कव्हातरी कोल्हापूरच्या कतर्व्यतत्पर कळकर काकांबद्दल काकांच्याच कचेरीतल्या कशवने े े े कोरे करकरीत कागद कचाकचा कापले.

काकांचे कापलेले कागद कशवानेच कचढयात कोंबून े िकचनमध्ये 'कजरारे -कजरारे ' किवतेवर कोळीनृत्य कले. े काकनी ूं ू काकसमोर कागाळी कली. काक कावल्या. काकनी कपाटातून काऽी काढन काकांच्या कामाचे ूं े ू ूं

ू कोलाहलातही, कशवाने कचढयात कोंबलेले कागदाचे कपटे न कपटे काढन काकांनी कचेरीकडे े

काका काकची कसली काळजी करणार! काकांना कामाची काळजी. काकच्या कणर्ककँश ूं ूं र् कच कले. कचेरीच्या कामासाठी काकांनी कबर कसली. कागदाच्या कापलेल्या कपट्यांचे ू े ं

ककँश र्

कळकळीत कस काऽीने कराकरा कापले. काका काय करताहे त काकना कळे नाच! काकनी ु ु े ूं ूं ू िकचाळन ं कलकलाट

कापल्याचे कळताच काका कळवळले. काकांनीही कमालच कली. काकांनी काकचे काळे े ूं

काकांच्याच

कागद

कला. े

काकांनी'कोलाज'करून कामकाज कायार्न्वियत कले. कशवाचे कारनामे कळताच काकांनी े े

काट्यानेच काटा काढला. काकांनी कशवालाच कोलाजचे काम करण्यासाठी कथवला. कपटी े ु

करवाळले. कळकरांच्या कोकणःथ कटंु बात कतर्व्यापुढे कमर्कांड कव्हाही किनष्ठच. कतर्व्यदक्ष ु े ु े काढलेल्या कशवाने िकतीतरी काबाडकष्ट काढल्यावर कोल्हापूरच्या कॉॆेड कणेकर कॉलेजने े कागाळीखोर कशवाला काळानेच कला'कबड्डीतल्या िकचकट कसरतींचा कतार्'! े े कथासार:

ू काकांसाठी कच्च्या करीचे कोय काढन कालवण कले. काकांनीही करुणेने काकचे कृ िऽम कस ै े ूं े

कशवाला कामावरून काढले. कासावीस काकनी कालच्या कडू कारल्याची कोिशंबीर कटाप करून े ूं

कशवने काकांवरच कामचुकारपणाचा कांगावा करून कामाचा कटाळा कला. काकांनी कठोरपणे े ं े

काकांच्या कायर्काळात कचेरीने कमर्रूपी िकल्ल्याचे कीितर्िशखर काबीज कले. कामावरून े कशवाला कबड्डीचा कणर्धार कला. िबडापटू कशवाने कबड्डीतच किरयर कले. कालच्या े े े े

िबयेिवण किरता कथन, िकवा कोरडे ची कीतर्न,िकतीक िकताब कष्टािवण, काय कामाचे ? ं

पायरीवरून पुण्यात पवर्तीच्या पाचव्या पायरीपाशी पणर्कटीपासून पंधरा पावलांवर पहडलेल्या ु ु पंकजच्या पोिलसठाण्यात पळाले. पुरंदरच्या पोिलसांनी पंतांना पुण्याच्या पोिलसांकडे पाठवले. पंत पुण्यात पोटावर पटकन पडली. पगडी पडलेली पाहताच पंत पुरंदरच्या पायथ्याशी

परवा पुराण-ूिसद्ध पखवाज पंिडत पुरोिहत पंतांची िपवळी पगडी पुरंदरच्या पंधराशेव्या

पुरवला. पळता पळता पंकज पाण्याच्या पाँडमध्ये पडला. पंतांनीच पाण्यात पोहन पंकजला ू पगडी पण पकडली. पोिलसांनी पंकजला पोिलसठाण्याकडे पकडले. िपटाळले. पकडणारा पोिलस िपवळी

पोषाखातल्या पोिलसांना पाहन पंकज पवर्तीच्या पिलकडे पळाला. पोिलसांनी पंकजचा िपच्छा ू

पोहोचताच पोिलसांवर पेटले. पंत पेटल्यामुळे पोिलस पटकन पवर्तीकडे पळाले. पांढर्या

पदपथावर पाय पसरून पडला. पोिलस पडलेला पाहन पंकज पाठीवर पांघरूण पांघरून ू पैसे पंतांनी पनवेलला पुऽाला पोःटाने पाठवले. पंतांच्या पाजी पुऽाने पैशांच्या ूाप्तीतून पोटात पंजाबी पंकजला पकडण्यासाठी पंतांसोबत पुण्यात पोहोचलेली पंतांची पोरगी ूाची पंकजला पिहल्यांदा पदाथर् पचवले.तांना परमेश्वरच पावला! पळाला. पंतांनी पुरंदरला पोहोचताच पगडीत पंकजचे पैशांचे पािकट पािहले. पािकटातले पुंकळ

पदपथावरून पोबाराही पािहला. पानशेतच्या पुराच्या पाण्यामुळे पुनवर्िसत पंकज परत पणर्कटीत ु पंिक्त-ूपंच पाळला. पुंकळ पैसे पुऽाला पाठवले. पंतांच्या पुन्हा पुन्हा िपडणार्या पुराणांच्या पोहोचला. िपत्यासमवेत ूाची पुरंदरला परतली, पण पंतांनी पंकजच्या पािकटातल्या पैशांबाबत

पाहताच पंकजच्या ूेमात पडली. ूाचीने पंकज, पोिलसांची पकडा पकडी पािहली. पंकजचा

ूाची पेटली. पंकजच्या ूेमाखातर ूाची पुण्यास परतली. ूाचीनेच पंकजवरच्या पोिलसांच्या ू ू पहडलेल्या पंकजचे पाय पळन पळन पांढरे पडलेले! ूाचीने पंकजच्या पायावर िपवळे पुरळही ु

पोपटपंचीमुळे

पंचनाम्याला पाने पुसली. पंकजला पहायला ूाची परत पणर्कटीपाशी पोहोचली. पण पणर्कटीत ु ु

पाय पुसले. ूाचीचा ूथमोपचार पाहन पंकजला पोरगी पसंत पडली. पंकजने ूाचीला ू पूव-पिश्चमेला पांगली. ूाचीने पंकजचे पा़िकट पैशांिवनाच परतवले. परं तू ूेमात पारं गत र् पोर पावली. पणर्कटीतच पटवले. पणर्कटीतील ूेम-ूकरण पाहन पणर्कटीच्या पायर्यांवर पत्ते िपसणारी पोरे ु ु ु ू

ू पािहले. पंकजची पिरिःथती पाहन ूाण िपळवटलेल्या ूाचीने पदर पाण्यात िपळन पंकजचे ू

पंकजने ूाचीस पाच पाप्या परतवल्या. पंतांना परमेश्वर पावला, पण पंकजला पंतांची पायाळू

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful