UNIVERZITET U TUZLI

IME FAKULTETA

STUDIJSKI PROGRAM
ANATOMIJA
MEDICINSKI
FAKULTET
KATEDRA
SMJER
OPŠTI
ODSJEK
14
ECTS
SEDMIĈNI BROJ SATI U SEMESTRU
Predavanja
Semestar: I – 2;
II- 4
Auditorne vježbe
5 ECTS
9 ECTS
Eksperimentalne vježbe
Semestar: I- 2;
II – 3;
Dr.med.sc.Admedina SAVKOVIĆ, red.prof.
NASTAVNIK
Dr.med.sc. Jasmin DELIĆ, van.prof.
Dr.med.sc. Eldar ISAKOVIĆ, van.prof.
ASISTENT
STUDENTI MEDICINE

INTERESNA GRUPA
KONSULTACIJE

DODATNE INFORMACIJE
U VEZI KURSA

Adresa fakulteta
Telefon

Svaki radni dan, u anatomskoj uĉionici, na humanom
preparatu, od 8 – 14 sati, isto tako na redovnoj nastavi.
Student dobiva „Anatomsku legitimaciju“, koja
omogućava uĉenje na humanim preparatima u
Anatomskoj uĉionici, u cilju logiĉnog poimanja graĊe
ĉovjeka i brţeg usvajanja znanja. Legitimaciju moţe
koristiti samo student medicine prve i druge godine, a
nikako strana lica, što je zakonom regulisano.
UNIVERZITETSKA 1, 75000 Tuzla
00387 35 320 621
00387 35 320 601

boduje sa 10 bodova. pri čemu se 14 tačnih odgovora. Parcijalni ispit 1. Medicinska knjiga. Parcijalni ispit 3. Šljivić B. 1985. Modul 3. Sistematska i topografska anatomija – Abdomen i karlica. kako bi pristupio polaganju praktičnog ispita iz anatomije. 2 . 1989. muški i ženski genitalni aparat TEST od 30 pitanja. TEST od 30 pitanja.XIV. Šljivić B. Modul 2. pri čemu se 20 tačnih odgovora boduje sa 10 bodova. TEST od 30 pitanja. Medicinska naklada. Anatomija čovjeka. Anatmski atlasi po izboru! Fakultativna literatura po izboru! PREDISPITNE AKTIVNOSTI PREDUSLOVI Modul 1. Beograd – Zagreb. Glas medicinara. pri čemu se 20 tačnih odgovora boduje sa 10 bodova. 1976-1996. Ukoliko student ne položi samo jedan od četiri testa. – Respiratorni sistem i digestivni sistem. Praktikum za vjeţbe – Regiones corporis humani.Telefon (kancelarija) Web strana fakulteta Web strana nastavnog kursa 00387 35 320 628 PREPORUĈENA LITERATURA Perović D. Zagreb. Sistematska i topografska anatomija – Glava i vrat sa čulnim organima.ed. Parcijalni ispit 4. – Kardiovaskularni. Krmpotić-Nemanić Jelena. može ponovo polagati test. Sarajevo. pri čemu se 20 tačnih odgovora boduje sa 10 bodova. Naučna knjiga. Poloţeni testovi su uslov za polaganje praktiĉnog dijela ispita iz anatomije. – Kosti trupa i ekstremiteta i spojevi trupa i ekstremiteta. Beograd. Sarajevo. 2008. Modul 4. TEST od 20 pitanja. Uropoetski sistem. Naučna knjiga. Anatomija čovjeka ( I i II dio). 1993. 1982 i Tuzla. Parcijalni ispit 2. limfni sistem i glandulae endocrinae.

Modul 5. anatomsku nomenklaturu. tj. respiratorni sistem. Aktivnost na nastavi – 3 bodova Student osvaja ukupno 53 boda. spoj među kostima. organ digestivnog sistema. svako pitanje se boduje sa 0. Redovno pohađanje nastave – 3 boda. holotopske i sintopske odnose. vaskularizaciju. skeletotopske. topografsku anatomiju. pri čemu se 8-10 tačnih odgovora boduje sa 7 bodova. morfološku anatomiju – makroskopske karakteristike organa. organ muškog polnog aparata i organ ženskog polnog aparata). digestivni sistem. što podrazumijeva prisustvo na najmanje 80% predavanja i vježbi. kroz sistematsku. urogenitalni sistem. suprotno ponašanje kandidata je eliminatorno za ispit. CILJEVI KURSA Cilj nastave iz anatomije je da studentu pruţi znanja o graĊi. ĉime ostvaruje uslov za polaganje završnog ispita iz anatomije. nula bodova. podjelu anatomije. Svako pitanje. Opšta i specijalna osteologija 3 . termini generales. spojevi meĊu kostima trupa i ekstremiteta. SADRŢAJ KURSA To su: uvod u anatomiju.Nije dozvoljeno konsultovanje niti prepisivanje. orijentacione ravni ljudskog tijela. organ uropoetskog sistema. žlijezda endokrinog sistema. student osvaja 47 bodova. organ respiratornog sistema. Praktični dio ispita (topografska i orijentaciona anatomija na humanom preparatu) – regija tijela i devet preparata (kost trupa ili ekstremiteta. endokrine ţlijezde. limfni sistem. Lokomotorni sistem Uvod u anatomiju. organ kardiovaskularnog sistema.7 bodova. odnosno do 20% izostanaka u opravdanim slučajevima. OĈEKIVANE RAZVIJENE SPOSOBNOSTI/KOMPETENCIJE STUDENATA Kroz nastavu iz predmeta Anatomija čovjeka student će usvojiti slijedeća znanja: Modul 1. je eliminatorno. kardiovaskularni sistem. inervaciju i limfnu drenaţu. odnosno negativan odgovor. Nakon položenih testova i praktičnog dijela ispita iz anatomije. obliku i funkciji ljudskog tijela i prikaţe sposobnost ţive mase da se funkcionalno prilagoĊava u bioarhitektonici u tri dimenzije. kosti trupa i ekstremiteta.

topografske karakteristike limfnog sistema i sastav. anatomski odnosi sudovno-živčanih i koštanih struktura). da sistematsku i topografsku 4 . inervacija i građa. Digestivni sistem i respiratorni sistem. morfologija i građa. skeletotopski odnosi. Urogenitalni sistem Systema uropoeticum – podjela. topografiji i funkciji ljudskog organizma. vaskularizacija. morfologija i građa. Cilj modula: Student treba da upozna makroskopsku anatomiju. Systema respiratorium. vaskularizacija. Systema digestorium – podjela. morfologija i građa. položaj čovjeka u prostoru. položaj pojedinih dijelova tijela. krvni sudovi. Cilj modula: Student treba da upozna morfološke. nervi. primarni peritoneum. Peritoneum (podjela. Anatomsko-hirurške regije tijela (toraks i gornji ekstremiteti. morfologiju i građu. Skeletotopski i sintopski odnosi organa kardiovaskularnog i limfnog sistema. limfni sistem i glandulae endocrinae Systema vasorum – systema cardiovasculare et lymphaticum – opšte karakteristike Cor. vaskularizacija. Limfni sistem – sastav. inervacija. vaskularizacija. inervacija i limfotok. građa. Cilj modula: Student treba da upozna morfološke principe građe i topografiju digestivnog sistema. opšti i specijalni dio. morfologija sastavnih dijelova. vaskularizacija. inervacija. pleura. vaskularizacija. inervaciju i limfnu drenažu urogenitalnog sistema. žlijezda pridodatih digestivnom sistemu. anatomski odnosi sudovno-živčanih i koštanih struktura).položaj. da to vizuelno predstavlja u tri dimenzije. Topografska anatomija.Opšta i specijalna sindesmologija Opšta miologija Cilj modula: Student treba da upozna anatomsku nomenklaturu. sintopski i skeletotopski odnosi. gornjeg ekstremiteta (muskulatura. trodimenzionalnim kliničkim metodama prepoznavao strukture i promjene na njima na. omogućavaju studentu. građu. peritonelni i retroperitonealni organi). donjih ekstremiteta (muskulatura. vaskularizaciju. Kardiovaskularni. vaskularizaciju. pericard.topografija. Topografska anatomija abdomena i njegovog sadržaja. živom čovjeku. Uspješno usvojena znanja. sintopski i holotopski odnosi organa. posebne topografske odnose u zdjelici. Topografska anatomija grudnog koša i njegovog sadržaja. limfotok. Praktična nastava – Disekcija topografskih regija ljudskog tijela na kadaveru. Modul 2. krvni sudovi. lomfotok. građa. nervi. sekundarni peritoneum parietale. kako bi in vivo. položaj. morfologija. zglobni sistem u cjelini i osnovne elmente mišićnog sistema. Endokrini sistem – podjela. morfologiju kostiju trupa i ekstremiteta. skeletni sistem u cjelini. inervacija i limfotok. abdomen i donji ekstremiteti). respiratornog sistema i endokrinih žlijezda. Modul 5. Systema genitalia masculina et feminina – položaj. Cilj modula: Student treba da upozna i ovlada znanjem o morfologiji. podjela. podjela. funkcionalni značaj. inervaciju i limfnu drenažu. Modul 3. holotopski i sintopski odnosi organa. Modul 4.

kao i funkcijom organa. odnosno ocjena aktivnosti studenta. dakle u tri dimenzije. Konsultacije se obavljaju u Anatomskoj uĉionici. limfnom drenaţom. da se pojasni. vaskularizacijom.organizaciju ljudskog tijela vidi na egzaktan naĉin. usmene provjere znanja na vjeţbama. upoznavanje sa morfologijom. Praktiĉna nastava se izvodi u disekcionoj sali na kadaveru i humanim preparatima. organa i njihovih odnosa u dvije dimenzije. regija i ljudskog tijela u cjelini Tako se student osposobljava za razumijevanje normalne i patološke makromorfologije i topografije ĉovjeka. gdje se prezentira topografija in situ i in toto na izolovanom organu. konsultacije. inervacijom.u kojima uĉestvuju svi prisutni studenti (prva i druga godina). uz pomoć nastavnika i uĉešće svih studenata. svakodnevno i na poseban zahtjev studenata. ĉime se individualnim sposobnostima omogućava doţivljaj trodimenzionalne slike vaţnih organa. studenti izraţavaju šta je najkompleksnije. a na kraju semestra. vjeţbe na kadaveru i humanim preparatima. To su predavanja.sa vizuelnom prezentacijom ljudskog tijela. NASTAVNE METODE 5 . pa se angaţuju da pripreme odreĊene sisteme ili organe koje usmeno izlaţu u amfitetaru. obavlja se na praktiĉnoj nastavi i boduje se odreĊenim brojem bodova. što znaĉi odreĊivanje njegovog anatomsko-fiziološkog poloţaja. na humanim preparatima. Provjera znanja. sekcijom mrtvog tijela. studenti izraţavaju sve što je nejasno ili nije dovoljno jasno. Na predavanjima. sistema. Predavanja se izvode u amfitetaru.

Parcijalni ispit 1.10 bodova Parcijalni ispit 2.5 pitanja. svako pitanje nosi 0. Digestivni sistem 4. kandidat ne odgovori za veću ocjenu od 6 ( šest). – test od 30 pitanja 20 taĉnih odgovora – 10 bodova Parcijalni ispit 3. poloţio je cjelokupni ispit iz Anatomije. digestivni system. i 2. – praktiĉni dio. KAKO JE NAVEDENO U SADRŢAJU STUDIJSKOG PROGRAMA POD REDNIM BROJEVIMA 1. Muški ili ţenski genitalni aparat Ocjena 6 (šest) – 54 bodova. STUDENTI SE ODREĐUJU PRIJAVLJIVANJEM NA ZAVODU ZA ANATOMIJU OD PRVOG ROKA TEKUĆE ŠKOLSKE GODINE. ODABRANI NAĈIN POLAGANJA ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA A N A T O M I J A. Ocjena 10 (deset) – 94 boda – 1 pitanje iz urogenitalnog sistema.METODE PROVJERE ZNANJA STUDENTI MOGU BIRATI FORMU. sastoji se iz orijentacije.test od 30 pitanja 20 taĉnih odgovora – 10 bodova Parcijalni ispit 4. Uropoetski sistem 5. systema vasorum. Ocjena 9 (devet) – 84 boda – 1 pitanje iz digestivnog sistema. ZAVRŠNI ISPIT Studenti koji osvoje 53 boda. Kardiovaskularni i limfni sistem 3. za veću ocjenu od šest (6). ODNOSNO NAĈIN POLAGANJA ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA A N A T O M I J A. testovi. odnosno brojem bodova. Nedovoljan i nepotpun odgovor na pitanje je eliminatoran. – test od 30 pitanja 20 taĉnih odgovora – 10 bodova Parcijalni ispit 5. Usmeni dio ispita završnog ispita: 1. . praktični ispit. METODE OCJENJIVANJA STUDENATA PREDISPITNE AKTIVNOSTI: usmene provjere znanja tokom trajanja nastave na vježbama. uropoetski system i organa genitalia masculine ili feminina. SE KONTINUIRANO PROVODI DO KRAJA TEKUĆE ŠKOLSKE GODINE. odnosno odgovor. ZA FORMU POLAGANJA ISPITA. prethodno steĉenom ocjenom. Ukoliko. 6 .test od 20 pitanja 14 taĉnih odgovora . Ocjena 7 (sedam) – 64 boda – 1 pitanje iz respiratornog sistema. nosi 10 bodova.2 boda. Svako naredno pitanje. Respiratorni sistem 2. . Ocjena 8 (osam) – 74 boda – 1 pitanje iz kardiovaskularnog sistema. polažu završni ispit iz anatomije usmeno i to iz oblasti: respiratorni system.

Svako pitanje se boduje sa 0. analize elemenata i mehanike zgloba. nervnih i limfnih elemenata). vaskularnih. osvojili su 53 bodova. Respiratorni sistem – 1 pitanje 3. digestivnog. 1. nosi 3 boda. urinarnog. Studenti koji su uredno prisustvovali predavanjima i vjeţbama. jedan organ kardiovaskularnog sistema. Praktiĉni dio sadrţi 10 pitanja: jednu regiju tijela.7 boda. vaskularnih. pojedinaĉnih organa i njihovih makroskopskih struktura. Ukoliko student ne poloţi samo jedan od testova moţe ponovo polagati samo jedan prethodno nepoloţeni test i pristupiti polaganju praktiĉnog dijela u sklopu predispitnih aktivnosti. sudovni system. a svako pitanje nosi 0. jedan organ respiratornog sistema. sa tolerancijom od 3% izostanaka. organ ţenskog genitalnog sistema i jedan organ endokrinog sistema. te poloţili sve parcijalne ispite. jedan organ digestivnog sistema. jedan preparat spoj meĊu kostima trupa ili ekstremiteta. muškog i ţenskog genitalnog aparata i stratigrafskog i makroskopskog prepoznavanja jedne regije tijela (muskularnih. Z A V R Š N I I S P I T Studenti koji osvoje 53 boda. jedan preparat kost trupa ili ekstremiteta. Naĉin ocjenjivanja Ocjena 6 (šest) – 54 boda (5 pitanja. respiratornog.2 boda): 1. Student moţe pristupiti polaganju praktiĉnog dijela ispita samo ukoliko poloţi sve testove. limfnih i nervnih elemenata kardiovaskularnog. Sudovni sistem – 1 pitanje 2. jedan organ muškog genitalnog sistema. Digestivni sistem – 1 pitanje 4. polaţu završni ispit. a aktivnost na nastavi 3 boda. digestivni system i urogenitalni sistem. Uropoetski sistem – 1 pitanje 5.analize i prepoznavanja struktura: pojedinaĉnih kostiju trupa i ekstremiteta. Urednost pohaĊanja nastave (predavanja i vjeţbe) u tri semestra. jedan organ urinarnog sistema. ukupno 7 bodova. Muški ili ţenski genitalni sistem – 1 pitanje 7 . polaţu završni ispit iz anatomije usmeno iz slijedećih oblasti: respiratorni system.

3 boda za aktivnost na nastavi i 18 Studenti. pod rednim 10. Thorax . Ocjena 8 (osam) – jedno pitanje iz respiratornog sistema. a nakon 1. student je poloţio cjelokupni ispit iz anatomije. ostaje steĉena ocjena. limfnih. SASTOJI SE IZ DVA DIJELA : PRAKTIĈNOG I USMENOG. kako je gore navedeno. koji poloţe manje od 6. odnosno. Zdjelica – 1 pitanje medicine. na disekovanom preparatu (kadaveru). Praktiĉni dio ispita – 18 bodova Sastoji se od analize i prepoznavanja muskularnih. po stavu 2. Ocjena 7 (sedam) – jedno pitanje iz sudovnog sistema. u tekućoj akademskoj godini 2012. a nakon 8.. Donji ekstremitet – 1 pitanje Studenti ponovci I i II godine 5.1 pitanje toga usmeni dio ispita iz 2. u dobivenoj regiji.a od 1 – 5./13. Studenti ponovci II godine studija medicine. nervnih struktura. vaskularnih. Gornji ekstremitet – 1 pitanje oblasti Anatomije. a koji su u protekloj akademskoj godini. polagat će 7. 84 bodova. Spojevi meĊu kostima – 1 pitanje praktiĉni dio ispita. student odgovara na 4 pitanja. 4. Abdomen – 1 pitanje brojevima. Ukoliko student ne odgovori na pitanje za veću ocjenu od 6 (šest). područja thorax i gornji ekstremitet i abdomen i donji ekstremitet. 2. 94 bodova. Ocjena 9 (devet) – jedno pitanje iz digestivnog sistema. odnosno poloţili su cjelokupan ispit.Za veću ocjenu od 6 (šest). iz nastavnog predmeta Anatomija (I i II semestar). topografskih prostora i njihovog sadržaja. po slijedećem slijedu. bit će osloboĊeni usmenog dijela ispita. Na ovaj način student osvoji ukupno 24 boda (3 boda za redovno pohaĊanje nastave. Svako naredno pitanje. pod rednim 3. 64 boda. za ocjenu veću od 6 (šest) nosi 10 bodova. ukoliko se opredjele za polaganje ispita iz nastavnog predmeta Anatomija. Kosti trupa – 1 pitanje ĉetiri testa. Respiratorni sistem – 1 pitanje oblasti Anatomije. ponovci I i II bodova za poloţen praktiĉni dio ispita) studijske godine. Sudovni sistem – 1 pitanje toga usmeni dio ispita iz 9. Ocjena 10 (deset) – jedno pitanje iz urogenitalnog sistema.. Položen praktični dio ispita je uslov za polaganje usmenog dijela ispita. ZAVRŠNI ISPIT ZA STUDENTE KOJI ODABERU OVU FORMU POLAGANJA ISPITA IZ ANATOMIJE (REDOVNI I STUDENTI PONOVCI PRVE GODINE). 74 boda. koji su Usmeni dio ispita: poloţili sva ĉetiri testa. Digestivni sistem – 1 pitanje 8 . poloţili sva ĉetiri testa i praktiĉni dio ispita. polagat će praktiĉni dio ispita.

zadržava pravo na prethodno stečenu ocjenu. digestivnog i urogenitalnog sistema. Ocjena 7 (sedam) – 64 boda – 1 pitanje iz podruĉja toraksa. 1 pitanje iz uropoetskog sistema i 1 pitanje iz muškog ili ženskog genitalnog aparata). Ocjena 6 (šest) – 54 boda. student polaže iz oblasti: sudovnog sistema. Ako student odgovori na svih 5 pitanja stiče 54 boda. to je eliminatorno za ispit. Ukoliko student ne odgovori za veću ocjenu. SISTEM OCJENJIVANJA Formiranje kumulativne ocjene: Ocjena 10 (deset) – „odliĉan“ – „A“ za ostvarenih 94 -100 bodova 9 . iz istih oblasti. odnosno odgovor. Ocjena 9 (devet) – 84 boda – 1 pitanje iz podruĉja zdjelice. 1 pitanje iz respiratornog sistema..2 boda. SISTEM BODOVANJA Nakon stečenih 53 boda. Poloţeni testovi bit će priznati. Ukoliko jedan odgovor nije zadovoljavajući. pa te oblasti ANA T O M I J E. kandidat odlučuje da li će odgovarati za veću ocjenu od šest. respiratornog sistema.Svaki temeljan odgovor se boduje se sa 0. svako pitanje nosi 3 boda. koji je usmeni. odgovara 5 pitanja (1 pitanje iz sudovnog sistema.. 1 pitanje iz digestivnog sistema. zadrţava prethodno steĉenu ocjenu.10 pitanja. od kojih se svaki temeljan odgovor boduje sa 10 bodova. kandidat ne odgovori za veću ocjenu 6 (šest). Ocjena 8 (osam) – 74 boda – 1 pitanje iz podruĉja abdomena. U daljnjoj proceduri ispita su četiri pitanja. u predispitnim aktivnostima. student pristupa polaganju završnog ispita. a sadrţane su pod rednim brojevima od 6 -10. Ukoliko. za veću ocjenu od šest (6). Na završnom ispitu. kandidat neće odgovarati na usmenom dijelu završnog ispita. odnosno poloţio je cjelokupni ispit. Za ocjenu 6 (šest). Ocjena 10 (deset) – 94 boda – 1 pitanje iz podruĉja kosti trupa ili spojevi meĊu kostima trupa. nosi 10 bodova.brojevima od 1 – 5 i one oblasti koje nisu poloţili na testovima. Nedovoljan i nepotpun odgovor na pitanje je eliminatoran. Svako naredno pitanje. odnosno položio je cjelokupan ispit. Nakon toga.

„C“ za ostvarenih 74 . fibula et patella Ossa pedis 2 1 1 1 1 10 11 Juncturae.83 boda Ocjena 7 (sedam)– „dobar“ – „D“ za ostvarenih 64 .93 boda Ocjena 8 (osam) – „vrlodobar“. a rad se neće bodovati. koja je raspoloţiva za studente. uz CD sa prikazom graĊe ĉovjeka u tri dimenzije. skeleton thoracis Cingulum pectorale. Systema articulare Juncturae columnae vertebralis 2 2 12 Juncturae thoracis Juncturae cinguli pectoralis Juncturae membri superioris liberi 1 1 2 9 13 10 . bit će udaljen sa ispita. columna vertebralis Costae (verae et spuriae) Sternum. ORGANIZACIJA IZVOĐENJA KURSA PREDAVANJA Sedmica 1 2 3 4 5 6 7 8 I SEMESTAR Dan Datum . os coxae Pelvis Pars libera membri inferioris. Sva fakultatitvna literatura. scapula et clavicula Pars libera membri superioris. PREPISIVANJE PREPORUĈENA DODATNA LITERATURA Ukoliko se dogodi da student prepisuje od drugog studenta ili na drugi naĉin koristi nedozvoljene metode u polaganju testa. femur Tibia. Naziv predavanja Uvod u anatomiju Vertebrae cervicales et thoracicae Vertebrae lumbales. os sacrum Os coccygis. humerus Radius et ulna Ossa manus Broj sati 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Cingulum pelvicum.73 boda Ocjena 6 (šest) – „dovoljan“ – „E“ za ostvarenih 54 – 63 bodova.„ne zadovoljava“ – „F“ za ostvarenih 0-53 boda.Ocjena 9 (devet) – „izvanredan“ – „B“za ostvarenih 84 . Ocjena 5 (pet).

truncus pulmonalis Vena cava superior. sistem venae portae Embrionalni krvotok Systema lymphoideum Trunci et ductus lymphatici Razvoj limfnog sistema 4 4 4 11 . pericardium Vaskularizacija i inervacija srca Razvoj srca i velikih krvnih sudova Aorta. vena cava inferior. septa cordis.14 Juncturae cinguli pelvici 15 Juncturae membri inferioris liberi Ukupno: PREDAVANJA Sedmica 1 2 1 1 2 30 II SEMESTAR Dan Datum Naziv predavanja Systema cardiovasculare. cor. endocardium. miocardium Sprovodni sistem. topografija i opšta morfologija Pretkomore i komore srca Ostia et valvae cordis Broj sati 4 4 3 4 5 Radna muskulatura srca i fibrozni skelet srca.

ren Ureter. tuba uterina Uterus.palatum molle Pharynx et oesophagus Gaster Intestinum tenue et intestinum crassum Pancreas et lien Hepar Vesica biliaris Cavum abdominis. vesica urinaria Testis Ductus deferens. sinus paranasales Larynx Trachea et bronchi Pulmones Pleura Mediastinum et diaphragma Systema digestorium.6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Corpus mammae Razvoj i klinička anatomija dojke Glandulae endocrinae Systema respiratorium. vesiculae seminales Penis. urethra masculina. scrotum Ovarium. cavum peritonei. spatium retroperitonele abdominis Razvoj mezentrijuma Organa uropoetica. cavum oris Dentes Lingua Fauces et glandulae oris Palatum durum. prostata. nasus. vagina Perineum Organa genitalia feminina externa Organa genitalia masculina externa Cavum pelvis Ukupno: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 12 .

radius et ulna Ossa manus Os coxae et pelvis Femur.EKSPERIMENTALNE VJEŢBE I SEMESTAR Sedmica Dan Naziv eksperimentalne vjeţbe Datum 1 2 Vertebrae verae Vertebrae spuriae et columna vertebralis Costae et sternum Thorax Clavicula et scapula Humerus. tibia et patella Fibula et ossa pedis Rekapitulacija Spojevi trupa i gornjih ekstremiteta Spojevi trupa i gornjih ekstremiteta Spojevi zdjelice i donjih ekstremiteta Spojevi zdjelice i donjih ekstremiteta Ukupno: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Broj sati 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 EKSPERIMENTALNE VJEŢBE II SEMESTAR Sedmica 1 Dan Datum Naziv eksperimentalne vjeţbe Toraks i gornji ekstremiteti: Regio mammaria (trigonum infraclaviculare) Abdomen i donji ekstermiteti: Regije prednjeg trbušnog zida Broj sati 3 13 .

regio cubiti posterior. projekcija. spatium retroperitonelae abdominis. topografija. regio cruris anterior. canalis popliteus). trigonum femorale) Toraks i gornji ekstremiteti: Regio brachii anterior. mediastinum (granice. 3 3 3 3 14 . regio dorsalis pedis Toraks i gornji ekstremiteti: Regio palmaris manus. Regio femoris posterior. regio malleolaris medialis et lateralis. regio cubiti anterior (fossa cubitalis. oesophagus. cavum peritoneale (podjela i sadržaj). regio suprascapularis. cor (morfologija. podjela i sadržaj). regio glutea (fossa ischiorectalis. ostia cordis) Abdomen i donji ekstremiteti: Cavum abdominale. regio antebrachii posterior. intestinum crassummorfologija. regio plantaris pedis Toraks i gornji ekstremiteti: Cavum thoracis (podjela). situs viscero. ventriculus. regio scapularis. topografija. odnosi. intestinum tenue.2 3 4 5 Toraks i gornji ekstremiteti: Regio axillaris Abdomen i donji ekstremiteti: Regio femoris anterior (regio subinguinalis. regio antebrachii palmaris (sulcus antebrachii medialis et lateralis) Abdomen i donji ekstremiteti: Regio genus anterior. regio genus posterior (fossa poplitea. medialis et lateralis. regio dorsalis manus Abdomen i donji ekstremiteti: Regio lumbalis. sulcus antebrachii medialis et lateralis). regio brachii posterior. canalis pudendalis Alcock). canalis cubitalis.

Toraks i gornji ekstremiteti: Topografsko – hirurške regije Pristupni putevi plućima i plućnoj maramici. renes (situs viscero) Toraks i gornji ekstremiteti: Aorta thoracica.axillaris. diaphragma Abdomen i donji ekstremiteti: Cavum pelvis (podjela i sadržaj). prostata Toraks i gornji ekstremiteti: Rekapitulacija Abdomen i donji ekstremiteti: Topografija organa male zdjelice i rekapitulacija (regije i situs viscero) 9 10 11 3 3 3 Toraks i gornji ekstremiteti: Topografsko – hirurške regije grudnog koša i gornjih ekstremiteta. podvezivanje a. pleura Abdomen i donji ekstremiteti: Hepar. Abdomen i donji ekstremiteti: Topografsko – hiruške regije Herniae 3 3 15 . topografija. ovarium. pancreas. poprečni i kosi rezovi. uterus. trachea (topografija. Abdomen i donji ekstremiteti: Topografsko – hiruške regije abdomena. uzdužni. vagina. granice). zdjelice i donjih ekstremiteta Toraks i gornji ekstremiteti: Topografsko – hirurške regije Operativni rezovi na dojci. vesica urinaria.6 7 8 3 Toraks i gornji ekstremiteti: Pulmones (morfologija. tuba uterina. Abdomen i donji ekstremiteti: Topografsko – hiruške regije Pristupni putevi kroz trbušne zidove. odnosi). lien.

femoralis.12 13 Toraks i gornji ekstremiteti: Topografsko – hirurške regije Pristupni putevi mediastinumu. dr. Pristupni putevi dušniku. s. Abdomen i donji ekstremiteti: Topografsko – hiruške regije Podvezivanje a. amputacije na gornjem i donjem ekstremitetu) Thorax i gornji ekstremiteti: . pristupni putevi jednjaku) 3 3 Abdomen i donji ekstremiteti: pristupni putevi organima karlične duplje – abdominalnim. Admedina Savković. r. abdominalno-perinealnim i sakralnim putevima) 14 15 3 Thorax i gornji ekstremiteti: R e k apitulacija Abdomen i donji ekstremiteti: R e kapitulacija Rekapitulacija cjelokupnog programa drugog semestra Ukupno: 3 45 Odgovorno lice za nastavni predmet Anatomija: Prof. 16 . dušnicama.