You are on page 1of 9

NOWENNA KU CZCI NAJWITSZEGO SAKRAMENTU

Dzikujemy Ci Panie Jezu Chryste, e zechciae powierzy Twojemu Kocioowi


pamitke Twej Paschy.
Daj nam sprawowa w yciu i w historii wielk pamitk Twej mki i Twojego
zmartwychwstania dziki Darowi Ducha witego speniajcego w czasie wit
obietnic.
Spraw, abymy byli Jemu ulegli i pozwolili Mu przemieni nas, a zjednoczeni w Nim
przez tajemnic Twojego Ciaa i Twojej Krwi, umieli y w komunii i wzrasta w
komunii,
nadajc naszym czynom wymiar Kocioa, zgodnie z misj, ktr Ty powierzasz
kademu.
Niech wita uczta codzienna bdzie dla nas ywym i smakowitym zadatkiem uczty,
w ktrej
na zawsze spoywa bdziemy pieczony chleb Krlestwa. Amen! Alleluja!
NOWENNA
DZIE PIERWSZY
KOCI YJE DZIKI EUCHARYSTII
Ta prawda wyraa nie tylko codzienne dowiadczenie wiary, ale zawiera w sobie
istot tajemnicy Kocioa. Na rne sposoby Koci dowiadcza z radosci, e
nieustannie urzeczywistnia si obietnica: ,,A oto Ja jestem z wami przez wszystkie
dni, a do skoczenia wiata (Mt 28,20). Dziki Najwitszej Eucharystii, w ktrej
nastpuje przeistoczenie chleba i wina w Ciao i Krew Pana, raduje si t obecnoci
w sposb szczeglny. Od dnia Zesania Ducha witego, w ktrym Koci, Lud
Nowego Przymierza, rozpocz swoje pielgrzymowanie
ku Ojczynie Niebieskiej, Najwitszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni,
wypeniajc
je ufn nadziej.{...} Ofiara Eucharystyczna jest ,,rdem i zarazem szczytem caego
ycia chrzecijaskiego.
,,W Najwitszej Eucharystii zawiera si bowiem cae dobro Kocioa, to znaczy sam
Chrystus, nasza Pascha i chleb ywy, ktry przez swoje oywione przez Ducha
witego i oywiajce Ciao daje ycie ludziom Dlatego te Kocil nieustannie
zwraca swe spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w Sakramencie Otarza, w
ktrym objawia On w peni ogrom swej mioci.

Chwila osobistej refleksji


Modlitwa
Boe, Ty w Najwitszym Sakramencie zostawie nam pamitk swej mki; daj nam
tak czci otacza wite tajemnice Ciaa i Krwi Twojej, abymy nieustannie do
znawali owocw Twego odkupienia. Ktry yjesz i krlujesz na wieki wiekw. Amen
Litania do Najdroszej Krwi Chrystusa Pana......( odmawiana w kadym dniu
nowenny)
Odkupie nas, Panie, Krwi swoj.
I uczynie nas krlestwem Boga naszego.
Mdlmy si:
Wszechmogcy, wieczny Boe, ktry Jednorodzonego Syna swego ustanowi
Odkupicielem
wiata i Krwi Jego da si przebaga, daj nam,
prosimy, godnie czci zapat naszego zbawienia i dziki niej doznawa obrony od za
doczesnego na ziemi, abymy radowali si wiekuistym szczciem w niebie. Przes
tego Chrystusa, Pana naszego.Amen.
DZIE DRUGI
KOCI RODZI SI Z TAJEMNICY PASCHALNEJ
Koci rodzi si z tajemnicy paschalnej,{...} Po dwch tysicach lat nadal
urzeczywistniamy ten pierwotny obraz Kocioa. Gdy to czynimy podczas
sprawowania Eucharystii, mamy przed oczyma duszy misterium paschalne: to co
wydarzyo si w wieczr Wielkiego Czwartku, podczas Oatatniej Wieczerzy i po niej.
Ustanowienie Eucharystii uprzedzao bowiem w sposb sakramentalny wydarzenaia,
ktre w krtce miay nastpi, poczwszy od konania w Getsemani.
Widzimy znw Pana Jezusa, ktry wychodzi z Wieczernika, schodzi z uczniami w d,
aeby przekroczy potok Cedron i wej do Ogrodu Oliwnego. W Ogrodzie tym do
dnia dzisiejszego zachoway si niektre bardzo stare drzewa oliwne. Moe byy
nawet wiadkami tego, co dokonao si w ich cieniu owego wieczoru, gdy Chrystus
na modlitwie dowiadczy miertelnej trwogi, ,,a jego pot by jak gste krople krwi,
sczce si na ziemi (por.k 22, 44). Rozpoczynao si przelewanie krwi tej
samej Krwi, ktr nieco wczeniej ofiarowa Kocioowi jako napj zbawienia w
sakramencie Eucharystii; ostatecznie zostanie wylana na Golgocie i stanie si
narzdziem naszego Odkupienia: ,,Chrystus, zjawiwszy si jako arcykapan dbr

przyszych,{...} nie przez krew kozw i cielcw, lecz przez wasn Krew wszed raz
na zawsze do Miejsca witego i osign wieczne odkupienie
Chwila osobistej refleksji
Modlitwa
Pabnie Boe, wierzymy i wyznajemy, e Jezus Chrystus narodzony z Dziewicy Maryi i
umczony na krzyu jest obecny w Najwitszym Sakramencie, spraw, abymy z tego
Boskiego rda czerpali ask wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen..
Litania do Najdroszej Krwi Chrystusa Pana
DZIE TRZECI
GODZINA JEZUSA AGONIA W OGRJCU
Pomimo, e doznaje niezmiernej trwogi, Chrystus nie ucieka przed swoj ,,godzin:
,,I c mam powiedzie? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ale wanie dlatego
przyszedem na t godzin (J 12,27). Pragnie, aeby uczniowie Mu towarzyszyli, a
jednak dowiadcza samotnoci i opuszczenia: ,,Tak, jednej godziny nie moglicie
czuwa ze Mn? Czuwajcie i mdlcie si, abycie nie ulegli pokusie (Mt 26, 40-41).
Agonia w Ogrjcu bya wprowadzeniem do wielkopitkowej agonii na krzyu. {...} W
,,pamitce Kalwarii jest obecne to wszystko, czego Chrystus dokona przez swoj
mk i mier. A zatem nie brakuje rwnie tego, co Chrystus uczyni dla Matki ku
naszemu pozytkowi. To Jej wanie powierza kadego z nas.: ,,Oto syn Twj!''.
Podobnie mwi do kadego z nas: ,,Oto Matka twoja! (por. J 19,26-27).
Przeywanie w Eucharystii pamitki mierci Chrystusa zakada take nieustanne
przyjmowanie tego daru. Oznacza to, e na wzr Jana przyjmiemy do siebie T,
ktra za kadym razem jest nam dawana za Matk. Oznacza jednoczenie podjcie
zadania upodabniania si do Chrystusa w szkole Matki i zgod na to, aby nam
towarzyszya.
Z Kocioem i jako Matka Kocioa, Maryja jest obecna w kadej z naszych celebracji
eucharystycznych.
Chwila osobistej refleksji
Modlitwa
Panie Boe nasz, daj nam godnie wielbi ukrytego w Najwitszym Sakramencie
Twojego Syna, ktry zosta za nas zabity jak baranek, abymy mogli oglda Go w
wiecznej chwale.

Ktry yje i krluje na wieki wiekw. Amen.


Litania do Najdroszej Krwi Chrystusa Pana
DZIE CZWARTY
TAJEMNICA WIARY
Nawet wtedy {..} gdy Eucharystia jest celebrowana na maym otarzu wiejskiego
kocioa, jest Ona wci poniekd sprawowana na otarzu wiata. Jednoczy Niebo z
Ziemi. Zawiera w sobie i przenika cae stworzenie. Syn Boy sta si czowiekiem,
aby najwyszym akcie uwielbienia przywrci cae stworzenie Temu, ktry je uczyni
z niczego. I w ten sposb On Najwyszy i Wieczny Kapan wchodzc do
odwiecznego sanktuarium przez swoj K rew przelan na Krzyu, zwraca Stwrcy i
Ojcu cae odkupione stworzenie. {...} Jest to misterium
fidei, dokonujce si w Eucharystii: wiat, ktry wyszed z rk Boga Stwrcy, wraca
do Niego odkupiony przez Chrystusa. Eucharystia, pojta jako zbawcza obecno
Jezusa we wsplnocie wiernych i jako jej pokarm duchowy, jest czym
najcenniejszym,co Koci posiada na drogach historii. {...} W pokornym znaku
chleba i wina, przemienionych w Jego Ciao i Jego Krew, Chrystus wdruje razem z
nami, jako nasza moc i nasz wiatyk, i czyni nas wiatkami nadziei dla wszystkich.
Jeeli wobec tej tajemnicy rozum dowiadcza wasnych ogranicze, to serce
owiecone ask Ducha witego dobrze wie, jak przyj postaw, zatapiajc si w
adoracji i w mioci bez granic.
Chwila osobistej reflekcji
Modlitwa
Boe, Ty nam dae prawdziwy Chleb z Nieba, spraw, abymy moc duchowego
pokarmu zawsze yli w Tobie i w dniu ostatecznym chwalebnie zmartwychwstali.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
Litania do Najdroszej Krwi Chrystusa Pana
DZIE PITY
GOSIMY MIER TWOJ, PANIE JEZU
,,Pan Jezus tej nocy, ktrej zosta wydany (1 Kor 11, 23), ustanowi Ofiar
eucharystyczn swojego Ciaa i swojej Krwi. Sowa Apostoa Pawa przypominaj
nam dramatyczne okolicznoci, w jakich narodzia si Eucharystia. Zawiera ona
niezaterty zapis mki i mierci Pana. Nie jest tylko przywoaniem tego wydarzenia,
lecz jego sakramentalnym uobecnieniem. Jest ofiar Krzya, ktra trwa przez wieki.
Prawd t dobrze wyraaj sowa, jakimi w rycie aciskim lud odpowiada na

wypowiadan przez kapana aklamacj: ,,Oto wielka tajemnica wiary - ,,Gosimy


mier Twoj, Panie Jezu!.{...} Jeli Eucharystia jest tajemnic wiary, ktra
przewyzsza nasz intelekt, a przez to zmusza nas do jak najpeniejszej ulegoci Sowu
Boemu, to nikt tak jak Maryja nie moe by wsparciem i przewodnikiem w takiej
postawie.
Nasze powtarzanie dziea Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy, ktre jest wypenieniem.
Jego nakazu: ,, To czycie na moj pamitk!, staje si jednoczenie przyjciem
zaproszenia Maryi do okazywania Mu posuszestwa bez wahania: ,,Zrbcie wszystko
cokolwiek wam powie (J 2,5). Z matczyn trosk, powiadczon podczas wesela w
Kanie, Maryja wydaje si nam mwi: ,,Nie wahajcie si, zaufajcie sowu mojego
Syna. On, ktry mg przemieni wod w wino ma moc uczyni z chleba i wina swoje
Ciao i swoj Krew, ofiarujc wierzcym w tej tajemnicy yw pamitk swej Paschy,
aby w ten sposb uczyni z siebie chleb ycia.
Chwila osobistej refleksji
Modlitwa
Boe, nasz Ojcze, owie nasze serca wiatem wiary i rozpal ogniem mioci, abymy
w duchu i prawdzie caym oddaniem wielbili Chrystusa, ktrego w tym Sakramencie
czcimy jako naszego Boga i Pana. Ktry yje i krluje na wieki wiekw. Amen
Litania do Najdroszej Krwi Chrystusa Pana
DZIE SZSTY
DAR NAJWIKSZY
Koci otrzyma Eucharysti od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu
cennych darw, ale dar najwikszy, poniewa jest to dar z samego siebie, z wasnej
osoby w jej witym czowieczestwie, jak te dar Jego dziea zbawienia. Nie
pozostaje ono ograniczone do przyszoci, skoro ,, to , kim Chrystus jest, to, co
uczyni i co wycierpia dla wszystkich ludzi, uczestniczy w wiecznoci Boej,
przekracza wszelkie czasy i jest w nich stale obecne...
Gdy Koci sprawuje Eucharysti, pamiatk mierci i zmartwychwstania swojego
Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje sie rzeczywicie obecne i ,,dokonuje
si dzieo Odkupienia
Ofiara ta ma do tego stopnia decydujace znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego,
e Jezus zoy j i wrci do Ojca, dopiero wtedy, gdy zostawi nam rodek
umoliwiajcy uczestnictwo w niej, tak jak bymy byli w niej obecni.
W ten sposb kady wierny moe w niej uczestniczy i korzysta z jej

niewyczerpanych owocw. O to wiara, ktr przez wieki yy cae pokolenia


chrzecijan.
C wikszego Jezus mg uczyni dla nas? Prawdziwie, w Eucharystii objawia nam
mio, ktra posuwa sie ,,a do koca (por. J 13, 1) mio, ktra nie zna miary
(Encyklika Ecclezia de Eucharystia vivit, 11)
Chwila osobistej refleksji
Modlitwa
Boe, Ty nas odnawiasz przez Najwikszy Sakrament, niech On napeni nasze serca
sodycz Twojej mici i pomoe dy do niewypowiedzianych bogactw Twojego
Krlestwa przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Litania do Najdroszej Krwi Chrystusa Pana.
DZIE SIDMY
CIAO I KREW ZA NAS WYDANE
Ustanawiajc Eucharysti, nie ograniczy si On jedynie do powiedzenia: ,,To jest
Ciao moje, to jest Krew moja, lecz doda: ,,ktre za was bedzie wydane..., ktra za
Was bdzie wylana (Mt 26, 26, 28; k 22, 19-20). Nie potwierdzil jedynie, e to co
im dawa do jedzenia i do picia, byo Jego Ciaem i Jego Krwi, lecz jasno wyrazi, e
ma to warto ofiarnicz, czynic obecn w sposb sakramentalny swoj ofiar, ktra
niedugo potem miaa dokona si na krzyu
dla zbawienia wszystkich. ,,Msza wita jest rwnoczenie i nierozelwalnie pamitk
ofiarn, w ktrej przedua si ofiara Krzya, i wit uczt komunii w Ciele i Krwi
Pana.
Koci yje nieustannie odkupiecz ofiar i zblia si do niej nie tylko przez pene
wiary wspomnienie, ale te poprzez aktualne uczestnistwo, poniewa ofiara ta wci
si uobecnia, trwajc sakramentalnie w kadej wsplnocie, ktra j sprawuje przez
rce konsekrowanego szafarza. W ten sposb Eucharystia umoliwia ludziom
wspczesnym dostpienia pojednania, ktre Chrystus uzyskal raz na zawsze dla
ludzkoci wszystkich czasw. W rzeczywistoci: Ofiara
Chrystusa i ofiara eucharstyczna s jedn ofiar.
Chwila osobistej refleksji
Modlitwa
Boe, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupie wszystkich ludzi, zachowaj
w nas dzieo swojego miosierdzia, abymy nieustannie czczc tajemnic naszego
zbawienia, mogli osign jego owoc. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania do Najdroszej Krwi Chrystusa Pana


DZIE SMY
CHLEB YWY
Pascha Chrystusa zawiera w sobie oprcz mki i mierci take Jego
zmartwychwstanie. Przypomina o tym aklamacja ludu po przeistoczeniu:
,,Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie.
Rzeczywicie, Ofiara eucharystyczna uobecnia nie tylko tajemnice mkii mierci
Zbawiciela, lecz take tajemnice zmartwychwstania, w ktrej ofiara znajduje swoje
wypenienie. Jako ywy i zmartwychwstay, Chrystus moe uczyni siebie w
EucharystiiChlebem ycia (J.6,35.48), chlebem ywym. [...] Sakramentalne
uobecnienie we Mszy w. Ofiary Chrystusa, uwieczonej Jego zmartwychwstaniem,
zakada specyficzn obecno, o ktrej [...] mwi si jako o rzeczywistej nie w
sensie wycznoci, tak jakby inne nie byy rzeczywiste, ale [...] poniewa jest
substancjalna, a w jej mocy Chrystus, Bg-Czowiek cay staje si obecny. [...]
Przez konsekracj chleba i wina dokonuje si przemiana caej substancji chleba w
substancj Ciaa Chrystusa, Pana naszego i caej substancji wina w substancj Jego
Krwi. T przemian trafnie i waciwie nazwa wity i katolicki Koci
przeistoczeniem. Rzeczywicie, Eucharystia jest mysterium fidei, tajemnic, ktra
przerasta nasze myli i moe by przyjta tylko w wierze, jak czsto przypominaj
katechezy patrystyczne o tym Boskim Sakramencie. Nie dostrzegaj [zatem] w
chlebie i winie prostych, naturalnych elementw, poniewa Pan sam wyranie
powiedzia, e s Jego Ciaem i Jego Krwi; potwierdza to wiara, chocia zmysy
sugeruj ci co innego
Chwila osobistej refleksji
Modlitwa
Panie Boe, Ty nam zesae Zbawiciela i uczynie nas swymi przybranymi dziemi,
wejrzyj askawie na wierzcych w Chrystusa i obdarz ich prawdziw wolnoci i
wiecznym dziedzictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Litania do Najdroszej Krwi Chrystusa Pana
DZIE DZIEWITY
WSPLNOTA EUCHARYSTYCZNA Z JEZUSEM TAJEMNICA EUCHARYSTII
Zbawcza skuteczno ofiary urzeczywistnia si w peni, kiedy w Komunii przyjmujemy
Ciao i Krew Pana. Ofiara eucharystyczna sama z siebie jest zkierowana ku
wewntrznemu zjednoczeniu nas, wierzacych, z Chrystusem przez Komuni:

otrzymujemy Tego, ktry ofiarowa sie za nas, otrzymujemy Jego Ciao, ktre zoy
za nas na Krzyu, oraz Jego Krew, ktr przela ,,za wielu {...} na odpuszczenie
grzechw(Mt. 26,28.).
Eucharystia to prawdziwa uczta, na ktrej Chrystus ofiarowuje siebie jako pokarm.
Kiedy Jezus zapowiada to po raz pierwszy, Jego suchacze s zaskoczeni i
zdezorientowani, co zmusza Mistrza do podkrelenia obiektywnej prawdy zawartej w
Jego sowach: ,,zaprawd, zaprawd, powiadam wam: Jeeli nie bdziecie jedli Ciaa
Syna Czowieczego ani pili Krwi Jego, nie bdziecie mieli ycia w sobie (J 6,53.). Nie
chodzi tu o pokarm w sensie metaforycznym: ,,Ciao Moje jest prawdziwym
pokarmem, a Krew Moja jest prawdziwym napojem
Chwila osobistej refleksji
Modlitwa
Panie Jezu Chryste, udziel nam swojej mocy i siy, aby nie saba nasza gorliwo;
pomn nasz mio ku Tobie i naszym braciom. Pozwl nam posila sie Chlebem
ycia przy Twoim stole eucharystycznym, a moc tego pokarmu dozwl nam doj
do Ciebie, ktry yjesz i krlujesz na wieki wiekw. Amen
Litania do Najdroszej Krwi Chrystusa Pana

Litania do Najdroszej Krwi Chrystusa Pana.


Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usysz nas. Chryste, wysuchaj nas.
Ojcze z nieba Boe, zmiuj si nad nami.
Synu, Odkupicielu wiata, Boe, zmiuj si nad nami.
Duchu wity, Boe, zmiuj si nad nami.
wita Trjco, jedyny Boe, zmiuj si nad nami.
Krwi
Krwi
Krwi
Krwi
Krwi
Krwi
Krwi
Krwi
Krwi
Krwi
Krwi
Krwi

Chrystusa,
Chrystusa,
Chrystusa,
Chrystusa,
Chrystusa,
Chrystusa,
Chrystusa,
Chrystusa,
Chrystusa,
Chrystusa,
Chrystusa,
Chrystusa,

Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas


wcielonego Sowa Boego,
nowego i wiecznego Przymierza,
przy konaniu w Ogrjcu spywajca na ziemi,
tryskajca przy biczowaniu,
broczca spod cierniowej korony,
przelana na Krzyu,
zapato naszego zbawienia,
bez ktrej nie ma przebaczenia,
ktra poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,
zdroju miosierdzia,
zwyciajca ze duchy,

Krwi
Krwi
Krwi
Krwi
Krwi
Krwi
Krwi
Krwi
Krwi
Krwi
Krwi
Krwi

Chrystusa,
Chrystusa,
Chrystusa,
Chrystusa,
Chrystusa,
Chrystusa,
Chrystusa,
Chrystusa,
Chrystusa,
Chrystusa,
Chrystusa,
Chrystusa,

mstwo Mczennikw,
mocy Wyznawcw,
rodzca Dziewice,
ostojo zagroonych,
ochodo pracujcych,
pociecho paczcych,
nadziejo pokutujcych,
otucho umierajcych,
pokoju i sodyczy serc naszych,
zadatku ycia wiecznego,
wybawienie dusz z otchani czycowych,
wszelkiej chway i czci najgodniejsza,

Baranku Boy, ktry gadzisz grzechy wiata, przepu nam Panie


Baranku Boy, ktry gadzisz grzechy wiata, wysuchaj nas Panie
Baranku Boy, ktry gadzisz grzechy wiata, zmiuj si nad nami

V. Odkupie nas, Panie, Krwi Swoj


R. I uczynie nas Krlestwem Boga naszego
Mdlmy si.
Wszechmogcy, wieczny Boe, ktry Jednorodzonego Syna Swego
ustanowi Odkupicielem wiata i Krwi Jego da si przebaga, daj nam,
prosimy, godnie czci zapat naszego zbawienia i dziki niej dozna obrony
od za doczesnego na ziemi, abymy wiekuistym szczciem radowali si w
niebie. Przez tego Chrystusa Pana naszego.
R. Amen.