ANATOMIA I FISIOLOGIA DEL APARELL GENITAL FEMENI

1. ANATOMIA 2. FISIOLOGIA o CICLE HORMONAL o CICLE OVÀRIC o CICLE ENDOMETRIAL o ALTRES CANVIS 3. EMBRIOLOGIA 4. GAMETOGENESI 5. FECUNDACIÓ

1. ANATOMIA DE L’APARELL GENITAL FEMENÍ
S’exclou la mama perquè ja està descrita en un altre apartat.

L ’endometri és el revestiment de l’úter. És una capa esponjosa que va creixent durant el cicle menstrual per a poder albergar un embaràs. En cas que no hi hagi embaràs, és la capa que es desprèn durant la menstruació. (veure explicació a “cicle endometrial”). Es distingueixen tres capes: - Capa compacta o superficial. - Capa esponjosa o mitja. - Capa basal o profunda.

Les capes superficial i esponjosa són les capes que es desprenen durant la menstruació, barrejades amb sang. La capa basal és la que es queda adherida al miometri, i és de la qual es regeneraran, de nou les dues capes despreses.

L ’úter ( o matriu) és un òrgan buit per dins, amb un espai virtual, en forma de pera localitzat a la part inferior del abdomen, entre la bufeta de l’orina i el recte. També es diferencien tres capes a l’úter: l’endometri, el miometri que és la capa muscular i la capa més externa anomenada perimetri que és de teixit conjuntiu. Els ovaris són els dos òrgans reproductius femenins localitzats a la pelvis (maluc). Són els encarregats d’albergar i madurar els ovocits que seran els òvuls despresos cada mes durant la menstruació. (veure “cicle ovàric”). També secreten hormones. Es diferencia la capa externa o cortex, els ovocits en diferents estadios de maduració (fol·licles, ovocits primaris i secundaris, cosos lutiis,...) i l’estroma que és tot el teixit de l’ovari que els envolta.

Les trompes de Falopi són els conductes que serveixen per a transportar els òvuls alliberats pels ovaris cada mes, fins a l’úter. No estan en contacte continu, però sí molt pròximes als ovaris. Tenen una llargada d’uns 12 cm. De fet si hi ha fecundació, aquesta es realitza al terç distal de les trompes de Falopi. Es divideixen en 3 zones: ampolla o ampular que és la part més amplia i més pròxima als ovaris i en té unes terminacions en forma de fimbries que formen el pavelló de la trompa; itsme (la que li continua) d’uns 4 cm, és la part més central i la part intramural que és la porció proximal que connecta amb l’úter. Aquesta última capa és d’un cm o cm i mig i està dins de l’úter. L’orifici de la trompa a l’alçada ovàrica rep el nom de ostium abdominal i a l’alçada uterina ostium uterí. Tenen 3 capes: serosa o capa externa, muscular o miosalping i interna o endosalping.

. El cèrvix és la part més baixa i estreta de l’úter. Forma un canal d’uns dos centímetres, que es comunica amb la vagina. Durant el part es parla d’OCI (orifici cervical intern) i OCE (orifici cervical extern). Són els límits que marquen on comença i acaba el cèrvix i que s’arribaran a ajuntar durant el progrés del part. La vagina és el passatge a través del qual els fluids surten del cos. Medeix entre 7 i 10 cm. La vulva és la porció externa dels òrgans genitals femenins. Consta dels llavis majors que la tapen protegint-la d’infeccions. Per sota hi ha els llavis menors que acaben a la part superior en una mena de caputxó que s’anomena clítoris i a la part posterior en el periné. El clitoris té moltes terminacions nervioses. És l’òrgan màxim de plaer femení. Per dins dels llavis menors hi ha l’orifici de sortida de l’uretra i de la vagina, i també la sortida de les glàndules de Bartolino. Per darrera, ja fora de la vulva hi ha l’annus. El espai que hi ha entre el final dels llavis fins l’annus s’anomena periné i és de vital importancia durant l’embaràs i el part, jugant un papel important dins de les incontinències.

2. FISIOLOGIA REPRODUCTIVA:

• CICLE HORMONAL
BIOSÍNTESIS Y METABOLISMO DE LAS HORMONAS ESTEROIDEAS:
El ciclo genital femenino es el resultado de una fina correlación entre el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios. El ciclo genital se caracteriza por fases de crecimiento folicular que darán lugar a la ovulación y posterior formación del cuerpo luteo. Todo está absolutamente relacionado con un control central y ovárico. Estos cambios morfológicos van acompañados de cambios, también cíclicos, en la síntesis y secreción de hormonas esteroideas. Entendemos por hormonas esteroideas un grupo de hormonas que se encargan, entre otros, de la regulación, producción y desarrollo de los caracteres sexuales femeninos y masculinos. Estos cambios, implican que unas sustancias (las hormonas), produzcan la diferenciación de caracteres sexuales y cualquier alteración en este cambio dará lugar a transtornos más o menos visibles

HORMONAS ESTEROIDEAS:
El ovario produce estrógenos, andrógenos y progesterona. La progesterona, al igual que los demás, se origina a partir de la vía acetatocolesterol. Los andrógenos se originan en los ovarios y glándulas suprarenales a partir de la pregnenolona que proviene también de la misma vía que la progesterona.

A partir de los andrógenos se sintetizan los estrógenos. Por eso una alteración a este nivel provoca alteraciones como masculinizaciones. Casi todos los andrógenos sintetizados en la mujer, por el ovario pasan a ser estrógenos. Estas hormonas se sintetizan en el ovario y lo hacen en: FOLICULO→ Estradiol principalmente. CUERPO LUTEO→ Progesterona, principalmente. ESTROMA OVÁRICO→ Andrógenos, principalmente.

El estroma es el tejido del ovario, la parte que no es folículo. En todos sitios se segrega un poquito de cada hormona, pero en cada uno hay una hormona que se segrega en más cantidad. Además, también segregan estrógenos, la piel, el tejido graso, el hígado, el cerebro...

• ESTRÓGENOS:
Se sintetizan principalmente en el folículo, y la mayoria en forma de estradiol. En menor cantidad se sintetiza estrona y estriol Los efectos biológicos se producen sobre órganos y tejidos diana que tienen receptores para estos estrógenos. También sobre los centros superiores (hipófisis/hipotálamo). La síntesis de las gonadotropinas por la hipófisis depende de los estrógenos circulantes. Sobre el ovario, los estrógenos tienen un efecto proliferativo sobre las células de la granulosa, estimulando el crecimiento folicular (preparando para ovular). Los estrógenos definen los caracteres sexuales secundarios femeninos y mantienen la estructura ósea previniendo la osteoporosis.

• GESTÁGENOS:
La principal molécula de acción gestagénica sintetizada por el ovario es la progesteron. Su principal acción es sobre el endometrio, produciendo secreción glandular. Sobre los centyros superiores induce un marcado descenso de los pulsos de GnRH (factor de liberación de gonadotropinas), durante la 2ª fase del ciclo genital. Sobre los órganos específicos produce adelgazamiento de la mucosa del endometrio, a la producción de un moco cervical más espeso y poco favorable a la introducción de espermatozoides en el útero. También tiene efectos relajantes sobre el endometrio para evitar las contracciones que podrían provocar un aborto si ha habido fecundación. Actua sobre la mama en el crecimeinto de los componentes alveolares del lóbulo mamario.

• ANDRÓGENOS:
Su acción principalmente tiene que ver con la líbido de la mujer y de ellos dependen algunos caracteres secundarios como el vello y el exceso daría lugar a demasiado vello donde no toca y donde no tiene que estar.

HORMONAS HIPOFISARIAS:
En la adenohipófisis existen diferentes tipos de células con capacidad para sintetizar hormonas: Hormona foliculo estimulante (FSH). Hormona luteinizante (LH). Prolactina.

-

Y otras.

• FSH y LH:
Son glucoproteinas. Su secreción no es constante. Se llaman gonadotropinas por estimular la gónada. Su secreción se produce a pulsos, cuya amplitud y frecuencia varia a lo largo del ciclo.

PROLACTINA:
Es otra hormona cuya caracteríostica principal es que está constantemente inhibida su liberación por el hipiotálamo, a excepción del periodo de lactancia.

HORMONAS HIPOTALÁMICAS:
En el hipotálamo (centro superior a la hipófisis), se sintetizan unas hormonas que regulan la síntesis y secreción de hormonas adenohipofisarias. Estas hormonas son: • Hormona liberadora de la gonadotropina (GnRH). Factor inhibidor de la prolactina (P.I.F.). Y otros que no nos interesan.

GnRH:

Es la responsable de la síntesis y liberación de FSH y LH. La influencia emocional en el ciclo viene dada precisamente por este control central que está influenciado por los estímulos exteriores que reciben a través del cortex.

• CICLE OVÀRIC

És el motor del cicle genital de la dona. Dintre dels ovaris hi ha una sèrie de fol·licles que van madurant cada mes (generalment d'un en u) i que ens donaran com resultat els òvuls; a més segreguen estrogens. Després de la ovulaciò es transformen en cos luti segregant progesterona i són els responsables dels canvis que ocorren a la resta d'òrgans de l'aparell genital. El cicle ovàric consta de tres parts: la fase fol·licular, l'ovulaciò i la fase luteínica. El cicle ovàric està modulat pel eix cortico-hipotalam-hipofisàri. Es posa en marxa gràcies a la FSH (que té pics). Conforme creix el fol·lícle augmenten els estrógens. L’FSH es manté i inclòs baixa una mica. Però, arriba un dia en que els estrógens creixen formant un pic, que provoca el pic de LH i aquest pic d’LH provoca la trencadissa del fol·licle.

La manca d’aquest pic és una de les causes més habituals d’esterilitat. Quan els estrógens arriben a certs nivells fan feed-back negatiu per a que es produeixi més FSH i evitar la proliferació de molts fol·licles.

Quan ja s’ha ovulat i ha sortit l’ovul madur, el lloc que ocupava abans s’atrofia formant el cos luti que és el responsable de la pujada de progesterona. El seu mal funcionament és una de las causes de avortaments primerencs. El cicle ováric pot dividir-se en tres fases diferenciades: fase fol·licular, ovulaciò i fase luteínica.

a) FASE FOL·LICULAR:
El cicle ovàric s'inicia amb la maduració de 1 o diversos fol·licles, gràcies a l’acció de les gonadotropines. Per l'acció de les hormones comencen a créixer. Però només un d'ells és el qual realment arribarà a ovular (en alguns casos 2). El fol·licle augmenta de grandària i augmenta, també, la seva producció de estrogens. DESARROLLO FOLICULAR: El folículo destinado a ovular procede de un grupo de folículos en crecimiento que a su vez proceden de los folículos en reposo que se formaron en periodo embrionario (folículos primordiales). Al nacer, la niña, posee cerca de 1.000.000 de estos folículos en sus ovarios. Al llegar a la pubertad llegan cerca de 300.000/400.000 foliculos. Sólo llegan a ovular unos 400 folículos hasta la menopausia, el destino del resto es la atresia, la destrucción. El desarrollo folicular es un desarrollo continuo y sólo se interrumpe cuando se agotan las reservas. Es un proceso que se produce de forma regular. Cada ciclo hay un número determinado de folículos que inician su desarrollo independientemente de las gonatropinas. Sólo en fases finales del desarrollo reciben la influencia de éstas, y sólo uno de ellos es el que realmente llegará a ovular. Los primeros días después de la regla se pone en marcha el ciclo y se destruyen folículos. EL FOLÍCULO PRIMORDIAL: Está formado por una capa de células denominadas células de la granulosa. Cuando se ha iniciado su crecimiento progresa hasta convertirse en folículo preantral cuya diferencia es que tiene más capas de granulosa y, por tanto, aumenta su producción de estrógenos. Como su interior es como una vacuola llena de líquido, a medida que va creciendo va empujando hacia un lado al ovocito. Al haber más células de la granulosa hay mayor producción de estrógenos. El folículo aumenta de tamaño a expensas de la multiplicación de las células de la granulosa formando más capas exteriores. También segregan andrógenos y progesterona en pequeñas cantidades.

Puede llegar a medir 2 cm. (como mucho) SELECCIÓN DEL FOLÍCULO DOMINANTE: Entre el 5º y el 7º día aproximadamente se inicia la selección del folículo dominante destinado a ovular. El incremento en la producción de estrógenos frenaba la FSH que es lo que conocemos como feedback negativo. Por lo tanto, el descenso de la FSH frena el crecimiento de los folículos menos desarrollados que se ven abocados a la atresia. El folículo dominante escapa a estas consecuencias del descenso de FSH, al contribuir al aumento de estrógenos gracias a su mayor contenido de receptores de FSH (al tener más receptores es más sensible a la FSH y por eso a crecido más deprisa). Los reguladores ováricos no esteroideos son sustancias dentro del ovario que no son hormonales, y que tienen un papel en la selección de este folículo y que hacen que tenga más receptores el elegido.

b) OVULACIÓN: El folículo maduro, por su tamaño, ocupa gran parte del ovario y se proyecta hacia fuera. La superficie se adelgaza de tal manera que se intuye que se va a romper. El folículo maduro se conoce como folículo de Graaf y mide unos 2 cm. y en él se aprecia el líquido folicular que ocupa su centro. La capa de células de la granulosa que lo rodean envuelve el ovocito recibiendo el nombre de cúmulo oovígero. La ovulación se inicia con la formación de un orificio que conocemos como estigma ovulatorio y que mide 1-2 mm, por el cual sale lentamente el líquido folicular arrastrando células de la granulosa y al ovocito. El ovocito sale rodeado de algunas células de la granulosa (corona radiata). La ovulación se desencadena porque el propio folículo maduro produce niveles de estrógenos que provocan el pico de LH que es la hormona que dispara la ovulación.

A nivel local, lo que ocurre es que el crecimiento favorece la producción de receptores de LH, que hace que el ovario sea sensible a dicha hormona. Tanto el pico de LH como el de FSH se producen por la descarga de la hormona hipotalámica GnRH. El pico de LH es el responsable máximo de la ovulación. Esta se produce aproximadamente a las 12 horas después de este pico (o 36 horas después del pico de estrógenos).

c) FASE LUTEÍNICA: A mitad del ciclo se produce un ascenso agudo de las gonadotropinas que acaban de madurar el folículo, produciéndose la ovulación. A continuación las hormonas producidas por el cuerpo luteo preparan el endometrio para la implantación. CUERPO LUTEO: Es la glándula endocrina que tiene la función más breve del organismo. Sólo dura 14 días, si no hay gestación. Produce fundamentalmente progesterona, y pequeñas cantidades de otras hormonas. La progesterona inhibe el desarrollo de los otros folículos. El mantenimiento del cuerpo luteo se debe a las grandes cantidades de LH que hay. Deja de funcionar cuando no hay fecundación porque al no haber anidación, baja el nivel de progesterona, y de LH, dejando de funcionar.

• CICLE ENDOMETRIAL
El endometrio recibe el efecto de estos cambios cíclicos del ovario. Esto hace que durante la fase folicular, previa a la ovulación, el endometrio prolifere. Tras la ovulación, durante la fase luteínica, el endometrio se convierte en secretor. Al cesar el cuerpo luteo su actividad, se desprende el endometrio dando lugar a la menstruación. FASE PROLIFERATIVA: Tras la menstruación, el endometrio tiene un espesor inferior a 2 mm. El epitelio que hay en el endometrio es glandular, cilíndrico. El grosor va aumentando a medida que aumentan los estrógenos. Las glándulas se hacen más largas (son las que están recubiertas por epitelio). Se produce el fenómeno de pseudoestratificación, que es la disposición de las glándulas durante esta fase.

FASE SECRETORA: Tras la ovulación la presencia de cantidades crecientes de progesterona y el descenso limitado de los estrógenos, hacen que se mantenga el crecimiento glandular y se hagan más profundas (con su aspecto tortuoso). Entre las células de estas glándulas se hacen vacuolas que contienen sustancias importantes para mantener una implantación (entre otras cosas, contienen glucógeno). Vierten el glucógeno a la luz de la glándula, en esta fase, por eso se llama fase secretora. A medida que progresa esta fase, los cambios en las glándulas son más aparentes y las glándulas van tomando un aspecto más desestructurado, como de edema. Se distinguen tres capas: - Porción superficial. - Porción esponjosa. - Porción basal. Las capas superficial y esponjosa son las capas que se desprenderán durante la menstruación, mezcladas con la sangre. El mecanismo por el cual se produce la menstruación es hormonal, pero hay diversas hipótesis del inicio primer. Una d’elles dice que las prostaglandinas actuarían a nivel local, provocando inicio del El inicio de la menstruación marca el final del ciclo genital y el contracciones uterinas, y vasoconstricción. Con ello, al no llegar la sangre, se siguiente. necrosaria el endometrio (capas esponjosa y superficial), con la consecuente descamación. Debido ayesto, en el tratamiento de las El ciclo genital consta de los ciclos ovárico endometrial, así como de un dismenorreas, se están administrando antiprostaglandínicos, antes de ciclo hormonal. que ovulación divide el ciclo en dos fases: La empiecen los síntomas. - Folicular/proliferativa/estrogénica. - Luteínica/secretora/progesterónica. La duración habitual es de 28-30 días pero se consideran normales ciclos desde los 21 a los 35 días. Existen variaciones fisiológicas del ciclo en la pubertad, premenopausia y en general, las variaciones del ciclo se producen a expensas de la primera fase ya que la duración de la fase luteínica es constante (de 14 días +/- 2). También se pueden observar cambios cíclicos en el moco cervical, la vagina y las mamas.

• ALTRES CANVIS

MOCO CERVICAL: Durante la fase preovulatoria se vuelve más transparente e hilante. Se puede estirar hasta 15-20 cm. sin que se rompa. Luego se hace más espeso y no deja el paso a los espermatozoides. TEMPERATURA BASAL: La temperatura basal de la mujer oscila durante el ciclo menstrual. Cuando los niveles de progesterona se elevan ejercen un efecto termogénico. Por tanto, si se registra la temperatura en mediciones basales se observa un aumento de temperatura tras la ovulación que se mantiene durante toda la fase luteínica. Cuando se produce embarazo, los niveles de progesterona se mantienen y por tanto, se mantiene la temperatura elevada. VAGINA: Cambia el epitelio y se lubrica más hacia los días preovulatorios. MAMAS: También sufren cambios que describimos en el apartado de anatomía y fisiología de las mamas.

RESUMEN:
CICLO GENITAL CICLO OVÁRICO CICLO ENDOMETRIAL CICLO OVÁRICO Y ENDOMETRIAL És en estos últimos cambios, en los que se basan los métodos naturales de planificación familiar. REGULADOS POR

CICLO HORMONAL

LH FSH

ESTRÓGENOS PROGESTERONA PROLACTINA

Al llegar a la madurez del folículo es esencial el pico de estrógenos que producirá el pico de LH necesario para la ovulación y mantenimiento del cuerpo luteo. El pico de LH se produce 12 horas antes de la ovulación. El pico de estrógenos unas 24 horas antes. Tras la ovulación domina el cuerpo luteo en el ovario y dura aproximadamente unos 14 días. Las gonadotropinas a su vez dependen del: - hipotálamo→ gnRH. - Cotex cerebral. - De los propios esteroides del ovario (de su nivel de feed-back). - De los propios mecanismos del ovario.

.

3. GAMETOGENESI:
Tras la fecundación comienza el desarrollo de un nuevo individuo. La fecundación es la unión de dos células, una de la mujer y la otra del hombre. Pero para que el resultado no tenga el doble de cromosomas que las células normales han de soportar toda una serie de cambios previos para prepararse y dividir sus cromosomas a la mitad. Esto es lo que se llama Meiosis i diferenciación celular. Existen dos procesos de división celular. La mitosis es el proceso normal que sufren todas las células de nuestro organismo, mientras que la meiosis es el proceso que está reservado para las células germinativas. Mitosis: De este tipo de división salen dos células exactamente iguales a la inicial. En la interfase los cromosomas del ADN se duplican, pero no en número sino pasando de tener dos cromátidas unidas por un centrómero a ser 4 las cromátidas que componen un cromosoma y

que todas están unidas por el mismo centrómero. En una célula normal hay 22 pares de cromosomas (autosomas) y un par de cromosomas sexuales que llevará el cromosoma X o Y que diferenciará el sexo. En total son 46 cromosomas. Durante la mitosis, estos cromosomas se duplicarán para luego volverse a dividir quedando dos células hijas, exactamente iguales pero más pequeñas. Meiosis: Es el proceso de división celular, en que los gametos resultantes sólo dan 23 cromosomas cada uno (son células haploides). Como preparación para la fecundación, las células germinativas experimentan meiosis y diferenciación celular, cuya finalidad es reducir el número de cromosomas a un número haploide de 23 cromosomas y modificar las células germinativas preparándolas para la fecundación. GAMETOGÉNESIS Es el proceso de formación y desarrollo de los espermatozoides y los óvulos. La formación de gametos masculinos o espermatozoides recibe el nombre de espermatogénesis, mientras que la formación de gametos femeninos o ovulos recibe el nombre de ovogenesis. És durant l’etapa fetal que s’inicia la primera divisió meiótica, però queda paralitzada al naixement. El moment en que major nombre d’ovocits primaris hi ha és al voltant del 5º mes de vida intrauterina. Al naixement es deté la divisió i no es reinicïa fins al moment en que cada ovocit és ovulat. L’ovulaciò és, doncs, quan acaba la primera meiosis donant un ovocit secundari i un corpúscul polar, amb la mateixa càrrega genètica, però casi res de citoplasma. Després de l’ovulaciò, l’ovocit secundari entra a la segona divisió meiótica, que només s’acabarà si l’ovocit és fecundat. D’aquí es dedueix que molts ovocits no arribin a acabar la primera divisió atrofiant-se, i d’altres no arriben a ser fecundats mai, amb la qual cosa tampoc acabaran la segona divisió.

4. FECUNDACIÓ:
Es un proceso biológico en el que un espermatozoide y un óvulo se unen para formar una nueva célula (huevo o cigoto), con la que se inicia el desarrollo embrionario, es decir la vida de un nuevo individuo. Dos células haploides se juntan dando una nueva célula diploide que comenzará sus mitosis para formar el nuevo ser. Para fecundar al óvulo, los espermatozoides, necesitan pasar por una serie de modificaciones llamadas MADURACIÓN y CAPACITACIÓN. MADURACIÓN: Se produce a su paso por el epidídimo. Allí se acumulan los espermatozoides en los sacos seminíferos y luego en los túbulos seminíferos. Entre los cambios que sufre en esta etapa hay la integración en la membrana plasmática de unas glucoproteinas, fabricadas en el epidídimo. CAPACITACIÓN: Se produce en el aparato genital femenino. Dura unas 7 horas durante las cuales los espermatozoides acaban su maduración. En estas horas las glucoproteinas adquiridas durante la maduración anterior, sufren unas modificaciones, liberándose. No hay cambios morfológicos pero los espermatozoides que sufren la capacitación son más activos y capaces de penetrar la corona radiada y la zona pelúcida. Los espermatozoides acabarán su capacitación por sustancias que encuentran a su paso en las secreciones del aparato genital de la mujer. Fases de la fecundación: La fecundación se produce en el 1/3 exterior de la trompa de Falopio (parte más próxima al ovario). Este ascenso de los espermatozoides y descenso del óvulo es ayudado por los movimientos rítmicos de los órganos genitales femeninos. El óvulo no se mueve por sí mismo. En la trompa hay, también, movimientos de los cilios que ayudan al descenso del óvulo. Toda esta actividad muscular es debida a la acción de la occitocina y progesterona y de las prostaglandinas contenidas en el semen. PENETRACIÓN DEL ESPERMATOZOIDE EN LA CORONA RADIADA: Se realiza gracias a la acción de una de las glucoproteinas que libera el acrosoma: la hialuronidasa. El espermatozoide penetra en la zona pelúcida siguiendo el paso que forman otras enzimas liberadas por el acrosoma: la acrosina y la neuramidasa, entre otras. La permeabilidad de la zona pelúcida se ve modificada cuando la cabeza del espermatozoide entra en contacto con el ovocito, de forma que se producen, también unas reacciones que impiden el paso a los otros espermatozoides.

Les dones de cicles regulars ovulen aproximadament cap a la meitat del cicle. Quan una dona té cicles irregulars és pel desplaçament de la data de l’ovulació. L'última fase, la fase luteínica o secretora, és gairebé sempre regular de 14 +/- 2 dies. Com la PFN (planificació familiar natural) es basa en l'observació de fets concrets correlatius a l’ovulació, les dones amb cicles irregulars poden fer-la servir per a conèixer els seus cicles. La PFN es basa en l'observació dels signes i símptomes que aquests cicles produeixen en la dona. Són mètodes de parella, i tots dos s'han de responsabilitzar de la seva pròpia fertilitat o infertilitat. L'home pot ajudar a la seva companya a reconèixer els símptomes d’ovulació. La PFN s'acaba convertint en una rutina com la higiene personal.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.