You are on page 1of 35

ARHITECTURA UNUI SISTEM ITS

DE DIRIJARE SI SUPRAVEGHERE
A TRAFICULUI PENTRU
PODUL EUROAFRICAN
PESTE STRÂMTOAREA GIBRALTAR
- Proiect Sisteme de Semnalizare Rutiera -

Masteranzi: ing. Drăgan Andrei
ing. Sandu Nicolae
ing. Virag Codrin
Profesor:

S.l.dr.ing. Timnea Radu

Master Sisteme Inteligente pentru Transporturi
Universitatea Politehnica București
2014 - 2015
1

Cuprins
1. TEMA PROIECTULUI ................................................................................................................................... 3
2. SISTEME ITS. DESCRIERE ȘI GENERALITĂȚI ................................................................................................ 4
3. ARHITECTURA-CADRU EUROPEANĂ FRAME ............................................................................................. 6
4. CADRU GEOGRAFIC AL PROIECTULUI ........................................................................................................ 8
5. UTILIZATORI ............................................................................................................................................. 10
5.1 Categorii de utilizatori ........................................................................................................................... 10
5.2. Cerinte ale utilizatorilor ........................................................................................................................ 15
6. ARHITECTURA FUNCȚIONALĂ.................................................................................................................. 21
7. ARHITECTURA FIZICĂ ............................................................................................................................... 26
8. ARHITECTURA DE COMUNICAȚII ............................................................................................................. 29
8.1.

Definitii ........................................................................................................................................ 29

8.2.

Lista de tehnologii folosite in ITS ................................................................................................. 31

9. SUGESTII PENTRU PROIECTARE ............................................................................................................... 33
10. CONCLUZII ............................................................................................................................................. 35

2

1. TEMA PROIECTULUI
Proiectul curent vizează proiectarea unui arhitecturi de comunicații a unui sistem ITS
pornind de la modelul oferit de Arhitectura Europeană Cadru pentru ITS, numit și FRAME.
Sistemul a cărui arhitectură va fi proiectată în prezenta lucrare se numește Sistem de
dirijare și supraveghere a traficului pentru podul EuroAfrican peste Strâmtoarea Gibraltar. În
momentul de față, nu există un astfel de pod care să lege continentele Europa și Africa, în mare
parte datorită dificultăților geografice de construcție a unui astfel de pod. Adâncimile mari ale
strâmtorii (300-900m), lățimea relativ mare (14 km) și duritatea rocilor de pe fundul mării au
făcut până acum imposibilă construcția unui pod sau a unui tunel.
Dar o dată cu progresul stiinței și a tehnicii se poate prognoza o viitoare realizare a unei
astfel de legături. O dată cu construcția unui viitor pod, va fi necesară și implementarea unui
sistem modern ITS pentru desfășurarea în condiții de siguranță a traficului pe pod. Din acest
motiv, proiectul nostru va urmări să ofere o soluție de proiectare a unui asemenea sistem ITS.
Proiectul se va baza pe arhitectura cadru europeana FRAME, pentru a asigura o bună
funcționare și o posibilitate de viitoare interconectare cu alte sisteme sau de dezvoltare ulterioară
a sistemului.
Pentru o economie modernă de success, abilitatea garantării unui transport fluent şi
efficient de mărfuri şi personae este o cerinţă fundamentală. Nereuşita îndeplinirii acestei cerinţe
reprezintă o ameninţare pentru competitivitate şi reflectă, deasemenea, o utilizare ne-durabilă a
infrastructurii de transport.
Aplicaţiile ITS au demonstrate că sunt o modalitate validă şi eficientă de sprijin pentru
managementul şi operare serviciilor de transport. Acestea pot ajuta la:
Reducerea majoră a accidentelor rutiere;
Creşterea capacităţii efective a drumurilor fără noi construcţii (demonstrat, până la 20%);
Reducerea timpului călătoriei (cu o estimare de 1 an la nivelul unei vieţi umane);
Reducerea semnificativă a poluării vehiculelor, ex. emisiile de CO2;
Un număr crescut de aplicaţii ITS sunt acum valabile pentru diferite moduri de. Se
estimează ca în 2010 piaţa europeană a acestor aplicaţii să se ridice la 20 miliarde de euro. Pentru
a furniza beneficii maxime, aceste aplicaţii trebuie să fie compatibile, aceasta înseamnă că
implementarea lor ar trebui să se bazeze pe un cadru strategic. Rolul unei Arhitecturi de Sistem
pentru ITS, sau Arhitectura ITS este de a furniza un astfel de cadru.
Ca şi alte sisteme de complexitate ridicată, integrarea aplicaţiilor ITS necesită un cadru
strategic ca bază pentru alegerile privind proiectarea şi utilizarea efectivă a acestora, cât şi pentru
deciziile de investiţii. Un astfel de cadru este numit în general Arhitectura Sistemului.

3

2. DESCRIERE ȘI GENERALITĂȚI Sistemele ITS sunt sisteme de transport care utilizează informaţia. în sensul că: Pot fi planificate într-un mod logic. de organizare și de securitate. SISTEME ITS. Sunt simplu de condus. Instrumentele oferite de sistemele ITS. Podul descris în proiect se presupune a avea atât cale ferată cât și cale rutieră. operatori de transport. legale şi comerciale. Sistemul ITS proiectat pentru acesta va trebui să interconecteze zone diferite. iar apoi se va propune o soluție de creare a unei arhitecturi functionale. de comunicații. Acestea ajută la utilizarea efectivă a ITS. Este un obiectiv de importanță continentală. Ating nivelurilor de performanţă dorite. Interoperabilitatea include aspecte tehnice. Satisfac aşteptările utilizatorilor. cu autocarul sau cu trenul. În conformitate cu Arhitectura Cadru Europeană ITS nu numai că aplicaţiile vor lucra împreună. O Arhitectură ITS furnizează un mecanism sistematic pentru determinarea obiectivelor şi cerinţelor tuturor celor implicaţi – autorităţi publice. Sunt simplu de intreţinut. El este destinat deplasării de călatori cu mașina personală. Din acest motive facilitează dicuţiile clare dintre aceştia şi asigură un sprijin valoros decidenţilor.O Arhitectură pentru un Sistem Inteligent de Transport va necesita acoperirea aspectelor tehnice. comunicaţiile şi automatizarile – care ajută operatorii şi călătorii să ia 4 . adaptări sau upgrade-uri. se bazează pe trei caracteristici de bază – tehnologia informaţiei. dar acestea vor putea fi făcute interoperabile la nivel european. În cursul proiectului vor fi detaliate categoriile de utilizatori și de actori care vor utiliza sistemul ITS proiectat pentru supravegherea podului. producători ITS sau utilizatori finali. Podul peste strâmtoarea Gibraltar este de o importanță mai mult decât regională sau națională. fizice. Sunt simplu de extins. Abilitatea de integrare a sistemelor creşte mult potenţialul acestora. comunicaţiile şi tehnologiile de control pentru a îmbunătăţi operarea reţelelor de transport. operaţionale şi organizaţionale şi implică funcţionarea armonioasă şi complementară a întregului sistem. și pentru transportul de marfă pe cale ferată și de soșea. un element cu o importanţă ridicată. iar din acest motiv trebuie să fie foarte adaptabil la schimbări. Au comportamentul dorit. regional sau la nivelul unui oraş precum şi legate de sectoare sau servicii specifice. Se integrează cu succes cu alte sisteme. şi în plus a elementelor organizaţionale. denumite şi „Telematici în Transport”. Arhitecturile ITS pot fi create la nivel naţional.

este aproape întotdeauna mai eficient decât suma părţilor sale individuale.Coordonare . pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi mediului şi pentru a creşte productivitatea activităţilor comerciale.această categorie reuneşte acele concepte care pot fi implementate după o perioada de timp sau pot fi implementate mai devreme în condiţiile în care tehnologia se modifică rapid de la o tehnologie mai puţin matură la una matură.această categorie conţine acele concepte recomandate pentruimplementare cu cel mai mare potenţial în ceea ce priveşte beneficiile. considerat în totalitatea sa. Subsisteme ITS Tipuri de sisteme ITS Managementul traficului (ATMS) Informaţii pentru călători (ATIS) Vehicul (AVCS) Vehicule comerciale (CVO) Servicii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tehnici suport pentru planificarea transporturilor Controlul traficului Managementul incidentelor Managementul cererii de transport Reglementări care definesc politica şi cadrul legal privind traficul Managementul întreţinerii infrastructurii Informarea înainte de călătorie Informarea conducătorilor de vehicule în timpul călătoriei Informarea călătorilor în timpul călătoriei Servicii de informare personală Navigarea şi ghidarea de-a lungul rutei 12 13 14 15 16 17 18 19 Imbunătăţirea vizibilităţii Operarea automată a vehiculelor Evitarea coliziunii longitudinale Evitarea coliziunii laterale Promptitudinea securităţii Acţiuni preventive înaintea impactului Verificarea vehiculelor comerciale Procese de administrare a vehiculelor comerciale 5 . Aceste instrumente sunt utilizate pentru a economisi timp.din această categorie fac parte acele concepte propuse sau implementate de operatori sau acelea care sunt în primul rând funcţii ale unei organizaţii de trafic sau ale altei organizaţii. . .-Strategia de dezvoltare a sistemelor ITS impune acţiuni de coordonare între diferiteorganizaţii şi autorităţi care lucrează în domeniul transporturilor.decizii mai bune şi mai coordonate. Primul pas esteconsultarea unei game largi de interese şi construirea unui parteneriat local pentrudezvoltarea / construirea de sisteme ITS. bani şi vieţiomeneşti. Conceptele referitoare la funcţionalitatea sistemelor ITS au fost împărţite în următoarele 3 categorii: .Monitorizare . Referitor la sistemele ITS se poate spune că un sistem ITS.Implementare .

conține mai mult de un mod de a efectua un serviciu. împreună cu gestionarea incidentelor • Managementul Transportului Public . Acesta a fost creată și publicată pentru prima dată în cadrul proiectului finanțat de CE KAREN în octombrie 2000. O trăsătură distinctivă a arhitecturii FRAME este că acesta este proiectata să aibă subseturi create din acesta. Într-adevăr. întreținere și simulare. tuneluri și poduri. tarifele. care au fost susținute de o rezoluție a Consiliului de Miniștri. fiind deci improbabil să fie utilizata în întregime. interurban.Transport public (APTS) Tratarea urgenţelor (EM) Plata electronică(EP) Siguranţa 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Verificarea automată a securităţii rutiere Monitorizarea securităţii la bordul vehiculelor comerciale Managementul parcului de vehicule comerciale Managementul transportului public Managementul transportului care răspunde cererii Managementul transportului partajat Notificarea urgenţei şi securitatea personală Managementul vehiculelor de intervenţie Notificarea incidentelor şi a mărfurilor periculoase Tranzacţii financiare electronice Siguranţa călătoriei publice Îmbunătăţirea siguranţei pentru utilizatorii rutieri vulnerabili Intersecţii multimodale inteligente 3. arhitectura FRAME nu este atât de mult un model integrat ITS. atunci când mai multe sisteme urmau să fie dislocate. parcare. ARHITECTURA-CADRU EUROPEANĂ FRAME Arhitectura FRAME (denumita inițial arhitectura-cadru Europeana) a fost dezvoltata ca urmare a recomandărilor Grupului la nivel înalt privind sistemele telematice de transport. Scopul care stă la baza acestei inițiative a fost acela de a promova implementarea (pe baza de drum principal). la ocazii.Urban. ITS în Europa. Informații de călătorie 6 . Arhitectura FRAME acoperă acum următoarele domenii ale ITS: • taxare rutieră electronică • Notificarea de urgență și răspuns – Notificare pe drum și in Vehicul • Managementul Traficului . prin producerea unui cadru care ar putea oferi o bază sistematică de planificare a implementării ITS.Pre-Calatorie și planificare traseu. inclusiv dincolo de granițele europene. și de a ajuta la asigurarea interoperabilitatatii.include câteva sisteme de cooperare • Asistență Calator . Cererea de servicii.orarele. ca un cadru de la care anumite modele de integrate ITS pot fi create într-o manieră sistematică și comune. Astfel. pentru a facilita integrarea lor. iar utilizatorul poate selecta setul de funcționalitati mai adecvat pentru a le livra în acel mediu. Managementul Flotei si al soferului • Sisteme de tip In-Vehicul .

servicii specifice care nu sunt incluse în altă parte. prin urmare. plus problemele organizatorice. • este ușor de extins. Inter-operabilitatea cuprinde aspectele tehnice. ajută la crearea de sub-seturi logice. • îndeplinește nivelurile de performanță dorite. o caracteristică de importanță tot mai mare. și implică funcționarea armonioasă și complementară a sistemului în ansamblu. • integrează cu succes cu alte sisteme. • este ușor de gestionat. aplicațiile integrate ITS au nevoie de un cadru strategic ca bază pentru alegerile privind proiectarea și implementarea lor. 7 .link-uri către alte moduri de transport atunci când este necesar. care este susținută de instrumente bazate pe calculator. benzi pentru autobuze. O arhitectura de sistem inteligent de transport va trebui să acopere aspectele tehnice. managementul punctelor de trecere multi-modal Deoarece arhitectura FRAME este destinata utilizării în cadrul Uniunii Europene este în conformitate cu preceptele subsidiarității. Cu respectarea arhitecturii-cadru Europeană. Metodologia. și din punct de vedere funcțional care arată modul în care se poate face. Acesta cuprinde doar un set de nevoi ale utilizatorilor care descriu ceea ce ITS poate oferi. • este usor de intretinut. • pot fi planificate într-o maniera logica. de exemplu. Ca și alte sisteme extrem de complexe.• Suport pentru aplicarea legii • Managementul marfurilor și al flotei • Furnizarea de suport pentru sistemele de cooperare . de exemplu. precum și pentru deciziile de investiții. • satisface așteptările utilizatorilor. dar ele pot fi interoperabile la nivel european. parcarea autovehiculelor de transport de marfă • interfețe multi-modale . operaționale și organizaționale. și. informații de călătorie. nu prevede nici o structură fizică sau de organizare intr-un stat membru. nu numai că va lucra împreună cu alte aplicații. • are comportamentul dorit. Un astfel de cadru este numit în general o arhitectură de sistem. Capacitatea de a integra sistemele creste foarte mult potențialul lor. juridice și de afaceri conexe.

4. Navele care trec din Atlantic în Marea Mediterană trebuie să treacă pe aici. țări care momentan fac partea. datorită condițiilor geografice care fac foarte dificilă construcția unui asemenea obiectiv. care va lega continentele Europa și Africa. Adâncimea strâmtorii variază între 300 și 900 metri. deoarece nu puteau să plece pe la suprafață. CADRU GEOGRAFIC AL PROIECTULUI Sistemul ITS proiectat în această lucrare este vizat a se va implementa pe un pod ipotetic peste strâmtoarea Gibraltar. iar curenții submarini erau prea puternici pentru a permite deplasarea pe sub apă. Lagătura internațională dintre Europa și Africa va favoriza deopotrivă și dezvoltarea țărilor continentului african. În timpul celui de-al doilea război mondial. Strâmtoarea Gibraltar Geografia strâmtorii: Europa și Africa sunt separate de 7. Aici se află mai multe insule. Submarinele germane care voiau să intre în Marea Mediterană erau efectiv prinse în capcană. precum Isla Perejil. când se crede că nivelul apei era mai mic de 110120m. Podul este de o importanță majoră pentru dezvoltarea comerțului internațional cu bunuri provenite din Africa. din categoria țărilor sub-dezvoltate. Pe partea spaniolă a strâmtorii se găsește Parcul National El Estrecho. Strâmtoarea este traversată zilnic de către feriboturi. Strâmtoarea Gibraltar are o poziționare strategică. Era cunoscută în antichitate sub numele de Coloanele lui Hercule.7 mile nautice (14. iar în sud sunt Marocul și Ceuta.3 km) de ocean în cea mai îngustă porțiune. o exclavă spaniolă pe coasta nord-africană. Podul peste strâmtoarea Gibraltar este încă în stadiul de proiect. cu o durată a cursei de aproximativ 35 min. Pe partea nordică a strâmtorii se află Spania și Gibraltar (teritoriu Britanic). adâncime mai mare decât era în timpul ultimei glaciațiuni acum 20000ani. 8 . britanicii dețineau controlul asupra strâmtorii de la o bază în apropiere. care sunt cerute atât de Spania cât și de Maroc. Traversarea între Europa și Africa se face tot prin acest punct. marea majoritate.

pentru traversarea strâmtorii Gibraltar au fost propuse mai multe proiecte pentru tunele. Orasul spaniol Tarifa a fost denumit dupa numele arabului Taraf. este aceea ca musulmanii. A problemă majoră a apărut atunci când inginerii angajați de guvernul spaniol au descoperit că materialul de sub strâmtoarea Gibraltar este extrem de dur. ancorat de o insulă de 3 mile lățime plasată în mijlocul mării Mediterane. În afară de poduri.Istoria strâmtorii: Urmașii lui Mohammed au început să cotropeasca lumea dupa moatea acestuia. un barbar pe nume Tariq ibn-Ziyad conducea o armata de aproximativ 7000 de oameni către țărmul pe care se afla imensa stâncă ce domina intrarea catre Mediterana. nu au indraznit sa boteze stanca dupa numele unei persoane. Conform spuselor lui Tito Vallejo (în cronica Gibraltar Chronicle ) cand Tariq a invadat pentru prima data stramtoarea Gibraltar in anul 711. de două ori mai mare decât cea mai întindere a unui pod din prezent. Science Museum a publicat o imagine a unui proiect propus pentru Podul Gibraltar. nume ce inseamna sfarsit. până la sfârșitul secolului VII reușind să cucerească toata Africa de Nord. pe o lungime de 14 km. sau muntele lui Tariq. reprezentand de fapt calea parcursa de musulmani catre peninsula Iberica. botezând-o Jabal Tariq. Inainte desoperirii Americii de catre Columb. Anul imediat urmator. Profesorul T. Daca treceai de orasul Tarifa aveai să cazi de pe marginea pamantului. Prima incursiune musulmana în Iberia a avut loc in anul 710. O altă propunere era construirea unui tunel cu 9 . turnuri de 910m înălțime. Planuri de traversare a strâmtorii: Au fost destule planuri și proiecte pentru un pod peste strâmtoare. în diferite configurații. preferand sa o boteze in onoarea religiei lor. stanca purta numele de Jabal Al Fath . Între doi stâlpi spațiul ar fi de 5000m. architectul Eugene Tsui a publicat un concept pentru un pod plutitor scufundat. Cuvantul arab “Tariq” inseamna de fapt “cale”. rocă solidă. ceea ce a făcut imposibilă săparea tunelului cu tehnologia existentă la vremea respectivă. Ulterior creștinii au schimbat numele acesteia în Gibraltar.Muntele Victoriei. Teoria dupa care s-a creat aceasta noua semnificatie. Tot în 2004. stramtoarea Gibraltar era cunoscuta drept capatul pamantului. încă din anul 632. O altă legendă spune că înaintea invaziei barbare în peninsula Iberica au avut loc si alte astfel de incursiuni conduse de Tarif ibn Malik Nakli ce urmarea atacarea Spaniei. extremisti in religia lor. Astfel stanca din stramtoarea Gibraltar avea o alta semnificatie.Lin a propus un pod între point Oliveros și Point Cires ce cuprindea turnuri de susținere adânci. Primul proiect datează încă din 1930. În 2004.Y. Acestia au fost cei care au dat numele stâncii.

dar soluția a fost abandonată. la 287m sub nivelul mării. or o entitate fizică de la care pot fi obținute date. transportatori de marfă . ce pot fi: .cei care vor ITS: autorități locale.1 Categorii de utilizatori Un utilizator (numit în programul FRAME și ”terminator”) este o entitate care reprezintă o parte din lumea exterioară sistemului. sau suprafața carosabilă. UTILIZATORI 5. . cu o construcție planificată să dureze 15 ani. În 2008 un studiu geologic a aruncat din nou dubii asupra fezabilității proiectului. cu care Arhitectura Cadru ITS interacționează prin intermediul unei interfețe. Terminatorii dispun de definiții care descris ce așteaptă Arhitectura ca aceștia să facă cu scopul de a permite schimbul de informații. dar ideea a fost refuzată pe motiv că dificultatea construirii unui tunel la 900m adâncime ar fi fost prea mare.prefabricate de beton.cei care reglementează ITS: Guverne naționale. În prezent este propus un tunel de 40 km lungime. Organisme de standardizare. care să fie ancorat pe fundul apei. operatori rutieri . ce propunea construirea unui baraj în strâmtoare. Un plan mai vechi era legarea continentelor prin cel mai îngust loc al strâmtorii. Persoanele pot fi utilizatori finali de genul călătorilor.A (SECEGSA). Sociedad española de estudios para la comunicación fija a través del Estrecho de Gibraltar S. și ar fi putut coborî nivelul mării Mediterane cu câțiva zeci de metri. Cel mai adânc tunel submarin din lume este Eiksund Tunnel.cei care utilizează ITS: călători. sau pot fi parte dintr-o organizație sau autoritate publică. Atlantropa. Un proiect futuristic a circulat în anii 1920-1930. cum ar fi atmosfera. situat la 300m adâncime (cea mai mică adâncime a strâmtorii). Tunelul ar fi fost destinat să preia atît traficul rutier cât și cel feroviar. El ar fi generat cantități imense de energie.cei care construiesc ITS: furnizori/producători de componente ITS . Există 4 tipuri de actori. pentru a crea noi imense porțiuni de teren pentru noi așezări umane. în funcție de rolul lor: .Implicate în implementarea ITS. 10 . un sistem cu care se face schimb de date. Uniunea Europeană. Acestia sunt persoane sau organizatii implicate. Entitatea poate fi o persoană. Cele două companii au efectuat câteva cercetări asupra fundului mării. 5. O categorie importantă care contribuie la dezvoltarea si implementarea sistemului ITS o constituie Actorii (Stake-holders).Afectate de implementarea ITS. În martie 2009 fost pornit un studiu comandat de compania marocană Société Nationale d'Etudes du Détroit de Gibraltar (SNED) și cea spaniolă omoloagă.

Furnizori de servicii externe (External Service Provider) 10. folosind Browsing Tool. Utilizatorii sistemului ITS (terminatorii) pot fi aleși pe baza listei furnizate de arhitectura europeană FRAME.Cerintele si aspiratiile actorilor se divizeaza pentru o mai buna gestiune in diverse cerinte ale utilizatorilor. Soferi (Driver) 11 . Operator de transport (Transport Planner) 5. Categoriile de utilizatori care sunt descrise de Arhitectura Europeana Frame sunt explicati pe schema generală a sistemului: Dintre aceștia. Condițiile meteo (Weather systems) 3. Infrastructura pod/tunel (Bridge/Tunnel Infrastructure) 11. Călătorii (Traveller) 2. Sisteme de urgență (Emergency Systems) 6. Autorități publice (Law Enforcement Agency) 8. Echipamente auxiliare pe soșea (Roadside equipment) 7. Vehicule (Vehicle) 9. actorii importanți care vor utiliza sistemul ITS al Podului EuroAfrican sunt: 1. Traficul (Traffic) 4. specifice pentru fiecare terminator.

fie inainte de începerea călătoriei sau ca o posibilitate de re-plănuire în timpul unei călătorii anterior pregătită şi care este in desfăşurare. acesta poate deveni un bicilcist. Traficul va descrie numărul de vehicule din care informaţiile de monitorizare ale traficului vor fi colectate şi asupra cărora se aplică măsurile de management ale traficului. Traficul Acest serviciu va reprezenta mişcarea vehiculelor pe parcursul rutei. 4. Utilizatorii de transport public g. Înaintea planificării unei excursii. Conducătorilor auto. serviciul de actorul călătorii cu treceri planificate este utilizat.Aceste servicii vor cuprinde dar nu vor fi limitate la informaţiile de călătorie şi planul călătoriei. La aşteptarea în staţia sistemului de transport public. pe când prognoza meteo va prezice schimbări ale condiţiilor meteo. Călătorii“statici” h. Călătorii vor fi de asemenea capabili să folosească alte mijloace de transport bazate pe non-drumuri prin interfaţa oferită de ceilalţi furnizori.Descrierea fiecărei categorii de utilizatori: 1. Sistemul de prognoză meteo: Acest serviciu va oferi informaţii meteo generale despre zona respectivă şi prognoze meteo sistemului. Informaţiile vor cuprinde factori ca temperatura. maşină personală. semnături magnetice sau oricare alt mijloc în care prezenţa unui vehicul poate fi determinată. Odată ce călătorii sunt îmbarcaţi într-o traversare(trecere). Bicicliştii c. Va fi posibil ca aceste servicii să fie disponibile acestor “actori” prin servicii de transport public. actorul calătorii “statici” este folosit. şofer. Operatorul de transport Acest furnizor va reprezenta entităţile umane şi/sau sisteme care vor fi responsabile pentru schimbări ale planului de structură al drumului reţelei de transport manageriată de sistem. Pietoni e. ploaia şi vântul( direcţie şi intensitate). Serviciile de pasageri la cerere d. imagini laser sau infra-roşu. Parcul de maşini b. pasager sau pieton depinde de modul utilizat între punctul de origine şi de destinaţia călătoriei. bicicletă si mers pe jos. Va fi posibil ca ambele tipuri de informaţii să fie furnizate în mod regulat sau la cererea sistemului. 2. ceaţa. Această categorie are în componenţă următorii actori: a. Călătorii Aceast serviciu va reprezenta o entitate umană ce foloseşte( sau e pe cale sa folosească) serviciile de transport furnizate de Sistem. Va fi posibil ca mişcările autovehiculelor descrise de acest serviciu să fie afişate de acest serviciu în multiple forme. Va fi 12 . 3. Călătorii cu treceri planificate f. Acestea vor include dar nu vor fi limitate la mijloace ca imagini video.

regulile şi regulamentele managementului traficului rutier. locaţie.posibil ca prin intermediul acestui serviciu ca informaţii adunate de sistem să fie folosite şi să se obţină date de intrare şi posibilitatea de a activa sistemul pentru a se obţine strategii de optimizarea reţelei de transport. natura infracţiunii. 8. Sistemele vor furniza de asemenea detalii cu privire la situaţiile de urgenţă care afectează transportul rutier şi care sunt raportate direct cum ar fi un S. Vehicule Acest furnizor va reprezenta vehiculele în termeni de funcţionalitate care ar putea să conţină principalul motiv pentru care serciciile ITS sa fie asigurate.S din partea unui autovehicul. furnizorii vor furniza toate datele necesare pentru autorităţi pentru a identifica si trimite în instanţă infractorii. timp. comenzi despre viteza maximă. Această optimizare poate fi impusă în cazul managementului incidentelor sau pentru a influenţa moduri particulare ale transportului rutier pentru ca politici speciale ale reţelei de transport să fie implementate. comenzi pentru toate sau pentru categorii speciale de autovehicule pentru a folosi/a nu folosi benzi de circulaţie specifice pe segmente specifice de circulaţie. Este format din următorii actori care reprezintă diferitele tipuri de vehicule care pot folosi reţeaua de drumuri furnizată de sistem:  Vehicule de urgenţă  Vehicule de transport marfă  Vehicule speciale de transport substanţe periculoase 13 . Sisteme de urgenţă Acest furnizor va reprezenta sisteme destinate şi utilizate de Serviciile de urgenţă ca parte a operaţiunilor lor.În acest context termenul de “Servicii de urgenţă” vor include organizaţii care sunt responsabile de serviciile de pompieri. Autorităţi publice Acest furnizor va reprezenta o autoritate care va lua măsurile necesare sau acţiunile pentru obţinerea acordurilor cu legile. poliţie. 7. Dacă sunt detectate de către sistem încălcări ale legilor .O. Acestea vor rezolva şi controla activităţile vehiculelor şi personalului unui anumit serviciu când întâmpină incidente. numărul de înmatriculare. determinate de funcţionalitatea acestuia. Echipamente auxiliare pe sosea Acest furnizor va reprezenta entităţi care sunt în afara vehiculelor şi care sunt capabile sa furnizeze informaţii direct şoferilor. 6. Ca răspuns sistemele de urgenţă vor furniza rapoarte cu privire la progresul rezolvării unei situaţii pentru a restabili traficul şi pentru ca strategiile de management ale traficului să fie updatate. Aceste informaţii care sunt furnizate de către sistem vor cuprinde minim imagini. 5. Sistemele de urgenţă vor fi capabile să coordoneze activităţile serviciilor individuale. avertizări despre orice ar putea afecta fluxul de trafic şi informaţii generale. Va fi posibil ca informaţiile să cuprindă reguli de circulaţie. Sistemele de urgenţă vor primi informaţii de la sistem despre situaţiile apărute. ambulaţă şi descarcerare. dată.

Furnizori de servicii externe Acest furnizor va reprezenta entităţi ce vor interfera cu sistemul în diferite moduri. Informaţiile şi datele vor fi colectate de senzori din interiorul sistemului şi vor fi limitate la cei care furnizează informaţii despre reţeaua de drumuri în care vehiculele operează şi cele care monitorizează starea şoferilor. 10. informaţii despre puncte de interes.      Vehicule pentru servicii la comandă Alte vehicule Vehicule private Vehicule de transport public pentru turism Vehicule de transport public Vehicule de mantenanţă Fiecare din aceşti actori va avea o interfaţă asociată cu funcţionaliatea ITS în alte sfere de acţiune şi vor primi şi/sau crea informaţii legate de sistemele ITS. Câţiva din aceşti actori vor furniza pur şi simplu informaţii sistemului. 9. Alţi actori vor interacţiona cu sistemul pentru furnizarea de servicii. închirierea spaţiilor de depozitare a mărfurilor. Acesta şi ceilalţi actori nu vor fi capabili să controleze vehiculele. fum(doar în tunele) şi condiţii meteo(doar pentru poduri) şi vor fi furnizate ca date de intrare sistemului. ex: hărţi. Va cuprinde următorii actori:  Furnizor de rezervări  Serviciu de transmisie  Furnizor de comunicaţii mobile  Furnizor de informaţii despre vehicule şi şoferi  Agenţie de închiriat spaţii de depozitare a mărfii  Furnizor de informaţii generale  Furnizor de informaţii geografice  Furnizor de informaţii despre transportul multi-modal  Manager de evenimente planificate  Furnizor de informaţii de trafic si despre călătorie  Agenţie de închirieri auto. ex:date despre situaţia traficului şi informaţii despre călătorie transmise radio. 14 . Va cuprinde următorii actori:  Strucura podului  Sistemul de management al tunelelor Conditţiile pe care acesşti actori le pot detecta vor cuprinde elemente ca starea infrastructurii podurilor sau tunelelor. Infrastructura pod/tunel Acest furnizor va reprezenta entităţile care pot detecta condiţia fizică a podurilor şi tunelelor. nivelele de poluare atmosferică pe poduri sau în tunele. Actorul sisteme de vehicule va avea doar acces de citire a datelor furnizate de sistemul de vehicule.

care complexă. Şoferi Acest furnizor va reprezenta entitatea umană care operează un vehicul licenţiat oriunde dealungul reţelei de drumuri.Generic to (a subset of) ITS 2. Grupurile sunt următoarele: 1. Cu scopul de a păstra numărul și mărimea nevoilor utilizatorilor la proportii corespunzătoare.2.Generic to the Framework Architecture . Emergency Services 6. în timp ce altele sunt cerințe originale. Cerințele au fost împărțite în 9 grupuri de nivel înalt. Arhitectura FRAME este definită de Functional Viewpoint (cu funcții lowlevel). Nu există o corespondență unu-la-unu între nevoile utilizatorilor și funcțiile Arhitectura FRAME. General . Travel Information 15 . Financial Transactions 5. Altă parte dintre ele sunt legate de arhitectura fizică sau cea de comunicații. mai multe detalii au fost omise. 5. fiecare dintre ei reprezentând entitatea umană care conduce un anumit tip de vehicul:  Şofer de vehicul de urgenţă  Şofer de vehicul de marfă  Şofer de vehicul special de transport pentru mărfuri periculoase  Şofer de vehicul de servicii la comandă  Şofer privat  Şofer de transport public  Şofer de transport public pentru turism  Şofer de vehicul de mentenanţă Fiecare actor va fi autor de cerinţe ale şoferilor către sistem şi vor fi capabili să primească de la sistem informaţii şi instrucţiuni pentru şoferi. Policing/Enforcing 4. Setul original de Cerințe ale Utilizatorilor este de 540 de cerințe. Unele dintre acestea vor fi găsite în descrierile funcțiilor corespunzătoare. Va cuprinde următorii actori.11. care vor fi definite de către cumpărătorul sistemului sau de către furnizor. Cerinte ale utilizatorilor Luată ca un întreg. Management Activities 3. Majoritatea cerințelor utilizatorilor sunt definite ca parte a aplicațiilor ITS sau ca servicii a obiectivelor funcționale. și a fost creat în timpul proiectului KAREN. și un grup de cerințe pentru Arhitectura FRAME. lista Cerințelor Utilizatorilor prezintă un set de specificatii de nivel înalt pentru Arhitectura FRAME. iar cerințele utilizatorilor furnizează un punct structurat de acces în arhitectura funcțională.

2.1.2 Determine Violator ID .5.4 The system shall be able to support a database of maintenance operations.3 Create Traffic Predictions with Simulation Methods 3.2. și funcțiile din arhitectura funcțională asociate: Cerinta a utilizatorilor Functii asociate 2.5.16 Manage Inter-urban Traffic Data 3.g.1.4 Manage Traffic Prediction Data Store 3.9 Output Inter-urban Traffic Data 3.1.2 The system shall be able to monitor the structural integrity of roads.3.14 Manage Urban Traffic Data 3. 2.2.6.3.3 Get Vehicle Information 7.1.1.9 Evaluate Needs for Short Term Maintenance 4.2.1.2.1.6.2 Determine Violator ID 7.1 The system shall enforce the traffic laws and regulations of the region automatically (where possible).2.1.1.16 Manage Inter-urban Traffic Data 3.0.1.1.3.1 Analyse Image 7.11 Simulate Demand Management Strategy 3.2.2 Provide PT Maintenance Co-ordination 3.0.1.2.3 Get Vehicle Information 7. e.1.2 The system shall be able to collect the evidence of a violation of the traffic laws and regulations in a manner suitable to justify the application of a legal punishment 16 3.0. 3.1.5 Provide Traffic Predictions Operator Interface 3. Traffic Management 8.1 Assess Bridge Status and Take Action 7.9 Manage Demand Management Data Store 3.1.6 Monitor PT Infrastructure 3.1.14 Manage Urban Traffic Data 3.8 Provide Maintenance Data Store Management 3.12 Evaluate Need for Equipment Maintenance 4.1. 2.2.1 The system shall provide support for road maintenance and infrastructure management. 2. 2. due to road works. In-Vehicle Systems 9. Freight and Fleet Operations 10.0. Public Transport În continuare sunt prezentate cerințele utilizatorilor alese specific pentru sistemul ITS al Podului EuroAfrican.2. gantries.5. 2.1 Analyse Image 7.1.5 The system shall be able to simulate potential capacity reduction.8.1.1 The system shall be able to receive infrastructure equipment status data remotely.3.1.1. tunnels.2.8 Produce Demand Management Strategy 3. Grupul Management Activities 2.2.6. etc.2 Check Compliance 7.1 The system shall be able to produce information for travellers on the traffic and travel conditions of all relevant transport modes.14 Manage Urban Traffic Data 3. The system shall be able to archive (a summary of) historical data on transport demand and transport supply for all transport modes.1.3.4.3 The system shall be able to assist in the planning of (inter-modal) routes. 3.1.2. 2.5. bridges.7.2. Policing/Enforcing 3. 2.2 Check Compliance 7.1 Manage Rules 7.2.2.1.

whilst the vehicle is in motion ("Weigh in Motion").1 The system shall be able to exchange financial information between roadside equipment (e. 4.1 Load User's Account 1.1 Detect User 1. e.4 The system shall have a low number of incorrect transactions (e.g.3.3.2 Establish Contract Statistics 1.4 Inform and Guide User 1.1.3 The system shall be able to measure the characteristics.2 Identify User 1.7 Recover Fee 1. 4..1 Detect User 1.3.5 Block Access to Service 3.5 Compute Service Fee 1.7 Recover Fee 1.7 Recover Fee 1.7 Recover Fee 1.2 Establish Contract Statistics 1. 4.1 Create EP Contract 1.1.2 Debit User's Account 1. and/or from a user selected choice of other appropriate foreign languages.1 The system shall be able to be able to collect 17 7.4.2 Credit Operator's 1.1. 4. central account and prepayment.7 Recover Fee 1.1 The system shall have a minimum impact on the traffic flow.1.g.3.1 The system shall be able to use a variety of relevant payment methods either electronic or not. length.3.2 Identify User 1. weight etc.1 Distribute Fees Revenue 1.3.0.3.3.3 Check User's Contract 1. non-effective transactions < 1 in 10E-6.3.3.3 Inform Users on Transactions 1.1.2.3.1. on-board account etc.3. 4.1.2.6 Store Violations Data 7.3. including contactless "smart cards".1.3 Inform Operators on Transactions 1.3.1 Create EP Contract 1.2 Debit User's Account .3 Check User's Contract 1.3.4 Inform and Guide User 1. 4. Financial Transactions 4.4.4.1 Check User's rights 1.1.5.1 Load User's Account 1.1.3.1 Create EP Contract 1.1.3. of a vehicle automatically.2 Debit User's Account 1.0.3..g.5.3.1.2.3 Get Vehicle Information 1. e.1. a short transaction duration.2.1.1 Distribute Fees Revenue 1.5 The system shall be able to use a variety of payment or receipt means.2 Identify User 1.2.4.3.2. including central account and post payment.g.5 The system shall provide information in the native language at the output location.6 Check Advanced Payment 1.3.5 Block Access to Service 1. toll collection unit) and a moving traveller (e. erroneous transactions < 1 in 10E-8) 4.2.4.4 Inform and Guide User 1.1 Create EP Contract 1.1.7 Recover Fee 1.2 Debit User's Account 1.1.1.2 Identify User 1.6 Collect Payment for Car Park space use 1. a vehicle).3.3.g.2.1 Load User's Account 1.1.2 Debit User's Account 1.2.4.5.

3.5. 6.6.2. credible.9 Plan Trip Details 6.1.1 The system shall be able to detect when a vehicle is (about to) be driven by an unauthorised person (i. or when weather conditions. 18 1. e.3.6 The system shall be able to provide road and traffic information adapted to different classes of users.1 Identify and Classify Emergencies 2.2.10 Provide Traveller Trip Planning Interface 6.2.1.7 Provide In-vehicle eCall Facilities 8.13 Provide Traveller Trip Interface 6.2 The system shall be able to provide the location of hazardous goods.3.6.3.3.1 The system shall be able to inform travellers on the current average travel time between fixed points.1 Identify and Classify Emergencies 2. and/or from a user selected choice of other appropriate foreign languages.10 Provide Traveller Trip Planning Interface 6.1.5.1.7.2.2.0.9 Plan Trip Details 3.5. service operators.5.3.5. and other illegal financial transactions.3 The system shall provide information in the native language at the output location.5 Manage Incident and Emergency Data 5.3 Plan Emergency Intervention 2.5. identify its location.10 Provide Traveller Trip Planning Interface 6.2. information to all road users free of charge.1. strikes.2.5.1.11 Provide Green Wave Routes 6.2.1 Provide Traveller Information Interface 3. and initiate an 'eCall' automatically.1.2. Travel Information 6.6 Detect Illegal Use 2.13 Provide Traveller Trip Interface 6. 6.5. 6.2. 6.5. or urgent.13 Provide Data & Routes to Fleet Operators & Drivers 6. travellers.2.2.2.3 The system shall be able to provide accurate.5.2 The system shall be able to provide trip information on other modes of transport.3 Plan Emergency Intervention 2.14 Manage Urban Traffic Data 3.1.3.3.13 Provide Traveller Trip Interface 6. e.1.1 The system shall provide emergency.1.1.1.1.g.1 Prepare/Process information to/from board 8.2. stolen) 5. for demand-spreading when major events occur. 6.1.9 Make Trip Bookings and Payments 6.2 The system shall be able to detect that the vehicle has been involved in an accident.4 The system shall provide road and traffic safety advice based on current weather and traffic conditions.1.0.10 Provide Traveller Trip Planning Interface 6.2.5.1. radio broadcasters.3.3.5.0.5.5 Block Access to Service 2.2 Manage Incident 6.2.2 Detect Payment Violations 1. and easy to comprehend traffic and travel information where it may be of benefit to the user.8 Collect Data About Road Traffic 6.3 Collect PT Data 6. 6. 5.0.5 Manage Incident and Emergency Data 5.1 Define Traveller's General Trip . timely. when applicable.2.1.evidence on the non-payment of tolls.13 Provide Traveller Trip Interface 6.g. 6.3.2.2.e.3.1 Provide Traveller Information Interface 6.7 Recover Fee 1.3.11. 5. Emergency Services 5.9 Output Inter-urban Traffic Data 6.12. cultural or sports events etc cause problems for one mode.13 Output Demand Management Information 6.3.

1 Monitor Driver .24 Implement Urban Traffic Strategies 3.12.g. 7. and to warn the driver via an in-vehicle device.10 Collect Urban Traffic Data 3.1.6 The system shall be able to command drivers of certain classes of vehicle (e.14 Manage Urban Traffic Data 3.2.16 Manage Inter-urban Traffic Data 3. 8.5.1.13.5 The system shall be able to report to the home 19 3. Freight and Fleet Operations 9.1.1.14.5.3 Provide Bridge Operator Interface 3.2 The system shall enable all information stored on-board the vehicle to be interrogated whenever required.13.2. In-Vehicle Systems 8.2.1 The system shall be able to use consistent historical data to complement real-time data.7 Detect Stationary Objects in Host Vehicle vicinity 5. heavy vehicles or tourist traffic) to take an alternative route for a period of time.1 Monitor Weather Conditions 3.1.5.2.0.4 Manage Inter-urban Road Network Speeds & Headways 5. occupancies.12.1.8. etc.4.8.2. 7.12.1.6 The system shall be able to provide control measures for bridges so that warnings of weather conditions.g.1 Prepare/Process information to/from board 8.4.18 Manage Urban Traffic Speeds and Headways 3.8 Provide Suggested Speeds and Headways for ISA 5. Traffic Management 7. ice.4.1.12 Collect Road Network Information 5.4. 7. maximum (intelligent speed adaptation) 9.2.10 Collect Inter-urban Traffic Data 3.4.4 Bridge Information Output to Drivers 3.13.13.5 Collect & forward local Host Vehicle conditions 3.14.1.1 Assess Bridge Status and Take Action 3.1.2. 8. and keep the vehicle within its current lane of the carriageway.5.) as real time data. rain level.1.2 Output c&i to Drivers using Interurban Roads 3. 7.7 Communicate with In-vehicle Systems 5.15. speed and travel times etc.1 The system shall provide support to limit the speed of a vehicle automatically to the a given.1. vehicle restrictions and closure can be provided.2. when necessary.2.7 Communicate with In-vehicle Systems 5. 7.1.1. weather and road conditions based on the current legal speed limit.15. 9.6 The system shall be able to monitor and record weather conditions (wind.10 Display Current Road Information to Driver 5.1.1.).0.1 The system shall be able to recommend a safe speed limit according to the prevailing traffic.The system shall be able to detect the presence of stationary objects (seen or deduced) in the carriageway ahead of the host vehicle.4 Output Inter-urban Traffic Commands & Messages 5.1 The system shall provide support to control the lateral dynamic behaviour of the vehicle automatically.1.1 The system shall be able to monitor sections of the road network to provide the current traffic conditions (e.1.1.1.2.2. 7.1.25 Hazard Detection .1.3.4.1.8.Preferences 7.1.1.2. but variable.1.8 Provide Suggested Speeds and Headways for ISA 8.2. fog. flows.

9 Output Arrival Information to Passengers 4. 20 . radio. . 4.) .12 Output Service Information to Travellers 4.1 The system shall be able to provide two-way data and voice communication between PT vehicles and a central location.sistemul va trebui sa ofere informatii calatorilor despre mijloacele de transport in comun si orarul de circulatie.1.4. Sistemul va furniza indicatii in engleza.15 Provide PT Vehicle Driver Interface Rezumând tabelul anterior. .g.1. 10.sistemul trebuie sa furnizeze informatii in diverse limbi.2 The system shall be able to provide information about a PT service to the travellers before and during the journey.base when incorrect driver behaviour persists (e.sistemul trebuie sa monitorizeze integritatea podului. Acest lucru se va putea face integrand in structura partii carosabile a unei vopsele metalice pentru marcajele rutiere. or an unskilled driver is in control).sistemul va monitoriza conditiile de trafic si cele meteo.1.5. VMS.6 Predict Vehicle Timings 4.sistemul trebuie sa fie in stare sa masoare lungimea si greutatea vehiculelor . O cerinta foarte importanta la un pod international.sistemul trebuie sa determine daca un vehicul a fost implicat intr-un accident si sa apeleze automat serviciile de urgenta prin eCall . Cerinta este importanta pentru a se evita supraaglomerarea podului si situatia de vehicule ramase blocate pe pod. etc. am putea spune că cerințele importante pentru sistem sunt: .sistemul va trebui sa ofere un mod de mentinere a benzii pentru masinile inteligente. si sa primeasca date de la distanta de la senzori.1.1.1.informatiile de urgenta trebuie afisate utilizatorilor (prin diverse mijloace. Public Transport 10. Aceasta este o cerinta de o importanta majora. pentru a se evita supraincarcarea podului. care va face legatura intre continente.11 Manage PT Vehicle Stop 4. spaniola si araba. . Cerinta este necesara pentru a se putea executa in functie de date diferite procese de intretinere . 10.sistemul trebuie sa permita o plata rapida si prin diverse mijloace a taxei de utilizare a podului . driver is ill.sistemul va trebui sa monitorizele starea sanatatii soferilor profesionisti si a conducatorilor de vehicule de mare tonaj . .1.sistemul trebuie sa produca informatii legate de trafic pentru călători .

Pentru a face descrierea lor mai ușor de înțeles. în special cu utilizatorii sistemului și datele care sunt utilizate în cadrul sistemului.6. Funcționalitatea în toate arhitecturile de sistem trebuie să fie legate de un set de nevoi ale utilizatorilor. acestea au fost împărțite în funcții de nivel inferior. Acesta împarte Punct de vedere functional într-o serie de domenii funcționale. Acestea sunt prevăzute într-un document separat întreținut de proiectul FRAME. punctul de vedere funcțional explica sistemului din punct de vedere funcțional.  Functii de Nivel Inferior Funcțiile de nivel inferior sunt funcții ale căror funcționalitate poate fi descris fără a fi necesară o subdiviziune în alete elemente constitutive (de nivel inferior). Nevoile defininesc serviciile pe care sistemul trebuie sa le indeplineasca pentru satisfacerea nevoilor utilizatorilor. Prin urmare. așa cum este arătat de exemplu în figura de mai jos. colectii de date care dețin informatii în vederea utilizării lor de către alte funcții. Acesta arată. Fiecare dintre ele conține funcții care conțin caracteristicile necesare pentru a îndeplini nevoile utilizatorilor. Descrierea datelor este uneori inclusă într -un Punct de vedere a Informatiilor separat. Functiile și colectiile de date sunt legate între ele și la Terminatori ce reprezenta lumea exterioară. liste de intrare și de ieșire a Fluxurile de date. care cuprinde o privire de ansamblu. dar pentru Arhitectura Europeana ITS aceasta au fost subsumate în punctul de vedere funcțional. ARHITECTURA FUNCȚIONALĂ Punctul de vedere funcțional definește și descrie ce funcționalitati trebuie să fie incluse într-un Sistem care poate îndeplini cerințele Nevoilor Utilizatorilor din Arhitectura cadru europeana. Un exemplu tipic este prezentată în figura următoare. 21 . cum sunt facute legăturile de functionalitate cu lumea exterioară și. Abordarea orientată pe proces a fost implementata în dezvoltarea. Cerinte de functionare detaliate (ceea ce face de fapt funcția) și o listă a părților interesate care sunt servite. cu fluxuri de date funcționale. Acestea pot include. Descrierea fiecarei functii de nivel inferior este împărțita în patru părți. Nevoile utilizatorilor formează temelia pe care este construita arhitectura sistemului. si a doua o listă a funcțiilor de componente. Descrierea fiecărui funcții de nivel inalt este împărțită în două părți. acestea reprezintă cel mai scăzut nivel de funcționalitate în fiecare zonă. una care cuprinde o "Prezentare" cu scopul funcției. actualizarea și întreținerea arhitecturii-cadru europene ITS. Există două tipuri de arii funcționale:  Functii de Nivel Inalt Funcțiile de nivel înalt sunt funcții foarte complexe. Prin urmare. de asemenea. Următoarele subcapitole vor furniza descrieri mai detaliate pentru fiecare dintre aceste entități. de asemenea.

1.13 Output Demand Management Information 3.1.5 Provide Traffic Predictions Operator Interface 3.9 Output Inter-urban Traffic Data 3.1.3 Check User's Contract 1.3.1 Assess Bridge Status and Take Action 3.3.2.4 Output Inter-urban Traffic Commands & Messages 3.1.5 Manage Incident and Emergency Data 3.6.3.2.6 Check Advanced Payment 1.2 Output c&i to Drivers using Inter-urban Roads 3.2.1.14 Manage Urban Traffic Data 3.1.2.1 Distribute Fees Revenue 1.1.3.1.1.8.13.1.3 Plan Emergency Intervention 2.1 Load User's Account 1.3.1.3 Inform Users on Transactions 1.3.1.8 Produce Demand Management Strategy 3.5.2.8.8.2 Establish Contract Statistics 1.3.4.1.3.5.6.4.2.4.1.16 Manage Inter-urban Traffic Data 3.2.1.2.3.14.4.1 Assess Bridge Status and Take Action 3. funcțiile de nivel inferior sunt: 1.2.2.5.2 Debit User's Account 1.1.5.1 Detect User 1.1 Create EP Contract 1.3 Provide Bridge Operator Interface 3.1.1.4 Bridge Information Output to Drivers 3.4 Manage Inter-urban Road Network Speeds & Headways 3.1.6 Collect Payment for Car Park space use 3.2.3.4 Manage Traffic Prediction Data Store 3.11 Simulate Demand Management Strategy 3.2.2 Detect Payment Violations 1.2 Identify User 1.10 Collect Inter-urban Traffic Data 3.3 Inform Operators on Transactions 1.1.7 Recover Fee 1.18 Manage Urban Traffic Speeds and Headways 3.4 Inform and Guide User 1.1.24 Implement Urban Traffic Strategies 3.1.1 Check User's rights 1.1.10 Collect Urban Traffic Data 3.Identificate din cerințele utilizatorilor.1.1.9 Manage Demand Management Data Store 22 .8.1.5.1 Identify and Classify Emergencies 2.5 Block Access to Service 2.6.14.2 Credit Operator's 1.3.1.3 Create Traffic Predictions with Simulation Methods 3.5 Compute Service Fee 1.

1.7.2 Provide PT Maintenance Co-ordination 4.2.8 Provide Maintenance Data Store Management 3.1.15.2.6 Predict Vehicle Timings 4.12 Collect Road Network Information 5.2 Check Compliance 7.6 Store Violations Data 8.6 Detect Illegal Use 5.15 Provide PT Vehicle Driver Interface 4.1.2.11 Provide Green Wave Routes 6.2.3.15.2.3.5.7 Communicate with In-vehicle Systems 5.1.1 Analyse Image 7.13 Provide Traveller Trip Interface 6.13.3.12. câteva din fluxurile de date logice generate sunt:  flds-vehicle_position_for_eCall .2.1 Prepare/Process information to/from board 8.1 Monitor Driver Prin introducerea datelor in Selection Tool.4.1 Monitor Weather Conditions 3.8 Provide Suggested Speeds and Headways for ISA 5.5.5.2 Determine Violator ID 7.1.5.7 Provide In-vehicle eCall Facilities 5.9 Output Arrival Information to Passengers 4.9 Make Trip Bookings and Payments 6.5.8 Collect Data About Road Traffic 6.5 Collect & forward local Host Vehicle conditions 6.3 Get Vehicle Information 7.7 Detect Stationary Objects in Host Vehicle vicinity 5.1 Define Traveller's General Trip Preferences 7.12.3.13.9 Evaluate Needs for Short Term Maintenance 4.5.2 Manage Incident 8.5.1 Manage Rules 7.1.3.10 Display Current Road Information to Driver 5.6 Monitor PT Infrastructure 5.9 Plan Trip Details 6.3 Collect PT Data 6.1.10 Provide Traveller Trip Planning Interface 6.5.3.5.3.2.1 Provide Traveller Information Interface 6.11.2.12 Evaluate Need for Equipment Maintenance 3.11 Manage PT Vehicle Stop 4.12.5.It contains data from one or more sources from which the current Vehicle position can be derived for use in an ""eCall"" message 23 .13 Provide Data & Routes to Fleet Operators & Drivers 6.2.3.3.6.1.3.5.12 Output Service Information to Travellers 4.

mt_request_traffic_prediction_results .It contains a warning for the Driver of the Host Vehicle that the Vehicle is being driven in a way that the recommended speed and/or legal speed limit is currently being exceeded.It contains information that is being output to the Driver of the Host Vehicle about road and traffic conditions in the immediate surroundings of the Vehicle td-current_road_information . The identity of the set will be specified in the request. ftp-request_road_network_data .e.hmi-initiate_eCall . td-safety_behaviour_warning . i. These changes will occur whilst the trip is in progress and be caused by either changes in the conditions within the travel network of a request from the Traveller fv.It contains a copy of the data that is currently held in the Road Traffic Simulation Data Store mt_request_road_data_for_predictions .It contains a request from the Transport Planner for output of a particular set of simulation results. made by a Vehicle Driver or Passenger.mmc-inter-urban_crossing_request . mt_operator_traffic_prediction_commands . td-recommended_speed_or_legal_speed_limit_exceeded .It contains a request for a copy of the results from a particular simulation to be sent for output to the Transport Planner mt_send_traffic_prediction_results_for_output . 24 .It contains updates to the road network (model) data from the Transport Planner ft-traveller_information_request .It contains requests for the opening of a multi-modal crossing that will stop or restrict the normal flow of road traffic through out the inter-urban road network.It contains a request from the Transport Planner for output of the current road network (model) data ftp-request_traffic_prediction_results .It contains a request from the Traveller for the output of some specified travel information ft-trip_plan_change_approval . poor safety behaviour that may endanger other road users.It contains a request for road network (model) and associated traffic data.It contains static information that is being output to the Driver of the Host Vehicle about the road segment in which the Vehicle is currently travelling. ftp-updates_to_road_network_data .                     fmms. ftp-process_traffic_prediction_results . to initiate an ""eCall"" to the Emergency Services that the Vehicle has been involved in some kind of accident or emergency.It is a signal.It contains confirmation from the Traveller that the previously described changes can be made to the trip plan that is currently being implemented.It contains the results of a simulation that are for loading into the Road Traffic Simulation Data Store mt_updated_road_nework_data . ftp-run_traffic_prediction_creation . This will convert the results into data that can be used by other functionality in the System.It contains updates (changes) to the road network (model) data that are to be loaded into the Road Traffic Simulation Data Store td-current_road_and_traffic_conditions .It contains a warning to the Driver of the Host Vehicle that the Vehicle is being driven in an unsafe manner.It contains commands from the Transport Planner for the running of particular simulations mt_operator_traffic_prediction_responses .It contains the responses to previous simulation commands from the Transport Planner mt_read_prediction_data .It contains a processed request from the Transport Planner for the results from a particular simulation to be sent for processing so that they can be output to other functionality mt_traffic_prediction_results .It contains an instruction from the Transport Planner to send the results of a simulation for processing.It contains an instruction from the Transport Planner for a traffic simulation to be run. This data will be used in the simulation run requested by the Transport Planner.

It contains the traffic simulation results that are being sent to similar functionality in other Systems.hmi Human Machine Interface Terminatorii identificați de Selection Tool sunt: Terminator Nume ID d Driver lds Location Data Source re Roadside Equipment rp Road Pavement t Traveller tp Transport Planner ws Weather Systems 25 .iutms Inter-urban Traffic Management System ors.It contains a request for information. opening times. e.. Actorii identificați cu Selection Tool sunt: Actor ID Nume esp.g.      tesp. etc.g.g Geographic Information Provider esp.tss Traffic Simulation System ors. price of service. ttp-requested_traffic_prediction_results .rmo Road Maintenance Organisation o.gip-request_poi_information .It contains proposed revisions to the currently operating trip plan that are being proposed as a result of changes that have been detected in the travel network. tv.ccp Cellular Communications Provider esp. in a specific locality tesp.It contains a request for information.This data is used to show the response of the emergency services to a “Mayday Call”. parks. etc.ond Other Navigation Device ors. or because the Traveller has requested a change.mmtip Multi-Modal Travel Information Provider esp.gip General Information Provider esp. about ""Points of Interest"". opening times.tio Traveller Information Operator ors.It contains the requested travel information that is being output to the Traveller. such as location. e. in a specific locality tt-implemented_trip_plan_changes .utms Urban Traffic Management System v. tt-requested_travel_information . museums. etc.b Broadcaster esp. such as location. nearest transport service points about "" Points of Interest"". monuments.hmi-eCall_response . services available. prices. doctors. gardens.gip-request_ps_information .ttip Traffic and Travel Information Provider mms.mmc Multi-Modal Crossing mo. chemists.

a comenzilor de transport de marfă. în care o parte a sistemului poate fi instalata pentru a permite călătorilor să aibă acces limitat și controlat la unele dintre instalațiile sale. situat de obicei într-un loc public. vehicule de transport public) și / sau de mărfuri. cum ar fi software-ul. gestionarea si stocarea datelor de trafic. cu sau fără intervenție umana. Șosea . ca ofera unul sau mai multe servicii cerute de nevoile utilizatorilor. sau caroseria vehiculului Kiosk . sau pentru colectarea de taxe. 26 . cum ar fi structurile de pe marginea drumului și diverse forme de echipamente.un dispozitiv. și / sau furnizarea de informații și comenzi pentru conducătorii auto și /sau pietoni. Acest proces de creare poate implica lucruri fizice. și / sau pentru generarea de masuri de gestionare a traficului. sau instrucțiuni de gestionare a flotei. Caracteristicile principale ale acestor entități sunt în primul rând.7.locul care este utilizat de către părți ale unui sistem pentru detectarea traficului. Elemente fizice ale unei arhitecturi sunt:  Sisteme  Sub-sisteme  Module  Fluxuri de date fizice Numărul de sub-sisteme într-un anumit "Exemplu de sistem" va depinde de numărul de locații care le acoperă. a platii taxelor de drum. de exemplu. motociclete. ARHITECTURA FIZICĂ O arhitectură fizică definește și descrie modul în care elementele constitutive ale Arhitecturii funcțională pot fi reunite în grupuri pentru a forma entități fizice. sau o combinație a celor două.un dispozitiv care este capabil să se deplaseze prin intermediul rețelei de drumuri și care transportă unul sau mai multe persoane ( biciclete. autoturisme.locul care este utilizat de către părți ale sistemului pentru colectarea. în care părți din sistem pot fi instalate în timpul fabricației sau adăugate ulterior. iar pe de altă parte că pot fi create. Vehicul . non-fizice. Dispozitiv personal .un dispozitiv în care poate fi instalata o parte a sistemului astfel încât să poată fi ușor de utilizat de către călători si considerat ca fiind unul dintre bunurile lor personale Dispozitiv de transport de marfă . container de marfă. fie ca e vorba de vehicule sau pietoni. remorcă. alaturarea. și / sau generarea de măsurile de gestionare a traficului. Central .un dispozitiv în care o parte a sistemului poate fi instalata astfel încât să fie o parte integrantă dintr-o unitate de transport de marfă.

Fiecare modul va avea exact aceleași proprietăți ca un sub-sistem (vis-à-vis de funcționalitatea și capacitatea de a fi un produs comercial) și va avea propria identitate separată fizic. Sub-sistemele fizice ale Podului EuroAfrican sunt: 27 . Fluxuri de date fizice: Fluxurile de date fizice fluxurilor asigura legăturile de comunicare din fiecare "Exemplu de sistem". Fiecare nume a unui flux de date este dat folosind următorul format : abcd free form text În acest format " abcd " sunt inițialele numelui dat la " Exemplu de sistem ". între subsisteme și module. Acestea pot consta în unu sau mai multe Fluxuri de date functionale. Modulele vor comunica unul cu altul (fie în cadrul aceluiași sub-sistem.Module: Un sub-sistem poate fi împărțită în două sau mai multe module. poate fi necesar să împartă fluxurile de date fizice de la/la fiecare sub sistem în două sau mai multe componente de la/la module. Rețineți că. este că fiecare modul este mult mai probabil să conțina o funcționalitate de la o singură zonă a arhitecturii funcționale. la care aparține fluxul de date fizic. atunci când un subsistem conține module. utilizând fluxurile de date fizice. "Free form text" va fi unic în cadrul fiecărui "exemplu de sistem" și va oferi o indicație a ceea ce conține date privind fluxurile fizice. precum și la/de la Terminatori. sau cu module în alte subsisteme). În această situație fluxurile de date fizice sunt definite ca entități separate cu descrieri care conțin identitatea fluxurilor de date funcționale pe care le includ. Principala diferență dintre module și sub-sisteme (și unul dintre motivele pentru folosirea lor). Un alt motiv pentru folosirea modulelor este de a crea componente fizice care conțin o grupare de funcționalitati logice pentru fabricați. între module. Ele permite ca datele să fie transmise între sub-sisteme.

services that are provided. i. doctor.. about Personal Services (e.General Information Provider: tesp.e.Driver: td-possible_speed_indication_error It contains in indication that is being output to the Driver in the Host Vehicle that there is a difference between the legal or dynamic speed limit. The arrival of the Data Flow may be as a result of a previous request. Geographic Information Provider . Location Data Source . Roadside Equipment-VMS: fre-roadside_speed_indication_details It contains a representation of the dynamic speed commands that are being displayed to Drivers from outside of the Vehicle.ond-traffic_data It contains current and predicted travel times for each segment in the road network that are being sent to another navigation device.b-inter-urban_traffic_information_request It contains a request from the Broadcaster for the output of traffic data for the inter-urban road network that is currently stored by the System.g-ISA_information It contains speed limit data for each part of the urban and inter-urban road networks.VM: mt_current_inter-urban_traffic_conditions It contains data that shows the current traffic conditions for the inter-urban road network. prices. ors. or road information that is being output to the Driver in the Host Vehicle and that being provided to the Driver from the roadside.Centru de monitorizare: fesp. Centru de monitorizare .Principalele fluxuri de date fizice:                Broadcaster . Road Maintenance Organisation . etc. chemist.Other Navigation Device: tors. Other Navigation Device .mmc-inter-urban_crossing_request It contains requests for the opening of a multi-modal crossing that will stop or restrict the normal flow of road traffic through out the inter-urban road network.Senzori trafic: fors. etc.Senzori trafic: frp-guidance_data It contains information from the road infrastructure for use in any automatic guidance applications. GPS . General Information Provider .Centru de monitorizare : fesp.gip-ps_information It contains information such as location.VMS: fesp. from devices that are not in any way connected to the Vehicle. Cellular Communications Provider .Senzori trafic: fmo.ond-traffic_data .VMS: fmms. opening times. Senzori trafic . Panou orar autobuze .gip-request_ps_information 28 . Road Pavement .Personal device: flds-ptja_traveller_location It contains analogue or digital data from which functionality can determine the current location of a Traveller for implementing a trip plan.rmo-infrastructure_diagnostics It contains data that will provide guidance about the level of integrity that can be attached to the information that is available from the infrastructure to support for Vehicle guidance.g. Centru de monitorizare . or it may be unsolicited.ond It contains current and predicted travel times for each segment in the road network that have been received from another navigation device.Panou orar autobuze: fesp.) in a specific locality. Multi-Modal Crossing .Tahometru: mt_operator_traffic_prediction_responses It contains the responses to previous simulation commands from the Transport Planner.ccp-interurban_network_journey_time_data It contains journey time data (journey times between defined locations) that has been collected by a cellular communications provider from its mobile communication units.

etc. pe fir. Problema transferului de date între modulele unui subsistem nu va fi tratată explicit. Schimbul de informaţii este realizat prin transferul fluxurilor de date fizice descrise în arhitectura fizică. Prin definirea acestora şi 29 .. prices. etc. trebuie asigurate legăturile de date între subsisteme. e.Tahometru: ftp-run_traffic_prediction_creation It contains an instruction from the Transport Planner for a traffic simulation to be run. chemists. În consecinţă. în principiu.g.Definitii Arhitectura de comunicaţii defineşte şi descrie mijloacele prin care se realizează schimbul de informaţii între diverse părţi ale sistemului. Pentru stabilirea tipurilor de comunicaţii ce vor fi utilizate pentru sistemul integrat de management al traficului interurban se va ţine cont de cerinţele de comunicaţii pentru transmisiile de date necesare. Weather Systems . care vor fi analizate în subcapitolul următor.Traveller: tt-requested_travel_information It contains the requested travel information that is being output to the Traveller. A doua problemă implică necesitatea utilizării unor protocoale standard de transmisie.   It contains a request for information. such as location. Prima problemă necesită o analiză care să conducă la definirea şi descrierea legăturilor de comunicaţii între principalele interfeţe ale sistemului. in a specific locality. între care comunicaţiile se realizează intern sau clasic. pe distanţa necesară. ARHITECTURA DE COMUNICAȚII 8. about Points of Interest .VMS: fws-weather_conditions_for_ISA It contains the current weather conditions for the geographic area served by the System for use in determining the recommended speed for ISA. • Certitudinea că informaţia transmisă este descifrată corect la capătul de recepţie.1. La capetele fiecărei legături de comunicaţii se află transmiţătorul (expeditorul). doctors. services available. În cazul sistemului integrat de management al traficului interurban. următoarele: • Asigurarea unor canale de transmisie care să poată transmite cantitatea de date necesare. opening times. O legătură de comunicaţii poate transfera date între unul sau mai multe emiţătoare şi unul sau mai multe receptoare. precum şi între acestea şi terminalele sistemului. respectiv receptorul (destinatarul) fluxului de date fizice respectiv. întrucât este vorba de entităţi aflate în aceeaşi locaţie. Panou orar autobuze . 8. Problemele care trebuie rezolvate pentru definirea unei arhitecturi de comunicaţii funcţionale sunt. o legătură de comunicaţii din cadrul arhitecturii de comunicaţii a sistemului este definită ca fiind mijlocul de transport al fluxurilor fizice de date dintre două subsisteme sau dintre un subsistem şi un terminal. Transport Planner .

care pot să aibă o legătură de comunicaţii directă cu subsistemul central sau pot fi conectate între ele. Starea de azi a echipamentelor de telefoane mobile va fi depășita într-un timp scurt . Autoritatile statului cu dereglementarea și deschiderea național a piețele de telecomunicații cunosc acest lucru. 30 . De la acest subsistem primesc comenzile pe care trebuie să le transmită echipamentelor din teren. Aceasta a dus la o concurență cu rezultatul că noile evoluții au avut loc atât în utilizarea de noi produse hardware cat și tehnologii. Informaţiile respective pot fi folosite pentru stabilirea planurilor de semaforizare locală. Subsistemele procesare locală colectează informaţiile la nivel zonal. incidente. Și fiecare nouă familie de telefoane mobile arată schimbări în interfețele .cunoaşterea fluxurilor de date fizice ce trebuie transferate între entităţile sistemului. Ca urmare a acestor schimbări . Cerinţe de comunicaţii pentru sistemul de management al traficului interurban În cazul sistemului integrat de management al traficului interurban studiat se vor analiza două tipuri de comunicaţii: • Comunicaţii interne: fluxurile de comunicaţii între subsisteme • Comunicaţii externe: fluxurile de comunicaţii între subsisteme şi terminale. implementări ITS se confruntă cu noi echipamente de telecomunicații și noi standarde de telecomunicații cu o viteză tot mai mare . de distanţa între acestea. în cazul recepţionării unei cereri de prioritate locală. fiecare dintre ele fiind conectate la câte un subsistem de procesare locală. asigurând legătura cu subsistemele procesare locală din teren. cu trei nivele: • Un subsistem central de management al traficului interurban. modificări ale aplicatiilor ITS (care folosesc de exemplu GSM). se defineşte. şi care asigură transmiterea informaţiei şi indicaţiilor de circulaţie către conducătorii de vehicule. Fiecare dintre cele două categorii trebuie analizate în funcţie de locaţiile emiţătorului şi receptorului. creând o reţea. de fapt. de starea sistemului. intervalul la care trebuie transmise etc. • Mai multe subsisteme de procesare locală. amplasate în teren. atât electrice și mecanice . Comunicaţii interne Sistemul de management al traficului interurban este un sistem ierarhic. urgenţe etc. Cel mai bun exemplu pentru această situație poate fi vazut in piata de telefoanie mobila . Principalul imbold pentru dezvoltarea tehnologiilor este cererea tot mai mare pentru servicii mai multe și mai calitative de către clienți. sau transmise către subsistemul central. de tipul de date ce trebuie transmise. amplasate în teren. care colectează informaţii legate de trafic. • Mai multe subsisteme infrastructură locală. trebuie să se facă in functie de îmbunătățirea produsului de catre producatorii de telefoane mobile . Telecomunicațiile sunt unele dintre tehnologiile cu cele mai rapidă dezvoltari in ziua de astăzi. arhitectura de comunicaţii a sistemului. Astfel..

2.Lista de tehnologii folosite in ITS 1) Tehnologii WIRELESS a) Comunicatii pe raza scurta Pentru utilizarea în ITS există mai multe tehnologii de comunicare rază scurtă de acțiune disponibile. în ceea ce privește rata de transfer de date. Sistemul global pentru comunicatii mobile (GSM) 2. comunicarea pe distanțe lungi este esențială. GSM de exemplu permite abordarea utilizatorilor individuali.Acest document oferă o scurtă prezentare a standardelor de telecomunicații utilizate în prezent și menționează prezenta unor standarde viitoare . Microunde 2. Ele pot fi utilizate pentru comunicatia vehicul-vehicul (de exemplu Bluetooth). Bluetooth 5. 8. de exemplu. în curs de dezvoltare . 3G 3. Wireless LAN 4. Comunicatii de raza lunga: 1. Prin urmare tehnologia de comunicatie trebuie să fie atent selectata prin intermediul cerințelor aplicației telematice. de exemplu. Televiziune d) Pozitionare 1.Global Positioning System 2. Digital Enhanced Cordless Telecommunication (DECT) b) Comunicatii de raza lunga Pentru multe aplicații telematice. Radio 2. capacitatea de a percepe conținutul sau disponibilitatile speciale și temporale ale serviciului. dar de asemenea si un grup de utilizatori. sau pentru transmiterea de informații de la echipamente la marginea drumului la mașinile care trec pe langa balize. securitatea datelor. Transmisiunile radio FM permite să se abordeze o gamă largă de utilizatori. Comunicatii prin satelit c) Difuziune 1. Infrarosu (IR) 3. eventual. Dedicated Short Range Communication (DSRC) 6. 1. dar nu a trimite un mesaj la un singur terminal sau un anumit grup de terminale. O altă cerință ar putea fi capacitatea de a aborda grupurile speciale de utilizatori. toți utilizatorii într-o anumită celulă a rețelei. Sistemul European 31 . așa cum este folosit în transportul public sau in sistemele de taxare. Aceste aplicații au cerințe diferite. GPS . TETRA/TETRAPOL 4.

Wavelength Division Multiplexing (WDM) Sistemul ITS de dirijare și supraveghere a traficului rutier pe podul EuroAfrican va folosi următoarea arhitectură și tehnologii de comunicații: .difuziune radio: anunțuri în situații de urgență pentru automobiliști .telefonia: leagă centrul de comandă de posturile telefonice fixe de urgență de pe pod . prin metoda contactless. SDH/SONET 2. Se micșorează timpul de staționare.25 (Packed Switched Data) 4. Digital Subscriber Line (DSL) 3.Dedicated Short Range Communication (DSRC): pentru efectuarea plății la intrarea pe pod. prin montarea la intrarea pe pod a unui GPS tracker .transfer de date între continente: retea de fibră optică pentru transfer de mare viteză .internet: pentru controlul VMS-urilor de la un post central .analog. Telefonia (POTS .2) Tehnologii WIRED (cu fir) 1.GPS: localizarea vehiculelor ce transportă materiale periculoase. Schema arhitecturii de comunicații: 32 . Internet 3) Tehnologii prin fibra optica 1. Asynchronous Transfer Mode (ATM) 5. X. ISDN) 2.GSM: asigură comunicații mobile pentru călători .

pentru a fi vizibile de la distanțe mari. matricea de led-uri este de fapt un display LCD de dimensiuni mari. 33 . Deoarece limba arabă folosește caractere non-Ascii. Caracteristici tehnice: o Centrul de monitorizare și control Centrul de monitorizare și control trebuie să dispună de o cameră cu multe display-uri de operator pentru supravegherea diferitelor zone de interes de pe pod. ce poate afișa imagini.9. arabă. SUGESTII PENTRU PROIECTARE o Panouri cu mesaje variabile (VMS): Pentru panourile cu mesaje variabile de pe soșea se vor folosi display-uri cu matrici de led-uri. spaniolă. atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. și un ecran central de dimensiuni mari (7x4 m) pentru afișarea informațiilor și imaginilor principale. Panourile trebuie să fie suficient de mari încât să incapă mesajul de atenționare scris în trei limbi: engleză.

Banda asigură o precizie de cântărire de 1% pentru viteze de sub 10 km/h. fără a mai aștepta în rând cu celelalte vehicule pentru plata la fața locului. De asemenea vor exista și kiosk-ul pentru plata automată a taxei. o Centru local de colectare a taxei Pentru colectarea taxei de pod vor exista bariere unde conducătorul vehicului va achita taxa în numerar. de aceea banda se va plasa la intrarea pe pod. călătorul va primi un card de acces pe pod. o Stație pentru cântărire în miscare Pentru cântărirea vehiculelor aflate în miscare se vor folosi benzi piezoelectrice. în care servere de capacitate foarte mare vor colecta informațiile. O soluție este propusă de firma Benui Electric Company. Comunicarea se va face contactless cu o stație de barieră automată plasată pe o bandă specială. Dacă se achită plata prin kiosk automat.Legătura de date cu restul structurii podului și stocarea acestora se va face in data-center. 34 . conducătorul putând sa-și continue călătoria imediat după verificarea plății.

geografică și tehnologică fac din pod un obiectiv strategic de importanță majoră. deoarece situația politică. Este necesar deci să se evite accidentele și incidentele de orice fel care pot apărea. iar sistemul ITS proiectat va oferi suport pentru desfășurarea acestei activități. CONCLUZII Dacă se va realiza în viitor. utilizând tehnologii specifice. În viitor va fi posibil ca mașinile să se conducă singure la viteze mari. să se realizeze un trafic în siguranță și rapid. 35 . Arhitectura cadru europeană FRAME asigură ghidarea necesară pentru realizarea unei arhitecturi ITS care poate fi apoi integrată ușor cu sistemele în continuă dezvoltare din spațiul european.10. podul ce va lega continentele Europa și Africa va avea nevoie de un sistem ITS de dirijare și supraveghere a traficului.