You are on page 1of 13

TESTI 1

1.KONSULTIMI SI PROCEDUR E NXJERRJES SE VENDIMEVE BRENDA BE-se
SHFRYTEZOHET PER KETO RASTE ?
KJO PROCEDUR GJEN PERDORIM VETEM PER VENDIMET QE KANE TE BJEN ME
MARRVESHJET DHE ZGJERIMIN E BE-s SI DHE PER QESHTJET QE KANE TE BEJNE
ME: RISHIKIMIN E TRAKTATEVE, NENSHKRIMIN E MARRVESHJEVE TE JASHTME,
ASOCIACIONET DHE ZGJERIMIN E BE-s, POLICINE DHE BASHKPUNIMIN JURIDIK NE
QESHTJET PENALE, DISKRIMINIMIN, CIVILIZIMIN E UNIONIT, BUJQESIN, RREGULLAT
E KONKURRENCES, POLITIKEN EKONOMIKE DHE TATIMET.
2.QKA NENKUPTON ME “EFEKTIN DIREKT” TE SE DREJTES SE BE DHE CILI
ESHTE RASTI TIPIK NE PRAKTIKEN GJYQESORE TE BE QE E
KARAKTERIZON KETE ?
ME “EFEKTIN DIREKT “ TE SE DREJTES SE BE-se NENKUPTOJME VEPRIMIN E
DREJTEPERDREJT TE NORMAVE TE UNIONIT EVROPIAN NE SHTETE ANETARE TE
UE-se TE CILAT JANE TE OBLIGUESHME DHE TE ZBATUESHME MENJEHERE PAS
HYRJES NE FUQI.RASTI TIPIK NE PRAKTIKEN GJYQESORE TE BE-se QE E
KARAKTERIZON KETE ESHTE RASTI I VITEVE TE 60-ta LOOS,SI DHE RASTET
TJERA:RENUERS,DEFRENE,ZAERA DHE KESHTU KETO RASTE TE PRAKTIKES
GJYQESORE U BENE TE DETYRUESHME MENJEHERE NE TERRITORIN E SHTETEVE
ANETARE TE UE-se. RASTI TIPIK ISHTE KOMPANIA HOLANDEZE “VAN GEND LOSS”.
3.CILAT JANE KOMPONENTET KRYESORE TE LIRISE SE QARKULLIMIT TE
NJERZVE ?
KOMPONENTET KRYESORE TE LIRISE SE QARKULLIMIT TE NJEREZVE JANE : LIRIA E
ZGJEDHJES SE VENDIT TE BANIMIT NE CILIN DO SHTET ANETARE TE UE-se ,E
DREJTA E MOSDISKRIMINIMIT NE FUSHEN E PUNES NE SHTETET
ANETARE(RROGAT,KUSHTET SOCIALE),E DREJTA E LEVIZJES SE LIRE TE NJEREZVE
NE ZONEN E UE-se ,E DREJTA NE SHKOLLIM NE CILIN DO SHTET TE UE-se,E
DREJTA NE HAPJE TE FIRMAVE ETJ.
4.CILAT JANE FUNKSIONET KRYESORE TE PARLAMENTIT EVROPIAN ?
PARLAMENTI EVROPIAN USHTRON PUSHTETIN LEGJISLATIV NE BASHKEPUNIM ME
KESHILLIN E MINISTRAVE, MIRATON BUXHETIN, USHTRON KONTROLL MBI
INSTITUCONET E TJERA TE BE-s, MIRATON MARRVESHJE TE RENDESISHME
NDERKOMBETARE.
5.QKA NENKUPTON ME ROLIN NDERQEVERITAR TE INSTUTICIONEVE TE
BE ?
PARAQET BASHKPUNIMIN TRADICIONAL QEVERITAR KU STRUKTURA MBI
KOMBETARE KARAKTERIZOHET NGA DORZIMI SUBSTANCIAL I AUTORITETIT TE
SHTETIT POR E CILA NUK KERKON HEQJEN E SOVRANITETIT. NJE SHEMBULL TIPIK
TE BASHKPUNIMIT NDERQEVERITAR PARAQET KESHILLI I EVROPES, NDERSA
ORAGNIZATA E PARE MBI KOMBETARE EVROPIANE ISHTE BEQC-ja.
6.QKA NENKUPTONI ME KRITERIN EKONOMIK TE KOPENHAGES ?
ME KRITERIN EKONOMIK TE KOPEMHAGES NENKUPTOJME RREGULLAT QE SHTETI
DUHET TI PLOTESOJE NESE DESHIRON TE BASHKOHET ME BASHKRIMIN EVROPIAN
,DHE KETO KRITERE EKONOMIKE TE KOPENHAGES JANE : QE SHTETI TE KETE NJE
EKONOMI FUNKSIONALE TE TREGUT PASTAJ TE KETE KURSIN E KEMBIMIT
VALUTOR,PERBALLIMI I PRESIONIT TE KONKURRENCES BRENDA BASHKIMIT
EVROPIAN.
7.CILAT JANE KARAKTERISTIKAT E RREGULLOREVE TE BE ?
JANE:1.RREGULLORJA ESHTE I VETMI BURIM NGA KATEGORIT E TE
ASHTEQUAJTURIT LEGJISLACION I DYT I BE-s E CILA NUK KA ZBATIM TE
PERGJITHSHEM DHE OBLIGON TE GJITHA SHTETET ANTARE. 2.RREGULLORJA NE
TE DREJTEN E BE-s KA ROLIN SIKUR LIGJI NE TE DREJTEN SHTETRORE. 3.PRA
ESHTE AKT I PERGJITHSHEM JURIDK, 4.RREGULLORJA ZBATOHET PASI TE
PUBLIKOHET, 5.RREGULLORJA GJEN ZBATIM TE DREJTPERDREJT NE TERRITORIN E
VENDIT ANETAR.

8.CILAT JANE TE DREJTAT DHE LIRIT TJERA QE E BEJEN KARTEN E TE
DREJTAVE THEMELORE TE BE QE TE JETE ME E AVANCUAR SE SA AKTET
TJERA JURIDIKE NDERKOMBETARE TE KESAJ NATYRE ?
JANE:E DREJTA NE JETE, NDALIMI I TORTURES DHE NDESHKIMEVE E TRAJTIMEVE
QNJEREZORE, E DREJTA NE LIRI DHE SIGURI, E DREJTA E LIRISE SE SHPREHJES
DHE MENDIMIT, E NDERGJEGJJES DHE RELIGJIONIT, E DREJTA NE ARSIM, E DREJTA
E SHFYTZIMIT TE PASURIS NE MENYRE TE PA PENGUAR, E DREJTA E ZGJEDHJEVE
TE LIRA, E DREJTA NE PUNE, E DREJTA NE MBROJTJE SOCIALE, MBROJTJA E TE
DREJTAVE TE PAKICAVE KOMBETARE.
9.TRAKTATI I LISBONJES NE MESIN E INSTITUCIONEVE THEMELORE TE BE
KA RENDITUR ?
B)BANKA QENDRORE EVROPIANE
10.PERFAQESUESI AKTUAL I REP.KOSOSVES NE PROCESIN E STABILIZIM
ASOCIMIT REALIZOHET PERMES ?
D)DIALOGU PER STABILIZIM ASOCIM

TESTI 2
1.CILAT JANE BURIMET E SE DREJTES SE UE,ROLI DHE HIRARKIA E TYRE
PUBLIKE ?
BURIMET NDAHEN NE BURIME PRIMARE KU HYJNE: MARRVESHJET MBI
THEMELIMIN E BE-s, PROTOKOLLET, MARRVESHJET KONSTIRUCIONALE,
PROPICIPET E PERGJITHESHME, VENDIMET E GJYKATES SE DREJTSIS.
BURIMET SEKONDARE KONSIDEROHEN: RREGULLORJA, UDHZIMET,
REKOMANDIMET DHE VENDIMET. NE ASPEKTIN HIERARKIK BURIMET SEKONDARE
QENDROJNE NEN BURIMET PRIMARE ARSYEJA ESHTE SE QDO BURIM SEKONDAR
DUHET TI PERSHTATET BURIMIT PRIMAR, QE BURIMET SEKONDARE TE MOS JENE
NE KUNDERSHTIM ME BURIMET PRIMARE.
2.QKA KUPTON PARIMI I SUPERMACISE SE DREJTES SE UE ?
NENKUPTON SUPERMACIN APO DOMINIMIN E AKTEVE NDERKOMBETARE NDAJ
LIGJEVE LOKALE DHE KUSHETETUAVE TE SHTETEVE EVROPIANE. SI AKTE
NDERKOMBETARE JANE TRAKTATET APO MARRVESHJET QE DOMINOJNE MBI LIGJET
NDERKOMBETARE.
3.QKA PARAQET KRITERI POLITIK I KOPENHAGES ?
PARAQET INSTITUCIONE STABILE TE CILAT GARANTOJNE DEMOKRACI, SUNDIM TE
LIGJIT, RESPEKTIMIN E TE DREJTAVE TE NJERIUT DHE TE DREJTAVE TE PAKICAVE,
SI DHE PERMIRSIMIN E OBJEKTEVE DEMOKRATIKE TE BE-s.
4.CILAT JANE FUNKSIONET KRYESORE TE GJYKATES SE DREJTESIS SE UE ?
JANE: 1.KERKESA PER GJYKIMIN PARAPRAK, 2.PROCEDIMI PER SHKELJEN E
DETYRAVE QE RRJEDHIN NGA TRAKTATET, 3.PROCEDIMI PER ANULIMIN E NJE
VENDIMI, 4.PROCEDIM PER MOS VEPRIM. DETYRA E SAJ ESHTE QE TE SIGUROJ QE
E DREJTA E BE-s TE INTERPRETOHET DHE TE ZBATOHET NE MENYRE UNIFORME
NE TE GJITHA SHTETET ANTARE.
5.QKA KUPTON LIRIA E QARKULLIMIT TE KAPITALIT SI NJERA NDER LIRIT
THEMELORE TE TREGUT TE BRENDSHEM TE UE ?
NENKUPTON QARKULLIMIN E LIRE TE KAPITALIT NDERMJET SHTETEVE ANTARE TE
UNIONIT EVROPIAN SI DHE SHTETEVE TE UE-s DHE SHTETEVE TE TJERA. LINJA E
QAKULLIMIT NE KAPITALIT PERFSHIN: MOBILITETIN E PARASE DHE LIBERALIZIMIN
E PAGESAVE, LIBERALIZIMIN E TREGUT TE SIGURIMEVE, KRIJIMIN E NJE TREGU TE
PERBASHKET PER SHERBIMET FINANCIARE.
6.TE DREJTAT E SHTETASVE JANE NJE NGA PARIMET ESENCIALE TE
KARTES PER TE DREJTAT THEMELORE TE UE,PERMENDI DISA NGA KETO
TE DREJTA QE SHTETASI I GEZON ?
JANE TE PERCAKTUARA NE KARTEN E TE DREJTAVE THEMELORE TE UE-s ATO
JANE: 1.E DREJTA PER TE ZGJEDHURT DHE PER TU ZGJEDHUR NE PARLAMENTIN
EVROPIAN, 2.E DREJTA PER TE ZGJEDHUR DHE PER TU ZGJEDHUR NE ZGJEDHJET
VENDORE, 3.E DREJTA E MIRE E ADMINISTRIMIT, 4.E DREJTA E PETICIONIT,
5.LEVIZJA E LIRE DHE E DREJTA E BANIMIT.
7.QKA KUPTON ME ROLIN SUPERNACIONAL TE INSTITUCIONIT TE EU ?
ROLI SUPERNACIONAL I INSTITUCIONEVE TE UE-s NENKUPTON FUQIN DHE
HIERARKIN ME TE LARTE QE E KANE INSTITUCIONET E UE-s NE RAPORT ME
INSTITUCIONET E VENDEVE ANETARE TE UE-s, ANDAJ DHE VENDIMET TE CILAT I
NXJERRIN KETO INSTITUCIONE JANE TE ZBATUESHME DHE TE OBLIGUESHME PER
VENDET ANETARE TE UE-s.

8.CILI ESHTE QELLIMI I MIRATIMIT TE TRAKTATIT KUSHTETUES ?
QELLIMI ISHTE SJELLJA E QYTETARVE EVROPIAN ME AFER INSTITUCIONEVE
EVROPIANE, ORGANIZIMI I POLITIKES EVROPIANE NEN NJE STRUKTUR UNIKE
SIDOMOS PAS ZGJERIMIT TE SAJ, DHE ZHVILLIMIN E UE-s PER NJE FAKTOR
STABILIZUES DHE MODEL TE RENDIT TE RI BOTROR.
9.CILA NGA PARIMET E ME POSHTME BENE PJESE NE PARIMIN E VEQANT
TE SE DREJTES SE UE ?
B)PARIMI I SUBSIDIARITETIT
10.KARAKTERISTIKAT E PERBASHKTA NE MES TE RREGULLOREVE DHE
TRAKTATEVE TE UE ?
B)KANE EFEKT JURIDIK TE DREJTPERDREJT DHE TE PERGJITHSH

TESTI 3
1.CILAT JANE LIRIT THEMELORE TE TREGUT TE BRENDSHEM TE UE ?
LEVIZJA E LIRE E MALLRAVE, 2.LEVIZJA E LIRE E KAPITALIT, 3.LEVIZJA E LIRE E
SHERBIMEVE, 4.LEVIZJA E LIRE E FUQIS PUNTORVE.
2.CILI ESHTE DALLIMI NE MES TE RELOMANDIMEVE DHE UDHEZIMEVE ?
REKOMANDIMET DHE UDHEZIMET QE TE DYJA JANE BURIME SEKONDARE TE UE-s,
DALLIMI ESHTE SE UDHZIMET KANE KARAKTER DETYRUES PER SHTETIN QE I
ADRESOHET, NDERSA REKOMANDMET NUK KANE KARAKTER DETYRUES POR
PARAQITET VETEM SI FORME E PROPOZIMIT.
3.NGA CILI ORGAN I BE EMROHEN KOMISIONARET,SA ESHTE NUMRI I
TYRE DHE QFARE INTERESASH PERFAQESOJN ATO NE TE QENURIT
ANETARE TE KOMISIONIT EVROPIAN ?
KOMISIONERET EMROHEN SIPAS KESAJ FORME:
1.QEVERIT E SHTETEVE ANETARE BIEN DAKORD MBI EMRIMIN E PERSONIT QE DO
TE DREJTOJ KOMISIONIN PER 5VITET E ARDHSHME,
2.ZGJEDHJEN E BEN PRESIDENTI NE BASHKPUNIM ME QEVERIT E SHTETEVE
ANETARE, ANETARET E TJERE TE KOMISIONIT,
3.PARLAMENTI EVROPIAN APROVON PERBERJEN E KOMISIONIT TE RI NE TERSI. NE
RAST SE APOROVOHET KOMISIONI FILLON PUNEN NE JANAR TE VITIT TE
ARDHSHEM.
4.CILA ESHTE PROCEDURA E VOTIMIT NE KESHILLIN E EVROPES ?
A)ME SHUMIC VOTASH
B)ME SHUMIC TE KUALIFIKIMIT
C)NE MENYRE ANONIME
PROPOZIMIN E AKTEVE NE SHUMICEN E RASTEVE E BEJNE NGA ANA E KOMISIONIT
KU PAS VOTIMIT TE AKTIT NE KESHILL DUHET TE KERKOHET PELQIMI NGA ANA E
PARLAMENTIT EVROPIAN. TE DREJTEN PER INICIATIV KESHILLI E KA VETEM NE
RASTE TE RRALLA, P.SH NE QESHTJEN E PERDORIMIT TE GJUHEVE.
5.BASHKEVENDOSJA SI PROCEDURE E NXJERRJES SE VENDIMEVE
BRENDA UE SHFRYTEZOHET PER KETO RASTE ?
KJO PROCEDUR ZBATOHET GJAT MIRATIMIT TE VENDIMEVE PER:
1.RASTEVE TE DISKRIMINIMIT
2.TE DREJTES SE BANIMIT
3.TREGUT TE PERBASHKET
4.MJEDISIT JETESORE
5.MBROJTJEN E SHENDETIT TE NJERIUT
6.PUNSIMIN DHE AFTESIMIN PROFESIONAL
7.LIRIS SE LEVIZJES SE PUNTOREVE
6.QKA KUPTOJME ME KRITERIN JURIDIK TE KOPENHAGES ?

KUPTOJME KRITERIN TE CILIN DUHET TA PLOTESOJ NJE SHTET I CILI KERKON TE
BEHET ANETARE I BE-s, KRITER I CILI KERKON HARMONIZIMIN E LEGJISLACIONIT
KOMBETAR ME ATE TE UE-s.
7.QFARE TE DREJTASH PERCAKTON KARTA E TE DREJTAVE THEMELORE TE
UE –se?
E DREJTA NE JETE, NDALIMI I TORTURES DHE NDESHKIMEVE E TRAJTIMEVE
Q`NJEREZORE, E DREJTA NE LIRI DHE SIGURI, E DREJTA E LIRIS SE SHPREHJES
DHE MENDIMIT, E NDERGJEGJJES DHE RELIGJIONIT, E DREJTA NE ARSIM, E DREJTA
E SHFRYTZIMIT TE PASURIS NE MENYRE TE PAPENGUAR, E DREJTA E GJEDHJEVE
TE LIRA, E DREJTA NE PUNE, E DREJTA NE MBROJTJE SOCIALE, MBROJTJA E TE
DREJTAVE TE PAKICAVE KOMBETARE.
8.QKA NENKUPTON ME DIALOGUN E PROCESIT TE STABILIZIM
ASOCIMIT ?
INSTRUMENTI PER DIALOGUN NE MES TE QEVERISE DHE KOMISIONIT EVROPIAN
NE KUADER TE STABILIZIM ASOCIMIT ESHTE QUAJTUR MEKANIZIM PERCJELLES I
STABILIZIM ASOCIMIT. QELLIMI KRYESOR I MBLEDHJEVE POLITIKE, TEKNIKE NE
KETE DIALOG ESHTE PER TU PERCJELLUR DHE MIRATUAR REFORMAT E KOSOVES
DHE PERFAQESIMIN NE BE, NE VEQANTI ME UNAMINITET E PERKUFIZUAR NE
PARLAMENTIN EVROPIAN I MIRATUAR NGA KESHILLI I EVROPES ME 18 SHKURT
2008.
9.RREGULLORJA SI AKT JURIDIK QE NXJERRET NGA INSTITUCIONET E BE
KA KETO KARAKTERISTIKA
C)KA EFEKT JURIDIK TE PERGJITHESHEM ESHTE AKTI I INSTITUCIONEVE TE UE ME
EFEKT TE DREJTPERDREJT DHE BEN PJES NE TE DREJTEN INSTITUCIONALE TE BE.
10.ROLI KRYESOR I MBIKQYRJES PERKATESISHT MBROJTJEN E
TRAKTATEVE TE UE-se I TAKON INSTITUCIONIT NE VIJIM ?
D)KOMISIONI EVROPIAN

TESTI 4
1.CILAT JANE AKTET JURIDIKE QE RADHITEN NE TE DREJTEN DYTESORE
APO INSTITUCIONALE TE UE-se?
1.RREGULLORJA,DIREKTIVAT,VENDIMI,REKOMANDIMI DHE MENDIMI.
2.QKA NENKUPTON PARIMI I SUBSIDIARITETIT ?
2.NENKUPTON PARIMIN THEMELOR ORGANIZATIV ME QELLIM TE REALIZIMIT SA
ME EFIKASE TE QELLIMEVE TE UE-se PERMES INSTRUMENTEVE TE TIJ JURIDIK.
3.PERMENDNI KRITERET FORMALE,QE NJE SHTET DUHET TI PLOTESOJE
PER TU ANETARESUAR NE UE (SHPJEGONI NJEREN PREJ TYRE,ME
HOLLESISHTE )?
KRITERET FORMALE TE CILAT DUHET TI PLOTESOJE NJE SHTET NE RAST
ANETARSIMI NE UE JANE :KRITERET
EKONOMIKE,POLITIK,JURIDIK,LEGJISLATIV.KRITERI POLITIK I KOPENHAGES
PARAQET RREGULLAT TE CILAT DUHET TI PLOTESOJE NJE SHTET ME RASTIN E
SHPREHJES SE DESHIRES PER ANETARESIM NE UE.KY KRITER I PARASHEH KETO
KUSHTE : EKZISTIMIN E DEMOKRACISE,SUNDIMIN E LIGJIT (SHTETIN E SE
DREJTES ),RESPEKTIMIN E TE DREJTAVE TE NJERIUT,RESPEKTIMIN DHE
MBROJTJEN E MINORITETEVE.
4.SHPJEGONI DALLIMIN NDERMJET VENDIMEVE DHE DIREKTIVAVE TE
UE-se ?
4.DALLIMI NDERMJET
VENDIMEVE DHE DIREKTIVAVE ESHTE FAKTI SE ME VENDIM NUK CAKTOHET
QELLIMI QE DUHET ARRITUR,DHE ESHTE DREJTPERDREJT I APLIKUESHEM PER
ATA TE CILEVE U ADRESOHEN,NDERSA DIREKTIVAT NUK PRODHOJNE DETYRIME
TE PERGJITHESHME.
5.QKA NENKUPTON LIRIA E QARKULLIMIT TE MALLRAVE ?
5.LIRIA E QARKULLIMIT TE MALLRAVE NENKUPTON LEVIZJEN E LIRE TE
MALLRAVE BRENDA UE-se DUKE I TRAJTUAR NJEJTE GJITHA MALLRAT BRENDA
UE-se ,DUKE I DEFINUAR ME PREJARDHJE GJEOGRAFIE MALLRAT,DUKE I
PERCAKTUAR STANDARTET DHE SHENJAT E MALLRAVE TE UE-se.
6.PERMENDNI TE PAKTEN 3 LIRI FUNDAMENTALE TE CILAT I GARANTON
KARTA E TE DREJTAVE THEMELORE TE UE-se (NENET 6-19 TE KARTES )?
6.PESE LIRITE NGA NENET 6-19 TE KARTES JANE TE KAPITULLIT 2 TE LIRIVE :

1.E DREJTA NE LIRI DHE SIGURI (NENI 6),
2.KUJDESI PER JETEN PRIVATE DHE FAMILJARE (NENI 7),
3.MBROJTJA E TE DHENAVE PERSONALE (NENI 8),
4.E DREJTA PER TU MARTUAR DHE PER TE KRIJUAR FAMILJE (NENI 9),
5,LIRIA E MENDIMIT,NDERGJEGJJES DHE FESE (NENI 10).
7.CILAT JANE KOMPETENCAT THEMELORE TE KESHILLIT EVROPIAN DHE
NGA CILI NIVEL I PERFAQESUESVE TE SHTETEVE ANETARV PERBEHET ?
KOMPETENCAT THEMELORE TE KESHILLIT EVROPIAN JANE PERCAKTIMI I
DREJTIMEVE KRYESORE POLITIKE PER INTEGRIMIN EVROPIAN,VENDIME TE CILAT
KY I MER ME KONSENSUSE.PERBEHET NGA SHEFAT DHE KRYEMINISTRAT E
SHTETEVE ANETARE,NGA KRYETARI I KESHILLIT,KRYETARI I KOMISIONIT SI DHE
NGA PERFAQESUESI I LARTE PER POLITIKAT E JASHTME DHE TE SIGURISE
8.CILAT NGA INSTITUCIONET NE VIJIM NUK MERR PJESE NE ASNJEREN
NGA PROCEDURAT E VENDIMARRJES NE KUADER TE UE-se ?
A.GJYKATA E DREJTESISE TE UE-se.

9.QKA NENKUPTON BASHKEPUNIMI I PROCEDURE LEGJISLATIVE NE
KUADER TE BE-se DHE PER CILAT RASTE ZBATOHET ?
9.BASHKEPUNIMI SI PROCEDURE LEGJISLATIVE NENKUPTON PUNEN E
PERBASHKET TE INSTITUCIONEVE TE BE-se PER ARRITJEN E NJE QENDRIMI TE
PERBASHKET.BASHKEPUNIMI MUND TE JETE MES KESHILLIT EVROPIAN DHE
PARLAMENTIT EVROPIAN OSE EDHE TE KOMISIONIT EVROPIAN.ZBATOHET NE
RASTE E NDRYSHIMIT TE NDONJE AKTI,PASTAJ KONSULLTIMEVE,HYRJEN NE FUQI
TE TRAKTATIT.
10.NJERI NDER PARIMET E MEPOSHTME BENE PJESE NE PARIMET E
VEQANTA TE SE DREJTES SE UE-se?
A.PARIMI I PROPORCIONALITEIT.

TESTI 5
1.CILAT JANE BURIMET PRIMARE TE SE DREJTES SE UE DHE PSE
KONSIDEROHEN SI TE TILLA?
NE BURIME PRIMARE TE SE DREJTES SE UE-S BEJNE PJES KONTRATAT MBI
THEMELIMIN E BASHKESISE EVROPIANE, NE ANKESAT DHE PROTOKOLLET E TYRE
PERCJELLSE SI DHE PLOTESIMET DHE NDERTIMET E MEVONESHME NDERMJET
KONTRATAVE NDERKOMBETARE SI P.SH , KONTRATAT E BETHC, AMSTERDAMIT,
NICES, KOPENHAGES, ROMES ETJ. KONSIDEROHEN PRIMARE SEPSE SI TE TILLA
KANE FORMUAR BE-n.
2.QKA NENKUPTON PARIMI I PROPORCIONALITETIT?
ESHTE PARIM THEMELOR I SE DREJTES SE BE-s SIPAS SE CILES BE-ja MUND TE
VEPROJ NE MENYRE TE DUHUR QE TE ARRIHEN OBJEKTIVAT E SAJ. OBJEKTIVITETI
KRYESOR ESHTE QE TU JEPET RENDESI MBROJTJES SE LIRIVE DHE TE DREJTAVE
THEMELORE TE INDIVIDEVE KUR ATO RRESPEKTOHEN NGA ANA E
INSTITUCIONEVE TE KOMUNITETIT.
3.QKA PARAQET KONCEPTI ABSORBUES SI KRITER JOFRORMAL PER
ANTARSIM NE BE?
KESHILLI EVROPIAN NE VITIN 2006 PER KONCEPTIN ABSORBUES TE BE-s QARTSOJ
SE SE PARI DUHET TE INFORMOHET GJUHA E KOPENHAGES E VITIT 1993. DHE NE
VEND TE EMRIT KPACITET ABSORBUES DUHET TE PERDORET KONCEPTI
INTEGRUES.
4.CILAT JANE FUNKSIONET KRYESORE TE BANKES QENDRORE TE
EUROPES?
A)FORMULIMI DHE IMPLEMENTIMI I PRAKTIKES MONETARE TE BE-s
B)USHTRIMI I VEPRIMTARIS DEVIZORE
C)RUAJTJA DHE MENAGJIMI I REZERVAVE DEVIZORE TE VENDEVE ANETARE
D)PERMISIMI DHE FUNKSIONIMI PA PAGES I SISTEMIT TE PAGAVE
E)MENAGJON EURON DHE SIGURON STABILITETIN E QMIMEVE PER QYTETARET E
BE-s
F)PUNON NE SISTEMET E PANKAVE QENDRORE TE VENDEVE ANETARE TE BE-s
H)NUK KREDITON SHTETE ANETARE.
5.QFARE LLOJ KUFIZIMESH ISHIN SHFAQUR FILLIMISHT NE LIRIN E
LEVIZJES SE MALLRAVE DHE QFARE KUFIZIMESH SHFAQEN TANI?
LLOJET E KUFIZIMEVE QE ISHIN SHFAQUR ME HERET NUK ESHTE LEJUAR FUTJA E
PA KONTROLLUAR E MALLRAVE NE VENDE, NDERSA SOT MALLI MUND TE
KUFIZOHET VETEM ATEHER KUR AI MALL NUK NA PLOTESON KRITERET APO
STANDARDET EVROPIANE PER FUTJEN E SAJ NE TREGUN EVROPIAN.

6.A ESHTE PENGES FORMALE KARTA E TE DREJTAVE THEMELORE TE BE
QE NJE QESHTJE TE DERGOHET NE GJYKATEN EVROPIANE PER TE DREJTAT
E NJERIUT? NESE PO PSE NESE JO PSE?
NESE NJE QESHTJE DERGOHEN NE GJYKATEN EVROPIANE PER TE DREJTAT E
NJERIUT,KARTA NUK PARAQITET PENGESE PASIQE EDHE VET NE PERAMBULE TE
KARTES THEKSOHET SE ,NE KARTEN E TE DREJTAVE THEMELORE TE BE-se SE
BEHET PERMBLEDHJA E TE DREJTAVE DHE LIRIVE THEMELORE PREJ TRADITAVE
KUSHTETUESE DHE DETYRIMEVE NDERKOMBETARE QE JANE TE PERBASHKETA
PER SHTETET ANETARE NGA KONVENTA EVROPIANE PER TE DREJTAT E NJERIUT
DHE PER KETE SHKAK NUK ESHTE PENGESE.
7.CILI KA QEN QELLIMI I MIRATIMIT TE TRAKTATIT KUSHTETUES?
QELLIMI I MIRATIMIT TE TRAKTATIT KUSHTETUES ISHTE SJELLJA E QYTETAREVE
EVROPIAN ME AFER INSTITUCIONEVE EVROPIANE,ORGANIZIMI I POLITIKES
EVROPIANE NEN NJE STRUKTUR UNIKE SIDOMOS PAS ZGJERIMIT TE SAJ,DHE
ZHVILLIMI I UE-se NEN NJE FAKTOR STABILIZUES DHE NE NJE MODEL TE RENDIT
TE RI BOTERORE.
8.QKA NENKUPTON ROLI SUPRANACIONAL I INSTITUCIONEVE TE BE?
ROLI I SUPERANACIONAL TE UE-se NENKUPTON FUQIN DHE HIERARKIN ME TE
LARTE QE E KANE INSTITUCIONET E UE-se NE RAPORT ME INSTITUCIONET E
VENDEVE ANE VENDIMTARE TE UE-se,ANDAJE EDHE VENDIMET TE CILAT I
NXJERRIN INSTITUCIONET E UE-se JANE TE ZBATUESHME DHE TE OBLIGUESHME
PER VENDET ANETARE TE UE-se.
9.NJERI NGA PARIMET E ME POSHTME BENE PJESE NE PARIMET E
VEQANTA TE SE DREJTES E UE-s?
A)PARIMI I PROPORCIONALITETIT
10.KARAKTERISTIKAT E PERBASHKETA NE MES RREGULLOREVE DHE
DIREKTIVAVE?
B)KANE EFEKT TE DREJTPERDREJT DHE TE PERGJITHESHEM
TESTI 6
1.PELQIMI SI PROCEDUR E NXJERRJES SE VENDIMEVE BRENDA UE
SHFRYTZOHET PER KETO RASTE?
PELQIMI SHFRYTEZOHET PER KETO RASTE : DETYRAT E POSAQME TE BANKES
QENDRORE EVROPIANE,NDRYSHIMET NE STATUTIN E SISTEMIT EVROPIAN TE
BANKAVE QENDRORE,FONDEVE STRUKTURORE DHE TE
KOHEZIONIT,PROCEDURES SE VETME ZGJEDHORE PER PARLAMENTIN
EVROPIAN,QASJES SE SHTETEVE TE REJA ANETARVE DHE VOTIMIT TE KRYETARIT
DHE ANETAREVE TE TJERE TE KOMISIONIT.
2.QKA NENEKUPTONI ME EFEKTIN DIREKT TE SE DREJTES SE BE-s ?
ME “EFEKTIN DIREKT “ TE SE DREJTES SE BE-se NENKUPTOJME VEPRIMIN E
DREJTEPERDREJT TE NORMAVE TE UNIONIT EVROPIAN NE SHTETE ANETARE TE
UE-se TE CILAT JANE TE OBLIGUESHME DHE TE ZBATUESHME MENJEHERE PAS
HYRJES NE FUQI.RASTI TIPIK NE PRAKTIKEN GJYQESORE TE BE-se QE E
KARAKTERIZON KETE ESHTE RASTI I VITEVE TE 60-ta LOOS,SI DHE RASTET
TJERA:RENUERS,DEFRENE,ZAERA DHE KESHTU KETO RASTE TE PRAKTIKES
GJYQESORE U BENE TE DETYRUESHME MENJEHERE NE TERRITORIN E SHTETEVE
ANETARE TE UE-se.RASTI TIPIK ISHTE KOMPANIA HOLANDEZE “VAN GEND LOSS”.
3.CILAT JAN RISIT QE KA SJELL TRAKTATI I LIZBONES?
1.NDERTIMI I TIJE NE TRAKTATE MBI UE-n DHE TRAKTATIN MBI FUNKSIONIMIN E
UE-s
2.STRUKTURA NDERTIMORE E TRAKTATIT
3.ME TRAKTATIN E LIZBONJES KU SUBJEKTIVITETIN E PERSONIT JURIDIK KANE RISI
INSTITUCIONALE, KESHILLI EVROPIAN, KESHILLI I MINISTRAVE, PARLAMENTI
EVROPIAN, GJYKATA EVROPIANE E AUDITOREVE, GJYKATA EVROPIANE E
DREJTESISE
4.NDERMARRJA KONSENSUALE DHE SHUMICA E DYFISHTE
5.PERCAKTIMI I MUNDESISE SE DREJTESISE NGA ANETARSIA E UE-s

6.PRESIDENTI I PERKOHESHEM NE VEND TE PRESIDENTIT NOTUTIV
7.FUNKSIONI I MODELIT TE NJE KOMISIONARI PER QDO SHTET ANETAR
8.SHERBIME DIPLOMATIKE
4.CILAT JAN FUNKSIONET KRYESORE TE KOMISIONIT EVROPIAN?
1.PROPOZON AKTET NORMATIVE NE PARLAMENT DHE NE KESHILL
2.PERFAQESON KOMUNITETIN SI BRENDA SHTETEVE ANETARE ASHTU EDHE NE
ARENEN NDERKOMBETARE
3.MBIKQYRE ZBATIMIN E TRAKTATEVE DHE SIGURON FUNKSIONIMIN E TYRE
4.SI ORGAN EGZEKUTIV MENAGJON DHE ZBATON POLITIKAT EVROPIANE SI DHE
ADMINISTRON BUXHETIN.
5.CILAT JAN DALLIMET ESENCIALE NE MES DIREKTIVAVE DHE VENDIMEVE
TE UE?
DALLIMI NE MES TYRE QENDRON NE ATE SE: VENDIMET JANE TE DETYRUESHME
NE TE GJITHA ELEMENTET E VETA, NDERSA DIREKTIVAT JANE TE DETYRUESHME
VETEM LIDHUR ME QELLIMIN QE DUHET TE REALIZOJ ADRESATI.
6.QKA NENKUPTON ME KRITERIN JURIDIK TE KOPENHAGES?
KUPTOJME KRITERIN TE CILIN DUHET TA PLOTESOJ NJE SHTET I CILI KERKON TE
BEHET ANETAR I BE-s, KRITER I CILI KERKON HARMONIZIMIN E LEGJISLACIONIT
KOMBETAR ME ATE TE UE-s.
7.CILAT JAN KARAKTERISTIKAT E TRAKTATEVE TE UE?
A)PERMBAJNE DISPOZITA THEMELORE TE BE-s,
B)PERMBAJNE AKTE JURIDIKE QE I PERCAKTON TE DREJTAT DHE DEYRIMET E
SHTETEVE ANETARE TE BE-s,
C)PERCAKTOJNE INDENTIFIKIMIN E QYTETARVE EVOPIAN

8.CILAT JAN DALLIMET ESENCIALE NE MES TE KARTES SE TE DREJTAVE
THEMELORE TE UE DHE KARTES EVROPIANE PER TE DREJTAT E NJERIUT?
DALLIMI THELEBESOR NDERMJET KARTES SE TE DREJTAVE THEMELORE TE UE-se
DHE KARTES EVROPIANE PER TE DREJTAT DHE LIRITE THEMELORE TE NJERIUT
ESHTE SE KARTA E TE DREJTAVE THEMELORE TE UE-se E ZBATON DHE
INTERPRETON GJYKATA EVROPIANE E DREJTESISE BRENDA SHTETEVE ANETARE
TE BE-se NDERSA KARTEN EVROPIANE PER TE DREJTAT DHE LIRITE THEMELORE
TE NJERIUT E INTERPRETON DHE E ZBATON GJYKATA EVROPIANE PER TE DREJTAT
E NJERIUT SI INSTITUCION I VEQANTE NE KUADER TE KESHILLIT TE EVROPES.
9.BASHKIMI SI PROCEDUR E VENDIMARRJES NE KUADER TE BE
REALIZOHET NGA?
C)KOMISIONI EVROPIAN, KESHILLI EVROPIAN DHE PARLAMENTI EVROPIAN
10.DIREKTIVAT MUND TE KEN EFEKT TE DREJTPERDREJT ATEHER KUR?
A)PUBLIKOHET NE GAZETE ZYRTARE.

TESTI 7
1.NGA CILI ORGAN I BE EMROHEN KOMISIONERET DHE QFAR
INTERESASH PERFAQESOJN ATA NE FAKTIN E TE QMUARIT ANTARE TE
KOMISIONIT EVROPIAN?
KOISIONERET ZGJEDHEN NGA PRESIDENTI I KOMISIONIT EVROPIAN I CILI NE
BASHKPUNIM ME SHTETET ANETARE BEJNE ZGJEDHJEN E KOMISIONEVE TJERA
DHE ME PAS JA DERZOJNE PARLAMENTIT EVROPIAN PERBERJEN E KOMISIONIT KU
ATY APROVOHET. ORGANI QE EMRON KOMISIONERET ESHTE PARLAMENTI
EVROPIAN. KOMISIONERET PERFAQESOJNE DHE MBROJNE INTERESAT E
PERBASHKETA TE BASHKESIS EVROPIANE DHE KANE VENDE TE POSAQME NE
MENAGJIMIN E AKTIVITETEVE TE INTEGRIMIT EVROPIAN, KOMISIONI EVROPIAN
PERBEHET NGA 27 KOMISIONER (QDO SHTET ANETAR NGA NJE KOMISIONER).
2.PERMEND KARAKTERISTIKAT E DIREKTIVAVEV TE UE?
1.ESHTE AKT JURIDIK INDIVIDUAL,
2.I DREJTOHET NJE SUBJEKTI TE CAKTUAR,
3.I LEJON SHTETET VETE TE VENDOSIN MENYREN E IMPLEMENTIMIT TE SAJ.
3.CILAT JAN DALLIMET ESENCIALE NE MES TE KARTES SE TE DREJTAVE
THEMELORE TE UE DHE KARTES EVROPIANE PER TE DREJTAT E NJERIUT?
DALLIMI THELBOESOR NDERMJET KARTES SE TE DREJTAVE THEMELORE TE UE-se
DHE KARTES EVROPIANE PER TE DREJTAT DHE LIRITE THEMELORE TE NJERIUT
ESHTE SE KARTEN E TE DREJTAVE THEMELORE TE UE-se E ZBATON DHE
INTERPRETON GJYKATA EVROPIANE E DREJTESISE BRENDA SHTETEVE ANETARE
TE BE-se NDERSA KARTEN EVROPIANE PER TE DREJTAT DHE LIRITE THEMELORE
TE NJERIUT E INTERPRETON DHE E ZBATON GJYKATA EVROPIANE PER TE DREJTAT
E NJERIUT SI INSTITUCION I VEQANT NE KUADER TE KESHILLIT TE EVROPES.

4.QKA NENKUPTOJM ME SHUMIC TE KUALIFIKUAR TE MARRJES SE
VENDIMEVE NE KESHILLIN E MINISTRAVE TE UE?
NENKUPTOJME ATE MENYRE TE NDARJES SE VENDIMEVE, KU FUQIA VOTUESE E
SHTETEVE TEK VOTIMI ME SHUMIC TE KUALIFIKUAR ESHTE E BARABART PASI QE
SHTETET JANE TE KUALIFIKUARA SIPAS NUMRIT TE POPULLSIS E JO SIPAS FUQIS
EKONOMIKE.
5.BASHKIMI NE PROCEDUREN E NXJERRJES SE VENDIMEVE BRENDA UE-s
SHFRYTZOHET PER?
A)NE BASHKPUNIM TE GJITHA INSTITUCIONET E BE-s
B)NE BASHKIM TE GJITHA SHTETET ANETARE
C)KOMISIONI I KESHILLIT TE UE-s DHE PARLAMENTIT TE UE-s
D)KOMISIONI EVROPIAN, KESHILLI I MINISTRAVE DHE PARLAMENTI I UE-s
E)TE GJITHA INSTITUCIONET E BE-s
6.QKA KUPTONI ME KRITERIN EKONOMIK TE KOPENHAGES?
ME KRITERIN EKONOMIK TE KOPEMHAGES NENKUPTOJME RREGULLAT QE SHTETI
DUHET TI PLOTESOJE NESE DESHIRON TE BASHKOHET ME BASHKRIMIN EVROPIAN
,DHE KETO KRITERE EKONOMIKE TE KOPENHAGES JANE : QE SHTETI TE KETE NJE
EKONOMI FUNKSIONALE TE TREGUT PASTAJ TE KETE KURSIN E KEMBIMIT
VALUTOR,PERBALLIMI I PRESIONIT TE KONKURRENCES BRENDA BASHKIMIT
EVROPIAN.
7.QFARE TE DREJTASH THEMELORE PERCAKTON KARTA E TE DREJTAVE
THEMELORE E UE?
PERCAKTON TE DREJTAT NE JETE, NDALIMI I TORTURES DHE NDESHKIMEVE E
TRAJTIMEVE QNJEREZORE, E DREJTA NE LIRI DHE SIGURI, E DREJTA E LIRIS SE
SHPREHJES DHE MENDIMIT, E NDERGJEGJJES DHE RELIGJIONIT, E DREJTA NE
ARSIM, E DREJTA E SHFRYTZIMIT TE PASURIS NE MENYRE TE PA PENGUAR, E
DREJTA E ZGJEDHJEVE TE LIRA, E DREJTA NE PUNE, E DREJTA NE MBROJTJE
SOCIALE, MBROJTJA E TE DREJTAVE TE PAKICAVE KOMBEATRE.
8.QKA NENKUPTON PLANI I VEPRIMIT PER PARTNERITET EVROPIAN?
PLANI I VEPRIMIT PER PARTNERITET ESHTE INSTRUMENT KRYESORE I STABILIZIM
ASOCIMIT QE BE-ja JA OFRON VENDIMET TE EVROPES QE NGA VITI 2004 PER TE
PROMOVUAR PRIORITET AFAT SHKURTER DHE TE MESEM DHE REFORMAT DREJT
PERAFRIMIT DHE ANETARSIMIT NE BE.

9.RREGULLORJA SI AKT JURIDIK QE NXJERRET NGA INSTITUCIONET E UE
KA KETO KARAKTERISTIKA?
A)KA FUQI JURIDIKE TE NJEJT ME ATE TE LIGJEVE ANETARE, ESHTE BURIM
SEKONDAR I TE DREJTES SE UE-s NXJERRET NGA ISTITUCIONET E UE-s DHE KA
EFEKT TE PERGJITHESHEM.
10.PROCEDURA E VENDIMEVE NE KUADER TE UE-s REALIZOHEN PA
PJESMARRJEN E INSTITUCIONEVE TE UE-s NE VIJIM?
B)GJYKATA E SE DREJTES TE UE-s