You are on page 1of 3

MULTIGRADE LESSON PLAN for GRADE FIVE and SIX

DATE: August 13, 2013 (Tuesday)


Second
Grading Period
GRADE FIVE
GRADE SIX
ENGLISH
I. Use nouns plural in form but singular in meaning in a sentence.
II. Nouns Plural in Form but Singular in Meaning
A. English This Way
B. charts
III. A. Checking of Assignments
B. Spelling on letter writing
C . Review on the nouns plural in form and meaning.
D. Discussion on the nouns plural in form but singular in meaning.
E. Let the pupils use some of each noun in a sentence with correct subject verb agreement.
IV. Choose the correct verb for each subject in a sentence.
1.) Mathematics (is, are) an interesting subject.
2.) Janes hysterics (has, have) impressed me.
3.) Aeronautics (is, are) his favorite course.
V. Use each noun in a sentence.
1.) Physics 2.) Civics
3.) Home Economics
FILIPINO
I. Nagagamit sa pangungusap ang mga panghalip na paari.
II. Panghalip na Paari
A. Hiyas sa Wika 5/Landas sa Wika 6
B. tsart
III. A. Pagwawasto ng takdang-aralin
B. Pagbabalik-aral sa mga panghalip na pananong.
C. Pagtatalakayan sa mga panghalip na paari at ang ibat-ibang kailanan at panauhan nito.
Hayaan ang mga mag-aaral na gamitin ang bawat panghalip na paari sa sariling pangungusap.
D. Paglalahat
Ano ang panghalip na paari? Paano ito ginagamit?
IV. Gamitin ang mga sumusunod na panghalip na paari sa sariling pangungusap. Gumamit ng
tamang bantas at mga malalaking titik.
1.) akin
2.) ko
3.) atin
4.) amin
V. Pag-aralan ang kasunod na aralin
SCIENCE and HEALTH 5
SCIENCE and HEALTH 6
I. Identify the variables in an experiment.
I. Explain on how to cope up with rapid
- Explain the process of photosynthesis using
population growth.
a diagram.
II. Coping up with Rapid Population Growth
II. Photosynthesis
A. Science and Health 6
A. Science for Daily Use 5, pp. 96-98
B. charts
B. charts, diagram on photosynthesis
III. A. Review of the previous lesson
III. A. Checking of assignments
B. How does the government prevent the rapid
B. Review on coral reef conservation
population growth in our country?
C. Performing a science activity
C. Discussion on how the government copes up
D. Discussion on the process of photosynthesis with rapid population growth.
E. Generalization
D. Generalization
IV. Arrange the steps in doing an experiment in IV. Enumerate the ways to cope up with rapid
order.
population growth.
___ Doing something with the results
V. How can mankind restore the balance in
___ Forming a hypothesis
nature?
___ Stating the problem
___ Performing an experiment
___ Gathering information about the problem
___ Accepting or rejecting the hypothesis
V. What do you think will happen to plants
when water is absent?

MATHEMATICS
I. Identify prime and composite numbers correctly.
II. Prime and Composite Numbers
A. Grade School Mathematics textbook
B. charts, window cards
III. A. Checking of assignments
B. Review of the previous lesson
C. Using window cards (A-1), let the pupils answer and identify whether the answer is prime or
composite numbers.
D. Practice Exercises
Identify each number as prime or composite.
1.) 5
2.) 4
3.) 2
4.) 12
5.) 13
IV. Answer the following:
1.) Write the prime numbers between 1 and 10.
2.) Write the composite numbers between 10 and 30.
V. Give the prime factors of the following composite numbers:
1.) 32
2.) 54
3.) 63
4.) 25
5.) 90
HEKASI V
HEKASI VI
I. Nauuri ang pamahalaang sentral at local
I. Natutukoy ang uri ng pamahalaan sa ibatnoong panahon ng Espanyol.
ibang dako ng mundo.
II. Pamahalaang Sentral at Lokal
II. Uri ng Pamahalaan
A. BEC Handbook sa makabayan
A. RBEC Handbook sa Makabayan 6
B. tsart
B. tsart
III. A. Anu-ano ang mga ekspedisyon ang
III. A. Pagwawasto ng takdang-aralin
dumating sa Pilipinas mula Spain?
B. Pagbabalik-aral
B. 1. Anu-ano ang kaibahan ng pamahalaang
C. Pagtatalakay sa ibat-ibang uri ng
sentral sa pamahalaang local?
pamahalaan. Magtatanungan ang mga mag2. Pagbasa sa taksto
aaral tungkol ditto.
3. Sino ang namuno ng pamahalaang sentral at D. Paglalahat
local?
IV. Piliin ang titik ng tamang sagot.
4. Ano ang dapat gawin sa mga sumusunod:
a. Monarkiya
d. Anarkiya
a. maraming tambak ng basura sa harapan ng
b. Demokrasya
e. Aristokrasya
inyong bahay.
c. Diktatoryal
IV. Piliin ang titik ng tamang sagot.
1.) Pinamunuan ng isang pangkat ng tao
a. Pamahalaang Sentral
d.
lamang.
Pamahalaang Lokal
2.) Hari at reyna ang namumuno.
b. Princpalia
e. Gobernador3.) Isang tao ang namumuno.
heneral
V. Anong uri ng pamahalaan ang umiiral sa
c. Cabeza de Barangay
Pilipinas? Ilarawan ito.
1.) Ano ang pinakamaliit na yunit ng barangay?
2.) Ano ang pamahalaang pambansa?
3.) Sino ang pinakamataas na opisyal ng
pamahalaang sentral?
V. Sumulat ng isang talata ng paghahambing
na may paksang: Ang Pamahalaang Sentral at
Pamahalaang Lokal
MSEP V
MAPE VI
I. Natutukoy ang tunugang G at F sa
I. Identify the key of G major and F minor in a
komposisyong musikal.
musical composition.
II. Tunugang G at F
II. Key of G Major and F Minor
A. Batayang Aklat sa MSEP
A. Enhancing Skills in MAPE
B. tsart
B. charts of different musical
III. A. Saan matatagpuan ang do sa tunugang
composition
C?
III. A. Where can we found do in the key of C
Anu-ano ang mga so fa silaba sa tunugang C
major?
na pataas?pababa?
What are the so-fa syllables in the C major key?
B. Ipakita ang komposisyong musikal sa
B. Show a musical composition in the key of G
tunugang G at F.
major and F minor.
Itanong: Saan matatagpuan ang do sa
ASK: Where is the do in G major? La in F minor?
tunugang G sa limguhit? La sa tunugang F?
What are the movable so-fa syllables in G

Anong so-fa silaba ang movable sa tunugang G


at F?
C. Isulat ang so-fa silaba sa tunugang G at F.
IV. Iguhit ang tunugang G at F.
V. Gumawa ng komposisyong musikal gamit
ang tunugang G at F.

major and F minor?


C. Write down the G major and F minor with its
so-fa syllables and pitch names of each note.
IV. Draw the key of G major and F minor.
V. Make a musical composition with a key of G
major and F minor.

EPP V
I. Natatalakay ang kahalagahan ng wastong
pangangalaga ng katawan sa panahon ng
pagreregla at kapag bagong tuli.
II. Kahalagahan ng Wastong Pangangalaga ng
Katawan sa Panahon ng Pagreregla at kapag
Bagong Tuli.
A. RBEC Handbook sa EPP 5
B. tsart
III. A. Pagbabalik-aral
B. Pagtatalakay sa aralin.
C. Magtanungan ang mga mag-aaral tungkol
dito (brainstorming).
D. Paglalahat
IV. Bakit mahalaga ang wastong pangangalaga
ng katawan kapag may regal at bagong tuli?
V. Pag-aralan ang kasunod na aralin.

HELE VI
I. Identify the different ways of food
preservation.
II. Methods of Food Preservation
A. Learning and Living 6
B. charts, pictures
III. A. Review of previous lesson
B. Show pictures of food preservation. Let the
pupils identify what method of food
preservation is shown.
C. Discussion on the different methods of food
preservation.
D. Generalization
IV. Identify the method of food preservation
being described.
1.) Oldest method of food preservation.
2.) Uses refrigerator in preserving food.
V. Study the next lesson.