You are on page 1of 7

REGULAMIN KONKURSU „Wyraź uczucia w Walentynki”

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Organizatorem Konkursu pt. „Wyraź uczucia w Walentynki” i fundatorem nagród jest W.P.C. Sp. z
o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000005608, NIP:
5270204264, o kapitale zakładowym w wysokości 1 630 000,00 zł.
§2
Termin i miejsce Konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs potrwa w terminie od dnia 06 lutego 2015 r. do dnia 14 lutego 2015 r.
II. Uczestnicy Konkursu
§3
Uczestnicy Konkursu
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która posiada konto użytkownika na portalu społecznościowym znajdującym się pod adresem
www.facebook.com (dalej „Facebook”). Na udział osoby niepełnoletniej w konkursie zgodę muszą wyrazić
jej rodzice bądź opiekunowie prawni.
§4
Ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Przystąpienie Uczestnika Konkursu do udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez
Uczestnika Konkursu z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją jego postanowień.

III. Przebieg Konkursu
§5
Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien być fanem PILOT Pen Polska na
Facebooku.
2. Aby wziąć udział w zabawie i tym samym zyskać możliwość wygranej, Uczestnik Konkursu powinien w
komentarzu pod konkursowym postem, wyznać uczucia wybranej osobie (chłopak, przyjaciółka, mąż,
mama itp.), oznaczając tę osobę w komentarzu w ten sposób: @imię nazwisko), w sposób jak najbardziej
oryginalny, zabawny i kreatywny.
3. W.P.C. Sp. z o.o. wyznaczy jury, które oceni i wybierze 5 najciekawsze odpowiedzi i nagrodzi je: 1 –
PIERWSZE MIEJSCE - zdaniem Jury najciekawszą – iPodem shuffle oraz 4 kolejne (wybrane przez Jury)
Zestawami długopisów PILOT (G2 Victoria lub Maica) z niespodzianką. Osoba oznaczona przez
Uczestnika konkursu, również otrzyma produkt marki PILOT.

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zobowiązaniem się Uczestnika Konkursu do
podpisania, na żądanie Organizatora lub Koordynatora, umowy nieodpłatnego przeniesienia przez
Zwycięzcę na Organizatora autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w § 10 ust. 1
niniejszego Regulaminu na wskazanych w § 10 ust. 4 warunkach i polach eksploatacji.
5. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zobowiązaniem się Uczestnika Konkursu do
podpisania, na żądanie Organizatora, oświadczenia, iż Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika Konkursu w dzielności gospodarczej prowadzonej
przez Organizatora, w szczególności w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych lub
dostarczenie Organizatorowi oświadczenia osób widniejących na Pracy konkursowej, iż wyrażają one zgodę
na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w dzielności gospodarczej prowadzonej
przez Organizatora, w szczególności w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych.
6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, w przypadku podjęcia
przez Uczestnika Konkursu w związku z udziałem w Konkursie działań sprzecznych z prawem, dobrymi
obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności w przypadku podjęcia przez Uczestnika
Konkursu działań, których celem lub skutkiem jest uzyskanie lub oddanie głosów na daną Pracę w sposób
nieuczciwy lub w przypadku , gdy Uczestnik Konkursu w związku z udziałem w Konkursie naruszył prawem
chronione dobra osób trzecich. Uczestnik Konkursu wykluczony z udziału w Konkursie traci prawo do
otrzymania Nagrody.
IV. Nagrody, zasady ich przyznawania oraz wydawania
§6
Nagrody
1. Nagrodą w konkursie jest iPod shuffle (o wartości 200 zł brutto, słownie: dwieście złotych) oraz 4 zestawy
długopisów PILOT (G2 Victoria lub Maica) z niespodzianką oraz długopisem dla osoby oznaczanej w
konkursowym zadaniu (wartość 1 zestawu to 50 zł brutto, słownie: pięćdziesiąt złotych).
2. Wartość nagród w konkursie, wynosi łącznie 400 zł (słownie: czterysta złotych) brutto.
3. Organizator są uprawnieni do wprowadzania dodatkowych nagród specjalnych dla Zwycięzców lub
Uczestników Konkursu.
4. Wizualizacje Nagród zamieszczone w Internecie lub w jakichkolwiek materiałach promocyjnych czy
reklamowych dotyczących Konkursu, mają wyłącznie charakter poglądowy, a ich wygląd może nieznacznie
różnić się od Nagród ostatecznie przekazanych Zwycięzcom.
5. Nagrody podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych
zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „PDOF”). Do
poboru zryczałtowanego podatku dochodowego zobowiązany jest Organizator na podstawie art. 41 ust. 4 i
ust. 7 pkt. 1 ustawy o PDOF. Do każdej Nagrody Głównej i Nagrody Tygodnia otrzymanej przez Zwycięzcę
Organizator dołączy świadczenie pieniężne w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób
fizycznych z tytułu otrzymanej Nagrody, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy
wartości Nagrody. Świadczenie pieniężne, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie zostanie wypłacone
Uczestnikowi Konkursu, ale zostanie pobrane przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego.

§7
Zasady przyznawania Nagród
1. Zwycięzcami Konkursu zostanie 5 osób, wyłonionych przez Jury, których odpowiedzi na konkursowe
zadanie będą najciekawsze. 1 z nich otrzyma Nagrodę Główną, jaką jest iPod shuffle, a 4 kolejne – zestawy
długopisów opisane w punkcie IV, § 6 regulaminu.
2. Jury, wyłaniając Zwycięzców Konkursu , będzie brało pod uwagę następujące kryteria: kreatywność,
oryginalność, poczucie humoru i niepowtarzalność oraz prawidłowe oznaczenie drugiej osoby w
komentarzu pod postem konkursowym.
3. Organizator w terminie do dnia 20 lutego 2015 zamieści Listę Zwycięzców na fanpage’u Pilot Pen Polska.
4. Zwycięzca w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia Listy Zwycięzców na fanpage’u Pilot Pen Polska
zobowiązany jest do przesłania w wiadomości prywatnej na fanpage’u marki danych wskazanych w § 8 ust.
1 lit. a) niniejszego Regulaminu, niezbędnych do prawidłowego dostarczenia Zwycięzcy Nagrody.
§8
Warunki otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę
1. Warunkiem otrzymania przez Zwycięzcę Nagrody jest:
a) podanie przez Zwycięzcę danych niezbędnych do prawidłowego dostarczenia Zwycięzcy Nagrody tj.
..imię, nazwisko, adres, telefon, poprzez przesłanie ich w wiadomości prywatnej na fanpage’u marki w
terminie określonym w § 7 ust. 7 niniejszego Regulaminu,
b) na żądanie Organizatora podpisanie przez Zwycięzcę umowy nieodpłatnego przeniesienia przez
Zwycięzcę na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do Utworów na wskazanych w § 10
ust. 4 polach eksploatacji. Organizator dostarczy Zwycięzcy projekt umowy,
c) na żądanie Organizatora podpisanie przez Zwycięzcę oświadczenia, iż Zwycięzca wyraża zgodę na
nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Zwycięzcy w dzielności gospodarczej
prowadzonej przez Organizatora, w szczególności w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych
lub dostarczenie Organizatorowi oświadczenia osób widniejących na Pracy konkursowej, iż wyrażają one
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w dzielności gospodarczej
prowadzonej przez Organizatora, w szczególności w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych.
Organizator dostarczy Zwycięzcy projekt umowy.
2. Niespełnienie przez Zwycięzcę któregokolwiek z warunków wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu
powoduje utratę przez Zwycięzcę prawa do otrzymania Nagrody. W takim wypadku Nagroda pozostaje do
dyspozycji Organizatora, który może przekazać ją innemu Uczestnikowi Konkursu.
3. Jeżeli Zwycięzca nie odbierze przyznanej mu Nagrody w terminie 7 dni od dnia jej wysłania przez
Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę, uważa się, że Zwycięzca zrzekł się Nagrody i tym samy
prawo Zwycięzcy do jej otrzymania wygasa. W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji
Organizatora, który może przekazać ją innemu Uczestnikowi Konkursu.
§9
Zasady wydawania Nagród
1. Koordynator prześle Zwycięzcy Nagrodę na wskazany przez Zwycięzcę adres, w terminie do 14
(czternastu) dni od dnia ogłoszenia Listy Zwycięzców na fanpage’u Pilot Pen Polska
2. Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Zwycięzcy Nagrody z
przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany
danych Zwycięzcy, o których Koordynator nie został poinformowany, a także w przypadku niespełnienia
przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w taki sposób, że uniemożliwia to
dostarczenie Zwycięzcy Nagrody.

3. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości, czy Zwycięzca spełnił wszystkie wymogi określone
niniejszym Regulaminem, Koordynator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody, do czasu wykazania
przez Zwycięzcę, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie.
4. Koszty przekazania Nagród Zwycięzcom ponosi Organizator , z zastrzeżeniem postanowień ust. 5
niniejszego paragrafu.
5. Organizator dostarcza Nagrodę wyłącznie pod adres wskazany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku, gdyby miejsce przesyłki Nagrody, podane przez Zwycięzcę, znajdowało się poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas Organizator może wstrzymać się z przekazaniem Nagrody do czasu
otrzymania od Zwycięzcy kwoty stanowiącej równowartość kosztów doręczenia przesyłki poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
V. Prawa autorskie
§ 10
Przeniesienie autorskich praw majątkowych
1. Prace, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. a), mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich
i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631).
2. Zamieszczenie przez Uczestnika Konkursu Utworu w organizowanym przez Pilot Pen Polska konkursie
jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że Utwór nie narusza
obowiązujących przepisów prawa, żadnych praw osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.
3. Zamieszczenie przez Uczestnika Konkursu Utworu w Galerii Prac jest równoznaczne ze złożeniem przez
Uczestnika Konkursu oświadczenia, że Utwór wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich oraz
oświadczenia, że Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich,
wynikających lub związanych z zamieszczenia Utworu w Galerii Prac przez Uczestnika Konkursu.
4. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do:
a) nieodpłatnego przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do Utworów w formie
pisemnej umowy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wyłączną licencję (z prawem udzielania
sublicencji) na korzystanie z Utworów lub ich części na poniższych polach eksploatacji:
i. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
ii. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
iii. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt. ii) powyżej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie Utworu lub jego części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym;
iv. w zakresie korzystania z Utworu lub jego części, licencja obejmuje w szczególności również prawo
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz prawa do zezwalania na korzystanie i
rozporządzanie opracowaniami Utworu, na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
b) nieodpłatnego przeniesienia na Organizatora prawa dokonywania wszelkich opracowań Utworu, w tym
między innymi dokonywania przeróbek, korekty, zmian i adaptacji całości Utworu lub jego pojedynczych
fragmentów, jak również prawo swobodnego używania lub korzystania z Utworu oraz jego pojedynczych
elementów na terenie kraju oraz za granicą, a także prawo do nieoznaczania Utworu informacjami
identyfikującymi jego twórcę,

c) upoważnienia Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu i zobowiązania się
do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, wynikające z
naruszenia przez Uczestnika Konkursu ich praw w związku zamieszczeniem Utworu w Galerii Prac.
6. Organizator Konkursu ani Koordynator Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za treść i formę
Utworów zamieszczonych w związku z niniejszym Konkursem w Internecie.
7. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, jeżeli powezmą
uzasadnione podejrzenie, iż Utwór taki lub jego część narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób
trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
VI. Dane osobowe
§ 11
Administrator danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Zwycięzców jest Organizator
2. Jeżeli w związku z Konkursem Uczestnik Konkursu lub Zwycięzca będzie udostępniał swoje dane
osobowe, będą one przetwarzane przez Administratora w celach związanych z prowadzeniem Konkursu, w
szczególności w celu przekazania Nagrody, w celach księgowych i rachunkowych.
VII. Odpowiedzialność oraz Reklamacja
§ 12
Odpowiedzialność Organizatora oraz Koordynatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów lub innych materiałów stworzonych przez
Uczestników Konkursu w związku z Konkursem, zamieszczanych przez Uczestników Konkursu w
Internecie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestników Konkursu podejmowane przez nich
wobec innych Uczestników Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub
niedoręczeniem powiadomienia o prawie do otrzymania Nagrody na skutek błędnego podania przez
Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, którymi posłużył się Organizator lub Koordynator w celu
powiadomienia Uczestnika Konkursu o prawie do otrzymania Nagrody.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Uczestnikowi Konkursu
Nagrody z powodu podania przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych lub danych do
kontaktu (numeru telefonu lub adresu e-mail).
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook.
Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niniejszym Konkursem, w szczególności
Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu.
§ 13
Reklamacja
1. Wszelkie reklamacje (dalej „Reklamacja” lub „Reklamacje”) związane z organizacją Konkursu mogą być
składane w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora, wskazany w niniejszym Regulaminie, przez cały
czas trwania Konkursu oraz przez 14 dni od dnia jego zakończenia. O zachowaniu terminu do wniesienia

Reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z tym zastrzeżeniem, iż Organizator rozpatrzy tylko
Reklamacje, które wpłynęły do siedziby Organizatora nie później niż do dnia 01.10.2013.roku.
2. Reklamacje zgłoszone w terminie późniejszym, niż określony w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie będą
rozpatrywane i uznawane przez Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) imię i nazwisko Uczestnika Konkursu lub Zwycięzcy,
b) adres do korespondencji,
c) szczegółowe wskazanie podstaw Reklamacji,
d) żądania Uczestnika Konkursu lub Zwycięzcy oraz
e) szczegółowe uzasadnienie podstaw i żądań Uczestnika Konkursu lub Zwycięzcy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Reklamacji bez rozpoznania w przypadku, gdy
Reklamacja nie będzie zawierała elementów wskazanych w ust. 3 lit. a) – e) niniejszego paragrafu.
5. Organizator rozpatrzy Reklamację w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania. ,
Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu lub Zwycięzcę o zajętym stanowisku w formie pisemnej lub
poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany w Reklamacji adres e-mail, wskazując uzasadnienie swojej
decyzji.
VII. Postanowienia końcowe
§ 14
Regulamin, jego stosowanie, zmiana oraz interpretacja
1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla wszystkich Uczestników Konkursu na stronie internetowej
https://pl.scribd.com/, której adres będzie udostępniony w konkursowym poście. Regulamin jest także
dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w granicach prawem
dopuszczalnych. Zmiany niniejszego Regulaminu nie wpłyną na nabyte przez Uczestników Konkursu
prawa. Organizator poinformuje Uczestników Konkursu o zmianach niniejszego Regulaminu na co
najmniej 1 dzień przed dniem ich wejścia w życie. Uczestnik Konkursu, który nie wyraża zgody na zmianę
postanowień niniejszego Regulaminu może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez powiadomienie
Organizatora o swojej decyzji.
3. Podanie nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie przepisów prawa, zasad współżycia społecznego
lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie, upoważnia Organizatora do
wyeliminowania Uczestnika Konkursu od udziału w Konkursie oraz powoduje utratę prawa do otrzymania
Nagrody, nawet przy spełnieniu innych warunków przewidzianych postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu, Uczestnik
Konkursu może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie jego postanowień.
§ 15
Adres do doręczeń
1. Oświadczenia Organizatora i Koordynatora będą doręczane Uczestnikom Konkursu za pośrednictwem
poczty lub poczty kurierskiej lub na adres e-mail podany przez Uczestnika Konkursu, chyba że niniejszy
Regulamin stanowi inaczej.
2. Oświadczenia Uczestnika Konkursu powinny być doręczane Koordynatorowi lub Organizatorowi za
pośrednictwem poczty na adres siedziby Koordynatora, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

§ 16
Rozstrzyganie sporów
Jakiekolwiek spory związane z Konkursem, w szczególności powstałe na tle stosowania niniejszego
Regulaminu, Uczestnik, jak i Koordynator i Organizator będą rozstrzygać w sposób ugodowy, a w
przypadku nieosiągnięcia porozumienia w taki sposób, sądem właściwym dla rozpatrzenia sporu będzie sąd
właściwy miejscowo ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pozwanego.
§ 17
Prawo właściwe
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają odpowiednie zastosowanie
przepisy polskiego prawa.