MOTIVASI, KECEMERLANGAN INSAN & ETIKA KERJA DARI PERSPEKTIF ISLAM

PADA 28 April 2006 Jam 3:00 – 4:30 Petang

Di Mahkamah Sesyen Kangar Perlis

Oleh: Abu ‘Amrullah Mhammad ADIS Al Merbawiy Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PERLIS

MOTIVASI, KECEMERLANGAN INSAN & ETIKA KERJA DARI PERSPEKTIF ISLAM • Oleh : Abu ‘Amrullah Muhammad ADIS El-Merbawiy • Program Hari Mesra Bersama Staff Baru UiTM Perlis sesi I/2008 • Pada 21 – 22 Ogos 2008 • Dewan Baru UiTM Perlis 02600 Arau Perlis

Makna Motivasi (1)
• (pencergas atau peransang, pembakar semangat

untuk melaksanakan kerja);

• a) Iman dan Taqwa iaitu bagaimanakah kita umat Islam melihat diri, ‘amal dan ganjaran duniawi dan ukhrawi yang bakal kita terima selepas mati; • b) Kecintaan Kepada Allah swt dan Rasulullah saw – hubbu lillah wa li rasuluhi, iaitu kerana keduaduanya umat Islam menghabiskan usaha, keringat dan tenaga, masa serta kesenangan mereka untuk menyahut dan memenuhi seruan dan hasrat Allah swt dan Rasulullah saw di dalam segala perkara yang diminta kita lakukannya; samaada urusan duniawi atau ukhrawi.;

• c) Kecintaan sesama Umat Islam – hubbu li almuslimin, sama seperti nabi cintakan Umat baginda, kerana itu segala usaha demi umat Islam akan dilakukan tanpa ragu-ragu dan bertangguh, malah akan dilaksanakan secara terbaik.; • d) Keimanan kepada hari akhirat,- iman bi yawm al-akhirah, di mana usaha mesti berterusan mendapat pahala dan kebaikan dalam catatan ilahi, kerana manusia hanya mempunyai ‘satu’ peluang untuk menjalani hidup ini. Itulah modal kita untuk kebaktian kepada Allah swt atau penentangan kepadaNya atau disia-siakan tanpa sesuatu yang bermakna untuk ke syurga Allah swt.

Kecemerlangan Insan (2)
• Definisi Insan Hamba Ar Rahman:

“Keunggulan kecapaian nilai Insan – Insan kamil, hamba yang soleh, hamba Tuhan ar-Rahman (‘ibad al-rahman), pembina tamadun manusia yang sujud kepada Syariat Islamiyah dari Allah swt., dan menjadi warga akhirat yang terjamin dengan kebahagiaan abadi (eternal happiness).”

Ciri-Ciri Kecemerlangan
‘Ibad ar-Rahman’ (slave of Allah swt the Most Gracious); 1. Kesantunan merendah diri berjalan di bumi Allah swt (yamshuun ‘ala al-ard hawnan) 2. Mencari Kesejahteraan berdialog dengan golongan Jahil (khaataba al-jaahiluun qaluu salaama) 3. Malam hari mereka Sujud sembah Allah swt dengan Bangun Malam (sujjadan wa qiyaama)

Ciri-Ciri Kecemerlangan
4. 5. 6. 7. 8. Memohon terhindar daripada Azab Allah swt (sarf ’an azab jahannama) Berhemah dalam belanja ( ‘adam al-israf wa al-iqtar) Tidak Syirik (di‘ayat ilaahan aakhar ) dan melakukan Jenayah Pembunuhan dan Penzinaan ( wala yaqtulu al-nafs wala yaznun) Bertawbat dan Beramal Soleh (man taaba wa aslaha) Tidak Bersaksi Dusta (yasyhaduuna al-zuur) dan Memelihara Kemuliaan diri di Tempat hina (marru bi allaghwi marru kiraama)

Ciri-Ciri Kecemerlangan
9. Sensitif dan Sangat Peka dengan Ayat Allah swt (lam yakhirruu ‘alayha summan wa ‘umyanan) 10. Minta Pasangan Beriman (azwaaj qurrat a‘yunin) dan Generasi Pemimpin Golongan Bertaqwa (Imaman li al-muttaqiin) 11. Balasan dari Allah swt dengan Kesabaran (yujzawna bima sabaruu) dan Mendapat penghurmatan dan Kesejateraan (tahiyytan wa salaama) Allah swt. 12. Kekal dengan balasan tersebut (khaalidiinn fiha ) dan itulah tempat yang terbaik dan kekal. (hasunat mustaqarran wa muqaama)

Erti Budaya Kerja (3)
“Satu himpunan nilai-nilai atau prinsipprinsip yang diterima oleh seseorang atau sesuatu kumpulan sebagai amalan ketika melaksanakan tugas atau kerja. Ia mampu menentukan tingkat prestasi kerja dan sekali gus pencapaian sesebuah organisasi.”
- Prof. Dato’ Dr. Syed Othman al-Habshi, Islam Sebagai Ransangan Terhadap Prestasi Kerja, IKIM), 1994

Ciri-Ciri Budaya Kerja
1. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang diterima sebagai dasar kepada budaya kerja mestilah mencakupi segala bidang tugas, menggenapi kesesuaian tugas, matlamat, amalan dan prestasi yang hendak dicapai oleh sesebuah organisasi.

Ciri-Ciri Budaya Kerja
2. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai tersebut haruslah memiliki empat aspek terpenting;
– Matlamat (objective) atau Niat (intention) – Prinsip-prinsip atau Nilai-nilai terpilih untuk sesuatu bidang tugas (pinciples or values) – Keutamaan (priority) dan Tertib susunannya – Falsafah (Islam sebagai gantian) yang mendasari budaya kerja tersebut.

Ciri-Ciri Budaya Kerja
3. Budaya Kerja Islam mempunyai dua nilai tambah; 3.1 Tawhid (monotheism – belief in the unity of Allah almighty) dan Khilafah (vicegerence) 3.2 Kesetiaan kepada kumpulan (ta‘alluq jama‘iy – collective loyalty

Budaya kerja Islam (4)
Direalisasikan dan menghasilkan kecemerlangan melalui tiga peringkat; 4.1 Peringkat Keseluruhan – Peringkat ini adalah merupakan skop budaya yang lebih menyeluruh seperti negara, masyarakat, organisasi, keluarga dan lain-lain. Tegasnya ia melibatkan semua bahagian skala besar. (mujahadat li khayri al-ummah – striving for the excellent Nation )

Peringkat Budaya Kerja
4.2 Peringkat Individu – Malakat fardiyah adalah sangat penting kerana ia adalah sel-sel pembentukan kumpulan. Jadi setiap individu perlu dibentuk mengikut dan serasi dengan budaya kerja kumpulan. Individu perlu memahami prinsip-prinsip yang memihak kepada kepentingan individu sahaja, ada pula prinsip-prinsip yang memihak kepada kumpulan sahaja dan sangat penting difahami bahawa terdapat prinsip-prinsip yang membawa kepentingan kepada kedua-duanya sekali. (recognised the successful factors and being successful figures)

Peringkat Budaya Kerja
4.3 Peringkat Kumpulan – Jamaa ‘ie ia bertanggung jawab menjayakan budaya kerja di peringkat kumpulan. Pengasingan peranan diperingkat individu, hanya mempastikan skop peranan dan tugas sahaja. Namun budaya kerja berkumpulan lebih meminta ketahanan, persefahaman, pengorbanan dan kemenangan bersama – win-win situation, (tadhiyyat wa ta‘aawun – sacrifice and cooperation )

Penentu Budaya Kerja Islam (5)
5.1 Niat yang benar (sidq al-niyyah). 5.2 Keutamaan dan Ketertiban. (fiqh awlawiyyat wa murattabat – priority and justice) 5.3 Membentuk Budaya Kerja

5.3 Membentuk Budaya Kerja
• Empat prinsip penting agar membentuk budaya kerja secara peribadi ialah melalui Ketekunan dan kemahiran (itqan wa maharah), daya kecemerlangan (ihsan), rasa kecukupan (al-qana‘ah) dan melaksanakan amanah (ta’diyat al-amanah).[1] Manakala empat prinsip mampu membentuk daya kerja berkumpulan (‘amal jama‘ie – team work ) ialah orientasi berjama‘ah atau berpasukan (espirit de corp), perbincangan (syura – consultation), kesetaraan atau kesimbangan (tawazun – equallibrium) dan sikap kerja berterusan (istiqamah – consistence). • [1] Ibid, IKS, hal. 134-5

Strategi-strategi berkesan
1. Pengenalan (ta‘aaruf), persefahaman (tafaahum) dan penghurmatan (ihtiraam atau ikraam) – recognition and appreciation, menyumbang ke arah pertimbangan, kesaksamaan dan keadilan dalam segala tindakan. 2. Keselarasan Kepercayaan dan Amalan (tawfeeq al-I‘tiqaad wa al-tatbeeq ) melahirkan kepercayaan rakan dan organisasi terhadap individu dan kumpulan.

Strategi-strategi berkesan
3. Mengiktiraf hak individu untuk menyumbang. Ianya akan melahirkan sikap bertanggung jawab, berikat setia (iltizam) dan menghargai diri dan kumpulan 4. Memahami peranan dan hubungan kontrak tugas dan kesetiakawan (ukhuwwah dan mahabbat – the bond of brethren and loving). Dengan ini mampu mengurangkan golongan opportunist atau ‘curi tulang’ dan memupuk keharmonian hubungan setiakawan.

Strategi-strategi berkesan
5. Ikatan kemanusiaan itu lebih erat berbanding dengan ikatan struktur peraturan dan sistem organisasi. Budaya menghargai prinsip kemuliaan, kejujuran, saling mempercayai dan kebenaran akan terserlah. (the dignity of man – karaamat al-insan)

Etika Kerja Islam (6)
“Jadi aturan nilai-nilai membentuk ‘khuluq’ ini datangnya daripada al-Quran dan al-Sunnah Rasulullah saw berfungsi mencorakkan ‘amal manusia Muslim. Aturan seumpama Muslim Legal Procedures inilah dikatakan sebagai Muslim Ethics. Dengannya membentuk dan mencorakkan segala usaha dalam penghidupan manusia, ketika mereka bekerja sebagai pedagang lalu terbentuk Etika Perdagangan Islam, ketika mereka memerintah lalu terbentuk Etika Pendtadbiran dan Pengurusan Islam “

Menghayati EKI
1. 2. 3. 4. Matlamat tidak akan Menghalalkan cara. (the ends never justify the means). Matlamat Duniawi berkaitan dengan Kehidupan di Akhirat (worldy lives are interelated with the lives of hereafter) Nilai Keagamaan Mencorakkan Pekerjaan (Religious principles guide the human business) Penggunaan Masa yang Optima (high appreciation on time consuming)

Menghayati EKI
5. Melaksanakan Sifat-Sifat Terpuji (Righteous Comittment) 6. Menilai dan Memperbaiki Pekerjaan (Self Verification) 7. Tiada Pilih Kasih bahkan keutamaan kepada yang layak. (Professional Centred) 8. Perihatin Kepada Pekerja (Just to Workers)

Menghayati EKI
9. Gaji yang Sebenar (Appropriated Sallaray Scheme) 10. Tekun Bekerja dan Cekap (Hardworking and Skillful) 11.Mengamalkan Syura ( Discussion and Consultation Liverage)

Menghayati EKI
12. Pembahagian Tugas mengikut bidang kepakaran (Specialization Oriented) 13. Kecekapan Perhubungan Awam (excellent in public relation) 14. Mempermudahkan Urusan (devoid of redtapes)

Rumusan
Melalui strategi-strategi di atas, sesebuah organisasi itu dapat melahirkan suatu persekitaran, budaya kerja dan etika kerja yang cemerlang dan menempa kejayaan individu ahli-ahlinya di dunia dan akhirat serta mendapat keredaan dari Allah swt. Dengan demikian mereka akan menikmati sentuhan kebahagiaan sejati anugerah Ilahi (gifted happiness of Divinity) ke hati-hati golongan yang beriman, bekerja gigih dan bertaqwa kepada pencipta mereka Allah swt.

TERIMA KASIH
WASSALAAMU ‘ALAIKUM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful