గుర మమంత

త మం:

ఐమం హ
స ఫ
త మం శ
త మం ఐమం కకమం సస హమంసస శివస సొహమం - హస
త మం - హసక్షమలవరయమం హసమం - సహక్షమలవరయమం సహస సస్వరూప నిరూపణ హేతవ సస్వగురవ శ
ర మంబ సహిత శ
త అనన్నపూర
త అమమృతానమంద నాథ

త గుర శ
త పాదుకమం పూజయామ తరర్పయామ నమస

గణపత యమంత
త పూజ:

"మూల మమంత
త మం / మూలమం " అని ఉనన్న చొట
కతమంద మమంతా
త నిన్న చదువుకోవలెన.

“ఒమం శ
త మం హ
త మం కకమం కగమం గమం గణపతయ వర వరద

సరస్వజనమం మ వశమానయ సస్వహ” ||

యాగ వదకన శుబ
త పరచ, యమంత
త మున పసుప,కమంకమ,చమందనమం త నిరరమంచాల.
యమంత
త మునక ఎడమ,కడ మరయ ప ప న పషర్పముల ఉమంచ,

ప ళ నమస 2. భమం ప భ రవాయ నమస 3. లమం లమంబోదరయ నమస
1. భమం భద
త కళ

అని నమసస్కరమంచాల.

చతురస త మమండలమం వసి.ఉతకర. ములమంత పూరకమం ల ఒకట / కమంభక రమండ /రేచక ఒకట / బహి: కమంభకమం ఒకట మొతకము ఐదు కలప ఒక పా త ణాయామమం.పడమర.ఆనీట త త త కోణ. గణపతయ వర వరద శిరస సస్వహ (ఈశ) 3. షడమంగముల : 1.షటస్కణ. 1.ఉతకర దకస్కలల ) అని నాళసమం చేయాల. ఒమం శ త మం హ త మం కకమం కగమం గమం హమృదయాయనమస ( అగన్న) 2.ఎర ధాళనమం: వామ భాగమమందు సిద ద ని తలప ద లకరని ఆలమంగనమం చేసుకని. వమృతక.ఆకశ.షటస్కణ. తమండముత రతన్నకలశము పట ట కని. సరస్వజనమం మ వశమానయ సస్వహ శిఖాయె ప వషట ( అసుర ) 4. ధన. ( పమృథస్వ.చతురస త మమండలమం వసి. ఇవి సతస్వకమ ప నవి.7.7.బెల క మం. షడమంగముల:మ యెడమ ప వ ప ఉనన్న సమానళ అరరళము శుద ద జలానిన్న యెడ సర త మంచ.. సరస్వజనమం మ వశమానయ సస్వహ శిఖాయె ప వషట (అసుర) 4. సరస్వజనమం మ వశమానయ సస్వహ అస స య ఫట ( తూరర్ప.మతతళమామంసల వాడతార.8. గణపతయ వర వరద నేత త త త యాయ వౌషట ( మధళ ) 6.అర ద చమందు ర ము.రజసమం ఉనన్న వార మదళ. దకస్కలల) అని నాళసమం చేయాల. 10 చేతులల 10 త ని ఎరప వర ఆయధముల.అల క మం.8. పూజ సమగ త ని ప త కమంచాల. వాడతార. ఏడ సర త మంచ. అశేష విఘన్నదస్వమంసకశలడగు మహాగణపతని దళనిమంచాల. ఆపస. వాళపక మూలమం త దేహమమంతా సర్పమృశిమంచాల. అగన్న మమండలాయ దశ కళాతరనే ఆధారయ నమస ( మమండలమం మద చనన్న కపట ఉమంచమండ ) అగన్న క పద కళల (ఆధారమంల. గణపతయ వర వరద శిరస సస్వహ ( ఈశ ) 3. పా త ణాయమమం. అగన్న. దకణ.పడమర. ఇలా మూడ సర క చేయల.ఆసనమం : ఆసనమం ప ప పషర్పముల ఉమంచ. గమంధ. యొని ముద త లన చూపమంచ.. గణపతయ వర వరద నేత త త త యాయ వౌషట (మధళ) 6. ప ధరమంచ.9. వమృతక. ఒమం శ త మం హ త మం కకమం కగమం గమం కవచాయ హమం ( వాయ ) 5. వాయ. పషర్పక్షతలన క మూలమం త మమంత ఉమంచ. ఒమం శ త మం హ త మం కకమం కగమం గమం హమృదయాయనమస (అగన్న) 2. ఒమం శ త మం హ త మం కకమం కగమం గమం కవచాయ హమం (వాయ) 5. కళ. సమంతుశు ట ప డ న.గణపత ) క మమంత ఆ జలము త తనన. ప ప ఉనన్న విశేషర అలాగ మ కడవ ర ళమం సూరళ చమందు ద లక సమంకేతాలగ అర ర ళమం ల పాల.) . దకణ. చూపమంచన చోట నాళసమం చేయాల. త త కోణ. సరస్వజనమం మ వశమానయ సస్వహ అస స య ఫట (తూరర్ప. అగన్న మమండలాయ దశకళాతరనే ఆధారయ నమస ( ఆధరమం _ కపట ) సూరళ మమండలాయ దస్వదశకళాతరనే పాతా త య నమస ( పాత త ) సోమ మమండలాయ షొడశకళాతరనే అమమృతాయ నమస ( పాత త ల జలమం నిమంప ) ఫట ( రకమంచ అనగ చటక వసి ) హమం అని పాత త న మూసి.9. ఓమం హ త మం ఆధార శకక కమలాసనాయ నమస అని కరర్చుని.

) ప ళ నమస ( గడర్ప ) 1. విశేషర ర ళమం ల పషర్పమంని ఉమంచ.సస్వరూప నిరూపణ హేతవ సస్వగురవ - . మమం పష ష ళ నమస ( బలమం ) ప ళ నమస ( ప ధ రళమం ) 4. ఉమం ధూమా ప నమస ( సెగ ) ద యె ప ళ నమస ( కరణమం ) ఉమం మరీచ ప నమస ( వలగు ) 3. ఉమం సుషుమాన్నయె ప నమస ( సూరళనిక దర ) ఉమం భొగదయె ప నమస ( భొగనిన్న ఇచేర్చుద ) 5. అమం ధూమా ద రర్చుష నమస ( పొగ ) అమం ఊషరయె ప నమస ( వడ ) ప ళ నమస ( రవస్వల ) 3.1.(అనగ ఆ పాలన గురపాదుకలప త మం చప్పుకోవాల. అమం విసుర్పలమంగన అమం సుశి ప నమస ( చకస్కట కమంత ) త యె ప ళ నమస ( వలగు ) 2.ఐమం కకమం సస . ఉమం తపన ప ళ నమస ( తాపము ) ఉమం తాపన 2. ఆ బమందువులచే మూడ సర త మంచే 3 సర క శిరసుత ప ప గురపాదుక మమంత క ప 3 సర ప త క్షణ చేసుకొవాల. క గ . ధన. చతురస త కోణమం మ ప వ ప ఉనన్నట త మం లత మహాగణపతయమంత త మంన నిరరమంచ. అమం హవళవాహాయె ప నమస ( అనన్నమం ) సూరళ మమండలాయ దస్వదశ కళాతరనే పాతా త య నమస అమం కపలాయె ప నమస ( నీల వర ర మం ) అమం కవళవాహాయె ప నమస ( పతమృదేవతల కోసమం మనప గరల మొ. ఫట అని చటక వసి హమం అని మూసి.హమంసస శివస సొహమం . మమం జళతాతన్నయె ప నమస ( గుడ ) మమం శి ప నమస ( శుభమం ) త యె 7. మమం ప ట మం ) త ప తెళ నమస ( ఇష 8. ) సూరళనిక పనన్నమండ కళల ( పాత త ల. ) 1. మమం పూషయె ప నమస ( కరణమం ) మమం తుష ష ళ నమస ( సమంతషమం ) 3.. ( పాత త ల పాల/మదళమం పొసి. ఉమం జస్వలన ప ళ నమస ( కమంత ) ఉమం రచ 4. త ట దళముల.హస త మం ..షటస్కణ.హసక్షమలవరయమం హసమం సహక్షమలవరయమం సహస . ఉమం ధారణ ఉమం క్షమాయె ప నమస ( ఓరర్ప ) చమంద త మమండలాయ షొడశకళాతరనే ఆమమృతాయ నమస చమందు ద నిక పదహార కళల. అమం సురూపాయె ప నమస ( మమంచ రూపమం ) 5. 3 సర క గుర మమంత గురపాదుక మమంత త మం : ఐమం హ స ఫ త మం శ త మం . మమం చమంద ప నమస ( వనన్నల ) మమం కమంతె త కయె 6.వమృతక. మమం ఆమమృతాయె ప నమస ( సతళమం )మమం మానదయె ప నమస ( కొలత ) 2. అష యమంత త మం మదళల వద మమంత త మం త మహాగణపతని ఆవాహనమం చయాల. మమం పూర ప నమస ( నిమండ ) ర యె మమం అమంగదయె ప నమస ( భాగమం ఇచేర్చు ) మమం పూర ప నమస ( సతళమం ) ర మమృతాయె అని పషర్పమం త పూజమంచ. కశ: ఓమం గణానామంతాస్వ గణపతగమం హవామహేకవిమంకవీనాముపమశతవసకమమం| జళష ష రజమం బ త హరణామం బ త హరణసర్పత ఆనస శమృణస్వనన్నతభ సస్వveeద సధనమం|| అని ఋకస్కచే మమంత త మంచ.) క జల క . అమం జస్వలన ప ళ నమస ( మమంట ) అమం జస్వలన 4.యోని ముద త లన చూపమంచ. మమం ధమృతె ప ళ నమస ( భోగమం ) మమం రతె ప ళ నమస ( కమందేల ) మమం శశిన ప ళ నమస ( వలగు ) 5. ఉమం విశస్వయె ప నమస ( దమృశళమమంతా ) ప ళ నమస ( తెలయచేసద ) ఉమం బోదన ప ళ నమస ( నిలపద ) 6.

ఓమం సతాళయె ప నమస ప ళ నమస 9.ప త తమక కని.  మూల మమంత త మం + శ త పాదుకమం పూజయామ తరర్పయామ నమస అని 10 సర క చప్పుకోవాల ( note: శ త పాదుకమం పూజయామ తరర్పయామ నమస = శ త -పా-పూ-త-నమ: ) . పఠశకకలన్న క ప ప ఉమంచన మహాగణపతయమంత అష ట దళమం ల అమంకల ఉనన్నచోట అరర్చుమంచాల. ఎడమచేత బొటన. ఓమం తేజోవతె 8. ఋమం ధరరయ నమస 11. ౠమం ఙ ఙ నాయ నమస 12. క మంనవిశేషర ఈ రమండ వరసగ గణపతయమంత త మం ప ప పడడమం పూజ తరర్పణమం. ఓమం ఉగ ప నమస త యె ప ళ నమస 7.  అలమం ప శస్వరళయ నమస అన మూలమమంత త మం + లమం పమృధివాళతరనే గమంధమం కలర్పయామ నమస  మూలమమంత త మం + హమం ఆకశతరనే పషర్పమం కలర్పయామ నమస      మూలమమంత త మం + యమం వాయవాళతరనే ధూపమం కలర్పయామ నమస మూలమమంత త మం + రమం వహాన్నళతరనే దీపమం కలర్పయామ నమస మూలమమంత త మం + వమం అమమృతాతరనే ప న వదళమం కలర్పయామ నమస మూలమమంత త మం + సమం మనసకతాస్వతరనే తామంబూలమం కలర్పయామ నమస మూలమమంత త మం + ఓమం ప త ణవాతరనే ఆనమంద కరూర్పర నీరజనమం కలర్పయామ నమస పూజ మరయ తరర్పణములల ఏమ చయాల? గమంధమం. ఓమం జస్వలన 3. అలమం ప వ రగళయ నమస 13.శ ర మంబ సహిత శ త అనన్నపూర త అమమృతానమందనాథ శ త గుర శ త పాదుకమం పూజయామ తరర్పయామ నమస || యమంత త పూజ పూజ అమంట గమంధ కమంకమాక్షతలన కడచేతత అరర్పమంచుట. ఓమం కమరూపన 6. ఓమం భోగదయె ప నమస ప ళ నమస 5. ఓమం తీవా ప నమస త యె ప ళ నమస 2. ఋమం అధరరయ నమస 15.అక్షతల కలప కడ చతతన. నమస 16. ౠమంఅఙ ఙ నాయ పమంచావరణ పూజ ప రగళయ అలమం అవ గణపతని మూలమమంత త మం త ఆవాహన చసి. క మం ఎడమ చతలన పట సమమంత త కమం గ పకస్కన చూపబడన సక నాలల యమంత త మం ప ప ఉమంచాల. తరర్పణమం అమంట. (అలాగ ధరరదులన చతురస త మం ల) 1. ఉమంగరమం వళళ మదళల అల ర ళమం ల ముమంచ అరర్పణమం చేయడమం. ఎదురగ రకక చమందనప బల త మునక కని.కమంకమ. ఓమం నమందయె ప నమస 4. నమస 17.విశెషర ర ళమం ల ముమంచన అల ట కని. అలమం ఐశస్వరళయ నమస 14. ఓమం విఘన్ననాశె (9  త త కొణమం ల) 10.

పా.పా.నమస 4.నమ: మూలమమంత త మం + శ త మహాగణపత శ త .పా.పూ.పా.త.నమస 2.పూ.పూ.నమస స య ఫట అస స శకక + శ అష ట దళపదరమంల చూపమంచన దకస్కలల మాహేమంద త దులన పూజమంచాల 1.పా.పా.త.త.నమ: మూలమం + సమమృద ద +శ త .త.త.పా.పూ.నమస మూలమం + మహపత + శ త .పా.నమ: మూలమం + సుముఖ + శ త .(త త కోణమం ల పూజ చయమండ .పూ.నమ: మూలమం +శ త +శ త .నమస షటస్కణమం సమందులల షడమంగల నాళసమం చేయాల 1.నమస మూలమం + మహలకరపత + శ త .పా.నమ: మూలమం + ఆమొద + శ త .త.త.పా.పూ.త.పూ.త.త. వాయవళమం  2.త.పా.పూ.నమస మూలమం + రత + శ త .పూ.పూ.పూ.పా.నమ: మూలమం + కమంత + శ త .నమస మూలమం + శమంఖనిధి + శ త .నమ: ( షటస్కణమం ల ఆర మదునమంలక పూజ చయమండ ) మూలమం + గరజ + శ త .త.పూ. ఈశనళమం  మూలమం + వారహి + శ త .పా.త.త.త.నమ: మూలమం + శ త పత + శ త .పా.పూ.పా.నమస 11 12 1 3 1 4 మూలమం + మదద త వా + శ త .) 1 2 3 7 4 8 5 9 6 10 మూలమమంత ద లకర శ త మం + సిద త .పూ.పా.నమస మూలమం + దురరఖ + శ త .పా.పూ.నమ: మూలమం + బుద ద +శ త .త.పూ.నమ: మూలమం + గరజపత + శ త . ఓమం శ త మం హ త మం కకమం కగమం గమం హమృదయాయ నమస హమృదయ శకక + శ త .పూ.త.పూ.నమస మూలమం + వసుమత + శ త .నమ: మూలమం + ప త మోద + శ త .త.పూ.త.పా.పూ.నమస 5.పా.పూ.పా.నమ: మూలమం + మదనావత + శ త .పూ.త.పూ. గణపతయ వర వరద శిరస సస్వహ శిరస శకక + 3.నమస మూలమం + రతపత + శ త .పూ.త.పూ.త.నమస మూలమం + విఘన్నకరకమృ + శ త .పూ.నమస 6.పా.త.నమస మూలమం + వసుధార + శ త .పూ.త.నమస శ త . ఓమం శ త మం హ త మం కకమం కగమం గమం కవచాయ హమం కవచ శకక + శ త .త.పా.త.త.పా.పా.పూ.త.పా.నమస మూలమం + ద త విణి + శ త .పా.పా.పా.త.పా.పూ.త.పా.నమస మూలమం + పదరనిధి + శ త .పూ.పా.నమస మూలమం + మాహేమంద త + శ త .పూ.నమస మూలమం + మహలకర + శ త .పూ.పా.త.పా.పూ.త. సరస్వ జనమం మ వశమానయ సస్వహా శిఖాయె ప వషట శిఖా శకక + శ త .పూ.నమస .నమస మూలమం + అవిఘన్న + శ త .పా. గణపతయ వర వరద నేత త త త యాయ వౌషట నేత త శకక + శ త .త.త.త.నమస మూలమం + మహ + శ త .పా. సరస్వ జనమం మ వశమానయ సస్వహా అస త .పూ.పా.త.పూ.

పా. పడమర  6.నమస 8.పా.పూ.పూ. ఆగన్నయమం  4.పా. క మూలమమంత ఓమం హ త మం సరస్వ విఘన్న కమృధధళ సరస్వ భూతేభోళ హమం సస్వహా అని మమంత త మంచ. మూలమం + ఆర ర ళమం సమరర్పయామ 12.పూ.పా. 5.త.త. మూలమం + పషర్పమం సమరర్పయామ 10.నమస 7.నమస మూలమం + యమ + శ త . ప న ఋత  5. 16 ఉపచారములన చేయాల.పా.నమస మూలమం + వాయ + శ త . మహా ప న వదళమంన ఒక రగ పళళమం ల ఉమంచ. మూలమం + వస స మం సమరర్పయామ 15.పా. మూలమం + గమంధమం సమరర్పయామ మూలమం + ప న వదళమం సమరర్పయామ మూలమం + తామంబూలమం సమరర్పయామ మూలమం + నీరజనమం సమరర్పయామ మూలమం సమరర్పయామ 16.నమస అని 10 సర క పూజమంచ. ఏతత్ పజ ఫలమం సరస్వమం శ ద లకర సమత శ త శ త పతాళద సిద త వల త మహాగణపతాళరర్పనమసుక | క భశ దేవతాన మమ హమృదయ కమలే పనరవహయమ || ప త దకణ నమసస్కరన మూలమం + సరస్వ పూజమం సమరర్పయామ బల హరణమం దనిని ప న రతల విడచపట ట .త.త. 7.పూ.త. + .త.త.పా. దకణమం  4. ఉతకర మూలమం + కభేర + శ త .పూ. మూలమం + యఙ ఙ న్నపవీతమం సమరర్పయామ 8. మూలమం + ఆచమనియమం సమరర్పయామ 13.నమస 9.నమస ఇమంద త ద లకపాలకలన వార వార సస్వదకస్కలయమందు పూజమంచాల 1.పా.నమస మూలమం + నిఋత + శ త .పా. మూలమం + సన్ననమం సమరర్పయామ 14. మూలమం + దీపమం సమరర్పయామ 4.త. మూలమం + పాదళమం సమరర్పయామ మూలమం + ధూపమం సమరర్పయామ 11.నమస మూలమం + వరణ + శ త . మరలా మహా గణపతని మూల మమంత త మం + శ త మహాగణపత + శ త . 3. ప న ఋత  మూలమం + చాముమండా + శ త .త.పూ. తురర్ప  2.పూ.3.పూ.పా. ఆగన్నయమం  3.త.పూ.పూ. వాయవళమం  మూలమం + ఇమంద త + శ త .పూ. ఈశనళమం మూలమం + ఈశన + శ త . 16 ఉపచారముల: 1.పా. మూలమం + ఆసనమం సమరర్పయామ 9.మూడ సర త మంత నివదన చేసి.నమస మూలమం + మహాలకర + శ త .నమస మూలమం + అగన్న + శ త . 6.కళళ చతుల కడకోస్కవాల. 2.త.