TESTENQUÊTE: GEBRUIKERSONDERZOEK STADSBIBLIOTHEEK ANTWERPEN

Dit is een testenquête opgesteld in opdracht van de Stadsbibliotheek Antwerpen. Met uw hulp kunnen wij deze enquête verfijnen alvorens we met een definitieve versie van start kunnen gaan. Vergeet ook zeker niet uw begin- en eindtijd in te vullen, zodat we weten hoe lang u over de enquête hebt gedaan. Na afloop mag u de enquête in de doos aan de balie deponeren. Alvast bedankt voor uw tijd, hulp en inzet!

Het SBA-team.

1

BEGINTIJD: ………………………… ACHTERGRONDKENMERKEN 1 Geslacht Man Vrouw 2 Leeftijd 17 t/m 24 25 t/m 49 50 t/m 64 65 of ouder 3 Beroep Voltijds • • • • • • • • • • • Niet werkend (werkloos/ arbeidsongeschikt) Gepensioneerd Student Vrij beroep Zelfstandige Bediende Arbeider Onderwijzend personeel (lager en secundair onderwijs) Onderwijzend personeel (hoger onderwijs) Academisch onderzoeker Andere (specificeer) ………………………………………………………………………………… Deeltijds

3a

Indien student, onderwijzend personeel (hoger onderwijs) of academisch onderzoeker, tot welke faculteit behoort u? Universiteit: (specificeer tot welke faculteit u behoort) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Hogeschool (specificeer tot welke faculteit u behoort) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2

3b

Indien student, academisch personeel of academisch onderzoeker, wie is uw opdrachtgever? Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Vrije Universiteit Brussel Katholieke Universiteit Brussel Katholieke Universiteit Leuven Plantijn Hogeschool Karel De Grote Hogeschool Lessius Overheid (specificeer) ………………………….. Andere (specificeer) ………………………………

3c

Indien u onderzoek verricht in werkverband (niet-academisch), wie is uw opdrachtgever? (Specificeer)………………………………………………………………………………………… Geen antwoord

4

Wat is uw hoogste scholingsniveau? Geen of lager onderwijs Lager secundair Hoger secundair Hogere studies (universiteit) Hogere studies (hogeschool)

5

Wat is uw gezinssituatie? Alleenwonend Inwonend bij de ouders Samenwonend met partner, zonder inwonende kinderen Samenwonend met partner met kind(eren) Andere

6

Wat is bij benadering uw netto-gezinsinkomen per maand? (het netto-inkomen bestaat uit zowel arbeidsinkomen als vervangingsinkomen, kindergeld, inkomsten uit verhuur, etc) < 1000 euro 1000 – 1499 euro 1500 – 1999 euro 2000 – 2499 euro 2500 – 2999 euro 3000 – 3499 euro 3500 – 3999 euro > 4000 euro Weet niet Ben inkomen) Geen antwoord student (geen vast

3

7

Wat is uw postcode? (indien dit niet in België is, gelieve ook uw landcode te vermelden) ………………………………………………………………………………………. INFORMATIE BIBLIOTHEEKGEBRUIK

8

Wanneer bent u lid geworden? Studententijd Na de studententijd

9

Bent u ononderbroken lid geweest sinds de aanvang van uw lidmaatschap? Ja Neen

10

Bent u lid van meerdere bibliotheken? Ja Neen 10a Zo ja, welke? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) Universiteitsbibliotheek Openbare bibliotheek Bedrijfsbibliotheek Andere (specificeer) ……………………………………………………………………………….

11

Waarom maakt u gebruik van de SBA? (geef uw top drie) Keuze 1 • • • • • Om er anderen te ontmoeten Omdat ik in een bibliotheek altijd wel iets kan bijleren Om de krant de of tijdschrift te lezen Omdat ik de bibliotheek een aangename omgeving vind Om er informatie te vinden over onderwerpen die me bezighouden (vrije tijd, persoonlijke interesse) • • Om zelfstandig te studeren/ te werken Om er informatie te vinden die ik nodig heb voor de heemkundige kring, geschiedkundig Keuze 2 Keuze 3

4

genootschap, e.d. • Om er informatie te vinden die ik nodig heb voor mijn studie (vb jaarpaper, masterproef, doctoraalproefschrift, etc) • • • • Om er informatie te vinden die ik nodig heb voor mijn werk Om gebruik te maken van ICT (PC, databanken, internet (ook draadloos), catalogus) Om mijn mail te checken Andere (specificeer) ……………………………

12

Hoe leerde u de Stadsbibliotheek Antwerpen (SBA) kennen? Via een docent Via een promotor Via een medestudent Via een collega Via de catalogus Via de website van SBA Door een toevallig bezoek Via een andere bibliotheek Rondleiding middelbare school Op een andere manier (specificeer) ……………………………………………………………………….

13

Hoe vaak bezoekt u de SBA? Zelden of nooit 1 maal per jaar Meermaals per jaar Maandelijks of vaker Wekelijks of vaker

14

Hoelang duurde uw laatste bibliotheekbezoek? < 30 minuten 30 minuten – 1 uur 1 – 2 uur 2 – 3 uur 3 – 4 uur 4 uur of langer

5

15

Op welk tijdstip bezoekt u de SBA voornamelijk? Op een gewone werkdag voormiddag Op een gewone werkdag namiddag Op een gewone werkdag ’s avonds Op woensdagnamiddag Op woensdagavond Op zaterdagvoormiddag

16

Welke voorzieningen heeft u gebruikt tijdens uw laatste bezoek? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) Kopieertoestel Wifi (draadloos internet) Publieke PC’s Microfilmtoestel Boekscanner (leeszaal) Bestellen van fotografische reproductie (papier of digitaal) Andere (specificeer) ………………………………………………………

17

Doorgaans doet u uw magazijnaanvragen …? • Op voorhand thuis Nooit reeds 1 keer Soms Vaak Altijd • In de leeszaal zelf Nooit reeds 1 keer Soms Vaak Altijd

18

Bezoekt u de SBA doorgaans met een weldoordacht plan? Ja, ik houd me doorgaans aan mijn oorspronkelijk plan Ja, maar ik houd me doorgaans niet aan mijn oorspronkelijk plan Neen

6

19

Als u naar informatie zocht tijdens uw laatste bezoek, heeft u die dan gevonden? Ja Neen Sommige informatie vond ik wel, andere niet Niet gezocht

20

Was het eenvoudig om de gezochte informatie te vinden? Zeer eenvoudig Eerder eenvoudig Neutraal Eerder moeilijk Zeer moeilijk

21

Heeft u een beroep gedaan op het bibliotheekpersoneel tijdens uw laatste bibliotheekbezoek? Ja Neen

22

Van welke materialen maakt u doorgaans gebruik? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) De kranten van de dag gelezen Oudere kranten geraadpleegd Oude drukken (t/m 1830) geraadpleegd Moderne drukken geraadpleegd Proefschriften geraadpleegd Kaarten geraadpleegd Elektronische documenten (naslagwerken, tijdschriften, databases) geraadpleegd Microfilms geraadpleegd Individueel gestudeerd of gewerkt In groep gestudeerd of gewerkt Andere (specificeer) ……………………………………………………………

23

Op welke manier zoekt u het nodige materiaal? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) Door gebruik te maken van de catalogus Met behulp van het bibliotheekpersoneel Door gebruik te maken van een bibliografie Andere (specificeer) ……………………………………………………………………….

7

23a

Indien u gebruik maakt van de catalogus, hoe moeilijk of gemakkelijk vindt u het om de beoogde informatie te vinden? Zeer moeilijk Eerder moeilijk Neutraal Eerder gemakkelijk Zeer gemakkelijk

24

Bent u op de hoogte dat SBA ook culturele activiteiten organiseert zoals tentoonstellingen, erfgoeddag, gedichtendag, Nottebohmlezingen, etc? Ja Neen 24a Indien ja, neemt u deel aan deze culturele activiteiten? Nooit reeds 1 keer Soms Vaak Altijd TEVREDENHEID

25

Vindt u de catalogus (inclusief helppagina’s) gebruiksvriendelijk? Ja Eerder wel Neutraal Eerder niet Neen

26

Maakt u gebruik van volgende elektronische databanken? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) BRONCO (Bibliografisch Repertorium van Online Contents) CCB (Collectieve Catalogus van België) LISA (Library and Information Science Abstracts) BHA (Bibliography of the History of Arts) Mediargus Neen

8

27

Bent u tevreden met het aanbod wat betreft de collectie? o Oude drukken Ontevreden Eerder ontevreden Neutraal Eerder tevreden Tevreden Gebruik ik niet Moderne drukken Ontevreden Eerder ontevreden Neutraal Eerder tevreden Tevreden Gebruik ik niet Kranten Ontevreden Eerder ontevreden Neutraal Eerder tevreden Tevreden Gebruik ik niet Kaarten Ontevreden Eerder ontevreden Neutraal Eerder tevreden Tevreden Gebruik ik niet Tijdschriften Ontevreden Eerder ontevreden Neutraal Eerder tevreden Tevreden Gebruik ik niet Nederlandstalige letterkunde Ontevreden Eerder ontevreden Neutraal Eerder tevreden Tevreden Gebruik ik niet

o

o

o

o

o

9

o

Geschiedkundige publicaties

Ontevreden Eerder ontevreden Neutraal Eerder tevreden Tevreden Gebruik ik niet

27a

Suggesties, opmerkingen of meningen. (optioneel) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

28

Bent u tevreden met de dienstverlening? Snelheid dienstverlening Ontevreden Eerder ontevreden Neutraal Eerder tevreden Tevreden

o

o

Bekwaamheid personeel

Ontevreden Eerder ontevreden Neutraal Eerder tevreden Tevreden Ontevreden Eerder ontevreden Neutraal Eerder tevreden Tevreden Ontevreden Eerder ontevreden Neutraal Eerder tevreden Tevreden

o

Hulpvaardigheid personeel

o

Beschikbaarheid personeel

10

28a

Suggesties, opmerkingen of meningen. (optioneel) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

29

Bent u tevreden met de infrastructuur? Toegankelijkheid gebouw Ontevreden Eerder ontevreden Neutraal Eerder tevreden Tevreden Inrichting bibliotheek Ontevreden Eerder ontevreden Neutraal Eerder tevreden Tevreden Aanwezigheid kopieer- scanen printapparatuur Ontevreden Eerder ontevreden Neutraal Eerder tevreden Tevreden Aanwezigheid van pc’s Ontevreden Eerder ontevreden Neutraal Eerder tevreden Tevreden Aanwezigheid van draadloos internet (wifi) Ontevreden Eerder ontevreden Neutraal Eerder tevreden Tevreden

o

o

o

o

o

11

29a

Suggesties, opmerkingen of meningen. (optioneel) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

30

Bent u tevreden met de openingstijden van SBA? Ontevreden Eerder ontevreden Neutraal Eerder tevreden Tevreden WENSEN BIBLIOTHEEKGEBRUIKER

31

De bibliotheek zou voor mij open moeten zijn op … ? (geef uw top 3) Keuze 1 Gewone werkdag voormiddag Gewone werkdag namiddag Op een gewone weekdag ’s avonds Op een woensdagnamiddag Op een zaterdagvoormiddag Op een zaterdagnamiddag Op een zondagvoormiddag Op een zondagnamiddag DENKVRAAG 32 Zou u het interessant vinden, mocht de SBA open zijn op zaterdag van 9 t/m 5u? Ja Neen 32a Indien ja, zou u dan bereid zijn hiervoor een dag in de week in te leveren? Ja Neen Keuze 2 Keuze 3

EINDTIJD: ……………………………………..

Bedankt voor uw medewerking! Gelieve de enquête te deponeren in de doos aan de balie.

12