You are on page 1of 25

AMALAN PENTAKSIRAN DALAM MATEMATIK (MTE3123

)

1. ESEI PENDEK
i.

Perkaitan di antara Penilaian, Pengukuran dan Pengujian Dalam Proses Pengajaran
dan Pembelajaran di Sekolah.

PENILAIAN
Penilaian merupakan satu proses untuk menghasilkan nilai kuantitatif untuk menentukan
peringkat pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran. Penilaian merangkumi aspek
pengujian dan pengukuran. Penilaian juga dapat didefinisikan sebagai satu proses/prosedur
yang sistematik bagi membuat pertimbangan dalam menafsir hasil pengukuran, yang bertujuan
untuk memberi maklumat tentang pencapaian akademik, kemahiran atau sikap. Penilaian selalu
ditafsirkan sebagai ujian atau peperiksaan. Sebenarnya, penilaian tidak terhad kepada ujian dan
peperiksaan sahaja tetapi merangkumi seluruh program pendidikan ( Kementerian Pendidikan
Malaysia, 1990 )
Penilaian yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat memberikan maklum
balas kepada guru tentang tahap penguasaan murid terhadap pengetahuan dan kemahiran yang
telah diajar. Selain itu, penilaian ini juga dapat memberi maklum balas tentang masalah yang
dihadapi murid dalam pembelajaran. Dengan itu, guru dapat mengenal pasti kemajuan
seseorang

murid,

sama

ada

pada

tahap

yang

sangat

memuaskan,

memuaskan,

sederhana,lemah atau tidak ada sebarang kemajuan langsung. Daripada penilaian yang
dijalankan juga, guru dapat mengenal pasti murid yang cepat/cergas, yang memerlukan aktiviti
pengayaan dan pelajar yang lemah yang memerlukan aktiviti pemulihan. Guru juga perlu
membuat keputusan sama ada untuk mengubah strategi pengajaran, supaya ia lebih
bersesuaian dengan keperluan murid atau mengulang pelajaran dengan menggunakan strategi
yang sama dan sebagainya.
Penilaian yang dijalankan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran akan
memperlihatkan kemajuan pelajar dalam jangka masa tertentu. Pengesanan kemajuan pelajar
secara berterusan ini akan memberi maklum balas kepada guru tentang masalah yang dihadapi
pelajar. Adakah pelajar mempunyai masalah dalam mempelajari dan menguasai pengetahuan
dan kemahiran yang telah diajar? Sekiranya pelajar menghadapi masalah, guru akan menyelidik
punca masalah tersebut. Maklumat berkenaan akan digunakan guru untuk mengubah

1

AMALAN PENTAKSIRAN DALAM MATEMATIK (MTE3123)
pendekatan pengajaran atau menyediakan latihan yang khusus supaya masalah yang dihadapi
pelajar dapat diatasi. Tanpa bantuan khas ini, pelajar-pelajar akan terus menghadapi masalah
dan akibatnya mereka akan terus ketinggalan dalam pembelajaran.
Kesimpulannya, pengesanan hasil pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat melalui
pengujian, pengukuran dan penilaian yang tepat, yang dilaksanakan guru dalam bilik darjah.
Justeru, kecekapan guru membangunkan alat pengujian amat penting, malah sama pentingnya
dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan
pengajaran dan pembelajaran.

PENGUKURAN
Pengukuran merupakan satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat
penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. Pengukuran
adalah istilah yang sering digunakan dalam bidang pengujian dan penilaian pendidikan.
pengukuran

boleh

berfungsi

sebagai

pembina

keyakinan,

menunjukkan

peningkatan

pembelajaran, pendorong ( Yahya Othman, 2005 ).
Dari

konteks

pendidikan,

pengukuran

merupakan

satu

episod

dalam

proses

pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan
menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan.
pengukuran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi
pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran. Aktiviti pengukuran
sering kali dijalankan secara berterusan.
Aspek utama dalam pengukuran ialah (i) instrument, (ii) kumpulan yang ditaksir, (iii)
respons, (iv) kumpulan yang menaksir dan (v) skor. Sehubungan itu, proses mendapatkan
maklumat dan melakukan penghakiman tentang pendidikan memerlukan para pendidik dan guru
melakukan pengukuran ( Tuan Jah Tuan Yusof & Faridah Nazir, 2012 ). Bagi melaksanakan
sesuatu pengukuran para pendidikan dan guru perlu menggunakan kaedah-kaedah pentaksiran
yang sesuai. Rajah menunjukkan lima kaedah yang sesuai dilakukan sewaktu melakukan
pentaksiran :

2

Proses pengukuran mempunyai beberapa ciri penting yang meliputi skor. kemudahtafsiran dan bersifat menyeluruh. Ringkasnya. termasuk menggunakan Skel Ordinal atau Skel Selang untuk menentukan kedudukan dan pencapaian pelajar-pelajar dalam sesebuah kelas atau di antara kelas. Skel Selang yang mengandungi unit markah dengan sama berat nilainya adalah digunakan bukan sahaja menentukan kedudukan tetapi juga membuat perbandingan di antara pelajar-pelajar dalam sesebuah kelas yang sama ataupun di antara kelas-kelas yang lain. Menyeluruh di sini 3 . Skel Ordinal ini merupakan satu alat pengukuran yang digunakan untuk menempatkan kedudukan pelajar-pelajar mengikut markah-markah yang diperolehi daripada sesuatu ujian. Nilai kuantitatif ini biasanya dinyatakan dalam sesuatu unit angka yang tetap dengan menggunakan alat pengukuran yang berkaitan. perkara atau keadaan. kesahan. pengukuran merangkumi segala aspek pengujian. Manakala. Manakala. Skel Selang meliputi markah dan gred yang digunakan untuk menentukan peringkat pencapaian di antara pelajar. keobjektifan. kebolehtadbiran.AMALAN PENTAKSIRAN DALAM MATEMATIK (MTE3123) Kaedah Portfolio Kaedah Pertimbangan Profesional Kaedah Lisan Kaedah Pentaksiran Kaedah Pemerhatian Kaedah Penulisan Rajah 1 : Kaedah-kaedah pentaksiran Proses mendapatkan maklumat dan melakukan penghakiman tentang pendidikan memerlukan para pendidik dan guru melakukan pengukuran. Pengukuran ialah suatu proses atau sistem yang digunakan untuk menentukan nilai kuantitatif sesuatu benda. Skel Ordinal digunakan berdasarkan prestasi atau pencapaian mereka. Di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Di dalam mentaksir melalui kaedah pemerhatian terdapat beberapa elemen yang perlu diambil perhatian oleh seseorang guru. Elemen-elemen tersebut termasuklah :  Sikap  Perlakuan atau amalan  Amali  Kemahiran manipulative  Kemahiran bersosial  Kemahiran belajar  Kemahiran reka cipta Selain itu. murid dengan murid dan juga murid dengan bahan pembelajaran. guru juga boleh melakukan pemerhatian kepada murid melalui hasil kerja seperti lukisan. Pentaksiran secara lisan pula digunakan oleh para guru bagi mengumpul maklumat semasa berlakunya interaksi antara murid dengan guru. Berikut merupakan contoh aktiviti pentaksiran yang boleh dilakukan oleh guru :  Soal jawab  Perbincangan dalam kumpulan  Syarahan  Bacaan kuat  Perbahasan  Bercerita  Temu bual  Hafazan PENGUJIAN 4 . buku skrap dan kerja kursus.AMALAN PENTAKSIRAN DALAM MATEMATIK (MTE3123) bermaksud ia mengandungi soalan-soalan yang mewakili semua objektif yang penting.

seperti menjawab secara lisan atau bertulis atau mendemontrasikan. semasa dan selepas sesuatu pengajaran. di dalam proses pengujian. BANDING BEZA KONSEP PENTAKSIRAN. satu ukuran yang disebut sebagai ‘markah’ akan diberikan kepada pelajar tersebut. 2005 ). afektif. (ii) mengesan kemajuan yang telah diperoleh tentang pencapaian hasil-hasil pembelajaran yang lain. pemerhatian dan ujian formal biasanya digunakan sebagai alat pengukuran. iaitu (i) mengesan hasil pembelajaran yang telah dicapai. terdapat empat tujuan utama pengujian. Ujian yang merupakan alat pengukuran hanya membenarkan kita mengukur pencapaian murid ( dalam bentuk markah ) sahaja. Melalui proses pengujian ini.AMALAN PENTAKSIRAN DALAM MATEMATIK (MTE3123) Pengujian ialah cara yang sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku seseorang individu yang berkaitan dengan pembelajaran. Ia dilaksanakan dalam tiga peringkat iaitu sebelum. Pengujian memerlukan pelajar menunjukkan secara eksplisit. Pengujian menjelaskan tahap prestasi pelajar yang diuji. dan psikomotor ( Yahya Othman. perubahan tingkah laku berkaitan dengan perkara-perkara yang telah dipelajarinya. PENGUJIAN DAN PENILAIAN 5 . Oleh itu. seseorang guru akan mengetahui sama ada pelajar-pelajarnya telah berjaya menguasai kemahiran atau memperolehi ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan. diikuti dengan peringkat pelaksanaan dan diakhiri dalam peringkat pemeriksaan. Melalui pengujian inilah seseorang guru mengetahui sama ada murid-muridnya telah menguasai pengetahuan. (iii) ujian petempatan akan menentukan kemahiran dan penguasaan sedia ada murid sebelum pengajaran dan (iv) ujian diagnostik menentukan punca masalah pembalajaran dan dengan itu membantu guru menentukan teknik pemulihan yang perlu digunakan ( Tuan Jah Tuan Yusof & Faridah Nazir. diikuti pelaksanaan / pentadbiran ujian dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. Hasil daripada pemarkahan jawapan pelajar. atau satu set instrumen bersama satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar. Proses pengujian biasanya dimulakan dari peringkat persediaan. Pengujian dapat dianggap sebagai proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu dijawab. Pengujian juga bertujuan mendapatkan maklumat pencapaian pelajar dalam bidang kognitif. Sehubungan itu.kemahiran atau sikap yang ingin disampaikan guru. 2012 ).

AMALAN PENTAKSIRAN DALAM MATEMATIK (MTE3123) Secara ringkasnya. perkaitan anatar penilaian. pengujian. pentaksiran dan penilaian Banding beza ketiga-tiga aspek yang dibincangkan diatas telah dijadualkan seperti berikut 6 . pengukuran dan pentaksiran dapat dirumuskan seperti dalam Rajah dibawah : Penilaian Pentaksiran Pengujian Rajah 1.1 : Hubungan antara pengujian.

pendekatan. teknik dan strategi pengajaran dan pembelajaran Perbezaan Aspek Definisi Pengukuran    Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan Satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai.Persamaan Digunakan untuk menentukan tindakan susulan yang harus dilakukan oleh pihak tertentu untuk penambahbaikan dalam aspek kaedah. merekod. mengumpul. memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan Satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam aktiviti pembelajaran Pengujian   Proses / prosedur yang sistematik bagi mengukur pencapaian pelajar yang biasanya dibuat secara bertulis Proses penyerahan set soalan berpiawai yang perlu dijawab atau satu set instrument bersama satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar Penilaian    Proses untuk menghasilkan nilai kuantitatif untuk menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran Merangkumi aspek pengujian dan pengukuran Satu proses / prosedur yang sistematik bagi membuat pertimbangan dalam menafsir hasil pengukuran yang bertujuan untuk memberi maklumat tentang pencapaian akademik. kemahiran atau sikap .

Tujuan        Bentuk   Mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan pelajar Melibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif Merancang dan melaksanakan aktiviti susulan yang berkesan Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran  Pemerhatian Ujian lisan Set ujian bertulis dengan markah dan gred Menentukan pencapaian murid dalam sesuatu sesi pembelajaran           Membantu guru mengetahui keupayaan penguasaan murid Membantu guru dalam membuat perbandingan antara murid atau antara kelas Membuat perbandingan pencapaian murid dalam subjek tertentu dengan subjek yang lain Menentukan murid yang tinggi dan rendah pencapaiannya Membantu guru dalam menentukan pengayaan dan pemulihan Membantu guru membuat jangkaan terhadap potensi atau bakat murid Membolehkan guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran Murid mengetahui kelemahan dalam sesuatu kemahiran / bidang Jadual Gred berdasarkan teknik .

pengujian dan penilaian . semasa dan selepas pembelajaran Satu peringkat pembelajaran Terhad kepada satu kemahiran atau pembelajaran Dari satu pembelajaran tertentu hingga seluruh kurikulum Menunjukkan pencapaian secara relatif Menunjukkan prestasi satu kemahiran atau penguasaan pembelajaran spesifik Menunjukkan pencapaian secara keseluruhan Jadual 1 : Banding beza pentaksiran.Jenis Cara / proses Masa Liputan Keputusan  Ujian bertulis   Pentaksiran Pentaksiran kendiri (boleh dijalankan secara formatif dan sumatif) Ujian Bahasa :        Ujian bakat Ujian personaliti Ujian kefasihan Ujian diagnostik Ujian kecerdasan Ujian prestasi   Proses pengujian Merekod markah / gred    Persediaan ujian Pentadbiran Pemeriksaan        perangkaan Penilaian mengesan penguasaan Penilaian mengesan kemajuan Penilaian mengesan pencapaian Proses pengukuran Proses penganalisisan Proses interpretasi Melapor Tindakan Selepas pembelajaran Selepas pembelajaran Sebelum.

3) Pilihan/Opsyen Adalah perkara-perkara yang diberikan sebagai pilihan jawapan dan biasanya berbentuk angka.ii. C dan D Rajah 2. jadual. B. Oktagon Heptagon Heksagon Pentagon Pilihan / Opsyen Kunci – B (Jawapan betul) Penganggu – A. C. simbol.1. soalan dan lain-lain lagi.1. 2) Stem Adalah bahagian yang mengandungi tugasan dan biasanya berbentuk ayat lengkap. D. ayat tidak lengkap. A. jadual dan lain-lain lagi. Item aneka pilihan mempunyai tiga komponen asas (rujuk rajah 2. Stem Ciri-ciri Bilangan Bucu 6 Sisi 6 Stimulus Namakan bentuk itu. grafik. iaitu : a) Kunci bagi pilihan betul atau terbaik b) Pengganggu/Distraktor yang bertujuan untuk menganggu pelajar dari jawapan sebenar Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri suatu bentuk 2 matra. Lima Garis Panduan Penting Dalam Menggubal Ujian Item Objektif Beraneka Pilihan. perbualan dan lain-lain agi. frasa.1) iaitu : 1) Stimulus Adalah maklumat khusus dimana item itu didasarkan dan berbentuk teks.1. menunjukkan komponen asas bagi soalan 10 Garis Panduan Penting Dalam Menggubal Ujian Item Objektif Beraneka Pilihan . gambarajah. Komponen ini mengandungi dua fungsi.

2). dapat merangsang minda murid untuk memberi perhatian yang berlebihan kepada pokok soalan dalam bentuk pertanyaan dan ayat yang tidak legkap. Pokok soalan boleh ditulis dalam bentuk pertanyaan. atau ayat tidak lengkap Soalan (rujuk rajah 2.008 B. 8 Rajah 3 2. murid akan difahamkan bahawa mereka perlu mencari nilai yang tidak diberi dalam ayat Matematik tersebut. 0. 3 8 D.1. 0. 0. pokok soalan diberi dalam bentuk pertanyaan memudahkan murid-murid memahami kehendak soalan.08 = l C. murid yang memahami bahan ujian tetapi tidak memahami kehendak soalan maka mereka akan menghadapi masaalah . Arahan soalan harus ditulis dalam bahasa yang mudah agar murid-murid dapat memahami kehendak soalan. 5 8 Rajah 2. 1 2 B. Jika bahasa yang digunakan tidak difahami. pokok soalannya ditulis dalam ayat yang tidak lengkap. Manakala soalam (rujuk rajah 2.8 D. Dengan ini. 1 4 C. Rajah 1 mengandungi beberapa segi empat sama yang sama saiz.3). Apakah pecahan daripada seluruh rajah itu yang berlorek ? A. 2 Soalan 18 8 000 ml A. Arahan hendaklah jelas dan mudah difahami.

B. Jawapan pilihan boleh disusun mengikut abjad. 5 317 53 007 53 017 53 170 Susunan tertib menaik. Rajah 2. Hitung jumlah gaji mereka. 6 . Rajah 2. RM 5 160 Jika murid-murid tidak memahami istilah hitung.5). Lihat contoh soalan (rujuk rajah 2. Lima puluh tiga ribu tujuh belas adalah sama dengan A. C. RM 4 480 D. supaya wujud suatu sistem susunan jawapan pilihan.4) dan item soalan (rujuk rajah2. 37 baki 80 B. Gaji Suresh adalah RM 740 kurang daripada gaji Patrick. 370 baki 8 D. Bahagi 37 080 dengan 1 000 A. 370 C. nilai nombor atau tahun. RM 3 690 C. A.4 Soalan 25 Gaji Patrick ialah RM 2 950. RM 2 210 B. maka mereka akan menghadapi masalah dalam menyelesaikan soalan ini. D.5 3. 3 708 Arahan yang diberi dalam soalan ini jelas dan mudah difahami Rajah 2.dalam menjelaskan pengetahuan mereka.

D.8 menunjukkan jadual taburan jawapan .Tuliskan ‘tujuh ribu tiga ratus empat belas ringgit dua puluh sen’ dalam angka.20 RM 7 304. Pilihan Jawapan betul A 9 B 9 C 11 D 11 Jumlah 40 Rajah 2. Hal ini kerana murid-murid dapat meneka jawapan jika jawapan betul mempunyai pola atau urutan tertentu. penyediaan taburan jawapan betul perlu dibuat secara rawak supaya tidak mengikuti sesuatu sistem tertentu.20 RM 7 314. B. Dalam pembinaan item objektif. Taburan jawapan betul perlu dibuat secara rawak.20 RM 7 014. A. RM 7 340. 7 4. C.20 Susunan tertib menurun Rajah 2.

10) yang menepati syarat ini dan ada juga soalan (rujuk rajah 2.9 6. 3 B. Pokok soalan yang berbentuk negatif haruslah dikurangkan atau dielakkan langsung Perkataan ‘kecuali’ tidak ditulis dalam huruf besar. D. Rajah 2. C. 4 C. Contohnya. B.11) yang tidak mengikuti prinsip yang diberi. Berapakah panjang pensel itu. perkataan unit ukuran seperti ‘cm’ boleh ditulis dalam soalan. dalam cm ? A. Hal ini mungkin menyebabkan murid yang cuai untuk melakukan kesilapan atau tidak memahami kehendak soalan. para pembina item soalan perlu peka terhadap soalan sebegini dan menghitamkan perkataan yang berbentuk negatif. Rajah 6 menunjukkan panjang sebatang pensel yang diletakkan bersebelahan sebatang pembaris.5.10 D. Perkataan sepunya tidak diulang-ulang dalam setiap jawapan. (rujuk rajah 2. 6 . dihitamkan atau digariskan. Yang berikut adalah jenis-jenis prisma kecuali A. 5 Rajah 2. Para pembina item juga perlu elakkan ulangan perkataan yang sama dalam setiap jawapan. Oleh itu.

11 Soalan boleh diubahsuai di mana unit ukuran diberi bersama soalan seperti (rujuk 2. 2 440 ml B. Berapakah isipadu jag tersebut? A. murid lebih senang untuk memilih jawapan dengan hanya memebanding jawapan sahaja dan unit ukuran tidak akan menjadi pengganggu.Sebuah jag boleh diisi dengan 6 gelas air berisipadu 425 ml. 2 550 ml Rajah 2. Dengan ini. 2 540 ml D. 2 450 ml C. .10).

5 20% 1 NS20 3 20 NS12 NS17 4 5 25% - - 3 1 1 4 20% 5 25% (%)  S % NS10 Pecahan JUMLAH M Bil NS3 NS8. Bahagi hingga 100 000 NS6. NS7 Operasi Bergabung Sd ANALISIS M – Mudah Sd – Sederhana (5 soalan) (10 soalan) S – Sukar (5 soalan) 100% . NS11 3 S NS4. Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Matematik Tahun 4 ARAS KANDUNGAN PENGETAHUAN M Sd Darab hingga 100 000 NS1. NS16 Petunjuk : NS . JUMLAH KEFAHAMAN S M NS5 Sd APLIKASI S M Sd NS9. NS13.1 PEMBINAAN SOALAN UJIAN MATEMATIK i. NS2.Nombor Soalan Soalan 5 20% 5 20% 2 1 6 30% 1 NS14 NS15 5 20% NS19 NS18.

1) 7 406 x A 68 736 B 2) 9 = C 67 140 66 654 D 66 681 Rajah di bawah menunjukkan dua kad nombor. A B 3) 3 000 C 30 000 D 300 000 Anggaran hasil darab antara 486 dengan 97 ialah antara A 4) 300 6 ribu hingga 8 ribu B 4 ribu hingga 6 ribu C 60 ribu hingga 80 ribu D 40 ribu hingga 60 ribu Seorang jurujual menjual sebanyak 835 buah jam tangan dalam tempoh sebulan. Dua puluh (20) Soalan Objektif Aneka Pilihan Pilih jawapan yang betul dan bulatkan . yang manakah hasil darabnya bernilai antara 40 000 hingga 50 000? A B 450 x 90 460 x 80 C D 480 x 70 550 x 60 . Berapakah bilangan jam tangan yang dijualnya dalam tempoh 2 tahun? A B 5) 20 040 16 700 C 2 004 D 1 670 Antara berikut. 27 308 9 145 Cari hasil darab bagi nila digit 3 dan nilai digit 1.ii.

Berapakah pengakap di setiap kem? 11) A 234 C 334 B 244 D 344 76 321 . B 9) 8 214 baki 2 82 765 ÷ 1 000 = A 8) 7 412 baki 4 C 2 548 C 4 256 D 6 960 Sebuah mesin dapat mengisi 19 200 botol minuman ringan dalam masa 12 jam.1 444 + 1 821 = A B 12) 76 689 76 698. C D 76 968 76 986 Jason ada 6 413 keping setem.6) 50 475 ÷ 6 = A 6 412 baki 2 B 7) 80 baki 765 B D 8 412 baki 3 81 baki 765 C 82 baki 765 D 83 baki 765 Cari hasil bahagi antara 34 800 dengan 25 A 1 392. Siva ada 143 keping setem lebih daripada Jason. Berapakah bilangan botol minuman ringan yang dapat diisi dalam masa satu jam? A 1 500 B 10) 1 600 C 1 700 D 1 800 1670 pengakap di hantar ke 5 kem. Setiap kem mempunyai jumlah pengakap yang sama banyak. Ahmad ada .

Setiap bekas mengandungi 250 cucuk sate. A 112 B 15) 122 C 132 D 232 Sempena Festival Makanan Malaysia. sebanyak 80 buah bekas berisi sate telah disediakan. 3 000 C 4 000 D 5 000 6 000 Rajah di bawah terdiri daripada beberapa segi tiga sama sisi yang sama Berapakah pecahan berlorek daripada seluruh rajah tersebut? A 5 9 C 2 3 . Sate-sate ini telah dibakar sama banyak oleh 5 orang pekerja. Berapakah jumlah bilangan setem yang mereka ada? A 18 022 B 13) 10 122 D 8 055 5 053 54 756 ÷ 18 x 11 = A 30 462 B 14) C C 31 462 D 32 462 33 462 Bahagikan 2 200 dengan 100 dan darabkan hasil bahagi dengan 6.1 503 keping setem kurang daripada Siva. Berapakah jumlah cucuk sate yang dibakar oleh setiap pekerja? A B 16) besar.

3 4 A 1 3 B 9 10 19) = 2 5 - 6 8 = + 3 9 3 4 = 7 4 C 6 4 B 4 8 D 5 4 A 3 5 C 8 4 D 20) B 1 2 A l 7 8 l = = 1 10 2 4 .4 9 B 17) Berapakah jumlah 2 A 18) 1 2 5 7 + ? 3 14 2 B 1 3 D 1 C 5 14 5 14 1 D 3 14 Antara berikut. yang manakh tidak benar?.

Keluarkan air yang dicampurkan dari bekas B. A B 6 8 C 5 8 D KERTAS SOALAN TAMAT 4 8 2 8 l isi padu .3 4 Tuang isi padu air dari bekas A ke bekas B. Kira baki isipadu air di dalam bekas B.

Peraturan Memberi Markah (PMM) JAWAPAN : 1 C 11 B 2 B 12 D 3 D 13 D 4 A 14 C 5 A 15 B 6 D 16 A 7 C 17 D 8 A 18 C 9 B 19 A 10 C 20 B 1 soalan = 1 markah 20 soalan = 20 markah (Jumlah jawapan yang betul) 20 3 x 100 ANALISIS ITEM UJIAN i. Indeks Kesukaran dan Indeks Diskriminasi Setiap Item Ujian (Sila Rujuk Lampiran 1 – Analisis Item Ujian Microsoft Excel) .iii. Analisis Item Ujian ii.

iii.8 0.57 Tafsiran Terlalu mudah Terlalu mudah Terlalu mudah Terlalu mudah Terlalu mudah Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Keputusan Ubahsuai Ubahsuai Ubahsuai Ubahsuai Ubahsuai Terima Terima Terima Terima Terima .77 0.8 0.87 0.9 1 0. Kategori Item Ujian Mengikut Indeks Kesukaran dan Indeks Diskriminasi Jadual 2 : Analisis Keseluruhan Indeks Kesukaran Item Objektif Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indeks Kesukaran 1 0.53 0.9 0.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0. dikekalkan dan simpan dalam bank soalan Terima. dikekalkan dan simpan dalam bank soalan Terima.633 0. dikekalkan dan simpan dalam bank soalan Terima.00 0.5 0.87 0.11 0.47 0.67 0.6 0.78 Tindakan Tulis semula Tulis semula Tulis semula Ubahsuai dan sukarkan Ubahsuai dan sukarkan Terima.6 0.44 0.00 0. dikekalkan dan simpan dalam bank soalan .78 0.9 0.44 0. dikekalkan dan simpan dalam bank soalan Ubahsuai dan sukarkan Buang Terima.47 0. dikekalkan dan simpan dalam bank soalan Terima.00 0.87 0. dikekalkan dan simpan dalam bank soalan Tulis semula Terima.47 0.4 Terlalu mudah Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Ubahsuai Terima Terima Terima Terima Terima Terima Terima Terima Terima Petunjuk Terlalu sukar Sederhana Terlalu3mudah Jadual : Perbandingan Indeks Kesukaran dan Indeks Diskriminasi serta Tindakan Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indeks Kesukaran 1 0.47 0.22 0.8 0.3 0.22 0.77 0.5 0.633 0.22 -0.37 0.67 0.8 0.33 0.37 0.67 0. dikekalkan dan simpan dalam bank soalan Terima.00 0.57 0.87 0.11 0.4 0.3 0. dikekalkan dan simpan dalam bank soalan Tulis semula Terima.53 0. dikekalkan dan simpan dalam bank soalan Terima.56 0.67 0. dikekalkan dan simpan dalam bank soalan Terima.4 0.9 1 0.4 Indeks Diskriminasi 0.33 0.

Bentong... Mengajar membaca teori & aplikasi : panduan meningkatkan kemahiran mengajar membaca / Yahya Othman. Puchong.edu/5949109/BANDING_BEZA_KONSEP_PENTAKSIRAN . . 2003 https://www. Faridah Nazir . Malaysia : Penerbitan Multimedia.academia.. 2012. Selangor.4 RUJUKAN Pengajaran kemahiran bahasa Melayu / Tuan Jah Tuan Yusof. Pahang : PTS Publications & Distributors.