You are on page 1of 95

ORDIN nr. M.

28 din 11 martie 2009
pentru aprobarea Regulamentului instrucţiei de front
EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2009
Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) şi o) din Legea nr. 346/2006 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările
ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
ART. 1
Se aprobă Regulamentul instrucţiei de front, prevăzut în anexa*) care face parte
integrantă din prezentul ordin.
________
*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis în
afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al
Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
ART. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă "R.G.-5, Regulamentul
instrucţiei de front", aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr.
M.178/2001**), modificat şi completat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr.
M.132/2004**).
________
**) Ordinele ministrului apărării naţionale nr. M.178/2001 şi M.132/2004 nu au fost
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect
reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.
ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul apărării naţionale,
Viorel Oancea,
secretar de stat
Bucureşti, 11 martie 2009.
Nr. M.28.
ANEXA

1

Regulamentul instrucţiei de front
CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Instrucţia de front este o disciplină din cadrul instrucţiei militare generale, care are
ca scop însuşirea de către militari a poziţiilor şi mişcărilor specifice desfăşurării
activităţilor şi acţiunilor militare, precum şi formarea deprinderilor necesare executării
lor.
(2) Obiectivele instrucţiei de front sunt:
a) formarea deprinderilor de luptă de bază;
b) uniformizarea executării mişcărilor;
c) realizarea coeziunii subunităţilor şi unităţilor militare;
d) mărirea rezistenţei la eforturi fizice;
e) dezvoltarea spiritului de ordine şi disciplină;
f) formarea conduitei şi demnităţii ostăşeşti;
g) portul regulamentar al echipamentului militar;
h) acordarea corectă a semnelor exterioare de respect.
(3) Sensul unor termeni şi expresii utilizate în prezentul regulament este precizat în
anexa nr. 1.
ART. 2
(1) Instrucţia de front cuprinde: instrucţia de front a militarului şi instrucţia de front a
subunităţii/unităţii militare.
(2) Instrucţia de front se poate executa fără armă sau cu armă, pe jos sau pe mijloacele
de transport şi de luptă aflate în dotarea categoriilor de forţe ale armatei. Echipamentul
pentru instrucţie al militarilor şi modul de purtare a acestuia este prevăzut în anexa nr. 2.
ART. 3
(1) Pentru executarea instrucţiei de front, comandantul, are următoarele atribuţii
principale:
a) să precizeze scopul adunării, să indice data, ora, locul, modul de dispunere a
formaţiei, ţinuta, armamentul, tehnica şi materialele necesare;
b) să verifice prezenţa subordonaţilor, existenţa armamentului, a tehnicii şi a
materialelor indicate prin ordin, precum şi respectarea cu stricteţe a locului
militarilor/subunităţilor în formaţie;
c) să verifice dacă echipamentul corespunde taliei militarilor, are toate accesoriile, este
curat şi reparat, iar armamentul şi celelalte materiale sunt bine întreţinute şi
purtateaaşezate regulamentar şi să ia măsuri de remediere imediată a neajunsurilor
constatate;
d) să pretindă păstrarea disciplinei în formaţie, să transmită imediat ordinele,
comenzile şi semnalele primite/recepţionate şi să urmărească executarea lor întocmai de
către subordonaţi;
e) să asigure participarea tuturor militarilor, în mod egal, la instrucţie;
f) să verifice şi să ia măsuri pentru siguranţa deplasării militarilor/

2

subunităţilor/unităţilor militare pe jos, pe autovehicule sau pe alte mijloace de transport şi
de luptă;
g) să numească înlocuitor la comandă, atunci când nu conduce personal activităţile.
(2) Prin comandant, în sensul prevederilor prezentului regulament se înţelege şi "şef",
după caz.
ART. 4
Militarii, pe timpul executării instrucţiei de front, sunt obligaţi:
a) să poarte regulamentar echipamentul, armamentul şi materialele din dotare, iar
atunci când observă neajunsuri în echiparea celorlalţi militari, să-i ajute la înlăturarea lor;
b) să reţină şi să transmită ordinele şi comenzile/semnalele primite corect, clar, cu tăria
vocii corespunzătoare situaţiei;
c) să-şi cunoască locul în formaţie şi să-l ocupe, la comandă, în cel mai scurt timp şi în
ordine, să se alinieze şi să ia poziţia drepţi; pe timpul deplasării în formaţie pe jos să
păstreze alinierea, cadenţa, intervalul şi distanţa stabilite; să nu iasă din formaţie, să nu
coboare din mijloacele de transport fără aprobare;
d) să nu fumeze, să nu mănânce, să nu mestece gumă, să nu folosească mijloace video
sau audio portabile şi să nu vorbească fără aprobare în formaţie; să fie atent la ordinele şi
comenzile/semnalele comandantului şi să le execute energic şi precis, fără a-i stânjeni pe
ceilalţi militari;
e) să respecte măsurile de securitate şi sănătate în muncă şi protecţie a mediului;
f) să raporteze despre executarea ordinului persoanei de la care l-a primit.
ART. 5
(1) Conducerea subunităţilor/unităţilor militare pentru executarea mişcărilor/ poziţiilor
specifice instrucţiei de front se realizează prin comenzi şi semnale acustice sau optice; în
funcţie de situaţie, comenzile se pot transmite verbal, prin telefon, radio, semnale, sau
prin alte mijloace.
(2) Când subunitatea/unitatea militară se află în formaţia de adunare, locul
comandantului este în faţa formaţiei, la centrul acesteia, la distanţa de la care să poată
comanda şi observa modul de executare a comenzilor.
(3) În formaţiile de deplasare, comandanţii se dispun în faţa subunităţilor/unităţilor
militare pe care le comandă; în unele situaţii, pentru darea comenzilor pe timpul
deplasării şi pentru controlul executării lor, comandanţii pot ieşi din formaţie,
dispunându-se lateral, astfel încât să poată fi auziţi de toţi militarii din subordine.
ART. 6
(1) Comanda este un ordin al comandantului prin care se declanşează executarea unor
acţiuni/mişcări ale militarilor. Comanda trebuie să fie clară, scurtă şi precisă.
(2) Comanda este urmată de execuţia energică, imediată şi completă a acţiunii/mişcării.
(3) Este interzis ca la o subunitate, la aceeaşi activitate, să comande mai mulţi
comandanţi, indiferent de locul în care sunt dispuşi.
(4) Comanda are două părţi distincte: partea prevestitoare şi partea săvârşitoare; în
anumite situaţii, comanda poate fi numai săvârşitoare.
(5) Partea prevestitoare a comenzii indică mişcarea ce trebuie executată şi atenţionează
militarul/subunitatea/unitatea militară asupra momentului execuţiei mişcării.
(6) Partea săvârşitoare a comenzii indică momentul începerii execuţiei.
(7) În funcţie de structura comandată, se foloseşte termenul corespunzător: grupă,
pluton, companie, batalion, brigadă, divizie.

3

(8) În comanda "Soldat înainte - MARŞ!", partea prevestitoare "Soldat, înainte -" se
pronunţă cu voce tare, pe un ton ascendent, clar, puţin prelungit, pentru subunităţi, şi
prelungit, pentru unităţi, în raport cu mărimea formaţiei. După partea prevestitoare,
militarii aşteaptă cu atenţie partea săvârşitoare a comenzii. Când comanda se referă la un
militar anume sau numai la una dintre subunităţi, pentru a atrage atenţia militarilor, în
partea prevestitoare, comandantul precizează gradul şi numele militarului "Soldatul
Popescu, la stânga împre - JUR!" sau denumirea subunităţii: "Plutonul 3, la dreap - TA!"
(9) În comanda "Soldat, înainte - MARŞ!", partea săvârşitoare a comenzii "MARŞ!" se
pronunţă în continuarea părţii prevestitoare, după o scurtă pauză, pe un ton mai ridicat
faţă de ultima silabă din partea prevestitoare, scurt şi energic. Intervalul între partea
prevestitoare şi cea săvârşitoare trebuie să asigure timpul necesar pentru a se reacţiona
prompt la primirea comenzii.
(10) Pentru învăţarea poziţiilor/mişcărilor, militarii îşi pot comanda şi executa propriile
comenzi, fără a mai preciza gradul şi numele, de exemplu: "La stân - GA!".
(11) Poziţiile şi mişcările, fără sau cu armă, se pot învăţa executându-se descompus. În
acest caz, în comandă, partea săvârşitoare se înlocuieşte cu numere, de exemplu: "Soldat,
la dreapta: - UNU!; - DOI!".
(12) Pentru anularea unei comenzi, comandantul foloseşte expresia "La loc COMANDA!", iar militarii revin la poziţiaaactivitatea anterioară.
ART. 7
(1) Semnalele pentru conducere sunt prezentate în anexele nr. 3 şi 4. Dacă este necesar,
comandantul poate stabili şi alte semnale, pe care le aduce la cunoştinţa subordonaţilor.
(2) Semnalele acustice şi optice se stabilesc, pentru fiecare misiune/situaţie, de către
comandant.
(3) Când comenzile se transmit prin semnale, se dă, în prealabil, semnalul
"ATENŢIUNE!". La acest semnal, militarii încetează orice activitate, se întorc cu faţa
către comandant, iau poziţia drepţi şi aşteaptă comanda următoare.
(4) Pe câmpul de luptă, militarii transmit/recepţionează semnalele fără a deconspira
locul în care se găsesc.
(5) Semnalele pentru conducere, executate cu goarna, sunt prezentate în anexa nr. 5.
(6) Primirea comenzii prin semnal se confirmă prin executarea acesteia sau, după caz,
prin emiterea unui semnal de răspuns.
CAP. II
Instrucţia de front a militarului
SECŢIUNEA 1
Instrucţia de front fără armă
1. Poziţiile fără armă
ART. 8
(1) Poziţia "drepţi" este poziţia fundamentală a militarului. În această poziţie militarul
stă drept, cu greutatea corpului lăsată pe ambele picioare, cu genunchii întinşi, fără a fi
încordaţi, cu călcâiele lipite şi vârfurile încălţamintei pe linia frontului, depărtate la
lăţimea de o talpă; umerii sunt traşi în jos şi înapoi, pentru a aduce pieptul într-o poziţie
normală, fără să fie încordat sau rigid; bărbia este ridicată, iar privirea îndreptată înainte

4

la nivelul înălţimii proprii; braţele sunt întinse, cu coatele lipite de corp, iar palmele sunt
întinse, în prelungirea antebraţelor, cu degetele apropiate, având degetul mijlociu în
dreptul cusăturii laterale a pantalonilor (fig. nr. 1).
(2) Militarii iau poziţia drepţi:
a) la comanda "Soldat - DREPŢI!";
b) la comanda/semnalul "ATENŢIUNE!";
c) la comanda "Grupă în linie/coloană/careu/la autovehicul - ADUNAREA!";
Figura nr. 1
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 1 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din
01.04.2009, la pagina 6 (a se vedea imaginea asociată).
d) când sunt chemaţi sau se prezintă în faţa comandanţilor;
e) când se intonează Imnul de stat al României sau al altor state, la activităţi
festive/oficiale;
f) când trece Drapelul de luptă al unei unităţi militare;
g) pe timpul înălţării Drapelului naţional;
h) când sunt felicitaţi sau li se aduc mulţumiri verbale;
i) la sosirea unui comandant/superior în grad în încăperea/locul de dispunere în care se
găsesc, cu excepţia situaţiilor în care specificul activităţilor ce se desfăşoară nu permit
întreruperea acestora.
ART. 9
(1) Poziţia "pe loc repaus" se execută la comanda "Soldat, pe loc - REPAUS!". La
această comandă, militarul duce, printr-o mişcare energică, piciorul stâng lateral, prin
îndoirea genunchiului stâng şi lovirea solului cu toată talpa, la o depărtare egală cu
lăţimea umerilor, lăsând greutatea corpului pe ambele picioare. În acelaşi timp, braţele
sunt lăsate lejer pe lângă corp, cu degetele uşor îndoite spre interiorul palmelor - fig. nr.
2.
(2) În poziţia pe loc repaus, militarul poate să-şi aranjeze ţinuta, fără a părăsi formaţia.
ART. 10
(1) Poziţia "de voie" este o poziţie relaxată a corpului şi se execută individual sau la
comanda "Soldat - DE VOIE!".
(2) La primirea comenzii, militarul care este în poziţia drepţi execută aceleaşi mişcări
ca la poziţia pe loc repaus, cu deosebirea că braţele sunt duse energic la spate, uşor
îndoite din cot şi lipite de corp; mâna stângă se aşază în palma mâinii drepte, cu degetul
mare stâng încrucişat în jos peste degetul mare drept, celelalte degete rămânând relaxate
şi uşor îndoite spre interior - fig. nr. 3.
Figura nr. 2
Figura nr. 3
_____________

5

NOTĂ(CTCE)
Figurile nr. 2 şi 3 se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din
01.04.2009, la pagina 7 (a se vedea imaginea asociată).
(3) Militarul care este în poziţia pe loc repaus duce energic braţele la spate, rămânând
cu picioarele depărtate ca în poziţia anterioară.
(4) În poziţia de voie, militarul poate să-şi aranjeze ţinuta, fără a părăsi formaţia.
(5) Atât din poziţia pe loc repaus, cât şi din poziţia de voie, la comanda "Soldat DREPŢI!", militarul aduce energic piciorul stâng lângă cel drept, revenind la poziţia
ordonată.
2. Alinierea
ART. 11
(1) Alinierea este activitatea prin care militarii/subunităţile/unităţileaautovehiculele
militare se dispun, în ordine şi în timp scurt, în formaţie/dispozitiv.
(2) Se execută la comanda "Grupă - V-ALINIAŢI!"
(3) Când se stabileşte locul şi nu se precizează militarul/subunitateaaautovehiculul
bază/direcţional, alinierea se execută în ordinea stabilită prin statul de organizare.
(4) Alinierea se execută de front şi în adâncime.
ART. 12
Alinierea de front se realizează spre dreapta, prin dispunerea militarilor în linie, la
intervale normale; când nu se stabileşte, intervalul este de o lungime de braţ. Când
militarul stabilit bază este dispus în interiorul formaţiei, alinierea celorlalţi militari se
realizează spre dreapta şi spre stânga faţă de acesta, la intervale normale, potrivit locului
fiecăruia dintre ei, stabilit prin statul de organizare - fig. nr. 4.
ART. 13
Alinierea în adâncime se realizează prin dispunerea militarilor în coloană, pe unul sau
mai multe şiruri alăturate, la distanţe normale; când nu se stabileşte, intervalul este de o
lungime de braţ - fig. nr. 5.
Figura nr. 4
Figura nr. 5
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figurile nr. 4 şi 5 se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din
01.04.2009, la pagina 8 (a se vedea imaginea asociată).
ART. 14
Alinierea subunităţilor/unităţiloraautovehiculelor militare se realizează prin dispunerea
acestora la intervalele şi adâncimea stabilite prin prezentul regulament sau prin ordinul
comandantului care conduce activitatea.

6

3. Descoperirea şi acoperirea
ART. 15
(1) Descoperirea şi acoperirea se execută la comandă sau din proprie iniţiativă.
(2) Descoperirea şi acoperirea la comandă se execută atunci când militarii sunt în
formaţie, pentru desfăşurarea unor activităţi cum sunt: inspecţia, aranjarea după înălţime,
serviciul religios.
ART. 16
(1) Descoperirea se execută la comanda "Soldat, descope - RIŢI!". La primirea
comenzii, militarul ia poziţia drepţi, ridică cu mâna dreptă coifura de pe cap şi o duce în
cea stângă, apoi lasă mâinile pe lângă corp. Dacă este necesar şi situaţia permite, după
descoperire, militarul îşi aranjează frizura.
(2) Boneta/şapca de instrucţie/bereta se ţine cu emblema în faţă, cu degetul mare în
afară, celelalte degete fiind îndoite şi lipite de coapsă - fig. nr. 6.
Figura nr. 6
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 6 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din
01.04.2009, la pagina 9 (a se vedea imaginea asociată).
(3) Şapca/căciula/casca se ţine cu emblema în faţă, cu degetul mare în afară şi cu
partea interioară lipită de coapsă, celelalte degete fiind îndoite - fig. nr. 7.
Figura nr. 7
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 7 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din
01.04.2009, la pagina 9 (a se vedea imaginea asociată).
ART. 17
Acoperirea se execută la comanda "Soldat, acope - RIŢI!". La primirea comenzii,
militarul aşază coifura pe cap cu ambele mâini, apoi lasă mâinile în jos, rămânând în
poziţia drepţi.
ART. 18
(1) Descoperireaaacoperirea din proprie iniţiativă se execută când militarul este în
afara formaţiei, de regulă: la intrarea/ieşirea în/din încăpere; din mers fără oprire, la
trecerea unei procesiuni funerare, neînsoţită de trupe; în lăcaşele de cult sau la activităţi
cu caracter religios. Mişcările pe care le execută militarul şi poziţia în care ţine coifura
sunt aceleaşi ca atunci când activitatea se execută la comandă.
(2) Militarul se poate deplasa individual, în incinta cazărmii, descoperit, cu
boneta/şapca de instrucţie/bereta sub epoletul stâng; în această situaţie, militarul salută
descoperit.

7

4. Deplasarea militarilor
ART. 19
(1) Deplasarea militarilor se poate executa: în pas normal, pas de defilare, pas alergător
şi în fugă.
(2) În incinta cazărmii, deplasarea se execută, de regulă, în pas normal.
ART. 20
(1) Pasul normal se execută când militarul se deplasează izolat sau în formaţie.
Lungimea pasului normal este de 60 - 70 cm, iar cadenţa este de 100 - 110 paşi pe minut.
Pasul normal, la deplasarea în formaţie, se poate executa fără cadenţă la comanda "Fără
cadenţă MARŞ!", în special pe porţiuni accidentate sau când este nevoie.
(2) Pasul normal se execută la comanda "Soldat, înainte - MARŞ!". La primirea
comenzii, militarul începe deplasarea de pe loc cu piciorul stâng. Pe timpul deplasării,
militarul ţine capul drept, cu bărbia ridicată puţin şi privirea îndreptată înainte la nivelul
înălţimii proprii, aliniat de front şi în adâncime, când este în formaţie, iar mâinile le mişcă
normal pe lângă corp - fig. nr. 8.
Figura nr. 8
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 8 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din
01.04.2009, la pagina 10 (a se vedea imaginea asociată).
(3) Dacă este necesar, în comandă se indică şi direcţia "Soldat, direcţia ..., - MARŞ!".
În această situaţie, militarul începe deplasarea executând trei paşi de mers normal în
direcţia în care era orientat iniţial, după care se îndreaptă în direcţia precizată în comandă.
(4) Schimbarea direcţiei pe timpul deplasării se execută la comanda "Soldat, ocolire la
dreapta/stânga/stânga împrejur - MARŞ!".
ART. 21
Deplasarea militarului lateral, de pe loc, se execută la comanda "Soldat, ... - se indică
numărul - paşi lateral spre dreapta/stânga - MARŞ!". După partea prevestitoare a
comenzii, militarul întoarce energic capul spre direcţia de deplasare, iar după partea
săvârşitoare, execută lateral stânga/dreapta numărul de paşi stabilit, fără a mişca braţele
pe lângă corp şi ia poziţia drepţi.
ART. 22
(1) Deplasarea militarului înainte/înapoi, de pe loc, cu un număr de paşi, se execută la
comanda "Soldat, ... - se indică numărul - paşi înainte/înapoi - MARŞ!". De regulă, la
deplasarea înainte, numărul de paşi stabilit prin comandă este impar.
(2) Deplasarea înainte şi deplasarea înapoi se execută începând cu piciorul stâng, în pas
normal. Pe timpul deplasării înapoi, braţele nu se mişcă pe lângă corp.
ART. 23
(1) Pasul de defilare se execută numai cu formaţia pe timpul prezentării onorului din
mişcare. Lungimea pasului este de 50-60 cm, iar cadenţa este de 118-120 paşi pe minut.
(2) Pasul de defilare se execută la comanda "Grupă/pluton ..., pas de defilare înainte MARŞ!", sau "Grupă/pluton ..., pas de defilare - MARŞ!".
(3) După partea prevestitoare a comenzii, militarii strâng pumnii ambelor braţe şi

8

înclină uşor corpul către înainte; după partea săvârşitoare a comenzii, militarii încep
deplasarea cu piciorul stâng, cu îndoirea genunchiului, păşind către înainte; concomitent
cu mişcarea piciorului stâng, braţul drept, cu pumnul strâns, se duce către înainte, până la
înălţimea umărului, cu podul palmei orientat către sol, iar braţul stâng întins, cu cotul lipit
de corp, având pumnul strâns, în prelungirea antebraţului, se ţine fix pe lângă corp; o dată
cu mişcarea piciorului drept către înainte şi punerea sa pe sol, braţul drept se plimbă pe
lângă corp către înapoi, atât cât permite încheietura umărului.
(4) Pe timpul deplasării în pas de defilare, militarul ţine corpul puţin înclinat în faţă,
capul drept, cu bărbia ridicată şi privirea spre înainte, la nivelul înălţimii proprii,
menţinând alinierea de front şi în adâncime.
(5) Revenirea de la pasul de defilare la pasul normal se execută la comanda "Grupă,
pas normal - MARŞ!". După partea săvârşitoare a comenzii, care se dă odată cu punerea
piciorului stâng pe sol, se mai execută un pas de defilare cu piciorul drept şi, începând cu
piciorul stâng, se continuă deplasarea în pas normal.
ART. 24
(1) Pasul alergător se execută pentru deplasarea rapidă a militarului sau a
subunităţii/unităţii militare. Lungimea pasului este de 70-80 cm, iar cadenţa este de 170180 paşi pe minut.
(2) Pasul alergător se execută la comanda "Soldat, pas alergător - MARŞ!". Dacă este
necesar, se indică şi direcţia de deplasare "Soldat, direcţia ..., pas alergător - MARŞ!".
(3) Când deplasarea în pas alergător începe de pe loc, după partea prevestitoare a
comenzii, militarul îndoaie braţele astfel încât să formeze cu antebraţele un unghi drept;
coatele sunt apropiate de corp şi pumnii uşor strânşi - fig. nr. 9. După partea săvârşitoare
a comenzii, militarul începe deplasarea în pas alergător cu piciorul stâng, mişcând natural
pe lângă corp braţele îndoite.
Figura nr. 9
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 9 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din
01.04.2009, la pagina 12 (a se vedea imaginea asociată).
(4) Deplasarea în pas alergător cu formaţia se execută în cadenţă.
(5) Trecerea la executarea pasului alergător pe timpul deplasării în pas normal se
execută la comanda "Soldat, pas alergător - MARŞ!". După partea prevestitoare a
comenzii, militarul îndoaie braţele ca la deplasarea în pas alergător de pe loc, iar după
partea săvârşitoare, care se dă odată cu punerea piciorului stâng pe sol, mai execută un
pas normal cu piciorul drept şi apoi trece la executarea deplasării în pas alergător,
începând cu piciorul stâng.
(6) Pentru reluarea pasului normal se comandă "Soldat, pas normal - MARŞ!". După
partea săvârşitoare a comenzii, care se dă odată cu punerea piciorului stâng pe sol,
militarul mai execută un pas în alergare, iar la al doilea, reia pasul normal, începând cu
piciorul stâng.
ART. 25
(1) Fuga se execută pentru deplasarea foarte rapidă a militarilor pe timpul adunării

9

acestora în formaţie, ruperii rândurilor formaţiei, constituirii dispozitivului şi pe timpul
executării salturilor. Lungimea pasului este aceeaşi ca la pasul alergător, iar cadenţa este
de peste 270 paşi pe minut.
(2) Fuga se execută la comanda "Soldat, înainte/înapoi, spre dreapta/stânga/până la ...,
fuga - MARŞ!" .
(3) După partea prevestitoare a comenzii, militarul execută aceleaşi mişcări ca la pasul
alergător, iar după partea săvârşitoare, acesta se întoarce mai întâi în direcţia indicată şi
apoi execută deplasarea în fugă, fără cadenţă.
ART. 26
Schimbarea vitezei de deplasare se execută la comanda "Cadenţa mai repede MARŞ!", "Cadenţa mai rară - MARŞ!", "Cadenţa normală - MARŞ!". După darea
comenzii, pentru uniformizarea vitezei de deplasare, comandantul numără cu voce tare,
de două ori, câte patru timpi: unu, doi, trei, patru.
ART. 27
(1) Intrarea în cadenţă a subunităţii/unităţii militare se execută prin numărarea de către
comandant, cu voce tare, de cel puţin două ori, a câte patru timpi: unu, doi, trei, patru.
(2) Schimbarea piciorului de deplasare se execută pentru intrarea în cadenţa subunităţii
la comanda "Soldat, schimbaţi piciorul - MARŞ!". La această comandă, militarul mai
face un pas înainte, alăturând energic piciorul din urmă lângă cel dinainte, cu care apoi
continuă deplasarea, printr-o săritură scurtă. Dacă este nevoie, schimbarea piciorului în
formaţia de deplasare se poate face şi individual, fără comandă.
ART. 28
(1) Pasul pe loc se execută pentru menţinerea cadenţei pe timpul constituirii
formaţiei/dispozitivului la comanda "Soldat, pe loc/pe loc pas alergător - MARŞ!". După
partea săvârşitoare a comenzii, militarul începe mişcarea cu piciorul stâng în ritmul
pasului normal/pasului alergător, ridicând genunchiul astfel încât coapsa să formeze un
unghi drept cu trunchiul; vârful încălţămintei se menţine orientat în jos şi atinge primul
solul, iar braţele se mişcă pe lângă corp ca la pasul normal/pasul alergător.
(2) La comanda "Soldat, înainte/înainte pas alergător - MARŞ!" care se dă odată cu
punerea piciorului stâng pe sol, militarul mai execută un pas normal/pas alergător pe loc
cu piciorul drept şi, începând cu piciorul stâng, trece la executarea deplasării în ritmul
ordonat.
5. Întoarcerile de pe loc
ART. 29
Întoarcerile de pe loc se execută din poziţia drepţi şi pot fi: la dreapta/stânga, jumătate
la dreapta/stânga şi la stânga împrejur.
ART. 30
Întoarcerea la dreapta/jumătate la dreapta se execută la comanda "Soldat, la dreap TA/jumătate la dreap - TA!", în doi timpi, astfel:
a) Timpul unu - militarul se întoarce spre dreapta la 90/45 de grade pe călcâiul
piciorului drept şi pe vârful piciorului stâng; lasă greutatea corpului pe piciorul drept,
menţinând în acelaşi timp genunchiul piciorului stâng întins, cu călcâiul ridicat de pe sol;
umerii sunt traşi înapoi, braţele întinse pe lângă corp, bărbia puţin ridicată, iar privirea
este îndreptată înainte, la nivelul înălţimii proprii - fig. nr. 10 a;
b) Timpul doi - militarul aduce piciorul stâng lângă cel drept şi rămâne în poziţia drepţi

10

- fig. nr. 10 b.
Figura nr. 10 a, b
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figurile nr. 10 a şi b se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis,
din 01.04.2009, la pagina 13 (a se vedea imaginea asociată).
ART. 31
Întoarcerea la stânga/jumătate la stânga se execută la comanda "Soldat, la stân GA/jumătate la stân - GA!", în doi timpi, astfel:
a) Timpul unu - militarul se întoarce spre stânga la 90/45 de grade pe călcâiul
piciorului stâng şi pe vârful piciorului drept; lasă greutatea corpului pe piciorul stâng,
menţinând în acelaşi timp genunchiul piciorului drept întins, cu călcâiul ridicat de pe sol;
umerii sunt traşi înapoi, braţele întinse pe lângă corp, bărbia puţin ridicată, iar privirea
este îndreptată înainte, la nivelul înălţimii proprii - fig. nr. 11 a;
b) Timpul doi - militarul aduce piciorul drept lângă cel stâng şi rămâne în poziţia drepţi
- fig. nr. 11 b.
Figura nr. 11 a, b
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figurile nr. 11 a şi b se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis,
din 01.04.2009, la pagina 14 (a se vedea imaginea asociată).
ART. 32
Întoarcerea la stânga împrejur se execută la comanda "Soldat, la stânga împre - JUR!",
în doi timpi, astfel:
a) Timpul unu - militarul se întoarce la 180 de grade pe călcâiul piciorului stâng şi pe
vârful piciorului drept; lasă greutatea corpului pe piciorul stâng, menţinând în acelaşi
timp genunchiul piciorului drept întins, cu călcâiul ridicat de pe sol; umerii sunt traşi
înapoi, braţele întinse pe lângă corp, bărbia puţin ridicată, iar privirea este îndreptată
înainte, la nivelul înălţimii proprii - fig. nr. 12 a;
b) Timpul doi - militarul aduce piciorul drept lângă cel stâng şi rămâne în poziţia drepţi
- fig. nr. 12 b.
Figura nr. 12 a, b
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figurile nr. 12 a şi b se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis,
din 01.04.2009, la pagina 15 (a se vedea imaginea asociată).

11

6. Oprirea
ART. 33
(1) Oprirea se execută la comanda "Soldat - STAI!".
(2) După partea prevestitoare a comenzii, militarul continuă deplasarea în pas normal,
iar după partea săvârşitoare, care se dă odată cu punerea piciorului drept pe sol, acesta
mai execută un pas normal cu piciorul stâng şi aduce energic piciorul drept lângă cel
stâng, oprindu-se în poziţia drepţi.
(3) Pentru oprirea din pas de defilare a subunităţii/unităţii militare, după partea
prevestitoare a comenzii, aceasta continuă pasul de defilare, iar după partea săvârşitoare a
comenzii, care se dă o dată cu punerea piciorului drept pe sol, militarii mai execută un
pas de defilare cu piciorul stâng, apoi duc energic piciorul drept lângă cel stâng şi se
opresc în poziţia drepţi.
(4) Pentru oprirea din pas alergător, după partea prevestitoare a comenzii, militarul
continuă executarea pasului alergător, lovind cu tărie solul, iar după partea săvârşitoare,
care se dă odată cu punerea piciorului stâng pe sol, mai execută un pas înainte cu piciorul
drept, un pas înainte cu piciorul stâng şi se opreşte în poziţia drepţi, aducând piciorul
drept lângă cel stâng.
(5) Pentru oprirea din fugă, dacă în comandă s-a indicat locul până la care militarul
trebuie să execute mişcarea, acesta se deplasează în viteza cea mai mare până la locul
stabilit, se opreşte, se întoarce cu faţa către comandant şi rămâne în poziţia drepţi.
(6) Pe timpul deplasării în fugă, la comanda "ATENŢIUNE!"/semnalul "STAI!",
militarul se opreşte, orientat cu faţa în direcţia de deplasare, se întoarce spre comandant şi
rămâne în poziţia drepţi.
(7) Dacă se constituie o formaţie, la comanda "Grupă, la ... - se precizează locul -, front
... - se precizează un reper spre care militarii se dispun cu faţa - ADUNAREA!", militarii
se deplasează în fugă până la locul precizat prin comandă, îşi ocupă locul în formaţie, se
aliniază şi rămân în poziţia drepţi.
7. Salutul militar, prezentarea onorului de pe loc şi din mişcare
ART. 34
Salutul militar este semnul de respect pe care militarii sunt obligaţi să îl acorde unii
faţă de alţii, de pe loc sau din mişcare, atunci când se întâlnesc în diferite situaţii.
ART. 35
(1) Salutul militar de pe loc se execută individual, din proprie iniţiativă, la activităţi
festive/oficiale, când se intonează Imnul de stat al României şi imnurile altor state, la
trecerea Drapelului de luptă, la darea raportului, la prezentarea în faţa superiorului, la
apropierea şi pe timpul trecerii unui superior - în continuare se va folosi termenul de
superior pentru toţi comandanţii sau militarii mai mari în grad care vin în contact cu
militarii aflaţi în curs de desfăşurare a unei activităţi - sau ca răspuns la salutul executat
de un militar egal în grad sau mai mic şi pe timpul trecerii unei procesiuni funerare
însoţită de trupe.
(2) Militarii pot saluta acoperiţi sau descoperiţi.
(3) Când este cu capul acoperit, la apropierea superiorului/Drapelului de
luptă/procesiunii funerare la 6 - 7 paşi, militarul se întoarce cu faţa către acesta şi ia
poziţia drepţi; duce energic mâna dreptă la coifură cu palma întinsă în prelungirea

12

antebraţului şi cu degetele apropiate între ele, atingând cu degetul mijlociu partea de jos a
coifurii în dreptul tâmplei - la capelă şi şapcă - la împreunarea cozorocului cu calota - şi
urmăreşte cu privirea superiorul/Drapelul de luptă/procesiunea funerară, întorcând capul
fără a depăşi un unghi de 45 de grade; cotul mâinii drepte este orientat jumătate la dreapta
- fig. nr. 13. Mâna dreptă urmează mişcarea capului, iar mâna stângă se ţine ca la poziţia
drepţi. După trecerea superiorului/Drapelului de luptă/procesiunii funerare la 2 - 3 paşi,
militarul lasă mâna dreptă în jos, pe lângă corp şi continuă activitatea anterioară.
Figura nr. 13
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 13 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din
01.04.2009, la pagina 16 (a se vedea imaginea asociată).
(4) Când este cu capul descoperit, militarul salută în aceleaşi situaţii ca atunci când
este acoperit, prin ducerea energică a mâinii drepte în dreptul tâmplei, cu palma întinsă în
prelungirea antebraţului şi cu degetele apropiate între ele, atingând partea de sus a
tâmplei cu degetul mijlociu; cotul mâinii drepte este orientat jumătate la dreapta - fig. nr.
14;
(5) Când mai mulţi militari cu acelaşi grad sau cu grade diferite sunt împreună şi nu
alcătuiesc o formaţie, aceştia salută din proprie iniţiativă. Dacă un superior trece prin
apropiere, la o distanţă de până la 20 - 25 de paşi, primul care observă îi previne pe
ceilalţi militari prin comanda "ATENŢIUNE!".
Figura nr. 14
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 14 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din
01.04.2009, la pagina 17 (a se vedea imaginea asociată).
La această comandă, militarii se întorc cu faţa către superior, iau poziţia drepţi, salută
şi îl urmăresc cu privirea, întorcând capul, fără a depăşi un unghi de 45 de grade. La
comanda "CONTINUAŢI!" sau "Pe loc - REPAUS!" dată de superiorul care trece prin
faţa militarilor - dacă sunt mai mulţi superiori, de cel mai mare în funcţie, aceştia reiau
activitatea anterioară. Dacă superiorul nu a dat nicio comandă, după trecerea acestuia la 2
- 3 paşi de grup, la comanda "CONTINUAŢI!" dată de militarul cel mai mare în grad - la
grade egale, cel mai mare în funcţie -, aceştia lasă mâna dreptă pe lângă corp şi reiau
activitatea anterioară.
(6) În afara cazărmilor, pe timpul participării la diferite activităţi
publice/spectacole/expoziţii/în localuri şi în orice situaţii în care se desfăşoară activităţi
prin întreruperea cărora s-ar putea produce accidente sau deteriorări de materiale, nu se
comandă "ATENŢIUNE!". Militarii salută din proprie iniţiativă, la apropierea
superiorului, ducând mâna la coifură sau prin înclinarea capului către acesta.
ART. 36

13

(1) Salutul militar din mişcare se execută în pas normal, atunci când un militar se
deplasează, individual, pe lângă un superior sau pe lângă un militar egal în grad. La
distanţa de 5 - 6 paşi de superior, odată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarul
opreşte mişcarea mâinii stângi, menţinând-o pe lângă corp ca la poziţia drepţi, întoarce
capul spre cel pe care îl salută, fără a depăşi un unghi de 45 de grade, şi duce energic
mâna dreptă la coifură ca la salutul de pe loc. După ce trece de cel salutat, militarul
întoarce capul înainte, lasă mâna dreptă în jos şi continuă deplasarea în pas normal.
(2) Când se deplasează în pas alergător/în fugă şi observă un superior, începând de la
10 - 15 paşi de acesta, continuă deplasarea în pas normal, îşi aranjează ţinuta, iar când
ajunge la 5 - 6 paşi, salută, continuând deplasarea în pas normal, conform precizărilor
anterioare; după ce trece de superior cu 2 - 3 paşi, reia deplasarea în pas alergător/în fugă.
(3) În situaţia în care mâna dreptă este ocupată, militarul trece obiectul/bagajul în mâna
stângă şi salută cu mâna dreptă, iar când are ambele mâini ocupate sau mâna dreptă
imobilizată, salută prin întoarcerea şi înclinarea capului spre superior.
(4) Salutul se execută atât în situaţia în care superiorul se deplasează din sens opus, cât
şi în situaţia în care acesta se deplasează în acelaşi sens cu militarul şi este depăşit.
ART. 37
(1) Onorul de pe loc se prezintă cu subunitatea/unitatea/marea unitate militară când
comandantul primeşte raportul, când se scoate/introduce Drapelul de luptă de la/la locul
de păstrare, la schimbarea subunităţilor din serviciul de pază, cu ocazia desfăşurării unor
ceremonii militare.
(2) Onorul se prezintă din poziţia drepţi, la comanda "Grupă, pentru onor ÎNAINTE!/spre dreap - TA!/stân - GA!". După primirea comenzii, militarii privesc
înainte sau întorc rapid capul în direcţia indicată, spre persoana căreia i se prezintă onorul
şi o urmăresc cu privirea, întorcând încet capul după aceasta, fără a depăşi un unghi de 45
de grade, până ce trece cu 2 - 3 paşi de flancul drept/stâng al formaţiei.
(3) Revenirea militarilor din poziţia pentru onor în poziţia drepţi se execută la comanda
"Grupă - DREPŢI!". După partea săvârşitoare a comenzii, militarii întorc energic capul,
cu privirea spre înainte, la nivelul înălţimii proprii.
ART. 38
(1) Onorul din mişcare se prezintă numai în pas de defilare, când două
subunităţi/unităţi militare trec una pe lângă alta, când formaţia care se află în deplasare
trece pe lângă un superior sau pe lângă o formaţie care staţionează, cu ocazia desfăşurării
unor ceremonii militare.
(2) Onorul din mişcare se prezintă la comanda "Grupă, pentru onor spre dreap -TA/stân
- GA!".
(3) Pe timpul deplasării în pas normal, după partea prevestitoare a comenzii, care se dă
la distanţa de 10 - 12 paşi de persoana căreia i se prezintă onorul, militarii încep
deplasarea în pas de defilare, iar după partea săvârşitoare, care se dă la distanţa de 6 - 7
paşi, odată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarii mai execută un pas cu piciorul
drept şi, odată cu punerea piciorului stâng pe sol, întorc scurt capul în direcţia indicată,
fără a depăşi un unghi de 45 de grade. După ce întreaga formaţie a depăşit persoana
căreia i s-a prezentat onorul, se dă comanda "Grupă, pas normal - MARŞ!". După partea
săvârşitoare a comenzii, care se dă odată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarii mai
execută un pas de defilare cu piciorul drept, apoi întorc capul în direcţia de deplasare şi
reiau deplasarea în pas normal.

14

(4) Când subunitatea/unitatea militară se deplasează în pas de defilare, la distanţa de 9
- 10 paşi de persoana căreia i se prezintă onorul, după partea săvârşitoare a comenzii, care
se dă odată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarii întorc scurt capul în direcţia
indicată, fără a depăşi un unghi de 45 de grade, continuând deplasarea în pas de defilare.
Când întreaga formaţie a depăşit persoana căreia i s-a prezentat onorul, se dă comanda
"Grupă, pas normal/pas de defilare - MARŞ!". După partea săvârşitoare a comenzii, care
se dă odată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarii mai execută un pas de defilare cu
piciorul drept şi, odată cu punerea piciorului stâng pe sol, continuă deplasarea în ritmul
ordonat, întorcând capul înainte.
(5) Când formaţia se deplasează în pas alergător/în fugă, la 20 - 25 de paşi se comandă
mai întâi deplasarea subunităţii în pas normal, apoi se prezintă onorul din mişcare,
conform precizărilor anterioare.
8. Ieşirea militarului din formaţie, prezentarea în faţa comandantului şi intrarea în
formaţie
ART. 39
(1) Ieşirea militarului din formaţie se execută în pas normal/pas alergător/în fugă la
comanda "Soldatul ... (se indică numele sau funcţia), în faţa formaţiei, la ... - se indică
numărul - paşi - MARŞ!/pas alergător/fuga - MARŞ!".
(2) Auzindu-şi numele/funcţia, militarul ia poziţia drepţi şi răspunde: "ORDONAŢI!"
apoi, după partea săvârşitoare a comenzii, iese din formaţie conform ordinului.
(3) Când nu i se cunoaşte numele sau funcţia, militarul poate ieşi din formaţie la
comanda "Al treilea militar din rândul întâi, la ... - se indică numărul - paşi, în faţa
formaţiei - MARŞ!".
(4) Militarul aflat în rândul întâi iese din formaţie în pas normal, executând numărul de
paşi ordonat, se opreşte şi se întoarce cu faţa către formaţie.
(5) Militarul aflat în rândul al doilea se întoarce la stânga împrejur şi iese din formaţie,
ocolind subunitatea pe la flancul stâng, după ce militarul aflat în spatele său face un pas
înapoi cu piciorul stâng şi un pas lateral dreapta. După ieşirea militarului chemat în faţa
formaţiei, cel care i-a făcut loc îşi ocupă locul iniţial, executând un pas lateral stânga şi
un pas înainte.
(6) Militarul aflat în ultimul rând al formaţiei execută un pas înapoi cu piciorul stâng,
se întoarce la stânga, ocoleşte formaţia pe la flancul stâng şi se prezintă în faţa formaţiei.
(7) Dacă militarul se află în formaţia în coloană câte doi, se întoarce la stânga/dreapta,
iese din formaţie şi se deplasează în locul precizat. Când urmează să se deplaseze spre
partea opusă, militarul ocoleşte prin spatele formaţiei.
(8) Când formaţia este în coloană câte trei, militarul de pe rândul din mijloc se întoarce
la stânga/dreapta şi după ce militarul din dreptul său execută un pas lateral şi unul înapoi,
pentru a-i permite ieşirea din formaţie, se deplasează spre locul ordonat. După ieşirea din
formaţie a militarului chemat, cel care i-a făcut loc îşi reia locul iniţial.
(9) Când subunitatea/unitatea militară este adunată în coloană pe mai mult de 4 şiruri,
ieşirea din formaţie se execută lateral, prin faţa rândului, spre flancul cel mai apropiat.
(10) Ieşirea din formaţie se execută şi la comanda "Soldatul ... - se indică numele sau
funcţia -, la mine - MARŞ!/pas alergător- MARŞ!/fuga - MARŞ!".
(11) Pentru ieşirea din formaţie, militarul chemat execută mişcările prezentate anterior,
după care se deplasează în pas alergător/în fugă spre locul în care se găseşte comandantul,

15

se opreşte la 3 - 4 paşi în faţa acestuia, ia poziţia drepţi, salută şi raportează: "Domnule ...
- gradul -, m-am prezentat la ordinul dumneavoastră!", în situaţia în care i s-a precizat
numele, sau: "Domnule ... - gradul -, sunt soldatul ... - numele -, m-am prezentat la
ordinul dumneavoastră!", în situaţia în care i s-a precizat doar funcţia.
(12) Când a fost chemat fără a i se cunoaşte numele sau funcţia, militarul se prezintă în
faţa superiorului cu formula "Domnule ... - gradul -, sunt ... - funcţia şi subunitatea -,
soldat ... - numele -, m-am prezentat la ordinul dumneavoastră!".
(13) Militarul care nu este în formaţie, se deplasează, la ordin, în pas alergător/în fugă
spre locul în care se găseşte comandantul, se opreşte la 3 - 4 paşi în faţa acestuia, salută şi
se prezintă folosind, după caz, una din formulele menţionate la alineatele nr. (10) şi (11)
din prezentul articol.
(14) Dacă primeşte un ordin pe care urmează să-l execute, răspunde "Am înţeles!",
apoi trece la executarea lui. Dacă nu a înţeles ordinul primit, raportează "Nu am înţeles.
Vă rog să repetaţi ordinul!" sau numai ce nu a înţeles din ordin.
(15) Primind permisiunea să plece sau comanda "În formaţie - MARŞ!/pas alergător MARŞ!/fuga - MARŞ!", militarul salută, se întoarce la stânga/dreapta şi se deplasează în
formaţie sau spre locul indicat.
(16) Pentru a permite revenirea în formaţie pe rândul din mijloc, militarul de pe rândul
trei execută aceleaşi mişcări ca la ieşirea din formaţie a militarului de pe rândul doi, după
care revine la locul său în cadrul subunităţii.
9. Prezentarea militarului în faţa comandantului, în încăperi
ART. 40
(1) În situaţia în care este chemat/se prezintă pentru diferite motive la comandant,
militarul se descoperă, bate la uşă şi, după ce i se permite accesul, intră în încăpere, salută
şi se adresează cu formula "Domnule ... - gradul -, sunt ... - gradul şi numele -, m-am
prezentat la ordinul dumneavoastră!" sau "Domnule ... - gradul -, sunt ... - gradul şi
numele -, vă rog să-mi permiteţi să raportez!".
(2) Gradul şi numele se specifică numai atunci când militarul se prezintă la un
comandant care nu-l cunoaşte.
(3) În biroul comandantului intră acoperit numai personalul care se prezintă pentru a
raporta despre predarea şi luarea în primire a serviciului.
(4) Primind permisiunea să plece, soldaţii şi gradaţii salută cu formula "Să trăiţi,
domnule ... - gradul -!", se întorc la stânga sau la dreapta, în funcţie de poziţia uşii, şi
părăsesc încăperea. Cadrele militare folosesc formula "Am onoarea să vă salut,
domnule ... - gradul -!" sau, la grade şi funcţii egale "Vă salut, domnule ... - gradul -!".
SECŢIUNEA a 2-a
Instrucţia de front cu arma
ART. 41
(1) Instrucţia de front cu arma se execută după ce comandanţii au verificat dacă
armamentul este descărcat şi asigurat şi au făcut precizările necesare pentru prevenirea
accidentelor. Înainte de executarea mânuirilor, se ajustează cureaua de purtare a armei dacă arma este prevăzută cu acest accesoriu -.
(2) Ajustarea curelei de purtare se execută astfel: cu mâna dreptă se aduce arma în faţa

16

corpului, paralelă cu solul; antebraţul mâinii stângi se aşază perpendicular pe armă, cu
cotul lipit de cutia mecanismelor, iar cureaua de purtare se trece peste degetul mare,
orientat spre faţă; cureaua se strânge/desface cu mâna dreptă astfel încât să rămână
întinsă, fără a forţa antebraţul mâinii stângi, în această poziţie.
1. Poziţiile cu arma
ART. 42
(1) Poziţia drepţi cu arma se execută la comanda "Soldat DREPŢI!" sau la
comanda/semnalul "ATENŢIUNE!" şi poate fi cu arma la picior, la umăr, la piept, la
spate, în cumpănire sau în mână.
(2) Poziţia cu arma la umăr poate fi:
a) cu arma la umărul stâng, poziţie care se adoptă în cadrul subunităţii/unităţii militare,
în vederea trecerii la defilare şi individual, în unele situaţii, pentru executarea salutului cu
arma, individual, de pe loc;
b) cu arma la umărul drept, de curea.
ART. 43
(1) Poziţia drepţi cu arma la picior este poziţia de bază a militarului cu arma şi este
asemănătoare cu poziţia drepţi fără armă, cu precizarea că arma se ţine în mâna dreptă cu
ţeava între degetul mare şi celelalte patru degete, întinse şi alăturate, iar patul armei stă cu
toată talpa pe sol, aliniat la nivelul vârfului piciorului drept, lipit de încălţăminte. Puşca
mitralieră se prinde cu mâna dreptă de ţeavă şi de crăcan, iar mitraliera, de manşon/de
ţeavă şi de crăcan. Mâna stângă se ţine pe lângă corp, ca la poziţia drepţi fără armă - fig.
nr. 15.
Figura nr. 15
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 15 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din
01.04.2009, la pagina 22 (a se vedea imaginea asociată).
(2) Poziţia pe loc repaus cu arma la picior se execută la comanda "Soldat, pe loc REPAUS!". La această comandă, militarul duce, printr-o mişcare energică, piciorul stâng
lateral, prin îndoirea genunchiului stâng şi lovirea solului cu toată talpa, la o depărtare
egală cu lăţimea umerilor, lăsând greutatea corpului pe ambele picioare; mâna dreptă se
duce cu arma spre dreapta atât cât permite lungimea braţului, iar mâna stângă rămâne pe
lângă corp, ca la poziţia pe loc repaus fără armă - fig. nr. 16.
Figura nr. 16
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 16 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din
01.04.2009, la pagina 22 (a se vedea imaginea asociată).

17

(3) Trecerea din poziţia pe loc repaus cu arma la picior la poziţia drepţi se execută la
comanda "Soldat - DREPŢI!". La această comandă, militarul duce energic piciorul stâng
lângă cel drept şi alătură arma de partea dreptă a corpului, concomitent cu ducerea mâinii
stângi din poziţia pe loc repaus în poziţia drepţi.
ART. 44
(1) În poziţia drepţi cu arma la umărul stâng, arma se ţine cu mâna stângă de mânerul
pistol, în partea stângă a corpului, astfel încât aceasta să fie perpendiculară pe sol, iar
mâna dreptă întinsă pe lângă corp, ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 17.
Figura nr. 17
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 17 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din
01.04.2009, la pagina 23 (a se vedea imaginea asociată).
(2) Poziţia pe loc repaus cu arma la umărul stâng se execută la comanda
"Soldat/grupă/pluton ..., pe loc - REPAUS!". La această comandă, militarul duce lateral
piciorul stâng, la o depărtare egală cu lăţimea umerilor, printr-o mişcare energică, prin
îndoirea piciorului stâng şi lovirea solului cu toată talpa, lăsând greutatea corpului pe
ambele picioare; mâna stângă menţine arma la umăr, iar mâna dreptă rămâne pe lângă
corp, ca la poziţia pe loc repaus fără armă - fig. nr. 18.
Figura nr. 18
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 18 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din
01.04.2009, la pagina 23 (a se vedea imaginea asociată).
(3) Trecerea din poziţia pe loc repaus cu arma la umărul stâng în poziţia drepţi se
execută la comanda "Soldat/grupă/pluton ... - DREPŢI!". La această comandă, militarul
duce energic piciorul stâng lângă cel drept, cu mâna stângă menţine arma la umăr, iar
mâna dreptă o ţine pe lângă corp, ca la poziţia drepţi fără armă.
ART. 45
(1) În poziţia drepţi cu arma la umărul drept, arma cu pat fix se ţine având cureaua
sprijinită pe umărul drept, cu ţeava îndreptată în sus, în poziţie verticală, cu încărcătorul
spre dreapta; antebraţul mâinii drepte formează un unghi drept cu braţul, care este lipit cu
partea din spate de armă şi cu partea interioară de corp, degetele mâinii drepte ţin cureaua
peste partea din faţă, mai puţin degetul mare care ţine cureaua de-a lungul părţii
interioare; mâna stângă se ţine pe lângă corp, ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 19 a.
(2) Arma cu pat rabatabil se ţine cu ţeava îndreptată în jos, cu încărcătorul spre stânga,
celelalte precizări fiind aceleaşi ca la arma cu pat fix - fig. nr. 19 b.
(3) Aruncătorul de grenade antitanc portativ se ţine având cureaua pe umărul drept, cu
ţeava în poziţie verticală, celelalte precizări fiind aceleaşi ca la arma cu pat fix - fig. nr.

18

19 c.
Figura nr. 19 a, b, c
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figurile nr. 19 a, b şi c se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208
bis, din 01.04.2009, la pagina 24 (a se vedea imaginea asociată).
(4) Poziţia pe loc repaus cu arma la umăr se execută la comanda "Soldat, pe loc REPAUS!". La această comandă, militarul execută aceleaşi mişcări ca la poziţia pe loc
repaus fără armă, cu deosebirea că mâna dreptă se menţine ca la poziţia drepţi cu arma la
umăr - fig. nr. 20.
Figura nr. 20
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 20 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din
01.04.2009, la pagina 24 (a se vedea imaginea asociată).
(5) Trecerea din poziţia pe loc repaus cu arma la umăr la poziţia drepţi se execută la
comanda "Soldat - DREPŢI!", prin ducerea energică a piciorului stâng lângă cel drept;
mâna stângă se ţine ca la poziţia drepţi fără armă.
ART. 46
(1) În poziţia drepţi cu arma la piept arma se ţine aşezată în diagonală, cu ţeava în sus,
orientată spre stânga, având cureaua sprijinită pe umărul stâng şi cu patul în partea dreptă
a corpului; mâna dreptă se ţine pe gâtul patului/capacul cutiei mecanismelor la arma cu
pat rabatabil, cu cele patru degete în faţă şi cu degetul mare înapoi, iar cotul depărtat de
trunchi pe linia umărului; mâna stângă se ţine ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 21.
Figura nr. 21
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 21 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din
01.04.2009, la pagina 25 (a se vedea imaginea asociată).
(2) Poziţia pe loc repaus cu arma la piept se execută la comanda "Soldat, pe loc REPAUS!". La această comandă, militarul execută aceleaşi mişcări ca la poziţia pe loc
repaus fără armă, cu deosebirea că mâna dreptă se menţine pe gâtul patului/capacul cutiei
mecanismelor - la arma cu pat rabatabil -, cu cotul lăsat lejer către înapoi - fig. nr. 22.
(3) Trecerea din poziţia pe loc repaus cu arma la piept în poziţia drepţi se execută la
comanda "Soldat - DREPŢI!", prin ducerea energică a piciorului stâng lângă cel drept;
cotul mâinii drepte se depărtează de corp, pe linia umărului, iar mâna stângă se ţine ca la
poziţia drepţi fără armă.

19

Figura nr. 22
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 22 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din
01.04.2009, la pagina 25 (a se vedea imaginea asociată).
ART. 47
(1) În poziţia drepţi cu arma la spate, arma cu pat fix se ţine la spate, aşezată în
diagonală, cu ţeava în sus, orientată spre stânga, având cureaua sprijinită pe umărul stâng;
arma cu pat rabatabil se ţine cu ţeava în jos, orientată spre dreapta; mâinile se ţin pe lângă
corp, ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 23.
Figura nr. 23
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 23 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din
01.04.2009, la pagina 26 (a se vedea imaginea asociată).
(2) Poziţia pe loc repaus cu arma la spate se execută la comanda "Soldat, pe loc REPAUS!" în acelaşi mod ca trecerea de la poziţia drepţi la poziţia pe loc repaus fără
armă - fig. nr. 24.
Figura nr. 24
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 24 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din
01.04.2009, la pagina 26 (a se vedea imaginea asociată).
(3) Trecerea din poziţia pe loc repaus cu arma la spate la poziţia drepţi se execută la
comanda "Soldat - DREPŢI!". După partea săvârşitoare a comenzii, militarul aduce
energic piciorul stâng lângă cel drept, iar mâinile se ţin pe lângă corp, ca la poziţia drepţi
fără armă.
ART. 48
Poziţia drepţi cu arma în cumpănire se ia, de regulă, în poligoane, pentru a se evita
contactul cu ţeava fierbinte a armei, precum şi înainte de începerea sau pe timpul
deplasării în pas alergător/în fugă şi se execută la comanda "Soldat, în cumpănire ARM'!". La această comandă, arma se prinde cu mâna dreptă de apărătoarea mâinii şi de
uluc, cu ţeava orientată în sus spre înainte, înclinată la 45 de grade faţă de verticala
corpului, iar mâna stângă se ţine pe lângă corp, ca la poziţia drepţi - fig. nr. 25.
Figura nr. 25

20

_____________
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 25 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din
01.04.2009, la pagina 27 (a se vedea imaginea asociată).
ART. 49
(1) Poziţia drepţi cu arma în mână se execută de către trăgătorul la puşca
mitralieră/mitralieră la comanda "Soldat, în mână - ARM'!".
(2) După partea săvârşitoare a comenzii, trăgătorul la puşca mitralieră ţine arma de
uluc şi apărătoarea mâinii, cât mai bine echilibrată, cu crăcanul desfăcut; ţeava este
paralelă cu solul, îndreptată înainte. Mâna dreptă este lăsată liber pe lângă corp, iar mâna
stângă se ţine ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 26 a; dacă militarul se deplasează,
mâna stângă se mişcă pe lângă corp ca la pasul normal/pasul alergător.
(3) Trăgătorul la mitralieră desface crăcanul, prinde mitraliera cu mâna dreptă de
mânerul rabatabil şi o menţine echilibrată, cu ţeava îndreptată înainte, paralelă cu solul;
mâna stângă se ţine pe lângă corp ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 26 b; dacă
militarul se deplasează, mâna stângă se mişcă pe lângă corp ca la pasul normal/pasul
alergător.
Figura nr. 26 a, b
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figurile nr. 26 a şi b se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis,
din 01.04.2009, la pagina 27 (a se vedea imaginea asociată).
2. Trecerea armei de la o poziţie la alta
ART. 50
Trecerea armei de la picior la umărul drept şi invers, de la umărul drept la piept şi
invers, de la umărul drept la spate şi invers şi de la spate la piept şi invers se execută la
comandă, conform celor precizate în art. 51-58.
ART. 51
Trecerea armei de la picior la umăr se execută în trei timpi, la comanda "Soldat, la
umăr - ARM'!", astfel:
a) Timpul unu - cu mâna dreptă se ridică arma, fără a o depărta de corp, şi se aduce în
faţa pieptului, cu încărcătorul spre stânga; cu mâna stângă se prinde arma de gâtul patului
- arma cu pat rabatabil se prinde de uluc şi apărătoarea mâinii/mânerul ulucului - şi se
ţine cu retezătura dinainte a ţevii la nivelul ochilor - fig. nr. 27;
Figura nr. 27
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 27 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din
01.04.2009, la pagina 28 (a se vedea imaginea asociată).

21

b) Timpul doi - cu mâna dreptă se prinde cureaua şi se întinde spre stânga; la arma cu
pat rabatabil, cu mâna dreptă se rabatează patul armei, apoi se prinde cureaua de lângă
inelul de prindere de pe cutia mecanismelor;se răsuceşte arma cu gura ţevii în jos şi
încărcătorul spre dreapta - fig. nr. 28;
Figura nr. 28
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 28 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din
01.04.2009, la pagina 28 (a se vedea imaginea asociată).
c) Timpul trei - arma se trece repede la umăr, cu ţeava în sus/în jos - la arma cu pat
rabatabil; mâna stângă se ţine pe lângă corp ca la poziţia drepţi fără armă; mâna dreptă se
lasă pe curea în jos astfel ca antebraţul să formeze cu braţul un unghi drept, iar cotul se
lipeşte cu partea interioară de armă şi de corp - fig. nr. 29.
Figura nr. 29
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 29 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din
01.04.2009, la pagina 29 (a se vedea imaginea asociată).
ART. 52
(1) Trecerea armei de la umăr la picior se execută la comanda "Soldat, la picior ARM'!".
(2) Arma cu pat fix se mânuieşte în trei timpi, astfel:
a) Timpul unu - cu mâna dreptă, ajutându-se de curea, se duce patul înainte; cu mâna
stângă se prinde arma de gâtul patului şi se ridică puţin în sus - fig. nr. 30 a;
b) Timpul doi - cu mâna stângă se scoate arma de la umăr, se prinde cu mâna dreptă de
uluc şi apărătoarea mâinii şi se lasă în jos de-a lungul piciorului drept, la o lăţime de
palmă de sol, încărcătorul fiind orientat către înainte; mâna stângă, având palma întinsă
cu faţa spre sol, prinde ţeava între degetul mare şi degetul arătător, împingând ţeava către
înapoi - fig. nr. 30 b;
c) Timpul trei - se aşază arma cu talpa patului pe sol, aliniată lângă vâr- ful piciorului
drept, concomitent cu ducerea mâinii stângi pe lângă corp, ca la poziţia drepţi fără armă fig. nr. 30 c.
Figura nr. 30 a, b, c
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figurile nr. 30 a, b şi c se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208
bis, din 01.04.2009, la pagina 29 (a se vedea imaginea asociată).

22

(3) Arma cu pat rabatabil se mânuieşte în trei timpi, astfel:
a) Timpul unu - cu mâna dreptă, prin rularea curelei de purtare pe umăr, se aduce ţeava
înainte; cu mâna stângă se prinde arma de uluc şi apărătoarea mâinii/mânerul ulucului, se
întoarce cu ţeava în sus şi se aduce în faţa pieptului, cu încărcătorul spre stânga - fig. nr.
31 a;
b) Timpul doi - cu mâna dreptă se rabatează patul şi se prinde arma de uluc şi
apărătoarea mâinii, apoi se lasă în jos, de-a lungul piciorului drept, la o lăţime de palmă
de sol, încărcătorul fiind orientat către înainte; mâna stângă, având palma întinsă cu faţa
spre sol, prinde ţeava între degetul mare şi degetul arătător, împingând-o către înapoi fig. nr. 31 b;
c) Timpul trei - se aşază arma cu talpa patului pe sol, aliniată lângă vârful piciorului
drept, concomitent cu ducerea mâinii stângi pe lângă corp, ca la poziţia drepţi fără armă fig. nr. 31 c.
Figura nr. 31 a, b, c
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figurile nr. 31 a, b şi c se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208
bis, din 01.04.2009, la pagina 30 (a se vedea imaginea asociată).
ART. 53
(1) Trecerea armei de la umăr la piept se execută la comanda "Soldat, la piept ARM'!".
(2) Arma cu pat fix se mânuieşte în trei timpi, astfel:
a) Timpul unu - mâna dreptă se ridică puţin pe curea, se scoate arma de la umăr şi se
prinde cu mâna stângă de uluc şi apărătoarea mâinii, cu încărcătorul spre stânga şi
retezătura dinainte a ţevii la nivelul ochilor - fig. nr. 32 a;
b) Timpul doi - cu mâna dreptă se duce cureaua de purtare spre dreapta, trecând, în
acelaşi timp, cotul mâinii drepte pe sub aceasta - fig. nr. 32 b.
Figura nr. 32 a, b, c
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figurile nr. 32 a, b şi c se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208
bis, din 01.04.2009, la pagina 31 (a se vedea imaginea asociată).
c) Timpul trei - Se trece cureaua de purtare peste cap; se prinde arma cu mâna dreptă
de gâtul patului, iar mâna stângă se lasă energic pe lângă corp, ca la poziţia drepţi fără
armă - fig. nr. 32 c.
(3) Arma cu pat rabatabil se mânuieşte în trei timpi, astfel:
a) Timpul unu - cu mâna dreptă se scoate arma de la umăr, fără a scoate cotul mâinii
drepte de sub curea; cu mâna stângă se prinde arma de uluc şi apărătoarea mâinii/mânerul
ulucului, se întoarce cu ţeava în sus şi se aduce în faţa pieptului, cu încărcătorul spre

23

stânga, apoi cu mâna dreptă se duce cureaua de purtare spre dreapta, împingând, în
acelaşi timp, cotul mâinii pe sub aceasta - fig. nr. 33 a;
b) Timpul doi - se trece cureaua de purtare peste cap - fig. nr. 33 b;
c) Timpul trei - se prinde arma cu mâna dreptă de cutia mecanismelor, cu degetul mare
spre interior şi celelalte patru degete pe dinafară, alăturate şi întinse peste mânerul armei,
iar mâna stângă se lasă energic pe lângă corp, ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 33 c.
Figura nr. 33 a, b, c
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figurile nr. 33 a, b şi c se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208
bis, din 01.04.2009, la pagina 31 (a se vedea imaginea asociată).
ART. 54
Trecerea armei de la piept la umăr se execută în trei timpi, la comanda "Soldat, la umăr
- ARM'!", astfel:
a) Timpul unu - cu mâna stângă se prinde arma de uluc şi apărătoarea mâinii, se duce
puţin înainte şi în sus; în acelaşi timp, se scoate mâna dreptă de sub curea şi se apucă de
gâtul patului/la arma cu pat rabatabil se prinde cureaua cu mâna dreptă, de lângă cutia
mecanismelor, cu palma orientată în sus - fig. nr. 34.
Figura nr. 34
Figura nr. 35
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figurile nr. 34 şi 35 se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis,
din 01.04.2009, la pagina 32 (a se vedea imaginea asociată).
b) Timpul doi - ridicând puţin arma, se scoate cureaua de după cap şi se aduce arma în
faţă, vertical, cu încărcătorul spre stânga şi retezătura dinainte a ţevii la nivelul ochilor;
arma cu pat rabatabil se întoarce cu ţeava în jos şi încărcătorul spre dreapta - fig. nr. 35;
c) Timpul trei - cu mâna dreptă se prinde de partea de sus a curelei şi se trece în poziţia
la umăr, apoi mâna coboară pe curea până când braţul formează un unghi drept cu
antebraţul; mâna stângă se lasă energic pe lângă corp, ca la poziţia drepţi fără armă - fig.
nr. 36.
Figura nr. 36
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 36 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din
01.04.2009, la pagina 32 (a se vedea imaginea asociată).

24

ART. 55
Trecerea armei de la umăr la spate se execută în trei timpi, la comanda "Soldat, la spate
- ARM'!", astfel:
a) Timpul unu - cu mâna stângă se prinde cureaua de purtare la nivelul umărului drept,
iar cu mâna dreptă se prinde patul/ţeava armei - fig. nr. 37;
Figura nr. 37
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 37 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din
01.04.2009, la pagina 33 (a se vedea imaginea asociată).
b) Timpul doi - cu mâna dreptă se ridică arma pe verticală, iar cu mâna stângă se trece
cureaua de purtare peste cap şi se aranjează pe umărul stâng - fig. nr. 38;
Figura nr. 38
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 38 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din
01.04.2009, la pagina 33 (a se vedea imaginea asociată).
c) Timpul trei - se aranjează coifura pe cap, apoi braţele se duc energic pe lângă corp,
ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 39.
ART. 56
Trecerea armei de la spate la umăr se execută în trei timpi, la comanda "Soldat, la umăr
- ARM'!", astfel:
a) Timpul unu - cu mâna stângă se prinde cureaua de purtare la nivelul umărului stâng,
iar cu mâna dreptă se prinde, în acelaşi timp, patul/ţeava armei - fig. nr. 40;
Figura nr. 39
Figura nr. 40
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figurile nr. 39 şi 40 se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis,
din 01.04.2009, la pagina 34 (a se vedea imaginea asociată).
b) Timpul doi - cu mâna dreptă se ridică puţin arma, iar cu mâna stângă se trece
cureaua de purtare peste cap, pe umărul drept - fig. nr. 41;
Figura nr. 41

25

_____________
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 41 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din
01.04.2009, la pagina 34 (a se vedea imaginea asociată).
c) Timpul trei - se aranjează coifura pe cap, apoi mâna dreptă coboară pe curea până
când braţul formează cu antebraţul un unghi drept; mâna stângă se lasă energic pe lângă
corp, ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 42.
Figura nr. 42
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 42 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din
01.04.2009, la pagina 35 (a se vedea imaginea asociată).
ART. 57
(1) De la spate la piept, arma cu pat fix se mânuieşte, mai întâi, din poziţia la spate în
poziţia la umăr şi apoi, din poziţia la umăr în poziţia la piept.
(2) Trecerea armei cu pat rabatabil de la spate la piept se execută la comanda "Soldat,
la piept - ARM'!", într-un singur timp, astfel: cu mâna dreptă se apucă arma de partea
dinainte a ţevii şi se aduce în poziţia la piept, prin rularea curelei pe umărul stâng.
ART. 58
(1) De la piept la spate, arma cu pat fix se mânuieşte, mai întâi, din poziţia la piept în
poziţia la umăr şi apoi, din poziţia la umăr în poziţia la spate.
(2) Trecerea armei cu pat rabatabil de la piept la spate se execută la comanda "Soldat,
la spate - ARM'!", într-un singur timp, astfel: cu mâna dreptă se apucă arma de partea
dinainte a ţevii şi se duce în poziţia la spate, prin rularea curelei pe umărul stâng.
3. Punerea şi scoaterea baionetei
ART. 59
(1) Punerea baionetei se execută din poziţia drepţi cu arma la picior la comanda
"Soldat, puneţi - BAIONETA!".
(2) La arma cu pat rabatabil, baioneta se pune pe timpul rezolvării unor situaţii tactice
sau, în alte împrejurări, la ordin.
(3) Militarul dotat cu centură execută comanda în patru timpi, astfel:
a) Timpul unu - cu mâna dreptă, duce arma între genunchi, cu patul sprijinit pe sol şi
cu încărcătorul îndreptat înainte - fig. nr. 43 a;
b) Timpul doi - cu mâna stângă, desprinde cureluşa de siguranţă, iar cu mâna dreptă
prinde mânerul baionetei - fig. nr. 43 b;
c) Timpul trei - prinde cu mâna stângă teaca baionetei de manşon, iar cu mâna dreptă,
scoate baioneta şi o conduce de-a lungul vergelei până când se fixează inelul pe
manşonaascunzătorul de flăcări şi zăvorul în pragul de siguranţă - fig. nr. 43 c;
d) Timpul patru - cu mâna dreptă, duce arma în poziţia la picior, iar mâna stângă revine
ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 43 d.

26

Figura nr. 43 a, b, c, d
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figurile nr. 43 a, b, c şi d se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208
bis, din 01.04.2009, la pagina 36 (a se vedea imaginea asociată).
(4) Militarul dotat cu centură cu bretele execută comanda în trei timpi, astfel:
a) Timpul unu - cu
âna dreptă, duce arma între genunchi, cu patul sprijinit pe sol şi cu încărcătorul îndreptat
înainte - fig. nr. 44 a;
b) Timpul doi - ţinând arma cu mâna stângă între genunchi, desface cu mâna dreptă
cureluşa de siguranţă, scoate baioneta şi o conduce de-a lungul vergelei până când se
fixează inelul pe manşonaascunzătorul de flăcări şi zăvorul în pragul de siguranţă - fig.
nr. 44 b;
c) Timpul trei - cu mâna dreptă, duce arma în poziţia la picior, iar mâna stângă revine
ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 44 c;
Figura nr. 44 a, b, c
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figurile nr. 44 a, b şi c se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208
bis, din 01.04.2009, la pagina 36 (a se vedea imaginea asociată).
ART. 60
(1) Scoaterea baionetei se execută din poziţia drepţi cu arma la picior la comanda
"Soldat, scoateţi - BAIONETA!".
(2) Militarul dotat cu centură execută comanda în patru timpi, astfel:
a) Timpul unu - cu mâna dreptă, duce arma între genunchi, cu patul sprijinit pe sol şi
cu încărcătorul îndreptat înainte - fig. nr. 45 a;
b) Timpul doi - cu mâna dreptă, ţine arma de ţeavă, deasupra camerei de gaze, iar cu
mâna stângă, prinde mânerul baionetei, prin exterior, apasă cu degetul mare pe butonul de
fixare şi scoate baioneta - fig. nr. 45 b;
c) Timpul trei - cu mâna dreptă, prinde teaca de manşonul de cauciuc, iar cu mâna
stângă introduce baioneta în teacă, prinzând şi cureluşa de siguranţă - fig. nr. 45 c;
d) Timpul patru - cu mâna dreptă, duce arma în poziţia la picior, iar mâna stângă revine
ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 45 d.
(3) Militarul dotat cu centură cu bretele execută comanda în patru timpi, astfel:
a) Timpul unu - cu mâna dreptă, duce arma între genunchi, cu patul sprijinit pe sol şi
cu încărcătorul îndreptat înainte - fig. nr. 46 a;
b) Timpul doi - cu mâna dreptă, ţine arma de ţeavă, deasupra camerei de gaze, iar cu
mâna stângă, prinde mânerul baionetei, prin exterior, apasă cu degetul mare pe butonul de
fixare şi scoate baioneta - fig. nr. 46 b;
Figura nr. 45 a, b, c, d

27

_____________
NOTĂ(CTCE)
Figurile nr. 45 a, b, c şi d se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208
bis, din 01.04.2009, la pagina 37 (a se vedea imaginea asociată).
Figura nr. 46 a, b, c, d
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figurile nr. 46 a, b, c şi d se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208
bis, din 01.04.2009, la pagina 38 (a se vedea imaginea asociată).
c) Timpul trei - ţinând arma între genunchi, mută baioneta în mâna dreptă, apoi, cu
mâna stângă prinde teaca baionetei, iar cu mâna dreptă, introduce baioneta în teacă,
prinzând şi cureluşa de siguranţă - fig. nr. 46 c;
d) Timpul patru - cu mâna dreptă, duce arma în poziţia la picior, iar mâna stângă revine
ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 46 d.
4. Deplasarea şi oprirea din mişcare cu arma
ART. 61
(1) Deplasarea şi oprirea din mişcare cu arma se execută după aceleaşi reguli şi la
aceleaşi comenzi ca şi fără armă.
(2) Deplasarea în pas normal cu arma în cumpănire/în mână/la umărul drept/la piept
sau la spate se execută, în funcţie de situaţia concretă, la comanda "Soldat, înainte MARŞ!". Pentru deplasarea cu arma în cumpănire/în mână se comandă, mai întâi,
mânuirea armei în cumpănire/în mână. Pe timpul deplasării, militarul mişcă normal mâna
liberă pe lângă corp, iar dacă are arma la spate, mişcă normal ambele mâini.
(3) Deplasarea în pas alergător/în fugă se execută cu arma în cumpănire, la piept sau la
spate, la comanda "Soldat, înainte pas alergător/fuga - MARŞ!". După partea
prevestitoare a comenzii, militarul apleacă puţin corpul înainte, îndoaie mâna stângă cu
pumnul închis astfel încât braţul să formeze cu antebraţul un unghi drept, iar după partea
săvârşitoare, porneşte cu piciorul stâng; dacă are arma la spate, îndoaie ambele mâini,
mişcându-le normal pe lângă corp pe timpul deplasării.
(4) Oprirea din mişcare cu arma se execută la comanda "Soldat - STAI!", în acelaşi
mod ca atunci când militarul nu are arma asupra sa. După oprire, militarul, având arma în
cumpănire/în mână, o mânuieşte în poziţia la picior, la comandă.
(5) Militarii constituiţi în formaţie se opresc din mişcare în acelaşi mod ca atunci când
nu au armamentul asupra lor.
5. Întoarcerile de pe loc cu arma
ART. 62
(1) Întoarcerile de pe loc cu arma se execută individual sau cu formaţia, după aceleaşi
reguli şi comenzi ca şi la cele fără armă.
(2) Când se execută întoarcerile de pe loc cu arma la picior, după partea prevestitoare a
comenzii, militarul ridică arma de pe sol la 3 - 4 cm, iar după partea săvârşitoare,

28

concomitent cu executarea ultimului timp al mişcării, militarul lasă arma pe sol, lângă
vârful piciorului drept.
6. Mânuirile armei de pe loc; corectarea poziţiei greşite a armei
ART. 63
(1) Mânuirile armei se execută numai cu baioneta pusă la armă, la armamentul
prevăzut cu acest element constructiv.
(2) Mânuirile armei se execută la comandă, cu mişcări ritmice, pentru prezentarea
onorului, cu ocazia unor ceremonii militare, pentru a se asigura uniformizarea deplasării
militarilor cu armamentul individual în formaţie. Ritmicitatea trebuie să reiasă din
executarea precisă, uniformă şi energică a fiecărei mişcări, respectarea duratei pauzelor
dintre mişcări şi din atingerea simultană a armei.
(3) Arma se mânuieşte de la picior la umărul stâng şi invers, de la picior în prezentare
şi invers, din prezentare la umărul stâng.
(4) Militarii dotaţi cu armament cu pat rabatabil, puşcă mitralieră şi puşcă cu lunetă
prezintă onorul cu arma la piept, prin trecerea armei de la o poziţie la alta, fără baionetă;
militarii dotaţi cu mitralieră nu prezintă onorul şi rămân în poziţia drepţi cu arma la
picior.
(5) Militarii dotaţi cu mitralieră execută doar mânuirea armei de la picior la umărul
stâng şi invers, în vederea executării defilării.
ART. 64
Mânuirea armei - pistol mitralieră, puşcă automată - de la picior la umărul stâng se
execută la comanda: "Grupă/pluton ... la umărul stâng - ARM!" în trei timpi, astfel:
a) Timpul unu: se apucă arma cu mâna dreptă de mânerul baionetei şi ţeavă - puşca
mitralieră de ţeavă şi crăcan, între inelul cu ureche şi camera de gaze; puşca cu lunetă de
ţeavă şi tubul de gaze, deasupra inelului curelei de purtare; carabina SKS de ţeavă şi tubul
de gaze, sub inelul curelei de purtare - şi se ridică energic în faţa corpului, paralel cu
acesta, pe direcţia axului corpului, astfel încât braţul să fie paralel cu solul - fig. nr. 47,
48, 49.
b) Timpul doi: se aduce arma, energic, în partea stângă a corpului, astfel încât aceasta
să fie perpendiculară pe sol; se apucă cu mâna stângă de mânerul pistol - carabina SKS de
gâtul patului, având degetul arătător lipit de patul armei şi orientat către sol, celelalte
degete fiind strânse şi lipite de gâtul patului -, pumnul mâinii drepte fiind în dreptul
umărului stâng - fig. nr. 50 şi 51.
c) Timpul trei: se duce mâna dreptă energic prin faţa corpului, ca la poziţia drepţi fără
armă - fig. nr. 52.
Figura nr. 47
Figura nr. 48
Figura nr. 49
Figura nr. 50
Figura nr. 51

29

Figura nr. 52
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figurile nr. 47, 48, 49, 50, 51 şi 52 se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea
I, Nr. 208 bis, din 01.04.2009, la pagina 40 (a se vedea imaginea asociată).
ART. 65
Mânuirea armei - pistol mitralieră, puşcă automată - de la umărul stâng la picior se
execută la comanda: "Grupă/pluton... la picior - ARM!" în trei timpi, astfel:
a) Timpul unu: se înclină arma la o lăţime de palmă de umărul stâng, concomitent cu
prinderea acesteia cu palma mâinii drepte de ţeavă şi tubul de gaze; puşca mitralieră de
ţeavă şi crăcan, între inelul cu ureche şi camera de gaze; puşca cu lunetă şi carabina SKS
de ţeavă şi tubul de gaze, deasupra inelului curelei de purtare - fig. nr. 53 şi 54.
b) Timpul doi: se aduce arma, energic, pe drumul cel mai scurt, prin faţa corpului către
partea dreptă, cu pumnul în dreptul şoldului; în acelaşi timp, mâna stângă se aduce spre
partea dreptă având antebraţul paralel cu solul, palma întinsă, orientată spre corp, lipită de
baionetă, având degetul mic la nivelul retezăturii dinainte a ţevii - la puşca mitralieră
palma întinsă, lipită de crăcan, cu degetul mic la nivelul inelului cu ureche - fig. nr. 55 şi
56.
c) Timpul trei: se aşază arma cu talpa patului pe sol, fără a mişca corpul, concomitent
cu ducerea mâinii stângi, energic, în jos, ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 47.
ART. 66
Mânuirea armei - pistol mitralieră, puşcă automată - de la picior în prezentare se
execută la comanda "Grupă/pluton... pentru onor înainte/spre dreapta/spre stânga
prezentaţi - ARM!" în patru timpi, astfel:
a) Timpul unu: se apucă arma cu mâna dreptă de mânerul baionetei şi ţeavă - puşca
mitralieră de ţeavă şi crăcan, între inelul cu ureche şi camera de gaze; puşca cu lunetă de
ţeavă şi tubul de gaze, deasupra inelului curelei de purtare; carabina SKS de ţeavă şi tubul
de gaze, sub inelul curelei de purtare - şi se ridică energic în faţa corpului, paralel cu
acesta, pe direcţia axului corpului, astfel încât braţul să fie paralel cu solul - fig. nr. 57 şi
58.
Figura nr. 53
Figura nr. 54
Figura nr. 55
Figura nr. 56
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figurile nr. 53, 54, 55 şi 56 se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.

30

208 bis, din 01.04.2009, la pagina 41 (a se vedea imaginea asociată).
b) Timpul doi: se duce energic mâna stângă în faţă, şi se apucă arma de ţeavă şi tubul
de gaze; puşca mitralieră, puşca cu lunetă şi carabina SKS de uluc şi apărătoarea mâinii fig. nr. 59 şi 60.
c) Timpul trei: se lasă greutatea armei în mâna stângă, iar mâna dreptă se duce la gâtul
patului, sub capacul cutiei mecanismelor, cu degetul mare orientat spre stânga, iar
celelalte patru degete lipite şi întinse în prelungirea patului armei; puşca cu lunetă în
scobitura patului - fig. nr. 61 şi 62.
Figura nr. 57
Figura nr. 58
Figura nr. 59
Figura nr. 60
Figura nr. 61
Figura nr. 62
Figura nr. 63
Figura nr. 64
______________
NOTĂ(CTCE)
Figurile nr. 57, 58, 59, 60, 61, 62 63 şi 64 se găsesc în Monitorul Oficial al României,
Partea I, Nr. 208 bis, din 01.04.2009, la paginile 42-43 (a se vedea imaginea asociată).
d) Timpul patru: se duce energic arma spre corp, având pumnul mâinii stângi lipit de
piept, cu retezătura dinainte a ţevii la nivelul bărbiei - puşca mitralieră şi puşca cu lunetă
cu cătarea în dreptul ochilor; carabina SKS cu cătarea în dreptul buzelor -, braţul drept
întins, având palma sub cutia mecanismelor, cu degetul mare orientat către stânga, iar
celelalte degete lipite şi întinse în prelungirea patului armei, concomitent cu întoarcerea
energică a capului către persoana căreia i se prezintă onorul - fig. nr. 63 şi 64.
ART. 67
Mânuirea armei - pistol mitralieră, puşcă automată - din prezentare la picior se execută
la comanda "Grupă/pluton..., la picior - ARM!" în trei timpi, astfel:
a) Timpul unu: se apucă energic cu mâna dreptă de mânerul baionetei şi ţeavă - puşca
mitralieră de ţeavă şi crăcan, între inelul cu ureche şi camera de gaze; puşca cu lunetă de
ţeavă şi tubul de gaze, deasupra inelului curelei de purtare; carabina SKS de ţeavă şi tubul
de gaze, sub inelul curelei de purtare - astfel încât antebraţul să fie paralel cu solul şi pe
aceeaşi linie cu pumnul - fig. nr. 65 şi 66.
b) Timpul doi: se aduce arma, energic, pe drumul cel mai scurt, prin faţa corpului către

31

partea dreptă, cu pumnul în dreptul şoldului; în acelaşi timp, mâna stângă se aduce spre
partea dreptă, având antebraţul paralel cu solul, palma întinsă, orientată spre corp, lipită
de baionetă, având degetul mic la nivelul retezăturii dinainte a ţevii - la puşca mitralieră
palma întinsă, lipită de crăcan, cu degetul mic la nivelul inelului cu ureche - fig. nr. 67 şi
68.
c) Timpul trei: se aşază arma cu talpa patului pe sol, fără a mişca corpul, concomitent
cu ducerea mâinii stângi energic în jos, ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 50.
Figura nr. 65
Figura nr. 66
Figura nr. 67
Figura nr. 68
_____________
NOTĂ(CTCE)
Figurile nr. 65, 66, 67 şi 68 se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.
208 bis, din 01.04.2009, la paginile 44-45 (a se vedea imaginea asociată).
ART. 68
Mânuirea armei - pistol mitralieră, puşcă automată - din prezentare la umărul stâng se
execută, de regulă, pentru trecerea subunităţilor la defilare, la comanda "Grupă/pluton...
la umărul stâng - ARM!", în trei timpi, astfel:
a) Timpul unu: se apucă energic cu mâna dreptă de mânerul baionetei şi ţeavă - puşca
mitralieră de ţeavă şi crăcan, între inelul cu ureche şi camera de gaze; puşca cu lunetă de
ţeavă şi tubul de gaze, deasupra inelului curelei de purtare; carabina SKS de ţeavă şi tubul
de gaze, sub inelul curelei de purtare - astfel încât antebraţul să fie paralel cu solul şi pe
aceeaşi linie cu pumnul - fig. nr. 69.
b) Timpul doi: se aduce arma, energic, în partea stângă a corpului, astfel încât aceasta
să fie perpendiculară pe sol; se apucă cu mâna stângă de mânerul pistol - carabina SKS de
gâtul patului, având degetul arătător lipit de patul armei şi orientat către sol, celelalte
degete fiind strânse şi lipite de gâtul patului -, pumnul mâinii drepte fiind în dreptul
umărului stâng - fig. nr. 70.
c) Timpul trei: se duce mâna dreptă, energic, prin faţa corpului, ca la poziţia drepţi fără
armă - fig. nr. 71.
Figura nr. 69
Figura nr. 70
Figura nr. 71
-------------NOTĂ(CTCE)

32

Figurile nr. 69, 70 şi 71, se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208
bis din 1 aprilie 2009, la pagina 46 (a se vedea imaginea asociată).
ART. 69
(1) Poziţia greşită a armei se corectează prin comenzi, fără ca instructorul să pună
mâna pe militar sau pe armă.
(2) Când arma este la umărul stâng, în scopul mânuirii acesteia, corectarea se face prin
formula: "Soldatul ..., patul armei puţin înainte!/înapoi!".
(3) Când arma este la umărul drept, în scopul trecerii acesteia de la o poziţie la alta,
corectarea se face prin formula "Soldatul ..., cotul mai înapoi!/mai în faţă!" sau
"Soldatul..., mâna mai sus/mai jos pe cureaua armei!".
(4) Când arma este în prezentare, corectarea se face prin formula "Soldatul..., patul
armei puţin înainte/înapoi!", "Soldatul..., patul armei puţin mai la stânga!/dreapta!",
"Soldatul ..., arma mai sus!/jos!"
7. Salutul şi prezentarea onorului, de pe loc şi din mişcare
ART. 70
Salutul cu arma se execută individual, de pe loc şi din mişcare, la comandă şi din
proprie iniţiativă; în toate situaţiile în care salută, militarul urmăreşte cu privirea
superiorul, întorcând capul după acesta, fără a depăşi un unghi de 45 de grade.
ART. 71
(1) De pe loc, când militarii sunt în afara formaţiei, salutul se execută la comanda
"ATENŢIUNE!", dată de militarul care observă primul superiorul, astfel:
a) militarii cu arma în poziţia la picior/la umărul drept, de curea/în cumpănire/în mână
se întorc cu faţa spre superior, iau poziţia drepţi cu arma la picior/la umărul drept, de
curea/în cumpănire şi îl urmăresc cu privirea - fig. nr. 72;
b) militarii cu arma în poziţia la umărul stâng se întorc cu faţa către superior, iau
poziţia drepţi cu arma la umărul stâng, salută prin ducerea energică a mâinii drepte în
partea stângă a pieptului, cu palma întinsă orientată către corp şi vârful degetului mijlociu
lipit de armă, având antebraţul paralel cu solul - fig. nr. 73.
Figura nr. 72
Figura nr. 73
-------------NOTĂ(CTCE)
Figurile nr. 72 şi 73 se găsesce în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis
din 1 aprilie 2009, la pagina 47 (a se vedea imaginea asociată).
c) militarii cu arma în poziţia la piept se întorc cu faţa către superior, iau poziţia drepţi
cu arma la piept, salută, prinzând energic arma cu mâna stângă de apărătoarea mâinii şi
uluc, cu cele patru degete pe dinafară, iar cu degetul mare pe interior, şi îl urmăresc cu
privirea - fig. nr. 74 a;
d) militarii cu arma în poziţia la spate se întorc cu faţa către superior, iau poziţia drepţi

33

cu arma la spate, salută cu mâna dreptă la coifură şi îl urmăresc cu privirea, întorcând
capul după acesta - fig. nr. 74 b.
Figura nr. 74 a, b
-------------NOTĂ(CTCE)
Figurile nr. 74 a şi b, se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis
din 1 aprilie 2009, la pagina 48 (a se vedea imaginea asociată).
(2) După ce persoana salutată a depăşit cu 2 - 3 paşi ultimul militar de pe direcţia de
deplasare, la comanda "CONTINUAŢI!", dată de cel mai mare în grad/la grade egale, cel
mai mare în funcţie, dintre cei prezenţi, militarii reiau activitatea iniţială. Dacă persoana
salutată se opreşte şi comandă "CONTINUAŢI!" sau "Pe loc - REPAUS!", militarii
execută comanda acesteia, transmisă de cel mai mare în grad/la grade egale, cel mai mare
în funcţie dintre cei prezenţi.
(3) Din proprie iniţiativă, militarul cu arma asupra sa salută în acelaşi mod ca în
situaţiile menţionate la alineatul (1) din prezentul articol. După ce superiorul a trecut de
locul în care se găseşte militarul, acesta încetează să salute şi îşi reia activitatea.
ART. 72
(1) Din mişcare, militarul care are arma asupra sa salută din proprie iniţiativă, în pas
normal.
(2) Când se deplasează cu arma la umărul drept, de curea, la 5-6 paşi de superior, o
dată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarul întoarce energic capul spre cel salutat şi
continuă deplasarea în pas normal; braţul mâinii drepte formează cu antebraţul un unghi
drept, iar cotul este lipit de corp cu partea interioară; degetele mâinii drepte ţin cureaua
armei peste partea din faţă, mai puţin degetul mare care este întins şi ţine cureaua de-a
lungul părţii interioare, iar mâna stângă se ţine pe lângă corp, ca la poziţia drepţi fără
armă - fig. nr. 75.
Figura nr. 75
Figura nr. 76
Figura nr. 77
-------------NOTĂ(CTCE)
Figurile nr. 75, 76 şi 77 se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208
bis din 1 aprilie 2009, la pagina 49 (a se vedea imaginea asociată).
(3) Când se deplasează în pas normal cu arma în cumpănire/în mână, la 5-6 paşi de
superior, o dată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarul întoarce energic capul spre
cel salutat şi continuă deplasarea în pas normal; mâna dreptă este întinsă pe lângă corp cu
arma în cumpănire/în mână, iar mâna stângă se ţine pe lângă corp ca la poziţia drepţi fără
armă; după ce a trecut cu 2-3 paşi de superior, o dată cu punerea piciorului stâng pe sol,

34

militarul întoarce capul înainte şi continuă deplasarea în pas normal - fig. nr. 76.
(4) Când se deplasează în pas normal cu arma la piept, la 5 - 6 paşi de superior, odată
cu punerea piciorului stâng pe sol, militarul întoarce energic capul spre cel salutat,
concomitent cu prinderea armei cu mâna stângă de apărătoarea mâinii şi de uluc; mâna
dreptă se menţine pe gâtul patului/capacul cutiei mecanismelor ca la poziţia drepţi cu
arma la piept. După ce a trecut cu 2-3 paşi de superior, odată cu punerea piciorului stâng
pe sol, militarul lasă energic mâna stângă de pe apărătoarea mâinii şi uluc pe lângă corp,
concomitent cu întoarcerea capului înainte şi continuă deplasarea în pas normal - fig. nr.
77;
(5) Salutul în pas normal cu arma la spate se execută în acelaşi mod ca salutul din
mişcare fără armă - fig nr. 78;
(6) Când se deplasează în pas alergător/în fugă cu arma, la 10-15 paşi de superior,
militarul continuă deplasarea în pas normal, îşi aranjează ţinuta şi salută prin unul din
procedeele menţionate la alineatele precedente din prezentul articol, în funcţie de poziţia
în care ţine arma. După ce a trecut de superior cu 2-3 paşi, militarul reia deplasarea în pas
alergător/în fugă.
Figura nr. 78
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 78, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 50 (a se vedea imaginea asociată).
ART. 73
(1) Onorul cu arma se prezintă numai cu formaţia, de pe loc şi din mişcare.
(2) De pe loc, onorul cu arma se prezintă din poziţia drepţi, cu mişcări ritmice şi
precise, la comanda "Grupă, pentru onor înainte/spre dreapta/spre stânga, prezentaţi ARM'!".
(3) Subunităţile/unităţile de militari cu arma la umărul stâng prezintă onorul după
aceleaşi comenzi şi reguli ca la mânuirea armei de la picior în prezentare, cu mânuirea, în
prealabil, a armei la picior.
(4) După mânuirea armei în prezentare, persoana căreia i se prezintă onorul este
urmărită cu privirea, până trece de formaţie, prin întoarcerea capului, fără a se depăşi un
unghi de 45 de grade. După ce a depăşit formaţia cu 2-3 paşi, la comanda "Grupă la
umărul stâng - ARM'!", după partea prevestitoare a comenzii, militarii întorc energic
capul înainte, iar după partea săvârşitoare a comenzii, mânuiesc arma la umărul stâng.
Arma se poate mânui şi direct, din prezentare la picior.
(5) Militarii din subunităţile/unităţile cu arma la piept prezintă onorul, prinzând energic
cu mâna stângă, după partea săvârşitoare a comenzii, apărătoarea mâinii şi ulucul,
concomitent cu întoarcerea capului în direcţia respectivă; mâna dreptă se menţine ca la
poziţia drepţi cu arma la piept; când persoana căreia i se prezintă onorul a trecut de
formaţie, se comandă "Grupă - DREPŢI!". După partea prevestitoare a comenzii, militarii
întorc energic capul înainte, iar după partea săvârşitoare, lasă energic mâna stângă pe
lângă corp, rămânând în poziţia drepţi cu arma la piept.
(6) Din mişcare, onorul cu arma se prezintă la comanda "Grupă/pluton ..., pentru onor

35

spre dreap-TA!/stân-GA!", astfel:
a) când armamentul este în poziţia "la umărul drept", de curea, după partea săvârşitoare
a comenzii, care se dă o dată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarii execută un pas
normal cu piciorul drept şi, o dată cu punerea piciorului stâng pe sol, se opreşte mişcarea
braţului stâng, cu pumnul strâns, concomitent cu întoarcerea capului spre dreapta/stânga;
b) când armamentul este în poziţia "la umărul stâng", după partea săvârşitoare a
comenzii, care se dă o dată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarii execută un pas
normal cu piciorul drept şi, concomitent cu punerea piciorului stâng pe sol, încep
mişcarea braţului drept, ca la pasul de defilare;
c) când armamentul este în poziţia "la piept", pentru militarii dotaţi cu armament cu pat
normal - după partea prevestitoare a comenzii, militarii apucă energic cu mâna stângă
ulucul şi apărătoarea mâinii; braţul drept cu pumnul strâns, se mişcă pe lângă corp ca la
pasul de defilare. După partea săvârşitoare a comenzii, care se dă o dată cu punerea
piciorului stâng pe sol, militarii mai execută un pas cu piciorul drept şi, o dată cu punerea
piciorului stâng pe sol, întorc capul energic spre dreapta/stânga; pentru militarii dotaţi cu
armament cu pat rabatabil - după partea prevestitoare a comenzii, militarii apucă energic
cu mâna stângă ulucul şi apărătoarea mâinii; braţul drept, cu pumnul strâns, se mişcă pe
lângă corp ca la pasul de defilare. După partea săvârşitoare a comenzii, care se dă o dată
cu punerea piciorului stâng pe sol, militarii mai execută un pas cu piciorul drept şi, o dată
cu punerea piciorului stâng pe sol, întorc energic capul spre dreapta/stânga.
(7) După ce ultimul rând din formaţie a depăşit persoana căreia i s-a prezentat onorul,
se dă comanda "Grupă/pluton ... pas normal - MARŞ!". După partea săvârşitoare a
comenzii, care se dă o dată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarii mai execută un
pas cu piciorul drept şi, o dată cu punerea piciorului stâng pe sol, întorc capul către
înainte şi continuă mişcarea braţului, specifică pasului normal."
8. Descoperirea şi acoperirea
ART. 74
(1) Descoperirea şi acoperirea militarului când are arma asupra să se execută la
comandă sau din proprie iniţiativă.
(2) Descoperirea se execută la aceeaşi comandă ca atunci când militarul nu are arma
asupra sa.
(3) Militarul aflat în poziţia drepţi cu arma la picior/în cumpănire se descoperă în trei
timpi, astfel:
a) Timpul unu - cu mâna dreptă duce arma între genunchi, cu patul sprijinit pe sol;
b) Timpul doi - se descoperă cu mâna dreptă şi duce coifura în mâna stângă;
c) Timpul trei - cu mâna dreptă ia arma şi o aliniază lateral, lângă vârful piciorului
drept sau în poziţia în cumpănire, iar cu mâna stângă duce coifura lateral, rămânând în
poziţia drepţi.
(4) Militarul aflat în poziţia drepţi cu arma la umărul drept/la piept/la spate se
descoperă în doi timpi, astfel:
a) Timpul unu - lasă arma sprijinită liber, având cureaua pe umăr, ia coifura de pe cap
cu mâna dreptă şi o duce în mâna stângă;
b) Timpul doi - revine în poziţia iniţială, cu mâna dreptă pe curea/pe gâtul patului/pe
capacul cutiei mecanismelor/pe lângă corp, iar cu mâna stângă duce coifura lateral,

36

rămânând în poziţia drepţi.
(5) Acoperirea se execută la aceeaşi comandă ca atunci când militarul nu are arma
asupra sa.
(6) Militarul descoperit, aflat în poziţia drepţi cu arma la picior/în cumpănire, se
acoperă în trei timpi, astfel:
a) Timpul unu - cu mâna dreptă duce arma între genunchi, cu patul sprijinit pe sol;
b) Timpul doi - cu mâna stângă aduce coifura în faţa pieptului, o apucă cu amândouă
mâinile şi o aranjează pe cap;
c) Timpul trei - cu mâna dreptă ia arma şi o aliniază lateral, lângă vârful piciorului
drept sau în poziţia în cumpănire, iar mâna stângă se duce lateral în poziţia drepţi.
(7) Militarul descoperit, aflat în poziţia drepţi cu arma la umărul drept/la piept/la spate,
se acoperă în doi timpi, astfel:
a) Timpul unu - cu mâna stângă, aduce coifura în faţa pieptului, o prinde cu amândouă
mâinile şi o aranjează pe cap; arma, având cureaua pe umăr, este lăsată liber pe lângă
corp;
b) Timpul doi - revine în poziţia iniţială cu mâna dreptă pe curea/pe gâtul patului/pe
lângă corp şi duce mâna stângă pe lângă corp, rămânând în poziţia drepţi.
(8) Militarul cu arma la umărul stâng se descoperăaacoperă după ce, mai întâi, a
mânuit, la comandă sau din proprie iniţiativă, arma la picior, apoi execută prevederile
alin. (3).
(9) Când se descoperăaacoperă din proprie iniţiativă, mişcările pe care le execută
militarul, precum şi poziţia în care ţine coifura, sunt aceleaşi ca atunci când activitatea se
execută la comandă.
9. Ieşirea din formaţie a militarului, prezentarea în faţa comandantului şi intrarea în
formaţie
ART. 75
(1) Ieşirea din formaţie a militarului cu arma se execută în pas normal/pas alergător/în
fugă,după aceleaşi reguli şi comenzi ca atunci când nu are armă. Ieşirea din formaţie se
execută la comanda "Soldatul ... - numele - LA MINE!" sau "Soldatul ... - numele -, la ...
- se indică numărul - paşi, în faţa formaţiei, pas alergător/fuga - MARŞ!". Dacă are arma
la umăr, mânuieşte mai întâi arma în cumpănire/în mână şi apoi iese din formaţie.
(2) La prezentarea în faţa comandantului/superiorului, se opreşte la 3-4 paşi în faţa
acestuia în poziţia drepţi şi, în funcţie de situaţie, procedează astfel:
a) când este cu arma la picior/în cumpănire, mânuieşte arma pe umăr şi execută salutul
individual cu arma; dacă nu i se ordonă să mânuiască arma la picior, militarul rămâne cu
arma pe umăr pe tot timpul cât primeşte ordinul sau raportează despre executarea
ordinului primit;
b) când este cu arma la umăr, ia poziţia drepţi;
c) când are arma la spate, ia poziţia drepţi şi salută ducând mâna la coifură;
d) când are arma la piept, ia poziţia drepţi şi salută, apucând arma cu mâna stângă de
uluc şi apărătoarea mâinii;
e) arma cu pat rabatabil se mânuieşte la umăr/la picior, militarul rămânând în poziţia
drepţi.
(3) În toate situaţiile, la prezentarea în faţa comandantului/superiorului, formula de

37

adresare pe timpul salutului este aceeaşi ca în situaţia în care militarul nu are armă.
(4) La plecarea din faţa comandantului/superiorului militarul salută, se întoarce la
dreapta/stânga, mânuieşte arma în poziţia în care a avut-o la prezentare şi îşi continuă
deplasarea spre formaţie sau spre locul indicat.
(5) Intrarea în formaţie a militarului cu arma se execută după ace- leaşi reguli şi
comenzi ca atunci când nu are armă. După ce îşi ocupă locul în formaţie, militarul
mânuieşte arma în aceeaşi poziţie pe care o au ceilalţi militari din formaţie.
CAP. III
Poziţiile pentru luptă şi pentru aruncarea grenadelor de mână; procedee de deplasare pe
câmpul de luptă
ART. 76
(1) Poziţiile pentru luptă culcat, în genunchi şi în picioare se iau în raport cu obstacolul
pe care îl are militarul în faţă, pe timpul luptei, cu scopul de a se feri de observarea şi
focul adversarului şi de a executa în cele mai bune condiţii tragerea cu armamentul
individual.
(2) Pentru a oferi o ţintă cât mai mică în luptă, militarul alege, din proprie iniţiativă,
adăpostirea şi poziţia pentru luptă care îl avantajează cel mai mult, de regulă, fără ca
acestea să fie indicate prin comandă.
(3) Pe timpul executării instrucţiei de front, poziţiile pentru luptă culcat, în genunchi şi
în picioare se execută de către militari care au armamentul asupra lor, potrivit
comenzilor/semnalelor specifice fiecărei poziţii.
(4) Poziţiile pentru luptă se pot executa de pe loc şi din mişcare.
(5) Înainte de a lua o nouă poziţie pentru luptă, militarul asigură arma şi, dacă este
necesar, rabatează patul armei. Pe timpul executării poziţiilor pentru luptă, se vor urmări
rapiditatea şi precizia în mişcări.
SECŢIUNEA 1
Poziţiile pentru luptă
ART. 77
(1) Poziţia pentru luptă culcat se execută cu pistolul mitralieră/puşca mitralieră/puşca
automată/puşca semiautomată cu lunetăaaruncătorul de grenade antitanc
portativ/mitraliera/pistolul şi se ia la comanda "Soldat, pentru luptă - CULCAT!", în doi
timpi, astfel:
a) Timpul unu - militarul, ţinând arma în cumpănire, face o jumătate de întoarcere la
dreapta, fără a alătura piciorul stâng lângă cel drept, după care face un pas mai mare cu
piciorul stâng; apleacă corpul înainte, având piciorul drept complet întins şi mâna stângă
înainte, cu braţul şi antebraţul în unghi drept şi palma spre sol;
b) Timpul doi - menţinând arma cu ţeava orientată spre obiectiv, se culcă către înainte
pe sol, pentru a câştiga cât mai mult teren în faţă, sprijinindu-se succesiv pe genunchiul
drept şi apoi pe cel stâng, pe antebraţul şi palma stângă, cu degetele orientate spre
dreapta, târând vârful piciorului drept; duce arma înainte şi o apucă cu mâna stângă de
ulucul ţevii, iar cu mâna dreptă de mânerul pistol, cu degetul arătător de-a lungul gărzii
trăgaciului; sprijină pistolul mitralieră/puşca automată cu colţul patului şi încărcătorul pe

38

sol şi se aşază cu faţa spre obiectiv, apoi depărtează picioarele lateral cu vârfurile spre în
afară, lipite de sol, la o distanţă unul faţă de altul aproximativ egală cu lăţimea umerilor
militarului, iar corpul orientat la un unghi de 30 de grade faţă de direcţia de tragere - fig.
nr. 79.
(2) Militarii stângaci execută toate mişcările pentru luarea poziţiilor pentru luptă, aşa
cum sunt descrise cele pentru militarii care folosesc mâna dreptă, dar, pe timpul mişcării,
mută arma pe partea stângă, schimbând poziţia mâinilor şi picioarelor, precum şi
orientarea corpului.
(3) Revenirea în poziţia drepţi cu arma în cumpănire se execută la comanda "Soldat DREPŢI!", în trei timpi, astfel:
Figura nr. 79
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 79, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 54 (a se vedea imaginea asociată).
a) Timpul unu - prinde arma cu mâna stângă de uluc şi apărătoarea mâinii cu
încărcătorul spre dreapta şi gura ţevii ridicată; lasă greutatea corpului pe partea stângă,
îndoaie genunchiul drept, trăgându-l cât mai aproape de piept, fără a ridica partea
dinainte a corpului şi în acelaşi timp pune palma dreptă pe sol;
b) Timpul doi - sprijinindu-se pe cotul stâng, pe palma dreptă şi pe genunchiul drept,
duce piciorul stâng înainte, răsuceşte arma cu încărcătorul spre sol, înclinând-o cu gura
ţevii în sus, la 45 de grade faţă de orizontală;
c) Timpul trei - se ridică, aducând piciorul drept lângă cel stâng, concomitent cu
mutarea armei în mâna dreptă, şi rămâne în poziţia drepţi cu arma în cumpănire.
(4) Trăgătorul cu puşca semiautomată cu lunetă execută aceleaşi mişcări ca trăgătorul
cu pistolul mitralieră/puşca automată cu precizarea că, după luarea poziţiei pentru luptă
culcat, lasă greutatea corpului pe partea stângă, cu mâna dreptă deschide husa lunetei,
scoate luneta şi o fixează la armă, după care revine în poziţia pentru luptă, cu corpul
înclinat la 30 de grade faţă de direcţia de tragere, având mâna dreptă în scobitura din
patul armei, cu degetul arătător pe garda trăgaciului, iar cu mâna stângă, ţinând arma de
uluc şi apărătoarea mâinii.
(5) Trăgătorul cu aruncătorul de grenade antitanc portativ, după ce a luat poziţia pentru
luptă culcat, orientat cu faţa spre obiectiv, lasă pistolul mitralieră/puşca automată pe sol
în dreapta sa, cu ţeava îndreptată pe direcţia de tragere şi trece aruncătorul din poziţia de
marş în poziţia pentru luptă. Pentru aceasta, se întoarce pe partea stângă a corpului şi
scoate aruncătorul de la spate, folosindu-se de ambele mâini; cu mâna stângă, apucă
cureaua puţin mai jos de umărul stâng, iar cu mâna dreptă, de culată şi trece aruncătorul
peste cap în faţă; apucă cu mâna stângă de apărătoarea ţevii în faţa înălţătorului, împinge
aruncătorul puţin înainte şi cu mâna dreptă scoate învelitoarea culatei şi pe cea a ţevii;
scoate înălţătorul optic din geantă şi îl fixează pe aruncător/pune în poziţie de luptă
dispozitivele mecanice de ochire; apoi, revenind la poziţia pentru luptă culcat, apucă cu
mâna dreptă corpul mecanismului de dare a focului, aruncătorul rămânând rezemat pe
antebraţul mâinii drepte, cu gura ţevii îndreptată pe direcţia de tragere, astfel încât poziţia

39

corpului să formeze cu direcţia de tragere un unghi de cel puţin 45 de grade; antebraţul şi
palma mâinii stângi, cu degetele orientate spre dreapta, sunt lipite de sol în faţa corpului fig. nr. 80.
Figura nr. 80
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 80 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 55 (a se vedea imaginea asociată).
(6) Pentru revenirea în poziţia drepţi, la comanda "Soldat -DREPŢI!", trăgătorul trece
aruncătorul din poziţia pentru luptă în poziţia de marş, apoi execută celelalte mişcări
prezentate la revenirea din poziţia pentru luptă culcat cu pistolul mitralieră/puşca
automată.
(7) Trăgătorul cu puşca mitralieră execută aceleaşi mişcări ca şi militarul înzestrat cu
pistol mitralieră/puşcă automată, cu deosebirea că, după luarea poziţiei pentru luptă
culcat, desface, cu mâna dreptă, clema arcuită şi îndepărtează crăcanul de ţeavă; după
depărtarea picioarelor, fixează arma pe crăcan, cu patul pe sol şi încărcătorul vertical fig. nr. 81.
Figura nr. 81
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 81 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 56 (a se vedea imaginea asociată).
(8) Pentru revenirea în poziţia drepţi, la comanda "Soldat - DREPŢI!", militarul lasă
puşca mitralieră pe crăcan, cu patul armei pe sol, se sprijină pe ambele braţe, îndoaie
piciorul drept şi îl trage cât mai aproape de piept, fără a ridica partea dinainte a corpului;
se sprijină pe palma dreptă şi duce piciorul stâng înainte; se ridică, apucând puşca
mitralieră de apărătoarea mâinii şi de uluc cu mâna dreptă, concomitent cu aducerea
piciorului drept lângă cel stâng; aliniază puşca mitralieră lângă vârful piciorului drept, ia
poziţia drepţi cu arma la picior, după care, la ordin, prinde crăcanul de ţeavă cu clema
arcuită.
(9) Trăgătorul cu mitraliera desface clema arcuită îi îndepărtează crăcanul de ţeavă;
apoi, luând cu mâna dreptă mitraliera de mânerul rabatabil, face un pas mai mare cu
piciorul stâng, apleacă corpul înainte şi aşază mitraliera cu crăcanul şi colţul patului pe
sol, cu ţeava orientată pe direcţia de tragere; se sprijină cu ambele mâini pe sol lângă
patul mitralierei, duce piciorul stâng înapoi, pe linia piciorului drept şi ia poziţia pentru
luptă culcat; prinde cu mâna stângă de mânerul scobit în patul mitralierei, având
antebraţul mâinii drepte, pe toată lungimea lui, în dreapta patului mitralierei, cu mâna
dreptă pe mânerul pistol şi degetul arătător pe garda răgaciului; în acelaşi timp,
depărtează picioarele la o distanţă aproximativ egală cu lăţimea umerilor, având călcâiele
lipite de sol, cu vârfurile spre în afară; corpul trebuie să fie orientat la un unghi de 30 de

40

grade faţă de direcţia de tragere - fig. nr. 82.
Figura nr. 82
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 82 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 57 (a se vedea imaginea asociată).
(10) Pentru revenirea în poziţia drepţi, la comanda "Soldat - DREPŢI!", trăgătorul
execută aceleaşi mişcări ca cele prevăzute la alin.(6), pentru puşca mitralieră.
(11) Trăgătorul cu pistolul execută aceleaşi mişcări ca şi militarul înzestrat cu pistol
mitralieră/puşcă automată, cu deosebirea că, iniţial, după luarea poziţiei pentru luptă
culcat, lasă greutatea corpului pe partea stângă, cu mâna dreptă deschide tocul, scoate
pistolul şi îl duce cu ţeava îndreptată spre obiectiv, după care revine în poziţia pentru
luptă culcat, cu corpul înclinat la 30 de grade faţă de direcţia de tragere; în această
poziţie, militarul se sprijină pe cotul şi pe antebraţul mâinii stângi, având palma întinsă în
prelungirea
antebraţului, cu degetele apropiate, iar picioarele cu vârfurile lipite de sol şi călcâiele
depărtate la o distanţă egală cu lăţimea umerilor; mâna dreptă, cu degetul arătător pe
garda trăgaciului, se ţine cu cotul sprijinit pe sol - fig. nr. 83.
Figura nr. 83
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 83 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 57 (a se vedea imaginea asociată).
(12) Pentru revenirea în poziţia drepţi, la comanda "Soldat - DREPŢI!", militarul lasă
greutatea corpului pe partea stângă, introduce pistolul în toc cu mâna dreptă, închide
tocul, apoi îndoaie piciorul drept şi îl trage cât mai aproape de piept, fără a ridica partea
dinainte a corpului; se sprijină cu palmele pe sol, duce piciorul stâng înainte, se ridică,
aducând piciorul drept lângă cel stâng şi ia poziţia drepţi.
ART. 78
(1) Poziţia pentru luptă în genunchi se execută cu pistolul mitralieră/puşca
mitralieră/puşca automată/puşca semiautomată cu lunetăaaruncătorul de grenade antitanc
portativ/mitraliera/pistolul la comanda "Soldat, pentru luptă - ÎN GENUNCHI!".
(2) Ţinând arma în cumpănire cu mâna dreptă, trăgătorul cu pistolul mitralieră/puşca
automată face o jumătate de întoarcere la dreapta şi, fără a alătura piciorul stâng lângă cel
drept, duce piciorul stâng înainte; concomitent, ridică puţin arma cu mâna dreptă, apucă
cu mâna stângă de uluc şi apărătoarea mâinii/mânerul ulucului ţevii şi se lasă repede cu
genunchiul drept pe sol; duce talpa piciorului drept către stânga şi se sprijină cu şezutul
pe călcâiul piciorului drept; pune cotul mâinii stângi pe coapsa piciorului stâng, ţinând
arma cu mâna stângă de uluc şi apărătoarea mâinii, iar cu mâna dreptă de mânerul pistol,
cu degetul arătător de-a lungul gărzii trăgaciului - fig. nr. 84.

41

Figura nr. 84
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 84 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 58 (a se vedea imaginea asociată).
(3) Pentru revenirea în poziţia drepţi, la comanda "Soldat - DREPŢI!", militarul se
ridică energic în picioare, aducând piciorul drept lângă cel stâng; în acelaşi timp, cu mâna
dreptă apucă arma de apărătoarea mâinii şi uluc, luând poziţia drepţi cu arma în
cumpănire.
(4) Trăgătorul cu puşca semiautomată cu lunetă execută aceleaşi mişcări ca trăgătorul
cu pistolul mitralieră/puşca automată cu precizarea că, după luarea poziţiei pentru luptă în
genunchi, deschide cu mâna dreptă husa lunetei, scoate luneta şi o fixează la armă, după
care revine în poziţia pentru luptă, pune cotul mâinii stângi pe coapsa piciorului stâng,
ţinând arma cu mâna stângă de uluc şi apărătoarea mâinii, iar mâna dreptă prinde mânerul
scobit în patul armei, cu degetul arătător pe garda trăgaciului.
(5) Trăgătorul cu aruncătorul de grenade antitanc portativ face un pas înainte cu
piciorul stâng şi se lasă repede cu genunchiul drept pe sol; aşază pistolul mitralieră/puşca
automată pe sol, în dreapta sa, cu ţeava orientată pe direcţia de tragere; scoate aruncătorul
de la spate, îl pune pe antebraţul mâinii drepte, ţinându-l cu mâna stângă de apărătoarea
ţevii, înapoia înălţătorului; sprijină antebraţul stâng pe coapsa piciorului stâng, iar cu
mâna dreptă scoate învelitorile, la început de la culată, apoi de la gura ţevii; scoate
înălţătorul optic din geantă şi îl fixează pe aruncător/pune în poziţie de luptă dispozitivele
mecanice de ochire, după care ţine aruncătorul cu mâna dreptă de apărătoarea de lemn a
tubului de scurgere a gazelor, duce talpa piciorului drept către stânga şi se sprijină cu
şezutul pe călcâiul piciorului drept - fig. nr. 85.
Figura nr. 85
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 85 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 59 (a se vedea imaginea asociată).
(6) Pentru revenirea în poziţia drepţi, la comanda "Soldat - DREPŢI!", militarul pune
înălţătorul optic în geantă, învelitorile la culată şi la gura ţevii, apoi trece aruncătorul la
spate, prinde arma, se ridică energic aducând piciorul drept lângă cel stâng şi ia poziţia
drepţi cu arma în cumpănire.
(7) Trăgătorul cu puşca mitralieră execută mişcările prevăzute pentru pistolul
mitralieră/puşca automată, cu deosebirea că prinde cu mâna stângă de încărcător sau de
ulucul ţevii în loc de mânerul ulucului - fig. nr. 86.
Figura nr. 86

42

-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 86 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 59 (a se vedea imaginea asociată).
(8) Pentru revenirea în poziţia drepţi, la comanda "Soldat - DREPŢI!", militarul se
ridică energic, aducând piciorul drept lângă cel stâng şi ia poziţia drepţi cu arma în
cumpănire.
(9) Poziţia pentru luptă în genunchi cu mitraliera se execută numai în tranşee sau în
şanţul de tragere, folosind locaşul de tragere. Trăgătorul cu mitraliera desface clema
arcuită şi instalează mitraliera pe berma locaşului de tragere cu crăcanul şi colţul patului
pe sol, având ţeava îndreptată către obiectiv; apoi se aşază în poziţie pentru luptă, cu
amândoi genunchii pe sol şi coatele fixate pe bermă, prinzând cu mâna stângă de mânerul
scobit în patul mitralierei, iar cu mâna dreptă, ţinând de mânerul pistol, cu degetul
arătător pe garda trăgaciului - fig. nr. 87.
(10) Pentru revenirea în poziţia drepţi, la comanda "Soldat - DREPŢI!", trăgătorul se
ridică energic în picioare şi ia poziţia drepţi, lăsând mitraliera pe crăcan, cu colţul patului
pe sol.
Figura nr. 87
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 87 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 60 (a se vedea imaginea asociată).
(11) Trăgătorul cu pistolul face o jumătate de întoarcere la stânga şi duce piciorul drept
înainte, fără a-l alătura de cel stâng, apoi pune genunchiul stâng pe sol şi se aşază pe
călcâiul piciorului stâng, îndreptat pe direcţia obiectivului. În această poziţie, cu mâna
dreptă deschide tocul, scoate pistolul, îl îndreaptă pe direcţia de tragere, cu ţeava în sus,
înclinată la 45 de grade, ţinând degetul arătător de-a lungul gărzii trăgaciului; mâna
stângă se lasă lejer pe lângă corp, iar mâna dreptă se sprijină cu cotul pe coapsa piciorului
drept - fig. nr. 88.
Figura nr. 88
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 88 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 60 (a se vedea imaginea asociată).
(12) Pentru revenirea în poziţia drepţi, la comanda "Soldat - DREPŢI!", militarul
introduce pistolul în toc, închide tocul, se ridică energic în picioare, aducând piciorul
stâng lângă cel drept şi ia poziţia drepţi.
ART. 79
(1) Poziţia pentru luptă în picioare se execută cu pistolul mitralieră/puşca

43

mitralieră/puşca automată/puşca semiautomată cu lunetăaaruncătorul de grenade antitanc
portativ/mitraliera şi pistolul şi se ia la comanda "Soldat, pentru luptă - ÎN PICIOARE!".
(2) Trăgătorul cu pistolul mitralieră/puşca automată, ţinând arma în cumpănire, execută
o jumătate de întoarcere la dreapta, fără a alătura piciorul stâng lângă cel drept, duce
piciorul stâng spre stânga - pe noua linie a umerilor, la o depărtare egală cu lăţimea
umerilor - şi lasă greutatea corpului pe ambele picioare; în acelaşi timp, ridică arma,
înclinând-o la 45 de grade şi o apucă cu mâna stângă de uluc şi apărătoarea
mâinii/mânerul ulucului, iar cu mâna dreptă de mânerul pistol, cu degetul arătător în
prelungirea gărzii trăgaciului - fig. nr. 89.
Figura nr. 89
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 89 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 61 (a se vedea imaginea asociată).
(3) Pentru revenirea în poziţia drepţi, la comanda "Soldat - DREPŢI!", militarul prinde
arma cu mâna dreptă de apărătoarea mâinii şi uluc, aducând piciorul drept lângă cel stâng
şi ia poziţia drepţi cu arma în cumpănire.
(4) Trăgătorul cu puşca semiautomată cu lunetă execută aceleaşi mişcări ca trăgătorul
cu pistolul mitralieră/puşca automată cu precizarea că, după luarea poziţiei pentru luptă în
picioare, deschide cu mâna dreptă husa lunetei, scoate luneta şi o fixează la armă, după
care revine în poziţia pentru luptă, ţinând cu mâna stângă arma de uluc şi apărătoarea
mâinii, iar cu mâna dreptă mânerul scobit în patul armei, cu degetul arătător pe garda
trăgaciului.
(5) Trăgătorul cu aruncătorul de grenade antitanc portativ execută aceleaşi mişcări ca la
poziţia pentru luptă în picioare cu pistolul mitralieră/puşca automată, apoi militarul aşază
arma pe sol în dreapta sa, cu ţeava orientată pe direcţia de tragere şi cu încărcătorul spre
dreapta; scoate aruncătorul de la spate şi învelitorile de la culată şi gura ţevii, după care
scoate înălţătorul optic din geantă şi îl fixează pe aruncător/pune în poziţie de luptă
dispozitivele mecanice de ochire, ţinându-l cu mâna stângă de apărătoarea ţevii, în faţa
înălţătorului, iar cu mâna dreptă, de apărătoarea de lemn a tubului de scurgere a gazelor,
rămânând în poziţia pentru luptă în picioare - fig. nr. 90.
Figura nr. 90
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 90 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 62 (a se vedea imaginea asociată).
(6) Pentru revenirea în poziţia drepţi, la comanda "Soldat - DREPŢI!", militarul pune
aruncătorul în poziţia la spate şi revine cu pistolul mitralieră/puşca automată în poziţia
drepţi.
(7) Trăgătorul cu puşca mitralieră execută aceleaşi mişcări ca cele prevăzute pentru

44

pistolul mitralieră/puşcă automată, cu deosebirea că prinde cu mâna stângă de încărcător
sau de ulucul ţevii, în loc de mânerul ulucului ţevii - fig. nr. 91.
Figura nr. 91
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 91 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 62 (a se vedea imaginea asociată).
(8) Pentru revenirea în poziţia drepţi, la comanda "Soldat - DREPŢI!", militarul
execută aceleaşi mişcări ca la pistolul mitralieră/puşca automată.
(9) Trăgătorul cu mitraliera desface clema arcuită şi îndepărtează crăcanul de ţeavă;
apoi, luând cu mâna dreptă mitraliera de mânerul rabatabil, apleacă corpul înainte şi
aşază mitraliera cu crăcanul şi colţul patului pe sol, cu ţeava orientată pe direcţia de
tragere; se sprijină cu pieptul pe partea din faţă a locaşului de tragere şi fixează ambele
coate pe sol, prinzând cu mâna stângă de mânerul scobit în patul mitralierei şi cu mâna
dreptă de mânerul pistol, cu degetul arătător pe garda trăgaciului - fig. nr. 92.
Figura nr. 92
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 92 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 63 (a se vedea imaginea asociată).
(10) Trăgătorul cu pistolul execută mai mult de jumătate de întoarcere la stânga şi duce
piciorul drept înainte, pe direcţia obiectivului, fără a-l alătura de cel stâng, la o depărtare
egală cu lăţimea umerilor, repartizând greutatea corpului pe ambele picioare; cu mâna
dreptă deschide tocul şi scoate pistolul, ţinându-l de mâner; ridică pistolul, cu ţeava
îndreptată spre obiectiv şi înclinată la 45 de grade, în dreptul ochiului drept, având mâna
la înălţimea bărbiei şi degetul arătător în prelungirea gărzii trăgaciului - fig. nr. 93; lasă
mâna stângă liberă, de-a lungul corpului sau o duce la spate.
Figura nr. 93
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 93 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 63 (a se vedea imaginea asociată).
(11) Pentru revenirea în poziţia drepţi, la comanda "Soldat - DREPŢI!", militarul
introduce pistolul în toc cu mâna dreptă, închide tocul şi ia poziţia drepţi.
(12) Din mişcare, militarul ia poziţia pentru luptă la comanda "Soldat, pentru luptă CULCAT/ÎN GENUNCHI/ÎN PICIOARE!". La această comandă, militarul mai face unul
sau doi paşi pentru a ajunge în situaţia favorabilă luării poziţiei comandate, apoi execută

45

mişcările specifice poziţiei pentru luptă.
SECŢIUNEA a 2-a
Poziţiile pentru aruncarea grenadelor
ART. 80
(1) Poziţiile pentru aruncarea grenadelor de mână se iau în funcţie de teren şi de
situaţia tactică; în acest scop, militarul va fi deprins să ia poziţia de aruncare în teren
descoperit, din şanţul de tragere, după o adăpostire sau din gropi de proiectil.
(2) Grenada de mână se aruncă întotdeauna cu o traiectorie curbă, oricare ar fi poziţia
şi felul grenadei întrebuinţate, ofensivă sau defensivă.
(3) Aruncarea grenadei, din toate poziţiile, se face:
a) prin balansarea corpului;
b) prin balansarea braţului întins, în arc de cerc, pe deasupra capului;
c) prin zvâcnirea braţului.
(4) În regulament se descriu numai mişcările pentru aruncarea grenadei prin balansarea
corpului din toate poziţiile de aruncare, aceasta fiind procedeul cel mai des întrebuinţat.
(5) Aruncarea grenadei de mână se execută la comanda "Soldat, asupra ... - se indică
obiectivul -, cu grenade - FOC!" sau din propria iniţiativă a militarului.
(6) În funcţie de situaţia concretă, aruncarea grenadelor se execută cu sau fără baionetă
la armă.
(7) Pentru aruncarea grenadei de mână din poziţia culcat, militarul pune arma în
dreapta sa, se răsuceşte pe partea stângă a corpului şi scoate grenada din sacul de
merinde, apucând-o strîns cu pârghia de siguranţă în podul palmei şi cu degetele peste
corpul grenadei; sprijină mâna dreptă cu grenada pe coapsa stângă şi scoate cu degetul
arătător de la mâna stângă, prin răsucire, inelul cu splintul de siguranţă; revenind la
poziţia iniţială, trage mâinile spre piept şi se sprijină cu ele pe sol; ajutându-se de mâna
stângă, duce piciorul drept înapoi, se ridică pe genunchiul stâng şi îşi ia avânt;
sprijinindu-se pe genunchiul stâng şi apăsând cu piciorul drept pe sol, militarul se
răsuceşte cu pieptul înainte şi aruncă grenada spre obiectiv, lăsând corpul să cadă înainte,
după care revine cu arma în poziţia pentru luptă - fig. nr. 94.
Figura nr. 94
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 94 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 65 (a se vedea imaginea asociată).
(8) Aruncarea grenadei de mână din poziţia în genunchi se execută de după acoperiri
joase, din locaşuri de tragere pentru poziţia în genunchi, din gropi de proiectile. Militarul
ia poziţia pentru luptă în genunchi şi pune arma jos sau pe parapet, în dreapta sa; scoate
cu mâna dreptă grenada din sacul de merinde, prinzând-o strâns cu pârghia de siguranţă
în podul palmei şi cu degetele peste corpul grenadei; sprijină mâna dreptă cu grenada pe
genunchiul piciorului stâng şi scoate cu degetul arătător de la mâna stângă, prin răsucire,
inelul cu splintul de siguranţă; întinde piciorul drept din genunchi apleacă corpul înapoi,

46

răsucindu-l spre dreapta, îşi ia elan, aruncă grenada spre obiectiv, ducând-o pe deasupra
umărului şi apleacă corpul înainte. După aruncarea grenadei, militarul ia arma şi revine în
poziţia de tragere pentru luptă în genunchi - fig. nr. 95.
Figura nr. 95
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 95 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 65 (a se vedea imaginea asociată).
(9) Pentru aruncarea grenadei de mână din poziţia în picioare, de pe loc, militarul face
o jumătate de întoarcere la dreapta şi duce piciorul stâng înainte, după care trece arma în
mâna stângă, sprijinind cureaua pe antebraţul mâinii stângi; scoate cu mâna dreptă
grenada din sacul de merinde, apucând-o strâns cu pârghia de siguranţă în podul palmei şi
cu degetele peste corpul grenadei; sprijină mâna dreptă cu grenada pe genunchiul
piciorului stâng şi scoate cu degetul arătător de la mâna stângă, prin răsucire, inelul cu
splintul de siguranţă; îndoaie genunchiul drept, îşi ia elan cu grenada în mână, descriind
un arc de cerc către înapoi şi în jos; întinde piciorul drept şi, răsucinduse cu pieptul spre
obiectiv, aruncă grenada în obiectiv pe deasupra umărului. Pentru a avea un elan mai
mare în momentul aruncării grenadei, militarul lasă greutatea corpului pe piciorul stâng şi
duce mâna cu arma către înapoi - fig. nr. 96.
(10) După aruncarea grenadei, militarul ia poziţia pentru luptă culcat.
(11) Pentru aruncarea grenadei de mână din mers, fără oprire, militarul mută arma din
mâna dreptă în mâna stângă, sprijinind cureaua pe antebraţul mâinii stângi; scoate cu
mâna dreptă grenada din sacul de merinde, apucând-o strâns cu pârghia de siguranţă în
podul palmei şi cu degetele peste corpul grenadei; sprijină mâna dreptă cu grenada pe
genunchiul piciorului stâng, scoate cu degetul arătător de la mâna stângă, prin răsucire,
inelul cu splintul de siguranţă, apucă arma cu mâna stângă şi îşi continuă mersul. Elanul
cu grenada începe cu trei paşi înainte de aruncarea grenadei: la primul pas, cu stângul,
mâna cu grenada se duce înainte şi în jos; la al doilea pas, cu dreptul, braţul cu grenada se
duce înapoi, răsucind în acelaşi timp corpul spre dreapta; la al treilea pas, odată cu
punerea piciorului stâng pe sol, folosind viteza căpătată din mers, aruncă grenada spre
obiectiv, se adăposteşte, iar după explozia acesteia, continuă înaintarea.
Figura nr. 96
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 96 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 66 (a se vedea imaginea asociată).
(12) Pentru aruncarea grenadei de mână din tranşee, militarul pune arma pe parapet, în
dreapta sa, ia cu mâna dreptă grenada din sacul de merinde/din nişă/de pe bermă,
apucând-o strâns cu pârghia de siguranţă în podul palmei şi cu degetele peste corpul
grenadei; sprijinind mâna dreptă cu grenada pe bermă, scoate cu degetul arătător de la

47

mâna stângă, prin răsucire, inelul cu splintul de siguranţă, apoi pune mâna stângă pe
marginea dinainte a tranşeei şi duce piciorul drept înapoi cât este posibil, lăsându-se cu
greutatea corpului pe el; îşi ia elan, ducând mâna cu grenada în sus şi înapoi - odată cu
ducerea mâinii înapoi, militarul priveşte înapoi, pentru a evita ca mâna să se lovească de
taluzul din spate al tranşeei - după care, întinde picioarele şi, înclinând corpul înainte,
aruncă grenada spre obiectiv - fig. nr. 97.
Figura nr. 97
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 97 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 67 (a se vedea imaginea asociată).
(13) Aruncarea grenadei de mână antitanc se execută numai din şanţul de tragere, din
tranşee sau dinapoia unei adăpostiri. Mişcările pentru aruncare sunt aceleaşi ca şi la
aruncarea grenadei de mână ofensive/defensive, cu deosebirea că, pentru scoaterea
splintului de siguranţă, militarul apucă strâns pârghia de siguranţă în podul palmei, cu
degetele peste mânerul grenadei.
SECŢIUNEA a 3-a
Procedee de deplasare pe câmpul de luptă
ART. 81
Pe timpul ducerii acţiunilor de luptă, deplasarea se poate executa în pas viu, în pas
alergător sau în fugă, în profil normal sau aplecat, în salturi, târâş pe burtă, pe coate şi
genunchi sau pe o parte.
ART. 82
(1) Saltul se execută pentru a feri pe militar de focul ochit al inamicului, la comanda
"Soldat, până la/până pe aliniamentul ... , salt - ÎNAINTE!". După partea prevestitoare a
comenzii, militarul îşi alege traseul pe care se va deplasa şi locurile de oprire pentru
reglarea respiraţiei, asigură arma şi o duce pe lângă corp ca la poziţia pentru luptă culcat,
apropiind picioarele cu călcâiele lipite, iar după partea săvârşitoare a comenzii, se sprijină
pe palma stângă şi pe vârful piciorului stâng, se ridică energic şi execută saltul cu cea mai
mare viteză, în fugă.
(2) Lungimea saltului poate fi de câteva sute de metri, iar locurile de oprire pentru
reglarea respiraţiei pot fi alese, în medie, după 20 - 40 de paşi sau chiar mai puţin.
(3) Dacă aliniamentul până la care se execută saltul este la o distanţă mai mare, acesta
se execută, succesiv, de către fiecare militar în parte, fără o nouă comandă.
(4) La locul de oprire pentru reglarea respiraţiei sau la ajungerea pe aliniamentul
ordonat, militarul trebuie să ia, din fugă, poziţia pentru luptă culcat, fără a ridica
picioarele, câştigând cât mai mult teren către înainte, după care îşi schimbă locul prin
rostogolire/deplasare laterală; ajungând pe aliniamentul ordonat, foloseşte terenul şi se
pregăteşte pentru executarea tragerii.
(5) Pe timpul saltului, arma se ţine în mâna dreptă, în cumpănire - mitraliera se ţine în
poziţia în mână -, iar aruncătorul de grenade antitanc portativ în poziţia la spate/în mână.

48

ART. 83
(1) Militarii execută deplasarea târâş cu scopul de a-şi îndeplini misiunea ferit de
observarea şi focul inamicului. Deplasarea târâş se execută la comanda "Soldat, până
la.../până pe aliniamentul ..., târâş - ÎNAINTE!", prin următoarele procedee: pe burtă, pe
coate şi genunchi sau pe o parte.
(2) La instrucţia de front, pe timpul învăţării procedeelor, modul de deplasare târâş se
va indica prin comanda: pe burtă, pe coate şi genunchi sau pe o parte. Distanţa pe care se
execută deplasarea târâş depinde de teren, de depărtarea până la inamic şi de situaţia
concretă. La exerciţiiaaplicaţii tactice, nu se indică procedeul de deplasare, acesta fiind
ales din proprie iniţiativă de către executant, în funcţie de teren şi de focul inamicului.
(3) După partea prevestitoare a comenzii, militarul îşi alege traseul de deplasare şi
locurile de oprire pentru reglarea respiraţiei, iar după partea săvârşitoare, începe
deplasarea târâş prin unul din procedeele menţionate.
(4) Pentru deplasarea târâş pe burtă, militarul ia energic poziţia pentru luptă culcat,
lipindu-se de sol; apucă cu mâna dreptă cureaua de purtare de lângă brăţara ţevii şi
sprijină arma pe antebraţul mâinii drepte; trage înainte piciorul drept/stâng şi în acelaşi
timp întinde mâna stângă/dreptă înainte, cât poate mai departe; împingându-se cu piciorul
îndoit, deplasează corpul înainte, trage celălalt picior, întinde cealaltă mână şi continuă
mersul în aceeaşi ordine. Pe timpul deplasării târâş, capul se ridică doar atât cât îi este
necesar militarului să poată executa mişcarea şi să observe permanent acţiunile
inamicului - fig. nr. 98.
Figura nr. 98
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 98 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 68 (a se vedea imaginea asociată).
(5) Pentru deplasarea târâş pe coate şi genunchi, militarul trage piciorul drept/stâng
îndoit sub piept, odată cu întinderea cotului mâinii stângi/drepte înainte; deplasează
corpul înainte până la întinderea completă a piciorului drept/stâng şi trage, în acelaşi
timp, sub piept celălalt picior îndoit, ducând înainte cotul celeilalte mâini; mişcarea
continuă în aceeaşi ordine. Arma se ţine cu ambele mâini, în poziţie orizontală, cu
încărcătorul îndreptat înainte - fig. nr. 99.
Figura nr. 99
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 99 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 69 (a se vedea imaginea asociată).
(6) Pentru deplasarea târâş pe o parte, militarul ia poziţia pentru luptă culcat, după
care, începe energic mişcarea pe partea stângă a corpului; trage înainte piciorul stâng,
îndoit din genunchi şi se sprijină pe antebraţul mâinii stângi, iar cu tocul încălţămintei

49

piciorului drept se reazemă pe sol, cât mai aproape de corp; prinde cu mâna dreptă
cureaua de purtare de lângă brăţara ţevii şi sprijină arma pe antebraţul mâinii drepte şi
coapsa piciorului stâng; întinzând piciorul drept, deplasează corpul înainte, fără a
schimba poziţia piciorului stâng, după care mişcarea continuă în aceeaşi succesiune - fig.
nr. 100.
Figura nr. 100
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 100 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 69 (a se vedea imaginea asociată).
CAP. IV
Instrucţia de front a subunităţilor şi unităţilor militare care acţionează pe jos
SECŢIUNEA 1
Instrucţia de front a grupei/similare
1. Formaţiile de adunare
ART. 84
Formaţiile de adunare ale grupei sunt în linie pe un rând şi în coloană câte unul.
Formaţia de adunare în linie pe un rând este formaţia obişnuită de adunare a grupei.
ART. 85
(1) Formaţia de adunare a grupei în linie pe un rând se adoptă la comanda "Grupă, în
linie - ADUNAREA!". Înainte de a da comanda, comandantul grupei ia poziţia drepţi, cu
faţa în direcţia în care urmează să se constituie formaţia. La primirea comenzii, militarii
se deplasează în fugă către comandantul grupei, se dispun, în ordinea funcţiilor pe care le
îndeplinesc în cadrul acesteia - fig. nr. 101 -, în partea stângă a comandantului, se aliniază
la intervale normale şi iau poziţia drepţi. Comandantul grupei urmăreşte executarea
corectă şi rapidă a mişcărilor, prin întoarcerea capului către stânga.
Figura nr. 101
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 101 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 70 (a se vedea imaginea asociată).
(2) Dacă grupa este dotată cu autovehicul, şoferul se dispune ultimul în formaţie; când
este dotată cu transportor blindat, mecanicul conductor şi servantul se dispun ultimii, în
această ordine, în formaţie.
(3) Formaţia de adunare în linie pe un rând se adoptă şi la comanda "Bază ... - gradul şi
numele militarului numit -, grupă în linie - ADUNAREA!".
(4) Stabilirea militarului bază se face prin comanda " ... - gradul şi numele militarului -

50

bază... - se indică locul -, front ... !". Militarul numit bază se deplasează în fugă la locul
stabilit, se întoarce cu faţa spre direcţia indicată, ridică mâna stângă cu palma întinsă în
prelungirea antebraţului, strigă "BAZĂ!", apoi lasă mâna, energic, pe lângă corp şi
rămâne în poziţia drepţi.
(5) La comanda "ADUNAREA!", militarii se deplasează în fugă către cel numit bază,
se dispun faţă de acesta potrivit locului fiecăruia dintre ei, stabilit prin statul de
organizare, se aliniază cu paşi mici şi repezi, după care rămân în poziţia drepţi.
ART. 86
Formaţia de adunare a grupei în coloană câte unul se adoptă la comanda "Grupă, în
coloană - ADUNAREA!" sau "Bază ... - gradul şi numele militarului numit -, grupă, în
coloană ADUNAREA!". După partea săvârşitoare a comenzii, militarii se deplasează în
fugă către comandantul grupei sau către militarul numit bază se dispun faţă de acesta în
ordinea stabilită prin statul de organizare, se aliniază, la distanţe normale, cu paşi mici şi
repezi, după care rămân în poziţia drepţi - fig. nr. 102.
Figura nr. 102
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 102 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 71 (a se vedea imaginea asociată).
ART. 87
(1) Alinierea grupei se execută la comanda "Grupă - V-ALINIAŢI'!". După partea
săvârşitoare a comenzii, toţi militarii, în afară de cel din flancul drept, întorc scurt capul
spre dreapta şi se aliniază cu paşi mici şi repezi, după care, la comanda "Grupă DREPŢI!", iau poziţia drepţi. La comanda pentru alinierea spre stân
a, mişcările sunt aceleaşi, cu menţiunea că se execută spre stânga.
(2) Alinierea este corectă atunci când fiecare militar, întorcând capul spre partea în care
s-a ordonat alinierea, vede cu ochiul drept/stâng militarul din dreapta/stânga sa, iar cu
celălalt ochi pieptul militarului alăturat din partea opusă.
(3) Comandantul grupei verifică alinierea şi face corectările necesare.
(4) Când grupa este adunată în formaţia în coloană câte unul, la comanda "Grupă, în
adâncime - V-ALINIAŢI!", militarii se aliniază prin paşi mici şi repezi, astfel încât
fiecare să vadă numai militarul din faţa sa, menţinând distanţa la o lungime de braţ cu
palma întinsă.
(5) Când alinierea se execută în poziţia cu arma la picior, militarii ridică arma de pe sol
la 3 - 4 cm, pe timpul cât se deplasează.
ART. 88
(1) Ruperea rândurilor se execută în scopul adunării grupei într-o altă formaţie sau în
vederea repausului.
(2) Pentru ruperea rândurilor în scopul adunării într-o altă formaţie, se comandă
"Grupă, înapoi/înainte/spre dreapta/stânga, până la ..., rupeţi rândurile - MARŞ!/pas
alergător - MARŞ!". După partea săvârşitoare a comenzii, militarii se întorc energic în
direcţia indicată, mai puţin la comanda înainte, după care se deplasează în formaţie până
când se comandă "Grupă - STAI!" sau până când ajung la locul indicat; când nu s-a

51

precizat locul până unde trebuie să se deplaseze militarii pentru ruperea rândurilor,
aceştia continuă deplasarea în ritmul ordonat până la comanda/semnalul "STAI!" sau
"ATENŢIUNE!".
(3) Dacă se ordonă ruperea rândurilor în fugă, militarii execută comanda individual,
părăsind formaţia.
(4) La comanda/semnalul "STAI!" se opresc, se întorc cu faţa spre comandant şi rămân
în poziţia drepţi cu arma la picior, până la o nouă comandă; dacă nu s-a transmis altă
comandă/semnal, la ajungerea pe locul indicat, militarii se opresc, se întorc cu faţa spre
comandant şi iau poziţia drepţi.
(5) Când militarii au arma la umăr, pentru ruperea rândurilor, mai întâi, se comandă
"Grupă, la picior/în cumpănire - ARM!". Militarii mânuiesc armele în poziţia la picior/în
cumpănire, după care, la comandă, execută ruperea rândurilor.
(6) Pentru ruperea rândurilor, în vederea repausului, se dă comanda "Grupă
înapoi/înainte/spre dreapta/stânga în repaus, rupeţi rândurile - MARŞ!". După partea
săvârşitoare a comenzii, militarii se întorc energic în direcţia indicată, execută trei paşi, se
opresc, se întorc cu faţa către comandant, iau poziţia pe loc repaus şi părăsesc formaţia,
fără altă comandă.
ART. 89
(1) Mărirea intervalelor în cadrul formaţiei de adunare în linie pe un rând se execută la
comanda "Grupă, la ... - se indică numărul de paşi -, măriţi intervalele - MARŞ!" sau la
comanda "Grupă, bază ... - gradul şi numele -, front ... , la ... - se indică numărul de paşi -,
măriţi intervalele - MARŞ!". După partea prevestitoare a comenzii, militarii întorc capul
spre dreapta sau către militarul numit bază, iar după partea săvârşitoare, militarii, mai
puţin cel numit bază, se deplasează cu paşi laterali şi repezi, fără a se întoarce, până la
realizarea intervalului ordonat.
(2) Pentru revenirea la formaţia cu intervale normale, se comandă "Grupă, bază
soldatul ... - numele - , micşoraţi intervalele - MARŞ!". După partea săvârşitoare a
comenzii, militarii se deplasează, cu paşi laterali şi repezi, spre dreapta/stânga, fără a se
întoarce, având privirea îndreptată spre militarul numit bază, până ajung la formaţia cu
intervale normale, se aliniază şi rămân în poziţia drepţi.
(3) Când nu a fost precizat militarul bază, alinierea se execută spre dreapta, în ordinea
stabilită prin statul de organizare.
(4) Pe timpul măririi/micşorării intervalelor, militarii aflaţi în poziţia drepţi cu arma la
picior ridică arma de pe sol la 3 - 4 cm, iar după executarea mişcării, revin cu arma pe
sol, aliniată lângă vârful încălţămintei.
ART. 90
(1) Întoarcerile cu grupa de pe loc se execută la dreapta, la stânga, jumătate la
dreapta/stânga şi la stânga împrejur. Întoarcerile cu grupa se execută energic şi în acelaşi
timp de către toţi militarii, păstrându-se alinierea.
(2) Trecerea grupei de la formaţia de adunare în linie pe un rând la formaţia în coloană
câte unul şi invers se execută prin întoarcerea grupei la dreapta/stânga, la comanda
"Grupă, la dreap - TA!/stân - GA!".
ART. 91
Pentru verificarea efectivului grupei şi a locului militarilor în grupă corespunzător
funcţiilor acestora, se execută numărarea la comanda "Grupă, din dreapta câte unul NUMĂRAŢI!". La această comandă, militarii rostesc succesiv, cu voce tare, concomitent

52

cu întoarcerea capului spre cel care urmează, numărul care le revine, în ordine
crescătoare.
ART. 92
(1) Punerea armelor pe sol se execută la comanda "Grupă, puneţi jos - ARMELE!".
După partea prevestitoare a comenzii, se desfac crăcanele puştii mitralieră/mitralierei, iar
după partea săvârşitoare, punerea armelor pe sol se execută în doi timpi, astfel:
a) Timpul unu - militarul face un pas înainte cu piciorul stâng, lasă greutatea corpului
pe acesta, pune arma pe sol, cu mânerul închizătorului în jos, cu încărcătorul spre stânga
şi cu talpa patului lângă vârful piciorului drept;
b) Timpul doi - revine în poziţia drepţi fără armă.
(2) După punerea pe sol a pistolului mitralieră/puştii automate, trăgătorul cu
aruncătorul de grenade antitanc portativ scoate aruncătorul de la spate, fără altă comandă,
îl aşază în dreapta armei sale, executând mişcările în aceiaşi timpi ca la punerea pe sol a
pistolului mitralieră/puştii automate şi revine în poziţia drepţi.
(3) Dacă militarii au arma la umăr/la piept/la spate, se comandă mai întâi "Grupă, la
picior - ARM!".
ART. 93
(1) Ridicarea armelor de pe sol se execută la comanda "Grupă, luaţi - ARMELE!", în
doi timpi, astfel:
a) Timpul unu - militarul face un pas înainte cu piciorul stâng, lasă greutatea corpului
pe acesta şi prinde arma cu mâna dreptă de ţeavă;
b) Timpul doi - revine în poziţia drepţi cu arma la picior.
(2) Când militarii sunt în repaus, pentru ridicarea armelor de pe sol, mai întâi, se
comandă "Grupă - LA ARME!". La această comandă, grupa se adună înapoia armelor.
(3) În continuare, comandantul grupei comandă "Trăgătorul cu aruncătorul de grenade
antitanc portativ, la spate - ARM'!". La această comandă, trăgătorul cu aruncătorul de
grenade antitanc portativ face un pas înainte cu piciorul stâng, prinde cu mâna dreptă
aruncătorul de ţeavă, lângă inelul de prindere a curelei, revine în poziţia drepţi şi duce
aruncătorul în poziţia la spate, fiind în măsură să ia pistolul mitralieră/puşca automată de
pe sol, la ordin, în acelaşi timp cu toţi militarii din grupă.
(4) După luarea armelor de pe sol, trăgătorii cu puşca mitralieră/mitraliera strâng
crăcanele, fără altă comandă, şi rămân în poziţia drepţi cu arma la picior.
2. Formaţia de deplasare
ART. 94
(1) Formaţia de deplasare a grupei este în coloană câte unul - fig. nr. 102.
(2) După adunarea grupei în coloană câte unul, pentru începerea deplasării se comandă
"Grupă, înainte - MARŞ!" sau, dacă este necesar, "Grupă, direcţia ..., - MARŞ!". Pentru
deplasarea grupei, când militarii au armamentul asupra lor, mai întâi, se comandă
mânuirea armelor la umăr/la piept sau în cumpănire. Trăgătorul cu aruncătorul de grenade
antitanc portativ aşază aruncătorul în poziţia la spate.
(3) Deplasarea grupei în pas alergător/în fugă se execută la comanda "Grupă, înainte
pas alergător/fuga - MARŞ!". Dacă militarii au arma la umăr/pe umăr, mai întâi, se
comandă "Grupă, în cumpănire - ARM'!".
(4) Toţi militarii încep deplasarea în acelaşi timp cu piciorul stâng; pe timpul deplasării

53

în pas alergător se păstrează alinierea şi cadenţa.
(5) Ieşirea din coloană a militarilor pe timpul deplasării este permisă numai cu
aprobarea comandantului grupei.
(6) Pentru oprire se comandă "Grupă - STAI!".
(7) Trecerea, pe timpul deplasării, de la formaţia în coloană cu distanţe normale la
formaţia în coloană cu distanţe mărite se execută la comanda "Grupă, direcţional ... - de
regulă, se numeşte militarul din capul coloanei -, la ... - se indică numărul - paşi, măriţi
distanţele - MARŞ!/pas alergător - MARŞ!". La această comandă, direcţionalul continuă
deplasarea în pas normal/pas alergător, mărind lungimea pasului, iar ceilalţi militari
continuă deplasarea în acelaşi ritm, micşorând lungimea pasului; pe măsură ce în faţa
militarului care urmează după direcţional s-a realizat numărul de paşi indicat prin
comandă, acesta continuă deplasarea, păstrând distanţa constantă; în acelaşi mod
procedează şi ceilalţi militari.
(8) Revenirea de la formaţia în coloană cu distanţele mărite la formaţia în coloană cu
distanţe normale se execută la comanda "Grupă la ... - se indică numărul - paşi, micşoraţi
distanţele - MARŞ!/pas alergător - MARŞ!". La această comandă, militarul din capul
coloanei continuă deplasarea în ritmul ordonat, micşorând lungimea pasului, iar ceilalţi
militari măresc lungimea pasului până când se realizează distanţele specificate prin
comandă, după care se continuă deplasarea în pas normal/pas alergător.
(9) Pasul de defilare cu grupa se execută la comanda "Grupă, pas de defilare MARŞ!". Revenirea la pasul normal se execută la comanda "Grupă, pas normal MARŞ!". Partea săvârşitoare a comenzii, pentru ambele cazuri, se dă o dată cu punerea
piciorului stâng pe sol.
(10) Schimbarea direcţiei de deplasare se execută la comanda "Grupă, ocolire la
dreapta/la stânga/la stânga împrejur - MARŞ!". Dacă este necesar, în comandă se indică
şi direcţia, astfel "Grupă, direcţia ... , ocolire la dreapta/la stânga - MARŞ!".
(11) Deplasarea fără cadenţă se execută la comanda "Grupă, fără cadenţă - MARŞ!",
atunci când terenul nu permite menţinerea cadenţei din cauza gheţii, a solului mlăştinos,
nisipos sau cu grohotiş, la trecerea peste poduri şi în clădiri.
3. Prezentarea onorului şi a raportului cu grupa
ART. 95
(1) Onorul cu grupa de pe loc, fără armă, se prezintă din poziţia drepţi, la comanda
"Grupă, pentru onor - ÎNAINTE!/spre dreap - TA!/spre stân - GA!". După partea
săvârşitoare a comenzii, militarii întorc capul în direcţia indicată, privind către persoana
care primeşte onorul.
(2) Dacă prezintă onorul cu arma, comandantul grupei comandă "Grupă - DREPŢI!",
"Grupă, pentru onor înainte/spre dreapta/stânga prezentaţi - ARM!". Militarii mânuiesc
arma de la picior în prezentare. O dată cu executarea ultimului timp de mânuire a armei,
militarii întorc capul în direcţia indicată.
(3) Dacă superiorul trece prin spatele grupei, comandantul grupei întoarce grupa la
stânga împrejur, o aliniază, după care dă comanda pentru prezentarea onorului.
(4) Dacă superiorul se deplasează în direcţia grupei, comandantul grupei comandă
prezentarea onorului, se întoarce la stânga împrejur/dreapta/stânga, întâmpină în pas
normal pe superior, se opreşte la 3-4 paşi de acesta, ia poziţia drepţi, când nu are armă sau

54

are arma la spate, salută cu mâna la coifură şi dă raportul "Domnule ... - gradul - , grupa a
doua execută ..., sunt comandantul grupei, caporalul ...!". Dacă are arma în cumpănire/în
mână, o mânuieşte la umărul stâng şi execută salutul cu arma în această poziţie; dacă are
arma la umărul drept, nu schimbă poziţia armei; dacă are arma la piept, salută prin
ducerea mâinii stângi la uluc şi apărătoarea mâinii.
(5) După prezentarea raportului, comandantul grupei, încetând să salute, execută un
pas lateral cu piciorul drept/stâng şi se întoarce la stânga/dreapta, lăsând loc pentru
trecerea superiorului. Primind raportul, superiorul se deplasează spre centrul formaţiei,
iar comandantul grupei îl însoţeşte, deplasându-se în pas normal, la 1 - 2 paşi în stânga şi
înapoia acestuia.
(6) Superiorul se opreşte la 5 - 6 paşi în faţa formaţiei şi salută cu formula "Bună
dimineaţa!/Bună ziua!/Bună seara!". Comandantul grupei salută, iar militarii răspund cu
voce tare, clar şi toţi odată "Să trăiţi!". Apoi comandantul grupei, încetând să salute,
comandă "Grupă, pe loc - REPAUS!" şi intră în formaţie.
(7) Când militarii au armamentul asupra lor, se dau, succesiv, comenzile "Grupă, la
umărul stâng - ARM!", "Grupă, la picior - ARM!" şi "Grupă, pe loc - REPAUS!". Armele
se pot mânui şi direct, din prezentare, la picior.
(8) Dacă superiorul se adresează unui militar din formaţie, pronunţându-i gradul şi
numele, de exemplu "Soldatul Popescu!", acesta, luând poziţia drepţi, răspunde
"Ordonaţi!". Când i se adresează, precizându-i numai gradul sau funcţia, militarul ia
poziţia drepţi şi răspunde, pronunţându-şi gradul şi numele, de exemplu: "Sunt soldatul
Popescu - ORDONAŢI!", fără a schimba poziţia armei şi fără a saluta.
(9) Onorul din mişcare cu grupa se prezintă începând de la 15 - 20 de paşi de superior,
la comanda "Grupă, pentru onor spre dreap - TA!/spre stân - GA!". După partea
prevestitoare a comenzii, militarii continuă deplasarea în pas de defilare, iar după partea
săvârşitoare, întorc scurt capul spre superior. Mişcările pe care le execută militarii în
cadrul grupei, pentru prezentarea onorului cu arma, sunt aceleaşi ca la salutul din mişcare
cu arma, individual.
(10) După ce grupa a trecut la 5 - 6 paşi de superior, la comanda comandantului grupei
"Grupă, pas normal - MARŞ!", militarii întorc capul înainte şi continuă deplasarea în pas
normal.
(11) Când superiorul îi felicită pe militarii din grupă, aceştia răspund cu voce tare, clar
şi toţi odată "SERVIM PATRIA!". Când grupa se găseşte în mişcare, militarii răspund la
felicitare în doi timpi, în ritmul pasului normal/de defilare, o dată cu punerea piciorului
stâng pe sol.
SECŢIUNEA a 2-a
Instrucţia de front a plutonului
1. Formaţiile de adunare
ART. 96
Formaţiile de adunare ale plutonului sunt în linie pe trei rânduri, în linie pe un rând, în
coloană câte trei şi în careu.
ART. 97
(1) Formaţia de adunare a plutonului în linie pe trei rânduri este formaţia obişnuită de

55

adunare a plutonului, cu grupele dispuse în linie pe un rând, una înapoia alteia, în ordinea
numerică şi la distanţa de o lungime de braţ cu palma întinsă. Ajutorul comandantului de
pluton se dispune înapoia comandantului plutonului, la un pas în dreapta comandantului
grupei a doua. În această formaţie - fig. nr. 103 -, plutonul se adună la comanda "Pluton
în linie - ADUNAREA!" sau la comanda "Bază ... - de regulă, se indică comandantul
grupei întâi - , front ..., pluton în linie - ADUNAREA!".
(2) Dacă plutonul este înzestrat cu autovehicul, şoferul se dispune ultimul în formaţie,
la grupa întâi; când este înzestrat cu transportoare blindate, ochitorii şi mecanicii
conductori se dispun ultimii în formaţie, fiecare la grupa în care este încadrat.
Figura nr. 103
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 103 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 77 (a se vedea imaginea asociată).
(3) Comandantul plutonului urmăreşte executarea corectă şi cu mişcări energice a
adunării, verificând în final alinierea militarilor.
(4) Când se numeşte un militar bază pentru adunarea plutonului, acesta se deplasează
în fugă la locul stabilit, se întoarce cu faţa spre direcţia indicată, ridică mâna stângă în
sus, cu palma întinsă în prelungirea ante- braţului şi strigă cu voce tare "BAZĂ!", apoi
lasă mâna pe lângă corp şi rămâne în poziţia drepţi; indiferent de locul militarului numit
bază în cadrul formaţiei, acesta se încadrează de către ceilalţi militari, potrivit locului
fiecăruia dintre ei, stabilit prin statul de organizare al plutonului.
(5) Dacă după adunare nu urmează să se execute altă mişcare, comandantul plutonului
comandă "Pluton, pe loc - REPAUS!".
(6) În formaţia de adunare în linie pe trei rânduri, plutonul se aliniază, execută
întoarcerile, trecerile de la o formaţie la alta şi alte mişcări, după regulile şi comenzile
arătate pentru grupă.
ART. 98
Formaţia de adunare a plutonului în linie pe un rând se adoptă pentru desfăşurarea unor
şedinţe de instrucţie, pentru inspecţie, sau cu alte ocazii la comanda "Pluton, în linie pe
un rând - ADUNAREA!". La această comandă, ajutorul comandantului de pluton se
dispune la un pas în stânga comandantului plutonului, iar grupele se adună în linie pe un
rând, la un pas în stânga ajutorului comandantului de pluton, în ordinea numerică,
începând de la dreapta spre stânga - fig. nr. 104.
Figura nr. 104
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 104 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 77 (a se vedea imaginea asociată).
ART. 99

56

Formaţia de adunare a plutonului în coloană câte trei se adoptă la comanda "Pluton, în
coloană - ADUNAREA!". La această comandă, ajutorul comandantului de pluton se
dispune la un pas înapoia comandantului plutonului, iar grupele se dispun în coloană, la
intervale, în ordinea numerică de la stânga la dreapta, la un pas înapoia ajutorului
comandantului de pluton; militarii se aliniază în cadrul grupelor şi rămân în poziţia drepţi
- fig. nr. 105.
Figura nr. 105
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 105 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 78 (a se vedea imaginea asociată).
ART. 100
(1) Formaţia de adunare a plutonului în careu se adoptă din formaţia de adunare a
plutonului în linie pe trei rânduri, pentru desfăşurarea unor şedinţe de instrucţie, la
raportul/bilanţul plutonului la comanda "Pluton, în careu - ADUNAREA!".
Figura nr. 106
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 106 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 78 (a se vedea imaginea asociată).
(2) La comanda "ADUNAREA", ajutorul comandantului de pluton şi grupa întâi se
întorc la dreapta, iar grupa a treia se întoarce la stânga; ambele grupe se întorc simultan,
apoi militarii se deplasează în pas alergător, astfel încât să realizeze careul, se întorc cu
faţa spre interiorul acestuia şi rămân în poziţia drepţi - fig. nr. 106.
(3) Trecerea plutonului de la formaţia de adunare în careu la formaţia de adunare în
linie pe trei rânduri se execută la comanda "Pluton, în linie - ADUNAREA!". La această
comandă, ajutorul comandantului de pluton şi grupa întâi se întorc la stânga, iar grupa a
treia se întoarce la dreapta; ambele grupe se întorc simultan, apoi militarii se deplasează
în pas alergător, astfel încât să realizeze formaţia de adunare a plutonului în linie pe trei
rânduri, se întorc cu faţa spre comandant şi rămân în poziţia drepţi.
2. Formaţiile de deplasare
ART. 101
Formaţiile de deplasare ale plutonului sunt în coloană câte trei şi în coloană câte unul.
La ordin, plutonul poate adopta şi alte formaţii pentru deplasare.
ART. 102
(1) Formaţia în coloană câte trei este formaţia obişnuită de deplasare a plutonului. La
comanda "Pluton, în coloană - ADUNAREA!", ajutorul comandantului de pluton se
dispune la un pas înapoia comandantului plutonului, iar militarii se dispun în linie de

57

grupe în coloană, la un pas înapoia ajutorului comandantului de pluton, se aliniază la
intervale şi distanţe normale şi rămân în poziţia drepţi.
(2) La plutoanele care nu au prevăzută în structura de organizare funcţia de ajutor al
comandantului de pluton, comandanţii grupelor se dispun la 2 paşi înapoia comandantului
plutonului.
(3) La comanda "Bază ... - gradul şi numele militarului numit - , front ... pluton în
coloană ADUNAREA!", militarii se deplasează în fugă spre militarul numit bază, se
dispun faţă de acesta în ordinea prevăzută de statul de organizare, se aliniază la intervale
şi distanţe normale şi rămân în poziţia drepţi.
(4) După adunarea plutonului în coloană, pentru începerea deplasării se comandă
"Pluton, înainte - MARŞ!". Pe timpul deplasării în coloană, locul comandantului
plutonului este în faţa plutonului, la distanţa de doi paşi, sau în partea dreptă/stângă a
formaţiei.
ART. 103
(1) Formaţia în coloană câte unul se adoptă atunci când plutonul se deplasează pe
poteci, la trecerea peste punţi, prin locuri înguste sau greu accesibile, în clădiri, la
comanda "Pluton, în coloană câte unul - ADUNAREA!" sau la comanda "Bază ... - se
indică gradul şi numele militarului - , front ..., pluton în coloană câte unul ADUNAREA!". La această comandă, militarii se dispun în coloană în cadrul grupelor, la
distanţe normale, în ordinea prevăzută în statul de organizare, iar grupele se dispun una
după alta, în ordinea numerică, după ajutorul comandantului de pluton.
(2) De pe loc, trecerea plutonului de la formaţia în coloană câte trei la formaţia în
coloană câte unul se execută la comanda "Pluton, în coloană câte unul - MARŞ/pas
alergător - MARŞ!". La această comandă, grupa întâi începe deplasarea după ajutorul
comandantului de pluton, iar celelalte grupe execută pasul pe loc şi se încolonează în
ordinea numerică după grupa întâi, menţinând distanţele între militari şi ritmul ordonat.
(3) Pe timpul deplasării, trecerea de la formaţia în coloană câte trei la formaţia în
coloană câte unul se execută la aceeaşi comandă; grupa întâi continuă deplasarea după
ajutorul comandantului de pluton, mărind lungimea pasului, iar grupele a doua şi a treia
micşorează lungimea pasului, menţinând distanţele între militari şi ritmul ordonat,
concomitent cu încolonarea în ordinea numerică a grupelor.
(4) De pe loc, trecerea plutonului de la formaţia în coloană câte unul la formaţia în
coloană câte trei se execută la comanda "Pluton, în coloană câte trei - ADUNAREA!".
După partea săvârşitoare a comenzii, grupa întâi rămâne în poziţia drepţi, iar celelalte
grupe se deplasează în viteza cea mai mare, până la nivelul grupei întâi, se aliniază şi iau
poziţia drepţi; ajutorul comandantului de pluton execută un pas lateral spre dreapta,
dispunându-se la un pas în faţa comandantului grupei a doua.
(5) Pe timpul deplasării, trecerea plutonului de la formaţia în coloană câte unul la
formaţia în coloană câte trei se execută la comanda "Pluton, în coloană câte trei MARŞ!/pas alergător/fuga - MARŞ!", prin micşorarea lungimii pasului la grupa întâi şi
mărirea lungimii pasului la grupele a doua şi a treia, până când acestea ajung la nivelul
grupei întâi, după care plutonul continuă deplasarea în coloană câte trei, în ritmul
ordonat.
(6) Trecerea plutonului de la formaţia de adunare în linie pe trei rânduri/în linie pe un
rând la formaţia în coloană câte trei/în coloană câte unul se execută prin întoarcerea
plutonului la dreapta. După realizarea formaţiei în coloană câte trei, comandantul

58

plutonului execută un pas înainte cu piciorul stâng, un pas lateral cu piciorul drept şi,
aducând piciorul stâng lângă cel drept, îşi ocupă locul, la un pas în faţa ajutorului
comandantului de pluton.
(7) Trecerea plutonului de la formaţia în coloană câte trei/câte unul la formaţia de
adunare în linie pe trei rânduri/un rând se execută prin întoarcerea plutonului la stânga.
După realizarea formaţiei în linie pe trei rânduri, comandantul plutonului execută un pas
înainte cu piciorul drept, un pas lateral cu piciorul stâng şi, aducând piciorul drept lângă
cel stâng, îşi ocupă locul, la un pas în faţa ajutorului comandantului de pluton.
(8) Schimbarea direcţiei de deplasare a plutonului se execută la comenzile şi după
regulile arătate pentru grupă.
ART. 104
Pentru punerea armelor pe sol, când plutonul este adunat în linie pe trei rânduri şi
militarii au armele la umăr/la piept/la spate se dau, mai întâi, comenzile "Pluton, la picior
- ARM!", "Grupa întâi 5, grupa a doua 3 paşi, înainte - MARŞ!". La comanda "Pluton,
puneţi jos - ARMELE!", militarii procedează în acelaşi mod ca la grupă, în conformitate
cu art. 92.
ART. 105
(1) Ridicarea armelor de pe sol se execută la comanda "Pluton luaţi - ARMELE!".
(2) Când militarii sunt în repaus, pentru ridicarea armelor de pe sol, mai întâi, se
comandă "Pluton - LA ARME!". La această comandă, plutonul se adună înapoia armelor.
(3) Când plutonul este adunat înapoia armelor, comandantul de pluton comandă, mai
întâi, trăgătorilor cu aruncătoarele de grenade antitanc portative să ridice aruncătoarele şi
să le pună în poziţia la spate, apoi dă comanda "Pluton, luaţi - ARMELE!" Mişcările pe
care le execută militarii la aceste comenzi sunt aceleaşi ca la grupă.
(4) După luarea armelor de pe sol, trăgătorii cu puşca mitralieră/mitraliera strâng
crăcanele, fără altă comandă, şi rămân în poziţia drepţi cu arma la picior.
(5) La comanda "Pluton, în formaţie - MARŞ!", grupele întâi şi a doua se întorc la
stânga împrejur şi, după ce execută 5, respectiv 3 paşi, se întorc în acelaşi timp la stânga
împrejur şi rămân în formaţie, în poziţia drepţi.
ART. 106
(1) Pentru deplasarea cu cântec, la comanda "Pluton - TONUL LA CÂNTEC!",
militarul pregătit în acest scop intonează primul vers. La comanda "Pluton - REPETĂ!",
plutonul intonează primul vers. Dacă intonaţia este bună, se dă comanda "Pluton, cu
cântec înainte - MARŞ!".
(2) Când se pleacă de pe loc, după partea săvârşitoare a comenzii, plutonul execută un
pas normal cu piciorul stâng, unul cu piciorul drept şi, o dată cu punerea a doua oară a
piciorului stâng pe sol, începe cântecul, deplasându-se în pas normal.
(3) Pe timpul deplasării, partea săvârşitoare a comenzii se dă o dată cu punerea
piciorului stâng pe sol, iar militarii mai execută un pas normal cu piciorul drept şi, o dată
cu punerea piciorului stâng pe sol, începe cântecul, continuând deplasarea în pas normal.
3. Prezentarea onorului şi a raportului cu plutonul
ART. 107
(1) Onorul cu plutonul de pe loc şi din mişcare, fără armă şi cu armă, precum şi
prezentarea raportului se execută la aceleaşi comenzi ca la grupă, prevăzute la art. 94.

59

(2) La prezentarea onorului de pe loc, comandantul plutonului dă comanda din flancul
drept al subunităţii/din faţa formaţiei, iar comandanţii grupelor se găsesc în formaţie, la
flancul drept al acestora. Ajutorul comandantului de pluton se dispune la un pas în
dreapta comandantului grupei întâi.
(3) Pe timpul prezentării onorului din mişcare, militarii din grupa dispusă la flancul
spre care se prezintă onorul nu întorc capul.
(4) Dacă plutonul se deplasează cu cântec, se opreşte cântecul la comanda "Pluton ÎNCETAREA!", apoi se prezintă onorul conform precizărilor anterioare.
SECŢIUNEA a 3-a
Instrucţia de front a companiei/similare
1. Formaţiile de adunare
ART. 108
(1) Formaţiile de adunare ale companiei/similare sunt în linie pe trei rânduri, în linie de
plutoane în coloană, în coloană câte trei şi în careu.
(2) Formaţiile în linie pe trei rânduri şi în linie de plutoane în coloană se adoptă, de
regulă, pentru inspecţia de dimineaţă, pentru apel, pentru revista de front, la paradele
militare şi pentru diferite alte situaţii când se prezintă onorul de pe loc.
ART. 109
Formaţia de adunare în linie pe trei rânduri este formaţia obişnuită de adunare a
companiei. Aceasta se adoptă la comanda "Compania... , în linie - ADUNAREA!" şi
constă în dispunerea plutoanelor în linie pe trei rânduri, în ordinea lor numerică, unul
lângă altul, la interval de 2 paşi. Comandanţii plutoanelor se dispun în dreapta
subunităţilor, la un pas de comandanţii grupelor întâi, iar ajutorii acestora se dispun la un
pas înapoia lor - fig. nr. 107.
Figura nr. 107
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 107 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 82 (a se vedea imaginea asociată).
ART. 110
Formaţia de adunare în linie de plutoane în coloană se adoptă la comanda
"Compania ... , bază plutonul ... front ... , în linie de plutoane în coloană - ADUNAREA!"
şi constă în dispunerea plutoanelor în coloană câte trei, pe acelaşi aliniament, la intervale
de un pas, în ordinea lor numerică de la dreapta spre stânga, încadrând plutonul stabilit ca
bază potrivit locului fiecăruia, prevăzut prin statul de organizare. Comandantul plutonului
se dispune în dreapta subunităţii, la un pas de comandantul grupei a treia, iar ajutorul
comandantului de pluton se dispune la un pas înapoia comandantului plutonului - fig. nr.
108.
Figura nr. 108

60

-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 108 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 83 (a se vedea imaginea asociată).
ART. 111
Formaţia de adunare în coloană câte trei se adoptă la comanda "Compania ... , bază
plutonul ... , front ... , în coloană - ADUNAREA!" şi constă în dispunerea plutoanelor,
unul după altul, în ordinea numerică, la distanţă de 3 paşi. Comandantul plutonului se
dispune în dreapta subunităţii, la un pas de comandantul grupei a treia, iar ajutorul
comandantului de pluton se dispune la un pas înapoia comandantului plutonului - fig. nr.
109.
Figura nr. 109
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 109 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 83 (a se vedea imaginea asociată).
ART. 112
Adunarea companiei în coloană câte unul se execută la comanda "Compania..., bază...,
în coloană câte unul - ADUNAREA!" şi constă în dispunerea plutoanelor în coloană câte
unul, în ordinea numerică. Comandanţii plutoanelor ocupă locul în formaţie, în faţa
ajutorilor comandanţilor de plutoane, grupele se dispun după aceştia în ordinea numerică,
iar între militari se menţin distanţe normale.
ART. 113
Formaţia de adunare în careu se adoptă la comanda "Compania ... , Bază plutonul ... ,
în careu - ADUNAREA!" şi constă în dispunerea plutoanelor, în ordinea numerică, pe trei
laturi ale unui pătrat, pe cea de-a patra latură fiind dispus comandantul companiei (fig. nr.
110).
Figura nr. 110
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 110 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 84 (a se vedea imaginea asociată).
ART. 114
Alinierea, întoarcerile, trecerea de la o formaţie la alta şi alte mişcări ale companiei, în
formaţiile de adunare, se execută după aceleaşi reguli şi comenzi arătate pentru pluton şi
pentru grupă.
2. Formaţiile de deplasare

61

ART. 115
(1) Formaţiile de deplasare pe jos ale companiei sunt în coloană câte trei şi în coloană
câte unul - pe poteci, prin locuri înguste, în clădiri.
(2) Pentru începerea deplasării, se dă comanda "Companie, înainte - MARŞ!".
(3) Pe timpul deplasării companiei în coloana unităţii militare, comandantul companiei
se dispune la 5 paşi în faţa formaţiei; între comandantul companiei şi subunitatea din faţa
sa distanţa este de 5 paşi; distanţa între comandantul primului pluton şi comandantul
companiei este de 3 paşi; distanţa între comandantul plutonului şi plutonul din faţa sa este
de 3 paşi; între comandantul plutonului şi ajutorul comandantului de pluton distanţa este
de un pas, iar între ajutorul comandantului de pluton şi plutonul dinapoia sa, distanţa este
de un pas - fig. nr. 111.
(4) Trecerea companiei de la formaţia de adunare în linie pe trei rânduri la formaţia de
deplasare în coloană câte trei se execută prin întoarcerea companiei la dreapta. După
executarea întoarcerii, comandanţii plutoanelor se deplasează la un pas în faţa ajutorilor
comandanţilor de plutoane, iar când compania începe deplasarea, distanţele între
comandanţi şi subunităţile din faţa/înapoia acestora se realizează din mişcare, prin
micşorarea/mărirea pasului, fără a se schimba cadenţa.
(5) Trecerea companiei de la formaţia de deplasare în coloană câte trei la formaţia de
adunare în linie pe trei rânduri se execută prin întoarcerea companiei la stânga. După
executarea întoarcerii, comandanţii plutoanelor se deplasează pe rândul întâi, la un pas în
faţa ajutorilor comandanţilor de plutoane.
(6) Trecerea companiei de la formaţia de adunare în linie de plutoane în coloană la
formaţia de deplasare în coloană câte trei, de pe loc, se execută la comanda
"Compania ..., după mine/direcţia ..., înainte - MARŞ!". Dacă nu se precizează prin
comandă, plutoanele încep deplasarea în ordinea numerică. După partea prevestitoare a
comenzii, comandanţii plutoanelor se dispun la 2 paşi în faţa plutoanelor şi ajutorii
comandanţilor de plutoane se dispun la un pas înapoia comandanţilor plutoanelor, iar
după partea săvârşitoare "MARŞ!", primul pluton începe deplasarea; celelalte plutoane
execută pasul pe loc, menţinând cadenţa şi încep deplasarea la comanda comandanţilor
lor, păstrând distanţele regulamentare.
(7) Când compania începe deplasarea din formaţia de adunare în coloană - fig. nr. 109
-, după partea prevestitoare a comenzii, comandanţii plutoanelor se deplasează la 2 paşi
în faţa plutoanelor, în dreptul grupei a doua şi ajutorii comandanţilor de plutoane se
dispun la un pas înapoia comandanţilor plutoanelor, iar după partea săvârşitoare, întregul
efectiv începe deplasarea în acelaşi timp; distanţele regulamentare între coman- danţi şi
subunităţile din faţa/înapoia lor se realizează din mişcare, prin micşorarea/mărirea
pasului, fără a se schimba cadenţa.
(8) Trecerea companiei de la formaţia de deplasare în coloană câte trei la formaţia de
deplasare în coloană câte unul şi invers se execută pe plutoane.
(9) Când se realizează dispozitivul pentru defilare, distanţele între subunităţi şi
comandanţii acestora sunt aceleaşi ca pe timpul deplasării - fig. nr. 111.
Figura nr. 111
--------------

62

NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 111 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 86 (a se vedea imaginea asociată).
3. Prezentarea onorului şi a raportului cu compania/similare
ART. 116
(1) Onorul de pe loc cu compania/similare se prezintă din poziţia drepţi, atunci când
superiorul se apropie la 20 - 25 de paşi de formaţie, la comanda "Companie, pentru onor ÎNAINTE!/spre dreap - TA!/spre stân - GA!" sau, când militarii se găsesc în formaţie şi
au armamentul asupra lor, la comanda "Companie, pentru onor înainte/spre dreapta/spre
stânga, prezentaţi - ARM'!".
(2) Comandantul companiei dă comenzile din faţa formaţiei, iar după partea
săvârşitoare a comenzii, militarii mânuiesc arma pentru onor şi întorc capul, dacă este
cazul, în direcţia din care vine superiorul; comandanţii plutoanelor aflaţi în formaţie
salută.
(3) După darea comenzii pentru prezentarea onorului, comandantul companiei se
întoarce la stânga împrejur/dreapta/stânga şi se îndreaptă în pas normal către superior; se
opreşte la 3 - 4 paşi în faţa acestuia, salută şi raportează "Domnule ... - gradul -, compania
... execută ... , sunt comandantul companiei ... - gradul şi numele -." După darea
raportului, comandantul companiei, încetând să salute, execută un pas lateral cu piciorul
drept/stâng şi se întoarce la stânga/dreapta, lăsând loc pentru trecerea superiorului. După
primirea raportului, superiorul lasă mâna dreptă pe lângă corp. Comandantul companiei
permite acestuia să treacă şi îl urmează în pas normal, la 1 - 2 paşi în stânga şi puţin
înapoi.
(4) Superiorul se opreşte la 8-10 paşi în faţa şi la centrul formaţiei, salută şi se
adresează militarilor cu formula "Bună dimineaţa/ziua/seara!". Militarii răspund cu voce
tare, clar şi toţi o dată "Să trăiţi!", apoi comandantul companiei comandă "Companie DREPŢI!", "Companie, pe loc - REPAUS!". Dacă militarii au avut armele în prezentare,
se dau, succesiv, comenzile "Companie, la picior - ARM!", "Companie, pe loc REPAUS!" sau "Companie, la umărul stâng - ARM!", "Companie, pe loc - REPAUS!".
(5) Onorul din mişcare cu compania se prezintă după aceleaşi reguli ca la prezentarea
onorului cu grupa şi plutonul. Pe timpul prezentării onorului din mişcare, comandanţii
plutoanelor, aflaţi în formaţie, salută.
SECŢIUNEA a 4-a
Instrucţia de front a batalionului/divizionului/regimentului
1. Formaţiile de adunare
ART. 117
(1) Formaţiile de adunare ale unităţii militare sunt: în linie, în linie de subunităţi în
coloană, în coloană şi în careu.
(2) Aceleaşi formaţii de adunare se adoptă şi la nivelul marii unităţi militare.
(3) Formaţiile în linie şi în linie de subunităţi în coloană se adoptă pentru revista de
front, depunerea jurământului militar, parada militară sau alte situaţii în care se prezintă

63

onorul de pe loc.
(4) Când unitatea militară se adună în linie, la comanda "Batalion, în linie ADUNAREA!", subunităţile se dispun în linie pe trei rânduri, în ordinea prevăzută prin
statul de organizare, la interval de 2 paşi între plutoane şi 2 paşi între companii/similare.
Comandanţii de subunităţi se dispun la flancul drept al acestora - fig. nr. 112.
Figura nr. 112
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 112 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 87 (a se vedea imaginea asociată).
(5) Locul gărzii Drapelului de luptă al unităţii militare este în flancul drept al unităţii
militare la 2 paşi în stânga locţiitorului comandantului, după care se dispun: la 4 paşi de
garda Drapelului de luptă - muzica militară, la 4 paşi de muzica militară - şeful de stat
major şi la un pas de acesta - statul major, iar prima subunitate - la 2 paşi de statul major.
(6) Între 2 batalioane intervalul este de 5 paşi, iar între subunităţile de
batalion/divizion/regiment, de 2 paşi.
Figura nr. 113
-------------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 113 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 88 (a se vedea imaginea asociată).
(7) Când unitatea militară se adună în linie de subunităţi în coloană, la comanda
"Batalion, în linie de plutoane/companii - baterii - în coloană - ADUNAREA!",
subunităţile se dispun alăturat, în coloană câte trei, la intervale de 2 paşi şi distanţe de trei
paşi. În figura nr. 113, se prezintă o variantă de adunare a unui batalion de infanterie în
linie de companii în coloană, fără Drapelul de luptă şi fără muzica militară
(8) Când unitatea militară se adună în coloană, la comanda "Batalion, în coloană ADUNAREA!", subunităţile se dispun una înapoia alteia, în ordine numerică, la distanţa
de 5 paşi între companii/batalioane.
(9) Formaţia în careu se adoptă pentru raport, comunicări de ordine, bilanţuri periodice
la comanda "Batalion, în careu - ADUNAREA!".
(10) Adunarea unităţii militare se execută la ordinul comandantului acesteia, dat
personal sau transmis prin statul major; în ordin se precizează scopul, ora, locul, modul
de dispunere a formaţiei, ţinuta, armamentul, tehnica şi alte materiale cu care subunităţile
trebuie să se prezinte la adunare.
2. Formaţiile de deplasare
ART. 118.
(1) Formaţia de deplasare a unităţii militare este în coloană câte trei şi se compune din

64

coloanele subunităţilor, dispuse una după alta, în ordinea prevăzută prin statul de
organizare sau în cea stabilită de comandant. La ordin, unitatea militară poate adopta şi
alte dispozitive pentru deplasare.
(2) Comandantul unităţii militare se deplasează în capul coloanei, iar locţiitorul
comandantului la 3 paşi înapoia acestuia; garda Drapelului de luptă al unităţii militare se
deplasează la 3 paşi după locţiitorul comandantului, muzica militară, la 5 paşi după garda
Drapelului de luptă, şeful de stat major se deplasează la 5 paşi după muzica militară,
statul major, la 3 paşi după şeful de stat major, iar subunităţile se deplasează în ordinea
stabilită prin statul de organizare al unităţii militare, prima subunitate fiind la 5 paşi după
statul major - fig. nr. 114; între comandantul batalionului şi subunitatea din faţa sa
distanţa este de 10 paşi, iar între comandanţii plutoanelor/companiilor/ similare şi
subunităţile pe care le comandă, distanţele sunt cele menţionate la art. 117 alin.(5).
(3) Deplasarea unităţii militare în coloană câte unul se execută pe subunităţi.
(4) Trecerea unităţii militare de la formaţia de adunare în linie la formaţia de deplasare
în coloană se execută la comanda "Batalion, la dreap - TA!". După executarea întoarcerii,
la comanda "Batalion, înainte - MARŞ !", întreaga formaţie pleacă de pe loc în acelaşi
timp, iar comandanţii subunităţilor realizează din mişcare distanţele prevăzute între
subunităţile din faţa/înapoia lor prin micşorarea/mărirea pasului, menţinând cadenţa.
(5) Când unitatea militară este dispusă în linie de plutoane în coloană, deplasarea
începe la comanda "Batalion, înainte - MARŞ!". După partea prevestitoare a comenzii,
comandanţii companiilor se dispun la 5 paşi în faţa plutonului care începe primul
deplasarea, comandanţii plutoanelor, la 2 paşi în faţa plutoanelor, ajutorii comandanţilor
de plutoane, la un pas înapoia comandanţilor plutoanelor, iar după partea săvârşitoare
"MARŞ!", subunităţile încep deplasarea, succesiv, cu formaţia în coloană câte trei, la
comanda comandanţilor de subunităţi.
Figura nr. 114
---------NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 114, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1
aprilie 2009, la pagina 90 (a se vedea imaginea asociată).
(6) Pentru trecerea unităţii militare de la formaţia de deplasare în coloană câte trei, la
formaţia de adunare în linie/în linie de subunităţi în coloană, în comandă se indică
subunitatea direcţională, locul de adunare, frontul şi formaţia în care se adună
subunităţile.
3. Prezentarea onorului şi a raportului cu batalionul / divizionul / regimentul
ART. 119
(1) Pentru prezentarea onorului şi a raportului cu batalionul /divizionul/regimentul,
comandantul unităţii militare se dispune în faţa şi la centrul formaţiei, la o distanţă de 15
- 20 de paşi, iar când superiorul se apropie la 30 - 40 de paşi de formaţie, dă comanda
"Batalion - DREPŢI !", "Batalion, pentru onor - ÎNAINTE!/spre dreap - TA!/stân - GA!".
Când militarii sunt în formaţie cu armamentul asupra lor, se dau comenzile "Batalion DREPŢI!", "Batalion, pentru onor înainte/spre dreapta/stânga, prezentaţi - ARM'!".

65

(2) La comanda pentru prezentarea onorului, comandanţii subunităţilor salută;
comandantul unităţii militare se întoarce la stânga împrejur/dreapta/stânga, se deplasează
în pas normal către superior, se opreşte la 3 - 4 paşi în faţa acestuia, salută şi prezintă
raportul.
(3) După prezentarea raportului, comandantul unităţii militare încetează să salute,
execută un pas lateral cu piciorul drept/stâng şi se întoarce la stânga/dreapta, lăsând loc
pentru trecerea superiorului, pe care îl însoţeşte în pas normal, la 1 - 2 paşi în stânga şi
înapoia acestuia. După primirea raportului, superiorul lasă mâna dreptă pe lângă corp, se
deplasează la flancul drept al formaţiei, salută Drapelul de luptă, se întoarce la dreapta şi
trece în revistă întreaga formaţie, salutând, după care încetează să salute şi revine spre
centrul formaţiei. Pe timpul trecerii în revistă, comandantul unităţii militare se deplasează
în pas normal, în dreapta superiorului, la 1 - 2 paşi înapoia acestuia, salutând. La centrul
formaţiei, superiorul se opreşte şi salută cu formula "Bună dimineaţa!/Bună ziua!/Bună
seara!". Comandantul unităţii militare salută, militarii răspund cu voce tare, clar şi toţi în
acelaşi timp "Să trăiţi!". După răspunsul militarilor la salut, superiorul şi comandantul
unităţii militare încetează să salute, şi comandantul dă comanda "Batalion, pe loc REPAUS!". Dacă onorul s-a dat prin prezentarea armei, se dau comenzile "Batalion, la
picior - ARM'!", sau "Batalion, la umărul stâng - ARM'!" - funcţie de situaţie, "Batalion,
pe loc - REPAUS!".
(4) Dacă unitatea militară nu are Drapelul de luptă în formaţie, după primirea
raportului, superiorul lasă mâna dreptă pe lângă corp şi se deplasează direct spre centrul
formaţiei pentru a saluta formaţia, fără a mai executa trecerea în revistă.
(5) Din mişcare, onorul cu batalionul/divizionul/regimentul se prezintă la comanda
"Batalion, pentru onor spre dreap - TA!/spre stân - GA!".
CAP. V
Instrucţia de front a subunităţilor şi unităţilor militare care acţionează pe autovehicule
SECŢIUNEA 1
Reguli generale
ART. 120
(1) Pentru desfăşurarea instrucţiei de front, subunităţile îşi dispun autovehiculele astfel:
a) plutonul - în linie/în coloană de autovehicule;
b) compania/similare - în linie de plutoane, cu autovehiculele în linie/în coloană;
c) unitatea militară - în linie de companii/plutoane cu autovehiculele în linie/în coloană
şi în careu.
(2) Distanţa între autovehicule este de 10 m, iar intervalele dintre acestea, de 3 m.
Intervalele între plutoane sunt de 3 m, între companii, de 5 m, iar între batalioane, de 10
m. La ordinul comandantului, militarii se adună în faţa autovehiculelor, la 3 paşi de linia
acestora.
(3) Înainte de îmbarcare, se verifică dacă armele militarilor sunt descărcate; când
deplasarea se execută cu armele încărcate, se verifică dacă acestea sunt asigurate;
baionetele se scot de la arme/se rabatează.
(4) Pentru fiecare autovehicul/coloană se numeşte un şef al autovehiculului/coloanei
dintre ofiţerii/subofiţerii/gradaţii cărora li se subordonează întregul personal, inclusiv

66

conducătorul auto/mecanicul conductor. Ca şef al autovehiculului/coloanei se numeşte,
de regulă, comandantul subunităţii care se transportă pe autovehicule.
(5) Observarea semnalelor şefului de coloană se face de către comandanţii
subunităţilor/şefii autovehiculelor sau de către observatori numiţi special în acest scop.
(6) Supravegherea autovehiculelor din coloană, a zăvoarelor existente la caroserie şi a
tehnicii remorcate se face de către oblonieri şi/sau observatori, numiţi de către
comandant, din rândul militarilor.
SECŢIUNEA a 2-a
Îmbarcarea în autovehicule
ART. 121
(1) Subunităţile se adună la autovehicule la comanda/semnalul "Pluton, la autovehicule
- ADUNAREA!". La această comandă, subunitatea se adună în linie, la trei paşi în faţa
autovehiculului, cu arma la picior, comandantul subunităţii fiind dispus la flancul drept al
acesteia.
(2) Conducătorii auto se dispun la un pas în stânga autovehiculelor, în dreptul farului.
(3) Comandantul subunităţii/şeful de autovehicul numeşte şeful de platformă,
observatorii şi oblonierii dreapta/stânga dintre militarii care stau pe locurile de la
margine, lângă oblonul din spate.
(4) La comanda/semnalul "Pluton, pentru - ÎMBARCARE!", militarii, având arma în
cumpănire, se dispun, de regulă, pe două şiruri, înapoia autovehiculului. Oblonierii
dreapta/stânga şi şeful de platformă se dispun lateral lângă obloane, respectiv, înapoia
dispozitivului pentru îmbarcare, în poziţia pentru luptă în picioare/în genunchi/culcat, în
funcţie de teren, asigurând îmbarcarea subunităţii, după care se îmbarcă ultimii.
(5) Îmbarcarea în autovehicule se execută la comanda/semnalul "Pluton ÎMBARCAŢI!". După partea săvârşitoare a comenzii, militarii se îmbarcă cu rapiditate în
autovehicul. Primii se îmbarcă comandanţii grupelor, apoi ceilalţi militari din subunitate;
militarul care se îmbarcă pune un picior pe scara oblonului, prinde cu mâna dreptă/stângă
de piciorul banchetei/marginea oblonului lateral, iar cu cealaltă, prinde mâna militarului
îmbarcat înaintea sa şi urcă în caroserie, ajutându-l pe cel care îi urmează la îmbarcare.
(6) Când militarii subunităţii au armamentul asupra lor, primii se îmbarcă comandanţii
de grupe. Pentru îmbarcare, militarii prind cu mâna de piciorul banchetei/marginea
oblonului lateral şi întind celălalt braţ, cu arma în mână, spre militarul îmbarcat. Militarii
îmbarcaţi îi ajută pe militarii care le urmează la îmbarcare, prinzându-i de mâna întinsă şi
trăgându-i în autovehicul până ajung în siguranţă. Trăgătorii cu aruncătoarele de grenade
antitanc portative dau, mai întâi, aruncătoarele, militarilor îmbarcaţi înaintea lor, se
îmbarcă în acelaşi mod ca ceilalţi militari, îi ajută pe cei dinapoia lor la îmbarcare, apoi
iau aruncătoarele şi se îndreaptă spre locul care le-a fost repartizat. Militarii ocupă
locurile pe banchete în ordinea de îmbarcare, dinspre partea din faţă a autovehiculului
către înapoia acestuia, avându-se în vedere ca observatorii şi oblonierii să se dispună
astfel încât să-şi poată îndeplini responsabilităţile.
(7) În autovehicule, când nu se ordonă pregătirea pentru tragere, armamentul se aşază
între genunchi, în poziţie verticală, cu încărcătorul orientat spre înainte, ţinându-se cu
mâna dreptă în dreptul apărătoarei mâinii; mâna stângă se ţine pe genunchiul stâng;
trăgătorul cu aruncătorul de grenade antitanc portativ ţine pistolul mitralieră/puşca

67

automată la piept, iar aruncătorul de grenade antitanc portativ, între picioare, cu ajutajul
de scurgere a gazelor în jos; mitraliera se ţine între genunchi, în poziţie verticală,
prinzându-se cu o mână de mânerul rabatabil şi cu cealaltă mână de manşon şi tubul de
gaze.
(8) În unele situaţii, la comandă, armele se pot purta în poziţia la piept.
(9) După îmbarcare, conducătorul auto închide oblonul; şeful de autovehicul verifică
dacă oblonul a fost închis şi asigurat cu zăvoare, iar personalul este aşezat pe locuri. La
comanda/semnalul "Porniţi - MOTOARELE!", conducătorii auto şi mecanicii conductori
pornesc motoarele pentru încălzire.
SECŢIUNEA a 3-a
Deplasarea cu autovehiculele
ART. 122
(1) Pentru începerea deplasării se dă comanda "Înainte - MARŞ!". La această
comandă, autovehiculele încep deplasarea din dispozitivul de adunare sau trec succesiv
de la dispozitivul de adunare la formaţia de deplasare, luând din mişcare distanţele
stabilite şi comunicate, înainte de plecare, tuturor conducătorilor auto/mecanicilor
conductori.
(2) Pe timpul deplasării, distanţa între autovehicule este de 25 - 50 de m şi se stabileşte
de comandantul subunităţii/şeful de coloană în funcţie de viteza de deplasare, condiţiile
de trafic, vizibilitate şi stare a vremii.
(3) Pentru schimbarea distanţelor între autovehicule, se dă comanda/semnalul "La ...
(se indică numărul) metri între autovehicule, măriţi/micşoraţi distanţele - MARŞ!".
(4) Întoarcerile pe timpul deplasării se pot executa succesiv, după autovehiculul
direcţional, prin ocolire, sau simultan cu toate autovehiculele/ subunităţile. Schimbarea
direcţiei de deplasare se face la comenzile/semnalele "ATENŢIUNE!", "La
stânga/dreapta - MARŞ!". Autovehiculul din capul coloanei micşorează viteza şi întoarce,
continuând deplasarea pe noua direcţie, iar când celelalte autovehicule ajung în acelaşi
loc, întorc şi continuă deplasarea pe noua direcţie, menţinând distanţele stabilite iniţial.
(5) Pentru întoarcerea simultană a autovehiculelor la stânga/dreapta, la
comanda/semnalul "Ocolire la dreapta/la stânga - MARŞ!", fiecare autovehicul
micşorează viteza, se întoarce la stânga/dreapta şi continuă deplasarea pe noua direcţie;
comandantul subunităţii/şeful coloanei precizează mărimea intervalelor după executarea
întoarcerii la stânga/dreapta.
(6) Pentru schimbarea vitezei de deplasare se dă comanda/semnalul "La ... - se indică
numărul - km pe oră, micşoraţi/măriţi viteza - MARŞ!". La această comandă/semnal,
fiecare autovehicul micşorează/măreşte viteza, menţinând distanţele stabilite iniţial faţă
de autovehiculul din faţa sa.
(7) Când se trece prin locuri cu gabarit redus - tuneluri, poduri, pasaje de cale ferată
electrificată, pomi cu crengile joase, fire telefonice -, şeful autovehiculului sau primul
militar care observă obstacolul îi atenţionează pe ceilalţi militari prin voce/semnalul
stabilit.
ART. 123
(1) Pentru prezentarea onorului de pe loc şi pe timpul deplasării, când militarii sunt
îmbarcaţi în autovehicule, aceştia stau aşezaţi pe banchete fără a îndoi corpul, ţin capul

68

drept, cu privirea înainte şi picioarele depărtate la lăţimea umerilor; când militarii nu au
armament, pun palmele cu degetele întinse, pe genunchi; dacă militarii au armamentul
asupra lor, ţin armele între genunchi, în poziţie verticală, cu ambele mâini, având mâna
dreptă deasupra, în dreptul apărătoarei mâinii. La comanda "Pentru onor spre dreap TA/stân - GA!", militarii întorc capul spre cel căruia i se prezintă onorul; comandanţii
subunităţilor, începând de la pluton în sus, şi şefii autovehiculelor salută.
(2) Militarii cu arma la piept salută aşezaţi pe banchete, prinzând arma cu mâna stângă
de apărătoarea mâinii şi de uluc, concomitent cu întoarcerea capului spre superior.
(3) Pe timpul deplasării autovehiculelor, conducătorii auto şi mecanicii conductori nu
salută.
ART. 124
Oprirea autovehiculelor se execută la comanda/semnalul "STAI!". La această
comandă/semnal, conducătorii auto/mecanicii conductori opresc pe partea dreptă a
drumului, păstrând între autovehicule distanţele prevăzute la ART. 122 sau cele stabilite
de comandant. Dacă este necesar să se oprească motoarele, se dă comanda/ semnalul
"Opriţi - MOTOARELE!".
SECŢIUNEA a 4-a
Debarcarea din autovehicule
ART. 125
(1) Debarcarea militarilor din autovehicule se execută, de regulă, în ordinea inversă
îmbarcării, numai după ce autovehiculele au fost oprite, la comanda/semnalul "Pluton DEBARCAŢI !". Dacă nu este necesar ca din autovehicule să debarce toate subunităţile,
comandantul precizează subunitatea care va debarca, prin comanda "Grupa a doua DEBARCAŢI!" sau "Plutonul unu - DEBARCAŢI!".
(2) La această comandă/semnal, conducătorii auto deschid oblonul din spate, iar
militarii coboară din autovehicul cu armamentul în mână şi se adună în formaţia în
coloană, înapoia autovehiculului.
(3) Debarcarea şi îmbarcarea pe timpul opririlor/staţionărilor este permisă la
comanda/semnalul comandantului subunităţii şi se execută numai prin spatele
autovehiculului; pe timpul staţionării, militarii se dispun pe partea dreptă a
autovehiculului, în afara părţii carosabile.
SECŢIUNEA a 5-a
Formaţiile subunităţilor şi unităţilor care acţionează pe autovehicule
1. Formaţiile plutonului
ART. 126
(1) Formaţia de adunare a plutonului este în linie, cu autovehiculele dispuse pe acelaşi
aliniament, la interval de 3 m sau în coloană, cu autovehiculele dispuse unul înapoia
altuia, la distanţe de 10 m.
(2) Adunarea plutonului se execută la comanda "Pluton în linie/în coloană ADUNAREA!". Când plutonul este îmbarcat pe mai multe autovehicule, pentru adunarea
în linie, acestea se dispun în ordinea numerică a grupelor, în stânga autovehiculului

69

comandantului plutonului.
ART. 127
(1) Formaţia de deplasare a plutonului este în coloană; când plutonul se deplasează cu
mai multe autovehicule, comandantul plutonului se deplasează cu autovehiculul din capul
coloanei.
(2) Deplasarea începe la comanda "Pluton, înainte - MARŞ!". După partea săvârşitoare
a comenzii, primul autovehicul începe deplasarea cu viteză mai mică decât viteza
maximă stabilită de comandantul subunităţii/şeful coloanei până când se pune în mişcare
întreaga formaţie şi se realizează distanţele ordonate.
(3) Trecerea plutonului de la formaţia de deplasare în coloană la formaţia de adunare în
linie de autovehicule se execută la comanda "Pluton, pe aliniamentul ... , front ..., în linie
de autovehicule - ADUNAREA!". Primul autovehicul se opreşte în locul stabilit de
comandantul subunităţii/şeful de coloană, iar celelalte autovehicule se deplasează,
succesiv, prin stânga autovehiculului din faţă şi opresc când ajung pe aliniamentul
ordonat sau la comanda "STAI!"/semnalul "STOP!". Când nu se precizează alte intervale
între autovehicule, acestea sunt de 3 m.
2. Formaţiile companiei/similare
ART. 128
(1) Formaţiile de adunare ale companiei/similare pe autovehicule sunt: în linie de
autovehicule, în linie de plutoane în coloană şi în coloană. Adunarea se execută la
comanda "Companie, în linie/în linie de plutoane în coloană - ADUNAREA!" sau
"Companie, în coloană - ADUNAREA!".
(2) Când compania/similare se adună în linie/în linie de plutoane în coloană, intervalul
între autovehicule şi între plutoane este de 3 m; când se adună în linie de plutoane în
coloană/în coloană, distanţa între autovehicule este de 10 m. Intervalul între două
companii/similare dispuse în linie este de 5 m.
(3) La partea săvârşitoare a comenzii, plutoanele se adună în ordinea numerică, în
linie/în coloană, în stânga/înapoia autovehiculului comandantului companiei/similare, la
intervalele şi distanţele menţionate mai sus sau cele stabilite de comandantul
subunităţii/şeful de coloană.
ART. 129
(1) Formaţia de deplasare a companiei/similare este în coloană - fig. nr. 94.
Comandantul subunităţii se deplasează cu autovehiculul din capul coloanei.
(2) Deplasarea companiei/similare începe la comanda "Companie, înainte - MARŞ!".
După partea săvârşitoare a comenzii, primul autovehicul începe deplasarea cu viteză mai
mică decât viteza maximă stabilită de comandantul subunităţii/şeful coloanei până când
se pune în mişcare întreaga coloană şi se realizează distanţele ordonate.
(3) Pentru trecerea companiei/similare de la formaţia de adunare în linie la formaţia de
deplasare în coloană, autovehiculul comandantului companiei/similare sau al
comandantului plutonului unu începe deplasarea în direcţia indicată, fiind urmat, în
ordinea numerică sau în ordinea indicată de comandantul companiei/similare, la
distanţele stabilite, de către celelalte autovehicule.
(4) Trecerea companiei/similare de la formaţia de deplasare în coloană la una din
formaţiile de adunare în linie/în linie de plutoane în coloană se execută la comenzile şi

70

după regulile arătate la formaţia de adunare a plutonului. În acest caz, plutoanele ies din
coloana companiei/similare şi se adună în formaţia ordonată, pe măsura realizării
dispozitivului de către subunitatea din faţă, la comenzile comandanţilor plutoanelor
"Pluton, în linie de autovehicule - ADUNAREA!" sau "Pluton, în coloană ADUNAREA!".
3. Formaţiile batalionului/divizionului/regimentului
ART. 130
(1) Formaţiile de adunare ale batalionului/divizionului/regimentului pe autovehicule
sunt în linie, în linie de subunităţi în coloană, în coloană şi în careu. Formaţia de adunare
a unităţii militare se stabileşte în funcţie de scopul urmărit, capacitatea şi configuraţia
locului de dispunere a efectivelor şi autovehiculelor şi se execută la comanda "Batalion,
direcţional ..., front ..., în linie/în linie de companii în coloană/în coloană/în careu ADUNAREA!". La această comandă, subunităţile se dispun în ordinea stabilită prin
statul de organizare sau în cea precizată de comandant/şeful coloanei. Intervalele şi
distanţele între autovehicule şi subunităţi sunt cele prevăzute pentru pluton şi
companie/similare. Între două unităţi militare, intervalul este de 10 m.
(2) Formaţia de deplasare a batalionului/divizionului/regimentului pe autovehicule este
în coloană. Când unitatea militară se adună în coloană, subunităţile se încolonează în
ordinea prevăzută prin statul de organizare sau în cea indicată de comandant prin ordinul
de deplasare.
(3) Trecerea batalionului/divizionului/regimentului de la formaţiile de adunare în
linie/în linie de subunităţi în coloană la formaţia în coloană se execută la comanda
"Batalion, în coloană ADUNAREA!". Deplasarea batalionului/divizionului/regimentului
începe la comanda/semnalul "Batalion, înainte - MARŞ!". La această comandă/semnal,
autovehiculul comandantului începe deplasarea; în urma acestuia, autovehiculele
subunităţilor se deplasează în ordinea şi la distanţele stabilite.
(4) Trecerea batalionului/divizionului/regimentului de la formaţia de deplasare în
coloană la una din formaţiile de adunare se execută la comanda "Batalion, în linie/în linie
de subunităţi în coloană - ADUNAREA!". La această comandă, primul autovehicul se
opreşte în locul stabilit de comandantul unităţii militare/şeful de coloană, iar celelalte
autovehicule se deplasează, succesiv, prin stânga autovehiculului din faţă şi opresc când
ajung pe aliniamentul ordonat sau la comanda/semnalul "STAI!". Când nu se precizează
alte intervale şi distanţe între autovehicule, acestea sunt de 3 m, respectiv 10 m.
(5) După realizarea formaţiei, se dă comanda/semnalul "Opriţi - MOTOARELE!".
CAP. VI
Particularităţi ale instrucţiei de front
SECŢIUNEA 1
Instrucţia de front pentru îmbarcarea în aeronave
ART. 131
(1) Pentru transportul cu o aeronavă, militarii se deplasează, până la platforma de
îmbarcare în formaţie, cu grupa/plutonul/detaşamentul în coloană, având asupra lor

71

armamentul şi materialele stabilite pentru îmbarcare. Militarii se opresc înapoia aeronavei
sau lateral, la comanda "Pluton-STAI!", la o depărtare care să permită transmiterea
comenzilor prin voce când aeronava are motoarele pornite. Comandantul eşalonului
militar comandă "Grupa întâi 5 paşi, grupa a doua 3 paşi, înainte - MARŞ!" apoi, după
alinierea subunităţii, dă comanda "Pluton, puneţi jos - MATERIALELE ŞI
ARMAMENTUL!". La această comandă, militarii aşază raniţele şi celelalte materiale la
un pas în faţa lor, aliniate, iar armamentul pe sol, în partea dreptă a raniţelor.
(2) După executarea instructajului de către comandantul aeronavei sau de către
tehnicul de bord privind modul de comportare în aeronavă pe timpul zborului, măsurile
de evacuare în caz de necesitate, urgenţa salvării personalului şi materialelor, regulile de
securitate şi sănătate în muncă şi protecţiei mediului, la comanda comandantului
eşalonului militar "Pluton, ridicaţi - MATERIALELE ŞI ARMAMENTUL!", militarii
ridică materialele şi armamentul individual. Accesul spre trapa/scara de îmbarcare se
execută din spatele aeronavei către faţa acesteia sau din lateral. La comanda
comandantului eşalonului militar "Pluton, pregătirea pentru - ÎMBARCARE!", militarii
se încolonează la trapa/scara aeronavei, în formaţia stabilită de comandantul aeronavei
sau tehnicul de bord, cu toate materialele asupra lor, având armele în cumpănire, fără
baionetă. Pe timpul transportului în aeronave, încărcătoarele armelor, cu sau fără muniţie,
se păstrează în portîncărcătoare. La comanda "Pluton - ÎMBARCAŢI!", militarii încep
îmbarcarea, aşază şi fixează materialele cu chingi, ocupă locurile precizate şi acroşează
centurile de siguranţă, ţinând armele între picioare, cu ţeava în sus. Aruncătoarele de
grenade antitanc portative, mitralierele şi muniţia se transportă separat sau cu aceeaşi
aeronavă, în ambalajele proprii, în containere care se fiează cu chingi pe platforma
portcontainer/în cală. Comandantul eşalonului militar se îmbarcă ultimul.
(3) Din momentul îmbarcării în aeronavă şi până la debarcare, militarii execută
ordinele comandantului aeronavei, având voie să părăsească locurile numai cu aprobarea
personalului de bord.
(4) După aterizarea aeronavei, cu aprobarea comandantului aeronavei, comandantul
eşalonului militar dă comanda "Pluton, pregătirea pentru - DEBARCARE!". La această
comandă, militarii desfac centurile de siguranţă, se ridică de pe scaune/banchete, iau
armamentul individual în mâna dreptă, ridică echipamentul şi materialele personale şi se
întorc cu faţa spre trapa/uşa pe care s-au îmbarcat. La comanda "Pluton DEBARCAŢI!", militarii se deplasează în coloană câte unul şi debarcă în ordinea inversă
îmbarcării, începând cu comandantul eşalonului militar de transport, astfel încât primul
militar îmbarcat să debarce ultimul.
(5) După debarcare, militarii se îndepărtează de aeronavă în coloană câte unul şi se
dispun cu formaţia în linie, pe locul precizat de comandantul eşalonului. Comandantul
eşalonului militar verifică efectivul şi materialele subunităţii debarcate, apoi dă
comenzile pentru deplasarea subunităţii de pe aeroport.
(6) Comenzile şi mişcările pentru deplasarea eşalonului militar la/de la aeroport sunt
aceleaşi ca şi cele prevăzute la instrucţia de front a subunităţilor/unităţilor militare.
(7) Înainte de executarea îmbarcării în aeronavă, militarii din celelalte categorii de
forţe ale armatei vor studia caracteristicile gradelor militare din forţele aeriene, în vederea
acordării semnelor regulamentare de respect.
SECŢIUNEA a 2-a

72

Instrucţia de front pentru îmbarcarea pe nave
ART. 132
(1) Pentru transportul cu o navă, militarii se deplasează, până la cheul/locul de
acostare, în formaţie, cu grupa/plutonul/compania în coloană, având asupra lor
armamentul şi materialele stabilite pentru îmbarcare. Militarii se opresc pentru instructaj
la comanda "Pluton - STAI!" la o depărtare, faţă de navă, care să permită transmiterea
comenzilor prin voce când nava are motoarele pornite. Comandantul eşalonului militar
comandă "Grupa întâi 5 paşi, grupa a doua 3 paşi înainte - MARŞ!" apoi, după alinierea
subunităţii, dă comanda "Pluton, puneţi jos - MATERIALELE ŞI ARMAMENTUL!". La
această comandă, militarii aşază raniţele şi celelalte materiale la un pas în faţa lor,
aliniate, iar armamentul pe sol, în partea dreptă a raniţelor.
(2) După executarea instructajului de către comandantul navei/ofiţerul secund, privind
modul de comportare pe navă pe timpul transportului, măsurile de evacuare în caz de
necesitate, urgenţa salvării personalului şi materialelor, modul de ocupare şi utilizare a
mijloacelor de salvare colectivă, regulile de securitate şi sănătate a muncii şi mediului la
comanda comandantului eşalonului militar "Pluton, ridic
ţi - MATERIALELE ŞI ARMAMENTUL!", militarii ridică materialele şi armamentul
individual. Accesul la bord se execută numai cu aprobarea comandantului navei, la
comanda comandantului eşalonului militar "Pluton, pregătirea pentru - ÎMBARCARE!".
La această comandă, militarii se încolonează cu toate materialele la schela/scara navei,
având armele în cumpănire, fără baionetă. La comanda "Pluton - ÎMBARCAŢI!",
militarii încep îmbarcarea pe navă, în coloană câte unul, se deplasează pe traseele
stabilite şi ocupă locurile/compartimentele repartizate, depozitând materialele şi
armamentul. Comandantul eşalonului militar se îmbarcă ultimul.
(3) Din momentul îmbarcării pe navă şi până la debarcare, militarii execută ordinele
comandantului navei/ofiţerului secund, având voie să staţioneze şi să se deplaseze numai
cu aprobarea personalului din serviciul de zi/cart pe navă. După îmbarcarea la bordul
navei, personalul va participa la antrenamentele de abandon al navei organizate şi
conduse de comandantul secund/ofiţerul secund al navei.
(4) După acostare, cu aprobarea comandantului navei, comandantul eşalonului militar
dă comanda "Pluton, pregătirea pentru - DEBARCARE!". La această comandă, militarii
iau armamentul individual în cumpănire, ridică echipamentul şi materialele personale şi
ies pe puntea pe care s-au îmbarcat. La comanda "Pluton - DEBARCAŢI!", militarii se
deplasează în coloană câte unul şi debarcă în ordinea inversă îmbarcării, începând cu
comandantul eşalonului de transport militar, astfel încât primul militar îmbarcat să
debarce ultimul.
(5) Când debarcarea urmează să se execute în locuri neamenajate, fără acostare la mal,
fără schelă/scară înainte de îmbarcarea pe navă, prin grija comandantului eşalonului
militar, se vor efectua, obligatoriu, antrenamente de debarcare la specificul navei cu care
se realizează transportul.
(6) După debarcare, militarii se îndepărtează de navă în coloană câte unul, iar pe locul
precizat, se dispun în formaţia în linie. Comandantul eşalonului militar verifică efectivul
şi materialele subunităţii debarcate, apoi dă comenzile pentru deplasarea subunităţii de pe
cheul/locul de debarcare.
(7) Comenzile şi mişcările pentru deplasarea eşalonului militar la/de pe cheul de

73

îmbarcare/debarcare sunt aceleaşi ca cele prevăzute la instrucţia de front a
subunităţilor/unităţilor militare.
(8) Înainte de executarea îmbarcării pe o navă, militarii din celelalte categorii de forţe
ale armatei vor studia caracteristicile gradelor militare din forţele navale, în vederea
acordării semnelor regulamentare de respect.
SECŢIUNEA a 3-a
Instrucţia de front pentru îmbarcarea şi debarcarea subunităţilor şi unităţilor militare
care se transportă pe calea ferată
ART. 133
(1) Întreaga activitate de îmbarcare/debarcare a eşalonului militar se execută la ordinul
şi sub conducerea directă a comandantului eşalonului militar.
(2) Personalul eşaloanelor militare se transportă în vagoane acoperite, amenajate sau în
vagoane de călători, astfel:
a) în vagon acoperit pe două osii, 32 de locuri;
b) în vagon acoperit pe patru osii, 48 de locuri;
c) în vagon călători clasa I, 54 de locuri;
d) în vagon călători clasa a II-a, 80 de locuri.
(3) Pregătirea pentru îmbarcarea în vagoane a materialelor şi tehnicii se face la
comanda comandantului eşalonului militar "Grupele de îmbarcare, pregătirea pentru ÎMBARCARE!". Comanda se repetă de comandanţii subunităţilor. La această comandă,
subunităţile/grupele de îmbarcare se pregătesc pentru îmbarcare. Şefii de vagoane şi
comandanţii subunităţilor urmăresc ca baionetele să fie scoase/rabatate, iar armele
descărcate şi asigurate.
(4) Grupele special destinate pentru îmbarcarea materialelor şi tehnicii depun armele,
raniţele, mantalele şi celelalte materiale aflate asupra lor, în locul stabilit de şeful grupei
de îmbarcare, apoi se deplasează în dreptul vagoanelor descoperite, care sunt trase la
rampă.
(5) La comanda/semnalul "Grupele de îmbarcare, îmbarcaţi - TEHNICA ŞI
MATERIALELE!", acestea încep îmbarcarea tehnicii şi materialelor.
(6) Îmbarcarea personalului eşalonului militar în vagoane se face după îmbarcarea
materialelor şi a tehnicii. Înainte de îmbarcare, comandantul eşalonului militar execută
instructajul militarilor privind modul de comportare în vagoane pe timpul transportului,
măsurile de evacuare în caz de necesitate, urgenţa salvării personalului şi materialelor,
regulile de securitate şi sănătate a muncii şi mediului La comanda "Pregătirea pentru ÎMBARCARE!", militarii ridică materialele şi armamentul individual, iar la comanda
"Companie - LA VAGOANE!", subunităţile se deplasează spre vagoanele care le-au fost
repartizate, se încolonează pe peron, la 5 m de uşa vagonului respectiv şi, la ordin, încep
îmbarcarea.
(7) Personalul se dispune în vagoane conform precizărilor şefilor de vagoane.
(8) Îmbarcarea personalului în vagoanele acoperite, fără mijloace ajutătoare, se face
astfel:
a) şefii de vagoane se dispun la flancul drept al subunităţilor şi numesc plantoanele pe
vagoane;
b) plantoanele pe vagoane execută recunoaşterea vagoanelor, verifică starea de fixaţie

74

şi deschid uşile din partea unde se face îmbarcarea.
(9) La comanda "Pluton - ÎMBARCAŢI!", primul militar, ajutat de planton, urcă în
vagon şi, după ce îşi depune armamentul, raniţa şi mantaua la locul indicat de şeful de
vagon, revine în stânga uşii, iar plantonul se dispune în dreapta; următorii doi militari se
opresc lângă vagon în stânga şi în dreapta uşii, îşi depun armele şi raniţele lângă ei, pe
sol, urmând să ajute pe ceilalţi militari la urcare; militarul care urcă în vagon dă arma şi
raniţa celui din vagon care, după ce le aşază lângă uşă, îl prinde de mâna dreptă/stângă,
ajutându-l să urce. Militarul care urmează să se urce, se sprijină cu gamba piciorului
drept/stâng în palmele militarului de lângă vagon; ajutându-se şi de genunchiul celuilalt
picior, cu care se sprijină pe podeaua vagonului, se urcă în vagon. După urcare, îşi ia
arma şi raniţa în mână şi se deplasează la locul care i-a fost repartizat. După ce s-au
îmbarcat toţi militarii, urcă şi cei de lângă vagon, ajutaţi de planton şi de primul militar
urcat. Ultimul se îmbarcă şeful vagonului.
(10) Îmbarcarea militarilor în vagoane acoperite se poate face şi cu ajutorul scării
vagoanelor, podeţelor de acces sau al rampelor/cheurilor, astfel:
a) la îmbarcarea cu ajutorul podeţului din scânduri, plantonul ia loc la uşa vagonului,
iar militarii se urcă în vagon unul câte unul, la interval de 2 paşi unul de altul. Pentru a
evita deplasarea podeţului, acesta se fixează cu doi ţăruşi/pene. Pe timp de iarnă, podeţul
se presară cu nisip, iar de fiecare parte a acestuia se aşază, în plus, câte un soldat pentru
ajutarea celor care intră în vagon;
b) la îmbarcarea personalului la rampe şi cheuri se aplică aceleaşi reguli ca şi la
îmbarcarea fără mijloace ajutătoare. Deosebirea constă în faptul că rampele şi cheurile
dau posibilitatea ca îmbarcarea şi debarcarea să se efectueze la nivelul podinei vagonului.
(11) Mitralierele, aruncătoarele de grenade antitanc portative şi aruncătoarele de mine
se aşază în mijlocul vagonului acoperit, iar pistoalele mitralieră/puştile automate/puştile
mitralieră/puştile semiautomate cu lunetă/mitralierele se păstrează asupra militarilor.
(12) Comandantul eşalonului militar înştiinţează întregul personal al eşalonului militar
despre ora plecării trenului şi ora de la care coborârea din vagoane a militarilor este
interzisă.
ART. 134
(1) Debarcarea militarilor din vagoane se face la ordinul comandantului eşalonului
militar. La apropierea trenului de staţia de debarcare, şefii de vagoane dau comanda
"PREGĂTIREA PENTRU DEBARCARE!". La această comandă, militarii se echipează,
îşi iau armamentul şi se pregătesc pentru debarcare, fără a părăsi locurile. Debarcarea din
vagoane se face începând cu militarii din primele bănci din stânga şi din dreapta
uşii/primele compartimente.
(2) În staţia de debarcare, la comanda "Pluton - DEBARCAŢI!", se numesc doi militari
care coboară din vagon, fără armament şi raniţe. Aceştia îşi primesc armele şi raniţele din
vagoane, le aşază alături, pe sol şi se dispun la stânga şi la dreapta uşii, pentru a-i ajuta pe
ceilalţi militari să debarce. Militarii rămaşi în vagon se îndreaptă în coloană câte unul
spre stânga/dreapta uşii şi coboară, ajutaţi de militarii de lângă vagon, care le iau armele
şi raniţele.
(3) Grupele special destinate trec la debarcarea tehnicii şi a materialelor eşalonului
militar.
(4) Plantonul verifică dacă au fost debarcate toate materialele, starea de curăţenie a
vagonului, după care, la ordinul şefului de vagon, se deplasează la subunitatea din care

75

face parte.
(5) Subunităţile debarcate se adună în formaţia în linie pe locul stabilit de comandantul
eşalonului militar; comandanţii subunităţilor verifică efectivul şi materialele pe care le au
în primire, după care ordonă începerea deplasării.
(6) Comenzile şi mişcările pentru deplasarea eşalonului militar la/de la gară sunt
aceleaşi ca cele prevăzute la instrucţia de front a subunităţilor/unităţilor militare.
CAP. VII
Revista de front a subunităţilor, unităţilor şi marilor unităţi militare
SECŢIUNEA 1
Revista de front a subunităţilor, unităţilor şi marilor unităţi militare care acţionează pe
jos
ART. 135
(1) Revista de front este activitatea care se execută în scopul verificării nivelului de
pregătire a subunităţii/unităţii/marii unităţi militare la instrucţia de front, însuşirii de către
militari a prevederilor prezentului regulament, stării de întreţinere a echipamentului,
armamentului, tehnicii şi autovehiculelor din dotare.
(2) Revista de front este condusă de către comandanţii nemijlociţi şi direcţi ai
subunităţilor/unităţilor/marilor unităţi militare sau de către şefii comisiilor de inspecţie.
(3) Revista de front se execută cu toate efectivele, armamentul şi tehnica din înzestrare
prezente în cazarmă.
ART. 136
(1) Persoanele care conduc revista de front fac cunoscut comandanţilor
subunităţilor/unităţilor/marilor unităţi militare Planul executării revistei de front. Acesta
se trimite la subunitatea/unitatea/marea unitate militară care execută revista de front,
astfel încât să ajungă la destinaţie cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de ziua în care se
va desfăşura activitatea şi cuprinde: data, ziua şi ora la care se execută revista de front;
durata; locul; ţinuta; tehnica şi armamentul care se scot; modul de desfăşurare a
raportului de informare; întreaga tematică de verificare a gradului de pregătire a
subunităţii/ unităţii/marii unităţi militare la instrucţia de front.
(2) Locul pe care se execută revista de front se organizează astfel: o linie pentru
dispunerea subunităţilor şi una înapoia acesteia, la 10 - 15 m, pentru dispunerea
armamentului şi tehnicii; în faţa liniei pentru dispunerea subunităţilor, se trasează patru
linii pentru ieşirea militarilor la raportul de informare, la 3, 5, 9 şi 15 paşi.
(3) Revista de front se încheie cu defilarea subunităţii/unităţii/marii unităţi militare.
1. Revista de front a companiei/similare
ART. 137
Pentru revista de front, compania/similare se dispune în formaţia de adunare în linie pe
trei rânduri - fig. nr. 107; comandantul companiei/similare se dispune la 7 paşi în faţa şi la
mijlocul formaţiei.
ART. 138
(1) Când persoana care conduce revista de front se apropie la 30 - 40 de paşi,

76

comandantul companiei/similare comandă "Companie - DREPŢI!", "Pentru onor
înainte/spre dreapta/stânga prezentaţi - ARM'!". După partea săvârşitoare a comenzii, o
dată cu ultimul timp al prezentării armei pentru onor, militarii întorc capul către persoana
care conduce revista de front; comandanţii plutoanelor, aflaţi în formaţie, salută. Apoi,
comandantul companiei/similare se întoarce la stânga împrejur/dreapta/stânga şi se
îndreaptă în pas normal către persoana care conduce revista de front, se opreşte la 3 - 4
paşi în faţa acesteia, salută şi raportează "Domnule ... - gradul - , compania ... este
adunată pentru revista de front!". În cazul în care comandantul companiei/similare nu este
cunoscut de către persoana care conduce revista de front, acesta se prezintă cu formula
"Sunt comandantul companiei... - gradul şi numele -".
(2) După darea raportului, comandantul companiei/similare, încetând să salute, execută
un pas lateral cu piciorul drept/stâng şi se întoarce la stânga/dreapta, lăsând loc pentru
trecerea superiorului.
(3) Primind raportul, persoana care conduce revista de front lasă mâna dreptă în jos şi
se îndreaptă spre flancul drept al formaţiei, însoţit de comandantul companiei/similare, la
1 - 2 paşi în stânga şi înapoia sa, se opreşte, se întoarce la dreapta şi apoi trece în revistă
subunitatea, în pas normal, salutând; după ce a trecut în revistă întreaga subunitate,
încetează să salute, revine la 8 - 10 paşi în faţa şi la mijlocul formaţiei, se opreşte, salută
cu formula "Bună dimineaţa/Bună ziua !". Militarii răspund clar şi toţi odată "Să trăiţi!",
apoi comandantul companiei/similare comandă "compagnie la umărul stâng - ARM'!",
"Companie, la picior - ARM'!", "Companie, pe loc - REPAUS!" sau "Companie, la
umărul stâng - ARM'!", "Companie, pe loc - REPAUS!", după care trece la executarea
ordinelor primite.
(4) Pe timpul primirii raportului, ofiţerii ce însoţesc persoana care conduce revista de
front se opresc la 10 m înapoia acesteia, se dispun în linie, cu faţa către formaţie, salută şi
rămân pe loc până la comanda "Companie, pe loc - REPAUS!". După ce au fost
prezentaţi în faţa subunităţii, trec la executarea ordinelor primite.
ART. 139
(1) Dacă se execută raportul de informare, comandantul companiei/similare comandă
"Companie - DREPŢI!", "Pentru raportul de informare, înainte - MARŞ!". La această
comandă, militarii care au ceva de raportat ies la distanţele stabilite: ofiţerii - la 15 paşi,
maiştrii militari şi subofiţerii - la 9 paşi, gradaţii - la 5 paşi, soldaţii - la 3 paşi, după care,
persoana care conduce revista de front şi ofiţerii care o însoţesc ascultă motivele celor
care au ieşit la raport. Cadrele militare sunt luate în evidenţă şi vor fi primite la raport, în
mod confidenţial, după executarea revistei de front.
(2) După executarea raportului de informare, se trece la verificarea subunităţii după
tematica prevăzută în Planul executării revistei de front: aspectul exterior al ţinutei
militarilor, documentele militare personale, starea de întreţinere şi operativitate a
armamentului şi tehnicii din înzestrare, gradul de pregătire individuală şi cu subunitatea
la instrucţia de front, starea de intreţinere a locurilor de cazare a militarilor,
magaziilor/remizelor subunităţii, birourilor, modul de evidenţă şi păstrare a bunurilor din
dotare.
ART. 140
(1) Revista de front se încheie cu defilarea companiei/similare în faţa persoanei care
conduce activitatea; pe timpul defilării, militarii ţin armele la piept/la umărul stâng;
aruncătoarele de grenade antitanc portative se ţin la spate, iar mitralierele, la umărul

77

stâng.
(2) După realizarea dispozitivului de defilare - fig. nr. 96 -, comandantul
companiei/similare se dispune la 5 paşi înaintea plutonului din capul coloanei, cu faţa
spre formaţie şi comandă "Companie - V-ALINIAŢI!", "Companie - DREPŢI!", "Pentru
defilare, cu onorul spre dreapta, companie înainte - MARŞ!". După partea săvârşitoare a
comenzii, se întoarce la stânga împrejur şi începe defilarea în cadenţa subunităţii.
(3) La aproximativ 20 de paşi de persoana care primeşte defilarea, comandantul
companiei/similare şi comandanţii plutoanelor, salută şi, în acelaşi timp, întorc capul
privind spre aceasta. Când comandanţii plutoanelor salută, soldaţii şi gradaţii voluntari,
continuând deplasarea în pas de defilare, întorc, simultan, capul spre persoana care
primeşte defilarea, mai puţin militarii şirului din dreapta. După ce fiecare pluton a trecut
la aproximativ 20 de paşi de persoana care primeşte defilarea, comandanţii plutoanelor
încetează să salute şi toţi militarii întorc capul înainte, continuând deplasarea în pas de
defilare. La comanda comandantului com- paniei/similare "Companie, pas normal MARŞ!", militarii continuă deplasarea în pas normal spre locul stabilit.
(4) Persoana care primeşte defilarea şi însoţitorii săi se dispun astfel încât subunitatea
care defilează să prezinte onorul spre dreapta. Însoţitorii se dispun în linie pe un rând/pe
două rânduri, la 1 - 2 paşi înapoia persoanei care primeşte defilarea.
2. Revista de front a batalionului/divizionului/regimentului
ART. 141
Pentru revista de front, batalionul/divizionul/regimentul se dispune în formaţia de
adunare în linie pe trei rânduri - fig. nr. 112 - sau în linie de plutoane în coloană - fig. nr.
113; comandantul unităţii militare se dispune la 10 paşi în faţa şi la mijlocul formaţiei.
ART. 142
(1) Întâmpinarea persoanei care conduce revista de front, raportul de informare şi
celelalte activităţi, în afară de defilare, se desfăşoară aşa cum se arată la revista de front a
companiei/similare.
(2) După executarea revistei de front, comandantul unităţii militare comandă "Batalion
- DREPŢI!", "Batalion, la umărul stâng - ARM'!"/dacă militarii au armele la piept, le
menţin în această poziţie, "Pentru realizarea dispozitivului de defilare, batalion înainte MARŞ!". La această comandă, unitatea militară începe deplasarea spre locul stabilit
pentru realizarea dispozitivului de defilare, cu subunităţile încolonate în ordinea
prevăzută prin statul de organizare.
(3) După realizarea dispozitivului de defilare - fig. nr. 114 -, comandantul unităţii
militare comandă "Batalion - V-ALINIAŢI!", "Batalion - DREPŢI!", "Pentru defilare, cu
onorul spre dreapta, batalion înainte - MARŞ!".
(4) Dacă la revista de front a unităţii militare participă muzica militară, concomitent cu
realizarea dispozitivului pentru defilare, aceasta se deplasează în faţa persoanei care
conduce revista de front. La comanda "MARŞ!", muzica începe să intoneze marşul de
defilare.
(5) Defilarea se execută după aceleaşi reguli ca cele prevăzute la revista de front a
companiei/similare.
(6) După ce ultima subunitate a trecut la 20 de paşi de persoana care primeşte defilarea,
muzica încetează marşul, după care prezintă onorul şi defilează.

78

3. Revista de front a marii unităţi militare
ART. 143
(1) Revista de front a marii unităţi militare se execută după aceleaşi reguli ca la
unitatea militară.
(2) La revista de front a marii unităţi militare participă comandamentul marii unităţi
militare şi unităţile/subunităţile de mare unitate militară.
(3) Când marea unitate militară este dispusă în aceeaşi cazarmă, comandamentul marii
unităţi militare şi toate unităţile/subunităţile de mare unitate militară se dispun în linie/în
linie de plutoane în coloană, pe acelaşi platou, în ordinea prevăzută prin statul de
organizare.
(4) Dacă unităţile/subunităţile de mare unitate militară sunt dispuse în
cazărmi/garnizoane diferite, revista de front se execută în cazărmile de dislocare a
acestora, în ziua şi la orele precizate de comandantul care conduce revista de front.
(5) Primirea raportului şi raportul de informare se execută cu toate efectivele care
participă la activitate; după raportul de informare, comandamentul marii unităţi militare
rămâne pe loc, iar unităţile/subunităţile de mare unitate militară se deplasează pe locuri
diferite, unde se vor desfăşura activităţile de verificare după tematica prevăzută în Planul
executării revistei de front.
(6) În funcţie de timpul avut la dispoziţie, la statele majore de unităţi/comandamentele
de mari unităţi militare se pot verifica existenţa şi starea de întreţinere şi păstrare a
materialelor individuale pentru alarmă.
(7) Revista de front se încheie la ora stabilită de persoana care conduce activitatea, cu
defilarea comandamentului marii unităţi militare şi a unităţilor/subunităţilor de mare
unitate militară.
SECŢIUNEA a 2-a
Revista de front a subunităţilor şi unităţilor militare cu prezentarea tehnicii de luptă
ART. 144
(1) Pentru revista de front, subunităţile se adună cu tehnica de luptă în formaţia de
adunare în linie de autovehicule; unitatea militară se adună, de regulă, în linie de
companii în coloană de autovehicule. Marea unitate militară se adună cu autovehiculele
comandamentului dispuse pe compartimente/servicii în ordinea prevăzută prin statul de
organizare, iar subunităţile de mare unitate militară se dispun în continuarea formaţiei, în
aceeaşi ordine.
(2) Prezentarea onorului, întâmpinarea comandantului care conduce revista de front şi
darea raportului se execută în acelaşi mod ca şi la revista de front pe jos.
(3) Ordinea subunităţilor este aceeaşi ca şi la defilarea pe jos, cu precizarea că se
defilează pe două sau trei şiruri de autovehicule, în funcţie de lărgimea pistei; între
rândurile de autovehicule, distanţa este de 20 m, între companii/similare, 30 m, iar între
batalioane, 40 m.
ART. 145
(1) Pe timpul defilării, obloanele turelelor tancurilor şi ale transportoarelor blindate, cu
excepţia turelelor tancului şi transportorului blindat al comandantului

79

subunităţii/unităţii/marii unităţi militare care defilează, şi geamurile cabinelor
automobilelor sunt închise.
(2) Obloanele mecanicilor conductori de la tancuri şi transportoare blindate pot fi
deschise.
(3) Comandantul subunităţii/unităţii/marii unităţi militare care defilează pe
autovehicule se dispune în capul coloanei, în autoturism, pe banchetă, alături de
conducătorul auto.
ART. 146
(1) Ajungând la distanţa de 30 - 40 m de persoana care primeşte defilarea, toţi ofiţerii
şi şefii de autovehicule salută, întorcând, în acelaşi timp, capul spre acesta; militarii aflaţi
în autovehiculele descoperite prezintă onorul prin întoarcerea capului, fără a saluta.
(2) Armele aflate în poziţia la piept se ţin cu mâna dreptă de gâtul patului, iar cu mâna
stângă, de uluc şi apărătoarea mâinii. După ce s-a trecut la 10 m de persoana care
primeşte defilarea, comandantul subunităţii/unităţii/marii unităţi militare, ofiţerii şi şefii
de autovehicule încetează să salute şi întorc capul înainte. Când şeful de autovehicul
încetează să salute, la comanda şefului de platformă, militarii din autovehicule coboară
mâinile de pe apărătoarea mâinii şi uluc şi întorc capul înainte.
ART. 147
Drapelul de luptă al unităţii/marii unităţi militare, desfăşurat, se dispune în caroseria
autoturismului sau în gura de acces de sus a turelei tancului/transportorului blindat al
comandantului unităţii/marii unităţi militare.
ART. 148
Anexele 1 - 5 fac parte integrantă din prezentul regulament.
ANEXA 1
la regulament
GLOSAR
Adâncimea formaţiei/dispozitivului - distanţa dintre primul rând/ militaraautovehicul şi
ultimul rând/militaraautovehicul sau dintre partea din faţă şi partea din spate a
dispozitivului.
Bază - militarul/subunitatea/vehiculul numit de comandant, faţă de care se
adunăaaliniază ceilalţi militari sau celelalte subunităţi/unităţi militare/vehicule în formaţia
ordonată.
Cadenţă - ritmul uniform în care se execută o anumită deplasare pe jos.
Capul coloanei - militarul/rândul/subunitatea/vehiculul care se deplasează primul în
coloană.
Careu - formaţia realizată prin dispunerea militarilor/subunităţilor/
unităţiloraautovehiculelor militare pe trei dintre laturile unui pătrat, iar pe cea de a patra,
a comandantului subunităţii/unităţii militare.
Centrul formaţiei - partea din mijloc a formaţiei/dispozitivului.
Ciochinar, ciochinare - mănunchi de cureluşe scurte, având la capete ochiuri sau inele
de prindere.
Coada coloanei - militarul/rândul/subunitatea/vehiculul care se deplasează ultimul,
încheind coloana.

80

Coifură - articolul de echipament folosit de militar pentru acoperirea capului: boneta,
şapca de instrucţie, bereta, şapca, căciula sau casca.
Coloană - formaţia/dispozitivul realizat prin dispunerea militarilor în adâncime, pe
unul sau mai multe şiruri alăturate sau prin dispunerea
subunităţilor/unităţiloraautovehiculelor militare unele înapoia celorlalte, la distanţe
normale sau stabilite prin ordinul comandantului.
Direcţional - militarul/subunitatea/vehiculul numit de comandant faţă de care îşi
coordonează deplasarea ceilalţi militari/subunităţi/coloane.
Dispozitiv - dispunerea, într-un anumit mod, a elementelor componente ale unei
subunităţi/unităţi militare corespunzătoare scopului urmărit.
Dispozitiv de adunare - dispunerea subunităţilor/unităţilor/vehiculelor militare într-o
anumită ordine în vederea desfăşurării unei activităţi.
Dispozitiv de deplasare - dispunerea subunităţilor/unităţiloraautovehiculelor militare
într-o anumită ordine de încolonare în vederea executării unei deplasări.
Distanţă - depărtarea dintre doi militari sau două subunităţi/unităţiaautovehicule
militare dispuşi/dispuse unul/una înapoia celuilalt/celeilalte.
Distanţele pot fi: normale sau mărite/micşorate.
Distanţă normală - depărtarea între doi militari, dispuşi unul după altul, egală cu
lungimea unui braţ cu palma întinsă, măsurată până la umărul militarului din faţă; între
două subunităţi/unităţiaautovehicule militare, dispuse una după cealaltă, se consideră
distanţă normală numărul de paşi/metri stabilit prin prezentul regulament pentru adunarea
în coloană.
Distanţă mărită/micşorată - depărtarea între doi militari sau două
subunităţi/unităţi/vehicule militare, dispuşi/dispuse unul/una după altulaalta, realizată
prin deplasarea înapoi/înainte cu un anumit număr de paşi/metri; atunci când se indică o
bază, distanţele între toţi militarii/toate subunităţile/unităţile/vehiculele militare dispuse
în faţa/înapoia bazei se măresc/micşorează până la realizarea, între aceştia, a numărului
de paşi/metri indicat prin comandă.
Echipament militar - totalitatea articolelor neconsumabile, prevăzute în dotarea unei
structuri militare, inclusiv a unui militar.
Flanc - partea dreptă sau stângă a unei formaţii/dispozitiv. La întoarcerea
formaţiei/dispozitivului la stânga împrejur denumirile flancurilor nu se schimbă.
Formaţie - dispunerea militarilor/subunităţilor/unităţilor militare, fără sau cu
armamentul şi tehnica din înzestrare, într-o ordine stabilită.
Formaţiile se constituie pentru adunare şi/sau pentru deplasare. Formaţia de adunare
poate fi în linie, în linie de subunităţi în coloană şi în careu. Se poate constitui cu
intervale normale sau cu intervale mărite. Pentru începerea programului de instrucţie,
revistei de front, apelului sau inspecţiei, subunităţile se dispun, de regulă, în linie/în linie
de subunităţi în coloană. Pentru raportul zilnic sau bilanţul periodic, precum şi pentru
desfăşurarea unor şedinţe de instrucţie sau a altor activităţi specifice, subunităţile şi
unităţile militare se dispun în careu. Când formaţia se întoarce la stânga împrejur, rândul
din faţă se completează cu militarul corespunzător din rândul al doilea.
Formaţia pentru deplasare poate fi: în coloană câte unul, câte doi, câte trei - sau mai
mulţi - şi se foloseşte pe timpul deplasărilor.
Front - partea formaţiei/dispozitivului către care militarii sunt orientaţi cu faţa
autovehiculele cu partea din faţă -.

81

Interval - depărtarea dintre doi militari sau două subunităţi/unităţi/vehicule militare
dispuşi/dispuse unul/una lângă altulaalta. Intervalele pot fi: normale sau mărite.
Interval normal - depărtarea dintre doi militari alăturaţi, măsurată prin întinderea
laterală a mâinii drepte cu pumnul strâns, la nivelul umărului militarului din dreapta. Între
două subunităţi/unităţi/vehicule militare alăturate se consideră interval normal numărul
de paşi/metri stabiliţi prin prezentul regulament pentru adunarea în linie.
Interval mărit - depărtarea dintre doi militari alăturaţi, măsurată de la dreapta spre
stânga, prin deplasarea laterală cu un anumit număr de paşi; atunci când se indică o bază,
intervalele între toţi militarii aflaţi în dreapta şi în stânga bazei se măresc până la
realizarea între aceştia a numărului de paşi stabilit prin comandă.
Lăţimea formaţiei/dispozitivului - distanţa între flancuri.
Linia de autovehicule - formaţia în care două sau mai multe autovehicule sunt dispuse
la intervale egale, pe aceeaşi linie.
Rând - dispunerea militarilor unul lângă altul. La formaţia pe două sau mai multe
rânduri, distanţa între două rânduri alăturate este de o lungime de braţ cu palma întinsă.
Rândurile se numesc întâi, al doilea şi aşa mai departe. Dacă un militar iese din rândul
întâi, locul său îl ocupă militarul dispus înapoia lui.
Semnalele pentru conducere reprezintă grupuri de semne convenţionale, acustice sau
optice, folosite pentru transmiterea la distanţă a unor comenzi, înştiinţări, avertismente,
informaţii.
Spatele formaţiei/dispozitivului - partea opusă frontului.
Şir - dispunerea militarilor unul înapoia celuilalt. Când formaţiile de adunare se
realizează în linie, iar militarii se dispun pe două sau mai multe rânduri, şirul în care
militarul din rândul al doilea sau din rândurile următoare lipseşte, de regulă, nu se
completează de către alţi militari; la formaţiile de adunare în coloană şi la cele de
deplasare, locurile libere se completează de către militarii aflaţi înapoia acestora, dar
ultimul rând trebuie să rămână complet.
ANEXA 2
la regulament
ECHIPAMENTUL PENTRU INSTRUCŢIE
AL MILITARILOR
1. Materiale comune militarilor de toate specialităţile

┌────┬────────────────────────────────┬───────────────────────
│Nr. │ Denumirea materialelor

Modul de purtare

│crt.│


├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 0│
1

2

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 1 │Lopata mică cu port
│La centură, pe şoldul drept; pe centura │
│ │
│cu bretele se fixează la spate

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 2 │Masca contra gazelor
│Pe şoldul stâng; în nişa tancului

82

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 3 │Setul de decontaminare


│ │individuală


├────┼────────────────────────────────┤În sacul măştii contra gazelor

│ 4 │Pansamentul individual


├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ │Sacul de merinde/de grenade, cu:│

│ │- gamela şi lingura;


│ 5 │- raţia de luptă;
│Pe şoldul drept; în nişa tancului

│ │- bidonul (cu apă sau ceai). │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 6 │Foaia de cort
│Pe sacul de merinde, prinsă cu

│ │
│ciochinare

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ │Raniţa cu:
│La spate/sub bancheta autovehiculului │
│ │- casca;
├────────────────────────────────────────┤
│ 7 │- sacul de dormit;
│Pe raniţă, prinsă cu ciochinare

│ │- scurtă pentru instrucţie. ├────────────────────────────────────────┤
│ │
│În raniţă/pe raniţă, prinse cu

│ │
│ciochinare

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 8 │Completul de protecţie filtrant │Pe şoldul drept/în raniţă

│ │sorbant


├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 9 │Pelerină de protecţie cu o │În sacul măştii contra gazelor

│ │singură întrebuinţare


├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 10 │Plasa de mascare


├────┼────────────────────────────────┤

│ 11 │Lenjeria de schimb şi căciula/ │

│ │capela


├────┼────────────────────────────────┤În raniţă

│ 12 │Materiale de întreţinere a igi- │

│ │enei corporale, a îmbrăcămintei │

│ │şi încălţămintei


└────┴────────────────────────────────┴───────────────────────
2. Armament şi materiale specifice militarilor de diferite specialităţi

┌────┬────────────────────────────────┬───────────────────────
│Nr. │ Denumirea materialelor

Modul de purtare

│crt.│


├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 1 │Pistol cu toc şi numărul de car-│La centură, pe partea dreptă; se poate │
│ │tuşe corespunzător capacităţii │întrebuinţa şi cureaua de purtare pe │

83

│ │încărcătorului
│umărul stâng

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 2 │Pistol mitralieră, puşcă automa-│

│ │tă, puşcă semiautomată cu lune- │

│ │tă, puşcă mitralieră şi mitrali-│Conform ordinului

│ │eră puşcă automată, puşcă semi- │

│ │automată cu lunetă, şi puşcă │

│ │mitralieră


├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 3 │Geantă portîncărcătoare, pentru │La centură, pe partea dreptă; trăgăto- │
│ │pistolul mitralieră, puşcă
│rul cu aruncătorul de grenade antitanc │
│ │automată, puşcă semiautomată cu │portativ, pe partea stângă/pe ham

│ │lunetă şi puşcă mitralieră


├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 4 │Aruncătorul de grenade antitanc │La spate/la umăr

│ │portativ


├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 5 │Geantă cu două/trei lovituri │

│ │pentru aruncătorul de grenade │La spate

│ │antitanc portativ


├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 6 │Geantă cu înălţătorul optic │La centură, pe partea dreptă

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 7 │Cutiile cu benzi
│Pe umărul drept

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 8 │Ţeava aruncătorului cal. 82 mm │La spate

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 9 │Raniţa cu placa de bază a


│ │aruncătorului cal. 82 mm


├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 10 │Raniţa cu afetul biped


├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 11 │Aparatul de ochire al aruncăto- │În toc, la spate

│ │rului cal. 82 mm


├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 12 │Raniţa cu muniţia aruncătorului │La spate

│ │cal. 82 mm (6 lovituri)


├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 13 │Binoclu
│În toc pe şoldul stâng/la piept, având │
│ │
│cureluşa de purtare la gât

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 14 │Busola
│În porthartă sau buzunar, în funcţie de │
│ │
│tipul busolei

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 15 │Portharta
│Pe şoldul drept

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────

84

│ 16 │Lanterna
│În porthartă

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 17 │Cartuşele reactive de
│La militarii stabiliţi de comandant, în │
│ │semnalizare
│sacul de merinde

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 18 │Staţia radio portativă de dife- │Fixată pe ham/centură/în sacul de

│ │rite tipuri
│merinde

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 19 │Completul de mascare nr. 1


├────┼────────────────────────────────┤

│ 20 │Sistemul de decontaminare porta-│La piesă

│ │bilă pentru armament şi tehnică │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 21 │Salopeta de protecţie
│Peste îmbrăcăminte

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────
│ 22 │Masca izolantă
│Pe şoldul stâng/în nişa tancului

└────┴────────────────────────────────┴───────────────────────
3. Armament şi materiale specifice militarilor din subunităţile de paraşutişti

┌───┬────────────────────────────────┬────────────────────────
│0│
1

2

├───┼────────────────────────────────┼─────────┬──────────────
│ 1 │Pistolul mitralieră, puşca
│În husă │Între militar şi paraşuta de │
│ │automată, puşca semiautomată cu │acroşat/ă│siguranţă

│ │lunetă
│ pe │

├───┼────────────────────────────────┤sistemul ├──────────────────
│ 2 │Puşca mitralieră
│ de │În partea dreptă a militarului│
├───┼────────────────────────────────┤suspensie├──────────────────
│ 3 │Aruncătorul de grenade antitanc │ al │În partea stângă a militarului │
│ │portativ
│paraşutei│

├───┼────────────────────────────────┤ princi- ├───────────────────
│ 4 │Mitraliera
│ pale │În partea dreptă a militarului│
├───┼────────────────────────────────┤
├────────────────────
│ 5 │Geantă cu două/trei lovituri │


│ │pentru aruncătorul de grenade │
│La spate sub paraşuta

│ │antitanc portativ

│principală

├───┼────────────────────────────────┼─────────┴──────────────
│ 6 │Cutiile cu benzi şi cartuşe │

├───┼────────────────────────────────┤

│ 7 │Ţeava aruncătorului cal. 82 mm │

├───┼────────────────────────────────┤În husă, în faţă, între militar şi

│ 8 │Raniţa cu placa de bază a
│paraşută de siguranţă

│ │aruncătorului


├───┼────────────────────────────────┤

85

│ 9 │Raniţa cu afetul biped


├───┼────────────────────────────────┼────────────────────────
│10 │Busola
│În buzunarul de la piept al costumului de│
│ │
│paraşutare

├───┼────────────────────────────────┼────────────────────────
│ │Sacul de merinde/de grenade, cu:│

│ │- gamela şi lingura;


│11 │- raţia de luptă;
│Pe şoldul drept

│ │- bidonul (cu apă sau ceai). │

├───┼────────────────────────────────┼────────────────────────
│12 │Completul de protecţie filtrant │Pe şoldul drept/în raniţă

│ │sorbant


├───┼────────────────────────────────┼────────────────────────
│13 │Staţia radio portativă de
│În container, în faţă, între militar şi │
│ │diferite tipuri
│paraşuta de siguranţă, la piept/fixată │
│ │
│pe ham

├───┼────────────────────────────────┼────────────────────────
│14 │Aparatura de control C.B.R.N. │În faţă, între militar şi paraşuta de │
│ │
│siguranţă

├───┼────────────────────────────────┼────────────────────────
│15 │Pupitrul de dirijare
│În container, în faţă, între militar şi │
├───┼────────────────────────────────┤paraşuta de siguranţă

│16 │Valiza raniţă nr. 2/3


├───┼────────────────────────────────┼────────────────────────
│ │Raniţa tip desant aerian


│ │paraşutat cu:


│ │- blana costumului îmblănit │

│ │ (vara);


│ │- plasa de mascare;


│17 │- lenjeria de schimb şi căciula │Sub paraşuta principală sau la

│ │ (şapca de instrucţie);
│autovehicul

│ │- ustensilele şi materialele de │

│ │ întreţinere a igienei corpora-│

│ │le, a îmbrăcămintei şi


│ │încălţămintei


└───┴────────────────────────────────┴────────────────────────
La instrucţie fiecare militar poartă îmbrăcămintea corespunzătoare anotimpului şi are
asupra sa armamentul individual, geanta portîncărcătoare, casca, muniţia şi grenadele,
potrivit normelor, precum şi celelalte materiale conform celor prezentate în tabelele
alăturate. Ţinuta se precizează de către comandanţii de subunităţi în planificarea
săptămânală a pregătirii pentru luptă, în raport cu categoriile de instrucţie şi conţinutul
temelor de executat. Cu aprobarea comandantului unităţii militare, la unele categorii de
instrucţie se pot folosi numai o parte din materiale, acelea care sunt strict necesare
desfăşurării categoriei de instrucţie/temei respective. Pe timpul deplasării, unele materiale

86

din înzestrare se pot păstra asupra militarilor sau se pot transporta, în raport cu condiţiile
de teren, stare atmosferică şi anotimp, după dispoziţiile comandanţilor, pe tehnica de
luptă/vehicule special destinate (raniţa, plasa de mascare, pătura, mănuşile, ciorapii şi
mantaua de protecţie C.B.R.N., lenjeria, ustensilele şi materialele de întreţinere a igienei
corporale, a îmbrăcămintei şi încălţămintei).
La revista de front, militarii subunităţii/unităţii militare se prezintă cu toate materialele
din dotare asupra lor.
ANEXA 3
la regulament
SEMNALE PENTRU CONDUCEREA MILITARILOR
ŞI SUBUNITĂŢILOR CARE ACŢIONEAZĂ PE JOS

┌────┬──────────────────┬────────────────────────┬────────────
│Nr. │ SEMNIFICAŢIA │ PREZENTAREA SEMNALULUI │
DESCRIEREA

│crt.│ SEMNALELOR │

SEMNALULUI

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ │

│Se ridică braţul vertical │
│ │

│cu palma îndreptată către │
│ 1 │ ATENŢIUNE! │
*)Imagine
│înainte şi se menţine în │
│ │

│această poziţie până când │
│ │

│semnalul este recepţionat de│
│ │

│cei cărora le este adresat. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 2 │ NU AM

*)Imagine
│Cu faţa spe cel care a făcut│
│ │ ÎNŢELES!

│semnalul, se ridică ambele │
│ │

│braţe lateral, se îndoaie de│
│ │

│la coate cu palmele în sus │
│ │

│şi se foloseşte gestul │
│ │

│universal pentru "nu ştiu" │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 3 │ ADUNAREA │
*)Imagine
│Se ridică braţul vertical, │
│ │ GENERALĂ

│cu palma înainte şi se │
│ │

│roteşte în cercuri largi │
│ │

│deasupra capului.

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 4 │ ADUNAREA │
*)Imagine
│Se ridică coifura cu mâna şi│
│ │ COMANDANŢILOR │
│se roteşte deasupra capului.│
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 5 │ PUNCT DE │
*)Imagine
│Se atinge paftaua/catarama │
│ │ ADUNARE/

│cu mâna, apoi se indică (cu │
│ │ REGRUPARE

│aceeaşi mână) locul de │
│ │ LA...!

│adunare/ regrupare.

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────

87

│ 6 │ LA LOC

*)Imagine
│Cu faţa către cei cărora li │
│ │ COMANDA!

│se adresează, se ridică │
│ │

│ambele braţe şi se încruci- │
│ │

│şează deasupra capului, cu │
│ │

│palmele orientate înainte. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 7 │ SUNTEŢI

*)Imagine
│Braţul întins în faţă, la │
│ │
GATA?

│nivelul umerilor, cu palma │
│ │

│către persoana căreia îi │
│ │

│este adresat semnalul (în │
│ │

│fotografie este prezentată │
│ │

│doar poziţia palmei).

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 8 │ SUNT GATA! │
*)Imagine
│Se repetă semnalul nr. 7. │
│ │

│Dacă distanţa între cei care│
│ │

│comunică permite, se poate │
│ │

│confirma şi prin coborârea │
│ │

│bărbiei, printr-un gest │
│ │

│energic în sensul universal │
│ │

│"da".

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 9 │ ÎNAINTE/ │
*)Imagine
│Se ridică braţul vertical, │
│ │ LA DREAPTA/ │
│ca la semnalul "Atenţiune!";│
│ │ LA STANGA! │
│după recepţionarea semnalu- │
│ │

│lui, se execută întoarcerea │
│ │

│în direcţia dorită de depla-│
│ │

│sare şi se coboară braţul la│
│ │

│nivelul umărului, orientat │
│ │

│în direcţia de deplasare. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 10 │ PAS ALERGĂTOR │
*)Imagine
│Se repetă semnalul nr. 9, │
│ │
MARŞ!

│iar când braţul este întins │
│ │

│la nivelul umărului, pe │
│ │

│direcţia de deplasare, se │
│ │

│balansează energic, de 3-4 │
│ │

│ori, în plan vertical, cu │
│ │

│palma spre sol.

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 11 │
STAI!

*)Imagine
│Braţul îndoit, cu palma la │
│ │

│nivelul umărului, orientată │
│ │

│spre cei cărora le este │
│ │

│adresat semnalul; se duce │
│ │

│palma către înainte şi puţin│
│ │

│în sus şi se menţine în │
│ │

│această poziţie până când │
│ │

│semnalul este înţeles.

88

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 12 │
STAI

*)Imagine
│Se repetă semnalul nr. 11 │
│ │
NEMIŞCAT! │
│cu pumnul.

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 13 │
CULCAT! │
*)Imagine
│Se face semnalul "Atenţiune"│
│ │

│cu faţa spre cei cărora le │
│ │

│este adresat; se coboară │
│ │

│energic braţul întins, cu │
│ │

│palma orientată spre sol şi │
│ │

│se aduce lângă corp.

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 14 │
VĂD

*)Imagine
│Se ridică braţul lateral, la│
│ │ INAMICUL! │
│nivelul umărului, apoi se │
│ │

│fac 3-4 mişcări de împunge- │
│ │

│re, cu palma întinsă, în │
│ │

│direcţia inamicului.

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 15 │ INDICAREA │
*)Imagine
│Braţul întins către cel │
│ │ DISTANŢEI PANĂ │
│căruia vreţi să-i indicaţi │
│ │ LA INAMIC │
│distanţa, cu pumnul strâns; │
│ │

│ridicaţi din pumn câte un │
│ │

│deget pentru fiecare sută de│
│ │

│metri.

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 16 │ DESFĂŞURAŢI - │
*)Imagine
│Braţele întinse la nivelul │
│ │ VĂ!

│umerilor, cu palmele faţă în│
│ │ ("Pentru luptă") │
│faţă, apropiate, se desfac │
│ │

│lateral, la nivelul umeri- │
│ │

│lor; semnalul se poate

│ │

│repeta de 2-3 ori.

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 17 │ ÎN COLOANĂ │
*)Imagine
│Ambele braţe se întind

│ │
MARŞ!

│lateral, apoi se duc către │
│ │

│înainte, cu palmele faţă în │
│ │

│faţă, apropiate; semnalul se│
│ │

│poate repeta de 2-3 ori. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 18 │ ADĂPOSTIŢI - VĂ! │
*)Imagine
│Se întinde un braţ lateral, │
│ │ ("Pericol │
│înclinat la 45 de grade sub │
│ │ iminent!") │
│orizontală, apoi se coboară │
│ │

│energic, cu palma lipită de │
│ │

│coapsă.

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 19 │ VĂD TANCURILE │
*)Imagine
│Se ridică braţul deasupra │
│ │ INAMICULUI! │
│capului, cu arma în poziţie │
│ │

│orizontală (sub forma lite- │

89

│ │

│rei "T"), iar cu celălalt │
│ │

│braţ se indică direcţia unde│
│ │

│sunt tancurile.

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 20 │ ATAC C.B.R.N.! │
*)Imagine
│Se pune masca contra gazelor│
│ │

│pe figură; se face semnalul │
│ │

│"Atenţiune!", şi se coboară │
│ │

│braţul cu palma întinsă │
│ │

│orizontal pe cap.

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 21 │ ATAC AERIAN! │
*)Imagine
│Se întind braţele lateral, │
│ │

│la nivelul umerilor şi se │
│ │

│balansează în plan vertical.│
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 22 │
FOC!

*)Imagine
│Braţul întins în faţă, la │
│ │ ("Deschideţi │
│nivelul şoldului, cu palma │
│ │ focul!") │
│în jos; se duce palma late- │
│ │

│ral şi se aduce în faţă, în │
│ │

│arc de cerc, la nivelul │
│ │

│şoldului, de mai multe ori. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 23 │ EXECUTAŢI FOC │
--│Semnalul nr. 22 executat mai│
│ │ CU CADENŢA MAI │
│rapid.

│ │
MARE!│ │ ("Executaţi foc │


│ │ automat!") │


├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 24 │ EXECUTAŢI FOC │
--│Semnalul nr. 22 executat mai│
│ │ CU CADENŢA MAI │
│lent.

│ │
RARĂ!│ │ ("Executaţi foc │


│ │ lovitură cu │


│ │ lovitură!") │


├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 25 │ ÎNCETAŢI FOCUL! │
*)Imagine
│Braţul sus, cu mâna în faţa │
│ │

│frunţii, cu palma orientată │
│ │

│către înainte; se ridică │
│ │

│antebraţul vertical şi se │
│ │

│aduce în faţa frunţii de │
│ │

│3-4 ori.

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 26 │ ADUCEŢI

*)Imagine
│Se ridică braţul deasupra │
│ │ MUNIŢIE ! │
│capului, cu un încărcător în│
│ │ ("Avem nevoie de │
│mână.

│ │ muniţie!") │


├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────

90

│ 27 │ REALIZAŢI │
*)Imagine
│Se întind braţele lateral, │
│ │ DISPOZITIV ÎN │
│înclinate la 45 de grade sub│
│ │ SĂGEATĂ! │
│orizontală, cu palmele în │
│ │ ("Triunghi cu │
│prelungirea antebraţelor. │
│ │ vârful înainte!")│


├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 28 │ REALIZAŢI │
*)Imagine
│Se întind braţele lateral, │
│ │ DISPOZITIV │
│înclinate la 45 de grade │
│ │ ÎN "V"!

│deasupra orizontalei, cu │
│ │ ("Triunghi cu │
│palmele faţă în faţă.

│ │ vârful înapoi!") │


├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 29 │ DEPLASAŢI-VĂ │
*)Imagine
│Cu braţul se indică milita- │
│ │
LA...!

│rul/subunitatea dorit/ă; │
│ │ ("Schimbaţi-vă │
│apoi se bate în piept,

│ │ locul la...!") │
│simultan, cu ambii pumni, │
│ │

│după care se arată cu braţul│
│ │

│locul unde dorim ca acesta/ │
│ │

│aceasta să se deplaseze. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 30 │ EŞALONAŢI │
*)Imagine
│Se întinde braţul lateral, │
│ │ DISPOZITIVUL │
│înclinat la 45 de grade sub │
│ │ SPRE STANGA/ │
│orizontală, cu palma în fa- │
│ │ DREAPTA! │
│ţă; braţul înclinat arată pe│
│ │

│ce parte se eşalonează

│ │

│dispozitivul (indiferent de │
│ │

│poziţia celui care face │
│ │

│semnalul).

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 31 │ ORGANIZAŢI O │
*)Imagine
│Se ridică pumnul la nivelul │
│ │ AMBUSCADĂ ÎN │
│umărului, apoi se indică de │
│ │ GRABĂ LA...! │
│2-3 ori direcţia dorită. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 32 │ ÎNTOARCEŢI │
*)Imagine
│Se ridică ambele braţe late-│
│ │ DISPOZITIVUL │
│ral, la nivelul umerilor; │
│ │ SPRE STANGA/ │
│mâna care se mişcă sus-jos │
│ │ DREAPTA! │
│indică direcţia de întoar- │
│ │

│cere, indiferent de poziţia │
│ │

│celui care face semnalul. │
└────┴──────────────────┴────────────────────────┴────────────
-----------NOTĂ(CTCE)
Imaginile din tabel [notate cu *)Imagine] - se găsesc în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 208 bis din 1 aprilie 2009, la paginile 112-120 (a se vedea imaginile
asociate).

91

NOTĂ:
1. Comandantul este obligat să aducă la cunoştinţa subordonaţilor toate semnalele care
se folosesc pe timpul îndeplinirii misiunii.
2. În afara situaţiilor special menţionate, pentru indicarea semnalelor se foloseşte mâna
disponibilă.
3. În unele situaţii, pentru o mai bună comunicare, înainte de transmiterea unui semnal
se face, mai întâi, semnalul "Atenţiune!".
4. Pe timp de noapte, semnalele se stabilesc, separat, pentru fiecare misiune, în funcţie
de mijloacele acustice sau optice avute la dispoziţie de către cei care le
transmit/recepţionează. 5. Militarul care observă primul semnalul este obligat să-l
transmită celor din jur.
ANEXA 4
la regulament
SEMNALE PENTRU CONDUCEREA MILITARILOR
ŞI SUBUNITĂŢILOR CARE ACŢIONEAZĂ PE AUTOVEHICULE

┌────┬──────────────────┬────────────────────────┬────────────
│Nr. │ SEMNIFICAŢIA │ PREZENTAREA SEMNALULUI │
DESCRIEREA

│crt.│ SEMNALELOR │

SEMNALULUI

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 1│
PORNIŢI │
*)Imagine
│Braţul drept se roteşte în │
│ │ MOTOARELE! │
│faţa corpului.

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 2│
OPRIŢI │
*)Imagine
│Braţul drept, întins late- │
│ │ MOTOARELE! │
│ral, la nivelul umărului, se│
│ │

│duce energic, cu pumnul la │
│ │

│gât, prin îndoirea cotului. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 3│
FORMAŢI │
*)Imagine
│Braţul ridicat vertical; │
│ │
COLOANA! │
│rotiri în plan vertical, │
│ │

│paralel cu corpul.

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 4 │ ÎMBARCAŢI! │
*)Imagine
│Braţul întins la 45 de grade│
│ │

│sub orizontală, cu palma │
│ │

│orientată spre sol, se ridi-│
│ │

│că energic la 45 de grade │
│ │

│deasupra orizontalei, cu │
│ │

│palma orientată către

│ │

│înainte.

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 5 │ DEBARCAŢI! │
*)Imagine
│Braţul întins lateral, la 45│
│ │

│de grade deasupra orizonta- │

92

│ │

│lei cu palma orientată către│
│ │

│înainte, se coboară energic,│
│ │

│la 45 de grade sub orizonta-│
│ │

│lă cu palma orientată spre │
│ │

│sol.

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 6 │ DEBARCAŢI ŞI │
*)Imagine
│Braţul întins lateral, la │
│ │ ADĂPOSTIŢI -VĂ │
│45 de grade deasupra orizon-│
│ │ IMEDIAT! │
│talei, cu palma orientată │
│ │

│către înainte, se coboară │
│ │

│energic, lateral, şi se │
│ │

│alătură cu palma de coapsă. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 7 │ ÎNAINTE! │
*)Imagine
│Braţele îndoite cu palmele │
│ │ ("Înaintaţi spre │
│spre piept; se mişcă ambele │
│ │ mine!")

│mâini, de mai multe ori, din│
│ │

│faţă către piept. Pentru │
│ │

│oprirea autovehiculului, se │
│ │

│opreşte mişcarea mâinilor şi│
│ │

│se înalţă puţin bărbia. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 8│
ÎNAPOI! │
*)Imagine
│Braţele îndoite în faţa │
│ │ ("Mai înapoi!") │
│pieptului, cu palmele orien-│
│ │

│tate spre autovehicul; se │
│ │

│mişcă ambele mâini, de mai │
│ │

│multe ori, de la piept către│
│ │

│înainte. Pentru oprirea │
│ │

│autovehiculului se opreşte │
│ │

│mişcarea mâinilor şi se │
│ │

│înalţă puţin bărbia.

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 9 │ MICŞORAŢI │
*)Imagine
│Palmele mâinilor faţă în │
│ │ DISTANŢA! │
│faţă, în dreptul umerilor. │
│ │

│Apropierea lor indică micşo-│
│ │

│rarea distanţei. Pentru │
│ │

│oprire se îndreaptă o palmă │
│ │

│către autovehicul.

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 10 │ MĂRIŢI

*)Imagine
│Palmele apropiate faţă în │
│ │ DISTANŢA! │
│faţă; depărtarea lor indică │
│ │

│mărirea distanţei. Pentru │
│ │

│oprire se îndreaptă

│ │

│o palmă către autovehicul. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 11 │ REDUCEŢI │
*)Imagine
│Braţul întins lateral cu │
│ │ VITEZA! │
│palma în faţă; mişcări sus- │

93

│ │

│jos, cu braţul întins sub │
│ │

│orizontală.

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 12 │
MĂRIŢI

*)Imagine
│Braţul îndoit la nivelul │
│ │ VITEZA! │
│umerilor, cu palma strânsă; │
│ │

│pumnul se ridică şi se │
│ │

│coboară energic, în plan │
│ │

│vertical, de 2-3 ori.

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 13 │
STOP!

*)Imagine
│Unul sau ambele braţe, ridi-│
│ │ ("Oprire!") │
│cate vertical, cu palma spre│
│ │

│autovehicul.

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 14 │ OPRIŢI PE │
*)Imagine
│Se ridică braţul stâng late-│
│ │ DREAPTA! │
│ral, cu palma întinsă la │
│ │

│nivelul umerilor. Autovehi- │
│ │

│culele care vin din spate │
│ │

│se opresc, în acelaşi mod, │
│ │

│cu braţul drept.

├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────
│ 15 │
OCOLIRE │
*)Imagine
│Braţul dinspre sensul de │
│ │
DREAPTA/ │
│ocolire se ridică lateral, │
│ │
STANGA! │
│cu palma întinsă la nivelul │
│ │

│umerilor; cu celălalt braţ │
│ │

│se fac mişcări repetate, la │
│ │

│nivelul pieptului, indicân- │
│ │

│du-se direcţia de ocolire. │
└────┴──────────────────┴────────────────────────┴────────────
-----------NOTĂ(CTCE)
Imaginile din tabel [notate cu *)Imagine] - se găsesc în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 208 bis din 1 aprilie 2009, la paginile 120-124 (a se vedea imaginile
asociate).
NOTĂ:
Semnalele pentru îndrumarea autovehiculelor nu diferă de cele folosite de agentul de
circulaţie.
ANEXA 5
la regulament
Semnale executate cu goarna

94

--------NOTĂ(CTCE)
Reprezentarea grafică a Anexei 5 - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 208 bis din 1 aprilie 2009, la paginile 124-133 (a se vedea imaginile asociate).

95