Ben size yasakladm eyleri yaparak,
aykr davranmak istemiyorum.
Ben, sadece gcmn yettii kadar dzeltmek istiyorum.
Baarm Allah(n gnderdii vahy) iledir.
Ona gvenip dayandm ve Ona ynelirim.
Ey kavmim!
Bana kar gelmeniz, sakn sizi bir felakete uratmasn;
size de Nuh kavminin,
Hud kavminin
veyahut da
Salih kavminin balarna gelenlerin benzerini isabet ettirmesin!
stelik Lt kavmi olay da size pek uzak deildir!
Rabbinizden balanma dileyin.
Sonra Ona tvbe edin.
phesiz benim Rabbim, ok esirgeyendir, ok sevendir.

244

52

91. Ey uayb! dediler.

HUD SURES

11

Dediin eylerin ounu anlamyoruz!

Dorusu, biz seni iimizde zayf birisi gryoruz.

Eer yaknlarn/kabilen olmasayd elbette seni taa tutup

ldrrdk.

Zaten, bize kar senin hibir stnln yoktur.

92. Ey kavmim! dedi.

Airetim/yaknlarm size gre Allahtan daha m stndr?


Ki siz, Onu (Onun emirlerini) arkanza atp unuttunuz.

phesiz Rabbim, gerekten yaptklarnz kuatcdr.

93. Ey kavmim!

Olduunuz yerde yaptnz yapn, ben de yapyorum.

Yaknda, kendisini rezil edecek azabn kime geleceini


ve

yalancnn kim olduunu bileceksiniz!

Gzetleyin! Ben de sizinle beraber gzetlemekteyim.

94. Emrimiz gelince; uayb ve onunla birlikte inanan kiileri,


Bizden bir rahmetle kurtardk.

Zulmeden kimseleri korkun ses yakalad!

Yurtlarnda diz st km olarak sabahladlar!

95. Sanki, orada hi enlik kurup elenmemilerdi!


yi bilin ki;

Medyen defolup gitti! Semdun defolup gittii gibi!..

96.

BLM 9

A NT OLSUN, Musay da ayetlerimizle

ve

apak bir delil ile gnderdik.

97. Firavuna ve ileri gelen adamlarna...

Ancak onlar, Firavunun emrine uydular.

Firavunun emri ise doruya gtrc deildi.

98. Kyamet gn kavminin nnde gider...

te onlar atee gtrd. Varlan yer ne kt bir yerdir!

99. Bu dnyada pelerine bir lnet/mutsuzluk taklmtr.

Ve kyamet gnnde de... Verilen bu ceza, ne kt bir cezadr.

52

HUD SURES

11

100. TE bu sana anlattklarmz, o ehirlerin haberlerindendir.

245

Onlardan kimi hl ayaktadr, kimi de biilmi ekin gibidir!

101. Biz onlara zulmetmedik.

Fakat, kendi kendilerine zulmettiler.

Allahtan baka yalvarp yakardklar ilhlar/tanrlar da,

onlardan hibir eyi savamad; Rabbinin emri geldii zaman...


(O sahte ilhlarn/tanrlarn) onlara,

zararlarn artrmaktan baka bir katks da olmad.

102. Rabbinin yakalamas ite byledir;

zulmeden kentleri (kentteki insanlar) yakalad zaman!

phesiz Onun yakalamas; ok can yakcdr, ok iddetlidir.

103. Elbette bunda bir ibret/ders vardr;


ahiret azabndan korkanlar iin.

te o gn, btn insanlarn topland bir gndr!

Ve ite o gn, grlmeye deer bir gndr!

104. Ancak Biz onu, bir sreye kadar erteliyoruz.


105.

O GN geldiinde,

Onun izni olmadan hi kimse konuamaz.


Onlardan kimi mutsuzdur, kimi mutludur.

106. Mutsuz olan kimseler, atein iindedirler.


Onlar orada feci ekilde inlerken

ve

bir de soluk al-verileri vardr ki, (korkuntur).

107. Rabbinin haklarnda hkm verdii (gnahkarlar) hari;


orada sonsuz kalcdrlar, gklerin

ve

yeryznn deitirile deitirile sonsuz duraca gibi!..

Rabbin mutlaka dilediini/kararlatrdn yapandr.

108. Rabbinin emrettii (cennetlerde yer deitirmeler) hari;

mutlu klnan (rahmet edilen, sevinli, susuz) kimseler ise,

cennet iindedirler, orada (lmeden) sonsuz kalcdrlar;


gklerin
ve

yeryznn deitirile deitirile sonsuz duraca gibi!..

Bu kesintisiz bir ltuftur!

246

109.

52

HUD SURES

ARTIK, unlarn taptnn samalndan phelenme!


Daha nce atalarnn ibadet ettii gibi ibadet ediyorlar.

Biz onlara bunun karln/cezalarn eksiksiz vereceiz.

110.

A NT OLSUN,

BLM 10

Musaya Kitab verdik,

onda da ihtilfa dld.

Eer Rabbinden gemi bir sz olmasayd,


aralarnda derhal hkm verilirdi.
Gerekten onlar,

bundan yana kukulu bir phe iindedirler.

111. phesiz ki Rabbin;

hepsinin ilerinin karln onlara tam verecektir.

phesiz O, onlarn yaptklarndan haberdardr.

112. yleyse, emrolunduun gibi dosdoru ol!

Seninle beraber tvbe eden kimselerle birlikte...

Ve sizden hibiriniz gurura kaplp da haddi amasn.

phesiz O, yaptklarnz grendir.

113. Sakn zulmeden kimselere en ufak bir eilim duymayn.


Yoksa size de ate dokunur.

Sizin iin Allahtan baka evliya/dostlar yoktur.


Sonra size yardm da edilmez.

114. Namaz (Rekat ve Vakitlerine dikkat ederek) gerei gibi kl!


Gndzn iki tarafnda/blmnde;

(Gnein batya meylettii saatlerde le ve ikindiyi),


gecenin de zlfe vakitlerinde;

(geceye sarkan saatlerde akam ve yatsy,

gndze sarkan saatte ise sabah namazn kl!)

phesiz iyilikler ktlkleri giderir.

te bu, ibretle dnenler iin bir ttr.

115. Sabret!

phesiz Allah,

iyilik yapanlarn cretini zayi etmez/boa karmaz!

11

52
116.

HUD SURES

11

247

AKAT, NE YAZIK K;
sizden nceki nesillerden arta kalan akll/erdemli kimselerin,
yeryznde zulm/terr engellemeleri gerekmez miydi?
Onlardan kurtardmz baz kimseler bunu yapt.
Ve o zulmeden kimseler ise;
kendilerine verilen nimetin/refahn peine dp azdlar,
su ilemeye devam ettiler.
117. Rabbin, o lkeleri haksz yere helk edecek deildi;
yre halk slah edici olsayd!..
118. Rabbin dileseydi btn insanl tek bir toplum yapard;
fakat (O, yollarn semekte kendilerini zgr brakt);
onlar birbirine zt yollara devam ediyorlar.
119. Rabbinin rahmet ettii Rasller hari!
Zaten onlar bunun iin yaratmtr...
Rabbinin (zgr iradeleri ile hak edenler iin):
Andolsun cehennemi,
cinlerden
ve
insanlardan (sulularla) doldururum sz mutlaka geerlidir.

E BYLECE sana;
kendisiyle senin kalbini salamlatracamz,
elilerin haberlerinden hereyi anlatyoruz.
Sana, bunda (Kuranda) gerek
ve
inananlar iin bir t/ibret ve uyar gelmitir.
121. nanmayan kimselere, de ki:
Olduunuz yerde yapacanz yapn.
phesiz biz de yapyoruz.
122. Bekleyip gzetleyin. phesiz biz de bekleyip gzetliyoruz!
123. Gklerin
ve
yerin gayb Allaha aittir.
Btn iler sonunda Onun huzuruna dndrlp gtrlr.
Ona ibadet/kulluk et! Ona gvenip dayan!
Rabbin yaptklarnzdan habersiz deildir.
120.

248

53

YUSUF SURES

12

YUSUF SURES

ni Sras: 53 Mushaf Sras: 12 Mekki Sure 111 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Elif, Lm, Ra.

UNLAR, apak kitabn ayetleridir.


Biz onu Arapa (anladnz dilde) bir Kuran olarak indirdik.
Ki aklnz kullanarak onu kavrayp zmlemeniz iin.
Gerekten Biz sana kssalarn/olaylarn en gzelini anlatyoruz,
bu Kuran sana vahyetmemizle!..
Oysa sen bundan nce (vahiy nedir) bilmeyenlerden idin!

AN BR ZAMAN Yusuf babasna dedi ki:


Ey babacm! Ben, onbir yldz, Gne ve Ay grdm.
Onlar yere kapanarak beni sayg ile selamlyorlard!
Yavrum! dedi.
Ryan kardelerine anlatma, sana bir tuzak kurabilirler.
nk eytan, insan iin apak saldrgan bir dmandr.
Bylece Rabbin seni seecek
ve
sana olaylarn yorumunu retecek.
Sana ve Yakup soyuna nimetini tamamlayacak.
Daha nce atalarn;
brahime ve shaka nimetini tamamlad gibi!
phesiz Rabbin; bilir ve doru hkm/karar verendir.

BLM 2

NT OLSUN Yusufta
ve
kardelerinde soranlar iin ibretler vardr.

53
8.

YUSUF SURES

12

BR VAKT demilerdi:

249

Yusuf ve kardei babamza bizden daha sevgilidir.


Oysa biz, byk bir topluluuz.
Elbette babamz apak bir yanllk iindedir.
9. Yusufu ldrn veya onu belirsiz bir yere atp brakn ki,
babanzn yz yalnz size kalsn.
Ondan sonra da, iyiler topluluu olursunuz.
10. Onlardan bir szc dedi ki:
Yusufu ldrmeyin, onu kuyunun dibine salverip brakn da
kervanlardan biri onu bulup alsn. Eer yapacaksanz.

11. Y BABAMIZ! dediler.


Neyin var, neden Yusufa kar bize gvenmiyorsun?
Oysa biz, onun iyiliini isteyenleriz.
12. Yarn, bizimle birlikte onu da gnder,
gnlnce gezsin ve oynasn.
phesiz ki biz onu koruruz...
13. Dedi ki:
Onu gtrmeniz, beni ok zer;
onu kurdun yemesinden korkarm, siz ondan habersizken!
14. Dediler ki:
Biz gl bir topluluk olduumuz halde,
eer onu kurt yerse o zaman,
demek ki biz beceriksiz hsrana uram kiileriz.
15.

TEKM onu gtrp,


kuyunun derinliklerine atmaya topluca karar verdiklerinde;
ona yle vahyettik: Ant olsun sen onlara,
kendileri hi farkna varamadklar bir srada,
bu yaptklarn haber vereceksin.

16.
E akamleyin, alayarak babalarna geldiler.
17. Ey babamz! dediler. Gerek u ki; biz gittik, yaryorduk,
Yusufu da yiyeceimizin yannda brakmtk.
Ancak, onu kurt yemi!
Geri, doru syleyenlerden olsak bile, sen bize inanmazsn.

250

53

YUSUF SURES

18. zerine yalandan kan srlm olan gmleini getirdiler.


Dedi ki:
Hayr, nefisleriniz sizi aldatp kt bir ie srkledi!
Artk arem, gzelce sabr!
Yardm istenen ancak Allahtr,
sizin bu uydurmalarnza kar!
19.

VE bir yolcu kafilesi kageldi, sucularn kuyuya gnderdiler.

O da kovasn sarktt.
Hey, mjde mjde! Bu bir erkek ocuk! dedi.
Onu satmak iin sakladlar.
Oysa Allah yaptklar eyleri en iyi bilendi.
20. Onu deersiz bir fiyata, birka dirheme sattlar.
Onlar zaten ona kar isteksiz idiler.

21.

BLM 3

M ISIRda onu satn alan kii, karsna dedi ki:

Ona deer vererek, gzel bak.


Belki bize faydas dokunur veya onu evlatlk edinebiliriz!
te bylece o yerde, Yusufa geni imkanlar saladk ki;
dlerin/ryalarn yorumunu ona retelim.
Allah emrini mutlaka yerine getirendir.
Fakat insanlarn birou bilmez.
22. Yusuf, g ve kuvvetine ulanca;
kendisine Hikmet/problem zme bilimi
ve
lim (doruluu ispat edilmi kesin bilgi) verdik.
yi davrananlar, ite byle mkfatlandrrz.
23.

12

E barnd evin hanmefendisi ona kur yapt


ve
kaplar kilitleyerek: Haydi gelsene! dedi.
Allaha snrm!
Benim Rabbim bana ok iyilikte bulundu.
phesiz ki, hainler asla iflah (baarl) olamazlar dedi.

53

YUSUF SURES

12

24. Gerek u ki, kadn onu arzulamt.

251

Rabbinin kesin delilini yakinen grmeseydi,

o da meyledebilirdi. te bylece; son derece kt

ve

irkin olan iten uzak durmay baard.

phesiz ki o, muhlis/gnlden bal kullarmzdand!


25.

KS de kapya doru kotular.

Kadn, onun gmleini arkadan ekip yrtt.

Tam kapnn yannda kadnn efendisiyle karlatlar.


Kadn dedi ki:

Ailene bir ktlk yapmak isteyen kiinin cezas nedir?


Hapsedilmesi veya can yakc bir azap deil midir?

26. Dedi ki: Onun kendisidir bana istediini yaptrmak isteyen!


Kadnn ailesinden biri, konuyla ilgili yle hakemlik etti:

Eer onun gmlei, nden yrtlmsa;

bu durumda kadn doru sylemitir ve o yalanclardandr.

27. Eer onun gmlei arkadan yrtlmsa,

kadn yalan sylemitir ve o dorulardandr.

28. Gmlein arkadan yrtlm olduunu grnce,

kadnn kocas dedi ki: phesiz bu sizin tuzanzdandr.


Gerekten sizin tuzanz byktr!

29. Yusuf! Sen ge bunu (bu olayn stnde durma).

(Ey kadn) sen de gnahnn balanmasn dile!..


nk sen byk bir hata yapanlardan oldun!

30.

BLM 4

V E EHRDE birtakm kadnlar dediler ki:

Azizin/Vezirin hanm,

uana/klesine/hizmetlisine kur yapm.


Sevda onu yakm kavurmu!

Dorusu biz onu apak bir sapklk iinde gryoruz.

31. Kadn onlarn dedikodularn iitince onlara adam gnderdi ve


onlar iin dayanacak yastklar hazrlad.

Onlardan her birine bir bak verdi.

252

53

YUSUF SURES

12

Onlarn karsna k! dedi.


Kadnlar onu grnce, onu gzlerinde byttler
ve
kendi ellerini kestiler. Dediler ki: Allah iin h!
Bu, bir insan deildir! Bu ancak, gzel bir melektir!
32. Dedi ki: te, hakknda beni knam olduunuz kii budur!
Ant olsun, ona kur yaptm.
Ancak o, iffetinden dolay kendini korudu.
Eer kendisine emrettiim eyi yapmazsa hapsedilecek
ve
mutlaka, kk drlenlerden olacak.
33. Rabbim! dedi. Hapishane bana gre,
bunlarn beni davet ettii eyden daha sevimlidir!
Eer, onlarn tuzan benden savmazsan,
onlarn tuzaklarna kaplr ve ben de cahillerden olurum.
34.

35.

36.

ABB, onun duasn kabul etti.


Onlarn tuzaklarn ondan savd. phesiz O, iitendir, bilendir.

SONRA delilleri grdkleri halde,

onu bir sreye kadar hapsetmeleri, kendilerine uygun geldi.

BLM 5

O NUNLA birlikte hapishaneye iki gen daha girmiti.

Onlardan birisi dedi ki:


Ben, ryamda, kendimi arap skarken grdm.
Dieri de dedi ki;
Ben de kendimi bamn zerinde ekmek tayorken grdm,
kular da ondan yiyordu.
Bize onun yorumunu haber ver.
nk biz seni, iyi davrananlardan gryoruz.
37. Dedi ki:
Size rzk olarak verilen bir yemek henz size gelmeden nce,
onun yorumunun ne olduunu size haber vermi olurum.
Bu, Rabbimin bana rettii eylerdendir.

53

YUSUF SURES

12

Ben, Allaha inanmayan halkn dinini terkettim.

253

Onlar, ahireti de inkr eden kimselerdi.

38. Atalarm brahimin,

shakn ve Yakubun milletine/dinine uydum.

Herhangi bir eyi Allaha ortak komamz, bize yaramaz.


te bu Allahn bizlere ve insanlara ltfudur.
Fakat insanlarn birou kretmez.

39. Ey hapishane arkadalarm!

Birbirinden farkl, eitli rabler mi daha hayrldr,

yoksa kahredici,

gcne kar konulamayan bir tek Allah m?!

40. Onu brakp kulluk ettikleriniz;

sizin ve atalarnzn kendilerine isim taktnz,

Allahn kendileri hakknda hibir delil indirmedii isimlerdir.


Hkm/hkmdarlk yalnzca Allaha aittir.

Size, kendisinden bakasna ibadet etmemenizi emretmitir.

Dosdoru din ite budur! Fakat, insanlarn birou bilmiyor!..

41. Ey hapishane arkadalarm! Biriniz yneticisine arap sunacak.


Dieri ise aslacak kular onun bandan yiyecek.
te,

hakknda sorup ta cevap istediiniz konunun yorumu budur!

42.

O K KDEN kurtulacan sand kiiye dedi ki:

Efendinin/yneticinin yannda beni an/anlat.

Fakat eytan ona yneticisine anlatmay unutturdu.


Bylece birka yl daha hapishanede kald.

43.

V E Kral dedi ki:

BLM 6

Ben yedi besili inek gryorum yedi zayf inek onlar yiyor.
Bir de yedi yeil baak ve yedi kuru baak!..

Ey ileri gelenler! Ryann tabirini/yorumunu bana anlatn!

Eer siz ryay tabir ediyor(yorumluyor)sanz.

44. Dediler ki: Bunlar, kark hayallerdir.

Biz, byle hayallerin yorumunu bilenlerden deiliz.

254
45.

K KDEN kurtulmu olan,

53

YUSUF SURES

12

uzun bir sreden sonra hatrlad da dedi ki:


Ben size onun yorumunu haber veririm.

Hemen beni gnderin.

46. Ey Yusuf! Bize akla! Ey ok doru syleyen!


Yedi semiz inei, yedi zayf inek yiyor.

Ve yedi yeil baak! Bir yandan da yedi kuru baak!

Umarm ki ben, insanlara isabetli bir yorumla dnerim.

Bylece, belki onlar da bilmi olurlar.

47. Dedi ki: detiniz olarak siz yedi yl ekin ekersiniz.


Hasat ettiinizi baanda brakn.

Ancak, yiyeceiniz az bir miktar aln.

48. Sonra onun ardndan yedi zorlu kurak yl gelecektir.


O yllar nceden biriktirdiklerinizi tketecektir,
sakladnz az bir miktar dnda.

49. Sonra bunun ardndan bir yl gelecektir ki;


o ylda insanlara bol yamur verilecek

ve o ylda onlar bol bol (her trl meyve sularn) skacaklar.

50.

BLM 7

K RAL DED K: Onu bana getirin.

Eli, Yusufa geldiinde dedi ki:

Yneticine/efendine dn
ve ona:

Ellerini kesen o kadnlarn durumu neydi? diye sor.

phesiz Rabbim, onlarn tuzaklarn ok iyi biliyor.

51. Dedi ki:

Yusufun nefsinden murat almak istediiniz zaman,


sizin durumunuz neydi?

Allah iin, h! dediler.

Biz ondan hibir ktlk grmedik, bilmiyoruz.

Vezirin hanm dedi ki:

te u anda, gerek/hak yerini buldu.


Ben ona kur yapmtm.

phesiz o doru kimselerdendir.

53

YUSUF SURES

12

255

52. te gerek bu;


(Vezirin) yokluunda, kendisine ihanet etmediimi
ve Allahn hainlerin tuzan baarya ulatrmayacan bilsin.
53. Bununla birlikte ben nefsimi temize karmam!
nk gerekten nefis daima ktl emredicidir.
Rabbimin esirgedii nefis hari!
phesiz Rabbim balayandr, esirgeyendir.
54.

KRAL DED K;

56.

TE BYLECE Biz; o yerde Yusufu yetki sahibi kldk.

Onu bana getirin, onu kendime zel dost yapaym.


Kendisiyle konuunca, dedi ki:
Bugn sen bizim yanmzda bir mevki sahibisin gvenilirsin.
55. Dedi ki:
Beni lkenin hazineleri zerine yetkili kl.
nk ben iyi korurum,
(ynetimi/ekonomiyi/mali ve iktisadi konular) iyi bilirim!
Orada diledii yerde konaklard.
Biz dilediimiz (rasl/nebi/peygamber olarak setiimiz) kimseye,
rahmetimizi ulatrrz.
Ve iyi davrananlarn mkfatn zayi etmeyiz.
57. Ahiret mkfat ise inananlar
ve
saknanlar iin daha hayrldr.

58.

BLM 8

V E (yllar sonra kuraklk balaynca);

Yusufun kardeleri geldiler, makamna/huzuruna girdiler.


Hemen onlar tand.
Ama onlar onu tanmyorlard.
59. Onlarn yklerini hazrlatnca, dedi ki:
Sizin baba bir kardeinizi de bana getirin.
Gryorsunuz ya, ben ly tam yapyorum.
Ve ben konukseverlerin en hayrlsym.

256

53

YUSUF SURES

60. Eer onu bana getirmezseniz,


benim yanmda sizin iin artk bir l yoktur.
Ve bana yaklamayn.
61. Dediler ki: Onu babasndan isteyip getirmeye alacaz.
phesiz biz, bunu yapacaz.
62.

12

EMRNDEK yardmclara dedi ki:

Onlarn sermayelerini yklerinin iine koyun.


Umulur ki onlar;
ailelerine dndkleri zaman bunun farkna varrlar da,
belki tekrar geri dnp gelirler.

63.

BABALARINA dndklerinde, dediler ki:

65.

YKLERN atklarnda,

Ey babamz! Bizden l menedildi.


Kardeimizi bizimle birlikte gnder de lp alalm.
Kesinlikle biz onu koruyucularz.
64. Dedi ki: Onun iin size gveneyim yle mi?
Daha nce kardei hakknda size gvendiim gibi yle mi?
Koruyucu olarak en iyisi Allahtr.
O, merhametlilerin en merhametlisidir.
sermayelerinin kendilerine geri verilmi olduunu grdler.
Ey babamz! dediler.
Daha ne istiyoruz ki? te, sermayemiz de bize geri verilmi.
Ailemize yiyecek getiririz ve kardeimizi koruruz.
Bir deve yk l de fazla alrz. nk bu hafif bir ldr.
66. Dedi ki:
Onu sizinle beraber asla gndermeyeceim,
ta ki bana Allah adna salam bir sz verinceye kadar;
siz kuatlp engellenmedike, onu bana getireceinize dair.
Ona szlerini verdikleri zaman:
Allah sylediklerimize vekildir dedi.
67. Dedi ki: Ey Oullarm!
Tek bir kapdan girmeyin, ayr ayr kaplardan girin.
Allahtan gelecek hibir eyi sizden savamam.

53

YUSUF SURES

12

Hkm sadece Allahndr. Ben, Ona gvenip dayandm.

257

Gvenip dayananlar da Ona gvenip dayansnlar.

68. Babalarnn kendilerine emrettii yerden girdiler.

Bu tedbir, Allahtan gelen hibir eyi kendilerinden savamad.

Ancak Yakup, iindeki bir dilei aa vurmutu.

Gerekte o bir bilgi sahibi idi, kendisine ilim rettiimiz iin!


Fakat insanlarn birou bilmiyor.

69.

BLM 9

VE YUSUFUN makamna/yanna girdiklerinde,

kardeini barna bast:

phesiz ki ben, ben senin kardeinim!

Artk, onlarn yaptklar eylere zlme dedi.

70. Onlarn yklerini hazrlatnca,

z kardeinin yknn iine su tasn koydu.


Sonra, bir seslenici seslendi:

Ey kafile! phesiz siz hrszlarsnz!..

71. Onlara dnerek: Kaybettiiniz nedir? dediler.

72. Dediler ki: Kraln su tasn kaybettik, aryoruz.

Onu bulup getirene bir deve yk mkfat vardr.


Ben de buna kefilim.

73. Allaha yemin olsun ki, sizin de ok iyi bildiiniz gibi;


biz bu lkeye bozgunculuk iin gelmedik
ve

biz hrszlar deiliz dediler.

74. (Yusufun adamlar) dediler ki:

Onun cezas (sizce, sizin kanunlarnza gre) nedir?


Eer yalanclar iseniz!

75. Dediler ki: Onun cezas; kimin yknde bulunursa,

ite o, onun karldr. Biz hainleri byle cezalandrrz.

76.

BYLECE z kardeinin kabndan nce,

onlarn kaplarn aramaya balad.

Sonra da kardeinin kabndan tas kard.

te Biz, Yusufa byle bir are rettik.

258

53

YUSUF SURES

12

Yoksa kraln kanununa gre kardeini yannda alkoyamazd.

Ancak Allah dilerse baka!

Biz dilediimizi derecelerle ykseltiriz.

Ve her bilgi sahibinin stnde; daha iyi bir bilen vardr!

77. (Kardeleri) dediler ki:

Eer aldysa, bundan nce onun kardei de almt!

Yusuf, bu sz -duymam gibi yaparak- iine att

ve

bunu onlara amad.

(inden) dedi ki: Siz ok daha kt bir durumdasnz!


Allah uydurduklarnz ok iyi bilir.

78.

DEDLER K:
Ey vezir!

Onun olduka yal bir babas var,

onun yerine bizden birimizi alkoy.

nk biz seni iyilik edenlerden gryoruz.

79. (Yusuf) dedi ki:

Eyamz yannda bulduumuz kimseden bakasn almaktan


Allaha snrz. Kukusuz o zaman biz, zalimlerden oluruz!

80.

BLM 10

O NDAN mitlerini kesince bir kenara ekildiler.


Onlarn en by dedi ki:

Babanzn sizden Allah adna salam bir sz alm olduunu,

daha nce de Yusuf hakknda yapm olduunuz arl


hatrlyor musunuz?

Artk babam bana izin verinceye veya Allah,

benim iin hkmedinceye kadar bu lkeden ayrlmayacam.


O hkmedenlerin en iyisidir.

81. Babanza dnn ve deyin ki:


Ey babamz!

Olun gerekten hrszlk etti.

Ve biz, bildiimizden bakasna ahitlik etmedik.


Biz gayb bilenler deiliz.

YUSUF SURES

53

12

82. inde bulunduumuz kente

259

veya

beraber geldiimiz kervandakilere sor.

phesiz biz doru syleyenleriz.


83. (

VE DNP BABALARINA anlatnca, Yakub) dedi ki:

Hayr, nefisleriniz bu ii size ssledi.


Artk bana, gzelce sabr gerekir.

Umulur ki Allah; onlarn hepsini bana getirir.

phesiz O; bilir ve doru hkm/karar verendir.

84. Onlardan yzn evirdi ve dedi ki:

Ey Yusuf, zerindeki endiem! Ah, Yusuf ah!


Hznden gzleri aard/grmez oldu!

Acsn yutkunup duruyordu.

85. Dediler ki: Allaha yemin olsun ki, sen hl Yusufu anarak,
sonunda hasta olacaksn

ya da helke urayanlardan olacaksn!

86. Dedi ki: Kahrm ve hznm sadece Allaha arzederim.


Ben, Allahtan (bir bilgi ile) sizin bilmediklerinizi bilirim!

87. Ey oullarm! Gidin... Derhal, Yusuf ile kardeini iyice aratrn!


Allahn rahmetinden mit kesmeyin.

Gerek u ki; kfirler topluluundan bakas,


Allahn rahmetinden mit kesmez.

YAKUBUN oullar,

88. (

Yusufun) makamna/yanna girdiklerinde: Ey vezir! dediler.


Bize ve ailemize darlk dokundu
ve

deersiz bir sermaye ile geldik.

Bize ly tam ver. Bize bata bulun.

phesiz ki Allah bata bulunanlar mkfatlandrr.

89. (Yusuf) dedi ki: Biliyor musunuz/hatrladnz m?

Yusufa ve kardeine neler yaptnz? Sizler cahiller iken!

90. Dediler ki: Aaa! Yoksa sen misin!? Sen Yusufsun?!


Dedi ki: Evet, ben Yusufum, bu da kardeim!

Ant olsun ki, Allah bize iyilikte bulundu.

260

53

Dorusu kim saknrsa ve sabrederse;

YUSUF SURES

12

muhakkak ki Allah iyilik edenlerin mkfatn zayi etmez.

91. Dediler ki: Vallahi, Allah seni bizden ileri klmtr.


Gerekten biz, hata yapanlardan idik!

92. (Yusuf) Bugn sizi knamak yok! dedi.

Allah sizi balasn. O merhametlilerin en merhametlisidir.

93. Bu gmleimi gtrn,

onu babamn yzne koyun, grmesi alsn.


Ve btn ailenizle birlikte bana gelin.

94. (

BLM 11

YAKUBUN oullarna ait olan) kervan Msrdan ayrlnca,

babalar dedi ki: Ben, Yusufun kokusunu hissediyorum,

eer bana bunak demezseniz!

95. Dediler ki: Vallahi, sen hl eski aknlnn iindesin.

96. Mjdeci gelip de,

(Yusufun) gmleini yzne koyunca, derhal grmesi ald.

Ben size demedim mi? dedi.

Ben Allahn verdii ilim ile sizin bilmediiniz eyleri bilirim.

97. Ey babamz! dediler.

Bizim iin gnahlarmzn balanmasn dile.


Gerekten biz, hata yapanlardan idik.

98. Rabbime sizin iin dua edeceim! dedi.

phesiz O; balayandr, esirgeyendir."

99.

VE SONRA (Msra varp) Yusufun yanna girdiklerinde,

anne ve babasn barna bast.


(Yusuf) dedi ki:

Allahn dilemesiyle, gven iinde Msra girip yerlein.

100. Anne-babasn tahtn zerine oturttu.


Onlar da buna kr iin,

onun nnde yere kapanarak sayg ile selamladlar.


Dedi ki: Ey babacm!

te bu, nceden grdm ryamn yorumudur,


Rabbim onu gerek yapt.

53

YUSUF SURES

12

261

Bana iyilikte bulundu. Beni zindandan kard


ve
sizi lden getirdi;
eytan benimle kardelerimin arasna fitne soktuktan sonra!..
phesiz Rabbim diledii eyi,
ok ince bir ekilde dzenleyip ayarlar.
phesiz O; bilir ve doru hkm/karar verendir.
101. Rabbim! Bana mlkten verdin
ve
bana dlerin yorumunu rettin.
Gklerin ve yeryznn yaratcs!
Dnyada da ahirette de benim velim/yardmcm sensin.
Beni mslman olarak vefat ettir. Ve beni iyiler arasna kat.

102. ( Y Nebi!) te bu sana vahyettiimiz gayb haberlerindendir.


Sen, onlar ilerini kararlatrp da tuzak kurarlarken
yanlarnda deildin!
103. Sen, ne kadar istesen de insanlarn birou mmin olmuyor.
104. Oysa sen, buna karlk, onlardan bir cret istemiyorsun ki!
O, sadece alemler iin bir ttr.

105.

BLM 12

G KLERDE ve yerde,

nice ayetler vardr ki, (insanlar) onlarn nnden/zerinden


yzlerini evirerek geip giderler!
106. Onlarn birou, Allaha irk koarak inanyorlar!
107. imdi bunlar; kendilerine,
Allahn azabndan herkesi saracak bir belnn
ya da
kyamet saatinin onlar hi farknda deillerken,
aniden gelmeyeceinden emin midirler?
108.

E K: Benim yolum ite budur!


Basiretle/bilinle Allaha davet ederim,
ben ve bana tbi olan kimseler de!..

262

53

YUSUF SURES

12

Allah ki; hibir kusuru, eksii yoktur!


Ben asla mriklerden/ortak koanlardan deilim.
109. Biz senden nce;
zihinlerine vahiyle bildirip kendilerine gnderdiimiz eliler,
genellikle kent halkndan olan adamlardr.
Hi yeryznde gezip dolamadlar m ki,
kendilerinden ncekilerin sonunun nasl olduunu grsnler!
Elbette ki ahiret yurdu,
korunup saknan kimseler iin daha hayrldr.
Hala aklnz iletmiyor musunuz?
110. Ta ki, eliler mitlerini kestiklerinde kendilerinin;
artk gerekten yalanlandklarn sandklar bir srada,
ite o zaman onlara yardmmz gelmitir.
Dilediimiz kimseler (iman edenler) kurtarlmtr.
Ve zorlu azabmz sulular toplumundan asla geri evrilmez!
111. Elbette onlarn yaanm hayatlarnda/kssalarnda,
akl sahipleri iin bir ibret vardr.
(Vahye gelince) bu, uydurulmu bir sz deildir.
Ancak o (Kuran);
kendinden nceki kitaplar tasdik eden/onaylayan,
(insann ihtiya duyabilecei) hereyin aklamas
ve
inanan bir toplum iin de bir rehber
ve
bir iyiliktir.

54

HCR SURES

15

263

HCR SURES

ni Sras: 54 Mushaf Sras: 15 Mekki Sure 99 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

2.
3.

Elif, Lm, Ra.

B UNLAR Kitabn ve apak Kurann ayetleridir.


BR ZAMAN gelir ki, inkr eden kimseler:

Ne olurdu mslman olsaydk diye ok arzu ederler.


Onlar brak; yesinler, faydalanp elensinler

ve

bo umut/emel onlar oyalasn! Ama yaknda bilecekler!


4.
5.
6.
7.

8.

9.

HBR kenti helk etmedik ki,

yaptklar iler bir kitapta/dosyada kaydedilmi olmasn!


(Helk hak etmise); hibir toplum sonunu ne ileri alabilir

ve

ne de geriye brakabilir.

Dediler ki: Ey kendisine zikir/kitap indirilmi olan kimse!

Gerekte sen bir mecnunsun.

Bize melekleri getirsene! Eer doru szllerden isen.


Biz melekleri ancak gerek ile indiririz;

o zaman da gz atrlanlardan olmazlar/i iten gemi olur.

PHESZ,

(bu) Zikri (Kuran); Biz indirdik


ve

elbette onun koruyucusu da Biziz!

264
10.

ANT OLSUN senden nce de,

54

HCR SURES

evvelkilerin kollar iine/ayr ayr toplulua eliler gnderdik.

11. Kendilerine ne zaman bir eli gelmise,


onunla alay etmilerdir.

12. te bylece sulularn kalpleri katlar.


13. Ona inanmyorlar,

oysa kendilerinden ncekilerin snneti (yasas) gemitir.

14.

AYET, gkyznden bir kap am olsaydk da,


ykselerek oraya km olsalard,

15. mutlaka: Gzlerimiz dndrld,

aksine biz, bylenmi bir topluluuz derlerdi.

16.

BLM 2

A NT OLSUN, gkyznde yldz kmeleri yaptk

ve

seyredenler iin onu ssledik.

17. Ve onu talanarak kovulmu her bir eytandan koruduk.


18. Ancak kulak hrszl eden olursa;

onu da kvlcmlar saan bir ate/alev paras kovalar!

19.

YERYZN yaydk, oraya salam dalar yerletirdik.


Orada hereyden ll bir ekilde bitirdik.

20. Orada sizin iin ve sizin beslemediiniz kimseler iin,


geimlikler meydana getirdik.

21.

15

HBR EY yoktur ki,

onun hazineleri Bizim yanmzda olmasn!

Ve Biz onu ancak bilinen bir lyle indiririz.

22. Rzgrlar alayc olarak gnderdik;


gkyznden su indirdik,

onunla sizi suladk/su ihtiyacnz giderdik.

O suyu hazinelerde tutan da siz deilsiniz!

54

23.

24.

HCR SURES

15

PHESZ Biz yaatrz (yaamanza izin veririz)


ve
ldrrz (lmnze izin veririz). Gerek vrisler Biziz.

265

ANT OLSUN, sizden nce gelip geenleri biliriz.

Ant olsun, kalanlar da biliriz.


25. phesiz Rabbiniz Odur ki, onlar toplayacak.
Gerekten O; hakimdir, hereyi bilendir.

BLM 3

NT OLSUN insan kuru bir amurdan,


ekil alabilen/deiken cvk balktan yarattk.
27. Cinleri de daha nce yakp kavurucu ateten yarattk.
26.

28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

BR ZAMAN Rabbin meleklere dedi ki:

Ben bir beer/insan yaratacam,


kupkuru amurdan, deiken/ekil alabilen balktan!
Onu dzenlediim
ve
onun ruhunu ona fle(yerek can ver)diim zaman,
hemen onu selamlayn!
Melekler topluca, hepsi birden selamladlar!
blis hari; o, selamlayanlarla beraber olmaktan kand.
Ey blis! dedi (Allah):
Neyin var? Neden selamlayanlarla beraber olmadn?
Dedi ki: Kendisini kuru amurdan,
deiken/ekil alabilen balktan yarattn,
bir beerin/insann nnde selam durmak bana yakmaz!
(Allah) yleyse, oradan k buyurdu; nk sen kovuldun!
phesiz,
ta ceza gnne kadar lnet/huzursuzluk senin zerinedir!
Beni ertele Rabbim dedi.
Tekrar dirilecekleri gne kadar!
Sen ertelenenlerdensin buyurdu.
Bilinen vaktin gnne kadar!

266

54

HCR SURES

15

39. Rabbim! dedi.


Beni azgnlk/azgnlm/haddi amam nedeniyle kovdun,
yemin olsun yeryznde onlara ktlkleri ssleyeceim,
ve
ben de onlarn hepsini azdracam.
40. lerinden samimi olarak sana ibadet eden kullarn hari!
41. (Allah) buyurdu:
te bu, Bana ait olan dosdoru yoldur.
42. phesiz Benim iyi kullarm zerinde,
senin bir gcn olamaz, ancak sana uyanlar azdrabilirsin;
onlar da yoldan km olup peine taklanlardr.

43. PHESZ, onlarn tmnn buluma yeri cehennemdir.


44. Onun yedi kaps vardr;
onlardan her bir grup ayr ayr kapya sevk edilirler.

BLM 4

PHESZ korunup saknanlar,


cennetlerde ve pnar balarndadrlar.
46. Gven iinde, bar ile oraya girin denilir.
47. Biz onlarn gslerinde kinden ne varsa karp atmzdr.
Tahtlar zerinde kar karya otururlar, kardeler olarak...
48. Orada onlara hibir yorgunluk dokunmaz
ve onlar oradan karlmayacaklardr.

45.

49.

KULLARIMA haber ver,

phesiz Ben ok balayanm, ok esirgeyenim.


50. phesiz Benim azabm, ok ackl bir azaptr!

51.
E ONLARA brahimin konuklarndan da haber ver!
52. Hani onun yanna girdiler de: Selm! dediler.
Dedi ki:
Biz sizden ekiniyoruz.
53. Korkma! dediler.
Biz sana bilgin bir oul/ocuk mjdeliyoruz.

54

HCR SURES

267

15

54. Dedi ki: Bana ihtiyarlk dokunduktan sonra,


siz beni mjdeliyor musunuz?
Ne tuhaf bir eyle/neye dayanarak mjdeliyorsunuz!
55. Sana gerei mjdeledik dediler.
Sakn umut kesenlerden olma!
56. Dedi ki:
Rabbinin rahmetinden, sapklardan baka kim mit keser?

57. Y ELLER, iiniz (gerek greviniz) nedir? dedi.


58. Biz sulu/gnahkar bir kavme gnderildik.
59. (Dediler ki:) Ltun ailesi (Lta inananlar) hari!..
Biz muhakkak onlarn hepsini (Luta inananlar) kurtaracaz.
60. Onun hanm ise geride kalan kimselerden olmay hak etti.

BLM 5

E ELLER Lt ailesine geldiklerinde;


61.
62. Dorusu siz tannmam kimselersiniz dedi.
63. Dediler ki:
Biz sana onlarn phe ediyor olduklar eyi getirdik.
64. Sana gerei getirdik. Elbette biz doru syleyenleriz.
65. Gecenin bir blmnde derhal aileni yrt
ve
sen de arkalarndan git.
Sizden hi kimse arkasna dnp bakmasn!
Emredildiiniz yere gidin.
66. Ona u emri bildirdik: Muhakkak,
bunlarn arkas sabaha girerken kesilmi olacaktr!

67. EHR HALKI sevinerek geldiler.


68. Dedi ki: Bunlar benim konuumdur, beni mahcup etmeyin!
69. Allahtan korkup saknn, beni rezil etmeyin!
70. Dediler ki:
Ellemin iine karmaktan seni menetmemi miydik?
71. Dedi ki: te bunlar kzlarm!
Eer siz (evlilik) yapacaksanz, (evlenmeyi dnyorsanz)!

268

54

HCR SURES

72. mrne ant olsun ki,


onlar sarholuklar iinde bocalayp duruyorlard.
73. Sonra korkun ses onlar yakalad;
gnein dou zamanna/rak vaktine girerlerken!
74. Onun stn altna getirdik,
pimi amurdan talar da zerlerine yadrdk!
75. phesiz bunda ibretler vardr;
iretten anlayan/derin kavraya sahip kimseler iin.
76. Ve o ehir,
sabit bir yol zerinde hl durmaktadr!
77. Gerekten bunda mminler iin bir iret vardr.

15

YKE (ORMAN) HALKI da gerekten zalim kimselerdi.


78.
79. Derhal onlardan intikam aldk.
Ve her ikisi de ilek/ak bir yol zerinde durmaktadrlar.

BLM 6

E ANT OLSUN, Hicr halk da gnderilen elileri yalanlad.


80.
81. Onlara ayetlerimizi/mucizelerimizi verdik.
Ancak onlardan yz evirdiler.
82. Onlar dalardan gvenli evler yontuyorlard.
83. Sonra sabaha girerlerken korkun bir ses onlar yakalayverdi.
84. Kazanm olduklar eyler, onlardan hibir eyi savamad.
85.

87.

VE ANT OLSUN/GEREK U K;

E UNUTMA K; gkleri, yeryzn


ve
ikisi arasnda bulunan eyleri ancak bir hesap ile yarattk.
Ve saat/kyamet mutlaka gelecektir.
yleyse, onlara kar gzel bir davran ile davran!
86. phesiz Rabbin; hakkyla yaratan, en iyi bilendir.
Biz sana ikililerden yediyi (tekrarlanan Fatihay)
ve
byk Kuran verdik.

54

HCR SURES

15

269

88. Sakn gzlerini onlardan baz zmrelere izin verdiimiz


dnyalk eylere dikme!
Onlara zlme
ve
mminlere efkat kanatlarn indir!
89. De ki: phesiz ben apak bir uyarcym!
90. Tpk daha ncekilerden ayetlerin bir ksmn kabul edip,
bir ksmn reddedenlere indirdiimiz gibi azab indireceiz.
91. te yine onlardan bir topluluk;
Kurann bir ksmn kabul edip bir ksmn reddediyorlar.
92. Rabbinin hakk iin,
mutlaka onlarn hepsine soracaz.
93. Yapm olduklar eylerden!
94. Emrolunduun eyi,
onlar anlayncaya kadar ak ak syle
ve
mriklere aldr etme!
95. phesiz Biz,
alay edenlere kar sana yeteriz.
96. Allah ile beraber baka bir ilh/tanr edinen kimseler,
yaknda bilecekler!
97. Ant olsun ki gsnn (psikolojinin/duygularnn),
onlarn syledikleri yznden daraldn biliyoruz.
98. Rabbini vg ile tesbih et
ve
secde edenlerden ol!
99. Ve lm sana gelinceye kadar,
Rabbine kulluk et!

270

55

ENAM SURES

ENAM SURES

ni Sras: 55 Mushaf Sras: 6 Mekki Sure 165 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

KLER ve yeryzn yaratan, karanlklar


ve
aydnl var eden, hereyi yerli yerince gzel yapan Allahtr!
Yine de inkrc kimseler bakalarn Rablerine denk tutuyorlar!
Sizi, amurdan yaratan Odur. Sonra, bir sre yaarsnz
ve
bir sre de (kyamet) kendi katndadr.
yleyken siz hl kukulanyorsunuz.
O, gklerde ve yeryznde tek Allahtr.
Gizlinizi
ve
aa vurduunuzu bildii gibi, kazandklarnz da bilir.

KENDLERNE Rablerinin ayetleri gelince yz eviriyorlar.

Onlar, ayetler kendilerine gelince yalanladlar.


Alay ediyor olduklar eyin haberleri kendilerine gelecektir.
Grmediler mi/gzlerinde canlandrmadlar m?
Onlardan nceki nice nesilleri imha ettik;
yeryznde size vermediimiz eyleri onlara vermitik,
zerlerine gkyznden bol bol nimetler/yamurlar indirdik
ve
ayaklarnn kenarndan akan rmaklar var ettik.
Fakat gnahlar yznden onlar imha ettik.
Onlarn yerine baka nesiller yarattk!

E SANA, kda yazl bir kitap indirmi olsaydk da,


onu elleriyle tutsalard, gerekleri reddeden kimseler yine de:
Bu, apak sihirden baka bir ey deildir! derlerdi.

55
8.

ENAM SURES

271

Dediler ki: Ona aka bir melek indirilmeli deil miydi?


Eer bir melek indirseydik elbette i oktan bitirilmi olurdu;
sonra kendilerine hi gz atrlmazd!
9. Eer eliyi bir melek yapsaydk;
yine de onu bir adam/insan eklinde yapardk.
Onlar (akllarn kullanmayanlar),
yine dtkleri kukuya derlerdi.
10. Senden nce de elilerle alay edilmiti.
Onlardan alay eden kimseleri,
alay ediyor olduklar ey kuatverdi!

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

BLM 2

E K: Yeryznde dolan,
sonra yalanlayanlarn sonu nasl olmu grn?
De ki: Gklerde ve yeryznde olanlar kimindir?
De ki: Allahndr!
O, rahmeti kendi zerine yazmtr.
Elbette sizi,
kendisinde phe olmayan kyamet gnnde toplayacaktr.
Kendilerini hsrana sokan kimseler var ya,
ite onlar inanmyorlar.
Gecede ve gndzde barnan herey Onundur.
O iitendir, bilendir.
De ki: Gkleri ve yeryzn yaratan; besleyen ve
kendisi beslenmeyen Allahtan baka bir dost mu edineyim?
Ben (Allaha) teslim olan kiilerin ilki olmakla emrolundum.
Ve (bana): Mriklerden sakn denildi!
De ki: Eer, ben Rabbime isyan edersem;
gerekten byk bir gnn azabndan korkarm.
O gn kim ondan kurtulursa; O, ona rahmet etmitir.
te bu, apak kurtulu ve baardr.
Allah sana bir zarar dokundursa,
kendisinden baka onu giderecek yoktur.
Ve eer sana bir hayr verirse bil ki; O, hereye gc yetendir.
O, kullarnn stnde tam egemendir.
O, doru hkm/karar verendir, hereyin haberini alr.

272

55

ENAM SURES

19. De ki:
Hangi ey, ahitlik bakmndan en gvenilir olandr?
De ki:
Allah benimle sizin aranzda ahittir.
Bu Kuran bana vahyolundu ki; onunla hem sizi
ve
hem de sizden sonra;
Kurann kendisine ulat herkesi uyaraym.
Siz ahitlik ediyor musunuz;
gerekten Allah ile beraber baka ilhlar olduuna?!
De ki: Ben ahitlik etmem.
O, ancak Tek Bir lhtr/Tanrdr!
Gerekten ben ortak kotuunuz eylerden uzam!
20. Kendilerine kitap verdiimiz kimseler,
oullarn tandklar gibi onu tanrlar.
Ama, onlardan kendilerine yazk eden kimseler var ya,
onlar inanmyorlar.

21.

22.
23.
24.
25.

BLM 3

YDURDUU yalan Allaha yaktrandan


ya da
Onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir?
Gerekten zalimler huzur bulamazlar.
Onlarn hepsini topladmz gn;
sonra, ortak koan kimselere deriz ki;
O sanm olduunuz ortaklarnz nerede?
Sonra, onlarn: Rabbimiz Allaha yemin olsun ki;
biz ortak koanlar deildik demelerinden baka
areleri kalmad.
Bak, nasl da kendilerine kar yalan sylediler!
ftira edip uydurduklar eyler de,
kendilerinden sapp/kaybolup gitti.
lerinden sana kulak veren kimseler var;
zeklarn iletmiyorlar,
anlamak istemiyorlar,
duymak istemiyorlar.

55

26.

27.

28.

29.
30.

31.

ENAM SURES

273

Onlar,
her trl mucizeyi grseler yine de ona inanmak istemiyorlar.
Hatta sana geldikleri zaman seninle tartrlar.
nkrc kimseler derler ki: Bu ancak ncekilerin masallardr.
Onlar, insanlar ondan alkoyarlar
ve
kendileri de ondan uzak dururlar.
Bylece, ancak kendilerini mahvediyorlar.
Ama farknda deiller.
Hani onlar atein banda durdurulmu iken bir grsen!
Derler ki: Ne olurdu biz dnyaya geri evrilseydik
ve
Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydk
ve
mminlerden olsaydk!
Hayr! Daha nce gizlemekte olduklar eyler onlara grnd.
Eer geri gnderilselerdi,
yine kendilerine yasak edilen eyleri yapmaya dnerlerdi.
phesiz, onlar yalancdrlar.
Dediler ki:
Bu dnya hayatmzdan bakas yoktur.
Biz tekrar diriltilecek deiliz.
Hani onlar,
Rablerinin huzurunda durdurulmu iken bir grsen!
Bu gerek deil miymi? buyurur.
Derler ki: Evet, Rabbimizin hakk iin yle!
yleyse azab tadn inkr etmi olduunuzdan dolay denilir.

BLM 4

EREKTEN;
Allah ile karlamay yalanlayan kimseler hsrana uradlar.
Nihayet, o saat anszn kendilerine geldii zaman;
Orada, ar giderek gnah ilememizden dolay
yazklar olsun bize dediler.
Gnahlarn srtlarna yklenmi olarak!
Dikkat edin; yklenip tadklar eyler, ne ktdr!

274

55

ENAM SURES

32. Dnya hayat bir oyun ve bir elenceden baka bir ey deildir.
Ama ahiret yurdu,

korunup saknan kimseler iin daha iyi/daha kalcdr.


Hala aklnz kullanmyor musunuz?

33.

PEKALA biliyoruz ki, elbette onlarn dedikleri seni zyor.


Onlar, gerekte seni yalanlamyorlar,

aksine o zalimler bilerek Allahn ayetlerini inkr ediyorlar.

34. Senden nce de eliler yalanlanmt.

Yalanlanmalarna ve eziyet edilmelerine sabrettiler.

Nihayet, onlara yardmmz yetiti.

Allahn kelimelerini deitirecek kimse yoktur.

Ant olsun, elilerin haberlerinden bir para sana da geldi.

35. Eer onlarn yz evirmesi sana ar geldi ise,


yapabilirsen haydi yerin dibine bir tnel kaz
veya

ge kabilecein bir merdiven ara/bul ki;

bir mucize getiresin (ki bunu asla yapamazsn).

Allah dileseydi (zgrlklerini ellerinden alarak),

elbette onlar hidayet (doru yol) zerinde toplard.

yleyse cahillerden olma (insanlarn zgr olduunu unutma)!

36. Ancak iiten kimseler arya gelirler, llere gelince;

Allah onlar diriltir sonra Onun huzuruna dndrlrler.

37.

DEDLER K:

Ona Rabbinden (ncekilere verilen mucizelerden bir mucize)


bir ayet indirilmeli deil mi?

De ki:

phesiz Allah ayet/mucize indirmeye kadirdir.

Fakat onlarn birou bilmiyorlar.

38. Yeryznde yryen hibir canl


ve

kanatlaryla uan hibir ku yoktur ki;

sizin gibi bir topluluk olmasnlar.

Kitaba her varlk, her olay yazlyor.

Sonra onlar, Rablerinin huzuruna toplanacaklardr.

55

ENAM SURES

39. Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar;

275

sar (iitmek istemiyorlar) ve dilsizdirler (gerei sylemiyorlar),


karanlklar iinde kalmlar olarak!..
Allah,

dileyen kimseyi (dzelmek istemedii iin) sapklnda brakr.

Dileyen kimseyi de (dzelmek istedii iin),


dosdoru bir yola yneltir.

40. De ki: (Syleyin bana) hi dndnz m?


Size Allahn azab gelse
veya

saat size gelip atverse, Allahtan bakasna m yalvarrsnz?


Eer doru szller iseniz!

41. Bilakis, yalnzca Ona yalvarrsnz.

O da eer dilerse, yalvardnz konularda duanz kabul eder.

O anda ortak kotuklarnz unutursunuz!

42.

BLM 5

S ENDEN NCE DE toplumlara eliler gnderdik.

Onlar eitli darlklarla ve skntlarla yakalayverdik.

Umulur ki, boyunlarn bker/tevazu gsterir yalvarrlar diye.

43. Hani hi olmazsa;

basknmz/darlk ve skntlarmz kendilerine geldiinde,


tevazu gsterip yalvarsalard! Fakat kalpleri katlat.

eytan da onlara yapyor olduklar eyleri ssl gsterdi.

44. Kendileriyle uyarldklar eyleri unutunca,

Biz de hereyin kaplarn zerlerine averdik.

Nihayet, kendilerine verilen eyle sevince daldklar zaman,


onlar anszn yakaladk.

O zaman btn umutlar suya denler oldular!

45. Bylece, zulmeden toplumun ard kesildi.

Hamd'a lyk olan/yapt hereyi yerli yerince gzel yapan,


lemlerin (uzaylarn/evrenin) Rabbi/Sahibi Allahtr!

46.

DE K: Syleyin bakalm (hi dndnz m?)

Allah iitmenizi ve grmenizi alsa

276

47.
48.
49.
50.

55

ENAM SURES

BLM 6

NUNLA (Kuran ile) uyar;


Rablerinin huzuruna toplanacaklarndan korkan kimseleri
ki onlarn,
Ondan baka dostlar
ve
(ne melek, ne peygamber, ne de evliyadan) efaatileri yoktur.
Belki korunup saknrlar.
52. Sabah ve akam, Onun rzasn isteyerek,
Rablerine yalvaran kimseleri kovma!
Onlarn hesabndan sana bir sorumluluk yok,
senin hesabndan da onlara bir sorumluluk yoktur.
Onlar kovarsan o zaman zalimlerden olursun!
53. te bylece onlarn kimini kimisi ile aa kardk,
Allah aramzdan unlara m iyilikte bulundu? diyorlar.
Allah kredenleri en iyi bilen deil mi?
51.

ve
kalplerinizi katlatrsa/durdursa,
Allahtan baka onlar size getirecek ilh kimdir?
Bak, Biz ayetleri nasl uzun uzun aklyoruz.
Sonra yine de yz eviriyorlar!
De ki: Syleyin, hi dndnz m?
Allahn azab anszn veya aka grlerek gelse;
o zaman zalim toplumdan bakas imha edilir mi?
Biz elileri ancak mjdeleyici ve uyarclar olarak gndeririz.
Kim inanrsa ve dzelirse onlara korku yoktur.
Onlar (ahirette) zlmeyeceklerdir.
Ayetlerimizi yalanlayan kimselere gelince;
azap onlara dokunacaktr, yaptklar ktlkler yznden...
De ki: Size Allahn hazineleri benim yanmdadr demiyorum
ve
ben gayb da bilmem! Ben size, bir meleim de demiyorum.
Ben ancak, bana vahyolunana uyuyorum.
De ki:
Kr ile gren bir olur mu? Hi dnmyor musunuz?

55

ENAM SURES

277

54. Ayetlerimize inanan kimseler sana geldikleri zaman, de ki:


Size selm olsun!
Rabbiniz rahmeti kendi zerine yazd!
Gerek u ki: Sizden kim cehaletle bir ktlk yapar da sonra;
ardndan tvbe eder ve halini dzeltirse,
phesiz O balayandr, esirgeyendir.
55. te bylece ayetleri aklyoruz ki;
gnahkar sulularn yolu ortaya ksn!

BLM 7

56. (
ERE inkr edenlere) de ki:
Ben Allahtan baka yalvardklarnza kulluk etmekten
men edildim.
De ki: Ben sizin ihtiraslarnza/arzularnza uymam,
nk o taktirde saptm olurum
ve
doru yolda gidenlerden olmam olurum.
57. De ki: Ben, Rabbimden ak bir delil zerindeyim.
Siz ise onu yalanladnz.
Kendisini acele istediiniz ey benim yanmda deildir.
Hkm vermek yalnzca Allaha aittir.
O, gerei anlatr
ve
ayrdedenlerin/davay zme kavuturanlarn en iyisidir.
58. De ki: Kendisini acele istediiniz ey benim yanmda olsayd,
benimle sizin aranzda i elbette oktan bitirilmi olurdu!
Allah zalimleri en iyi bilendir.
59. Gaybn anahtarlar Onun yanndadr.
Onlar, Ondan bakas bilmez.
Karada ve denizde olan bilir.
Den hibir yaprak yoktur ki, onu bilmesin.
Yerin karanlklar iine gmlen hibir tohum,
hibir ya ve hibir kuru yoktur ki,
apak bir kitaba yazlyor olmasn.
60. Geceleyin sizi l (gibi) yapan/uyutan
ve

278

55

gndzn ne ilediinizi bilen Odur.

ENAM SURES

Sonra, bir sre tamamlansn diye sizi diriltir.


Sonra, dnnz Onadr.

Sonra, yapm olduunuz eyleri size haber verecektir.

61.

BLM 8

O , kullarnn stnde tam hakimdir/egemendir!

zerinize koruyucu/gzetleyici melekler gnderir.


Nihayet sizden biriniz lecei zaman,
elilerimiz onun ruhunu alrlar.

Ve onlar grevlerinde hibir kusur yapmazlar.

62. Sonra,

gerek sahipleri olan Allah katna dndrlp gtrlrler.


yi bilin ki;

hkm yalnz Onundur ve O, hesap grenlerin en hzlsdr!

63.

DE K:

Karann ve denizin karanlklarndan sizi kim kurtaryor?


Boyun bkerek ve gizlice Ona yalvarrsnz:
ayet bizi bu durumdan kurtarrsa;

elbette kredenlerden olacaz diye.

64. De ki: Allah sizi ondan ve btn skntlardan kurtaryor!


Sonra yine de ortak kouyorsunuz!

65. De ki: O size stnzden


veya

ayaklarnzn altndan bir azap gndermeye kadirdir.


Ya da grup grup birbirinize dersiniz,
kiminizin hncn kiminiz tadar.

Bak, ayetleri nasl da uzun uzun aklyoruz!


Onlar iyice anlasnlar diye?

66. O gerek iken kavmin onu yalanlad.

De ki: Ben zerinize bir vekil/gzetleyici deilim!

67. Her haberin gerekleecei bir zaman vardr!


Siz yaknda bileceksiniz!

55

ENAM SURES

279

68. ( UNDAN BYLE) ayetlerimiz hakknda,


lzumsuzlua dalan kimseleri grdn zaman,
baka bir sze geinceye kadar onlardan yz evir!
Eer eytan sana unutturursa;
hatrladktan sonra artk zalimler topluluuyla beraber oturma!
69. Onlarn sorumluluunu yklenmek saknanlara dmez.
Fakat belki korunup saknrlar diye, hatrlatmak gerekir.
70. Dinlerini bir oyun
ve
elence edinen;
dnya hayatnda aldanan kimseleri kendi haline brak!
Sen bununla yle hatrlat:
Bir kii kazand eylerin eline teslim edilmeye grsn,
onun Allahtan baka ne bir dostu, ne de bir efaatisi vardr.
Her trl fidyeyi verse de ondan kabul edilmez!
te onlar kazandklar eylere teslim edilmi kimselerdir!
Onlar iin kaynar sudan bir iki
ve
inkr etmi olmalar yznden can yakc bir azap vardr!

71.

BLM 9

E K: Allah brakp da bize bir yarar


ve
bir zarar veremeyen eylere mi yalvaralm?!
Allah bizi doru yola ilettikten sonra,
kelerimiz zerinde dndrlp de,
tpk eytanlarn kendisini ayartarak,
yeryznde akn bir halde brakt kimse gibi mi olalm?
Bizimle hidayet yoluna/doru yola gel! diye aran
arkadalar olmasna ramen.

E K: Allahn rehberlii tek rehberliktir!


Bize lemlerin Rabbine teslim olmamz emredildi.
72. Ayrca: Namaz ikame edin ve Ondan saknn!
Huzurunda toplanacanz Odur.

280

55

ENAM SURES

73. Gkleri ve yeryzn bir hesap ile yaratan Odur.


Ol dedii gn hemen olumaya balar. Sz gerektir!
Sra frlecei gn de hkmranlk Onundur.
Gizliyi ve grneni bilir.
O, doru hkm/karar verendir, hereyin haberini alandr.
74.

75.

76.
77.

78.

79.

80.

VE BR ZAMAN brahim babas zere:

Sen birtakm putlar ilhlar m ediniyorsun?


Ben seni
ve
kavmini apak bir dallet iinde gryorum demiti.
Bir zamanlar Biz brahime gklerin
ve
yeryznn melektunu/ynetimini gsteriyorduk ki,
gerei grp bilerek inananlardan olsun.
Gece karanl brynce bir yldz grd:
Rabbim buymu ha! dedi.
Yldz batp kaybolunca: Ben batanlar sevmem dedi.
Ardndan Ay doarken grnce: Rabbim buymu ha! dedi.
Ay batp kaybolunca:
Eer Rabbim bana doru yolu gstermeseydi,
elbette sapm topluluktan olurdum dedi.
Gnei doarken grnce dedi ki:
Rabbim buymu ha, bu daha bykm!
O da batnca: Ey kavmim! dedi.
phesiz ben sizin ortak kotuunuz eylerden uzam.
phesiz ben yzm,
gkleri ve yeryzn yaratana/var edene evirdim.
tenlikle tek Allaha inanan/Hanif (drst, doru) birisi olarak!
Ben mriklerden deilim.
Kavmi onunla tartmaya giriti.
Dedi ki: Allah hakknda benimle tartyor musunuz?
Bana doru yolu gstermi iken!
Ben ortak kotuunuz eylerden korkmuyorum.
Rabbim izin vermedike bir ey yapamazlar!
Rabbim bilgi ynnden hereyi kuatmtr.
Hl t alp dnmeyecek misiniz?

55

ENAM SURES

281

81. Ben nasl olur da ortak kotuunuz eylerden korkarm?


Siz Allaha, hakknda hibir delil indirmedii eyleri
ortak komaktan korkmuyorken.
yleyse,
bu iki topluluktan hangisi gvende olmaya daha lyktr?
Eer gerei biliyor iseniz!
82. man eden ve imanlarna zulm (irk) kartrmayanlar var ya;
ite onlar, gven onlarn(hakk)dr.
Doru yolu bulanlar da onlardr.

83.

BLM 10

TE BUNLAR,
kavmine kar brahime verdiimiz kantlarmzdr.
Dilediimizi derecelerle ykseltiriz.
phesiz Rabbin; bilir ve doru hkm/karar verendir.
84. Ona shak ve Yakubu baladk.
Hepsine doru yolu gsterdik.
Daha nce Nuha da doru yolu gstermitik.
Yine onun soyundan Davuda,
Sleymana,
Eyyuba,
Yusufa,
Musaya
ve
Haruna da...
te iyi davranlarda bulunanlar bylece dllendiririz.
85. Zekeriya,
Yahya,
sa
ve
lyasa da... Hepsi de iyilerdendi.
86. smail,
Elyesa,
Yunus
ve
Lta da... Bunlarn hepsini lemlere stn kldk.

282

55

ENAM SURES

87. Babalarndan, nesillerinden/ocuklarndan ve


kardelerinden kimini de...
Onlar da setik ve srat- mustakime/dosdoru bir yola ilettik.
88. te bu yol, Allahn rehberlik/hidayet yoludur.
O bununla,
kullarndan dilediini (setii elisini) hidayete iletir.
Ama, eer onlar ortak kosalard;
yapm olduklar eyler bir hi olup boa giderdi.
89. te onlar (rasller/nebiler); kendilerine kitap (doru bilgi)
ve
hkm (akl + bilim + vahyi elikisiz dnerek,
doru kararlar alma yetisi/zellii)
ve
nbvvet/peygamberlik verdiimiz kimselerdir.
imdi unlar, bunlar inkr ederlerse;
inkr etmeyen bir toplumu vekil brakr/yerlerine getiririz!
90. te bunlar, Allahn hidayet (vahy)ettii kimselerdir.
Sen onlarn doru yoluna uy.
De ki: Buna karlk sizden hibir cret istemiyorum.
Bu, yalnzca lemler iin bir ttr.

BLM 11

NLAR, Allah gerei gibi takdir edemediler;


Allah hibir beere, herhangi bir ey indirmedi demekle!
De ki: Musann bir k
ve
insanlara yol gsterici olarak getirdii o kitab kim indirdi?
Siz, onu sayfalar haline getirip bir ksmn gsteriyor
ve
birounu da gizliyorsunuz.
Halbuki onunla sizin
ve babalarnzn bilmedii eyler size retilmitir.
De ki: Allah! (indirdi). Sonra onlar brak,
daldklar bataklklar iinde oyalanp dursunlar!
92. te bu da, indirdiimiz mbarek bir Kitaptr.
Kendinden nceki kitaplar tasdik edici/dorulaycdr.
91.

55

ENAM SURES

(Biz onu/Kuran) kentlerin anasn

283

ve evresinde olan (kent)leri uyarman iin (gnderdik).

Ahirete inanan kimseler buna inanrlar.

Ve onlar namazlarn (anlayarak klarak) muhafaza ederler.


93.

ALLAHa kar yalan uyduran/iftira eden

ya da

kendisine hibir ey vahyedilmemi iken,

bana da vahyolundu diyenden


ve

Allahn indirdii eyler gibi ben de indireceim


diyen kimseden daha zalim kimdir?

Hani o zalimleri, lm dalgalar iinde iken bir grsen!

Melekler onlara ellerini uzatm: Canlarnz karn.

Bugn alaklk azabyla cezalandrlacaksnz;

Allaha kar gerek d eyleri sylemi olmanzdan

ve

Onun ayetlerine kar,

byklk taslam kimseler olmanzdan dolay.

94. Ant olsun ki/(denilecek ki); sizi ilk kez yarattmz gibi,
yapayalnz/teker teker Bize geldiniz!

Size izin verdiimiz eyleri arkanzda brakp terkettiniz!

Araclarnz/edindiiniz efaatilerinizi
sizinle beraber grmyoruz;
iinizden,

(Allah ile) ortaklar olduunu zannettiiniz/ileri srdnz

ortaklarnz?!

Ant olsun, aranzdaki balar kesilmitir.

(Araclar ve ortaklar) sandnz eyler,


sizden kaybolup gitmitir!

95.

BLM 12

H PHESZ, tohumu ve ekirdei yarp karan Allahtr.


Canszdan canly, canldan da cansz oluturur.
te Allah budur! O halde nasl evriliyorsunuz?

284

55

ENAM SURES

96. O, karanl yarp sabah ortaya karandr.


Geceyi bir dinlenme zaman klmtr.

Gnei ve Ay bir zaman ls kld.

te bu; stn olan, bilen Allahn lsdr/takdiridir.

97. Sizin iin yldzlar, karada


ve

denizde geceleri onlarla yolu bulmanz iin var etmitir.


Gerekten Biz ayetleri,

bilen bir toplum iin geni geni akladk.

98. O ki, sizi bir tek nefisten/dllenmi yumurtadan ina etti.


Sizin iin bir kal yeri

ve

bir de emanet olarak konulu yeri vardr.


Gerekten Biz ayetleri;

anlayan bir toplum iin geni geni akladk.

99. Ve O, gkyznden su indirdi.

Onunla hereyin bitkisini bitirdik.

Ondan da bir yeillik kardk.

Ondan da birbiri zerine binmi taneler tretiyoruz.

Ve hurma aacnn tomurcuundan sarkan salkmlar,


zm balar,
zeytin
ve

nar baheleri kardk.

Kimi birbirine benzer, kimi de benzer deildir.

Mahsul verdii
ve

olgunlat zaman onlarn meyvesine bir bakn!

phesiz, bu size gsterilenlerde;

inanan bir toplum iin iretler vardr.

100.

CNLER Allaha ortak kotular.


Halbuki O, onlar yaratmtr.

Bilgisizce Ona oullar ve kzlar yaktrdlar!


O; hibir kusuru, eksii olmayandr;

onlarn nitelendirdii eylerden mnezzehtir/ycedir!

55
101.

ENAM SURES

BLM 13

285

G KLER ve yeryzn,

bir rnek olmakszn yoktan var edendir!

Onun nasl ocuu olabilir ki? Onun bir ei de yoktur.


Hereyi O yaratmtr. O, hereyi bilendir.

102. te Rabbiniz Allah budur! Ondan baka lh yoktur.


Hereyin yaratcsdr. yleyse Ona kulluk edin.
Ve O, hereyin zerine vekildir.

103. Gzler Onu idrak edemez; halbuki O, gzleri idrak eder/grr.


O latiftir, hereyi haber alandr.

104.

DORUSU size,

Rabbinizden basiretler (anlama ve kavrama aralar) gelmitir!


Artk kim grrse, yarar kendisinedir.

Kim de (gerei grmekten kanrsa) krelirse kendi aleyhinedir.


Ve: Ben sizin bekiniz/koruyucunuz deilim (de).

105. te bylece; ayetleri evire evire aklyoruz.


Sana (onlara ayetleri okurken):

Sen bunlarn dersini almsn diyorlar.

Oysa Biz renmek isteyen bir toplum iin,

herkesin anlayaca ekilde ayrntl olarak aklyoruz!

106. Rabbinden sana vahyedilene uy (gereini yerine getir!)

Ondan baka lh yoktur. Ortak koanlardan yz evir!

107. Eer Allah dileseydi;

onlar(a seme zgrl vermeseydi) ortak koamazlard.

Biz seni onlarn zerine muhafz/beki klmadk.

Ve sen onlar zerine bir vekil/gzetleyici de deilsin.

108. Z onlarn,

Allahtan baka yalvardklarna kt sz sylemeyin ki;

onlar da bilmeden,

saldrganlkla Allaha kt sz sylemi olmasnlar!

te ylece her topluma yaptklar iler ssl grnyor.

Sonra, dnleri Rablerinin huzurunadr.

O da onlara yapm olduklar eyleri bir bir haber verir.

286

109.

55

ENAM SURES

EMNLERNN olanca gc ile;


eer kendilerine bir mucize gelirse,
ona mutlaka inanacaklarna dair Allaha yemin ettiler.
De ki: Mucizeler yalnz Allah katndandr.
Hem siz, farknda deil misiniz?
Onlara (mucize) gelse, yine de ona inanmyorlar.
110. Onlar gnllerini (iletmiyorlar)
ve
gzlerini amyorlar (dnerek bakmyorlar);
nyargl, dogmatik oluyarlar.
Tpk ilk defa ona (Kurana) inanmadklar gibi;
onlar brakrz azgnlklar iinde bocalayp duruyorlar.

111.

BLM 14

EREK U K; Biz onlara melekler indirseydik,


ller de kendileriyle konusayd
ve
hereyi toplayp onlarn karlarna getirseydik,
yine de fanatik oluyorlar/inanmak istemiyorlar.
Allahn dilemesi bu (onlara zgrlk tand!)
Fakat onlarn ou cahillik ediyorlar.
112. te bylece; her nebiye/peygambere,
insan
ve
cin eytanlar dmanlk yaptlar.
Aldatmak iin szn yaldzlsn birbirlerine fsldarlar.
Eer Rabbin zgr irade vermeseydi bunu yapamazlard!
Artk onlar uydurup iftira ettikleri eylerle ba baa brak!
113. Ahirete inanmayan kimselerin gnlleri
ona (yalanlara/iftiralara) kanar/meyledip ynelir,
ondan raz olup holanrlar
ve onlar, yklendikleri ktlkleri yklenmeye devam ederler!
114.

E K: Allahtan baka bir hakem mi arayaym?


O size kitab, detayl/ayrntl olarak aklayp indirmi iken!

55

ENAM SURES

Kendilerine kitap (Zebur, Tevrat, ncil) verdiimiz kimseler;

287

phesiz onun (Kurann),

gerekten Rabbinden indirilmi olduunu bilirler.


O halde, kukulananlardan olma!

115. Rabbinin sz/kelimeleri doruluk ve adalete tamamlanmtr.


Onun kelimelerini(n asln) deitirebilecek hi kimse yoktur.

O iitendir, bilendir.

116. Eer yeryzndeki kimselerin ounluunun reyini/oyunu,

gerein tek ls sayarsan seni Allahn yolundan saptrrlar.


Onlar ancak zanna/ispat olmayan teorilerine uyuyorlar.
Ve sadece yalan uydurup samalyorlar!

117. phesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kimseleri de


doru yolda olanlar da en iyi bilendir.

118.

YLEYSE, Allahn helal kld eylerden yiyin,


eer Onun ayetlerine inananlar iseniz!

119. Size ne oluyor;

Allahn helal kld eylerden niin yemiyorsunuz?

O, size haram kld eyleri aklamtr.

aresiz kalarak kendisini yemek zorunda kaldklarnz hari!

phesiz, biroklar bilgisizce arzularna uyarak sapyorlar.


phesiz Rabbin, snr aanlar en iyi bilendir.

120. Gnahn an da gizlisini de brakn!


Gnah kazanan kimseler,

yklenmi olduklar gnahlaryla cezalandrlacaklardr.

121. Allahn haram kld eylerden yemeyiniz;


nk o, yoldan sapmaktr.

Dorusu eytanlar kendi dostlarna,

sizinle mcadele etmeleri iin fsldarlar!

Eer onlara uyarsanz phesiz siz de mriklerden olursunuz!

122.

BLM 15

K ALB DURMUKEN dirilmesine izin verdiimiz

ve

hareket edebilmesi iin kendisine;

288

55

ENAM SURES

insanlar iinde g kuvvet verdiimiz kimsenin durumu,


karanlklar (morg) iinde kalp,
oradan hi kamayan kimsenin durumu gibi olur mu?
Fakat kfirlere yapm olduklar eyler gzel grnyor.
123. Bylece (helak edilen) her kentin ileri gelenleri,
orann sulular oldular, orada hile yaptlar!
Oysa onlar, kendilerinden bakasna hile yapamadlar,
ama farknda deiller!
124. Onlara bir ayet geldii zaman, dediler ki:
Kesinlikle inanmayacaz;
Allahn elilerine verilen eyin benzeri, bize de verilmedike!
Allah risaletini/eliliini kime vereceini daha iyi bilir!
Allah katnda,
su ileyen kiilere bir alalma
ve
hile yapm olmalar yznden,
iddetli bir azap isabet edecektir.
125. Allah kim doru yola gitmek/gelmek isterse;
onun gnln Mslmanla/slama/teslimiyete aar.
Kim de sapkl dilerse/isterse/tercih ederse,
onun gnln tkank, dar klar;
sanki gkyzne ykseliyormu gibi!..
Allah ite bylece,
gereklere inanmayan kimselerin zerine pislii kertir!
126. Rabbinin dosdoru yolu, ite budur!
Biz ayetleri t alan bir toplum iin,
geni geni, ayrntl olarak akladk.
127. Rableri katnda esenlik yurdu onlarndr.
Yapm olduklarndan dolay onlarn dostu Odur.

128. ( LLAH) onlarn hepsini bir araya toplad gn:


Ey cin topluluu!
Muhakkak siz insanlarla ok uratnz diyecek.
nsanlardan onlar dostlar/evliya edinenler, derler ki:
Rabbimiz! Birbirimizden yararlandk
ve
Senin bize verdiin srenin sonuna ulatk.

55

ENAM SURES

Allah buyurur ki:

289

Son duranz atetir, orada sonsuz kalcsnz;

Allahn dileyip (ufak tefek gnahlarn) affettikleri hari!


phesiz Rabbin bilir ve doru hkm/karar verendir.

129. te bylece zalimlerin bir ksm bir ksmna ynetici olur,


kazanm olduklarndan dolay!

130.

BLM 16

E Y CN ve insan topluluu! Size iinizden ayetlerimi anlatan

ve

bugnle karlaacanza dair, sizi uyaran eliler gelmedi mi?


Kendi aleyhimize ahidiz dediler.
Dnya hayatnda aldandlar.

Ve kendilerinin inkrclar olduklarna,


kendileri aleyhinde ahitlik ettiler.

131. Bu byledir. nk Rabbin, halk gereklerden habersiz iken,


lkeleri zulmederek helak edici deildir.

132. Her birinin yaptklarna gre dereceleri vardr.

Rabbin, onlarn yaptklarndan habersiz deildir!

133. Rabbin zengindir, rahmet sahibidir. Dilerse sizi gtrr,


sizden sonra yerinize diledii kimseleri getirir;

sizi de baka bir halkn soyundan var ettii gibi!

134. Size sz verilen muhakkak gelecektir.

Siz kesinlikle (Allah) gsz brakamazsnz!

135. De ki: Ey halkm! Btn imkanlarnzla yapacanz yapn,


phesiz ben de yapyorum;

yaknda bileceksiniz dnya yurdunun sonu kime aitmi!


Gerekten zalimler huzur bulamazlar.

136.

ONLAR, Allahn yaratt ekinden ve hayvanlardan,


Allaha bir pay ayrdlar ve zanlarnca:

Bu Allaha, bu da ortaklarmza!.. dediler.

Ortaklar iin ayrlan Allaha ulamyor.

Fakat Allah iin denilenlerle ortaklarnn maln oaltyorlar.


Ne kt hkm veriyorlar!..

290

55

ENAM SURES

137. Yine bunun gibi onlarn ortaklar mriklerden birouna,


ocuklarn ldrmeyi ssl gsterdi.
Kendilerini mahvetmeye
ve
inanlarn karmakark etmeye yol at.
Allah dileseydi/onlar hr brakmasayd, bunu yapamazlard.
yleyse onlar uydurduklaryla ba baa brak!
138. Zanlarnca dediler ki:
Bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinlerdir.
Bizim dilediimizden bakas onlar yiyemez.
unlarn da,
srtlar(na binilmesi, yk vurulmas) haram klnmtr.
Bir ksm hayvanlar putlar adna keserlerdi,
Ona (Allaha) iftira ederek (bunu yaparlard).
O, onlar iftira ettikleri eylerle cezalandracaktr.
139. Dediler ki: Bu hayvanlarn karnlarnda olanlar,
yalnzca erkeklerimize aittir, kadnlarmza haramdr!
Eer (yavru) l doarsa, o zaman hepsi onda ortaktrlar.
Bu nitelendirmelerinden Allah onlar cezalandracaktr.
phesiz O; bilir ve doru hkm/karar verendir.
140. Bilgisizlik yznden beyinsizce ocuklarn ldrenler,
Allahn kendilerine rzk olarak verdii eyleri,
Allaha iftira ederek haram klanlar zarar etmilerdir.
Gerekten arp sapmlardr.
Ve onlar, hidayet yolunu/doru yolu bulamamlardr.

141.

BLM 17

ARDAKLI ve ardaksz baheleri,

rnleri eit eit hurmay


ve
ekini, zeytini ve nar
-birbirine benzer ve benzemez ekilde- var eden Odur.
Her biri meyvesini verdii zaman meyvesinden yiyin,
hasat gn de (ihtiya sahiplerine yedirerek) hakkn verin.
Savurganlk etmeyin.
nk O, savurganlar sevmez.

55

ENAM SURES

142. Hayvanlardan da yk tayan


ve srtndan/ynnden istifade edileni,
Allahn size verdii rzktan yiyin,
eytann admlarna uymayn.
nk o, size kar apak saldrgan bir dmandr.
143. Sekiz ift (hayvan): Koyundan iki ve keiden iki...
De ki: (Allah) iki erkei mi yoksa, iki diiyi mi haram etti?
Yoksa iki diinin rahimlerinde bulunanlar m?
Bana bir ilim ile haber verin. Eer dorular iseniz!..
144. Deveden iki, srdan iki...
De ki: ki erkei mi haram kld yoksa iki diiyi mi?
Yoksa iki diinin rahimlerinde bulunanlar m?
Yoksa siz,
Allah size byle nasihat ettiinde ahitler mi oldunuz?
Allaha kar yalan uyduran kimseden daha hain kimdir?
Bir bilgiye dayanmakszn insanlar saptrmak iin!..
phesiz Allah;
hainler topluluuna hidayeti/doru yolu/huzuru vermez.

BLM 18

291

E K: Bana vahyolunann iinde,


yiyen bir kimseye haram edilmi bir ey bulamyorum;
ancak l (le),
aktlm kan,
domuz eti;
-ki o, gerekten (insanlar iin saysz zararlar olan) bir pisliktirveya
Allahtan bakas adna/erefine/onuruna,
gnahkrca kesilmi olan kurban dnda.
Ancak kim aresiz kalp da a gzlce saldrmamak
ve snr amamak zere yemek zorunda kalrsa,
phesiz Rabbin; ok balayandr, esirgeyendir.
146. Yahudilere trnakl btn hayvanlar haram kldk.
Sr ve koyunun i yalarn da onlara haram ettik;
srtlarnn veya barsaklarnn tad yalar ile,
kemikle karm yalar dnda!
145.

292

te onlar; haddi amalar

55

ENAM SURES

ve

saldrganlklar yznden byle cezalandrdk.


phesiz Biz doru syleyenleriz.

147. Eer seni yalanladlarsa, de ki:

Rabbiniz geni rahmet sahibidir


ve

Onun baskn, sulu gnahkar toplumdan geri evrilmez!

148.

ORTAK KOAN KMSELER diyecekler ki:


Allah (bizi mmin) yapsayd;

ne biz, ne de babalarmz ortak komazdk!


Hibir eyi de haram yapmazdk!

Onlardan nce yalanlayan kimseler de byle demilerdi,

sonunda da azabmz tatmlard.

De ki: Yannzda bize karp (gstereceiniz) bir bilgi var m?

Siz sadece zanna uyuyorsunuz

ve sadece tahmin yrterek samalyorsunuz.

149. De ki: stn ve kesin kant Allahndr.


O dileseydi (size zgr irade vermeseydi),

hepinizi zorunlu olarak doru yola iletirdi.

150. De ki: Bunu Allah haram etti diye,


ahitlik edecek ahitleriniz var m!

Eer ahitlik ederlerse, sen onlarla birlikte ahitlik etme!

Ayetlerimizi yalanlayan
ve

ahirete inanmayan kimselerin hatal grlerine uyma!

Onlar Rablerine e tutuyorlar!

151.

D E K:

BLM 19

Gelin, Rabbinizin yapmanz istemedii eyleri size okuyaym:

Hibir eyi Ona ortak komayn;

ana-babaya iyilikten ayrlmayn/saygszca davranmayn!

Geim skntsndan dolay da ocuklarnz ldrmeyin.

55

ENAM SURES

Sizin de onlarn da rzklarn (besinlerini) Biz yaratyoruz.

293

Fuhun/utan verici ktlklerin;

ana da gizlisine de yaklamayn!

Allahn haram kld cana haksz yere kymayn!

O, size ite bunu vasiyet etti/emretti! Belki akledersiniz?

152. Yetimin malna yaklamayn, ergenlik ana eriinceye kadar!..


Yetimin lehine olan iyi bir tutumla olmas hari!
l ve tarty tam bir adalet ile tutun.

Biz, hi kimseye gcnn yettiinden bakasn teklif etmeyiz!

Sylediiniz zaman adaleti gzetin;

velev ki, akrabanz dahi olsa!

Allaha verdiiniz sz yerine getirin!

te size, bunlar tavsiye etti. Olur ki, hatrlayp t alrsnz!..

153. phesiz bu, Benim dosdoru yolumdur.

yleyse ona uyun, (baka) yollara uymayn!


Ki sizi, Onun yolundan saptrmasnlar.

Bylece O, size bunlar emretti/tavsiye etti.

Belki korunup saknrsnz!


154.

MUSAya Kitab verdik;

iyilik edenlere (nimetlerimizi) tamamlamak iin,

hereyi aklayc,

doru yola iletici ve rahmet olarak!

Umulur ki onlar, Rableriyle karlaacaklarna inanrlar.

BLM 20

155. TE BU; Bizim indirdiimiz mbarek bir kitaptr.


Haydi, ona uyun

ve korunup saknn ki, size rahmet edilsin!

156. Kitap yalnzca bizden nce iki taifeye indirildi.

Biz ise onlarn okumasndan habersizdik demeyesiniz.

157. Veya: Bize de bir kitap indirilseydi,

biz onlardan daha doru yolda olurduk demeyesiniz.


Ant olsun, size Rabbinizden ak belge,

bir hidayet/bir klavuz ve bir rahmet geldi.

294

Allahn ayetlerini yalanlayan

55

ENAM SURES

ve

onlardan yz eviren kimseden daha zalim kim olabilir?

Ayetlerimizden yz eviren kimseleri,


azabn en ktsyle cezalandracaz.

Yz evirmi olmalarndan tr!


158.

ONLAR, ille de kendilerine meleklerin


veya Rabbinin

veyahut da Rabbinin baz ayetlerinin gelmesini mi gzlyorlar?

Ama, Rabbinin baz ayetleri geldii gn;


daha nce inanmam kiiye
veya

imanndan bir hayr kazanmam olan kiiye,


iman fayda vermez.

De ki:

Gzetip bekleyin!

Kukusuz biz de gzetip bekleyenleriz!

159. Gerek u ki; dinlerini para para edip,

grup grup cemaatlere/topluluklara ayrlanlar var ya;


senin onlarla (ve yaptklaryla) hibir ilikin yoktur.
Onlarn ii yalnzca Allaha kalmtr!

Sonra O, yapm olduklarn kendilerine haber verecektir.

160. Her kim bir iyilik ile gelirse;

kendisine onun on misli iyilik (sevap) vardr!

Fakat kim bir ktlk ile gelirse;

denginden/mislinden bakasyla cezalandrlmaz!


Ve onlara hakszlk edilmez.

161.

DE K: phesiz Rabbim beni,

dosdoru bir yola, dimdik ayakta duran dine;

Allah birleyen brahimin dinine iletti!

O, asla ortak koanlardan deildi.

162. De ki:

phesiz benim duam ve ibadetlerim;

hayatm ve lmm lemlerin Rabbi olan Allah iindir!

55

ENAM SURES

163. Onun hibir orta yoktur!


Bana byle emrolundu.
Ve ben (Ona) teslim olanlarn nde olanym/ilkiyim.

E K: Ben Allahtan baka bir Rab mi arayaym;


O, hereyin Rabbi iken?
Her nefsin kazand ancak kendisine aittir!
Hi kimse bakasnn vebalini/ykn yklenmez!
Sonra, sizin dnnz Rabbinizin huzurunadr!
O size, ayrla dtnz hereyi haber verecektir.
165. O ki sizi yeryznde halifeler olarak/birbiri ardnca yaratt.
(Yeryzn geici varisler olarak kullanma zgrl verdi.)
Kiminizi kiminizden farkl yeteneklerde yaratt.
Size verdikleriyle (ve yaptklarnzla) sizi aa karyor!
phesiz Rabbin, cezas abuk olandr.
Ve gerekten O; ok balayandr, ok esirgeyendir.

164.

295

296

56

SAFFAT SURES

37

SAFFAT SURES

ni Sras: 56 Mushaf Sras: 37 Mekki Sure 182 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

2.

A NT OLSUN sra sra dizilenlere,

haykrarak sevk edenlere,

3.

Zikir (anlayarak Kur'an) okuyanlara!

5.

Gklerin, yeryznn ve ikisi arasnda bulunanlarn Rabbidir.

6.

BZ yakn g bir ssle, yldzlarla ssledik.

4.

7.
8.

9.

Evet, sizin lhnz BR TEK ALLAHtr!

Hem de doularn Rabbi'dir.

Onu her inat/azgn eytandan koruduk.

(Ne kadar abalasalar da) onlar, yce meclisi dinleyemezler


ve

her taraftan ata tutulurlar;

kovulurlar ve onlar iin pelerini brakmayan bir azap vardr.

10. Ancak, (bir sz) kapan olursa,

derhal peine delip geen yakc bir alev topu taklr.

11.

VE MD onlara sor:

Yaratl bakmndan onlar m daha zor?


Yoksa Bizim dier yarattklarmz mi?

Dorusu Biz onlar, yapkan bir amurdan yarattk!

12. Hayr sen hayranlkla bakyorsun, onlar ise alay ediyorlar!


13. Kendilerine t verilip hatrlatld zaman,
hatrlamak istemiyor/t kabul etmiyorlar.

14. Bir mucize/ayet/delil grdkleri zaman,


eleniyor/alaya alyorlar.

15. yle dediler:

Bu, apak byden baka bir ey deildir.

56

SAFFAT SURES

37

297

16. Biz ldmz,


toprak ve kemik yn olduumuz zaman m?
Biz mi gerekten diriltilecek miiz?
17. nceki atalarmz da m?
18. De ki:
Evet, hem de aalanm, boyun bkm kimseler olarak!
19. te o, korkun bir sestir. Onlar hemen bakp dururlar!
20. Derler ki: Yazklar olsun bize! Bu, hesap gndr!
21. te bu yalanlayp durmu olduunuz ayrt edilme gndr!

22.

BLM 2

OPLAYIN o zalimleri ve zalim elerini


ve
tapm olduklar eyleri,
23. Allah hari!
Artk onlar, cehennemin yoluna srn...
24. Onlar tutuklayn nk onlar sorguya ekilecekler.
25. Neyiniz var? Neden birbirinize yardm etmiyorsunuz?

KSNE, bugn onlar, teslim olmulardr.


26.
27. Ve birbirlerine dnerek, birbirlerini sorumlu tutacaklar.
28. Derler ki:
Gerekten bize iyilik yapyoruz diye gelenler sizdiniz.
29. Dierleri de yle derler: Aksine siz, inanan kiiler deildiniz.
30. Bizim sizi zorlayacak bir gcmz yoktu.
Aksine siz, azm bir toplum idiniz!
31. Artk Rabbimizin sz zerimize hak oldu.
phesiz biz tadclarz!
32. Evet, biz sizi saptrp azdrdk.
nk, bizler de saptm azgn kiiler idik.

UHAKKAK o gn onlar, azapta ortaktrlar.


33.
34. te Biz, sulu gnahkarlara byle yaparz!
35. nk onlara:
Allahtan baka lh yoktur denildii zaman bykleniyorlar

298

36. ve

56

SAFFAT SURES

37

diyorlard ki:

Biz, mecnun bir air iin ilhlarmz terk mi edeceiz?

37. Aksine o gerei getirmiti ve elileri de dorulamt.

38. phesiz siz, ackl azab tadclarsnz.

39. Yapm olduklarnzdan bakasyla cezalandrlmyorsunuz!


40. Ancak, Allahn samimi kullar hari!

41. te onlar, onlar iin bilinen bir rzk vardr.


42. Trl meyveler ve ikramla arlananlardr.
43. Nimetlerle dolu cennetlerde,
44. karlkl tahtlar zerinde.

45. zerlerinde kaynaktan doldurulmu kadehler dolatrlr;

46. bembeyaz-berrak ienlere lezzet veren.

47. Onda sersemletme yoktur, ondan sarho da olmazlar!

48. Yanlarnda gzlerini yalnz kendilerine dikmi, iri gzl eler!


49. Tpk gizlenmi yumurta gibi tertemiz eler!
50.

BRBRLERNE dnerek sorarlar.

51. lerinden bir konumac dedi ki:

Benim yakn bir arkadam vard.

52. Derdi ki: Gerekten sen de dorulayanlardan msn?


53. ldmz zaman, toprak ve

kemik yn olduumuz zaman m?

Gerekten biz cezalandrlacak myz?

54. O dedi ki: Sizler haberdar msnz?

55. Derken bakt ve onu cehennemin tam ortasnda grd.


56. Dedi ki:

Allaha yemin olsun ki, az kalsn sen beni de mahvedecektin!..

57. Eer Rabbimin nimeti (Kuran) olmasayd,

ben de orada hazr edilen kimselerden olurdum!

58. Biz artk bir daha lmeyeceiz,


59. ilk lmmzden baka!

Ve azaba uratlanlardan da olmayacaz!..

60. phesiz ite bu, byk baarnn ta kendisidir!


61. alanlar, bylesi iin alsnlar!

56
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

SAFFAT SURES

37

299

DL ve arlanmak iin bu mu daha iyidir,


yoksa zakkum aac m?
phesiz Biz o aac,
zalimler iin bir aa kar(l)ma arac yaptk.
O, cehennemin dibinden kan bir aatr.
Tomurcuklar eytanlarn (zararl mahluklarn) balar gibidir!
Mutlaka onlar bundan yiyecekler,
bununla karnlarn dolduracaklar!
Sonra muhakkak onlar iin,
zerine kaynar su karm bir iecek vardr.
Sonra kesinlikle onlarn dnleri lgn ateedir.
Onlar atalarn saptm kimseler olarak buldular.
Kendileri de onlarn izlerinde kouyorlar!
Ant olsun ki,
onlardan nce evvelki nesillerin birou da sapmt.
Ant olsun ki, onlarn iine uyarclar gndermitik.
Bak, uyarlanlarn sonu nasl oldu!

ALLAHn muhlis/samimi olan kullar bunun dndadr!

BLM 3

NT OLSUN,
Nuh Bize yalvarmt da Biz, ne gzel karlk vermitik.
Onu ve ailesini, o byk skntdan kurtardk.
Ve onun soyunu da kalc kldk.
Ve onu gelecek nesiller vgyle ansn.
lemler iinde Nuha selm olsun!
Biz, iyi davrananlar, ite byle dllendiririz!
phesiz o, inanan kullarmzdand.
Sonra, dierlerini boduk.

ORUSU brahim de onu (Nuhu) takip edenlerden idi.


83.
84. Hani o, tertemiz salam bir kalple Rabbine gelmiti.
85. Hani o zaman babasna ve kavmine:
Siz neye kulluk ediyorsunuz? demiti.

300

56

SAFFAT SURES

37

86. Allahtan baka, uydurma tanrlar/ilahlar m istiyorsunuz?

87. lemlerin Rabbi hakkndaki zannnz/dnceniz nedir?


88. Sonra yldzlara bir bakla bakt.

89. Gerekten ben, kendimde hastalk hali hissediyorum dedi.

90. Bunun zerine arkalarn dnp ondan ayrldlar.


91.

DERKEN gizlice,

onlarn (tapndklar) ilahlarna/tanrlarna yaklat


ve

dedi ki: Yemez misiniz?

92. Neyiniz var, neden konumuyorsunuz?

93. Sonunda iyice yanlarna sokulup sa eliyle bir darbe indirdi!

94. ok gemeden koarak ona geldiler.

95. Dedi ki: Kendi yonttuunuz eylere mi tapyorsunuz?


96. Oysa sizi ve yaptnz eyleri Allah yaratmtr.

97. Dediler ki: Onun iin bir bina yapn ve onu atein iine atn!

98. Bylece ona bir tuzak kurmak istediler,


Biz de onlar sefiller haline getirdik!

99.

DED K: phesiz ben Rabbime gidiyorum.


O bana klavuzluk edecektir.

100. Rabbim! Bana iyilerden birini hediye et.


101. Biz de ona arbal bir oul mjdeledik.

102. ocuk, onunla birlikte koma ana eriince,


Yavrucuum! dedi.
Ben,

rya eklinde bana gelen vahiyde seni kestiimi gryorum.


Bak bakalm sen ne dersin?

Babacm! Emrolunduun eyi yap.

nallah beni, sabredenlerden bulacaksn dedi.

103. Bylece ikisi de teslim olup,

onu (Peygamber olmayanlar rya ile hareket edemez),

yan zere getirdi.

104. Ve Biz de: Ey brahim! diye ona seslendik.

105. Sen, vahyi/ryay doruladn/gereini yerine getirdin.


Biz, iyi davrananlar ite byle dllendiririz!

56

SAFFAT SURES

37

106. phesiz bu, onun iin apak bir karlktr!

301

107. Fidye olarak ona byk bir kurbanlk verdik.

108. Sonra gelenler iinde de ona (iyi bir n) braktk.

109. brahime selm olsun!

110. yi davrananlar, ite byle dllendiririz!

111. nk o, Bizim inanan kullarmzdan idi.


112. Ona shak mjdeledik,

salihlerden/iyi insanlardan bir peygamber olarak.

113. Ona ve shaka bereketler verdik.

Onlarn neslinden iyi davranan da var,

aka kendi benliine zulmeden de var.

114.

V E ANT OLSUN ki,

BLM 4

Biz Musaya ve Haruna da iyilikte bulunduk.

115. O ikisini ve kavimlerini byk skntdan kurtardk.

116. Onlara yardm ettik. Bylece onlar, galip gelenler oldular.


117. Onlara ak net ifadeli kitab verdik.
118. Her ikisini de doru yola ilettik.

119. Sonradan gelenler iinde, onlara iyi bir n braktk.


120. Musaya ve Haruna selm olsun!

121. yi davrananlar ite byle dllendiririz!


122. nk ikisi de mmin kullarmzdand.

123.

VE PHESZ, lyas da elilerdendir.

124. Hani o kavmine demiti: Korkup saknmyor musunuz?

125. Bale yalvarp da en gzel yaratan brakyor musunuz?


126. Sizin de evvelki atalarnzn da Rabbi olan Allah
brakyor musunuz?

127. Nihayet, onu yalanladlar. Bu yzden onlar hazr edileceklerdir.

128. Ancak, Allahn muhlis/samimi kullar hari!

129. Sonrakiler iinde, ona iyi bir n braktk.


130. lyasa selm olsun!

131. yi davrananlar, ite byle dllendiririz!


132. O, Bizim inanan kullarmzdan idi.

302

133.

56

SAFFAT SURES

VE PHESZ, Lt da gnderilen elilerdendi.

37

134. Hani, onu ve tm ailesini kurtarmtk.

135. Ancak, yal bir kadn azaba urayanlar arasndayd.


136. Sonra, tekileri krp geirdik.

137. Siz onlarn yanndan geiyorsunuz, sabahleyin

138. ve

geceleyin! Hl aklnz kulllanmyor musunuz?

139.

BLM 5

V E PHESZ, Yunus da elilerdendi.

140. Hani o, dolu bir gemi ile kamt.

141. Ve kura ekildi de kaybedenlerden oldu.

142. Kendi kendisini knarken, onu balina yuttu.

143. ayet (tvbe ederek) tesbih edenlerden olmasayd,

144. diriltilecekleri gne kadar onun karnnda kalacakt.

145. Biz onu orak bir yere/sahile attk, hasta-bitkin bir halde iken!
146. zerine, kabak trnden (geni yaprakl) bir aa bitirdik.

147. Onu yz bin kiiye


veya

daha fazla (bir toplulua) eli gnderdik!

148. Onlar iman ettiler.

Biz de onlar, bir vakte kadar nimetlendirdik.

149. MD onlara sor: Kzlar Rabbinin de, erkekler onlarn m?

150. Yoksa, Biz melekleri dii olarak m yarattk,


onlarn ahit olduklar bir srada?

151. yi bilin ki, onlar iftira ederek yle sylyorlar:


152. Allah ocuk sahibi oldu (diyorlar).

Elbette onlar, muhakkak yalancdrlar!

153. Ne! O, kzlar oullara tercih mi etmi?

154. Size ne oluyor? Nasl hkm veriyorsunuz yle?


155. Artk hi dnp t almyor musunuz?
156. Yoksa apak bir deliliniz/belgeniz mi var?

157. Doru szller iseniz, kitabnz getirin yleyse.

56
158.

SAFFAT SURES

37

ALLAH ile melekler arasnda bir soy ba uydurdular!

303

Ant olsun ki,


melekler de Allahn huzuruna kartlacaklarn bilirler.
159. Allah onlarn nitelendirmelerinden mnezzehtir!
160. Allahn temiz olan kullar byle (iftiraclar gibi) deildir.
161. Artk siz de kulluk ettiiniz/taptnz eyler de;
162. Ona kar, insanlar fitneye dremezsiniz,
163. ancak cehenneme kendi ayaklar ile koanlar (drrsnz!)

ELEKLER der ki):


164. (
Bizim iimizde herkesin belli bir makam vardr.
165. phesiz biz, saf saf dizilenleriz.
166. Elbette biz, tesbih edenleriz.

167. ER ONLAR yle diyorlard:


168. Eer evvelkilere verilenden bir uyar yanmzda olsayd,
169. elbette biz de, Allahn temiz olan kullarndan olurduk.
170. Fakat, onu inkr ettiler. Yaknda bilecekler!
171. Ant olsun ki,
gnderilen eli kullarmz hakknda u szmz gemiti:
172. phesiz onlar, yardm grenlerin ta kendileri olacaklardr.
173. Ve Bizim ordularmz, galip gelenlerin ta kendileri olacaktr.
174. Bu sebeple, onlardan bir sre uzak dur;
175. onlar gzetle! Yaknda grecekler!

176. ZM azabmz acele mi istiyorlar?


177. Fakat o yurtlarna indiinde,
uyarlm olanlarn sabah ne kt olur!
178. Ve onlardan bir sre uzak dur,
179. onlar gzetle! Artk onlar da yaknda grecekler!
180.

STNLK SAHB Rabbinin an,

onlarn isnat ettikleri sfatlardan ycedir, mnezzehtir!


181. Gnderilen elilerin zerine selm olsun!
182. Hamd'a lyk olan/yapt hereyi yerli yerince gzel yapan,
Alemlerin Rabbi Allahtr!

304

57

LOKMAN SURES

31

LOKMAN SURES

ni Sras: 57 Mushaf Sras: 31 Mekki Sure 34 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.

4.

5.
6.

Elif, Lm, Mim.

B UNLAR,

Hikmet (problem zme bilimi) ile donanm,


kitabn ayetleridir.

yi davrananlar iin rehber ve rahmet olmak zere!


Onlar ki; namaz gerei gibi klarlar, zekt verirler
ve

ahirete de kesin olarak inanrlar.

te onlar, Rablerinden bir hidayet zerindedirler.

Ve onlar, kurtulua erenlerin ta kendileridirler.

NSANLARDAN yle kimseler var ki;

bilgisizce Allahn yolundan saptrmak ve

onu elence edinmek iin bo lf satn alrlar!

7.

te onlara, aalayc bir azap vardr.

Ona ayetlerimiz okunduu zaman byklenerek yz evirdi.


Sanki onlar iitmemi gibi,

sanki kulaklarnn iinde arlklar varm gibi!

8.
9.
10.

Onu, ackl bir azap ile mjdele!

phesiz iman edenlere ve

faydal bir ii en iyi ekilde yapanlara nimet cennetleri vardr.

Orada devaml kalrlar. Allahn sz gerektir.

O; stn ve gldr, doru hkm/karar verendir.

O; gkleri grebildiiniz bir direk olmakszn yaratt.

Sizi sarsmasn diye, yeryzne arlklar yerletirdi.

57

LOKMAN SURES

31

Ve orada her trl canly yayd.


Gkten su indirdik de orada her gzel iftten bitirdik.
11. te bu, Allahn yaratdr!
Haydi, Bana gsterin, Ondan bakalar ne yaratt?
Hayr, aksine zalimler, apak bir sapknlk iindedirler.

12.

13.
14.

15.

16.

BLM 2

NT OLSUN, Biz Lokmana hikmet/bilgelik verdik.


Allaha kret! diyerek.
Kim krederse ancak kendisi iindir.
Kim de inkr/nankrlk ederse;
phesiz ki Allah; zengindir, her trl vgye lyktr.
Hani Lokman, oluna t vererek demiti:
Ey yavrucuum! Allaha ortak/irk koma!
phesiz ki ortak komak en byk zulmdr!
Biz insana;
ana-babasna iyilikle davransn diye bir grev verdik.
Annesi onu, zorluk stne zorlukla tamt.
Onun stten kesilmesi de iki ylda olmutur:
Bana (kret) ve ana-babana da teekkr et,
dnnz Bana/huzuruma/katmadr.
Eer o ikisi; hakknda bilgin olmayan birtakm eyleri,
Bana ortak komaya zorlarlarsa,
bu konuda onlara boyun eme/itaat etme
ve
(bu durumda bile) onlara bu dnyada sahip k/iyi bak.
Ve Bana ynelen (nimet sahibi) kimselerin yoluna uy!
Sonra dnnz Banadr/Benim katmadr;
yapm olduunuz eyleri size haber veririm.
Ey yavrucuum!
Yaptn ey, bir hardal ekirdei arlnca da olsa,
bir kayann iinde
veya
gklerde
ya da
yerin iinde bulunsa da Allah onu getirir.

305

306

57

LOKMAN SURES

phesiz Allah gizli ve ince eyleri bilen/latif;

31

hereyden haberdar olan/habirdir!

17. Ey yavrucuum!

(Gnderilmi kitaptan) ayetleri dnerek namaz kl,


iyiyi emret,

ktden sakndr!

Bana gelen eylere sabret/dayan/yenmeye al.


phesiz bunlar, azmi gerektiren ilerdendir!

18. nsanlara yanan bkme.

Yeryznde alm satarak/bbrlenerek yrme;

Allah bbrlenip kendini beenen hi kimseyi sevmez!

19. Yrynde doal ol,

sesini alaltp sakinletir/barp ararak konuma!

nk, seslerin en irkini eeklerin sesidir!

20.

G RMEDNZ M?

BLM 3

Allah gklerde ve yerde bulunanlar size boyun edirmitir.


Zahir/grnen/ak ve

batn/grnmeyen/gizli nimetlerini size bol bol vermitir.

Yine de insanlar iinde bir bilgiye dayanmakszn,

klavuzu olmadan ve aydnlatc bir kitab bulunmadan,

Allah hakknda tartan/mcadele eden kimseler vardr!

21. Onlara; Allahn indirdiklerine uyun denilince,


Hayr! dediler.

Biz ancak, atalarmz zerinde bulduumuz eylere uyarz.

eytan onlar, alevli azaba aryor olsa da m?!


22.

HER KM yzn Allaha teslim ederse/evirirse,

gzel dnerek/gzel davranarak;

ite o, (sistem olarak) en salam kulpa/sisteme sarlmtr.

lerin sonucu Allaha dner.

23. Kim de gerei bildii halde zerini rterse,


artk onun inkr/kfr seni zmesin!

Onlarn dn Bizim huzurumuzadr.

57

LOKMAN SURES

31

O zaman, yaptklar eyleri onlara haber vereceiz.


phesiz Allah gslerin zn bilendir.
24. Onlar az bir sre geindiririz,
sonra da kaba bir azaba srkleriz.
25.
26.

27.

28.
29.

30.
31.

32.

307

AYET ONLARA: Gkleri ve yeri kim yaratt? diye sorsan,


elbette Allah! derler.
De ki: vg Allah iindir. Fakat, onlarn birou bilmiyor.
Gklerde ve yerde ne varsa Allahndr!
phesiz Allah; zengindir, en gzel vglere lyk olandr.
Eer yeryzndeki aalar kalem olsayd,
denizler de mrekkep olsa,
arkasndan yedi deniz daha ona katlsa,
yine de Allahn kelimeleri tkenmez!
Gerekten Allah; Azizdir, Hakimdir.
Sizin yaratlnz ve yeniden diriltilmeniz,
yalnzca tek bir kiininki gibidir!
phesiz Allah; iitendir, grendir.
Grmedin mi? Allah geceyi gndze
ve
gndz de geceye balayp katyor.
Gnei ve Ay boyun edirmitir.
Her biri belirli bir sreye kadar (dnerek) akp gidiyor!
phesiz ki Allah yaptklarnzdan haberdardr.
Bu byledir; nk O Allah hakkn/gerein ta kendisidir.
Ondan baka taptklar ise elbette yalandr/batldr!
phesiz Allah; ok ycedir, ok byktr!
Allahn nimetiyle (su ve rzgar ile)
akp giden gemileri grmedin mi?
Ayetlerden bazsn size gstermek iin!..
Bunda pek sabrl, ok kreden herkes iin ibretler vardr.
Kara bulutlar gibi dalgalar onlar sard zaman,
dini Ona has klarak Allaha yakarrlar;
onlar kurtarp karaya kardnda ise ilerinden bir ksm
orta yolu tutar.
Zaten Bizim ayetlerimizle ancak;
gaddar ve nankr olanlar mcadele eder.

308
33.

EY NSANLAR!

57

LOKMAN SURES

31

Rabbinizden saknn!
Babann ocuunun ykn yklenemeyecei,
ocuun da babasnn ykn yklenemeyecei o gnden
korkun!
phesiz, Allahn sz gerektir.
yleyse dnya hayatnda aldanmayn
ve
sakn ok aldatc (eytan) sizi Allahn affna gvendirmesin!
34. phesiz, kyamet saatinin ilmi Onun katndadr.
O, yamuru indirir ve rahimlerde olan bilir.
Hi kimse yarn bana ne geleceini bilmez.
Hi kimse arzn/yeryznn neresinde leceini de bilmez.
phesiz Allah bilendir, haberdar olandr!

58

SEBE SURES

34

309

SEBE SURES

ni Sras: 58 Mushaf Sras: 34 Mekki Sure 54 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

2.

3.

4.

5.

N GZEL VGLER,
gklerdeki ve yeryzndeki eyler kendisine ait olan
Allaha mahsustur! Ahirette de vg Ona aittir.
O, doru hkm/karar verendir, hereyden de haberdardr.
O; yeryznn iine gireni,
ondan kan,
gkyznden ineni ve oraya kp ykseleni bilir!
O esirgeyendir, balayandr.

NKR EDENLER, dediler ki:


Kyamet saati bize gelmez.
De ki: Hayr yle deil!
Gayb bilen Rabbime ant olsun ki, o size mutlaka gelecektir.
Ondan zerre miktarnca bir ey gizli kalmaz;
ne gklerde
ve
ne de yeryznde!
Ne bundan daha kk ve ne de daha byk bir ey yoktur ki;
apak bir kitaba yazlyor olmasn.
Ki, inanan
ve
salih amel/faydal ileri en iyi ekilde yapanlar dllendirsin.
te onlar,
onlar iin bir balanma
ve
bol bol gzel bir rzk vardr.
Ayetlerimizi ciz brakmak iin kouup duranlara gelince,
ite bunlara da en irkininden ackl bir azap vardr.

310
6.

7.

8.

9.

10.

58

SEBE SURES

BLM ADAMLARI/gerekleri aratranlar,

34

Rabbinden sana indirilenin,


gerein ta kendisi olduunu bulurlar.
Ve O stn ve vgye lyk olann yoluna ilettiini de!..
Gerekleri bildii halde gizleyenler dediler ki;
Siz tamamen dalp paralandktan sonra,
yepyeni bir yaratlla yeniden dirileceinizi size haber veren
bir adam gsterelim mi?
O, yalan yere Allaha iftira m ediyor?
Yoksa kendisinde bir mecnunluk mu var?
Aksine, ahirete inanmayan kimseler;
azapta ve uzak bir sapknlk iindedirler.
Onlar gkten ve yerden,
nlerinde ve arkalarnda bulunan grmediler mi?
Dilersek, onlar yere batrrz
veya
zerlerine gkyznden paralar drrz!
phesiz bunda kullua ynelen herkes iin ibretler vardr!

BLM 2

V E ANT OLSUN, Biz Davuda katmzdan bir iyilik verdik.

Ey dalar! Siz de onunla birlikte yanklann!


Ve ey kular, tesbih edin/ann.
Ve demiri yumuatma (tekniini) ona rettik.
11. Geni zrhlar yap; titiz, biimli ve ll yap.
Ve hepiniz yararl bir i yapn.
phesiz Ben, yaptklarnz grmekteyim.

12.

SLEYMANa da sabah gidii bir aylk yol alan,

akam dn de bir aylk yol alan rzgr vermitik!


Ve katran/ham petrol kaynan da onun iin sel gibi akttk.
Cinlerden bir ksm da,
Rabbinin izniyle, onun emrinde alrlard.
Onlardan hangisi emrimizden yan izerse,
kendisine alevli ate azabndan tattrrdk.

58

SEBE SURES

34

13. Onlar onun iin ne dilerse yaparlard; kaleler/saraylar,

311

ekil verilmi eyalar/heykeller,

havuzlar gibi geni anaklar

ve

yerinden kalkmayan sabit kazanlar!

Ey Davud ailesi! kr olarak aln/iyi i yapn!


Kullarmdan bir ksm krediyor!

14.

SONUNDA lmne hkmettiimizde,

cinlerden onun lmn onlara gsteren olmad;

ancak onun deneini bir yer canls kemiriyordu.

Nihayet (Sleyman yere) ylnca, cinler aka anladlar.

Eer cinler gayb/gelecei bilmi olsalard,

bylesine aalayc azap iinde yaamazlard!


15.

ANT OLSUN K;

Sebe halknn meskenlerinde bir ibret vard.

Biri sadan, dieri soldan, iki baheleri vard.

Rabbinizin rzkndan yiyin ve Ona kredin.

Tertemiz ho bir belde ve ok balayan bir Rabb!

16. Ama onlar, yine de yz evirdiler.

Biz de, derhal zerlerine arim selini gnderdik.

Onlarn o iki bahesini; buruk yemili, ac lgnl


ve

biraz da sedir aac bulunan iki baheye evirdik.

17. Nankrlk ettiklerinden dolay,


onlar ite byle cezalandrdk.

Biz, nankrlerden bakasn cezalandrr myz hi?!

18. Onlarn yurdu ile ilerini bereketli kldmz kentler arasnda,


aka grlen srt srta vermi kentler oluturmutuk.
Ve aralarnda geli-gidiler takdir edip belirlemitik.

Oralarda geceleri ve gndzleri,

gven iinde gezin dolan! (dedik).

19. Rabbimiz seferlerimizin arasndaki mesafeyi uzat dediler.


(lkelerini geniletmek iin fetihlere giritiler).
Bylece kendilerine zulmettiler.

312

58

SEBE SURES

34

Biz de onlar efsanelere evirdik ve onlar darmadan ettik!


phesiz bunda ibretler vardr.
ok sabreden, ok kreden herkes iin!
20. Gerek u ki, blisin onlarla ilgili zann doru kt!
Onlar, ona uydular.
nananlardan bir topluluk dnda!
21. Oysa onun, onlar zerinde hibir zorlayc gc yoktu!
Ancak Biz;
ahirete inanan kiiyi,
ondan kuku duyan kiiden ayrp gstermek
(ve yaptklarnn karln vermek) iin byle yaptk
(insana zgrlk verdik).
Gerekten Rabbin, hereyi koruyup gzeticidir.

22.

BLM 3

E K: Allah dnda bir ey sandnz o eyleri arn!


Onlar zerre arlnca bir eye sahip deildirler,
ne gklerde
ve
ne de yerde!..
Onlarn, orada hibir ortaklklar yoktur.
Ve Onun, onlardan hibir yardmcs da yoktur.
23. Onun katnda,
kendisine izin verdii kimseden bakasnn efaati (ahitlii)
fayda vermez.
Nihayet, onlarn kalplerinden korku giderilince:
Rabbiniz ne buyurdu? derler. Gerei! derler.
O; ok ycedir, ok byktr!
24. De ki: Gklerden ve yerden sizi kim rzklandryor?
De ki: Allah!
O halde ya biz, yahut da siz doru yol zerindeyiz
veya
apak bir sapknlk iinde!
25. De ki:
Bizim ilediimiz sulardan siz sorumlu olacak deilsiniz.
Sizin yaptklarnzdan da biz sorguya ekilmeyeceiz.

58

SEBE SURES

34

26. De ki: Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak.

313

Sonra, hak/gerek ile aramz ayracaktr.

O ki, en doru ekilde aan/ayran ve hereyi bilendir.

27. De ki: Bana gsterin,

Onun yanna ortaklar olarak kattklarnz!

Hayr, hayr! Aksine O Allah; stndr, hereye hkmedendir.

28.

BZ SEN btn insanlar iin ancak bir mjdeci

ve

bir uyarc olarak gnderdik.

Ama, insanlarn birou bilmek iin aratrma yapmyor.

29. Diyorlar ki:

Eer doru szller iseniz bu tehdit ne zamanm?

30. De ki: Sizin iin bir gn olur ki; siz ondan,

ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri alnabilirsiniz.

31.

BLM 4

NKR EDEN KLER dediler ki:

Biz bu Kurana ve ondan ncekilere asla inanmayacaz.


Sen o zalimleri Rablerinin huzurunda tutuklanm halde,

birbirlerine sz atp dururlarken bir grsen!

Zayf drlenler byklk taslayanlara derler ki:

Eer siz olmasaydnz, elbette biz inanan kiiler olurduk.

32. Byklk taslayanlar da horlanp zayf drlenlere


dediler ki:

Size geldikten sonra, hidayetten (doru yoldan) sizi,

biz mi evirdik/engelledik? Zaten kendiniz sulular idiniz.

33. Zayf drlenler de byklk taslayanlara dediler ki:


Hayr, yle deil!

Gece ve gndz tuzak planlyordunuz!

O zaman; siz bize Allah inkr etmemizi,

Ona ortaklar edinmemizi emrediyordunuz.

Azab grdklerinde pimanlklarn ilerinde gizlediler.

Biz de nankr kimselerin boyunlarna demir halkalar geirdik.

Ancak yapp ettikleriyle cezalandrlmyorlar m?

314
34.

58

SEBE SURES

HANG LKEYE bir uyarc gndermi isek,

orann servetle marm kiileri:


Biz, sizin kendisiyle gnderilmi olduunuz eyi,
inkr edenleriz demilerdir.
35. Dediler ki:
Biz malca ve evlta daha ouz,
bizler azaba uratlacak deiliz.
36. De ki:
phesiz Rabbim,
rzk (besinleri yaratn) dilediine geniletip yayar,
dilediine de kstlar. Ancak insanlarn birou bilmiyor.

37.

BLM 5

N E MALLARINIZ ne de oullarnz,

katmzda size bir yaknlk salamaz.


man edenler
ve
salih amel/faydal ileri en iyi ekilde yapanlar hari!
te bunlar iin,
yapm olduklarnn kat kat fazlas mkfat vardr.
Ve onlar, sekin odalarda gven iindedirler.
38. Ayetlerimizi aciz/etkisiz klmak iin koturanlara gelince;
ite onlar da azabn iinde hazr bulundurulacaklardr.
39. De ki:
Rabbim rzk (tabiata koyduu kurallara uygun olarak)
kullarndan dilediine geniletip yayar (fazlasyla yaratr)
ve
(bazen de) dilediine kstlar/daraltr.
Bakalarna her ne verirseniz,
O (Allah), onun yerini daima doldurur.
O, rzk verenlerin en hayrlsdr.
40.

O GN, onlarn hepsini bir araya toplayacak,


sonra meleklere buyuracak:
Bunlar m size kulluk ediyorlard?

34

58

SEBE SURES

41. Derler ki:

315

34

Seni tenzih ederiz/Sen ycesin!

Bizim velimiz/koruyucumuz onlar deil Sensin.

Hayr onlar,

cinlere (grmedikleri varlklara) snyor/kulluk ediyorlard.

Birou onlara iman edicilerdi.

42. Artk bugn bir ksmnzn bir ksmnza fayda salamaya


ve

zarar vermeye gc yetmez. Zulmedenlere:

Yalanlam olduunuz ate azabn tadn! deriz.

43.

ONLARA apak ayetlerimiz okunduu zaman,

Bu sizi atalarnzn ibadet etmi olduklarndan

evirmek isteyen bir adamdan bakas deildir dediler.

Ve dediler ki:

Bu, uydurulmu bir iftiradan bakas deildir.

Ve yine kendilerine geldii zaman gerei inkr edenler:


Bu, apak bir byden baka bir ey deildir derler.

44. Halbuki Biz onlara, ders alacaklar kitaplar vermemitik.


Ve onlara, senden nce de bir uyarc gndermemitik.

45. Onlardan ncekiler de yalanladlar.

Ve verdiklerimizin onda birine ulaamamlardr!


Yine de elilerimi yalanladlar.

Peki, Benim azabm nasl oldu?

46.

BLM 6

D E K: Size bir tek t vereyim:

Allah iin ikier ikier

ve

teker teker kalkn sonra iyice dnn!

Arkadanzda bir mecnunluk yoktur.

O sizin iin iddetli bir azabn ncesinde bir uyarcdr ancak.

47. De ki: Ben, sizden hibir cret istemedim o sizin olsun.


Benim cretim sadece Allaha aittir.
O, herey zerinde ahittir.

316

58

SEBE SURES

48. De ki: phesiz benim Rabbim;


btl/yalan gerek/hak ile aa karr.
Btn gayblar/aka grlmeyenleri en iyi bilendir.
49. De ki;
Hak olan/gerek geldi;
artk btl/yalan ne yeniden balar
ve
ne de geri gelir.
50. De ki: Eer (sizin iddia ettiiniz gibi) saparsam,
ancak kendi aleyhime sapm olurum.
Eer doru yolu bulursam,
bu Rabbimin bana ltfu/vahyettii (Kuran) ile olmutur!
phesiz O iitendir, yakndr.
51.

KORKU ve tela kapldklarnda sen onlar bir grsen!

Artk ka ve kurtulu yoktur!


ok yakn bir yerden yakalanmlardr!
52. Ve: Ona iman ettik dediler.
Onlar iin uzak bir yerden imana ulamak,
nasl mmkn olur ki?
53. Halbuki, daha nce onu inkr etmilerdi.
Uzak bir yerden gayba ta atp duruyorlard.
54. Kendileriyle,
itahla arzuladklar eyler arasna perde ekilmitir!
Tpk, daha nce, onlarn benzerlerine yapld gibi.
nk onlar faydasz bir phe/tereddt iindeler.

34

59

ZMER SURES

39

317

ZMER SURES

ni Sras: 59 Arapa Mushaf Sras: 39 Mekki Sure 75 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.

4.

5.

B U kitabn indirilmesi;

stn/ok gl,
hkim olan/doru karar veren Allah tarafndandr.
phesiz Biz sana, gerekleri haber veren kitab indirdik.
yleyse (bakalarna deil, yalnz) Allaha kul ol,
dini yalnz Allahtan (Kurandan) ren!
yi bilin ki, hlis/yegne din yalnz Allahndr.
Ondan bakasn evliya/dostlar edinenler:
Onlar bizi Allaha daha yaklatrc olsunlar diye,
onlara kulluk ediyoruz/etraflarnda toplanyoruz (derler).
Elbette ki Allah;
aralarnda ihtilfa dtkleri konuyla ilgili kararn/hkmn
verecektir.
phesiz Allah; yalanc, kfir (gerekleri bilerek gizleyen) kiiyi
doru yola iletmez!

AYET ALLAH; bir ocuk edinmek/sahibi olmak isteseydi,

yaratmakta olduklarndan dilediini seerdi.


O, byle bir eyden uzaktr/ycedir.
O, tek olan, kahredici Allahtr!
Gkleri
ve
yeryzn hak ile/hereye haklar vererek yaratmtr.
Geceyi gndzn zerine saryor,
gndz de gecenin zerine saryor.
Gnei ve Ay buyruu altna almtr.
Her biri belirlenmi bir sreye kadar (dnerek) akp gider!
yi bilin ki O; stn olandr, ok ok balayandr.

318
6.

7.

8.

9.

59

ZMER SURES

39

Sizi, bir tek nefisten/hcreden/dllenmi yumurtadan yaratt,


sonra da ondan (hcreden) eini var etti/belirledi.
Ve sizin iin hayvanlardan da sekiz ift oluturdu.
Sizi annelerinizin karnlarnda;
bir yarattan bir yarata geirerek,
katl karanlk iinde (evreden evreye geirerek) yaratyor!
Sizin Rabbiniz Allah ite budur!
Mlk Onundur. Ondan baka lh yoktur.
Nasl oluyor da evriliyorsunuz?

EER nankrlk ederseniz;

phesiz Allah size muhta deil zengindir!


O, kullar iin inkra/kfre raz olmaz!
Eer krederseniz, sizin iin onu kabul eder.
Hibir gnahkr, bakasnn gnahn yklenmez!
Sonra, dnnz Rabbinizin huzurunadr.
O size, yapm olduklarnz haber verecektir.
nk O, gnllerin saklamakta olduklarn ok iyi bilendir.

TE (byle): nsana bir darlk dokunduu zaman;

Rabbine itenlikle ynelerek Ona yalvarr.


Sonra, ona katndan bir nimet verdiinde;
daha nce Ona yalvarm olduunu unutur!
Ve Allaha,
Onun yolundan sapmak/saptrmak iin ortaklar koar.
De ki: nkrnla biraz daha zevklenerek yararlan!
phesiz sen ate halkndansn.

bu (inkrc/nankr) kimse;
gece saatlerinde secde ederek,
ayakta durarak ibadet eden,
ahiretten korkan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi midir?
De ki:
Hi bilen(iman eden)lerle bilmeyen(iman etmeyen)ler bir olur mu?
Dorusu ancak,
akln doru kullananlar anlar/dnp t alr.

59
10.

ZMER SURES

39

BLM 2

319

D E K; (Allah yle buyurur):

Ey iman eden kullarm! Rabbinizden korkup saknn.

Bu dnyada iyi davranan kimselere iyilik vardr.


Allahn arz/yeri/topra genitir!

Ancak sabredenlere, cretleri hesapsz olarak denecektir.

11.

DE K: phesiz bana;

dini Ona zg klarak, Allaha ibadet etmem emredildi!

12. Ve bana; (aklederek, anlayarak, itenlikle)

Allaha itaat edenlerin/teslim olanlarn ilki olmam emredildi.

13. De ki: Eer Rabbime isyan edersem;

dorusu byk bir gnn azabndan korkarm.

14. De ki:

Ben hibir bask altnda olmakszn Allaha ibadet ediyorum.

15. Siz de Onun yannda dilediiniz eye ibadet ediyorsunuz!


De ki: phesiz hsrana urayanlar kendilerini
ve

ailelerini kyamet gn hsrana uratan kimselerdir.

Dikkat edin, ite bu apak hsrandr.

16. Onlarn stlerinden kendileri iin ateten glgeler


ve

altlarndan da yle glgeler vardr!

te Allah kullarn bununla sakndryor.

Ey kullarm! yleyse, Benden korkup saknn!


17.

TAUTa (insanlar kendine kul edinene),

kulluk etmekten kanan


ve

Allaha ynelenlere mjde var! Mjdele kullarm!

18. Onlar sz dinlerler, onun en gzeline uyarlar!

te onlar, Allahn nerdii yolda giden kimselerdir.


Temiz akl sahipleri, ite onlardr!

19. zerine azap sz hak olmu kimseyi,


atete iken sen mi kurtaracaksn?

320

59

20. Fakat, Rablerinden korkanlara gelince;

ZMER SURES

39

onlar iin st ste yaplm,

altlarndan nehirler akan yksek konaklar vardr.


Bu Allahn sz! Allah sznden caymaz!..

21.

GRMEDN M/gznde canlandrmadn m?


Allah gkyznden bir su indirdi,

onu yerin iindeki menbalara/kaynaklara geirdi.

Sonra onunla, rengarenk/renkleri eitli ekinler karyor.


Sonra ekin kurur, sen onu sararm olarak grrsn.

Sonra onu kuru p yapar.

phesiz bunda temiz akl sahipleri iin bir t vardr.

22.

BLM 3

A LLAHn gsn slma at kimse (Peygamber),

Rabbinden bir k/yol gsterici (Kuran) zere olmaz m?

Allahn zikrine (Kurana) kar nyargl olanlara,

yazklar olsun!

Apak bir sapklk iinde olanlar, ite onlardr!

23. Allah kitabn/Kurann en gzel kelamla/szn en gzeliyle,


ikierli (olumlusu olumsuzuyla) rnekler vererek indirdi.

Rablerinden korkan kiiler

(onu ve anlamn okuyorlarken onun etkisinde kalrlar),


ondan derileri rperir!

Sonra derileri ve kalpleri Allahn zikri (Kuran) ile huzur bulur.


te bu, Allahn yol gstermesidir!

Onunla,

dileyen (doru yola gelmek isteyen) kimseyi doru yola iletir.


Allah; sapkl seip (o ynde) bireyler yapan da,
sapknlnda brakr.

Artk onun doru yolu gsteren bir klavuzu yoktur.

24. Kim yzn kyamet gn azabn en ktsnden koruyabilir?


Zalimlere: Kazanm olduunuzu tadn! denilir.

25. Onlardan ncekiler de yalanlamt.

Fakat azap onlara farkna varmadklar bir ynden geldi!

59

ZMER SURES

39

26. Allah onlara, dnya hayat iinde rezillii tattrd.


Elbette ahiretin azab daha byktr. ayet bilmi olsalard!

27.
28.
29.

30.
31.

32.

321

TE BZ, ant olsun ki, insanlar iin;


bu Kurann iinde her trl misali verdik.
Dnp ibret alsnlar, diye.
Arapa (anladklar dilde) bir Kuran olarak.
Erisi brs olmayan elikisiz (bir Kuran!)
Umulur ki, korunup saknrlar!
Allah; birbiriyle ekiip duran ortaklar olan bir adam ile,
yalnz bir kiiye bal bir adam rnek verdi.
rnek olarak, o ikisi hi bir olur mu?
vg yalnz Allah iindir. Fakat onlarn birou bilmiyor.
phesiz, sen leceksin.
phesiz, onlar da lp gidecekler!
Sonra siz,
kyamet gn Rabbinizin huzurunda davalaacaksnz!

BLM 4

A LLAH HAKKINDA yalan uyduran

ve
kendisine gelen doruyu yalanlayandan daha zalim/hain
kim olabilir?
Cehennemde kfirler iin yer mi yok?
33. Doruyu getirene ve onu dorulayana gelince;
ite onlar, korunup saknanlardr.
34. Onlara, Rablerinin katnda diledikleri herey vardr.
yi davrananlarn mkfat, ite budur!
35. Allah onlarn nceden yaptklarnn en ktsn rtsn
ve onlar yapm olduklarnn en gzeli ile dllendirsin...

36.

LLAH kuluna kfi/yeterli deil mi?


Seni, Ondan bakalaryla korkutuyorlar!
Allah kimi (yanl hayat tarzn seenleri) sapklnda brakrsa,
artk onun iin doru yola getiren yoktur.

322

59

37. Allah;

ZMER SURES

39

kimi (Raslleri ve dzelmek isteyenleri de) doru yola iletirse,


artk onun iin saptran olamaz.

Allah; stn olan, intikam alan deil midir?

38. Eer onlara: Gkleri ve yeryzn kim yaratt? diye sorsan,


elbette; Allah! diyeceklerdir.

De ki:

Peki yleyse, Allahtan baka yalvardklarnz grdnz m?


(Bana haber verin!)

Allah bana bir zarar vermek istese,

onlar Onun verecei zarar kaldrp uzaklatrabilirler mi?

Ya da bana bir rahmet/iyilik vermek istese,

onlar Onun rahmetini/verecei iyilii durdurabilirler mi?

De ki: Allah bana yeter!

Gvenenler, yalnz Ona dayanp gvenirler!

39. De ki: Ey halkm! Durumunuza gre yapacanz yapn.


phesiz ben de yapyorum. Yaknda bileceksiniz!

40. Rezil edici azap kime geliyor?

Bitmeyen azap kimin zerine iniyor?

41.

PHESZ Biz kitab sana,

insanlar iin hak ile/gerekleri bildiren olarak indirdik.

Artk, kim doru yolu seerse, kendi lehinedir!

Kim de saparsa, ancak kendi aleyhine sapm olur!

Sen onlarn zerinde bir vekil/onlardan sorumlu deilsin.

42.

BLM 5

A LLAH; lmekte olan(insanlar)n canlarn alr,

lmeyenlerin de uykularnda (ruhlarn yanna/katna alr).


Sonra (uyuyorken),

lmne hkmettiini(n ruhunu) yannda tutar

ve

dierlerini (uykuda ldrmediklerini) yaama srelerince


(ruhlarn bedenlerine tekrar) salverir.

phesiz bunda dnen bir toplum iin ibretler vardr!

59

ZMER SURES

39

323

43. Yoksa Allahtan baka birtakm araclar/efaatiler mi edindiler?


De ki: Onlar hibir eye sahip olamayan

ve

akln kullanamayan varlklar olsalar da m?

44. De ki: Btn efaat (araclara ihtiyac olmayan) Allahndr.

Gklerin ve yeryznn egemenlii/mlk/krall Onundur.


Sonra Onun katna dndrlrsnz.

45. Allah tek olarak/tek bana anld zaman;

ahirete inanmayan kimselerin kalpleri nefretle kaslr!

Ama,

Onun dndakiler anld zaman, onlar hemen sevinirler!

46. De ki:

Ey gkleri ve yeryzn yaratan,

grlmeyeni/gayb ve grlebileni/ehadeti bilen Allahm!


Sensin Sen, kullarnn arasnda;

ihtilf ederek ayrla dtkleri eyler hakknda

doru hkm/karar verecek olan!


47.

EER, yeryznde bulunanlarn tm,

zulmedenlere/yanl yapanlara/hainlere ait olsayd


ve

-beraberinde bir o kadar da onlara ait olsayd-

mutlaka onu,

kyamet gnnn kt azabndan (kurtulmak iin),

fidye olarak verirlerdi.

nk Allah tarafndan,

hi hesap edemedikleri eyler karlarna karlmtr!

48. Kazanm olduklar eylerin karl, onlara grnmtr.


Ve alay ediyor olduklar ey onlar kuatmtr.

49.

TE (byle):

nsana bir darlk/zarar dokunduu zaman Bize yalvarr.


Sonra, ona Bizden bir nimet/iyilik verdiimiz zaman;

Elbette bu bana sadece bilgim sayesinde verildi der.


Hayr, yle deil!

Bu bir aa kar(l)madr! Fakat onlarn birou bilmiyor.

324

59

ZMER SURES

39

50. Onlardan ncekiler de bunu demilerdi.


Ama onlara, kazanm olduklar eyler hibir fayda salamad.
51. Sonunda, kazandklar eylerin karlklar onlara isabet etti.
Onlardan da zulmedenlere/hainlere,
kazandklar eylerin karl/ktlkleri isabet edecektir.
Buna engel olucu deildirler.
52. Bilmediler mi ki?
Allah rzkn yaratlmasn,
diledii kimseler iin geniletip yayar
ve
(diledii kimseler iin) ksp daraltr da!..
phesiz bunda,
inanan bir toplum iin ayetler/ibretler/dersler vardr.

53.

54.
55.

56.
57.
58.

D E K:

BLM 6

(Allah yle buyurur):


Ey kendi zararlarna snr/haddi aan kullarm!
Allahn rahmetinden mit kesmeyin.
phesiz Allah btn gnahlar balar.
phesiz O, balayandr, esirgeyendir.
Rabbinize ynelip dnn ve Ona teslim olun!
Size azap gelmeden nce! Sonra size yardm edilmez!
Rabbinizden size indirilenin en gzeline (Kurana) uyun!
Size azap anszn
ve
hi farkna varamayacanz bir srada gelmeden nce!
Bir nefsin yle demesinden ekinin:
Allaha kar ar gitmem yznden vah bama gelenlere!
Gerekten ben, alay edenlerden idim.
Veya yle demesinden:
Eer Allah bana hidayet etseydi,
elbette, ben de korunup saknanlardan olurdum.
Ya da azab grd an yle demesinden:
Benim iin tekrar dnmek olsayd,
ben de gzel iler yapanlardan olsaydm.

59

ZMER SURES

39

59. Hayr yle deil!


Ayetlerim/delillerim sana geldi de sen onlar yalanladn,
byklk tasladn ve inkrclardan oldun.
60.

KIYAMET GN,

62.

ALLAH hereyin/varln yaratcsdr.

325

Allaha yalan isnat edenleri/uyduranlar grrsn;


onlarn yzleri simsiyah kesilmi haldedir!
Cehennemde byklenenler iin yer mi yok?
61. Allah baarlaryla korunup saknanlar kurtarr.
Onlara bir fenalk/ktlk dokunmaz
ve
onlar (o gn) zlmezler!

O, herey/varlk zerine vekildir/hak/tasarruf sahibidir.


63. Gklerin ve yeryznn anahtarlar/ynetimi Ondadr.
Allahn ayetlerini inkr edenler,
ite onlar; hsrana urayanlarn ta kendileridir.

64.

BLM 7

D E KI: Bana, Allahtan bakasna,

kulluk (kaytsz artsz itaat) etmemi mi emrediyorsunuz,


ey cahil/bilgisiz/tutarsz kimseler!
65. Kukusuz sana
ve
senden ncekilere de u vahyedilmitir:
Eer irke saparsan yaptklarn kesinlikle boa kar!
Ve mutlaka zarara urayanlardan olursun.
66. Hayr, yalnzca Allaha kulluk et ve kredenlerden ol!
67. Allah, gereince takdir edemediler/tanyamadlar.
Kyamet gn;
yeryz tamamen Onun tasarrufundadr/emri altndadr.
Ve gkler de Onun emri altndadr/kudreti ile drlmtr.
O, yaratklara benzemez, egemenlii snrszdr!
O, onlarn ortak kotuklarndan ycedir!

326

59

68. Sra flenir,

ZMER SURES

gklerde veyeryznde kim varsa hepsi dp baylr.


Allahn diledii kimseler hari!
Sonra ona bir daha flenmitir;

bir de ne gresin hepsi birden ayaa kalkm bakyorlar!

69. Yeryz Rabbinin ile parldam,

(tm yaplanlarn kaytl olduu) kitap ortaya konmu;


peygamberler ve ahitler getirilmi,

aralarnda adaletle hkm verilmitir.

Onlar asla hakszla uratlmazlar.

70. Herkese, yaptnn tam karl verilmitir.


O, onlarn ne yaptklarn daha iyi bilir.

71.

BLM 8

NKR EDENLER blk blk cehenneme srlrler!

Nihayet oraya geldikleri zaman cehennemin kaplar alr

ve

cehennemin bekileri onlara derler ki:

Size iinizden eliler gelmedi mi?

Size Rabbinizin ayetlerini okuyan

ve

bugne kavumanz hususunda sizi uyaran!


Evet! derler.

Lakin kfirler (gerekleri bildikleri halde gizleyenler),

azab hak ettiler.

72. Denilir ki:

Cehennemin kaplarndan girin.

Orada (hi lmeden) sonsuz kalclar olarak!..


Kibirlenenlerin barna ne de ktym!

73.

RABLERNDEN korkup saknanlar da,

zmreler halinde/blk blk cennete sevkedilirler!


Sonunda oraya geldikleri zaman
ve

kaplar aldnda cennetin bekileri onlara:

39

59

ZMER SURES

39

327

Size selm olsun!


Tertemizsiniz!
Haydi (hi lmeden) sonsuz kalclar olarak oraya girin! derler.
74. Ve yle derler:
Bize szn yerine getiren
ve
dilediimiz yerinde konaklayacamz,
bu cennet yurduna bizi miras klan Allaha vgler olsun!
alp retenlerin karl/creti ne de gzelmi!
75. Ve Arn evresinde dnen melekleri grrsn;
Rablerini vg ile tesbih ederler.
Aralarnda adaletle hkm verilmitir.
Ve yle denilmitir:
En gzel vgler,
Evrenin/Alemlerin Sahibi olan Allaha yaplr.

328

60

MMN SURES

40

MMN SURES

ni Sras: 60 Mushaf Sras: 40 Mekki Sure 85 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.

3.

Ha, Mim.

K TABIN indirilii; gl, bilen, Allahtandr.


Gnah balayan,

tvbeyi kabul eden, azab etin, ltuf sahibi!


Ondan baka lh yoktur.

Dn Onun huzurunadr!

4.
5.

ALLAHIN ayetleri hakknda,

inkrclardan bakas mcadele etmez/ekiip didimez.

yleyse onlarn ehirlerde gezip dolamas seni yanltmasn!

Onlardan nce Nuh Kavmi de,

onlardan sonra gelen gruplar da yalanlamt.


Her millet,

kendilerine gnderilen elilerini yakalamaya yeltendi.

Btl/yanl esas alarak mcadele ettiler;

kendisiyle,

hakk (insan hak ve zgrlklerini) ilemez hle getirmek iin!

Sonunda onlar yakaladm.


6.

O hlde Benim azabm naslm?

te bylece; kula kulluk edenler zerine,


Rabbinin sz gerekleti/yerini buldu:

phesiz onlar ate halkdrlar!


7.

ARI tayanlar ve Onun evresinde bulunanlar,


Rablerini vg ile tesbih ederler.
Ona iman ederler.

60

MMN SURES

40

man eden kimseler iin de yle balanma dilerler:

329

Rabbimiz! Rahmet ve ilim bakmndan Sen hereyi kuattn.

Tvbe eden ve Senin yoluna uyan kimseleri bala!


8.

Onlar cehennem azabndan koru.

Rabbimiz!

Onlar, kendilerine sz vermi olduun Adn cennetlerine koy.


Babalarndan, elerinden
ve

zrriyetlerinden nefsini slah etmi/salih/iyi kimseleri de!..


phesiz Sen;

9.

stn olan, doru hkm veren Sensin!

Onlar azaptan koru.

O gn, kimi azaptan korur isen;

elbette kendisine rahmet etmisindir.


te byk kurtulu budur!

10.

BLM 2

G EREKLER NKR EDEN/gizleyen kimselere seslenilir:

Elbette Allahn gazab,

sizin kendi kendinize olan gazabnzdan daha byktr.

Hani siz, imana arlyordunuz da inkr ediyordunuz.

11. Dediler ki:

Rabbimiz! Bizi iki kez ldrdn, iki kez dirilttin.

Sonunda, gnahlarmz itiraf ettik. kmak iin bir yol var m?

12. Sizin bu haliniz undandr:

Yalnz bir tek Allaha arldnz zaman inkr etmitiniz.


Ona ortak koulunca ise iman ediyordunuz.
Hkm artk yce, byk, Allahndr.

13.

O, SZE ayetlerini gsteriyor,

gkyznden sizin iin bir rzk (yamur) indiriyor.

Oysa, Ona ynelen kimseden bakas dnmyor!

14. Allaha dua edin, dini (insan hak, zgrlk ve vecibelerini),


yalnz Ona halis klarak (Allaha gre dzenleyin!)
nkrclar ho grmese de!..

330

60

MMN SURES

15. Dereceleri ykseltendir, Arn sahibidir.


Emrinden olan ruhu (vahyi, Cebraili),

kullarndan diledii (setii) kimseye indirir;


buluma gn hakknda uyarmas iin!

16. O gn onlar, ortaya karlar.

Onlardan hibir ey Allaha gizli kalmaz.


Bugn mlk/hkmranlk kimindir?

Bir olan, kahhar olan/mutlak otorite sahibi Allahndr.

17. Bugn her nefis kazand ile cezalandrlr.


Bugn zulm yoktur.

phesiz Allah hesab abuk grendir.


18.

YAKLAAN felket gnne kar onlar uyar, korkut!


O vakit,

yrekler grtlaklara dayanmtr yutkunup dururlar!


Zalimler iin ne bir dost,

ne de sz dinlenir bir efaati/ahit vardr!

19. O, gzlerin hain bakn


ve

gslerin/duygularn/zihinlerin gizlediini bilir.

20. Allah gerekle hkmeder.

Onun dnda yalvardklar kimseler ise,

hibir eyle hkmedemezler.

phesiz O Allah; iitendir, grendir.

21.

BLM 3

Y ERYZNDE gezip dolamadlar m?

Kendilerinden nceki kimselerin sonlar nasl olmu,


grsnler!...

Onlar, kendilerinden kuvvete

ve

yeryzndeki eserler bakmndan daha stn idiler.

Ama Allah gnahlar yznden onlar yakalad


ve

Allaha kar, onlar bir koruyan da olmad.

40

60

MMN SURES

22. Sebep uydu:

40

nk elileri onlara,

apak deliller/mucizeler getirdii halde inkr ederlerdi.

Sonunda, Allah onlar yakalad.

phesiz O; gldr, azab/cezas iddetlidir.

23.

ANT OLSUN, Biz Musay ayetlerimizle


ve

apak bir kantla gnderdik.

24. Firavuna,
Hmana
ve

Karuna...

Onlar yle demilerdi: Bu ok yalanc bir sihirbazdr!

25. Katmzdan onlara gerei getirince:

Onunla birlikte iman eden kiilerin oullarn ldrn,

kadnlarn da sa brakn dediler.

Ama, inkrclarn tuza hep boa kar!

26. Firavun dedi ki: Beni brakn Musay ldreyim de o,


Rabbine yalvarsn.
nk ben;

onun, sizin dininizi/yaam biiminizi deitirmesinden

ya da

yeryznde fesat/karklk karmasndan korkuyorum.

27. Musa dedi ki: phesiz ben, benim Rabbim


ve

sizin de Rabbiniz olana sndm,

hesap gnne inanmayan her kibirliden.

28.

F RAVUN ailesinden,

BLM 4

imann gizleyen mmin bir adam, dedi ki: Siz bir adam;

Rabbim Allahtr demesinden tr, ldryor musunuz?


Oysa o, size Rabbinizden apak deliller getirmitir.
Eer bir yalanc ise yalan kendi aleyhinedir.

331

332

60

MMN SURES

Eer doru syleyen ise,


size vadettiklerinden bir ksm size isabet eder.
phesiz Allah;
ar giden, yalanc kiiyi doru yola iletmez (rasl semez).
29. Ey kavmim!
Bugn mlkn idaresi (bu beldenin ynetimi) sizindir,
yeryznde zahiren/grnen o ki, stnsnz!
Fakat, Allahn verdii belya kar bize kim yardm eder,
eer o bel bize gelirse?
Firavun dedi ki:
Size, doru grdmden bakasn gstermiyorum,
sizi doru yoldan bakasna da gtrmyorum.
30.

31.

32.
33.

34.

35.

40

UNUN ZERNE inanan adam yle devam etti:


Ey kavmim!
phesiz ben, nceki toplumlarn gn gibi bir gnn,
zerinize gelmesinden korkuyorum.
Nuh,
d
ve
Semud kavminin durumu gibi!
Ve yine onlardan sonra gelen kimselerin durumu gibi!
Allah kullar iin zulm istemez/zulmedici deildir!
Ey kavmim!
phesiz ben sizin iin o feryat gnnden korkuyorum;
o gn, arkanz dnerek kaarsnz.
Sizi, Allahtan kurtaracak kimse yoktur!
Allah kimi (yanl hayat tarzn seenleri) sapklnda brakrsa;
artk onun iin bir yol gsterici yoktur!
Ve daha nce Yusuf da size apak delillerle gelmiti.
Ancak, onun size getirdiklerinden kukulanp duruyordunuz.
Hatta o ld zaman yle dediniz:
Allah kesinlikle ondan sonra bir eli gndermeyecek.
te bylece Allah haddi aan/ar giden her pheci kimseyi
sapklnda brakr.
Onlar Allahn ayetleri hakknda,
kendilerine gelmi bir delil olmakszn mcadele ederler.

60

MMN SURES

Allah katnda

40

333

ve

inanan kimselerin yannda byk bir honutsuzluk dourur!

te bylece Allah her kibirli zorbann kalbine yalnzlk verir.


36.

FRAVUN dedi ki: Ey Hman! Bana yksek bir kule yap;


belki ben, o istenen yollara/sebeplere ularm.

37. Gklere kan sebeplere/yollara ularm da bylelikle,


Musann lhna muttali olurum/kp bakarm!
nk ben onu, bir yalanc sanyorum.

te bylece Firavuna yapt iin samal ssl grnd


ve

yoldan kt/sapt.

Firavunun tuza/pln, boa kmaktan baka bir ey deildi.

38.

BLM 5

V E o inanan kimse yle syledi:

Ey kavmim! Bana uyun. Sizi dosdoru yola gtreyim!

39. Ey kavmim! Bu dnya hayat ancak bir geim yeridir.


phesiz ahiret ise,

sonsuz durulacak karar yurdu/sonsuz vatandr!

40. Kim bir ktlk yaparsa,

onun mislinden bakas ile cezalandrlmaz.

Kim ki -erkek veya kadn- mmin olarak,

salih amel/faydal bir ii en iyi ekilde yaparsa,


ite onlar cennete girerler.

Orada onlara hesapsz olarak rzk verilir.

41. Ey kavmim!

Bu haliniz nedir, ben sizi kurtulua ardm halde,


siz beni atee aryorsunuz.

42. Siz beni, Allaha nankrlk etmeye


ve

Ona; kendisi hakknda bilgim olmayan eyleri,

ortak komaya aryorsunuz.

Ben ise sizi, O; stn olana, ok balayana davet ediyorum.

334

60

MMN SURES

43. Beni kendisine davet ettiiniz eyin;


ne dnyada,
ne de ahirette hibir deeri yoktur!
Dnmz Allahn huzurunadr.
phesiz ly aanlar, ate halknn ta kendileridir.
44. Benim size sylediklerimi yaknda hatrlayacaksnz.
Ben iimi Allaha smarlyorum/havale ediyorum.
phesiz Allah kullarn grmektedir.
45.

SONUNDA Allah onu,

47.

O VAKT onlar, atein iinde ekiip dururlarken;

40

onlarn kurduklar tuzaklarn ktlklerinden korudu.


Ve Firavun ailesini azabn en kts kuatt.
46. Ate!.. Sabah ve akam ona sunulurlar.
Kyamet saati gelip att gn:
Firavun ailesini azabn en iddetlisine atnz! denilir.

horlanan zayf kesim byklk taslayan kesime yle der:


Biz, size tbi olanlar idik.
imdi siz atein ufak bir ksmn bizden uzak tutabilir misiniz?
48. Byklk taslayan kimseler dediler ki:
Gerek u ki; hepimiz onun iindeyiz.
Muhakkak ki Allah,
kullar arasnda hkmn/kararn vermi!
49. Ateteki kimseler, cehennem bekilerine dediler ki:
Rabbinize yalvarn da bizden azab bir gn hafifletsin.
50. Dediler ki: Elileriniz size apak kantlar getirmezler miydi?
Evet! dediler. O halde, siz yalvarn durun dediler.
Oysa, kfre sapmlarn duas/yalvarmas,
boa gitmekten baka bir ey deildir.

51.

BLM 6

B AKIN, phesiz Biz; elilerimize ve iman edenlere,

hem dnya hayatnda,


hem de ahitlerin ayaa kalkaca gnde yardm ederiz.

60

MMN SURES

40

52. O gn mazeretleri, zalimlere fayda salamaz.

335

Onlar iin lnet ve yurtlarn en kts vardr.

53. Ant olsun, Musaya doru yolun klavuzunu verdik


ve

srailoullarn da kitaba miras kldk.

54. O (kitap) bir hidayet/bir yol gstericidir


ve

temiz akl sahipleri iin bir t/bir hatrlatcdr.

55. yleyse sen sabret/bekle!

phesiz Allahn sz gerektir.

Gnahn iin balanma dile.

Rabbini akam sabah verek tesbih et.

56. Allahn ayetleri hakknda,

kendilerine gelmi bir delil olmakszn,


tartp duran kimseler var ya;

phesiz ki, onlarn gslerinde,


kendisine asla eriemeyecekleri,

bir byklk taslamaktan baka bir ey yoktur!

yleyse sen Allaha sn/ynel.

phesiz O; iitendir, grendir.


57.

ELBETTE gklerin

ve

yeryznn yaratl insann yaratlndan daha byktr!


Fakat insanlarn birou bilmiyor.

58. Kr ve gren bir olmaz.

man edip salih amel/faydal bir ii en iyi ekilde yapanlar da,

ktlk yapanlarla bir olmaz.

Ne kadar da az dnyorsunuz?

59. Kyamet saati elbette gelecektir.


Bunda phe yoktur.

Fakat insanlarn birou inanmyor.

60. Rabbiniz buyurmutur ki:

Bana dua edin, size (duanzn karl ile) cevap vereyim.


Kibire saplanarak Bana ibadetten uzaklaan kimseler,

aalanm bir halde cehenneme gireceklerdir.

336
61.

60

BLM 7

MMN SURES

40

O ALLAH geceyi sizin iin, iinde dinlenesiniz diye yaratt.


Gndz de gresiniz diye (aydnlk kld).

phesiz Allah insanlara kar ltufkrdr.

Fakat, insanlarn birou kretmiyor.

62. Sizin Rabbiniz Allah ite budur!

Hereyin yaratcsdr. Odan baka lh yoktur.


Nasl oluyor da aldr etmiyorsunuz?

63. te Allahn ayetleri ile mcadele edenler


byle umursamazca davranyorlar.

64.

ALLAH Odur ki; yeryzn sizin iin durulacak yer,


gkyzn de bir bina yapt.

Sizi suretlendirdi/ekillendirip donatt,

suretlerinizi ok da gzel ekillendirdi;

sizi temiz, gzel eylerden rzklandrd.


Sizin Rabbiniz Allah ite budur!

lemlerin Rabbi olan Allah ne ycedir!

65. Sonsuz yaam kayna Odur.


Ondan baka lh yoktur.

O halde; samimiyetle yaam biiminizi,

Ona (Allaha/Kurana) gre dzenleyerek ibadet edin/dua edin.


Hamd'a lyk olan Alemlerin Rabbi Allahtr!

66.

DE K: phesiz ki;

Allahtan baka yalvardklarnza kulluk etmek bana yasakland,


Rabbimden bana apak ayetler gelince!..

Ve ben lemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.

67. Odur ki; sizi topraktan, sonra nutfeden/canl hcrelerden,


sonra alaktan/embriyodan yaratt;

sonra size bebek olarak hayat veriyor.

Sonra gl anza ulayorsunuz


ve

ardndan ihtiyarlyorsunuz;

ki iinizden bir ksm kimseler daha nce lyor

60

MMN SURES

ve

40

337

bir ksmnz da bir sreye kadar yayor.

Umulur ki, aklnz iletirsiniz/aratrr dnrsnz!

68. Odur ki, hayat verir ve ldrr.


Bir ie/olua hkmettii zaman,

ona sadece: Ol der ve o da derhal olumaya balar.

69.

BLM 8

A LLAHn ayetleri hakknda ekien kimseleri grmedin mi?

Onlar nasl da gerekleri grmezden geliyorlar.

70. Kitab ve elilerimizle gnderdiimizi yalanlayanlar,


yaknda bilecekler.

71. O zaman, boyunlarnda demir halkalar


ve

zincirler olduu halde srklenecekler,

72. kaynar suyun iinde!

Sonra, atete yanacaklar.

73. Sonra onlara: Ortak komu olduklarnz nerede? denilecek.

74. O Allah dnda!


Diyecekler ki:

Bizden uzaklap kayboldular.

Dorusu biz, daha nce hibir eye yalvarr deilmiiz!


te Allah,

gerekleri bildii halde gizleyenleri sapklnda brakr.

75. Btn bunlar yeryznde haksz yere marm


ve

ar derecede kabarp bbrlenmi olmanz yzndendir.

76. Cehennemin kaplarndan girin, orada srekli kalcsnz.


Kibirlenenlerin barna ne de ktym!

77.

SEN sabret!

phesiz Allahn sz gerektir.

Onlar tehdit ettiimiz eyin bir ksmn sana gsteririz


veya seni ldrrz.

Nasl olsa onlar bizim huzurumuza dndrleceklerdir!

338

60

MMN SURES

78. Ant olsun, senden nce de eliler gnderdik.

40

Onlardan kiminin hayat hikayelerini sana anlattk

ve

onlardan kiminin durumunu da sana anlatmadk.


Ve hibir eli iin -Allahn izni olmakszn-

bir ayet getirmesi/bir mucize ortaya koymas mmkn olamaz!


Allahn emri geldii zaman hak ile hkmedilir.
te o zaman orada,

gerei boa karmaya alanlar, hsrana urarlar!

79.

BLM 9

A LLAH Odur ki, sizin iin hayvanlar yaratt;

bir ksmna binmeniz, bir ksmndan da yemeniz iin!

80. O(hayva)nlarda sizin iin daha nice faydalar vardr.


Onlarn zerinde seyahat ederek,

sevdiklerinize/emellerinize ularsnz...

Onlarn ve gemilerin zerinde tanrsnz...

81. Ve O (Allah),

size ayetlerini (arabada-gemide-uakta, kainatta) gsteriyor.

Allahn ayetlerinden hangisini gzmezlikten geliyorsunuz?

82.

ONLAR hi yeryznde dolamadlar m ki;

kendilerinden nceki kimselerin sonu nasl olmu, baksnlar!

ncekiler (Kurann indii tarihten nce yaayanlar),

bunlardan (Mekkede yaayanlardan) daha ok, daha kuvvetli

ve

yeryzndeki eserleri bakmndan daha stn idiler.


Ancak kendilerine,

kazanm olduklar eyler hibir fayda salamad.

83. Eliler, onlara apak kantlar getirdiklerinde,

kendi yanlarnda bulunan bilgiyle sevinip vndler.

Alay edip durmu olduklar ey onlar kuatverdi.

84. Azabmz grdkleri zaman:

Bir ve tek olan Allaha iman ettik.

Ve Ona ortak komu olduumuz eyleri inkr ettik dediler.

60

MMN SURES

40

339

85. Ne var ki, hmmz/azabmz grdklerinde,


onlarn iman etmeleri kendilerine bir yarar salayacak deildi.
Allahn kullar hakknda,
eskiden beri ileyip duran snneti/yasas ite budur!
te o zaman orada o kfirler;
-ayetlerin gerek olduunu bildikleri halde kabul etmeyenlerbyk zarar etmilerdir.

340

61

FUSSLET SURES

41

FUSSLET SURES

ni Sras: 61 Mushaf Sras: 41 Mekki Sure 54 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.

3.

Ha, Mim.
(

B U KURAN); Rahmn ve Rahm'den indirilmitir.

(Aratran, okuyan, dnen, renmek isteyen);

Bilgili toplum olmaya alanlar iin ayetleri,

(bantl ayetleriyle elikisiz biimde) aklanan ve


4.

Arapa okunan (okuyanlarn anlad dilde indirilmi) bir Kitaptr.

Mjdeleyici ve uyarc olarak!

Ama, onlarn birou yz eviriyor.

Artk iitmek istemiyorlar.


5.

DEDLER K:

Kalplerimiz,

bizi kendisine ardn eye kar rtler iindedir,

kulaklarmzda da bir arlk var.

Bizimle senin aranda bir perde var;

6.

artk sen yap phesiz biz de yapanlarz.

De ki:

Ben de sizin gibi bir insanm!

Bana, lhnzn yalnzca Bir Tek lh olduu vahyediliyor.

Ona ynelerek dzelip dorulun.

Ondan balanma dileyin.


7.

8.

Ortak koanlarn/mriklerin vay haline!

Ki onlar/mrikler zekt vermezler, ahireti de inkr edenlerdir.

phesiz iman eden

ve

faydal bir ii en iyi ekilde yapanlara kesintisiz mkfat vardr.

61
9.

FUSSLET SURES

41

BLM 2

341

D E K: Siz, Arz iki gnde yaratan inkr m ediyorsunuz?

Ona eler kouyorsunuz ha?!


O, alemlerin Rabbidir.
10. (Yeryzne) stnden ar basklar/sabit dalar yaratt
ve
orada bereketler/ok verimli gdalar yaratt.
Ve orada gdalarn tam drt gn(mevsim)de takdir etti;
arayp soran(alan)lar iin!
11. Ayn zamanda bir duman/gaz halinde olan ge yneldi.
Ona (ge) ve yere buyurdu:
steyerek veya istemeyerek, gelin!
(Onlarn ikisi de) bizler boyun eerek/isteyerek geldik dediler.
12. Bylece onlar,
iki evrede/gnde (geceli gndzl dnerli) yedi gk olarak yapt
ve
her bir ge emrini/grevini/vazifesini vahyetti.
Biz (dnya semas olan) yakn g de yldzlarla ssledik
ve onu (dnyay yldzlarla) koruduk.
te bu; stn, bilen Allahn takdiridir.

13. ( TN bu kozmik gereklere ramen) onlar yine de


yz evirirlerse, de ki:
Ben sizi, d Kavmini ve Semud Kavmini arpan,
yldrma benzer bir yldrm ile uyardm!
14. Hani onlara nlerinden ve arkalarndan;
Yalnz Allaha kulluk edin diye eliler geldii vakit dediler ki:
Eer Rabbimiz dileseydi, elbette melekler indirirdi!
phesiz biz, sizin gnderildiiniz eyi, inkr edicileriz.
15. d Kavmine gelince,
yeryznde haksz yere byklk tasladlar.
Ve: Bizden daha gl kim var? dediler.
Grmediler mi?
Kendilerini yaratan Allahn,
kuvvet ynnden kendilerinden daha gl olduunu!..
Yine de Bizim ayetlerimizle bile bile mcadele ediyorlar!..

342

61

FUSSLET SURES

16. zerlerine dondurucu bir rzgar/kasrga gnderdik;


iinde ok feci eylerin olduu/onlar iin ac gnlerde...
Onlara, dnya hayatnda rezillik azabn tattrmak iin!
Ahiret azab ise, daha bir kepazeliktir/rezil edicidir.
Onlara, hi yardm da edilmez.
17. Semd Kavmine gelince, onlara da doru yolu gsterdik.
Fakat, krl doru yola stn tutup holandlar.
Bylece onlar, alaltc azabn yldrm yakalayverdi.
Kazanm olduklar yznden!..
18. man eden ve korunup saknmakta olanlar kurtardk.

19.

BLM 3

A LLAHa dman olanlarn atee srldkleri o gn,

onlar toplanp bir araya getirilirler;


20. nihayet oraya vardklarnda kulaklar, gzleri
ve
derileri yapm olduklar eyler hakknda,
onlarn aleyhine ahitlik ettiler.
21. Kendi derilerine dediler ki:
Niin aleyhimize ahitlik ettiniz?
Dediler ki: Allah bizi konuturdu!
Hereyi konuturabilen Allah! Sizi ilk defa O yaratmtr.
Ve yine Onun katna dndrlyorsunuz.
22. Siz, ne kulaklarnzn,
ne gzlerinizin
ve
ne de derilerinizin,
aleyhinize ahitlik etmesinden saknp gizlenmiyordunuz.
Aksine kapal yerlerde ilediiniz sular bilemeyeceini
sanyordunuz.
23. te Rabbinize kar beslediiniz bu zannnz,
sizi mahvetti
ve
hsrana urayanlardan oluverdiniz!
24. imdi, eer dayanabilirlerse onlarn yeri atetir.
Ve zr dilemek isterlerse zrleri kabul edilmeyecektir.

41

61

FUSSLET SURES

41

25. Ve onlara birtakm arkadalar ilitiler; nlerindeki


ve

arkalarndaki eyleri onlara ssl gsterdiler.

Ve zerlerine kendilerinden nce gelip gemi,

cin
ve

insan topluluklarna uygulanan sz hak oldu.

nk onlar, zararda olanlar idiler.

26.

BLM 4

NKR EDENLER dediler ki:

Bu Kuran dinlemeyin!

Ve onun hakknda,

grlt koparn/aslsz eylerle megul edin ki,


belki bylece onu bastrr/durdurursunuz!

27. Elbette inkr edenlere ok iddetli bir azap tattracaz.


Ve elbette onlar,

yapm olduklarnn en ktsyle cezalandracaz.

28. te bu, Allaha dmanlk yapanlarn cezas olan atetir!

Orada onlar, ayetlerimizi inkr etmelerinin karl olarak,


sonsuz kalacaklardr.

29. nkrclar dediler ki:

Rabbimiz! Bizi saptran kimseleri bize gster;

-cinlerden ve insanlardan-

onlar ayaklarmzn altna alalm da alaklardan olsunlar!


30.

GEREKTEN Rabbimiz Allahtr diyen,

sonra;

dosdoru olan kiilerin zerlerine/duygusal zeklarna

melekler iner, onlara:

Korkmayn, zlmeyin, size sz verilen cennetle sevinin!

31. Biz dnya hayatnda da ahirette de sizin dostlarnzz!

Orada nefislerinizin itah duyduu her nimet sizindir.

32. Balayan, esirgeyenden bir arlama olarak!

343

344
33.

61

BLM 5

FUSSLET SURES

A LLAHa aran; faydal ii en iyi ekilde (drste) yapan


ve

ben teslim olanlardanm diyen kimselerden,

daha gzel szl kim olabilir?

34. yilik ve ktlk bir olmaz.

Sen, sana ktlk yapana, aynsyla karlk verme!

(Ktl, gzel bir davran ile bandan savmaya al).

O zaman (grrsn/bakarsn ki) sana dmanlk yapan,

kendisiyle de bark olmayan/i huzuru olmayan kimse,

sanki scak/samimi bir dostun oluvermitir!

35. Buna, sabreden kimselerden bakas kavuamaz!


Buna, i huzuru olanlardan bakas kavuamaz!

36. eytan seni,

kt bir dnce ile drtklerse hemen Allaha sn.


nk O, iitendir, bilendir.

37.

ONUN ayetlerindendir gece ve gndz, Gne ve Ay!


Siz Gnee de Aya da secde etmeyin!

Onlar yaratan Allaha secde edin.

Eer yalnz Ona ibadet etmek istiyorsanz!

38. Eer byklk taslarlar ise, bilsinler ki;


Rabbinin katnda bulunanlar,

gece ve gndz, Onu tesbih ediyorlar.


Onlar hi bkmaz usanmazlar.

39. u da Onun ayetlerindendir;

sen yeryzn kupkuru grrsn,

onun zerine suyu indirdiimiz zaman titreir ve kabarr!

phesiz, o topra dirilten elbette lleri de diriltendir!


phesiz O, hereye kadirdir.

40.

41

AYETLERMZ;

anlam olarak saptran/tahrife yeltenen kimseler,

Bize gizli kalmazlar.

Atein iine atlan kimse mi daha hayrldr?

61

41.
42.

43.

44.

FUSSLET SURES

41

345

Yoksa kyamet gn, emniyet iinde gelen kimse mi?


Yapmay dndnz eyleri yapn.
phesiz O, yaptklarnz grmektedir.
Onlar, kendilerine geldii zaman Zikri/Kuran inkr ettiler.
Halbuki o; esiz, stn bir Kitaptr.
Btl/bo ve anlamsz hibir ey onun indirilii srasnda
ve
sonrasnda sokulamamtr.
Hkim/en doru karar veren,
oka vlen tarafndan indirilmitir.
Sana sylenen ey,
senden nceki elilere de sylenmi olandan baka bir ey
deildir.
phesiz Rabbin;
hem balama, hem de ackl bir azap sahibidir.
Eer Biz onu yabanc (dilde) bir Kuran yapsaydk ne derlerdi?
Hibir ey anlayamyoruz, neden arapa deil?
(Kurann her dile evirilmesi farzdr.)
De ki: O iman edenlere;
yol gsterici ve (yreklerde olan skntlara) ifadr.
nanmayan kimselere gelince;
onlarn kulaklarnda bir arlk var (duymak istemiyorlar)
ve
bir krlk (grmek istemiyorlar),
uzak bir yerden arlyorlar (gibi duymak istemiyorlar!)

BLM 6

45.

NT OLSUN Biz Musaya kitab verdik.


Sonra onda ihtilfa dld.
Eer Rabbinden gemi bir sz olmasayd,
derhal aralarnda hkmedilirdi/karar verilirdi.
Gerekten onlar, ondan derin bir phe iindedirler.

46.

M yararl bir i yaparsa, faydas kendisinedir.


Kim de ktlk ilerse, kendi aleyhinedir/zarar kendisinedir.
Rabbin, asla kullara zulmedici deildir.

346

61

FUSSLET SURES

41

47. Duruma saatinin ilmi, ancak Ona havale edilir.


Onun bilgisi olmakszn meyveler kabuklarndan kmaz,
hibir dii hamile kalmaz ve dourmaz...
Allah onlara:
Bana ortak kotuklarnz nerede? diye seslendii gn;
Sana arz ederiz ki, bizden hibir tank yoktur derler.
48. nceden yalvarp durduklar eyler,
kendilerinden sapp gitmilerdir.
Kendileri iin kap kurtulacak bir yer olmadn anlamlardr!
49.

NSAN, iyilik istemekten asla usanmaz.

Oysa kendisine bir er dokundu mu hemen karamsar


ve
umutsuz olur!
50. Eer ona, kendisine dokunan bir zararn ardndan,
tarafmzdan bir rahmet tattrrsak: Bu benim hakkmdr.
Ben kyamet saatinin kopacan sanmyorum!
ayet Rabbime dndrlrsem,
ayrca,
Onun katnda da benim iin daha gzel eyler vardr (der).
Biz inkr edenlere mutlaka yaptklar eyleri haber vereceiz.
Onlara; kaba, etin azaptan tattracaz.

51.

NSANA bir nimet verdiimiz zaman,


yz evirir
ve
byklenerek yan izer!
Ona bir er dokunduu zaman ise,
oka yalvarp yakaran oluverir!

52.

E K:
Grdnz m? Ya o (Kuran), Allah katndan ise;
sonra siz onun (gerek olduunu bildiiniz halde)
stn rtm/gizlemi/inkr etmiseniz,
haktan/gereklerden ok uzak bir ayrla den o kimseden,
daha sapk kim olabilir?

61

FUSSLET SURES

41

53. Ayetlerimizi(n hakikatini zamanla) onlara,


ufuklarda (d dnyada, evrende, uzayda)
ve
kendi ilerinde (tp dnyasnda) gstereceiz!
Ta ki, onlara iyice belli olsun,
kesinlikle onun (Kurann) hak/gerek olduu!
Rabbin yeterli deil mi/yetmez mi;
gerekten Onun hereye ahit olmas?!..
54. yi biliniz ki onlar,
Rableriyle karlamaktan kuku iindedirler.
yi biliniz ki kesinlikle O, hereye gc yetendir.

347

348

62

URA SURES

42

URA SURES

ni Sras: 62 Mushaf Sras: 42 Mekki Sure 53 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Ha, Mim.
Ayn, Sin, Kaf.

S ANA ve senden ncekilere,

gl
ve
hikmet sahibi Allah ite byle vahyeder!
Gklerde
ve
yeryznde ne varsa Onundur.
O, ycedir, byktr.
Gkler, stlerinden atlayacak gibi titreiyorlar...
Melekler Rablerini vgyle tesbih ediyorlar
ve
yeryzndeki kimseler iin balanma diliyorlar.
yi bilin ki phesiz Allah ok balayandr, esirgeyendir.

ONUN DIINDA veliler edinen kimselere gelince,

Allah onlar zerinde gzetleyendir.


Sen, onlar zerinde vekil deilsin.
te bylece sana,
Arapa (anladklar dilde okunan) bir Kuran vahyettik ki,
kentlerin anasn (bakentleri)
ve
evresindeki(kasaba ve ky)leri uyarasn!
Ve hi phe olmayan,
toplanma gnnn dehetinden onlar uyarp sakndrasn.
Bir blk cennettedir, bir blk kzgn atetedir.

62

8.

9.

URA SURES

42

Allah dileseydi elbette onlar bir tek millet yapard.


Fakat O, dileyen (alarak rahmeti hak eden) kimseyi,
rahmetine dahil eder.
Zalimlere gelince onlar iin ne bir dost,
ne de bir yardmc vardr.
Yoksa Onun dnda, birtakm evliya/dostlar m edindiler?
te Allah vel/koruyup gzetleyici (ancak) Odur.
Ve lleri dirilten Odur.
O, hereye kdir olan/gc yetendir.

BLM 2

349

YLEYSE, (ya evrensel birlik beraberlik salayn veya)


herhangi bir ey hakknda ihtilfa dtnzde,
Allahn zmn aln.
Sizin de benim de Rabbim olan Allah ite budur!
Ona gvenip dayandm. Ona ynelirim.
11. Gkleri ve yeryzn yaratan/var edendir.
Size kar cinsinizden eler klm,
hayvanlardan da iftler yaratmtr.
Sizi, orada/bu sistem iinde oaltyor/retiyor.
Onun benzeri olan hibir ey yoktur.
O, iitendir, grendir.
12. Gklerin ve yeryznn anahtarlar/ynetimi Onundur.
Rzk (besinleri yaratmasn) diledii kimse iin geniletip yayar
ve
(diledii kimse iin) ksar da!..
phesiz O, hereyi en iyi bilendir.
13. O; dinden Nuha vasiyet ettiini ve sana vahyettiimizi,
brahime,
Musaya
ve
saya nerdiimiz yolu sizin iin de yol kld/uygun grd.
yle ki: Dini dosdoru uygulayarak, ayakta tutun.
Onun hakknda blnp frkalara ayrlmayn.
Ancak, onlar ardn konu,
mriklere/ortak koanlara ok ar gelmitir!
10.

350

62

URA SURES

42

Allah diledii kimseyi kendisine (eli) seer


ve
kendisine iten ynelen kimseyi de doru yola iletir.
14. Onlarn, ancak kendilerine ilim geldikten sonra
gruplara ayrlmalar/ayrla dmeleri;
aralarndaki kskanlk
ve
ekime (benlik davas) yzndendir!
Eer Rabbinden belli bir sreye kadar
erteleme sz gemi olmasayd,
elbette aralarnda hkm verilmi, i bitirilmi olurdu.
phesiz onlarn ardndan kitaba miras olanlar ise,
onun hakknda ikillendiren/kukulu bir phe iindedirler.
15.

TE bunun iin sen davet et

ve
emrolunduun gibi dosdoru hareket et!
Onlarn hevalarna/bo arzularna/isteklerine uyma!
De ki: Allahn indirdii/gnderdii her kitaba inandm!
Aranzda adaleti salamakla emrolundum!
Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir.
Bizim yaptklarmz bize, sizin yaptklarnz da size.
Sizinle aramzda bir ekime/didime/benlik davas yok!
Allah hepimizi bir araya toplayacaktr
ve
dn Onun katnadr.
16. Onun kabul ediliinin ardndan,
Allah hakknda tartmaya girenlere gelince;
onlarn delilleri Rableri katnda geersizdir.
zerlerine bir gazap ve kendilerine iddetli bir azap vardr.
17. Kitab gerekle indiren Allahtr ve mizan/ly de!..
Nereden bileceksin belki de saat pek yakndr?
18. Ona inanmayan kimseler onun abucak gelmesini isterler.
nanan kimseler ise ondan rperip korkarlar.
Bilirler ki o, phesiz gerektir.
Haberiniz olsun saat hakknda tartp duran kimseler,
elbette uzak bir sapklk iindedirler.

62
19.

URA SURES

42

ALLAH kullarna ok ltufkrdr.

351

Dilediini rzklandrr.

Gldr, stndr.

20.

BLM 3

K M ahiret sevabn/menfaatini/ekinini ister ise;

onun ekinini/sevabn/menfaatini artrrz.


Kim dnya menfaatini/ekinini ister ise;
ona da, ondan bir eyler veririz.

Fakat ahirette, onun iin baka hi bir nasip/alacak yoktur.

21.

YOKSA onlarn,

dinden kendileri iin koyduklar kurallar meru klan,


ortaklar m var, Allahn izin vermedii eyleri!

Eer cezalarn ahirete,

ayrt edilme gnne braklma sz olmasayd;

aralarnda hkm/karar verilip i oktan bitirilirdi.

Kukusuz zalimler iin ackl bir azap vardr.

22. O azap zalimlerin yaptklarndan dolay tepelerine inerken,


korkudan titrediklerini grrsn.
nanan
ve

faydal bir ii en iyi ekilde yapanlar ise,


cennet baheleri iindedirler.

Rableri katnda, her ne dilerlerse/isterlerse onlarndr.

te en byk ltuf budur.

23. Allahn, inanan


ve

faydal bir ii en iyi ekilde yapanlara mjdeledii budur!

De ki: Ben bunun karlnda sizden,

kendim iin herhangi bir ey/cret istemiyorum.

Yalnz (birbirinize kar merhametle ve) sevgi(yle davranmanz!)

Kim bir iyilik retirse, Biz ondaki iyilii artrrz.

phesiz Allah; ok balayandr, iyilie karlk verendir.

352
24.

62

URA SURES

42

YOKSA onlar; Yalan dzerek Allaha iftira etti mi diyorlar?


Allah dilerse (eer iftira etseydin) senin kalbini durdururdu.
Allah btl/yalan mahveder!

Kendi szleriyle gerei yerletirir.

phesiz O, gslerin znde olan ok iyi bilmektedir.

25. Kullarndan tvbeyi kabul eden, ktlkleri affeden


ve

yaptklarnz bilen Odur.

26. nanp da faydal ii en iyi ekilde yapan kimselere cevap verir;


onlara ltfundan arttrp vererek!.

nkrclara gelince, onlara etin bir azap vardr.

27. Eer Allah kullar iin rzk bolca yayp deseydi,

mutlaka yeryznde azarlard! Fakat diledii lyle yaratyor.


nk O; kullarndan haberdardr, grendir.

28. Ve Odur ki, umutlarn kestikten sonra yamuru indiriyor


ve

rahmetini yayyor.

Odur koruyucu dost, oka vlmeye lyk olan!

29. Onun ayetlerindendir; gklerin ve yeryznn yaratlmas


ve

bu ikisinin iinde, her canldan tretip yaymas!

O, diledii zaman hepsini bir araya toplamaya g yetirendir.

30.

BLM 4

S ZE isabet eden bir musibet,

kendi ellerinizin kazand yzndendir!


Biroklarn da affediyor.

31. Siz yeryznde Onu aciz brakamazsnz.

Sizin, Allahn dnda ne bir koruyucu dostunuz vardr,

ne de bir yardmcnz!

32. Denizde, dalar gibi akp gidenler Onun ayetlerindendir.

33. Dilerse, rzgr durdurur da bylece onlar (yelkenli gemiler),


denizin zerinde donmu gibi kalrlar.

phesiz ki bunda ok sabreden, ok kreden herkes iin,


elbette ayetler/iretler/dersler vardr.

62

URA SURES

42

34. Ya da iindekilerin kazandklar yznden

353

eitli sebeplerle onlar batrr mahveder,

birounu da affeder/yaamasna izin verir.

35. yle ki, ayetlerimiz hakknda tartp duranlar,

kendileri iin kaacak bir yer olmadn bilsinler.

36.

MD size verilen herhangi bir ey,

dnya hayatnn geici geimliidir!

Allah katnda bulunanlar ise daha hayrl ve daha kalcdr.

man edip ve Rablerine tevekkl edenler/gvenenler iindir!

37. Onlar gnahn byklerinden


ve

hayszlklardan kanarak uzak duranlardr.


fkelenip kzdklar zaman da affedenlerdir!

38. Onlar ki; Rableri(nin arsna/emrine/szleri)ne cevap verenler,


namaz gerei gibi klanlar,

ileri/ynetimleri aralarnda ura/danma ile olanlar

ve

kendilerine rzk olarak verdiklerimizden,

infak edenlerdir/harcayanlardr.

39. Bir zulm ve hakszlk kendilerine gelip attnda;

yardmlaarak/birbirlerine arka karak kar koyanlardr!

40.

KTLK YAPAN bir kiiye/bir ktln cezas,


aynyla karlk vermektir

(ki onu, o da tatsn ve bir daha yapmasn).

Fakat kim affeder ve slah/sulhu/bar esas alrsa,


onun mkfat Allaha aittir.

phesiz O, zalimleri hi sevmez!

41. Kim zulme uramasnn ardndan kendini savunursa;


artk onlar iin aleyhlerinde bir yol yoktur.

42. (Aleyhlerine) yol aranacak olanlar u kiilerdir ki;


insanlara zulmederler
ve

yeryznde terr saldrlarnda bulunurlar!

te byleleri iin, ok ackl bir azap vardr!

354

62

URA SURES

43. Kim de sabreder ve balarsa;


phesiz ki bu, ok gayret edilmesi gereken ilerdendir.

44.

42

BLM 5

TE (byle):
Allah; kimi (dzelmek istemedii iin) sapklnda brakrsa,
artk bundan sonra onun hibir dostu yoktur.
Azab grdkleri zaman o zalimleri bir grsen!
Geri dn iin bir yol var m? derler.
45. Onlar grrsn; zilletten balar nlerine dm bir halde,
atee sunulurlarken gizli gizli gz ucuyla bakarlar!
nanan kimseler dediler ki:
Gerekten hsrana urayanlar; kendilerini
ve
(kendilerine uyan) ailelerini,
kyamet gn hsrana uratanlardr.
Haberiniz olsun;
muhakkak ki zalimler srekli bir azap iindedirler.
46. Onlarn Allahn dnda,
kendilerine yardm edecek koruyucu dostlar yoktur.
Allah,
kimi (yanl hayat tarzn seenleri) sapklnda brakrsa,
artk onun iin bir yol (kurtulu) yoktur.
47.

48.

ABBNZN (arsna) cevap verin;


Allahtan geri evrilmesi olmayan bir gn gelmezden nce!..
O gn sizin iin;
ne snlacak bir yer var, ne de bir reddedi (vardr!)

AMA onlar yz evirirlerse,

Biz seni onlarn zerine zaten bir beki olarak gndermedik!


Sana den yalnzca duyurmaktr!
Gerekten Biz,
insana tarafmzdan bir rahmet tattrdmz zaman,
onunla sevin duyar.

62

URA SURES

42

Ve eer onlara ellerinin yapp ne srdklerinden dolay,


bir ktlk isabet ederse, o zaman da insan pek nankrdr!

49.

355

GKLER ve yeryznn imparatorluu Allaha aittir.

Dilediini yaratr;
diledii kimseye kz ocuklar,
diledii kimseye de erkek ocuklar balar.
50. Ya da onlar;
erkekler
ve
kzlar olarak ift yaratr.
Dilediini de ksr klar.
phesiz O; bilendir, gc yetendir.

LLAHn kendisiyle konumas,


hibir insan iin szkonusu deildir.
Ancak (setii peygamberlerinden) vahiy ile,
ya da
bir perde arkasndan
veya
eli gnderip izniyle dilediini vahyetmesi durumu baka!
phesiz O; ycedir, doru hkm/karar verendir.
52. te bu ekilde;
sana da emrimizden bir ruhu (Kuran) vahyettik.
Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun!
Ancak Biz onu, bir k/bir yol gsterici yaptk;
onunla,
kullarmzdan dileyen/doru yol iin bireyler yapan kimseyi
doru yola iletiyoruz.
phesiz sen de dosdoru bir yola gtryorsun;
53. Allahn yoluna!..
Gklerde
ve
yeryznde bulunanlarn hepsi kendisine ait olann yoluna!..
yi bilin ki, btn iler sonunda Allaha dner.

51.

356

63

ZUHRUF SURES

43

ZUHRUF SURES

ni Sras: 63 Mushaf Sras: 43 Mekki Sure 89 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.

3.
4.

Ha, Mim.

A PAIK KTABA ant olsun!


Biz onu,

Arapa (anladklar dilde) bir Kuran kldk/yaptk.


Aklnz kullanasnz diye!
phesiz o,

katmzdaki Ana Kitapta kaytldr.

Elbette Allahn n ycedir, doru hkm/karar verendir.

5.
6.

7.

8.
9.

MD o Zikri (Kuran) sizden uzaklatrp,

bir yana m atalm?

Siz haddi aan bir halk oldunuz diye!

ncekilere de nice nebler/peygamberler gnderdik!

Onlara hibir neb/peygamber gelmedi ki;


onunla alay ediyor olmasnlar.

Biz de g bakmndan bunlardan daha etinini helk ettik.

Nitekim evvelkilerin rnei gemitir!

EER onlara:

Gkleri ve yeryzn kim yaratt? diye sorsan elbette:

ok stn olan, bilen yaratt derler.

10. O, sizin iin yeryzn bir beik yapm,

orada size birtakm yollar var etmitir, doru gidesiniz diye!

11. O, gkyznden bir lye gre su indirdi de,

onunla l bir memleketi yeniden canlandrd.


Siz de ite byle karlacaksnz!

63

ZUHRUF SURES

43

357

12. O, btn iftleri yaratt,


sizin iin gemilerden
ve
hayvanlardan bineceiniz eyleri de var etti.
13. Onlarn srtlarna binip zerlerine kurulduunuz zaman da,
Rabbinizin nimetini anasnz ve:
Bunlar bize boyun ediren ne ycedir!
Yoksa biz bunlar hizmetimize uygun yapamazdk.
14. Evet elbette biz Rabbimizin huzuruna dncleriz diyesiniz.
15.

YSA ONLAR,
kullarndan Ona (Allaha) bir para tasarladlar!
Gerekten insan, apak bir nankrdr.

BLM 2

OKSA O, yarattklarndan kzlar kendisine edindi de,


oullar size mi seip brakt?
17. Onlardan birisi,
O Rahmn iin ileri srd rnek ile mjdelendii zaman,
yz simsiyah kesilmi bir halde, fkeyle yutkunup durur!
18. Ss iinde yetitirilen,
savata kendini gsteremeyecek olan m?
19. Rahmnn kullar olan melekleri,
diiler olarak tasarladlar/zannettiler.
Onlarn yaratllarna m ahit oldular?
Onlarn ahitlikleri yazlacak ve sorgulanacaklar!
16.

EDLER K: Eer Rahmn dileseydi biz onlara tapmazdk.


Onlarn bu hususta herhangi bir bilgileri yoktur.
Onlar sadece zanna dayanarak yalan sylyorlar.
21. Yoksa Biz, bundan nce onlara kitap verdik de,
imdi ona m tutunuyorlar?
22. Hayr, aksine, dediler ki:
Biz atalarmz bir yol zerinde bulduk,
phesiz biz de onlarn izlerinde dosdoru gidiyoruz.

20.

358

63

23. te byle;

ZUHRUF SURES

43

senden nce de hangi kente bir uyarc gnderdiysek,

orann ileri gelen/refah sahipleri yle dediler:


Biz atalarmz bir din zerinde bulduk
ve

biz de onlarn izlerine bal kalanlarz.

24. (O peygamberlerden her biri) dedi ki:


Ben size,

atalarnz zerinde bulduunuz yoldan daha dorusunu

getirmi olsam da m?
Onlar da dediler ki:

phesiz ki biz, gnderildiin eyi inkr edicileriz.

25. Biz de onlardan intikam aldk.

yleyse bak, yalanlayanlarn sonu nasl oldu?

26.

BLM 3

H AN BR ZAMAN brahim babasna ve halkna

yle demiti:

Ben, sizin kulluk ettiklerinizden kesinlikle uzam.

27. Beni yaratan hari! phesiz O, bana doru yolu gsterendir.


28. (brahim) bu sz,

ardnda kalc bir sz yapt ki, onlar doru yola dnsnler.

29. Dorusu bunlar


ve

babalarn kendilerine apak gerei ortaya koyan,


bir eli gelinceye kadar yaatp geindirdim.

30. Gerek kendilerine gelince;

Bu bir bydr, biz onu inkr edicileriz dediler.

31.

YNE dediler ki:

Bu Kuran u iki ehirden,

(mevki sahibi) byk bir adam zerine indirilmeli deil miydi?

32. Rabbinin rahmetini onlar m taksim ediyorlar?


Dnya hayat iinde,

onlarn aralarndaki geim kaynaklarna Biz izin verdik.

63

ZUHRUF SURES

Onlardan bazsn,

43

bazlar zerine derecelerle/kabiliyetce stn kldk ki;

onlarn bazs bazsn altrsn!


Rabbinin rahmeti,

onlarn toplayp ydklar eylerden daha iyidir.

33. ayet insanlarn (zenti nedeniyle zgr dnemeyen),


bir tek millet olmas durumu olmasayd;
elbette,

Rahmn(iyilii sonsuz olan) inkr eden kimselerin evlerine;

gmten atlar
ve

zerinde kp ykselecekleri merdivenler,

34. odalarna kaplar


ve

zerinde yaslanacaklar koltuklar yapardk

35. ve daha nice ss!..


Bunlarn hepsi,

yalnzca dnya hayatnn geimliinden ibarettir!

Ahiret ise Rabbinin katnda korunup saknanlar iindir.

36.

BLM 4

K M Rahmnn Zikrinden (Kurandan),

yz evirerek grmezlikten gelirse;

Biz ona eytan musallat ederiz/ilitiririz;


artk bu, onun yakn bir arkada olur.

37. Kendileri yoldan kp saptklar halde onlar sanrlar ki,


kendileri doru yoldadrlar!

38. Nihayet Bize geldii zaman dedi ki:


Ah ne olurdu!

Benimle senin aranda iki dou aras kadar uzaklk olsayd!

Meer bu arkada ne ktym!

39. Bugn (konumanz) size asla fayda salamayacaktr.


nk siz hainlik ettiniz/zulmettiniz.
Mutlaka siz azapta da ortaksnz.

359

360
40.

63

ZUHRUF SURES

YLEYSE, sarlara (iitmek istemeyenlere) sen mi

43

iittireceksin?

Ya da kr (akln kullanmayan, grmek istemeyeni)


ve

apak bir sapknlk iinde olan kimseyi,


sen mi hidayete/doru yola ileteceksin?

41. Biz seni alp (vefat ettirip) gtrsek de,

kesinlikle yine de onlardan intikam alrz.

42. Ya da onlar tehdit ettiimiz (azab) sana gsteririz.


Elbette Biz, onlara g yetiricileriz.

43. yleyse sen,

sana vahyedilene smsk sarl/gereini yerine getir.


nk sen, dosdoru bir yoldasn.

44. phesiz bu (Kuran), sana ve halkna bir ttr.


Ama yaknda sorgulanacaksnz!

45. Senden nce gnderdiimiz rasllerimizden/elilerimizden sor:


Biz Rahmnn yannda,

ibadet edilecek baka ilhlar/tanrlar klm myz?

46.

BLM 5

A NT OLSUN Musay ayetlerimizle,

Firavuna ve ileri gelen adamlarna gndermitik.

Ben, lemlerin Rabbinin elisiyim dedi.

47. Fakat ayetlerimizle onlara gelince,

onlar o zama, onlarla alay ederek glyorlar!

48. Oysa, onlara hibir ayet/mucize gstermedik ki,


dierinden daha byk olmasn!

Onlar, azap ile yakaladk, dnsnler diye.

49. Ve dediler ki:


Ey sihirbaz!

Bizim iin Rabbine, senin katndaki sz hrmetine dua et;


gerekten biz de doru yola geleceiz.

50. Fakat onlardan azab kaldrdmz zaman,

bir de bakarsn ki, onlar szlerini bozuyorlar!..

51. Firavun, kavminin iinde bard, dedi ki:

63

ZUHRUF SURES

43

Ey kavmim! Msrn mlk

361

ve altmdan akp giden u nehirler benim deil mi?

Hl grmyor musunuz?

52. Ben u zavall


ve

neredeyse sz anlatamayacak olan kiiden stn deil miyim?

53. Onun zerine altndan bilezikler atlmal deil miydi?

Veya onunla birlikte birbiri ardnca dizili melekler gelmeli

deil miydi?

54. Bylelikle kavmini kandrp aalad.


Onlar da ona boyun ediler!

nk onlar yoldan km bir kavim idiler.

55. Sonunda Bizi hmlandrnca onlardan intikam aldk!


Derhal hepsini boduk.

56. Bylece onlar gemi atalar olarak


ve

sonradan gelenler iin bir misl kldk.

57.

BLM 6

MD, ne zaman bir rnek olarak Meryem olu anlatlsa,


kavmin hemen ondan tr feryat ediyor!

58. Diyorlar ki:

Bizim ilhlarmz m (tapndmz melekler mi) daha iyi,


yoksa o mu (sa m?)

Bunu sana ancak tartmak iin misal verdiler.

Dorusu onlar dmanlk eden bir topluluktur.

59. O (sa), ancak kendisine nimet verdiimiz


ve

srailoullarna rnek kldmz bir kuldur!

60. Ve eer dileseydik/zgr irade vermeseydik,

sizden melekler olur, yeryznde sizin yerinize geerlerdi!

61.

VE PHESZ o (babasz yaratlm sann doumu)


Saati (Kyametin yaklam olduunu) hatrlatan

bir mucizedir/ilimdir.

362

63

ZUHRUF SURES

O saatin geleceinden hi phe etmeyin,


Bana uyun, doru yol budur.
62. Sakn eytan sizi bu yoldan alkoymasn.
nk o, sizin iin apak saldrgan bir dmandr.

43

63.

SA ak delillerle gelince dedi ki: Size Hikmeti getirdim.

66.

ONLAR, ille de saati mi bekliyorlar?

Size hakknda ayrla dtnz eylerden bir ksmn


aklamak iin geldim.
Allahtan saknn ve bana uyun!
64. phesiz Allah; O benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir.
yleyse Ona ibadet edin. Dosdoru yol ite budur!
65. Sonra aralarndan kan gruplar birbirleriyle ayrla dtler.
Artk o zulmedenlerin vay haline!
Ackl bir gnn azabndan dolay!

Farknda olmadklar bir anda,


anszn kendilerine gelmesini mi?
67. O gn samim dostlar birbirlerine dmandrlar!
Allahtan korkup saknanlar hari!

BLM 7

68. Y KULLARIM!
Bugn size korku yoktur ve siz zlmezsiniz.
69. Bunlar ayetlerimize inandlar
ve
teslim olarak gereini yerine getirmeye altlar.
70. Siz ve eleriniz cennete girin!
Arlanarak neelendirileceksiniz.
71. Onlarn etrafnda altn tepsiler ve kadehler dolatrlr;
orada nefislerin ektii ve gzlerinin holand eyler vardr.
Siz orada (lmsz) srekli kalclarsnz.
72. Yapm olduklarnza karlk,
size miras braklan cennet ite budur!
73. Orada sizin iin birok meyveler vardr onlardan yersiniz.

63

ZUHRUF SURES

43

363

74. PHESZ sulular cehennem azab iinde sonsuz kalcdrlar.


75. Onlardan hi kesintiye uramayacaktr
ve
onlar orada mitsizdirler!
76. Biz onlara zulmetmedik,
fakat kendilerine zulmediyorlard.
77. (Kfirler) yle seslendiler:
Ey Malik!
(Ey cehennem grevlisi, syle de) Rabbin,
bizim iimizi bitirsin/hakkmzda hkmn (acele) versin.
O (grevli) dedi ki:
phesiz siz sonsuza dek kalcsnz.

78. ( Z ey gnahkrlar!)
Ant olsun, Biz size gerei getirdik,
fakat pek ounuz gerekten/gerek olandan holanmyor.
79. Yoksa bir i mi kararlatrdlar?
phesiz, Biz de kararllarz!
80. Yoksa srlarn
ve
gizli konumalarn iitmediimizi mi sanyorlar?
Aksine iitiriz.
Yanlarnda bulunan elilerimiz de yazyorlar.

81. ( Y MUHAMMED/EY NANAN K, onlara) de ki:


Eer Rahmnn bir ocuu olsayd (ki O, bundan mnezzehtir),
ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum!
82. Gklerin
ve
yeryznn Rabbi,
Arn Rabbi Allah,
onlarn nitelendirmelerinden mnezzehtir/uzaktr!
83. Brak onlar dalsnlar
ve
oyalansnlar,
kendilerine vadedilen gnlerine kavuuncaya kadar!

364

63

ZUHRUF SURES

84. O, gkyznde de tek lhtr/imparatordur.


yeryznde de tek lhtr/imparatordur.
O, bilir ve doru hkm/karar verendir.
85. Gklerin,
yeryznn
ve
ikisi arasnda bulunanlarn mlk/imparatorluu
kendisine ait olan Allah ne ycedir!
Saatin bilgisi Onun yanndadr.
Onun huzuruna dndrlrsnz.
86. Bazlarnn Ondan baka snp yalvardklar kimseler,
efaate g yetiremezler;
ancak hakikatleri bilenler ahitlik/efaat edebilirler.
87. Eer onlara kendilerini kim yaratt? diye sorsan,
elbette; Allah derler.
O halde bu sapknlk neden?
88. O elinin sz u olmutur:
Ey Rabbim!
Bunlar inanmayan bir topluluktur.
89. Sen onlardan vazge/ayrl:
Size selm olsun/iyi gnler diyerek!
nk yaknda bilecekler!

43

64

DUHAN SURES

44

365

DUHAN SURES

ni Sras: 64 Mushaf Sras: 44 Mekki Sure 59 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.

Ha, Mim.

A PAIK kitaba ant olsun;

3.

Biz onu, unutulmayacak bir gecede indirmeye baladk.

4.

Bu hikmetli i o gece yerine getirildi.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

nk Biz uyarcyz.

Katmzdan bir emir olarak! phesiz Biz eliler gndericiyiz;


Rabbinden bir rahmet/merhamet olarak!

phesiz O iitendir, bilendir.

Gklerin, yeryznn ve ikisi arasnda bulunanlarn Rabbidir.


Eer kesin inananlar iseniz!

Ondan baka lh yoktur. Yaatr ve ldrr.

Sizin de Rabbinizdir, nceki atalarnzn da Rabbidir.

AKSNE, onlar phe iinde oynayp duruyorlar!


YLEYSE imdi sen,

gkyznde ak bir duman grnecei gn gzetle!

11. O, insanlar sarp kaplayverir.


te bu, ok ackl bir azaptr.

12. Rabbimiz!

Azab bizden kaldr.

nk biz kesin inananlarz (derler).

13. Artk onlar iin t almak nasl mmkn olabilir ki?!


Oysa kendilerine apak bir eli gelmiti.

14. Sonra ondan yz evirdiler ve dediler ki:

Bu retilmi/eitilmi/ynlendirilmi bir mecnundur!

366

15. Biz azab birazck kaldrrz,

64

DUHAN SURES

44

ancak siz yine de eski halinize dnersiniz.

16. O gn byk bir yakalayla yakalarz.


nk Biz intikam alcyz!

17.

H KUKUSUZ Biz onlardan nce;

Firavun halkna yaptklarnn karln verdik.


Onlara deerli bir eli geldi.

18. Allahn kullarn bana teslim edin.

nk ben sizin iin gvenilir bir eliyim!

19. Allaha kar ululuk taslamayn!

phesiz ben size apak bir kant getiriyorum.

20. Dorusu ben, beni talamanzdan/kovmanzdan,


benim ve sizin Rabbiniz olan Allaha sndm.

21. Eer bana inanmyorsanz,

hi deilse benden uzak durun/engellemeyin (dedi).

22. Sonralar Rabbine:

Bunlar sulu bir toplum diye dua etti.

23. (Allah da): O halde kullarm geceleyin yrt.


nk siz mutlaka takip edileceksiniz.

24. Denizi ak brak!

nk onlar ordu halinde gelip boulacaklar.

25. Onlar nice baheleri ve pnarlar terkettiler!


26. Nice ekinler/iftlikler ve gzel konaklar!
27. Ve nice mutluluk verici nimetler!

28. te byle, Biz bunlar baka bir kavme miras braktk!


29. Gkyz ve yeryz onlarn zerine alamad!
Frsat verilenlerden de olmadlar.

30.

BLM 2

A NT OLSUN Biz, srailoullarn alaltc azaptan kurtardk.

31. Firavundan!..

nk o, snr aanlardan ululuk taslayan birisi idi.

32. Ant olsun bir ilme dayal olarak;

onlar (yaadklar ada) dier toplumlardan kabiliyetli kldk.

64

DUHAN SURES

44

33. Onlara iinde apak bir bel bulunan,


iretler (mucizeler) verdik.

UNLAR da (Mekkede uyarlanlar) yle diyorlar:


34.
35. lk lmmzden baka bir ey yoktur,
biz yeniden diriltilecek deiliz.
36. yleyse atalarmz getirin.
Eer doru syleyenler iseniz!
37. Onlar m daha hayrl/gl, yoksa Tubba Kavmi
ve
onlardan nceki kimseler mi?
Onlar imha ettik.
nk onlar, su ileyen kimseler idiler.
38.

40.

KLER, yeryzn ve ikisi arasnda bulunanlar;


oyun-elence olsun diye yaratmadk!
39. Biz ikisini de gerektii gibi/hak zere yarattk.
Fakat onlarn birou bilmiyor!

EREK U K; ayrt etme/hkm gn,


onlarn hepsinin buluma/duruma gndr.
41. O gn dostun dosta hibir ekilde yarar olmaz.
Ve onlara yardm da edilmez.
42. Allahn rahmet ettii kimseler hari!
phesiz O; stndr, esirgeyendir.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

BLM 3

PHESZ o zakkum aac;


gnahkrlarn yemeidir.
Maden eriyii gibi karnlarn iinde kaynar durur;
kzgn/kaynar suyun kaynamas gibi!
Onu yakalayn ve cehennemin ortasna srkleyin.
Sonra bann stne kaynar su azabndan dkn.
Tat bakalm! nk sen kendince stndn, erefliydin!
phesiz kukulanp durduunuz ey ite budur!

367

368
51.

MUHAKKAK K,

58.

BYLECE Biz onu (Kuran),

64

DUHAN SURES

korunup saknanlar gvenli bir makamdadrlar.


52. Bahelerde ve pnar balarnda.
53. nce ipekten ve parlak atlastan giysiler giyerek,
karlkl otururlar.
54. te byle! Biz onlar iri gzl elerle de e klmzdr.
55. Orada gven iinde her trl meyveyi isteyebilirler.
56. Orada ilk lmden baka lm tatmazlar.
Ve onlar cehennem azabndan korumutur.
57. Rabbinden bir ltuf olarak!
En byk kazan/mutluluk ite budur!
senin lisann ile kolay anlalr kldk/hale getirdik ki;
insanlar dnp t alsnlar.
59. yleyse sen gzetleyip bekle!
nk onlar da gzetleyip bekleyenlerdir!

44

65

CASYE SURES

45

369

CASYE SURES

ni Sras: 65 Mushaf Sras: 45 Mekki Sure 37 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.
4.
5.

Ha, Mim.

K TABIN indirilmesi, gl

ve

hikmet (doru karar/hkm) sahibi Allahtandr.

phesiz gklerde
ve

yerde, inananlar iin elbette ayetler (eitli bilim konular) vardr.


Sizin yaratlnzda ve yayd canllarda da,

kesin inanan bir kavim iin (dnp aratrlmas gereken)


ayetler/ibretler/dersler/bilim konular vardr.

Gece ile gndzn deimesinde,

Allahn gkten indirdii rzkta/yamurda,

lmnn ardndan onunla (yamur ile) yeri diriltmesinde


ve

rzgrlar (deiik ynlerden) evirip estirmesinde,


6.

akln kullanan bir kavim iin gstergeler/iretler vardr.


te bunlar Allahn ayetleri!..

Onlar sana gerekle okuyoruz/bildiriyoruz.


yleyse Allahtan
ve

Onun ayetlerinden sonra hangi sze inanacaklar?


7.

8.

FTRACI, gnahkr her kiinin vay haline!

O, kendisine Allahn ayetleri okunurken iitir, sonra;

onlar hi duymam gibi byklk taslamakta srar eder!

Artk onu can yakc bir azap ile mjdele.

370

65

9.

CASYE SURES

Ayetlerimizden bir ey rendiinde onu alaya alr!


te onlar var ya onlara alaltc bir azap vardr.
10. Arkalarndan da cehennem!
Onlara kazandklar eyler hibir ekilde fayda vermez.
Allahtan baka edindikleri dostlar da fayda vermez.
Onlara byk bir azap vardr.
11.

12.

45

TE BU, bir hidayettir/yol gstermedir.

Rablerinin ayetlerini inkr edenlere gelince;


onlara can yakc, ok ackl bir azap vardr.

BLM 2

E MR (tabiat kanunlar) gereince gemilerin akp gitmesi

ve
ltfundan aramanz iin denizi size boyun ediren Allahtr.
Umulur ki, kredersiniz!
13. Gklerde ve yeryznde ne varsa hepsini,
kendisinden bir ltuf olarak istifadenize sundu.
phesiz bunda dnen bir kavim iin iretler vardr.
14. nananlara de ki:
Allahn gnlerini ummayanlar zgr braksnlar!
Her kavmin yaptklar eylerin karln verir.
15. Kim yararl bir i yaparsa kendi lehinedir,
kim de ktlk yaparsa kendi aleyhinedir.
Sonra Rabbinizin huzuruna dndrlrsnz.

ORUSU BZ;
srailoullarna kitap, hkm/bilgelik
ve
nbvvet/peygamberlik verdik.
Onlar temiz eylerden rzklandrdk.
Onlar (yaadklar ada) dier toplumlardan kabiliyetli kldk.
17. Ve onlara dinlerinde/ilerinde ak deliller verdik.
Ancak onlara ilim geldikten sonra,
aralarndaki ihtiras/ekememezlik yznden ayrla dtler.

16.

65

CASYE SURES

phesiz Rabbin,

45

371

kyamet gn aralarnda ihtilf ettikleri eyler hakknda

hkm/karar verecektir.

18. Sonra seni de emirlerimiz bulunan bir yol zere kldk.


yleyse sen ona (Kurana) uy!

Bilmeyenlerin hevalarna/tutkularna uyma!

19. nk onlar,

Allahtan gelecek olan hibir eyi senden savamazlar.

Gerekten zalimler birbirlerinin evliys/dostlardrlar.


Allah da korunup saknanlarn velisi/dostudur.

20. Bu (Kuran ayetleri) insanlar iin basretlerdir (syledii szn,


yapaca davrann ileride kendisine neye mlolacan;

sz sylemeden, davran yapmadan nce dndrendir).

Kesin inananlar iin bir yol gsterici ve rahmettir.

21. Yoksa ktlkleri ileyip duranlar kendilerini; iman edenler


ve

salih amel/faydal ileri en iyi ekilde yapanlar ile,

hayatlarnda
ve

lmlerinde eit tutacamz m sandlar?

Ne kt hkm veriyorlar!

22.

BLM 3

A LLAH gkleri ve yeri bir hesap ile yaratt.


Ta ki, herkes kazandyla karlk grsn!
Onlara zulmedilmez.

23.

MD SEN, arzusunu ilh edinen

ve

Allahn bilgisi dahilinde kiiyi kendi sapklnda brakt;

iitmek istemeyen,

dnmekten kaan,

grmek istemeyen kimseyi grdn m?

Artk Allah dinlemedikten sonra onu kim doru yola iletebilir?


Hl dnmyor musunuz?

372

65

CASYE SURES

24. Dediler ki: Hayat, sadece bu dnya hayatmzdr!

45

lrz ve yaarz.

Bizi zamandan bakas yok etmiyor!

Oysa bu konuda onlarn hibir ilimleri yoktur.

Onlar sadece zannediyorlar/tahmin yrtyorlar.

25. Ak ak ayetlerimiz onlara okunduu zaman onlarn delilleri;


Eer doru szller iseniz atalarmz getirin,

demekten bakas deildir.

26. De ki: Allah size hayat veriyor, sonra sizi ldryor.


Sonra da,

hakknda phe olmayan kyamet gnnde sizi toplar.


Ama insanlarn birou bilmiyor.

27.

G KLERN

BLM 4

ve

yerin mlk/imparatorluu Allahndr.


O Saatin gelip att gn;

ite o gn,

batla/yanla sapanlar hsrana urarlar.

28. Her toplumu dizleri zerine km halde grrsn!

Her toplum kendi kitabna (kaytlar tutulan ktne) arlr

(ve denilir ki:)

Bugn, yaptklarnzn karl verilecektir.

29. te (iinde tm bilgilerinizi tuttuumuz) kitabmz!


Sizin aleyhinizde gerei konuuyor.

nk Biz, yaptklarnz kaydediyorduk.

30.

NANIP,

salih amel/faydal bir ii en iyi ekilde yapanlara gelince,


Rableri onlar rahmetine girdirir.

te apak kurtulu/baar budur!

31. nkrclara gelince:

Ayetlerim size okunmutu da siz byklk taslam

ve bylece sulu bir toplum olmutunuz, deil mi?

65

CASYE SURES

45

32. phesiz Allahn sz gerektir


ve
o Saatte phe yoktur denildii zaman siz demitiniz ki:
Saatin ne olduunu bilmiyoruz.
Biz, onun ancak bir varsaym olduunu sanyoruz!
Kesin bilgi edinmi deiliz demitiniz.
33. Yaptklar ilerin ktlkleri onlara belli oldu
ve
kendisiyle alay ettikleri ey, onlar kuatverdi.

373

ENLD K: Bu gnnzle karlamay unuttuunuz gibi,


Biz de bugn sizi unuturuz.
Barnanz atetir!
Ve size hibir yardmc da yoktur.
35. te bylece siz Allahn ayetlerini alaya aldnz.
Dnya hayatnda aldandnz.
Artk bugn ondan karlmazlar,
zrleri de dinlenmeyecektir.
34.

U durumda btn vg;


gklerin Rabbi,
yeryznn Rabbi,
btn lemlerin Rabbi olan Allaha mahsustur.
37. Gklerde
ve
yeryznde byklk Onundur!
stn ve gl olandr.
Doru hkm/karar verendir.
36.

374

66

AHKF SURES

46

AHKF SURES

ni Sras: 66 Mushaf Sras: 46 Mekki Sure 35 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.

Ha, Mim.

K TABIN indirilii;
gl
ve

hikmet (insanlarn faydasna olan bilgi) sahibi Allahtandr.

3.

Gkleri, yeryzn ve ikisi arasnda bulunanlar,

4.

De ki: Grdnz m/gznzde canlandrdnz m?

ancak mkemmel hesap ve bir sre iin yarattk.

nkr edenler uyarldklar eylerden yz eviriyorlar.

Allahn dnda yalvardnz eyler,

yeryznde neyi yarattlar bana gstersenize?

Yoksa onlarn gklerde bir ortaklklar m var?

Bana bundan nce indirilmi bir kitap


veya

ilimden bir eser/bir bilgi kalnts getirin!

5.

Eer doru syleyenlerden iseniz.

Allah brakarak kyamet gnne kadar,

kendisine cevap veremeyeceklere dua edenden/yalvarandan

daha sapk kim olabilir?

Oysa onlar (ller [yatrlar], heykeller);

6.

bunlarn yalvarlarndan habersizdirler!

Btn insanlar (yarglanmak zere) topland zaman,


onlara dman kesilirler
ve

onlarn kendilerine kulluk ettiklerini inkr ederler!

66
7.

8.

AHKF SURES

46

APAIK AYETLERMZ onlara okunduu zaman,

375

kendilerine gelen gerei inkr edenler dediler ki:

Bu apak bir sihirdir.

Yoksa; Onu uydurdu mu diyorlar?

De ki: Eer ben onu uydurmusam,

Allahtan bana cezay (savmaya/durdurmaya) gcnz yetmez.


Sizin onun hakknda yaptnz taknlklar,
O ok daha iyi bilir.

Benimle sizin aranzda ahit olarak O yeter.


9.

Ve O; ok balayan, ok esirgeyendir.

De ki: Ben (ilk kez elilik verilen) elilerden bir tredi deilim!

Bana ve size ne yaplacan da bilmem!

Ben ancak bana vahyedilene uyarm.

Ben apak bir uyarcdan bakas deilim.

10. De ki: Bakn, hi dndnz m?

Bu Allah katndan ise ve siz de onu inkr etmiseniz;

srailoullarndan bir ahit de (mesel Abdullah b. Selm),

bunun benzerine ahitlik edip inanmsa


ve

siz yine de byklk taslayp tenezzl etmemiseniz!..

phesiz Allah zalimler topluluunu doru yola iletmez.

11.

BLM 2

NKR EDENLER, inananlar iin dediler ki:

Eer iyi bir ey olsayd onlar bizden ne geemezlerdi.

Onunla doruya ynelmediklerinden dolay;


Bu ok eski bir uydurmadr diyorlar.

12. Bundan nce de bir yol gsterici/nder


ve

bir rahmet olarak Musann kitab vardr.

Bu da kendinden ncekileri dorulayc/tasdik edici bir kitaptr.


Arap lisn (anladklar/konutuklar dil) ile;

zulmedenleri uyarmak iin


ve

iyilik yapanlara bir mjde olarak indirilmitir.

376

66

AHKF SURES

13. phesiz Rabbimiz Allahtr diyen,


sonra da dosdoru olanlara korku yoktur
ve
onlar (ahirette) zlmeyeceklerdir!
14. te onlar, cennet arkadalardr.
Mkfat olarak orada srekli kalcdrlar.
Yapm olduklarna karlk olarak!

46

YLECE Biz insana,


ana-babasna iyi davranma grevini verdik.
Annesi onu zahmetle tad ve onu zahmetle dourdu!
Onun tanmas ve stten kesilmesi otuz aydr.
Nihayet gl ana ulap da krk yana varnca dedi ki:
Rabbim! Bana ve ana-babama verdiin nimetine kretmeye
ve
raz olduun iler yapmaya (emirlerini bildirerek) beni sevk eyle!
Benim iin soyumdan gelenler de iyi kimseler olsunlar!
phesiz ben Sana tvbe ettim
ve
elbette ben teslim olanlardanm.
16. Onlar yle kiilerdir ki;
yaptklarnn en iyisini onlardan kabul ederiz
ve
onlarn ktlklerinden geeriz.
Cennet arkadalar arasndadrlar.
Bu, kendilerine vadedilen dosdoru bir vaattir.
17. Fakat o kimse ki ana-babasna: f size!
Bana tekrar diriltilip karlacam m sylyorsunuz?
Benden nce nice nesiller gelip gemi iken! der.
kisi de Allaha snarak dediler ki:
Yazk sana! man et. Kesinlikle Allahn sz gerektir.
O ise: Bu eski masallardan baka bir ey deildir! der.
18. te bunlar; cinlerden
ve
insanlardan, kendilerinden nce geen topluluklar iinde,
azab hak etmi kimselerdir.
Gerekten onlar, zarara urayanlardr.
15.

66

AHKF SURES

46

19. Her birinin yaptklar ilere gre dereceleri vardr.


Kendilerine hibir hakszlk yaplmaz,
yaptklarnn karl tam verilir.
20. nkr edenlere atee sunulduklar gn (yle denir):
Siz, gzel eylerinizi dnya hayatnda tketip yok ettiniz!
Orada onlarla keyif srdnz.
Bugn, alaltc azap ile cezalandrlacaksnz.
Yeryznde haksz yere byklk taslamanzdan
ve
yoldan k(p aztm ol)manzdan dolay!

21.

22.
23.

24.

25.

26.

377

BLM 3

V E BR DE, dn kardeini (Hudu) hatrla.

Hani bir zaman, Ahkf taki kavmini uyarmt;


ki, ondan nce de sonra da nice uyarclar gelip gemitir:
Allahtan bakasna kulluk etmeyin!
nk ben zerinize/banza,
zorlu/byk bir gnde azabn gelmesinden korkuyorum.
Dediler ki: Sen bizi ilhlarmzdan evirmek iin mi geldin?
yleyse, bizi tehdit ettiin eyi getir!
Eer doru syleyenlerden isen!
Dedi ki:
Bilgi (acele istediiniz eyin bilgisi) ancak Allah katndadr.
Ben size kendisiyle gnderildiim mesaj tebli ediyorum.
Ancak, ben sizi cahillik eden bir kavim olarak gryorum.
Derken onu,
vadilerine doru gelen bir bulut halinde grdkleri zaman:
Bu, bize yamur getirecek bir buluttur dediler.
Hayr o, acele gelmesini istediiniz eydir!
inde ok ackl azap bulunan bir rzgrdr.
Rabbinin emriyle hereyi perian eder.
Derken yle oldular ki;
evlerinden baka hibir ey grnmez oldu!
Biz, sulular topluluunu ite byle cezalandrrz!
Ant olsun, onlara size vermediimiz g ve servet vermitik.
Onlar iin kulaklar, gzler ve gnller klmtk.

378

66

Ancak ne kulaklar,

AHKF SURES

46

ne gzleri
ve

ne de gnlleri kendilerine hibir ekilde fayda salamad.

nk onlar,

Allahn ayetlerini bile bile inkr ediyorlard.

Ve kendisiyle alay edip durduklar ey onlar kuatverdi!

27.

A NT OLSUN,

BLM 4

Biz evrenizdeki kentlerden bazsn ykma urattk.


Ayetleri uzun uzun iyice akladk.

Dnsnler diye!

28. Allah' brakp da;

O'na yaknlk salamalar iin edindikleri ilhlar,

kendilerine yardm etselerdi ya!

Aksine kendilerinden uzaklaarak kaybolup gittiler.

te bu (sahte ilahlk) onlarn yaktrmalar

ve

(Allaha) iftira etmi olduklar eylerdir.


29.

BR ZAMAN cinlerden birkan,

Kuran dinlemek zere sana yneltmitik.

Ne zaman ki onlar,

onu dinlemeye hazr olunca (birbirlerine):

Susun! dediler.

Okuma bitirilince,

kendi kavimlerine uyarclar olarak dndler.

30. Dediler ki: Ey kavmimiz!


phesiz biz;

Musadan sonra indirilen,

kendinden nceki kitaplar tasdik eden/onaylayan,

gerek zere klavuzluk yapan


ve

dosdoru bir yola gtren/yolu gsteren bir kitap dinledik.

66

AHKF SURES

46

31. Ey kavmimiz!
Allahn davetisine uyun.
Ona inann ki;
O (Allah) da gnahlarnzn bir ksmn balasn.
Sizi can yakc bir azaptan korusun.
32. Kim Allahn davetisine uymazsa,
yeryznde (Allah) aciz brakacak deildir.
Ve onun, Ondan (Allahtan) baka evliyas/dostlar yoktur.
te onlar, apak bir sapklk iindedirler.
33.

35.

O HALDE sen sabret; elilerden,

379

YLEYSE onlar;
gkleri
ve
yeryzn yaratan,
bunlar yaratmakla da yorulmayan Allahn,
lleri diriltmeye kadir olduunu grmediler mi?
Evet phesiz O, hereye gc yetendir.
34. nkr edenlere atee sunulacaklar gn:
Bu gerek deil miymi? denilir.
Rabbimiz hakk iin, evet gerekmi derler.
Der ki:
yleyse, azab tadn! nkr etmi olmanzdan dolay.
azim sahiplerinin/stn irade sahibi olanlarn sabrettii gibi!
Onlar iin acele etme!
Onlar tehdit edildikleri/vadedildikleri eyi grd zaman,
gndzn bir saatinden baka kalmam gibi olurlar!
Bu bir teblidir/bildiridir,
doru yoldan km topluluktan bakas helk edilir mi hi?

380

67

ZARYAT SURES

51

ZARYAT SURES

ni Sras: 67 Mushaf Sras: 51 Mekki Sure 60 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

A NT OLSUN/dn; savurarak kaldranlar,

2.

ykle yklenmileri,

4.

sonra emri taksim edenleri!

3.

5.

6.

7.

8.

9.

sonra kolayca akp gidenleri,

Size vadedilen mutlaka dorudur.

Ve phesiz ki,

din (hesap) gn muhakkak olacaktr.

ANT OLSUN/dn, yrngelere sahip gkyzn!

phesiz siz, binbir eit sz iindesiniz.

evrilen kimse ondan (szlere aldanarak) evriliyor.

10. O (eitli/elikili szleri ortaya atan) yalanclar kahrolsun!

11. Onlar bir aptallk iinde yanlyorlar.


12. Hesap
ve

ceza/din gn ne zaman diye soruyorlar?

13. O gn onlar ate zerindedirler,


yaptklarna karlk olarak!

14. Fitnenizi/yapm olduunuzun karln tadn!


Acele isteyip durduunuz ey ite budur!

15.

PHESZ, korunup saknanlar cennetlerde,


pnarlarn balarndadr.

16. Rablerinin kendilerine verdiini alrlar.

nk onlar bundan nce (dnyada) iyi davrananlar idiler.

17. Geceleyin pek az uyuyorlard.

18. Seherlerde balanma diliyorlard.

ZARYAT SURES

67

51

19. Onlarn mallarnda aresiz


ve
yoksul iin bir hak vard.

381

20.
ERYZNDE, kesin inananlar iin ayetler vardr.
21. Kendi canlarnzda da yle (ayetler var!)
Hl gerei grmyor musunuz?
22. Gkyznde rzknz da tehdit edildiiniz ey de var.
23. Gkyznn ve yeryznn Rabbine ant olsun ki,
kukusuz o sizin konumanz gibi gerektir.

BLM 2

24. BRAHMN erefli konuklarnn haberi sana geldi mi?


25. Hani bir zaman, onun yanna girdiler; Selm dediler.
O da: Selm, tannmam topluluk! dedi.
26. Hemen, bir bahane ile ailesine gitti, besili bir buza getirdi.
27. Derken onu nlerine yaklatrd; Yemez misiniz? dedi.
28. (Yemekle ilgilenmediklerini grnce) onlardan dolay iine
bir korku dt.
Korkma dediler.
Ve ona bilgin bir oul mjdelediler.
29. Kars hayretler iinde geldi ve ellerini yzne vurarak:
Ksr bir kocakar!.. dedi.
30. Dediler ki: Byledir! Bunu Rabbin buyurdu.
phesiz O, hikmet sahibidir, bilendir.

31. ( BRAHM): Ey eliler, asl greviniz nedir? dedi.


32. Dediler ki:
Biz, sulu bir kavim zerine gnderildik:
33. zerlerine amurdan talar gnderelim diye.
34. (Her biri) snr/haddi aanlar iin,
Rabbinin katnda iretlenmi!
35. Derken, orada mminlerden kim varsa kardk.
36. Zaten orada bir ev dnda teslim olmu kiiler de bulamadk.
37. Orada ackl azaptan korkan kiiler iin bir ibret braktk.

382
38.

67

ZARYAT SURES

MUSAda da... (alnacak ok ibret-ders vardr).

51

Hani onu apak bir kantla Firavuna gndermitik;

39. ancak o, btn kuvvetiyle yan zere dnd/srtn evirdi.


Ve: Bu bir byc veya mecnundur dedi.

40. Biz de derhal onu


ve

ordusunu yakaladk onlar denize frlatverdik;

o (Firavun boulurken) kendi kendini knyordu!..


41.

D KAVMNDE DE!..

Hani, onlarn zerlerine de kklerini kesen bir rzgr


gnderdik.

42. zerinden getii hibir eyi brakmyor,


ancak onu kl gibi yapp datyordu.

43.

SEMUD KAVMNDE DE!..

Hani onlara: Bir sreye kadar faydalann denilmiti.

44. Rablerinin emrine ba kaldrdlar.

Baknp dururlarken onlar yldrm yakalad.

45. O zaman kalkmaya gleri yetmedi,


yardm edenleri de olmad.

46.

47.

DAHA NCE DE Nuh Kavmini... (bir sre faydalandrmtk).


phesiz onlar(n tm) fask bir kavim idiler.

BLM 3

E VREN/g/uzay kuvvetle, sapasalam bina ettik/kurduk.

Ve phesiz Biz onu geniletiyoruz.

48. Yeryzn de dedik. Ne gzel deyiciyiz Biz!

49. Hereyden ift ift yarattk. Dnp t alasnz diye.

50. yleyse; (Edindiiniz sahte ilahlardan) Allaha kan/snn!


phesiz ben size, Ondan gelen apak uyarcym.

51. Allah ile beraber baka bir ilh/tanr uydurmayn!

phesiz ben size Ondan gelen apak bir uyarcym.

67
52.

ZARYAT SURES

51

TE BYLE!
Onlardan ncekilere de ne kadar peygamber geldiyse,
mutlaka: Byc ya da mecnundur dediler.
53. Bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler?
Aksine onlar azgn bir topluluktur.
54. yleyse onlardan yz evir. Artk sen knanacak deilsin.
55. Sen yine de (kulak veren herkese) hatrlat/t ver.
nk t/hatrlatmak mminlere fayda verir!
56.
57.
58.
59.
60.

EN cinleri (insann alglayamad varlklar)


ve
insanlar ancak Bana ibadet etmeleri iin yarattm.
Ben onlardan bir rzk istemiyorum
ve
Beni doyurup beslemelerini de istemiyorum.
phesiz O Allah oka rzk yaratandr,
sarslmaz kuvvet sahibidir.
phesiz ki bu zulmeden/hain kimselere,
arkadalarnn azap pay gibi bir pay vardr.
Acele etmesinler.
Kendilerine vadedilen gnlerinden dolay,
vay o gerei inkr edenlere/gizleyenlere!

383

384

68

GAYE SURES

GAYE SURES

88

ni Sras: 68 Mushaf Sras: 88 Mekki Sure 26 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ER yan sarp kaplayacak olann haberi sana geldi mi?


Yzler vardr; o gn eilmi,
alm, bouna yorulmu!
Kzgn bir atee yaslanr.
Kaynayan/son derece snm/kzgn bir kaynaktan iirilir.
Onlara kt kokulu bir dikenden baka yiyecek yoktur.
O ise ne besler, ne de al giderir.

YZLER VARDIR; o gn nimet iinde mutludur,

almasndan honutturlar.
Yksek bir cennetin iinde!
Orada bo bir lf iitmezler.
Orada kesintisiz bir kaynak vardr.
Orada yksek yksek/ykseltilmi tahtlar vardr.
Ve hazrlanm/konulmu kadehler,
dizilmi yastklar
ve
serilmi saakl hallar (vardr!)

PEK (o yeniden dirilmeyi inkr edenler);

yamur ykl bulutlara/deveye bakmyorlar m,


nasl yaratlm?
18. Gkyzne,
nasl ykseltilmi?
19. Dalara,
nasl dikilmi?
20. Yeryzne,
nasl yaylp denmi?

68
21.
22.
23.
24.
25.
26.

GAYE SURES

88

AYD HATIRLAT/t ver!


Sen sadece bir t verensin.
Onlarn zerinde bir zorlayc deilsin!
Ancak kim yz evirir ve inkr ederse,
Allah onu en byk azap ile azaplandrr.
Mutlaka onlarn dn Bizim huzurumuzadr.
Sonra onlarn hesaplarn grmek de elbette Bize aittir.

385

386

69

KEHF SURES

18

KEHF SURES

ni Sras: 69 Mushaf Sras: 18 Mekki Sure 110 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

B TN VGLER Allaha aittir!


O ki,

kitab kuluna indirdi

ve o[kitab]na,

2.

(anlalmasn gletirecek) hibir erilik/zorluk koymad!


Dosdorudur!

Kendi katndan gelecek iddetli bir azaba kar uyarmak


ve

salih amel/faydal ileri en iyi ekilde yapan mminlere,


kendileri iin,

3.

4.

5.

gzel bir mkfatn bulunduunu mjdelemek iin!


Orada sonsuz kalcdrlar.

Allah ocuk edindi diyenleri uyarmak iin.


Bu hususta ne kendilerinin,

ne de atalarnn bir bilgisi vardr.

Azlarndan ne de ar bir sz kyor.


Sadece yalan sylyorlar.

6.
7.

BELK de sen onlarn arkalarndan,

bu sze inanmazlarsa kendini harap edeceksin!

phesiz Biz,

yeryzndeki eyleri bir ss/bir ara kldk ki;

insanlarn hangisinin daha gzel i yaptn aa karalm

8.

(yaptklarnn tam karln verelim) diye.

phesiz Biz,

yeryznn zerindekilerini kupkuru bir toprak yapclarz.

69

KEHF SURES

18

EN Kehf (maara ashab/arkadalar)


ve
Rakm ashabn (yazl metin sahibi arkadalarn),
Bizim alacak ayetlerimizden mi sanyorsun?
10. Hani o genler maaraya sndlar ve dediler ki:
Rabbimiz! Bize katndan bir rahmet ver.
Bize u iimizden bir kurtulu yolu hazrla!
11. Bylece Biz de nice yllar o maara iinde onlar uyuttuk.
12. Sonra onlar uyandrdk ki; iki taraftan hangisinin
kaldklar sreyi daha iyi hesap edecei bilinsin.
9.

13.

BLM 2

387

NLARIN haberlerini sana gerek olarak anlatyoruz.


phesiz onlar Rablerine iman etmi genlerdi,
Biz de onlara doruluklarn/hidayetlerini artrmtk.
14. Onlarn kalplerini kuvvetlendirmitik.
Hani kalktlar hemen dediler ki:
Bizim Rabbimiz gklerin ve yeryznn Rabbidir.
Artk biz Ondan baka bir ilha asla yalvarmayacaz!
O zaman sama sapan bir ey sylemi oluruz.
15. te unlar bizim halkmz Onun dnda ilhlar edindiler.
Onlar hakknda ak bir kant getirmeleri gerekmez miydi?
Allaha yalan uyduran kimseden daha zalim kim olabilir?
16. Ve (ilerinden biri demiti ki): Madem ki siz, onlardan
ve
Allahtan baka kulluk ettikleri eylerden uzaklatnz,
yleyse maaraya snn ki, Rabbiniz size rahmetinden yaysn
ve
iinizde size bir kolaylk hazrlasn.
17.

E gnei bir grseydin,


doduu zaman maaralarndan saa doru eiliyor,
batt zaman da sola doru dokunarak giderdi.
Ve onlar maarann genie bir odas iinde idiler.
te bu Allahn ayetlerinden/iretlerinden biriydi!

388

69

KEHF SURES

18

Allah; doruyu dileyenleri/isteyenleri doru yola ilettiinde,

ite o kimse doru yolu bulmutur.

Sapkl isteyenleri de sapklkta braktnda,

kesinlikle ona doru yolu gsteren bir dost bulamazsn.

18.

BLM 3

O NLAR uykuda iken sen onlar uyank sanrdn.


Biz onlar saa-sola evirirdik.

Onlarn kpei de,

maarann giriinde iki kolunu/ayan uzatm durumdayd.

Onlar o durumda grseydin elbette onlardan dnp kaardn!


Kesinlikle onlardan dolay iine bir rperti dolard.

19. te bylece;

onlar dirilttik ki, kendi aralarnda birbirlerine sorsunlar diye.


lerinden szc birisi: Ne kadar kaldnz? dedi.

Bir gn veya bir gnn bir paras kadar kaldk! dediler.


Dediler ki: Ne kadar kaldmz Rabbimiz daha iyi bilir.
imdi siz birinizi u gm ile ehre gnderin de baksn,

hangi yiyecek daha temiz ise ondan size bir yiyecek getirsin.

Ancak ok dikkatli davransn, sakn sizi kimseye sezdirmesin!

20. nk onlar sizi ele geirirse talarlar


veya

sizi kendi dinlerine dndrrler.

O zaman sonsuza kadar mutlu olamazsnz.

21.

TE BU YOLLA/bylece onlar buldurduk ki,

Allahn vadinin gerek olduunu


ve

kendisinde hi phe olmayan kyamet saatinin geleceini


bilsinler.

Hani onlar, ilerini kendi aralarnda birbirleriyle tartyorlard:


Bir ksm; Onlarn zerine bir bina yapn,

Rableri onlarn durumunu daha iyi bilir diyorlard.

Onlar hakknda yaplan tartmada galip gelenler:

Biz mutlaka onlarn zerine bir mescit yapacaz dediler.

69

KEHF SURES

18

22. Onlar tr, drdncleri kpekleridir derlerse;


Betirler, altnclar da kpekleridir derlerse;
Gayb/bilinmeyen hakknda tahmin yrtrlerse;
Yedidirler, sekizincileri de kpekleridir derlese;
de ki: Onlarn saysn Rabbim daha iyi bilir.
Onlarn kayda deer bir bilgiye sahip olanlar ok azdr.
Artk onlar hakknda,
aka bilinenler dnda hi kimse ile tartmaya girme!
Ve onlar hakknda,
bilgi almak iin de hi kimseye bir soru sorma!

23.

BLM 4

V E HBR EY iin asla:

Ben bunu yarn mutlaka yapacam deme!


24. Ancak Allah izin verirse! (de).
Unuttuun zaman da Rabbini an ve de ki:
Umarm Rabbim,
beni bundan daha yakn bilgiye yaklamam iin,
doruya yneltip iletir.

25.

27.

YLEYSE Rabbinin kitabndan sana vahyolunan oku!

E (BAZILARI);
onlarn maaralarnda yz yl kald(n ileri sryor)
ve
kimileri de (bu sayya) dokuz yl daha ilve ediyorlar.
26. (Bu onlarn iddialardr).
De ki: Onlarn ne kadar kaldklarn Allah daha iyi bilir.
Gklerin ve yeryznn gayb/grlemeyeni Onundur.
O, ne gzel grendir.
Ve O, ne gzel iitendir
Onlarn Ondan baka bir velisi/yardmcs yoktur.
Kendi hkmne/kararna hi kimseyi ortak etmez.
Onun szlerini deitirecek yoktur.
Ve asla Onun dnda bir snak da bulamazsn!

389

390

69

28. Sen sabah akam,

KEHF SURES

18

Rablerinin rzasn isteyerek yalvaran kimselerle beraber ol!

Dnya hayatnn ssn isteyerek onlardan gzlerini ayrma!

Kalbi Bizi anmaktan gafil olan,


srf tutkusuna uyan

ve

ii hep arlk olan kimseye uyma!

29.

DE K: Bu gerek Rabbinizdendir.

Artk inanmak iin gerekeni yapan inansn,

kfir olmak iin gerekeni yapan da kfir olsun.

phesiz Biz, yanl yapan/zalimler iin bir ate hazrladk;


adr/duvarlar kendilerini kuatan bir ate!
Eer imdat/yardm dilerlerse;

yzleri halayan erimi maden gibi bir su ile yardm edilirler.


Ne kt bir iecek! Ve ne kt bir dayanak!

30. O kimseler ki;

iman edip salih amel/faydal ileri en iyi ekilde yapmlardr.


phesiz Biz,

gzel bir amel/i yapan kimsenin de cretini zayi etmeyiz.

31. Onlar yle kimselerdir ki;

kendileri iin altlarndan rmaklar akan Adn Cennetleri vardr.

Orada altndan bileziklerle sslenip bezenirler.

nce has ipekten ve ar ilenmi atlastan yeil giysiler giyerler.

Koltuklar zerine yaslanrlar.

Ne gzel bir dl! Ne gzel bir dayanak!

32.

BLM 5

O NLARA u iki adamn misalini anlat:


Birine, iki zm ba/bahesi vermi,
onlar hurmalklarla evirmitik.

kisi arasnda da ekinler bitirmitik.

33. Her iki ba da/bahe de meyvelerini verdi,


hibir eyi eksik brakmamt.

Aralarndan bir de rmak aktmtk.

69

KEHF SURES

18

34. Onun bir geliri vard.

391

Arkadayla konuurken ona dedi ki:

Ben senden malca daha zengin, adamca daha glym.

35. Ve o, kendi kendisine yazk ederek bana girdi ve dedi ki:


Sonsuza kadar bunun yok olacan sanmam!

36. Kyamet saatinin gerekleeceini de sanmyorum.


Eer Rabbime tekrar dndrlsem bile,

mutlaka yer

ve

sonu itibariyle bundan daha iyisini bulurum.

37. Kendisiyle konuan arkada dedi ki:

Sen, seni topraktan, sonra bir damla nutfeden/sudan yaratan,

sonra da seni bir adam olarak ekillendireni


inkr m ediyorsun?

38. Ama O Allah benim Rabbimdir.

Ben Rabbime hi kimseyi ortak komam!

39. Bana girdiin zaman: Allah ne gzel dilemi/yaratm!


G yalnz Allahndr demen gerekmez miydi?

Geri sen beni malca ve evlta fakir gryorsun!..

40. Belki Rabbim bana senin bandan daha iyisini verir.

Seninkine de gkyznden bir afet/bel gnderir de,

kupkuru bir toprak oluverir!

41. Veya onun suyu yerin dibine ekilir de,


bir daha onu arayp bulamazsn!

42. Derken onun serveti/mahsl kuatlp yok edildi.

(Ba sahibi) hemen ona harcad eylere (ii yanarak),

ellerini ovuturmaya balad.

Ba ardaklar zerine km kalmt!

yle diyordu: Ah, ne olurdu ben/yazklar olsun bana,


Rabbime hi kimseyi ortak komasaydm!

43. Allah dnda kendisine yardm edecek bir topluluk da yoktu.


Kendi kendine de yardm edemedi.

44. te bu durumda velyet/yardm ve koruyuculuk,


gerek olan Allaha aittir.

Sevap/mkfat vermek bakmndan en iyi,

en gzel sonucu vermek ynnden de en iyi olan Odur.

392
45.

46.
47.

48.

49.

50.

BLM 6

69

KEHF SURES

S EN ONLARA dnya hayatnn misalini yle anlat:

O, gkyznden indirdiimiz bir su gibidir.


Onunla yeryznn bitkileri birbirine karmtr.
Sonra da rzgrlarn savurduu p krntlar olmutur.
Allah hereye muktedrdir/hereye g yetirendir!
Mal ve ocuklar dnya hayatnn ssdr.
Faydal olan kalc iler ise Rabbinin katnda,
sevapa daha iyi, umut balamaya daha lyktr.
O gn dalar yrtrz
ve
yeryzn dmdz olmu/rlplak grrsn.
Onlarn hepsini toplamzdr,
ilerinden hibirini geride brakmamzdr.
Hepsi sra sra Rabbinin huzuruna sunulmulardr.
Ant olsun, sizi ilk defa yarattmz gibi Bize geldiniz.
Oysa siz, sizin iin;
belli bir hesap zaman tayin etmeyeceimizi sanmtnz.
Kitap ortaya konulmutur.
Artk sulular onun iindekilerden dolay,
korkar bir durumda grrsn.
Derler ki:
Eyvahlar bize! Bu kitaba ne oluyor byle?
Kk-byk hibir eyi brakmyor,
hereyi toplam sayp dkyor!
Yaptklar eyleri hazr olarak bulmulardr.
Rabbin hi kimseye zulmetmez!..

BLM 7

V E (HATIRLA K) Biz bir zaman meleklere:

demi selamlayn/nnde sayg ile eilin demitik.


blis dnda hepsi sayg ile eildiler/selamladlar.
O (blis), cinlerden (alglayamadnz varlklardan) idi.
Rabbinin emrinden/sznden/sylediinden dar kt.
Onu ve soyunu Benim dmda dostlar m ediniyorsunuz?

18

69

KEHF SURES

18

Oysa onlar, sizin iin saldrgan bir dmandrlar.


Ne kt bir deitirmedir!
51. Ben onlar gklerin, yeryznn
ve
kendilerinin yaratlmasna da ahit tutmadm.
Ben, saptrclar desteki olarak tutmu deilim!
52. O gn Allah der ki:
Bana ortak zannettiiniz ortaklarm arn.
Onlar ardlar fakat kendilerine cevap veremediler.
Biz onlarn aralarna bir uurum koyduk.
53. Sulular atei grmler,
artk onun iine gireceklerini anlamlardr.
Fakat kap kurtulacaklar bir yer bulamamlardr.

54.

393

BLM 8

TE BUNUN GB, Biz bu Kuranda insanlar iin,

her rnekten eitli aklamalar yaptk.


nsan ise tartmaya ok dkndr.
55. nsanlar,
kendilerine hidayet/yol gsterici Kitap/Kuran geldii zaman,
inanmaktan
ve
Rablerinden balanma dilemekten alkoyan ey;
ncekilere uygulanan snnetin/uygulamann
kendilerine de uygulanmas
veya
azabn aka karlarna gelmesini istemeleridir,
(zira kitapta anlatlanlara inanmyorlar).
56. Biz, elileri mjdeleyiciler
ve
uyarclar olmaktan baka bir maksatla gndermedik!
nkr eden kimseler ise,
gerei yalanla etkisiz klmak iin mcadele ediyorlar.
Onlar Benim ayetlerimi
ve
uyarldklar eyleri alay konusu yaptlar.

394

69

KEHF SURES

57. Rabbinin ayetleri kendisine hatrlatld halde;

18

onlardan yz eviren
ve

ellerinin ne srdn unutandan daha zalim kim olabilir?


Onlar,

kalplerini (duygusal zekalarn) onu kavramak iin iletmiyorlar


ve

kulaklar ile de iitmek istemiyorlar.

Dolaysyla sen onlar doru yola arsan bile,

bu halde doru yola asla gelmiyorlar.

58. (Bununla birlikte) rahmet sahibi, ok balayan Rabbin;

onlar kazandklar eylerle hemen cezalandracak olsayd,

elbette azab onlar iin abuklatrrd.

Fakat onlar iin vadedilen bir zaman vardr.

Artk Ondan kap snacak bir yer bulamayacaklardr.

59. te u kentler! Zulmeden nceki toplumlar imha ettik;


Biz onlar imha etmeden nce bir sre vermitik.

60.

BLM 9

H AN Musa gen yardmcsna demiti ki:

ki denizin birletii yere ulancaya kadar durmayacam


veya

uzun bir zaman yryeceim.

61. ki denizin birletikleri yere ulatklar zaman,


balklarn unuttular;

o, syrlp akarak denizde yolunu tutmutu.

62. Oray geip gittiklerinde gen yardmcsna dedi ki:


Kuluk/sabah yiyeceimizi bize getir.

Andolsun bu yolculuumuzda epeyce yorgunluk ektik.

63. (Gen adam): Grdn m? dedi.

Kayaya sndmz zaman dorusu ben bal unuttum.


Onu hatrlamam bana eytandan bakas unutturmad.

Acayip bir ekilde denizin iinde yolunu tutup gitti.

64. (Musa): Aradmz ey ite buydu! dedi.

Kendi izlerini takip ederek derhal geri dndler.

69

65.

66.
67.
68.

69.
70.

71.

KEHF SURES

18

RADA kullarmzdan bir kul buldular;


kendisine katmzdan bir rahmet
ve
tarafmzdan ona bir ilim retmitik/emir vermitik.
Musa dedi ki: Sana retilenden,
doruya ileten bilgiyi bana da retmen iin,
sana tabi olabilir/seni izleyebilir miyim?
(O kul) dedi ki:
Dorusu, sen benimle beraber bulunmaya sabredemezsin!
Nasl sabredebilirsin ki; i yzn bilmediin
ve
onunla (bizzat kendi ilminle yakinen anlayamadn)
kavrayamadn bir eye?
(Musa): nallah beni sabrl bulacaksn.
Ben hibir ite de sana kar gelmem dedi.
(O kul) dedi ki: Eer bana uyarsan,
yaptm hibir ey hakknda bana soru sorma!
Ta ki, ben onu sana syleyip anlatncaya kadar.

BLM 10

395

UNUN ZERNE yryp gittiler.


Nihayet gemiye bindikleri zaman gemiyi delerek yaralad.
(Musa): Yolcularn bomak iin mi gemiyi deldin?
Gerekten sen artc bir i yaptn dedi.
72. (O kul) dedi ki:
Ben sana, benimle bulunmaya sabredemezsin demedim mi?
73. (Musa) dedi ki:
Unuttuum eyden tr beni sorguya ekip knama,
bu iimden dolay bana bir glk karma.
74.

NE yrdler. Nihayet bir gence rastladklarnda,


o (kul, yani insan suretindeki melek) hemen onu ldrd.
(Musa): Temiz bir can katlettin ha!
Bir nefse/cana karlk olmakszn.
Dorusu sen irkin bir i yaptn dedi.

396

75. (O kul) dedi ki:

69

KEHF SURES

18

Ben sana; benimle bulunmaya sabredemezsin demedim mi?

76. (Musa) dedi ki: Eer bundan sonra sana bir ey sorarsam,
artk bana arkada olma!

Artk tarafmdan sana bir zr ulamtr.

77.

YNE yola koyuldular.

Nihayet bir kasaba halkna vardklar zaman,

halkndan yemek istediler.

Kasaba halk onlar konuk olarak arlamaktan kandlar.

Orada yklmak zere olan bir duvar grdler.

(O kul) hemen o duvar dorulttu/tamir etti, salamlatrd.

(Musa): Eer isteseydin buna karlk bir cret alrdn dedi.

78. (O kul) dedi ki: te bu benimle senin aramzn ayrlmasdr.


Sana sabredip de dayanamadn olaylarn

gerek yorumunu/i yzn haber vereceim.


79.

O GEM var ya; o, denizde alan yoksullarn idi.


Ben onu kusurlu yaptm,

nk telerinde her salam gemiye zorbalkla el koyan

diktatr/zorba bir kral vard.

80. Gence gelince onun anas ve babas Mmin insanlard.

Bunun onlara azgnlk ve kfr nedeni olmas szkonusu idi.

81. Bylece Rableri onlara,

onun yerine temizlik ynnden ondan daha hayrlsn

ve

daha merhametlisini versin.

82. Duvara gelince: O, ehirde iki yetim ocuun idi.


Onun altnda onlara ait bir hazine vard.
Babalar da iyi birisi idi.

Rabbin istedi ki, onlar gl alarna erisinler

ve

Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini karsnlar...

Ben bunlar kendiliimden yapmadm (Rabbin emirleriydi).

te sabredip de kendisine dayanamadn eylerin/olaylarn

yorumu/i yz budur!

69
83.

KEHF SURES

18

BLM 11

397

V E SANA Zlkarneynden soruyorlar.

De ki: Ondan size bir hatra okuyacam.

84. Dorusu Biz onu yeryznde salam yerletirmi


ve

ona hereyden bir sebep vermitik.

85.

DERKEN, o da bir sebebi izledi gitti.

86. Nihayet gnein batt yere ulanca,

onu kara balkl bir kaynakta batar halde grd.

Ve onun yannda da bir kavim buldu.

Dedik ki: Ey Zlkarneyn! Ya onlar cezalandrr/azap edersin


ya da

haklarnda iyilikle davranrsn.

87. Dedi ki:

Kim zulmederse kendisini cezalandracaz/azap edeceiz.

Sonra Rabbine dndrlecektir.

O da ona grlmemi bir azapla azap edecektir.

88. Ancak inanan ve yararl bir i yapana gelince onun iin,


en iyi mkfat vardr.

Ve ona emrimizi yerine getirmeyi kolaylatrrz.

89.

SONRA yine bir yol tuttu.

90. Nihayet gnein doduu yere ulanca,

onu bir kavmin zerine doar halde buldu.

Onlara gneten koruyan bir siper yapmamtk.

91. te byle! Biz onunla ilgili olan her bilgiyi kuatmtk.


92.

SONRA yine bir yol tuttu.

93. Nihayet iki set arasna ulanca; iki setin yannda neredeyse,
hi sz anlamayan bir halk buldu.

94. Ey Zlkarneyn! dediler.

Yecc ve Mecc bu yerde gerekten bozgunculuk yapyorlar.

Onlarla bizim aramzda bir set yapman iin,


sana vergi/cret verelim mi?

398

69

KEHF SURES

95. Dedi ki: Rabbimin beni iinde bulundurduu imknlar,

18

daha hayrldr.

Siz bana g ile/iilik ile yardm edin,

sizinle onlar arasna salam bir set yapaym.

96. Bana demir ktleleri getirin.

Nihayet iki dan arasn ayn seviyeye getirince;

Krkleyin dedi.

Nihayet o demir ktlelerini kor ate haline sokunca, dedi ki:

Bana erimi bakr getirin de onun zerine dkeyim.

97. Bylelikle onu amay baaramadlar,


delmeye (de) g yetiremediler.

98. Dedi ki: Bu Rabbimden bir rahmettir.

Rabbimin sz/tehdidi geldii zaman onu yerle bir eder.

Rabbimin sz/tehdidi gerektir.

99.

BZ O GN bazlarn brakmzdr,

dalga dalga/izdiham halinde birbirlerine giriverirler.


Sra da flenmitir.

Artk onlarn tmn biraraya toplamzdr.

100. O gn cehennemi kfirler iin aka gstermiizdir.

101. Onlar ki gzleri,

Beni hatrlatan (doadaki) ayetleri grmek istemiyorlard


ve

(okunan ayetlerimizi de) dinlemeye tahamml edemiyorlard.

102.

BLM 12

Y OKSA inkr eden kimseler,

Beni brakp da kullarm evliya/dostlar edinerek,


kurtulacaklarn m sandlar?
Biz cehennemi,

inkrclara konaklanlan/bir vatan olarak hazrladk.

103. De ki: Yaplan iler bakmndan kaybedenleri,


size haber vereyim mi?

104. Onlarn dnya hayatndaki abalar boa gitmitir;

oysa kendileri gerekte iyi bir i yaptklarn sanyorlar!

69

KEHF SURES

18

105. te onlar;
Rablerinin ayetlerini
ve
Ona kavumay/Onunla yzyze gelmeyi,
inkr eden kimselerdir.
Bu yzden yaptklar boa gitmitir.
Artk onlar iin kyamet gn mahkeme/terazi kurulmaz!
106. te byle,
onlarn cezas cehennemdir.
nkr etmeleri,
ayetlerimi ve elilerimi hafife/alaya almalar yznden!..

107. NANAN
ve
faydal bir ii en iyi ekilde (drste) yapanlara gelince;
onlar iin vatan olarak Firdevs Cennetleri vardr.
108. Orada lmsz/srekli kalcdrlar.
Oradan hi ayrlmak istemezler.

E K: Eer deniz,
Rabbimin szlerini yazmak iin mrekkep olsayd;
elbette deniz,
Rabbimin szleri tkenmeden nce tkenirdi.
Hatta yardm iin bir o kadarn daha getirsek!
110. De ki:
Ben de sizin gibi (lml) bir insanm.
Yalnz bana ilhnzn bir tek lh olduu vahyolundu.
Artk her kim,
Rabbine (cennetine) kavumay umuyorsa iyi bir i yapsn.
Ve Rabbine ibadette hi kimseyi ortak etmesin!
109.

399

400

70

NAHL SURES

16

NAHL SURES

ni Sras: 70 Mushaf Sras: 16 Mekki Sure 128 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.

A LLAHn emri geldi. Artk onu acele istemeyin.

O, onlarn ortak kotuklar eylerden uzaktr, ycedir!

Melekleri; kullarndan dilediini (eli seerek),


emrinden ruh ile (vahiy ile) indirir;

Benden baka lah yoktur, Allahtan korkun, diye uyarn!..

3.

Gkleri ve yeryzn gerektii gibi yaratt.

4.

NSANI bir damla sudan (embriyodan) yaratt.

5.

Ortak kotuklarndan ycedir!

Bir de bakarsn ki o, dmanlk yapmaya kalkyor.

HAYVANLARI da O yaratt;

onlarda sizin iin snmanz salayan eyler


ve

6.

daha birok faydalar vardr. Onlardan bir ksmn da yersiniz.


Onlarda sizin iin,

akamleyin dn zamannda/otlaktan getirirken

ve
7.

sabahleyin otlaa gtrrken ayrca bir gzellik vardr.


Sizin yknz yle ehirlere tarlar ki;
canlarnz byk zahmetler ekmeden,

siz oraya ulaamazdnz.


8.

phesiz Rabbiniz ok efkatlidir, ok merhametlidir.


Atlar, katrlar

ve

merkepleri de binmeniz iin ve bir ss olarak yaratt.


Ve sizin bilmediiniz daha nice eyler yaratyor!

70
9.

NAHL SURES

16

DORU YOLU beyan etmek/aklamak Allaha aittir,

aklanan yoldan ayrlp sapan da var.

Oysa Allah dileseydi (size zgrlk tanmayp);

elbette hepinizi zorunlu olarak doru yola iletirdi.

10.

BLM 2

G KYZNDEN size su indiren Odur.

eceiniz ondandr,

hayvanlarnz otlattnz bitkiler de ondandr.

11. Onunla size ekin,


zeytin,

hurmalklar,

zmler
ve

her trl meyveler yaratr.


phesiz bunda,

derin dnen bir kavim iin elbette bir ibret vardr.


12.

GECEY ve gndz, Gnei ve Ay hizmetinize verdi.

Yldzlar da Onun buyruuna gre hareket ederler.

phesiz bunda,

akln kullanan bir kavim iin gerekten ibretler vardr.

13. Yeryznde sizin iin yaratt rengrenk eyler!


phesiz bunda,

hatrlamaya alan bir kavim iin gerekten bir ibret vardr.


14.

DENZ de emrinize/hizmetinize veren Odur.

Ondan taptaze et yiyesiniz


ve

taknacanz ssler karasnz diye!

Denizde sular yara yara giden gemileri grrsn.


Bu da Onun ltfundan aramanz iindir.

Umulur ki kredersiniz.

401

402

70

NAHL SURES

15.

SZ sarsar diye yeryzne ar dalar yerletirdi.

17.

O HALDE, yaratan yaratmayan gibi olur mu?

16

Ve rmaklar ve yollar. Ta ki doru yolu bulasnz.


16. Ve (yeryznde) daha nice iretler (var etti).
Onlar yldzla da yol bulurlar.

Hl dnp t almyor musunuz?


18. Eer Allahn nimetlerini saymaya kalksanz onu sayamazsnz!
phesiz Allah ok balayandr, ok esirgeyendir.
19. Allah gizlediklerinizi de bilir, akladklarnz da.
20. Allahn dnda yalvardklar kimseler hibir ey yaratamazlar.
Zaten kendileri yaratlmaktadrlar.
21. Onlar ldrler, diri deildirler.
Ve ne zaman dirileceklerini de bilemezler!

22.

BLM 3

LAHINIZ BR TEK LAHTIR!

Ahirete inanmayan kimselerin kalpleri inkrcdr.


Onlar byklk taslarlar.
23. Gerek udur ki; phesiz Allah,
gizlediklerini de biliyor, aa vurduklarn da!..
phesiz O, byklenenleri sevmez!
24. Onlara; Rabbiniz ne indirdi? denildii zaman;
Evvelkilerden nakledilen eyleri dediler.
25. Kyamet gn tam olarak kendi yklerini ve
bilgisizce saptrdklar kimselerin veballerinden bir ksmn da
ykleniyorlar.
Dikkat edin, yklendikleri ey ne ktdr!

26.

BLM 4

NLARDAN nceki kimseler de tuzak kurmulard.


Allahn emri onlarn binalarna temellerinden geldi!
Bylece stlerindeki tavan tepelerine kt!
Ceza onlara ummadklar bir yerden geldi!

70

NAHL SURES

16

27. Sonra O, onlar kyamet gnnde rezil eder.

403

Ve der ki: O ortaklarm nerede?

Kendileri urunda dmanlk etmeye kalktnz, o ortaklar?

Kendilerine ilim verilmi kimseler:

phesiz bugn rezillik ve ktlk inkrclaradr derler.

28. Meleklerin,

kendi kendilerine zalimlik ederlerken vefat ettirdii kimseler:


Biz hibir ktlk yapmyorduk diyerek teslim olurlar.

Hayr, hayr; phesiz Allah yapyor olduklarnz bilendir!

29. yleyse; haydi cehennemin kaplarndan girin,


iinde lmszce/sonsuz kalclar olarak!
Byklenenlerin yurdu ne ktdr!

30.

KORUNUP SAKINAN kimselere:

Rabbiniz ne indirdi? denildiinde; yilik dediler.

O kimseler ki;

bu dnyada (kimseye zarar vermeden) gzelce yaadlar,

ite onlar iin mkafatn en gzeli vardr.

Ve ahiret yurdu daha hayrldr.

Ve ne gzeldir korunup saknanlarn yurdu!

31. Adn cennetleri;

ite altlarndan rmaklar akan o yere/cennete girerler,

orada onlar iin diledikleri/istedikleri herey vardr.

Allah korunup saknanlar ite byle dllendirir.

32. Meleklerin temiz kimselerden vefat ettirdiklerine gelince,


onlara; Size selm olsun!

Yapm olduklarnza karlk cennete girin derler.


33. (

GERE inkr edenler) ille de kendilerine meleklerin

veya

Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar?

Onlardan nceki kimseler de ite byle yapmlard!

Allah onlara zulmetmedi.

Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlard.

34. Nihayet yaptklarnn ktlkleri kendilerine isabet etti.


Alay ettikleri ey onlar kuatverdi.

404
35.

70

BLM 5

A LLAHa ortak koanlar dediler ki:

NAHL SURES

16

Eer Allah dileseydi ne biz

ve

ne de atalarmz,

Onun dnda hibir eye tapmazdk.

Hibir eyi Onsuz haram klmazdk.

Kendilerinden ncekiler de ite byle davranmt.

Elilere den grev sadece aka duyurmak deil midir?

36. Ant olsun, Biz her mmet iin:


Allaha kulluk edin

ve

tauttan kann diye uyaran bir eli gnderdik.


Bylelikle Allah;

onlardan kimini (doru yolda gitmek isteyenleri) doru yola iletti,


onlardan kimine (dalleti/sapkl tercih edenlerin) de

dallet zere kalmalar hak oldu.

imdi yeryznde gezin/seyahat edin de,

yalanlayanlarn sonu nasl olmu bir grn!

37. Sen onlarn,

doru yola gelmelerini ne kadar istesen de phesiz Allah;


sapkl tercih edenleri doru yola iletmez.
Onlarn hi yardmclar da olmaz.

38.

ONLAR yeminlerinin btn iddetiyle:

Allah len kimseyi diriltemez diye Allaha yemin ettiler.

Hayr diriltecektir.

Bu Onun hak olarak zerine ald bir szdr.


Fakat insanlarn birou bilmezler.

39. Hakknda ihtilf ettikleri eyleri onlara aklamas


ve

o inkrclarn da yalanc kiiler olduklarn bilmeleri iin!

40. Bir eyin olmasn istediimiz zaman,


Bizim szmz sadece ona;

Ol dememizdir, o da derhal olumaya balar.

70
41.

NAHL SURES

16

BLM 6

405

B UNDAN BYLE, (hak ve zgrln kullandndan dolay)

zulme uradktan sonra,

Allahn emri gerei g/hicret edenlere gelince;

Biz onlar dnyada iyi bir ekilde yerletireceiz.

Ahiret mkfat ise daha byktr. Eer bilselerdi!

42. Onlar sabrettiler ve Rablerine gvenmektedirler.


43.

BZ senden nceki alarda,

kendilerine vahyettiimiz baka adamlar da gnderdik.


Eer bilmiyor iseniz,

zikir ehline (daha nce kitap verilenlere) sorun:

44. Apak delilleri ve yazl belgeleri!..


Sana da Zikri/Kuran indirdik ki;

kendilerine indirileni insanlara bildiresin!

Umulur ki, iyice dnrler.


45.

KT tuzaklar kuranlar,

Allahn kendilerini yerin dibine batrmayacandan

ya da azabn kendilerine,

hi ummadklar bir ynden gelmeyeceinden emin midirler?

46. Yahut gezip dolarlarken kendilerini yakalamasndan?


Onlar buna engel olacak deillerdir.

47. Ya da kendilerini bir korku zerinde yakalamayacandan?


phesiz Rabbiniz ok efkatlidir, ok merhametlidir.

48.

YLEYSE onlar,

Allahn yaratt herhangi bir eyi grmediler mi?

Onun glgeleri sadan

ve

soldan srnerek Allaha secde halinde dnp dolar.

49. Gklerde bulunanlar, yeryzndeki canllar


ve

melekler Allaha (sevgi ile/korku ile/isteyerek) secde ederler.


Onlar asla byklenmezler!

406

70

50. stlerindeki Rablerinden korkarlar

NAHL SURES

16

ve

emrolunduklar eyi yaparlar.

51.

BLM 7

A LLAH buyurdu: ki ilh edinmeyin!

O, ancak tek bir lhtr. Yalnzca Benden korkun!

52. Gklerde ve yeryznde ne varsa hepsi Onundur.


Sregelen din de Onundur!

O halde, Allahtan bakasndan m korkuyorsunuz?

53. Size ulaan/sizde olan her nimet Allahtandr.

Sonra, size bir sknt dokunduu zaman feryatla,

yalnz Ona yalvarrsnz.

54. Sonra sknty sizden kaldrd zaman,

iinizden bir grup derhal Rablerine ortak koarlar!

55. Kendilerine verdiimiz nimetlere nankrlk iin

yleyse bir sre yararlann bakalm! Yaknda bileceksiniz.

56. Verdiimiz rzktan hibir ey bilmeyenlere bir pay ayryorlar!


Allaha ant olsun,

uydurmu olduunuz eylerden sorgulanacaksnz!


57.

VE Allaha kzlar isnat ediyorlar!

O; hibir kusuru, eksii olmayandr.

Kendilerine canlarnn ektii ha!..

58. Oysa, onlardan birine kz ocuu mjdelendii zaman,


yz kapkara kesilir, ii fkeyle dolarak...

59. Kendisine mjdelenen eyin etkisiyle, kavminden gizlenir.


Onu zillete katlanarak tutsun mu?
Yoksa onu, topraa m gmsn?

Dikkat edin! Ne kt hkm/karar veriyorlar!

60. Ktlk vasf ahirete inanmayanlarn halidir.


En yce vasf ise Allahndr.

O; stndr, doru hkm/karar verendir.

70
61.

NAHL SURES

16

BLM 8

407

E ER Allah zulmleri sebebiyle insanlar cezalandrsayd,

yeryznde kprdayan hibir canl brakmazd.


Fakat onlar, bir sreye kadar erteler!
lm emirleri geldii zaman ne bir saat geri kalabilirler,
ne de ne geebilirler.
62. Kendilerinin holanmadklar vasflar Allaha malediyorlar;
kendi dilleri de btn gzellikler kendilerinin olacak diye,
yalan sylyor.
Gerekte ise onlara ate vardr
ve
elbette onlar, atee srleceklerdir.

63.

ALLAHa ant olsun,

65.

ALLAH gkyznden bir su indirdi de lmnden sonra

senden nceki toplumlara da eli gnderdik.


eytan, yaptklar ileri kendilerine ssl gsterdi.
O, bugn de onlarn dostudur
ve onlara can yakc bir azap vardr.
64. Biz bu kitab sana;
yalnz onlarn hakknda ihtilf ettikleri eyi onlara aklayasn
ve
inanan bir toplum iin bir yol gsterici
ve rahmet olsun diye indirdik.

66.

yeryzn onunla diriltti.


phesiz ki bunda,
iiten bir kavim iin gerekten bir ibret vardr.

BLM 9

AYVANLARDA da sizin iin elbette bir ibret vardr.


Onlarn karnlarndan size,
yar sindirilmi gdalar ile kan arasndan kan;
iimi kolay, halis bir st iiriyoruz.

408

70

67. Hurmalklarn

NAHL SURES

16

ve

zm balarnn meyvelerinden de hem sarho eden bir iki,


hem de gzel bir besin elde edersiniz!
phesiz bunda,

akln kullanan bir toplum iin gerekten bir ibret vardr.

68. Rabbin bal arsna yle vahyetti: Dalarda, aalarda


ve

insanlarn kurduklar ardaklarda/kovanlarda,


kendine evler edin!

69. Sonra her eit rnden ye...

Rabbinin yollarnda boyun eerek yr!

Onlarn karnlarndan renkleri eit eit bir iecek kar ki,


onda insanlar iin bir ifa vardr.

phesiz bunda,

iyice dnen bir toplum iin gerekten bir ibret vardr.

70.

VE ALLAH sizi yaratt. Sonra sizi ldryor.

inizden kimi de mrn en kt ana ulatrlr ta ki;

birazck bilgiden sonra hibir ey bilmez olur!

phesiz Allah en iyi bilendir, hereye gc yetendir.

71.

BLM 10

A LLAH rzkta kiminizin kiminize stn olmasna izin verdi.


stn olanlar ynettiklerine paylarn vermiyorlar.

Oysa onlar rzkta eit olmaya alsnlar.

Yoksa Allahn nimetine nankrlk m ediyorlar?

72. Allah size, kar cinsinizden eler yaratt.

Elerinizden de size ocuklar ve torunlar verdi!

Sizi temiz eylerden rzklandrd.

yleyken onlar imdi batla inanp da,

Allahn nimetini inkr m ediyorlar?

73. Allah brakp da gklerden ve yeryznden kendileri iin,


hibir eyi rzk olarak vermeye sahip olmayan

ve buna da asla g yetiremeyecek eylere tapyorlar!

70
74.

NAHL SURES

YLEYSE,

16

409

Allaha emsaller/benzerler yaktrmaya kalkmayn!

phesiz Allah bilir, oysa siz bilmezsiniz.

75. Allah u kiiyi rnek verdi:

Bir eye gc yetmeyen bakasnn ynetiminde olan esir/kle,

tarafmzdan kendisini rzklandrdmz o kimse;

ondan gizlice ve aka infak eder/verir/harcar!


imdi bunlar hi eit olur mu?

vg Allaha mahsustur. Ama onlarn birou bilmez!

76. Ve Allah u iki adam da rnek olarak anlatt:

Onlardan birisi dilsizdir, hibir ey yapmaya g yetiremez,


o sahibine/patronuna bir yktr!

Onu nereye gnderse hibir iyilik/hayr getirmez!


imdi o kimse adaletle emreden
ve

dosdoru bir yol zerinde olan kimse ile hi eit olur mu?

77.

BLM 11

G KLERN ve yeryznn gayb Allaha aittir.


Saatin ii/emri ise sadece gz krpmas gibidir.

Veya daha da ksadr. phesiz Allah hereye g yetirendir!

78. Allah sizi annelerinizin karnndan kard,


hibir ey bilmiyordunuz!

Size kulaklar, gzler ve gnller verdi. Belki kredersiniz!

79. Kulara bakmadlar m? Gk boluunda boyun edirilmi!


Onlara havada tutunma zelliini veren Allahtr.

phesiz bunda,

dnen bir topluluk iin gerekten birok dersler vardr.

80. Allah evlerinizi sizin iin bir huzur ve dinlenme yeri kld.
Hayvanlarn derilerinden de hem hicret/g gnnzde,

hem de konup yerletiiniz gnlerde,

hafife tayabileceiniz barnaklar/evler belirledi.

Ynlerinden, yapalarndan

ve tylerinden/kllarndan da bir sreye kadar kullanacanz


giyimlikler-demelikler ve geimlik mal kld.

410

70

NAHL SURES

81. Allah yarattklarndan size glgeler kld.


Dalarda da sizin iin barnaklar meydana getirdi.
(Yaratt maddeler ile) scaktan koruyan giysiler
ve koruyacak zrhlar yaptnz.
Bylece, size zerinizdeki nimetini tamamlyor.
Umulur ki, teslim olup kurtulursunuz.
82.

16

FAKAT, bundan sonra senden yz evirirlerse sana den,

yalnzca ak bir ekilde teblidir/duyurmaktr.


83. Onlar Allahn nimetini bilirler, sonra da onu inkr ederler.
Onlarn ou inkra sapanlardr.

84.
85.
86.

87.
88.

89.

BLM 12

H ER toplumdan bir ahit gnderdiimiz gn,

artk inkrclara izin verilmez.


Ve onlarn zr dilemeleri de istenmez/kabul edilmez.
Zalimler azab grdkleri zaman,
artk onlardan azap hafifletilmez, onlara sre de verilmez.
Ortak koanlar, ortaklarn grdkleri zaman, dediler ki:
Rabbimiz!
Senin yerine yalvarm olduumuz ortaklarmz ite bunlardr!
Ama onlar da kendilerine u sz syleyecekler:
phesiz siz yalanclarsnz!
O gn Allaha teslim olmulardr.
Uydurup durduklar eyler de kendilerinden kaybolup
gitmilerdir.
nkra sapanlar ve Allahn yolundan evirmi olanlar var ya,
onlara azap stne bir azap daha ekledik.
Bozgunculuk yaptklarndan dolay!

DRLTECEMZ gn;

her toplum iin ilerinden kendilerine kar bir ahit,


seni de bunlarn zerine ahit olarak getireceiz!
Biz kitab sana; hereyi aklayc, teslim olanlara yol gsterici,
rahmet ve bir mjde olmak zere indirdik.

70
90.

91.

92.

93.

94.

95.

NAHL SURES

16

BLM 13

411

EREK U K Allah;
adaleti,
ihsan/iyilii
ve
akrabaya vermeyi emrediyor!
Fuhu/iren ileri, ktl ve azgnl yasaklyor!
Dnp de tutasnz diye, size t veriyor.
(Allah ahit tutarak) szleme yaptnz zaman,
Allah ile olan szlemenizi yerine getirin,
pekitirdikten sonra yeminleri bozmayn!
nk zerinize Allah kefil tutmutunuz.
Muhakkak ki Allah yaptklarnz biliyor.
pliini kuvvetlice bktkten sonra,
bozarak zen bir kadn gibi olmayn!
Yeminlerinizi aranzda bir aldatma arac yapmayn,
bir topluluk dierinden daha gelimitir/kabiliyetlidir diye!
Allah bununla sizi(n ne olduunuz gereini) aa karyor.
Kyamet gn size,
hakknda ihtilf ettiiniz eyleri mutlaka aklayacaktr.
Eer Allah dileseydi (zgr iradenizi elinizden alr),
hepinizi bir tek toplum hline getirirdi.
Bylece Biz; (bozgunculuu) dileyeni sapklkta brakr,
(tevhidi, gvenlii, adaleti) dileyeni de doru yola iletiriz.
Yapm olduunuz eylerden mutlaka sorumlu tutulacaksnz.
Yeminlerinizi aranzda bir aldatma arac yapmayn!
Yoksa salam bastktan sonra ayak kayar!
Allahn yolundan alkoymanz yznden ktl tadarsnz
ve
size byk bir azap dokunur.

YLEYSE,

Allah ile yaptnz szlemeyi/Ona verdiiniz sz,


geici bir ey olan (dnyalk) karlnda deimeyin!..
phesiz Allah katnda olan sizin iin daha hayrldr.
Eer bilirseniz!

412

96. Sizin yannzda bulunan tkenir,

70

NAHL SURES

16

Allahn katnda bulunan ise kalcdr.


Sabredenlerin mkfatlarn,

mutlaka yapm olduklarnn daha gzeli ile vereceiz.

97. Erkek ve kadn,

her kim inanm olarak iyi bir i/yapt iin en iyisini yaparsa,
onu ho bir hayatta yaatrz.

Ve elbette onlara mkfatlarn,

yapm olduklarnn daha gzeli ile veririz.

98.

YLEYSE Kuran okuduun/okuyacan zaman,

kovulmu eytandan hemen Allaha sn (Kuran dn!)

99. Gerek u ki; onun/eytann,

inanan ve Rablerine gvenip dayananlar zerinde,


hibir gc yoktur.

100. Onun gc/hakimiyeti sadece kendisini veli/dost edinenleredir.


O kimseler ki; (eytan), Ona ortak koarlar!

101.

BLM 14

B Z bir ayeti baka bir ayetin yeriyle deitirdiimizde;

-ki Allah ne indireceini daha iyi bilirSen ancak bir iftiracsn dediler.

Hayr, onlarn birou bilmiyor!

102. De ki:

Onu, Ruhl-Kuds (Cebrail), Rabbinden gerek ile indirdi;


inananlar salamlatrmak, teslim olanlara bir yol gsterici
ve

bir mjde olmak zere.

103. phesiz, Biz biliyoruz ki onlar:

Kuran ona ancak bir beer/insan retiyor diyorlar.

Dorudan saparak yneldikleri o kiinin dili yabancdr.


Bu ise, apak Arapa (anladklar) bir lisandr.

104. Allahn ayetlerine inanmayan kiileri elbette Allah,


doru yola ulatrmaz.

Onlara can yakc bir azap vardr.

70

NAHL SURES

16

105. Yalan/iftiray,
yalnzca Allahn ayetlerine inanmayan kiiler uydurur.
te asl yalanclar/iftiraclar onlarn kendileridirler.

106.

KM inandktan sonra, Allah inkr ederse;

413

-kalbi imanla yatm olduu halde zorlanan kimse harikim inkra gsn aarsa (inkr severse),
Allahtan bir gazap, ite onlarn zerinedir.
Onlar iin byk bir azap vardr.
107. Bu, onlarn dnya hayatn ahirete tercih etmelerindendir.
Ve phesiz Allah da,
inkrclar topluluunu doru yola iletmez.
108. te bunlar;
(hak ettikleri iin) Allahn kalplerini, kulaklarn
ve
gzlerini deersiz sayd kimselerdir. te gafiller onlardr.
109. Hi phe yok elbette onlar, ahirette de hsrana urayanlardr.
110. Sonra gerekten Rabbin sknt
ve
ikenceye uratldktan sonra hicret edenlerin ardndan;
cihat eden ve sabredenlerin yanndadr.
phesiz Rabbin bundan sonra onlar,
elbette ok balayandr, ok esirgeyendir.

111.

112.

BLM 15

O GN herkes gelir, kendi nefsini kurtarmak iin urar.


Herkese yaptklarnn tam karl verilir.
Onlara asla hakszlk edilmez.

ALLAH yle bir kenti rnek verdi: Gvenli, huzurlu.

Rzklar her yerden onlara bol bol geliyordu.


Fakat, Allahn nimetlerine nankrlk ettiler.
Bunun zerine Allah o kentin halkna alk
ve
korku elbisesini giydirdi/tattrd, yaptklarndan dolay!

414

113. Ant olsun,

70

NAHL SURES

16

onlara kendilerinden bir eli geldi ama onu yalanladlar.


Bylece, onlar zulmlerine devam ederlerken,

azap kendilerini yakalayverdi.

114.

BUNUN iindir ki,

Allahn size verdii rzktan temiz


ve

meru olarak yiyin/paynz aln.

Allahn nimetine kredin.

Eer, yalnzca Ona ibadet/kulluk ediyorsanz.

115. O size ancak; ly,


kan,

domuz etini
ve

Allahtan bakasnn adna kesilenleri haram kld.

Ancak kim mecbur kalrsa,

saldrmadan ve snr amadan yiyebilir.

phe yok ki Allah; balayandr, esirgeyendir!

116. Dillerinizin yalan yere nitelemesinden dolay,


u helaldir, u haramdr demeyin.

O zaman, Allaha kar iftira atm olursunuz.

phesiz ki, Allaha kar yalan uyduranlar,

kurtulua ulaamazlar.

117. Bu, birazck geinmedir/menfaatlenmedir


ve

sonra onlar iin ackl bir azap vardr.

118. ANA anlattklarmz bundan nce,

Yahudi olan kimselere de haram klmtk.


Biz onlara zulmetmedik,

fakat onlar, kendi kendilerine zulmediyorlard.

119. Sonra gerekten Rabbin; bir cehalet sonucu ktlk ileyip,


sonra bunun ardndan tvbe edip

ve

durumlarn dzeltenleri takdir eder.

70

NAHL SURES

16

phesiz ki Rabbin,
bundan sonra elbette balayandr, esirgeyendir.

120.

415

BLM 16

EREK U K,
brahim birleyerek gnlden Allaha boyun een bir toplumdu.
Ve asla Allaha ortak koanlardan deildi!
121. Onun nimetlerine kredici idi; O, onu semi
ve
dosdoru bir yola iletmiti.
122. Ona dnyada bir iyilik verdik,
elbette o, ahirette de iyilerdendir.
123. Sonra da sana vahyettik:
Allah birleyerek brahimin milletine/dinine uy!
O, ortak koanlardan deildi/olmad!
124. Cumartesi ancak onda ayrla den kimselere farz klnd.
Elbette Rabbin kyamet gn aralarnda,
ayrla dtkleri ey hakknda hkmn verecektir.

125. ( TN NSANLII) Rabbinin yoluna,


hikmet ile/akl ve bilim nda ve gzel t ile davet et/ar!
Ve onlarla mcadeleni en gzel ekilde (bilim ile) yrt!
Elbette Rabbin kendi yolundan sapan kimseleri en iyi bilendir,
doru yolda olanlar da en iyi bilendir.
126. (Ey mminler!)
Eer (size zulm/hainlik edenlere) ceza verecekseniz,
ancak size yaplann misli/dengi/ayns ile karlk verin.
Eer sabrederseniz (af yolunu tutarsanz),
elbette ki bu sabredenler iin daha hayrldr/iyidir.
127. Sabret!
Senin sabrn, ancak Allahn yardm iledir.
Onlar iin zlme.
Kurduklar tuzaklardan dolay da kayg duyma!
128. phesiz ki Allah korunup saknanlarla beraberdir.
Ve onlar ki, iyilik edenlerdir.

416

71

NUH SURES

71

NUH SURES

ni Sras: 71 Mushaf Sras: 71 Mekki Sure 28 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

PHESZ Biz Nuhu,


Kendilerine ac bir azap yetimeden nce, halkn uyar diye
kavmine gnderdik.
Dedi ki: Ey kavmim! Ben, sizin iin apak bir uyarcym.
Allaha kulluk edin, Ondan saknn ve bana uyun ki;
gnahlarnz balasn ve sizi, bir sreye kadar ertelesin.
Allahn emri geldii zaman,
kesinlikle ertelenmez, ne olurdu bilmi olsaydnz!

ED K: Rabbim! Ben kavmimi gece-gndz davet ettim.


Benim davetim ancak onlarn kalarn artrd.
Dorusu ben onlar,
kendilerini affedip balaman iin her davet ediimde,
onlar parmaklarn kulaklarna tkadlar,
giysilerine brndler ve direndiler.
Byklendike byklendiler!
Dorusu ben onlar ak ak ardm.
Sonra onlara,
hem iln ederek/aktan syledim/teblide bulundum,
hem de herbirine ayr ayr syledim.
Rabbinizden balanma dileyin;
phesiz O, ok balaycdr dedim.
Ta ki; size, gkten bol yamur gndersin.
Sizi mallarla ve ocuklarla desteklesin.
Size baheler versin, sizin iin nehirler aktsn.
Size ne oluyor ki;
Allahtan bir vakar/byklk ummuyorsunuz?
Oysa O, sizi aamadan aamaya geirerek yaratmtr.

71

NUH SURES

15. Grmediniz mi?

417

71

Allah yedi kat g nasl uygun tabakalar halinde yaratmtr?

16. Bunlar iinde Ay yansyan bir nur/k yapm,


Gnei de (aydnlatc) bir lmba klmtr.

17. Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirdi.


18. Sonra sizi yine oraya dndrr
ve

bir karla mutlaka yeniden karr.

19. Allah yeryzn sizin iin bir sergi yapmtr.

20. yle ki onda, geni yollar edinip dolaabilesiniz diye!

21.

N UH dedi ki:

BLM 2

Rabbim! Onlar bana isyan ettiler; mal ve ocuklar,


kendisine kayptan baka bir ey artrmayan

bir kimseye uydular!

22. Ve ok byk tuzaklar kurdular!

23. Dediler ki: Sakn ilhlarnz brakmayn.


Ve sakn brakmayn;

ne Veddi (ak tanrsn),

ne Suv (nesli verdii sanlan putlar),


ne Yeusu (yamur tanrsn),
ne Yeku (kuvvet tanrsn)
ve

ne de Nesri (gk tanrsn).

24. Onlar birok kimseleri saptrdlar.

Sen de zalimlere aknlktan baka bir ey artrma!

25. Hatalarndan dolay bouldular ve atee sokuldular.


Allahtan baka yardmclar da bulamadlar.

26.

NUH dedi ki: Rabbim!

Yeryznde inkrclarn tten tek bir ocan brakma!

27. nk, Sen onlar brakrsan kullarn saptrrlar.


Ve onlar dourduklarn;

sulu, kfir bir kii olarak yetitiriyorlar!

418

71

NUH SURES

71

28. Rabbim!
Beni, anam-babam ve inanm olarak evime giren kimseyi,
gereklere inanan erkekleri
ve
gereklere inanan kadnlar bala.
Hain zalimlerin ise, ancak ykmlarn artr!

72 BRAHM SURES 14

419

BRAHM SURES

ni Sras: 72 Mushaf Sras: 14 Mekki Sure 52 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

Elif, Lm, Ra.

S ANA/(SZE) bir Kitap indirdik ki;

Rablerinin izniyle insanlar karanlklardan aydnla karasn[z],


2.

gl, vgye lyk olann yoluna (nderlik edesin[z]).


O Allah ki; gkyznde

ve yeryznde ne varsa, hepsi Onundur.

Gerei kabul etmeyen/kfirlerin ekecekleri var,

3.

etin bir azaptan dolay!

Onlar, o kimseler ki; dnya hayatn ahirete tercih ederler,


Allahn yolundan evirirler/alkoyarlar
ve

o yolu kartrmak/eriltmek/saptrmak isterler!


te onlar, uzak bir sapknlk iindedirler.

4.

BZ HER RASL/ELY,

mutlaka kendi kavminin diliyle gnderdik ki,


onlara iyice aklasn.

Bundan sonra Allah;

(sapkl) isteyen/dileyen kimseyi sapklnda brakr,

(hidayeti/doru yolu) isteyen kimseyi de doru yola iletir.

5.

O gldr, doru hkm/karar verendir.

Ant olsun, Musay ayetlerimizle:

Kavmini karanlklardan aydnla kar ve onlara,


Allahn (zorlu) gnlerini hatrlat! diye gnderdik.

phesiz bunda,

ok sabreden, ok kreden herkes iin ibretler vardr.

420
6.

72 BRAHM SURES 14

Hani o zaman, Musa kavmine demiti ki:

Allahn zerinizdeki nimetini hatrlayn.

Hani bir zaman sizi Firavun ailesinden/hanedanndan kurtard.


Onlar, size azabn en ktsn reva gryorlar;

oullarnz boazlyorlar ve kadnlarnz sa brakyorlard.


Rabbinizden izin verilmi bir bel (aa karlma),

hem de byk bir bel (aa karlma cezas) vard!

7.
8.

BLM 2

H ATIRLAYIN, Rabbiniz yle ilan etmiti/buyurmutu:


Eer krederseniz elbette size artrrm.

Eer nankrlk ederseniz, elbette azabm pek etindir.

Musa dedi ki: Siz ve

yeryznde bulunanlarn hepsi nankrlk etseniz de,


muhakkak ki Allah; zengindir, vgye lyktr.

9.

SZE, sizden nceki kimselerin haberleri gelmedi mi?


Nuh,
d
ve

Semud kavminin ve onlarn ardndan gelenlerin!


Onlar ancak Allah bilir.

Elileri onlara apak kantlar getirmilerdi;

ama onlar elleri ile o elilerin azlarn kapattlar ve dediler ki:

Gerekten biz, ona gnderilen o eyi inkr ettik,


bizi kendisine ardnz eyden,

kukulu bir phe iindeyiz.

10. Elileri dedi ki: Gkleri


ve

yeryzn var eden Allah hakknda phe olur mu?

Sizi, gnahlarnz balamak iin davet ediyor ve


bir sreye kadar sizi ertelemek istiyor.

Dediler ki: Siz de yalnzca bizim gibi birer insansnz.

Bizi, atalarmzn tapt eylerden evirmek istiyorsunuz.


yleyse, bize apak bir delil getirin!

72 BRAHM SURES 14

421

11. Evet, biz de sizin gibi yalnzca lml birer insanz.


Ancak, Allah kullarndan diledii kiiye (rislet) ltfeder.
Allahn izni olmakszn,
(risletten) size bir delil getirmemiz mmkn deildir.
nananlar Allaha gvensinler.
12. Allaha gvensizlik duymamz bize yaramaz;
bizlere hidayet/doruya iletici yollarmz gstermi iken!
Elbette, bize yaptnz eziyetlere sabredeceiz/katlanacaz.
Gvenenler, yalnz Allaha gvensinler.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

BLM 3

NKR EDENLER, elilere dediler ki:


Ya mutlaka sizi vatanmzdan karrz
ya da mutlaka dinimize dnersiniz.
Rableri onlara yle vahyetti:
Kesinlikle, zalimleri/hainleri helk edeceiz.
Muhakkak ki onlarn ardndan oraya/o yere sizi yerletireceiz.
te bu, makammdan ve uyarmdan korkan iindir.
Ve (eliler) zafer istediler.
Sonunda her inat zorba mahvoldu/hsrana urad!
Ardndan da cehennem vardr, orada irinli bir sudan iirilir.
O irinli suyu yutmaya alr,
fakat onu kolayca yutup boazndan geiremez.
Her yandan ona lm geldii halde, yine de lemez.
Ardndan da daha kaba bir azap vardr.

RABLERNE KARI nankrlk edenlerin misali yledir:

Onlarn yaptklar iler;


frtnal bir gnde rzgrn iddetle savurduu kl gibidir!
Kazandklarndan hibir eyi ele geiremezler!
te, asl uzak sapma budur!

RMEDN M? Allah gkleri ve


yeryzn hak ile/gerek ile yaratmtr.
Dilerse sizi gtrr ve yepyeni bir halk getirir!

72 BRAHM SURES 14

422

20. Bu, Allaha gre g bir i deildir.


21. Hepsi, Allahn huzuruna kacaklar!
Zayflar, byklk taslayan nderlerine diyecekler ki:
phesiz biz size uymutuk.
Allahn azabndan bir ey bizden savabilir misiniz?
(nderleri ise) derler ki:
Allah bize yol gsterseydi, elbette biz de size yol gsterirdik.
imdi szlansak da sabretsek de bizim iin birdir;
bizim iin kap snacak bir yer de yoktur!

22.

23.

BLM 4

/HKM yerine getirildikten sonra, eytan dedi ki:

phesiz ki Allah size gerek olan vadetti,


ben de size vadettim;
ama ben, szmden caydm/yalanc ktm!
Zaten, benim size kar hibir gcm yoktu ki.
Ben sadece sizi ardm, siz de benim arma uydunuz.
O halde beni knamayn; siz, kendi kendinizi knayn.
Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz!
Zaten ben,
daha nce beni Allaha ortak komanz da kabul edemezdim!
phesiz zalimler/hainler iin, ackl bir azap vardr.

NANANLAR ve faydal ii en iyi ekilde (drste) yapanlar,


altlarndan nehirler akan cennetlere konuldular.
Rablerinin izniyle orada srekli kalacaklardr.
Orada onlarn iyilik temennileri; Selmdr.

RMEDN M, Allah nasl bir misal verdi?


Gzel bir sz;
kk sabit
ve
dallar gkyznde olan gzel bir aa gibidir!
25. O, Rabbinin izniyle her zaman meyvelerini verir.
Allah insanlara byle misaller verir; umulur ki, t alrlar.
24.

72 BRAHM SURES 14

26. Kt bir szn rnei ise;


yerin stnden, kknden sklp karlm,
sabit durmas mmkn olmayan kt bir aa gibidir!
27. Allah gereklere inananlar,
dnya hayatnda ve ahirette salam bir szle destekler.
Allah zalimleri ise sapklkta brakr.
Allah dilediini (doruluk ve adaletle) yapandr.

28.

423

BLM 5

LLAHIN nimetini,
nankrlkle deitiren kimseleri grmedin mi?
Onlar, kavimlerini mutsuzluk yurduna kondurdular...
29. Cehennem!..
Ona yaslanrlar.
O, ne kt bir karargah!
30. Allaha eler kotular, Onun yolundan saptrmak iin!
De ki: imdilik elenin.
nk gidiiniz ateedir/varacanz yer atetir.
31.

32.

NANAN KULLARIMA syle: Namaz gerei gibi klsnlar,


kendilerine rzk olarak verdiklerimizden,
gizlice ve aka balasnlar.
inde alveriin
ve
dostluun bulunmayaca gn gelmeden nce.

O ALLAH K; gkleri ve yeryzn yaratt.

Gkyznden bir su indirip,


onunla sizin iin rzk olarak eitli meyveler kard.
Emriyle denizde akp gitmesi iin,
gemileri sizin hizmetinize verdi.
Ve nehirleri de sizin hizmetinize verdi!
33. Srekli grevlerini yapan ikili olarak,
Gnei ve Ay da emrinize verdi.
Yine geceyi ve gndz de sizin hizmetinize sundu.

72 BRAHM SURES 14

424

34. Size, istediiniz eylerden biraz verdi.

Eer Allahn nimetini sayacak olsanz, onu sayamazsnz!


Gerekten insan; pek zalim, pek nankrdr.

35.

BLM 6

H AN BR ZAMAN, brahim demiti ki:


Rabbim, bu blgeyi gvenli bir yer kl!

Beni ve ocuklarm putlara kul olmaktan uzak tut!

36. Rabbim! Gerekten insanlardan birou, onlarla saptlar.


Bundan byle, kim bana uyarsa, ite o bendendir.

Kim bana isyan ederse/kar gelirse,

artk Senin (merhametine kalmtr).

phesiz Sen; ok balayan ve ok esirgeyensin!

37. Rabbimiz! Ben, ocuklarmdan bir ksmn,


Beyt-i Muharreminin/Kbenin yannda,

ekin bitmez (orak) bir vadiye yerletirdim.


Ey Rabbimiz! Salat/Namaz,

(ayetleri anlayarak, srekli ve bilinli olarak) yerine getirsinler!


Bundan byle insanlardan bir ksmnn gnllerini
onlara ynelt!

Onlar eitli rnlerle rzklandr, umulur ki krederler!

38. Rabbimiz!

phesiz Sen, gizlediimizi ve aa vurduumuzu bilirsin.

Ne yeryznde, ne de gkyznde,
hibir ey Allaha gizli kalmaz!

39. htiyarlmda bana smaili


ve

shak ltfeden Allaha saysz vgler olsun!

phesiz, Rabbim duay iitendir.

40. Rabbim! Bana, namaz srekli klmamda yardmc ol,


soyumdan olanlara da!..

Rabbimiz! Duam kabul buyur!

41. Rabbimiz! Beni, annemi-babam


ve

gereklere inananlar bala, hesabn grlecei gn!

72 BRAHM SURES 14
42.

BLM 7

425

S AKIN Allah zalimlerin yaptklarndan habersiz sanma!

Sadece onlar,
dehetten gzlerin dar frlayaca bir gne erteliyor!
43. O zaman balarn dikerek koarlar,
baklar kendilerine dnmez, yrekleri de sanki bombotur!

44.

47.

BUNUN NDR K sakn Allah,

NSANLARI, kendilerine azabn gelecei u gnden uyar;


o gn zulmedenler der ki: Rabbimiz!
Yakn bir sreye kadar bizi ertele de Senin arna uyalm,
elilere tabi olalm!
Siz daha nce de kendiniz iin; hibir ykm yoktur diye,
yemin etmemi miydiniz?
45. Siz, kendilerine zulmedenlerin yurtlarnda yerlemitiniz!
Onlara kar ne yaptmz aka grdnz.
Size rnekler de vermitik.
46. Gerekten onlar tuzaklarn kurmulard.
Oysa onlarn tuzaklar/planlar Allahn bilgisi dahilindeydi;
velev ki tuzaklar dalar yerinden oynatacak olsa bile!...
elilerine verdii szden cayar sanma!
phesiz Allah; daima stndr, intikam alandr.

48.

O GN yeryz, bakasyla deitirilir. Ve gkler de...

52.

TE BU btn insanla bir duyurudur: Bununla uyarlsnlar,

Btn insanlar; O tek, hkim Allahn huzurunda dururlar.


49. O gn sulular,
birbirlerine bal zincirlere vurulmu olarak grrsn!
50. Gmlekleri katrandandr, yzlerini ate kaplamaktadr!
51. Bylece Allah herkese kazandklarnn karln verir!
Muhakkak ki Allah hesab abuk grendir.

O Allahn, Tek lh/Kainatn mparatoru olduunu bilsinler


ve temiz dnce/akl sahipleri de dnp t alsnlar!

426

73

ENBYA SURES

21

ENBYA SURES

ni Sras: 73 Mushaf Sras: 21 Mekki Sure 112 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.

NSANLARIN hesaplar yaklat,

oysa onlar hl gaflet iinde yz evirmektedirler.

Rablerinden kendilerine gelen her yeni uyary/d,

ancak alay konusu ederler!

Onlarn kalpleri/gnlleri hep elencededir/ilgisizdir...


Zulmedenler gizlice yle fsldatlar:

Bu, sadece sizin gibi bir insan deil mi?

Yoksa siz, gz gre gre bir byye mi kaplacaksnz?

4.

O dedi ki: Benim Rabbim, gkyznde

5.

Ama onlar dediler ki: Bunlar karmakark bo dlerdir;

6.
7.

ve

yeryznde (sylenen) her sz bilir. O iitendir, bilendir.

hayr onu kendisi uydurdu. Yok yok, o bir airdir!

Haydi bize, ncekilere gnderildii gibi bir mucize getirsin!

Bunlardan nce (mucizeyi grp iman etmeyen ve) helk ettiimiz


hibir kent halk inanmamt.

imdi (mucizeden dolay) bunlar inanacaklar m?

Biz senden nce de,

vahyettiimiz adamlardan bakasn gndermedik.

Haydi zikir ehline (Tevrat, Zebur ve ncili bilenlere) sorun.


8.
9.

Eer (o kitaplar okumay) bilmiyor iseniz!..

Biz onlar, yemek yemeyen cesetler yapmadk!

(Onlar dnyada), lmsz/ebedi kalc da deillerdi.

Sonra,

onlara verdiimiz szde sadk kaldk/sz yerine getirdik;

onlar ve dilediklerimizi (onlarla birlikte inananlar) kurtardk,


ar gidenleri de imha ettik.

73

ENBYA SURES

21

10. ( Y NSANLAR!) Gerek u ki;

size iinde dnz bulunan bir kitap indirdik.


Hl aklnz kullanarak inanmyor musunuz?

11.

BLM 2

O YSA BZ, halk zulmeden nice kentleri krp geirdik!

Onlardan sonra da,

dierlerini baka bir topluluk olarak ina etmiizdir.

12. Azabmz hissettikleri zaman,

hemen oradan hzlca kayorlard!

13. Bouna kamayn!

inde martldnz lks hayata ve evlerinize dnn!


nk sorgulanacaksnz.

14. Dediler ki:

Yazklar olsun bize! Gerekten biz zulmedenlerdendik.

15. Bu homurdanlar srp giderken,

Biz onlar biilmi ekin gibi yaptk, snp gittiler.

16.

BR DE (unu bilin ki) Biz; gkyzn,

yeryzn ve ikisi arasnda bulunanlar;


bir oyun, bir elence olarak yaratmadk!

17. Biz, eer bir elence edinmek isteseydik,


elbette onu kendi katmzdan edinirdik.

Eer yapacak olsaydk, byle yapardk.

18. Hayr,

Biz hakk/gerei/doruyu yalann/batln zerine atarz da,


onun beynini paralar,

bir de bakarsn ki, derhal can kmtr/yok olup gitmitir!


Yazklar olsun size!

Allaha yaktrdnz yalan/yanl nitelemelerden dolay.

19. Gklerde ve yeryznde kim varsa, Onundur.


Onun katnda bulunanlar,

Ona kulluk hususunda byklenmezler ve enmezler.

20. Gecede ve gndzde tesbih/kulluk ederler, hi aksatmazlar.

427

428
21.

73

ENBYA SURES

YOKSA onlar yeryznden birtakm ilhlar edindiler de,

21

onlar m lleri tekrar diriltecekler?

22. Eer gkte ve yerde Allahtan baka ilhlar olsayd,


bu iki alem de bozulup gitmiti.

Arn sahibi Allah onlarn yanl nitelendirmelerinden ycedir!

23. O, yaptndan sorulmaz, oysa onlar, sorguya ekilirler!


24.

YOKSA Ondan baka ilhlar m edindiler?


De ki:

Haydi kesin delilinizi getirin.

te, benimle beraber olanlarn delili/d/kitab


ve

benden ncekilerin kitab/d/delili!

Aksine; onlarn birou gerei bilmiyorlar.

Onlar yz eviriyorlar.

25. Senden nce, hibir eli gndermedik ki,


ona yle vahyetmi olmayalm:

phesiz ki,

Benden baka lh yoktur, yleyse Bana kulluk edin.

26.

DEDLER K:

Rahmn ocuk edindi.

O, (bundan) mnezzehtir/ycedir/uzaktr!

Hayr, ama onlar ikram olunmu/deerli birtakm kullardr;

27. onlar Allahn sznn nne gemezler


ve

Onun emriyle hareket ederler.

28. Allah onlarn nlerinde ve arkalarnda ne varsa, bilir.


Allahn raz olduu kimseden bakasna

araclk/ahitlik/efaat edemezler.

Onlar, Onun korkusundan saygyla titrerler.

29. Ve eer onlardan (iddia ettikleri melek veya elilerden) biri:

Onun (Allahn) yan sra, ben de bir ilahm diyecek olsayd,


mutlaka onu cehennemle cezalandrrdk.

(nk) Biz, zalimleri byle cezalandrrz.

73
30.

ENBYA SURES

21

BLM 3

P EK inkr edenler grmediler mi ki; gkler

429

ve
yeryz (balangta) tek
ve
bitiik/gaz halinde/bir btn idiler de Biz onlar ayrdk!
Canl olan hereyi sudan yarattk!
Hl inanmyorlar m?
31. Yeryznde onlar iin sarslmasnlar diye sabit dalar oturttuk.
Ve orada geni geni yollar atk,
doru gidebilsinler/yollarn kolayca bulabilsinler diye.
32. Gkyzn korunmu bir tavan yaptk.
Onlar ise Onun ayetlerinden yz evirmektedirler.
33. Geceyi ve gndz,
Gnei ve Ay yaratan Odur.
Her biri, kendisi iin belirlenmi bir yrngede akar durur!

34. ( Y EL, sana inanmayanlara hatrlat ki);


Biz senden nce hibir insana lmszlk vermedik!
imdi, eer sen lrsen, onlar ebed mi kalacaklar?
35. Her can/nefis lm tadacaktr!
Size aa karc ve yaptklarnzn karl olarak;
ktln de iyiliin de (size dokunmasna) izin veriyoruz!
Ve sonunda Bize/huzurumuza dndrlrsnz.
36. O inkra sapanlar seni grdkleri zaman,
seni ancak alaya alrlar:
lhlarnz diline dolayan kii bu mu?
Oysa onlar Rahmnn dn inkr edenlerdir.
37. nsan acelecidir!
Ben size ayetlerimi(n iret ettii gerekleri) gstereceim.
imdi (yarglanma/din/hesap/ceza gn iin) acele etmeyin!
38. Diyorlar ki:
Eer, doru szller iseniz bu sz ne zamandr?
39. nkr edenler,
atei yzlerinden ve srtlarndan savamayacaklar,
yardm da edilmeyecekleri gereini bir bilselerdi!

430

73

ENBYA SURES

21

40. O, onlara aniden gelir ve onlar akna evirir!


Sonra onu geri eviremezler. Kendilerine mhlet de verilmez.
41. Ant olsun, senden nceki elilerle de alay edildi.
Ancak onlarla alay eden kimseleri,
kendisiyle alay ettikleri ey kuatverdi!

42.

BLM 4

D E K: Gece ve gndz sizi,

Rahmandan (uzakmamanz sebebiyle Ondan) kim koruyabilir?


Aksine onlar yine de Rablerinin uyarsndan yz evirmekteler.
43. Yoksa onlarn,
kendilerini Bizden engelleyerek koruyacak ilhlar m var?
Onlar kendilerine bile g yetiremezler.
Tarafmzdan onlara sahip klmaz.
44. Aksine Biz onlar
ve atalarn faydalandrdk/nimetlerle yaattk.
Hatta, o mr kendilerine uzun geldi!
Fakat bu insanlar grmyorlar m;
yeryzn, topra/kara parasn ularndan eksilttiimizi!..
imdi, stn gelen onlar mdr?
45.

E K: Ben sizi ancak vahiyle uyaryorum,


ama sarlar, uyarldklar zaman ary iitmiyorlar.
46. Eer onlara, Rabbinin azabndan ufak bir esinti dokunuverse;
Eyvah bizlere, gerekten biz, zalim kimselermiiz derler.

47.

IYAMET/DRL gn iin adalet terazileri kurarz.


Artk hibir nefse zulm/hakszlk edilmez.
Eer (yaplanlar) bir hardal tanesi arlnca da olsa,
onu getiririz (ortaya koyarz).
Hesap grenler olarak, Biz yeteriz!

48.

E GEREK U K Biz Musaya ve Haruna,


Furkan (gerekle yalan ayrdedici zellii olan) verdik;
korunup saknanlar iin bir k ve bir t olarak...

73

ENBYA SURES

21

49. Onlar grmeden Rablerinden korkarlar

431

ve onlar kyamet saatinden ileri rpermekte olanlardr.

50. te bu da (sizin iin) ona indirdiimiz mbarek bir ttr.


imdi siz onu inkr m ediyorsunuz?

51.

V E GEREK U K,

BLM 5

Biz (Musadan) ok daha nce brahime de,


doru yolu bulma yetisi vermitik.

Biz onu ok iyi biliyoruz.

52. Hani, babasna ve halkna dedi ki: Karsnda durup,


nlerinde eildiiniz u temsil heykeller nedir?

53. Biz, atalarmz bunlara tapclar olarak bulduk dediler.

54. Dedi ki:

Ant olsun, siz ve atalarnz apak bir sapklk iindesiniz.

55. Dediler ki: Sen bize gerei mi getirdin?

Yoksa, sen bizimle oyun oynayanlardan msn?

56. Hayr! (Sizinle oyun oynamyor ve elenmiyorum) dedi.


Rabbiniz gklerin ve yeryznn Rabbidir.

Onlar O yaratmtr. Ben buna (geree) ahitlik edenlerdenim.

57. Allaha yemin olsun ki, arkanz dnp gittikten sonra,


putlarnza mutlaka bir tuzak kuracam!

58.

SONUNDA, onlar parampara etti.

Ancak onlarn en byn brakt ki,

onlar belki ona mracaat ederler, diye!

59. Dediler ki: Bunu ilhlarmza kim yapt?

phesiz ki o, zalimlerden/hainlerden birisidir.

60. Onlar diline dolayan bir gen iittik,

kendisine brahim deniliyormu dediler.

61. (Dierleri) dediler ki:

Derhal, onu insanlarn gzleri nne getirin,


onlar da ahit olsunlar.

62. (brahim yanlarna getirilince ona sordular): Ey brahim!


lhlarmza/tanrlarmza bunu sen mi yaptn? diye.

432

73

ENBYA SURES

21

63. (brahim) dedi ki: Aksine bu ii,


belli ki onlarn u bykleri yapm!
Eer konuurlarsa, en iyisi onlara sorun!
64. Bunun zerine kendi vicdanlarna bavurdular da birbirlerine:
Gerekten siz zalimlersiniz dediler.
65. Sonra, yine eski kafalarna/dncelerine dndler:
Kesinlikle sen de bilirsin ki, bunlar konuamazlar!
66. Dedi ki: O halde, Allah brakp da size fayda
veya
zarar veremeyen eylere mi tapyorsunuz?
67. Yuh size ve Allah brakp ta taptklarnza!
Siz hl aklnz kullanmyor musunuz?
68.

DEDLER K:

72.

ONA shak hediye ettik,

Onu yakn ve bylece ilhlarnza arka kn/yardm edin!


Eer bir i yapacaksanz.
69. Biz de dedik ki: Ey ate! brahime kar serin ve esenlik ol!
70. Ona bir tuzak kurmak istediler.
Biz de kendilerini, hsrana urayanlardan kldk.
71. Onu ve Ltu kurtarp,
iinde lemlere bereketler verdiimiz lkeye ulatrdk!
stelik (shakn ardndan torunu) Yakubu da;
hepsini (toplumlarna) faydal kiiler/salihlerden kldk.
73. Onlar emrimizle doru yolu gsteren liderler/nderler yaptk!
Onlara hayrl iler yapmay,
namaz klmay
ve
zekt vermeyi vahyettik.
Onlar Bize kulluk eden kimselerdi.
74.

E LUTA gelince... Ona da hkm/yarg gc ve ilim verdik.


Onu iren iler yapmakta olan bir kentten kurtardk.
Gerekten onlar;
fask/doru yoldan sapm ktlk topluluu idiler!

73

ENBYA SURES

21

75. Biz onu (Lutu) rahmetimize dahil ettik.


phesiz o, (insanla) yararl/salihlerden biri idi.

76.

433

BLM 6

E NUHU da hatrla!
Hani o, daha nce Bize yalvarmt.
Biz de onun duasn kabul ettik.
Kendisini ve ailesini byk skntdan kurtardk.
77. Ayetlerimizi yalanlayan kavme kar, ona yardm ettik.
Gerekten onlar, ktlk halk olmulard.
Biz de, onlarn tmn boduk.
78.

AVUDU ve Sleyman da (an, ikisinden de bahset).


kisi de ekin hakknda hkm veriyorlard,
hani bir halkn davarlar onun iinde otlatlmt.
Biz de onlarn hkmlerine ahit idik.
79. Biz Sleymana yargy (dava konusunu) iyice (inceden inceye,
derinlemesine) bellettik ve her birine bir hkm/yarg gc
ve
ilim verdik.
Davuda, kularla beraber tesbih eden dalar boyun edirdik.
Biz bunlar yapanlarz!
80. Bir de ona, sizin iin zrh yapma sanat retmitik;
savan iddetinden korusun diye.
Ama, siz kreden kimseler misiniz?

IRTINALI rzgr da Sleymann (hizmetine vermitik);


iinde bereketler yarattmz yere doru,
onun emriyle akp giderdi!
Biz, hereyi bilenleriz!
82. Azl sulu tutuklularn arasndan da onun iin,
dalglk yapa(rak inciler kara)n
ve
bundan baka ilerde alan kimseleri de (emrine vermitik).
Bylece onlar, onun emrinde tutan/koruyan da Bizdik!
81.

434

73

ENBYA SURES

21

83.

VE EYYUBU da... (an ki); hani o, Rabbine yle dua etmiti:

85.

VE SMAL,

87.

VE o balk olaynn kahraman/Znnunu da (burada an).

89.

ZEKERYAYI da... (an ki, onun da kederini gidermitik);

phesiz bu dert, bana dokundu,


Sen merhametlilerin en merhametlisisin!
84. Biz de onun duasn kabul ettik,
kendisinde bulunan sknty kaldrdk.
Ona ailesini
ve
onlarla beraber bir katn/daha fazlasn da verdik.
Katmzdan bir rahmet
ve
ibadet edenler iin bir t olmak zere.

drisi ve Zlkifli de... (hatrla!)


Hepsi de sabredenlerdendi.
86. Onlar rahmetimize dahil ettik/girdirdik.
nk onlar (insanla) yararl/salih/iyi kimselerdendi.
Hani o, kavmine kzarak gitmiti.
Bizim, kendisine g yetirebileceimizi unutmutu.
Nihayet karanlklar iinde (Balina karnnda) yalvard:
Senden baka lh yoktur.
Sen ycesin/eksiklikten uzaksn/Seni tenzih ederim!
Gerekten ben (kendine zulmeden) zalimlerden oldum!
88. Biz de onun duasn kabul ettik
ve
onu gamdan/dertten/kederden kurtardk.
te, Biz inananlar byle kurtarrz!
hani o, Rabbine yalvarmt:
Rabbim!
Beni tek bama (evlatsz) brakma!
(Ben vrissiz kalsam bile),
(geri) Sen, vrislerin en hayrls Sensin!

73

ENBYA SURES

21

90. Onun duasn kabul ettik ve ona Yahyay armaan ettik.


Eini de kendisi iin (ksrln gidererek) iyiletirdik.
Gerekten onlar, iyi ilerde yaryorlard!
Onlar umarak ve korkarak Bize dua ederlerdi.
Ve Bize, iten gelen derin bir sayg gsterirlerdi.

91.

435

E O FFETN KORUMU olan da!..


Biz ona, (sa iin yarattmz) ruhumuzdan fledik.
Onu (Meryemi) ve olunu (say) lemler iin bir ibret kldk!

92. ( Z EY NANANLAR), gerek u ki;


sizin bu toplumunuz/mmetiniz tek bir mmettir!
Ben de sizin Rabbinizim. yleyse, yalnz Bana kulluk edin!
93. Onlar, emri/dini kendi aralarnda paralara ayrdlar.
Ama hepsi Bize dneceklerdir.

94.

BLM 7

A RTIK kim gereklere inanm olarak uygun iler yaparsa,

o kiinin almasna nankrlk yoktur.


phesiz Biz, onun almasn yazanlarz.
95. Kendisini helk ettiimiz bir lke halknn,
(dnyaya) geri dnp yaamalar haramdr/yasaktr.
Katiyen onlar (dnyaya) bir daha geri dnemezler!
96. Nihayet Yecc ve Mecc seddi aldnda;
onlar her bir tepeden akn ederler!
97. (Yecc Mecc seddinin alyla)
gerek olan sz (kyamet) yaklamtr.
te o zaman inkrc kiilerin gzleri donup kalmtr:
Vah vah, yazklar olsun bize! Biz bundan gaflet iinde imiiz.
Hayr aksine biz zalimlermiiz.
98. Gerekten siz de Allahn dnda kulluk ettikleriniz de,
cehennemin odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz.
99. Eer onlar ilh olsalard oraya girmezlerdi.
Oysa, hepsi orada sonsuz kalacaklardr.
100. Orada, onlar iin bir inleme vardr.
Onlar orada, hibir ey duymazlar.

436

73

ENBYA SURES

101.

105.

VE GEREK U K, Zikirden (Tevrattan) sonra,

21

ARAFIMIZDAN,
kendilerine bir gzellik takdir edilen kimseler,
ite onlar, ondan (cehennemden) uzaklatrlmlardr.
102. Onun uultusunu duymazlar,
canlarnn istedii ey/nimetler iinde sonsuz kalacaklardr.
103. O en byk korku onlar zmez. Melekler, onlar yle karlar:
te bu, vadedilmi olduunuz gndr.
104. O gn, gkyzn toplayp katlarz;
yazl ktlarn tomarlarn/kitabn sayfalarn drer gibi!
lk yaratmaya baladmz gibi onu (insan) yeniden var ederiz.
Bu zerimize (aldmz) bir vaattir.
phesiz Biz, sylediklerimizi/vaatlerimizi yapanlarz.
Zeburda da yle yazmtk: phesiz yeryzne,
(faydal ii en iyi ekilde yapan) iyi kullarm miras olacaktr!
106. phesiz bunda, ibadet eden bir kavim iin,
yeterli bir mesaj/aklama/t vardr.
107. Biz seni, ancak lemlere rahmet/iyilik olarak gnderdik.
108. De ki:
Bana ancak, ilhnzn bir tek lh olduu vahyolunuyor.
imdi siz, teslim olacak msnz?
109. Eer yz evirirlerse, de ki: Ben (bu gerei),
size olduu gibi/dpedz/eit biimde duyurdum.
Tehdit edildiiniz ey yakn mdr, yoksa uzak mdr,
ben bilemem.
110. phesiz O, aa vurduunuz sz de bilir,
gizlediklerinizi de bilir.
111. Bilemem, belki de o (size verilen sre);
sizin iin bir aa karlma
ve
bir sreye kadar faydalanma/geimlik iindir.
112. De ki: Rabbim! (Aramzda) adaletle hkm ver!
Rabbimiz ok merhamet edendir.
Sizin sylediinize (iftiralarnza) kar,
Onun yardmna snlr.

74

MMNUN SURES

23

437

MMNUN SURES

ni Sras: 74 Mushaf Sras: 23 Mekki Sure 118 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.
4.
5.
6.

MNLER baarya ulasnlar!


Onlar ki; namazlarnda (hu ierisindedirler ve
ayetleri anlamyla dnerek) yalnz Ona ynelirler.
Onlar ki, bo ve sama eylerden yz evirenlerdir.
Onlar ki, zekt vermek (madden ve manen huzur bulmak) iin,
(btn gleriyle) alanlardr.
Ve onlar ki; ferlerini/iffetlerini koruyanlardr.
Ancak eleri
ya da (zel evlilik szlemesi yaptklar),
cariyeler[*]/yabanc kadnlar hari!
nk onlar, bunlardan dolay knanmazlar.

[*] Cariye: Vatanda olmayan yabanc kadn ya da kadnlar demektir.

Miras hakk olmayan bu yabanc kadnlarla (cariyelerle) ancak zel


szlemelerle evlilik yaplabilir. Peygamberimizin (sav) Snnetinde,
uygulamalarnda grlyor ki; Cariyeye miras dmyor. Hr kadna
miras dyor. zel szlemelerle yaplan ileme cariyelik deniyor. Kii
ister bu cariyeyi hizmeti olarak altrabilir, isterse cariye de kabul
ederse evlilik yapabilir. Daha sonra bir adam; bu cariyeye miras hakk
tanrsa, o zaman hr kadn konumuna geiyor.
rnein: Bir ngiliz veya bir Fransz bayan Trkiyeye gelse; Trkiyedeki
bir vatandamzla kendi aralarnda (resmi nikah dnda) zel szleme
ile evlense, herhangi bir resmi evlilik olmad iin, bu kii vefat ettii
zaman -mevcut yasalara gre- bu ngiliz veya Fransz bayana mirastan
pay verilmez.

te bu ilemin 14 asr nceki benzerine taraflar, cariyelik diyorlard. Bizim


en son geldiimiz nokta budur (En dorusunu yine de Allah bilir.) Ne
zaman bu evlilik yrrlkteki yasalara gre yasal hale getirildiinde (resmi
nikah akdi yapldnda) cariyelik sona ermi olur ve bundan sonra artk
bu kadnlar hr kadnlar statsnde muamele grrler.

Savata veya barta farketmez; zel veya resmi evlilik szlemeleri


olmadka hibir kimse kadnlara dokunamaz

438
7.

8.
9.

74

MMNUN SURES

23

Kim bunun tesine gitmek isterse ite onlar haddi aanlardr.

Ve onlar ki; emnetlerine ve szlemelerine uyanlardr.


Ve onlar ki; namazlarna zen gstererek,

(namazlarn gerei gibi klp zerine titreyerek) muhafzlk ederler.

10. te, vris olacak olanlar, byleleridir!

11. Onlar Firdevse vris olacak ve orada sonsuz kalacak olanlardr.


12.

TEK GEREK U K; Biz insan,

ilk nce balktan/szme bir amurdan yarattk.

13. Sonra, onu nutfe halinde salam bir karargha yerletirdik.


14. Sonra o nutfeyi alkaya/embriyoya/hcrelere evirdik,
hcreleri/embriyoyu bir inem et yaptk.

Sonra, o et parasn kemiklere evirdik,

bu kemiklere de et giydirdik.

Sonra (onun iin yarattmz ruhumuzu/ruhunu fleyerek),

onu bambaka (akll) bir yaratk olarak ina ettik!

Yaratp biim verenlerin en gzeli olan Allah ne ycedir!

15. Sonra siz btn bunlarn ardndan mutlaka lecek olanlarsnz!

16. Sonra siz kyamet gn elbette diriltilirsiniz!

17. Ant olsun, Biz sizin zerinizde yedi kat yol/gk yarattk;
Biz, yaratmaktan gafil deiliz.

18.

GKYZNDEN bir lyle su indirdik de,

onu yeryznde durdurduk/biriktirdik/kaynak yaptk.

phesiz Biz onu gidermeye de g yetirenleriz.

19. Bylelikle, onunla sizin iin hurma baheleri


ve

zm balar var ettik/yetitirdik;

ilerinde sizin iin birok meyveler vardr


ve

siz onlardan yiyorsunuz.

20. Sina Danda da yetien bir aa yarattk ki,


hem (zeytin)ya() verir
ve

hem de yiyenler iin (zeytin) bir katktr!

21. Hayvanlarda da sizin iin gerekten bir ibret vardr.

74

MMNUN SURES

23

Karnlarnn iindekilerden size (st) iiriyoruz!


Yine onlarda sizin iin daha birok yararlar vardr,
hem de onlardan yiyorsunuz!
22. Ayrca, hem hayvanlarn,
hem de gemilerin zerinde tanrsnz!

23.

24.

25.
26.
27.

28.
29.
30.

BLM 2

439

E YNE, gerek u ki; Nuhu kavmine gnderdik, dedi ki:


Ey kavmim!
Allaha kul olun.
Sizin iin, Ondan baka bir lh yoktur!
Artk korunup saknmaz msnz?
Kavminden inkrc ileri gelenler, dediler ki:
Bu, sizin gibi bir insandan baka bir ey deildir.
Size stn gelmeyi istiyor!
Eer Allah dileseydi, elbette birtakm melekleri indirirdi.
Biz, evvelki atalarmzdan da byle bir ey iitmedik!
Bu, ancak kendisinde mecnunluk bulunan bir adamdr.
Hele, onu bir sreye kadar gzetleyin bakalm!
(Nuh): Beni yalanlamalar karsnda,
bana yardm et Rabbim! dedi.
Biz de ona yle vahyettik: Bizim gzetimimizde
ve
vahyimizle gemiyi yap.
Emrimiz gelip de tandr kaynaynca/sular ykselince,
her cinsten/canldan birer ift ile aileni gemiye bindir.
Onlardan, aleyhlerine (azap) sz gemi olan kimseler hari!
Zulmedenler hakknda Bana yalvarma!
nk onlar, mutlaka boulacaklardr!
Sen ve yannda bulunanlar gemiye yerletiiniz zaman:
Bizi, zalim kavimden kurtaran Allaha vgler olsun! de.
De ki: Rabbim!
Beni kutlu bir inile indir. Sen konuk edenlerin en hayrlssn!
phesiz bunda, bir ok ibretler/dersler vardr.
Gerekten Biz,
yaptklarnzn karln verip sizleri aa karanlarz.

440
31.

74

MMNUN SURES

23

SONRA, onlarn (Ademden Nuha kadarki ilk neslin) ardndan,

baka bir nesil var ettik.


32. Onlara da kendi ilerinden:
Allaha kulluk edin.
Sizin iin, Ondan baka hibir lh yoktur!
Korunup saknmaz msnz? diyen, bir eli gnderdik.

33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

BLM 3

O NUN kavminden inkrc olan,

ahiret bulumasn yalanlayan ve kendilerine,


dnya hayatnda lkse izin verdiimiz ileri gelenler dediler ki:
Bu, sizin gibi bir insandan baka bir ey deildir.
Sizin yediiniz eylerden yiyor ve itiklerinizden de iiyor!
Eer, sizin gibi bir insana itaat ederseniz,
o zaman siz, mutlaka kayba urayanlar olursunuz!
O size; ldnz, toz toprak
ve kemik yn haline geldiiniz zaman kesinlikle,
yeniden dirileceinizi/hayata karlacanz m vadediyor?
Heyhat! Size vadolunan ey ne kadar uzak, ne kadar!
Bizim iin hayat ancak bu dnya hayatmzdr.
Yaarz ve lrz! Biz tekrar diriltilecek deiliz!
Bu adam sadece Allaha kar yalan uyduran bir adamdr!
Ve biz ona inanc deiliz.
Dedi ki: Rabbim!
Beni yalanlamalar karsnda bana yardm et.
(Allah) buyurdu:
Pek yaknda, onlar piman olanlardan olacaklar.
Derken, gerekten korkun bir ses onlar yakalad.
Onlar bir sel sprnts haline getirdik!
O zalimlerin toplumu uzak olsun!

42. ONRA, onlarn ardndan baka nesiller ina ettik!


43. Hibir toplum (azab hak edince) sresini ileri geemez
ve
ne de alnmaz.

74

MMNUN SURES

23

44. Sonra Biz, ard ardna elilerimizi gnderdik.


Her mmete/topluma elileri geldike onu yalanladlar.
Biz de onlar birbiri ardnca mahvettik.
Onlar anlatlan basit ykler/kssalar yaptk!
Artk gereklere inanmayan toplum, Bizden uzak olsun!

45.
46.
47.
48.
49.
50.

E SONRA, Musay ve kardei Harunu,


ayetlerimizle ve apak bir kantla/mucize ile gnderdik;
Firavuna ve ileri gelen adamlarna!
Onlar byklk tasladlar.
Zaten bbrlenen bir topluluk idiler!
Dediler ki: Biz, bizim gibi olan bu iki insana inanr myz?
Bu iki adamn kavmi bize klelik eden(esir)lerken!..
kisini de yalanladlar ve helk edilenlerden oldular.
Kukusuz, Musaya kitab verdik.
Belki doru yolu bulurlar, diye.

ERYEMN olu (say)


ve
annesini de bir ayet/gsterge/iret kldk.
kisini oturmaya uygun, temiz ve sulu bir tepeye yerletirdik!

BLM 4

Z EY ELLER!
Gzel eylerden yiyin ve yaptnz iin en iyisini yapn.
phesiz Ben, yaptklarnz bilmekteyim.
52. Ve phesiz; ite bu sizin mmetinizdir, bir tek mmet!
Ben de sizin Rabbinizim.
yleyse Benden korkup saknn!
53. Derken,
aralarnda dinlerini eitli kitaplara paralayp bldler.
Her cemaat/her grup,
kendi yanlarnda bulunan ile yetinip sevinmektedir!
54. Artk onlar,
bir sreye kadar gafletleri/taknlklar iinde brak!

51.

441

442
55.

74

MMNUN SURES

SANIYORLAR MI K; kendilerine bolca verdiimiz,

23

mal/hammaddeler ve ocuklar ile,

56. onlarn iyiliklerine kouyoruz?

Hayr, onlar farknda olamyorlar.

57.

GEREKTEN Rablerine olan sayglarndan dolay saknanlar,

58. Rablerinin ayetlerine inananlar,

59. Rablerine hi ortak komayanlar,

60. gerekten verdiklerini,

Rablerinin huzuruna dnecekleri dncesi ile,


kalpleri rpererek verenler,

61. ite bunlar;

yaptklar iin en iyisini yaparak birbirleriyle yaranlardr!


Ve onlar,

nde gidenlerdir/nclerdir!
62.

BZ hikimseye kapasitesi/gc dnda bir ey teklif etmeyiz!


Ve katmzda,

(herkesin) gereini syleyen/aklayan bir kitap vardr


ve

onlara zulmedilmez.

63.

AMA inkrclarn kalpleri bundan bir sknt iindedir.


stelik onlarn bunun dnda baz ileri daha vardr;

onlar, o iler iin alanlardr!..

64. Sonunda azgnlam servet sahiplerini,


azap ile yakaladmz zaman,

hemen feryat etmeye balarlar!

65. Bugn feryat etmeyin!

nk artk Bizden size yardm olunmaz!

66. Ayetlerim size okunuyordu,

fakat siz topuklarnzn zerinde geri dnyordunuz.

67. Ona kar byklk taslayanlar olarak,


geceleyin toplanp samalyordunuz!

74

MMNUN SURES

23

68.

ONLAR szn/ayetlerini iyice dnmediler mi?

75.

EER Biz onlara merhamet edip de (bu dnyada) stres

443

Yoksa kendilerine evvelki atalarna gelmeyen bir ey mi geldi?


69. Yoksa henz elilerini tanmadlar da,
bu yzden mi onu inkr ediyorlar?
70. Yoksa, onda bir mecnunluk olduunu mu sylyorlar?
Aksine o, kendilerine gerei getirdi.
Oysa onlarn birou, gerek olandan holanmyorlar.
71. Eer hak, onlarn basit arzularna/hevalarna tabi olsayd,
elbette ki; gkler, yeryz
ve
bunlarn iinde bulunanlar kesinlikle bozulup giderdi.
Aksine Biz onlara tlerini getirdik.
Fakat onlar, kendi tlerinden yz evirmekteler.
72. Yoksa sen, onlardan bir vergi/bir cret mi istiyorsun?
Rabbinin creti/vergisi daha iyidir/daha hayrldr.
O, rzk verenlerin en iyisidir/en hayrlsdr.
73. Dorusu sen, onlar dosdoru bir yola davet ediyorsun.
74. phesiz ki, ahirete inanmayan kimseler,
doru yoldan sapmaktadrlar.
ve
skntlarn onlardan kaldrsaydk,
azgnlklarnda bocalayp durmaya devam ederlerdi!
76. Ant olsun, Biz onlar azap ile yakaladk.
Yine de Rablerine boyun emek istemediler!
Yalvarmyorlar da...
77. Nihayet, zerlerine iddetli bir azap geldii zaman,
birden onun iinde akn ve umutsuz kalrlar!

78.

BLM 5

albuki O,
sizin iin; kula, gzleri ve gnlleri yaratandr.
Ne de az krediyorsunuz?
79. Sizi yeryznde yaratp yayan Odur.

444
80.

81.
82.

83.
84.
85.
86.
87.
88.

89.

74

MMNUN SURES

Toplanp Onun huzuruna gtrlrsnz.


Odur hayat veren ve ldren!
Gece ile gndzn deimesi de,
Ona aittir/Onun tabiat kanunudur.
Hl aklnz kullanmyor musunuz?
Aksine, ncekilerin sylediklerinin benzerini sylediler!
Dediler ki: ldmz, toprak
ve
kemik haline geldiimiz zaman m?!
Sahi, biz mi mutlaka yeniden diriltileceiz?
Ant olsun; bize de bizden nceki atalarmza da
ayn tehditte bulunulmutu.
Bu, evvelkilerin masallarndan baka bir ey deildir!
De ki: Yeryz ve iinde bulunanlar kime aittir?
Eer biliyorsanz!
Allaha aittir diyecekler.
De ki: O halde, dnp ders almyor musunuz?
Yine de ki:
O yedi gn Rabbi ve byk Arn Rabbi kimdir?
Allahtr! diyecekler.
O halde, de ki: Peki korunup saknmayacak msnz?
unu da sor: Hereyin mlk ve idaresi elinde olan,
koruyup kollayan
ve
kendisi korunmaya muhta olmayan kimdir?
Eer biliyorsanz!..
Allahtr! diyecekler.
De ki:
O halde, nasl aldatlyorsunuz?

ORUSU, Biz onlara gerei getirdik.


Onlar ise, phesiz yalancdrlar.
91. Allah asla bir ocuk edinmez/edinmemitir!
Onunla beraber hibir lh yoktur!
Eer yle olsayd; her ilh, kendi yarattn alp gtrr,
birbirlerine stn gelmeye alrlard!..
Allah onlarn nitelendirmelerinden uzaktr.

90.

23

74

MMNUN SURES

23

92. Grnmeyeni de, grneni de bilir.


O, onlarn ortak kotuklar eylerden ycedir.

93.

D E K: Ey Rabbim!

445

BLM 6

Eer onlarn tehdit edildikleri eyi bana gstereceksen,


94. beni, o zalim topluluk iinde brakma Ey Rabbim!
95. phesiz, onlar tehdit ettiimiz eyi sana gstermeye,
elbette g yetirenleriz.
96. Sen ktl, en iyi ekilde gider/sav/defet!
Biz, onlarn yaktrdklar eyi ok iyi bilmekteyiz.
97. Ve de ki: Ey Rabbim!
Sana snrm, eytanlarn kkrtmalarndan!
98. Rabbim! Sana snrm,
bana uramalarndan (zihnime kt fikir vermelerinden).
99.

HAYET, onlardan birisine lm geldii zaman:


Rabbim! Beni geriye dndr der.
100. Umulur ki;
orada, terkettiim (dnyada) faydal ileri yapaym!
Hayr hayr! O sadece, onun syledii bo bir laftr.
Onlarn nnde diriltilecekleri gne kadar
engel vardr (geri dn yasaktr).

101. URA flendii zaman,


artk o gn aralarnda soy-sop yaknl yoktur
ve birbirlerine de soramazlar.
102. Kimlerin tartlar ar gelirse, ite onlar kurtulmu olanlardr.
103. Kimlerin tartlar hafif gelirse,
ite onlar kendi kendilerini zarara uratanlardr;
cehennemin iinde temelli kalanlardr.
104. Ate yzlerini yalayp geer;
onlar orada dileri akta (yanm yzle) srtanlardr!
105. (Ve Allah onlara): Ayetlerim size okunuyordu da,
siz onlar yalanlyordunuz, deil mi? (diyecek).

446

74

MMNUN SURES

23

106. Dediler ki: Rabbimiz!


Azgnlmz/ar isteklerimiz bize galip geldi
ve
biz sapknlkta olan bir topluluk olduk.
107. Rabbimiz! Bizi buradan kar.
Eer bir daha (yaptmz ktlklere) dnersek,
artk gerekten biz zalimlermiiz.
108. Allah buyurur: Orada sinin! Bana kar bir ey sylemeyin!
109. Gerek kullarmdan: Rabbimiz!
nandk, artk bizi bala ve bize merhamet et,
Sen merhamet edenlerin en iyisisin diyen bir topluluk vard.
110. Ama siz, onlar (mminleri) alaya almtnz,
yle ki, bu yaptnz sonunda size Beni anmay unutturdu!
Siz onlara (mminlere) glyordunuz!
111. te Ben, elbette bugn,
onlar, sabretmelerine karlk mkfatlandrdm.
phesiz onlar, muratlarna erenlerdir/kazananlardr!
112. (Allah) Yeryznde ka yl kaldnz? dedi.
113. Dediler ki: Bir gn, yahut bir gnn bir ksm kadar kaldk.
Sayanlara sor!
114. (Allah): Siz, pek az bir zaman kaldnz;
ayet bilmi olsaydnz buyurur.
115. Yoksa, sizi bo yere yarattmz m sandnz?
Bize dndrlp getirilmeyeceinizi mi sandnz?

YLEYSE, artk (bilin ki);


O, gerek mlk/imparatorluk sahibi olan Allah pek ycedir.
Ondan baka lh yoktur. Kerim/anl Arn Rabbidir.
117. Kim Allah ile beraber baka bir ilha yalvarrsa,
-kendisi hakknda hibir delili bulunmad haldeonun hesab, Rabbinin yanndadr ancak.
Dikkat edin;
gereklerin zerini rten/gizleyen(kfir)ler kurtulua eremezler.
118. yleyse, de ki: Rabbim! (Beni) bala ve (bana) merhamet et.
nk Sen, merhamet edenlerin en iyisisin!
116.

75

SECDE SURES

32

SECDE SURES

ni Sras: 75 Mushaf Sras: 32 Mekki Sure 30 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.

Elif, Lm, Mim.

K ENDSNDE phe olmayan bu kitabn indirilmesi,

alemlerin Rabbindendir.

Yoksa, onu uydurdu mu diyorlar?

Bilakis o, Rabbinden gelen haktr/gerektir,

senden nce kendilerine uyarc gelmemi olan,


bir kavmi uyarman iin!

Umulur ki, hidayeti/doru yolu bulurlar/kabul ederler!


4.

ALLAH Odur ki; gkleri, yeri


ve

ikisi arasnda bulunan hereyi alt gnde/evrede yaratm,


sonra Ara istiv etmitir (sistem kurmutur).

Sizin iin Ondan baka ne bir koruyucu/veli,


ne de bir efaati/ahit vardr.

5.

yleyse, dnp t almyor musunuz?

O, gkten yere kadar btn ilerin kanunlarn belirler.

Sonra iler, sizin saymnza gre,

bin yl kadar tutan bir gn iinde (genel muhasebe iin),

6.
7.
8.

Ona ykselir/arz edilir!

te, grlmeyeni ve grleni bilen,

hereye gc yeten, merhamet sahibi olan Odur.

O ki, yarattnn tamamn en gzel ekilde yaratt.

Ve insan yaratmaya amurdan balad.

Sonra onun neslinin devam iin soyunu,

basit bir sudan oaltm/devam ettirmitir!

447

448

9.

75

Sonra onu ekillendirdi

SECDE SURES

32

ve (insanlar iin yaratt)

ruhtan fledi (ruhlarn bedenlerine giydirdi).

Sizin iin kulaklar (iitme zellii), gzler (grme zellii)


ve

kalpler (duygusal zekalar) var etti. Ne de az krediyorsunuz!

10. Dediler ki: Biz topran iinde kaybolup gittiimiz zaman,


gerekten biz yeniden yaratlacak myz?

Aksine onlar, Rableriyle karlamay inkr edenlerdir.

11. De ki: Size vekil klnm olan lm melei sizin cannz alr.
Sonra Rabbinizin katna dndrlrsnz.

12.

BLM 2

O ZAMAN bir grsen sulular!

Rablerinin huzurunda balarn ne emiler:


Rabbimiz! Grdk ve duyduk,

yleyse bizi geri dndr de yararl bir i yapalm.

Biz gerekten, kesin inandk.

13. Ve eer, Biz dileseydik/zgr irade vermeseydik,


herkesi zorunlu olarak doru yola getirirdik.

Ancak hak edenler iin, Benim u szm gemitir:


Elbette cinler
ve

insanlardan (su ileyenlerle) cehennemi doldururum.

14. yleyse, tadn!

Bugnnzle karlamay unuttuunuzdan dolay...

phesiz, Biz de sizi unuttuk.

Yaptklarnza karlk, tadn sonsuz azab!

15.

BZM AYETLERMZE ancak, o kimseler inanrlar ki;


onlara hatrlatld zaman secdeye kapanrlar.

Rablerini vg ile tesbih ederler ve byklk taslamazlar!

16. Yanlar yataklarndan uzaklar.

Rablerine korkarak ve umarak yalvarrlar.

Kendilerine verdiimiz rzklardan balarlar.

75

SECDE SURES

32

17. imdi hi kimse amellerine karlk,


onlar iin gizlenmi olan gzler sevincini bilemez!

18.

449

NANAN KMSE yoldan km kimse gibi midir?

(Hi te) eit deildirler!


19. Gereklere inanan
ve
faydal bir ii en iyi ekilde yapanlara gelince;
onlara yapm olduklarna karlk,
meva/barnma/konaklama cennetleri vardr.
20. Fakat yoldan kanlara gelince,
onlarn sna/barna/varaca yer atetir.
Oradan her kmak istediklerinde oraya geri evrilirler
ve onlara:
Haydi, yalanlayp durduunuz o ate azabn tadn denilir.
21. O byk azabn dnda onlara,
en yakn (dnyadaki bel/msbet gibi) azaptan da tattracaz,
belki dnerler diye!
22. Kendisine Rabbinin ayetleriyle t verilip de daha sonra,
onlardan yz eviren kimseden daha zalim kim olabilir?
phesiz, Biz sululardan intikam alcyz.

BLM 3

EREK U K,
Biz vahyi/kitab Musaya (da) vermitik.
yleyse ayn (hakikat) ile karlaacandan kukuya dme!
Biz onu srailoullarna bir yol gsterici kldk.
24. Onlarn ilerinden,
emrimizle doru yola nderlik edenler yetitirmitik!
Sabrettikleri
ve
ayetlerimize kesin inandklar zaman!
23.

25.

PHESZ O Rabbin, kyamet gn aralarnda,


ihtilfa dtkleri eylerde hkmn bildirecektir.

450

75

SECDE SURES

26. Onlara doru yolu gstermedi mi?


Kendilerinden nce yurtlarnda gezip dolatklar,
nice kuaklar imha etmi olmamz!..
phesiz bunda ayetler/dersler vardr.
Yine de dinlemezler mi?
27. Grmediler mi?
Suyu, kuru yerlere sevk ediyoruz da onunla hayvanlarnn
ve
kendilerinin yedikleri ekini karyoruz.
Hl grmyorlar m/grmek istemiyorlar m?

28. ER dorular iseniz, bu zafer ne zamandr? derler.


29. De ki:
Zafer gn, o inkrclara inanmalar fayda vermez!
Onlara, gz bile atrlmaz.
30. yleyse imdi onlar brak
ve
bekle!
Onlar da beklemektedirler!..

32

76

TUR SURES

52

451

TUR SURES

ni Sras: 76 Mushaf Sras: 52 Mekki Sure 49 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

A NT OLSUN Tura (Sina dana),

2.

satr satr yazlm kitaba;

4.

Mamur eve (Kbeye),

3.

5.

6.

7.
8.

yaylm ince deri zerine.

ykseltilmi tavana (gklere).

Kaynayan dalgal denize!

GEREK U K;

Rabbinin (hakedenlere) azab mutlaka gerekleecektir,

onu engelleyecek bir g yoktur.

9.

O gn gk bir alkanla alkalanr,

11.

TE O GN yalanlayanlarn vay haline!

10. dalar bir yry yrr ki...

12. Onlar daldklar bir batakta oyalanp duruyorlar.

13. O gn onlar bir itilile cehennem ateine srklenirler;

14. te yalanlayp durduunuz ate budur!

15. Bu bir sihir midir, yoksa siz mi grmyorsunuz?

16. Ona girin! ster sabredip dayann, yahut ister sabretmeyin,


sizin iin farketmez!

Sadece yapm olduklarnzdan dolay cezalandrlyorsunuz.

17.

PHESZ korunup saknanlar,

cennetlerde ve nimetler iindedirler;

18. Rablerinin kendilerine verdikleriyle neelenip elenerek!


Rableri onlar cehennem azabndan korumutur.

19. Yaptklarnza karlk afiyetle yiyiniz ve iiniz!

452

76

TUR SURES

20. Sra sra dizilmi, gzel koltuklara yaslanmlardr.


Ve Biz onlar gzel gzl arkadalara e kldk!
21.

52

GEREKLERE inananlar

ve
soylar da inanta kendilerine uymu olanlar;
ite Biz onlarn soylarn da kendilerine katmzdr.
Onlara yaptklarndan hibir ey eksiltmemiizdir.
Herkes kazandna karlk bir rehindir!
22. Onlara diledikleri meyvelerden
ve
etten bolca vermiizdir.
23. Orada karlkl bir kadeh tokutururlar ki,
onda ne bir samalama, ne de bir gnaha girme vardr!
24. Onlar iin evrelerinde gencecik hizmetiler dnp dolar;
sanki onlar saklanm inci gibidirler!

25.
RBRLERNE dnerek sorular sorarlar.
26. Derler ki: Dorusu biz bundan nce, yakn evremiz iinde,
korkup rperenlerdik.
27. Allah bize ltfetti ve bizi iliklere ileyen azaptan korudu.
28. phesiz biz, bundan nce yalnz Ona yalvarp yakaryorduk.
nk O iyilii bol, merhameti/ikram ok olandr.

29.
30.
31.
32.
33.

BLM 2

YLEYSE, sen t ver!

nk sen Rabbinin nimeti (vahiy/Kuran) sayesinde,


ne bir khinsin, ne de bir mecnun!
Yoksa:
O, felket zamann gzlediimiz bir airdir mi diyorlar?
De ki: Gzleyin...
phesiz ben de sizinle birlikte gzleyenlerdenim.
Yoksa bunu, akllar m emrediyor?
Veyahutta onlar azgn bir kavim midirler?
Yoksa Onu uydurdu mu diyorlar? Hayr, onlar inanmyorlar.

76

TUR SURES

52

34. Eer iddialarnda doru iseler,


haydi onun benzeri bir sz/sylem retsinler/getirsinler.
35.

YOKSA kendileri nedensiz mi yaratldlar?

44.

AMA ONLAR eer gkten derken bir para grseler:

453

Yoksa kendileri mi yaratandrlar?


36. Yoksa gkleri ve yeryzn onlar m yarattlar?
Aksine onlar kesin inanmazlar.
37. Yoksa Rabbinin hazineleri onlarn yannda mdr?
Yoksa kinata hkmedenler onlar mdr?
38. Yoksa onlarn kendisiyle dinledikleri
bir merdivenleri mi (dinleme cihazlar m) var?
yleyse o dinleyicileri aka bir delil getirsinler!
39. Yoksa kzlar Ona, oullar da size mi?
40. Yoksa sen onlardan bir cret istiyorsun da,
onlar bir borcun arl altnda m kalyorlar?
41. Yoksa grlemeyen onlarn katnda da onlar m yazyorlar?
42. Yoksa bir tuzak m kurmak istiyorlar?
Tuzaa decek olanlar, o nankrlerdir ancak!
43. Yoksa kendilerinin Allahtan baka bir ilhlar m var?
Allah onlarn ortak kotuklarndan mnezzehtir/ycedir!
st ste ylm bulutlardr derler.
45. yleyse brak onlar,
dehete decekleri gnlerine kavuuncaya kadar...
46. O gn tuzaklar, kendilerinden hibir eyi savamaz
ve
onlar yardm da grmezler.
47. phesiz o zulmedenlere bundan baka bir azap da vardr,
fakat onlarn birou bilmezler.
48. Rabbinin kararn/hkmn sabrla bekle!
phesiz sen gzetimimiz altndasn!
Ve (ibadet iin) her kalknda Rabbini vg ile tesbih et/ycelt!
49. Gecenin bir ksmnda
ve
yldzlarn ekildii an, Onu ulula/tesbih et!

454

77

MLK SURES

67

MLK SURES

ni Sras: 77 Mushaf Sras: 67 Mekki Sure 30 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

M UTLAK KTDAR (Kainatn imparatorluu),

kendi elinde (kudretinde) bulunan ne ycedir!


O, hereye kadirdir/gc yetendir.
O ki,
hanginizin daha iyi i/amel yapacan aa karmak
(ve yaptklarnzn karln vermek) iin lm ve hayat yaratt.
O, stndr, ok balayandr.
O ki,
yedi kat gkleri yaratmtr.
Rahmnn yaratnda bir aksaklk gremezsin.
Gzn (evrene-etrafna) evir de bak,
bir bozukluk/atlak gryor musun?
Sonra, gzn tekrar tekrar evir (bak);
gz sana geri dner, bitkin ve mitsiz bir halde!
Ant olsun, Biz dnya gn lmbalarla donattk;
onlar eytanlar iin kovma aralar kldk,
onlara lgn azab hazrladk.

CEHENNEM AZABI, Rablerini inkr edenler iindir.

Ne kt dn yeridir o!..
Oraya atldklar zaman,
onun kaynarken kard korkun homurtusunu iitirler;
neredeyse fkesinden atlayp paralanacak!
Her bir gruh oraya atldka, onun bekileri onlara:
Size bir uyarc gelmedi mi? diye sorarlar.
Derler ki: Evet, tabi ki bize uyarc geldi ama biz yalanladk.
Allah hibir ey indirmemitir,
siz byk bir sapklk iindesiniz! dedik.

77

MLK SURES

67

10. Dediler ki:


Eer dinleseydik
veya
aklmz altrsaydk lgn atein halk iinde olmazdk.
11. Bylece, gnahlarn itiraf ettiler.
lgn atein halk uzak olsun!

12.
13.

455

PHESZ, gizlide Rablerine saygl olanlar var ya;


onlara bir balanma ve byk bir mkfat vardr.

STER sznz gizleyin, ister onu aa vurun;


phesiz ki O, gslerin zn bilendir.
14. O yaratan bilmez mi hi?
Hereyi inceden inceye bilendir, hereyden haberdar olandr.

15.

BLM 2

O SZE, yeryzn boyun eer ekilde yapt.

Haydi onun srtlarnda dolan ve Onun rzkndan yiyin.


Sonunda dn Onun katnadr.
16. Emin mi oldunuz?
Gkte olan(Allah)n sizi yere batrmayacandan!
O zaman bakarsn ki, yer alkalanyor.
17. Yoksa gkte olann,
zerinize ta yadran frtnay gndermeyeceinden
emin mi oldunuz?
O zaman, uyarm naslm bileceksiniz!
18. Ant olsun, onlardan ncekiler de yalanladlar.
Fakat Beni inkr etmek naslm?
19.

STLERNDEK kular grmezler mi?


Sra sra ve kanat rparak szlen...
Onlara, Rahmndan bakas bu zellii vermedi.
phesiz O, hereyi grendir.
20. Rahmna kar size yardm edecek olan ordunuz kimdir?
nkrclar ancak bir aldan/gurur iindedirler.

456

77

MLK SURES

67

21. Eer O, rzknz keserse/yaratmazsa,


sizlere rzk verecek olan kimdir?
Bilakis onlar azgnlk ve nefret iinde inatla direnmektedirler.
22.

ARTIK bir dnn!

23.

DE K: Odur ancak sizi yaratan;

Yzst kapanarak yryen kimse mi doru, yoksa;


dosdoru bir yol/cadde zerinde dmdz yryen mi?

size kulaklar,
gzler ve gnller veren!
Ne de az krediyorsunuz!
24. De ki: Sizi yeryznde yaratan/oaltp yayan Odur.
Ve toplanp Onun huzuruna gtrlrsnz.

YORLAR K:
Eer doru szller iseniz, bu sz ne zamandr?
26. De ki: O bilgi, ancak Allah katndadr.
Ben sadece, apak bir uyarcym.
27. Onu yakndan grdkleri zaman,
inkr edenlerin yzleri ktleti:
steyip armakta olduunuz ey, ite budur! denildi.
25.

E K: Baksanza/grdnz m/syleyin bana:


Allah beni
ve
benimle birlikte olanlar helak etse/imha etse
veya
bize merhamet etse acaba bu durumda inkrclar,
can yakc azaptan kurtaracak olan kimdir?
29. De ki: O, Rahmndr (iyilii sonsuzdur).
Biz Ona inandk ve Ona gvendik.
Yaknda, kimin apak bir sapklkta olduunu bileceksiniz.
30. De ki: Baksanza/syleyin bana,
eer suyunuz, yerin derinliine/dibine ekilse,
size kim temiz bir akar su kayna getirebilir?
28.

78

HAKKA SURES

69

457

HAKKA SURES

ni Sras: 78 Mushaf Sras: 69 Mekki Sure 52 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

G EREKLEEN!

Nedir o gerekleen?
Gerekleenin ne olduunu nerden bileceksin?

O AN FELAKET, Semud ve d yalanladlar.

Bu yzden Semud kavmi grleyen bir sesle imha edildi!


da gelince onlar da uultulu,
azgn bir kasrga ile imha edildiler!
Onu zerlerine yedi gece ve sekiz gn kesintisiz sald;
yle ki, orada o kavmi yere yklm olarak grrsn.
Sanki onlar kkten sklm/ii bo hurma ktkleridirler!
imdi onlardan hi geri kalan bir ey gryor musunuz?

FRAVUN, ondan ncekiler ve altst olmu kentler halk;

hep ayn hatay ilediler.


10. Rablerinin elisine isyan ettiler.
O da kendilerini iddeti gittike artan bir yakalayla yakalad!
11. phesiz Biz, (Nuh tufan srasnda)
su azp kprd/tat zaman sizi,
o akp gidenin iinde tadk.
12. yle ki, onu sizin iin bir hatrlatma yapalm
ve
kavrayabilen kulaklar da onu kavrasn!

13. URA tek bir frle frld zaman,


14. yeryz
ve
dalar kaldrlp da tek vurula birbirlerine arpld zaman,

458

78

HAKKA SURES

69

15. ite o gn olacak olan olmutur.


16. Ve gk yarlp paralanacak, nk o gn zayf
ve
gsz decek/sarkacaktr!
17. Ve melekler onun (gn) evresinde onlarn stnde de o gn;
sekizi,
Rabbinin Arn tarlar.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Z o gn arz olunursunuz.
Size ait hibir sr gizli kalmaz!
Kitab sandan verilen kimseye gelince, der ki:
te, aln kitabm okuyun!
nk ben, hesabma kavuacam biliyordum.
O artk, ho/raz edici bir hayat iindedir,
yksek bir cennette (bahede).
Onun meyveleri sarkm, koparlmas ok kolaydr.
Yiyiniz, iiniz, afiyet olsun!
Gemi gnlerde pein olarak gnderdiklerinize karlk!..

25.

KTABI solundan verilen kimseye gelince, der ki:

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

UTUN ONU, hemen balayn!


Sonra onu lgn bir aleve sallayn.
Sonra da onu boyu yetmi arn olan zincire vurun.
nk o, yce Allaha inanmazd.
Ve yoksula yedirmeye tevik etmezdi!
Bugn ona burada yakn bir dost yoktur!
Ve irinden baka bir yiyecek de yoktur;
onu byk gnahkrlardan bakas yemez.

Ne olurdu kitabm (su dosyam) bana verilmeseydi


26. ve
hesabmn ne olduunu hi bilmeseydim.
27. Ne olurdu o (lm),
hesabm kesip de bitirseydi (lmm sonum olsayd!)
28. Malm bana fayda vermedi!
29. Otoritem de benden kopup gitti!

78

HAKKA SURES

69

BLM 2

459

38.
AYIR, yemin ederim grdklerinize
39. ve
grmediklerinize!
40. phesiz o, erefli bir Rasln/Elinin szdr.
41. O, bir air sz deildir.
Ne kadar da az inanyorsunuz!
42. O, bir khinin sz de deildir.
Ne kadar da az t alyorsunuz!
43. O, lemlerin Rabbinden indirilmitir!

ER o (elilik yaparken/ayetlerimizi ulatrrken),


Bize kar baz szler isnat etmi/uydurmu olsayd;
45. elbette onun btn gcn alrdk.
46. Sonra onun ah damarn elbette keserdik!
47. Sizden hibiriniz de buna engel olamazd.

44.

48. PHESZ o, saknanlar iin bir ttr!


49. phesiz Biz,
iinizden yalanlayanlar bulunduunu biliyoruz.
50. Kesinlikle o (Kuran),
inkrclar iin bir hasrettir/i yarasdr!
51. Ve phesiz o (Kuran),
kesin haktr/gerektir!
52. yleyse sen de,
azim sahibi Rabbinin ismini (tesbih ederek/anarak) ycelt/ulula!

460

79

MEARC SURES

70

MEARC SURES

ni Sras: 79 Mushaf Sras: 70 Mekki Sure 44 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

STEYEN BR, olacak azab istedi.

2.

nkrclar iindir, onu nleyecek yoktur.

4.

MELEKLER ve Ruh,

3.

Ykselme derecelerinin sahibi Allah katndandr.


Onun huzuruna miktar elli bin yl olan bir gnde ykselirler!

5.

yleyse sen gzelce sabret!

7.

Biz ise onu yakn gryoruz.

6.

8.

9.

nk onlar onu uzak grrler.

O GN gkyz erimi maden gibi olur!


Dalar da atlm yn gibi olur!

10. Hibir yakn dost, bir yakn dosta hlini soramaz.

11. Birbirlerine gsterildikleri hlde!

Sulu, o gnn azabndan kurtulmak iin fidye vermek ister;

oullarn,

12. eini ve kardeini.

13. Ve kendisini barndran soyunu sopunu/akrabalarn.

14. Yeryzndekilerin hepsini verse de, kendisini kurtarsa...

15. Hayr hayr! Dorusu o, alevlenen/yaln bir atetir;


16. ban derisini kavurur,

17. srt evirip tersine gideni kendisine arr.

18. Ve (servet) biriktirerek (ekonomiye kazandrmayp) stok yapanlar!


19.

GEREK U K, insan; pek hrsl ve a gzl!

20. Kendisine ktlk dokunduu zaman, szlanr.


21. Ona iyilik dokunduu zaman, cimrilik eder!

79

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

MEARC SURES

70

Bilinli olarak namaz klanlar, byle deildir!


Onlar, namazlarnda sreklidirler.
Mallarnda, belirli bir hak vardr,
hem isteyen ve hem de yoksun/mahrum braklanlar iin.
Onlar din/hesap gnn tasdik ederler.
Onlar Rablerinin azabndan korkarlar.
nk Rablerinin azabndan emin olunamaz.
Onlar edep yerlerini/iffetlerini koruyanlardr.
Ancak eleri ya da su (haram) olmayan birliktelikler baka!
nk onlar, bundan dolay knanmazlar.
Ama kim bunun tesini isterse, ite onlar haddi aanlardr.
Onlar emanetlerini ve szlemelerini gzetenlerdir!
Onlar ahitliklerinde drsttrler.
Onlar,
(namaza zt i yapmayarak) namazlarn koruyanlardr.
te onlar, cennetlerde ikram grenlerdir!

461

BLM 2

MD inkrclara ne oluyor ki?

nnde akn akn kouuyorlar;


37. sadan ve soldan blk blk!
38. Onlardan her biri nimet cennetine sokulacan m umuyor?
39. Hayr, asla! Biz onlar, bildikleri eyden yarattk.
40.

DOULARIN ve batlarn Rabbine yemin olsun ki,

Biz elbette g yetirenleriz;


41. onlarn yerine kendilerinden daha iyilerini getirmeye!
stelik Bize engel olabilecek (gleri) de yok.
42. O halde brak onlar dalsnlar
ve
oynayadursunlar vadolunan gnlerine kavuuncaya dek...
43. O gn onlar, hzl hzl kabirlerinden karlar;
sanki dikili hedeflere doru kouyorlar gibi!
44. Gzleri dktr/baygndr, kendilerini bir zillet kaplamtr!
te, kendilerine sz verilen gn, bugndr!

462

80

NEBE SURES

NEBE SURES

78

ni Sras: 80 Mushaf Sras: 78 Mekki Sure 40 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

B RBRLERNE neyi sorup duruyorlar;


o byk haberi?

zerinde anlaamadklar eyi mi?.


Hayr hayr,

ileride bilecekler.

Hayr hayr, ileride bir kez daha bilecekler!

BZ, yeryzn bir sergi yaptk deil mi?


Dalar da birer kazk!

Sizleri (ruh ve bedenlerinizi) elemi olarak yarattk.


Uykunuzu, bir dinlenme yaptk.

10. Geceyi, bir rt/elbise yaptk.

11. Gndz, geim zaman kldk.

12. stnzde, yedi gl gk (yedi kat g) bina ettik.

13. Bir de s ve k yayan bir lmba (Gne) oluturduk.


14. Younlam bulutlardan, arl arl bir su indirdik.
15. Onunla taneleri ve bitkileri karalm diye.

16. Ve sarma dola baheler...


17.

PHESZ ayrma gn, belirlenmi bir vakittir.

18. O gn, Sra frlr, blk blk gelirsiniz!


19. Gkyz alm, kap kap olmutur!

20. Dalar yrtlm, artk bir serap olmutur!


21.

PHESZ cehennem, bir hapishane;

22. azgnlar iin varlacak yer olmutur.

23. Sonsuz devirlerce, orada srekli kalcdrlar.

80

24.
25.
26.
27.
28.
29.

NEBE SURES

463

78

Orada, ne bir serinlik tadarlar, ne de bir iecek.


Sadece kaynar bir su ve buzlu bir irin...
(Yaptklarna karlk) uygun bir ceza olarak!
nk onlar, hibir hesap ummuyorlard!
Ayetlerimizi yalanlayabildikleri kadar yalanlayp durmulard.
Biz de hereyi sayan/konuan/ortaya dken
bir kitaba/sicil dosyasna yazmtk/kaydetmitik.
30. imdi tadn!
Artk size, azaptan baka bir ey artrmayacaz!

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

BLM 2

PHESZ saknanlar iin bir kurtulu vardr.

Nice baheler, nice balar,


gz alc, ayn yata/gencecik harika eler.
Ve dolup taan kadehler...
Orada ne bir bo sz, ne de bir yalan iitirler.
Rabbinden bir karlk, yeterli bir ba olarak...
Gklerin, yerin
ve
ikisi arasndakilerin Rabbi, ok merhametli olandan!
Ona kar hitap etmeye g yetiremezler!

O GN, ruh (Cebrail) ve melekler, saf saf kyama dururlar!

Rahmnn kendilerine izin verdikleri dnda olanlar,


konuamazlar!
O da ancak doruyu syler!
39. te bu, gerek gndr.
O halde dileyen kimse Rabbine varan bir yol tutar.
40. Dorusu Biz sizi, yakn bir azapla uyardk.
O gn kii,
ellerinin takdim ettiine/nceden gnderdiine bakar
ve
inkrc/kfir: Ah ne olurdu, toprak olsaydm! der.

464

81

NAZAT SURES

79

NAZAT SURES

ni Sras: 81 Mushaf Sras: 79 Mekki Sure 46 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla

1.
2.
3.
4.
5.

NT OLSUN, batmak zere ykselenlere,


yava hareketle ilerleyenlere,
yzp yzp gidenlere,
hzla ilerleyenlere,
ileri yrtenlere!..

6.
7.
8.
9.

GN, iddetli sarsnt sarsar,


ikinci bir sarsnt da onu takip eder.
O gn, yrekler kaygdan hoplar,
gzleri donakalr!

10.

O
D

YORLAR K:
Gerekten biz diriltilip eski halimize dndrlecek miyiz?
11. Ufalanm kemikler olmamzdan sonra ha?!
12. yleyse bu, zararl bir dntr dediler.

13.
YSA O, ancak bir tek lktr!
14. Onlar, derhal uyanrlar/kalkarlar!
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

MUSANIN haberi sana geldi mi?

Hani, Rabbi ona Tvda, mukaddes vadide seslenmiti:


Firavuna git; nk o azmtr.
De ki: Arnp temizlenmeye ne dersin/niyetin var m?
Rabbine doru sana rehberlik edeyim de gnlden rperesin.
Ona byk mucizeyi gsterdi.
O yalanlad ve isyan etti.
Sonra, koarak geri dnd.

81

NAZAT SURES

79

23. Derken, toplayp bard:


24. Ben, en yce Rabbinizim dedi.
25. Bunun zerine Allah da onu dnya ve
ahiret azabyla yakalad.
26. phesiz bunda, korkan kimse iin bir ibret vardr.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

BLM 2

Z mi yaratla daha etinsiniz, yoksa gkyz m?


Onu O bina etti.
Onun yksekliini ykseltti, ona belirli bir dzen verdi;
gecesi karanlk ve gndz aydnlk oluyor!
Bundan sonra da yeryzn yayp dedi;
ondan da suyunu ve otlan kard.
Orada dalarn oturttu,
sizin ve hayvanlarnzn geimi iin.

E BYLECE, o en byk felket geldii zaman;


o gn insan neyin peinde kotuunu hatrlar!
Ve grmeleri iin cehennem de aka sergilenmitir.
Artk her kim azgnlk etmi
ve
dnya hayatn tercih etmise,
39. muhakkak ki cehennem,
(onun iin) barnak yeridir/onun varaca yerdir!
40. Her kim de, Rabbinin makamndan korkmu
ve kendini bo tutkulardan alkoymusa,
41. elbette varlacak yer cennettir!
42.
43.
44.
45.
46.

ANA, o saatten soruyorlar:


Ne zaman gelecek? (diye).
Onun zamann bildirmek nerede, sen nerede?!
Onun son bilgisi Rabbine aittir.
Sen ancak, ondan korkanlar iin bir uyarcsn!
Onlar onu grdkleri gn sanki sadece bir akam vakti
veya bir kuluk vakti kadar kalm gibi olurlar!

465

82 NFTAR SURES 82

466

NFTAR SURES

ni Sras: 82 Mushaf Sras: 82 Mekki Sure 19 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KYZ dalp savrulduunda,


yldzlar dklp saldnda,
denizler kabarp tatnda,
kabirler alt st olduunda,
her kii nceden ne ilediklerini/yaptklarn ve
geriye ne braktn/yapmadklarn bilir.

EY NSAN! Sonsuz cmertliin sahibi olan Rabbine kar,

seni aldatan nedir?


O seni yaratt, sana ekil verdi, seni ll ve dengeli kld.
Seni diledii herhangi bir biimde oluturdu.

9.
AYIR HAYIR! Aksine siz hesap ve cezay yalanlyorsunuz.
10. Halbuki zerinizde gzcler var;
11. erefli/stn/kerim yazclar,
12. ne yaptnz bilir(kaydeder)ler!

13. PHESZ YLER, nimetler/mutluluk iindedirler!


14. Hi phesiz sulu ve gnahkrlar da lgn atetedirler!
15. Onlar, din/hesap gn oraya girip yaslanrlar.
16. Ve onlar, ondan bir daha ayrlp kaybolamazlar.

17.
ESAP/DN GN NEDR, bilir misin?
18. Ve bir kez daha soruyorum: Hesap/din gn nedir, bilir misin?
19. O gn hi kimse,
hi kimse iin (zerre miktar) bir ey (efaat/ahitlik) yapamaz!
Ve o gn buyruk/emir/otorite yalnz Allahndr!

83 NKAK SURES 84

NKAK SURES

ni Sras: 83 Mushaf Sras: 84 Mekki Sure 25 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

2.

3.

4.

5.
6.

G KYZ yarldnda,

kendisine yarar ekilde Rabbine boyun ediinde,


yer dmdz edildiinde,

iinde olanlar atp da boaldnda.

Ve yarat zere Rabbine boyun ediinde!

EY NSAN! Madem ki sen, Rabbinin katna varan yolda,

aba stne aba gstermektesin,

sonunda Onun huzuruna ulaacaksn.

7.

Artk kimin sicili/dosyas/kitab sandan verilirse,

9.

ve

8.

o; kolay bir hesap ile hesaba ekilecek


sevinli olarak ailesine dnecek!

10. Kimin de dosyas/sicili/kitab ardndan verilirse,

11. derhal yok olmay aracak

12. ve (o) lgn alevli atee atlacak.

13. nk o, (dnyada iken) evresi iinde sevinli idi.

14. nk o, hi dnmeyeceini sanmt!

15. Aksine hi phesiz Rabbi onu grmekte idi.


16.

ARTIK yemin ederim o afak vaktine,

17. geceye
ve

derleyip toplad eylere

18. ve

dolunay eklini ald zaman Aya ki;

19. siz bir durumdan dierine geeceksiniz.

467

468

83 NKAK SURES 84

20.
NLARA ne oluyor ki, inanmyorlar!..
21. Kendilerine (anladklar dilde) Kuran okunduu zaman,
dnp/karar verip/secde/itaat/tasdik etmiyorlar?
22. Aksine o nankrler yalanlyorlar.
23. Oysa Allah ilerinde sakladklar eyleri ok iyi biliyor.
24. Onlar can yakc bir azapla mjdele.
25. Ancak iman edip de faydal ii en iyi ekilde yapanlar baka!
Onlara kesintisiz bir mkfat vardr!

84

RUM SURES

30

469

RUM SURES

ni Sras: 84 Mushaf Sras: 30 Mekki Sure 60 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.

Elif, Lm, Mim.

R UMLAR/(Bizansllar) yenildiler;

3.

yakn bir yerde!

4.

On yldan nce/bir ka yl iinde!

Ama onlar, bu malubiyetlerinin ardndan galip geleceklerdir.

Bundan nce de bundan sonra da,

emir/buyruk/takdir Allahndr.

5.
6.
7.
8.

te o gn inananlar sevinirler,

Allahn yardmna!..

O dilediine/gereini yapanlara yardm eder.


O stndr, esirgeyendir.

Allahn verdii szdr!

Allah sznden caymaz.

Fakat insanlarn birou bilmezler.

Onlar sadece dnya hayatnn d grnn biliyorlar,


ahiretten/gaybtan/gelecekten gafildirler/habersizdirler.

KEND LERNDE hi dnmediler mi?

Allah gklerde
ve

yeryznde bulunanlar,

ikisi arasnda olanlar ancak gerek olarak


ve

bir sre iin yaratmtr.

phesiz insanlardan birou,

Rableriyle karlamay inkr edicidirler!

470
9.

84

RUM SURES

Onlar yeryznde gezip de bir bakmadlar m?

30

Kendilerinden nceki kimselerin sonu, nasl olmutur?

Onlar kuvvet olarak kendilerinden daha iddetli idiler.

Topra kazp ilemiler/alt st etmiler,

bunlarn imar ettiklerinden daha ok imar etmilerdi.


Elileri onlara, ak delillerle gelmilerdi.

Demek ki Allah onlara zulmedecek deildi.

Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlard.

10. Sonra o ktlk edenlerin sonu ok fena oldu.


nk Allahn ayetlerini yalanladlar ve
onlarla alay ediyorlard.

BLM 2

11. ( NSANI) yaratan Allah sonra ona yeniden can verecektir.


Ve sonunda hepiniz Onun huzuruna dndrlrsnz.

12. Kyamet saati gelip att gn sulular mitsizlie derler.


13. Allaha kotuklar ortaklardan,

kendilerine efaat (ahitlik) edenler de bulunmaz!

Ve eski ortaklarn da inkr eder/tanmazlar!

14. Kyamet saati gelip att gn,

(herkesin) ne olduu (gerei) ortaya kacaktr.

15. nananlar ve salih (iyi) iler/yapt iin en iyisini yapanlar ise,


onlar bir bahe iinde neelendirilirler.

16. nkr edip de ayetlerimizi

ve ahiret bulumasn yalanlayanlara gelince;

ite onlar tutuklanp azabn iine getirilenlerdir!

17.

YLEYSE (namaz [dua] ile) Allahn yceliini zikredin/ann;


akamladnz[akam ve yats]da ve

sabaha kavutuunuz zaman!

18. vg Ona mahsustur, gklerde de yeryznde de;

gndzn sonunda [ikindi vaktinde], leye erdiiniz zaman da!

19. O, lden diriyi karr, diriden de ly karr.

lmnden sonra yeryzn diriltip canlandryor!


Siz de ite byle karlrsnz!

84
20.
21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.

RUM SURES

30

BLM 3

471

Z topraktan yaratmas da Onun ayetlerindendir.


Sonra da siz yaylan birer insan oluverdiniz!
Nefislerinizden/kar cinslerinizden size,
kendileriyle huzur bulmanz iin eler yaratmas,
aranzda bir sevgi
ve
merhamet var etmesi de Onun ayetlerindendir.
phesiz bunda, iyi dnen bir toplum iin iretler vardr.
Gklerin ve yeryznn yaratlmas,
dillerinizin
ve renklerinizin farkl oluu da,
Onun bir almeti/iretlerindendir.
phesiz bunda, bilenler iin dersler/ayetler vardr.
Geceleyin uyumanz
ve
gndzn Onun ltfundan nasip aramanz da,
Onun ayetlerindendir.
phesiz bunda, iiten bir toplum iin ayetler/dersler vardr.
imei size korkutarak
ve
umut vererek gstermesi de Onun bir ireti/ayetlerindendir.
Gkyznden bir su indirerek,
onunla lmnn ardndan yeryzn diriltmesi de,
Onun almeti/ayetlerindendir.
phesiz bunda, akln kullanan bir toplum iin ibretler vardr.
Gn ve yerin kanunlar da Onun ayetlerindendir.
Sonra sizi yerden bir tek arla ard zaman,
hemen kverirsiniz!
Gklerde ve yeryznde kim varsa, Onundur.
Hepsi Ona boyun eerler.
(Btn hayat) ilk olarak yaratan,
sonra onu yeniden vcuda getiren (srekli hayat veren) Odur.
Bu, Ona gre pek kolaydr.
Gklerde ve yeryznde en yce an Onundur.
O stndr, hikmet sahibi[bilim ve bilim dallarna muktedr]dir.

472
28.

BLM 4

84

O SZE kendinizden bir misl verdi:

RUM SURES

30

Hi (sizin ynetiminize verilen) esirlerinizden,

yarattmz rzklarda sizinle eit haklara sahip olan

ve

kendilerinden ekindiiniz ortaklarnz var m?

te Biz, akln kullanan bir toplum iin ayetleri aklyoruz.

29. Hayr, zulmedenler bilgisizce kendi tutkularna uydular!

Allahn (dzelmek istemedii iin) sapklnda braktn,

kim doru yola iletebilir?

Onlarn hibir yardmclar da yoktur.


30.

O HALDE SEN,

Allah birleyen olarak yzn dosdoru bu dine evir,


Allahn ftratna (snnetine/tabiat kanununa),

insanlar ona (bir ilme) gre yaratt o ftrata/kanuna...


Allahn tabiat kanununda hibir deiiklik olmaz!

te, dosdoru din budur!

Fakat insanlarn birou bilmiyor.

31. Gnlden ballar olarak, Ona ynelenler olun.


Ona snarak korunun.
Namaz kln
ve

mriklerden/Ona ortak koanlardan olmayn!

32. Onlar ki, dinlerini para para eden


ve

cemaat cemaat olanlardr!

Her bir cemaat (bu Kuran ile deil de),

kendi yanlarndaki (eserleri) ile vnp sevinmektedir!


33.

MD insanlara bir zarar dokunduu zaman,

kendisine ynelenler olarak Rablerine yalvarrlar!

Sonra,

onlara kendisinden bir rahmet tattrnca bakarsn ki,

onlardan bir cemaat/topluluk derhal Rablerine ortak koarlar!

84

RUM SURES

30

34. Kendilerine verdiklerimize kar nankrlk ederler.


Haydi, nimetler iinde biraz elenin!
Ama yaknda bileceksiniz.
35. Yoksa Biz onlara, kesin bir delil indirmiiz de,
Ona ortak komalarn, o mu sylyor?
36. nsanlara bir rahmet tattrdmz zaman,
hemen onunla sevinirler.
Onlara kendi elleriyle yapp ne srdklerinden dolay,
bir ktlk dokununca da derhal umutsuzlua derler!
37. Grmediler mi?
Allah rzk dilediine ap yayyor
ve
daraltyor/ksyor da.
phesiz bunda gereklere inanan bir toplum iin,
elbette ayetler vardr.

38.

O HALDE sen,

40.

ALLAH Odur ki, sizi yaratt. Sonra size rzk verdi.

akrabaya/yaknlarna/yaknnda olana hakkn ver,


yoksula da yolcuya da!..
Bu Allahn rzasn isteyen kimseler iin daha hayrldr.
Baarl olanlar/kurtulanlar, ite onlardr.
39. nsanlarn mallarndan fazlaca alaym diye verdiiniz riba,
Allah katnda artmaz.
Allahn rzasn isteyerek verdiiniz Zekta gelince,
ite onu kat kat artranlardr!

41.

Sonra sizi ldryor, sonra sizi diriltiyor.


Sizin ortak kotuklarnzdan,
hi byle bir ey yapan kimse var m?
O ycedir ve onlarn ortak kotuklar eylerden uzaktr.

K ARADA ve denizde,

BLM 5

insanlarn elleriyle yaptklar yznden fesat/terr kt!

473

474

84

RUM SURES

Allah onlara yaptklarnn bir ksmn(n karln) tattrr.

30

Umulur ki onlar, (hr iradeleri ile) doruya dnerler.

42. De ki: Yeryznde gezip dolan da bakn,


ncekilerin sonu nasl olmu?

Onlarn birou, Allaha ortak koan kiiler idi.

43. Yzn dosdoru dine ynelt;

Allahtan geri evrilmesi mmkn olmayan,


o gn gelmeden nce!

O gn insanlar, blk blk ayrlrlar.

44. Kim inkr ederse, inkr kendi zararnadr.

Kim de iyi bir i yaparsa kendisi iin yatrm yapm olur.

45. Bu Onun gereklere inanan


ve

uygun (salih) iler yapanlar ltfundan dllendirmesi iindir.

nk O, inkrclar sevmez!

46.

RZGARLARI mjdeleyiciler olarak gndermesi de,

Onun ayetlerindendir.

Size rahmetinden tattrsn,

buyruuyla (tabiat kanunlar ile) gemiler yrsn


ve

Onun ltfundan arayp kazanasnz diye!

Belki kredersiniz!

47. Ant olsun Biz,

senden nceki toplumlara da nice eliler gnderdik.

Onlara apak deliller getirdiler.

Biz de su ileyen kimselerden intikam aldk.

Ve gerekleri kabul edenlere yardm ettik.


48.

ALLAH Odur ki; rzgrlar gnderir de bulutu kaldrr,

sonra onu gkyznde diledii ekilde yayar


ve

younlatrr/para para eder.

Derken, arasndan kan yamuru grrsn.

Nihayet onu kullarndan diledii kimseye uratnca,

hemen sevinle yzleri glverir!

84

RUM SURES

30

49. Oysa onlar, kendilerine indirilmesinden nce,


yamurdan umutsuz idiler.
50. imdi, Allahn rahmetinin eserlerine bak!
Yeryzn lmnden sonra nasl diriltiyor?
phe yok ki O, lleri de diriltendir.
Hereye gc yetendir.
51. Eer bir rzgr gndersek de,
onu (ekini) sararm olarak grseler;
mutlaka onun ardndan nankrlk etmeye balarlar.
52. phesiz ki sen llere iittiremezsin! Ve ary;
arkalarn dnm giderlerken, sarlara da duyuramazsn!
53. Grmek istemeyenleri de (dnce krl iinde olanlar),
sapklklarndan (kurtarp) doru yola iletemezsin!
Sen ancak ayetlerimizi dnen,
aratran,
inanan kiilere iittirirsin.
Onlar teslim olan/mslim kimselerdir.

54.

BLM 6

O ALLAH K, sizi zayf olarak yaratt.

Sonra bu zayfln ardndan bir g verdi.


Sonra o gcn ardndan bir zayflk ve ihtiyarlk kld.
Allah diledii eyleri yaratr.
O bilendir, gc yetendir.
55. Kyamet koptuu gn,
sulular;
bir saatten fazla kalmadklarna yemin ederler!
te onlar, (dnyada da yalanlarla) evriliyorlar.
56. Kendilerine ilim
ve
iman verilen kimseler (Rasller);
(kyamet koptuu gn, sululara) dediler ki:
Ant olsun, Allahn kitabnda belirtildii gibi,
siz dirili gnne kadar kaldnz;
ite bu(gn) dirili gndr.
Fakat siz inanmadnz/bugn dnmek bile istemediniz.

475

476

84

RUM SURES

30

57. O gn, zulmetmi olan kimselere mazeretleri fayda vermez


ve
onlardan, zr dilemeleri de kabul edilmez.

NT OLSUN K; Biz Kuranda,


insanlar iin (akllara, dnce ve duygulara hitap edici)
her tr misali (ortaya koyup) anlattk.
Bundan byle; phe yok ki, sen onlara,
bir mucize de getirsen (inanmyorlar ve)
inkr edenler (sana:)
Siz; (sen ve arkadalarn) yrrlkte olan/geleneklerimizi,
iptal edicilerden bakas deilsiniz! diyorlar.
59. te byle;
Allah renmeye almayanlarn kalplerine mutsuzluk verir.
60. imdi sen sabret!
phesiz Allahn sz gerektir.
Gerekleri anlad halde gizleyen(kfir)ler,
sakn seni geveklie srklemesin!

58.

85

ANKEBUT SURES

29

ANKEBUT SURES

ni Sras: 85 Mushaf Sras: 29 Mekki Sure 69 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.

Elif, Lm, Mim.

NSANLAR;

inandk demekle braklacaklarn,


aa karlmayacaklarn
ve

3.

yaptklarnn karlnn verilmeyeceini mi sandlar?


Ant olsun ki Biz,

kendilerinden ncekilere yaptklarnn karln verdik.

Elbette Allah;

doru davranan kimseleri (bugn de) ortaya karr

ve
4.
5.
6.

yalanclarn kimler olduunu da (herkese) gsterir.


Yoksa o ktlkleri ileyenler,

Bizden kurtulacaklarn m sandlar?

Ne kt hkm veriyorlar!

Kim Allah ile karlamay umuyorsa,

hi phesiz, Allahn sresi yaklaarak gelmektedir.

O iitendir, bilendir.

Kim cehdeder/alp abalarsa,

ancak kendisi iin alp abalar/cehdeder.

phesiz Allahn kimseye ihtiyac yoktur, zengindir.

7.
8.

NANIP salih amel/faydal ileri en iyi ekilde yapanlarn

ktlklerini elbette rteriz.

Onlara yapm olduklarnn en gzeli ile karlk veririz.

Biz insana, ana-babasna iyi davranma grevini verdik.

477

478

85

ANKEBUT SURES

Eer onlar, hakknda bilgin olmayan bir eyi;

29

Bana ortak koman iin seni zorlarlarsa artk onlara itaat etme!

Dnnz Banadr/Benim huzurumadr.

9.
10.

Ben o zaman, yapm olduunuz eyleri size haber veririm.


nanp salih amel/faydal ileri en iyi ekilde yapanlar ise;
elbette iyilerin arasna katarz.

NSANLARDAN yleleri de vardr ki;

Allaha inandk derler.

Ama Allah yolunda insanlardan bir eziyet grrlerse;

insanlarn yapt eziyeti Allahn azab gibi zannederler.


Ama Rabbinden bir yardm gelirse:

phesiz biz de sizinle beraberdik derler.


Oysa Allah herkesin zihinlerinde olanlar,

en iyi bilen deil midir?

11. Kukusuz Allah;

mminleri biliyor, elbette mnafklar da biliyor.

12. nkr eden kimseler, gereklere inananlara dediler ki:


Siz bizim yolumuza tbi olun,

sizin hatalarnz biz yklenelim!

Oysa onlar,

onlarn hatalarndan hibir ey yklenecek deillerdir.

phesiz onlar yalanclardr.

13. Elbette onlar kendi yklerini tayacaklar;

kendi(leri)ne yklenilen ykleri ile beraber baka ykleri de...

Elbette kyamet gn,

uydurup iftira ettikleri eylerden de sororumlu tutulacaklardr!

14.

BLM 2

A NT OLSUN, Biz Nuhu kavmine gnderdik;

bin seneden elli yl eksik olmak zere onlarn iinde kald.

Sonunda,

onlar zulm yapmakta iken tufan kendilerini yakalad.

15. Nihayet Biz onu ve gemi arkadalarn kurtardk.


Bunu lemler iin bir ibret yaptk.

85

16.

ANKEBUT SURES

29

VE BRAHM de (gnderdik).

479

Hani kavmine dedi ki:

Allaha kulluk edin, Ondan korkup saknn!


Eer biliyor iseniz, bu sizin iin daha iyidir.

17. Siz ancak Allahn dnda birtakm putlara kulluk ediyorsunuz


ve

bir iftira meydana getiriyorsunuz!

phesiz ki, Allahn dnda o kulluk ettikleriniz;


size bir rzk vermeye g yetiremezler!
Onun iin siz,

rzk Allahn tabiat kanunlarnda arayn.

(Allahn kinatnda alp reterek gereini yapn.)

Ona kulluk edin

ve

Ona kredin.

Onun huzuruna dndrleceksiniz.

18. Eer siz yalanlarsanz,

sizden nceki toplumlar da yalanlamlard.

Eliye den grev, sadece apak duyurmaktr.

19.

PEK, (O NKRCILAR) grmediler mi,

Allah yaratmay nasl balatyor?

Sonra, onu dndrp yeniden yaratyor?

phesiz bu, Allaha gre ok kolaydr!

20. De ki: Yeryznde bir gezip dolan da bakn,


ilk yaratmay nasl balatt?

Sonra Allah sonraki yaratmay da in edecektir.


phesiz Allah hereye gc yetendir.

21. Diledii (azl sulu, azab hak eden) kiiye azap eder,

diledii kiiye (merhameti hak edene) de merhamet eder.

Onun huzuruna dndrleceksiniz.

22. Siz Allah ciz brakamazsnz.

Ne yeryznde, ne gkyznde!

Sizin Allahtan baka hibir dostunuz

ve

hibir yardmcnz da yoktur!

480
23.

85

BLM 3

A LLAHn ayetlerini ve

ANKEBUT SURES

29

Onunla karlamay inkr edenler var ya;

ite onlar Benim rahmetimden mit kesmilerdir,

onlar iin can yakc bir azap vardr.

24. ( BRAHMe) kavminin cevab;

yle demelerinden baka bir ey olmad:

Onu ldrn veya onu yakn! Allah onu ateten kurtard.

phesiz bunda gereklere inanan bir kavim iin ibretler vardr.

25. De ki: Siz ancak, Allah brakp da dnya hayatnda


birbirinizi sevmek (birbirinize yaranmak) uruna,

(etrafnda toplandnz) putlar/ortaklar edinmisiniz!


Sonra kyamet gn birbirinizi inkr edersiniz.

Bir ksmnz bir ksmnza lnet eder! Varacanz yer atetir.

Ve sizin iin yardmclar yoktur.

26. Bunun zerine ona (brahime) sadece Lt inand ve:


Rabbimin yoluna hicret ediyorum.

phesiz ki O gldr,

hikmet (problem zme biliminin) sahibidir dedi.

27. Biz de ona (brahime) shak ve

(shakn olu torunu) Yakubu armaan ettik.

Soyundan gelenlere kitap ve peygamberlik verdik.


Ona dnyada mkfatn verdik!

phesiz o, ahirette de iyilerdendir.

28.

VE LTU DA (kavmine gnderdik). Hani o, kavmine dedi ki:

Gerekten siz, yle bir hayszlk yapyorsunuz ki;

sizden nce lemler iinde hibiri bu hayaszl yapmamtr!

29. Siz hemcinslerinize gidecek, yol kesecek

ve toplantlarnzda iren eyler yapp duracaksnz ha?!


Kavminin cevab ise ancak yle demeleri oldu:

Allahn azabn bize getir. Eer doru szllerden isen!

30. (Lt) Dedi ki:

Ey Rabbim! Bozguncu topluma kar bana yardm et!

85
31.

32.

33.

34.
35.

ANKEBUT SURES

29

BLM 4

ERKEN (Ltun halkn imha edecek) elilerimiz,


brahime (shakn doumu ile ilgili) mjdeyi getirdikleri zaman,
dediler ki:
Biz, bu memleket halkn helk edecek olanlarz!
nk orann halk zalim oldular.
(Fakat brahim) dedi ki:
Orada Lt da var ama! (diyerek endielendi).
Dediler ki:
Orada kimin bulunduunu biz daha iyi biliriz.
Elbette onu ve ailesini (ona inananlar) kurtaracaz.
Ancak onun hanm hari!
nk o, geride/azapta kalacaklardan oldu.
Elilerimiz Lta geldii zaman,
onlar yznden fenalat
ve
onlar hakknda kolu darald (kendisini aresiz hissetti).
Dediler ki:
Korkma ve zlme!
nk biz seni ve aileni/ehlini/sana inananlar kurtaracaz,
hanmn hari!
O geride kalacak olanlardandr.
Biz bu memleket halknn zerine,
gkyznden feci bir azap indirecek olanlarz.
Yoldan karak azgnlamalar yznden!
Ant olsun ki, ondan geriye akln kullanan bir kavim iin,
apak bir iret braktk!

E MEDYENE de kardeleri uayb (gnderdik).


Dedi ki:
Ey kavmim!
Allaha kulluk edin ve ahiret gnn umun!
Bozgunculuk ederek yeryznde terr yapmayn.
37. Onu yalanladlar.
Hemen onlar iddetli bir sarsnt yakalad da,
yurtlarnda diz st kp kalanlar oldular.
36.

481

482
38.

41.

ALLAHIN dnda,

85

ANKEBUT SURES

E D ve Semudu da!
Bu size onlardan kalan harabelerden belli olmaktadr!
eytan onlara yaptklar ileri ssl gsterdi.
Onlar doru yoldan saptlar.
Oysa gerei dnebilecek akl olan kimseler idiler!
39. Karunu, Firavunu ve Hman da!
Ant olsun, Musa onlara apak delillerle geldi.
Ama onlar yeryznde byklk tasladlar.
Ancak geip gidecek deillerdi!
40. Nihayet her birini gnahyla yakaladk.
Kiminin stne ta yadran bir frtna gnderdik,
kimini de korkun ses yakalad.
Kimini yere batrdk, kimini de boduk.
Allah onlara zulmedecek deildi;
fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlard.

29

birtakm evliyaya/dostlara/efendilere balananlarn durumu,


kendine bir ev edinen rmcein durumu gibidir!
Halbuki evlerin en dayanksz/r,
phesiz ki, rmcein evidir! ayet bilselerdi!
42. phesiz ki Allah,
kendisinin dnda, ne gibi eylere yalvardklarn bilir.
O stndr, hkimdir.
43. te bu rnekler!
Biz onlar insanlar iin anlatyoruz.
Fakat bilginlerden (gerek bilim adamlarndan) bakas,
onlar dnp akletmiyor!
44. Allah gkleri ve yeryzn,
gerek ile/hereyi yerli yerince dzenleyerek yaratmtr.
phesiz bunda gereklere inananlar iin bir iret vardr.

45.

BLM 5

TAPTAN sana vahyedileni oku/dn!


Ve namaz (ayetlerin anlamn dnerek hu ile) kl.

85

46.

47.

48.
49.
50.

51.

52.

ANKEBUT SURES

29

483

Gerekten (okunan ayetlerin mansn anlayarak klnan) namaz


utan verici davranlardan ve uygunsuz ilerden alkoyar!
Elbette ki; Allah (Kuran okuyarak) anmak/dnmek,
ite bu, en byk ibadettir/mutluluktur!
Allah durumunuzu ok iyi biliyor.
lerinden zulmedenleri hari olmak zere kitap ehli ile ancak,
en gzel tarzda (medeniyet yar yaparak) mcadele edin.
Ve deyin ki: Bize indirilene de size indirilene de inandk.
Bizim lhmz da sizin lhnz da birdir.
Biz Ona teslim olanlarz!
te bylece kitab sana indirdik.
Kendilerine kitap verdiimiz kimseler, ona inanrlar.
unlardan da (gemi vahiylerin takipilerinden),
ona inanmay dnen kiiler var.
Gerekleri anladklar halde gizleyenlerden bakas,
ayetlerimizi inkrla reddetmez/inkrda diretmez!
Sen bundan nce herhangi bir kitap okuyan/okuyor deildin
ve onu sa elinle de yazmyordun!
yle olsayd yalana/btla uyanlar kukulanabilirlerdi!
Aksine bu bilim adamlarnn duygusal zeklarnda,
gerek olduu anlalan apak ayetlerdir!
Zalimlerden bakas ayetlerimizi inkrla reddetmez!
Dediler ki:
Ona Rabbinden mucizeler indirilmeli deil miydi?
De ki: O mucizelerin gsterilmesi ancak Allahn izniyledir.
Ben sadece apak bir uyarcym.
Hayret! Kendilerine okunan Kitab sana indirmemiz,
onlara (mucize olarak) yetmedi mi?
phesiz ki bunda (Kuranda);
gereklere inanan bir toplum iin elbette bir rahmet
ve
bir t vardr.

BLM 6

E K: Benimle sizin aranzda ahit olarak Allah yeter.


Gklerde ve yeryznde ne varsa onlar bilir.

484

85

ANKEBUT SURES

Gerek d eylere/btla/yalana inanp da,


Allaha kar nankrlk edenler;
ite onlar zarara urayanlarn ta kendileridir.

53.

SENDEN azab acele istiyorlar.

56.

EY GEREKLERE NANAN kullarm!

29

ayet belirtilmi bir sre olmasayd,


azap kendilerine hemen gelirdi.
Elbette o kendilerine,
hi farknda olmadklar bir anda anszn gelecektir!
54. Senden azab abuklatrman/acele istiyorlar;
halbuki cehennem inkrclarn tmn kuatacaktr!..
55. O gn azap hem stlerinden,
hem de ayaklarnn altndan/yerden sarp kuatverir!
Ve (Allah): Yapm olduklarnz tadn buyurur.
phesiz yeryzm/arzm genitir.
(Bir ikence halinde hicret edebilir, yer deitirebilirsiniz).
O halde yalnz ve yalnz Bana kulluk edin.
57. Her nefis lm tadcdr/tadacaktr.
Sonra da Bizim huzurumuza dndrlrsnz.
58. Gereklere inananlar ve faydal iler yapanlar,
elbette altlarndan rmaklar akan,
cennet kklerine/odalarna yerletireceiz.
Orada srekli kalcdrlar. alanlarn creti ne de gzeldir!
59. Onlar sabrettiler ve Rablerine gvenip dayanmaktadrlar.

CE canl vardr ki, kendi rzkn tayamaz.


Allah onlar da rzklandrr sizi de!.. O iitendir, bilendir.
61. Eer onlara: Gkleri ve yeryzn kim yaratt?
Gnei ve Ay emri altnda tutan kimdir? diye sorsan,
phesiz; Allah! derler.
O halde nasl da evrilip dnyorlar?
62. Allah rzk kullarndan dilediine
bolca yayar ve ksarak darlatrr da!..
phesiz Allah hereyi bilendir.
60.

85

ANKEBUT SURES

29

485

63. Eer onlara: Gkyznden suyu kim indirdi?


Onunla lmnden sonra yeryzn kim diriltti? diye sorsan,
phesiz; Allah! derler.
De ki: En gzel vgler Allaha aittir.
Fakat onlarn birou akllarn kullanmyor.

64.

65.
66.
67.

68.

69.

BLM 7

U DNYA HAYATI bir elenme


ve
bir alma(yurdun)dan baka bir ey deildir.
Ahiret yurdu ise,
elbette asl hayat/konaklama yeri/sonsuz vatan odur!
ayet bilmi olsalard!..
Gemiye bindikleri zaman;
dini yalnz Ona zg/has klarak Allaha yalvarrlar.
Onlar kurtarp da karaya karnca hemen ortak koarlar!
Kendilerine verdiimiz nimete nankrlk etsinler
ve
zevklenip elensinler diye (mi?) Oysa yaknda bilecekler!
Grmezler mi ki (Bize inananlarn gnllerinde/yreklerinde),
gvenli bir snak/i huzuru/mutmainlik hali oluturmuuz!
Oysa evrelerindeki (inansz) insanlar;
(korku ve mitsizlik iinde) panie kaplmken!..
(Kfirler ise) hl gerek olmayan eylere inanp,
Allahn nimetini (Kuran) inkr m edecekler?
Allaha kar bir yalan uydurup iftira eden
veya
gerekleri (Kuran ve tabiat ayetlerini) yalanlayandan,
daha zalim/daha hain kim olabilir?
Kfirler/gerei anlad halde gizleyenler iin durak yeri,
sadece cehennem deil midir?
Bizim urumuzda cihat edenleri/cehdedenleri/alanlar,
elbette baarlara iletiriz.
phesiz ki Allah; daima iyi davrananlarla beraberdir!

486

86

MUTAFFFN SURES

83

MUTAFFFN SURES

ni Sras: 86 Mushaf Sras: 83 Mekki Sure 36 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

2.

Y AZIKLAR OLSUN, l ve tartda hile yapanlara!

Onlar, insanlardan lp aldklar zaman tam alrlar.

3.

Kendileri onlara ltkleri

4.

Bunlar diriltileceklerini sanmyorlar m?

6.

O gn insanlar, lemlerin Rabbi huzurunda kalkarlar.

5.

veya

tarttklarnda ise eksik tartarlar.

Byk bir gnde...

7.

HAYIR HAYIR!

8.

Siccn nedir, bildin mi?

9.

phesiz sulularn kayd Siccndedir.


O, yazlp numaralanm (bilgi ilenen/girilen) bir bellektir!

10. O gn, yalanlayanlarn vay haline!

11. Onlar hesap ve karlk gnn yalanlyorlard.

12. Onu ancak haddini aan, gnaha dalan kimse yalanlar.

13. Ayetlerimiz ona okunduu zaman:

ncekilerin masallar/hayat hikyeleri dedi.

14.

HAYIR, HAYIR!

Kazanm olduklar eyler, kalplerini paslandrmtr!

15. Hayr, hayr!

phesiz onlar o gn Rablerinin rahmetinden yoksundurlar!

16. Sonra gerekten onlar,

alevli atee/cehenneme yaslanacaklardr.

17. Sonra: Yalanlyor olduunuz ey, ite budur! denilir.

86

MUTAFFFN SURES

83

18.
AYIR, HAYIR! phesiz iyilerin kayd lliyyndadr.
19. lliyyn nedir, bildin mi?
20. O, numaralanm bir bellektir (bilgi ilem merkezi gibidir).
21. Yaknlatrlm olanlar ona ahitlik ederler.

PHESZ iyiler mutluluk iindedirler.


Tahtlar zerinde seyrederler.
Yzlerinde nimetin/mutluluun parltsn tanrsn!
Onlara mhrl, halis bir iecekten iirilir,
misk kokusu saarak akan!
yleyse yaranlar bunun iin yarsnlar.
27. Onun karm (ok deerli bir iecek olan) tesnmdendir...
28. Bir kaynak ki, ondan yaknlatrlm olanlar ier.

22.
23.
24.
25.
26.

AKIN o su ileyenler, gereklere inananlara glerler.


29.
30. Yanlarndan getiklerinde birbirlerine gz krparlar,
31. ailelerine dndklerinde elenerek dnerler,
32. onlar grdklerinde:
Kukusuz, ite bunlar sapm olanlardr derlerdi.
33. Oysa onlarn grevi mminleri gzetlemek deildi!
34. te bugn de mminler;
gereklerin zerini rten(kfir)lere glerler!
35. Tahtlar zerinde onlar izlerler:
36. Gerekleri anladklar hlde gizleyen(kfir)ler,
yaptklarnn cezasn nasl ekiyorlar, diye!

487

Rabbimizin Btn nsanlara Hediyesi;


Herkes in; Can, Nesil, Mal, Doru Haber, Akl ve Salk
Gvenliinin Maksimum Dzeyde Salanmas in,
Tm Dnyadaki Medeni Kanunlarn Kayna;

KURANIN MEDEN SURELER


TRKE EVR

Editr

Sadk TRKMEN

(Resmi kurum grevlilerinin koordinasyonu ile uygulanmas szkonusu olan ve tm muhalefet partilerinin, iktidar denetlemek ve
eletirmek zere hak sahibi olduu sreler/bilgiler.)

87

BAKARA SURES

491

BAKARA SURES

ni Sras: 87 Mushaf Sras: 2 Medeni Sure 286 Ayettir


Rahman ve Rahim Allahn adyla
(yilii Sonsuz, kram Bol Allahn adyla)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Elif, Lm, Mim.

TE BU KTAP iinde phelenecek/elikili hibir ey yoktur.

Takva sahipleri (Allaha kar gelmekten saknanlar) iin,


bir yol gstericidir.
Onlar ki; gayba inanrlar ve namaz da gerei gibi klarlar
ve
rzk olarak ellerinde bulunanlardan da harcarlar.
Ve o kimseler ki; sana indirilen gereklere inanrlar
ve
senden nce indirilen gereklere de!..
Ve onlar, sonsuz gelecek konusunda da kesin inan sahibidirler.
te onlar Rablerinden (gelen) doru bir yol zeredirler
ve kurtulua erenler de ite onlardr.

PHESZ K o kfirler (gerekleri anladklar halde gizleyenler),

onlar uyarsan da uyarmasan da kabul etmiyorlar.


Allah onlarn kalplerine (davranlarndan dolay),
mutsuzluk vermitir.
Ve (onlar), kulaklarn gereklere kar kapatyorlar.
Ve gzleri ile de gerekleri grmek istemiyorlar.
Onlar iin byk bir azap vardr.

BLM 2

NSANLARDAN o kimseler:

Biz Allaha ve ahiret gnne inandk der.


Oysa onlar inanmyorlar.

492
9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

87

BAKARA SURES

Bunlar Allah ve mminleri aldatmaya alrlar.


Oysa yalnzca kendilerini aldatrlar ama farknda deiller.
Kalplerinde hastalk vardr,
Allah da onlarn hastalklarn artrd.
Ve onlar iin, ok ackl bir azap vardr,
syledikleri yalan eylerden dolay!..
Onlara:
Yeryznde fesat/terr karmayn denildii zaman;
Bizler ancak slah edicileriz/dzelticileriz derler.
yi bilin ki, onlar bozguncularn ta kendileridir.
Fakat farknda deiller.
Ve onlara denildii zaman;
nsanlarn inandklar gibi siz de inann.
Biz de mi o zavalllarn inand gibi inanalm? derler.
Dikkatli olun; asl zavall kendileridir,
fakat zavall olduklarn bilmiyorlar.
(Onlar) iman eden kimselerle karlatklar zaman:
Biz de iman ettik derler.
Fakat eytanlaryla,
(mnafk dostlaryla) babaa kaldklar zaman:
phesiz, biz sizinle beraberiz.
Biz ancak (onlarla) alay ediyoruz derler.
Allah da onlarla alay eder.
Ve onlara mhlet verir.
Onlar azgnlklar iinde bocalar hlde brakr.
te bunlar o kimseler ki; hidayete (doru hayat tarzna) karlk,
sapkl (yanl hayat tarzn) setiler/satn aldlar.
Bu yzden alverileri onlara bir kr salamad.
Ve hidayete/doru yola da gitmediler.

ONLARIN durumu,

(geceleyin) ate yakan kimsenin durumuna benzer.


(Ate) tam evresini aydnlatnca;
Allah da onlarn nurlarn/klarn giderir
ve
onlar karanlklar iinde brakr.
nk onlar gerekleri grmek istemediler.

87

BAKARA SURES

18. Sardrlar (gerekleri iitmek istemiyorlar),


dilsizdirler (dorular sylemek istemiyorlar),
(stne stlk gereklere kar da) krdrler.
Artk onlar (doru yola) dnmyorlar.
19. Yahut (onlarn durumu), gkten boalan yamur gibidir;
o iinde karanlklar, gk grlts ve imek (bulunan!)
Onlar parmaklarn kulaklarna tkarlar,
yldrm seslerinden/arpmasndan lmek korkusuyla!..
Oysa Allah kfirleri epeevre kuatmtr.
20. imek neredeyse onlarn gzlerini alverecek.
Her ne zaman kendilerini/nlerini aydnlatsa,
onunla/nda yrrler
ve
zerlerine karanlk knce (ylece) dikilip kalrlar.
Allah dileseydi elbette onlarn iitme
ve
grme duyularn giderirdi.
phesiz Allah hereye gc yetendir.

BLM 3

Y NSANLAR!
Yalnz Rabbinize kul olun.
O ki sizi yaratandr ve sizden ncekileri de!..
Olur ki, sizler korunursunuz.
22. O ki, yeri sizin iin dek yapt.
Ve semay/g de bina!..
Ve gkten/semadan su indirdi de;
onunla sizin iin tm rnlerden bir rzk kartmtr.
yleyse sizler de bile bile,
Allaha benzer varlklar iddia etmeyin/ortaklar komayn!
23. Eer kulumuza/Muhammede indirmi olduumuzdan
ve
iindekilerden de phe ediyorsanz,
hemen onun benzeri bir Sure getirin.
Allahtan baka ahitlerinizi/uzmanlarnz da arn.
Eer doru syleyenler iseniz!

21.

493

494

87

BAKARA SURES

24. Eer (bunu) yapamazsanz -ki hibir zaman yapamayacaksnzartk yle bir ateten saknn ki,
onun yakt insanlar ve talardr.
Kfirler/inkrclar iin hazrlanmtr.
25. nanan kimseleri mjdele ve
salih amel/faydal ileri en iyi ekilde yapanlar da!..
Onlar iin kesinlikle,
altlarndan rmaklar akan cennetler olduunu!
Ne zaman oradaki bir meyveden rzklandrlsalar:
Bu (tpk) daha nce,
(dnyada iken) rzklandmz eylerdir derler.
Halbuki bu rzk (meyveler),
onlara (dnyadakine) benzer olarak verilmitir.
Onlar iin orada tertemiz eler de vardr.
Ve onlar, orada sonsuz kalacaklardr.
26.

PHESZ Allah ekinmez,

bir sivri sinei misal/rnek olarak vermekten;


onun daha stndeki/tesindeki bir varl,
misal olarak vermekten de!..
Bylece iman edenler (bunu) bilirler,
phesiz onun Rablerinden (gelen) bir gerek olduunu!
Ama kfirlere gelince:
Allah bu misalle/rnekle neyi kastetmitir? derler.
Bununla biroklarnn sapkln ortaya/aa karr.
Biroklar da doru yola girer.
Ama bununla (bu misalle),
ancak fasklar (zaten yoldan km olanlar) sapar.
27. Onlar Allaha verdikleri ahdi/sz bozarlar;
Ona salam/kesin sz verdikten sonra!
Allah ile olan balarn koparan
ve
yeryznde bozgunculuk yapan kimselerdir.
te bunlar, hsrana urayan(saptm)larn ta kendileridir.
28. Siz, Allah nasl inkr edersiniz?
(Sizler henz dnyaya gelmemi) ller (dnyada yok) idiniz,
(O) size/sizi, (dnyada dirilterek) hayat verdi.

87

BAKARA SURES

495

Sonra sizi (dnyada iken) ldrecek,


sonra sizi (kyamet gn yeniden) diriltecek,
en sonunda (hesap iin) Onun huzuruna dndrleceksiniz.
29. O ki, sizin iin yaratt, yeryznde olanlarn hepsini!
Sonra semaya/ge istiva etti/yneldi.
Sonra onlar, yedi kat sema/gk halinde tanzim etti/dzenledi.
O hereyi hakkyla bilendir.

30.

BLM 4

TE O ZAMAN Rabbin meleklere demiti:


phesiz Ben yeryznde halifelik[*] oluturacam.
(Meleklerin iinden Allaha muhalefet ederek ne kan blis),[*]
dedi ki: Orada bozgunculuk yapacak,
kan dkecek birini mi oluturuyorsun?
Oysa biz Seni,
hamd ile (yapt hereyi yerli yerince gzel yapan olarak),
tesbih edip yceltiyoruz
ve Seni gerei gibi vyoruz/seviyoruz.
(Allah da): phesiz Ben, sizin bilmediinizi bilirim dedi.
31. Ve Ademe, btn varlklara isim verme kabiliyeti ltfettik.
Sonra onlar meleklere arzederek: Eer biliyorsanz,
haydi Bana bunlarn isimlerini bildirin dedik.
32. (blisin bu itirazna karlk Meleklerin hepsi):
Seni btn eksikliklerden uzak tutarz.
Senin bize rettiklerinden baka bizim hibir bilgimiz yoktur.
phesiz Sen, hereyin hikmetini (gereini) bilensin dediler.
[*] Halife: nceki nesillerin yerine geen ve yeryzn kullanan lml
bir insan demektir. Bilindii zere birinin kulland topraklar, o lnce baka birisi kullanr. Nitekim her yzylda bir nesil mezarla tanr. Ve ehri, yeni gelen insanlar (halifeler) kullanr. Halife; Allahn
yeryzndeki temsilcisi deil, sadece bir kuludur.
Melekler: Allaha itaatkr varlklardr. Hibir ekilde kar gelmezler.
blis: blis hari/bundan kand! eklinde 87/34te ortaya kar.

eytan: 87/36da: eytan (blis) ikisini(n de ayan) oradan kaydrd ifadesiyle karmza kar. Ad blis iken birden eytan olur.

496

87

BAKARA SURES

33. (Allah yle) dedi:


Ey Adem! Onlara, bunlarn isimlerini haber ver/bildir.
(Adem de) meleklere,
onlara (varlklara) isim vererek (meleklere) bildirdi.
(Allah) buyurdu; Size gklerin
ve
yerin gaybn (gizliliklerini) phesiz ki Ben bilirim;
aa vurduklarnz da gizlediiniz eyleri de Ben bilirim,
dememi miydim?
34. O zaman/bundan sonra meleklere:
Ademi selmlayn/nnde sayg ile eilin[*] demitik.
Derhal sayg ile eildiler/selmladlar,
(Ancak kibirlenip muhalefet eden) blis hari/bundan kand!
Direndi, byklk taslad ve kfirlerden oldu.
[*]

Genelde, bu ve benzeri ayetlere: Ademe secde edin mans verilir.

Arapada SECDE kelimesi mterek bir kelimedir. Cmledeki yerine ve


Kurann elimezliine gre;
a) Allaha secde. Bireyler veya verilen baz nimetler ya da birileri iin
Allaha yaplan kr secdesi. Yusuf as.n nnde Allaha yaplan kr secdesi gibi.
b) taat etmek, tanmak.
c) Boyun emek, kabullenmek.
d) Kullara selam secdesi yapmak.
e) Sayg secdesinde bulunmak. Saygdan yere kapanmak. Sayg ile eilmek (Hz. Yusufu, kardelerinin eilerek selamlamas gibi).
f) Baka bir kavle gre de; Ademde btnlein/birlein. blis; Neden
Ademde btnleecekmiiz?, sorusu ve kar kyla Allaha asilerden oldu.
Neden bende deil de Ademde btnleiliyor? Oysa ben ondan daha hayrlym/iyiyim. Onu amurdan beni ateten yarattn diyor. Yani, bir anlamda neden
Ademin neslini hret/popler yapyorsun da benim neslimi yapmyorsun demek istiyor. te blis, bundan sonra EYTAN diye anlyor. (bkz. Bakara: 36)
badet maksadyla yaplan secde ise: Yalnz Allaha yaplr.
yle olunca: Ademe secde edin emrini, ADEM KIBLE EDNN diye de
alglamamz mmkn... Adem burada Allahn iretiyle KBE konumundadr.
Bizde ho karlanmasa da baz toplumlarda byklere/krallara ve kutsal
bilinen insanlara sayg secdesi (selmlamas) yaplmaktadr. Budizmde, Budistlerce kutsal bilinen kiilerin heykelleri nnde kapanarak yapt secde gibi.
Japonlarn birbirlerini karlama selamlamas ise hafife ne doru eilmektir.
Benim kanaatime gre SECDE kelimesi mterek bir kelime, AYET ise
Mteabih bir Ayettir... Allah ne kastettiyse biz ona iman ediyoruz..
En dorusunu Allah bilir.

87

35.

BAKARA SURES

497

VE (sonra) dedik ki: Ey Adem! Sen ve ein cennete yerlein.

Orada dilediiniz gibi/istediiniz yerden serbeste yiyin.

Ancak u aaca (haramlara/size yasaklanm eylere) yaklamayn!

Yoksa zalimlerden olursunuz

36. eytan (blis) ikisini(n de ayan) oradan kaydrd, bylece;

(her) ikisini(n) de bulunduklar yerden kar(lmasn sala)d.


Biz de dedik: (Konakladnz yerden) birinizin,

dierinize yapabilecei dmanla dikkat ederek inin.

Arzda/yeryznde sizin iin bir sre yerleim


ve

bir sreye kadar da geim vardr.

37. Adem Rabbinden birtakm kelimeler rendi ve yalvard.


Rabbinin (vahiy ile kalbine brakt) kelimeleri ald.

O da tvbesini kabul etti.

phesiz Allah tvbeleri kabul eden merhamet sahibidir.

38. Hepiniz oradan ininiz dedik.

Eer Benden size hidyet/bir yol gsterici gelirse,

kim de yol gstericime/hidayetime tabi olur/uyarsa


artk onlar iin korku yoktur.

Ve (onlar) zlmeyeceklerdir de!..

39. Kfredip bizim ayetlerimizi yalanlayanlar,


ite onlar ate halkdr.

Onlar orada ebedi olarak kalacaklar.

40.

BLM 5

E Y SRALOULLARI! Size verdiim nimetimi hatrlayn,

size baladm o nimetleri!

Bana verdiiniz sz yerine getirin ki,

Ben de size verdiim sz yerine getireyim.

Ve yalnz Benden korkun!..

41. Sizin yannzdakini (Tevrat) tasdik edici olarak indirdiimize


(Kurana) iman edin.

Ve onu inkr eden(ler)in ilki olmayn.

Benim ayetlerimi dnyalk karlnda deitirmeyin.


Ve yalnz Benden korkun!..

498

87

BAKARA SURES

42. Ve hak ile batl (birbirine) kartrmayn.


Ve siz hakk bile bile gizlemeyin.

43. Hem Namaz gerei gibi kln


ve

Zekt (alp reterek) verin


ve

Rku edenlerle/gnlden boyun eenlerle birlikte,

siz de gnlden boyun ein/rku edin

44. nsanlara iyilii emredip de kendinizi unutuyor musunuz?


Sizler Kitab (Tevrat) da okuyup duruyorsunuz!
Hal anlamayacak msnz?

45. (Allahtan) yardm isteyiniz;

sabrederek ve namaz gerei gibi klarak!..

phesiz bu,

Allaha derinden sayg duyanlardan bakasna ar gelir.

46. O kimseler ki; Rablerine kavuacaklarn


ve

gerekten Onun huzuruna dneceklerini ok iyi bilirler.

47.

BLM 6

E Y SRALOULLARI!

Size verdiim nimetlerimi hatrlayn;

sizin zerinizdeki nimetlerimi


ve

(bir zamanlar) sizi alemlere stn kldm da!..

48. yle bir gnden saknn ki;

(hibir) kimse baka bir kimse adna bir ey deyemez.

Hibir kimseden,

herhangi bir efaat/araclk/kayrma da kabul edilmez;

o kimseden bir fidye/bir bedel de alnmaz


ve

onlara yardm da edilmez.


49.

VE (hatrlayn), sizi Firavun kavminden kurtarmtk.


Size azabn en ktsn uygun grmlerdi.

87

BAKARA SURES

Sizin oullarnz boazlyorlar/ldryorlar

499

ve

kzlarnz da hayatta brakyorlard.

Bunda sizin iin Rabbinizden (gelen),

byk bir bel/aa kar(l)ma vard.


50.
51.

HAN, sizin iin denizi yarm, sizi kurtarm,

gzlerinizin nnde Firavun ailesini (de) suda bomutuk.

HAN, Biz Musa ile krk gece iin szlemitik.

Sizler ise onun ardndan (kendinize) zulmederek,

bir buzay ilah/tanr edinmitiniz (buzaya snmtnz).

Ve sizler (bylece) zalimlerden olmutunuz.

52. Sonra bunlarn ardndan sizi affettik.


Umulur ki, sizler kredersiniz.

53.

HAN, Musaya o Kitab vermitik ve Furkan da...

54.

HAN, Musa kavmine dedi: Ey kavmim!

Umulur ki, doru yolu bulmu olursunuz.

Gerekten siz kendinize zulmettiniz/ktlk yaptnz,

siz buzay (ilah) edinmekle/buzaya balanmakla!


O halde tvbe ederek (tekrar) Yaratcnza ynelin

ve nefislerinizi slah edin (nefislerinizin arlndan kurtulun).


te bu, Yaratcnz katnda sizin iin daha hayrldr.
Sonra sizin tvbenizi kabul etmitir.

phesiz O, tvbeleri kabul eden merhamet sahibidir.

55.

HAN siz, demitiniz ki:

Ey Musa! Allah aka grmedike sana katiyen inanmayz.

Bunun zerine hemen sizi yldrm sesi yakalayverdi


ve

sizler (buna) bakp duruyordunuz.

56. Sonra sizi Biz dirilttik, sizler ldkten sonra.


Umulur ki sizler kredersiniz.

500

87

BAKARA SURES

57. Ve zerinize buluttan bir glge yaptk;


zerinize kudret helvas ve bldrcn indirdik.
Gzel ve temiz olandan yiyin,
size rzk olarak verdiimiz eyden!..
Bize zulmetmediler/ktlk yapmadlar,
fakat onlar,
(sadece) kendi kendilerine ktlk/zulm yapyorlard.
58.

HAN, (yle) dedik:

Bu memlekete girin.
Oradan dilediiniz yerden bol bol yiyin
ve
kapsndan byk bir tevazu ile eilerek girin.
Ve htta (Ya Rabbi, bizi affet) deyin,
Biz de sizin hatalarnz balayalm
yilik edenlere ise ileride daha da fazlasn vereceiz.
59. Derken onlarn iindeki zalimler/ktlk yapanlar,
sz kendilerine sylenenden baka bir ekle soktular.
Biz de fask olmalar/yoldan kmalar sebebiyle,
o zalimlere gkten bir azap indirdik.

60.

61.

BLM 7

V E YNE bir keresinde Musa,

kavminin su ihtiyac iin yalvarmt.


Biz de; Asanla kayaya vur demitik.
Bunun zerine,
kayadan on iki kaynak/pnar (birden) fkrmt ki,
halkn tm kendi alaca su pnarn/kaynan bilsin.
(Ve Musa): Allahn rzkndan yiyin iin.
Yeryznde,
bozgunculuk yaparak fesat/terr karmayn (demiti).

E bir zamanlar yine siz:


Ey Musa!
Biz tek bir eit yemee asla katlanamayz.

87

BAKARA SURES

O halde, Rabbinden bizim iin iste de O bize;

501

yerden kan sebze,


kabak,

sarmsak,

mercimek, soan versin demitiniz.

O da size; yi olan dk olana deitirmek mi istiyorsunuz?


yle ise inin ehre!

stedikleriniz orada var demiti.


Bylece zillet

ve

yoksulluk onlar kaplad.

Onlar, Allahn gazabna uradlar.

Bunun sebebi onlarn; Allahn ayetlerini inkr ediyor,

peygamberleri de haksz yere ldryor olmalar idi.

Btn bunlarn sebebi ise,


isyan etmek

ve

ar gidiyor olmalar idi.

62.

BLM 8

PHESZ (bu Kitaba inanan) Mminler,


Yahudi(yim diyen(ler,

(kendilerini) Hristiyan(z diye adlandran)lar


ve

Sabiler(Peygamberlerle tanmam kimseler)den her kim;

Allaha ve ahiret gnne iman eder


ve

salih amel/faydal ileri en iyi ekilde yaparsa, ite onlar iin;

Rableri katnda dl vardr, onlar gelecekten endie etmeyecek,

gemiten dolay da znt duymayacaklardr!

63.

BR BAKA ZAMAN (Tevrat ile hkmedeceinize dair);

sizden salam bir sz alm, Tur Dan da tepenize dikmi

ve: Saknasnz diye, size verdiimizi (Kitab) smsk tutun,

onun iindekileri dnn demitik.

502

87

BAKARA SURES

64. Ama siz bundan sonra yine yz evirdiniz.

Eer Allahn bol nimeti ve merhameti olmasayd,


herhalde ziyana urayanlardan olurdunuz.

65. phesiz iinizden,

Cumartesi/tatil gn yasan ineyenleri bilirsiniz.

Biz onlara; Aalk maymunlar (gibi) oldunuz demitik.

66. Biz bunu hem onu grenlere, hem de sonra geleceklere bir ibret
ve Allaha kar gelmekten saknanlara da bir t kldk.

67.

HAN, o zaman Musa, halkna:

Allah size bir sr kesmenizi emrediyor demiti.


Onlar da;

Sen bizimle eleniyor musun? demilerdi.

Musa;

Kendini bilmez cahillerden olmaktan Allaha snrm

demiti.

68. Onlar: (Madem yle) bizim iin Rabbine dua et de,

onun nasl bir sr olduunu bize aklasn dediler.


(Musa) yle dedi: Rabbim diyor ki,

o; ne yal, ne krpe, ikisi aras bir srdr.


Haydi emrolunduunuz ii yapn.

69. Onlar; Bizim iin Rabbine dua et de,


rengi neymi aklasn dediler.

(Musa) yle dedi: Rabbim diyor ki, o sapsar;


rengi bakanlarn iini aan bir srdr dedi.

70. (Onlar) dediler ki: Bizim iin Rabbine dua et de,


onun nasl bir sr olduunu bize aklasn.

nk srlar, bizce, birbirlerine benzemektedir.

Ama Allah dilerse elbet doru olan buluruz dediler.

71. (Musann) cevab u oldu:

Rabbim diyor ki, o; ift srmek,

ekin sulamak iin boyundurua vurulmam, kusursuz,

hi alacas olmayan ve serbest dolaan bir srdr.

Onlar; te, imdi tam dorusunu bildirdin dediler.

Nihayet o sr kestiler.

Neredeyse bunu (Allahn emrini) yapmayacaklard.

87

BAKARA SURES

BLM 9

503

AN (ey srailoullar), siz bir kimseyi ldrmtnz de,


suu birbirinizin stne atmtnz.
Halbuki Allah gizlemekte olduunuzu ortaya karacakt.
73. Biz dedik ki: Srn bir paras ile ldrlene vurun.
(Denileni yaptlar ve l dirildi). te Allah lleri byle diriltir.
Dnesiniz diye mucizelerini/ayetlerini size byle gsterir.
72.

74.

75.

76.

77.
78.
79.

AMA btn bunlardan sonra kalpleriniz yine katlat,

ta gibi hatta daha da kat oldu.


nk ylesi ta vardr ki, iinden rmaklar fkrr.
Yine ylesi ta vardr ki, yarlr da iinden sular kar.
Ta ta vardr ki, Allah korkusuyla (yerinden kopup) der.
Allah yaptklarnzdan hibir zaman habersiz deildir.

MD, bunlarn size inanacaklarn m umuyorsunuz?


Oysa ilerinden birtakm,
Allahn kelamn dinler, iyice anladktan sonra,
onu bile bile tahrif ederlerdi/arptrlard.
Onlar/o mnafklar inananlarla karlanca;
nandk derler
ve birbirleriyle ba baa kaldklarnda da yle derler:
Rabbinizin katnda/huzurunda
size kar delil olarak kullanp sizi sustursunlar diye mi,
Allahn size bildirdiini onlara sylyorsunuz?
Bunu aklnz almyor mu?
Onlar bilmiyorlar m ki,
Allah onlarn gizli tuttuklarn da bilir, aa vurduklarn da!..
Bunlarn bir de mmi takm vardr, kitab bilmezler.
Onlarn btn bildikleri bir sr kuruntulardr.
Onlar sadece zan ile hareket ederler.
Yazklar olsun o kimselere ki, kitab elleriyle yazarlar,
sonra da onu az bir deere/karla deimek iin;
Bu, Allahn katndandr derler.
Vay ellerinin yazdklarndan tr, onlarn haline!
Vay kazandklarndan dolay, onlarn haline!

504
80.

87

BR DE dediler ki:

BAKARA SURES

Bize ate sayl birka gnden baka asla dokunmayacaktr.

Sen onlara de ki:

Siz bunun iin Allahtan sz m aldnz?

-Eer byle ise, Allah verdii szden dnmez-.

Yoksa siz,

Allaha kar bilemeyeceiniz eyleri mi sylyorsunuz?

81. Evet, ktlk ileyip suu benliini kaplam


(ve bylece irke dm) olan kimseler var ya,

ite onlar ate halkdrlar.

Onlar orada lmeden srekli kalacaklardr.

82. man edip faydal bir ii en iyi ekilde yapanlar ise,


ite onlar cennet halkdrlar.

Onlar orada lmeden srekli kalacaklardr.

83.

BLM 10

V E BR ZAMAN, srailoullarndan:

Allahtan bakasna kul olmayacaksnz; anne ve babaya

ve

en yaknlara (akrabalara)
ve

yetimlere
ve

yoksullara iyi davranacak/iyilik edeceksiniz,

insanlara gzel szler syleyeceksiniz


ve

namaz gerei gibi klacaksnz

ve zekat (alp reterek) vereceksiniz diye sz almtk.


Bundan sonra pek az hari,

yz evirerek szlerinden dndler.

84. Hani o zaman; Birbirinizin kann dkmeyeceksiniz,

birbirinizi yurtlarnzdan karmayacaksnz diye de,

kesin sz almtk.

Sonra bunu bylece kabul etmilerdi.

Kendiniz de buna hl ahitlik etmektesiniz.

87

BAKARA SURES

505

85. Buna ramen siz, birbirinizi ldren


ve
iinizden bir kesime kar ktlk ve
zulmde yardmlaarak birleiyorsunuz.
Haram olduu halde insanlar yurtlarndan karp,
esir dtklerinde ise salvermek iin,
onlardan fidye alyorsunuz.
Yoksa siz Kitabn bir ksmna inanp,
bir ksmn inkr m ediyorsunuz?
Artk sizden kim bunu yaparsa onun cezas,
dnya hayatnda rezillikten ibarettir.
Kyamet gnnde de onlar azabn en iddetlisine uratlr.
nk Allah sizin yaptklarnzdan habersiz deildir.
86. te onlar, ahireti verip dnya hayatn satn alan kimselerdir.
Artk bunlardan azap hi hafifletilmez.
Onlara yardm da edilmez.

BLM 11

NDOLSUN, Musaya Kitab verdik.


Ondan sonra birbiri ardnca peygamberler gnderdik.
Meryem olu saya mucizeler verdik.
Onu Ruhul-Kuds (Cebrail) ile destekledik.
Sizin atalarnza her ne zaman bir peygamber,
holarna gitmeyen bir ey getirdiinde,
kibirlenip (onlarn) bir ksmn yalanlayp,
bir ksmn da ldrmediler mi?
88. Ama onlar (atalarnz):
Kalplerimiz muhafazal dediler.
Hayr, yle deil!
Allah onlar zulmleri sebebiyle lnetledi (azarlad, kovdu).
Onlardan pek az iman etti.
89. Ve ne zaman kendilerine,
yanlarndakini tasdik eden bir kitap gelince onu inkr ettiler.
Oysa daha nce (bu kitab getirecek peygamber ile)
inkrclara (Arap mriklerine) kar,
fetih iin yardm istiyorlard.
87.

506

90.

91.

92.
93.

94.

95.

87

BAKARA SURES

Nihayet, tanyp bildikleri (bu peygamber),


kendilerine gelince onu inkr ettiler.
Allahn lneti inkrclarn zerine olsun!
Kendilerini ne kt bir ey karlnda sattlar!
Allahn indirdiini inkr ederek
Allahn indirdiini ekemediler/kskandlar;
Onun ltfundan diledii (rasl setii) kullarna!..
Bu yzden gazap stne gazaba uradlar.
nkr edenlere alaltc bir azap da vardr.
Onlara; Allahn indirdiine (Kurana) iman edin denilince;
Biz sadece bize (daha nce) indirilene inanrz deyip,
ondan sonra geleni (Kuran) inkr ettiler.
Halbuki o, ellerinde bulunan tasdik eden hak bir kitaptr.
(Onlara) de ki: Eer (madem atalarnz) inanan kimselerdi;
daha nce niin Allahn peygamberlerini ldryorlard?
Andolsun, Musa (peygamberlik belgeleri olan),
ak deliller/mucizeler ile gelmiti de arkasndan atalarnz,
nefislerinize zulmederek buzay ilah/tanr edinmilerdi.
Biz o zaman,
Tur Dan tepelerine dikerek onlardan kesin sz almtk;
Size verdiimiz Kitaba smsk sarln
ve
ona kulak verin demitik.
Onlar; Dinledik ve kar geliyoruz demilerdi.
nkrlar yznden buza sevgisi onlarn kalplerine ilemiti.
Onlara de ki:
mannzn;
size emrettii ey ne ktdr, eer inanan kimselerseniz!
De ki:
Eer (iddia ettiiniz gibi), Allah katndaki ahiret yurdu (cennet),
dier insanlar iin deil de yalnz sizin ise
ve
eer doru syleyenler iseniz;
haydi (o zaman) lm temenni edin/lmeyi isteyin!
Fakat, kendi elleriyle nceden yaptklar iler yznden,
lm hibir zaman temenni etmezler/lmeyi istemezler.
Allah zalimleri hakkyla bilendir.

87

BAKARA SURES

507

96. Andolsun, sen onlarn yaamaya btn insanlardan,


hatta,
Allaha ortak koanlardan bile dkn olduklarn grrsn.
Onlarn her biri, bin yl yaamak ister.
Halbuki uzun yaamak onlar azaptan kurtaracak deildir.
Allah onlarn btn yaptklarn grr.

BLM 12

97. ( Y PEYGAMBER, onlara) de ki:


Her kim Cebraile dman ise bilsin ki o,
Allahn izniyle Kuran;
nceki kitaplar tasdik edici/dorulayc,
mminler iin de bir hidayet (doru hayat) rehberi ve
mjdeleyici olarak senin kalbine indirmitir.
98. Her kim Allaha; meleklerine, peygamberlerine,
Cebraile ve
Mikaile dmanlk yaparsa bilsin ki,
Allah da inkr edenlerin karsndadr.
99. Andolsun, Biz sana apak ayetler indirdik.
Bunlar ancak fasklar (yoldan sapmlar) inkr eder.
100. Onlar ne zaman bir antlama yaptlarsa,
ilerinden birtakm o antlamay bozmad m?
Zaten onlarn birou iman etmiyor.
101. Onlara Allah katndan,
yanlarndakini tasdik edici bir peygamber geldii zaman;
kendilerine kitap verilenlerden bir grup Allahn kitabn,
hibir ey bilmiyorlar gibi kaldrp arkalarna attlar.
102. Ve onlar, Sleymann hkmranl hakknda,
eytanlarn uydurduklar yalanlarn ardna dtler.
Oysa Sleyman (iddia edildii gibi) kfre sapp nankrlk etmedi.
Aksine eytanlar gereklerin zerini rtyor;
insanlara sihri/fenni oyunlarla aldatmay ve (zellikle de),
Babildeki Harut ve Marut adl iktidar/g sahiplerine,
herhangi birey indirilmedii halde,
onlara indirileni/ilham edileni (insanlara) retiyoruz, diye
(yalan reten eytanlar, byle eyler) sylyorlard.

508

87

BAKARA SURES

Halbuki o ikisi;
Biz ancak gerein aa karlmasn istiyoruz,
hikimseye (iddia edilen eylerden) retmiyoruz
ve
sakn (sihri meru grerek) kfre girmeyin diyorlard.
Bylece (insanlar); onlardan (eytanlarn zihinlerine ilham ettikleri,
fsldadklar eylerden),
kii ile eini birbirinden ayrmak iin yalanlar uydurarak,
sihir (by/komplo) retiyorlard.
Halbuki onlar,
Allahn izni olmadka o sihirle (organize komplolarla),
hikimseye zarar veremezlerdi.
(Onlar byle yaparak) kendilerine zarar veren,
fayda getirmeyen eyleri dnp retiyorlard.
Andolsun, onu (organize komplolar) retip megul olanlarn,
ahirette bir nasibi olmadn biliyorlard.
Kendilerini,
karlnda sattklar o ey (sihir/by/komplolar) ne ktdr!
Ne olurdu bilselerdi!..
103. Eer onlar iman edip,
Allahn emirlerine kar gelmekten saknm olsalard,
Allah katnda kazanacaklar sevap,
kendileri iin daha hayrl olacakt.
Ne olurdu bilselerdi!..

BLM 13

Y MAN EDENLER!
(Peygambere) Raina (bizi dinle) demeyin;
Unzurna (bize kar tahammll ol) demeyi tercih edin
ve
(ona) kulak verin.
Kfirler iin ok ackl bir azap vardr.
105. (Ey iman edenler!) Ne kitap ehlinden inkr edenler
ve
ne de Allaha ortak koanlar,
Rabbinizden size bir hayr/iyilik gelmesini isterler.
104.

87

BAKARA SURES

Oysa Allah,

509

rahmetini (vahyini) dilediine (Rasllerine) tahsis eder.


Allah byk ltuf sahibidir.

106. Biz yrrlkten kaldrdmz


veya

unutturduumuz,

herhangi bir mesaj (hkm, ayeti, gemi kitaplar),

mutlaka (ncekini daha detayl, geni geni aklayan),

bir ksmn daha hayrls/iyisi ile


veya

bir ksmn misli ile/bir benzeri ile (rnei, kopyas olan

Kuran nshasyla) neshederiz/deitiririz/yenileriz.

Allahn gcnn hereye hakkyla yettiini bilmez misin?

107. Bilmez misin ki, gklerin ve yerin hkmranl Allahndr.


Sizin iin Allahtan baka ne bir veli/dost,
ne de bir yardmc vardr.
108.

YOKSA, daha nce Musann sorguya ekildii gibi,

siz de peygamberinizi sorguya ekmek mi istiyorsunuz?

Her kim iman kfre deiirse,

o artk doru yoldan sapm olur.

109. Kitap ehlinden birou hak kendilerine belirdikten sonra dahi,


ilerindeki kskanlktan tr sizi,

imannzdan sonra kfre dndrmek isterler.

Siz imdilik,

Allah onlar hakkndaki emrini getirinceye kadar affedin/gein,


sinirlenmeyin.

phesiz Allah gc hereye hakkyla yetendir.

110. Namaz gerei gibi kln, Zekat (alp reterek) verin.


Kendiniz iin her ne iyilik nceden gnderirseniz,

Allah katnda onu bulursunuz.

phesiz Allah btn yaptklarnz grr.


111. (

ONLAR) bir de; Yahudi ve

Hristiyanlardan bakas Cennete girmeyecek dediler.


Bu onlarn kuruntular!

510

87

De ki: Eer doru syleyenler iseniz

BAKARA SURES

(iddianz ispat edecek) delilinizi getirin.

112. Evet, gerekten her kim tm benliini Allaha teslim eder


ve

iyilik yapanlardan olursa Rabbi katnda dln grecektir.


Ve byleleri ne korkacak, ne de zleceklerdir.

113.

Y AHUDLER;

BLM 14

Hristiyanlar bir temel zerinde deiller dediler.


Hristiyanlar da;

Yahudiler bir temel zerinde deiller dediler.


Oysa hepsi Kitab okuyorlar.

(Kitab) bilmeyenler de tpk bunlarn syledikleri gibi demiti.

Artk onlarn aralarnda uyuamadklar davada,

hkm Allah verecektir.

114. Allahn mescitlerinde Onun adnn anlmasn yasak eden


ve

onlarn yklmas iin alan kimseden daha zalim


kim olabilir?

Onlar oralara, ancak korka korka sayg ile girmeliler.

Onlar iin dnyada rezillik vardr


ve

onlar iin ahirette de byk bir azap vardr.

115. Dou da Bat da (tm yeryz) Allahndr.


Nerede ynelirseniz ynelin,

Allahn vehi/rzas asndan farketmez.

phesiz Allah ltfu geni olandr, hakkyla bilendir.

116. Allah ocuk edindi dediler.

O, bundan (byle bir iddiadan) uzaktr!

Dorusu, gklerde ve yerde ne varsa Onundur.


Hepsi Ona boyun eerler.

117. Gkleri ve yeri rneksiz yaratandr.

Bir ie hkmetti mi, ona sadece ol der,

o da hemen olumaya balar.

87

BAKARA SURES

YALNIZ) bilmeyen(o cahil)ler;

118. (

511

Allah bizimle konusa


ya da

bize (mucizevi) bir iret gsterse ya! derler.

Bunlardan ncekiler de tpk byle,


bunlarn dedikleri gibi demiti.

Onlarn kalpleri (anlaylar) birbirine benziyor.

Biz ayetleri/iretleri,

phesiz inanmak isteyen bir toplum iin akladk.

119. (Ey Muhammed) phesiz Biz seni hak ile;


mjdeleyici
ve

uyarc olarak gnderdik.

Sen cehennemlik olanlardan sorumlu tutulacak deilsin.

120. Sen dinlerine uymadka,


ne Yahudi(yim diyen)ler
ve

ne de Hristiyanlar (Hristiyanm diyenler),


senden asla raz olmuyorlar.

De ki: Allahn yolu, phesiz kesin doru yoldur.

Sana gelen ilimden sonra,

eer onlarn arzu ve keyiflerine uyacak olursan, bilmi ol ki;

Allahtan sana ne bir dost, ne de bir yardmc vardr.

121. Kendilerine kitap verdiimiz kimseler var ya;

ancak onlar onu gerei gibi/(Allahn rettii ekilde) okurlar.

Ve ite yine onlardr ona (Kitaba) gerekten inananlar!


Onu inkr edenlere (grmezlikten gelenlere) gelince;

ite onlar, zararda olanlarn/kaybedenlerin ta kendileridir.

122.

BLM 15

E Y SRALOULLARI!

Size ltfettiim o nimetleri hatrlayn

ve

(bir zamanlar) sizin dier kavimlere stn gelmenizi saladm

o gnleri de!..

512

87

BAKARA SURES

123. Hibir kimsenin dierine bir yararnn olmayaca,

hibirinden fidye kabul edilmeyecei,


efaatin fayda etmeyecei

ve hi kimseye yardm edilmeyecei bir gn(n gelip atacan)


aklnzdan karmayn.

124.

BR ZAMAN Rabbi brahimi(n gereini),


birtakm emirlerle aa karm,

brahim onlarn (emirlerin) hepsini yerine getirmi de,


Rabbi yle buyurmutu:

Ben seni insanlara nder/lider yapacam.

brahim de; Soyumdan da (nderler yap ya Rabbi!) demiti.


Bunun zerine Rabbi;

Benim ahdim (verdiim sz) zalimleri kapsamaz demiti.

125.

HAN, Biz Kbeyi insanlar iin toplanabilecekleri


ve

gvenli bir yer klmtk.

Siz de Makam- brahimden kendiniz iin,

bir namaz yeri edinin.

brahim ve smaile yle emretmitik:

Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rku

ve

secde edenler iin Evi (Kbeyi) tertemiz tutun.

126. Hani brahim;

Rabbim! Bu ehri gvenli bir ehir kl.

Halkndan Allaha ve ahiret gnne iman edenleri,


her trl rnle rzklandr demiti.

Allah da; Inkr edeni bile az bir sre,


(bu geici ksa hayatta) rzklandrr,

sonra onu cehennem azabna girmek zorunda brakrm.


Ne kt varlacak yerdir oras! demiti.

127. Hani brahim,

smail ile birlikte (Allaha ibadet iin yaplan) Evin (Kbenin),

temellerini ykseltiyor; Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur!

phesiz Sen hakkyla iitensin, hakkyla bilensin diyorlard.

87

BAKARA SURES

513

128. Rabbimiz! Bizi Sana teslim olmu kimseler kl!


Soyumuzdan da Sana teslim olmu bir toplum kl!
Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini gster/ret.
Tvbemizi kabul et.
phesiz Sen,
tvbeleri ok kabul edensin, ok merhametli olansn.
129. Rabbimiz! lerinden onlara bir eli gnder;
onlara ayetlerini okusun,
onlar Kitap
ve
Hikmet/Bilim ile (eitim retime tabi tutarak) onlar gelitirsin
ve
onlar(n balarna gelebilecek) her trl ktle kar uyarsn.
phesiz Sen,
mutlak g sahibisin, doru hkm/karar verensin.

BLM 16

ENDN bilmeyenden baka,


brahimin dininden kim yz evirir?
Andolsun, Biz brahimi bu dnyada sekin kldk.
phesiz o, ahirette de iyilerdendir.
131. Rabbi ona: Teslim ol dediinde;
Alemlerin Rabbine teslim oldum demiti.
132. brahim bunu kendi oullarna da vasiyet etti,
Yakup ta yle:
Oullarm! Allah sizin iin bu dini seti.
Siz de ancak mslmanlar olarak ln dedi.
133. Yoksa siz Yakubun lm deinde iken ocuklarna;
Benden sonra kime kul olacaksnz? dedii,
onlarn da;
Senin ilahna ve atalarn brahim,
smail
ve
shakn ilah olan Tek Bir laha kul oluruz;
bizler Ona boyun emi mslmanlarz dedikleri zaman,
orada hazr m bulunuyordunuz?
130.

514

134. Onlar gelip gemi bir mmettir.

87

BAKARA SURES

Onlarn kazandklar kendilerinin,


sizin kazandklarnz sizindir.

Siz onlarn yaptklarndan sorumlu tutulacak deilsiniz.

135. (

YAHUDLER): Yahudi olun

ve

(Hristiyanlar da):

Hristiyan olun ki doru yolu bulasnz dediler.

De ki: Hayr, hakka ynelen brahimin dinine uyarz.

O, Allaha; ortak koanlardan/put oluturanlardan deildi.

136. (Onlara) deyin ki:

Biz Allaha, bize indirilene,


brahim,
smail,
shak,

Yakub ve Yakuboullarna indirilene;

Musa ve saya verilen ile btn dier peygamberlere,


Rablerinden verilene iman ettik.

Onlardan hibirini dierinden ayrt etmeyiz


ve

biz Ona teslim olmu kimseleriz.

137. Eer onlar byle sizin iman ettiiniz gibi iman ederlerse,
gerekten doru yolu (hayat tarzn) bulmu olurlar;

yz evirirlerse, onlar elbette derin bir ayrla dm olurlar.

Allah onlara kar seni koruyacaktr.

O hakkyla iitendir, hakkyla bilendir.

138. te budur Allahn boyas/sistemi!

Boyas/sistemi, Allahnkinden daha gzel olan kimdir?

Biz yalnz Ona kul oluruz (deyin).


139.

ONLARA de ki:

Allah(n sistemi) hakknda bizimle tartyor musunuz?


Halbuki O, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir.

Bizim ilediklerimiz bize, sizin iledikleriniz size aittir.

Biz Ona gnlden balanm kimseleriz.

87

BAKARA SURES

140. Yoksa siz: brahim de,


smail de,
shak da,
Yakub ile Yakuboullar da Yahudi,
ya da
Hristiyan idiler mi diyorsunuz?
De ki: Sizler mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah m?
Kendisine Allah tarafndan ulaan bir gerei gizleyenden
daha zalim kimdir?
Allah yaptklarnzdan habersiz deildir.
141. Onlar gelip gemi bir mmettir.
Onlarn kazandklar kendilerinin,
sizin kazandklarnz sizindir.
Siz onlarn yaptklarndan sorumlu tutulacak deilsiniz.

BLM 17

515

RTAKIM bilgisiz insanlar:


Onlar ynelmekte olduklar kbleden eviren nedir?
diyecekler.
De ki: Dou da, Bat da (tm yeryz) Allahndr.
Allah (yola gelmeyi) dileyen kimseyi doru yola iletir.
143. Sizler insanlara birer ahit (ve rnek) olasnz
ve
Rasl de size bir ahit (ve rnek) olsun.
Bylece siz, vasat (hayrl, yararl ve merkezde) bir toplum olun!
Her ne kadar,
Allahn doru yolu gsterdii kimselerden (Rasllerden)
bakasna ar gelse de Biz, ynelmekte olduun yn ancak;
Rasle uyanlarla uymayanlar aa karalm diye,
kble yaptk.
Allah imannz boa karacak deildir.
phesiz Allah insanlara ok efkatli ve ok merhametlidir.
144. (Ey Muhammed!) Biz senin ok defa/sk sk,
yzn ge doru evirip durduunu gryoruz.
(Merak etme) elbette seni honut olacan kbleye evireceiz.
(Bundan byle), yzn Mescid-i Haram (Kbe) ynne evir.
142.

516

87

BAKARA SURES

Siz de nerede olursanz olun,


(namazda) yznz hep onun (Kbe) ynne evirin.
phesiz kendilerine kitap verilenler,
bunun Rablerinden (gelen) bir gerek olduunu elbette bilirler.
Allah onlarn yaptklarndan habersiz deildir.
145. Andolsun,
sen kendilerine kitap verilenlere her trl ayeti getirsen de,
onlar yine senin kblene uymuyorlar.
Sen de onlarn kblesine uyacak deilsin.
Onlar birbirlerinin kblesine/ynne/yoluna da uymazlar.
Andolsun,
eer sana gelen bunca ilimden sonra onlarn arzu
ve
keyiflerine (bo hayl ve hedeflerine) uyacak olursan,
o takdirde sen de mutlaka zalimlerden olursun.
146. phesiz kendilerine kitap verdiimiz halklarn bilginleri;
onu (Peygamberi), oullarn tandklar gibi tanrlar.
Byleyken ilerinden bazs bile bile hakk/gerei gizlerler.
147. Hak/gerek (ancak) Rabbindendir.
Artk sakn pheye denlerden olma!

148.

BLM 18

H ERKESN yneldii/hedefledii bir yn/bir hedef vardr.

Haydi hep hayrlara koun, (hayrlarda) yarn!


Nerede olursanz olun, Allah hepinizi bir araya getirir.
phesiz Allahn gc hereye hakkyla yeter.
149. Nereden yola karsan k,
(namazda) Mescid-i Harama (Kbeye) doru dur/dn.
Bu elbette Rabbinden gelen bir gerektir/haktr.
Allah sizin yaptklarnzdan asla habersiz deildir.
150. Ve yine nereden yola karsan k,
(namazda) Mescid-i Harama (Kbeye) doru dur/dn.
Ve siz (ey mminler),
nerede olursanz olun,
yznz o tarafa (Kbeye) evirin ki,
insanlarn elinde (size kar kullanacaklar) bir delil olmasn.

87

BAKARA SURES

517

Onlardan zalimler yine de yapacaklarn yaparlar!


yleyse zalimlerden korkmayn, Benden korkun!
Ta ki size (olan) nimetlerimi tamamlayaym.
Umulur ki, bylece doru yolu bulursunuz.
151. Size kendi iinizden bir Rasl gnderdi;
size ayetlerini okuyor,
sizi (banza gelebilecek) her trl ktle kar uyaryor,
ve sizi;
Kitap ve Hikmet ile (problem zme bilimi ve bilimsel gereklerle),
bilmediklerinizi reterek gelitiriyor.
152. yleyse yalnz Beni zikredin (ne emrettiimi hatrlayn) ki,
Ben de sizi (af ve balama ile) zikredeyim/hatrlayaym.
Bana kredin, sakn nankrlk etmeyin.

153.

BLM 19

Y MAN EDENLER!
Sabrederek
ve
salt ikme ederek/namaz klarak Allahtan yardm dileyin.
phe yok ki, Allah sabredenlerle/direnenlerle beraberdir.
154. Allah yolunda ldrlenlere;
ller (nimetlerden istifade edemeyenler) demeyin.
Hayr, onlar diridirler (cennette nimetlerden istifde ederler).
Ancak siz bunu bilemezsiniz.
155. Sizi biraz korkudan,
alktan,
(biraz da) mallardan,
canlardan
ve
rnlerden eksiltme ile kesinlikle aa karrz.
Sabredenleri mjdele!
156. Onlar (o iman edenler) ki,
kendilerine bir musibet geldii zaman:
Mutlaka biz,
Allaha aitiz/Allahtan geldik
ve phesiz biz, Onun huzuruna dneceiz derler.

518

87

BAKARA SURES

157. te onlara (o mminlere) Rablerinden balanmalar


ve
rahmet vardr ve onlar,
doru yolu (doru hayat tarzn) bulanlarn ta kendileridir.
158.

159.

AFA ile Merve,


Allahn (dininin) sembollerindendir.
Onun iin her kim Beyti hacceder veyahut umre yaparsa,
bu ikisini tavaf etmesinde ona gnah yoktur.
Kim kendiliinden bir hayr ilerse,
phesiz Allah; onu ok iyi bilir, karln verir.

GEREKTEN indirdiimiz ak ayetleri

ve
hidayeti (doru hayat tarzn),
kitapta insanlara akladktan sonra gizleyenlere,
ite onlara Allah da lnet eder
ve
tm lnet edebilenler de onlara lnet ederler.
160. Ancak tvbe edenler,
durumlarn (kendilerini/kiiliklerini) dzeltenler
ve
(gerei) aklayanlar mstesndr ki;
ite Ben,
onlarn tvbelerini kabul ederim.
Ben tvbeleri ok kabul eden ve ok merhamet edenim.
161. Muhakkak kfir olup da (tvbe etmeden) kfir olarak lenlere,
ite onlara Allahn, meleklerin
ve
btn insanlarn lneti vardr.
162. Orada ebedi kalacaklar;
azaplar hafifletilmeyecek ve onlara baklmayacak da!

163. LAHINIZ BR TEK LAH(Allah)TIR!


Ondan baka lah yoktur.
Rahmandr (iyilii sonsuzdur), Rahimdir (ikram bol olandr).

87

BAKARA SURES

BLM 20

PHESZ gklerin ve yerin yaratlnda;


gece ile gndzn birbirini takip ediinde,
insanlara menfaat veren eyle akp giden gemilerde,
Allahn gkten indirip de onunla l topra diriltip
orada her trl/her eit mahlukat/canly yaymasnda,
rzgarlar evirip evirmesinde
ve
gkle yer arasnda emre hazr bekleyen bulutta,
akllarn altran bir toplum iin deliller vardr.
165. nsanlardan kimileri vardr ki,
(Allaha ulamak iin Allahtan baka araclar edinerek)
Allaha ortaklar koarlar ve onlar,
Allah sever gibi (hatta daha ok) severler.
man edenler ise, en ok Allah severler.
Eer zulmedenler azab grdkleri zaman,
btn kuvvetin Allaha ait olduunu grm olsalard!
phesiz ki, Allahn azab ok iddetlidir.
166. O zaman, kendilerine uyulanlar o gn azab grnce,
kendilerine uyanlardan uzaklaacaklar,
aralarndaki btn balar kopacaktr.
167. Uyanlar yle derler:
Bizim iin,
bir dn olsa da bizden uzaklatklar gibi,
biz de onlardan uzaklasaydk!
Bylece Allah;
onlara, btn yaptklarn pimanlklar olarak gsterir.
Ve onlar cehennemden kacak da deillerdir.
164.

168.

BLM 21

E Y NSANLAR, yeryzndeki eylerin hell

ve
temiz olanlarndan yiyin.
eytann (ve ona uyanlarn) admlarn izlemeyin.
nk o, sizin iin apak saldrgan bir dmandr.

519

520

87

BAKARA SURES

169. O (eytan) size ancak ktl


ve
fahay/hayaszl ve bilmediiniz eyleri,
Allaha kar sylemenizi/iftira etmenizi emreder (fsldar).
170. Onlara: Allahn indirdiine uyun denildii zaman;
Hayr biz,
atalarmz zerinde bulduumuz eye uyarz derler.
Peki ya atalar, akllarn iletmeyen
ve
doru yolu bulamayan kimseler olsalar da m,
(onlara uyacaklar)?
171. Kfirlerin hali, barp armadan baka bir ey duymayan,
hayvanlara haykran o kimsenin (obann) hali gibidir.
Onlar (o kfirler) sarlar,
dilsizler
ve
krler gibidirler. Artk onlar anlamak istemiyorlar.
172. Ey iman edenler,
size rzk olarak verdiklerimin temizlerinden yiyin.
Allaha kredin, eer yalnz Ona kul iseniz!..
173. Allah size ancak ly,
kan,
domuz etini
ve
Allahtan bakas (putlar) adna kesileni haram etmiti.
Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin
ve
zaruret lsn amakszn yemek zorunda kalrsa,
ona gnah yoktur.
phesiz Allah; ok balayandr, ok merhamet edendir.
174.

ALLAHn Kitaptan indirdii eyleri gizleyip de,

onunla az bir deeri/dnyal satn alanlar var ya,


ite onlar karnlarna ancak ate dolduruyorlar.
Allah kyamet gnnde onlarla konumaz
ve
onlar temize karmaz. Onlar iin ok ackl bir azap vardr.

87

BAKARA SURES

175. te bunlar hidayeti verip sapkl,

balanmay verip azab satn alanlardr.

Onlar atee kar ne kadar da dayankldrlar(!)

176. Bu da Allahn,

Kitab hak olarak indirmi olmas sebebiyledir.


Kitap konusunda anlamazla denler ise
derin bir ayrlk iindedirler.

BLM 22

177. YLK, yzlerinizi dou


ve

bat taraflarna evirmeniz deildir.

Asl iyilik; Allaha, ahiret gnne, meleklere, kitap

ve

peygamberlere iman edenlerin;

mala olan sevgilerine ramen onu yaknlarna,

yetimlere,

yoksullara,

yolda kalma,
isteyene
ve

(ynetimizinde olan ve zgrlkleri iin) esirlere verenlerin;


namaz gerei gibi klan,

zekat (alp reterek) veren,

antlama yaptklarnda szlerini yerine getirenlerin


ve

zorda,

hastalkta
ve

savan kzt zamanlarda sabredenlerin tutum ve


davranlardr (asl iyilik).

te bunlar, doru olanlardr.


te bunlar,

Allaha kar gelmekten saknanlarn ta kendileridir.

521

522

178.

EY MAN EDENLER!

87

BAKARA SURES

ldrlenler hakknda size ksas farz klnd.


Hr,

kle/esir
ve

kadn olmas fark etmez!..


Ancak ldren kimse,

kardei (ldrlenin varisi, velisi) tarafndan affedilirse,

rfe uygun yol izlemek

ve

gzellikle diyet demek gerekir.

Bu, Rabbinizden bir hafifletme

ve

rahmettir.

Bundan sonra haddi aana ok ackl bir azap vardr.

179. Ey akl sahipleri!

Ksas uygulamada sizin iin hayat vardr.

Umurlur ki (su ilemeyerek) korunursunuz.

180. ZDEN BRNZE lm gelip att zaman,


eer geride bir hayr (mal) brakmsa;
anaya,

babaya
ve

yakn akrabaya meru bir tarzda o vasiyette bulunmas;

-Allaha kar gelmekten saknanlar zerinde bir hak olaraksize farz klnd.

181. Her kim iittikten sonra vasiyeti deitirirse,

gnah ancak onu deitirenlerin boynunadr.

phesiz Allah; hakkyla iitendir, hakkyla bilendir.

182. Vasiyet edenin hataya meyletmesinden


ve

gnaha girmesinden korkan bir kimse,

(taraflarn) aralarn dzeltirse ona hibir gnah yoktur.

phesiz Allah;

ok balayandr, ok merhamet edendir.

87
183.

BAKARA SURES

E Y MAN EDENLER!

BLM 23

523

Allaha kar gelmekten saknmanz iin oru,

sizden ncekilere farz klnd gibi size de farz klnd.

184. Oru, sayl gnlerdedir.


Sizden kim hasta
ya da

yolculukta olursa,

tutamad gnler saysnca baka gnlerde tutar.

Oruca gc yetmeyenler ise bir yoksula yedirerek fidye verir.

Bununla birlikte,

gnlden kim bir iyilik yaparsa o kendisi iin daha hayrldr.


Eer bilirseniz oru tutmanz sizin iin daha hayrldr.

185. (O sayl gnler), insanlar iin bir hidayet rehberi;


doru yolun
ve

hak ile batl birbirinden ayrmann apak delilleri olarak,


Kurann kendisinde indirildii Ramazan aydr.

yle ise iinizden kim bu aya ularsa onu orula geirsin.

Kim de hasta
veya

yolcu olursa,

tutamad gnler saysnca baka gnlerde tutsun.


Allah sizin iin kolaylk istiyor, zorluk istemiyor.
Bu da sayy tamamlamanz
ve

hidayete ulatrmasna karlk,

Allah yceltmeniz ve kretmeniz iindir.


186.

KULLARIM Beni senden sorarlarsa,

(bilsinler ki), gerekten Ben (onlara ok) yaknm.

Bana dua edince (Benden isteyince),

dua edenin duasna (isteine) cevap veririm.

O halde, doru yolu bulmalar iin Benim davetime uysunlar,

Bana iman etsinler.

524

187.

188.

189.

87

BAKARA SURES

RU GECESNDE elerinize yaklamak size helal klnd.


Onlar size rtdrler,
siz de onlara rtsnz.
Allah kendinizi aldatmakta olabileceinizi bildii iin
tvbenizi kabul etti ve sizi balad.
Artk elerinize yaklan ve
Allahn sizin iin izin verecei eyi dileyin.
afan aydnl gecenin karanlndan ayrt edilinceye
(yani tan yeri aarncaya) kadar yiyin iin.
Sonra da akama kadar orucu tam tutun/tamamlayn.
Bununla birlikte,
siz mescitlerde itikafta iken elerinize yaklamayn.
Bunlar Allahn koyduu snrlardr.
Bu snrlara yaklamayn.
(Allahn snrlar/nerileri, insanlarn yararnadr).
Allahn nerilerine kar gelmekten saknmanz iin,
ayetlerini insanlara bylece aklar.

ARANIZDA birbirinizin mallarn haksz yere yemeyin.


nsanlarn mallarndan bir ksmn,
bile bile gnaha girerek yemek iin,
onlar hakimlere vermeyin.

ANA hilal(ekil)leri(nden) soruyorlar.


De ki: Onlar, insanlar ve hac iin vakit lleridir.
yilik, evlere arkalarndan (pencerelerinden) girmeniz deildir.
Ama iyi davran takva sahibi (Allaha kar gelmekten saknan)
insann davrandr.
Evlere kaplarndan girin.
Allaha kar gelmekten saknn ki kurtulua eresiniz.

BLM 24

190. ZNLE SAVAANLARA kar,


siz de,
Allah savamanza izin verdii iin savaabilirsiniz.

87

BAKARA SURES

Ancak ar gitmeyin.

525

nk Allah ar gidenleri sevmez.

191. Onlar (size kar sava aanlar sizinle sava halinde iken)
nerede yakalarsanz/bulursanz etkisiz hale getirin.

Sizi kardklar yerden (Mekkeden) siz de onlar karn.

Fitne (insan haklar ihlalleri),

adam ldrmekten daha ok eziyet verir.

Yalnz Mescid-i Haram yannda,

onlar sizinle savamadka siz de onlarla savamayn.

Sizinle savarlarsa,

(siz de savap) onlar etkisiz hale getirin.

Kfirlerin cezas byledir.

192. Eer onlar (savatan ve kfrden) vazgeerlerse,


(unu iyi bilin ki) Allah ok balayandr,
ok merhamet edendir.

193. Fitne/zulm/irk (insan haklar ihlalleri) kalkncaya


ve

din (insan hak ve zgrlkleri gereince,

saldrganlara ne yaplacan ifade eden hukuk dzeni)

Allahn nerdii ekilde oluncaya kadar onlarla savan.

Eer (sizinle savaa) son verirlerse,

zalimlerden bakasna dmanlk yoktur.


194.

HARAM ay haram aya karlktr.

Hrmetler (sayg gsterilmesi gereken eyler) karlkldr.


Kim size saldrrsa,

size saldrmasna karlk siz de ona kar kendinizi savunun.

Allahtan korkun
ve

bilin ki,

Allah takva sahipleri ile beraberdir.

195. Allah yolunda harcayn (harcayabilmek iin retimi artrn).


Kendinizi,

(kltrel, siyasi, iktisadi, askeri pasiflikle) tehlikeye atmayn.


yilik edin,

phesiz Allah iyilik edenleri sever.

526

196.

87

BAKARA SURES

HACCI ve Umreyi Allah iin tamamlayn!

Eer (hac ve umre iin) engellenirseniz,

gcnzn yetecei bir kurban yollayn.

Kurban yerine eriinceye kadar balarnz tra etmeyin.


Sizden kim hasta veya bandan rahatsz olursa,

ona orutan yahut sadakadan veyahut kurbandan fidye vardr.


(Hac ve umre iin) bir engel kalmad zaman;

hacdan nce umre yapacak kimse,

gcnn yettii cinsten bir kurban kessin!

Kim de buna imkan bulamaz/g yetiremezse;

hacta , dnd zaman da yedi gn oru tutar.

Bunlar tam on gndr.

Bu, ailesi Mescid-i Haramda ikmet etmeyen iindir.


Allahtan korkun! Bilin ki Allahn azab iddetlidir.

197.

BLM 25

H AC (aylar) bilinen/belli aylardadr.

Kim bunlarda/bu aylarda,

hacca balarsa/hac yapmay kararlatrrsa;


hacda kadna yaklamak,

gnah ilemek
ve

tartmak yoktur.

Hayrdan ne yaparsanz, Allah onu bilir.

Azk edinin,

phesiz azn en hayrls takvdr.


Ey akl sahipleri, Benden korkun!

198. (Hacda) Rabbinizden bir ltuf istemenizde/ticaret yapmanzda


size bir gnah yoktur.

Arafattan ayrlp (Mzdelifeye) akn ettiinizde,

Allah Mear- Haramn yannda zikredin/bolca ann.

phesiz bundan nce sapklardan idiniz.

199. Sonra insanlarn akn ettii yerden siz de akn edin.


Allahtan mafiret/balanma dileyin.

phesiz Allah; ok balayan, ok merhamet edendir.

87

BAKARA SURES

200. Hac ibadetlerinizi bitirdiiniz zaman Allah zikredin,

527

tpk;

atalarnz zikrettiiniz gibi hatta daha ok zikredin.


nsanlardan kimileri;

Rabbimiz, bize dnyada ver der, onun ahirette nasibi yoktur.

201. Onlardan kimi de: Rabbimiz, bize dnyada da iyilik,


ahirette de iyilik ver

ve

bizi cehennem azabndan koru der.

202. te onlarn kazandklarndan nasibi vardr.


Allahn hesab ok hzldr.

203. Allah sayl gnlerde zikredin.

Kim iki gnde acele ederse onda gnah kalmaz.


Kim de geri kalrsa,

Allahtan korkan iin onda da gnah kalmaz.


Bilin ki, Onun huzurunda toplanacaksnz.

204. NSANLARDAN yleleri vardr ki,

(konutuu zaman) dnya hayatna dair sz,


senin houna gider
ve

(Allaha) en yaman dman olduu halde;

kalbindekine (sznn zne uyduuna) Allah ahit tutar.

205. bana getii zaman orada fesat/terr (karklk) karmak;


ekini (ekonomiyi)
ve

nesli (her trl canly) helak etmek/yok etmek iin

yeryznde koar durur.

Allah ise bozgunculuu/fesad/terr hi sevmez...

206. Ona: Allahtan kork denildii zaman,


gururu onu daha da gnaha srkler.

Artk bylesinin hakkndan cehennem gelir.


O ne kt yataktr!

207. nsanlardan ylesi de vardr ki,

Allahn rzasn kazanmak iin alr.

Allah kullarna ok efkatlidir.

528

208.

87

BAKARA SURES

Y MAN EDENLER!
Hepiniz topluca bar ve gvenlie girin.
eytann admlarn izlemeyin.
nk o, size saldrgan bir dmandr.
209. Size apak deliller geldikten sonra,
eer yine de yan izerseniz,
bilin ki Allah; gerekten mutlak g sahibidir,
doru hkm/karar verendir.
210. Onlar,
bulut glgeleri iinde Allahn (azabnn)
ve
meleklerin kendilerine gelmesini
ve
iin bitirilmesini mi bekliyorlar?!
Halbuki btn iler sonunda Allaha dndrlr.

BLM 26

211. SRALOULLARINA sor,


Biz onlara nice ak ayetler/mucizeler/nimetler verdik.
Kendisine (ayetler/nimetler) geldikten sonra,
kim Allahn nimetini/ayetini deitirirse,
(bilsin ki) phesiz Allah cezas pek etin olandr.
212. Dnya hayat inkr edenlere ssl grnd.
Onlar iman edenlerle alay etmektedirler.
Allaha kar gelmekten saknanlar ise,
kyamet gn bunlarn stndedir.
Allah dilediine hesapsz rzk yaratr.

213. NSANLAR tek bir toplumdu.


Allah mjdeciler
ve
uyarclar olarak peygamberler gnderdi ve beraberlerinde,
insanlarn anlamazla dtkleri eyler konusunda,
aralarnda hkm vermek zere kitaplarn iinde,
insan hak ve zgrlklerini bildirdi.

87

BAKARA SURES

Kendilerine apak ayetler geldikten sonra o konuda ancak;

529

kitap verilenler,

aralarndaki kskanlk yznden anlamazla dtler.


Bunun zerine Allah,

(peygamberine) bildirdiklerine iman edenleri,

kendi izniyle, onlarn tartp durduu gereklere ulatrd.

Allah yola gelmek isteyeni doru yola ulatrr.

214. Yoksa siz, sizden ncekilerin bana gelenler,

sizin de banza gelmeden cennete gireceinizi mi sandnz?


Peygamber
ve

onunla beraber inananlar;

Allahn yardm ne zaman? diyecek kadar;

darla
ve

zorlua uramlar ve sarslmlard.

yi bilin ki, Allahn yardm pek yakndr.

215. ANA Allah yolunda ne harcayacaklarn soruyorlar.


De ki: Hayr olarak ne harcarsanz o;
ana-baba,
akraba,

yetimler,

fakirler
ve

yolda kalmlar iindir.

Hayr olarak ne yaparsanz gerekten Allah onu hakkyla bilir.

216. AVA hounuza gitmedii halde (saldrganlara kar),


size farz klnd/izin verildi.

Bazen Allahn bildirdii bir ey,

sizin iin hayrl iken siz onu ho grmyorsunuz.

Bazen Allahn bildirdii bir ey,

sizin iin kt iken siz onu seviyorsunuz.

Allah bilir, siz bilmezsiniz.

530

87

BLM 27

BAKARA SURES

ANA haram ayda savamay soruyorlar.


De ki: O ayda sava byk bir gnahtr/sutur.
Allah yolundan alkoymak, onu inkr etmek,
Mescid-i Haramn ziyaretine engel olmak
ve halkn oradan karmak,
Allah katnda daha byk sutur/gnahtr.
Fitne (insan haklar ihlalleri),
adam ldrmekten daha ardr/eziyetlidir.
Onlar g yetirebilseler, sizi dininizden dndrnceye kadar
sizinle savamaya devam ederler.
Sizden kim dininden dner de kfir olarak lrse,
ite onlarn btn yapp ettikleri dnyada da,
ahirette de boa gitmitir.
Bunlar cehennemliklerdir, orada srekli kalacaklardr.
218. man edenler, hicret edenler,
Allah izin verdii iin (saldrganlara kar) cihat edenler
phesiz bunlar Allahn rahmetini umarlar.
Allah ok balayandr, ok merhamet edendir.
217.

219. ANA ikiyi ve kumar sorarlar.


De ki: Onlarda hem byk gnah, hem de insanlar iin,
(sizin bilmediiniz grnmeyen baz) yararlar vardr.
Ama ktlkleri yararlarndan daha byktr.

NE sana Allah yolunda ne harcayacaklarn soruyorlar.


De ki: htiyatan fazlasn!

LLAH size ayetleri byle aklyor,


umulur ki dnrsnz.
220. Dnya ve ahiret hakknda dnesiniz, diye byle yapyor.

R DE sana yetimleri soruyorlar.


De ki: Onlarn durumlarn dzeltmek hayrldr.
Eer onlara karr(birlikte yaar)sanz (sakncas yok).
(Onlar da) sizin kardelerinizdir.

87

BAKARA SURES

Allah bozguncuyu yapc olandan ayrr.

531

Allah dileseydi sizi zora sokard.


phesiz Allah,

mutlak g sahibidir, doru hkm/karar verendir.

221. MAN etmedikleri srece,

Allaha ortak koan kadnlarla evlenmeyin.

Allaha ortak koan kadn hounuza gitse de;


mmin bir yabanc kadn,

Allaha ortak koan bir kadndan daha hayrldr.

man etmedikleri srece Allaha ortak koan erkeklerle,


kadnlar evlendirmeyin.

Allaha ortak koan hr erkek hounuza gitse de;

iman eden bir kle (sava esiri olduktan sonra iman etmi adam),
Allaha ortak koan bir erkekten daha hayrldr.
Onlar atee arrlar, Allah ise izniyle cennete
ve

balanmaya arr.

O, insanlara ayetlerini aklar ki, t alp dnsnler.

222.

BLM 28

S ANA, kadnlarn hayzndan/ayba halinden sorarlar.


De ki: O bir ezdr/rahatszlktr.

Onun iin, hayzda/ayba halinde kadnlardan ayr durun,

temizleninceye kadar onlara yaklamayn!


yice temizlendiklerinde,

Allahn size hell/serbest kld yerden onlara yaklan.

Gerekten Allah oka tvbe edenleri/gnahtan dnenleri sever

ve

oka temizlenenleri (kendini gelitirenleri) de sever.

223. Kadnlarnz sizin iin ocuk ekilen bir tarla gibidir.


O halde tarlanza,

istediiniz ekilde (sevgiyle/merhametle) yaklan


ve

kendi(gelecei)niz iin (iyilikler) takdim edin (gnderin).

532

Allaha kar gelmekten saknn.

87

BAKARA SURES

Ve bilin ki, siz mutlaka Onun huzuruna varacaksnz

(ve O da size yaptklarnzn karln verecektir).

Mminleri mjdele!
224. (

AKRABAYA ve de hikimseye) iyilik etmemek,

takvaya sarlmamak

(Allahn snrlarna sayg gstermemek),

insanlarn arasn dzeltmemek yolundaki yeminlerinize


Allah engel yapmayn.

Allah hakkyla iitendir, hakkyla bilendir.

225. Allah sizi kastsz yeminlerinizden dolay sorumlu tutmaz,


fakat sizi kalplerinizin kazand/onayndan geen,
(bilinli yaptnz) yeminlerden sorumlu tutar.
Allah ok balayandr,

halimdir (hemen cezalandrmaz, mhlet verendir).

226. Elerine yaklamayacana dair yemin edenler iin


drt ay bekleme sresi vardr.

Eer (bu sre iinde) dnerlerse (sorun yok),

phesiz Allah; ok balayandr, ok merhamet edendir.

227. Eer, (yemin edenler yeminlerinden dnmeyip kadnlarn)


boamaya karar verirlerse (ayrlrlar).

Biliniz ki; Allah hakkyla iitendir, hakkyla bilendir.

228.

BOANMI kadnlar kendi kendilerine ay hali

(hayz veya temizlik mddeti) beklerler.

Eer Allaha ve ahiret gnne inanyorlarsa,

Allahn kendi rahimlerinde yarattn gizlemeleri,


onlara helal olmaz.

(Bu kadnlar) eleri ile bu sre iinde barmak isterlerse,

bu durumda onlar geri almaya (eleri) ncelik sahibidir.


Kadnlarn ykmllkleri kadar mer haklar vardr.
Yalnz erkeklerin kadnlar zerinde bir derece,
sorumluluk fark vardr.

Allah mutlak g sahibidir, doru hkm/karar verendir.

87

BAKARA SURES

BLM 29

533

N yaplabilecek) boama iki defadr.


229. (
Sonras ya iyilikle geinmek ya da gzellikle brakmaktr.
(Evlilikte) taraflarn,
Allahn belirledii lleri koruyamama endieleri dnda
kadnlara verdiklerinizden,
(boanma esnasnda) bir eyi geri almanz, sizin iin hell olmaz.
Eer onlar,
Allahn belirledii lleri gzetmeyecekler diye
endie ederseniz,
o zaman kadnn (boanmak iin) bedel vermesinde
ikisine de gnah yoktur/serbestlik vardr.
Bunlar Allahn koyduu snrlardr.
Sakn bunlar/bu snrlar amayn.
Allahn koyduu snrlar kim aarsa,
onlar zalimlerin ta kendileridir.
230. Eer erkek karsn (nc kez boama davas aarak)
bir daha boarsa;
bundan sonra artk,
bir baka kocayla nikhlanmadka,
ona hell/serbest olmaz.
(Son nikhland kocasyla da anlaamayp),
boand takdirde onlar (kadn ile nceki kocas),
Allahn koyduu lleri gzetebileceklerine inanyorlarsa
tekrar birbirlerine dnp evlenmelerinde bir gnah yoktur.
te bunlar, Allahn bilen/anlayan bir toplum iin,
aklad lleridir/snrlardr.
231. Kadnlar boadnz
ve
onlar da bekleme srelerini bitirdikleri zaman,
ya onlar iyilikle tutun
yahut
iyilikle brakn.
Haklarna tecavz edip zarar vermek iin onlar tutmayn.
Bunu kim yaparsa kendine zulmetmi olur.
Sakn Allahn ayetlerini elenceye almayn.

534

Allahn zerinizdeki nimetini,

87

BAKARA SURES

size t vermek iin indirdii Kitab


ve

Hikmeti (Kitaptan karlan problem zme bilimini) hatrlayn.

Allaha kar gelmekten saknn

ve

unutmayn ki Allah hereyi hakkyla bilendir.

232.

BLM 30

K ADINLARI boadnz
ve

onlar da bekleme srelerini bitirdikleri zaman


kendi aralarnda rfe uygun olarak
gzellikle anlatklar takdirde,

(eski) eleriyle (yeniden) evlenmelerine engel karmayn.

Bununla iinizden Allaha


ve

ahiret gnne iman edenlere t verilmektedir.


Bu sizin iin daha hayrl ve daha temizdir.
Allah bilir, siz bilmezsiniz.

233. - MZRMEY tamamlamak isteyenler iinanneler ocuklarn iki tam yl emzirirler.


Onlarn (annelerin) yiyecei giyecei,
rfe uygun olarak babaya aittir.

Hibir kimseye gcnn stnde bir yk


ve

sorumluluk teklif edilmez/yklenilmez.


-Hibir anne

ve

hibir baba ocuu sebebiyle zarara uratlmasn-.


(Baba lmse) miras da ayn eyle sorumludur.

Eer (anne ve baba) kendi aralarnda danp anlaarak


(iki yl dolmadan) ocuu stten kesmek isterlerse,
onlara bir gnah/sorumluluk yoktur.

87

BAKARA SURES

Allaha kar gelmekten saknn

535

ve bilin ki;

Allah yapmakta olduklarnz hakkyla grendir.

234. NZDEN lenlerin geride braktklar eleri,

kendi kendilerine drt ay on gn (iddet) beklerler.


Srelerini bitirince,

artk kendileri iin meru olan yapmalarnda,

size bir gnah yoktur.

Allah yaptklarnzdan hakkyla haberdardr.

235. (Vefat iddeti beklemekte olan) kadnlara,


kendileri ile evlenmek istediinizi,

st kapal olarak anlatmanzda


veya

bu isteinizi iinizde saklamanzda,

sizin iin bir gnah yoktur.

Allah biliyor ki, siz onlara (bunu er ge mutlaka) syleyeceksiniz.

Meru szler sylemeniz dnda,

sakn onlarla gizliden gizliye buluma ynnde szlemeyin.


Bekleme mddeti bitinceye kadar da
nikah yapmaya kalkmayn.

unu da bilin ki Allah iinizden geeni hakkyla bilir.

Onun iin Allaha kar gelmekten saknn


ve yine unu da bilin ki;

Allah gerekten ok balayandr, halimdir.

236.

BLM 31

K ENDLERNE el srmeden
ya da

mehir belirlemeden kadnlar boarsanz,


size bir gnah yoktur.

(Bu durumda) zengin olanlar gcne gre,

yoksul olanlar da durumuna gre

rfe uygun olarak onlar faydalandrsn.

Bu, iyi davrananlar zerinde bir bortur.

536

87

BAKARA SURES

237.Eer onlara mehir tespit eder de kendilerine


el srmeden boarsanz tespit ettiiniz mehrin yars onlarndr.
Ancak kadnn
ya da nikah ba elinde bulunann vazgemesi baka!
Bununla birlikte sizin vazgemeniz,
takvaya (Allaha kar gelmekten saknmaya) daha uygundur.
Aranzda iyilik yapmay da unutmayn.
phesiz Allah yaptklarnz hakkyla grendir.
238.

AMAZLARA zen gsteriniz ve


Orta Namaza da dikkat ediniz.
Allaha gnlden boyun eerek namaza durun.
239. Eer (bir tehlikeden) korkarsanz;
namaz yaya/yry halinde iken
veya
binek zerinde iken klabilirsiniz!
Gvenliiniz salandnda ise Allah;
daha nce bilmediiniz ve
Onun size rettii biimde ann!

240. NZDEN lp geriye dul eler brakan erkekler,


eleri iin evden karlmakszn,
bir yla kadar geimlerinin salanmasn vasiyet etsinler.
Ama onlar (kendiliklerinden) karlarsa,
artk onlarn meru biimde kendileri ile ilgili olarak
ilediklerinden dolay size bir gnah yoktur.
Allah mutlak g sahibidir, doru hkm/karar verendir.
241. Boanm kadnlarn,
rfe gre geimlerinin salanmas (nafakalar) onlarn hakkdr.
Bu, Allaha kar gelmekten saknanlar zerinde bir bortur.
242. Dnesiniz diye Allah size ayetlerini byle aklamaktadr.

243.

BLM 32

NLERCE kii olduklar halde,


lm korkusuyla yurtlarn terk edenleri grmedin mi?

87

BAKARA SURES

537

Allah onlara ln dedi, sonra da onlar diriltti.


phesiz Allah insanlara kar ltuf ve ikram sahibidir.
Ama insanlarn birou kretmiyorlar.
244. Allah izin verdii iin, size sava aanlarla savan
ve
bilin ki phesiz Allah hakkyla iitendir ve hakkyla bilendir.
245. Kimdir Allaha gzel bir bor verecek o kimse ki,
Allah da o borcu (verdiklerini) kendisine kat kat desin.
Allah diledii kimseler iin geniletip yayar, ksp daraltr da!
Ancak Onun katna dndrleceksiniz.
246.

MUSAdan sonra srailoullarnn ileri gelenleri,

neler yaptlar?
Hani peygamberlerinden birine;
Bize bir hkmdar gnder de,
Allahn izin verdii ekilde savaalm demilerdi.
O; Ya zerinize sava farz klnd halde,
savamayacak olursanz? demiti.
Onlar; Yurdumuzdan karlm,
ocuklarmzdan uzaklatrlm olduumuz halde
Allah yolunda niye savamayalm diye cevap vermilerdi.
Ama onlara sava farz klnnca ilerinden pek az hari,
yz evirdiler.
Allah zalimleri hakkyla bilendir.
247. Peygamberleri onlara;
Allah size Talutu hkmdar olarak gnderdi dedi.
Onlar; O bizim zerimize nasl hkmdar olabilir?
Biz hkmdarla ondan daha lyz.
Ona zenginlik de verilmemitir dediler.
Peygamberleri yle dedi: phesiz Allah,
onu sizin zerinize (hkmdar) seti, onun bilgisini
ve
gcn arttrd.
Allah mlkn (almakla elde edilemeyen eyleri, yani;
Peygamberlik ve Peygamberlere verilen Mucizeleri)
dilediine (insanlarn iinden setii Rasllere) verir.
Allah ltfu geni olandr, hakkyla bilendir.

538

87

BAKARA SURES

248. Peygamberleri onlara yle dedi:


Onun (Talutun) hkmdarlnn almeti,
size o sandn gelmesidir.
Onda Rabbinizden bahedilmi bir gven duygusu
ve
Musa ailesi ile Harun ailesinin,
geriye brakt(Tevrat levhalar)ndan vardr.
Onu melekler tayp getirecektir.
Eer inanm kimselerseniz,
bunda phesiz sizin iin kesin bir delil vardr.

249.

BLM 33

ALUT, ordu ile hareket edince;


phesiz Allah sizi(n gereinizi) bir rmakla aa karacaktr.
Kim ondan ierse benden deildir.
Kim onu tatmazsa ite o bendendir.
Ancak eliyle bir avu alan baka! dedi.
lerinden pek az hari, hepsi rmaktan itiler.
Talut ve onunla beraber iman edenler rma geince,
(geride kalanlar): Bugn bizim Caluta
ve
askerlerine kar koyacak gcmz yok dediler.
Allaha kavuacaklarn kesin olarak bilenler (rma geenler) ise
u cevab verdiler:
Allahn izniyle byk bir toplulua galip gelen
nice kk topluluklar vardr.
Allah sabredenlerle beraberdir.
250. (Talutun askerleri) Calut
ve
askerleriyle kar karya gelince yle dediler:
Ey Rabbimiz!
zerimize sabr yadr, ayaklarmz salam bastr
ve
u kfir kavme kar bize yardm et.
251. Derken, Allahn izniyle onlar bozguna urattlar.
Davud, Calutu ldrd.

87

BAKARA SURES

Allah ona (Davuda) hkmdarlk ve

Hikmet (problemleri zme kavuturma bilimini) verdi ve


ona dilediini retti.

Eer Alahn,

insanlarn bir ksmyla dierlerini savmas olmasayd,

yeryznde yaam bozulurdu.

Ancak Allah btn alemlere kar ltuf sahibidir.

252. te bunlar Allahn ayetleridir.

Biz onlar sana hak olarak okuyoruz.

phesiz sen,

Allah tarafndan gnderilmi peygamberlerdensin.

253. TE PEYGAMBERLER!

Biz, onlardan birine dierinden farkl imkanlar verdik.

lerinden, Allahn konutuklar da vardr.

Bir ksmn da farkl kabiliyette yarattk.

Meryem olu saya ise ak deliller verdik

ve

onu Ruhul-Kuds (Cebrail) ile destekledik.

Eer Allah dileseydi (hr irade vermeseydi),


bunlarn arkasndan gelen(millet)ler,

kendilerine apak deliller geldikten sonra,


birbirlerini ldrmezlerdi.

Fakat ayrla dtler.

Onlardan inananlar da vard, inkr edenler de.

Yine Allah dileseydi (hr, zgr brakmasayd),


birbirlerini ldrmezlerdi.

Lakin Allah dilediini yapar.

254.

BLM 34

E Y MAN EDENLER! Hibir alveriin, hibir dostluun

ve hibir efaatin olmad kyamet gn gelmeden nce,

size rzk olarak verdiklerimizden,

Allahn tavsiye ettii ekilde harcayn.

nkr edenler ise zalimlerin ta kendileridir.

539

540

255.

256.

87

BAKARA SURES

LLAH kendisinden baka hibir lah olmayandr.


Diridir, kayyumdur.
Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku.
Gklerdeki herey, yerdeki herey Onundur.
zni olmakszn, Onun katnda efaatte bulunacak kimdir?
O, kullarn nlerindekileri (gzlerinin nnde olan)
ve
arkalarndakileri (arkalarnda olan da) bilir.
Onlar Onun ilminden,
kendisinin diledii kadarndan baka bir ey kavrayamazlar.
Onun krss, btn gkleri ve yeri kaplayp kuatmtr.
(O; gklere, yere, btn evrene hkmetmektedir.)
Gkleri
ve
yeri koruyup gzetmek Ona zor gelmez.
O ycedir, byktr.

NDE zorlama yoktur.


nk doruluk sapklktan iyice ayrlmtr.
O halde, kim tautu tanmayp Allaha inanrsa,
kopmak bilmeyen sapasalam bir kulpa yapmtr.
Allah hakkyla iitendir, hakkyla bilendir.
257. Allah iman edenlerin dostudur.
Onlar karanlklardan aydnla karr.
Gerekleri bildikleri halde gizleyenlerin velileri (yneticileri) ise,
tauttur (din adamlardr).
(O da) onlar aydnlktan karanlklara (srkleyip) karr.
Onlar cehennemliklerdir. Orada sonsuz kalcdrlar.

258.

BLM 35

LLAH kendisine hkmdarlk verdi diye,


(marp bbrlenerek),
Rabbi hakknda brahim ile tartan grmedin mi?
Hani brahim; Benim Rabbim diriltir, ldrr demi,
o da; Ben de diriltir, ldrrm demiti.

87

BAKARA SURES

541

(Bunun zerine) brahim;


phesiz Allah gnei doudan getirir,
sen de onu batdan getir deyince, kfir arp kalr.
Zaten Allah zalimler topluluunu hidayete erdirmez.
259. Yahut alt stne gelmi,
(pssz duran) bir ehre urayan kimseyi grmedin mi?
O; Allah buray lmnden sonra nasl diriltecek? demiti.
Bunun zerine Allah onu ldrp yzyl l brakt,
sonra diriltti ve ona sordu:
Ne kadar (l) kaldn?
O; Bir gn veya bir gnden daha az kaldm diye cevap verdi.
Allah yle dedi: Hayr, yz sene kaldn.
Byle iken yiyeceine ve ieceine bak, henz bozulmam.
Bir de eeine bak!
(Byle yapmamz) seni insanlara ibret belgesi klmamz iindir.
(Eein) kemikler(in)e de bak, nasl onlar bir araya getiriyor,
sonra onlara nasl et giydiriyoruz?
Kendisine btn bunlar apak belli olunca, yle dedi:
imdi biliyorum ki;
phesiz Allahn gc hereye hakkyla yeter.
260. Hani brahim; Ey Rabbim!
Bana lleri nasl dirilttiini gster demiti.
(Allah ona) nanmyor musun? deyince,
Hayr (inandm) ancak kalbimin tatmin olmas iin demiti.
yleyse, drt ku tut. Onlar kendine altr.
Sonra onlar paralayp,
her bir parasn bir dan zerine brak.
Sonra da onlar ar. Sana uarak gelirler.
Bil ki, phesiz Allah;
mutlak g sahibidir, doru hkm/karar verendir.

261.

M ALLARINI;

BLM 36

Allahn tavsiye ettii ekilde harcayanlarn durumu,


yedi baak bitiren ve
her baanda yz tane bulunan tek tanenin durumu gibidir.

542

87

BAKARA SURES

Allah dilediine kat kat verir.


Allah ltfu geni olandr, hakkyla bilendir.
262. Mallarn Allahn tavsiye ettii ekilde harcayan,
sonra da harcadklarnn peinden (bunlar) baa kakmayan
ve
gnl incitmeyenlerin Rableri katnda dlleri vardr.
Onlar iin korku yoktur. Onlar zlmeyeceklerdir.
263. Gzel bir sz ve balama,
peinden gnl krma gelen bir sadakadan daha hayrldr.
Allah her bakmdan snrsz zengindir, halimdir.
264. Ey iman edenler!
Allaha ve ahiret gnne inanmad halde,
insanlara gsteri olsun diye maln harcayan kimse gibi,
sadakalarnz baa kakmak
ve
gnl krmak suretiyle boa karmayn.
Bylesinin durumu; zerinde biraz toprak bulunan
ve maruz kald iddetli yamurun,
kendisini plak brakt bir kayann durumu gibidir.
Onlar kazandklarndan hibir ey elde edemezler.
Allah kfirler topluluunu hidayete erdirmez.
265. Allahn rzasn kazanmak arzusuyla
ve kalben mutmain olarak,
mallarn Allahn tavsiye ettii ekilde harcayanlarn durumu,
ykseke bir yerdeki gzel bir bahenin durumu gibidir ki,
bol yamur alnca iki kat rn verir.
Bol yamur almasa bile ona iseleme yeter.
Allah yaptklarnz hakkyla grendir.
266. Herhangi biriniz ister mi ki,
ierisinde her trl meyveye sahip bulunduu,
iinden rmaklar akan, hurma
ve zm aalarndan oluan bir bahesi olsun;
himayeye muhta ocuklar var iken,
ihtiyarlk gelip kendisine atsn;
derken ba ateli (yldrml) bir kasrga vursun da
oras yanversin?
Allah dnesiniz diye size yetlerini byle aklyor.

87

BAKARA SURES

BLM 37

543

Y MAN EDENLER!
Kazandklarnzn iyilerinden
ve
yerden sizin iin kardklarmzdan,
Allahn tavsiye ettii ekilde harcayn.
Kendinizin gz yummadan alcs olmayacanz,
baya eyleri vermeye kalkmayn
ve
bilin ki Allah;
her bakmdan zengindir, vlmeye lyktr.
268. eytan sizi fakirlikle korkutur ve
size irkinlii ve hayaszl emreder.
Allah ise size kendi katndan mafiret ve bol nimet vadediyor.
phesiz Allah ltfu geni olandr, hakkyla bilendir.
269. Allah Hikmeti (problemleri zme kavuturma bilimini),
dileyene (o uurda alana/gereini yapana) verir.
Kim Hikmete (bilimsel gereklere) ulamsa,
phesiz ona oka hayr verilmi demektir.
Bunu ancak akl sahipleri anlar.
270. Allah yolunda her ne harcar
veya
her ne adarsanz, phesiz Allah onu bilir.
Zulmedenlerin yardmclar yoktur.
271. Sadakalar aktan verirseniz ne gzel!
Fakat onlar gizleyerek fakirlere verirseniz;
bu sizin iin daha hayrldr
ve
gnahlarnzdan bir ksmna da kefaret olur.
Allah yaptklarnzdan hakkyla haberdardr.
272. Onlar hidayete erdirmek sana ait deildir.
Fakat Allah dileyeni (gereklerini yerine getireni) hidayete erdirir.
Hayr olarak ne harcarsanz kendiniz iindir.
Zaten siz ancak Allahn rzasn kazanmak iin harcarsnz.
Hayr olarak her ne harcarsanz
-hi hakknz yenmeden- size tam karl denir.
267.

544

87

BAKARA SURES

273. (Sadakalar) kendilerini Allah yoluna (ilim ve teblie) adad iin,


yeryznde ticarete vakit ayrmayanlar iindir.

ffetleri sebebiyle (isteyemeyip dilenmedikleri iin),

bilmeyen onlar zengin sanr.

Sen onlar yzlerinden tanrsn.

nsanlardan arszca (bir ey) istemezler.

Siz hayr olarak ne verirseniz, phesiz Allah onu bilir.

274.

BLM 38

M ALLARINI gece gndz; gizli ve

ak Allahn tavsiye ettii ekilde harcayanlar var ya,


onlarn Rableri katnda dlleri vardr.

Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak deillerdir

275. Riba[*] yiyenler,

ancak eytann arpt kimsenin kalkt gibi kalkarlar.

Bu onlarn; Alveri de riba gibidir demelerinden dolaydr.


Oysa Allah alverii helal, ribay haram klmtr.

Bundan byle kime Rabbinden bir t gelir de (o de uyarak)


ribadan vazgeerse,

artk nceden ald onun olur.

Durumu da Allaha kalmtr (dilerse Allah onu affeder.)

Kim tekrar (ribaya) dnerse, ite onlar cehennemliklerdir.

Orada ebedi kalacaklardr.

276. Allah riba maln mahveder,

sadakalar ise artrr (bereketlendirir).

Allah hibir gnahkar nankr sevmez.

277. phesiz iman edip faydal bir ii en iyi ekilde yapan,


namaz dosdoru/gerei gibi klan ve

zekat (alp reterek) verenlerin dlleri Rableri katndadr.

Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardr.

[*] Riba: Kurann indii dnemde kiinin hereyini; maln, ailesini ve


hatta eini elinden alabilmeyi yasal gren borlandrma tuzadr.
Bugn de kredi ve faiz sistemiyle kiiler borlandrlarak, bu bor kii
tarafndan denmedii takdirde; o kiinin aile dzeni bozulabilir. Bankalar ise kr/zarar ortakl ile alabilirler.

87
278.

BAKARA SURES

EY MAN EDENLER!

545

Allaha kar gelmekten saknn

ve

eer gerekten iman etmi kimselerseniz,


ribadan geriye kalan brakn.

279. Eer byle yapmazsanz,

Allah ve Raslyle savaa girdiinizi bilin!

Eer tvbe edecek olursanz, ana mallarnz sizindir.

Bylece siz ne bakalarna hakszlk etmi olursunuz,


ne de bakalar size hakszlk etmi olur.

280. Eer borlu darlk iindeyse,

ona eli genileyinceye kadar mhlet verin.

Eer bilirseniz, (borcu) sadaka olarak balamanz,

sizin iin daha hayrldr.

281. yle bir gnden saknn ki;

o gn hepiniz Allahn huzuruna dndrlp gtrleceksiniz.


Sonra herkese kazand amellerin karl verilecek
ve

onlara asla hakszlk yaplmayacaktr.

282.

E Y MAN EDENLER!

BLM 39

Belli bir sre iin birbirinize borlandnz zaman

(veya herhangi bir konuda birbirinize sz verdiiniz zaman)

bunu yazn (noter huzurunda bu sznz imza altna aln.)

Aranzda bir yazc (veya noter) adaletle yazsn.

Yazc, Allahn bildirdii ekilde yazmaktan kanmasn.


zerinde hak olan (borlu) da yazdrsn ve

Rabbi olan Allahtan korkup saknsn da,


bortan hibir eyi eksik etmesin.

Eer borlu, akl ermeyen veya zayf bir kimse ise

ya da

yazdramyorsa, velisi adaletle yazdrsn.

(Bu ileme) ahitliklerine gvendiiniz iki erkei;

eer iki erkek olmazsa, bir erkek ve iki kadn ahit tutun.

546

87

BAKARA SURES

Bu, onlardan biri unutacak olursa,


dierinin ona hatrlatmas iindir.
ahitler arldklar zaman (gelmekten) kanmasnlar.
Az olsun,
ok olsun,
borcu sresine kadar yazmaktan ekinip enmeyin.
Bu, Allah katnda adalete daha uygun,
ahitlik iin daha salam,
pheye dmemeniz iin daha elverilidir.
Yalnz, aranzda hemen alp verdiiniz pein ticaret olursa,
onu yazmamanzdan tr zerinize bir gnah yoktur.
Alveri yaptnz zaman da ahit tutun.
Yazana da ahide de bir zarar verilmesin.
Eer aksini yaparsanz,
bu sizin iin gnahkrca bir davran olur.
Allaha kar gelmekten saknn.
Allah size retiyor.
Allah hereyi bilir.
283. Eer yolculukta olur da bir yazc (veya noter) bulamazsanz,
o zaman alnm rehinler yeterlidir.
Eer birbirinize gvenirseniz,
kendisine gvenilen kimse emanetini (borcunu) desin
ve
Rabbi Allahtan saknsn.
Bir de ahitlii gizlemeyin.
Kim ahitlii gizlerse, phesiz onun kalbi gnahkrdr.
Allah yaptklarnz hakkyla bilendir.

284.

BLM 40

KLERDEK herey,
yerdeki herey Allahndr.
inizdekini aa vursanz da,
gizleseniz de Allah sizi,
onunla sorguya eker de dilediini (iyileri) balar,
dilediine (ktlere) azap eder.
Allahn gc hereye hakkyla yeter.

87

BAKARA SURES

285. Peygamber,
Rabbinden kendisine indirilene iman etti,
mminler de (iman ettiler).
Her biri;
Allaha,
meleklerine,
kitaplarna
ve
peygamberlerine iman ettiler
ve
yle dediler: Onun peygamberlerinden hibirini
(dierinden) ayrdetmeyiz.
yle de dediler: ittik ve itaat ettik.
Ey Rabbimiz! Senden balanma dileriz.
Sonunda dn yalnz Senin katnadr.
286. Allah bir kimseyi,
ancak gcnn yettii eyden sorumlu tutar.
Onun kazand iyilik kendi yararna,
ktlk de kendi zararnadr.

( YLE diyerek dua ediniz):

EY RABBMZ!
Unutur ya da yanlrsak bizi sorumlu tutma!

EY RABBMZ!
Bize, bizden ncekilere yklediin gibi ar yk ykleme.

Ey RABBMZ!
Bizi gcmzn yetmedii eylerden sorumlu tutma!

Bizi affet,
bizi bala,
bize ac!

SEN bizim Mevlmzsn.

Ayetlerini arptan/rten insanlara kar bize yardm et.

547

548

88

ENFAL SURES

ENFAL SURES

ni Sras: 88 Mushaf Sras: 8 Medeni Sure 75 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

( Y MUHAMMED!) Sana ganimetler hakknda soruyorlar.


De ki: Ganimetler(in dalm); Allaha (Allahn nermesine gre)
ve
Raslne aittir (Rasl/Devlet tarafndan datlr).
O halde, eer mminler iseniz Allaha kar gelmekten saknn,
aranz dzeltin, Allah ve Raslne itaat edin.
Mminler ancak o kimselerdir ki,
Allah anld zaman kalpleri rperir.
Onun ayetleri kendilerine okunduu zaman,
onlarn imanlarn artrr.
Onlar sadece Rablerine tevekkl ederler.
Onlar namaz gerei gibi klan,
kendilerine rzk olarak verdiimiz eylerden
Allahn tavsiye ettii ekilde harcayan kimselerdir.
te onlar gerekten mminlerdir.
Onlara Rableri katnda yksek mertebeler,
balanma ve cmerte yaratlm rzk vardr.

ASIL K, Rabbin seni hakl gerekelerle evinden karmt.


Mminlerden bir grup ise bu konuda kesinlikle isteksizlerdi.
Gerek apak ortaya ktktan sonra,
sanki gz gre gre lme srlyorlarm gibi,
seninle o konuda tartyorlard.
Hani Allah; size iki taifeden birini, o sizindir diye vadediyordu.
Siz de gsz olann sizin olmasn istiyordunuz.
Oysa Allah szleriyle hakk meydana karmak
ve
saldrgan kfirlerin ardn kesmek istiyordu.

88

8.

ENFAL SURES

549

Bu, sulular holanmasa da Allahn gerei ortaya karmas


ve
yanl olan ortadan kaldrmas iindi.
9. Hani Rabbinizden yardm istiyor, yalvaryordunuz.
O da; Ben size art arda bin melekle yardm ediyorum diye
cevap vermiti.
10. Allah bunu sadece bir mjde olsun
ve
onunla kalpleriniz yatsn diye yapmt.
Yoksa yardm ancak Allah katndandr.
phesiz Allah,
mutlak g sahibidir, doru hkm/karar verendir.

11.

BLM 2

AN (Allah) kendi tarafndan bir gvenlik olarak


sizi hafif bir uykuya daldryor;
sizi temizlemek,
sizden eytann vesvesesini gidermek,
kalplerinizi pekitirmek
ve
ayaklarnz salam bastrmak iin zerinize gkten
yamur yadryordu.
12. Hani Rabbin meleklere; Ben sizinle beraberim.
man edenlere sebat/direnme gc verin.
Ben saldrgan kfirlerin kalplerine korku salacam.
imdi vurun boyunlarnn stne.
Vurun, onlarn btn parmaklarna diye vahyediyordu.
13. Bu, onlarn Allaha kar gelmeleri
ve
Raslne zulm yapmalarndandr.
Her kim de Allaha kar gelir
ve
Raslne zulm yaparsa;
bilsin ki, Allahn cezas iddetlidir.
14. te imdi siz tadn onu!
Kfirlere bir de cehennem azab vardr.

550
15.

88

EY MAN EDENLER!

ENFAL SURES

Sava dzeninde iken saldrgan kfirlerle karlatnzda


sakn onlara arkanz dnmeyin/dnerek kamayn.

16. -Sava taktii olarak dman vurmak iin ekilme


ya da dier bir birlie katlmak durumu haribyle bir gnde,

her kim onlara arkasn dnerse/dnp kaarsa mutlaka o;

Allahn gazabna uram olur.

Onun varaca yer de cehennemdir.


Ne kt varlacak yerdir oras!

17. Onlar siz kendi arzunuz ile ldrmediniz.


(Sizinle sava onlar balattklar iin),

Allah onlar ldrmenize izin verdi.

Attn(oklar) arzu ederek atmadn.


Allah atmanza msaade etti.

Mminlere yaplanlarn karln vermek iin!

Allah hakkyla iitendir, hakkyla bilendir.

18. te durum bu!

Bir de Allah kfirlerin tuzan zayf drendir.

19. (Ey inkrclar!) Eer fetih istiyorsanz ite size fetih geldi.
Eer vazgeerseniz,

bu sizin iin daha hayrl olur.

Eer dnerseniz Biz de dneriz.

ok olsa bile topluluunuz size hi fayda vermez.

nk Allah mminlerle beraberdir.

20.

BLM 3

E Y MAN EDENLER! Allaha ve Raslne itaat edin


ve

(Kuran) dinlediiniz halde ondan yz evirmeyin.

21. itmedikleri halde; ittik diyenler gibi de olmayn.

22. phesiz,

yeryznde yryen canllarn Allah katnda en kts,


akllarn kullanmayp (gerekleri) duymak istemeyenler,
(hakikatleri) sylemek istemeyenlerdir.

88

ENFAL SURES

23. Allah onlarda bir hayr (hakka yneli) olduunu bilseydi,

551

elbette onlarn iitmelerine yardm ederdi.

Onlarda yneli olmad iin iitseler bile,

mutlaka yine yz evirerek dnp giderlerdi.

24. Ey iman edenler!

Size hayat verecek eylere sizi ard zaman Allahn

ve

Raslnn arsna uyun ve bilin ki Allah,

kiinin kalbinden/aklndan geeni bilir.

Yine bilin ki, Onun huzurunda toplanacaksnz.

25. inizden sadece zulmedenlere erimekle kalmayacak olan


bir azaptan saknn ve bilin ki Allah azab etin olandr.

26. O vakit hatrlayn ki, siz yeryznde gsz ve zayf idiniz;


insanlarn sizi kapp gtrmesinden korkuyordunuz.
Derken Allah sizi barndrd, yardmyla destekledi
ve

sizi temiz eylerden rzklandrd ki kredesiniz.

27.

EY MAN EDENLER!

Allaha
ve

Raslne hainlik etmeyin.

Bile bile kendi emanetlerinize de hainlik etmeyin.

28. Bilin ki mallarnz


ve

ocuklarnz aa kar(l)ma arac(nz)dr.


Allah katnda ise byk bir dl vardr.

29.

E Y MAN EDENLER!

BLM 4

Eer Allaha kar gelmekten saknrsanz;

O size, iyiyi ktden ayrt edecek bir anlay(/furkan) verir

ve

sizin ktlklerinizi rter, sizi balar.


Allah byk ltuf sahibidir.

552
30.

88

ENFAL SURES

HAN kfirler seni tutuklamak veya ldrmek

ya da
(Mekkeden) karmak iin bir pln yapyorlard.
Onlarn bir pln varsa Allahn da bir pln vard.
Allah pln yapanlarn (ve plnlar boa karanlarn) en hayrlsdr.

NLARA kar ayetlerimiz okunduu zaman;


Duyduk, istesek biz de bunun benzerini elbette syleriz.
Bu, eskilerin masallarndan baka bir ey deildir dediler.
Hani onlar;
Ey Allahm, eer u (Kuran) senin katndan inmi,
hak (kitap) ise hemen zerimize gkten ta yadr
veya
bize ok ackl bir azap getir demilerdi.
33. Oysa sen onlarn iinde (yayor) iken,
Allah onlara (helk/toplu imha ile) azap edecek deildi.
Balanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek deildir.
34. Onlar Mescid-i Haramdan (mminleri) alkoyarken ve
orann bakmna ehil de deillerken,
Allah onlara ne diye azap etmesin?
Orann bakmna ehil olanlar,
ancak Allaha kar gelmekten saknanlardr.
Fakat onlarn birou bilmiyor.
35. Onlarn (mriklerin),
Kbenin yannda kldklar namazlar (ibadetleri/dualar)
slk alp el rpmak gibi bir eydir.
yle ise (ey mrikler),
inkr etmekte olduunuzdan dolay tadn azab.
31.

36.

PHE yok ki, inkr edenler;


mallarn Allah yolundan alkoymak iin harcarlar
ve
daha da harcayacaklardr.
Sonra bu mallar onlara bir i acs olacak,
sonra da yenilgiye urayacaklardr.
nkr edenler toplanp cehenneme srleceklerdir.

88

ENFAL SURES

37. Allah; pis olan temizden ayrr,


pis olanlarn hepsini,

birbiri stne koyup yarak cehenneme koyar.


te onlar ziyana urayanlarn ta kendileridir.

38.

BLM 5

NKR EDENLERE syle:

Eer (iman edip, dmanlk ve savatan) vazgeerlerse,


gemi gnahlar balanr.

Eer (dmanlk ve savaa) dnerlerse,

ncekilere uygulanan ilahi snnet/kanun/yasa,

devam etmi olacaktr.

39. Bask ve iddet kalmayncaya


ve

din (insan hak ve zgrlkleri;

saldrganlara kar ne yaplmas gerektii konusunda,

Allahn hkmleri)

tamamen Allahn dedii ekilde uygulanncaya kadar,


onlarla savan.

Eer vazgeerlerse,

phesiz ki Allah onlarn yaptklarn hakkyla grendir.

40. Eer yz evirirlerse bilin ki, Allah sizin dostunuzdur.


O, ne gzel dosttur ve O, ne gzel yardmcdr!

41.

BLN K, ganimet olarak aldnz herhangi bir eyin


bete biri mutlaka Allaha (Allahn nerdiklerine)

ve Peygambere, onun yaknlarna, yetimlere,


yoksullara
ve

yolculara aittir.

Eer siz Allaha ve

hak ile batln birbirinden ayrld o gn,


-yani iki ordunun karlat o gn-

kulumuza indirdiklerimize inanyorsanz (buna uyarsnz).

Allah hereye hakkyla gc yetendir.

553

554
42.

88

ENFAL SURES

HAN siz vadinin (Medineye) yakn tarafnda,


onlar uzak tarafnda,

(ikence grdkleri iin;

Mekkeden kaan mminlerin brakt eyalarn,

satlmak zere ama doru tand) kervan,

sizin aanzdayd.

ayet bulumak zere szlemi olsaydnz dahi,

bu ekilde bir araya gelemezdiniz.

Fakat Allah adaleti gerekletirmek iin buna izin verdi ki;


helak olan ak bir delille helak olsun,
yaayan da ak bir delille yaasn.

phesiz Allah elbette hakkyla iitendir, hakkyla bilendir.

43. Hani Allah,

sana onlar ryanda az gsteriyordu.

Eer sana onlar ok gsterseydi elbette geveyip,

o i hakknda birbirinizle ekiirdiniz.


Fakat Allah (sizi) bundan korudu.

nk O, gslerin zn hakkyla bilendir.

44. Hani o gn karlatnz zaman;

sava balamadan nce onlar gzlerinize az gsteriyor,


sizi de onlarn gzlerinde,

(korkup gitmesinler diye) azaltyordu ki,


Allah adaleti gerekletirsin.

Sonunda btn ilere izin vermek Allaha aittir..

45.

E Y MAN EDENLER!

BLM 6

Bir toplulukla karlatnz zaman sebat edin

ve

Allah ok ann ki, kurtulua eresiniz.

46. Allaha ve Raslne itaat edin


ve

birbirinizle ekimeyin.

Sonra geversiniz ve gcnz, devletiniz elden gider.

Sabrl olun. nk Allah sabredenlerle beraberdir.

88

ENFAL SURES

47. marp bbrlenmek, insanlara gsteri yapmak

555

ve

Allah yolundan alkoymak iin,

yurtlarndan kanlar gibi olmayn.

Allah onlarn yaptklarn kuatcdr.

48. Hani eytan onlara yaptklarn sslemi

ve: Bugn artk insanlardan size galip gelecek yok,

mutlaka ben de size yardmcym diyor,


(zihinlere dnce veriyordu).

Fakat iki taraf yz yze gelince verdii szden dnp;


Ben sizden uzam.

nk ben sizin grmediiniz eyleri gryorum.

Ben Allahtan korkarm. Allah cezas etin olandr demiti.

49.

BLM 7

H AN mnafklar ve kalplerinde hastalk bulunan kimseler;

Bunlar dinleri aldatm diyorlard.

Halbuki kim Allaha tevekkl ederse,


hi phesiz Allah;

mutlak g sahibidir, doru hkm/karar verendir.


50.

MELEKLER,

kfirlerin yzlerine ve

artlarna/srtlarna vura vura:

Haydi tadn yangn azabn diyerek canlarn aldnda,


bir grseydin!

51. (Ey saldrgan kfirler!)

Bu, sizin ellerinizin nceden yaptnn karldr.


Yoksa Allah kullarna zulmedici deildir.

52. Bunlarn durumu tpk Firavun ailesi


ve

onlardan ncekilerin durumu gibidir.


Allahn ayetlerini inkr etmiler,

Allah da kendilerini gnahlar sebebiyle hemen yakalamt.

phesiz Allah; kuvvetlidir, azab etin olandr.

556

88

ENFAL SURES

53. Bunun sebebi udur:


Bir toplum kendilerinde bulunan deitirmedike,
Allah onlara verdii bir nimeti deitirmez.
phesiz Allah; hakkyla iitendir, hakkyla bilendir.
54. Bunlarn durumu tpk Firavun ailesi
ve
onlardan ncekilerin durumu gibidir.
Onlar Rablerinin ayetlerini yalanlamlar,
Biz de onlar gnahlar sebebiyle helak etmitik
ve
Firavun ailesini de suda bomutuk.
Hepsi de zalim kimselerdi.
55.

PHESZ Allah katnda,

56.

yeryznde yryen canllarn en kts,


inkr eden(saldrgan kfirler)dir.
Artk onlar inanmyorlar.

NLAR kendileriyle antlama yaptn,


sonra da her defasnda antlamalarn,
hi ekinmeden bozan kimselerdir.
57. Eer onlar savata yakalarsan, bunlar(a verecein ceza) ile
arkalarndakileri de dat ki, ibret alsnlar.
58. (Antlama yaptn) bir kavmin,
hainlik etmesinden endie edersen,
sen de antlamay bozduunu ayn ekilde onlara bildir.
nk Allah hainleri sevmez.

59.

BLM 8

NKR EDEN saldrganlar,

asla yakay kurtardklarn sanmasnlar.


nk onlar aciz brakamazlar.
60. Onlara kar gcnz yettii kadar kuvvet
ve
sava atlar/gereleri/mhimmat hazrlayn.

88

ENFAL SURES

Onlarla Allaha dman olan,

557

size dman olan ve

bunlardan baka sizin bilmediiniz fakat Allahn bildii,


size dmanlk yapanlar korkutursunuz.

Allahn tavsiye ettii ekilde her ne harcarsanz

karl size tam olarak denir. Size zulmedilmez.

61.

EER onlar bartan yana olurlarsa,

sen de bartan yana ol ve Allaha gven.

nk O, hakkyla iitendir, hakkyla bilendir.

62. Eer seni aldatmak isterlerse phesiz Allah sana yeter.


O ki, seni yardm ile ve mminlerle destekledi.

63. Ve onlarn/mminlerin kalplerini O kaynatrd.


(O mmin/inanm kimseler ki),

urunda yeryzndeki eylerin hepsini verseydin,


onlarn kalplerini kaynatramazdn.

Allah onlarn bir araya gelmesine izin verdi.


phesiz O;

mutlak g sahibidir, doru hkm/karar verendir.

64. Ey Peygamber! Sana ve sana tabi olan mminlere Allah yeter.

65.

E Y PEYGAMBER!

BLM 9

Mminleri (size sava aanlara kar) savaa tevik et.

Eer iinizde sabrl yirmi kii bulunursa,


ikiyz kiiye galip gelirler.

Eer iinizde (sabrl) yz kii bulunursa,

inkr edenlerden bin kiiye galip gelirler.

nk onlar akllarn kullanmayan bir kavimdir.

66. imdi ise Allah yknz hafifletti

ve sizde muhakkak bir zaaf olduunu bildi.

Eer iinizde sabrl yz kii olursa, iki yz kiiye galip gelirler.


Eer iinizde bin kii olursa,

Allahn izniyle iki bin kiiye galip gelirler.


Allah sabredenlerle beraberdir.

558
67.

88

ENFAL SURES

YERYZNDE saldrganlar/terristleri tamamyla sindirip;

gvenlii,
dzeni salamadka hibir peygambere,
(fidye almak iin) esir almak yakmaz.
Siz geici dnya menfaatini istiyorsunuz,
halbuki Allah ahireti (kazanmanz) istiyor.
Allah; mutlak g sahibidir, doru hkm/karar verendir.
68. Eer Allahn daha nce verilmi bir sz/hkm olmasayd,
aldnz ey(fidye)den dolay size byk bir azap dokunurdu.
69. Artk elde ettiiniz ganimetten hell ve temiz olarak yiyin.
Allaha kar gelmekten saknn.
phesiz Allah; ok balayandr, ok merhamet edendir.

70.

BLM 10

Y PEYGAMBER! Elinizdeki esirlere syle:


Eer Allah; kalplerinizde (iman, ihlas, iyi niyet gibi)
bir hayr (olduunu) bilirse,
sizden alnan fidyeden daha hayrlsn size verir
ve
sizi balar.
Allah ok balayandr, ok merhamet edendir.
71. Eer sana hainlik etmek isterlerse,
(bil ki) onlar daha nce Allaha da hainlik etmilerdi de
Allah onlara kar (sana) imkan vermiti.
Allah; hakkyla bilendir, doru hkm/karar verendir.

72.

MAN EDP hicret eden


ve
Allahn tavsiye ettii ekilde mallaryla,
canlaryla (saldrganlara kar) cihat edenler
ve
(muhacirleri) barndrp (onlara) yardm edenler var ya,
ite onlar birbirlerinin velileridir/dostlardr.
man edip hicret etmeyenlere gelince hicret edinceye kadar,
onlarn velayetleri (gvenlikleri) size ait deildir.

88

ENFAL SURES

Eer din konusunda sizden (kltrel) yardm isterlerse,


sizinle aralarnda,
szleme bulunan bir kavme kar olmadka,
yardm etmek zerinize bortur.
Allah yaptklarnz hakkyla grendir.
73. nkr edenler de birbirlerinin velileridir/dostlardr.
Eer siz bunlarn gereini yapmazsanz,
yeryznde bir karklk
ve
byk bir bozulma olur.
74. man edip hicret eden
ve
Allah yolunda (saldrganlara kar) cihat edenler
ve
(muhacirleri) barndrp (onlara) yardm edenler var ya;
ite onlar, gerek mminlerdir.
Onlar iin bir balanma
ve
bol bir rzk vardr.
75. Daha sonra iman edip hicret eden
ve
sizinle birlikte (saldrganlara kar) cihat edenlere gelince,
ite onlar da sizdendir.
Allahn kitabnca kan (ba olan) akrabalar
birbirlerine (vris olmaya) daha lyktrlar.
phesiz Allah hakkyla iitendir, hakkyla bilendir.

559

560

89

AL- MRAN SURES

AL- MRAN SURES

ni Sras: 89 Mushaf Sras: 3 Medeni Sure 200 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Elif, Lm, Mm.

A LLAH,

kendisinden baka hibir ilah bulunmayandr.


Diridir, Kayyumdur (lmsz Bakandr, mparatordur).
Kitab sana,
kendinden ncekileri tasdik edici olarak hak ile indirdi.
Tevrat ve ncili de O indirdi.
Daha nce, insanlar iin hidayet (hayat rehberi) olarak;
Furkan (doru ile yanl arasndaki fark gstereni) indirmiti.
Allahn ayetlerini inkr edenler iin pek etin azap vardr.
Allah mutlak galiptir, intikam sahibidir.
phe yok ki;
ne yerde,
ne de gkte hibir ey Allaha gizli kalmaz.
Size rahimlerde istedii gibi ekil veren Odur.
Ondan baka lah yoktur.
Mutlak galiptir, hikmet sahibidir.

ANA kitab indiren de Odur.


Ondan baz ayetler muhkemdir (mans ak) ki,
onlar kitabn anasdr,
dierleri de mtebihtir (zamanla aklanacak olandr).[*]

[*] rnein 1400 yl nce: Sen o dalar duruyor sanrsn. Halbuki onlar
bulutlar gibi geer giderler ayeti Mteabihti. Gnmzde uzaya
klp, Dnyaya baklnca dalarn Dnya ile birlikte dn
anlald. Bylece muhkem ayet haline geldi.

89

8.

9.

10.

AL- MRAN SURES

Kalplerinde erilik/hastalk olanlar; fitne aramak ve


kendilerince yorumlamak iin,
onun mtebihlerine ynelirler.
Mteabih ayetlerin,
tevilini/yorumunu/neyi anlatmak istediini Allah bilir.
limde derinleenler: Biz buna inandk,
hepsi de Rabbimizin katndandr derler.
Neden muhkem ve mteabih ayetler olduunu ancak,
akl- selm (akln kullanan ilim) sahipleri dnp anlar.
(Onlar yle yalvarrlar):
Rabbimiz!
Biz hidayeti (doru hayat rehberini) anladktan sonra
kalplerimizi eriltmek istemiyoruz!
Bize katndan bir rahmet (iyilik) bahet.
phesiz Sen ok bahedensin.
Rabbimiz! phesiz Sen,
hakknda phe olmayan bir gnde insanlar toplayacaksn.
phesiz Allah vadinden dnmez.

561

BLM 2

PHESZ inkr edenlere;

ne mallar, ne de evlatlar Allaha kar hibir fayda salamaz.


Onlar cehennemin/atein yaktdrlar.
11. (Bunlarn durumu) Firavun ailesinin ve
onlardan ncekilerin durumu gibidir:
Ayetlerimizi yalanladlar.
Allah da onlar gnahlaryla yakalad.
Allah azab ok iddetli olandr.
12. nkr edenlere de ki:
Siz mutlaka yenilgiye urayacak ve
toplanp cehenneme doldurulacaksnz.
Oras ne fena kalnacak yerdir!
13. phesiz kar karya gelen iki toplulukta sizin iin,
bir ibret vardr:
Bir topluluk,
Allah yolunda eziyete uradklar iin arpyordu.

562

89

AL- MRAN SURES

Saldrgan kfirler; sava baladktan sonra,


(Mminleri) kendilerinin iki kat gryorlard.[*]
Allah da dilediini yardmyla destekliyordu.
Basireti olanlar iin bunda elbette ibret vardr.

14.

18.

ALLAH; adaleti ayakta tutarak,

ADINLAR, oullar, yk yk altn


ve
gm, salma (serbest dolaan) atlar, davarlar
ve
ekinler gibi nefsin iddetle arzulad eyler,
insanlara ssl grnd.
Bunlar dnya hayatnn geimliidir.
Oysa asl varlacak gzel yer ancak Allahn katndadr.
15. De ki: Size onlardan daha hayrlsn haber vereyim mi?
Allaha kar gelmekten saknanlar iin Rableri katnda,
iinden rmaklar akan,
iinde ebedi kalacaklar cennetler,
tertemiz eler
ve
Allahn rzas vardr.
Allah kullarn hakkyla grendir.
16. O Allahtan korkanlar:
Ey Rabbimiz, phesiz biz iman ettik,
Sen de gnahlarmz bala ve
bizi cehennem azabndan koru diyenler.
17. Sabredenler, dorular, Allaha itaatle boyun eenler,
mallarn Allahn tavsiye ettii ekilde harcayanlar
ve
seherlerde (Allahtan) balanma dileyenlerdir.
kendinden baka lah olmadna ahitlik etti.
Melekler ve ilim sahipleri de (ahitlik ettiler).

[*] Enfal Suresi, 44. ayette sava balamadan nce Mminleri az gryorlar. Al-i mram Suresi, 13. ayette ise SAVA BALADIKTAN SONRA Mminleri ok grerek psikolojik olarak kyorlard.

89

AL- MRAN SURES

563

Ondan baka lah yoktur.


O, mutlak g sahibidir, doru hkm/karar verendir.
19. phesiz Allah katnda Din slmdr.
Kitap verilmi olanlar,
kendilerine ilim geldikten sonra srf aralarndaki ihtiras
ve
arlk yznden ayrla/ihtilafa dtler.
Kim Allahn ayetlerini inkr ederse,
bilsin ki, Allah hesab ok abuk grendir
20. Seninle tartmaya giriirlerse, de ki:
Ben, bana uyanlarla birlikte kendi zm
Allaha teslim ettim.
Kendilerine kitap verilenlere
ve
(kitap verilmeyen/kitap nedir bilmeyen) mmilere de ki:
Siz de slam kabul ettiniz mi?
Eer slama girerlerse hidayete (huzura) ermi olurlar.
Yok, eer yz evirirlerse, sana den ey ancak duyurmaktr.
Allah kullarn hakkyla grendir.

21.

BLM 3

A LLAHn ayetlerini inkr edenler,

Peygamberleri haksz yere ldrenler,


insanlardan adaleti emredenleri ldrenler var ya,
onlar ok ackl bir azap ile mjdele!
22. Onlar,
yaptklar dnyada da ahirette de boa gitmi kimselerdir.
Onlarn hi yardmclar da yoktur.
23. Kendilerine, Kitaptan bir pay verilenleri grmyor musun ki,
aralarnda hkm vermesi iin,
Allahn Kitabna arlyorlar da
sonra ilerinden bir ksm yz evirerek dnp gidiyor.
24. Bunun sebebi onlarn;
Bize, ate sadece sayl gnlerde dokunacaktr demeleridir.
Uydurup durduklar eyler,
dinleri konusunda kendilerini aldatmtr.

564

89

AL- MRAN SURES

25. Bakalm kendilerini, o geleceinde hi phe olmayan gn iin,


bir araya topladmz ve hi kimseye hakszlk edilmeden,

herkese kazand tamamen dendii zaman,

halleri nice olacaktr.


26.

DE K: Ey mlkn/hayatn sahibi olan Allahm!

Sen mlk (kimsenin almakla kazanamayaca eyleri;

peygamberlii, mucizeleri, hayat, can) dilediine verirsin.

Dilediinden de mlk;

(kimsenin almakla kazanamayaca eyleri; hayat, can da)

eker alrsn.

Dilediini aziz edersin, dilediini zelil edersin.


Hayr Senin elindedir.

phesiz Sen hereye hakkyla g yetirensin.

27. Geceyi gndze katarsn (geceleri ksaltrsn),

gndz geceye katarsn (gndzleri de uzatrsn).


Diriyi ldrrsn, ly de diriltirsin.

Dilediine de hesapsz rzk yaratrsn.


28.

MMNLER, mminleri brakp inkrclar dost edinmesin.

Kim byle yaparsa Allah ile bir iliii kalmaz.

Ancak onlardan (gelebilecek tehlikeden) korunmanz bakadr.


Allah asl sizi, kendisine kar dikkatli olmanz konusunda

uyarmaktadr.

nk dn Allahn huzurunadr.

29. De ki:

inizdekini gizleseniz de, aa vursanz da Allah onu bilir.

Gklerdeki hereyi, yerdeki hereyi de bilir.


Allah hereye hakkyla gc yetendir.

30. Herkesin yapt iyilii

ve yapt ktl hazr bulaca gnde kii,


ktlkleri ile kendi arasnda,

uzak bir mesafe bulunmasn ister.


Yine Allah,

sizi kendisine kar dikkatli olmanz hakknda uyarmaktadr.


Allah kullarn ok esirgeyicidir.

89
31.

AL- MRAN SURES

BLM 4

D E K: Eer Allah seviyorsanz bana uyun ki,

Allah da sizi sevsin ve gnahlarnz balasn.

nk Allah ok balayandr, ok merhamet edendir.

32. De ki: Allaha ve Peygambere itaat edin.

Eer yz evirirlerse phe yok ki Allah kfirleri sevmez.

33.

ALLAH; Ademi, Nuhu, brahim ailesini

ve

mran ailesini alemlerin zerine seti.

34. Bunlar birbirinden gelme zrriyettir.

Allah hakkyla iitendir, hakkyla bilendir.

35.

HAN, mrann kars; Rabbim!

Karnmdaki ocuu srf Sana hizmet etmek zere adadm.


Benden kabul et.

phesiz Sen hakkyla iitensin, hakkyla bilensin demiti.

36. Onu dourunca;

Rabbim! dedi, Onu kz dourdum.

-Oysa Allah onun ne dourduunu ok iyi biliyordu-.


Erkek, kz gibi deildir. Ona Meryem adn verdim.
Onu ve soyunu,

kovulmu eytandan Senin korumana brakyorum.

37. Bunun zerine Rabbi onu gzel bir ekilde kabul buyurdu
ve

onu gzel bir ekilde yetitirdi.

Zekeriyay da onun bakmyla grevlendirdi.


Zekeriya, onun bulunduu yere her giriinde
yannda bir yiyecek bulurdu.

Meryem! Bu sana nereden geldi? derdi.

O da: Bu, Allah katndan diye cevap verdi.

Zira Allah dilediine hesapsz rzk yaratr.

38. Orada Zekeriya Rabbine dua etti:

Rabbim! Bana katndan temiz bir nesil bahet.


phesiz Sen duay hakkyla iitensin dedi.

565

566

89

AL- MRAN SURES

39. Zekeriya mabette namaz klarken melekler ona:


Allah sana kendisinden gelen bir kelimeyi (say) dorulayc,
efendi, nefsine hakim
ve
salihlerden bir peygamber olarak, Yahyay mjdeler diye
seslendiler.
40. Zekeriya; Ey Rabbim! Bana ihtiyarlk gelip atmken
ve
eim de ksrken benim nasl ocuum olabilir? dedi.
Allah; yledir, ama Allah dilediini yapar dedi.
41. Zekeriya; Rabbim!
(ocuum olacana dair) bana bir almet/iret ver dedi.
Allah da yle dedi:
Senin iin iret/almet, insanlarla gn konuamaman,
ancak iretleebilmendir.
Ayrca Rabbini ok an, sabah akam tesbih et.

42.
43.

44.

45.

46.

BLM 5

AN MELEKLER: Ey Meryem! Allah seni seti.


Seni tertemiz yapt ve seni dnya kadnlarna stn kld.
Ey Meryem! Rabbine divan/kyam dur.
Secde et
ve (Onun huzurunda),
rk edenlerle beraber rku et demilerdi.
(Ey Muhammed/Ey nsan!)
Bunlar sana vahyettiimiz gayb haberlerindendir.
Meryemi kim himayesine alp koruyacak diye
kalemlerini (kura iin) atarlarken sen yanlarnda deildin.
(Bu konuda) tartrlarken de yanlarnda (sen) yoktun.
Hani melekler yle demiti: Ey Meryem!
Allah seni kendi tarafndan bir kelime ile mjdeliyor ki,
ad Meryem olu sa Mesihtir. Dnyada da ahirette de itibarl
ve
Allaha ok yakn olanlardandr.
O, beikte de yetikin anda da insanlarla konuacak,
salihlerden olacaktr.

89

AL- MRAN SURES

567

47. (Meryem): Ey Rabbim! Bana bir beer dokunmamken,


benim nasl ocuum olur? dedi.
(Melek); yle ama, Allah dilediini yaratr.
O, bir eyin olmasn dilediinde ona sadece ol der,
o da hemen olumaya balar dedi.
48. Ve Allah ona kitab,
hikmeti (akl ve bilim nda kitap ile hkmetmeyi),
Tevrat ve ncili retecek.
49. Allah onu, srailoullarna bir Peygamber olarak gnderecek
(ve o onlara yle diyecek):
phesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim.
Ben amurdan ku eklinde bir ey yapar,
ona (Allahn onun iin yaratt ruhunu) flerim.
O da Allahn izniyle hemen ku oluverir.
Kr ve alacaly iyiletiririm
ve Allahn izniyle/emriyle lleri diriltirim.
Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiinizi size haber veririm.
Eer mminler iseniz, bunda sizin iin elbette bir ibret vardr.
50. Benden nce gelen Tevrat dorulayc/tasdik edici olarak
ve
size haram klnan baz eyleri hell klmak iin gnderildim ve
Rabbiniz tarafndan size,
bir mucize (Peygamberliin belgelerini) de getirdim.
Artk Allaha kar gelmekten saknn ve bana itaat edin.
51. phesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir.
yleyse Ona ibadet edin. te bu, doru yoldur.
52.

SA, onlarn inkrlarn sezince;

Allah yolunda yardmclarm kim? dedi.


Havariler: Biziz Allah yolunun yardmclar.
Allaha iman ettik. ahit ol, biz mslmanlarz dediler.
53. Rabbimiz! Senin indirdiine iman ettik
ve
Peygambere de uyduk/itaat ettik.
Artk bizi (geree) ahitlik edenlerle beraber yaz.
54. Onlar bir pln yapt.
Allah da bir pln yapar. Allah pln yapanlarn en hayrlsdr.

568
55.

89

AL- MRAN SURES

BLM 6

H AN, Allah yle buyurmutu: Ey sa!

phesiz, seni (onlar deil) Ben vefat ettireceim/ldreceim


ve seni (ldrerek ruhunu) kendi katma ykselteceim.
nkr edip suikast dzenleyenlerin iinden, seni kurtaracam
ve sana uyanlar, kyamete kadar kfirlerin stnde tutacam.
Sonra dnnz yalnzca Banadr.
Ayrla dtnz eyler hakknda,
aranzda Ben hkmedeceim.
56. nkr edenlere gelince onlara dnyada da ahirette de
iddetli bir ekilde azap edeceim.
Onlarn hi yardmclar da olmayacaktr.
57. man edip faydal bir ii en iyi ekilde yapanlara gelince,
Allah onlarn dllerinin tam karln verecektir.
Allah zalimleri sevmez.

58. ( Y MUHAMMED!) Bunu Biz sana ayetlerden


ve
Hikmet dolu Kurandan okuyoruz.
59. phesiz Allah katnda sann durumu,
Ademin durumu gibidir:
Onu topraktan yaratt. Sonra ona ol dedi. O (Adem) olutu.
60. Hak Rabbindendir. O halde, sakn phe edenlerden olma!
61. Sana (gerekli) bilgi geldikten sonra, artk kim bu konuda
seninle tartacak olursa, de ki:
Gelin, oullarmz ve oullarnz,
kadnlarmz ve kadnlarnz aralm.
Biz de siz de toplanalm.
Sonra gnlden dua edelim de Allahn lnetini (kahrn),
(aramzdan) yalan syleyenlerin zerine isteyelim.
62. phesiz bu (sa hakknda) gerek kssadr.
Allahtan baka hibir lah yoktur.
phesiz Allah,
mutlak g sahibidir, doru hkm/karar verendir.
63. Eer yz evirirlerse, phesiz ki Allah;
fesat/terr (karklk) karanlar ok iyi bilir.

89
64.

AL- MRAN SURES

D E K: Ey kitap ehli!

BLM 7

Bizimle sizin aranzda ortak bir sze gelin:

Yalnz Allaha kul olalm.

Ona hibir eyi ortak komayalm.

Allah brakp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin.


Eer onlar yine yz evirirlerse, deyin ki:
ahit olun, biz mslmanlarz.

65.

EY KTAP EHL!

brahim hakknda niin tartyorsunuz.

Oysa Tevrat da, ncil de ondan sonra indirilmitir.

Siz hi dnmyor musunuz?

66. te siz byle kimselersiniz!

Diyelim ki biraz bilginiz olan ey hakknda tarttnz.

Ya hi bilginiz olmayan ey hakknda niin tartyorsunuz?


Allah bilir, siz bilmezsiniz.

67. brahim ne Yahudi idi ne de Hristiyan.


Fakat o,

Hanif (Allah bir tanyan, hakka ynelen) bir mslmand.

Allaha ortak koanlardan da deildi.

68. phesiz insanlarn brahime en yakn olan,


elbette ona uyanlar,

bir de bu peygamber (Muhammed) ve mminlerdir.

Allah da mminlerin dostudur.

69. Kitap ehlinden bir grup sizi saptrabilmeyi ok arzu etti.


Oysa sadece kendilerini saptryorlar,
fakat farkna varmyorlar.

70. Ey Kitap ehli!

(Geree) ahit olduunuz halde,

niin Allahn ayetlerini inkr ediyorsunuz?

71. Ey Kitap ehli!

Niin gerek olan yalan ile kartryor

ve

bile bile gerei gizliyor(zerini rtyor)sunuz?

569

570

89

AL- MRAN SURES

BLM 8

TAP EHLNDEN bir grup;


Mminlere indirilene; gnn balangcnda inann,
sonunda da inkr edin,
belki onlar (size bakarak) dnerler dedi.
73. Sizin dininize uyandan bakasna inanmayn (dediler).
De ki: phesiz hidayet (doru hayat tarz),
Allahn hidayetidir/gsterdii doru hayat tarzdr.
Birine size verilenin benzerinin verilmesinden
veya
Rabbinizin huzurunda,
aleyhinize deliller getireceklerinden tr m
(byle sylyorsunuz?)
De ki: Ltuf (Zebur, Tevrat, ncil, Kuran) Allahn elindedir.
Onu dilediine (setii Rasllerine) verir.
Allah ltfu geni olandr, hakkyla bilendir.
74. O rahmetini dilediine (setii Rasllerine) has klar/verir.
Allah byk ltuf sahibidir.
72.

75. TAP EHLNDEN ylesi vardr ki,


ona yklerle mal emnet etsen onu sana iade eder.
Fakat onlardan ylesi de vardr ki, ona bir dinar emanet etsen,
tepesine dikilip durmadka onu sana iade etmez.
Bu da onlarn;
mmilere kar, (yaptklarmzdan) bize vebl yoktur
demelerinden dolaydr.
Onlar bile bile Allaha kar yalan sylyorlar.
76. Hayr! (Gerek, onlarn dedii deil!)
Kim szn yerine getirir ve Allaha kar gelmekten saknrsa,
phesiz Allah da saknanlar sever.
77. phesiz Allaha verdikleri sz
ve yeminlerini az bir karla deienler var ya,
ite onlarn ahirette bir pay yoktur.
Allah kyamet gn onlarla konumayacak,
onlara bakmayacak ve onlar arndrmayacaktr.
Onlar iin ok ackl bir azap vardr.

89

AL- MRAN SURES

78. Onlardan (Kitap ehlinden) bir grup var ki,


Kitaptan olmad halde Kitaptan sanasnz diye
(okuduklar) Kitaptanm gibi dillerini eip bkerler
ve; Bu, Allah katndandr derler.
Halbuki o Allah katndan deildir.
Bile bile Allaha kar yalan sylerler.
79. Allahn kendisine Kitab, Hkm (hkmetme yetkisini)
ve
peygamberlii verdii hibir insann;
Allah brakp bana kullar olun demesi dnlemez.
Fakat (yle t verir:) renmekte
ve
derinlemesine incelemekte olduunuz Kitap uyarnca;
rabbaniler (Allahn istedii rnek kullar) olun!
80. Onun size;
Melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin diye,
emretmesi de dnlemez.
Siz mslman olduktan sonra, o size hi inkr tler mi?

BLM 9

571

R ZAMANLAR Allah;
Nebler/Peygamberler(araclyla kitap ehlin)den;
Andolsun, size vereceim her Kitap
ve
Hikmetten (problem zme biliminden) sonra size;
elinizdekini onaylayan/dorulayan bir Rasl/Eli geldiinde,
ona mutlaka inanacak/iman edeceksiniz
ve
ona mutlaka yardmc olacaksnz diye sz alm ve;
Bunu kabul ettiniz mi;
verdiim bu ar grevi stlendiniz mi? demiti.
Onlar (Kitap Ehli de); Kabul ettik demilerdi.
Allah da; yleyse ahit olun,
Ben de sizinle beraber ahit olanlardanm demiti.
82. Artk bundan sonra kim yz evirirse,
ite onlar yoldan kmlarn ta kendileridir.

81.

572

89

AL- MRAN SURES

83. Gklerdeki
ve
yerdeki herkes ister istemez Ona boyun emiken
ve
Onun huzuruna dndrlp gtrlecekken,
onlar Allahn dininden bakasn m aryorlar?
84. De ki: Allaha,
bize indirilene,
brahime,
smaile,
shaka,
Yakuba
ve
Yakuboullarna indirilene,
Musaya,
saya
ve
peygamberlere Rablerinden verilene inandk.
Onlardan hibirini dierinden ayrt etmeyiz.
Biz Ona teslim olanlarz.
85. Kim slamdan baka bir din ararsa;
(bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek
ve
o ahirette hsrana urayanlardan olacaktr.
86. man ettikten,
Peygamberin hak olduuna ahitlik ettikten
ve
kendilerine ak deliller geldikten sonra,
inkr eden bir toplumu Allah nasl doru yola eritirir?
Allah zalim toplumu doru yola iletmez.
87. te onlarn cezas;
Allahn,
meleklerin
ve
btn insanlarn lnetinin (ilencinin) zerlerine olmasdr.
88. Onun iinde ebedi kalacaklardr.
Onlarn azab hafifletilmez, onlara gz de atrlmaz.

89

AL- MRAN SURES

89. Ancak bundan sonra


tvbe edip kendilerini dzeltenler mstesnadr.
phesiz Allah ok balayandr, ok merhamet edendir.
90. phesiz iman ettikten sonra inkr eden,
sonra da, inkrda ileri gidenlerin tvbeleri,
asla kabul edilmeyecektir.
te onlar sapklarn ta kendileridir.
91. phesiz inkr edip kfir olarak lenler var ya,
dnya dolusu altn fidye verseler bile bu,
hibirisinden asla kabul edilmeyecektir.
Onlar iin ok ackl bir azap vardr.
Onlarn hibir yardmclar da yoktur.

92.

573

BLM 10

S EVDNZ eylerden,

Allahn tavsiye ettii ekilde harcamadka,


iyilie asla eriemezsiniz.
Her ne harcarsanz Allah onu bilir.

EVRAT indirilmeden nce,


srailin (Yakubun) kendisine haram kld dnda,
yiyeceklerin hepsi srailoullarna hell idi.
De ki:
Eer doru syleyenler iseniz, haydi Tevrat getirip okuyun.
94. Artk bundan sonra Allaha kar kim yalan uydurursa,
ite onlar zalimlerin ta kendileridir.
95. De ki: Allah doru sylemitir.
yle ise hakka ynelen brahimin dinine uyun.
O, Allaha ortak koanlardan deildi.
93.

96.

PHESZ insanlar iin kurulan ilk ibadet evi,


elbette Mekkede;
Alemlere Rahmet
ve
Hidayet Kayna olarak kurulan Kbedir.

574

89

AL- MRAN SURES

97. Onda apak deliller, Makam- brahim vardr.

Oraya kim girerse gven iinde olmaldr.


Yolculuuna gc yetenlerin haccetmesi,
Allahn insanlar zerinde bir hakkdr.
Kim inkr ederse (bu hakk tannmazsa),

phesiz Allah btn alemlerden mstanidir.


(Kimseye muhta deildir, herey Ona muhtatr.)

98.

DE K: Ey kitap ehli!

Allah yaptklarnz grp dururken

Allahn ayetlerini niin inkr ediyorsunuz?

99. De ki: Ey kitap ehli!

(Gerei) grp bildiiniz halde niin Allahn yolunu eri

ve

elikili gstermeye yeltenerek inananlar Allahn yolundan


evirmeye kalkyorsunuz?

Allah yaptklarnzdan habersiz deildir.

100. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden


herhangi bir gruba uyarsanz,

imannzdan sonra sizi dndrp kfir yaparlar.

101. Size Allahn ayetleri okunup dururken


ve

Allahn Rasl de aranzda iken dnp nasl inkr edersiniz?

Kim Allaha smsk balanrsa kesinlikle o doru yola girmitir.

102.

E Y MAN EDENLER!

BLM 11

Allaha kar gelmekten nasl saknmak gerekiyorsa,

ylece saknn ve siz ancak mslmanlar olarak ln.

103. Hep birlikte Allahn ipine (Kurana) smsk sarln.


Paralanp blnmeyin.

Allahn size olan nimetini hatrlayn.

Hani sizler birbirinize dmanlar idiniz de,

O, kalplerinizi birletirmiti.

te Onun bu nimeti sayesinde kardeler olmutunuz.

89

AL- MRAN SURES

Yine siz, bir ate ukurunun tam kenarnda idiniz de

575

O sizi oradan kurtarmt.

te Allah size ayetlerini byle apak bildiriyor ki,


doru yola eresiniz.

104. Sizden hayra aran, iyilii emreden


ve

ktlkten men eden bir topluluk bulunsun.


te kurtulua erenler onlardr.

105. Kendilerine apak deliller geldikten sonra,


paralanp ayrla denler gibi olmayn.
te onlar iin byk bir azap vardr.

106. O gn baz yzler aarr, baz yzler kararr.

Yzleri kararanlara; mannzdan sonra inkr ettiniz, yle mi?

yle ise inkr etmenize karlk azab tadn denilir.

107. Yzleri aaranlar ise Allahn rahmeti iindedirler.


Onlar orada ebedi kalacaklardr.

108. TE BUNLAR; Allahn sana hak olarak okuumuz ayetleridir.


Allah alemlere hi zulm etmek istemez.

109. Gklerdeki herey, yerdeki herey Allahndr.


Btn ilerin yarglamas Allaha aittir.

110.

BLM 12

S Z insanlara hizmet iin,

en hayrl (merkezde bir) mmet/topluluk olun;

iyilii emredin, ktlkten men edin

ve

Allaha iman edin.

Kitap ehli de inansalard elbette kendileri iin hayrl olurdu.


Onlardan iman edenler de var.

Ama birou fask/yoldan km kimselerdir.

111. Onlar size eziyetten baka bir zarar veremezler.


Eer sizinle savaa girecek olsalar,

size arkalarn dnp kaarlar.

Sonra onlara yardm da edilmez.

576

89

AL- MRAN SURES

112. Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar,


Allahn
ve
(mmin) insanlarn gvencesine snmadka,
kendilerini zillet kaplamtr.
Onlar Allahn gazabna uradlar
ve
ihtiras onlar kaplad.
Bunun sebebi onlarn;
Allahn ayetlerini inkr ediyor
ve
peygamberleri haksz yere ldryor olmalar idi.
Btn bunlarn sebebi ise isyan etmekte
ve
(Allahn koyduu) snrlar inemekte olular idi.
113. Onlarn (Kitap ehlinin) hepsi bir deildir.
Kitap ehli iinde; gece saatlerinde (uyank kalp) ayakta duran,
boyun eerek (uygulamak zere) Allahn ayetlerini okuyan,
bir topluluk da vardr.
114. Onlar,
Allaha ve ahiret gnne inanrlar.
yilii emrederler. Ktlkten men ederler.
Hayr ilerinde birbirleriyle yarrlar.
te onlar salihlerdendir/iyi iler yapanlardandr.
115. Onlar ne hayr ilerlerse karlksz braklmayacaklardr.
Allah kendisine kar gelmekten saknanlar bilir.
116. nkr edenlerin ne mallar ne evlatlar,
onlara Allaha kar bir yarar salar.
te onlar cehennemliktirler.
Onlar orada ebedi/srekli/sonsuz kalacaklardr.
117. Onlarn, bu dnya hayatnda harcadklar mallarn durumu;
kendilerine zulmeden bir topluluun,
ekinlerini vurup mahveden kavurucu
ve
souk bir rzgarn durumu gibidir.
Allah onlara zulmetmedi.
Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar.

89

118.

AL- MRAN SURES

EY MAN EDENLER!

577

Sizden olmayanlar hibir ekilde srda edinmeyin!


Onlar size fenalk etmekten asla geri kalmazlar.

Hep skntya dmenizi isterler.

Onlarn kinleri konumalarndan apak ortaya kmtr.


Kalplerinde gizledikleri ise daha byktr.
Eer dnrseniz size ayetleri akladk.

119. te siz yle kimselersiniz ki,


onlar seversiniz;
onlar ise,

btn kitaplara iman ettiiniz halde sizi sevmezler.

Onlar sizinle karlatklar zaman inandk derler.

Ama kendi balarna kaldklarnda,

size kar kinlerinden dolay parmaklarn srrlar.

De ki:

fkenizden ln!

phesiz Allah gslerin zn (kalplerde olan) bilir.

120. Size bir iyilik dokunursa, bu onlar zer.

Banza bir ktlk gelse, ona sevinirler.

Eer siz sabrl olur, Allaha kar gelmekten saknrsanz,

onlarn hileleri size hibir zarar veremez.

nk Allah onlarn yapt hereyi kuatmtr.

121.

BLM 13

H AN sen mminleri;

(Uhudda) sava mevzilerine yerletirmek iin,


sabah erken ailenden ayrlmtn.

Allah hakkyla iitendir, hakkyla bilendir.

122. Hani sizden iki takm,

(panie kaplarak) zlmeye yz tutmutu.


Halbuki Allah onlarn yardmcs idi.

Mminler, yalnz Allaha tevekkl etsinler.

123. Andolsun,

siz son derece gsz iken, Allah size Bedirde yardm etmiti.

O halde Allaha kar gelmekten saknn ki, kretmi olasnz.

578

89

AL- MRAN SURES

124. Hani sen mminlere;


Rabbinizin, indirilmi bin melek ile yardm etmesi,
size yetmedi mi? diyordun.
125. Evet, sabrettiiniz
ve
Allaha kar gelmekten sakndnz takdirde;
onlar anszn zerinize gelseler bile,
Rabbiniz nianc be bin melek ile size yardm eder.
126. Allah bunu size srf bir mjde olsun
ve kalpleriniz bununla yatsn diye yapt.
Yardm ve zafer ancak mutlak g sahibi;
hkm ve hikmet sahibi Allah katndandr.
127. Bir de; Allah bunu inkr edenlerden bir ksmn helk etsin
veya
perian etsin de umutsuz olarak dnp gitsinler diye yapt.
128. Bu ite senin yapacan bir ey yoktur.
Allah ya tvbelerini kabul edip onlar affeder
ya da
zalim olduklarndan dolay onlara azap eder.
129. Gklerdeki herey ve yerdeki herey Allahndr.
O, (balanma) dileyeni balar,
azab dileyene (azab hak eden sulu kimseye) de azap eder.
Allah ok balayandr, ok merhamet edendir.

BLM 14

Y MAN EDENLER!
Kat kat arttrlm olarak riba yemeyin.
Allaha kar gelmekten saknn ki kurtulua eresiniz.
131. Kfirler iin hazrlanm ateten saknn.
132. Allaha
ve
Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.
133. Rabbinizin bana; genilii gklerle yer aras kadar olan
ve
Allaha kar gelmekten saknanlar iin, hazrlanm bulunan
cennete koun.

130.

89

AL- MRAN SURES

134. Onlar; bollukta


ve
darlkta, Allahn tavsiye ettii ekilde harcayanlar,
fkelerini yenenler, insanlar affedenlerdir.
Allah (tavsiye ettii ekilde) iyilik edenleri sever.
135. Yine onlar,
irkin bir i yaptklar
yahut
nefislerine zulmettikleri zaman Allah hatrlayp,
hemen gnahlarnn balanmasn isteyenler
-ki Allahtan baka gnahlar kim balarve
bile bile iledikleri (gnah) zerinde srar etmeyenlerdir.
136. te onlarn dl Rableri tarafndan balanma
ve
iinden rmaklar akan cennetlerdir ki,
orada ebedi kalacaklardr.
(Allahn tavsiye ettii ekilde) alanlarn dl, ne gzeldir!

579

137. ZDEN nce(ki milletlerin bandan),


nice olaylar gelip gemitir.
Yeryznde gezin dolan (aratrmalar yapn) da,
yalanlayanlarn sonunun nasl olduunu grn.
138. Bu (Kuran); insanlar iin bir aklama,
Allaha kar gelmekten saknanlar iin,
bir hidayet (rehber, doru yaam tarzn gsteren klavuz)
ve
bir ttr.
139. Gevemeyin, hznlenmeyin!
Eer (gerekten) iman etmi kimseler iseniz,
stn olan sizlersiniz.
140. Eer siz (Uhudda) bir yara aldysanz phesiz,
o topluluk da (Mrikler de Bedirde), benzeri bir yara almt.
te (iyi veya kt) gnler, insanlar arasnda (byle) dner durur.
Allah sizden iman edenleri ayrt etmek,
sizden ahitler edinmek iin byle olmasna izin verir.
Allah zalimleri sevmez.

580

89

AL- MRAN SURES

141. Bir de Allah; iman edenleri arndrmak


ve
kfre sapanlar mahvetmek iin izin/onay verir.
142. Yoksa siz;
Allah iinizden cihat edenleri (aa kararak) ayrt etmeden
ve
yine sabredenleri (aa kararak) ayrt etmeden,
cennete gireceinizi mi sandnz?
143. Andolsun,
siz lmle karlamadan nce onu temenni ediyordunuz.
te onu grdnz ama bakp duruyorsunuz.

144.

BLM 15

UHAMMED ancak bir peygamberdir.


Ondan nce de peygamberler gelip gemitir.
imdi o lr
veya
ldrlrse gerisingeriye (eski dininize) mi dneceksiniz?
Kim gerisingeriye dnerse, Allaha hibir zarar veremez.
Allah sabredip kredenleri dllendirecektir.
145. Hibir kimse Allahn izni olmadan lemez.
lmn gereklemesi iin Allahn verdii izin yazlr.
Kim dnya menfaatini isterse, kendisine ondan veririz.
Kim de ahiret dln isterse, ona da ondan veririz.
Biz kredenleri dllendireceiz.
146. Nice peygamberler var ki;
Rablerinin rzas iin alan birok kii,
onlarla birlikte savat.
Allaha iman ettikleri iin balarna gelenlerden ylmadlar,
zaafa dmediler, boyun emediler.
Allah sabredenleri sever.
147. Onlarn szleri ancak; Rabbimiz!
Bizim gnahlarmz ve iimizdeki taknlklarmz bala
ve
(yolunda) ayaklarmz salam tut.
Kfir topluma kar bize yardm et demekten ibaretti.

89

AL- MRAN SURES

148. Allah da onlara hem dnya nimetini,

581

hem de ahiretin gzel dln verdi.


Allah gzel davrananlar sever.

149.

BLM 16

E Y MAN EDENLER! Siz eer kfir olanlara uyarsanz,

sizi gerisingeriye (kfre) evirirler de,

bsbtn hsrana urarsnz.

150. Hayr hayr!

Yalnz Allah yardmcnzdr. O, yardmclarn en hayrlsdr.

151. Hakknda hibir delil indirmedii eyleri,


Allaha ortak kotuklarndan dolay;

inkr edenlerin kalplerine korku salacaz.


Barnaklar da cehennemdir.

Zalimlerin kalacaklar yer ne ktdr.


152.

ANDOLSUN Allah,

izniyle onlar (saldrgan mrikleri) krp geirdiiniz srada

size olan vadini gerekletirdi.

Nihayet sevdiiniz eyi (zaferi) size gsterdikten sonra,

zaaf gsterdiniz.

(Peygamberin verdii) emir konusunda tarttnz

ve

emre kar geldiniz.

inizden dnyay isteyenler de vard,

ahireti isteyenler de.

Sonra sizi aa karmak iin onlardan yznz evirdi.


(Buna ramen) sizi balad.

Allah mminlere kar ok ltufkrdr.

153. Peygamber, arkanzdan sizi arrken;


siz durmadan daa yukar kayor,

hi kimseye dnp bakmyordunuz.

Bundan dolay Allah; size keder stne keder verdi ki,

elinizden gidene ve banza gelene zlmeyesiniz.

Allah yaptklarnzdan hakkyla haberdardr.

582

89

AL- MRAN SURES

154. Sonra o kederin ardndan (Allah),


zerinize iinizden bir ksmn rtp bryen bir gven,
bir uyku indirdi.
Bir ksmnz da kendi canlarnn kaygsna dmt.
Allaha kar,
cahiliye zann gibi gerek d zanda bulunuyorlar;
Bu ite biz, bir g sahibi miyiz ki? diye syleniyorlard.
De ki: Btn i/emir/yetki Allahndr.
Onlar sana aklayamadklarn ilerinde saklyorlar
ve
diyorlard ki: Bu konuda bizim elimizde bir ey olsayd,
burada ldrlmezdik.
De ki: Evlerinizde dahi olsaydnz,
Allahn lm emir(izin)lerini verdii, ldrlmesi yazlanlar,
nerede olursa olsun lrlerdi.
Allah bunu gslerinizde olan aa karmak,
kalplerinizde olan arndrmak iin yapt.
Allah gslerin zn (kalplerde olan) bilir.
155. ki topluluun karlat gn,
iinizden yz evirip kaanlar,
eytan ancak yaptklar baz hatalardan dolay,
yoldan kaydrmak istemiti.
Ama yine de Allah onlar affetti.
Kukusuz Allah ok balayandr,
Halimdir (hemen cezalandrmaz, sre tanyandr).

156.

BLM 17

Y MAN EDENLER!
Kardeleri, sefere veya savaa ktnda onlar hakknda;
Onlar bizim yanmzda olsalard lmezlerdi
ve
ldrlmezlerdi diyen inkrclar gibi olmayn.
Allah onlarn bu szlerini,
kalplerine bir hasret (znt) olarak koydu.
Allah yaatr ve ldrr.
Allah yaptklarnz grmektedir.

89

AL- MRAN SURES

157. Andolsun,

583

eer Allah yolunda ldrlr veya lrseniz;


Allahn balamas
ve

rahmeti, onlarn topladklar(dnyalklar)ndan daha hayrldr.

158. Andolsun,

lseniz de ldrlseniz de,

Allahn huzurunda toplanacaksnz.


159.

ALLAHn rahmeti sayesinde,

sen onlara kar yumuak (merhametli) davrandn.


Eer kaba, kat yrekli olsaydn,

onlar senin etrafndan dalp giderlerdi.

Artk sen onlar affet/kusurlarn grmezlikten gel.

Onlar iin Allahtan balama dile.

konusunda onlarla mavere et.

Bir kere de, karar verip azmettin mi (elinden geleni yaptn m?),
artk Allaha tevekkl et.

phesiz Allah tevekkl edenleri sever.

160. Allah size yardm ederse, sizi yenecek yoktur.


Eer sizi yardmsz brakrsa,

ondan sonra size kim yardm edebilir?

Mminler ancak Allaha ynelsinler/tevekkl etsinler.

161.

HBR Peygamberin, emnete hyanet etmesi dnlemez.

Kim hynet ederse,

kyamet gn hynet ettii eyle birlikte gelir.


Sonra da hibir hakszla uratlmakszn,

herkese kazandnn tam karl denir.

162. Allahn rzasna uyan kimse;


Allahn gazabna urayan
ve

varaca yer cehennem olan kimse gibi midir?

O ne kt varlacak yerdir!

163. Onlar (insanlar), Allahn katnda derece derecedirler.


Allah onlarn yaptklarn grmektedir.

584

89

AL- MRAN SURES

164. Andolsun Allah; mminlere kendi ilerinden;

onlara ayetlerini okuyan, onlar artp tertemiz yapan,


onlara Kitap
ve

Hikmeti (problem zme bilimini/insanlara faydal bilgiyi) reten,


bir peygamber gndermekle, byk bir ltufta bulunmutur.

Oysa onlar, daha nce apak bir sapklk iinde idiler.


165.

ONLARIN (mriklerin) bana

(Bedirde) iki mislini getirdiiniz bir musibet,

(Uhudda) sizin banza geldiinde;

Bu nereden bamza geldi? dediniz, yle mi?

De ki: O (musibet), kendinizdendir (kendi hatanzdandr).


phesiz Allahn gc hereye hakkyla yeter.

166. ki ordunun karlat gn banza gelen eye,


Allah izin verdi

ve

mminleri (sznde duranlar) aa kard.

167. Bir de mnafklar aa kard.

Onlara: Gelin, Allah izin verdii iin

saldrganlara/terristlere kar savan


yahut

kendinizi savunun denildi de:

Eer biz savamay bilseydik mutlaka size tabi olurduk

dediler.

Onlar o gn imandan ok kfre daha yakndrlar.


Azlar ile kalplerinde olmayan sylyorlar.

Allah onlarn gizlediklerini ok iyi bilmektedir.

168. (Onlar), kendileri oturup kaldklar halde kardeleri iin:

Eer bize uysalard, ldrlmezlerdi diyen kimselerdir.

De ki:

Eer doru syleyenler iseniz,

haydi kendinizden lm uzaklatrn!

169.

ALLAH yolunda ldrlenlere;

ller (nimetlerden istifade edemeyenler) demeyin.

89

AL- MRAN SURES

Hayr bilakis onlar,

585

diridirler (cennette nimetlerden istifade edenlerdir).

Rablerinin katnda rzklanrlar (ancak siz bilemezsiniz.)

170. Allahn ltuf ve kereminden kendilerine verdiklerine sevinir


ve

henz arkalarndan kendilerine katlmayanlara,


onlara da korku yoktur
ve

onlar zlmeyeceklerdir, diye de sevinirler.

171. (ehitler/ahit olarak lenler) Allahn nimetine, ikrmna


ve

Allahn mminlerin ecrini zayi etmeyeceine sevinirler.

172.

O NLAR K;

BLM 18

kendilerine dokunan zarardan sonra Allahn

ve

Peygamberinin davetine uyan kimselerdir.

Onlardan gzel davranp iyilik edenlere


ve

Allaha kar gelmekten saknanlara byk bir dl vardr.

173. Onlar yle kimselerdir ki, halk kendilerine:

nsanlar size kar ordu toplamlar, onlardan korkun


dediklerinde, bu sz onlarn imann arttrd

ve: Allah bize yeter, O ne gzel vekildir! dediler.

174. Bundan dolay Allahtan bir nimet


ve

ltufla kendilerine hibir fenalk dokunmadan, geri dndler

ve

Allahn rzasna uydular. Allah byk ltuf sahibidir.


175.

O EYTAN sizi ancak kendi dostlarndan korkutuyor.

Onlardan korkmayn, eer mmin iseniz Benden korkun.

176. Kfrde yaranlar seni zmesin.

Onlar Allaha hibir ekilde zarar veremezler.

586

89

AL- MRAN SURES

Allah onlara ahirette bir pay vermez.


Onlar iin byk azap vardr.
177. man karlnda kfr satn alanlar,
Allaha hibir zarar veremezler.
Onlar iin ok ackl bir azap vardr.
178. nkr edenler, kendilerine vermi olduumuz sreye bakarak,
sakn kendilerinin hayrl olduunu sanmasnlar.
Biz onlara sre veriyoruz, onlar ise gnahlarn artryorlar.
Onlar iin alaltc bir azap vardr.

179. ( Y MNAFIKLAR!)
Allah inananlar,
u iinde bulunduunuz durumda brakacak deil.
yiyi ktden ayracaktr.
Allah size gayb bildirecek de deil.
Fakat Allah elilerinden dilediini seer/dilediine bildirir.
O halde Allaha ve elilerine inann.
nanp korunursanz size byk bir dl var.
180.

181.

LLAHn kendilerine,
ltfundan verdii nimetlerde cimrilik edenler,
bunun kendileri iin hayrl olduunu sanmasnlar.
Hayr! O kendileri iin bir erdir.
Cimrilik ettikleri ey,
kyamet gnnde boyunlarna dolanacaktr.
Gklerin ve yerin miras Allahndr.
Allah yaptklarnzdan hakkyla haberdardr.

BLM 19

LLAH: phesiz Allah fakirdir, biz zenginiz diyenlerin


szn elbette duydu.
Onlarn dediklerini
ve
haksz yere peygamberleri ldrmelerini yazyoruz
ve: Tadn yangn azabn! diyeceiz.

89

AL- MRAN SURES

182. Bu kendi ellerinizle yapp gnderdiklerinizin karldr.


Allah kullara asla zulmedici deildir.

183. Onlar: Allah bize, atein yiyecei bir kurban getirmedike


hibir peygambere inanmamamz emretti dediler.
De ki: Benden nce size nice peygamberler,
ak belgeleri
ve

sizin dediiniz eyi getirdi.

Eer doru syleyenler idiyseler, niin onlar ldrdler?

184. Eer seni yalanladlarsa senden nce ak delilleri,


hikmetleri, sayfalar
ve

aydnlatc kitab getiren peygamberler de yalanlanmt.


185.

HER canl lm tadacaktr.

Ancak kyamet gn, yaptklarnzn tam karl

size verilecektir.

Kim cehennemden uzaklatrlp cennete konursa;

gerekten o, kurtulua ermitir.

Dnya hayat, oyun ve elenceden baka bir ey deildir.

186. Andolsun, mallarnz


ve

canlarnz konusunda aa karlacaksnz.


Sizden nce kendilerine kitap verilenlerden
ve

Allaha ortak koanlardan zc birok sz iiteceksiniz.

Eer sabreder ve korunma tedbirinizi alrsanz,


bilin ki;

bunlar (yapmaya deer) azmi gerektiren ilerdendir.


187.

HAN ALLAH kendilerine kitap verilenlerden:

Onu (Kitab) mutlaka insanlara aklayacaksnz,

onu gizlemeyeceksiniz diye salam bir sz almt.

Fakat onlar verdikleri sz,

arkalarna atp onu az bir karla deitiler.


Yaptklar bu alveri ne kadar ktdr!

587

588

89

188. Ettiklerine sevinen

AL- MRAN SURES

ve

yapmadklar eylerle vlmeyi seven kimselerin,


sakn azaptan kurtulacaklarn sanma.
Onlar iin ok ackl bir azap vardr.
189.

190.

GKLERN ve yerin hkmranl/imparatorluu Allahndr.

Allah hereye hakkyla gc yetendir.

BLM 20

G KLERN ve yerin yaratlnda,

gece ile gndzn birbiri ardnca gelip gidiinde,

akln dzgn kullananlar iin elbette ibretler vardr.

191. Onlar ayaktayken,


otururken
ve

yanlar zerine yatarken Allah hatrlarlar (dnrler).

Gklerin ve yerin yaratl zerinde de dnrler:


Rabbimiz!

Bunu bo yere yaratmadn, Seni eksikliklerden uzak tutarz.


Bizi ate azabndan koru derler.

192. Rabbimiz!

Sen kimi cehennem ateine sokarsan onu rezil etmisindir.


Zalimlerin hi yardmclar yoktur.

193. Rabbimiz! Biz; Rabbinize iman edin diye imana aran


bir daveti iittik, hemen iman ettik.

Rabbimiz! Gnahlarmz bala, ktlklerimizi rt.


Canmz iyilerle beraber al.

194. Rabbimiz! Peygamberlerin aracl ile bize vadettiklerini ver.


Kyamet gn bizi rezil etme.

phesiz Sen vadinden dnmezsin.

195. Rableri, onlara u karl verdi:


Ben; erkek olsun, kadn olsun,

sizden hibir alann yaptn zayi etmeyeceim.


Sizler birbirinizdensiniz.

89

AL- MRAN SURES

Hicret edenler,
yurtlarndan karlanlar,
yolumda eziyet grenler;
savaanlar
ve
ldrlenlerin de andolsun gnahlarn elbette rteceim.
Allah katndan bir dl olmak zere,
onlar iinden rmaklar akan cennetlere koyacam.
dln en gzeli Allah katndadr.

196.

KFRLERN refah iinde diyar diyar dolamalar

sakn seni aldatmasn.


197. (Onlarn bu refah) az bir yararlanmadr.
Sonra onlarn barna cehennemdir.
Ne kt bir barnaktr oras!
198. Fakat Rablerine kar gelmekten saknanlar iin,
Allah katndan bir konaklama yeri olarak,
iinde sonsuz kalacaklar,
iinden rmaklar akan cennetler vardr.
Allah katnda olan eyler iyiler iin daha hayrldr.
199. Kitap ehlinden yleleri vardr ki;
Allaha, size indirilene ve kendilerine indirilene,
Allaha derinden sayg duyarak iman ederler.
Allahn ayetlerini az bir deere/dnyala deimezler.
Onlar var ya, ite onlarn Rableri katnda dlleri vardr.
phesiz Allah hesab abuk grendir.
200. Ey iman edenler!
Sabredin.
Sabr yarnda size kar dmanlk edenleri gein.
(Kltrel, ekonomik, siyasi ve askeri olarak) hazrlkl
ve
uyank olun
ve
Allaha kar gelmekten saknn ki,
kurtulua eresiniz.

589

590

90

AHZAB SURES

33

AHZAB SURES

ni Sras: 90 Mushaf Sras: 33 Medeni Sure 73 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

2.
3.
4.

5.

E Y PEYGAMBER!

Allaha kar gelmekten sakn.


Kfirlere (gerekleri anladklar halde kabul etmeyenlere)
ve
mnafklara (iktidar, mal vb. nedenlerle Mslman grnenlere)
boyun eme/itaat etme.
phesiz Allah; bilen ve doru hkm/karar verendir.
Rabbinden sana vahyolunana tabi ol.
phesiz Allah yaptklarnzdan hakkyla haberdardr.
Allaha tevekkl et, vekil olarak Allah yeter.

LLAH hibir adamn iine iki kalp koymamtr.


Kendilerine zhar[*] yaptnz elerinizi de
anneleriniz yapmamtr.
Yine evltlklarnz da z ocuklarnz klmamtr.
Bu, sizin azlarnzla sylediiniz,
(fakat gerekle ilgisi olmayan) szlerinizdir.
Allah gerei syler ve doru yolu gsterir.
Onlar babalarna nispet ederek arn.
Bu, Allah katnda daha adaletlidir.
Eer babalarn bilmiyorsanz,
onlar sizin din kardeleriniz ve dostlarnzdr.

[*] Kuran ve Peygamberimiz gnderilmeden nce, yani; Cahiliye Dneminde erkekler hanmlarna fkelendii vakit: Sen artk benim
annem gibisin derlerdi. Anneleri e edinmek HARAM/YASAK olduu
iin; Sen de bana artk haramsn/yasaksn demek isterlerdi. Bu tr
szler syleyene ZIHAR yapt denilirdi.

90

AHZAB SURES

33

Hata ile yaptnz bir ite size hibir gnah yoktur.

591

Fakat kasten yaptnz eylerde size gnah vardr.


6.

Allah ok balayandr, ok merhamet edendir.

Peygamber mminlere kendi canlarndan daha ileridir.


Onun eleri de mminlerin analardr.

Aralarnda akrabalk ba olanlar Allahn kitabna gre,


(miras konusunda) birbirleri iin (dier) mminlerden

ve

muhacirlerden daha nceliklidirler.

Ancak dostlarnza bir iyilik yapmanz baka!


Bu (hkm) Kitaba yazlmtr.

7.

HAN Biz peygamberlerden salam sz almtk.


Senden, Nuhtan, brahim, Musa

ve

Meryem olu sadan da!

8.

Evet Biz, onlardan salam bir sz almtk.

Doru olanlara doruluklarndan


ve

sadakatlerinden sormak iin.

Kfirlere de ok ackl bir azap hazrlamtr.

9.

BLM 2

E Y MAN EDENLER! Allahn size olan nimetini hatrlayn.

Hani (dman) ordular() zerinize gelmiti de,


Biz onlarn zerine bir rzgar
ve

gremediiniz ordular gndermitik.

Allah yaptklarnz hakkyla grmektedir.

10. Hani onlar size hem st tarafnzdan,


hem alt tarafnzdan gelmilerdi.

Hani gzler kaym ve yrekler azlara gelmiti.

Siz de Allaha kar eitli zanlarda bulunuyordunuz.

11. te orada mminler aa karldlar ve


iddetli bir ekilde sarsldlar.

592

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

90

AHZAB SURES

HAN mnafklar ve kalplerinde hastalk olanlar:

33

Allah ve Rasl bize ancak aldatmak iin vaatte bulunmular


diyorlard.
Hani onlardan bir grup: Ey Yesrib (Medine) halk!
Artk burada tutunamazsnz.
Haydi geri dnn demiti. Onlardan bir baka grup da:
Evlerimiz ak (korumasz) diyerek,
Peygamberden izin istiyorlard.
Oysa evleri ak (korumasz) deildi.
Onlar sadece kamak istiyorlard.
Eer Medinenin her tarafndan zerlerine gelinse
ve
orada karklk karmalar istenseydi,
onu mutlaka yaparlard; o konuda fazla gecikmezlerdi.
Andolsun ki;
onlar daha nce geri dnp kamayacaklarna dair
Allaha sz vermilerdi.
Allaha verilen sz ise sorumluluu gerektirir.
De ki: Eer siz lmden
ya da
ldrlmekten kayorsanz,
kamak size asla fayda vermeyecektir.
O takdirde bile,
(hayatn zevklerinden) pek az sre yararlanabilirsiniz.
De ki: Eer Allah size bir ktlk dilese/isabet ettirse,
sizi Allahtan koruyacak kimdir?
Yahut size bir rahmet dilese, buna engel olacak kimdir?
Onlar kendilerine Allahtan baka hibir dost
ve hibir yardmc bulamazlar.
phesiz Allah, iinizden (insanlar) engelleyenleri
ve
kardelerine: Bize gelin diyenleri biliyor.
Onlar lkelerini savunmak iin savaa ancak pek az gelirler.
(Gelseler bile) size kar pek cimriler olarak (gelirler).
Korku geldiinde ise,
zerine lm baygnl km kimse gibi,
gzleri dnerek sana baktklarn grrsn.

90

AHZAB SURES

33

Korku gidince de ganimete kar ar dknlk gstererek

sizi keskin dillerle incitirler.


te onlar iman etmediler.

Allah da onlarn yaptklarn boa kard.


Bu Allaha kolaydr.

20. Dman birliklerinin gitmediini sanyorlar.

Dman birlikleri (bir daha) gelecek olsa, isterler ki;


(lde) bedevilerin arasnda bulunsunlar da,

size dair haberleri (gidip gelenlerden) sorsunlar.

inizde bulunsalard da pek az savarlard.

21.

BLM 3

A NDOLSUN, Allahn Raslnde sizin iin;

Allaha ve ahiret gnne kavumay uman,

Allah ok zikreden kimseler iin gzel bir rnek vardr.

22. Mminler dman birliklerini grnce:

te bu Allahn ve Raslnn bize vadettii eydir.

Allah ve Rasl doru sylemilerdir dediler.

Bu, onlarn ancak imanlarn ve teslimiyetlerini arttrmtr.

23. Mminlerden yle adamlar vardr ki,


Allaha verdikleri sze sadk kaldlar.

lerinden bir ksm,

verdikleri sz yerine getirmitir (ehit olmutur).


Bir ksm da (ehit olmay) beklemektedir.
Verdikleri sz asla deitirmemilerdir.

24. Bunun byle olmas Allahn,


dorular,

doruluklar sebebiyle dllendirmesi,

dilerse (su ileyen) mnafklara azap etmesi


veya

onlarn tvbesini kabul etmesi iindir.

phesiz Allah ok balayandr, ok merhamet edendir.


25.

ALLAH inkr edenleri hibir hayra ulamakszn,


kin ve fkeleriyle geri evirdi.

593

594

90

AHZAB SURES

Allah savata mminlere kafi geldi.


Allah kuvvetlidir, mutlak g sahibidir.
26. Allah kitap ehlinden olup,
mriklere yardm edenleri kalelerinden indirdi
ve
kalplerine byk bir korku sald.
Siz onlarn (size saldranlarn) bir ksmn ldryor,
bir ksmn da esir ediyordunuz.
27. Allah sizi onlarn topraklarna,
yurtlarna,
mallarna
ve
henz ayak basmadnz topraklara varis kld.
Allah hereye hakkyla gc yetendir.

28.

29.
30.

31.

32.

BLM 4

33

Y PEYGAMBER!
Hanmlarna de ki:
Eer dnya hayatn ve onun ssn istiyorsanz gelin size,
muta (boanma tazminatlarnz) vereyim
ve
sizi gzelce brakaym.
Eer Allah, Rasln ve ahiret yurdunu istiyorsanz!..
Bilin ki Allah,
iinizden iyilik yapanlara byk bir dl hazrlamtr.
Ey Peygamberin hanmlar!
inizden kim apak bir irkinlik yaparsa,
onun cezas iki kat verilir.
Bu, Allaha gre kolaydr.
inizden kim Allaha ve Raslne itaat eder
ve
faydal bir ii en iyi ekilde (drste) yaparsa,
ona dln iki kat veririz.
Biz ona bereketli bir rzk hazrlamzdr.
Ey Peygamberin hanmlar!
Siz kadnlardan herhangi biri gibi deilsiniz.

90

AHZAB SURES

33

Eer Allaha kar gelmekten saknyorsanz

595

(erkeklerle konuurken) sz yumuak bir eda ile sylemeyin ki


kalbinde hastalk (kt niyetle meyletme) olan kimse,
mide kaplmasn. Uygun tarzda sz syleyin.

33. Evlerinizde alp dinlenin.

nceki cahiliye dnemi kadnlarnn alp sald gibi,


siz de alp salmayn.

Namaz kln,
zekat verin.
Allaha
ve

Raslne itaat edin.

Ey Peygamberin ev halk!

Allah sizden ancak gnah kirini gidermek


ve

sizi tertemiz yapmak istiyor.

34. Siz evlerinizde okunan Allahn ayetlerini


ve

hikmeti (rendiiniz faydal bilgileri) hatrlayn.

phesiz Allah en gizli eyi bilendir, hakkyla haberdardr.

35.

BLM 5

PHESZ mslman erkeklerle mslman kadnlar,

mmin erkeklerle mmin kadnlar;

(Allaha) itaatkar erkeklerle, (Allaha) itaatkar kadnlar,

doru erkeklerle doru kadnlar;

sabreden erkeklerle sabreden kadnlar;

Allaha derinden sayg duyan erkeklerle


Allaha derinden sayg duyan kadnlar;

sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadnlar;

oru tutan erkeklerle oru tutan kadnlar;

iffetlerini koruyan erkeklerle iffetlerini koruyan kadnlar;

Allah oka anan erkeklerle oka anan kadnlar var ya;

ite onlar iin Allah, balama ve byk bir dl hazrlamtr.

596

36.

90

AHZAB SURES

ALLAH ve Rasl bir i hakknda hkm verdii zaman,

33

(herkesi ilgilendiren savunma gibi ilerde), hibir mmin erkek


ve hibir mmin kadn iin ayr ayr hareket etmeleri
szkonusu olamaz.

Kim Allaha ve Raslne kar gelirse;

phesiz ki o, apak bir ekilde sapmtr.


37.

HAN sen Allahn kendisine nimet verdii,

senin de (azat etmek suretiyle) iyilikte bulunduun kimseye;


Eini nikahnda tut (onu boama)
ve

Allahtan sakn diyordun.

inde Allahn ortaya karaca bir eyi gizliyor

ve

insanlardan ekiniyordun.

Oysa kendisinden ekinmene Allah daha lykt.

Zeyd ei ile ayrldnda onu seninle evlendirdik ki;


eler boandklarnda,

evlatlklarn eleriyle evlenmeleri konusunda,

mminlere bir zorluk olmasn.

Allahn emri gereklemitir.

38. Allahn,

kendisine farz kld eyleri yerine getirmesi konusunda,


peygambere bir darlk/sknt yoktur.

Daha nce gelip geen peygamberler hakknda da,


Allahn kanunu byledir.

Allahn emri kesinlemi bir hkmdr.

39. Daha nce gelip geen o peygamberler,


Allahn vahiylerini tebli eden,

Allahtan korkan, baka hi kimseden korkmayan kimselerdir.

Allah hesap grc olarak yeter.

40. Muhammed, sizin erkeklerinizden hibirinin babas deildir.


Fakat o, Allahn Rasl
ve

Nebilerin sonuncusudur.
Allah hereyi bilir.

90
41.

AHZAB SURES

33

E Y MAN EDENLER!

BLM 6

Allah oka zikredin/hatrlayn/ann.

42. Onu sabah akam tesbih edin/oka aklnza getirin.


43. Odur sizi karanlklardan aydnla karan,
melekleri de sizin iin balanma dileyen
ve

mminlere kar da ok merhametli olan!

44. Allaha kavuacaklar gn,

mminlere ynelik esenlik dilei: Selamdr.

Allah onlara ok deerli bir dl hazrlamtr.


45.

EY PEYGAMBER! Biz seni bir ahit,

bir mjdeleyici,

bir uyarc;

46. Allahn izniyle kendi yoluna aran bir daveti


ve

evresini aydnlatc bir k/kandil olarak gnderdik.

47. Mminlere kendileri iin,

Allahtan byk bir ltuf olduunu mjdele.

48. Kfirlere ve mnafklara itaat etme!

Onlarn eziyetlerine aldrma ve Allaha tevekkl et.

Vekil olarak Allah yeter.

49.

EY MAN EDENLER! Mmin kadnlar nikahlayp,

sonra onlarla birlikte olmadan kendilerini boadnzda,

onlar zerinde sizin sayacanz bir iddet hakknz yoktur.

Bu durumda onlara muta (boanma tazminatn) verin

ve

kendilerini gzel bir ekilde brakn.


50.

EY PEYGAMBER!

Biz sana, mehirlerini (evlilik hediyelerini) verdiin elerini,


sava esirlerinden,

himayende bulunan (evli olmayan veya boanm) kadnlar;

597

598

90

AHZAB SURES

33

seninle beraber hicret eden,


amcann kzlarn,
halalarnn kzlarn,
daynn kzlarn ve
teyzelerinin kzlarn sana hell kldk.
Ayrca; dier mminlere deil de sana zg olmak zere,
mehirsiz olarak Peygamber ile evlenmek isteyen,
Peygamberin de kendisini kabul edecei,
herhangi bir mmin kadn da!..
Mminlere eleri
ve kendilerine snm yabanc kadnlar hakknda,
farz kldmz eyleri/ne sylediimizi elbette bilmekteyiz.
Btn bunlar, sana herhangi bir zorluk olmamas iindir.
Allah ok balaycdr, ok merhamet edicidir.
51. Ey Muhammed!
Bunlardan (ailelere retmenlik yapan hanmlarndan)
dilediini geri brakrsn, dilediini yanna alrsn.
Uzak durduklarndan dilediklerini yanna almanda da
sana bir gnah yoktur.
Bu onlarn gzlerinin aydn olmas, zlmemeleri
ve hepsinin de kendilerine verdiine raz olmalar iin,
daha uygundur.
Allah kalplerinizdekini bilir.
Allah hakkyla bilendir, halimdir.
52. Bundan sonra (bu ayetin indii tarihten sonra),
gzellikleri houna gitse bile baka kadnlarla evlenmek,
elerini boayp baka eler almak sana hell deildir.
Ancak sana snm olan yabanc kadnlar ile,
nikh kyabilirsin!
phesiz Allah hereyi gzetleyendir.

53.

BLM 7

Y MAN EDENLER! Yemek iin arlmakszn


ve
yemein pimesini beklemeksizin (vakitli vakitsiz),
Peygamberin evlerine girmeyin, arldnz zaman girin.

90

AHZAB SURES

33

Yemei yiyince de hemen daln.

599

Sohbet iin beklemeyin.

nk bu davrannz Peygamberi rahatsz etmekte,

fakat o sizden de (alnrsnz diye) ekinmektedir.

Allah ise gerei sylemekten ekinmez.

PEYGAMBERN hanmlarndan bir ey istediinizde,

(yetikin erkekler) perde arkasndan istesinler.

Byle davranmanz hem sizin kalpleriniz,

hem de onlarn kalpleri iin daha temizdir.

ALLAHn Raslne rahatszlk vermeniz

ve

kendisinden sonra hanmlarn nikhlamanz,

ebediyen szkonusu olamaz.

nk bu, Allah katnda byk bir gnahtr.

54. Siz bir eyi aa vursanz da gizleseniz de,


biliniz ki Allah hereyi bilir.

55. Peygamberin hanmlarna;


babalar,
oullar,

erkek kardeleri,

erkek kardelerinin oullar,

kz kardelerinin oullar,

mmin kadnlar ve

kendilerine snm olan yabanc kadnlar ile,

perdesiz/yzyze konumaktan dolay, bir gnah yoktur.

Ey Peygamber hanmlar! Allaha kar gelmekten saknn.

phesiz Allah hereye hakkyla ahittir.

56. phesiz Allah ve melekleri;

peygambere salt etmekte/destek vermektedir.

Ey inananlar, siz de onu (ve ona verileni) destekleyin

(ve lnceye kadar) gereken saygy ve itaati (destek vererek) yapn.

57. phesiz Allah ve Rasln incitenlere,

Allah dnya ve ahirette lnet etmi (rahmetinden kovmu),

ve onlara aalayc bir azap hazrlamtr.

600

90

AHZAB SURES

33

58. Mmin erkekler


ve mmin kadnlar ilemedikleri eyler yznden incitenler,
bir iftira ve apak bir gnah yklenmilerdir.

59.

60.

E Y PEYGAMBER!

BLM 8

Hanmlarna, kzlarna
ve
mminlerin kadnlarna (evlerinden) dar karken,
bedenlerini rtecek elbiselerini giymelerini syle.
Bu onlarn (iffetli olarak) tannmalar
ve
rahatsz edilmemeleri/incitilmemeleri iin daha uygundur.
phesiz Allah ok balaycdr, ok merhamet edicidir.

ANDOLSUN eer mnafklar,

kalplerinde hastalk olanlar


ve
Medinede iftira (masumlara su atp) yayanlar;
(bu davranlarna) son vermezlerse,
elbette seni onlara musallat ederiz.
Sonra da orada sana pek az komu olurlar.
61. Lnetlenmi (rahmetimizden kovulmu) olarak!
Nerede bulunurlarsa yakalanr yarglanrlar
ve (vazgemezlerse) yaman bir ekilde lrler.
62. Daha nce gelip geenler hakknda da,
Allahn kanunu byledir.
Allahn kanununda asla deime bulamazsn.

NSANLAR sana kyametin vaktini soruyorlar.


De ki: Onun ilmi ancak Allah katndadr.
Ne bilirsin, belki de kyamet yaknda gerekleir.
64. phesiz Allah kfirlere lnet etmi
ve
onlara alevli bir ate hazrlamtr.

63.

90

AHZAB SURES

33

65. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardr.


Hibir dost, hibir yardmc bulamayacaklardr.
66. Yzlerinin atete bir yandan bir yana dndrlecei gn;
Ne olurdu Allaha ve Rasle itaat edeydik diyecekler.
67. Yine yle diyecekler: Ey Rabbimiz! Biz nderlerimize
ve
byklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptrdlar.
68. Ey Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver
ve
onlar byk bir lnete urat.
69.

72.

PHESZ Biz emneti[*];

601

Y MAN EDENLER!
Siz Musaya eziyet eden kimseler gibi olmayn.
Nihayet Allah onu onlarn dediklerinden temize karmt.
Musa, Allah katnda itibarl bir kimse idi.
70. Ey iman edenler! Allaha kar gelmekten saknn
ve doru sz syleyin (ki;)
71. Allah sizin ilerinizi dzeltsin ve gnahlarnz balasn.
Kim Allaha ve Raslne itaat ederse,
muhakkak byk bir baarya ulamtr.

(iktidar, ynetimi, kamu hizmetlerini, akl, zgrl) gklere, yere


ve
dalara teklif ettik de onlar onu yklenmek istemediler,
ondan ekindiler.
Onu ancak insan yklendi.
nk o (kendine kar) ok zalimdir, ok cahildir.
73. Allah mnafk erkeklere ve mnafk kadnlara;
Allaha ortak koan erkeklere
ve
Allaha ortak koan kadnlara azap eder.
Mmin erkeklerin ve mmin kadnlarn tvbelerini kabul eder.
Allah ok balayandr, ok merhamet edendir.
[*] Baka eyler iin deil, insanlarn ortak ilerinin yaplabilmesi iin
emneti insana teklif eder.

602

91

MMTEHNE SURES

60

MMTEHNE SURES

ni Sras: 91 Mushaf Sras: 60 Medeni Sure 13 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

2.

3.

4.

E Y MAN EDENLER!

Bana ve size dmanlk yapanlar dost/veli/ynetici edinmeyin.


Siz onlara sevgi gsteriyorsunuz.
Halbuki onlar size gelen gerei inkr ettiler.
Rabbiniz olan Allaha inandnz diye,
eliyi ve sizi yurdunuzdan karyorlar.
Ben izin verdiim iin,
size saldranlara kar cihat etmek iin ktysanz;
(o halde niin) onlara sevgi gsterip,
sr (askeri birliklerin hareketi hakknda bilgi) veriyorsunuz?!
Oysa Ben, sizin gizlediinizi de aa vurduunuzu da bilirim.
Sizden kim bunu yaparsa doru yoldan uzaklamtr.
ayet onlar sizi ele geirirlerse size dman olurlar,
size ellerini ve dillerini ktlkle uzatrlar
ve
inkr etmenizi arzu ederler.
Yaknlarnz ve ocuklarnz size asla fayda vermeyecektir.
Kyamet gn Allah aranz ayracaktr.
Allah yaptklarnz hakkyla grendir.

BRAHMde ve onunla birlikte bulunanlarda sizin iin,


gzel bir rnek vardr. Hani onlar kavimlerine:
Biz sizden ve Allah brakp taptklarnzdan uzaz.
Sizi tanmyoruz.
Siz bir tek Allaha inanncaya kadar,
sizinle bizim aramzda srekli bir dmanlk
ve
nefret oluturdunuz demilerdi.

91

MMTEHNE SURES

Yalnz brahimin babasna:

60

603

Senin iin mutlaka balama dileyeceim.

Fakat Allahtan sana gelecek herhangi bir eyi nlemeye

gcm yetmez sz baka!

Onlar yle dediler: Ey Rabbimiz!

Ancak Sana dayandk, itenlikle yalnz Sana yneldik.

5.

Dn de ancak Sanadr/Senin huzurunadr.


Ey Rabbimiz!

Bizi, inkr edenlerin zulmne uratma! Bizi bala!


Ey Rabbimiz! phesiz Sen mutlak g sahibisin,

6.

doru hkm/karar verensin.

Andolsun, onlarda (brahim ve beraberindekilerde) sizin iin,

Allah

ve ahiret gnn arzu edenler iin gzel bir rnek vardr.

Kim yz evirirse bilsin ki,

Allah her bakmdan snrsz zengindir, vlmeye lyktr.

7.

O LA K Allah sizinle,

BLM 2

dman olduunuz kimseler arasna bir sevgi koyar.


Allah hakkyla gc yetendir.

8.

Allah ok balayandr, ok merhametlidir.

Allah iman ettiiniz iin sizinle savamam,

sizi yurtlarnzdan da karmam kimselere iyilik etmekten,

onlara adil davranmaktan men etmez.

9.

phesiz Allah adil davrananlar sever.

Allah iman ettiiniz iin sizinle savaan,

sizi yurtlarnzdan karan ve karlmanz iin destek verenleri


dost/veli edinmekten men eder.

Kim onlar veli/dost edinirse,

ite onlar zalimlerin ta kendileridir.

10.

EY MAN EDENLER!

Mmin kadnlar muhacir (hicret etmi) olarak size geldiklerinde,

onlar(n gereklerini aa karmak iin) imtihan edin.

MMTEHNE SURES

604

91

12.

Y PEYGAMBER! Mmin kadnlar;


Allaha hibir eyi ortak komamak,
hrszlk yapmamak,
zina etmemek,
ocuklarn ldrmemek,
elleriyle ayaklar arasnda bir iftira uydurup getirmemek,
hibir iyi ite sana kar gelmemek konusunda
sana biat etmek (vatanda olmak) zere geldikleri zaman,
biatlarn (vatandalklarn) kabul et ve
onlar iin Allahtan balanma dile.
phesiz Allah ok balayandr, ok merhamet edendir.

60

Allah onlarn imanlarn daha iyi bilir.


Eer siz (imtihan neticesinde),
onlarn inanm kadnlar olduklarn anlarsanz,
onlar kfirlere geri gndermeyin.
nk mslman hanmlar kfirlere hell deillerdir.
Kfir(erkek)ler de mslman hanmlara hell olmazlar.
Mehir olarak harcadklarn onlara (kocalarna geri) verin.
(Kadnlar aldklar mehri geri vererek,
boanma haklarn kullanabilirler).
Mehirlerini verdiiniz takdirde,
bu kadnlarla evlenmenizde size bir gnah yoktur.
Mrik kadnlarnzn nikahlarna tutunmayn.
Onlara harcadnz mehri isteyin.
Kfirler de istesinler.
Bu Allahn hkmdr.
O aranzda hkm veriyor.
Allah bilen ve doru hkm/karar verendir.
11. Elerinizden kfirlere kam olanlar olabilir.
Saldrgan kfirlerle savamak zorunda kalr,
yener ve ganimet alrsanz,
onlardan (kfirlerden) eleri sizin tarafa kam olanlar iin,
mehirlerini kocalarna iade edin.
(Bizim elerimiz de sizin tarafa kamt, diye mazeret ne srmeyin)
ve
inandnz Allaha kar gelmekten saknn.

91

13.

MMTEHNE SURES

60

Y MAN EDENLER! Kendilerine Allahn azap edecei,


kabirlerdeki kfirlerin mit kestikleri gibi,
tamamen ahiretten mitlerini kesmi bir toplumu,
veli/dost edinmeyin.

605

606

92

NSA SURES

NSA SURES

ni Sras: 92 Mushaf Sras: 4 Medeni Sure 176 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla

1.

E Y NSANLAR!

Sizi bir tek nefisten/dllenmi yumurtadan/hcreden yaratan


ve
eini de ondan (ayn dllenmi yumurtadan/hcreden) yaratan,
ikisinden de (yeryznn her tarafna yayarak aile oluturan);
ok sayda erkek[*]
ve
kadn[*] yaratarak yayan Rabbinize kar gelmekten saknn!
Kendisi adna birbirinizden dilekte bulunduunuz,
Allaha kar gelmekten ve
akrabalk[*] balarn koparmaktan saknn.
phesiz Allah zerinizde bir gzetleyicidir.

2.

ETMLERE mallarn verin.


Temizi pis olanla (helali haramla) deimeyin.
Onlarn mallarn kendi mallarnza katp yemeyin.
nk bu, byk bir gnahtr.

[*]

Bu ayet; ilk nsann, Einin ve Soyunun ilk yaratlndan bahseder. Bugn; karde olduklarn bilenlerin evlenmesi, tm dnya lkelerinde ve dinlerinde yasaktr (haramdr), sutur. Dolaysyla, insanlk tarihinin balangcnda bu tr evliliklerin yaplm olmas grne katlamyoruz.

lk nsan ve Ei bu dnyada bir yetikin olarak yaratlmtr. Dnya cennetine/bahesine yani zahmetsizce yaayacaklar cennete yerletirilmilerdir.
Ve sonra bir gnah sebebiyle zahmetli/zor bir geim olan dnya hayat ile
yzyze kalmlardr. oalma meselesine gelince: Mesela Allah; ilk yaratlanlar tek bir mmet/topluluk olarak, ayr ayr ok sayda/binlerce yetikin erkek ile; yine ok sayda/binlerce ayr ayr yetikin kadn olarak yaratm olabilir ve bunlarn her biri evlendikten sonra farkl birer aile olmu
olabilirler. Dolaysyla; farkl olan bu ailelerden meydana gelen ocuklardan birinin dieriyle evlilik yapm olmas muhtemeldir ve gayet doaldr.
Akla, manta ve kalbe temiz gelen gr budur, diye dnyoruz.
Yine de en dorusunu Allah bilir.

92

3.

4.

NSA SURES

607

ER yetim kzlarn,
(size emnet edilen mallar zerindeki) haklarn,
gzetemeyeceinizden endie ederseniz,
(yetim kzlarla deil),
size hell olup hounuza giden (baka) kadnlarla;
iki,

veya
drt evlilik yapabilirsiniz.
Eer adaletli davranamayacanzdan korkarsanz;
o takdirde bir tanesini nikhnz altna aln
veya
size snm yabanc kadnlardan birini nikhlayn.
Bu, adaletten ayrlmamanz iin daha uygundur.
Kadnlara mehirlerini (evlilik hediyelerini),
gnl holuuyla verin.
Eer kendi istekleriyle o mehrin bir ksmn, size balarlarsa,
onu da gzelce harcayabilirsiniz.

5.

LLAHn sizin iin geim kayna yapt mallarnz,


akl ermezlere (savurgan/sefihlere) vermeyin.
O mallarla onlar besleyin,
giydirin
ve
onlara gzel sz syleyin.

6.

ETMLER deneyin.
Evlenme ana (blua) erdiklerinde,
eer reit olduklarn/aklen olgunlatklarn grrseniz,
mallarn kendilerine verin.
Byyecekler (ve mallarn geri alacaklar) diye,
israf (arlk) ederek
ve
aceleye getirerek mallarn yemeyin.
(Velilerden) kim zengin ise,
(yetim malndan yemee) tenezzl etmesin.

608

92

Kim de fakir ise,

NSA SURES

rfe uygun bir biimde (hizmetinin karl kadar) yesin.

Mallarn kendilerine geri verdiiniz zaman da

yanlarnda ahit bulundurun.

Hesap grc olarak Allah yeter.


7.

ANA, baba ve akrabalarn (miras olarak) braktklarndan,


erkeklere bir pay vardr.

Ana, baba ve akrabalarn braktklarndan,

kadnlara da bir pay vardr.

Allah braklann azndan da oundan da

8.

bunlar farz klnm birer hisse olarak belirlemitir.

Miras taksiminde (kendilerine pay dmeyen) akrabalar, yetimler

ve

fakirler hazr bulunurlarsa onlara da maldan bir eyler verin

9.

ve onlara (gnllerini alacak) gzel szler syleyin.

Kendileri geriye zayf ocuklar braktklar takdirde,

onlar hakknda endieye kaplanlar,

(yetimler hakknda da) rperip korksunlar.


Allaha kar gelmekten saknsnlar
ve

doru sz sylesinler.

10. Yetimlerin mallarn haksz yere yiyenler,

ancak ve ancak karnlarn doldurasya ate yemi olurlar


ve

zaten onlar lgn bir atee (cehenneme) gireceklerdir.

11.

BLM 2

A LLAH size ocuklarnz(n alaca miras) hakknda,


erkee iki diinin pay kadarn tavsiye eder.

(ocuklar sadece) ikiden fazla kz iseler,

(lenin geriye) braktnn te ikisi onlarndr.


Eer kz bir ise (mirasn) yars onundur.

lenin ocuu varsa geriye brakt maldan,

ana babasndan her birinin altda bir hissesi vardr.

92

NSA SURES

Eer ocuu yok da (yalnz) ana babas ona varis oluyorsa,


anasna te bir der.

609

EER kardeleri varsa, anasnn hissesi altda birdir.

(Bu paylatrma, lenin) yapaca vasiyetten


ya da borcundan sonradr.
Babalarnz ve oullarnzdan,
hangisinin size daha faydal olduunu bilemezsiniz.
Bunlar, Allah tarafndan farz klnmtr.
phesiz Allah; bilen ve doru hkm/karar verendir.
12.

EER ocuklar yoksa,

hanmlarnzn geriye braktklarnn yars sizindir.


Eer ocuklar varsa, braktklarnn drtte biri sizindir.
(Bu paylatrma, len hanmlarnzn) yaptklar vasiyetlerin
yerine getirilmesi yahut borlarnn denmesinden sonradr.
Eer sizin ocuunuz yoksa braktnzn drtte biri onlarndr.
Eer ocuunuz varsa braktnzn sekizde biri onlarndr.
(Yine bu paylatrma) yaptnz vasiyetin yerine getirilmesinden
yahut borlarnzn denmesinden sonradr.

EER kendisine varis olunan bir erkek veya bir kadnn evlad
ve babas olmaz ve bir erkek
veya bir kz kardei bulunursa ona altda bir der.
Eer (kardeler) birden fazla olurlarsa te birde ortaktrlar.
(Bu paylatrma varislere) zarar vermeksizin,
yaplan vasiyetin yerine getirilmesinden,
yahut borcun denmesinden sonra yaplr.
(Btn bunlar) Allahn emridir.
Allah hakkyla bilendir halimdir.

13.

TE BU Allahn koyduu snrlardr.

Kim Allaha ve Peygamberine itaat ederse,


Allah onu iinden rmaklar akan,
iinde sonsuz kalacaklar cennetlere koyar.
te bu byk baardr.

610

92

14. Kim de Allaha ve Peygamberine isyan eder

NSA SURES

ve

Onun koyduu snrlar aarsa,

Allah onu ebedi kalaca cehennem ateine atar.


Onun iin alaltc bir azap vardr.

15.

BLM 3

K ADINLARINIZDAN fuhu yapanlara kar

iinizden drt ahit getirin.

Eer onlar ahitlik ederlerse, o kadnlar lm alp gtrnceye


veya Allah onlar hakknda bir yol ancaya kadar

kendilerini evlerde (ev hapsinde) tutun.

16. Sizlerden fuhu yapanlarn,

her ikisini de azarlayp dlayn/knayn.

Eer onlar, tvbe edip slah olurlarsa/durumlarn dzeltirlerse,

onlar azarlayp knamaktan/dlamaktan vazgein.

nk Allah tvbeleri ok kabul edendir,

ok merhamet edendir.

17. Allah katnda tvbe; ancak bilmeyerek gnah ileyip,


sonra tvbe edenlerin tvbesidir.

te Allah bunlarn tvbelerini kabul buyurur.


Allah bilen ve doru hkm/karar verendir.

18. Yoksa tvbe ktlkleri yapp yapp da,


kendisine lm gelip atnca;

te ben imdi tvbe ettim diyen kimseler ile,

kfir olarak lenlerinki deildir.

Bunlar iin ahirette ok ackl bir azap hazrlamzdr.


19.

EY MAN EDENLER!

Kadnlara zorla miras olmanz size helal deildir.


(Ayrca boanmay gerektiren)

ak bir hayaszlk yapm olmalar dnda,


kendilerine verdiklerinizin bir ksmn

onlardan geri almak iin onlar sktrmayn.


Onlarla iyi geinin.

92

NSA SURES

Eer onlardan holanmadysanz,

olabilir ki, siz bir eyden holanmazsnz da,

Allah (sizin iin) onda pek ok hayr yaratm olur.

20. Eer bir ein yerine baka bir e almak isterseniz,


brne yklerle mal vermi olsanz dahi,

ondan hibir eyi geri almayn.


ftira ederek
ve

ak gnaha girerek mi verdiinizi geri alacaksnz?

21. Hem siz elerinizle birlemi

ve onlar da sizden salam bir sz alm iken,

onu nasl (geri) alrsnz?


22.

GEMTE olanlar hari,

artk babalarnzn evlendii kadnlarla evlenmeyin.

nk bu bir hayaszlk, fke ve nefret gerektiren bir itir.

Bu, ne kt bir yoldur.

23.

BLM 4

S ZE unlarla evlenmek haram klnd: Analarnz,

kzlarnz,

kz kardeleriniz,
halalarnz,

teyzeleriniz,

erkek karde kzlar,


kz karde kzlar,

sizi emziren stanneleriniz,


st kz kardeleriniz,

hanmlarnzn anneleri,

kendileriyle zifafa girdiiniz hanmlarnzdan olup


evlerinizde bulunan vey kzlarnz,

-eer anneleri ile zifafa girmemiseniz

onlarla evlenmenizde size bir gnah yokturz oullarnzn hanmlar,

iki kz kardei (nikah altnda) bir araya getirmeniz...

611

612

92

NSA SURES

Ancak geenler (nceden yaplan bu tr evlilikler) baka!


phesiz Allah ok balaycdr, ok merhamet edicidir.
24. (Sava esiri olarak kocalar lm veya boanm olanlardan)
himyenize verilenler hari,
evli kadnlar (da size) haram klnd.
(Bunlar) zerinize Allahn emri olarak yazlmtr.
Bunlarn dnda kalanlar ise iffetli yaamak
ve zina etmemek artyla;
mallarnzla (evlilik hediyelerini vermeniz artyla) istemeniz,
size hell (serbest) klnd.
Onlardan (nikahlanp) faydalanmanza karlk,
sabit bir hak olarak kendilerine evlilik hediyelerini verin.
Evlilik hediyeleri belirlendikten sonra,
onunla ilgili olarak uzlatnz eyler konusunda,
size gnah yoktur.
phesiz ki Allah; bilen ve doru hkm/karar verendir.
25. Sizden kimin;
hr mmin kadnlarla evlenmeye gc yetmezse,
kendilerine snan mmin cariye(esir)lerden (nikhna) alsn.
Allah sizin imannz daha iyi bilir.
Hepiniz birbirinizdensiniz.
yle ise iffetli yaamalar, zina etmemeleri
ve gizli dost tutmamalar artyla,
himayelerinde olanlarn izniyle onlarla evlenin,
evlilik hediyelerini de gzelce verin.
Evlendikten sonra bir fuhu yaparlarsa,
onlara hr kadnlarn cezasnn yars uygulanr.
Bu iinizden gnaha dmekten korkanlar iindir.
Sabretmeniz ise sizin iin daha hayrldr.
Allah ok balayandr, ok merhamet edendir.

26.

BLM 5

A LLAH size (hkmlerini) aklamak,

size sizden ncekilerin yollarn gstermek


ve tvbelerinizi kabul etmek istiyor.
Allah bilen ve doru hkm/karar verendir.

92

NSA SURES

27. Allah sizin tvbenizi kabul etmek istiyor.

613

ehvetlerine uyanlar ise,

sizin byk bir sapkla dmenizi istiyorlar.

28. Allah sizden (yklerinizi) hafifletmek istiyor.


nk insan zayf yaratlmtr.

29.

EY MAN EDENLER!

Mallarnz aranzda batl yollarla yemeyin.

Ancak karlkl rza ile yaplan ticaretle olursa baka!


Kendinizi helk etmeyin.

phesiz Allah size kar ok merhametlidir.

30. Kim haddi aarak ve zulmederek bunu yaparsa,


onu cehennem ateine atacaz.

Bu Allaha pek kolaydr.

31. Eer;

size yasaklanan(gnah)larn byklerinden kanrsanz,

sizin kk gnahlarnz rteriz ve sizi gzel bir yere koyarz.

32. Allahn kiminizi kiminizden,

(kabiliyete) farkl kld eyleri arzu edip durmayn.


Erkeklere kazandklarndan bir pay vardr.

Kadnlara da kazandklarndan bir pay vardr.


Allahtan Onun ltfunu isteyin.

phesiz Allah hereyi hakkyla bilendir.

33. (Erkek ve kadndan) her biri iin ana-babann

ve akrabann braktklarndan (pay alan) varisler kldk.


Yeminlerinizin balad (ahitletiiniz) kimselere de

kendi hisselerini verin.

phesiz Allah hereye ahittir.

34.

BLM 6

E RKEKLER elerini koruyup kollasnlar.

nk Allah,

insanlarn kimini kiminden (kabiliyete) farkl klmtr.

Erkekler kendi mallarndan harcasnlar.


yi eler (Allaha) itaatkr olanlardr.

614

92

NSA SURES

Allahn onlar korunakl yaratmas gibi,


onlar da gayb/gizliyi/iffetlerini korusunlar.
Serkelie/irkeflie/fuha eilim szkonusu olursa;
elerinizi yataklarnda yalnz brakn
ve (iin akibetinden korkutarak)
su ortaklarnca iddete maruz kalabileceklerini hatrlatn!
Eer serkelik yapmaktan vazgeerlerse,
artk onlarn aleyhine baka bir yol aramayn.
phesiz Allah ok ycedir, ok byktr.
35. Eer kar-kocann arasnn almasndan endie ederseniz,
erkein ailesinden bir hakem,
kadnn ailesinden bir hakem gnderin.
ki taraf dzeltmek isterlerse,
Allah da onlarn uzlamasna izin verir.
phesiz Allah hakkyla bilendir, hakkyla haberdardr.
36.

LLAHa kul olun ve Ona hibir eyi ortak komayn.


Ana babaya,
akrabaya,
yetimlere,
yoksullara,
yakn komuya, uzak komuya,
yannzdaki arkadaa,
yolcuya, elinizin altndakilere iyilik edin.
phesiz Allah kibirlenen ve vnen kimseleri sevmez.
37. Bunlar (kibirlenen ve vnenler) cimrilik eden,
insanlara da cimrilii emreden
ve Allahn ltfundan kendilerine verdii nimeti
gizleyen kimselerdir.
Biz de o nankrlere alaltc bir azap hazrlamzdr.
38. Bunlar mallarn insanlara gsteri iin harcayan,
Allaha ve ahiret gnne de inanmayan kimselerdir.
eytan kimin arkada olursa o ne kt arkadatr.
39. Bunlar Allaha ve ahiret gnne iman etselerdi
ve Allahn yaratt rzktan (gsterisiz olarak) harcasalard,
kendilerine ne zarar gelirdi?
Allah onlar en iyi bilendir.

92

NSA SURES

40. phesiz Allah (hi kimseye) zerre kadar zulmetmez.

615

(Yaplan) ok kk bir iyilik de olsa,

onun sevabn kat kat arttrr

ve kendi katndan byk bir dl verir.

41. Her mmetten bir ahit getirdiimiz


ve

seni de onlarn zerine bir ahit yaptmz zaman,

bakalm onlarn hali nice olacak!..

42. O kyamet gn, Allah inkr edip Peygambere isyan edenler,


yer yarlp iine girmi olmay isterler
ve

Allahtan hibir sz gizleyemezler.

43.

E Y MAN EDENLER!

BLM 7

Sarho olduunuzda ne sylediinizi bildikten sonra;

bir de,

-yolcu olmanz durumu mstesna-

cnp olduunuzda ykandktan sonra namaz kln.


Eer hasta olur

veya yolculukta bulunursanz


veyahut

biriniz abdest bozmaktan gelince

ya da

elerinizle birlikte olup, su da bulamazsanz,

o zaman temiz bir topraa ynelip,

(niyet ederek onunla) yzlerinizi ve ellerinizi meshedin.


phesiz Allah; ok affedicidir, ok balaycdr.

44.

KENDLERNE Kitaptan bir nasip verilmi olanlar

grmyor musun?

Onlar sapkl satn alyorlar ve

sizin de yoldan sapmanz istiyorlar.

45. Allah size dmanlk yapanlar ok daha iyi bilir.

Allah dost olarak yeter. Allah yardmc olarak da yeter.

616

92

NSA SURES

46. (Kuran nazil olurken) Yahudiyim diyenlerden yleleri var ki;

(kelimeleri yerlerinden kaydrp) tahrif ederek,


onlar anlamlarndan uzaklatrrlar.

Dillerini eip bkerek ve fanatiklik yaparak;


ittik, kar geldik,
it, iitmez olas!

Raina derler. Halbuki onlar;

ittik ve itaat ettik; dinle ve bize bak deselerdi,

bu kendileri iin daha hayrl olurdu.

Fakat Allah; gerei anlayp gizlemeleri yznden,


kendilerini lnetlemitir (azarlamtr).

Gerekleri gizlemeleri yznden biroklar iman etmiyorlar.

47.

EY KENDLERNE kitap verilenler!

Birtakm yzleri silip de tersine evirmeden


yahut

cumartesi halkn lnetlediimiz gibi,

onlar da lnetlemeden;

yannzda bulunan kitab tasdik edici olarak indirdiimize,

(bu Kitaba) iman edin.

Allahn emri mutlaka yerine gelecektir.


48.

PHESZ Allah,

kendisine ortak/irk koulmasn asla balamaz.

Bunun dnda kalan(gnah)lar ise,

diledii (balanmay hak eden) kimseler iin balar.


Allaha irk koan kimse,

phesiz byk bir gnah ileyerek iftira etmi olur.

49.

KENDLERN temize karanlar grmedin mi?

Hayr Allah dilediini (susuz kimseyi) temize karr


ve

kendilerine zerre kadar zulmedilmez.

50. Bak, Allaha kar nasl yalan uyduruyorlar.


Apak bir gnah olarak bu yeter.

92
51.

NSA SURES

BLM 8

617

K ENDLERNE Kitaptan bir nasip verilmi olanlar

grmyor musun?

Onlar cibte (batl olan hereye)

ve

tauta (din adamlarna) inanyorlar.

nkr edenler iin de;

Bunlar iman edenlerden daha doru yoldadr diyorlar.

52. Onlar Allahn lnet ettii (azarlad) kimselerdir.

Allah kime lnet ederse artk ona asla bir yardmc bulamazsn.

53. Yoksa onlarn hkmranlkta bir pay m var?

yle olsa insanlara bir ekirdek bile vermezler.

54. Yoksa,Allahn ltfundan verdii kimseleri mi kskanyorlar?

phesiz Biz, brahim ailesine de Kitap ve Hikmet vermiizdir.

Onlara byk bir hkmranlk da vermitik.

55. Bylece onlardan kimi ona iman etti, kimi de srt evirdi.
(O iman etmeyenlere) lgn ate olarak cehennem yeter.

56.

PHESZ ayetlerimizi inkr edenleri Biz atee atacaz.


Derileri yanp dkldke,

azab tatmalar iin onlarn derilerini yenileyeceiz.

phesiz Allah;

mutlak g sahibidir, doru hkm/karar verendir.

57. man edip faydal bir ii en iyi ekilde yapanlar ise,


iinden rmaklar akan,

ilerinde ebedi kalacaklar cennetlere koyacaz.


Onlara orada tertemiz eler vardr.

Onlar, koyu glgeler altnda bulunduracaz.

58.

ALLAH size, grevleri mutlaka ehline (uzmanna) vermenizi

ve

insanlar arasnda hkmettiiniz zaman, adaletle hkmetmenizi

emrediyor.

Dorusu Allah bununla size ne gzel t veriyor!

phesiz ki Allah; hakkyla iitendir, hakkyla grendir.

618

92

NSA SURES

59. Ey iman edenler!


Allaha itaat edin, Peygambere itaat edin
ve sizden olan Ulul-Emre (ortak ilerinizi yapan yneticiye,
kamu hizmetlerini yrten kiiye) de, yapt ilerde destek verin!
Herhangi bir hususta anlamazla dtnz takdirde,
Allaha
ve
ahiret gnne gerekten inanyorsanz;
onu (anlamazla dtnz hususu)
Allah (ayetlerinde zm arayn)
ve(ya)
Raslne (hakeme/hakime) arz edin/gtrn.
Bu daha iyidir,
sonu bakmndan da daha gzeldir.

BLM 9

60. ( Y MUHAMMED!) Sana indirilen Kurana ve


senden nce indirilene inandklarn iddia edenleri
grmyor musun?
Tautu (din adamlarn) tanmamalar gerektii halde,
onun (din adamlarnn) nnde, muhakeme olmak istiyorlar.
eytan da onlar derin bir sapkla drmek istiyor.
61. Mnafklara; Allahn indirdiine (Kurana)
ve
Peygambere gelin dendii zaman,
onlarn senden bsbtn uzaklatklarn grrsn.
62. Kendi iledikleri yznden balarna bir musibet geldii,
sonra da; Biz iyilik etmek ve
uzlatrmaktan baka bir ey istememitik diye
Allaha yemin ederek sana geldikleri zaman halleri nasl olur?
63. Onlar Allahn kalplerindekini bildii kimselerdir.
yleyse onlara aldrma.
Onlara t ver ve onlara kendileri hakknda etkili ve
gzel sz syle.
64. Biz her peygamberi srf,
Allahn izni ile itaat edilmek zere gnderdik.

92

NSA SURES

Eer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de;

619

Allahtan gnahlarnn balanmasn dileseler

ve

Peygamber de onlara balama dileseydi,

elbette Allah tvbeleri ok kabul edici ve


ok merhametli bulacaklard.

65. Hayr! Rabbine andolsun ki onlar,

aralarnda kan ekimeli ilerde seni hakem yapp,

sonra da verdiin hkme, ilerinde hibir sknt duymakszn,


tam bir teslimiyetle boyun emedike, iman etmi olmazlar.

66. Eer Biz onlara; Hayatlarnz feda edin

veya yurtlarnzdan kn diye yazp bildirmi olsaydk,


ilerinden birou bunu yapmazlard.

Eer kendilerine verilen tleri tutsalard,


elbette haklarnda hem daha hayrl,

hem de (imanlarn) daha ok pekitirici olurdu.

67. O zaman kendilerine,

elbette katmzdan byk bir dl verirdik.

68. Onlar elbette doru yola iletirdik.


69.

KM Allaha ve Peygambere itaat ederse,

ite onlar, Allahn kendilerine nimet verdii peygamberlerle,


sddklarla (dnyada iken dorulayan/tasdik edenlerle),

ehitlerle (dnyada iken ahitlik ederek lenlerle)

ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne gzel arkadatr.

70. Bu ltuf Allahtandr. Hakkyla bilen olarak Allah yeter.

71.

E Y MAN EDENLER!

BLM 10

(Size sava aan dmana kar) tedbirinizi alp,

kk birlikler halinde, yahut topluca savaa gidin.

72. phesiz aranzda yle kimseler var ki,


(onlarn her biri savaa gitme konusunda)

hakikaten pek ar davranr. Eer banza bir musibet gelirse;


Allah bana ltfetti de onlarla beraber bulunmadm der.

620

92

NSA SURES

73. Eer Allahtan size bir ltuf (zafer) erise, bu sefer de;

sizinle kendisi arasnda hi tanklk yokmu gibi yle der:

Ne olurdu ben de onlarla beraber olsaydm da,

byk bir baarya (ganimete) ulasaydm.


74.

O HALDE, dnya hayatn ahiret hayat karlnda satanlar,

Allahn izin verdii durumlarda (saldrganlarla) savasnlar.

Kim Allahn izin verdii durumlarda,

(saldrganlara kar) savar da ldrlr veya galip gelirse,


Biz ona byk bir dl vereceiz.

75. Size ne oluyor da Allah izin verdii halde ve;


Ey Rabbimiz!

Bizleri halk zalim olan u memleketten kar,


katndan bize bir dost ver,

bize katndan bir yardmc ver diye yalvarp duran;


zayf ve zavall erkekler,

kadnlar ve ocuklar iin savaa kmyorsunuz?

76. man edenler, Allahn izin verdii durumlarda


(saldrganlara kar) savarlar.

Kfirler (gerekleri bildii halde gizleyenler) de


taut (din adamlar) urunda savarlar.

O halde, siz eytann dostlarna kar savan.

phesiz eytann hilesi/tuza/pln ok zayftr.

77.

BLM 11

D AHA nce kendilerine; (Savamaktan) ellerinizi ekin,

namaz kln, zekat verin denilenleri grmedin mi?

zerlerine sava izni yazlnca, hemen ilerinden bir ksm;

insanlardan Allahtan korkar gibi hatta daha ok korkarlar


ve: Ey Rabbimiz!

Niin bize sava iznini yazdn (eli ile tebli ettin?)

Bizi yakn bir zamana kadar erteleseydin ya! derler.


De ki: Dnya geimlii azdr.

Ahiret, Allaha kar gelmekten saknan kimse iin

daha hayrldr. Size zerre kadar hakszlk edilmez.

92

NSA SURES

78. Nerede olursanz olun;

621

salam
ve

tahkim edilmi kaleler iinde bulunsanz bile,


lm size ulaacaktr.

ONLARA bir iyilik gelirse;


Bu Allahtandr derler.

Onlara bir ktlk gelirse;

Bu senin yzndendir derler.


(Ey Muhammed!)

De ki: Btn hareketler/eylemler;

insanlarn niyet etmesinden sonra, Allahn iznine baldr.


Bu topluma ne oluyor ki,

neredeyse hibir sz anlamak istemiyorlar!

79. Sana ne iyilik gelirse Allahtandr.

Sana ne ktlk gelirse kendindendir.

(Ey Muhammed!)

Seni insanlara bir peygamber olarak gnderdik.


ahit olarak Allah yeter.

80. Kim peygambere itaat ederse Allaha itaat etmi olur.

Kim yz evirirse (bilsin ki), Biz seni onlara beki gndermedik.

81. Sana ba stne derler.

Fakat senin yanndan ktklarnda ilerinden birtakm,


geceleyin;

(senin gndz) sylediklerinin aksini kurarlar/plnlarlar.

Allah onlarn geceleyin plnladklarn/kurduklarn (bilip


ve Melekler ile de tespit edip) yazdrmaktadr.

Sen onlara aldrma. Allaha ynel. Vekil olarak Allah yeter.

82. Hl Kuran dnp anlamaya almyorlar m?

Eer o, Allahtan bakas tarafndan (indirilmi) olsayd,


mutlaka onda birok eliki bulurlard.

83.

KENDLERNE gvenlik
veya

korku ile ilgili bir haber geldiinde onu yayarlar.

622

92

NSA SURES

Halbuki onu peygambere


veya
ilerinden iin (gvenlik) uzman kimselere gtrselerdi;
bu kimseler,
iin i yzn aratrp ondan hkm karabilirlerdi.
Allahn size ltfu
ve
merhameti olmasayd, bir ksmnz hari eytana uyardnz.

84. ( Y MUHAMMED!) Artk saldrganlara kar sava!


Sen ancak kendinden sorumlusun!
Mminleri de (saldrganlara kar) savaa tevik et.
Umulur ki Allah saldrgan kfirlerin gcn krar.
Allahn gc daha stndr, cezas daha iddetlidir.
85. Kim gzel bir (ite) araclk ederse,
ona o iin sevabndan bir pay vardr.
Kim de kt bir (ite) araclk ederse,
ona da o ktlkten bir pay vardr. Allahn hereye gc yeter.
86.

SZE bir selam verildii zaman ondan daha gzeliyle

veya
ayn selmla karlk verin.
phesiz Allah hereyin hesabn gerei gibi yapandr.
87. Allah kendisinden baka hibir ilah olmayandr.
Andolsun,
sizi kyamet gnnde mutlaka bir araya toplayacaktr.
Bunda asla phe yoktur.
Kimdir sz Allahnkinden daha doru olan?

88.

BLM 12

S ZE ne oluyor da, mnafklar hakknda iki gruba ayrldnz?

Allah onlar yaptklar ilerden dolay ba aa ederek,


eski konumlarna dndrmtr.
Allahn, kendi sapklnda brakt bir kimseyi,
zorla yola getirmek mi istiyorsunuz?

92

NSA SURES

623

Allah kimi (yanl hayat tarzn seenleri) sapklnda brakrsa,


sen onun iin k yolu bulamazsn.
89. Arzu ettiler ki kendilerinin kfre saptklar gibi
siz de sapasnz da beraber olasnz.
Bu sebeple onlar,
Allah yolunda hicret edinceye kadar ilerinden dost edinmeyin.
Eer dmanla ynelirlerse onlar yakalayn
ve sava hali iinde etkisiz hle getirin.
Onlardan ne bir dost edinin, ne de bir yardmc.
90. Ancak sizinle aralarnda anlama olan
bir topluma snm bulunanlar, yahut ne sizinle
ne de kendi kavimleriyle savamay ilerine sindiremeyip
(tarafsz olarak) size gelenler baka!
Eer Allah dileseydi,
onlar size musallat klard da sizinle savarlard.
Eer onlar sizden uzak durur,
sizinle savamayp size bar teklif ederlerse;
Allah onlara saldrmak iin size bir yol (yetki) vermemitir.
91. Dier birtakm kimselerin de hem sizden emin olmak,
hem de
kavimlerinden emin olmak istediklerini syleyenleri greceksin.
Bunlar kfre (entrikaya) davet edildiklerinde
ona hemen dalyorlar.
Eer bunlar sizden uzak durmazlar,
sizinle bar iinde yaamak istemezler,
ellerini savatan ekmezlerse onlar yakalayn
ve onlar sava iinde nerede bulursanz etkisiz hale getirin.
te bunlara kar size apak bir yetki verdik.

92.

BLM 13

R MMN bir mmini (kasten) ldremez!


Ancak istemeden/yanllkla olmas baka!
Kim bir mmini yanllkla ldrrse,
mmin bir kleyi/esiri azat etmesi ve
balamadklar srece, ailesine diyet/bir bedel demesi
gerekir.

624

(ldrlen kii) bir mmin

92

NSA SURES

ve

sizinle sava halinde olan bir toplulua mensup ise,


mmin bir kle/esir azat etmek gerekir.

Yok eer sizinle kendileri arasnda

antlama bulunan bir topluluktan ise

ailesine verilecek bir diyet/bedel

ve

mmin bir esir/kle azat etmek gerekir.

Bunlara imkan bulamayann,

Allah tarafndan tvbesinin kabul iin

iki ay art arda (kesintisiz) oru tutmas gerekir.


Allah bilen ve doru hkm/karar verendir.

93. Kim bir mmini kasten ldrrse,

onun cezas iinde lmsz srekli kalaca cehennemdir.

Allah ona gazap etmi, lnet etmi


ve

onun iin byk bir azap hazrlamtr.


94.

EY MAN EDENLER!

Allah; saldrganlar/terristleri etkisiz klmanz iin,


savaa izin verdiinde;

sefere kmadan nce gerekli aratrmay yapn.


Size selm veren (bar neren) kimseye,

dnya hayatnn geici menfaatine (ganimete) gz dikerek;


Sen mmin deilsin demeyin.

Allah katnda pek ok ganimetler vardr.

Daha nce siz de yle idiniz de Allah size ltufta bulundu.

Onun iin iyice aratrn.

nk Allah yaptklarnzdan hakkyla haberdardr.

95.

MMNLERDEN zr sahibi olmakszn oturanlar


ve

Allahn izin verdii ekilde;

mallaryla,

canlaryla cihat edenler eit olamazlar.

92

NSA SURES

Allah ikisine de cenneti vadetmekle beraber,


mallaryla ve canlaryla mcadele edenleri,
oturanlarn derece itibariyle zerine geirmitir.
Allah mcahitlere,
oturanlarn stnde byk bir dl ihsan etmitir.
96. Tarafndan derece derece rtbeler, bir mafiret
ve
rahmet vermitir...
yle ya, Allah ok balayandr, ok merhamet edendir.

97.

BLM 14

K ENDLERNE zulmediyorlar iken,

meleklerin canlarn ald kimseler var ya,


melekler onlara yle derler:
Ne durumdaydnz (niin hicret etmediniz?)
Onlar da:
Biz yeryznde zayf ve gsz kimselerdik derler.
Melekler:
Allahn arz (yeryz) geni deil miydi,
oraya (baka bir yere) hicret etseydiniz ya! derler.
te bunlarn gidecekleri yer cehennemdir.
O ne kt var yeridir.
98. Ancak, gerekten zayf ve gsz olan, aresiz kalan
ve
hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadnlar
ve ocuklar bakadr.
99. Umulur ki, Allah bu kimseleri affeder.
nk Allah; ok affedicidir, ok balaycdr.
100. Kim Allah yolunda hicret ederse,
yeryznde gidecek ok yer de bulur, genilik de...
Kim Allaha
ve
Peygamberine hicret etmek amacyla,
evinden kar da sonra kendisine lm yetiirse,
phesiz onun dl Allaha der.
Allah ok balaycdr, ok merhamet edicidir.

625

626

BLM 15

92

NSA SURES

ERYZNDE sefere ktnz zaman


kfirlerin size saldrmasndan korkarsanz,
namaz ksaltmanzdan tr size bir gnah yoktur.
phesiz kfirler size apak dmandr.
102. (Ey Muhammed!)
Cephede sen de onlarn (mminlerin) arasnda bulunup da
onlara namaz kldrdn zaman,
ilerinden bir ksm seninle beraber namaza dursun.
Silahlarn da yanlarna alsnlar.
Bunlar (bir rekat klp) secdeye vardklarnda hemen,
arkanza gesinler (cephedeki eski konumlarn alsnlar).
Sonra o namaz klmam olan dier ksm gelsin,
seninle beraber (ikinci rekat) klsnlar
ve
onlar da silahlarn yanlarna alarak,
ihtiyatl bulunsunlar/tedbirlerini alsnlar.
nkr edenler arzu ederler ki, silahlarnzdan
ve
eyanzdan/mhimmatnzdan gafil olsanz da
size ani bir baskn yapsalar.
Yamurdan zahmet ekerseniz ya da hasta olursanz,
silahlarnz brakmanzda size bir beis/zorluk yoktur.
Bununla birlikte yine de ihtiyatl olun (tedbirinizi aln).
phesiz Allah inkrclara alaltc bir azap hazrlamtr.
103. Namaz kldnz m;
gerek ayakta,
gerek otururken
ve
gerekse yan yatarak hep Allah ann/hatrlayn!
Gvene kavutunuz mu, namaz gerei gibi/tam olarak kln.
nk namaz,
mminlere belirli vakitlere bal olarak farz klnmtr.
104. Dman topluluunu izlemekte geveklik gstermeyin.
Eer siz ac duyuyorsanz,
kukusuz onlar da sizin ac duyduunuz gibi ac duyuyorlar.
101.

92

NSA SURES

stelik siz Allahtan,


onlarn mit edemeyecekleri eyleri umuyorsunuz.
Allah bilen ve doru hkm/karar verendir.

BLM 16

627

105. ( Y MUHAMMED!)
Biz sana Kitab (Kuran) hak olarak indirdik ki,
insanlar arasnda, Allahn sana rettikleri ile hkm veresin.
Sakn hainlerin savunucusu olma!
106. Allahtan balama dile.
phesiz Allah ok balayandr, ok merhamet edendir.
107. Kendilerine hainlik edenleri savunma!
Zira Allah hibir haini, hibir gnahkar sevmez!
108. Bunlar,
insanlardan gizlenmeye alrlar da Allahtan gizlenmezler.
Halbuki Allah geceleyin,
raz olmayaca szleri kurarlarken (komplolar retirken)
onlardan haberdardr.
Allah onlarn yaptklarn (ilmiyle) kuatmtr.
109. te siz yle kimselersiniz,
dnya hayatnda onlar savundunuz.
Ya kyamet gn onlar Allaha kar kim savunacak,
yahut kim onlara vekil olacak?
110. Kim bir ktlk yapar,
yahut kendine zulmeder,
sonra da Allahtan balama dilerse,
Allah ok balayc
ve
ok merhamet edici bulur.
111. Kim bir gnah kazanrsa,
onu ancak kendi aleyhine kazanm olur.
Allah bilen ve doru hkm/karar verendir.
112. Kim bir hata yapar
veya
bir su iler de sonra onu bir susuzun zerine atarsa,
phesiz iftira etmi, apak bir gnah yklenmi olur.

628
113. (

E Y MUHAMMED!)

BLM 17

92

NSA SURES

Eer Allahn sana ltuf ve merhameti olmasayd,

onlardan bir grup seni saptrmaya alrd.


Halbuki onlar,

ancak kendilerini saptrrlar, sana hibir zarar veremezler.

Allah sana kitab (Kuran) ve

Hikmeti (insanlara faydal olan zm nerilerini) indirmi


ve sana bilmediin eyleri retmitir.
Allahn sana ltfu ok byktr.

114.

BR sadaka vermeyi,yahut iyilik yapmay,

yahut da insanlarn arasn dzeltmeyi emredenleri hari,

onlarn aralarndaki gizli konumalarn ounda


hibir hayr yoktur.

Kim bunlar srf Allahn rzasn kazanmak iin yaparsa,

Biz ona byk bir dl vereceiz.

115. Kim kendisine hidayet (doru yol),

besbelli olduktan sonra peygambere kar kar,

mminlerin yolundan bakasna uyarsa,

onu yneldii yolda brakrz ve cehenneme atarz.

Oras ne kt bir var yeridir.

116.

BLM 18

PHESZ ALLAH kendisine ortak koulmasn balamaz.


Bunun dndaki gnahlar,

diledii kimseler iin (hak ettikleri lde) balar.

Allaha ortak koan; kukusuz, derin bir sapkla dmtr.

117. Onlar Allah brakp ancak put(dikili ta)lara tapyorlar.


Halbuki (aslnda) azgn bir eytana tapmaktadrlar.

118. Allah o eytana lnet etti ve o da; Andolsun ki,

senin kullarndan elbette belirli bir pay alacam dedi.

119. Onlar mutlaka saptracam,

mutlaka onlar kuruntulara sokacam

92

NSA SURES

ve

629

onlara emredeceim de

(putlara adak iin) hayvanlarn kulaklarn yaracaklar.

Yine onlara emredeceim de

(zihinlerine vesvese, eitli fikirler fsldayacam da)


Allahn yarattn/yaratn deitirecekler.

Kim Allah brakp da eytan dost/veli edinirse,


phesiz o apak bir hsrana dmtr.

120. eytan onlara (birok) vaatte bulunur


ve

onlar kuruntulara srkler.

Oysa eytan, ancak aldatmak iin onlara vaatte bulunuyor.

121. te onlarn barna cehennemdir.


Ondan bir ka yolu bulamazlar.

122. man edip, faydal bir ii en iyi ekilde (drste) yapanlar da


sonsuz olarak kalacaklar,

ilerinden rmaklar akan cennetlere koyacaz.


Allah gerek bir vaatte bulunmutur.

Kimdir sz Allahnkinden daha doru olan?

123. , ne sizin kuruntunuza,

ne de kitap ehlinin kuruntusuna gredir.

Kim kt bir i yaparsa, onunla cezalandrlr.

O, kendisine Allahtan baka ne bir dost,

ne de bir yardmc bulabilir.

124. Mmin olarak erkek


veya

kadn her kim iyi iler yaparsa ite onlar cennete girerler
ve

zerre kadar hakszla uratlmazlar.

125. Kimin dini; iyilik yaparak kendini Allaha teslim eden


ve

hakka ynelen, brahimin dinine tabi olan kimsenin dininden

daha gzeldir? Allah brahimi dost edindi.

126. Gklerdeki herey, yerdeki herey Allahndr.


Allah hereyi kuatcdr.

630
127.

BLM 19

92

NSA SURES

K ADINLAR hakknda senden fetva istiyorlar.

De ki:

Onlar hakknda size fetvay Allah veriyor.

Kitapta, kendilerine (verilmesi) farz klnan(miras) vermediiniz


ve

evlenmek istediiniz yetim kzlara


ve

yetimlere adil davranmanza dair,

size okunmakta olan ayetler de bunu aklyor.

Ne hayr yaparsanz, phesiz Allah onu bilir.


128.

EER bir kadn, kocasnn kendisine kt davranmasndan,

yahut yz evirmesinden endie ederse,

uzlaarak aralarn dzeltmelerinde ikisine de bir gnah yoktur.


Uzlamak daha hayrldr.

Nefisler (zgr varlklar olarak) kskanla

ve

tutkulara meyyal (eilimli, istekli) yaratlmtr.

Eer iyilik eder ve Allaha kar gelmekten saknrsanz,

phesiz Allah yaptklarnzdan haberdardr.

129. Ne kadar urarsanz uran,

kadnlar arasnda dengeyi kurmanz zordur.

yle ise (birine) bsbtn gnl verip tekini,

askda kalm (kocas hem var, hem yok) kadn gibi brakmayn.

Eer aray dzeltir ve Allaha kar gelmekten saknrsanz,


phesiz Allah ok balayc ve ok merhamet edicidir.

130. Eer ayrlrlarsa, Allahn bol rzk yaratmasndan


ve

nimetlerinden; alp, retip, istifade etsinler.

Allah ltfu geni olandr. O, doru hkm/karar verendir.

131.

GKLERDEK herey, yerdeki herey Allahndr.

Sizden nce kendilerine kitap verilenlere de size de;

Allaha kar gelmekten saknn diye vasiyet ettik/emrettik.

92

NSA SURES

631

Eer inkr ederseniz,

(bilin ki) gklerdeki herey, yerdeki herey Allahndr.

Allah zengindir, vlmeye lyktr.

132. Gklerdeki herey, yerdeki herey Allahndr.


Vekil olarak Allah yeter.

133. Ey insanlar!

Allah dilerse sizi yok eder ve bakalarn getirir.

Allah buna hakkyla gc yetendir.

134. Kim dnya sevab (nimeti) istiyorsa (bilsin ki),

dnya sevab da ahiret sevab da Allah katndadr.


Allah hakkyla iitendir, hakkyla grendir.

135.

E Y MAN EDENLER!

BLM 20

Kendiniz, ana babanz ve en yaknlarnzn aleyhine de olsa,

Allah iin ahitlik yaparak,

adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun.

(ahitlik ettikleriniz) zengin


veya

fakir de olsalar (adaletten ayrlmayn).

nk Allah ikisine de daha yakndr.

yle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayn.

Eer (ahitlik ederken gerei) arptrsanz

veya

(ahitlikten) ekinirseniz (bilin ki);

phesiz Allah yaptklarnzdan hakkyla haberdardr.

136. Ey iman edenler!

Allaha, Peygamberine,

Peygamberine indirdii Kitaba (Kurana)

ve

daha nce indirdii kitaba, (Zebur, Tevrat ve ncile) iman edin.


Kim Allah,

meleklerini, kitaplarn, peygamberlerini


ve

ahiret gnn inkr ederse, derin bir sapkla dm olur.

632

92

NSA SURES

137. MAN edip sonra inkr eden, sonra inanp tekrar inkr eden,
sonra da inkrlarnda ileri gidenler var ya;

Allah onlar balayacak da deildir,

doru yola iletecek de deildir.

138. Mnafklara,

kendileri iin ok ackl bir azap olduunu mjdele.

139. Onlar, mminleri brakp kfirleri dost edinen kimselerdir.


Onlarn yannda izzet ve eref mi aryorlar?
Halbuki btn izzet ve eref Allaha aittir.

140. Oysa Allah size Kitapta (Kuranda):


Allahn ayetlerinin inkr edildiini
ve

onlarla alay edildiini iittiiniz zaman,

baka bir sze gemedikleri mddete onlarla oturmayn,

aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hkm indirmitir.


phesiz Allah; mnafklarn
ve

kfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktr.

141. Onlar sizi gzetleyip duran kimselerdir.

Eer Allah tarafndan size bir fetih (zafer) nasip olursa;

Biz sizinle beraber deil miydik derler.

ayet kfirlerin (zaferden) bir pay olursa;


Size stnlk salayp

sizi mminlerden korumadk m derler.

Allah kyamet gn aranzda hkmn verecektir.

Allah mminlerin aleyhine kfirlere hibir yol vermeyecektir.

142.

BLM 21

M NAFIKLAR, Allah aldatmaya alrlar.

Allah da onlarn bu abalarn balarna geirir.

Onlar, namaza kalktklar zaman ene ene kalkarlar,


insanlara gsteri yaparlar ve Allah pek az anarlar.

143. Onlar kfr ile iman arasnda bocalayp dururlar.


Ne bunlara (mminlere)

ne de unlara (kfirlere verdikleri szlere) bal kalrlar.

92

NSA SURES

633

Allah kimi (yanl hayat tarzn seenleri) sapklnda brakrsa,


ona asla bir kar yol bulamazsn.

144. Ey iman edenler!

Mminleri brakp da kfirleri dost edinmeyin.

Kendi aleyhinize,

Allaha apak bir delil vermek mi istiyorsunuz?

145. phesiz ki mnafklar,

cehennem ateinin en aa tabakasndadrlar.


Onlara hibir yardmc da bulamazsn.

146. Ancak tvbe edenler, durumlarn dzeltenler,


Allahn kitabna sarlanlar

ve

dinlerini Allaha has klanlar mstesnadr.

Bunlar mminlerle beraberdirler.

Allah mminlere byk bir dl verecektir.

147. Eer kreder


ve

iman ederseniz, Allah size niye azap etsin ki?

Allah krn karln verendir, hakkyla bilendir.


148.

ALLAH zulme urayann dile getirmesi dnda,


irkin szn aklanmasn sevmez.

phesiz Allah hakkyla iitendir, hakkyla bilendir.

149. Bir hayr aklar veya gizlerseniz,

yahut bir ktl affederseniz (bilin ki),

Allah da ok affedicidir, hereye hakkyla gc yetendir.

150.

O KMSELER K;

ne Allah tanrlar, ne peygamberlerini


ancak Allah tanmak,

fakat peygamberlerini tanmayp ayrmak isterler:

Peygamberlerin bazsna inanrz, bazsn tanmayz! derler

ve

kfr ile iman arasnda bir yol tutmak isterler.

151. te bunlar kfirdirler!

Biz de kfirler iin aalayc azap hazrlamzdr.

634

92

NSA SURES

152. Allaha
ve
peygamberlerine iman edenler
ve
onlardan hibirini dierlerinden ayrmayanlara gelince,
ite onlara Allah dllerini verecektir.
Allah ok balaycdr, ok merhamet edicidir.

BLM 22

TAP EHL (kendilerine kitap verilenler),


senden kendilerine gkten bir kitap indirmeni istiyorlar.
Musadan bundan daha byn istemiler
ve
Allah bize aka gster demilerdi.
Bylece zulmleri sebebiyle onlar yldrm arpt.
Sonra kendilerine apak deliller gelmesinin ardndan
(tuttular) buzay tanr/ilah edindiler.
Biz (bunlardan) bunu da affettik
ve
Musaya apak bir g
ve
yetki verdik.
154. Verdikleri salam sz( yerine getirmemeleri) sebebiyle,
Turu zerlerine kaldrdk
ve onlara;
Tevazu ile kapdan girin dedik.
Yine onlara;
Cumartesi (yasaklar) konusunda haddi amayn dedik
ve
onlardan salam bir sz aldk.
155. Verdikleri salam sz bozmalarndan,
Allahn ayetlerini inkr etmelerinden,
peygamberleri haksz yere ldrmelerinden
ve
Kalplerimiz muhafazaldr demelerinden dolay
(balarna trl bellar musallat ettik.

153.

92

NSA SURES

635

Onlarn kalpleri muhafazal deildir),


tam aksine inkrlar sebebiyle;
bunlarn kalpleri zerinde (inkrlarndan dolay)
yeni bir huy/yeni bir yap olumaktadr.
Artk onlar inanmyorlar.
156. Yine kfrleri ve Meryeme kar byk bir iftira atmalar
157. ve
Biz Allahn Rasl,
Meryemin olu Mesihi ldrdk demeleri sebebiyle
lnetlendiler (Allahn rahmetinden kovuldular).
Oysa onu ne ldrdler,
ne de astlar,
sadece (saya) benzettikleri birini ldrdler.
Onda ihtilaf edenler, bundan dolay kuku iindedirler,
ona dair bir ilimleri yoktur, ancak zanlarnn peinden giderler.
Halbuki onu kesin olarak (onlar) ldrmediler.
158. Fakat Allah onu (ldrerek) kendi katna ykseltmitir.
Allah stn ve gldr, doru hkm/karar verendir.
159. (sa diye birini armha gerdikleri zaman),
Kitap Ehli Musevilerden hi kimse yoktu ki;
onu (ldrlenin sa olmadn) bilip/tanyp inanm olmasn.
Kyamet gn o (sa) onlarn aleyhine ahit olacaktr.
160. O zamanda yaam Yahudiyim diyenlerin zalimlikleri
ve
ou kimseleri Allah yolundan evirmeleri sebebiyle
nceleri kendilerine helal klnm birok temiz
ve ho nimetleri haram ettik.
161. Yasakland halde riba almalar
ve halkn mallarn haksz yollarla yemeleri sebebiyle de
kfir kalanlarna da gayet ac bir azap hazrladk!
162.

AKAT onlardan, (Musevilerden) ilimde derinlemi olanlar


ve mminler,
sana indirilene ve senden nce indirilene iman ederler.
O namaz klanlar, zekat verenler,
Allaha ve ahiret gnne inananlar var ya,
ite onlara byk bir dl vereceiz.

636
163.

B Z;

BLM 23

92

NSA SURES

Nuha ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiimiz gibi


sana da vahyettik.
brahime,
smaile,
shaka,
Yakuba,
torunlarna,
saya
Eyyuba,
Yunusa
Haruna
ve
Sleymana da vahyetmitik. Davuda da Zebur vermitik.
164. Daha nce kssalarn sana anlattmz
peygamberler gnderdik.
Anlatmadmz (nice) peygamberler de gnderdik.
Allah Musa ile de dorudan konutu.
165. Mjdeleyiciler ve uyarclar olarak peygamberler gnderdik ki,
peygamberlerden sonra insanlarn
Allaha kar bir bahaneleri olmasn!
Allah mutlak g sahibidir, doru hkm/karar verendir.
166.

FAKAT ALLAH sana indirdiini

kendi ilmiyle indirmi olduuna ahitlik eder.


ahit olarak Allah yeter!
167. phesiz inkr edenler, insanlar Allah yolundan alkoyanlar
derin bir sapkla dmlerdir.
168. phesiz inkr edenler ve zulmedenler (var ya);
Allah onlar asla balayacak ve doru yola iletecek deildir.
169. (Allah onlar) ancak,
iinde ebedi kalacaklar cehennemin yoluna iletir.
Bu ise Allaha ok kolaydr.
170. Ey insanlar!
Peygamber size Rabbinizden hakk (gerei) getirdi.

92

NSA SURES

O halde, kendi iyiliiniz iin iman edin.

637

Eer inkr ederseniz bilin ki;

gklerdeki herey, yerdeki herey Allahndr.


Allah bilen ve doru hkm/karar verendir.

171.

EY KTAP EHL! (Zebur, Tevrat, ncile uyanlar!)

Dininizde snrlar amayn

ve

Allah hakknda ancak hakk/gerei syleyin.

Meryem olu sa Mesih ancak Allahn peygamberi,

Meryeme ulatrd (emriyle onda var ettii) kelimesi

ve

yaratt bir ruhtur.

yleyse Allaha ve Peygamberlerine iman edin;

(Allah) tr demeyin. Kendi iyiliiniz iin buna son verin.


Allah ancak bir tek lahtr. O, ocuk sahibi olmaktan uzaktr.

Gklerdeki herey, yerdeki herey Onundur.


Vekil olarak Allah yeter.

172.

BLM 24

M ESH de Allaha yakn melekler de,

Allaha kul olmaktan asla ekinmezler.

Kim Allaha kulluk etmekten ekinir ve byklk taslarsa,


bilsin ki O, onlarn hepsini huzuruna toplayacaktr.

173. man edip faydal bir ii en iyi ekilde yapanlara gelince;


(Allah) onlarn dllerini eksiksiz deyecek
ve

ltfundan onlara daha da fazlasn verecektir.

Allaha kulluk etmekten ekinenlere


ve

byklk taslayanlara gelince;

(Allah) onlar ok ackl bir azaba uratacaktr


ve

onlar kendilerine Allahtan baka bir dost

ve yardmc da bulamayacaklardr.

638

174.

EY NSANLAR!

92

NSA SURES

Size Rabbinizden kesin bir delil (Hz. Muhammed) geldi


ve
size apak bir nur (Kuran) indirdik.
175. Allaha iman edip, ona (Kurana) smsk sarlanlar ise (Allah),
kendisinden bir rahmet ve ltfa kavuturacak
ve
onlar kendisine varan doru bir yola iletecektir.

176. ENDEN fetva istiyorlar.


De ki:
Allah size kelle(babasz ve ocuksuz kimse)nin
miras hakknda hkmn aklyor:
ocuu olmayan bir kii lr de kz kardei bulunursa[*],
brakt maln yars onundur.
Eer kz kardei lr
ve
ocuu da bulunmazsa,
erkek karde ona varis olur.
Eer kz kardeleri iki iseler,
(erkek kardein) braktnn te ikisi onlarndr.
Eer kardeler erkekli kzl iseler, o zaman (bir) erkee,
iki kzn hissesi kadar (pay) vardr.
Sapmayasnz diye Allah size (hkmn) aklyor.
Allah hereyi bilir.

[*] Kzlara/kadnlara miras konusunda, slmiyetin erkeklere gre az


nerdii gibi iddialar, bu ayetle elimektedir. Kzlara/kadnlara slm
miras hkmlerine gre, pek ok kaynaktan miras verilmektedir.

93

ZLZAL SURES

99

ZLZL/ZELZELE/DEPREM SURES

ni Sras: 93 Mushaf Sras: 99 Medeni Sure 8 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ERYZ, o sarsntyla sarsldnda,


yeryz arlklarn kardnda
ve insan;
Buna ne oluyor? dedii zaman;
ite o gn yer,
kendi haberlerini (ahit olduklarn) anlatr.
nk Rabbin ona (yle) vahyetmitir.
O gn insanlar,
yaptklar eylerin kendilerine gsterilmesi iin,
blk blk kabirlerinden kacaklardr.
Artk kim zerre arlnca bir hayr ilerse,
onun dln grecektir.
Kim de zerre arlnca bir ktlk ilerse,
onun cezasn grecektir.

639

640

94

HADD SURES

57

HADD SURES

ni Sras: 94 Mushaf Sras: 57 Medeni Sure 29 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

G KLERDEK ve yerdeki herey Allah karsnda acizdir.

O; mutlak g sahibidir, doru hkm/karar verendir.


Gklerin ve yerin hkmranl yalnzca Onundur.
Diriltir, ldrr. O, hereye hakkyla gc yetendir.
O, Evveldir; zaman itibariyle eksi sonsuzdur (-)
ve
hirdir; zaman itibariyle art sonsuzdur (+).
Zhir (akl gerei, alemlerin yaratcs olduu aktr)
ve
Btndr (akl gerei, sonsuz kudretin zat
imdilik gzmzn kapsama alan dndadr).
O, hereyi hakkyla bilendir.
O, gkleri ve yeri alt gnde (alt evrede) yaratp,
sonra Ar dahil tm kainata kanunlarn kurmutur.
Yere gireni, ondan kan; gkten ineni, oraya ykseleni bilir.
Nerede olsanz; O sizden haberdardr
ve
Allah btn yaptklarnz grmektedir.
Gklerin ve yerin hkmranl Onundur.
Btn iler ancak Ona dndrlr.
Gecenin gndze,
gndzn geceye evrilmesi, Onun tabiat kanunlarna gredir.
O, gslerin zn (kalplerde olan) hakkyla bilendir.

ALLAHa ve Raslne iman edin

ve
sizi kullanmaya yetkili kld,
kazandnz mallardan harcayn.

94

HADD SURES

57

inizden iman edip de harcayanlar var ya;


onlar iin byk bir dl vardr.
8. Peygamber sizi,
Rabbinize iman etmeniz iin davet edip dururken
size ne oluyar da Allaha iman etmiyorsunuz?
Ki vicdannz, varln haykrd halde!..
Eer inanacak kimselerseniz (bu arya uyun).
9. O, sizi karanlklardan aydnla karmak iin
kulu Muhammede apak ayetler indirendir.
phesiz Allah; size kar ok esirgeyici, ok merhametlidir.
10. Size ne oluyor da,
Allahn tavsiye ettii ekilde harcama yapmyorsunuz?
Halbuki gklerin ve yerin miras Allahndr.
inizden, fetihten (Mekke fethinden) nce harcayanlar
ve
saldrganlara kar savaanlar (dierleri ile) bir deildir.
Onlarn derecesi sonradan harcayan ve
saldrganlara kar savaanlardan daha yksektir.
Bununla beraber Allah,
hepsine de en gzel olan (cenneti) vadetmitir.
Allah btn yaptklarnzdan hakkyla haberdardr.

BLM 2

641

M Allaha (tavsiye ettii ilerde harcamas iin),


gzel bir bor verecek ki,
Allah da onu (Allah iin verdiklerini) kendisine kat kat desin.
Ona ok deerli bir dl de vardr.
12. Mmin erkeklerle mmin kadnlarn nurlarnn, nlerinde
ve
salarnda kotuunu grecein gn kendilerine yle denir:
Bugn size mjdelenen ey ilerinden rmaklar akan,
ebedi olarak kalacanz cennetlerdir. te bu byk baardr.
13. Mnafk erkeklerle mnafk kadnlarn iman edenlere;
Bize bakn ki,
sizin nzdan biz de aydnlanalm diyecekleri gn,
kendilerine; Arkanza dnn de bir k arayn denilecektir.
11.

642

94

HADD SURES

57

Derken aralarna kaps olan bir sur ekilir.


Bunun i tarafnda rahmet,
onlar (mnafklar) tarafndaki d cihetinde ise azap vardr.
14. (Mnafklar) mminlere yle seslenirler:
Biz de (dnyada) sizinle beraber deil miydik?
(Mminler de) derler ki:
Evet, fakat siz kendinizi yaktnz.
Bamza musibetler gelmesini gzlediniz, phe ettiniz.
Allahn emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldatt.
O ok aldatc.
Allah hakknda da sizi aldatt.
15. Bugn artk ne sizden, ne de inkr edenlerden bir fidye alnr.
Barnanz atetir.
Size yaraan odur.
Oras gidilecek ne kt yerdir!
16.

MAN EDENLERN Allah zikretmekten

ve
inen haktan dolay kalplerinin
sayg ile rpermesinin zaman gelmedi mi?
Daha nce kendilerine kitap verilip de,
zerinden uzun zaman geen,
bylece kalpleri katlaanlar gibi olmasnlar.
Onlardan birou fask kimselerdir.
17. Bilin ki Allah yeryzn lmnden sonra diriltmektedir.
Dnesiniz diye gerekten size ayetleri akladk.
18. phesiz ki; sadaka veren erkeklerle, sadaka veren kadnlar
ve
Allaha (tavsiye ettii iler iin), gzel bir bor verenler var ya,
(verdikleri) onlara kat kat denir.
Ayrca onlara ok deerli bir dl de vardr.
19. Allaha ve Peygamberlerine iman edenler var ya,
ite onlar sddklar (z sz doru kimseler) ve
Allah katnda ahitlerdir.
Onlarn dlleri ve nurlar vardr.
nkr edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince,
ite onlar cehennemliklerdir.

94

HADD SURES

57

BLM 3

643

LN K;
dnya hayat ancak bir oyun,
bir elence,
bir ss,
aranzda karlkl bir vnme,
ok mal
ve
ok evlat sahibi olmak yarndan ibarettir.
Tpk yle:
Bir yamur ki, bitirdii bitki iftilerin houna gider.
Sonra kurumaya yz tutar da
sen onu sararm olarak grrsn. Sonra da er p olur.
Ahirette ise (dnyada yaptklarna gre ya) etin bir azap
ve(ya) Allahn mafiret ve rzas vardr.
Dnya hayat aldatc zevkten baka bir ey deildir.
21. Rabbinizden bir balanmaya
ve eni gkle yerin genilii kadar olan,
Allaha ve Raslne inananlar iin hazrlanan cennete,
yarrcasna koun.
te bu, Allahn ltfudur. Onu dilediine (hak edenlere) verir.
Allah byk ltuf sahibidir.
20.

ERYZNDE
ve
kendi nefislerinizde uradnz hibir musibet yoktur ki,
Biz izin verdiimiz takdirde,
bir Kitaba (Levh-i Mahfuza) yazlyor olmasn.
phesiz bu, Allaha gre kolaydr.
23. Elinizden kana zlmeyin
ve
Allahn size verdii nimetlerle marmayn.
nk Allah kendini beenip vnen hibir kimseyi sevmez.
24. Onlar cimrilik edip insanlara da cimrilii emreden kimselerdir.
Kim yz evirirse bilsin ki,
phesiz Allah; ganidir/zengindir, vlmeye lyktr.
22.

644

25.

94

HADD SURES

NDOLSUN; Biz elilerimizi ak mucizelerle gnderdik


ve
beraberlerinde kitab ve mizan (ly) indirdik ki,
insanlar adaleti yerine getirsinler.
Kendisinde bir g/bir dayankllk
ve
insanlar iin birok faydalar bulunan demiri yarattk
(ki insanlar ondan yararlansnlar).
Allah da kendisine ve Rasllerine,
iinden/itenlikle inanarak yardm edecek(kimse)leri bilsin.
phesiz Allah kuvvetlidir, mutlak g sahibidir.

57

NDOLSUN; Biz Nuhu


ve
brahimi peygamber olarak gnderdik.
Peygamberlii ve kitab onlarn soylarna da verdik.
Onlardan kimi doru yola ermitir,
ama ilerinden birou da fask kimselerdir.
27. Sonra bunlarn peinden art arda, peygamberimizi gnderdik.
Onlarn arkasndan da Meryem olu say gnderdik,
ona ncili verdik ve kendisine uyanlarn kalplerine efkat
ve
merhamet duygusu koyduk.
(Kendiliklerinden) icat ettikleri ruhbanla gelince;
Biz onu onlara farz klmamtk/yazmamtk.
Allahn rzasn kazanmak iin, onu kendileri icat etmilerdi.
Fakat ona da gerei gibi uymadlar.
Biz de ilerinden iman edenlere dllerini verdik.
Fakat onlardan birou da fask kimseler oldular.
26.

28.

Y MAN EDENLER! Allaha kar gelmekten saknn


ve
peygamberine iman edin ki,
size rahmetinden iki kat pay versin,
size kendisiyle yryeceiniz bir nur versin ve sizi balasn.
Allah ok balaycdr, ok merhamet edicidir.

94

HADD SURES

57

29. Bunlar akladk ki,


Kitap Ehli (Museviler, seviler, Mslmanlar),
Allahn ltfundan hibir eyi
kendilerine ait klmaya glerinin yetmeyeceini
ve
ltfun Allahn elinde olduunu,
onu dileyen (gereini yapan) kimseye vereceini bilsinler.
Allah byk ltuf sahibidir.

645

646

95

MUHAMMED SURES

47

MUHAMMED SURES

ni Sras: 95 Mushaf Sras: 47 Medeni Sure 38 Ayettir

Rahmn ve Rahm Allahn adyla


1.

2.

3.

4.

5.
6.

A LLAH,

inkrclarn
ve
yolundan alkoyanlarn ilerini boa karr.
nananlarn, salih amel/faydal ileri en iyi ekilde yapanlarn
ve
Rablerinden bir gerek olarak;
Muhammede indirilene inananlarn ktlklerini rter
ve
durumlarn dzeltir.
Bu byledir. nk inkrclar sama olana uymakta
ve
inananlar ise Rablerinden gelen geree uymaktadrlar.
te, Allah insanlara kendi durumlarn byle anlatr.

NKRDA diretip dayatanlar;


Rabbimiz Allah dediiniz iin,
size sava aanlarla savata karlatnzda,
onlar etkisiz hale getirin.
Sonunda onlar gsz braktnzda onlar esir aln.
Sava sona erince; onlar ya karlksz
ya da
fidye/bir bedel karlnda salverin.
Allah dilemi olsayd, onlar baka trl cezalandrabilirdi.
Bunun byle olm