You are on page 1of 217

Intensywny kurs w 30 lekcjach

dla pocztkujcych
Ksika + audio CD

Aktualna i nowoczesna tematyka


ywe dialogi
Rozumienie ze suchu

wydawnictwo LINGO

Magorzata Szczepanik

HISZPASKI raz a dobrze


Intensywny kurs jzyka hiszpaskiego
w 30 lekcjach

Konsultacja jzykowa:
W.D. Juan

Projekt okadki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com


Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, biuro@studio27.pl
Zdjcie na okadce: Stockxpert
Redakcja i korekta: Pawe Pokora
Lektorzy: Ana Fornet, W.D. Juan, Miogost Reczek

Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2009


www.WydawnictwoLingo.pl

ISBN: 978-83-60287-22-4
Skad i amanie: Studio 27
Druk i oprawa: Pozkal

Spis treci
Wstp

Sowniczek

Leccin 1
8
El encuentro por coincidencia
Przypadkowe spotkanie.
Zaimki osobowe, odmiana czasownikw
w presente, odmiana czasownikw zwrotnych,
odmiana czasownika ser, estar, ir, rodzaj
mski i eski rzeczownikw.

Leccin 2
16
Control de pasaportes Kontrola
paszportw.
Konstrukcja peryfrastyczna estar + gerundio,
tworzenie gerundio, odmiana czasownikw tener,
coger, tworzenie przeczenia, uycie nada, ningn,
nadie, nunca, rodzajniki okrelone i nieokrelone,
tworzenie liczby mnogiej rzeczownika.

Leccin 3
En el hotel W hotelu.

24

Zaimki wskazujce, zaimki dzierawcze, czasowniki

Leccin 5
En taxi W takswce.

40

Tworzenie rodzaju eskiego i liczby mnogiej


przymiotnikw, uycie tambin, tampoco,
przyimek de, czasowniki pedir, reir, servir.

Leccin 6
Sprawd si!

46

Leccin 7
Vamos al Rastro! Idziemy
na Rastro!

48

Czasownik ir i przyimki en, de i a, konstrukcja


tener + que, czasownik haber, czasowniki
nietypowe conocer, traducir, merecer.

Leccin 8
Qu rico! Jakie pyszne!

54

Dopenienie blisze i dalsze, zdania


wykrzyknikowe, odmiana czasownika saber,
liczby porzdkowe.

nietypowe volver, dotmir, acostarse, costar,


podawanie godzin, liczby.

Leccin 4
32
Llamada telefnica Rozmowa
telefoniczna.

Leccin 9
Correo electrnico Poczta
elektroniczna.

62

Czasowniki nietypowe empezar, pensar,

Tworzenie pyta, uycie czasownikw

entender, itd., dni i miesice, podawanie daty,

parecer/gustar, konstrukcja

stopniowanie przymiotnikw, uycie muy,

ir a+bezokolicznik, czasowniki poder, querer.

i mucho, przyimek a.

www.WydawnictwoLingo.pl

Spis treci

Leccin 10
70
Vamos de compras Idziemy
na zakupy.

Leccin 15
Invitacin Zaproszenie.

Przyimek en, czas przeszy preterito

okrelniki czasu, ktre cz si z imperfecto,

perfecto, tworzenie participio, czasownik

tworzenie przyswkw od przymiotnikw,

nieregularny caber, tworzenie stopnia

uycie czasownika przy opisywaniu pogody,

najwyszego absolutnego poprzez kocwk

pory roku.

-simo, kolory.

Leccin 11
El cine Kino.

78

Czas preterito imperfecto de indicativo,

Leccin 16
En la estacin de trenes
Na stacji kolejowej.

110

Zaimki uywane z przyimkami, przyimek por

Czasownik pensar z przyimkami en i de, uycie

i para, tryb rozkazujcy, czasowniki zwrotne

bueno, bien, czas futuro imperfecto, zdanie

w trybie rozkazujcym.

warunkowe I stopnia, okrelniki czasu, spjnik.

Leccin 12
Sprawd si!

86

Leccin 13
88
Un da corriente Zwyczajny
dzie.
Czas przeszy preterito indefinido, uycie
czasownika hacer do okrelenia przedziau

Leccin 17
116
En la comisara Na komisariacie.
Tryb czcy subjuntivo, przeczenie
w trybie rozkazujcym, uycie subjuntivo,
opis wygldu przy pomocy czasownika
ser, opis wygldu przy pomocy
czasownika estar.

Leccin 18
Sprawd si!

124
126

Konstrukcja haber que, uycie zaimka

Leccin 19
Vamos a la playa Idziemy
na pla.

mismo, czasowniki ser i estar przy

Uycie subjuntivo w zdaniach wyraajcych

podawaniu zawodw, dejar de

yczenie, pragnienie, uycie subjuntivo

+ bezokolicznik, konstrukcja a lo mejor,

przy wyraaniu emocji, uycie przyimkw,

Curriculum Vitae.

desde, hasta i sobre.

czasu, uycie tan, tanto, konstrukcja acabar


+ bezokolicznik.

Leccin 14
96
Nuevo trabajo Nowa praca.

104

Spis treci

Leccin 20
La familia Rodzina.

132

Leccin 26
168
Nuevo ordenador Nowy komputer.

Czas preterito pluscuamperfecto de indicativo,

Czas przeszy perterito pluscuamperfecto de

uycie rodzajnikw okrelonych i nieokrelonych,

subjuntivo, potencial pompuesto,

el, la, los, las, un, una, unos, unas, cz II.

zdania warunkowego III typu.

Leccin 21
140
De visita W odwiedzinach.
Czas przeszy preterito perfecto de subjuntivo,

Leccin 27
174
De visita al mdico Wizyta
u lekarza.

uycie subjuntivo w zdaniach wyraajcych

Uycie aunque, uycie salvo que, a menos

nakaz, prob, uycie subjuntivo w zdaniach

que, excepto que, konstrukcja seguir

wyraajcych rad, uycie subjuntivo w zdaniach

+ gerundio, czci ciaa.

wyraajcych wtpliwo, pasiva refleja.

Leccin 22
En el bar W barze.

146

180

Mowa niezalena i mowa zalena, tabela

Czas przeszy preterito imperfecto de subjuntivo,


potencial simple, zdanie warunkowe II typu.

Leccin 23
Despedida Poegnanie.

Leccin 28
En el banco W banku.

154

zmiany czasw.

Leccin 29
186
Cmo nos conocimos Jak si
poznalimy.

Uycie subjuntivo po czasownikach i konstrukcjach

Mowa zalena II cz Subjuntivo, mowa

wyraajcych osd, uycie w zdaniach przeczcych.

zalena i tryb imperativo, tworzenie pyta

Leccin 24
Sprawd si!

w mowie zalenej.

160

Leccin 25
162
Piso compartido Wsplnie
wynajmowane mieszkanie.

Leccin 30
Sprawd si!

192

Tabele gramatyczne

194

Sowniczek

203

Uycie trybu subjuntivo i indicativo po cuando,


uycie antes de, uycie despus de, futuro perfecto,
uycie subjuntivo w zdaniach przeczcych.
www.WydawnictwoLingo.pl

Wstp
Naucz si raz adobrze!

rozumiewanie si wzakresie codziennych zda-

rze isytuacji, HISZPASKI raz adobrze jest

twa, objanie gramatycznych ijzykowych

ksik wanie dla Ciebie!

(Jak to dziaa?) oraz wicze wraz zklu-

eli chcesz samodzielnie pozna jzyk


hiszpaski wstopniu umoliwiajcym po-

sika dzieli si na trzydzieci lekcji.


Jednostka lekcyjna skada si zdialogu

lub czytanki wraz ztumaczeniem, sownic-

A moe ju kiedy uczye si hiszpa-

czem. wiczenia najlepiej rozwizywa po

skiego, ateraz wydaje Ci si, e wszystko za-

zapoznaniu si zdialogiem, sownictwem

pomniae, albo wstydzisz si mwi wjzyku

iczci powicon gramatyce. Najpeniej

obcym wobawie przed popenieniem bdu?

wykorzystasz wiczenia wykonujc je zarwno

Dziki naszej ksice przekonasz si, jak wiele

ustnie jak ipisemnie.

zostao Ci jednak wgowie iwreszcie pjdziesz

Po przerobieniu piciu regularnych jed-

dalej, osigajc poziom pozwalajcy na swo-

nostek lekcyjnych masz szans samodzielnie

bodn komunikacj (zakres materiau odpowiada

sprawdzi swoje postpy. Lekcja powtrkowa

poziomom A1, A2 iprzygotowuje do poziomu B1

(Sprawd si!) wiczenia na rozumienie

zgodnie ze skal poziomw kompetencji jzyko-

ze suchu, obszerny test wyboru zzagadnie

wej Rady Europy).

jzykowych igramatycznych przedstawionych

Proponowany przez nas kurs jest intensywny, co znaczy, e uczc si znami nie tracisz czasu imoesz robi szybkie postpy niezalenie od tego, czy po raz pierwszy stykasz si
zjzykiem, czy jest to ju Twoje kolejne podejcie. Otempie isposobie nauki decydujesz jed-

wpoprzednich lekcjach, ana koniec krzywka,


eby si troch rozerwa.

ieocenion pomoc wprzyswajaniu prawidowej wymowy czy nauce rozumienia

ze suchu s umieszczone na pycie audio CD


dokonane

przez

nak samodzielnie, zalenie od wasnych potrzeb,

nagrania,

moliwoci ichci. Uatwia to struktura caego

Hiszpanw. Nauk sownictwa zpewnoci ua-

kursu, jak iposzczeglnych lekcji.

twi Ci to, e swka czytane s najpierw przez

rodowitych

Wstp
polskiego, apotem hiszpaskiego lektora, dziki

sposoby nauki zwykorzystaniem komputera

czemu atwo mona je sobie powtarza, sucha-

(dotyczy penego pakietu multimedialnego zdo-

jc nagra choby wsamochodzie. Przy wszyst-

czon pyt CD-ROM; jeli kupie wersj zsam

kich fragmentach ksiki, ktre zostay nagrane,

pyt audio, CD-ROM moesz zamwi winterne-

umiecilimy symbole

cie na stronie http://www.WydawnictwoLingo.pl).

02

znumerami odpo-

wiadajcych im cieek wreszcie nie musisz


skaka po pycie wposzukiwaniu waciwego
nagrania.
Symbole

ajwaniejsze jednak jest to, e korzystajc znaszego kursu poznajesz ywy

odsyaj do towarzyszce-

jzyk, czytasz isuchasz dialogw na aktual-

go ksice programu multimedialnego, ktry

ne tematy, uczysz odnajdywa si wycio-

poszerza moliwoci kursu ointeraktywne

wych sytuacjach.
Z yczeniami sukcesw wnauce
Zesp autorw iredaktorw Lingo

www.WydawnictwoLingo.pl

1. E
 l encuentro
por coincidencia

El encuentro por coincidencia

01

Juan: Buenos das,


Ania: Buenos das,
Juan: Estoy aqu por mis documentos, hoy es mi ltimo da en el

02

trabajo.

Ania: De acuerdo. Cmo se llama usted?


Juan: Me llamo Juan Gutierrez, soy profesor de espaol.
Ania: Un momento, por favor... Ah, aqu estn sus documentos.
Juan: Muchas gracias.
Ania: Entonces, hoy es su ltimo da en nuestra escuela?
Juan: S, me voy de Polonia.
Ania: Ah. Y adnde se va usted?
Juan: Voy a Espaa, a mi ciudad natal.
Ania: Ah s? Yo tambin voy a Espaa este verano. Y de dnde es usted?
Juan: Soy de Madrid.
Ania: Ah, entonces usted es madrileo.
Juan: S, exacto. Y usted, cuando se va a Espaa y adnde exactamente?
Ania: Pues, el viernes por la maana tomo el avin a Madrid

yluego el tren al Escorial.


Juan: Ah, s? Entonces tomamos el mismo avin.
Ania: Qu coincidencia!
Juan: Bueno, como viajamos juntos, me puede decir cmo se llama?
Ania: S, por supuesto, me llamo Anna Nowak, pero puede llamarme
Ania.
Juan: Encantado de conocerte Ania. Y yo soy Juan.
Ania: Igualmente Juan.
Juan: Y, por qu el Escorial...?

Sownictwo

03

buenos das dzie dobry


Cmo se llama usted? Jak si
pan nazywa?
me llamo nazywam si
estoy aqu por... jestem tu po...
8

mis documentos moje dokumenty


hoy dzi
mi ltimo da
mj ostatni dzie
de trabajo pracy

Leccin 1

un momento por favor


moment
soy profesor de espaol jestem
nauczycielem jzyka
hiszpaskiego
muchas gracias bardzo dzikuj
nuestra escuela nasza szkoa
me voy de Polonia wyjedam
z Polski
A dnde se va usted? Dokd
pan jedzie?
me voy a Espaa jad
do Hiszpanii
este verano w to lato
la ciudad natal rodzinne
miasto
De dnde es usted? Skd pan
jest?
soy de Madrid jestem zMadrytu
madrileo madrytczyk
entonces a wic
exacto/exactamente dokadnie

Cundo se va usted? Kiedy


pani wyjeda?
por la maana rano
el viernes w pitek
tomar mie, bra
el avin samolot
el tren pocig
viajar podrowa
juntos razem
el mismo ten sam
Qu coincidencia! Co za
zbieg okolicznoci!
simplemente zwyczajnie
el nombre imi
por supuesto oczywicie
encantado de conocerte mio
mi ci pozna
me puedes decir... moesz mi
powiedzie...
igualmente mnie rwnie
pues por qu wic dlaczego

Tumaczenie

Przypadkowe spotkanie. J: Dzie dobry. A: Dzie dobry. J: Przyszedem


odebra moje dokumenty, dzi jest mj ostatni dzie w pracy. A: Dobrze,
jak si pan nazywa? J: Nazywam si Juan Gutierrez, jestem nauczycielem
jzyka hiszpaskiego. A: Moment... ach, tutaj s paskie dokumenty.
J: Bardzo dzikuj. A: A wic dzisiaj jest pana ostatni dzie w naszej szkole.
J: Tak, wyjedam z Polski. A: Ach, i dokd pan jedzie? J: Jad do Hiszpanii,
do mojego rodzinnego miasta. A: Ach tak? Ja te jad do Hiszpanii w to lato.
A skd pan jest? J: Jestem z Madrytu. A: A wic jest pan madrytczykiem.
J: Tak, dokadnie. A pani kiedy jedzie do Hiszpanii i gdzie dokadnie? A: Ot,
w pitek rano mam samolot do Madrytu, a potem pocig do Eskurial. J: Ach
tak? A wic, lecimy tym samym samolotem. A: Co za zbieg okolicznoci! J: No
c, skoro mamy razem podrowa, moe mi pani powiedzie jak si nazywa?
A: Tak, oczywicie. Nazywam si Anna Nowak, ale moe mnie pan nazywa
Ania. J: Mio mi ci pozna Aniu. A ja jestem Juan. A: Mnie rwnie, Juan.
J: I dlaczego Eskurial...?
www.WydawnictwoLingo.pl

El encuentro por coincidencia

Wicej swek i zwrotw

buenas tardes dzie dobry (popoudniu)


buenas noches dobry wieczr/dobranoc
hola cze
hasta luego do zobaczenia
hasta pronto/hasta hora do szybkiego zobaczenia
Adis egnaj
te presento a... przedstawiam ci...
a mi amigo Juan mojego koleg Juan
soy polaco jestem Polakiem
vivo en... mieszkam w...
en un pueblo cerca de... w miasteczku blisko...
soy estudiante... jestem studentem...
estudio en la universidad studiuj na uniwersytecie
trabajo en ... pracuj w...
en la oficina w biurze

Jak to dziaa?
n Zaimki osobowe
yo ja
t ty
l on
ella ona
usted pani/pan

nosotros my
vosotros wy
ellos oni
ellas one
ustedes panie/panowie

W jzyku hiszpaskim przy odmianie czasownika zazwyczaj opuszczamy


zaimki osobowe, poniewa, tak jak w jzyku polskim, odmienione formy
czasownika posiadaj rone kocwki dla kadej osoby. Zaimki s uywane,
gdy chcemy podkreli, e chodzi nam o konkretn osob:

Soy yo, no t.(Ja jestem, nie ty.)

10

Leccin 1

n Odmiana czasownikw w czasie presente


W jzyku hiszpaskim czasowniki dzielimy na trzy typy koniugacji:
I czasowniki, ktre w bezokoliczniku maj kocwk -ar, II czasownik
z kocwk -er, III czasowniki z kocwk -ir. W zalenoci od tego, do ktrej grupy naley dany czasownik, jest on odmieniany wnastpujcy sposb:

hablar(mwi)
hablo
hablas
habla
hablamos
hablis
hablan

comer(je)
como
comes
come
comemos
comis
comen

vivir(mieszka)
vivo
vives
vive
vivimos
vivs
viven

n Odmiana czasownikw zwrotnych


Przy odmianie czasownikw zwrotnych naley pamita, e zaimek zwrotny,
ktry rwnie jest odmieniany, stawiamy przed czasownikiem.

llamarse
me llamo
te llamas

se llama
nos llamamos
os llamis

se llaman

n Odmiana czasownika ser (by)


soy
eres
es

somos
sois
son

Czasownika ser, ktry jest nieregularny, uywamy do okrelenia cech staych, pochodzenia oraz przynalenoci osoby lub przedmiotu. W przypadku
osoby okrelamy te zawd oraz cechy charakteru.

Soy espaol.(Jestem Hiszpanem.)


La taza es de China.(Filianka jest z Chin.)
www.WydawnictwoLingo.pl

11

El encuentro por coincidencia

La mesa es redonda.(St jest okrgy.)


Las llaves son de Juan.(Klucze s Juana.)
Soy profesor.(Jestem nauczycielem.)
Juan es nervioso.(Juan jest nerwowy.)

n Odmiana czasownika estar (by, znajdowa si)


estoy
ests
est

estamos
estis
estn

Czasownika estar, uywamy do okrelenia lokalizacji przedmiotu lub osoby


oraz stanw emocjonalnych osoby:

Estoy aqu para recoger mis documentos.(Jestem tutaj, aby ode


bra moje dokumenty.)
Aqu estn.(Tutaj s.)
Estoy muy nerviosa.(Jestem bardzo zdenerwowana.)

n Odmiana czasownika ir (i)


voy
vas
va

vamos
vais
van

n Rodzaj eski i mski rzeczownikw


W jzyku hiszpaskim istniej tylko dwa rodzaje: mski i eski. Niektre rzeczowniki mog wystpowa w dwch rodzajach, co powoduje zmian ich znaczenia. Rodzaj eski tworzymy poprzez dodanie odpowiednich kocwek:
W przypadku rzeczownikw rodzaju mskiego zakoczonych na spgosk
dodajemy kocwk -a.

el profesor

12

la profesora(nauczyciel, nauczycielka)

Leccin 1
W przypadku rzeczownikw rodzaju mskiego zakoczonych na samogosk
-o zamieniamy wspomnian kocwk na -a.

el amigo

la amiga(kolega, koleanka)

Niektre rzeczowniki z kocwk -e lub -a maj tylko jedn form dla obu
rodzajw.

el estudiante
el artista

Istniej wyjtki:

el elefante

la estudiante(student, studentka)
la artista(artysta, artystka)
la elefanta(so, sonica)

Niektre rzeczowniki posiadaj rne formy dla obu rodzajw.

el padre

la madre(ojciec, matka)

wiczenia
1. U wypowiedzi w odpowiedniej kolejnoci tak, aby tworzyy dialog.
a.Y yo soy Juan.
b.Cmo te llamas?
c.De dnde eres?
d.Encantado de conocerte Ania.
e.Me llamo Ania. Y t?
f.Igualmente Juan.
g.Soy de Madrid.
h.Y yo de Cracovia.

www.WydawnictwoLingo.pl

13

El encuentro por coincidencia


2. Uzupenij zdania czasownikami w odpowiedniej formie.
a........ ................. Ania.
b.................. de Polonia.
c................. en Krakw.
d.................... en la universidad.
e.................... en la oficina.
f........ ................... a mi amigo Juan.
g.Juan y yo ................... a Espaa este verano.
h.Juan .............. de Madrid.
i.l ....... madrileo.
3. Dopasuj zaimki osobowe z pierwszej kolumny do form czasownika zdrugiej
kolumny.
a.t
b.nosotros
c.ellos
d.l
e.vosotros
f.ella
g.yo

1.comemos
2.se llama
3.vivs
4.eres
5.estudia
6.voy
7.son

4. Utwrz rodzaj eski dla nastpujcych rzeczownikw.

14

a.el profesor ..........................

c.el estudiante ......................

b.el gato ...............................

d.el seor ..............................

Leccin 1
e.el padre .............................

g.el cantante . .......................

f.el artista . ...........................

h.el elefante ..........................

5. Przetumacz na jzyk hiszpaski.


a.Juan jest Hiszpanem.
b.Rano lec do Madrytu.
c.Ucz si na uniwersytecie.
d.Juan jest nauczycielem jzyka hiszpaskiego.
e.Przedstawiam ci mojego koleg Juana.
f.Mieszkam w Krakowie.
g.Pracuj w biurze.

Jzyk hiszpaski

Jzyk hiszpaski, zwany te kastylijskim, jest trzecim jzykiem na wiecie pod wzgldem liczby osb, ktre nim si posuguj. Obecnie po hiszpasku mwi okoo 500 milionw osb. Oprcz tego, e jzyk hiszpaski
jest uywany i uznawany jako jzyk pastwowy w prawie caej Ameryce Poudniowej i rodkowej, oraz oczywicie w Hiszpanii, dua grupa ludzi, bo a 38 milionw, w Stanach Zjednoczonych posuguje si kastylijskim. Wanie w Ameryce Pnocnej rozwija si tzw. Spanglish, pewnego rodzaju mieszanka hiszpaskiego i angielskiego, uznana za jeden
z fenomenw wspczesnego jzykoznawstwa. Na Pwyspie Iberyjskim, obok
jzyka hiszpaskiego, uywane s rwnie galicyjski, kataloski i baskijski.

Klucz do wicze

1. b), e), d), a), f), c), g), h) 2. a) me llamo, b) soy, c) vivo, d) estudio, e) tengo, f) te presento, g) vamos,
h) es, i) es. 3. a-4, b-1, c-7, d-2, e-3, f-5, g-6. 4. a) la profesora, b) la gata, c) la estudiante, d) la seora,
e) la madre, f) la artista, g) la cantante, h) la elefanta 5. a) Juan es espaol. b) Por la maana tengo el vuelo
a Madrid. c) Estudio en la universidad. d) Juan es profesor de espaol. e) Te presento a mi amigo Juan.
f) Vivo en Krakw. g) Trabajo en la oficina.
www.WydawnictwoLingo.pl

15

2. Control de pasaportes

Control de pasaportes

Juan: Hola Ania. Qu tal?


Ania: Hola Juan. Pues, estoy muy nerviosa. Y t?
Juan: Muy bien, Por qu ests nerviosa?
Ania: Estoy pensando s tengo todas mis cosas.
Juan: Tranquila, mujer. Seguramente lo tienes todo.
Ania: Ah!, no encuentro mi pasaporte!
Juan: No est en el bolso?
Ania: A ver... Uf! S, est aqu con el billete.
Juan: Bueno... Nos acercamos al mostrador para facturar el equipaje?
Ania: De acuerdo.
Juan: Aqu nos dan la tarjeta de embarque y luego pasamos al

04

punto de control de pasaportes.

Ania: Vale. Y dnde est el punto de control de pasaportes?


Juan: Est aqu al lado.
Ania: Uf, mucha gente!
Juan: S, es verdad, pero todava tenemos tiempo as que no pasa nada.
Ania: Antes de subir al avin vamos ala tienda libre de impuestos?
Juan: S, es buena idea.
Ania: Una cosa, en el aeropuerto de Madrid tambin pasamos por

el punto de control?
Juan: Pues, despus de bajarte del avin enseas el pasaporte, espe
ras atu equipaje y nada ms.
Ania: Vale. Entonces no tordamos mucho. Y, dnde est la estacin
de trenes?
Juan: Para llegar ala estacin coges el metro...de todas formas yo te
ayudo. El Escorial est al lado, cojo mi coche y te llevo direc
tamente al hotel.
Ania: Gracias, eres muy amable.
Juan: De nada.

Sownictwo

05

Qu tal? Jak si masz?


muy bien bardzo dobrze
estoy pensando si... wanie si
zastanawiam, czy...
16

tener mie
la cosa rzecz
tranquila, mujer spokojnie,
kobieto

Leccin 2

seguramente na pewno
todo wszystko
encontrar el pasaporte znale
paszport
el bolso torba
con el billete z biletem
acercarse zbliy si
el mostrador (de facturacin de
equipaje) punkt odpra
wy bagaowej
dar la tarjeta de embarque
da kart pokadow
pasar al punto de control de pasaportes przej do punktu
kontroli paszportowej
al lado obok
mucho duo
la gente ludzie
es verdad, pero... to prawda, ale...
tiempo czas
no pasa nada nic si nie dzieje

Tumaczenie

la tienda libre de impuestos


sklep wolnocowy
antes de przed
buena idea dobry pomys
subir wsiada
el aeropuerto lotnisko
nada ms nic wicej
despus de po
bajarse wysiada
ensear pokaza
esperar czeka
no tardamos mucho nie stracimy
duo czasu
llegar a la estacin de trenes doje
cha do stacji kolejowej
coger el metro wsi w metro
de todas formas yo te ayudo
w kadym razie ja ci pomog
el coche samochd
directamente al hotel prosto
do hotelu
eres muy amable jeste bardzo
miy

Kontrola paszportw. J:Cze Ania. Jak si masz? A:Cze Juan. No c, jestem


bardzo zdenerwowana, aty? J:Bardzo dobrze. Dlaczego jeste zdenerwowana?
A:Wanie si zastanawiam, czy mam wszystkie rzeczy. J:Spokojnie, dziewczyno,
na pewno masz wszystko. A:Ach! Nie mog znale mojego paszportu. J:Nie
jest wtorebce? A:Zobaczmy... Uf! Tak, jest tutaj zbiletem. J:Dobra... Idziemy
do punktu odprawy bagaowej? A: Jasne. J: Tu nam dadz kart pokadow,
a pniej idziemy do punktu odprawy paszportowej. A: Dobra. A gdzie jest
punkt kontroli paszportw? J:Jest tu obok. A:Ale duo ludzi! J:Faktycznie,
ale mamy jeszcze duo czasu, wic nic si nie dzieje. A:Czy przed wejciem do
samolotu idziemy do sklepu wolnocowego? J:Tak, to wietny pomys. A:Jedna
sprawa, na lotnisku w Madrycie te przechodzimy przez punkt kontroli
paszportowej? J:Awic, po wyjciu zsamolotu pokazujesz paszport, czekasz
na swj baga inic wicej. A:Dobrze. Awic nie stracimy duo czasu. Igdzie
jest stacja kolejowa? J: Musisz wsi w metro, eby dojecha do stacji...
w kadym razie ja ci pomog. El Escorial jest blisko, mog wzi mj samochd
izawie ci prosto do hotelu. A:Dzikuj, jeste bardzo miy. J:Nie ma za co.
www.WydawnictwoLingo.pl

17

Control de pasaportes

Wicej swek izwrotw

salida de emergencia wyjcie ewakuacyjne


el pasajero pasaer
la azafata stewardesa
el piloto pilot
el equipaje de mano baga podrczny
poner el cinturn zapi pas
desabrochar el cinturn rozpi pas
apagar el mvil wyczy telefon
A qu hora llegamos a...? Oktrej bdziemy w...?
el vuelo nacional/internacional lot krajowy/midzynarodowy
abra la maleta prosz otworzy walizk
Cul es el motivo de su visita? Jaki jest powd paskiej/pani wizyty?
el visado de turista/de estudiante wiza turystyczna/studencka
sobrepeso de equipaje nadwaga bagau
sacar los objetos de metal wyj metalowe przedmioty
el vuelo cancelado/retrasado lot opniony/odwoany
He perdido mi maleta. Zgubiem swj baga.
la escala midzyldowanie
el asiento miejsce/fotel

Jak to dziaa?
n Konstrukcja peryfrastyczna estar + gerundio
Konstrukcja peryfrastyczna estar + gerundio jest uywana do wyraenia
czynnoci, ktra jest realizowana wmomencie mwienia.

Estoy pensando si tengo todo.(Zastanawiam si, czy mam wszystko.)


Estoy comiendo el pastel.(Jem ciasto.)

n Tworzenie gerundio
Czasowniki zakoczone wbezokoliczniku na -ar otrzymuj kocwk -ando.

pensar
18

pensando

Leccin 2
Czasowniki zakoczone wbezokoliczniku na -er i-ir otrzymuj kocwk -iendo.

comer
vivir
uwaga!
ir
dormir

comiendo
viviendo
yendo
durmiendo

n Odmiana czasownikw nieregularnych tener icoger


tener
tengo
tienes
tiene
tenemos
tenis
tienen

coger
cojo
coges
coge
cogemos
cogis
cogen

n Tworzenie przeczenia
Wjzyku hiszpaskim tworzymy przeczenie poprzez partyku no, ktr stawiamy przed czasownikiem.

No encuentro mi pasaporte. (Nie znajduj mojego paszportu.)

n Uycie nada, ningn, nadie, nunca (nic, aden, nikt, nigdy)


W jzyku hiszpaskim moemy rwnie utworzy przeczenie za pomoc wyrazw
nada, ningn, nadie, nunca, ktre stawiamy przed czasownikiem.

Nada ms tienes que hacer.(Nic wicej nie musisz robi.)


Nadie hay en casa.(Nikogo nie ma wdomu.)
Nunca tienes razn.(Nigdy nie masz racji.)
Ningn problema es esto.(To nie jest aden problem.)
Jeeli stawiamy nada, nadie, ningn nunca za czasownikiem, wwczas konieczne jest dodanie partykuy no przed czasownikiem.
www.WydawnictwoLingo.pl

19

Control de pasaportes

Esto no es ningn problema.(To nie jest aden problem.)


No hay nadie en casa.(Nikogo nie ma wdomu.)
No tienes razn nunca.(Nie masz nigdy racji.)
No tienes que hacer nada ms.( Nic wicej nie musisz robi.)
Uwaga! Ningn jest form skrcon od ninguno, ktra wystpuje bezporednio
przed rzeczownikiem rodzaju mskiego, z kolei ninguno funkcjonuje samodzielnie
w zdaniu.

nR
 odzajniki okrelone inieokreslone (el, la, los, las, un,
una, unos, unas). Cz I
W jzyku hiszpaskim istniej dwa typu rodzajnikw:
okrelone (el, la, los, las), ktrych uywamy przy przedmiotach lub osobach znanych przez rozmwcw, albo oktrych ju wczeniej bya mowa.

El profesor va de vacaciones.(Profesor jedzie na wakacje.)


Rodzajniki okrelone zprzyimkiem de, a

de+el=del
ale de+la=de la

a+el=al

ale a+la=ala

nieokrelone (un, una, unos, unas), ktrych uywamy przy przedmiotach iosobach nieznanych lub nieokrelonych przez rozmwc.

Un seor pregunta por Ana.(Jaki pan pyta oAni.)

n Tworzenie liczby mnogiej rzeczownikw


Rzeczowniki, ktre kocz si na samogosk nieakcentowan lub na -e
wliczbie pojedynczej, otrzymuj kocwk -s wliczbie mnogiej.

el documento
20

los documentos

Leccin 2
Rzeczowniki, ktre kocz si na samogosk akcentowan lub na spgosk
wliczbie pojedynczej, otrzymuj -es wliczbie mnogiej.

el avin

los aviones

wiczenia
1. Dopasuj odpowiedzi do konkretnych sytuacji:
a.He perdido mi maleta.
b.Por favor, puede ensearme el pasaporte.
c.Por favor, puedo ver su tarjeta de embarque.
d.Lo siento pero su vuelo est cancelado.
e.A qu hora llegamos aMadrid?
f.Cul es el motivo de su visita?
1.Zapytanie oczas przylotu.
2.Odwoanie lotu.
3.Wejcie na pokad samolotu.
4.Zapytanie ocel wizyty.
5.Odprawa paszportowa.
6.Zgoszenie zaginicia bagau.
2. Uzupenij zdania.
a.Esto no es ....... problema.
b.No hay .............. en casa.
c................ pasajero est aqu.
d................. se puede encontrar.
e................... est en casa.
f.............. tienes razn.
g.No tengo .............. de dinero.

www.WydawnictwoLingo.pl

21

Control de pasaportes
3. U zdania zpodanych wyrazw.
a.trenes dnde de estacin est la?
b.avin perder puedo el no?
c.estacin ala el coges trenes para de metro el llegar
d.nerviosa hoy muy estoy
e.momento pensando en el sobre este estoy en viaje
f.me ayudar nadie puede
g.puedo maleta encontrar mi no
h.pastel comiendo el estoy
4. Odmie czasowniki wodpowiedniej formie.
a.Ahora .................. en el examen. (pensar, yo)
b.......................... el tren para llegar aVarsovia. (coger, vosotros)
c............... el viaje aJapn. (tener, nosotros)
d....................... hacerme el favor?(poder, t)
e.No ............. ayudarte porque ..............(poder, estudiar, yo)
f.Ahora.............. la msica (escuchar, ellos)
g............ el billete en el aeropuerto. (comprar, vosotros)
h.............. 20 aos. (tener, yo)

22

Leccin 2
5. Zamie na liczb mnog.
a.el bar ..................................

e.la flor .................................

b.el trabajo ............................

f.el arista ...............................

c.el cantante . ........................

g.la escuela . ..........................

d.la clase.................................

h.la madre .............................

Bilety komunikacji miejskiej

Chcc korzysta zkomunikacji miejskiej wHiszpanii, warto wiedzie, jakie bilety oferuje dane miasto. Oczywicie najbardziej popularne s: bilet jednorazowy,
billete sencillo, ktry upowania do pojedynczego przejazdu wobrbie jednej
strefy, oraz bilet miesiczny zwany el abono. Jest rwnie do nabycia bilet na
dziesi przejazdw, billete de diez viajes, bilet jednorazowy na wszystkie strefy, billete combinado, oraz (w przypadku metra w Madrycie) billete sencillo
suplemento, bilet, ktry pozwala na przejazd na lotnisko, nawet jeeli bdziemy
zmuszeni podrodze do wyjcia zmetra. Bilety na metro mona naby wokienku
po wejciu do metra, jednak wprzypadku pierwszego kupna el abono, najpierw
naley si zgosi do kiosku (el estanco) ze zdjciem idokumentem tosamoci wcelu wyrobienia karty. Istnieje te bilet turystyczny abono turstico, ktry
mona kupi na jeden, dwa, trzy, pi czy siedem dni wjakimkolwiek biurze
informacji turystycznej, wmetrze lub kiosku.

Klucz do wicze
1. a,6)b,5)c,3)d,2)e,1)f,4). 2. a)ningn, b)nadie, c)ningn, d)nada, e)nadie, f)nunca, g)nada. 3. a)Dnde est la estacin de trenes? b)No puedo perder el avin. c)Para llegar ala estacin de trenes coges el metro.
d)Estoy muy nerviosa. e)En este momento estoy pensando sobre el viaje. f)Nadie me puede ayudar. g)No
puedo encontrar mi maleta. h)Estoy comiendo el pastel. 4. a)Estoy pensando, b)cogis, c)tenemos, d)puedes, e)puedo, estoy estudiando, f)estoy escuchando, g)compris, h)tengo. 5. a)los bares, b)los trabajos,
c)los cantantes, d)las clases e)las flores, f)los artistas, g)las escuelas, h)las madres.
www.WydawnictwoLingo.pl

23

3. En el hotel

En el hotel

Juan: Ya estamos. ste es tu hotel.


Ania: Juan, eres muy amable, gracias por llevarme hasta el hotel.
Juan: De nada, ha sido un placer para m. Te ayudo con la maleta.
Ania: Gracias.
Juan: Venga, entramos en el hotel.
Ania: Vale. Buenas tardes.
Recepcionista: Buenas tardes y bienvenidos a nuestro hotel.
Ania: Gracias, Tengo una reservacin en su hotel. Me llamo Anna

06

Nowak.

Recepcionista: Su DNI por favor?


Ania: Por favor, aqu tiene.
Recepcionista: Gracias, seorita, Nowak. Ah! Usted es polaca, enton

ces bienvenida a Espaa.

Ania: Gracias.
Recepcionista: Es una habitacin simple para dos semanas, s?
Ania: S.
Recepcionista: Bien. Aqu tiene la llave. Su habitacin est en la pri

mera planta, al lado de la escalera, nmero 10.

Ania: Gracias. A qu hora es el desayuno?


Recepcionista: A las ocho y el restaurante est aqu al lado. Aqu tiene

los folletos del Monasterio de El Escorial. Vale la pena


visitarlo, adems maana se puede entrar gratis.
Ania: Ah. Muchas gracias, es muy interesante. Una cosa ms. Me
puede despertar a las 7 de la maana?
Recepcionista: Por supuesto, en la habitacin tiene el telfono, le
llamo a las siete en punto.
Ania: Muchas gracias.

Sownictwo

07

ste ten
ha sido un placer para mi to
bya dla mnie przyjem
no
la maleta walizka
entrar wej
bienvenidos witamy
24

nuestro nasz
la reservacin rezerwacja
DNI (documento nacional de
identidad) dowd to
samoci
reservar una habitacin zare
zerwowa pokj

Leccin 3

la habitacin simple pokj


jednoosobowy
para dos semanas na dwa
tygodnie
todo est bien wszystko jest
wporzdku
la llave klucz
la planta pimera pierwsze
pitro
la escalera schody
el nmero numer
A qu hora? O ktrej?
el desanuyo niadanie
a las ocho osmej

el restaurante restauracja
el folleto folder
el monasterio klasztor
vale la pena visitarlo warto
go zwiedzi
interesante interesujce
me puede despertar alas...
moe mnie pani
obudzi o...
por supuesto oczywicie
el telfono telefon
le llamo zadzwoni do pani
en punto punktualnie

Tumaczenie
W hotelu. J: Ju jestemy, to jest twj hotel. A: Juan, jeste bardzo miy, dzikuj,
e przywioze mnie do hotelu. J: Nie ma za co, to bya dla mnie przyjemno.
Pomog ci zwalizk. A: Dzikuj. J: No, wchodzimy do hotelu. A: Dzie dobry. R:
Dzie dobry, witamy w naszym hotelu. A: Dzikuj, mam rezerwacj w pastwa
hotelu, nazywam si Ania Nowak. R: Mog prosi opani dowd? A: Prosz bardzo.
R: Dzikuj panno Nowak. Ach! Jest pani Polk, a wic witamy w Hiszpanii. A:
Dzikuj. R: To jest pokj jednoosobowy na dwa tygodnie, tak? A: Tak. R: Dobrze. Tu
jest pani klucz. Pani pokj jest na pierwszym pitrze, koo schodw, numer 10. A:
Dzikuj. Oktrej jest niadanie? R: Osmej rano. Restauracja jest tutaj obok. Tutaj
s foldery Klasztoru Eskurial. Warto go zwiedzi. Jutro mona wej za darmo. A: Ach!
Bardzo dzikuj, to bardzo interesujce. Jeszcze jedna rzecz. Mog zamwi budzenie
na sidm rano? R: Oczywicie. Wpokoju jest telefon, zadzwoni do pani osidmej.
A: Bardzo dzikuj.

Wicej swek i zwrotw

el hostal hostel
lo siento pero no tenemos habitaciones disponibles nie mamy
wolnych pokoi
el precio incluye el desayuno wcen wliczone jest niadanie
reservar por internet zarezerwowa przez internet
Puede deletrear su apellido? Moe pan/pani przeliterowa swoje
nazwisko?
www.WydawnictwoLingo.pl

25

En el hotel

la habitacin doble pokj dla dwch osb


con vistas al mar wwidokiem na morze
Podra llamar a un taxi? Moe pan/pani zadzwoni po takswk?
la habitacin con el bao pokj zazienk
en la habitacin no hay luz zpokoju nie ma wiata
ya me ocupo de esto zajm si tym
la ducha est rota prysznic jest zepsuty
la cena kolacja
la comida obiad
Puedo pedir una manta? Mog prosi okoc?

Jak to dziaa?
n Zaimki wskazujce este, ese y aquel (ten, tamten)
Zaimki wskazujce dzielimy na:
este/esta gdy odnosimy si do przedmiotu lub osoby znajdujcej si blisko mwcy, lub gdy przed chwil wspomniano otej osobie/przedmiocie,
ese/esa

gdy odnosimy si do przedmiotu lub osoby, ktra znajduje si bliej suchacza ni mwcy, lub te przed chwil suchacz oniej wspomnia,
aquel/aquella

gdy odnosimy si do przedmiotu lub osoby znajdujcej si wduej
odlegoci od mwcy isuchacza.
Zaimki wskazujce funkcjonujce samodzielnie w zdaniu maj akcent graficzny:

ste/sta

se/sa

aqul/aqulla

n Zaimki dzierawcze
Odmiana zaimkw dzierawczych wprzypadku, gdy wstawiamy je przed rzeczownikiem:
lm.
lp.

mi(mj)
tu(twj)
su(jego, jej)
nuestro/a(nasz)
vuestro/a(wasz)
su(ich)

26

mis (moje)
tus (twoje)
sus (jego, jej)
nuestros/as (nasze)
vuestros/as (wasze)
sus (ich)

Leccin 3

No puedo encontrar mi pasaporte(Nie mog znale mojego


paszportu.)
Odmiana zaimkw dzierawczych w przypadku, gdy funkcjonuj samodzielnie
wzdaniu:
lm.
lp.

mo/a
tuyo/a
suyo/a
nuestro/a
vuestro/a
suyo/a

mos/as
tuyos/as
suyos/as
nuestos/as
vuestros/as
suyos/as

Dnde est tu pasaporte?. El mo est aqu.(Gdzie jest twj


paszport? Mj jest tutaj.)

n Czasowniki nietypowe volver, dormir, acordarse, costar itd.


Istnieje grupa czasownikw czciowo nieregularnych, u ktrych wystpuje
oboczno o:ue podczas odmiany. Oboczno nie wystpuje w 1 i 2 os. lm.

vuelvo
vuelves
vuelve

volvemos
volvis
vuelven

Odmiana czasownikw nietypowych patrz: tabela na kocu ksiki.

n Podawanie godzin
O godzin pytamy wnastpujcy sposb:

Qu hora es?(Ktra jest godzina?)

Odpowiedzi:

1:00 Es la una.(Jest pierwsza.)

www.WydawnictwoLingo.pl

27

En el hotel

2:00/3:00/4:00 Son las dos/tres/cuatro/...(Jest druga/trzecia/


czwarta.)
1:15/1:30 Es la una y cuarto/y media.(Jest kwadrans po
pierwszej /wp do drugiej.)
12:45 Es una menos cuarto.(Jest za kwadrans pierwsza.)
12:00 Son las doce en punto.(Jest punkt dwunasta.)
O godzin pytamy rwnie:

A qu hora ....?(O ktrej...?.)

Odpowied:

A la una/a las dos...(O pierwszej/drugiej...)

n Liczby
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

28

un/uno
dos
tres
cuatro
cinco
seis
siete
ocho
nueve
diez

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

once
doce
trece
catorce
quince
diecisis
diecisiete
dieciocho
diecinueve
veinte

Leccin 3

wiczenia
1. Podaj godzin wyraon cyframi.
a.12.30 
b.18.15 
c.23.45 
d.9.20 
e.14.57 
f.21.43 
g.6.10 
h.7.12 
2. Wstaw odpowiedni zaimek wskazujcy.
a............... casa est al lado (tamten).
b............... casa es de Juan (ten).
c............... chico que est con Ania, es muy simpatico (tamten).
d............... bolso que tiene Mara es bonito (tamta).
f................ documentos son de Laura (te).
g............... coche es bueno (ten).
h............... maletas que estn atu lado, son de Luisa (tamte).

www.WydawnictwoLingo.pl

29

En hotel
3. Uzupenij zaimkami dzierawczymi.
a................ amigos viven en Polonia. (moi)
b.Dnde estn ............. hermana? (wasza)
c.............padre trabaja en una oficina (jej)
d.Dnde est ....... bolso (twoja)?
e.El ......... est aqu (moja).
f............. equipaje es muy grande (nasz).
g.El ........... tambin (wasz).
h............. maleta est en el hotel (ich).
4. Przetumacz na hiszpaski.
a.Zarezerwowaem jeden pokj dwuosobowy.

b.Mog zamwi budzenie na sidm rano?

c.Oktrej jest kolacja?

d.Prysznic jest zepsuty.


30

Leccin 3
e.Zaraz si tym zajm.

f.Mog prosi o koc?

g.Nie mamy wolnych pokoi.


Muzea w Hiszpanii

Bez wtpienia Hiszpania moe si poszczyci wieloma muzeami znanymi na


caym wiecie, takimi jak El Prado, Guggenheim czy ElReina Sofia, ktre gromadz najwiksze dziea sztuki hiszpaskiej ieuropejskiej. Codziennie s one
odwiedzane przez setki turystw, ktrzy przyjedaj zwszystkich kontynentw, aby podziwia na ywo dziea Picassa, Velazquesa, Mir czy te Salvadora
Dali. Aby mc oglda obrazy znanych artystw, trzeba niekiedy powici
par godzin na stanie wkolejce po bilet. Niektre muzea wyznaczaj jeden dzie
wtygodniu, kiedy turyci mog wej gratis i jeden dzie, wktrym placwka
jest zamknita dla zwiedzajcych.

Klucz do wicze

1. a) las doce y media, b) las seis y cuarto, c) las doce menos cuarto, d) las nueve y veinte e) la una
menos tres, f) las diez menos diecisiete, g) las seis y diez, h) las siente y doce. 2. a)esa, b) esta, c) ese
d) ese, e) estos, f) este, g) aquellas. 3. a) mis, b) vuestra, c) su, d) tu, e) mo, f) nuestro, g) vuestro.
h) su. 4. a) He reservado una habitacin doble. b) Me podra despertar a las siete de la maana?,
c) Aqu hora es la cena? d) La ducha est rota. e) Ya me ocupo de esto. f) Puedo pedir una manta?
g) No tenemos las habitaciones disponibles.
www.WydawnictwoLingo.pl

31

4. Llamada telefnica

Llamada telefnica

Ania:
Juan:
Ania:
Juan:
Ania:
Juan:
Ania:
Juan:

08

Ania:
Juan:
Ania:
Juan:
Ania:
Juan:
Ania:
Juan:
Ania:
Juan:
Ania:
Juan:
Ania:
Juan:
Ania:
Juan:
Ania:

 S?
Hola Ania.
S, Juan? No te oigo.
S soy Juan. Y ahora?
Ahora bien.
Cmo ests?
Bien.
Bueno, no te llamo al telefno fijo porque no s el nmero de tu
hotel.
No pasa nada, si quieres, te lo digo. Tienes algo para apuntar?
S, Cul es el nmero de telfono de tu hotel?
Pues el prefijo 91y luego 3862903.
Gracias. Gracias. Ania te llamo para preguntar si tienes algn
plan para hoy.
Bueno, nada especial. Alo mejor me voy al monasterio.
Es que quiero proponerte un paseo por Madrid. Qu te parece?
Por Madrid?, por qu no? Me parece fenomenal!
Perfecto. A qu hora te puedo recoger?
No Juan, yo vengo a Madrid. La estacin de trenes est aqu al
lado y tu vas a tardar mucho con estos atascos.
Vale, Entonces te voy aesperar en Madrid, en la Plaza Santa Ana.
Muy bien. A qu hora quedamos?
Cunto tiempo necesitas para llegar aqu?
Pues, en dos horas estoy en Madrid.
Vale. Entonces quedaremos alrededor de las 11.00.
De acuerdo. Te mando un mensaje despus de salir del tren.
Bien. Entonces hasta hora.
Hasta hora.

Sownictwo

09

or sysze
perdoname que... przepra
szam, e...
el telfono fijo telefon stacjo
narny
32

el prefijo kierunkowy
no pasa nada nic si stao
si jeli
apuntar zapisa

Leccin 4

Cul es el nmero de telfono


de...? Jaki jest numer
telefonu...?
preguntar zapyta
el paseo spacer
los planes plany
hoy dzisiaj
nada especial nic specjalnego
a lo mejor moe
irse i
proponer zaproponowa
Qu te parece? Co otym
mylisz?
fenomenal fantastycznie
perfecto super

recoger odebra
venir przyjeda
vas atadar mucho stracisz
duo czasu
atasco korek uliczny
llegar przychodzi
quedarse spotyka si (rwnie
pozostawa)
Cunto tiempo nencesitas
para...? Ile czasu
potrzebujesz, eby...?
en dos horas wdwie godziny
alrededor de okoo
mandar un mensaje wysa
sms-a

Tumaczenie
Rozmowa telefoniczna. A: Tak? J: Cze Aniu. A: Juan , Nie sysz ci. J: Tak, to ja Juan,
ateraz? A: Teraz dobrze. J: Jak si masz? A: Dobrze. J: No c, nie dzwoni do ciebie na
stacjonarny, bo nie znam numeru telefonu twojego hotelu. A: Nic nie szkodzi. Jak chcesz
to ci go powiem, masz gdzie zapisa? J: Tak, jaki jest numer telefonu do twojego hotelu?
A: Wic, kierunkowy 91 ipotem 3862903. J: Dzikuj. Aniu, dzwoni do ciebie, eby si
zapyta czy masz jakie plany na dzisiaj. A: Nic specjalnego. Moe pjd zwiedzi klasztor.
J: Wic chc ci zaproponowa spacer po Madrycie, co otym mylisz? A: Po Madrycie,
czemu nie? Twj pomys jest fantastyczny. J: Super. Oktrej mam po ciebie przyjecha?
A: Nie Juan, przyjad sama. Dworzec kolejowy jest tutaj obok, aty stracisz duo czasu
wtych korkach. J: Dobrze, wtakim razie bd czeka na ciebie wMadrycie, na placu Santa
Ana. A: Dobrze. Io ktrej si spotykamy? J: Aile czasu potrzebujesz, eby tutaj dojecha?
A: Wdwie godziny jestem wMadrycie. J: Dobrze. Awic spotykamy si okoo 11. A: Dobrze.
Wyl ci sms-a po wyjciu zpocigu. J: Dobrze. To do zobaczenia. A: Do zobaczenia.

Wicej swek i zwrotw

el (telfono) mvil telefon komrkowy


recoger el telfono odebra telefon
colgar odoy suchawk
recargar zasili konto telefonu na kart
el cargador adowarka
equivocarse de nmero pomyli numer
www.WydawnictwoLingo.pl

33

Llamada telefnica

De parte de quin? Kto mwi?


Ahora se pone Ju podchodzi
el telfono est ocupado zajty
Puedo hablar con... Chciaem rozmawiac z...
S, soy yo. Jak to ja.
Desea dejarle un mensaje? Chce pan/pani zostawi jak wiadomo?
la cabina telefnica budka telefoniczna
la teletarjeta karta telefoniczna
el nmero de la polica numer policji
de ambulancias pogotowia ratunkowego
de bomberos stray poarnej
de embajada ambasady

Jak to dziaa?
n Tworzenie pyta
W jzyku hiszpaskim, podobnie jak w jzyku polskim, moemy tworzy
pytania poprzez inwersj, czyli zmian szyku zdania, gdzie orzeczenie stawiamy przed podmiotem:

Juan viene a Espaa durante estas vacaciones.


(Juan przyjeda do Hiszpanii podczas tych wakacji.)
Viene Juan a Espaa durante estas vacaciones?
(Czy Juan przyjeda do Hiszpanii podczas tych wakacji)?
Na takie pytania odpowiadamy: S lub No.
Moemy te tworzy pytania za pomoc: Cmo, Cunto (Cuntos), Qu,
Cul (Cules), Por qu, Dnde (Adnde), Quin (Quienes), Cundo.

Cmo te llamas? (Jak si nazywasz?)


Cuntos aos tienes? (Ile masz lat?)
Qu hora es? (Ktra jest godzina?)
Cul es tu nmero de telfono? (Jaki jest twj numer telefonu?)
Por qu vas aMadrid? (Dlaczego jedziesz do Madrytu?)
Dnde vives? (Gdzie mieszkasz?)
34

Leccin 4

Adnde vas? (Dokd idziesz?)


Quin est en tu casa? (Kto jest w twoim domu?)
Cundo nos encontramos? (Kiedy si spotykamy?)
W jzyku hiszpaskim istnieje moliwo utworzenia pytania wokrelonych
sytuacjach, tylko poprzez zmian intonacji, bez inwersji.

Yo tengo este libro(Nie mam tej ksiki.)


T tienes este libro?(Masz t ksik?)

n Uycie czasownika parecer/gustar


Czasowniki typu parecer/gustar zawsze wystpuj zzaimkiem osobowym.

Me parece buena idea.(Wydaje mi si, e to dobry pomys.)


Te gustan las flores.(Podobaj mi si kwiaty.)
Me gusta comer.(Lubi je.)
Uwaga: wtych zdaniach podmiotem jest buena idea ilas flores, comer
(anie yo). Orzeczenie zawsze musi si zgadza wliczbie zpodmiotem.
Czasowniki parecer/gustar cz si znastpujcymi zaimkami:

me
mi
te
tobie
le
jej, jemu
Uwaga: patrz lekcja 8.

nos
os
les

nam
wam
im

n Konstrukcja ir a+ bezokolicznik
Konstrukcji ir a+ bezokolicznik uywamy do wyraenia czynnoci przyszej
wzgldem mwienia. Czynno, oktrej mowa, jest pewna, zaplanowana.

Te voy a esperar en Madrid(Bd na ciebie czeka wMadrycie.)


Maana voy a comprar el billete de avin(Jutro pjd kupi
bilet lotniczy.)
W tej konstrukcji czasownik ir odmieniamy wczasie teraniejszym (patrz: lekcja 1).
www.WydawnictwoLingo.pl

35

Llamada telefnica

n Czasowniki poder, querer (mc, chcie)


poder
puedo
puedes
puede
podemos
podis
pueden

querer
quiero
quiere
quiere
queremos
queris
quieren

Po czasownikach typu poder iquerer zazwyczaj wystpuje bezokolicznik innego


czasownika:

Puedo recogerte a las ocho.(Mog przyjecha po ciebie osmej.)


Quiero proponerte algo.(Chc ci co zaproponowa.)

wiczenia
1. Wstaw czasowniki wodpowiedniej formie.
a.No ............... perder el tren (poder, yo).
b. .................. ayudarme con esta maleta (poder, t)?
c. .................... decirte algo (querer, ella).
d. .................... comer el pastel (querer, nosotros).
e. .................... comprar el billete de avin (poder,vosotros).
f. . ................... salir de casa (querer, ellos).
g. .................... irme de aqu (querer, yo).

36

Leccin 4
2. Utwrz pytania do zda.
a.Tengo 20 aos.

b.Me voy aPolonia.

c.Vivo con mis padres en Wrocaw.

d.Es mi amigo Juan.

e.Es el 670357293.

f.Son las tres menos cinco.

g.Alas dos y media.

h.Porque estoy cansada.

www.WydawnictwoLingo.pl

37

Llamada telefnica
3. Przekszta zdania na czas przyszy.
a.Hoy me encuentro con Juan.

b.Te espero en la Plaza Santa Ana.

c.Llamo aJuan alas tres.

d.Ania llega aMadrid.

e.El viaje tarda mucho.

f. Compro este libro.

g.Tengo un nuevo piso.

4. Uzupenij zdania.
a. ........................ bien tu idea (parecer, yo).
b. ........................ comer mucho (gustar, ella).

38

Leccin 4
c.Esta casa ......... barata. (parecer, nosotros)
d. ........................ las flores. (gustar, ellos)
e. ........................ Espaa.(gustar, vostros)
f.Los polacos . ..... amables (parecer, t)

Telefonowanie w Hiszpanii

W Hiszpanii oprcz znanych nam powszechnie budek telefonicznych, z ktrych mona dzwoni za pomoc karty telefonicznej lub monet, istniej miejsca
zwane locutorio, gdzie zamawia si rozmow midzynarodow. Wniektrych
locutorio mona te skorzysta zinternetu. Aby dzwoni swobodnie poza granice Hiszpanii, mona te naby wnajbliszym kiosku zgazetami specjaln kart
telefoniczn, przeznaczon tylko do rozmw midzynarodowych.

Klucz do wicze
1. a) puedo, b) puedes, c) quiere, d) queremos, e) pod, f) quieren, g) quiero. 2. a) cuntos aos
tienes?, b) Adnde vas?, c) Dnde vives?, d) Quin es?, e) Cul es tu nmero de telfono?,
f) Qu hora es?, g) Aqu hora viene Juan? h) Por qu no te encuentras con nosotros? 3. a) Hoy
voy aencontrarme con Juan. b) Voy aesperarte en la Plaza Santa Ana. c) Voy allamar aJuan alas tres.
d) Ania va allegar aMadrid. e) El viaje va atardar mucho. f) Voy acomprar este libro. g) Voy a tener un
nuevo piso. 4. a) me parece, b) le gusta, c) les gustan, d) os gusta, e) te parecen.
www.WydawnictwoLingo.pl

39

5. En taxi

En taxi

Uf...por fin un taxi. Buenos das.


Buenos das. Adnde vamos?
A Plaza Santa Ana.
Vale. Es su primera visita a Madrid?
S. Estoy de vacaciones en Espaa.
Entonces, me permite contarle un poco de la ciudad?
S por supuesto. Eso quera pedirle.
Bien. Ahora estamos yendo por la calle Castellana, este
edificio grande de enfrente es El Prado y aqu el museo
Reina Sofia.
Ania:
Bonito.
Taxista: Aparte de los museos aqu tambin puede encontrar
muchas tiendas con recuerdos.
Ania: Y restaurantes?
Taxista: No, en esta calle no va a encontrar restaurantes ...y tampo
co bares.
Ania:
De acuerdo.
Taxista: Ah! Qu atasco veo por delante! Le llevo por otra calle
que tambin es interesante.
Ania:
Me parece bien Y cul es su sitio preferido de Madrid?
Taxista: Pues, me gusta mucho el parque del Buen Retiro, pero
tambin El Palacio Real con sus jardines.
Ania:
Interesante.
Taxista: Bueno, y ya estamos.
Ania:
Cunto es?
Taxista: 10 euros...Gracias. Hasta luego.
Ania:
Gracias. Hasta luego.
Ania:
Taxista:
Ania:
Taxista:
Ania:
Taxista:
Ania:
Taxista:

10

Sownictwo

11

por fin wreszcie


la ciudad miasto
la capital stolica
la primera visitaa
pierwsza wizyta

40

me permite contarle un poco


de... pozwoli mi pani/
pan opowiedzie troch
o...
la calle ulica

Leccin 5

aparte oprcz
el recuerdo pamitka
el edificio budynek
grande duy
enfrente przed nami
el restaurante restauracja
el bar bar
llevar zawie, zaprowadzi

pedir prosi
atasco korek uliczny
el sitio preferido ulubione
miejsce
el parque park
el jardn ogrd
Cunto es? Ile si naley?

Tumaczenie

W takswce. A: Uf... Wreszcie jaka takswka. T: Dzie dobry, dokd jedziemy?


A: Na Plaza Santa Ana. T: Dobrze, to pani pierwsza wizyta wMadrycie? A: Tak,
spdzam wakacje wHiszpanii. T: Awic pozwoli pani, e opowiem troch otym
miecie? A: Oczywicie, oto chciaam pani poprosi. T: Dobrze. Teraz jedziemy
ulic Castella, ten duy budynek naprzeciwko to El Prado, a tutaj to muzeum
La Reina Sofia. A: adne. T: Oprcz muzew, moe pani rwnie znale tutaj
wiele sklepw zpamitkami. A: Arestauracje? T: Nie, na tej ulicy nie znajdzie pani
restauracji... ani barw. A: Dobrze. T: Ach, co za korek przed nami. Zawioz pani
inn ulic, ktra te jest interesujca. A: Dobrze. Ajakie jest pani ulubione miejsce
w Madrycie? T: Wic lubi park El Buen Retiro i Paac Krlewski z ogrodami.
A: Interesujce. T: No c, ju jestemy. A: Ile si naley? T: 10 euro. Dzikuj,
do zobaczenia. A: Dzikuj, do zobaczenia.

Wicej swek izwrotw

No tengo cambio nie mam jak wyda/nie mam drobnych


Se puede pagar con tarjeta? Mona paci kart?
slo en efectivo gotwk
Est lejos el parque...? Czy park jest daleko?
Me puede dejar aqu? Mog tutaj wysi?
Cunto cuesta el viaje a...? Ile kosztuje przejazd do...?
Cmo llegar a...? Jak doj do...?
Se puede parar aqu? Moe si pani/pan tutaj zatrzyma?
en la esquina de la calle... na rogu ulicy...
en otro lado de la calle po drugiej stronie ulicy
Dnde quiere usted pararse? Gdzie si chce pani/pan zatrzyma?
ah pregunte por la calle... tam prosz si zapyta oulic...
est prohibido pararse aqu nie wolno si tutaj zatrzymywa
www.WydawnictwoLingo.pl

41

En taxi

Jak to dziaa?
n Tworzenie rodzaju eskiego iliczby mnogiej przymiotnikw
W jzyku hiszpaskim przymiotnik zgadza si wliczbie irodzaju zrzeczownikiem,
ktremu towarzyszy:
Przymiotniki zakoczone na -o wrodzaju eskim otrzymuj kocwk -a.

simptico

simptica

Przymiotniki zakoczone na -or, -n, -on, -s, -n te otrzymuj kocwk -a,


ale wformie eskiej nie stawiamy ju akcentu.

alemn

alemana

Przymiotniki zakoczone na spgoski (oprcz -r -n) oraz na samogoski -a, -e,


-, - nie ulegaj zmianie.

un hombre feliz
un chico maroqu

una mujer feliz


una chica maroqu

liczb mnog tworzymy za pomoc kocwki -s lub wprzypadku przymiotnikw


zakoczonych na spgosk lub samogosk akcentowan -es.

simpticos
maroques

n Uycie tambin i tampoco


Tambin itampoco oznacza wjzyku polskim rwnie, te. Tambin uywamy wzdaniach twierdzcych, atampoco przy przeczeniach.

Le llevo por otra calle que tambin es interesante.


(Zawioz pani inn ulic, ktra te jest interesujca.)
No, en esta calle no va a encontrar restaurantes... y tampoco bares.
(Nie, na tej ulicy nie znajdzie pani restauracji... ani te
barw.)
42

Leccin 5

n Przyimek de
Przyimka de uywamy, gdy mwimy o:
pochodzeniu, narodowoci

Soy de Madrid.
La taza es de China.

przynalenoci

El libro es de Juan.

dystansie

De aqu a la tienda son cinco kilmentros.

okresie

De ocho a cinco estoy en la oficina.

gdy podajemy, zczego jest dany przedmiot

El edificio es de cristal.

n Czasowniki nietypowe pedir, reir, servir itd.


Czasowniki z obocznoci e:i odmieniamy w nastpujcy sposb:

pedimos
pido
peds
pides
piden
pide

Odmiana czasownikw nietypowych patrz: tabela na kocu ksiki.


wiczenia
1. Uzgodnij liczb irodzaj przymiotnika zrzeczownikiem.
a,amable, chicos

c.feliz, estudiantes

b. espaol, chica

d.marroqu, profesores

www.WydawnictwoLingo.pl

43

En taxi
e.grande, edificios

g.belga, oficinas

f.alemn, chicas

h.mujer, alto

2. Uzupenij zdania wmiejscach, gdzie jest to konieczne.


a.Juan es ......... Madrid.
b.Este edificio es ......... cristal.
c.Soy ............ Polonia.
d.Luisa es.......... espaola.
e............ mi casa ala tienda es un km.
f.Trabajo ....... las ocho ........ a las cuatro.
g.Vivo............. en Varsovia.
3. Uzupenij zdania uywajc: tambin itampoco.
a.No tengo dinero. Yo 
b.He comprado el libro. Yo 
c.No quiero ir ala fiesta. Yo 
d.No me gusta esta cancin. Ami 
e.Me voy de vacaciones. Yo 
f.No puedo ir acasa de Juan. Yo 
g.Me voy de aqu. Yo 

44

Leccin 5
4. Odmie czasownik wodpowiedniej osobie.
a.La llave ..... para abrir las puertas. (servir).
b.Juan me ...... el favor. (pedir).
c.Ania ............... mucho. (reirse).
d.Carlos nunca les ........... la ayuda. (pedir).
e.Esta informacin no ............. para nada.

Zwiedzanie Madrytu

Madryt jest jednym z miast najchtniej odwiedzanych przez turystw.


Ley w samym centrum Pwyspu Iberyjskiego, na terenie pustynnym
i daleko od morza. Jednak szczeglnie w okresie letnim przyciga
wielu amatorw hiszpaskiej kultury. Odwiedzajc stolic, oprcz ju
wczeniej wspomnianych muzew, trzeba koniecznie zwiedzi Paac
Krlewski, Paac Senatu, Paac Kongresowy, katedr A lmudena, koci
San Pedro el Real i San Isidoro el Real. Obok zabytkw naley te
wspomnie synny stadion Santiago Bernabu, gdzie rozgrywa swoje
mecze Real Madrid, oraz Vincente Caldern stadion Atltico. Na placu
Ventas znajduje si najwiksza wHiszpanii arena Las Ventas, na ktrej
odbywaj si walki bykw.

Klucz do wicze
1.a) amables, b) espaola, c) felices, d) maroqu, e) grandes, f) alemanas, g) belgas, h) alta. 2. a) de,
b) de, c) de, d) e) de, f) de, , g) . 3. a) tampoco, b) tambin, c) tampoco, d) tampoco, e) tambin,
f) tampoco, g) tambin. 4. a) sirve, b) pide, c) se re, d) pide, e) sirve.
www.WydawnictwoLingo.pl

45

6. Sprawd si!

Sprawd si

12

1. R
 ozumienie ze suchu Po wysuchaniu dialogw zdecyduj, ktre zdania
s prawdziwe (V - verdadero), a ktre nie (F - Falso).
Dialogo 1
1. Ania y Juan viajan juntos.
2. Ania tiene el avin el viernes por la tarde.
3. Juan se va maana por la tarde .
Dialogo 2
1. En el hotel no tienen habitaciones libres.
2. Ania reserva una habitacin doble.
3. Ania reserva una habitacin simple con el cuarto de bao .
Dialogo 3
1. Ania y Juan quedan a las seis.
2. Ania y Juan quedan a las cinco en la plaza Santa Ana.
3. Ania y Juan quedan a las cinco en la plaza Santa Mara .
2. Test Wybierz waciw odpowied.
1. ............ dnde eres?
a. de
b. en
c. a
d.
2. Juan ............ en Malaga?
a. vivo
b. vive
c. vives
d. viven
3. Las llaves ............ en la mesa?
a. es
b. son
c. estn
d. est
4. ............ viene a la fiesta de Juan.
a. ningn
b. nunca
c. nadie
d. nada

46

Leccin 6
3. Krzyowka.

1
2
3
4
5
6
1. Soy ...........de Filologa.
2. Qu hora...?
3. ............... vas a Polonia?
4. ........vas?
5. Juan es .....Vive en Madrid.
6. ............la maleta, por favor.

Klucz do wicze

1. Rozumienie ze suchu. Dialog 1, 2, Dialog 2, 3, Dialog 3, 2, 2. Test 1, a, 2, b, 3, b, 4, c, 3.


Krzywka. haso: Espaa (estudiante, es, por gue, adonde, espaol, abra)

www.WydawnictwoLingo.pl

47

7. Vamos al Rastro!

Vamos al Rastro!

Hola Ana!, qu tal?


Hola Juan, muy bien, gracias! Qu planes tenemos para hoy?
Pues, quiero llevarte al Rastro.
No lo conozco. Qu es?
Es un tipo de mercado que organizan cada domingo en Madrid.
Perfecto!, vamos de compras!
S, compramos algunos regalos para tus amigos de Polonia. All
puedes encontrar de todo: pendientes, camisetas, bolsos, abanicos.
Ania: Y no es caro all?
Juan: No, en el Rastro todo es muy barato... adems siempre puedes
regatear.
Ania: De acuerdo. Y cmo vamos al Rastro en metro o en cercanas?
Juan: No, vamos apie porque est muy cerca. Empieza en la calle Tirso
de Molina que est al lado. Pasamos al otro lado de esta calle,
cogemos la primera ala izquierda y ya estamos.
Ania: Muy bien, y luego vamos al restaurante para comer algo, no?
Juan: Exacto, despus del Rastro nos encontramos por Huertas con una
amiga ma, Laura, y comemos algo juntos.
Ania: Vale.
Transente: Oiga, perdn Sabe si hay una farmacia por aqu cerca?
Ania: Pues...
Juan: S, hay una muy cerca de aqu. Tiene que ir todo recto hasta el
cruce, luego tiene que girar a la derecha y all a la izquierda,
enfrente de la parada del autobs, tiene la farmacia.
Transente: Muchas gracias, muy amable.
Juan: De nada.
Juan;
Ania:
Juan:
Ania:
Juan:
Ania:
Juan:

13

Sownictwo

14

organizar organizowa
tipo rodzaj
cada kady
el mercado targowisko
saber wiedzie, zna
el regalo prezent
el pendiente kolczyk
48

la camiseta podkoszulka
el abanico wachlarz
all tam
a la izquierda po lewej
a la derecha po prawej
al lado obok
enfrente naprzeciwko

Leccin 7

ir de compras idziemy
na zakupy
caro drogo, drogi
barato tanio, tanie
regatear targowa si
las cercanas (RENFE) kolej
podmiejska
est cerca jest blisko
coger la calle skrca wulic
pasar przej
Oiga, perdn Przepraszam
pani/pana...
encontrarse con spotka si

por aqu tutaj wpobliu


haber znajdowa si
el restaurante restauracja
la farmacia apteka
tener que musie
girar skrca
comer je
el cruce skrzyowanie
todo recto cay czas prosto
hasta do
la parada de autobs przysta
nek autobusowy

Tumaczenie

Idziemy na Rastro! J: Cze Aniu, jak si masz? A: Cze Juan, bardzo dobrze,
dzikuj. Jakie plany mamy na dzisiaj? J: Awic chc ci zabra na Rastro. A: Nie
znam tego. Co to jest? J: To jest rodzaj targowiska, ktre organizuj wMadrycie
wkad niedziel. A: Doskonale, idziemy na zakupy! J: Tak, kupimy jakie prezenty
dla twoich znajomych zPolski. Tam moesz znale wszystko: kolczyki, koszulki,
torebki, wachlarze... A: I nie jest tam drogo? J: Nie, na Rastro wszystko jest bardzo
tanie... oprcz tego zawsze moesz si targowa. A: Zgoda. Jak jedziemy na Rastro,
metrem czy kolejk podmiejsk? J: Nie, idziemy na piechot, poniewa jest bardzo
blisko. Zaczyna si na ulicy Tirso de Molina, ktra jest obok. Przechodzimy
na drug stron ulicy, skrcamy wpierwsz na lewo ijestemy na miejscu. A: Dobrze.
Apotem idziemy co zje do restauracji, nie? J: Dokadnie, po Rastro spotykamy si
w dzielnicy Huertas z moj koleank, Laur i idziemy co zje razem. A: Dobrze.
T: Przepraszam, wie pan czy jest tu jaka apteka wpobliu? A: Awic... J: Tak, jest
jedna blisko std. Musi pan i prosto a do skrzyowania, potem musi pani skrci
w prawo i tam po lewej, naprzeciwko przystanku autobusowego ma pan aptek.
T: Bardzo dzikuj, bardzo pan miy. J: Nie ma za co.

Wicej swek izwrotw

al fondo wgbi
en medio de na rodku
al principio na pocztku
detrs de za czym
delante przed
www.WydawnictwoLingo.pl

49

Vamos al Rastro!

al final na kocu
lejos daleko
entre midzy
Dnde est...? Gdzie jest...?
el barrio dzielnica
el supermercado supermarket
el correo poczta
el cine kino
el ayuntamiento ratusz
el palacio paac
la informacin turstica punkt informacji turystycznej
el banco bank
la polica policja

Jak to dziaa?
n Czasownik ir iprzyimki en, de ia
Czasownik ir czy si zprzyimkiem en, gdy podajemy rodek lokomocji:

Ir en tren(jecha pocigiem)
Ir en coche(jecha samochodem)
Ir en metro(jecha metrem)
Wyjtek:
Ir a pie.(Idziemy na piechot.)

Czasownik ir czy si zprzyimkiem de, gdy wyraamy cel:

Ir de compras(i na zakupy)
Ir de vacaciones(i na wakacje)

Czasownik ir czy si zprzyimkiem a,gdy podajemy kierunek.

Voy al cine.(Id do kina.)


Vamos al restaurante.(Idziemy do restauracji.)

50

Leccin 7

n Konstrukcja tener + que


Konstrukcji tener + que uywamy do okrelenia koniecznoci. Czasownik
tener jest odmieniany przez osoby, abezokolicznik wyraa czynno.

Tiene que ir todo recto(Musi pani i cay czas prosto.)

n Czasownik haber
Czasownik haber, ktry oznacza w jzyku polskim by, znajdowa si
(podobnie jak czasownik estar), ma tylko jedn form dla czasu teraniejszego hay. Haber uywamy, jeeli mwimy oosobie lub przedmiocie nieznanym
lub bliej nieokrelonym.

En la calle hay mucha gente.(Na ulicy jest duo ludzi.)


Pedro est en la calle.(W przeciwiestwie do haber, estar uywamy, gdy
mwimy o okrelonej osobie lub przedmiocie.)
(Pedro jest na ulicy.)
Haberuywamy rwnie, gdy pytamy oilo:

Cuntos libros hay en la mesa?(Ile ksiek jest na stole?)

n Czasowniki nietypowe conocer, traducir, merecer itd.


Istnieje grupa czasownikw czciowo nieregularnych, u ktrych wystpuje
podczas odmiany oboczno c:cz. Oboczno wystpuje tylko w 1 lp.

conozco
conoces
conoce
conocemos
conocis
conocen

www.WydawnictwoLingo.pl

51

Vamos al Rastro!

wiczenia
1. U wypowiedzi wkolejnoci.
a.s, est por aqu cerca
b.muy amable
c. tiene que girar ala izquierda
d.hay un supermercado por aqu cerca
e.oiga, perdn
f.y al lado de la farmacia est el supermercado
g.muchas gracias

2. Uzupenij zdania odpowiednim czasownikiem.


a...........................un correo por aqu cerca?
b.En la calle .............................. mucho coches.
c.Pablo .............................. en el parque con Alicia.
d.El libro .............................. encima de la mesa.
e.Dnde ............................... mi camiseta roja?
f.El gato .............................. en el jardn.

52

Leccin 7
3. Uyj odpowiednich przyimkw.
a.Vamos ........................... pie al estadio.
b.La semana que viene vamos ........................... vacaciones.
c.Vamos ........................... tren al campo.
d.Vamos ........................... coche acasa de mi abuela.
e.Vamos ........................... avin aRusia.

Rastro

El Rastro, to nazwa targowiska organizowanego na wolnym powietrzu wzabytkowej czci Madrytu. Oznacza ona wjzyku hiszpaskim lad, pochodzi od plam
krwi pozostawionych na chodniku. Przed wielu laty na jednej zulic, gdzie dzi
jest el Rastro, Ribera de Curtidores, znajdoway si garbarnie, ktre zaopatryway si wtowar wpobliskiej rzeni wokolicach rzeki Manzanares. Podczas
transportu skry zwierzt byy wleczone po ulicy, pozostawiajc na niej lady
krwi. Wedug innej legendy bya to krew skazacw, zabijanych na oczach gapiw na pobliskim placu.

Klucz do wicze
1. e),d),a), c), f), g), b). Cz .2. a) hay, b) hay, c) est, d) est, e) est, f) est. Cz. 3. a) a, b) de, c) en,
d) en, e) en.
www.WydawnictwoLingo.pl

53

8. Qu rico!

Qu rico!

Juan: Hola Laura, qu tal? Te presento a mi amiga polaca, Ania.


Laura: Hola Ania, soy Laura.
Ania: Hola Laura, encantada de conocerte.
Juan: Bueno, vamos a comer? Tengo mucha hambre.
Laura: S, vamos, el restaurante est aqu, se llama El Toro.

15

Lo conoces Juan?

Juan: No s, no me suena. Qu precios tienen?


Laura: Bueno...una paella para cuarto personas cuesta treinta y cinco

euros.

Juan: Qu bien!


Laura: Ya estamos.
CAMARERO: Buenos das,
Laura: Buenos das, una mesa para tres personas por favor.
CAMARERO: Pasen...Qu quieren tomar?
Laura: Para mi el men del da y agua sin gas. Y t Ania, qu tomas?
Ania: A ver...de primero el gazpacho, de segundo el bacalao y de

postre tarta de chocolate.

CAMARERO: Y de beber?
Ania: Lo mismo, agua sin gas.
CAMARERO: Y para Usted?
Juan: De primero quiero la ensalada, de segundo el filete de ternera

con patatas fritas y de postre las natillas. A...y una cerveza.

CAMARERO: Se los traigo en seguida.


Laura: Ania, te gusta la cocina espaola?
Ania: S, mucho. Mis platos preferidos son el gazpacho y la paella.

Me gustan tambin los mariscos.

Laura: Ah, s?, que bien.


CAMARERO: Buen provecho.
Juan: Gracias.
Ania: Ah...!Qu rico!

Sownictwo

16

tener hambre by godnym


el toro byk
sonar brzmie, przypomina
54

la paella danie zryu, warzyw,


owocw morza ikurczaka
la persona osoba

Leccin 8

la mesa stolik, st
tomar je, bra
el men del da menu dnia
el agua woda
sin gas niegazowana
de primero na pierwsze
el gazpacho chodnik andalu
zyjski
el segundo drugie
el bacalao dorsz
el postre deser
la tarta de chocolate ciasto
czekoladowe
beber pi, do picia
lo mismo to samo

la ensalada saatka
el filete filet
de ternera zwoowiny
las patatas fritas frytki
las natillas rodzaj budyniu
la cerveza piwo
traer przynosi
en seguida ju, zaraz
la cocina kuchnia
el plato preferido ulubione
danie
los mariscos owoce morza
buen provecho smacznego
Qu rico! Jakie pyszne!

Tumaczenie
Jakie pyszne! J:Cze Laura, jak si masz? Przedstawiam ci moj koleank zPolski
Ani. L:Cze Aniu, jestem Laura. A:Cze Laura, mio mi ci pozna. J:Dobra,
idziemy je? Jestem bardzo godny. L:Tak, idziemy, restauracja jest tutaj, nazywa
si El Toro. Znasz j Juan? J:Nie wiem, nic mi to nie mwi. Jakie maj ceny? L:No
c... porcja paelli na cztery osoby kosztuje trzydzieci pi euro. J:Super! L:Jestemy
na miejscu. C:Dzie dobry. L:Dzie dobry, prosimy stolik na trzy osoby. C:Prosz za
mn... Czego sobie pastwo ycz? L:Dla mnie menu dnia iwoda niegazowana. Aty
Aniu co zamawiasz? A:C... na pierwsze danie gazpacho, na drugie dorsz ina deser
ciasto czekoladowe. C:Ido picia? A:To samo, woda niegazowana. C:Adla pana? J:Na
pierwsze chc saatk, na drugie filet zwoowiny zfrytkami ina deser budy. Ach...
i jedno piwo. C: Zaraz pastwu przynios. L: Aniu, lubisz kuchni hiszpask?
A:Tak, bardzo. Moje ulubione danie to gazpacho i paella. Lubi te owoce morza.
L:Ach tak, dobrze. C:Smacznego. J:Dzikujemy. A:Ach... Jakie pyszne!

Wicej swek i zwrotw

Puedo pedir la cuenta? Mog prosi rachunek?


Tienen una mesa libre? Czy maj pastwo wolne stoliki?
el pescado ryba
el atn tuczyk
el salmn oso
www.WydawnictwoLingo.pl

55

Qu rico!

la trucha pstrg
la carne miso
el cerdo wieprzowina
el pollo kurczak
el cordero jagnicina
la bebida napj
el zumo sok
el t herbata

el caf kawa
el vino wino
la verdura warzywa
el tomate pomidor
las judas verdes fasola szparagowa
el pepino ogrek
las espinacas szpinaki
la lechuga saata

Jak to dziaa?
n Dopenienie blisze idalsze
Przy zamianie dopenienia bliszego idalszego stosujemy zaimki osobowe przedstawione w poniszych tabelach. Zaimki zawsze stawiamy przed czasownikiem.
Zaimki osobowe uywane przy okrelaniu dopenienia bliszego:

me
te
lo/la

nos
os
los/las

Conozco este bar(Znam ten bar.)


Lo conozco(Znam go.)
Zaimki osobowe uywane przy okrelaniu dopenienia dalszego:

me
te
le

nos
os
les

Traigo a Usted en seguida.(Zaraz panu przynosz.)


Le traigo en seguida.(Zaraz panu przynosz.)
Invito a vosotras, chicas.(Zapraszam was dziewczyny.)
Os invito en seguida.(Zapraszam was.)
Dopenienie dalsze w jzyku hiszpaskim jest stosowane zazwyczaj podwjnie.

A m me gusta este restaurante.(Podoba mi si ta restauracja.)


56

Leccin 8
Gdy wzdaniu wystpuj dopenienie blisze idalsze, najpierw stawiamy
zaimek dopenienia dalszego.

Te compro el libro. (Kupuj ci ksik.)


Te lo compro.(Kupuj ci j.)
Gdy obok siebie wystpuj zaimki dopenienia bliszego i dalszego 3 os lp.
lub lm. le iles zmieniamy na se.

Le traigo los platos en seguida. (Zaraz panu przynosz dania.)


Se los traigo en seguida.(Zaraz je panu przynosz.)
Les digo la verdad.(Mwi wam prawd.)
Se la digo.(Mwi j wam.)

n Zdania wykrzyknikowe
Zdanie wykrzyknikowe tworzymy za pomoc partykuy que, ktr stawiamy
przed przymiotnikiem, przyswkiem czy rzeczownikiem.

Qu rico!(Ale pyszne!)
Qu bien!(Ale dobrze!)
Qu coche!(Ale samochd!)

n Odmiana czasownika saber


s
sabes
sabe

sabemos
sabis
saben

n Odmiana czasownika traer


traigo
traes
trae

www.WydawnictwoLingo.pl

traemos
trais
traen

57

Qu rico!

n Liczebniki
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

veinte
veintiuno
veintids
veintitrs
veinticuatro
veinticinco
veintisis
veintisiete
veintiocho
veitinueve

30
31
40
50
60
70
80
90
100
151

treinta
treinta y uno
cuarenta
cincuenta
sesenta
setenta
ochenta
noventa
cien
ciento cincuenta y uno

Liczebniki od 31 tworzymy za pomoc spjnika y:

Cuarenta y cinco.
Noventa y sis.

n Liczby porzdkowe
1
2
3
4
5

primero/a
segundo/a
tercero/tercera
cuarto/a
quinto/a

6 sexto/a
7 sptimo/a
8 octavo/a
9 noveno/a
10 dcimo/a

Liczebniki porzdkowe odmieniaj si przez rodzaje.

58

Leccin 8

wiczenia
1. Zamie dopenienie blisze na odpowiedni zaimek.
a.Hoy me compro el libro.

b.Maana te doy la informacin.

c.Laura nunca dice la verdad.

d.Juan hace la cena para su familia.

e.Lorena quiere viajar mucho.

f.El camarero trae la comida.

g.Ana limpia los platos.


www.WydawnictwoLingo.pl

59

Qu rico!
2. Uzupenij zdania odpowiednim zaimkiem.
a............ gusta este libro (yo).
b.Hoy ........... traigo el bolso (t).
c.Aella no ........... gusta el bacalao.
d.Juan ........... dice la noticia (ella).
e.Sus padres ........... llaman todos los dias (ellos).
f.Avosotros ........... gusta la comida espaola.
g.Juan ........... invita ala cena (ella).

3. Podaj nazwy liczebnikw po hiszpasku.


a.51 ..................................................................................................
b. 23 ...................................................................................................
c. 34 ...................................................................................................
d. 78 ...................................................................................................
e. 100...................................................................................................
f. 39 ...................................................................................................
g. 21 ...................................................................................................

60

Leccin 8
4. Wstaw odpowiedni form czasownika.
a.Lorena no ............ de esto (saber).
b.Juan ............ la comida (traer).
c.Ellos ............ ingls (saber).
d.Te ............ mis documentos (traer).
e.No ............ dnde est to bolso (saber, yo).
f. ............ tus cosas (traer, nosotros).

Kuchnia hiszpaska

Z pewnoci hiszpaska kuchnia jest rnorodna. Wrd najbardziej znanych


tradycyjnych da wymienia si gwnie paella, czyli danie z ryu, warzyw
iowocw morza, tortill, rodzaj zapiekanki zjajek iziemniakw oraz gazpacho
czyli chodnik ztartych pomidorw, ogrkw, papryki iczosnku. Jednak kady
region wyrnia si wyjtkowymi daniami. Na przykad wGalicji mona zje
pulpo ala gallega, czyli omiornic po galicyjsku. Oprcz wspomnianych da
wHiszpanii popularne s tapas przekski serwowane wspecjalnych barach.
Zazwyczaj s to nabite na wykaaczki kawaki misa lub tortilli, smaona papryka, oliwki czy te owoce morza, ktre mog by podane zlampk wina lub
piwem.

Klucz do wicze

1. a)me lo compro, b)Maana te la doy, c)laura nunca la dice, d)uan la hace para su familia, e)Lorena lo
quiere, f)el camarero la trae, g)Ana los limpia. 2. a)me, b)te, c)le, d)le, e)les, f)os, g)le. 3. a) cincuenta
y uno, b) veintitrs, c) treinta y cuatro, d) setenta y ocho, e) cien, f) treinta y nueve, g) veintiuno. 4. a)sabe,
b)trae, c)saben, d)traigo, e)s, f)traemos.
www.WydawnictwoLingo.pl

61

9. Correo electrnico

Correo electrnico

Juan: Ya estamos, aqu tienes el cibercafe. Pienso que a esta hora no

17

hay nadie.

Ania: Y cunto cuesta?


Juan: Quince minutos cuesta un euro. Pero esto depende porque una

hora cuesta tres euros.

Ania: Pero no s cuanto tiempo voy a tardar. Se puede pagar despus

de terminar?

Juan: Bueno, pide una hora y si terminas antes se lo dices a la chica

que te atiende. De todas formas pregntaselo a ella.

Ania: Entiendo... gracias, necesito llamar a casa por skype y escribir

algunos mails. Es muy importante.

Juan: S, ya les echas de menos, no?


Ania: S, claro. Adems hoy mi hermana tiene cumpleaos, y quiero

felicitarla.

Juan: Ah, s?, cuntos aos cumple?


Ania: Quince aos, es mi hermana pequea, pero es ms alta que yo.
Juan: Tienes ms hermanos?
Ania: S, tengo un hermano ms. Se llama Tomek y es el mayor. Y t,

tienes hermanos?

Juan: S, dos hermanas, Maite y Ana.


Ania: Qu edad tienen?
Juan: Maite es la menor, tiene quince aos y Ana, el viernes cumple

veintinueve aos.

Ania: Muy bien. Qu da es?


Juan: El cinco de agosto. Bueno, entra y yo te espero aqu.
Ania: Vale, no tardo mucho.
Juan: Tranquila mujer...

Sownictwo

18

el cibercafe kafejka internetowa


pensar myle
cunto cuesta ile kosztuje
esto depende to zaley...
terminar koczy
pedir prosi
antes wczeniej
62

la chica dziewczyna
atender obsugiwa
de todas formas wkadym
razie
entender rozumie
echar de menos tskni
la hermana siostra

Leccin 9

el hermano brat
los cumpleaos urodziny
felicitar zoy yczenia
Cuntos aos cumple? Ile lat
koczy?

Qu edad tienen? Wjakim


s wieku?
el mayor najstarszy
la menor najmodsza
Qu da es? Jaki to dzie?

Tumaczenie
Poczta elektroniczna. J:Jestemy na miejscu, tutaj masz kafejk internetow. Myl,
e otej porze nie bdzie nikogo. A:Iile kosztuje? J:Pitnacie minut kosztuje jedno
euro. Ale to zaley, poniewa godzina kosztuje trzy euro. A:Ale nie wiem, ile czasu
potrzebuj, mona zapaci po zakoczeniu? J: No c, zapa za godzin i jak
skoczysz wczeniej, to powiesz otym dziewczynie zobsugi. Wkadym razie si jej
oto zapytaj. A:Rozumiem... dzikuj, potrzebuj zadzwoni do domu przez skype
inapisa par maili. To bardzo wane. J:Ju za nimi tsknisz, tak? A:Tak, oczywicie.
Oprcz tego dzisiaj moja siostra ma urodziny, wic chc jej zoy yczenia. J:Ach tak,
ile lat koczy? A:Pitnacie lat, to moja malutka siostra. J:Masz wicej rodzestwa?
A:Tak, mam jeszcze jednego brata. Ma na imi Tomek ijest najstarszy. Aty masz
rodzestwo? J:tak, dwie siostry, Maite iAna, tak jak ty. A:Wjakim s wieku? J:Maite
jest najmodsza, ma pitnacie lat, Ana w pitek koczy dwadziecia dziewi lat.
A:Super, ajaki to dzie? J:Pity sierpnia. Dobra, wchod do kafejki, aja na ciebie
tutaj poczekam. A:Dobrze, nie zajmie mi to duo czasu. J:Spokojnie, dziewczyno...

Wicej swek i zwrotw

el correo electrnico adres internetowy


el ordenador komputer
no funciona nie dziaa
Puedo imprimir algo? Mog co wydrukowa?
A qu hora cierran? Oktrej pastwo zamykacie?
el ratn mysz
el teclado klawiatura
la pantalla monitor
escanear skanowa
bajar de internet ciga zinternetu
guardar en el disco duro zapisywa na twardym dysku
el portador de datos nonik danych
No tengo cambio nie mam drobnych.
Hay un ordenador libre? Jest jaki wolny komputer?
www.WydawnictwoLingo.pl

63

Correo electrnico

Jak to dziaa?
n Czasowniki nietypowe pensar, empezar, entender, itd.
Istnieje grupa czasownikw czciowo nieregularnych, w ktrych wystpuje
oboczno e-ie podczas odmiany. Do tej grupy nale midzy innymi czasowniki takie jak: pensar, empezar, entender, prefiero, cerrar itd. Oboczno nie
wystpuje w1 i2 os. lm.

pensar
pienso
piensas
piensa

pensamos
pensis
piensan

n Dni imiesice
lunes
martes
mircoles
jueves
viernes
sbado
domingo

poniedziaek
wtorek
roda
czwartek
pitek
sobota
niedziela

n Podawanie daty

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

O dat pytamy wnastpujcy sposb:

Qu da es hoy?
lub A qu da estamos hoy?

Odpowied:

Hoy es jueves, 5 de enero de 2008.


Estamos a jueves, 5 de enero de 2008.

64

stycze
luty
marzec
kwiecie
maj
czerwiec
lipiec
sierpie
wrzesie
padziernik
listopad
grudzie

Leccin 9
Przy podawaniu daty omijamy rodzajnik. Z kolei w przypadku gdy informujemy,
e danego dnia ma miejsce jakie wydarzenie, stawiamy rodzajniki.

El concierto es el jueves, el 5 de enero de 2008.


(Koncert jest w czwartek, 5 stycznia 2008.)

n Stopniowanie przymiotnikw
Przymiotniki stopniuje si opisowo wnastpujcy sposb:
stopie rwny

alto

stopie wyszy

ms alto

stopie najwyszy
el ms alto

Przymiotniki bueno, malo posiadaj wasne formy wstopniu wyszym inajwyszym:


stopie rwny

bueno
malo
grande

stopie wyszy

mejor
peor
mayor

stopie najwyszy

el mejor
el peor
el mayor

Gdy porwnujemy dwie cechy osoby lub przedmiotu, uywamy konstrukcji ms ... que:

Mi hermana es ms alta que yo. (Moja siostra jest wysza ode mnie.)
Mi hermana es la ms alta de todos. (Moja siostra jest najwy
sza ze wszystkich.)

n Uycie muy imucho


Pomimo e muy i mucho maj takie samo znaczenie (bardzo), inaczej ich uywamy:
muy okrela przyswek lub przymiotnik

muy bien
muy grande;

www.WydawnictwoLingo.pl

65

Correo electrnico
mucho okrela czasownik irzeczownik

muchos coches
Ana come mucho.

n Przyimek a
Przyimka a uywamy:
przy podawaniu godziny

a las 8 de la maana(o smej rano)

gdy mwimy odanym okresie

De ocho a cinco estoy en la oficina.(Od smej do pitej jestem


w biurze.)

gdy podajemy kierunek

Me voy a Espaa. (Jad do Hiszpanii.)

przed dopenieniem bliszym gdy dotyczy osoby

Espero a Ana. (Czekam na An.)

przed dopenieniem dalszym, gdy dotyczy osoby

A m me dan el libro. (Daj mi ksik.)

gdy podajemy dystans

De aqu a la tienda son cinco kilometros.(Od tego miejsca


do sklepu jest pi kilometrw.)

przy konkretnych wyraeniach takich jak na przykad:

a la izquierda(po lewej)
al lado(obok)

66

Leccin 9

wiczenia
1. Uzupenij zdania.
a.De mi casa ........ la tienda son dos km.

1) de, 2) a, 3) por, 4) y.

b........... mi me gusta la comida espaola.


1) a, 2) de, 3) en, 4) para.
c........ las ocho me voy al cine.

1) de, 2) a, 3) en, 4)

d.El ao que viene me voy ...... Francia.


1) en, 2) a, 3) por, 4) de.
e.La farmacia est ..... derecha.

1) por, 2) para, 3) de, 4) a.

f.Juan espera ........Ania.


1) en, 2) por, 3) a, 4) de.

2. Wpisz odpowiednie sowo.


a.Tengo ................. hambre.
b.Juan viaja .............
c.La comida es ..........buena.
d.El tigre corre ............rpido.
e.En la calle hay ...........coches.

www.WydawnictwoLingo.pl

67

Correo electrnico
f.Tenemos .............trabajo.
g.Juan es ..............simpatico.

3. Przetumacz.
a.Jutro jest 5 kwietnia.

b.Ktrego dzisiaj mamy?

c.Urodziny Juana s 3 stycznia.

d.Lorena zaczyna studia 1 padziernika.

e.Wpitek jest 1 lutego.

f.Moja siostka przyjedza 5 grudnia.


68

Leccin 9
4. Uzupenij kolumny.
a.bueno .............. ...........................
b................ ms alto.................
c.malo ................. .........................
d.grande ............. ........................
e.bonito ................. ......................
f............... ................el ms simptico.

Urodziny

W Hiszpanii, podobnie jak w innych krajach, bardzo hucznie obchodzi si


urodziny, ale za to imieniny nie s okazj do witowania. Nie obchodzi si
rwnie Dnia Dziadka, Babci, Kobiet czy Dziecka. Tylko wniektrych domach
najmodsi dostaj prezenty 6 grudnia, na Mikoajki. Prezenty rozdawane s
w wito Trzech Krli.

Klucz do wicze

1. a) 2, b) 1, c) 2, d) 2, e) 4, f) 3. 2. a) mucha, b) mucho, c) muy, d) muy, e) muchos, f) mucho, g)


muy. 3. a) Maana es el 5 de abril. b) Que da es hoy? c) El cumpleaos de Juan es el 3 de enero. d)
Lorena empieza los estudios el 1 de octubre. e) El viernes es el 1 de febrero, f) Mi hermana llega el 5 de
diciembre. 4. a) mejor, el mejor, b) alto, el ms alto, c) pero, el peor, d) mayor, el mayor, e) ms bonito,
el ms bonito, f) simptico, ms simptico.
www.WydawnictwoLingo.pl

69

10. Vamos de compras!

Vamos de compras!

Juan: B
 ueno, qu quieres comprar?
Ania: Ya lo he pensado y necesito algunos jerseys, camisetas y

19

sobre todo zapatos porque estos son los nicos que tengo.

Juan: Entiendo, yo tambin siempre olvido algo. Entonces pienso que

mejor empezar por la Gran Va, ah hay un montn de tiendas


de ropa. Tienes suerte porque estamos en la temporada de
rebajas.
Ania: Bien, espero encontrar algo interesante.
Juan: A ver, entramos aqui?
Ania: S, en el escaparate he visto unos zapatos muy bonitos.
DependientA: Buenos das, Qu desea?
Ania: En el escaparate he visto unos zapatos muy bonitos. Estos
negros, de tacn...
DependientA: Qu talla tiene?
Ania: el 37.
Dependiente: Voy al almacn para mirar si tenemos su talla.
Ania: Gracias. Juan qu te parece este jersey verde?
Juan: Bonito, por qu no te lo pruebas?
Ania: Vale, me lo pruebo. Ya viene el dependiente con mis zapatos.
Juan: Aqu estn los probadores.
Ania: S, ya voy...
Juan: ...Y cmo te quedan los zapatos?
Ania: Los zapatos me quedan bien, me los llevo, pero el jersey es
un poco estrecho. Parece que he engordado aqu en Espaa
y ahora no quepo en nada.
Juan: Qu dices?, ests guapsima en este jersey y no ests gorda.
Ania: No s, no me siento muy cmoda en l.
Dependiente: Y qu tal?
Ania: Me llevo slo estos zapatos, son muy bonitos. Puedo pagar
con tarjeta?
Dependiente: Lo siento, no se admiten tarjetas de crdito en nuestra
tienda.
Ania: No pasa nada, pago con efectivo. Hay un cajero por aqu
cerca?

70

Leccin 10
20

Sownictwo

el jersey sweter
los zapatos buty
la camiseta koszulka
nico jedyne
olvidar zapomnie
empezar zacz
un montnmnstwo
la tienda de ropa sklep
zubraniami
la suerte szczcie
la temporada okres, sezon
la rebaja obnika cen
el escaparate wystawa
negro czarne
de tacones zobcasami
Qu talla tiene? Jaki ma
pani/pan rozmiar?
el almacn magazyn

verde zielony
probar przymierzy
la dependienta sprzedawczyni
el probador przymierzalnia
Cmo te queda...? Jak pasu
je...?
me los llevo bior je
estrecho za may
engordar przyty
caber mieci si
gordo gruby
sentirse czu si
cmodo wygodny, wygodnie
lo siento przykro mi
no se admiten tarjetas de crdito nie przyjmujemy
kart kredytowych
el cajero bankomat

Tumaczenie

Idziemy na zakupy! J: Dobra, co chcesz kupi? A: Ju to przemylaam


ipotrzebuj jakich swetrw, koszulek i przede wszystkim butw, poniewa to s
jedyne buty jakie przywiozam do Hiszpanii. J: Rozumiem, ja te zawsze czego
zapomn. Awic myl, e lepiej zacz od ulicy Gran Via, tam jest mnstwo
sklepw z ubraniami. Masz szczcie, bo mamy teraz okres wyprzeday.
A: Dobrze, mam nadziej znale co ciekawego. J: No, wchodzimy tutaj?
A: Tak, na wystawie s bardzo adne buty. D: Dzie dobry, wczym mog pomc?
A: Widziaam bardzo adne buty na wystawie. Takie czarne, na obcasie...D: Jaki
rozmiar ma pani? A: 37. D: Id do magazynu zobaczy, czy mamy pani rozmiar.
A: Dzikuj. Juan co mylisz otym zielonym swetrze? J: adny, dlaczego go
nie przymierzysz? A: Dobrze, przymierz go. Ju idzie sprzedawczyni zmoimi
butami. J: Tu masz przymierzalnie. A: Tak, ju id... J: Ijak, pasuj ci buty?
A: Buty pasuj, bior je, ale sweter jest troch za may. Wyglda na to, e
przytyam tutaj wHiszpanii iteraz wnic si nie mieszcz. J: Co ty mwisz,
wygldasz licznie w tym swetrze i nie jeste gruba! A: Nie wiem, nie czuj
si w nim wygodnie. D: I jak? A: Bior tylko te buty, s bardzo adne. Mog
zapaci kart? D: Przykro mi, nie mona paci kart wnaszym sklepie. A: Nic
nie szkodzi, zapac gotwk. Jest tutaj wpobliu jaki bankomat?

www.WydawnictwoLingo.pl

71

Vamos de compras!

Wicej swek i zwrotw

de seda zjedwabiu
de algodn zbaweny
de piel ze skry
liso gaski
de lana zweny
a rayas wpaski
estampada ze wzorki
ancho szerokie
los vaqueros dinsy
la falda spdnica
el vestido sukienka
la chaqueta kurtka
la bufanda szalik
el gorro czapka
los calcetines skarpetki
De qu color? Jakiego koloru?
demasiado grande/pequeo za due/za mae

Jak to dziaa?
n Przyimek en
Przyimka en uywamy:
przy okrelaniu czasu (rok, miesic, pora roku, epoka)

En el siglo XXI , en 2008, en julio, en verano voy a Espaa;


(w XXI wieku, w 2008, w lecie jad do Hiszpanii.)

przy okrelaniu miejsca

Estoy en casa. (Jestem w domu.)

gdy mwimy ookresie, wktrym trwa dana czynno

Lo hago en minutos. (Zrobi to w pi minut.)

gdy mwimy oubraniu

Estoy en zapatillas. (Jestem w kapciach.)

72

Leccin 10

n Czas przeszy preterito perfecto


Odmiana

hablar
he hablado
has hablado
ha hablado

hemos hablado
habis hablado
han hablado

Czas preterito perfecto, ktry tworzymy za pomoc czasownika posikowego


haber i imiesowu biernego (participio), wyraa czynnoci przesze w przedziale czasowym, ktry jeszcze nie upyn (ten tydzie, ten rok).Tego czasu
uywamy rwnie do wyraenia czynnoci przeszej, ktrej skutki s aktualne
wmomencie mwienia, oraz gdy dana czynno nigdy si nie wydarzya.

He visto unos zapatos muy bonitos en el escaparate.


(Wanie widziaam liczne buty na wystawie.)
Estoy cansado porque no he podido dormir durante toda la noche.
(Jestem zmczony, poniewa nie mogem spa ca noc.)
Has estado alguna vez en Japon?(Czy byes kiedy wJaponii?)

n Tworzenie participio
W przypadku czasownikw zakoczonych na -ar zamieniamy kocwk
na -ado, iczasownikow zkocwk -er, -ir zamieniamy na -ido.

hablar
tener
vivir

hablado
tenido
vivido

Imiesw niektrych czasownikw jest nieregularny:

escribir
decir
ver

www.WydawnictwoLingo.pl

escrito(pisa)
dicho(mwi)
visto(widzie)

73

Vamos de compras!
Czas preterito perfecto zazwyczaj czy si znastpujcymi okreleniami czasu:
todava, ya, an:

Todava no ha llegado acasa.(Jeszcze nie dojecha do domu.)


Ya lo he pensado.(Ju otym pomylaam.)
No ha salido an.(Jeszcze nie wyszed.)

n Czasownik nieregularny caber


quepo
cabes
cabe

cabemos
cabis
caben

n T worzenie stopnia najwyszego absolutnego


poprzez kocwk -simo
Stopie najwyszy absolutny to forma, ktra oznacza due natenie danej
cechy. Do tematu przymiotnika dodajemy kocwk -simo. Naley pamita,
e przymiotnik musi zgadza si wliczbie irodzaju zrzeczownikiem.

el chico guapo
la falda cara

el chico guapsimo
la falta carsima

Niektre przymiotniki nie tworz formy poprzez kocwk -simo. Wtakim przypadku tworzymy form opisowo.

los zapatos bonitos

los zapatos muy bonitos

n Kolory colores
blanco
amarillo
naranja
verde
rojo
rosa
74

biay
ty
pomaraczowy
zielony
czerwony
rowy

marrn
azul
gris
negro
claro
oscuro

brzowy
niebieski
szary
czarny
jasny
ciemny

Leccin 10

wiczenia
1. Uzupenij zdania.
a.Esta camiseta es ...................

1) de seda, 2) gordo 3) liso 3) ancho.


b.Lorena ha comprado .....................muy bonito.

1) un jersey, 2) estampada, 3) una falda, 4) cmodo


c.Me quedan bien estos ..................

1) la chaqueta, 2) la falda, 3) los zapatos, 4) rayas


d.Esta falda es demasiado ............. no quepo en ella.

1) gorda, 2) estrecha, 3) ancha, 4) arayas


e.Este gorro es ..................

1) amarilla, 2) de seda, 3) ancha, 4) de lana


2. Utwrz stopie najwyszy absolutny od nastpujcych przymiotnikw.
a.guapo 
b.grande
c.largo 
d.alto 
e.bonito 
f.caro 
www.WydawnictwoLingo.pl

75

Vamos de compras!
3. Odmie czasowniki wczasie przeszym.
a....................... un coche (comprar ellos).
b.........................el hotel (reservar, yo).
c.Todava no .............. en Espaa (estar, t).
d.Ya ...............a Madrid (llegar, vosotros).
e.Este mes ................una carta (escribir, ellos).
f.No .......................a nadie (ver, yo).
g.Nunca ......................en Francia (vivir, ella).

76

Leccin 10

Pienidze

W jzyku hiszpaskim istnieje wiele kolokwialnych okrele pienidza.


Wrd najbardziej znanych mona wymieni pasta, plata, pelas czy duro.
Dwa ostanie wyraenia wi si z dawn monet hiszpask, peset, do
ktrej Hiszpanie s nadal przywizani. Najbardziej popularne zwroty zwizane
z pienidzmi to: pobre como una rata (biedny jak mysz), echar la casa por la
ventana (ponie due koszty).

Klucz do wicze
1. a) 1), b) 1), c) 3), d) 2), e) 4), 2. a) guapisimo, b) grandisimo, c) larguisimo d) altisimo, e) muy
bonito, f) carisimo, 3. a) han comprado, b) he reservado, c) has estado, d) habeis llegado, e) han
escrito, f) he visto, g) ha vivido.
www.WydawnictwoLingo.pl

77

11. El cine

El cine

Laura: A ver, qu hacemos?


Juan: Qu os parece el cine?
Ania: H
 e ledo esta maana que hoy en Caldern empieza la sema

21

na del cine francs. Os gustan las peliculas francesas?


Laura: Bueno, no conozco mucho el cine francs, por eso podemos
ver qu es. El cine Caldern est aqu al lado.
Juan: S, es buena idea. Y qu tipo de pelcula nos interesa?,
policaca, comedia, o de suspense?
Ania: No s, podemos ver una comedia.
Laura: Para m una comedia est bien.
Juan: Para m tambin est bien. Bueno, vosotras quedaos aqu, yo
me voy a por los billetes.
Laura: Vale, toma el dinero y nosotras te esperamos aqu.
Juan: De acuerdo. Vuelvo en seguida.
Laura: Veo que te gustan las pelculas francesas.
Ania: S, son buenas y a ti qu cine te gusta?
Laura: No voy mucho al cine... prefiero el teatro. Una vez por
semana voy con una amiga ma a ver un espectculo.
Ania: Juan me ha dicho que vas a una escuela de baile.
Laura: S, me he inscrito en una escuela de baile y tengo clases dos
veces por semana.
Ania: Y qu tipo de baile es?
Laura: Salsa y merengue.
Ania: Me gusta mucho la salsa.
Laura: Perfecto, algn da vamos juntas a la escuela y eliges las
clases.
Ania: Con mucho gusto.
Laura: Muy bien.
Ania: Mira, Juan ya viene con nuestras entradas...

Sownictwo

22

el cine kino
la pelicula film
conocer zna
buena idea dobry pomys
78

la policaca krymina
la comedia komedia
de suspense dreszczowiec
quedar pozosta

Leccin 11

el billete bilet
volver wrci
el teatro teatr
el espectculo spektakl
la escuela de baile szkoa taca
decir mwi
inscribirse zapisa si

la clase lekcje
salsa salsa
bailar tanczy
elegir wybra
mirar patrze
la entrada wejciwka

Tumaczenie
Kino. L: Co robimy? J: Co mylicie okinie? A: Rano czytaam, e dzisiaj wkinie
Caldern zaczyna si tydzie kina francuskiego. Lubicie filmy francuskie?
L: No co, nie znam za bardzo kina francuskiego, dlatego moemy zobaczy, co to
jest. Kino Caldern znajduje si zaraz tutaj obok. J: Tak to dobry pomys. Ijaki
film was interesuje, krymina, komedia, czy dreszczowiec? A: Nie wiem, moemy
zobaczy komedi. L: Komedia mi pasuje. J: Mi te pasuje komedia. Wy zostajecie
tutaj, aja id po bilety. L: Dobra, bierz pienidze, amy czekamy na ciebie tutaj.
J: Dobra, zaraz wracam. L: Widz, e lubisz francuskie filmy. A: Tak, s dobre,
aty jakie filmy lubisz? L: Nie chodz duo do kina... wol teatr. Raz wtygodniu
chodz zmoj koeank, eby zobaczy jaki spektakl. A: Juan mi powiedzia,
e chodzisz do szkoy taca. L: Tak, zapisaam si do szkoy taca imam zajcia
dwa razy wtygodniu. A: Ajaki rodzaj taca to jest? L: Salsa i merengue. A: Bardzo
lubi sals. L: Super, ktrego dnia pjdziemy razem do szkoy i wybierzesz
zajcia, ktre ci si podobaj. A: Z przyjemnoci. L: Bardzo dobrze. L: Patrz,
Juan idzie znaszymi biletami.

Wicej swek i zwrotw

el estreno premiera
el doblaje dubbing
la opera opera
el personaje bohater
la taquilla kasa biletowa
poner la pelcula wywietla film
la pelcula para mayores de 18 aos film dla dorosych
ser aficionado al teatro/ftbol by miosnikiem teatru/piki nonej
el concierto de rock/de jazz koncert muzyki rockowej/jazzowej
me encantauwielbiam
www.WydawnictwoLingo.pl

79

El cine

Jak to dziaa?
n Zaimki uywane zprzyimkami
m
ti
l, ella

nosotros/as
vosotros/as
ellos/as

Es para ti.
Por ti hemos venido aqu.
Uwaga: Gdy zaimek m, ti poprzedza przyimek con, piszemy go razem:

conmigo, contigo.

n Przyimek por ipara


Przyimka por uywamy:
gdy mwimy oporze dnia

Por la tarde vamos de compras.(Po poudniu idziemy na zaku


py.)

gdy wskazujemy miejsce bliej nieokrelone

Por ah tienes un montn de tiendas.(Tutaj jest mnstwo sklepw.)

gdy mwimy oposzczeglnych okresach roku

Por navidad me voy a casa.(Na wita jad do domu.)

gdy okrelamy przyczyn

Por ti hemos venido aqui.(Dla ciebie przyszlimy tutaj.)

gdy okrelamy sposb

Me lo ha enviado por email.(Wysa mi to mailem.)

gdy wskazujemy cel

Voy por el billete.(Id po bilety.)

80

Leccin 11
Przyimka para uywamy:
przed dopenieniem dalszym

Es para ti.(Jest dla ciebie.)

gdy okrelamy cel, przeznaczenie

Estoy aqu para ayudarte.(Jestem tutaj, eby ci pomc.)

gdy mwimy o zakoczeniu jakiego okresu

Termino el trabajo para diciembre.(Kocz prac w grudniu.)

z rnego rodzaju wyraeniami

No estoy para bromas.(Nie jest mi do miechu.)

n Tryb rozkazujcy Imperativo


Istniej tylko dwie formy wasne trybu rozkazujcego: 2 os. lp. oraz 2os.lm.
Reszta uywanych form wtrybie rozkazujcym s formami trybu subjuntivo
(patrz: rozdzia 15).
2 os. lp.
2 os. lm.

comprar
compra
comprad

beber
bebe
bebed

vivir
vive
vivid

n Czasowniki nieregularne
decir di, decid
hacer haz, haced
or oye, od
venir ven, venid
ir ve, id
salir sal, salid
tener ten, tened
traer trae, traed
poner pon, poned
www.WydawnictwoLingo.pl

81

El cine

n Czasowniki zwrotne wtrybie rozkazujcym


Odmieniony zaimek stawiamy po czasowniku ipiszemy go cznie
zczasownikiem.

Antes de salir a la escuela lvate y pinate.(Przed wyjciem


do szkoy umyj si iuczesz.)
Uwaga: W przypadku 2 os. lm. opuszczamy kocwk ad, z kolei przy 1 os. lm.
opuszczamy kocwk s:

Lavaos.(Umyjcie si.)
Vmonos. (Chodmy.)

wiczenia
1. Uzupenij zdania.
a.Juan y Lorena han ido ............. Francia.

1) en 2) por 3) para 4) de

b.Hemos venido ........... ayudarte.

1) por 2) para 3) a 4) de

c.Ana, por que estas triste? No, no estoy .............. bromas.

82

1) por, 2) para, 3) en, 4) de

Leccin 11
d.c) Qudate aqu yo me voy a..............los billetes.

1) en, 2) de, 3) por, 4) para

e.Este regalo es ............ Lorena.

1) por, 2) para 3) a4) en

f.Te envio las fotos .......... mail.

1) por, 2) en, 3) a, 4) en

g.Voy al cine ........ la tarde.

1) para, 2) por, 3) a, 4) en

h.Mira, ............ah tienes muchas tiendas.

1) en, 2) por, 3) a, 4) de

2. Wstaw odpowiedni zaimek.


a.Quiero ir al cine con ..................

(t).
b.A..............no me gusta el teatro.

www.WydawnictwoLingo.pl

83

El cine
c.Juan ha venido aqu por ....................

(nosotros).
d.Hoy he comprado el bolso para ...................

(ella).
e.Tengo una buena noticia para .............

(vosotros).
f.Por ................ hemos tenido problemas

(t).
g.El libro es para ................

(ellos).

3. Podaj poprawn form czasownika wtrybie rozkazujcym.


a............................, ya son las ocho

(levantarse, t).
b.................... la puerta, ya vienen los chicos

(abrir, vosotros).
c.Por favor, ............................ el pan en la vuelta acasa

(comprar, t).

84

Leccin 11
d.................. la comida esta tarde

(hacer, vosotros).
e................... de casa ahora mismo

(salir, t).

Kino hiszpaskie

Kino hiszpaskie, ktre ma dugoletni histori, jest doceniane na arenie


midzynarodowej. Najbardziej znani reyserzy Pwyspu Iberyjskiego to
kontrowersyjny Pedro Almodovar, twrca takich filmw jak Wszystko o mojej
matce, Ze wychowanie czy Volver, Alejandro Amenbar (Inni), Antonio
Mercero (Czwarte pitro), Fernando Leon de Aranoa (Ksiniczki). Do klasykw
nale: Carlos Saura (Nakarmi kruki) i Luis Buuel (Pies andaluzyjski).
Co roku w Hiszpanii odbywa si midzynarodowy festiwal filmowy Goya.
Rwnie kino latynoamerykaskie cieszy si ogromn popularnoci winnych
krajach. Jego najbardziej znani przedstawiciele to Guillermo del Toro (Meksyk),
Alejandro Gonzalez Inarritu (Meksyk), Matias Bize (Chile).

Klucz do wicze
1. a) 3, b) 2), c) 2. d) 3, e) 2, f) 1, g) 2, h) 2, 2. a) contigo, b) mi, c) nosotros, d) ella, e) vosotros,
f) ti, g) ellos, 3. a) levantate, b) abrid, c) compra, d) haced, e) sal.
www.WydawnictwoLingo.pl

85

12. Sprawd si!

Sprawd si

23

1. R
 ozumienie ze suchu Po wysuchaniu dialogw zdecyduj, ktre zdania
s prawdziwe (V - verdadero), a ktre nie (F - Falso).
Dialogo 1
1. Juan toma el despacho y la ensalada.
2. Ania toma el filete de ternera.
3. Juan toma el filete de ternera .
Dialogo 2
1. Ania ha comprado una falda.
2. Ania ha comprado un vestido.
3. Ania no ha comprado nada.
Dialogo 3
1. Ania y Juan van a ver una pelcula policaca.
2. Ania y Juan van a ver la comedia francesa.
3. Ania y Juan van a ver la pelcula americana de accin.
2. Test Wybierz waciw odpowied.
1. En la calle ............ mucha gente.
a. est
b. son
c. es
d. hay
2. Me ............ puedes traer?
a. le
b. lo
c. les
d. te
3. A que dia ............ hoy?
a. es
b. somos
c. estamos
d. est
4. Todavia no ............ a casa.
a. llega
b. ha llegado
c. va a llegar
d. est llegando

86

www.WydawnictwoLingo.pl

87

1. Rozumienie ze suchu. Dialog 1, 3, Dialog 2, 1, Dialog 3, 3, 2. Test 1, d, 2, b, 3, c, 4, b, 3. Krzywka


haso: compras ( cine, ayuntamiento, informacin turstica, polica, correo, banco, supermercado).

Klucz do wicze
1.kino
2.ratusz
3.punkt informacji turystycznej
4.policja
5.poczta
6.bank
7.supermarket

5
6
2

7
4

3. Krzywka
Leccin 12

13. Un dia corriente

Un dia corriente

24

Ring, ring...

Juan:
Laura:
Juan:
Laura:

S?
Hola Juan, soy Laura. Te he despertado?
Hola Laura. S, pero no pasa nada. Qu hora es?
Ah, perdname. Ya son las doce. Y t qu haces a esta hora
en la cama?
Uf, ya es tan tarde. Es que me acost muy tarde. Ayer estuve
en la fiesta de un amigo mio.
Una fiesta, entre semana? Que vida llevas!
Y t nunca te encuentras con tus amigos durante la
semana?
Bueno s, pero siempre me levanto a las 7.00, como la mayora
de la gente, no crees? Ademas todos los das antes del trabajo
corro media hora y hago las compras.
Ah, eres tan dura conmigo. Acabo de volver a Espaa y
todava no trabajo, as que me levanto ms tarde que t.
Pero ests buscando trabajo?
Claro, hace dos das tuve una entrevista, pero todava no me
han llamado.
Y por qu no vienes a nuestra oficina para ver los anuncios
que tenemos?
Es una buena idea. Maana tienes tiempo?
S, podemos encontrarnos maana a la una.
De acuerdo. As que maana me levanto ms temprano,
voy al gimnasio, limpio la casa y voy a tu oficina.
Vale. En realidad te llamo para preguntarte si te gusta jugar
al tenis, porque necesito pareja.
Uf, hace un ao una amiga ma me propuso clases de tenis
y fuimos unas veces, pero al final lo dej.
Bueno ,que pena...a m me gusta jugar al tenis tanto que me
he inscrito a clases. Y conoces a alguien que...

Juan:
Laura:
Juan:
Laura:

Juan:
Laura:
Juan:
Laura:
Juan:
Laura:
Juan:
Laura:
Juan:
Laura:

88

Leccin 13

25

Sownictwo

la cama ko
acostarse pooy si spa
la fiesta impreza
encontrarse spotka si
a mediados w rodku
llevar la vida prowadzi ycie
duro twardy, ostry
acabo de dopiero co
buscar szuka
jugar al tenis gra wtenisa

la entrevista rozmowa opracy


el anuncio ogoszenie
el gimnasio siownia
limpiar sprzta
en realidad waciwie
la pareja partner
hace un ao rok temu
proponer zaproponowa
dejar rezygnowa, zostawia
pena szkoda

Tumaczenie
Zwyczajny dzie. J: Tak? L: Cze Juan, to ja Laura. Obudziam ci? J: Cze Laura.
Tak, ale nic si nie stao. Ktra jest godzina? L: Ach, przepraszam. Jest ju dwunasta.
Aco ty robisz otej porze wku? J: Uf, jest ju tak pno. No wic pooyem si
bardzo pno. Wczoraj byem na imprezie u mojego kolegi. L: Impreza w rodku
tygodnia? Ale ycie prowadzisz! J: Aty nigdy si nie spotykasz ze znajomymi wcigu
tygodnia? L: No tak, ale zawsze wstaj osidmej, jak wikszo ludzi, nie uwaasz?
Oprcz tego codziennie przed prac biegam p godziny irobi zakupy. J: Ach, jeste
bardzo ostra wstosunku do mnie. Dopiero co wrciem do Hiszpanii inie mam jeszcze
pracy, awic wstaj pniej ni ty. L: Ale szukasz pracy? J: Jasne, dwa dni temu byem
na rozmowie oprac, ale jeszcze do mnie nie zadzwonili. L: Idlaczego nie zgosisz
si do naszego biura, eby zobaczy, jakie mamy ogoszenia. J: To dobry pomys.
Masz jutro czas? L: Tak, moemy si spotka jutro opierwszej. J: Zgoda. Awic jutro
wstaj wczenie, id na siowni, sprztam mieszkanie iprzychodz do twojego biura.
L: Dobra. Waciwie dzwoni do ciebie, eby zapyta czy interesuj ci lekcje taca,
poniewa potrzebuj partnera. J: Uf, rok temu moja koleanka zaproponowaa mi
lekcje taca iposzlimy par razy, ale wkocu zrezygnowaem, bo nie podobao mi
si. L: No c, szkoda... ja tak bardzo lubi taczy, e zapisaam si na zajcia dwa
razy wtygodniu. Aznasz kogo kto...

www.WydawnictwoLingo.pl

89

Un dia corriente

Wicej swek i zwrotw

nunca nigdy
a veces czasami
una/dos veces al mes/ao raz/dwa razy na miesic/rok
a menudo czsto
pocas veces rzadko
el tiempo libre czas wolny
hacer el deporte uprawia sport
jugar al baloncesto gra wkoszykwk
jugar al futbol gra wpik non
jugar al balonmano gra wpik rczn
jugar al ajedrez gra wszachy
el gimnasio siownia
entrenar trenowa
nadar pywa
esquiar jedzi na nartach
salir de copas wyj na drinka
acudir a las clases uczszcza na zajcia
tocar el piano/ la guitarra gra na pianinie/ gitarze
descansar odpoczywa

Jak to dziaa?
n Czas przeszy preterito indefinido
Czas preterito indefinido wyraa czynnoci przesze dokonane inieaktualne
wmomencie mwienia.
Odmiana:

hablar
habl
hablaste
habl
hablamos
hablasteis
hablaron

90

comer
com
comiste
comi
comimos
comisteis
comieron

vivir
viv
viviste
vivi
vivimos
vivisteis
vivieron

Leccin 13
Odmiana niektrych czasownikw nieregularnych:

decir
dije
dijiste
dijo
dijimos
dijisteis
dijeron

hacer
hice
hiciste
hizo
hicimos
hicisteis
hicieron

ir
fui
fuiste
fue
fuimos
fuisteis
fueron

poner
puse
pusiste
puso
pusimos
pusisteis
pusieron

tener
tuve
tuviste
tuvo
tuvimos
tuvisteis
tuvieron

querer venir
quise
vine
quisiste viniste
quiso
vino
quisimos vinimos
quisisteis vinisteis
quisieronvinieron

W porwnaniu do czasu preterito perfecto, czas indefinido odnosi si


do okresu zamknitego.

Hace dos das, tuve una entrevista, pero todavia no me han llamado.
(Dwa dni temu byem na rozmowie o prac, ale jeszcze
do mnie nie zadzwonili.)
i czsto czy si z okolicznikami czasu, takimi jak: ayer, anteayer, la semana
pasada, el ao pasado, anoche. itp.

Ayer estuve en la fiesta de un amigo mo.


(Wczoraj byem na imprezie u mojego kolegi.)

n Uycie czasownika hacer do okrelenia przedziau czasu


Czasownik hacer, oprcz wczeniej poznanego znaczenia robi, moe rwnie by
uywany wtedy, gdy mwimy, e jaki czas temu miao miejsce dane wydarzenie.

Hace una semana me fui aGranada.(Tydzie temu pojechaem


do Granady.)
Hace dos aos termin los estudios.(Dwa lata temu skoczyem
studia.)

www.WydawnictwoLingo.pl

91

Un dia corriente
Jeeli zdanie jest utworzone wczasie preterito indefinido, to pomimo e czasownik hacer odnosi si do wydarzenia zprzeszoci, jest on odmieniany wczasie
teraniejszym presente.

Hace un mes estuve en Polonia(Miesic temu byem wPolce.)

n Uycie tan, tanto


Tanto, tan oznacza wjzyku polskim tak wiele, tyle. Forma tanto moe by
uywana po czasowniku lub przed rzeczownikiem, zktrym zgadza si
wrodzaju iliczbie. Zkolei tan wystpuje przed przymiotnikiem iprzyswkiem.

Le gusta comer tanto. (Bardzo lubi je.)


En la calle hay tantos coches. (Na ulicy jest tyle samochodw.)
Estos zapatos son tan bonitos. (Te buty s takie adne.)
Juan corre tan rapido. (Juan biega tak szybko.)

n Konstrukcja acabar de + bezokolicznik


Konstrukcja acabar de + bezokolicznik wyraa czynno, ktra niedawno si
wydarzya. Czasownik acabar jest odmieniany, abezokolicznik wyraa czynno.
Konstrukcja ta jest uywana wczasie presente i imperfecto.

Acabo de volver aEspaa.(Dopiero co wrciem do Hiszpanii.)

92

Leccin 13

wiczenia
1. Odmie czasownik w czasie preterito indefinido.
a.Ayer ......................................... en el concierto de Santana

(estar, yo).
b.Hace dos aos Juan .................a Espaa.

(volver).
c.Ayer ..................., ..................... y ................... al trabajo

(levantarse, lavarse, salir, yo).


d.Lorena .................................. el nuevo trabajo

(encontrar).
e.Mara .................................. dos libros

(comprar).
f.La semana pasada ......................................... en este restaurante

(comer, nosotros).
2. Wstaw odpowiedni form czasownika w czasie preterito perfecto
lub idefinido.
a.Ayer .................muy tarde y por eso no ................por la maana.

(acostarse, poder levantarse, yo).

www.WydawnictwoLingo.pl

93

Un dia corriente
b.Juan .................... el examen y .................... de vacaciones

(aprobar, irse).
c.Lorena no .................... el examen porque no ..................... nada

(aprobar, estudiar).
d.Lorena no me ................................ porque .......................... mi

numero de telefono
(llamar, perder).
e.Todava no ........................ a Laura, porque ................. a Malaga

(ver, nosotros, irse, ella).


f.El ao pasado .......... a Francia, y este ao todava no ..............

a ningn pais extranjero.


(estar, irse, vosotros).
3. Uzupenij zdania uywajc tan, tanto.
a.En la calle hay .......... gente.

1) tanto, 2) tanta, 3) tan, 4) tantas

b.Ellos comen ........ dulces que luego se sienten mal.

94

1) tanto, 2) tantas, 3) tantos, 4) tanta

Leccin 13
c.Lorena habla ...... rapido que no se la entiende.

1) tan, 2) tanto, 3) tanta, 4) tantos

d.Estos zapatos son ......... bonitos que tengo que comprarlos.

1) tan, 2) tanto, 3) tanta, 4) tantos

e.En la escuela hay ............ alumnos que no recuerdo sus nombres.

1) tanto, 2) tantos, 3) tan, 4) tanta

f.Este libro es ......... caro, que al final no lo compro.

1) tan, 2) tanto, 3) tantas, 4) tantos

Godziny pracy w Hiszpanii

Hiszpanie najczciej zaczynaj prac o godzinie 8.30-9.00 i kocz o 18.00.


Wzalenoci od regionu, okoo godz. 13.00 lub 14.00 zaczyna si przerwa obiadowa, podczas ktrej dziaaj jedynie restauracje. Banki, podobnie jak rnego
rodzaju urzdy, otwierane s ogodz. 8.30, azamykane o14.00 itylko niektre
czynne s ponownie wgodzinach popoudniowych. Zkolei w sklepach mona
zrobi zakupy od 10.00 do 14.00 ipo poudniu od 17.00 do 20.00 albo 21.00.

Klucz do wicze
1. a) estuve,b) volvi, c) me levant, me lav, sal, d) escontr, e) compr, f) comimos. 2. a) me acost, he podido levantarme, b) aprob, se fue, c) ha aprobado, estudi, d) ha llamado, perdi, e) hemos
visto, se fue, f) estuvisteis, os habeis ido, 3. a) 2, b) 3, c) 1, d) 1, e) 2, f) 1.
www.WydawnictwoLingo.pl

95

14. Nuevo trabajo

Nuevo trabajo

Juan: Buenos das, busco a la seora Laura Garca.


Recepcionista: Buenos das, la seora Garca trabaja en el

26

Juan:
Laura:
Juan:
Laura:

Juan:
Laura:

Juan:
Laura:
Juan:
Laura:
Juan:
Laura:
Juan:
Laura:
Juan:
Laura:

departamento de personal que est a la derecha.


 uchas gracias.
M
Hola Juan, qu puntual eres! Qu tal?
Hola Laura. Seguro que tienes tiempo para m?
Claro, mi trabajo consiste en buscar candidatos para nuestra
oficina. Sintate aqu y miramos que tenemos para ti. Has tra
do tu Curriculum?
No, y en la oficina no tenis algunos formularios especiales
para rellenar?
Bueno, por supuesto tenemos formularios en los que hay que
escribir qu formacin y experiencia tienes, pero tambin
puedes dejar tu Curriculum. Te envo nuestro formulario por
email y lo rellenas tranquilamente en casa, vale? Ah, y tambi
n hay que preparar una carta de presentacin.
Vale, muchas gracias.
Muy bien, Vamos a ver qu ofertas tenemos. Dime, qu traba
jo te interesa?
Sabes que soy economista, entonces qu me puedes proponer?
Mira, aqu tienes nuestras ofertas. A lo mejor encuentras algo
para ti.
Muchas gracias por la ayuda.
De nada. Espera, te las imprimo.
De acuerdo.
Ah, y luego, trae tus documentos a la oficina no 5.
Bueno, te dejo porque ya te he quitado mucho tiempo. Hoy
mismo te llamo para comentar las ofertas.
Vale. Hablamos por la tarde...

Sownictwo

27

el departamento de personal
dzia kadr
puntual punktualny
seguro na pewno
96

consistir en polega, opiera si


sentarse usi
el Curriculum yciorys
traer przynie

Leccin 14

el formulario formularz
especial specjalny
rellenar wypenia
enviar wysa
preparar przygotowa
la carta de presentacin list
motywacyjny

pasar a las ofertas przej do


ofert
el economista ekonomista
imprimir drukowa
quitar zabra
la experiencia dowiadczenie
comentar komentowa

Tumaczenie
Nowa praca. J: Dzie dobry, Szukam pani Laury Garcia. R: Dzie dobry, pani Garcia
pracuje wdziale kadrowym, ktry jest na prawo. J: Bardzo dzikuj. L: Cze Juan, ale
jeste punktualny. Co sycha? J: Cze Laura, Na pewno masz dla mnie czas? L: Jasne,
moja praca polega na szukaniu kandydatw do naszego biura. Siadaj ipopatrzymy co
mamy dla ciebie. Przyniose swoje CV? J: Nie inie macie wbiurze jaki specjalnych
formularzy do wypenienia. L: Oczywicie mamy formularze, wktrych trzeba napisa
jakie masz wyksztacenie i dowiadczenie, ale moesz rwnie zostawi swoje CV.
Wyl ci nasz formularz mailem iwypenisz go sobie spokojnie wdomu. Ach itrzeba
te przygotowa list motywacyjny. J: Dobrze, bardzo dzikuje. L: Dobra, przestajemy
gada iprzechodzimy do ofert. Powied, jaka praca ci interesuje? J: Wiesz, e jestem
ekonomist, wic co moesz mi zaproponowa? L: Patrz, tutaj mamy nasze oferty. Moe
znajdziesz co dla siebie? J: Bardzo dzikuj. L: Nie ma za co. Poczekaj wydrukuj ci
je. J: Dobrze. L: Ach i, pniej przynie swoje dokumenty do biura nr 5. J: Dobra,
zostawiam ci, bo zabraem ci ju duo czasu. Jeszcze dzisiaj do ciebie zadzwoni,
eby skomentowa oferty. L: Dobra. Porozmawiamy po poudniu.

Wicej swek i zwrotw

estar en la plantilla by na etacie


estar en paro by bezrobotnym
las vacaciones urlop
el sueldo wynagrodzenie
la oficina de trabajo biuro porednictwa pracy
el empleado pracownik
A qu te dedicas? Czym si zajmujesz?
Qu profesin tienes? Jaki masz zawd?
el ascenso awans
el jefe szef
el jubilado emeryt
www.WydawnictwoLingo.pl

97

Nuevo trabajo

el justificante zwolnienie lekarskie


estar de baja by na zwolnieniu lekarskim
el impuesto sobre la renta podatek dochodowy
el seguro social ubezpieczenie spoeczne
la experiencia dowiadczenie
manejar el ordenador obsugiwa komputer
dispuesto a viajar gotowo do podry subowych

Jak to dziaa?
n Konstrukcja haber que
Konstrukcja haber que, wyraa konieczno ipowinno. Wprzeciwiestwie do
tener que , ktra ma podobne znaczenie, haber que posiada tylko jedn form
w3 os. lp.: hay que ijest tumaczona na jzyk polski jako trzeba.

Hay que escribir qu formacin tienes y a qu te dedicas. (Trzeba


napisa, jakie masz wyksztacenie i czym si zajmujesz.)

n Uycie mismo
Mismo wpoczeniu zrodzajnikiem okrelonym jest tumaczony
na jzyk polski jako ten sam. Zkolei gdy wystpuje po rzeczowniku
lub zaimku oznacza we wasnej osobie.

El mismo profesor nos ensea el espaol. (Ten sam profesor uczy


nas hiszpaskiego.)
Zaimek mismo moe rwnie wystpowa zokolicznikiem czasu, wzmacniajc go.

Hoy mismo te llamo. (Jeszcze dzisiaj zadzwoni do ciebie.)

Zaimek mismo uywany jest w konstrukcji por s mismo, ktra oznacza sam
zsiebie, samemu.

Lo ha hecho por s mismo. (Sam to zrobi.)

98

Leccin 14

n Czasowniki ser i estar przy podawaniu zawodw


Obydwa czasowniki ser i estar mog by uywane do okrelania zawodw,
jednak istniej rnice wich znaczeniu. Czasownik ser jest stosowany, gdy mwimy ozawodzie staym, wyuczonym.

Soy economista. (Jestem ekonomist.)


Czasownik estar jest stosowany gdy mwmy oczasowym zatrudnieniu.

Soy economista, pero estoy de camarero. (Jestem ekonomist,


ale pracuj jako kelner.)
Naley pamita, e przy podawaniu zawodu nie stawiamy rodzajnika.

n Dejar de + bezokolicznik
W poprzedniej lekcji poznalismy czasownik dejar, ktry funkcjonuje samodzielnie
w zdaniu, jednak ten czasownik moe rwnie czy si z innym czasownikiem.
Przy poczeniu zczasownikiem po dejar wystpuje przyimek de. Konstrukcja dejar
de+ bezokolicznik oznacza zaprzesta co robi.

Dejamos de hablar. (Przestajemy rozmawia.)

n Konstrukcja alo mejor


Konstrukcja alo mejor uywana jest do wyraenia przypuszczenia iw odrnieniu od innych wyrae otym samym znaczeniu, czy si wycznie ztrybem indicativo.

A lo mejor encuentras algo para ti. ( Moe znajdziesz co


dla siebie.)

www.WydawnictwoLingo.pl

99

Nuevo trabajo

n Curriculum Vitae
Datos personales (dane osobowe)
Nombre y apellido: (imi i nazwisko)
Fecha de nacimiento: (data urodzenia)
Direccin: (adres)
Telfono: (telefon)
Correo electrnico: (mail)
Formacin (wyksztacenie)
20002000 Licenciatura en (facultad) en la Universidad de
(Wrocaw, Warszawa etc.) (Magister [wydzia] na uni
wersytecie [wrocawskim, warszawskim, itp.])
Adicionales (dodatkowe)
20002000 (tipo de cursos). (rodzaj kursw)
Experiencia profesional (dowiadczenie zawodowe)
20002000 (Nombre de empresa, puesto de trabajo, descripcin de
deberes) (nazwa firmy, stanowisko, opis obowizkw)
Experiencia adicional (dodatkowe dowiadczenie)
20002000 (Nombre de empresa, puesto de trabajo, descripcin de
deberes) (nazwa firmy, stanowsko, opis obowizkw)
Lenguas (jzyki)
(ingles, frances, espanol etc.) el nivel (bilinge, medio, intermedio, inicial) (angielski, francuski, hiszpanski itp.) poziom (bar
dzo wysoki, redni, redniozaawansowany, pocztkowy)
Conocimiento de programas informticos (znajomo progra
mw informatycznych)
Tipo de programas (rodzaj programw)
Intereses (zainteresowania)

100

Leccin 14

wiczenia
1. Uzupenij zdania.
a.Voy ala librera, ............................ encuentro el libro que busco.

1) dejo de, 2) a lo mejor, 3) hay que que, 4)

b......................................... limpiar la casa, hoy vienen mis padres.

1) alo mejor, 2) hay que, 3) dejamos de, 4)

c........................................ hablar de esto, no quiero oir nada ms.

1) alo mejor, 2) dejamos de, 3) hay que, 4)

d........................................... nadie viene ala fiesta.

1) alo mejor, 2) dejo de, 3) hay que 4)

e......................................... volver aeste tema.

1) hay que, 2) dejas de, 3) alo mejor, 4)

2. Podaj odpowiedni czasownik (ser, estar).


a................................... economista y trabajo en un banco.
b.Carlos .................................. medico en un hospital de Madrid.
c.Laura ......................... filologa, pero ........................ de camarera.
d.Lorena estudia la filosofia y ................................. de secretaria.
e.Mis amigos .................................... de asistentes en esta empresa.
www.WydawnictwoLingo.pl

101

Nuevo trabajo
3. Wstaw odpowiednie sowa.
a.Mi ...........................siempre tiene mal humor.

1) jefe, 2) candidato, 3) profesin, 4) jubilado

b.No tengo ...........................por eso no quieren darme el trabajo.

1) experiencia, 2) profesin, 3) trabajo, 4) seguro social

c.Qu ..................................tienes? Soy profesora de ingls.

1) profesin, 2) experiencia, 3) formacin, 4) conocimiento

d.Desde el lunes tengo ...............................

1) las vacaciones, 2) el sueldo, 3) el seguro social, 4) un ascenso

e.No trabajo, estoy .......................................

102

1) en paro, 2) de vacaciones, 3) en casa, 4) en el departamento de


personal

Leccin 14

System edukacji

W Hiszpanii obowizek nauki trwa do 16 roku ycia. Edukacja jest podzielona


na kilka etapw. W szkole podstawowej ucz si dzieci od 6 do 12 roku ycia. Potem nastpuje szkoa rednia (E.S.O.), do ktrej uczszcza modzie
w wieku 1216 lat. Dla nastolatkw kolejnym etapem moe by nauczanie
zakoczone matur. Potem mona wybra: nauczanie zasadnicze zawodowe, nauczanie wysze zawodowe lub uczelnie wysze. eby ubiega si
o miejsce na uczelni albo w szkoach nauczania wyszego zawodowego,
niezbdne jest wiadectwo maturalne. Wprzypadku uczelni wyszej naley zda egzamin wstpny, tak zwany prueba de acceso, ktry zazwyczaj
skada si zserii testw prowadzonych przez kolejne trzy dni. Oprcz wymienionych szk, wHiszpanii istnieje jeszcze nauczanie specjalistyczne, tj.
szkoy artystyczne ijzykowe.

Klucz do wicze
1. a) 2, b) 2, c) 2, d) 1, e) 1, f) 1, 2. a) soy, b) es, c) es, est, d) est, e) estn, 3. a) 1, b) 1, c)
1, d) 1, e) 1.
www.WydawnictwoLingo.pl

103

15. Invitacin

Invitacin

Mail de: Laura Garcia lgarcia@yahoo.es


mail a: Juan

28

Hola Juan!
Cmo ests? Espero que todo bien. Y cmo pasas el tiempo con Ania?
Le gusta Espaa? No te imaginas como os echo de menos. Por qu no
vens a visitarme?, aqu en casa de mis padres hay mucho sitio. Adems
el tiempo es fantstico. Hace mucho calor y todos los das tomo el sol en
la playa. Y lo ms importante, aqu estn muchos de nuestros amigos de
la juventud. Recuerdas a nuestra vecina Maite?, que cada ao vena
con sus padres a la costa? Pues, imagnate que est aqu con su novio.
Maite vive ahora con su novio Toms en Francia, pero de vez en cuando
viene a la costa. Maana queremos ensear a Toms la ciudad porque es
la primera vez que est aqu. Le llevaremos a la pendiente donde siempre
montbamos en bicicleta y donde tuviste el accidente. Aparte de Maite est
aqu Jaime que viva en la calle Romeros. Ayer cuando haca las compras
me lo encontr y fuimos a tomar un caf. El domingo Jaime hace una fiesta de cumpleaos y vienen muchos de nuestros amigos. Por eso tenis que
venir aqu. S que buscas trabajo, pero aqu se llega fcilmente as que en
cada momento puedes volver a Madrid. Pues organzate rpidamente con
Ania y os espero aqu. Y no quiero or excusas. Bueno, te dejo porque me
voy con Maite a la playa.

Muchos besos,

Laura

Sownictwo

29

la costa wybrzee
cuando kiedy
el nio dziecko
la playa plaa
el tiempo pogoda
la juventud modo
la vecina ssiadka
los padres rodzice
imaginarse wyobraa sobie
el novio chopak, narzeczony
104

ensear pokaza
la pendiente wzgrze
montar en bicicleta jedzi na
rowerze
el accidente wypadek
la fiesta de cumpleaos
impreza urodzinowa
invitar zaprosi
el chal domek
el verano lato

Leccin 15

la capital stolica
facilmente atwo
organizarse organizowa si

esperar czeka
la excusa wymwka

Tlumaczenie
Zaproszenie. Mail od: Laura Garcia lgarcia@yahoo.es
Mail do: Juan
Cze Juan!
Jak si masz? Mam nadziej, e wszystko wporzdku uCiebie. Ijak spdzasz
czas z Ani? Podoba jej si Hiszpania? Nie wyobraasz sobie, jak za wami
tskni. Dlaczego nie przyjedziecie do mnie, wdomu moich rodzicw jest duo
miejsca. Oprcz tego jest fantastyczna pogoda. Jest bardzo ciepo i spdzam
cae dnie na play. I co najwaniejsze, jest tutaj peno znajomych z naszych
modych lat. Pamitasz nasz ssiadk Maite, co przyjedaa co roku zswoimi
rodzicami na wybrze? Awic wyobra sobie, e jest tutaj zswoim chopakiem.
Maite mieszka teraz ze swoim chopakiem Tomasem we Francji, ale od czasu
do czasu przyjeda na wybrzee. Jutro chce pokaza Tomasowi miasto, bo to
jego pierwszy raz na wybrzeu. Zabierzemy go na wzgrze, gdzie jedzilimy
na rowerze igdzie miae wypadek. Oprcz Maite, jest tutaj Jaime, ktry mieszka
na ulicy Romeros. Wczoraj, gdy robiam zakupy, spotkaam go i poszlimy na
kaw. Wniedziel Jaime organizuje imprez zokazji urodzin iprzyjdzie mnstwo
naszych przyjaci. Dlatego musicie przyjecha. Wiem, e szukasz pracy, ale
tutaj dojeda si atwo, wic wkadym momencie moesz wrci do Madrytu.
Awic organizujcie si szybko iczekam na was tutaj. Inie chc sysze adnych
wymwek. Dobra, kocz, bo musz i zMaite na pla. Causy. Laura

Wicej swek i zwrotw

la lluvia deszcz
el viento wiatr
la nieve nieg
la tempetura temperatura
5 grados bajo cero minus
pi stopni
hay escarcha jest szron
tronar grzmie
precipitaciones opady

www.WydawnictwoLingo.pl

la tormenta burza
hacer calor jest ciepo
el arco iris tcza
la nube chmura
est despejado niebo jest
bezchmurne
la luna ksiyc
la niebla mga

105

Invitacin

Jak to dziaa?
n Czas preterito imperfecto de indicativo
Preterito imperfecto de indicativo jest tumaczony na jzyk polski jako czas
przeszy niedokonany, poniewa wyraa on czynnoci, ktre trway wprzeszoci przez jaki czas lub powtarzay si. Uywajc tego czasu podkrelamy
proces trwania czynnoci, a nie jej zakoczenie.

Cuando era joven, jugaba al baloncesto. (Jak by mody, gra


w koszykwk.)
Odmiana czasownikw regularnych

hablar
hablaba
hablabas
hablaba
hablbamos
hablabais
hablaban

comer
coma
comas
coma
comamos
comais
coman

vivir
viva
vivas
viva
vivamos
vivais
vivan

Odmiana czasownikw nieregularnych

ser
era
eras
era
ramos
erais
eran

ir
iba
ibas
iba
bamos
ibais
iban

W zestawieniu z czasem indefinido czas imperfecto stosowany jest jako to


do danej akcji wyraonej wprzeszoci:

Cuando sala de casa, son el telfono. (Kiedy wychodziam


z domu, zadzwoni telefon.)
106

Leccin 15
Imperfecto

jest rwnie stosowany do wyraania przyczyny danego wydarzenia
zprzeszoci:

Ayer me acost temprano porque estaba muy cansada. (Wczoraj


pooyem si wczenie, bo byem bardzo zmczony.)
Imperfecto
jest uywany do opisu wygldu izwyczajw wyraonych wprzeszoci:


Tena barba y llevaba las gafas. (Mia brod i nosi okuary.)


Czas preterito imperfecto de idicativo jest rwnie uywany wzwrotach grzecznociowych:

Quera pedirte un favor. (Chciaem ci prosi o pomoc.)

n Okrelniki czasu, ktre cz si zimperfecto


Czas imperfecto czy si najczciej zokrelnikami czasu cuando imientras.

Cuando era joven, jugaba al baloncesto. (Kiedy by mody, gra


w koszykwk.)
Mientras limpiaba, Juan cocinaba. (Podczas gdy ja sprztaam,
Juan gotowa.)

n Tworzenie przyswkw od przymiotnikw


Przyswki sposobu tworzymy na podstawie przymiotnika, dodajc kocwk -mente.

fcil
rpido

facil-mente
rapida-mente

www.WydawnictwoLingo.pl

fcilmente
rpidamente

107

Invitacin

n Uycie czasownika hacer przy opisywaniu pogody


Oprcz wczeniej wspomnianych znacze ifunkcji, czasownik hacer jest uywany
rwnie przy opisywaniu pogody:

Hace sol. ( wieci soce.) Hace fro. (Jest zimno.)


Hace calor. (Jest ciepo.) Hace viento. (Wieje wiatr.)

Ale uwaga: Est nublado, llueve inieva. (Jest zachmurzenia, pada deszcz,
pada nieg)
Pytanie: Qu tiempo hace? (Jaka jest pogoda?)

n Pory roku temporadas del ao


la primavera (wiosna)
el verano (lato)

el otoo (jesie)
el invierno (zima)

wiczenia
1. Utwrz przyswek od nastpujcych przymiotnikw.
a.fcil

c.simple

b.rpido

d.correcto

e.normal

2. Uzupenij zdania czasownikiem odmienionym wczasie imperfecto


lub indefinido.
a.Cuando ..................., .......................a Juan (salir, encontrar, yo).
b.Mientras yo ............., Juan ...............la casa (cocinar, limpiar).
c.Cuando .............pequeo, ...................a la pelota. (ser, jugar, yo).
d........................pedirte favor. (querer)
e.Ayer ...................pronto, porque ............mal (acostarse, sentirse, ellas)
108

Leccin 15
3. Wstaw odpowiednie sowa.
a.Hoy .................................. mucho sol.
1) hay 2) hace, 3) est, 4) es
b........................................ empieza el 21 de marzo.
1) el verano,2) la primavera, 3) el otoo, 4) el invierno
c.En Polonia en invierno hay mucha ..................................

1) lluvia, 2) nieve, 3) precipitaciones, 4) viento

d.Mira, hay muchas .................................. va allover.


1) nubes, 2) viento, 3) lluvia, 4) precipitaciones
e.Hoy he tomado ................................... en la playa.

1) el viento, 2) el sol, 3) la niebla 4) la nube

Turystyka w Hiszpanii

Hiszpania jest jednym z najatrakcyjniejszych krajw zachodnioeuropejskich, ktry co roku przyciga tysice turystw zcaego wiata. Najczciej odwiedzane miasta to przede wszystkim Madryt, ktry znajduje si
wsamym sercu kraju, oraz Toledo, Avila iSalamanka zregionu Kastylia
Leon. Turyci spragnieni wypoczynku na play wybieraj orodki pooone wzdu wybrzea rdziemnomorskiego, w regionach Katalonii: pikn Barcelon, Walencj, Murcj; wyspy Majork i Minork oraz Wyspy
Kanaryjskie lece tu koo Afryki. Rwnie plae Kraju Baskw, Kantabrii
czy Galicji s doceniane przez plaowiczw. Hiszpania to take atrakcyjne orodki spor tw zimowych usytuowane gwnie w regionie Andora,
Nawarra y Katalonia. Mionicy sztuki flamenco oraz wielkiej architektury
arabskiej odwiedzaj Andaluzj i jej gwne miasta, takie jak: Grenada,
Kordoba, Sewilla iKadyks.

Klucz do wicze

1. a) fcilmente, b) rpidamente, c) simplemente, d) correctamente, e) normalmente, 2.sal,


me encontr, b) cocinaba, limpiaba, c) era, jugaba, d) quera, e) se acostaron, se sentan, 3. a) 2, b)
2, c) 2, d) 1, e) 2.
www.WydawnictwoLingo.pl

109

16. E
 n la estacin
de trenes

En la estacin de trenes

Ania: Bueno, a qu hora queremos salir maana?


Juan: A ver, qu opciones tenemos...mira, aqu est el horario de llegadas

30

y salidas.

Ania: Si vamos por la maana, tenemos el tren a las 8 y a las 11 y

si vamos por la tarde, podemos ir a las 4 o a las 6 de la tarde.


Entonces, qu piensas de estos horarios?
Juan: Si vamos por la maana, no tendr tiempo para arreglar mis cosas.
Ania: Est bien. Entonces vamos por la tarde. A las 4 o las 6?
Juan: ste a las 4 va directamente y ste a las 6 tiene trasbordo.
Ania: Vale, entonces iremos a las 4. A qu hora llega a Valencia?
Juan: Estaremos para la cena.
Ania: Perfecto. Cenaremos e iremos de paseo. Ah, y yo har los
bocadillos para el viaje.
Juan: No, no hace falta porque el tren tiene coche restaurante, comemos
all.
Ania: De acuerdo. Y cundo volvemos?
Juan: No s. La semana que viene te parece bien?
Ania: S, claro. Y cmo llegamos a casa de Laura?
Juan: Por supuesto Laura nos recoge. Vamos por los billetes?
Ania: S, y sabes cunto cuesta el billete?
Juan: De ida y vuelta ser ms o menos 50 euros. Te parece bien?
Ania: S, el precio es bueno. Y hay tarifa reducida para los estudiantes
universitarios?
Juan: S, seguro. Nos acercamos a la ventanilla?
Ania: S, vamos.

Sownictwo

31

la opcin opcja
el horario de llegadas
y salidas rozkad jazdy
el tren pocig
arreglar las cosas zaatwi
sprawy
110

va directamente jedzie bezpo


rednio
el trasbordo przesiadka
el bocadillo kanapka
no hace falta nie trzeba

Leccin 16

el coche restaurante wagon


restauracyjny
la semana que viene przyszy
tydzie
recoger odebra
el billete de ida y vuelta
bilet tam iz powrotem

ms omenos mniej wicej


la tarifa reducida znika
estudiantes universitarios
studenci
la ventanilla okienko

Tumaczenie
Na stacji kolejowej. A: Dobra, o ktrej chcemy jutro jecha? J: Zobaczmy,
jakie mamy opcje... tutaj mamy rozkad jazdy. A: Jeeli jedziemy rano, mamy
pocig o 8 i 11, a jeli jedziemy po poudniu to moemy jecha o 4 lub
o 6. A wic co mylisz o tym rozkadzie? J: Jeeli pojedziemy rano, nie bd
mia czasu na zaatwienie moich spraw. A:Dobrze, awic jedziemy po poudniu.
O4 czy o6? J:Ten o4 jest bezporedni, aten o6 ma przesiadk. A:Dobra, awic
jedziemy o4. Oktrej przyjeda do Walencji? J:Bdziemy na kolacj. A:Super.
Zjemy kolacj ipjdziemy na spacer. Ach, aja zrobi kanapki na drog. J:Nie,
nie trzeba, w pocigu jest wagon restauracyjny, zjemy tam. A: Zgoda, a kiedy
wracamy? J:Nie wiem. Przyszy tydzie ci pasuje? A:Tak, jasne. Ajak dojedziemy
do domu Laury? J: Oczywicie Laura nas odbierze. Idziemy po bilety? A: Tak,
a wiesz ile kosztuje bilet? J: Bilet w t i z powrotem kosztuje mniej wicej
50 euro, moe by? A:Tak, cena jest dobra. As zniki dla studentw? J:Tak, na
pewno. Podchodzimy do okienka? A:Tak idziemy.

Wicej swek i zwrotw

el billete normal bilet normalny


el billete con asiento reservado bilet ulgowy
el andn peron
el billlete con asiento reservado bilet zrezerwacj miejsca
el billete de primera/segunda clase bilet pierwszej/drugiej klasy
reservar una litera rezerwowa kuszetk
sacar el billete kupowa bilet
el revisor kontroler
la consigna przechowalnia bagau
la sala de espera poczekalnia
Por dnde se va a los andenes? Ktrdy idzie si na perony?
Dnde estn los servicios? Gdzie s toalety?
Cul es la mejor comunicacin con...? Jakie jest najlepsze poczenie z...?
A qu hora sale el siguiente tren? Oktrej odjeda nastpny pocig?
www.WydawnictwoLingo.pl

111

En la estacin de trenes

el tren pasa por pocig przejeda przez


reservar por internet rezerwowa przez internet
Dnde est la salida de la estacin? Gdzie jest wyjcie zstacji?
el portaequipajes pka na bagae
el compartimientoprzedzia

Jak to dziaa?
n Czasownik pensar zprzymkami en ide
Czasownik pensar czy zprzyimkiem en ijest tumaczony na jzyk polski jako
myle o

Todos los das pienso en ti. (Caymi dniami myl o tobie.)

z kolei wpoczeniu zprzyimkiem de oznacza sdzi, opiniowa.

Qu piensas de esto? (Co o tym mylisz?)

n Uycie bueno, bien


Bueno ibien s tumaczone na jzyk polski jako dobry, jednak istnieje rnica
wich uyciu.
Bueno jest odmieniany przez osoby irodzaje: bueno/buena/buenos/buenas
iczy si zczasownikiem ser:

La sopa es buena. (Zupa jest dobra.)

Gdy stawiamy bueno przed rzeczownikiem, traci on kocwk o:

Buen chico. (Dobry chopiec)

Bien wystpuje wfunkcji przyswka iczy si zczasownikiem estar:

Est bien. (Jest dobrze.)

n Czas futuro imperfecto


Futuro imperfecto jest czasem przyszym. Wporwnaniu zkonstrukcj ir a+ bezokolicznik, ktra te wyraa przyszo, futuro imperfecto wyraa czynno niezaplanowan.

Estaremos para la cena. (Bdziemy na kolacji.)


112

Leccin 16
Czas futuro imperfecto wyraa rwnie przypuszczenie:

Sern 50 euros. (Kosztuje okoo 50 euro.)

Odmiana czasownikw

hablar
hablar
hablars
hablar

hablaremos
hablaris
hablarn

Odmiana czasownikw nieregularnych

decir dir
hacer har
haber habr
poder podr
poner pondr

querer querr
saber sabr
salir saldr
tener tendr
venir vendr

n Okrelniki czasu
Czas przyszy czy si z nastpujcymi okrelnikami czasu: maana, pasado maana, la prxima semana, el ao que viene

La semana que viene iremos de vacaciones. (W przyszym tygo


dniu jedziemy na wakacje.)

n Zdanie warunkowe I stopnia


Zdania warunkowe Istopnia wyraaj czynnoci moliwe do realizacji
wprzyszoci.
Stuktura zdania warunkowego Istopnia jest nastpujca

Si presente, futuro.
Si tengo tiempo, ir de compras.

Uwaga: Nigdy nie stawiamy czasu futuro po si.

www.WydawnictwoLingo.pl

113

En la estacin de trenes

n Spjnik y
Spjnik y zmienia si na e, gdy stoi przed sowem zaczynajcym si na samogosk i-.

wiczenia
1. Uzupenij zdania.
a.Si maana ...................buen tiempo , ..............................de paseo.

(hacer, irse, yo)


b.Si ..................... dinero, .................... el coche (tener, comprar, ella).
c.Si ................... mucho, ................. el examen (estudiar, aprobar

vosotros).
d.Si ............... tiempo, ............... al cine (tener, ir. nosotros).
e.No ............ a la fiesta, si no me ............... (ir, llamar, t)
f.Si mis padres no ..............., no ................... con amigos. (permitir,

encontrarse, ella)
2. Wstaw odpowiedni czas.
a.La semana pasada ................al cine. (ir, vosotros)
b.Hoy ............a Carmen, cuando ............de casa. (ver, salir, nosotros)
c.El mes que viene nos ..............mis padres. (visitar)
d.Por la tarde ..........la cena con mis amigos. (hacer, yo)
114

Leccin 16
e.Maana ..............los resultados del examen. (saber, ellos)
f.La semana que viene Juan y Ana ................a Lorena (recoger)
3. Podaj odpowiednie sowo bueno/a, bien.
a.La cena es muy ......................
b.Est ..................nos vamos alas 7.
c.Este libro es .....................
d.Hoy estoy muy ....................
e.El pescado es .................. para la salud.
f.Juan es un ................... amigo mio.

Podrowanie po Hiszpanii

WHiszpanii jest do dobrze rozwinita infrastruktura drogowa ikolejowa, co


powoduje, e wszyscy chtnie podruj autobusami oraz pocigami. Kolej
jest najszybszym rodkiem lokomocji, ale niestety te najdroszym. Natomiast autobusy kursuj we wszystkich kierunkach i s tasze. W kadym
regionie dziaa inna firma przewozowa, co powoduje, e ceny mog by zrnicowane, pomimo tej samej odlegoci. Kady bilet autobusowy ikolejowy
mona kupi lub zarezerwowa przez internet iodebra na dworcu lub naby bezporednio wkasie. Nie praktykuje si sprzeday biletw ukierowcy.
Wprzypadku kupna biletu wobie strony cena jest zazwyczaj nisza ni przy
nabyciu dwch osobnych biletw.

Klucz do wicze
1. a) hace, me ir, b) tiene, comprar, c) estudiais, aprobareis, d) tenemos, iremos, e) ire, llamas, f)
permiten, se encontrara. 2. a) fuimos, b) vimos, saliamos, c) visitaran, d) hago, e)sabran, f) recogeran,
3. a) buena, b) bien, c) bueno, d) bien, e) bueno, d) buen.
www.WydawnictwoLingo.pl

115

17. En la comisara

En la comisara

Juan:

32

Ania:
Juan:

Ania:
Juan:
El polica:
Ania:

El polica:
Ania:
El polica:
Ania:

El polica:
Ania:
El polica:
Ania:
El polica:
Juan:
El polica:

Ania:

116

 ira aqu al lado esta la comisara. Y no te preocupes


M
ms, todo estar bien.
Ah, estoy enfadada porque siempre vigilo mis cosas.
No s como alguien ha podido robarme.
No exageres, esto le poda ocurrir a cualquier persona.
En la estacin de trenes hay muchos ladrones por eso
hay que tener cuidado. Venga, entramos?
S, a ver, si me ayuda la polica.
Buenas tardes. Hemos venido aqu porque han robado
a mi amiga.
Buenas tardes. Cmo se llama Vd.?. y qu le han roba
do exactamente?
Me llamo Ania Kowalska, soy de Polonia. Me han roba
do la cartera con mis documentos: el DNI, la tarjeta de
estudiante, el carn de conducir y unos 20 euros.
Y dnde le han robado?
Pues creo que en la estacin de trenes en Madrid porque
all haba mucha gente.
Y cundo se ha dado cuenta del robo?
En el tren, cuando sacaba el billete. Pero en la estacin
de trenes, cuando estaba en la sala de espera, un tipo
raro que se sentaba a mi lado, todo el tiempo me miraba
y luego de repente desapareci.
Podra describirle?
S, era alto, moreno. Tenia la barba y gafas.
Y qu llevaba puesto?
Llevaba una chaqueta roja y vaqueros...y estaba muy
nervioso.
En la estacin de trenes tenemos cmaras as que lo com
probaremos.
Y quizs tu cartera se encuentre, Ania.
Ahora por favor firme la denuncia. No se preocupe,
quizs alguien encuentre sus documentos y los devuelva
a la comisara. Le llamamos.
Muchas gracias.

Leccin 17
33

Sownictwo

la comisara komisariat
enfadado zy
vigilar pilnowa
robar okra
exagerar przesadza
ocurrir zdarzy si
el ladrn zodziej
tener ciudado uwaa
la cartera portfel
el robo kradzie
la sala de espera poczekalnia
desaparecer znikn

describir opisa
alto wysoki
moreno brunet
la barbabroda
las gafas okulary
estar nervioso by zdenerwo
wanym
comprobar sprawdzi
quizs moe
firmar podpisa
la denuncia zeznanie
devolver zwrci

Tumaczenie
Na komisariacie. J: Patrz, tu obok jest komisariat. Nie przejmuj si, wszystko bdzie
dobrze. A: Ach, jestem za, poniewa zawsze pilnuj swoich rzeczy. Nie wiem, jak kto
mg mnie okra. J: Nie przesadzaj, to mogo si zdarzy komukolwiek. Na stacji
kolejowej jest mnstwo zodziei, dlatego trzeba uwaa. Awic wchodzimy? A:Tak,
zobaczymy, czy policja nam pomoe. J: Dzie dobry. Przyszlimy tutaj, poniewa
okradli moj koleank. E: Dzie dobry. Jak si pani nazywa ico pani ukradziono?
A: Nazywam si Ania Kowalska, jestem zPolski. Ukradli mi portfel zdokumentami:
dowd tosamoci, legitymacj studenck, prawo jazdy ijakie 20 euro. E: Igdzie pani
okradli? A: Myl, e na stacji kolejowej wMadrycie, poniewa tam byo duo ludzi.
E: Ikiedy zdaa sobie pani spraw, e j okradziono? A: Wpocigu, kiedy wycigaam
bilet. Ale na stacji kolejowej, kiedy byam w poczekalni jaki dziwny typ, ktry
siedzia obok mnie, cay czas si na mnie patrzy ipotem nagle znikn. E: Moe go
pani opisa? A: Tak, by wysokim brunetem. Mia brod iokulary. E: Ico mia na sobie?
A: Mia czerwona kurtk idinsy... i by bardzo zdenerwowany. E: Na stacji kolejowej
mamy kamery, awic to sprawdzimy. J:IMoe znajdzie si twj portfel, Aniu. E: Teraz
prosz opodpisanie pani zgoszenia. Prosz si przejmowa, moe kto znajdzie pani
dokumenty iodda je na komisariat. Zadzwonimy do pani. A: Bardzo dzikuj.

Wicej swek i zwrotw

amenazar grozi
asesinar zamordowa
la victima ofiara

www.WydawnictwoLingo.pl

117

En la comisara

asaltar napa
secuestrar porwa
forzar la cerradura wyama zamek
huir uciec
atacar zaatakowa
pegar pobi
hablar con el abogado rozmawia zadwokatem
la estafa oszustwo, wyudzenie
traficar con drogas handlowa narkotykami
la crcel wizienie
prestar la declaracin zeznawa

Jak to dziaa?
n Tryb czcy Subjuntivo
W jzyku hiszpaskim obok trybu oznajmujcego indicativo istnieje tryb
czcy subjuntivo, ktry wystpuje w rnych czasach przeszych iteraniejszych. Tryb ten czy si zokrelonymi czasownikami, wyraeniami
ispjnikami wzdaniach pojedynczych izoonych, ktre bd omawiane
wkolejnych lekcjach.
Odmiana czasownikw presente de subjuntivo

hablar
hable
hables
hable
hablemos
hablis
hablen

comer
coma
comas
coma
comamos
comis
coman

vivir
viva
vivas
viva
vivamos
vivis
vivan

Odmiana niektrych czasownikw nieregularnych

decir diga, digas, diga, digamos, digis, digan


hacer haga, hagas, haga, hagamos, hagis, hagan
118

Leccin 17

ir
oir
poder
poner
saber
salir
ser
tener
venir

vaya, vayas, vaya, vayamos, vayis, vayan


oiga, oigas, oiga, oigamos, oigis, oigan
pueda, puedas, pueda, podamos, podis, pueden
ponga, pongas, ponga, pongamos, pongis, pongan
sepa, sepas, sepa, sepamos, sepis, sepan
salga, salgas, salga, salgamos, salgis, salgan
sea, seas, sea, seamos, seis, sean
tenga, tengas, tenga, tengamos, tengis, tengan
venga, vengas, venga, vengamos, vengis, vengan

n Przeczenie wtrybie rozkazujcym


Formy subjuntivo s rwnie formami trybu rozkazujcego (oprcz 2 os.
lp. ilm.).

Por favor, firme la denuncia. ( Prosz, niech pani podpisze zeznanie.)

oraz w przeczeniu

No te preocupes. (Nie przejmuj si.)

n Uycie subjuntivo
W tej lekcji poznamy uycie subjuntivo po wyraeniach wyraajcych
przypuszczenie, prawdopodobiestwo, takich jak: quizs, posiblemente,
tal vez lub probablemente.

Quizs tu cartera se encuentre. (Moe twj potfel si znajdzie.)


Posiblemente tu cartera se encuentre.
Tal vez tu cartera se encuentre.
Tryb subjuntivo wystpuje rwnie wzdaniach zoonych po konstrukcji wyraajcej prawdopodobiestwo: puede que

Puede que venga Lorena. (Moe Lorena przyjdzie.)

www.WydawnictwoLingo.pl

119

En la comisara
Uwaga: W lekcji poznalimy wyraenie a lo mejor, ktre rwnie wyraa przypuszczenie, jednak czy si ono wycznie ztrybem oznajmujcym indicativo.

A lo mejor viene Lorena. (Moe przyjdzie Lorena.)

n Opis wygldu przy pomocy czasownika ser


alto wysoki
bajo niski
guapo adny
feo brzydki
rubio blondyn
pelirrojo rudy

moreno brunet
joven mody
viejo stary
gordo gruby
delgado szczupy

Przy opisie cech staych wygldu uywamy czasownika ser.

Era alto y moreno. (By wysokim brunetem.)

n Opis wygldu za pomoc czasownika tener


Z czasownikiem tener cz si nastpujce swka

el pelo largo/corto mie dugie/krtkie wosy


el pelo rizado/liso mie krcone/proste wosy
los ojos azules/marrones/verdes oczy niebieskie/brzowe/zielone
la nariz grande/pequea duy/may nos
las pecas piegi
la barba broda
las patillas baki
bigote wsy

120

Leccin 17

wiczenia
1. Uzupenij zdania.
a.Quizs ..............venir maana.

(poder, yo).
b.Alo mejor............. la noticia

(or, nosotros).
c.Posiblemente................ mis deberes

(terminar, t).
d.Tal vez .................... la carta ami hermana

(escribir, ella).
e.Puede que ................ alas clases de baile

(ir, yo).
2. Podaj prawidowe sowo.
a.Juan es ..........., mide 190cm.
b.Lorena es ms ........... que yo y mide solo 160 cm.
c.Maite es muy ............, les gusta atodos.
d.Carlos tiene complejos y cree que es ........... .
e.Jaime es muy ..........., tiene que practicar el deporte.

www.WydawnictwoLingo.pl

121

En la comisara
3. Utwrz przeczenie wtrybie rozkazujcym.
a.No ............ todo estara bien

(preocuparse, t).
b.No ........... a la tienda, tenemos todo en casa

(ir vosotros).
c.No ........ la ventana, hace frio

(abrir, ella).
d.No .......... las llaves, porque Juan las ha cogido

(buscar, ellos).
e.No me ........... el dinero, eso era un regalo para ti

(devolver, t).
f.No me ............. porque no te ha hecho nada malo (gritar).

122

Leccin 17

Bezpieczestwo w Hiszpanii

W porwnaniu z reszt Europy, Hiszpania jest w miar bezpiecznym krajem,


jednak warto pamita ozachowaniu ostronoci. Oczywicie najwicej przestpstw zdarza si wduych miastach, takich jak Madryt czy Barcelona, gdzie
mona znale najliczniejsz grup ludzi zcaego wiata. Popeniane wykroczenia to przez wszystkim kradziee dokonywane na turystach, gwnie wmetrze,
na ulicach, restauracjach iplaach. Podobnie jak winnych krajach Europy numer alarmowy to 112.

Klucz do wicze
1. a) pueda, b) oimos, c) termines, d) escriba, e) vaya, 2. a) alto, b) baja, c) guapa, d)feo,e) gordo. 3. a)
te preocupes, b) vayais, c) abra, d) busquen, e) devuelvas, f) grites.
www.WydawnictwoLingo.pl

123

18. Sprawd si!

Sprawd si

34

1. R
 ozumienie ze suchu Po wysuchaniu dialogw zdecyduj, ktre zdania
s prawdziwe (V - verdadero), a ktre nie (F - Falso).
Dialogo 1
1. Laura viene a la oficina a las ocho.
2. Laura empieza el trabajo a las siete y media.
3. Laura no trabaja.
Dialogo 2
1. Juan compra un billete de ida y vuelta para los estudiantes.
2. Juan compra un billete normal de ida y vuelta.
3. Juan compra un bilete de ida.
Dialogo 3
1. El amigo de Ania, es rubio, alto y lleva gafas.
2. El amigo de Ania, es moreno alto y lleva barba..
3. El amigo de Ania, es alto y lleva gafas.
2. Test Wybierz waciw odpowied.
1. En verano hace mucho ............
a. lluvia
b. sol
c. viento
d. fro
2. Cuando ............ de trabajo, me llam Juan.
a. ha salido
b. sale
c. sali
d. sala
3. Quizs maana ............ buen tiempo.
a. haya
b. hace
c. haga
d. va a hacer
4. Si ............ , te incitar a la cena.
a. me ayudas
b. me ayudes
c. me ayudars
d. me vas a ayudar

124

Leccin 18
3. Krzyowka

1
2
3
4
5
6
7

1. El ...........pasa por Madrid.


2. Son 5 .......bajo zero.
3. Juan mide 195cm, es muy ....
4. Lorena ..............ingles muy bien.
5. Juan .........el billete por internet.
6. Ana tiene .....azules.
7. En .............hace mucho sol.

Klucz do wicze
1. Rozumienie ze suchu. Dialog 1, 1, Dialog 2, 3, Dialog 3, 3, 2. Test. 1, b, 2, d, 3, c, 4, a,
3. Krzywka. haso: Trabajo (tren, grados, alto, habla, reserva, ojos, verano)
www.WydawnictwoLingo.pl

125

19. Vamos a la playa

Vamos a la playa

Juan: Qu precioso es aqu!


Laura: S, es verdad. Como me alegro de que estis aqu.
Juan: Yo tambin. Ojal no tenga que volver pronto a la capital.

35

Ania:
Laura:
Juan:
Laura:
Juan:
Laura:

Juan:
Ania:
Laura:
Juan:
Ania:
Laura:
Juan:
Laura:
Juan:

Y a ti Ania te gusta aqu?


S, por supuesto. Me encanta este sitio.
Bueno, qu queris hacer hoy?
Pensaba ensear la ciudad a Ania o tambin hacer una
excursin e ir al campo.
Ah, desde ayer mi coche est en el taller. Maana lo recojo.
Pues paseemos por la ciudad o vayamos a la playa.
Bueno, lamento que no vayis al campo, pero tengo buena
idea. Qu os parece el parque acutico? En el centro coge
mos el autobs que nos deja ante el parque acutico.
Para m, fenomenal, pero ante todo tenemos que preguntar
a Ania qu quiere hacer.
S, es una buena idea.
Perfecto! Desde all se extiende una vista preciosa al mar.
Te va a gustar Ania.
Y maana haremos el surf, vale?
Por qu, no? Desde pequea he querido intentarlo y luego
nadaremos.
Ah, hasta el jueves nuestros amigos estn en la ciudad as
que podemos encontrarnos con ellos.
Vale, maana por la noche salimos de copas. Bueno, esta
mos listos para salir?
S, slo que no puedo encontrar las llaves.
Estn sobre la mesa.

Sownictwo

36

precioso liczny
alegrarse cieszy si
encantar zachwyca
la excursin wycieczka
el campo wie, pole
el taller warsztat
126

lamentar skary si
el parque acutico park wodny
ante przed
extenderse rozlega si
la vista widok
el mar morze

Leccin 19

hacer el surf serfowa


nadar pywa

estar listo by gotowym


sobre na

Tumaczenie
Idziemy na pla. J: Ale licznie jest tutaj! L: Tak, to prawda. Jak si ciesz,
e tutaj jestecie! J:Ja te. Obym nie musia szybko wraca do stolicy. Itobie,
Aniu, podoba si tutaj? A:Tak, oczywicie. Cudowne jest to miejsce. L:No wic
co chcecie dzisiaj robi? J:Mylaem, eby pokaza Ani miasto albo te zrobi
wycieczk ipojecha na wie. L:Ach, od wczoraj mj samochd jest wwarsztacie.
Jutro go odbieram. J:Awic pospacerujemy po miecie lub pjdziemy na pla.
L:No c auj, e nie pojedziecie na wie, ale mam dobry pomys. Co mylicie
oaquaparku? J:Dla mnie super, ale przede wszystkim musimy zapyta Ani,
co chce robi. A:Tak, to wietny pomys. L:Wspaniale! Stamtd rozpociera si
przepikny widok na morze. Bdzie ci si podoba Aniu. J:Ajutro poserfujemy,
dobra? A: Dlaczego nie?! Od maego chciaam tego sprbowa, a potem
popywamy. L:Ach, do czwartku nasi znajomi s wmiecie, wic moemy si
z nimi spotka. J: Wic jutro wieczorem idziemy na drinka. Dobra, jestemy
gotowi do wyjcia? L:Tak, tylko nie mog znale kluczy. J:S na stole.

Wicej swek i zwrotw

las montaas gry


escalar wspina si
el bosque las
el lago jezioro
la piscina basen
el socorrista ratownik
ahogarse topi si
el muelle molo
alquilar el coche wynaj samochd
baarse kpa si
tomarse el sol opala si
el baador strj kpielowy
las gafas de sol okulary soneczne
navegar eglowa
el parque de atracciones wesoe miasteczko

www.WydawnictwoLingo.pl

127

Vamos a la playa

Jak to dziaa?
nU
 ycie Subjuntivo wzdaniach wyraajcych yczenie,
pragnienie
Tryb subjuntivo uywany jest rwnie wzdaniach wyraajcych yczenie,
pragnienie przy uyciu nastpujcych wyrae:

Deseo que vengas pronto. (Chc, eby szybko wrci.)


Wyraenie Ojal + presente de subjuntivo
Wyraenie Ojal, (ktre pochodzi z arabskiego) + presente de subjuntivo
(preterito perfecto de subjuntivo (patrz: lekcja 18), plusquamperfecto de
subjuntivo, imperfecto de subjuntivo)

Ojal no sea grave. (Oby to nie byo powane.)


W konstrukcji que + presente de subjuntivo preterito perfecto de subjuntivo
(patrz: lekcja 18)

Qu vivan los novios! (Niech yj nowoecy!)

n Uycie subjunivo przy wyraaniu emocji


Tryb subjuntivo wystpuje wzdaniach podrzdnych po czasownikach iwyraeniach wyraajcych uczucia typu alegrarse, extraar, lamentar, encantar,
gustar, es fantstico que, es bueno que, es una pena que, itd.

Me alegro que estis aqu. (Ciesz si, e jestecie tutaj.)


Lamento que no podamos ir a la playa. (auj, e nie moemy
i na pla.)
Me gusta que estis aqu. (Ciesz si, jestecie tutaj. )
Es fantstico que estis aqu. (To fantastycznie, e jestecie tutaj.)
Es una pena que no podamos ir ala playa. (Szkoda, e nie
moemy i na pla.)

128

Leccin 19

n Uycie przyimkw ante, desde, hasta isobre


Przyimka ante (ozn. przed) uywamy:
przy okrelaniu pooenia

Nos deja ante el parque acutico. (Wysidziemy przed parkiem wodnym.)

wkonstrukcji ante todo, ktra jest tumaczona na jzyk polski jako przede wszystkim

Ante todo hay que pensarlo bien. (Przede wszystkim trzeba to przemyle.)

Przyimka desde uywamy:


przy okrelaniu pooenia (ozn. od, std)

Desde all se extiende una vista preciosa al mar.


(Std rozpociera si przepikny widok na morze.)

przy okrelaniu przedziau czasowego (ozn. od)

Desde ayer mi coche esta en el taller. (Od wczoraj mj samo


chd jest w warsztacie.)

Przyimka hasta (do) uywamy:


przy okrelaniu granicy przestrzennej

Hasta la playa son 5 km. (Do play jest 5 km.)

przy okrelaniu przedziau czasowego

Hasta el jueves nuestros amigos estn en la ciudad.


(Do czwartku nasi koledzy s w miecie.)

Uycie sobre:
przy okreleniu pooenia na powierzchni (ozn. na)

Las llaves estn sobre la mesa. (Klucze s na stole.)

przy okrelaniu pooenia nad powierzchni (ozn. nad)

El cartel est sobre la cama. (Plakat jest nad kiem.)

www.WydawnictwoLingo.pl

129

Vamos a la playa
przy okrelaniu danej informacji

El libro es sobre el amor. (Ksika jest o mioci.)

wiczenia
1. Uzupenij zdania odpowiednim przyimkiem.
a.Me quedo contigo ................. las seis y luego me voy.
b............. mi casa .............. la playa son 5 km.
c.................pequea quera ser profesora.
d............. todo hay que consultar el problema.
e................que se cumplan mis sueos.
f............ la puerta hay un hombre raro.

2. Wstaw odpowiednie wyraenie lub czasownik.


a................. venga Mara ala fiesta.
b................ que puedas venir avisitarme.
c................ que compris el piso.
d.................. que Juan no tenga trabajo.
e................ que se cumplan mis sueos.
f........................ que Jaime organice la fiesta.

130

Leccin 19
3. Podaj odpowiednie sowo.
a.No puedo ir ala piscina porque no tengo ...................... .
b.Vamos alas ................para esquiar.
c.Todos los domingos van al .............. para buscar las setas.
d.Jaime nunca viene con nosotros ala piscina porque no

sabe.....................
e.Ana siempre lleva las ................................, incluso en invierno.

Hiszpaskie wita

Hiszpania kojarzona jest zarwno zpiknymi krajobrazami, jak izlicznymi witami obchodzonymi przez mieszkacw poszczeglnych miast
i regionw. W marcu w Walencji organizowane s fallas, w czasie ktrych mona oglda kuky przypominajce znane postacie i fikcyjnych
bohaterw. Pali si je na znak poegnania zimy i przywitania wiosny.
Kolejne popularne wito to San Fermin, obchodzone w lipcu w Pampelunie. Jest kojarzone z ulicznymi encierros polegajcymi na ucieczce
przed rozszalaymi bykami. Zkolei Andaluzja wkwietniu obchodzi wito
flamenco. 28 grudnia przypada Los Santos Inocentes, czyli odpowiednik naszego prima aprilis. Wrd wit religijnych naley wspomnie przede wszystkim Semana Santa, Wielki Tydzie, podczas ktrego odbywaj si sawne procesje z figur Matki Boskiej.
Take wito Trzech Krli jest obchodzone wsposb widowiskowy. Przez
miasto maszeruj barwne orszaki krlewskie. W ten dzie hiszpaskie
dzieci dostaj prezenty.

Klucz do wicze
1. a) hasta, b) desde, hasta, c) desde, d) ante, e) sobre, f) ante, 2. a) ojal, b) me alegro/es fantastic
o, c) me gusta/ me alegro/ es fantastico, d) lamento/es una pena, e) deseo, f) es fantastico/ me alegro,
3. a) baador, b) montaas, c) bosque, d) nadar, e)gafas de sol.
www.WydawnictwoLingo.pl

131

20. La familia

La familia

Ania:

37

Juan:
Ania:
Juan:
Ania:

Juan:

Ania:
Juan:
Ania:
Juan:

Ania:

J uan, gracias por llevarme al mar. Me he divertido


muchsimo.
De nada. Ha sido un placer pasar las vacaciones contigo.
A qu hora estaremos en Madrid?
Dentro de dos horas estaremos en casa. Qu quieres hacer
maana?
Pensaba ir a la librera. Ayer me llam una amiga ma que
haba conocido en las clases de espaol para preguntar si
poda comprarle un libro. Quieres acompaarme?
Me llamaron de la empresa de la que te haba hablado el
jueves y maana a las 10 tengo una entrevista con ellos...
pero luego podemos ir a la librera si quieres. Ah, una cosa,
maana por la tarde en casa de mis padres organizamos una
fiesta familiar y quera invitarte a esta fiesta. Vienen mis
hermanos, tos y abuelos as que podrs conocer a mi familia.
Muchas gracias por la invitacin, por supuesto que voy.
Qu celebris?
Mi hermana est embarazada y queremos festejarlo.
Qu bien!, sers to. Hay que traer algo?
No hace falta, gracias. En casa habr mucha comida y
bebida porque mi abuela, mi madre y mis tas van a cocinar
juntas todo el da. La fiesta empieza a las seis de la tarde,
pues te recojo a las cinco y media, est bien?
S, claro. Por primera vez ver como se festeja en Espaa.

Sownictwo

38

la librera ksigarnia
acompaar towarzyszy
la entrevista rozmowa
oprac
organizar organizowa
la fiesta familiar rodzinna
uroczysto

132

los hermanos rodzestwo,


bracia
los tos wujostwo, wujkowie
los abuelos dziadkowie
la familia rodzina
la ocasin okazja
la hermana siostra

Leccin 20

est embarazada by wciy


el to wujek

la ta ciocia
los primos kuzynostwo

Tumaczenie
Rodzina. A: Juan, dzikuj e mnie wzie nad morze. Bardzo dobrze si
bawiam. J:Nie ma za co. To bya dla mnie przyjemno spdzi ztob wakacje.
A: O ktrej bdziemy w Madrycie? J: Za dwie godziny bdziemy w domu.
Co chcesz jutro robi? A:Mylaam, eby pj do ksigarni. Wczoraj zadzwonia
do mnie koleanka, ktr poznaam na lekcjach hiszpaskiego, eby zapyta
czy mogabym kupi jej ksik. Chcesz i ze mn? J: Zadzwonili do mnie
w czwartek z firmy, o ktrej ci mwiem, i jutro o 10 mam rozmow o prac
z nimi...ale potem moemy i do ksigarni, jeli chcesz. Ach, jedna rzecz,
jutro po poudniu w domu moich rodzicw organizujemy imprez rodzinn
i chc ci zaprosi na t uroczysto. Przyjedzie moje rodzestwo, wujkowie
idziadkowie, awic bdziesz moga pozna moj rodzin. A: Bardzo dzikuj
za zaproszenie, oczywicie przyjd. Jaka to okazja? J: Moja siostra jest wciy
i chcemy to uczci. A: Super, bdziesz wujkiem. Co trzeba przynie? J: Nie
trzeba, dzikuj. Wdomu bdzie duo jedzenia ipicia, poniewa moja babcia,
moja mama i moje ciocie bd gotoway wsplnie cay dzie. A: A ile masz
rodzestwa? J: Dwie siostry i jednego brata. A ty? A: Jestecie du rodzin.
Ja mam tylko jedn siostr, ale mam wielu kuzynw, ktrzy mieszkaj blisko.
J:Impreza rozpoczyna si oszstej, wic przyjad po ciebie opitek trzydzieci,
dobrze? A:Tak, oczywicie. Po raz pierwszy zobacz, jak si bawi wHiszpanii.

Wicej swek i zwrotw

la madre matka
el padre ojciec
la mujer kobieta, maonka
el marido m
el hijo/a syn, crka
el abuelo/a babcia/dziadek
el nieto/a wnuk/wnuczka
el bisabuelo/a pradziadek/prababcia
el suegro/a te/teciowa
casarse wyj za m, oeni si

www.WydawnictwoLingo.pl

133

La familia

divorciarse rozwie si
viudo wdowiec
los gemelos bliniaki
soltero kawaler
el matrimonio maestwo

Jak to dziaa?
n Czas preterito pluscuamperfecto de indicativo
Czas preterito pluscuamperfecto de indicativo jest czasem zaprzeszym iwyraa czynnoci przesze wczeniejsze w stosunku do innych czynnoci przeszych. Czas ten zbudowany jest czasownika posikowego haber odmienionego
wczasie imperfecto de indicativo iimiesowu participio.

hablar
haba hablado
habas hablado
haba hablado
habamos hablado
habais hablado
haban hablado

comer
haba comido
habas comido
haba comido
habamos comido
habais comido
haban comido

vivir
haba vivido
habas vivido
haba vivido
habamos vivido
habais vivido
haba vivido

Przykad

Ayer me llam una amiga ma que haba conocido en las clases


de espaol. Wczoraj zadzwonia do mnie moja kolean
ka, ktr poznaam na lekcjach hiszpaskiego.

nU
 ycie rodzajnikw okrelonych inieokrelonych el, la,
los, las un, una, unos, unas. Cz II
Oprcz oglnych zasad stosowania rodzajnikw okrelonych i nieokrelonych
przedstawionych wlekcji 2, rodzajniki uywane s w nastpujcych przypadkach.

134

Leccin 20
Rodzajniki okrelone stosujemy, gdy:
Podajemy godzin lub okrelony dzie tygodnia:

A las diez tengo una entrevista. (O dziesitej mam rozmow o prac.)


Los lunes tengo clases de espaol. (W poniedziaki mam lekcje
hiszpaskiego.)
ale: Hoy es jueves. (Dzi jest czwartek.)
Z nastpujcymi wyraeniami (seor, profesor, presidente, general, doctor) wpoczeniu znazwiskiem:

El Seor Garca no vino. (Pan Garca nie przyszed.)


Jednak, gdy si do kogo zwracamy, omijamy rodzajnik:

Seor Garca, quiere tomar algo? (Panie Garca, yczy pan


sobie co do picia?)
Przy podawaniu nazw rzek, gr, mrz, oceanw ijezior:

el mar bltico, el Everest (Morze Batyckie, Everest)


Jednak nie uywamy rodzajnika przy podawaniu nazw pastw, chyba e mwimy
ookresie historycznym danego pastwa:

Soy de Polonia. (Jestem z Polski.)


La Espaa de posguerra (powojenna Hiszpania)
Uywamy rodzajnika okrelonego z liczebnikami wyraajcymi wiek:

A los cinco aos jugaba al baln. (W wieku piciu lat gra w pik.)

www.WydawnictwoLingo.pl

135

La familia
Gdy rzeczownik rodzaju eskiego zaczyna si na alub ha akcentowane rodzajnik la
zmieniamy na el:

el agua fra (zimna woda)


el hacha afilada (naostrzona siekiera)
Omijamy rodzajnik, gdy podajemy zawd:

Juan es mdico. (Juan jest lekarzem.)


Stawiamy rodzajnik przy podawaniu ceny:

El jersey cuesta cinco euros. (Sweter kosztuje 5 euro.)


Nie uywamy rodzajnika okrelonego po czasowniku haber.

n Rodzajnik nieokrelony
Rodzajnik nieokrelony stawiamy po czasowniku haber:

Haba una chica. (Bya jaka dziewczyna.)


Nie uywamy rodzajnika nieokrelonego po sowach otro, tan, igual icierto:

No quiero este libro, el otro me interesa. (Nie chc tej ksiki,


interesuje mnie inna.)
Rodzajnik nieokrelony stawiany przed liczebnikami, oznacza jakie:

Haba unos cincuenta personas. (Byo jakie pidziesit osb.)

136

Leccin 20

wiczenia
1. Uzupenij zdania.
a.Me encontr con Ana y .............a tomar un caf.

1) habamos ido, 2) fuimos, 3) hemos ido, 4) vamos


b.No pude visitarte porque mis padres se .................mal.

1) haban puesto, 2) pusieron, 3) han puesto, 4) ponen


c.No aprob el examen porque no .................nada.

1) haba estudiado, 2) estudi, 3) ha estudiado, 4) estudi


d.El viernes hizo las maletas y .............de casa.

1) se haba ido, 2) se fue, 3) se ha ido, 4) se va

2. Wstaw rodzajniki wodpowiednie miejsce.


a.En la calle haba .............................. diez policas.
b.......................... presidenta de Argentina se llama Cristina

Fernndez de Kirchner.
c............................... Seor Garca, le llama su mujer.
d.Hoy es ........................... jueves, .......................... cinco de enero.
e........................... Everest es la montaa ms alta del mundo.

www.WydawnictwoLingo.pl

137

La familia

Mieszkacy Hiszpanii i Ameryki aciskiej

Hiszpanie to nard romaski zamieszkujcy gwnie Hiszpani, liczcy okoo


40 milionw ludzi. Oficjalnie do Hiszpanw zaliczani s rwnie Baskowie, Kataloczycy iGalisyjczycy. Zkolei Ameryka aciska, cignca si od Meksyku
poprzez Ameryk Centraln ikraje andyjskie, jest gwnie zamieszkiwana przez
Metysw (tj. potomkw rodzin mieszanych, hiszpasko-indiaskich), Indian
(lud pochodzenia azjatyckiego, ktry przyby do Ameryki przez Cienin Beringa
podczas ostatniej epoki lodowcowej), Europejczykw, Afrykanw iMulatw.

Klucz do wicze

1. a) 1, b) 2, c) 1, d) 1, e) 2, 2. a) la, b) o/, c) o/, d) el, e) el,

138

Leccin 20

www.WydawnictwoLingo.pl

139

21. De visita

De visita

Ania: J uan, tus padres son encantadores.


Juan: Gracias. T tambin les gustas mucho. Lamento que mi

39

Ania:
Juan:
Ania:
Juan:

Ania:
Juan:
Ania:
Juan:
Ania:
Juan:
Ania:
Juan:
Ania:
Juan:

Ania:
Juan:
Ania:

prima Luisa no haya podido venir, pero la conocers otro


da. Sube la escalera, te enseo mi habitacin.
Tus padres tienen una casa preciosa. Y la localizacin tam
bin es perfecta.
Me alegro que te guste. Esta es mi habitacin.
Me encantan las habitaciones en las buhardillas!
Mira desde aqu se ve todo el barrio. Mira, en este parque
cada domingo se organizan fiestas. Los jvenes se ponen con
una manta en el csped y as pasan toda la tarde.
En mi pas est prohibido pisar el csped.
S, y tambin est prohibido fumar en los sitios pblicos.
Veo que no se te ha olvidado nada.
Mi madre tambin nos prohbe que fumemos en casa.
Siempre nos ordena que vayamos al jadrn.
Estoy totalmente de acuerdo.
Lo saba. Y aqu al lado est el despacho de mi padre.
Qu grande!
Bueno, siempre he credo que estos cuartos eran ms
pequeos, pero es lo normal para las casas antiguas.
Creo que mi habitacin en la casa de mis padres era ms
pequea que la tuya.
Pero si bien recuerdo por las fotos, la tuya tena balcn.
Bueno, bajamos, no? Ojal mi familia no haya empezado
la cena sin nosotros!
Vale.
Una cosa, te recomiendo que pruebes la tarta de mi abuela,
es deliciosa.
Seguro que la probar.

Sownictwo

40

encantador uroczy
la localizacin lokalizacja
el cuarto pokj
140

buhardilla poddasze
el barrio dzielnica
ponerse pooy si

Leccin 21

la manta koc
el csped trawa
est prohibido pisar el csped
nie wolno chodzi
po trawie
los sitios pblicos miejsca
publiczne
no se te ha olvidado nada
niczego nie zapomniae

Tumaczenie

ordenar kaza
el jardn ogrd
el desapcho gabinet
antiguo stary
recordar pamita
el balcn balkon
temer obawia si
empezar zacz
recomentar radzi
deliciosa pyszna

W odwiedzinach. A:Juan, twoi rodzice s uroczy. J:Dzikuj. Ty te im si podobasz.


auj, e moja kuzynka Luiza nie moga przyj, ale poznasz j kiedy indziej.
Wchod do gry po schodach, poka ci mj pokj. A: Twoi rodzice maj liczny dom.
Ilokalizacja jest idealna. J:Ciesz si, e ci si podoba. To mj pokj. A:Uwielbiam
pokoje na poddaszu. J:Popatrz, std wida ca dzielnic. Patrz, wtym parku kadej
niedzieli organizuje si festyny. Modzi ludzie kad si z kocem na trawie i tak
spdzaj cae popoudnie. A: Wmoim kraju nie wolno chodzi po trawie. J: Tam
rwnie nie wolno pali wmiejscach publicznych. A:Widz, e nic nie zapomniae.
J:Moja mama rwnie nie pozwala nam, ebymy palili wdomu. Zawsze nam kae,
ebymy wychodzili do ogrodu. A: W zupenoci popieram. J: Wiedziaem. I tu
zboku jest gabinet mojego ojca. A:Ale duy! J:No c, zawsze mi si wydaway mae
te pokoje, ale to normalne dla starych domw. A:Myl, e mj pokj wdomu moich
rodzicw jest mniejszy od twojego. J: Ale jeli dobrze pamitam zfotografii, twj
mia balkon. Schodzimy na d, nie? Oby moi rodzice nie zaczli kolacji bez nas!
A:Dobrze. J:Jedna rzecz, radz ci, eby sprbowaa tart mojej babci, jest pyszna.
A:Na pewno j sprbuj.

Wicej swek i zwrotw


Nakazy iostrzeenia
atencin al tren uwaga na pocig
prohibido el paso zakaz przechodzenia, przejazdu
salida de emergencia wyjcie awaryjne
recin pintado wieo malowane
peligro de incendios niebezpieczestwo poaru
zona en obras roboty drogowe
sentido obligatorio nakaz jazdy
se ruega no fumar prosz nie pali
precaucin uwaga
www.WydawnictwoLingo.pl

141

De visita

Jak to dziaa?
n Czas przeszy preterito perfecto de subjuntivo
Czas preterito perfecto de subjuntivo wyraa czynno przesz wzgldem
momentu mwienia, ktra jest zwizana z teraniejszoci. Wystpuje po
wyraeniach iczasownikach wymagajcych uycie trybu subjuntivo. Wzdaniach zoonych, uywamy preterito perfecto de subjuntivo, gdy czasownik zdania nadrzdnego wyraony jest wczasie teraniejszym lub przyszym
i preterito perfecto. Czas ten tworzymy za pomoc czasownika haber, odmienionego wpresente de subjuntivo iimiesowu participio.
Odmiana

comer
haya comido
hayas comido
haya comido
hayamos comido
hayis comido
hayan comido
Ojal mi familia no haya empezado la cena sin nosotros! (Oby
moja rodzina nie zacza kolacji bez nas!)
Lamento que mi prima Luisa no haya podido venir, pero la conocers otro da. (auj, e moja moja kuzynka Luiza nie
moga przyjecha, ale poznasz j innym razem.)

n Uycie subjuntivo wzdaniach wyraajcych nakaz, prob


Tryb subjuntivo wystpuje wzdaniu podrzdnym po czasownikach wyraajcych nakaz, rozkaz ordenar, decir (w znaczeniu rozkazywa), prohibir,
exigir iprob rogar, suplicar, pedir, itd.

Nos prohibe que fumemos en casa. (Zabrania nam, ebymy pali


li w domu.)

142

Leccin 21

Nos ordena que vayamos al jardn. (Kae nam, ebymy wycho


dzili do ogrodu.)
Te ruego que vayas al jardn. (Prosz ci, eby poszed do ogrodu.)

n Uycie subjuntivo wzdaniach wyraajcych rad


Tryb subjuntivo wystpuje po czasownikach wyraajcych rad,
np. aconsejar, recomendar itd.

Te recomiendo que pruebes la tarta de mi abuela.


(Radz ci, eby sprbowaa ciasta mojej babci.)

n Uycie subjuntivo wzdaniach wyraajcych wtpliwo


Tryb subjuntivo wystpuje po czasownikach wyraajcych wtpliwo,
np. dudar.

Dudo que hayan empezado la cena sin nosotros. (Wtpi, eby


zaczli kolacj bez nas.)

n Pasiva refleja
Konstrukcja ta jest stosowana, gdy wykonawca czynnoci nie jest znany.
Wystpuje wycznie wtrzeciej osobie liczby pojedynczej imnogiej, gdy podmiot nie jest osobowy.

Se organizan las fiestas. (Organizuje si przyjcia.)


Se organiza una fiesta. (Organizuje si przyjcie.)
Naley pamita, e orzeczenie zawsze musi zgadza si wliczbie zpodmiotem.

www.WydawnictwoLingo.pl

143

De visita

wiczenia
1. Uzupenij zdania.
a................... fumar en los sitios pblicos.

1) nos ordena, 2) se prohibe, 3) nos dice, 4) te ruego


b................. que me ayudes arreglar mis cosas.

1) me ordena, 2) se prohibe, 3) te ruego, 4) te recomiendo


c............... que pruebes este vino.

1) le ordenan, 2) me dice, 3) te recomiendo, 4) os dice


d................... que haya estudiado suficiente para este examen.

1) te ordeno, 2) le dicen, 3) me prohibe, 4) dudamos


e. Mi madre .............limpiar la casa.

1) me ordena, 2) nos prohibe, 3) duda, 4) te recomiendo


f..................... el paso de los coches.

1) dudo, 2) se prohibe, 3) te recomiendo, 4) me dice

2. Utwrz odpowiedni form czasownika.


a.................. coches (vender).
b................. la casa (vender).
c................... las fiestas (organizar).
144

Leccin 21
d.................. el festival del cine (organizar).
e................... el paso (prohibir).

3. Przekszta zdania na czas preterito perfecto de subjuntivo.


a.Ojal venga Lorena.
b.Dudo que estudia bastante para el examen.
c.Lamento que no encuentra el trabajo.
d.Me alegro que puedas conseguir resolver este problema.
e.Espero que tengas suerte en nuevo trabajo.
f.Puede que no olvide traer sus documentos.

Hiszpaski dom

W jzyku hiszpaskim istnieje kilka okrele na dom. Najbardziej popularne


sowo la casa jest uywane w przypadku budynku jednorodzinnego, ale rwnie
pojawia si wznaczeniu ogniska domowego. Oprcz tego mona poczy je
takimi wyrazami jak: el piso (mieszkanie), el adosado (domek bliniak) lub el
chalet (domek drewniany). eby opisa ciepo rodzinne, moemy take skorzysta ze sowa el hogar.

Klucz do wicze
1. a) 2, b) 3, c) 3, d) 4, e) 1, f) 2, 2. a) se venden, b) se vende, c) se organizan, d) se organiza, e) se
prohibe, 3. a) haya venido, b) haya estudiado, c) haya encontrado, d)hayas podido, e) hayas tenido,
f) haya olvidado.
www.WydawnictwoLingo.pl

145

22. En el bar

En el bar

Juan: Bueno, qu tomamos?, lo de siempre?


Laura: S, claro. Cuntame como te va todo.
Juan: Pues bien, por fin tengo trabajo, me he apuntado a las clases de

41

alemn...
Laura: Y Ania?, qu tal est? Le llam ayer pero no contest.
Juan: Bien, muy bien. Ayer Ania estara muy ocupada porque tambin
le llam varias veces pero no me contest en todo el da. Al final
hablamos por la noche.
Laura: Veo que te llevas muy bien con ella y no me extraa porque es
muy simptica.
Juan: S, Ania es amable, generosa y tan lista. Bueno, ya desde hace
mucho quera decirte que Ania me gusta.
Laura: Lo supona porque pasis mucho tiempo juntos. Pero ests triste,
Qu pasa?
Juan: La prxima semana Ania se va a Polonia. A m me gustara que
Ania se quedara aqu para siempre.
Laura: Pero ya no vuelve?
Juan: Ojal Ania volviera a Espaa. El problema es que Ania todava
no ha terminado los estudios, le queda el ltimo ao.
Laura: Bueno, veo que ests enamorado de ella.
Juan: S, totalmente. Podras aconsejarme qu hacer en esta situacin?
Laura: Pero Juan, no veo ningn problema. Si estuviera en tu lugar,
volvera con ella a Polonia.
Juan: Si tuviera dinero, ira con ella a Polonia la prxima semana.
Laura: Tambin podrais visitaros a menudo, los vuelos no son caros.
Muchos de mis amigos extranjeros hacen as.
Juan: No s.
Laura: O igual Ania podra terminar sus estudios aqu. Seguramente
todo se arreglar.
Juan: S seguro. Tomamos algo ms?

Sownictwo

42

lo de siempre to co zawsze
extraar dziwi

146

ocupado zajty
simptico sympatyczny

Leccin 22

generoso szczodry
listo mdry
me gusta podoba mi si
suponer podejrzewa

triste smutny
estar enamorado de... by
zakochanym w...
extranjero zagraniczny

Tumaczenie
W barze. J:Dobra, co zamawiamy , to co zawsze? L:Tak, jasne. Opowiadaj jak tam ci
idzie wszystko. J:Wic bardzo dobrze, wreszcie mam prac, zapisaem si na zajcia
zniemieckiego...L: IAnia ja si ma? Dzwoniam do niej wczoraj, ale nie odebraa.
J: Dobrze, bardzo dobrze. Wczoraj Ania musiaa by bardzo zajta, poniewa te
do niej dzwoniem par razy, ale nie odbieraa cay dzie. Wkocu rozmawialimy
wieczorem. L:Widz, e dobrze si dogadujecie iwcale mnie to nie dziwi, poniewa
jest bardzo sympatyczna. J: Tak, Ania jest mia, wielkoduszna i tak inteligentna.
Dobra, ju od jakiego czasu chciaem Ci powiedzie, e Ania mi si podoba.
L: Domylaam si tego, bo spdzacie duo czasu razem. Ale jeste smutny, co si
dzieje? J: Wnastpny tydzie Ania jedzie do Polski. Chciabym, eby Ania zostaa
tutaj na zawsze. L:Ale ju nie wrci? J:Oby Ania wrcia do Hiszpanii. Problem jest
taki, e Ania nie skoczya jeszcze studiw, zosta jej ostatni rok. L: No c, widz,
e jeste zakochany wniej. J: Tak, bardzo. Mogaby mi doradzi co robi wtakiej
sytuacji? L:Ale Juan, , nie widz adnego problemu. Gdybym bya na twoim miejscu
, wrciabym zni do Polski. J:Gdybym mia pienidze, pojechabym zni do Polski
wprzyszym tygodniu. L: Rwnie moecie si czsto odwiedza, loty nie s drogie.
Duo zmoich znajomych tak robi. J: Nie wiem. L: Lub te Ania mogaby koczy
studia tutaj. Na pewno wszystko si uoy. J:Tak, na pewno. Zamawiamy co jeszcze?

Wicej swek i zwrotw

tranquilo spokojny
nervioso nerwowy
alegre wesoy
antiptico antypatyczny
tmido niemiay
inteligente inteligentny
tonto gupi
sociable towarzyski
paciente cierpliwy

Uwaga: gdy opisujemy cechy charakteru, uywamy czasownika ser, jednak gdy
mwimy ozachowaniu wdanej chwili lub przedziale czasu, uywamy estar.

www.WydawnictwoLingo.pl

147

En el bar

Jak to dziaa?
n Preterito imperfecto de subjuntivo
Preterito perfecto de subjuntivo to czas przeszy niedokonany trybu czcego, ktry wystpuje po wyraeniach lub czasownikach wymagajcych uycia
subjuntivo. W zdaniach zoonych czas ten wyraa czynno wczeniejsz
lub rwnoczesn wstosunku do zdania gwnego. Preterito imperfecto de subjuntivo wystpuje wzdaniu podrzdnym, gdy czasownik zdania gwnego jest
wyraony w czasie imperfecto, indefinido, pluscuamperfecto lub potencial
(niekiedy czy si rwnie zpresente iwyraa czynno przesz). Formy tego
czasu tworzone s od trzeciej osoby liczby mnogiej czasu indefinido, za pomoc
odpowiednich kocwek.
Hablar odmiana windefinido hablaron

hablara
/
hablaras /
hablara
/
hablramos /
hablarais /
hablaran /

hablase
hablases
hablase
hablsemos
hablaseis
hablasen

Comer odmiana windefinido comieron

comiera
/
comieras /
comiera
/
comiramos /
comierais /
comieran /

comiese
comieses
comiese
comisemos
comieseis
comiesen

Vivir odmiana windefinido vivieron

viviera
vivieras
viviera
viviramos
vivierais
vivieran

148

/
/
/
/
/
/

viviese
vivieses
vivierse
vivisemos
vivieseis
viviesen

Leccin 22
Uwaga: istniej dwie formy tego czasu, ktre uywane s wymiennie. Nieregularnoci wystpujce wczasie indefinido pojawiaj si rwnie wczasie preterito
imperfecto de subjuntivo.

n Przykady uycia czasu


Ojal Ania volviera aEspaa. (Oby Ania wrcia do Hiszpanii.)
Czas preterito imperfecto de subjuntivo po ojal odnosi si do teraniejszoci
lub przyszoci iwyraa pragnienie, ktrego realizacja jest mao prawdopodobna.

Me gustara que quedara aqu para siempre. (Chciaabym, eby


zostaa tutaj na zawsze.)

n Potencial simple
Potencial simple to czas prosty trybu przypuszczajcego, ktry moe peni nastpujce funkcje wzdaniu:
wyraanie yczenia niemoliwego do spenienia wchwili obecnej lub przyszoci

Me gustara que se quedara aqu para siempre.


(Chciaabym, eby zostaa tutaj na zawsze.)
wyraanie przypuszczenia odnonie przeszoci

Ayer Ania estara muy ocupada porque tambin le llam varias veces
pero no me contest. (Wczoraj Ania musiaa by bardzo zajta,
bo rwnie zadzwoniem do niej par razy, ale nie odbieraa.)
jest uywany wformach grzecznociowych

Podras aconsejarme qu hacer en esta situacin?


(Mogaby mi poradzi, co zrobi w takiej sytuacji?)
Uwaga: w formach grzecznociowych czas potencial simple uywany jest wymiennie zczasem imperfecto.
www.WydawnictwoLingo.pl

149

En el bar
Odmiana

hablar
hablara
hablaras
hablara
hablaramos
hablarais
hablaran

comer
comera
comeras
comera
comeramos
comerais
comeran

vivir
vivira
viviras
vivira
viviramos
viviras
viviran

Uwaga: nieregularnoci wystpujce wczasie futuro imperfecto wystpuj rwnie wczasie potencial simple.

hacer
decir
tener
poder

har
dir
tendr
podr

hara
dira
tendra
podra

n Zdania warunkowe II typu


Zdania warunkowe II typu odnosz si do teraniejszoci iwyraaj czynnoci, ktre nie mog by wykonane wdanej chwili. Konstrukcja zdania warunkowego jest nastpujca:
Si + preterito imperfecto de subjuntivo + potencial simple.

Si estuviera en tu lugar, volvera con ella aPolonia.


(Gdybym bya na twoim miejscu, wrciabym z ni do Polski.)
Ten okres warunkowy czsto wyraa marzenia.

Si tuviera mucho dinero, ira con ella aPolonia la prxima semana.


Wobecnej chwili nie mam pienidzy, wic nie pojad
do Polski. (Gdybym mia duo pienidzy, pojechabym z
ni do Polski w przyszym tygodniu.)

150

Leccin 22

wiczenia
1. Utwrz odpowiedni form.
a.Me gustara que ........................ pronto el trabajo

(encontrar, t).
b.Lamentaba que no ..................... conocer atus padres

(poder, ella).
c.Deseaba que Juan le .......................

(ayudar).
d.Ojal Carlos ...................... el hotel

(reservar).
e.Nos alegrbamos que Juan ............al trabajo.

(volver).
2. Wstaw odmienion form czasownika.
a.....................decirme cmo llegar ala estacin de autobuses?

(poder).
b.Si tuviera mucho dinero, ................. nueva casa

(comprar).

www.WydawnictwoLingo.pl

151

En el bar
c.Ayer Carlos ..................... todo el da

(trabajar).
d............................. abrir la ventana, por favor

(poder, t).
e..............preguntarle si tienen los sellos?

(poder, t)
f.Yo en tu lugar, no ..................... esta casa

(vender).
3. Uzupenij zdania.
a.Si ..............a Ana, .................con ella a la fiesta de cumpleaos de

Jaime. (conocer, ir, yo)


b.Si ....................... los estudios, ............................. el trabajo.

(terminar, buscar)
c.Si .................... en tu lugar, ....................... la cena para tus amigos

(estar, preparar).
d.Si mi hermana ............... embarazada, le .................. la ropa para

el bede (estar, comprar).

152

Leccin 22

e.Si mis padres ........................, .....................muy triste.

(divorciarse, estar).
f.Si ....................... con Ana, .......... a este restaurante.

(encontrarse, ir, ellos).

Co si pije w Hiszpanii?

Hiszpania jest jednym znajwaniejszych producentw wina na caym wiecie.


Wrd najbardziej cenionych wymienia si gwnie Ribera del Duero, Peneds lub La Rioja. Popularne jest rwnie wino musujce Cava, przypominajce
swoim smakiem szampana. Wrejonach takich jak Asturia pije si take napj
sidra, ktry jest alkoholem na bazie jabek. Poza tym Hiszpanie pij do duo
piwa, zwaszcza gdy spotykaj si wbarach lub dyskotekach. Wino serwowane
jest raczej wbarach typu Tapas oraz wprzernych tawernach.

Klucz do wicze
1. a) encontraras, b) conociera, c) ayudara, d) reservara, e) volviera, 2. a) podras, b) comprara, c)
trabajara, e) podras, f) vendera, 3. a) conociera, ira, b) terminara, buscara, c) estuviera, preparara,
d) estuviera, comprara, e) se divorciaran, estara, f) se encontraran, iran.
www.WydawnictwoLingo.pl

153

23. Despedida

Despedida

Querido Juan,

43

Al principio quera pedirte disculpas por no haberte escrito durante


estos das, pero desde que me enter de que puedo estudiar en Espaa,
no tengo tiempo para nada. Hoy estuve con mis padres en casa de mis
abuelos para despedirme de ellos y por primera vez me sent triste.
No crea que fuera tan difcil para m dejar mi familia y mis amigos
aqu para un ao. Por supuesto no digo que no sea estupendo estudiar en Espaa, pero seguramente les echar de menos. Lo nico que
me preocupa es que estar sola en un pas extranjero, pero espero que
apoyes un poco al principio. La verdad es que ya me he acostumbrado
a nuestros paseos y tambin echo de menos a Laura. Hoy me he comprado el billete de avin y he empezado hacer una lista con las cosas
ms importantes que tengo que llevar conmigo. Es injusto que solamente me dejen llevar una maleta, pero no hay otra opcin. Espero que
pronto pueda encontrar piso en Espaa porque mis amigos ya me han
prometido visitarme. Todos los das miro los anuncios en internet pero
por ahora no veo que haya algo interesante. Bueno, te tengo que dejar
porque ya es muy tarde y maana me levanto muy pronto.
Cudate mucho y nos vemos pronto.

Sownictwo

44

querido drogi
al principio na pocztek
pedirte las disculpas prosi
owybaczenie
enterarse dowiedzie si
por supuesto oczywicie
lo nico jedyne co
apoyar wspiera

154

Besos,
Ania

acostumbrarse przyzwyczai si
es injusto que jest niespra
wiedliwe
prometer obieca
cudate trzymaj si
nos vemos pronto do szyb
kiego zobaczenia
besos causy

Leccin 23

Tumaczenie
Poegnanie. Drogi Juanie, na pocztek chciaam Ci przeprosi za to, e nie
pisaam przez ostatnie dni, ale od kiedy si dowiedziaam, e mog studiowa
w Hiszpanii, nie mam wcale czasu. Dzisiaj byam z rodzicami w domu
dziadkw, eby si znimi poegna ipo raz pierwszy poczuam si smutna. Nie
mylaam, e bdzie mi tak trudno zostawi tutaj na rok rodzin iprzyjaci.
Oczywicie nie mwi, e nie bdzie wspaniale studiowa wHiszpanii, ale na
pewno bd za nimi tskni. Martwi mnie jedynie to, e bd sama wobcym
kraju, ale mam nadziej, e na pocztku bdziesz mnie troch wspiera. Prawda
jest taka, e ju si przyzwyczaiam do naszych spacerw i rwnie tskni
za Laur. Dzisiaj kupiam bilet na samolot izaczam robi list najbardziej
potrzebnych rzeczy, ktre musz zabra ze sob. To niesprawiedliwe, e
pozwalaj mi zabra tylko jedn walizk, ale nie ma innej opcji. Mam nadziej,
e szybko bd moga znale mieszkanie wHiszpanii, poniewa moi znajomi
ju obiecali mnie odwiedzi. Codziennie ogldam ogoszenia winternecie, ale
na razie nie widz niczego interesujcego. No c, musz koczy, poniewa
ju jest bardzo pno, arano wczenie wstaj. Uwaaj na siebie ido szybkiego
zobaczenia. Cauj, Ania.

Wicej swek i zwrotw

estimado seor/a szanowny/a panie/pani


en contestacin ala suya wodpowiedzi na pana/i list
me permito informarle que jest mi mio poinformowa, e
me dirigo a Vd. a fin de... zwracam si do pana/i
sin ms, reciba un cordial saludo pozdrawiam
esperando su pronta contestacin czekajc na pana/pani szybk
odpowied
dndole gracias de antemano, le saludo zgry dzikujc, pozdra
wiam
saludos cordiales serdeczne pozdrowienia
le doy las gracias por dzikuj za
atentamente zpowaaniem

www.WydawnictwoLingo.pl

155

Despedida

Jak to dziaa?
nU
 ycie subjuntivo po czasownikach ikonstrukcjach
wyraajcych osd
Tryb subjuntivo wystpuje wzdaniach po konstrukcjach: ser, estar, parecer +
+ rzeczownik, przymiotnik, przyswek + que, wyraajcych osd typu:
es injusto que, me parece una tontera que, est mal que, es lamentable
que, es absurdo que, es lgico que, itp.

Es lgico que solamente dejen llevar una maleta.


(To logiczne, e tylko pozwalaj nam wzi tylko jedn walizk.)
Me parece una tontera que solamente dejen llevar una maleta.
(To jest dla mnie gupota, e pozwalaj nam zabra
tylko jedn walizk.)
Es injusto que solamente dejen llevar una maleta.
(To niesprawiedliwe, e pozwalaj nam zabra tylko
jedn walizk.)

n Uycie subjuntivo wzdaniach przeczcych


Tryb subjuntivo wystpuje w zdaniach podrzdnych, gdy czasownik
lub wyraenie pierwszego zdania wystpuje zprzeczeniem.

Digo que es estupendo estudiar en Espaa. (Mwi, e to jest


fantastycznie studiowa w Hiszpanii.)
No digo que no sea estupendo estudiar en Espaa. (Nie mwi,
e to nie jest fantastycznie studiowa w Hiszpanii.)
Podana regua odnosi si do czasownikw iwyrae dotyczcych:
Komunikacji (decir, explicar, responder, itp.)

Digo que es estupendo estudiar en Espaa.


No digo que no sea estupendo estudiar en Espaa.

156

Leccin 23
Zmysu (ver, or, darse cuenta, itp.)

Veo que es tan difcil para m dejar mi familia y mis amigos aqu
por un ao. (Widz, e jest mi strasznie trudno zostawi
tutaj moj rodzin i znajomych na rok.)
No veo que sea tan difcil para m dejar mi familia y mis amigos aqu por un ao. (Nie widz, eby byo mi trudno
zostawi tutaj moj rodzin i przyjaci na rok.)

Myli (pensar, creer, opinar)

Crea que era tan difcil para m dejar mi familia y mis amigos
aqu por un ao. (Mylaam, e bdzie mi tak trudno
zostawi tutaj rodzin i przyjaci na rok.)
No crea que fuera tan difcil para m dejar mi familia y mis amigos aqu por un ao. (Nie wiedziaam, e bdzie tak mi
trudno zostawi moj rodzin i przyjaci na rok.)

Niewiedzy (saber)

Saba que fue difcil para mi dejar m familia y mis amigos


aqu por un ao. (Wiem, e bdzie mi trudno zostawi
tutaj moj rodzin i przyjaci na rok.)
No saba que fuera tan difcil para m dejar mi familia y mis amigos aqu por un ao. (Nie wiedziaam, e bdzie tak trudno
dla mnie zostawi tutaj rodzin i przyjaci na rok.)

Przekonania (es verdad, esta claro, itp.)

Es verdad que solamente nos dejan llevar una maleta.


(To prawda, e pozwalaj zabra nam tylko jedn walizk.)
No es verdad que solamente nos dejen llevar una maleta.
(To nie prawda, e pozwalaj nam zabra tylko jedn walizk.)

Tryb subjuntivo nie wystpuje po podanych wyraeniach iczasownikach, gdy:


Czasownik zdania gwnego jest wyraony wtrybie rozkazujcym

No creas que es tan difcil para mi dejar mi familia y mis amigos aqu para un ao. (Nie myl, e jest mi tak trudno
zostawi tutaj moj rodzin i przyjaci na rok.)

www.WydawnictwoLingo.pl

157

Despedida
W pytaniach

No crees que es tan difcil para mi dejar mi familia y mis


amigos aqu para un ao? (Mylisz, e jest mi tak trudno
zostawi tutaj moj rodzin i przyjaci na rok?)

wiczenia
1. Wstaw odpowiedni czasownik.
a.No creo que nos .................. salir esta noche

(dejar, ellos).
b.Creo que ................ una buena idea

(ser)
c.No crees que ................. empezar aestudiar

(deber, nosotros)?
d.No injusto que nos ................. as

(tratar, ellos).
e.Digo que .................... montar la bicicleta

(poder, vosotros).
f.No saba que ................. navegar

(querer, ellos).

158

Leccin 23
2. Uzupenij zdania.
a...................... que nos prohban entrar aqu.
b...................... que Ana volviera aPolonia.
c...................... que ayer me encontr con Juan.
d...................... que haya una solucin.
e...................... que no podamos llevar ms cosas.

Usted, t i vos

Wedug oglnie przyjtych zasad, w Hiszpanii i w Ameryce aciskiej


w relacjach formalnych uywamy formy usted, a w kontaktach nieformalnych formy t. Tej drugiej formy czciej uywaj modzi mieszkacy
Pwyspu Iberyjskiego. Na Wyspach Kanaryjskich oraz w hiszpaskojzycznych krajach Ameryki zamiast formy vosotros (czyli 2 os. lm.)
jest uywana forma ustedes. A w rejonie el Rio de la Plata, to znaczy
wArgentynie, Urugwaju, Paragwaju oraz wAmeryce rodkowej zamiast
formy t istnieje forma vos.

Klucz do wicze
1. a) dejen, b) es, c) debemos, d) traten, e) podemos, f) quieran, 2. a) es injusto, b) no saba, c) digo,
d) no veo, e) me parece una tontera.
www.WydawnictwoLingo.pl

159

24. Sprawd si!

Sprawd si

45

1. R
 ozumienie ze suchu Po wysuchaniu dialogw zdecyduj, ktre zdania
s prawdziwe (V - verdadero), a ktre nie (F - Falso).
Dialogo 1
1. Ania y Juan van a la playa para tomar el sol.
2. Ania y Juan van a la playa para nadar.
3. Juan quiere nadar.
Dialogo 2
1. Los padres de Juan festejan el embarazo de su hija.
2. La hermana de Juan festeja sus cumpleaos.
3. La hermana de Juan se casa esta tarde.
Dialogo 3
1. Juan tiene una casa con tres habitaciones.
2. Juan tiene un piso con dos habitaciones y tres cuartos de bao.
3. Juan tiene un piso con tres habitaciones.
2. Test Wybierz waciw odpowied.
1. Juan compr el coche que ............ la semana pasada.
a. vemos
b. hemos visto
c. vimos
d. habamos visto
2. Lamento que Maria no ............ el examen.
a. aprob
b. ha aprobado
c. aprueba
d. haya aprobado
3. En la clase haba ............ chico .
a. el
b. un
c. cierto
d.
4. Si ............ en tu lugar, comprara este piso.
a. este
b. estoy
c.ha estado
d. estuviera

160

Leccin 24
3. Krzywka

1
2
3
4
5
6
7

1.el da de mi Cumpleaos mis padres me organizan una...


2.el hijo de mis padres es mi...
3.la mujer de mi padre es mi...
4.mi padre para mi madre es...
5.los padres de mis padres
6.yo para mis abuelos
7.la hermana de mi padre

Klucz do wicze
1. Rozumienie ze suchu. Dialog 1, 3, Dialog 2, 1, Dialog 3, 3, 2. Test. 1, c, 2, d, 3, b, 4. d,
3. Krzywka. haso: familia (fiesta, hermano, madre, marido, abuelos, nieto/a, ta).
www.WydawnictwoLingo.pl

161

25. Piso compartido

Piso compartido

Laura: Mira Ania, aqu tienes la tablilla de anuncios, a ver si encontra

46

Ania:
Laura:

Ania:
Laura:

Ania:
Laura:
Ania:
Laura:
Ania:
Laura:
Ania:
Laura:

mos un piso para ti.


Creo que s, aqu hay bastantes anuncios. Antes de que empece
mos leerlos, dime A qu hay que prestar atencin?
Cuando era estudiante, miraba la localizacin de la vivienda, si
el barrio estaba bien comunicado y por supuesto el precio por el
alquiler. Una cosa ms, puedes vivir en un piso compartido con
otros estudiantes o con los propietarios de la vivienda.
Un piso compartido me parece bien. Y cmo suelen ser los pisos
alquilados en Espaa?
Bueno, algunos pisos son amueblados, pero no todos. Cuando
buscas piso, tienes que mirar si la cocina est bien equipada y si
el piso tiene calefaccin central.
Y cmo son los precios de aqu?
Depende de la zona. Ten cuidado porque los precios no siempre
incluyen los gastos de gas, de agua y de electricidad.
Mira este anuncio, Qu te parece?
Me parece bien, apuntalo. Y estos dos tambin son interesantes.
Cuando terminemos con esto, tendr que ir a la universidad para
recoger mi carn de estudiante.
De acuerdo. Y Juan qu hace hoy?, todava est en el trabajo?
Creo que Juan ya habr llegado a casa. Despus de que salgamos
de aqu, le llamar.
Como conozco bien a Juan, cuando lleguemos a casa, l ya nos
habr hecho la comida.

Sownictwo

47

el piso compartido wsplnie


wynajmowane miesz
kanie
la tablilla de anuncios tablica
zogoszeniami
encontrar znale
bastantes do duo
la localizacin lokalizacja
162

la vivienda mieszkanie
el barrio dzielnica
est bien comunicado dobrze
skomunikowane
alquilar wynaj
el propietario waciciel
amueblado umeblowane
la cocina kuchnia

Leccin 25

la calefaccin central central


ne ogrzewanie
la zona rejon
ten cuidado uwaaj
incluir zawiera
los gastos koszty, wydatki
el gas gaz

el agua woda
electricidad elektryczno
apuntar zapisa
cuando kiedy
recoger zebra
el carn de estudiante legity
macja studencka

Tumaczenie
Wsplnie wynajmowane mieszkanie. L:Patrz Aniu, tu masz tablic zogoszeniami,
zobaczmy, czy znajdziemy mieszkanie dla ciebie. A: Myl, e tak, tutaj jest sporo
ogosze. Zanim zaczniemy je czyta, powiedz mi, na co trzeba zwrci uwag?
L: Kiedy byam studentk, zwracaam uwag na lokalizacj mieszkania, czy
dzielnica jest dobrze skomunikowana i oczywicie na cen mieszkania. Jeszcze
jedna rzecz, moesz mieszka wmieszkaniu dzielonym zinnymi studentami lub
zwacicielami mieszkania. A: Odpowiada mi wspwynajcie mieszkania. Ijakie
zazwyczaj s mieszkania wynajmowane wHiszpanii? L:No c, niektre mieszkania
s umeblowane, ale nie wszystkie. Gdy szukasz mieszkania, musisz zwrci uwag,
czy kuchnia jest wyposaona iczy mieszkanie ma ogrzewanie centralne. A:Ijakie s
ceny tutaj? L:Zaley od strefy. Uwaaj, bo ceny nie zawsze zawieraj opaty za gaz,
wod ielektryczno. A: Popatrz na to ogoszenie, co mylisz onim? L: Wydaje mi
si dobre, zanotuj je. Ite dwa te s interesujce. A:Kiedy skoczymy znim, bd
musiaa i na uniwersytet, eby odebra moj legitymacj studenck. L: Zgoda.
Co dzisiaj robi Juan? Jeszcze jest wpracy? A: Myl, e Juan ju wrci do domu.
Jak tylko std wyjdziemy, zadzwoni do niego. L: Jak dobrze znam Juana, kiedy
przyjdziemy do domu, on ju bdzie na nas czeka zobiadem.

Wicej swek i zwrotw

el cuarto de bao azienka


el pasillo przedpokj
la cama doble podwjne ko
la baera wanna
la ducha prysznic
el radiador kaloryfer
la planta baja parter
primer/ltimo piso pierwsze/ostatnie pitro
la lavadora pralka
la nevera lodwka
el horno piekarnik
www.WydawnictwoLingo.pl

163

Piso compartido

Jak to dziaa?
n Uycie trybu indicativo isubjuntivo po cuando
Cuando, ktre oznacza wjzyku polskim kiedy, czy si ztrybem
indicativo, gdy zdanie odnosi si do przeszoci lub teraniejszoci
oraz ztrybem subjuntivo, gdy zdanie odnosi si do przyszoci.

Cuando era estudiante, miraba la localizacin de la vivienda,


si el barrio estaba bien comunicado y por supuesto el
precio por el alquiler(przeszo.) (Kiedy byam stu
dentk zwracaa uwag na lokalizacj mieszkania, czy
dzielnica ma dobr komunikacj i oczywicie na cen.)
Cuando buscas piso, tienes que mirar si hay cocina esta y si tiene
la calefaccin central(teraniejszo.) (Kiedy szukasz
mieszkania, musisz zwraca uwag na to, czy jest dobrze
wyposaona i czy mieszkanie ma centralne ogrzewanie.)
Cuando terminemos con esto, tendr que ir a la universidad
para recoger mi carn de estudiante.(przyszo.)
(Kiedy z tym skoczymy, bd musiaa i na uniwersytet,
eby odebra legitymacj studenck.)

n Uycie antes de
Antes de czy si zbezokolicznikiem:

Antes de empezar leerlos, dime a qu hay que prestar atencin?


(Przed rozpoczciem czytania ich, powiedz na co trzeba
zwrci uwag.)

Antes de que czy si zsubjuntivo:

Antes de que empecemos leerlos, dime a qu hay que prestar


atencin? (Zanim zaczniemy je czyta, powied na co
trzeba zwrci uwag.)

164

Leccin 25

n Uycie despus de
Despus de czy si zbezokolicznikiem:

Despus de salir de aqu, le llamar. (Po wyjciu std, zadzwo


ni do niego.)

Po despus de que wystepuje subjuntivo

Despus de que salgamos de aqu, le llamar. (Gdy std wyj


dziemy, zadzwoni do niego.)

n Futuro perfecto
Czas futuro perfecto jest czasem zoonym skadajcym si zczasownika posikowego haber odmienionego w czasie futuro imperfecto i imiesowu czasu
przeszego (participio). Wyraa wydarzenie przysze wobec momentu mwienia,
ale przesze wobec innego wydarzenia zprzyszoci.

Cuando lleguemos a casa, Juan ya habr hecho la comida.


(Juan ju zrobi obiad, zanim wrcimy do domu.)
Czas futuro perfecto uywany jest rwnie do wyraenia prawdopodobiestwa
wbliskiej przeszoci:

Creo que Juan ya habr llegado a casa. (Probablmente ha


llegado a casa.) (Myl, e Juan ju wrci do domu.)

wiczenia
1. Uzupenij zdanie.
a.Cuando ................, se fueron directamente acasa

(salir, ellos).
b.Cuando ............... a casa, prepar la cena

(llegar, nosotros).
www.WydawnictwoLingo.pl

165

Piso compartido
c.Cuando ............. el piso, tienes que mirar los anuncios en el peridico

(buscar).
d.Cuando .............. este trabajo, me voy acama

(terminar, yo).
e.Cuando .............. de su accidente, se fue inmediatamente al hospital

(enterarse, ella).
f.Cuando me ..............., te informar enseguida

(llamar, ellos).

2. Wstaw odpowiednie wyraenie.


a................................ llamarle, me fui ala escuela.
b................................. empecemos ahacer la comida, lee la receta.
c................................. lleguemos al hotel, te invito ala cena.
d................................. comer, lava las manos.
e................................. terminar la comida, lava los platos.
3. Podaj form czasownika wfuturo perfecto.
a.Cuando lleguemos acasa, mis padres ya .....................................

(dormise, ellos).
b.Cuando Ana termine el trabajo, Juan ya ........................ la comida

(preparar).
166

Leccin 25
c.Creo que Juan ya ........................................ a casa

(venir).
d.Me parece que Carlos ya .............................. la escuela

(terminar).
e.Cuando volvamos acasa, Ana ya ............................. su habitacin

(limpiar).
f.Cuando venga ala oficina, ya ................................... todos

(salir).

Hiszpaskie adresy

W Hiszpanii istnieje nieco odmienny od naszego system numerowania mieszka. Gdy podajemy adres hiszpaski, to po nazwie ulicy i numerze bramy
pojawia si numer pitra oraz oznaczenie mieszkania: izda (na lewo), dcha
(na prawo) cto. (na rodku). Wzalenoci od tego, ile mieszka znajduj si
na pitrze oraz jak wyglda ich rozoenie, w oznaczeniach mog si jeszcze
pojawi takie okrelenia jak: escalera drcha (schody po prawej), escalera izda
(schody po lewej) entresuelo dcha (ppitro po prawej), czy entresuelo ida
(ppitro po lewej).

Klucz do wicze
1. a)salieron, b) lleguemos, c) buscas, d) termine, e) se enter, f) llamen, 2. a) despus de, b) antes
de que, c) despus de que, d) antes de, e) despus de, 3. a) se habrn dormido, b) habr preparado,
c) habr venido, d) habr terminado, e) habr limpiado, f) habrn salido.
www.WydawnictwoLingo.pl

167

26. Nuevo ordenador

Nuevo ordenador

 na, has decidido qu tipo de ordenador quieres com


A
prar?
Ania:
Si me lo hubieras preguntado hace dos aos, te habra
contestado que uno de los ordenadores normales, pero
hoy me parecen demasiado grandes.
Juan:
Bueno, para ti un porttil ser ms cmodo.
Ania:
Pienso lo mismo, pero s que debera tener mi propio
ordenador. Me podras aconsejar?
Juan:
S, claro. Hace un ao me compr uno, as que s
ms o menos en que fijarme. Por ejemplo cuando yo
elega ordenador no saba mucho de informtica y no
era posible que alguien me aconsejara antes y por eso
me compr uno que no es muy bueno. Y ahora s que
necesitara ms puertos USB.
Ania:
Qu pena! Y nadie te ayud en la tienda?
Juan:
Me habran ayudado, pero todava estaba en Polonia
y no saba nada de polaco.
Ania:
Entiendo. Y qu ms debe tener mi ordenador?
Juan:
Cmprate uno con grabadora y buen monitor.
Ania:
Y el DVD?
Juan:
Claro, porque no. Si quieres preguntamos a la depen
dienta qu ofrecen.
Ania:
S, quiero saber qu precios tienen.
Juan:
Perdone, buscamos un ordenador para mi novia, nos
podra aconsejar?
Dependienta: Claro, aqu tienen nuevos modelos. Adems
actualmente tenemos una oferta, si Ustedes compran
un ordenador de este tipo le regalamos la impresora.
Juan:
Y uno de estos modelos tiene DVD?
Dependienta: Los que ve aqu, no tienen DVD, pero estamos
esperando la entrega de mercanca.
Juan:
Y cundo van a tenerlos?
Dependienta: Me dijeron que por la noche ya habran venido.
Y qu sistema operativo les interesa?
Ania:
Pues...
Juan:

48

168

Leccin 26
49

Sownictwo

el ordenador komputer
el ordenador porttil laptop
fijarse zwrci uwag
elegir wybiera
la informtica informatyka
el puerto USB wejcie USB
el DVD DVD

el modelo model
la impresora drukarka
la entrega de la mercanca
dostawa towaru
el sistema operativo system
operacyjny

Tumaczenie
Nowy komputer. J:Aniu, zdecydowaa, jakie komputer chcesz kupi? A:Gdyby
mnie o to zapyta dwa lata temu, powiedziaabym, e jeden z normalnych
komputerw, ale dzisiaj wydaj mi si zbyt due. J:No c, dla ciebie wygodny
bdzie laptop. A:Myl to samo, ale nie wiem, co powinien mie mj komputer.
Mgby mi poradzi? J:Tak, oczywicie, rok temu kupowaem swj, wic wiem
na co zwrci uwag. Na przykad, jak wybieraem komputer nie wiedziaem
duo o informatyce i nie byo moliwe, eby mi wczeniej kto poradzi
ikupiem taki, ktry nie jest najlepszy. Iteraz wiem, e potrzebowabym wicej
wej USB. A:Jaka szkoda! Inikt nie mg ci pomc wsklepie? J:Pomogliby mi ,
ale jeszcze byem wPolce inie nie umiaem polskiego. A:Rozumiem. Ico jeszcze
powinien mie komputer? J: Kup sobie z nagrywark i z dobrym monitorem.
A:IDVD? J:Jasne, dlaczego nie? Jeli chcesz, to moemy zapyta sprzedawczyni
co oferuj. A: Tak, chc wiedzie, jakie maj ceny. J: Przepraszam, szukamy
komputer dla mojej dziewczyny. Moe nam pani doradzi? D:Jasne, tutaj maj
pastwo nowe modele. Oprcz tego mamy aktualnie ofert, gdy zakupi pastwo
jeden ztego typu komputerw, podarujemy pastwu drukark. J: A ktry ztych
komputerw ma DVD? D:Te, ktre pastwo tutaj widz, nie maj, ale czekamy
na dostaw towaru. J:Ikiedy bd je mie? D:Powiedzieli mi, e do wieczora ju
powinnimy je mie. Ijaki system operacyjny pastwa interesuje? A:Wic ...

Wicej swek i zwrotw

el virus wirus
el portador de datos nonik danych
la memoria pami
la contrasea haso
el escner skaner
los altavoces goniki
grabar los datos nagrywa dane
www.WydawnictwoLingo.pl

169

Nuevo ordenador

el archivo folder
el teclado klawiatura
el ratn mysz
el monitor monitor
el disco duro twardy dysk
la grabadora nagrywarka

Jak to dziaa?
n Preterito pluscuamperfecto de subjuntivo
Preterito pluscuamperfecto de subjuntivo jest czasem zaprzeszym, czyli
wyraa czynno uprzedni wzgldem innej czynnoci przeszej. Czas ten
wystpuje gwnie wzdaniach podrzdnych po wyraeniach iczasownikach
wymagajcych uycia trybu subjuntivo. Preterito pluscuamperfecto de
subjuntivo tworzymy zczasownika haber odmienionego wimperfecto de
subjuntivo, + imiesw (participio).
Odmiana

hablar
hubiera hablado
hubieras hablado
hubiera hablado
hubiramos hablado
hubierais hablado
hubieran hablado

comer
hubiera comido
hubieras comido
hubiera comido
hubiramos comido
hubierais comido
hubieran comido

vivir
hubiera vivido
hubieras vivido
hubiera vivido
hubiramos vivido
hubierais vivido
hubieran vivido

No era posible que alguien lo hubiera dicho antes. (Nie byo


moliwe, eby kto mi to wczeniej powiedzia.)
Pretertito pluscuamperfecto de subjuntivo czy si rwnie z ojal i wyraa
yczenia niespenione wprzeszoci lub niemoliwe do spenienia.

Ojal alguien me lo hubiera dicho antes. (Gdyby kto mi


to powiedzia wczeniej.)
170

Leccin 26

n Potencial Compuesto
Czas Potencial Compuesto jest czasem zoonym, ktry skada si zczasownika posikowego haber, odmienionego w czasie potencial simple,
iimiesowu. Czas ten uywany jest do wyraania przypuszczenia, wtpliwoci wobec faktw zprzeszoci.

Supuse que habra aprobado el examen. (Podejrzewaem,


e zda egzamin.)
Czas ten stosowany jest rwnie do wyraenia czynnoci, ktre si nie wydarzyy.

Me habran ayudado, pero no saba nada de polaco.


(Pomogliby mi, ale nie znaem polskiego.)
Czas ten wystpuje, gdy wprzeszoci mwimy oczynnoci przyszej, ale wczeniejszej wzgldem innej czynnoci przyszej.

Me comentaron que por la tarde ya habran llegado.


(Powiedzieli mi, e po poudniu ju dowioz.)

n Zdania warunkowe III typu


Zdanie warunkowe III typu suy do wyraania czynnoci przeszych nierzeczywistych, ktre nie wydarzyy si wprzeszoci zjakiego powodu. Warto
pamita, e ten rodzaj zda warunkowych odnosi si wycznie do przeszoci. Struktura zdania warunkowego III typu jest nastpujca: si pluscuamperfecto de subjuntivo + potencial compuesto.

Si me lo hubieras preguntado hace dos aos, te habra contesta


que uno de los ordenadores normales. (Gdyby zapyta mnie
o to dwa lata wczeniej, powiedziaabym ci, e jeden z nor
malnych komputerw.)

www.WydawnictwoLingo.pl

171

Nuevo ordenador

wiczenia
1. Uzupenij zdania.
a.No era posible que ................... con mis padres (encontrarse, nosotros).
b.Dudaba que ...................... el examen (aprobar, l).
c.Era increble que te .......................de esta forma. (tratar, ellos).
d.No crea que no ...................... el hotel (reservar, t).
e.Me alegraba que ya ............... a casa (venir, ellos).
f.Lamentaba que no ................ el trabajo (conseguir, ella).

2. Wstaw odpowiedni form czasownika.


a.Si .............en Espaa, ....................espaola.

(hacer, ser, yo).


b.Si me ................... a tiempo, le ..................... ala estacin de trenes

(llamar, l, llevar, yo).


c.Si ......................... bien la casa, no le ........................

(cerrar, ella, robar, ellos).


172

Leccin 26
d.Si .......................... el libro, ............................ de que se trata

(leer, saber, ella).


e.Si ................ del trabajo alas 18.00, ................. hacer las compras

(salir, poder, ella).

Anglicyzmy

W jzyku hiszpaskim istnieje mnstwo zapoycze z jzyka angielskiego, zwaszcza gdy chodzi o sownictwo z dziedziny technologii, informatyki
lub ekonomii. Zazwyczaj anglicyzmy przyjmuj zasady ortografii ifonetyki hiszpaskiej, na przykad: escner.

Klucz do wicze
1. a) nos hubiramos encontrado, b) hubiera aprobado, c) hubieran tratado, d) hubieras reservado, e) hubieran venido, f) hubiera conseguido, 2. a) hubiera hecho, habra sido, b) hubieras llamado, habra llevado, c) hubiera cerrado, habran robado, d) hubiera ledo, habra sabido, e) hubiera salido, habra podido,
www.WydawnictwoLingo.pl

173

27. D
 e visita
al mdico

De visita al mdico

J uan, muchas gracias por llevarme al mdico.


Nada mujer. Se nota que ests mala.
S, me encuentro fatal. Me duele la garganta, la cabeza y
tengo ganas de vomitar.
Juan:
Pobrecita, has cogido un resfriado muy fuerte.
Ania:
S, y no s dnde.
Juan:
Las noches aqu ya son un poco frescas y por eso tienes
que abrigarte bien.
Ania:
Ya, yo pensaba que aqu siempre hace calor.
Juan:
Aunque por supuesto sigo pensado que Polonia es mucho
ms fra que Espaa, aqu tambin te puedes resfriar.
El mdico: El siguiente por favor.
Juan:
Entra Ania, yo te espero aqu.
Ania:
Buenos das.
El mdico: Buenos das. Qu le pasa?
Ania:
Bueno, no me encuentro bien. Me duele la garganta y la
cabeza.
El mdico: Qutese la ropa, le voy a examinar.
Ania:
De acuerdo.
El mdico: Le duele aqu?
Ania:
S, mucho.
El mdico: Abra la boca por favor.
Ania:
Aaaa...
El mdico: Bueno, Usted tiene la gripe. Le voy a prescribir unas
pastillas para dolor de cabeza y el jarabe para la gargan
ta. Tiene alergia?
Ania:
No.
El mdico: Muy bien. Aqu tiene la receta. Tmese las medicinas dos
veces al da, por la maana y por la noche, durante una
semana salvo que ya no tenga fiebre.
Ania:
Gracias. Y puedo seguir trabajando?
El mdico: Lo siento, aunque maana haga buen tiempo, debe
quedarse en la cama.
Ania:
De acuerdo. Cunto le debo?
Ania:
Juan:
Ania:

50

174

Leccin 27
51

Sownictwo

estar mal by chorym


encontrarse czu si
me duele boli mnie
fatal bardzo le
examinar przebada
prescribir przepisa
las pastillas tabletki
el jarabe syrop
la noche fresca zimna noc
abrigarse ubiera si

vomitar wymiotowa
la mdica lekarka
resfriarse /coger el resfriado
przezibi si
la gripe grypa
la fiebre gorczka
tener alergia mie alergi
la receta recepta
Cunto le debo? Ile jestem
winien?
la medicina lekarstwo

Tumaczenie
Wizyta u lekarza. A:Juan, dzikuj, e mnie przywioze do lekarza. J:Nie ma za
co, wida, e jeste chora. A:Tak, fatalnie si czuj. Boli mnie gardo, gowa ichce
mi si wymiotowa. J: Biedactwo, ostro si przezibia. A: Tak inie wiem gdzie.
J:Noce tutaj s ju troch zimne imusisz si ciepo ubiera. A:Tak, ja mylaam,
e tutaj zawsze jest ciepo. J:Chocia, oczywicie uwaam, e Polska jest owielce
bardziej zimna, tutaj te moesz si przezibi. M: Nastpny prosz. J: Aniu
wchod, ja tu na ciebie poczekam. A:Dzie dobry. M:Dzie dobry, co pani dolega?
A: No c, nie czuj si dobrze. Boli mnie gardo igowa. M:Prosz si rozebra,
zbadam pani. A:Dobrze. M:Boli pani tutaj? A:Tak , bardzo. M:Prosz otworzy
buzi. A:Aaa... M:No c, jest pani chora ma gryp. Przepisz pani tabletki na bl
gowy isyrop na gardo. Ma pani alergi? A:Nie. M:Bardzo dobrze. Tutaj ma pani
recept. Prosz bra lekarstwa dwa razy dziennie, rano i wieczorem przez cay
tydzie, chyba e nie bdzie miaa pani ju gorczki. A: Dobrze. Amog nadal
chodzi do pracy? M:Przykro mi, chocia nawet gdyby bya jutro adna pogoda,
powinna pani pozosta wku. A:Dobrze. Ile jestem winna?

Wicej swek i zwrotw

la apendicitis zapalenie wyrostka robaczkowego


la tos kaszel
la herida rana
sangrar krwawi
el calambre skurcz
romperse zama sobie
la hemorragia krwotok
www.WydawnictwoLingo.pl

175

De visita al mdico

la enfermera pielgniarka
el cirujano chirurg
el dentista dentysta
estar de baja by na zwolnieniu
la pomada ma
el esparadrapo plaster

Jak to dziaa?
n Uycie aunque
Wyraenie aunque, tumaczone na jzyk polski jako chocia, moe czy si
zarwno ztrybem indicativo jak isubjuntivo.
Gdy mwimy o jakim zdarzeniu, czynnoci nam znanej, ktra jest moliwa
do wykonania, uywamy trybu indicativo:

Aunque hace buen tiempo, debe quedarse en casa. (Chocia jest


adna pogoda, powinna pani zosta w domu.)
Gdy mowa ozdarzeniu, czynnoci nieznanej, nieokrelonej, ktra nie jest moliwa
do wykonania, uywamy subjuntivo:

Aunque haga buen tiempo, debe quedarse en casa.


(Choby nawet bya adna pogoda, powinna pani zostac w domu.)
Ta sama zaleno wystpuje wczasach przeszych.
Tryb oznajmujcy:

Aunque hacia buen tiempo, deba quedarse en casa.

Tryb subjuntivo:

Aunque hiciera buen tiempo, deba quedarse en casa.

Podobnie uywamy rwnie wyrae: apesar de que, por ms que, itd.

176

Leccin 27

n Uycie salvo que, amenos que, excepto que


Wyraenia takie jak: salvo que, amenos que, excepto que, tumaczone na jzyk
polski jako chyba e, o ile nie, cz si zawsze ztrybem subjuntivo.

Tmese las medicinas dos veces al da, por la maana y por la noche,
durante una semana salvo que ya no tenga fiebre.
(Prosz bra lekarstwa dwa razy w tygodniu, rano i wieczorem,
przez cay tydzie, chyba e nie bdzie miaa pani gorczki.)

n Konstrukcja seguir + gerundio


Konstrukcja seguir + gerundio uywana jest do podkrelenia, e dana czynno jest kontynuowana odjakiego czasu. Zamiast czasownika seguir moemy uy rwnie continuar.

Seguimos yendo por esta calle.(Nadal jedziemy t ulic.)


Sigo trabajando en la misma empresa.(Nadal pracuj w tej
samej firmie.)

n Odmiana czasownika seguir


sigo
sigues
sigue

seguimos
segus
siguen

n Czci ciaa El cuerpo


la cabeza gowa
la nariz nos
los ojos oczy
la boca buzia
los dientes zby
las orejas uszy
el cuello szyja
las manos rce

www.WydawnictwoLingo.pl

el pecho klatka piersiowa


la barriga brzuch
el estmago odek
las piernas nogi
la espalda plecy
los pies stopy
la rodilla kolano
el tobillo kostka
177

De visita al mdico

wiczenia
1. Uzupenij zdania.
a.Aunque me ................, no voy asalir con ella (llamar, ella).
b.Aunque .................... la cabeza, no se acost (doler, ella).
c.Aunque ................... antes de la cinco, perdieron el tren (venir, ellos).
d.Aunque .................. mucho dinero, no me compro este coche (ganar, yo).
e.Aunque le .................. todo lo que quera, no me iba aescuchar

(prometer, yo).
f.Aunque ................... cansado, no te acostabas alas ocho (estar).

2. Wstaw odpowiednie sowo.


a.Abre .............., le voy aexaminar.
b.Se rompi ................ y no puede andar.
c.Se va al dentista porque le duele ...................
d.He comido demasiado y ahora me duele ..............
e.Me gustan mucho sus ....................... azules.

178

Leccin 27
3. Podaj formy czasownika.
a.Salvo que no ...............,bien ir al trabajo Maana (sentirse , yo).
b.A menos que ................ tormenta, me encontrar con Ana. (haber).
c.Excepto que mis padres no me lo ................., me har el tatuaje.

(permitir)
d.Salvo que me.....................la cabeza, ir al concierto. (doler).
e.A menos que me lo ............, te llamar ms tarde. (prohibir, ellos).

Pomoc medyczna

Aby uzyska pomoc lekarsk, naley si uda do medico de cabecera, ktry jest odpowiednikiem naszego lekarza pierwszego kontaktu. Mona rwnie
skorzysta z pogotowia (Urgencias,) gdzie s przyjmowani wszyscy pacjenci
niezalenie od miejsca zamieszkania. Jeeli osoba chora jest wcikim stanie,
ma prawo wezwa pogotowie do domu. Niestety, usugi stomatologiczne nie s
refundowane przez pastwo itrzeba za nie paci zwasnej kieszeni.

Klucz do wicze
1. a) llame, b) le dolia, c) vino, d) gane, e) prometiera, f) estabas, 2. a) la boca, b) la pierna, c) el diente,
d) el estmago, e) ojos, 3. a) me sienta, b) haya, c) permitan d)duela, e) prohiban.
www.WydawnictwoLingo.pl

179

28. En el banco

En el banco


Ania:
EL CAJERO:
Ania:

52

EL CAJERO:
Ania:
EL CAJERO:
Ania:
EL CAJERO:
Ania:
EL CAJERO:
Ania:
EL CAJERO:
Ania:
EL CAJERO:
Ania:
EL CAJERO:
Ania:
EL CAJERO:
Ania:


Ania:
Juan:
Ania:

180

Por la maana...
 uenos das.
B
Buenos das. En qu puedo servirle?
Me gustara abrir una cuenta en su banco, pero no s qu
condiciones tienen Ustedes.
Qu tipo de cuenta le interesa: una cuenta corriente o de
ahorro?
Una cuenta corriente.
Entonces slo necesitar su pasaporte y nada ms.
Aqu est.
Gracias. Por favor lea todos estos formularios y firme aqu
abajo.
De acuerdo. Cules son los gastos de mantenimiento de la
cuenta?
Tome, aqu tiene una tabla con la informacin. qu tipo de
tarjeta desea?
Creo que la tarjeta clsica.
La semana pasada introdujimos un nuevo tipo de tarjeta de
dbito. Se la podra ofrecer gratis si se decide abrir la cuenta.
No gracias.
De acuerdo. Su tarjeta y el nmero PIN se los enviaremos
por correo.
Muy bien.
Y para hacer las transferencias por internet, aqu tiene un
sobre con la contrasea.
Bien.
Tambin le ofrecemos una cuenta de ahorro. Cuando se deci
da, puede abrir la cuenta en cada oficina nuestra.
Gracias y hasta luego.
El mismo da por la noche...
Ring ring....
Hola Juan.
Hola, qu tal el da?
Bien, abr una cuenta en el banco y el cajero me dijo que
mi tarjeta y el nmero PIN me los enviaran por correo.

Leccin 28
Juan:
Ania:
Juan:

53

 uy bien, te dieron la contrasea de la cuenta?


M
S. El cajero tambin djo que me ofrecan una cuenta de
ahorro.
As que todo bien. Qu planes tienes para maana?

Sownictwo

las condiciones warunki


la tarjeta de crdito karta kredytowa
la cuenta corriente / de ahorro konto bankowe/oszczdnociowe
el formulario formularz
los gastos de mantenimiento de cuenta koszty utrzymania konta
la tarjeta clsica / de dbito karta debetowa
el nmero PIN numer PIN
hacer transferencia robi przelew
la cajera kasjerka

Tumaczenie

W banku (Rankiem). A: Dzie dobry. C: Dzie dobry, w czym mog pani


pomc? A: Chciaabym otworzy konto w pastwa banku, ale nie wiem jakie
macie pastwo warunki. C:Ajakie konto pani interesuje: konto standardowe
czy konto oszczdnociowe? A:Konto standard. C:Awic potrzebuj tylko pani
paszport inic wicej. A:Jest tutaj. C:Dzikuje. Tutaj ma pani formularze, prosz
je przeczyta ipodpisa udou. A:Dzikuj. Ajakie s koszty utrzymania konta?
C: Prosz, tutaj ma pani tabelk z informacj. Jaki rodzaj karty pani chce?
A:Myl, e klasyczn. J:Wzeszym tygodniu wprowadzilimy nowy rodzaj karty
debetowej. Mog j pani zaoferowa gratis, jeeli zdecyduje si pani otworzy
konto. A:Nie, dzikuj. C:Dobrze. Kart iPIN przelemy pani poczt. A:Bardzo
dzikuj. C:Ido wykonywania przeleww przez internet, tutaj ma pani kopert
z hasem. A: Dobrze. C: Rwnie oferujemy pani konto oszczdnociowe. Jak
si pani zdecyduje, moe je otworzy wkadym naszym oddziale. A: Dzikuj
ido widzenia. (Tego samego dnia wieczorem...) A:Cze Juan, J:Cze, jak tam
dzie? A:Dobrze, otworzyam konto wbanku ikasjerka powiedziaa mi, e moj
kart i PIN przel mi poczt. Ach, rwnie powiedziaa mi, e wprowadzili
nowy rodzaj karty debetowej imogli mi j zaoferowa gratis. J:Bardzo dobrze.
I dali ci haso do konta? A: Tak, kasjerka powiedziaa rwnie, e oferuj mi
konto oszczdnociowe. J:Awic wszystko dobrze. Ijakie masz plany na jutro?

www.WydawnictwoLingo.pl

181

En el banco

Wicej swek i zwrotw

Cul es la comisin? Jaka jest prowizja?


A cunto est el cambio de? Jaki jest kurs?
el cajero automatico bankomat
acceso ala cuenta por internet dostp do konta przez internet
sacar dinero wycign pienidze
los cheques czeki
el extracto de cuenta wycig zkonta
los intereses de la cuenta oprocentowanie konta

Jak to dziaa?
n Mowa niezalena imowa zalena
Mowa niezalena zwana po hiszpasku estilo directo oraz mowa zalena,
estilo indirecto, su do przekazywania informacji wypowiedzianych przez
inne osoby.
Mowa niezalena polega na cytowaniu czyjej wypowiedzi:

La cajera dice: le ofrecemos una cuenta de ahorro.


(Kasjerka mwi: Oferujemy pani rachunek oszczdnociowy.)
Mowa niezalena polega na przekazywaniu czyjej wypowiedzi przy odpowiedniej
zmianie czasw. Wzalenoci od tego, jaki czas jest uywany przez nas wzdaniu
gwnym, wypowied przekazywana jest wypowiadana wczasie wymaganym.
Gdy w zdaniu gwnym wystpuje czas: presente, futuro, preterito perfecto, moment mwienia imoment odniesienia jest ten sam, dlatego te zachowuje si czas uyty wwypowiedzi. Jednak naley pamita, e wzdaniu
zmieniane s zaimki osobowe, dzierawcze iwskazujce, elementy okrelajce pooenie (aqu, ah) iczasowniki (odmiana przez osoby).

182

Leccin 28

La cajera dice: Le ofrecemos una cuenta de ahorro.


La cajera ha dicho que me ofrecen una cuenta de ahorro.
 przypadku gdy wzdaniu gwnym orzeczenie jest wyraone wczasie: indefiW
nido, imperfecto lub pluscuamperfecto, zdanie przekazywane ulega zmianie.

n Zasady zmiany czasw


presente preterito imperfecto

La cajera dice: le ofrecemos la cuenta de ahorro.


(Kasjerka mwi: Oferujemy pani konto oszczdnosciowe.)
Dijo que me ofrecan la cuenta de ahorro.
preterito perfecto pluscuamperfecto

La cajera dice: todas las instruciones las hemos puesto en nuestra


pgina web. (Kasjerka mwi: Wszystkie instrukcje
zostay zamieszczone na naszej stronie internetowej.)
La cajera dijo que todas las instrucciones las haban puesto en
su pgina web.
preterito indefinido pluscuamperfecto

La cajera dice: el ao pasado introdujimos un nuevo tipo de


tarjeta de crdito. (Kasjerka mwi: W zeszym roku
wprowadzilimy nowy rodzaj karty kredytowej.)
La cajera me dijo que el ao pasado haban introducido un
nuevo tipo de tarjeta de crdito.

www.WydawnictwoLingo.pl

183

En el banco
futuro imperfecto potencial simple

La cajera dice: Recibir su tarjeta y el nmero PIN por correo.


(Kasjerka mwi: otrzyma pani poczt swoj kart i numer PIN.)
La cajera me dijo que recibira mi tarjeta y el nmero PIN por
correo.
Uwaga: Czas preterito imperfecto ipluscuamperfecto nie ulega zmianie.

wiczenia
1. Wstaw odpowiedni form.
a.Mara me dijo que le .................... ayer (robar, ellos).
b.Juan dice que ...................... vernos esta tarde (querer).
c.Me coment que no.................. sacar las entradas (conseguir,ella).
d.Lorena declar que .................... el ingls en un ao (aprender, ella).
e.Carlos pregunt si ........................ abrir la ventana (poder, l).
f.El mdico me dijo que .................... gripe (tener, yo).

2. Przekszta zdania na mow zalen.


a.Ana dice que se va ala escuela.
b.Carlos dice que ha llegado con retraso al trabajo.
c.Lorena pregunta si irn de compras por la tarde.
184

Leccin 28
d.Mis padres comentan que se compraron el nuevo coche.
e.Mi jefe me promete que me sube el sueldo.

3. Uzupenij zdania.
a.Para sacar el dinero del cajero necesito.....................
b.Hoy tengo que hacer la .................. por internet.
c.Ana hoy ha abierto la ...............................
d.Juan saca el dinero del ............................

Wymiana walut

W banku hiszpaskim oprcz standardowych operacji, takich jak zaoenie rachunku oszczdnociowego, wypacanie gotwki zkonta lub dokonanie przelewu, mona wymienia pienidze na inn walut. Znane nam kantory waciwie nie istniej. Gdy szukamy rzadziej spotykanej waluty, ktrej akurat nie ma
wdanym banku, zazwyczaj jestemy dokadnie informowani otym, wktrej
placwce mona j otrzyma.

Klucz do wicze

1. a) haban robado, b) quera, c) haban conseguido, d) haban aprendido, e) poda, f)tena, 2. a) Ana
dijo que se iba ala escuela, b) Carlos dijo que haban llegado con retraso al trabajo, c) Lorena pregunt
si iran de compras por la tarde. d) Mis padres comentaron que se haban comprado un nuevo coche.
e) Mi jefe me prometi que me suba el sueldo. 3. a) la tarjeta de crdito, b) transferencia, c) cuenta
corriente, d) cajero.
www.WydawnictwoLingo.pl

185

29. C
 mo
nos conocimos

Cmo nos conocimos

Ania:
Juan:
Ania:
Juan:

54

Ania:
Juan:
Ania:
Juan:
Ania:
Juan:
Ania:

Juan:
Ania:
Juan:
Ania:
Juan:
Ania:
Juan:

 o sabes qu contenta estoy y todo gracias a ti.


N
Me alegra mucho lo que dices.
Recuerdas cmo nos conocimos?
Qu pregunta!, por supuesto que lo recuerdo. Cmo podra
olvidar este momento tan importante para m? Recuerdo que
me preguntaste cundo iba a Espaa y luego dijiste que era una
pena que me fuera tan pronto.
Claro porque quera conocerte.
Yo tambin quera conocerte desde el primer momento en que
te vi.
Sabes, cuando saliste de la secretara mi compaera de trabajo
me dijo que ojal no hubieras visto lo roja que me haba puesto.
Yo tambin seguramente me puse rojo.
Cmo quieres pasar las navidades? Qu te parece si vamos a
Polonia, a casa de mis padres?
Sera guay, conocer a tus padres.
Adems podramos ir a las montaas a esquiar. Mi padre me
dijo ayer que haba mucha nieve y ojal este tiempo se mantu
viera hasta las navidades.
Ania, Qu piensas hacer despus de terminar los estudios?
Voy a buscar trabajo.
En Polonia o Espaa?
S me aguantas, busco el trabajo en Espaa.
Qu dices! Me gusta mucho pasar el tiempo contigo.
O podemos ir juntos a otro pas...Qu te parece Francia o
Inglaterra?
Bueno, primero termina los estudios...

Sownictwo

55

contento zadowolony, szcz


liwy
desde el primer momento en
que te vi od pierwsze
go spotkania
186

la compaera de trabajo
koleanka zpracy
ponerse rojo zaczerwieni si
las navidades wita Boego
Narodzenia

Leccin 29

guay super
esquiar jedzi na nartach

Tumaczenie
Jak si poznalimy. A:Nawet nie wiesz, jaka jestem szczliwa iwszystko dziki
tobie. J: Bardzo mnie cieszy to, co mwisz. A: Ipamitasz jak si poznalimy?
J:Co za pytanie, oczywicie, e pamitam. Jak mgbym zapomnie ochwili tak
wanej dla mnie. Pamitam, e zapytaa mnie, kiedy jad do Hiszpanii ipniej
powiedziaa, e to szkoda, e jad tak szybko. A:Jasne, bo chciaam ci pozna.
J: Ja te chciaem ci pozna od pierwszego momentu, kiedy ci zobaczyem.
A: Wiesz, jak wyszede zsekretariatu moja koleanka zpracy powiedziaa do
mnie, e daj Boe, eby nie widzia, jak si zaczerwieniam. J:Ja te na pewno
si zaczerwieniem. A: Ijak chcesz spdzi wita? Co mylisz otym, ebymy
pojechali do Polski, do domu moich rodzicw? J: Byoby super pozna twoich
rodzicw. A:Poza tym moglibymy pojecha wgry, eby pojedzi na nartach.
Mj tato powiedzia wczoraj, e byo duo niegu ioby taka pogoda utrzymaa
si do wit. J: Aniu, Co mylisz robi po skoczeniu studiw? A: Bd szuka
pracy. J: W Polsce czy Hiszpanii? A: Jeeli jeszcze bdziesz chcia si ze mn
spotyka, poszukam pracy wHiszpanii. J: Co ty mwisz? Lubi spdza ztob
czas. A: Albo moemy pojecha do innego kraju... co mylisz o Francji albo
Anglii? J:No c, najpierw skocz studia...

Wicej swek i zwrotw

cario kochanie
enamorarse de zakocha si
seducir uwodzi
ligar podrywa
estar celoso por alguien by zazdrosnym
el noviazgo narzeczestwo
prometerse zarczy si
la boda lub
dar a luz rodzi
estar embarazada by wciy
desenamorarse odkocha si
engaar a alguien oszuka kogo
mentir kama
separarse rozej si
poner los cuernos a alguien zdradzi (przyprawi komu rogi)
www.WydawnictwoLingo.pl

187

Cmo nos conocimos

Jak to dziaa?
n Mowa zalena, cz. II. Tryb subjuntivo
Zdania, wktrym wystpuje tryb subjuntivo, podczas zmiany na mow zalen
ulegaj rwnie odpowiednim przeksztaceniom.
Gdy wzdaniu gwnym wystpuje czas presente, futuro lub preterito perfecto,
czas uyty wzdaniu przeksztacanym nie zmienia si. Podobnie jak wprzypadku
trybu indicativo, zmieniaj si zaimki osobowe, dzierawcze iwskazujce, czasowniki (odmiana przez osoby) oraz elementy okrelajce pooenie.

Ana ha ordenado que vayamos de compras. (Ania kazaa, eby


my poszli na zakupy.)
Gdy wzdaniu gwnym wystpuje czas przeszy, wzdaniu ztrybem subjuntivo
czas jest odpowiednio zmieniany.

n Zasady zmiany czasw


Presente de subjuntivo imperfecto de subjutivo

Dices: Es una pena que te vayas tan pronto.


(Mwisz: Szkoda, e jedziesz tak szybko.)
Dijiste que era una pena que me fuera tan pronto.
(Powiedziaa, e to szkoda, e jad tak szybko.)
Preterito perfecto de subjuntivo pluscuamperfecto de subjuntivo

Me dice: ojal no hayas visto la roja que me he puesto. (Mwi


mi: Oby nie widzia jak si zaczerwieniam.)
Me dijo que ojal no hubieras visto la roja que me haba puesto
Czasy pluscuampefecto de subjuntivo oraz imperfecto de subjuntivo nie ulegaj zmianie.
188

Leccin 29

n Mowa zalena atryb imperativo


Jeeli zdanie gwne jest utrzymane w czasie presente, futuro lub preterito
perfecto, to wypowied wtrybie imperativo jest przeksztacana podczas zmiany na mow zalen na presente de subjuntivo.

Dice: Vete a casa. (Mwi: Id do domu.)


Ha dicho que te vayas a casa.
Jeeli zdanie gwne jest wyraone wczasie przeszym, to podczas zmiany
na mow zalen tryb imperativo zmienia si na imperfecto de subjuntivo.

Dice: Vete a casa.


Dijo que fueras acasa.

n Tworzenie pyta wmowie zalenej


W przypadku zamiany pyta na mow zalen, naley pamita, e nie stawiamy znakw zapytania. Wprzypadku pyta zaczynajcych si od: cunto,
cmo, dnde, cundo,por qu, para qu nie stawiamy que po czasowniku
wprowadzajcym zdanie.

Pregunta: Cuntos aos tienes? (Pyta: Ile masz lat?)


Pregunt cuntos aos tena.
W przypadku pyta zaczynajcych si od czasownika, wmowie zalenej stawiamy
si po czasowniku wprowadzajcym pytanie:

Pregunta: Tienes este libro? (Pyta: Masz t ksik?)


Me pregunt si tenas este libro.

www.WydawnictwoLingo.pl

189

Cmo nos conocimos

wiczenia
1. Wstaw prawidow form.
a.Ana dijo que era una pena que ya .................................. a casa

(ir, vosotros).
b.Mis padres me ordenaron que .................................. la comida

(hacer, yo).
c.Juan me dijo que ojal .................................. ir al concierto

(poder, nosotros).
d.Te dije que deseaba que .................................. la comida

(preparar, t).

2. Uzupenij zdania.
a.Ana pregunt si .............................. que levantarte pronto

(tener, t).
b.Juan pregunt cmo se ...................................... al centro

(ir, l).
c.Pablo pregunt dnde ...............la parada de autobs.

(haber)?

190

Leccin 29
d.El profesor pregunt si todos .......................................... el libro

(leer).
e.Mi madre me pregunt si .......................................... la casa

(limpiar).

Powitanie

W Hiszpanii zazwyczaj przy powitaniu caujemy drug osob dwa razy wpoliczki, szczeglnie gdy witamy si zkobiet. Mczyni przewanie podaj sobie
do. Gdy mamy mieszan grup ludzi, to najpierw oddzielnie witaj si ze sob
panie i panowie idopiero pniej mczyni zkobietami.

Klucz do wicze
1. fuerais, b) hiciera, c) pudiramos, d) prepararas, 2. a) tenas, b) iba, c) haba, d) haban ledo,
e) haba limpiado.
www.WydawnictwoLingo.pl

191

30. Sprawd si!

Sprawd si

56

1. R
 ozumienie ze suchu Po wysuchaniu dialogw zdecyduj, ktre zdania
s prawdziwe (V - verdadero), a ktre nie (F - Falso).
Dialogo 1
1. Ania ha alquilado un piso en el barrio Vallecas.
2. Ania quiere alquilar una habitacin en un piso compartido.
3. Todava Ania no ha encontrado ningn anuncio interesante.
Dialogo 2
1. Ania ha cogido un resfriado.
2. Ania tiene hemoragia.
3. Ania est de baja.
Dialogo 3
1. Ania abre la cuenta de ahorro.
2. Ania abre la cuenta normal.
3. Ania saca el DNI.
2. Test Wybierz waciw odpowied.
1. Antes de que ............ la cuenta bancaria, mira las ofertas.
a. abres
b. vas a abrir
c. abrirs
d. abras
2. Si me lo ............ antes, no habra comprado este piso.
a. has dicho
b. dijiste
c. dijeras
d. hubieras dicho
3. Aunque me ............ toda la verdad, no le voy a creer.
a. dice
b. va a decir
c. diga
d. ha dicho
4. Ania dice que ............ de compras.
a. vas
b. vete
c. vayas
d. irs

192

Leccin 30
3. Krzywka

1
2
3
4
5
6
7

1.sirve para escribir en el ordenador


2.estropea el ordenador
3.sirven para or la msica del ordenador
4.la ciencia del tratamiento automtico de la informacin
5.sirve para manejar el ordenador
6.sirve para imprimir los datos
7.ah guardas los documentos

Klucz do wicze
1. Rozumienie ze suchu. Dialog 1, 2, Dialog 2, 1, Dialog 3, 2, 2. Test. 1, a, 2, d, 3, c, 4, c,
3. Krzywka. haso: escner (teclado, virus, altavoces, informtica, ratn, impresora, archivo)
www.WydawnictwoLingo.pl

193

Tabele gramatyczne

Tabele gramatyczne

n Rodzajniki i rzeczowniki
rodzajniki okrelone

el
la

rodzajniki nieokrelone

los
las

un
una

unos
unas

Rzeczowniki zakoczone na o w rodzaju mskim, w rodzaju eskim maj kocwk a.

el chico, la chica

Rzeczowniki zakoczone na spgosk, w rodzaju eskim dodajemy kocwk a.


el profesor, la profesora

Niektre rzeczowniki posiadaj dwie formy dla rodzaju mskiego i eskiego.

el padre, la madre

Niektre rzeczowniki maj wspln form dla obu rodzajw.


el estudiante, la estudiante

n Zaimki
zaimki osobowe

yo ja
t ty
l on
ella ona

usted pani/pan

zaimki uywane przy


dopenieniu bliszym

194

nosotros my
vosotros wy
ellos oni
ellas one
ustedes panie/panowie

me
te
lo, la

nos
os
los, las

zaimki uywane przy


dopenieniu dalszym

me
te
le (se)

nos
os
les (se)

Tabele gramatyczne
zaimki uywane z przyimkami

m
ti
l, ella

zaimki zwrotne

nosotros
vosotros
ellos/ ellas

me
te
se

nos
os
se

zaimki dzierawcze

mi/mo
tu/tuyo
su/suyo

nuestro
vuestro
su/suyo

n Czasowniki
Odmiana czasownikwHablar (mwi)
hablo hablamos
hablas hablis
habla hablan

czasowniki zwrotne

me llamo
te llamas
se llama

Comer (je)
como comemos
comes comis
come comen

nos llamamos
os llamis
se llaman

czasowniki czciowo nieregularne


e:i


Pedir
pido
pides
pide

Vivir (mieszka)
vivo vivimos
vives vivs
vive viven

pedimos
peds
piden


o:ue Volver

vuelvo volvemos

vuelves volvis

vuelve vuelven

www.WydawnictwoLingo.pl

e:ie


Pensar
pienso
piensas
piensa

pensamos
pensis
piensan

c:zc


Conocer
conozco
conoces
conoce

conocemos
conocis
conocen

195

Tabele gramatyczne
Czasowniki nieregularne (presente)

Caber
quepo cabemos,
cabes cabis,
cabe
caben

Decir
digo
dices
dice

decimos
decs
dicen

Hacer
hago
haces
hace

Ir
voy
vas
va

Oir
oigo
oyes
oye

omos
os
oyen

Poder
puedo podemos
puedes podis
puede pueden

vamos
vais
van

hacemos
hacis
hacen

Poner
pongo ponemos
pones ponis
pone ponen

Querer
quiero queremos
quieres queris
quiere quieren

Ser
soy
eres
es

Tener
tengo tenemos
tienes tenis
tiene tienen

Traer
traigo traemos
traes trais
trae
traen

Venir
vengo venimos
vienes vens
viene vienen

Ver
veo
ves
ve

196

vemos
veis
ven

somos
sois
son

Tabele gramatyczne

Hablar
perfecto
he hablado
has hablado
ha hablado

hemos hablado
habis hablado
han hablado

indefinido
habl
hablaste
habl

imperfecto
hablaba
hablabas
hablaba

hablbamos
hablabais
hablaban

pluscuamperfecto
haba hablado habamos hablado
habas hablado habais hablado
haba hablado haban hablado

futuro
hablar
hablars
hablar

hablaremos
hablaris
hablarn

condicional
hablara
hablaras
hablara

presente de subjubtivo
hable
hablemos
hables
hablis
hable
hablen

hablamos
hablasteis
hablaron

hablaramos
hablarais
hablaran

perfecto de subjuntivo
hablara
hablramos
hablaras
hablarais
hablara
hablaran

imperfecto de subjuntivo
haya hablado hayas hablado
hayas hablado hayis hablado
haya hablado hayan hablado

www.WydawnictwoLingo.pl

197

Tabele gramatyczne

Comer
perfecto
he comido
has comido
ha comido

hemos comido
habis comido
han comido

indefinido
com
comiste
comi

imperfecto
coma
comas
coma

comamos
comais
coman

pluscuamperfecto
haba comido habamos comido
habas comido habais comido
haba comido haban comido

futuro
comer
comers
comer

comeremos
comeris
comern

condicional
comera
comeras
comera

presente de subjubtivo
coma
comamos
comas
comis
coma
coman

imperfecto de subjuntivo
haya comido hayamos comido
hayas comido hayis comido
haya comido hayan comido

198

comimos
comisteis
comieron

comeramos
comerais
comeran

perfecto de subjuntivo
comiera
comiramos
comieras
comierais
comiera
comieran

Tabele gramatyczne

Vivir
perfecto
he vivido
has vivido
ha vivido

hemos vivido
habis comido
han comido

indefinido
viv
viviste
vivi

imperfecto
viva
vivas
viva

vivamos
vivais
vivan

pluscuamperfecto
haba vivido habamos vivido
habas vivido habais vivido
haba vivido haban vivido

futuro
vivir
vivirs
vivir

viviremos
viviris
vivirn

condicional
vivira
viviras
vivira

presente de subjubtivo
viva
vivamos
vivas
vivis
viva
vivan

vivimos
vivisteis
vivieron

viviramos
vivirais
viviran

perfecto de subjuntivo
viviera
viviramos
vivieras
vivierais
viviera
vivieran

imperfecto de subjuntivo
haya vivido
hayamos vivido
hayas vivido hayis vivido
haya vivido
hayan vivido

www.WydawnictwoLingo.pl

199

Tabele gramatyczne
Czasowniki nieregularne

indefinido

andar
anduve anduvimos
anduviste anduvisteis
anduvo anduvieron

caber
cupe
cupimos
cupiste cupisteis
cupo
cupieron

dar
di
diste
dio

decir
dije
dijiste
dijo

dijimos
dijisteis
dijeron

estar
estuve estuvimos
estuviste estuvisteis
estuvo estuvieron

hacer
hice
hicimos
hiciste hicisteis
hizo
hicieron

ir
fui
fuimos
fue

fuimos
fuisteis
fueron

oir
o
oste
oy

poder
pude pudimos
pudiste pudisteis
pudo pudieron

omos
osteis
oyeron

dimos
disteis
dieron

poner
puse
pusimos
pusiste pusisteis
puso
pusieron

querer
quise
quisimos
quisiste quisisteis
quiso
quisieron

saber
supe
supimos
supiste supisteis
supo supieron

ser
fui
fuiste
fue

fuimos
fuisteis
fueron

tener
tuve
tuviste
tuvo

venir
vine
vinimos
viniste vinisteis
vino
vinieron

ver
vi
viste
vio

vimos
visteis
vieron

200

tuvimos
tuvisteis
tuvieron

Tabele gramatyczne

futuro
decir
haber
hacer
poder
poner

dir
habr
har
podr
pondr

querer querr
saber sabr
salir saldr
tener tendr
venir vendr

presente de subjuntivo

caber
quepa quepamos
quepas quepis
quepa quepan

caer
caiga caigamos
caigas caigis
caiga caigan

dar
d
des
d

decir
diga
digas
diga

hacer
haga hagamos
hagas hagis
hagan hagan

ir
vaya vayamos
vayas vayis
vaya vayan

digamos
digis
digan

demos
deis
den

poder
pueda
puedas
pueda

podamos
podis
puedan

poner
ponga
pongas
ponga

pongamos
pongis
pongan

querer
quiera
quieras
quiera

queramos
queris
quieran

saber
sepa
sepas
sepa

sepamos
sepis
sepan

salir
salga
salgas
salga

salgamos
salgis
salgan

ser
sea
seas
sea

seamos
seis
sean

tener
tenga
tengas
tenga

tengamos
tengis
tengan

venir
venga
vengas
venga

vengamos
vengis
vengan

ver
vea
veas
vea

veamos
veis
vean

www.WydawnictwoLingo.pl

201

Tabele gramatyczne

imperfecto de subjuntivo

andar
anduviera anduviramos
anduvieras anduvierais
anduviera anduvieran

dar
diera
dieras
diera

estar
estuviera estuviramos
estuvieras estuvierais
estuviera estuvieran

hacer
hiciera hicieramos
hicieras hicierais
hiciera hicieran

ior
oyera
oyeras
oyera

poder
pudiera
pudieras
pudiera

pudiramos
pudierais
pudieran

querer
quisiera quisiramos
quisieras quisierais
quisiera quisieran

saber
supiera supiramos
supieras supierais
supiera supieran

ser
fuera
fueras
fuera

furamos
fuerais
fueran

tener
tuviera tuviramos
tuvieras tuvierais
tuviera tuvieran

venir
viniera viniramos
vinieras vinierais
viniera vinieran

ver
viera
vieras
viera

viramos
vierais
vieran

participio
abrir abierto
decir dicho
escribir escrito
hacer hecho
morir muerto
poner puesto
romper roto
ver
visto
volver vuelto
202

diramos
dierais
dieran

gerundio
decir diciendo
dormir durmiendo
ir
yendo
perder perdiendo
poder pudiendo
sentirse sintindose
servir sirviendo

decir
dijera
dijeras
dijera

dijeramos
dijerais
dijeran
oyeramos
oyerais
oyeran

Sowniczek
A
el abanico wachlarz
el abogado prawnik
abrigarse ubiera si
abrir otwiera
el abuelo/a babcia/dziadek
los abuelos dziadkowie
el acceso dostp
acercarse podej
el accidente wypadek
acompaar towarzyszy
acostarse pooy si spa
acostubrarse przyzwyczai si
acudir a las clases uczszcza
na zajcia
Adis egnaj
el aeropuerto lotnisko
ser aficionado al by miosnikiem
el agua woda
ahogarse topi si
alegrarse cieszy si
alegre wesoy
la alergia alergia
el algodn bawena
el almacn magazyn
alquilar wynaj
el alquiler wynajcie
alrededor de okoo
los altavoces goniki
alto wysoki
allanar la casa wama si
all tam
amable miy
www.WydawnictwoLingo.pl

Sowniczek

amarillo ty
las ambulancias pogotowie
amueblado umeblowane
amenazar grozi
ancho szerokie
el andn peron
ante przed
antes wczeniej
antiguo stary
antiptico antypatyczny
el anuncio ogoszenie
apagar el movil wyczy telefon
aparte oprcz
el apellido nazwisko
la apendicitis zapalenie
wyrostka robaczkowego
apoyar wspiera
apuntar zapisa
el archivo folder
el arco iris tcza
arreglar las cosas zaatwi sprawy
asaltar napa
el ascenso awans
asesinar zamordowa
el asiento miejsce/fotel
atacar zaatakowa
el atasco korek uliczny
atencin uwaga
atender obsugiwa
atentamente zpowaaniem
el atn tuczyk
el avin samolot
el ayuntamiento ratusz
la azafata stewardesa
azul niebieski
203

Sowniczek

B
bacalao dorsz
bailar taczy
bajar wychodzi
bajo niski
el balcn balkon
el baador strj kpielowy
baarse kpa si
el banco bank, awka
la baera wanna
el bao pokj zazienk
el bar bar
la barba broda
barato tani
la barriga brzuch
el barrio dzielnica
bastante do, wystarczajco
la bebida napj
bienvienidos witamy
el billete de ida y vuelta bilet
tam iz powrotem
el billete normal bilet
normalny
el billete de precio reducido
bilet ulgowy
el billlete con asiento reservado
bilet zrezerwacj miejsca
el billete de primera/segunda
clase bilet pierwszej/
drugiej klasy
el bisabuelo/a
pradziadek/prababcia
besos causy
blanco biay
la boca buzia
el bocadillo kanapka
204

la boda lub
el bolso torba
los bomberos stra poarna
el bosque las
buenas noches dobry wieczr
buenos das dzie dobry
la bufanda szalik
buhardilla poddasze
buscar szuka

C
caber mieci si
la cabeza gowa
la cabina telefnica kabina
telefoniczna
cada kady
el caf kawa
la cajera kasjerka
el cajero automtico bankomat
el calambre skurcz
los calcetines skarpetki
la calefaccin central
centralne ogrzewanie
calor ciepo
la cama ko
la cama doble podwjne ko
el cambio kurs
la camiseta koszulka
el campo wie, pole
la boda canonica lub
kocielny
la capital stolica
la crcel wizienie
el cargador adowarka

Sowniczek

caro drogi
la carta de presentacin list
motywacyjny
la cartera portfel
cario kochanie
la carne miso
el carn de estudiante
legitymacja studencka
casarse wzi lub
celoso zazdrosny
la cena kolacja
cerca blisko
el cercanas (RENFE) kolej
podmiejska
cerdo wieprzowina
la cerveza piwo
el csped trawa
el chal domek drewniany
la chaqueta kurtka
los cheques czeki
el chico chopak
el cibercaf kafejka internetowa
el cine kino
el cirujano chirurg
la boda civil lub cywilny
la ciudad miasto
la ciudad natal rodzinne miasto
la calle ulica
celoso zazdrosny
claro jasny
la clase lekcje
el coche samochd
el coche restaurante wars
la cocina kuchnia
coger bra
coger la calle skrca
la coincidencia zbieg okolicznoci
www.WydawnictwoLingo.pl

colgar odoy suchawk


la comedia komedia
comer je
comentar komentowa
la comida obiad, posiek
la comisara komisariat
la comisin prowizja
cmodo wygodny
la compaera de trabajo
koleanka zpracy
el compartimiento przedzia
comprobar sprawdzi
el concierto koncert
la condicin warunek
conocer zna
la consigna przechowalnia
bagau
consistir en polega, opiera si
contento zadowolony,
szczliwy
la contrasea haso
el cordero baranina
el correo poczta
la cosa rzecz
la costa wybrzee
el cruce skrzyowanie
el cuarto pokj
cuando kiedy
el cuarto de bao azienka
el cuello szyja
la cuenta rachunek
la cuenta corriente/de
ahorro konto bankowe/
oszczdnociowe
el cumpleaos urodziny
el Curriculum Vitae
Curriculum Vitae
205

Sowniczek

D
dar a luz rodzi
decir mwi
dejar rezygnowa, zostawia
delante przed
deletrear przeliterowa
delgado szczupy
delicioso pyszny
desabrochar el cinturn
rozpi pas
el documento dokument
la denuncia donos, oskarenie
desde od
desenamorarse odkocha si
el desapcho gabinet
los dientes zby
el dentista dentysta
la denuncia zeznanie
el departamento de personal
dzia kadr
la dependiente sprzedawczyni
el deporte sport
derecho prawy
el derecho prawo
desaparecer znikn
el desayuno niadanie
descansar odpoczywa
describir opisa
despus de po
de todas formas wkadym razie
detrs de za czym
devolver zwrci
directamente bezporednio
el disco duro twardy dysk
dispuesto a dyspozycyjny,
gotowy
206

divorciarse rozwie si
DNI (documento nacional
de identidad) dowd
tosamoci
el doblaje dubbing
doler bole
la ducha prysznic
duro twardy, ostry
el DVD DVD

E
echar de menos tskni
el economista ekonomista
el edificio budynek
el efectivo gotwka
la electricidad elektryczno
elegir wybiera
la embajada ambasada
empezar zacz
el empleado pracownik
enamorarse de zakocha si
encantado bardzo mi mio
encantador uroczy
encantar zachwyca
encontrar znale
enfadado zy
encontrarse czu si
la enfermera pielgniarka
enfrente naprzeciwko
engaar a alguien oszuka kogo
engordar przyty
la ensalada saata
enseguida zaraz
ensear pokaza

Sowniczek

entender rozumie
enterarse dowiedzie si
la entrada bilet
entre pomidzy
la entrega de la mercanca
dostawa towaru
entrenar trenowa
la entrevista rozmowa oprac
entonces a wic
enviar wysa
entrar wej
el equpaje de mano baga
podrczny
equivocarse pomyli si
la escala midzyldowanie
escalar wspina si
escalera schody
el escner skaner
el escaparate wystawa
la escarcha szron
la escuela de baile szkoa taca
la espalda plecy
el esparadrapo plaster
especial szczeglny
el espectculo spektakl
esperar czeka
las espinacas szpinak
esquiar jedzi na nartach
la esquina rg ulicy
la estafa oszustwo
estar bien comunicado mie
dobre poczenie
estar de baja by na zwolnieniu
esta despejado niebo jest
bezchmurne
estar embarazada by wciy
estar listo by gotowym
www.WydawnictwoLingo.pl

estar mal by chorym


estar nervioso by
zdenerwowany
estar en la plantilla by na etacie
estar en paro by bezrobotnym
estampada we wzorki
ste ten
estimado seor/a szanowny/a
panie/pani
el estmago odek
estrecho za may, wski
el estreno premiera
estudiantes universitarios studenci
exacto/exactamente dokadnie
exagerar przesadza
examinar przebada
la excursin wycieczka
la excusa wymwka
la experiencia dowiadczenie
extenderse rozlega si
el extracto de cuenta wycig z konta
extranjero zagraniczny
extraar dziwi

F
fcilmente atwo
la falda spdnica
la familia rodzina
la farmacia apteka
fatal bardzo le
felicitar zoy yczenia
fenomenal fantastycznie
feo brzydki
la fiebre gorczka
207

Sowniczek

la fiesta impreza
la fiesta de cumpleaos
impreza urodzinowa
la fiesta familiar rodzinna
uroczysto
fijarse zwrci uwag na
el filete filet
al final na kocu
firmar podpisa
el folleto folder
al fondo wgbi
el formulario formularz
forzar la cerradura wyama
zamek
frito smaony
fumar pali

G
las gafas de sol okulary soneczne
las gafas okulary
el gas gaz
los gastos de mantenimiento de
cuenta koszty utrzymania
konta
los gastos koszty, wydatki
el gazpacho chodnik andaluzyjski
los gemelos bliniaki
generoso szczodry
la gente ludzie
el gimnasio siownia
girar skrca
gordo gruby
el gorro czapka
la grabadora nagrywarka
208

grabar los datos nagrywa dane


el grado stopie
grande duy
la gripe grypa
gris szary
guapo adny
guay super

H
haber znajdowa si
la habitacin pokj
la habitacin simple/doble
pokj jednoosobowy/
dwuosobowy
hacer surf serfowa
el hambre gd
hasta do
hasta luego do zobaczenia
hasta pronto/hasta ahora
do szybkiego zobaczenia
la hemorragia krwotok
la herida rana
el hermano/a brat/siostra
los hermanos rodzestwo, bracia
el hijo/a syn, crka
hola cze
el horario de llegadas y salidas
rozkad jazdy
el horno piekarnik
el hospital szpital
el hostel hostel
el hotel hotel
hoy dzisiaj
huir uciec

Sowniczek

I
la idea pomys
igualmente mnie rwnie
imaginarse wyobraa sobie
la impresora drukarka
imprimir drukowa
el impuesto sobre la renta
podatek dochodowy
incluir zawiera
la informtica informatyka
la informacin turstica punkt
informacji turystycznej
injusto niesprawiedliwy
inscribir zapisa si
inteligente inteligentny
interesante interesujce
los intereses de cuenta
oprocentowanie konta
el invierno zima
invitar zaprosi
ir i
ir de compras i na zakupy
la izquierda lewa

J
el jarabe syrop
el jardn ogrd
el jefe szef
el jersey sweter
joven mody
el jubilado emeryt
las judias verdes fasola
szparagowa
www.WydawnictwoLingo.pl

jugar al ajedrez gra wszachy


jugar al baloncesto gra
w koszykwk
jugar al balonmano gra
w pik
jugar al ftbol gra w pik
non
juntos razem
el justificante zwolnienie
lekarskie
la juventud modo

L
el ladrn zodziej
al lado obok
el lago jezioro
lamentar skary si
la lana wena
la lavadora pralka
la lechuga saata
lejos daleko
la librera ksigarnia
ligar podrywa
limpiar sprzta
liso gadki
listo mdry
la llave klucz
llegar przyby
llevar la vida prowadzi ycie
la localizacin lokalizacja
llamarse nazywa si
la lluvia deszcz
la luna ksiyc
la luz wiato
209

Sowniczek

M
la madre mama
madrileo madrytczyk
la maleta walizka
mandar el mensaje wysa sms-a
manejar el ordenador
obsugiwa komputer
las manos rce
la manta koc
la maana poranek, jutro
el mar morze
el marido m
los mariscos owoce morza
marrn brzowy
ms o menos mniej wicej
el matrimonio maestwo
la mdico/a lekarz/lekarka
a mediados wrodku
la medicina lekarstwo
a lo mejor moe
la memoria pami
el mercado rynek
el men del da menu dnia
a menudo czsto
mentir kama
la mesa stolik, st
mirar patrze
el mismo ten sam
modelo model
el momento moment
el monitor monitor
el Monasterio de El Escorial
klasztor El Escorial
las montaas gry
montar en bicicleta jedzi
na rowerze
210

un montn mnstwo
moreno brunet
el mostrador (de facturacin de
equipaje) punkt odprawy
bagaowej
mucho duo, bardzo
el muelle molo, spryna
la mujer kobieta, maonka
muy bardzo

N
nada nic
nadar pywa
navegar eglowa
las navidades wita Boego
Narodzenia
la nariz nos
negro czarny
nervioso nerwowy
la nevera lodwka
la niebla mga
el nieto/a wnuk/wnuczka
la nieve nieg
ningn aden
el nio dziecko
la noche fresca zimna noc
el nombre imi
el noviazgo narzeczestwo
el novio chopak, narzeczony
la nube chmura
el nmero PIN numer PIN
el nmero de telfono numer
telefonu
nunca nigdy

Sowniczek

O
la ocasin okazja
ocupado zajty
ocuparse zajmowa si czym
ocurrir zdarzy si
la oferta oferta
la oficina de trabajo biuro
porednictwa pracy
or sysze
los ojos oczy
olvidar zapomnie
la pera opera
la opcin opcja
el ordenador komputer
el ordenador porttil laptop
ordenar kaza
la oreja ucho
organizar organizowa
oscuro ciemny
el otoo jesie

P
paciente cierpliwy, pacjent
el padre tata
los padres rodzice
la paella danie zryu, warzyw,
owocw morza ikurczaka
el palacio paac
la parada de autobs
przystanek autobusowy
pararse zatrzymywa
la pareja partner, para
el parque park
www.WydawnictwoLingo.pl

el parque acutico park wodny


el parque de atracciones
wesoe miasteczko
el pasajero pasaer
el pasaporte paszport
pasar przej
pasar al punto de control
de pasaportes przej
do punktu kontroli
paszportowej
el paseo spacer
el pasillo przedpokj
las pastillas tabletki
las patatas ziemniaki
el pecho klatka piersiowa
pedir disculpas prosi
owybaczenie
pegar pobi
la pelcula film
la pelcula para mayores de 18
aos film dla dorosych
peligro de incendios
niebezpieczestwo poaru
pelirrojo rudy
pena szkoda
el pendiente kolczyk
la pendiente wzgrze
pensar myle
el pepino ogrek
pequeo may
perfecto perfekcyjnie
la persona osoba
el personaje bohater
el pescado ryba
la piel skra
la pierna noga
el pie stopa
211

Sowniczek

el piloto pilot
la piscina basen
el piso mieszkanie
el piso compartido wsplnie
wynajmowane mieszkanie
los planes plany
la planta baja parter
la playa plaa
la polica policja
la policaca krymina
el pollo kurczak
la pomada ma
ponerse rojo zaczerwieni si
ponerse pooy si
por favor prosz
el postre deser
por fin wreszcie
por qu dlaczego
por supuesto oczywicie
el portaequipajes pka na
baga
el portador de datos nonik danych
precaucin uwaga
precioso liczny
precipitaciones opady
preferido ulubiony
preguntar pyta
preparar przygotowa
prescribir przepisa
prestar la declaracin zeznawa
la primavera wiosna
al principio na pocztku
los primos kuzynostwo
probar przymierzy
212

la profesin zawd
prohibido zakazany
prometerse zarczy si
prometer obieca
proponer zaproponowa
el propietario waciciel
el puerto USB wejcie USB
en punto punktualnie o
puntual punktualny

Q
quedar pozosta
quedarse umwi si
querido drogi, kochany
qu tal jak si masz
quitar zabra
quizs moe

R
el radiador kaloryfer
el ratn mysz
las rayas paski
en realidad waciwie
la rebaja obnika cen
recargar naadowa kart
la receta recepta
recin pintado wieo malowane
recin odebra, zbiera
el recuerdo pamitka
el regalo prezent
el restaurante restauracja

Sowniczek

recoger zebra
recomentar radzi
recordar pamita
regatear targowa si
rellenar wypenia
resfriarse przezibi si
resevar rezerwowa
reservar una litera rezerwowa
kuszetk
reservar por internet
rezerwowa przez internet
el revisor kontroler
robar okra
el robo kradzie
la rodilla kolano
rogar baga, prosi
rojo czerwony
romperse zama sobie
rosa rowy
roto zamany
rubio blondyn

S
saber wiedzie
sacar el billete kupowa bilet
sacar dinero wycign pienidze
sacar los objetos de metal
wycign przedmioty
metalowe
la sala de espera poczekalnia
la salida de emergencia
wyjcie ewakuacyjne
salir de copas wyj na drinka
el salmn oso
www.WydawnictwoLingo.pl

salsa salsa
saludos cordiales serdeczne
pozdrowienia
sangrar krwawi
secuestrar porwa
la seda jedwab
seducir uwodzi
seguro na pewno
el seguro social ubezpieczenie
spoeczne
la semana que viene przyszy
tydzie
sentarse usi
sentido obligatorio nakaz jazdy
sentirse czu si
separarse rozej si
si jeli
siempre zawsze
simptico sympatyczny
simplemente zwyczajnie
el sistema operativo system
operacyjny
sobre na
sobrepeso de equipaje nadwaga
bagau
sociable towarzyski
el socorrista ratownik
soltero kawaler
sonar brzmie, przypomina
subir wsiada
el suegro/a te/teciowa
el sueldo wynagrodzenie
la suerte szczcie
el supermercado supermarket
suponer podejrzewa
213

Sowniczek

T
la tablilla de anuncios tablica
zogoszeniami
el tacn obcas
el taller warsztat
la taquilla kasa biletowa
la tarifa reducida znika
tarjeta de crdito karta
kredytowa
la tarjeta clsica/de dbito
karta klasyczna/debetowa
la tarjeta de embarque karta
pokadowa
la tarta ciasto
el teatro teatr
el teclado klawiatura
el telfono fijo telefon
stacjonarny
el telfono mvil telefon
komrkowy
la teletarjeta karta telefoniczna
temer obawia si
la tempetura temperatura
la temporada okres, sezon
tener mie
tener que musie
el tenis tenis
terminar koczy
la ternera woowina
el t herbata
el tiempo pogoda, czas
la tienda de ropa sklep
zubraniami
la tienda libre de impuestos
sklep wolnocowy
214

timido niemiay
los tos wujostwo, wujkowie
el to wujek
la ta ciocia
el tiempo libre czas wolny
el tipo rodzaj
el tobillo kostka
tocar el piano/la guitarra gra
na pianinie/gitarze
todo wszystko
todo recto cay czas prosto
tomar el sol opala si
tomar je, bra
el tomate pomidor
tonto gupi
la tormenta burza
el toro byk
la tos kaszel
traer przynie
traficar con drogas handlowa
narkotykami
tranquilo spokojny
el transbordo przesiadka
transferencia przelew
el tren pocig
triste smutny
tronar grzmie
la trucha pstrg

U
el nico jedyny

Sowniczek

V
las vacaciones urlop
a veces czasami
la vecina ssiadka
vale la pena warto
los vaqueros dinsy
venir przyby
la ventanilla okienko
el verano lato
la verdad prawda
verde zielony
la verdura warzywa
el vestido sukienka
viajar podrowa
la vctima ofiara
viejo stary
el viernes pitek
el viento wiatr
vigilar pilnowa
el vino wino
el virus wirus

www.WydawnictwoLingo.pl

el visado de turista/
de estudiante wiza
turystyczna/studencka
la vista widok
el viudo wdowiec
la vivienda mieszkanie
volver wrci
vomitar wymiotowa
el vuelo cancelado/retrasado
lot opniony/odwoa
el vuelo nacional/
internacional lot krajowy/
midzynarodowy

Z
los zapatos buty
la zona rejon
zona en obras roboty drogowe
el zumo sok

215