You are on page 1of 12

2012-2013

DRVENE
KONSTRUKCIJE
FTN Novi Sad
DEPARTMAN ZA GRAĐEVINARSTVO
I GEODEZIJU
VII sem. 3+2 5 ESPB
dr Tatjana Kočetov Mišulić

Plan i program predmeta
1.

2.

3.
4.
5.

Upoznavanje sa drvetom kao materijalom građevinskih
konstrukcija - Istorijski razvoj, tehnologija drveta, elementi
građe; osnovne vrste građevinskog drveta
Opšti principi projektovanja drvenih konstrukcija - upoznavanje
sa osnovnim svojstvima drveta merodavnim za nosivost i
stabilnost drvenih konstrukcija
Spojna sredstva u drvenim konstrukcijama
Proračun nosivosti, stabilnosti i upotrebljivosti elemenata u
drv. konstrukcijama prema dozv. naponima
Veze i nastavci kod konstrukcija od monolitnog drveta tesarske veze i nastavci, oslonci...

Plan i program predmeta
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Krovne konstrukcije - krovni pokrivač, letve, oplata, rogovi,
rožnjače, - proračun, detalji
Rešetkasti drveni nosači, veze, proračun, detalji
Klasični drveni krovovi - osnovne vrste jednovodnih, dvovodnih i
četvorovodnih krovova, proračun, detalji
Prefabrikovani elementi i konstrukcije na bazi drveta - Nosači od
drveta i ploča, montažne drvene kuće, zidni paneli, rešetke
Lamelirano lepljeno drvo - tehnologija proizvodnje, lepkopvi, detalji
Lamelirano lepljeno drvo - proračun i dimenzionisanje nosača
Veze i nastavci kod konstrukcija od lemeliranog lepljenog drveta
Prostorna stabilnost objekata sa nosećom konstrukcijom od
monolitnog ili lameliranog lepljenog drveta

Literatura
1. B. Zakić: Uvod u mehaniku drveta, IMS Beograd & Fakultet tehničkih nauka Novi Sad,
Beograd, 1985., 372 str.
2. M.Gojković, D. Stojić: Drvene konstrukcije, Građevinski fakultet & Grosknjiga, Beograd,
1996., 647 str.
3. M. Gojković et al.: Drvene konstrukcije - rešeni primeri iz teorije i prakse, Zbirka
zadataka, Građevinski fakultet Beograd, Beograd, 2001., 678 str
4. Zbirka jugoslovenskih pravilnika i standarda za građevinske konstrukcije: Drvene
konstrukcije - knjiga 4; Beograd, 1995., 687 str.
5. Evrokod 5: Proračun drvenih konstrukcija, deo 1., Građevinski fakulteti u Beogradu,
2009., 200 str.
6. S.Ilić: Klasični drveni krovovi; Građevinska knjiga, Beograd, 1989., 542 str.
7. B.Zakić: Mehanika drveta; Srpska akademija nauka i umetnosti, Bgrad, 1999., 547 str.
8. V.Kujundžić: Savremene drvene konstrukcije, Građevinska knjiga, Bgd, 1989., 301 str.
9. M.Muravljov, B.Stevanovic: Zidane i drvene konstrukcije zgrada, GF Bgd., Bgd, 260 str.
10. B.D.Zakic, T.Kočetov Mišulić: Montažne drvene kuće u svetu i kod nas, GF Priština,
1998., 105 str.
11. M.Gojković: Drvene konstrukcije – Oplate i skele; Naučna knjiga, Beograd, 1988., 372
str.
12. M.Gojković, B.Stevanović: Drveni mostovi, Naučna knjiga, Beograd, 1985., 327 str.

Obaveze i način polaganja ispita
• Redovno pohađanje nastave i vežbi (uslov za potis).
• Urađena, odbranjena i ocenjena dva predmetna zadatka – projekta
konstrukcije od MD i LLD (uslov za potis).
• Dva kolokvijuma - testa iz MD i LLD – teorijskog tipa. Uslov za
pozitivnu ocenu - više od 55% poena
Zamenjuju usmeni deo ispita i sprovode kontrolu kvaliteta praćenja
nastave. Važe do kraja tekuće školske godine, tj. zaključno sa
oktobarskim ispitnim rokom.
• Studenti koji ispit budu polagali u narednoj školskoj godini, imaju
klasičan usmeni ispit nakon polaganja pismenog dela ispita.
• Pismeni ispit se održava u predviđenim ispitnim rokovima sa
zadacima iz MD i LLD
• Usmeni ispit – za konačno formiranje ocene i/ili umesto
kolokvijuma
• Ocena se formira na osnovu poena -ocena iz grafičkih radova,
pismenog dela ispita i kolokvijuma (usmenog dela – teorijskog
dela) Student iz svakog vida provere znanja mora da zadovolji prag
od 55% (Pravilnik FTN).
• GR1x0,15 + GR2x0,15 + K1x0,10 + K2x0,10 + PIx0,4 + UIx0,10
= ukupna ocena

Dodatne mogućnosti
• Skupljanje dodatnih poena kroz prezentacije na
vežbama,
• Posebna zainteresovanost za neku oblast –
seminarski rad,
• Izrada studentskih temata – konkurs na
univerzitetu,
• Saradnja sa kolegama sa arhitekture,
• Itd...,
• Ali, teme moraju biti zanimljive i svrsishodne !!!!
• Na časovima će se prikazati zanimljivi radovi
studenata prethodnih generacija.

Način izvođenja nastave
• Nastava je koncipirana u 12-14 nastavnih jedinica prema radnom
kalendaru i planu i programu Građevinskog odseka FTN Novi Sad
• Sva predavanja su u formatu ppt. prezentacija i dostavljaju se
studentima u vidu CD ili preko sajta, uz lozinku
• Kao podloga za izradu ppt prezentacija korišćena su predavanja
Prof. Dr Boška Stevanovića, GF Beograd, kao i ostala navedena
literatura
• Nastava iz Drvenih konstrukcija je harmonizovana 2003. pod
okriljem DAAD fondacije na svim Univerzitetima SEE.
• Na sajtu Departmana biće date veze (linkovi) sa drugim
Univerzitetima, da bi studenti imali uvid da je materija koja se
obradjuje usklađena sa Univerzitetima u Evropi i svetu, kao i sa
zahtevima koji se postavljaju pred studente tih univerziteta.

Radni
kalendar
2012/13
• 13 radnih nedelja za predavanja, 12 za vežbe.
• Testovi: na časovima (1h), ne u kolokvijalnoj nedelji, nakon
završene celine iz MD i na kraju semestra, nakon završene
celine iz LLD
• Rokovi za predaju grafičkih radova – prema dogovoru, ali do
kraja semestra – PREDAJA, OCENA I ODBRANA.
• Potpisi za overu semestra: 18.01.2013.
• Konsultacije se održavaju redovno i ohrabruje se dolazak. Ne
podrazumevaju “privatne časove” i učenje zajedno sa
studentima, ali se veruje da su od pomoći u razrešavanju
problema i dilema.
• Termini konsultacija? Vaš izbor i dogovor!!!

Bachelor rad
• Iz predmeta Drvene konstrukcije, koji je stručno-aplikativan, studenti
mogu raditi Bachelor rad (hala, sintezni objekat, ....).
• Neki od već uradjenih radova mogu biti, prema želji studenata,
prezentovani na časovima nastave.
• Ukoliko postoji interesovanje, mogu se angažovati kolege iz privrede,
radi prezentacije komercijalnih objekata.....

Master rad
• Iz predmeta Specijalne drvene konstrukcije, koji je izborni na V
godini, studenti mogu raditi Master rad (objekat složene
geometrijske strukture, drvene kuće i zgrade, inovativne drvene
konstrukcije, drveni mostovi, ....).
• Kroz predmet se obrađuju savremene drvne tehnologije i aspekti
modernog energetski efikasnog konstrukterstva u drvetu prema EU
normama, a kroz predviđeni seminarski rad na predmetu se
obrađuje tema koja postaje sastavni deo master rada.

Mogućnosti za
zainteresovane studente
• Profesor na predmetu član je komisija za standarde
pri ISS i učestvuje u radu donošenja SRPS standarda i
usaglašavanja sa standardima EU.
• Takodje, član je Upravnog odbora BSC centra, gde
radi na implementaciji EU infrastrukture kvaliteta u
naše zakonodavstvo.
• Saradnik Agencije za drvo RS, kao i austrijskog
koncerna ProHolz. Česte posete relevantnim
institucijama u Austriji.
• Zainteresovani studenti svojim kvalitetnim
zalaganjem mogu biti uključeni u ove delatnosti.
• Saradnja sa Arhitektonskim odsekom FTNa!!!

Studentska praksa i dnevnik
• Predmetni nastavnik je overivač prakse za osnovne
akademske i master studije za modul “konstrukcije”.
• Dnevnik prakse se pregleda i kandidatu se
postavljaju pitanja radi provere da li je praksu zaista
obavio.
• Pored formalnog zadatog tepmlate-a, očekuje se na
početku dnevnika kratak opis - uvid u delatnost
firme, broj gradilišta, vrste objekata, prethodno
završene radove, opis radova na kojima je
učestvovao student, kao i zaključak – lično vidjenje
studenta o efektima prakse na njegovo
upotpunjavanje obrazovnog profila za koji se školuje.
• Ne toleriše se vulgarno prepisivanje dnevnika
prakse!!!!

Ocene nisu merila
apsolutnog znanja.
Pokazuju relativni odnos
meñu pojedincima u istoj
grupi (ovde FTN GO), a
prema usvojenim
kriterijumima.
Želim Vam uspešno
savladavanje gradiva kao
preduslova vašeg
obrazovanja u sferi
gradjevinarstva, što je
samo potreban uslov u
razvoju vaše karijere!!!!
Pravilnik ocenjivanja FTN
Odnos poena i
opis nivoa znanja