You are on page 1of 1

 

 

02//02/2015 
Α
Αρ.Πρωτ. RC2
26020215 

ΠΡΟΣ :  Δ
ΔΟΠΑΠ ΡΑΦ
ΦΗΝΑΣ‐ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
Δ
Δ/ντή κ. Βασ
σίλη Σπαντο
ούρο 
Θέμα :  Γνωστοποίησ
ση απόφαση
ης διακοπής  σύμβασης π
παραχώρηση
ης 
 
αντούρο, 
Κύριε Σπα
Από  πέρυ
υσι  που  η  ετταιρεία  μας  ανέλαβε 
α
τη  δ ιαχείριση  καιι  λειτουργία  της  Αρετούσαας,  αναγκασττήκαμε  να 
προβούμ
με  σε  πολλαπ
πλές  εργασίες  αναβάθμισσης  του  εσωττερικού  και  εξωτερικού  χχώρου,  κάτι  το  οποίο 
αναγνωρίστηκε  από  όλους  όσους  επισκέφτη καν  την  Αρεετούσα.  Από  πλευράς  μαας,  λειτουργούμε  την 
ση  φροντίζονντας  για  την  υψηλή 
υ
ποιότηητα  τόσο  τωνν  υπηρεσιών,,  όσο  και  τουυ  χώρου,  λαμ
μβάνοντας 
επιχείρησ
μέριμνα  ώστε να τηρο
ούνται όλοι οι κανόνες υγιιεινής και ασφ
φάλειας, καθώς και ασφάλ
άλισης του προσωπικού 
ν έχουμε  αφήσει 
α
οικονοομικές  εκκρεμότητες  απένναντι  στον  ΔΔΟΠΑΠ,  το  Δή
ήμο,  τους 
και  χωρίίς  ουδέποτε  να 
προμηθευτές ή το προ
οσωπικό μας. 
Κατά  τη  χειμερινή  πεερίοδο  η  μειιωμένη  κίνησση,  λόγω  της  θέσης  του  χώρου  (σε  έέρημη  τοποθεεσία  στην 
ας οδήγησε σττην απόφαση  να λειτουργεεί η επιχείρησ
ση από 01/01//2015 έως 01/05/2015, 
Καλλιτεχννούπολη), μα
μόνον Πα
αρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ώστε ννα είναι οικοννομικά βιώσιμ
μη. Σημειώνουυμε δε ότι η επιχείρηση 
αυτή  τηνν  στιγμή  παρουσιάζει  ζημίία  και  είναι  πρακτικώς  αδ
δύνατο  να  κα
αταφέρουμε  να  την  συντη
ηρήσουμε 
λειτουργώ
Δευτέρα έως  και Πέμπτη.
ώντας την τις ημέρες από Δ
Η έγγραφ
φη και αυστηρού ύφους επ
πιστολή σας α
αρ.πρωτ 30/2
21.01.15 «Πρό
όσκληση – Δήήλωση ‐ Συμμό
όρφωση», 
θεωρήθη
ηκε  ως  ουσιώδης  περιο
οριστικής  φύ
ύσης  παρέμβ
βαση  στην  άσκηση 
ά
της  επιχειρηματτικής  μας 
δραστηριιότητας. Δυσττυχώς ο Πρόεδρος του ΔΟΠ
ΠΑΠ που τοπο
οθετήθηκε πρ
ρόσφατα από  τη νέα Δημοττική Αρχή, 
δεν έλαβ
βε υπόψη του  ούτε τις πραγματικές οικοονομικές συνθ
θήκες, ούτε τη
η γραμμή τηςς νέας Δημοτικής Αρχής 
βιωσιμότητας των επιχειρή σεων εστίαση
ης, ούτε το οικονομικό όφεελος που έχειι ο ΔΟΠΑΠ 
για διευκκόλυνση της β
από  τα  μ
μισθώματα  πο
ου  καταβάλλο
ουμε,  ούτε,  α
αν  και  κάτοικο
ος  της  περιοχχής,  την  μεγάάλη  ανάγκη  να
α  υπάρχει 
ένας όμο
ορφος χώρος σ
συναντήσεων και εστίασηςς στην Καλλιτεεχνούπολη. 
Από πλευ
υράς μας και λλαμβάνοντας υπόψη τη θέέληση του Προ
οέδρου του Ο
Ομίλου μας κ.  Ανδρέα Βασιλλόπουλου 
να  μην  υ
υπάρχουν  πρ
ροστριβές  μετταξύ  επιχείρηησης  και  Δήμου,  δεν  μέννει  καμία  άλλλη  διέξοδος  παρά  να 
συμφωνή
ήσουμε με τηνν τελευταία π
παράγραφο τηης επιστολής σας που αναφ
φέρει ότι «εάάν συνεχιστεί η εν λόγω 
κατάστασ
ση θα προχωρ
ρήσουμε σε άμεση καταγγεελία της μεταξξύ μας σύμβα
ασης».  
Για να μη
ην σας αναγκά
άσουμε όμως να προβείτε  σε μία τόσο εεχθρική πράξη
η, σας γνωστοοποιούμε την απόφασή 
μας  να  α
αποχωρήσουμε  οικειοθελλώς.  Παρακαλλώ  να  γνωρίίζετε  ότι  από
ό  σήμερα  022.02.2015  ο  χώρος 
χ
θα 
παραμείννει κλειστός κκαι οριστικά θα παραδοθεί  πίσω στον ΔΟ
ΟΠΑΠ στις 15.02.2015. 
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασίία. 
 
Με εκτίμηση, 

 

για την ετταιρία 
Μελιδώννη Ελένη 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠ
ΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝ∆ΡΕΑ ΒΑΣ ΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (www.avmap.gr)

 

Σελ. 1 / 1